BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA"

Transkript

1 stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA 38. Grup Bakır, Bakır Alaflımları ve Di er Demir Dıflı Metaller Sanayii ad na desteklenmifltir Meflrutiyet Caddesi No:62 Tepebafl stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta: SO Yay n No: 2010/6 ISBN:

2

3 İstanbul Sanayi Odası - İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi Bak r Tel Üretiminde Tozlanma Kısaltılmış Yüksek Lisans Tezi Danışman Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hazırlayan Ferhat OMAÇ İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

4 SO Yay n No: 2010/6 ISBN: Bak r Tel Üretiminde Tozlanma, stanbul Sanayi Odas, İstanbul Tasarım ve Uygulama: Mürettebat Reklamc l k Tüm Hakları Saklıdır. Bu yayındaki bilgiler ancak kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir.

5 ÖNSÖZ Yap lan çal flma stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi kapsam nda desteklenerek sanayi ile üniversite iflbirli inin bir sonucu olarak ortaya ç km flt r. Bak r tel üretiminde iyi bir nihai ürün kalitesi elde edilmesi oluflan tozlar n azalt lmas ile sa lanabilir. Bu çal flma kapsam nda toz oluflumunu etkileyen çeflitli parametreleri belirleyebilmek amac yla Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin Gebze tesislerinde gerekli denemeler yap lm flt r. Projenin sözleflme ve bafllang ç sürecindeki yard m ve katk lar ndan dolay stanbul Sanayi Odas 'na, sa lad klar maddi ve manevi destekten dolay SO 38. Grup Bak r, Bak r Alafl mlar ve Di er Demir D fl Metaller Sanayii Meslek Komitesi'ne, çal flman n titizlikle yönetilmesi ve sonuçland r lmas nda hiçbir fedakârl ktan kaç nmayan dan flman hocam Say n Prof. Dr. E. Sabri KAYALI ya ve benden yard m n esirgemeyen hocam Say n Prof. Dr. Hüseyin Ç MENO LU'na teflekkürlerimi sunar m. Ayr ca bana, her zaman her konuda yard mc olan ve hayat boyu en büyük deste i sa layan aileme en içten teflekkürlerimi sunar m. Ferhat OMAÇ Malzeme Yüksek Mühendisi III

6 IV

7 SUNUŞ Bu çal flma; stanbul Sanayi Odas ile stanbul Teknik Üniversitesi aras nda, sanayi-üniversite iflbirli inin gelifltirilmesi ve akademik çal flmalar n ekonomik kalk nmaya katk s n n art r lmas amac yla bafllat lan SO- TÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i projesi kapsam nda yay nlanm flt r. Üniversitede doktora ve yüksek lisans tezlerini yürüten araflt rmac lar n desteklendi i proje ile üniversite ve sanayinin gündemini buluflturarak, ticari ürüne dönüfltürülen bilimsel araflt rma ve patent say s n n artmas na, küresel rekabet gücümüzün geliflmesine katk da bulunulmas hedeflenmektedir. Proje kapsam nda, üniversite'de hali haz rda yürütülen doktora/yüksek lisans tez/tezleri aras ndan uygun bulunanlar ile Meslek Komitelerimizin sektörel ihtiyaçlar do rultusunda belirledi i konulardaki akademik çal flmalara destek verilmektedir. stanbul Sanayi Odas 38. Grup Bak r, Bak r Alafl mlar ve Di er Demir D fl Metaller Sanayii Meslek Komitesi ad na desteklenen bu çal flman n sanayinin ihtiyaçlar na yan t verecek flekilde hayata geçirilmesine yönelik katk lar ndan dolay Tez De erlendirme Komitesi üyelerimiz olan; Hayrettin Çayc (Sarkuysan Elektrolitik Bak r), Mustafa Özkazanç (Özer Metal), Süren Sezer ( timat Metal Alafl mlar ), fiükrü Karaç (Sarkuysan Elektrolitik Bak r), Selçuk Harput'a (Sarkuysan Elektrolitik Bak r) teflekkür ediyoruz. Baflta araflt rmac olmak üzere, araflt rmac ya dan flmanl k yapan ö retim üyesi ve De erlendirme Komitesi'nin katk lar yla oluflturulan ve sanayi-üniversite iflbirli inin ifllevsel ve somut bir ç kt s olan bu çal flman n sektöre fayda sa lamas n ümit ediyoruz. Sayg lar m zla, stanbul Sanayi Odas V

8 VI

9 İÇİNDEKİLER Ç NDEK LER L STES SEMBOL L STES TABLOLAR L STES fiek LLER L STES ÖZET SUMMARY VII XI XII XIII XV XVI 1. BAKIR F LMAfi N ÜRET M YÖNTEMLER SCR Döküm Prosesi SCR sisteminde bara kalitesini etkileyen faktörler Katot kalitesi Ergimifl metal s cakl Oksijen içeri i Hidrojen, oksijen ve s cakl k kontrolü Contirod Sürekli Döküm Prosesi Contirod döküm prosesinin avantajlar Oksijensiz Bak r Filmaflin Üretim Yöntemi (Upcast) 6 2. TEL ÇEKME Bak r Tellerin Çekimi Kayd rmal tip tel çekme makinesi Çift motorlu çekim makinesi Ya lama Islanabilirlik TOZLANMA PROBLEM Tel Çekme fllemi Esnas nda Oluflan Tozlar n Oluflum Mekanizmalar Abrasif afl nma Üç elemanl abrasif afl nma Yüzey deformasyonu afl nmas Adezif afl nma Delaminasyon afl nmas Filmaflin yüzey kalitesi (Oksitler) Tel çekme ve filmaflin kaynakl k ym klar Kimyasal bileflenler Tel Çekme fllemi Esnas nda Oluflan Tozlar n Oluflumunu H zland ran Faktörler Kullan lan ya lay c Filtreleme Tel çekme s cakl Tel çekme s cakl n n ya lay c üzerindeki etkisi Kal nt gerilmeler Tel titreflimleri Tel-tel temas Filmafline Uygulanan Burma Testi Esnas nda Oluflan Tozlar Filmaflindeki tozlanma problemini etkileyen faktörler 27 VII

