BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA"

Transkript

1 stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi BAKIR TEL ÜRET M NDE TOZLANMA 38. Grup Bakır, Bakır Alaflımları ve Di er Demir Dıflı Metaller Sanayii ad na desteklenmifltir Meflrutiyet Caddesi No:62 Tepebafl stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) e-posta: SO Yay n No: 2010/6 ISBN:

2

3 İstanbul Sanayi Odası - İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Desteği Projesi Bak r Tel Üretiminde Tozlanma Kısaltılmış Yüksek Lisans Tezi Danışman Prof. Dr. Eyüp Sabri KAYALI İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Hazırlayan Ferhat OMAÇ İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

4 SO Yay n No: 2010/6 ISBN: Bak r Tel Üretiminde Tozlanma, stanbul Sanayi Odas, İstanbul Tasarım ve Uygulama: Mürettebat Reklamc l k Tüm Hakları Saklıdır. Bu yayındaki bilgiler ancak kaynak gösterilmek suretiyle kullanılabilir.

5 ÖNSÖZ Yap lan çal flma stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi kapsam nda desteklenerek sanayi ile üniversite iflbirli inin bir sonucu olarak ortaya ç km flt r. Bak r tel üretiminde iyi bir nihai ürün kalitesi elde edilmesi oluflan tozlar n azalt lmas ile sa lanabilir. Bu çal flma kapsam nda toz oluflumunu etkileyen çeflitli parametreleri belirleyebilmek amac yla Sarkuysan Elektrolitik Bak r Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin Gebze tesislerinde gerekli denemeler yap lm flt r. Projenin sözleflme ve bafllang ç sürecindeki yard m ve katk lar ndan dolay stanbul Sanayi Odas 'na, sa lad klar maddi ve manevi destekten dolay SO 38. Grup Bak r, Bak r Alafl mlar ve Di er Demir D fl Metaller Sanayii Meslek Komitesi'ne, çal flman n titizlikle yönetilmesi ve sonuçland r lmas nda hiçbir fedakârl ktan kaç nmayan dan flman hocam Say n Prof. Dr. E. Sabri KAYALI ya ve benden yard m n esirgemeyen hocam Say n Prof. Dr. Hüseyin Ç MENO LU'na teflekkürlerimi sunar m. Ayr ca bana, her zaman her konuda yard mc olan ve hayat boyu en büyük deste i sa layan aileme en içten teflekkürlerimi sunar m. Ferhat OMAÇ Malzeme Yüksek Mühendisi III

6 IV

7 SUNUŞ Bu çal flma; stanbul Sanayi Odas ile stanbul Teknik Üniversitesi aras nda, sanayi-üniversite iflbirli inin gelifltirilmesi ve akademik çal flmalar n ekonomik kalk nmaya katk s n n art r lmas amac yla bafllat lan SO- TÜ Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i projesi kapsam nda yay nlanm flt r. Üniversitede doktora ve yüksek lisans tezlerini yürüten araflt rmac lar n desteklendi i proje ile üniversite ve sanayinin gündemini buluflturarak, ticari ürüne dönüfltürülen bilimsel araflt rma ve patent say s n n artmas na, küresel rekabet gücümüzün geliflmesine katk da bulunulmas hedeflenmektedir. Proje kapsam nda, üniversite'de hali haz rda yürütülen doktora/yüksek lisans tez/tezleri aras ndan uygun bulunanlar ile Meslek Komitelerimizin sektörel ihtiyaçlar do rultusunda belirledi i konulardaki akademik çal flmalara destek verilmektedir. stanbul Sanayi Odas 38. Grup Bak r, Bak r Alafl mlar ve Di er Demir D fl Metaller Sanayii Meslek Komitesi ad na desteklenen bu çal flman n sanayinin ihtiyaçlar na yan t verecek flekilde hayata geçirilmesine yönelik katk lar ndan dolay Tez De erlendirme Komitesi üyelerimiz olan; Hayrettin Çayc (Sarkuysan Elektrolitik Bak r), Mustafa Özkazanç (Özer Metal), Süren Sezer ( timat Metal Alafl mlar ), fiükrü Karaç (Sarkuysan Elektrolitik Bak r), Selçuk Harput'a (Sarkuysan Elektrolitik Bak r) teflekkür ediyoruz. Baflta araflt rmac olmak üzere, araflt rmac ya dan flmanl k yapan ö retim üyesi ve De erlendirme Komitesi'nin katk lar yla oluflturulan ve sanayi-üniversite iflbirli inin ifllevsel ve somut bir ç kt s olan bu çal flman n sektöre fayda sa lamas n ümit ediyoruz. Sayg lar m zla, stanbul Sanayi Odas V

8 VI

9 İÇİNDEKİLER Ç NDEK LER L STES SEMBOL L STES TABLOLAR L STES fiek LLER L STES ÖZET SUMMARY VII XI XII XIII XV XVI 1. BAKIR F LMAfi N ÜRET M YÖNTEMLER SCR Döküm Prosesi SCR sisteminde bara kalitesini etkileyen faktörler Katot kalitesi Ergimifl metal s cakl Oksijen içeri i Hidrojen, oksijen ve s cakl k kontrolü Contirod Sürekli Döküm Prosesi Contirod döküm prosesinin avantajlar Oksijensiz Bak r Filmaflin Üretim Yöntemi (Upcast) 6 2. TEL ÇEKME Bak r Tellerin Çekimi Kayd rmal tip tel çekme makinesi Çift motorlu çekim makinesi Ya lama Islanabilirlik TOZLANMA PROBLEM Tel Çekme fllemi Esnas nda Oluflan Tozlar n Oluflum Mekanizmalar Abrasif afl nma Üç elemanl abrasif afl nma Yüzey deformasyonu afl nmas Adezif afl nma Delaminasyon afl nmas Filmaflin yüzey kalitesi (Oksitler) Tel çekme ve filmaflin kaynakl k ym klar Kimyasal bileflenler Tel Çekme fllemi Esnas nda Oluflan Tozlar n Oluflumunu H zland ran Faktörler Kullan lan ya lay c Filtreleme Tel çekme s cakl Tel çekme s cakl n n ya lay c üzerindeki etkisi Kal nt gerilmeler Tel titreflimleri Tel-tel temas Filmafline Uygulanan Burma Testi Esnas nda Oluflan Tozlar Filmaflindeki tozlanma problemini etkileyen faktörler 27 VII

10 çindekiler F r n flarj : Döküm flartlar : Haddeleme Emülsiyon Dekapaj Filmaflinin yüzey kalitesi Yüzey kalitesi testi Yüzey oksit tabakas kal nl ölçümünün önemi Filmaflin yüzeyindeki oksit tabakas kal nl n n ölçümü Yüzey oksit kal nl ile filmaflindeki tozlanma aras ndaki iliflki Tozlar n Azalt lmas Titreflimin azalt lmas Artan geri çekme kuvveti Tellerin tozlardan temizlenmesi DENEYSEL ÇALIfiMALAR DENEYSEL SONUÇLAR VE RDELEME SEM Çal flmalar XRD Analizi Çal flmalar Kimyasal analiz çal flmalar Partikül boyutu analizi çal flmalar Yüzey Oksit Tabaka Kal nl ve Tozlanma Miktar Ölçümleri Farkl tozlanma testi yöntemleri Tel Çekimi Çal flmalar GENEL SONUÇLAR 57 KAYNAKLAR 59 ÖZGEÇM fi 61 VIII

11 KISALTMALAR SCR ETP MHO SEM St NMP ASTM B-49 EDS XRD OF : Southwire Sürekli Filmaflin Üretim Prosesi : Oksijenli Bak r : Metallurgie Hoboken Overpelt : Taramal Elektron Mikroskobu : Hadde stasyonu : N-Metil Pirolidin : Standard Sprecification for Copper Rod Drawing Stock for Electrical Purposes : Enerji Saç l ml X- fl n Spektroskopisi : X-Ifl nlar Difraktometresi : Oksijensiz Bak r IX

12 X

13 SEMBOL LİSTESİ : Kesit daralmas miktar λ : Uzama miktar g : Kayma V Z : Çekim kasna n n çevresel h z V D : Çekim kasna ndaki telin çevresel h z V : Çevresel H z L 1 : Tel çekme kal b ndan (hadde) sonraki tel uzamas L 0 : Tel çekme kal b ndan (hadde) önceki tel uzamas F 0 : Tel çekme kal b ndan (hadde) önceki tel kesiti F 1 : Tel çekme kal b ndan (hadde) sonraki tel kesiti ME : Makine uzamas T : Oksit kal nl I : Ak m (A) T : Reaksiyon süresi (s) M : Oksitlerin moleküler a rl klar (g) S : Filmaflinin reaksiyona giren yüzey alan (cm 2 ) D : Oksitlerin yo unlu u (Cu2O için 6.0 gr/cm 3 ve CuO için 6.4 gr/cm 3 ) F : Faraday sabiti (96500 C/mol) N : Hidrojen eflde erli i XI