10 çindekiler F r n flarj : Döküm flartlar : Haddeleme Emülsiyon Dekapaj Filmaflinin yüzey kalitesi Yüzey kalitesi testi Yüzey oksit tabakas kal nl ölçümünün önemi Filmaflin yüzeyindeki oksit tabakas kal nl n n ölçümü Yüzey oksit kal nl ile filmaflindeki tozlanma aras ndaki iliflki Tozlar n Azalt lmas Titreflimin azalt lmas Artan geri çekme kuvveti Tellerin tozlardan temizlenmesi DENEYSEL ÇALIfiMALAR DENEYSEL SONUÇLAR VE RDELEME SEM Çal flmalar XRD Analizi Çal flmalar Kimyasal analiz çal flmalar Partikül boyutu analizi çal flmalar Yüzey Oksit Tabaka Kal nl ve Tozlanma Miktar Ölçümleri Farkl tozlanma testi yöntemleri Tel Çekimi Çal flmalar GENEL SONUÇLAR 57 KAYNAKLAR 59 ÖZGEÇM fi 61 VIII

11 KISALTMALAR SCR ETP MHO SEM St NMP ASTM B-49 EDS XRD OF : Southwire Sürekli Filmaflin Üretim Prosesi : Oksijenli Bak r : Metallurgie Hoboken Overpelt : Taramal Elektron Mikroskobu : Hadde stasyonu : N-Metil Pirolidin : Standard Sprecification for Copper Rod Drawing Stock for Electrical Purposes : Enerji Saç l ml X- fl n Spektroskopisi : X-Ifl nlar Difraktometresi : Oksijensiz Bak r IX

12 X

13 SEMBOL LİSTESİ : Kesit daralmas miktar λ : Uzama miktar g : Kayma V Z : Çekim kasna n n çevresel h z V D : Çekim kasna ndaki telin çevresel h z V : Çevresel H z L 1 : Tel çekme kal b ndan (hadde) sonraki tel uzamas L 0 : Tel çekme kal b ndan (hadde) önceki tel uzamas F 0 : Tel çekme kal b ndan (hadde) önceki tel kesiti F 1 : Tel çekme kal b ndan (hadde) sonraki tel kesiti ME : Makine uzamas T : Oksit kal nl I : Ak m (A) T : Reaksiyon süresi (s) M : Oksitlerin moleküler a rl klar (g) S : Filmaflinin reaksiyona giren yüzey alan (cm 2 ) D : Oksitlerin yo unlu u (Cu2O için 6.0 gr/cm 3 ve CuO için 6.4 gr/cm 3 ) F : Faraday sabiti (96500 C/mol) N : Hidrojen eflde erli i XI

14 TABLO LİSTESİ Tablo 2.1 : Yafl çekimde bak r tel için kullan lan ya lay c lar 10 Tablo 3.1 : Twist testi için tavsiye edilen parametreler 30 Tablo 3.2 : Yüzey oksit kal nl ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 34 Tablo 3.3 : Tozlanma miktar ile bara kesiti aras ndaki iliflki 35 Tablo 3.4 : Bilinen Tozlar azaltma metotlar 37 Tablo 4.1 : Kimyasal çözdürme yöntemiyle analiz yap lan tozlar n kimyasal özellikleri 39 Tablo 5.1 : HCl çözeltisi ile oksit tabakas azalt lm fl numune ile normal numunenin tozlanma miktar n n karfl laflt r lmas 53 Tablo 5.2 : HCl çözeltisi ile oksit tabakas azalt lm fl numune ile normal numunenin tozlanma miktar n n karfl laflt r lmas 53 Tablo 5.3 : Girifl malzemesine göre tozlanma miktarlar 54 XII

15 ŞEKİL LİSTESİ fiekil 1.1 : SCR üretim prosesindeki döküm makinesini flematik bir görünümü 1 fiekil 1.2 : Birbirine oldukça yak n oksit partikülleri içeren bir döküm baras n n mikro yap görüntüsü 4 fiekil 1.3 : Hazelett konveyör döküm makinesinin flematik görünümü 5 fiekil 1.4 : Yukar döküm oksijensiz bak r filmaflin üretim yönteminin flematik görünümü 6 fiekil 2.1 : Çift motorlu bir çekim makinesinin flematik görünümü 9 fiekil 3.1 : Kal p pürüzlülü ü nedeniyle tel yüzeyinde oluflan çizikler 15 fiekil 3.2 : Abrasif afl nma nedeniyle oluflan tozlar 16 fiekil 3.3 : Bir polikristalin elmas kal b n yüzeyi 16 fiekil 3.4 : Tel yüzeyinden kopmaya bafllayan bir toz partikülününsem resmi 17 fiekil 3.5 : Yanl fl kal p diziliminin bir fonksiyonu olarak tozlar n varl n gösteren grafikler 17 fiekil 3.6 : Tel yüzeyinde deformasyon afl nmas izleri. 18 fiekil 3.7 : Bak r tel yüzeyinde oluflmufl adezif afl nma görüntüsü. 19 fiekil 3.8 : Delaminasyon afl nmas nedeniyle ortaya ç kan yüzeyin alt ndaki çizgisel çatlaklar 19 fiekil 3.9 : Tel yüzeyine yap flm fl delaminasyon sonucu oluflan toz görüntüsü 20 fiekil 3.10 : Delaminasyon afl nmas nedeniyle ortaya ç kan pul fleklindeki tozlar n SEM görüntüsü 21 fiekil 3.11 : Tel çekme esnas nda tel üzerinde oluflan k ym klar. 22 fiekil 3.12 : Tel çekme ya lay c ile bak r tel aras ndaki kimyasal reaksiyon sonucu oluflan sabunumsu bak r çamur 23 fiekil 3.13 : Asimetrik tel çekiminin kal b n bir bölümünde daha uzun kayma mesafesi di er bölümünde ise daha yüksek kal p bas nc na yol açmas n n flematik gösterimi 25 fiekil 3.14 : Kal pla birlikte titreyen telin flematik görünümü 26 fiekil 3.15 : Kal ptan ç kan telin titreflimiyle tel yüzeyinde oluflan çapraz çizik izleri 26 fiekil 3.16 : Haddeleme ifllemi esnas nda hadde yüzeylerinin emülsiyon ile temizlenmesinin flematik görünümü 28 fiekil 3.17 : Hadde-Emülsiyon sisteminin flematik gösterimi 27 fiekil 3.18 : Kal p yüzeyine yap flm fl olan tozlar 29 fiekil 3.19 : Yüzey oksidi kal nl n ölçmek için kullan lan tipik bir yük ölçümsel azalma sisteminin flematik görünümü 32 fiekil 3.20 : Anottan katoda ve katottan anoda düflen voltaj aras ndaki ba nt y gösteren grafik [27] 33 fiekil 3.21 : Cu 2 O ve CuO miktarlar n belirlemek için kullan lan grafik 34 fiekil 3.22 : Asitle dekapaj yap lm fl, alkolle temizlenmifl ve t rafllanm fl bak r filmaflin numunelerinin toz potansiyeli testi sonuçlar 35 fiekil 5.1 : Emülsiyon filtresinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 41 fiekil 5.2 : Tel çekme ifllemi esnas nda delaminasyon afl nmas nedeniyle oluflan ve emülsiyon filtresinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 41 XIII

16 fiekil Listesi fiekil 5.3 : Tel çekme ifllemi esnas nda delaminasyon afl nmas nedeniyle oluflan ve tel çekme makinesinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 42 fiekil 5.4 : Tel çekme ifllemi esnas nda delaminasyon nedeniyle oluflmufl, tel çekme makinesinin içinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 42 fiekil 5.5 : Emülsiyon filtresinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) ile EDS analizi sonuçlar 43 fiekil 5.6 : Tel çekme makinesinin içinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu ile yap lan EDS analizi sonuçlar 43 fiekil 5.7 : Burma testi uygulanm fl filmaflin yüzeyinin SEM görüntüsü 44 fiekil 5.8 : Burma testi uygulanm fl filmaflin yüzeyinin ve yüzeydeki oksit bölgesinin SEM görüntüsü 44 fiekil 5.9 : Burma testi sonras filmaflin yüzeyinin SEM görüntüsü 45 fiekil 5.10 : Burma testi sonras filmaflin yüzeyinin SEM görüntüsü 45 fiekil 5.11 : Bir filmaflinin haddeleme yönüne paralel kesitte SEM görüntüsü 46 fiekil 5.12 : Filmaflin numunesinin yüzeyinden içeriye yap lan Çizgisel EDS taramas 46 fiekil 5.13 : Yüzeyden merkeze do ru oksijen miktar n n de iflimini gösteren Çizgisel EDS taramas 47 fiekil 5.14 : Numunelerin X- fl nlar Difransiyonu (XRD) sonuçlar 47 fiekil 5.15 : Burma testi esnas nda filmaflin yüzeyinden dökülen tozlara uygulanan X- fl nlar difraksiyonu (XRD) analizi sonuçlar 48 fiekil 5.16 : 10/10 burma testi sonras 1 numaral filmaflin kangal ndan al nan numunelerin yüzeyinden dökülen tozlara yap lan kimyasal analiz sonucu 49 fiekil 5.17 : 10/10 burma testi sonras 2 numaral filmaflin kangal ndan al nan numunelerin yüzeyinden dökülen tozlara yap lan kimyasal analiz sonucu 49 fiekil 5.18 : Emülsiyon filtresinden al nan tozlar n partikül boyutu analizi sonuçlar 50 fiekil 5.19 : Filmafline uygulanan burma testi esnas nda dökülen tozlar n boyutu analizi sonucu 50 fiekil 5.20 : Filmaflin yüzeyindeki toplam oksit kal nl ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 51 fiekil 5.21 : ASTM B-49 standard na göre hesaplanm fl Cu 2 O tabakas kal nl ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 52 fiekil 5.22 : Yüzey oksit tabakas kal nl ölçümü s ras nda meydana gelen reaksiyonlar n s ras n n ters olmas durumunda Cu 2 O tabakas ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 52 fiekil 5.23 : Çok telli çekim makinelerinde kullan lan emülsiyon filtre sisteminin görüntüsü 54 fiekil 5.24 : Kayd rmal ve kayd rmas z çekim makinelerinin tel çekimi esnas nda oluflan tozlanma üzerindeki etkisini gösteren grafik 55 fiekil 5.25 : Kullan lan malzemelerin makine tiplerine göre tozlanma miktarlar 56 XIV

17 ÖZET BAKIRIN TEL ÇEKME filem ESNASINDA MEYDANA GELEN TOZLANMA SORUNUNUN NCELENMES Tozlar, tel ve kablo endüstrisinde çok iyi bilinen bir sorundur ve kal p afl nmas, tel kopmalar, zay f ya lama ve yüzey hasarlar na yol açabilirler. Genelde, istenmeyen maddelerin varl üretim verimlili inin azalmas na, düflük kaliteye yol açar ve maliyetleri artt r r. Bobin teli üretimi için en önemli gerekliliklerden biri de yüzey kalitesinin yüksek olmas oldu undan, tozlar n varl yüzey hasarlar na ve kalitesiz emaye kaplamalar na neden olabilir. Ayr ca, bak r-bak r oksit toz partikülleri, daha sonraki aflamalarda olan burma testi ve tel çekimi esnas nda bak r filmaflinden k ym k kopmalar na neden olabilir. Afl r toz oluflumunun h zl afl nmaya ve tel çekme kal plar n n h zl hasara u ramas na neden olabilece i göz önünde bulundurulmal d r. Bu çal flmada abrasif afl nma, yüzey deformasyonu afl nmas, adezif afl nma ve delaminasyon afl nmas gibi çeflitli toz oluflum mekanizmalar n n detayl bir tan m yap lm fl ve bu mekanizmalar etkileyebilecek/h zland rabilecek çeflitli faktörler (kullan lan ya lay c, filtreleme, tel çekme s cakl vs.) aç klanm flt r. Burma testi esnas nda bak r filmaflinlerden dökülen tozlar n XRD analiz yöntemi ile Cu 2 O bilefliminde oldu u, kimyasal analiz yöntemi ile % 90 gibi bir bölümünün CuO ve Cu 2 O karfl m oldu u belirlenmifltir. Böylece filmaflinin burma testi esnas ndaki tozlanman n nedeninin filmaflinin yüzeyindeki oksit tabakas oldu u anlafl lm flt r ve bu bulgu literatür ile uyum içindedir. Filmaflinlerin yüzeyindeki oksit tabakas n n %20 HCl çözeltisi ile temizlenmesi sonucunda tozlanma miktar n n azald ancak tozlanman n devam etti i tespit edilmifltir. Bu tespit tozlanma olay n n sadece yüzeydeki oksit tabakas ile iliflkisi olmad n tozlanmaya ayr ca yüzey alt oksitlerinin de katk s oldu unu göstermektedir. Tel çekme makinesinin emülsiyon filtresinden al nan tozlara yap lan XRD analizi sonucu tozlar n genellikle metalik bak r olduklar tespit edilmifltir. Tel çekme makinesinin emülsiyon filtresi ve makine içinden al nan tozlar SEM'de detayl olarak incelenmifl ve bu tozlar n delaminasyon afl nmas sonucu olufltuklar tespit edilmifltir. Anahtar kelimeler: Bak r tozlar, tozlanma, bak r oksit, oksit tabakas, tel çekme, toz oluflumu. XV

18 SUMMARY INVESTIGATION OF DUSTING PROBLEMS DURING COPPER WIRE DRAWING Fines are a very well known nuisance in the wire and cable industry and can create such problems as die wear, wire breaks, poor lubrication, and surface damage. Overall, the presence of this undesirable substance leads to poor productivity, lowered quality, and increased manufacturing costs. Since high surface quality is one of the most important requirements for magnet wire, the presence of fines can lead to surface damage and poor enamel films. Likewise, fine particulates of copper-copper oxide flakes can spall from copper rod during subsequent torsional twisting or wire drawing. It should be noted that excessive formation of fines can lead to rapid wear and failure of drawing dies. In this study a detailed description of the various dust formation (or fine generation) mechanisms such as abrasive wear, surface deformation wear, adhesive wear and delamination wear are made and various factors that may accelerate these mechanisms (lubricant, filtration, wire drawing temperature etc. ) are discussed. That fines formed on the surface of copper rod during twist tests were determined as Cu 2 O by XRD analysis method. Thereby, it's defined that a reason of the dusting during copper rod's twist test is oxide layer on the surface of copper rod and this result is in agreement with the literature. From the wet chemical analysis of the fines, collected from twist tests it was determined that / 90 of these fines are the mixture of CuO and Cu 2 O. After the cleaning of oxide layer on the surface of copper rod, it's determined that the dusting was reduced but it's still proceeding. This determination shows that the dusting is not only related to surface oxide layer but also is associated with subsurface oxide layer. XRD analysis of the fines collected from inside of the wire drawing machine and it's emulsion filter shows that they are copper. The fines collected from inside of the wire drawing machine and it's emulsion filter were exhaustively examined by SEM and it's distinguished that this fines were formed by delamination wear. KEYWORDS: Copper fines, dusting, copper oxide, oxide layer, wire drawing, fines generation. XVI

19 1. BAKIR FİLMAŞİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ 1.1. SCR Döküm Prosesi SCR prosesi; sürekli ergitme, döküm, haddeleme, dekapaj ve so utma operasyonlar n n bir birleflimidir. Bak r katot dikey bir flaft f r n nda sürekli olarak ergitildikten sonra ergimifl metalin bileflimini ve s cakl n ayarlamaya yarayan silindirik bir bekletme f r n na aktar lmaktad r. Bekletme f r n ndaki ergimifl bak r sürekli olarak so utularak ve t rafllanarak döküm makinesinin üzerine yerlefltirilmifl olan tandifle aktar lmaktad r. Tandifl; ergimifl bak r n döküm makinesi içine ak fl n kontrol etmek için metali boflaltan otomatik bir sistemle donat lm flt r. SCR üretim prosesindeki tipik bir döküm makinesi fiekil 1.1'de gösterilmektedir. Döküm makinesi; döküm tekerle i ve bu tekerle i çevreleyen çelik banttan oluflmaktad r. Kal p dört bir yüzeyinden su spreyi yard m yla so utulmakta ve böylece ergimifl bak r 30 saniyeden k sa bir sürede kat laflt r lmaktad r. fiekil 1.1. SCR üretim prosesindeki döküm makinesinin flematik bir görünümü [1]. Bara cm/sn gibi yüksek h zlarda döküm makinesinin d fl na ç kmaktad r ve bükülmeksizin k lavuz merdaneler vas tas yla bara haz rlama ünitesine aktar lmaktad r. Bu ünite baran n köflelerini t rafllar ve yüzeyine yap flan oksitleri kald r r. Bara daha sonra nihai filmaflin ölçülerine getirilmek üzere, içerisinde dikey ve yatay olarak yerlefltirilmifl bir dizi hadde bulunan hadde ünitesine girer. Bara yaklafl k olarak oc s cakl kta hadde istasyonundan ç kar ve bir sonraki ifllem olan asit veya alkol bazl dekapaj ünitesine girer. Ç kan filmaflin parlak bak r renginde ve yüzeyi oksitsizdir. Son olarak filmaflin yüzeyinde oksit oluflumunu engellemek için filmaflin yüzeyi wax ile kaplanmakta ve daha sonrada 3,5 tonluk kangallar halinde paletler üzerinde sar larak paketlenmektedir. Katot içerisindeki empüriteler hem ETP bak r n dökülebilirli i ve haddelenmesini hem de nihai ürün olan filmaflinin tavlanabilirli ini direkt olarak etkilemektedir. S, Sb, As, Te, Se, Pb, Bi, ve H gibi empüriteler tane s n rlar n n zay flamas na neden olur ki bu da döküm ve haddeleme esnas nda s cak y rt lmayla sonuçlanabilir. Haddelenmifl filmaflindeki oluflan bir kusur sonucunda çatlak oksitlenecektir. 1

20 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri Filmaflinin tavlanabilirli i empüritelerin varl ndan etkilenmektedir. En zararl empürite elementleri Se, Te, As ve Bi' dir. Bunlar n oksitlenmesi zordur ve bak r içerisinde kat çözelti halinde bulunma e ilimindedirler. Genelde sürekli döküm prosesi ppm oksijen içeren ergimifl bak r kullan m nda kendine has avantajlara sahiptir. Oksijen birçok empüriteyle reaksiyona girer ve onlar n çözeltinin d fl nda çökelmesine yol açar. SCR sistemindeki haddelerden geçerken kontrollü olarak so utulan bara, oksidasyona dirençli elementlerin çökelmesine bir dereceye kadar olanak sa lar. Bu sebeple, sürekli döküm sisteminde bulunabilen en yüksek miktardaki empüriteler SCR sisteminde ihmal edilebilir. fiu unutulmamal d r ki bu empüritelerin baz lar kolayca çekirdeklenemezler ve bunun yerine kat çözeltide kalma e ilimdedirler, böylece filmaflinin elektrik direnci artar ve tavlanabilirli i düfler. Bu nedenle zararl empürite miktar n n en az oldu u katot üretimi ve katot çamurunun giderilmesi için tanklar n bulundu u bölümde çok titiz bir ifllem kontrolü sa lanmal d r [1] SCR sisteminde bara kalitesini etkileyen faktörler Southwire sürekli döküm yöntemi ile bak r filmaflin üretiminde gerek döküm gerekse de filmaflin kalitesine etki eden parametrelerin tespit edilmesi ve kontrol alt na al nmas, istenilen kalitede filmaflin üretiminin gerçeklefltirilmesi için oldukça gereklidir. Bak r tel üreticileri için oldukça önemli bir parametre olan çekilebilirlik ve tavlanabilirlik; bak r filmaflin kalitesi ile do rudan iliflkilidir. Bunun yan s ra çubu un yüzey özellikleri de tel üreticilerinin önem verdi i kalite parametrelerinden biridir. Katot kalitesi, ergimifl metal s cakl ve oksijen içeri i bara kalitesine etki eden en önemli parametrelerdir Katot kalitesi S cak y rt lma ve tavlanabilirli e etki eden empüriteler bak r üreticileri taraf ndan belirlenmifl olup, etkileri oldukça iyi bilinmektedir. Farkl kaynaklardan temin edilen katotlar n sürekli döküm prosesinde kullan lmas n içeren bir çok uygulamada di er tüm proses flartlar sabit tutulmaya çal fl lm fl ve sadece katot kalitesinin etkisi incelenmifltir. Bu incelemeler sonucunda baz katotlar n flarj malzemesi olarak kullan m neticesinde; barada oldukça ciddi çatlak oluflumu gözlemlenmifltir. Hatta baz durumlarda ayn kaynaktan üretilen katotlar n performans nda oldukça belirgin farkl l klar oldu u gözlemlenmifltir. Ayn kaynaktan üretilen katotlar n performanslar ndaki farkl l n net olarak belirlenebilmesi için katotlar n yüzey morfolojileri, metalografik yap lar incelenmifl; katotlara termogravimetrik ölçüm ve hidrojen analizi yap lm flt r. Bu iki analiz neticesinde katotlar n içerdi i hidrojen miktar n n katot kalitesini birebir etkiledi i tespit edilmifltir. Hidrojen etkisini, döküm baras nda yüksek miktarda porozite meydana getirmesi, tane s n rlar n zay flatmas ve s cak haddeleme esnas nda baran n çatlamas na neden olmas fleklinde aç klamak mümkündür. Katotta hidrojen varl, elektrolitik olarak üretimleri esnas nda kullan lan organik katk maddeleri dolay s yla ortaya ç kmaktad r. Elektroliz ifllemi esnas nda organik katk maddeleri katot bünyesine girmektedir. Katotlar n ergitilmesi esnas nda bu organik kal nt lar bak r matrisini terk ederek çözelti içerisinde dekompoze olmaktad rlar. Organik katk maddesi ile katot bünyesine kar flan hidrojen d fl ndaki di er empüriteler (Ni, Sb, As vb.) dekompoze olmamakta ancak eriyik içerisinde yer alan di er elementlerle yada bak r ile bileflik oluflturmaktad rlar. Uygun yolluk ve f r n ateflleme parametrelerinin kontrolü ile ergimifl metalin hidrojen içeri i flaft f r n ndan döküm makinesine kadar azalt labilmektedir. Ancak bütün bunlara ra men hidrojenin varl n tamam yla ortadan kald rmak mümkün olamamaktad r. 2

21 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri Ergimifl metal s cakl Ergimifl metal s cakl, döküm baras n n kalitesine etki eden ikinci önemli parametredir. Bunun nedeni ergimifl metal içerisindeki hidrojen çözünürlü üne do rudan etki etmesidir. Maksimum ve minimum de erlere sahip olmas durumunda, tel kopmalar veya filmaflin yüzey kalitesinin bozulmas gibi problemlere neden olmas ndan dolay ergimifl metal s cakl tel üreticileri için önemli bir parametredir. Günümüzde kullan lan ve modernize edilmifl ergitme f r nlar sayesinde s cakl n 3 oc hassasiyetinde kontrolü mümkündür. Tane yap s n n bara kalitesine olan etkisini metal s cakl n n tane yap s na olan etkisi ile aç klamak mümkündür. Tane yap s n etkileyen en önemli faktör olan afl r s nma ne kadar artarsa dökümün kolonsal tane yap s na sahip oran o kadar artmaktad r. Ergimifl metal s cakl n düflürerek afl r s nma azalt ld nda, efl eksenli tanelerin yap ya hakim olmas n sa lamak mümkündür. Efl eksenli tane yap s n n m yoksa kolonsal taneli yap n n m bara kalitesi için daha iyi bir durum teflkil etti i konusunda, tane yap s n n bara kalitesi ile do rudan örtüflmedi i söylenebilir. Daha do ru bir ifade ile oksijenin varl durumunda s cak haddeleme s ras nda bara yap s tamamen parçalanmakta ve fayda/zarar aç s ndan ay rt edilemez hale gelmektedir. Ergitme s cakl n n, bara kalitesinde ve tane yap s nda meydana getirdi i farkl l ktan çok hidrojen miktar ile ergime s cakl n n iliflkisi önem tafl maktad r. E er s v metal içerisindeki hidrojen miktar yüksek ise kolonsal döküm yap s tercih edilmektedir. Döküm s cakl n n yüksek olmas durumunda oluflturulabilecek bu döküm yap s nda hidrojenin at l m mümkün olmaktad r. Döküm s cakl n n daha düflük olmas durumunda ise hidrojen kat laflma esnas nda çözelti içerisinde tutunacakt r. En iyi yöntem s cakl n yavafl bir flekilde azalmas n sa lamakt r. Bir baflka de iflle kat laflma esnas nda hidrojen fazlas n n sistemden at l m na izin verecek ölçüde s cakl k düflüflü sa lanmal d r. E er döküm s cakl n n düflük olmas durumunda so utma h zl yap l rsa hidrojen at l m için gereken zaman sa lanamayaca ndan metal bünyesindeki gaz hapsolacak, buna ba l olarak bara kalitesinin düflmesine neden olan bir tak m problemler ile karfl karfl ya kal nacakt r Oksijen içeri i Elektrolitik oksijenli bak r n oksijen içeri i ppm aral nda de iflim göstermektedir. Genellikle yüksek yüzey kalitesi ve buna ba l olarak yüksek çekilebilirlik de erinin elde edilmesi oksijen içeri i ile do rudan iliflkilidir. Kat laflma esnas nda çözünmüfl oksijen bak r n bünyesindeki empüriteler ile reaksiyona girmekte ve kat çözelti halinde tane s n rlar na çökelmelerine neden olmaktad r. Bu sayede gerek tav gerekse de iletkenlik özellikleri iyileflmektedir. Hidrojen gazlar n içerisinde en zararl olan etkiye sahiptir. Hidrojen, tane s n rlar n zay flatarak çatlak oluflumuna neden oldu u gibi oldukça büyük porozitelerin varl na sebebiyet vermektedir. S cakl n artmas ile birlikte yap içerisinde çözünen hidrojen miktar art fl göstermektedir. Hidrojenin bu zararl etkisi ergimifl metal s cakl ve oksijen miktar ile kontrol alt nda tutulmaktad r. 175 ppm'in alt nda oksijen içeri ine sahip bir yap da hidrojen porozitesi oldukça yüksektir. Oksijen içeri inin artt r lmas ve flaft f r n ndan döküm tekerle ine ilerleyen bak r n türbülansl hareketi hidrojenin ergimifl metal yap s ndan uzaklaflmas n sa lamaktad r. Yap içerisinde hidrojen fazlal n n varl durumunda, kat laflma ifllemi esnas nda çözünmüfl oksijen ile bu hidrojen reaksiyona girerek H 2 O formunu oluflturur ve dentritler boyunca tane s n rlar na çökmektedirler. Bu boflluklar tane s n rlar n n zay flamas na ve s cak haddeleme esnas nda çatlak oluflumuna neden olmaktad rlar. 3

22 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri Asl nda yüzey kalitesi için bak r oksit partiküllerinin miktar ndan çok yap içerisindeki da l mlar önem tafl maktad r. yi bir da l m n mevcut olmad bir döküm baras nda, oksitler bir noktada çekirdeklenmifl ve tane büyüklü ü oldukça yüksektir. Böyle bir malzemenin çekimi esnas nda bu oksit partikülleri mikro çatlaklar n oluflmas na neden olan inklüzyonlar gibi davranmaktad r. Bu tür büyük oksit partikülleri içeren baran n yüzey kalitesi bozulur ve daha iyi bir yüzey kalitesi elde etmek için oksijen miktar n n artt r lmas gerekmektedir. Bunun nedeni artan oksijen miktar ile oksit partiküllerinin büyüklü ünün azalmas d r. Ancak bütün bu bahsedilenlerin yan s ra oksijen içeri inin 400 ppm den yüksek bir de ere sahip olmas halinde, yani yüksek oksijen içeriklerinde, bu bak r oksit partikülleri mikro çatlaklar n çekirdeklendi i bölgeler gibi davranmaktad r. Bütün bunlar n neticesinde oksijen içeri inin belirli de erler aral nda tutulmas gerekmektedir. Yüksek oksijen içeriklerinde kat laflma esnas nda baran n merkezinde birbirine oldukça yak n mesafelerde oluflan oksit partikülleri, ilerleyen tel çekme ifllemleri için kritik bölgelerdir. fiekil 1.2'de birbirine oldukça yak n oksit partiküllerinden oluflan bir bara yap s gösterilmektedir. Bu yap incelendi inde oksitlerin adeta bir zincir formu oluflturdu unu söylemek mümkündür. Tel çekme ifllemi esnas nda bu tür oksit partikülleri mikro çatlaklar n çekirdeklendi i bölgelerdir. fiekil 1.2. Birbirine oldukça yak n oksit partikülleri içeren bir döküm baras n n mikro yap görüntüsü[2] Bu oksit partikülleri oldukça serttir ve deforme olmamaktad rlar. Ancak gerek s cak haddeleme gerekse de tel çekme ifllemleri esnas nda bu partiküller k r labilmektedir. Bu nedenle kat laflma koflullar ve oksijen içeri i bu oksitlerin da l mlar na önemli derecede etki etmektedir [2] Hidrojen, oksijen ve s cakl k kontrolü Belirli s cakl ktaki katotta hapsolmufl organik bileflenler ergitme f r n nda H 2, CO ve N 2 ye ayr fl r. Bu gazlardan hidrojen, ergimifl bak r içerisinde kolayca çözündü ü için en zararl s d r. Hidrojenin çözünebilirli i ergimifl bak r n artan s cakl ile birlikte artar, fakat artan çözünmüfl oksijen miktar ile birlikte azal r. 4

23 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri SCR sistemi uygun oksijen-s cakl k dengesini sa layarak ergimifl bak r içerisinde hidrojenin çözünmesini engeller. Ergitme f r n ndan tandifle do ru giden ergimifl bak r n s cakl gittikçe artarak ergime s cakl n n yaklafl k olarak 25 oc üzerine kadar ç kar. Efl zamanl olarak, ergimifl bak r n oksijen içeri i tandifle varana kadar yaklafl k 300 ppm seviyelerine gelir. Ergimifl bak r n s cakl n n kontrolü bekletme f r n, aktarma yolluklar ve tandiflteki brülörlerle sa lanmaktad r. Yak t/hava oran ve yanm fl gazlar içerisindeki fazla CO kullan larak çözünmüfl oksijen miktar ayarlanmaktad r. Ergimifl bak r n kat laflmas esnas nda, fazla hidrojen çözünmüfl oksijenle birleflerek dentritik tane s n rlar boyunca H 2 O oluflturur. Daha önceki deneyimler gösterir ki en iyi kalite filmaflin üretilen katotlar 2 ppm H içermektedir [1] Contirod Sürekli Döküm Prosesi Bak r katotlar bir flaft f r n nda ergitilmekte ve ergimifl metal bir bekletme f r n na aktar lmaktad r. Ergimifl metal döküm makinesine aktar lmadan önce oksijen içeri i ölçülmektedir. fiekil 1.3'te görüldü ü gibi hazelett döküm makinesi birbiri üzerine yerlefltirilmifl iki çelik kemerden oluflmaktad r. fiekil 1.3. Hazelett konveyör döküm makinesinin ilk versiyonlar ndan birinin flematik görünümü[3] Ergimifl metal iki konveyör kemeri aras na döküldükten sonra so utularak kat laflmas sa lanmaktad r. En fazla mm 2 yüzeye sahip dikdörtgen döküm baras pasoda SMS-Meer haddesinde haddelenmektedir. Filmaflin 6-37 m/sn h zla haddeden ç kmaktad r. Son olarak, filmaflin dekapaj ifllemine tabi tutulmakta ve so utulmaktad r Contirod döküm prosesinin avantajlar Di er yöntemlere nazaran daha düflük s cakl ktaki döküm makinesinde ergimifl metal türbilansl olmayan ve sakin bir ak fla sahiptir. Bu da ince tane yap s na ve iyi bir oksijen da l m na neden olmakta, simetrik,düz çizgi halinde ve çatlaks z kat laflma, yüksek kapasite sa layan büyük kesitte çal flabilme, küçük bir döküm aç s (kal nt gerilim giderilmesi ve çatlaklar n önlenmesinde) ve dekapaj sayesinde oksijeni azalt lm fl bir yüzey sa lar [3]. 5

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI

RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI P R NÇ DÖKÜMHANELER NDEN ÇIKAN RAMATLARDAN Ç NKO VE BAKIRIN GER KAZANILMASI stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 38. Grup Bakır, Bakır

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES

TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES TERMAL YÖNTEMLERLE MAGNEZYUM ÜRET M TEKNOLOJ S N N GEL fit R LMES stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 1. Grup Maden ve Ta? Ocakları

Detaylı

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI

TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi TÜRK YE'DE ÇIKAN DO AL ZEOL T N ÇOCUK BEZLER NDE ANT M KROB YAL MADDE OLARAK KULLANILMASI 27.

Detaylı

TEKST L ATIK SULARINDA BOYALARIN B YOBOZUNMA LE G DER LMES

TEKST L ATIK SULARINDA BOYALARIN B YOBOZUNMA LE G DER LMES TEKST L ATIK SULARINDA BOYALARIN B YOBOZUNMA LE G DER LMES stanbul Sanayi Odası - Y ld z Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi 11. Grup Giyim Eflyas D fl ndaki Tekstil

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri.1. Üretim Teknolojisi Paslanmaz çelik üretimi büyük yat r m ve uzmanl k gerektiren bir teknolojidir. Bu çeliklerin

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

makale - article Prof. Dr. Olcay KINCAY, Kimya Y. Müh. Haluk A USTOS, Kimya Müh. Sema ÇELEB Özet

makale - article Prof. Dr. Olcay KINCAY, Kimya Y. Müh. Haluk A USTOS, Kimya Müh. Sema ÇELEB Özet makale article Dergisi 58 (2008) 15 21 ISSN 13022415 Kapal Devre Mekanik Tesisatlarda Korozyon Koruma Program ve Bir Yap da Uygulanmas Corrosion Protection Program in Closed Loop Mechanical Installations

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009

S.T. Konveyör- ç Lojistik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Montaj hatlar ve simülasyon yaz l mlar 46 Pazarlama Marka flirketin iman gibidir Reklam ndeksi AIRFORM...18-19 AUTONICS...2 AYIKBANT...55 AYTANÇ...24 BANTSAN...54 CHINT...43 COROBO...21

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet

Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Bina Otomasyon Sistemlerinde Entegrasyon ve BACnet Elk. Müh. Aynur Mete TTMD Üyesi ÖZET: Bilindi i gibi; günümüzde binalar n büyük bir bölümünde bina sahibi ve yöneticileri için tüm elektromekanik sistemlerin

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Gürültü: Temel Kavramlar

Gürültü: Temel Kavramlar Gürültü: Temel Kavramlar Prof. Dr. Mehmet Çal flkan; Mak. Yük. Müh. ÖZET Tesisat Mühendisli i uygulamalar nda akustik konfor koflullar n n yeri ve önemi yads namaz. Bu çal flmada ses ve gürültü ile ilgili

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308

Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 Dam zl k Sürülerinin Sevk Ve dare Kitab ROSS308 ROSS DAMIZLIK SÜRÜLER N N SEVK VE DARE K TABI Bu kitab n amac Ross dam zl k sürülerini yetifltiren iflletme sahiplerinin ve çal flanlar n n Ross rk ndan

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2064 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1098 SÜT VE SÜT ÜRÜNLER N N KAL TE KONTROLÜ Yazarlar Prof.Dr. Mehmet DEM RC (Ünite 1-4, 7) Doç.Dr. Ömer ÖKSÜZ (Ünite 2) Prof.Dr.

Detaylı