14 TABLO LİSTESİ Tablo 2.1 : Yafl çekimde bak r tel için kullan lan ya lay c lar 10 Tablo 3.1 : Twist testi için tavsiye edilen parametreler 30 Tablo 3.2 : Yüzey oksit kal nl ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 34 Tablo 3.3 : Tozlanma miktar ile bara kesiti aras ndaki iliflki 35 Tablo 3.4 : Bilinen Tozlar azaltma metotlar 37 Tablo 4.1 : Kimyasal çözdürme yöntemiyle analiz yap lan tozlar n kimyasal özellikleri 39 Tablo 5.1 : HCl çözeltisi ile oksit tabakas azalt lm fl numune ile normal numunenin tozlanma miktar n n karfl laflt r lmas 53 Tablo 5.2 : HCl çözeltisi ile oksit tabakas azalt lm fl numune ile normal numunenin tozlanma miktar n n karfl laflt r lmas 53 Tablo 5.3 : Girifl malzemesine göre tozlanma miktarlar 54 XII

15 ŞEKİL LİSTESİ fiekil 1.1 : SCR üretim prosesindeki döküm makinesini flematik bir görünümü 1 fiekil 1.2 : Birbirine oldukça yak n oksit partikülleri içeren bir döküm baras n n mikro yap görüntüsü 4 fiekil 1.3 : Hazelett konveyör döküm makinesinin flematik görünümü 5 fiekil 1.4 : Yukar döküm oksijensiz bak r filmaflin üretim yönteminin flematik görünümü 6 fiekil 2.1 : Çift motorlu bir çekim makinesinin flematik görünümü 9 fiekil 3.1 : Kal p pürüzlülü ü nedeniyle tel yüzeyinde oluflan çizikler 15 fiekil 3.2 : Abrasif afl nma nedeniyle oluflan tozlar 16 fiekil 3.3 : Bir polikristalin elmas kal b n yüzeyi 16 fiekil 3.4 : Tel yüzeyinden kopmaya bafllayan bir toz partikülününsem resmi 17 fiekil 3.5 : Yanl fl kal p diziliminin bir fonksiyonu olarak tozlar n varl n gösteren grafikler 17 fiekil 3.6 : Tel yüzeyinde deformasyon afl nmas izleri. 18 fiekil 3.7 : Bak r tel yüzeyinde oluflmufl adezif afl nma görüntüsü. 19 fiekil 3.8 : Delaminasyon afl nmas nedeniyle ortaya ç kan yüzeyin alt ndaki çizgisel çatlaklar 19 fiekil 3.9 : Tel yüzeyine yap flm fl delaminasyon sonucu oluflan toz görüntüsü 20 fiekil 3.10 : Delaminasyon afl nmas nedeniyle ortaya ç kan pul fleklindeki tozlar n SEM görüntüsü 21 fiekil 3.11 : Tel çekme esnas nda tel üzerinde oluflan k ym klar. 22 fiekil 3.12 : Tel çekme ya lay c ile bak r tel aras ndaki kimyasal reaksiyon sonucu oluflan sabunumsu bak r çamur 23 fiekil 3.13 : Asimetrik tel çekiminin kal b n bir bölümünde daha uzun kayma mesafesi di er bölümünde ise daha yüksek kal p bas nc na yol açmas n n flematik gösterimi 25 fiekil 3.14 : Kal pla birlikte titreyen telin flematik görünümü 26 fiekil 3.15 : Kal ptan ç kan telin titreflimiyle tel yüzeyinde oluflan çapraz çizik izleri 26 fiekil 3.16 : Haddeleme ifllemi esnas nda hadde yüzeylerinin emülsiyon ile temizlenmesinin flematik görünümü 28 fiekil 3.17 : Hadde-Emülsiyon sisteminin flematik gösterimi 27 fiekil 3.18 : Kal p yüzeyine yap flm fl olan tozlar 29 fiekil 3.19 : Yüzey oksidi kal nl n ölçmek için kullan lan tipik bir yük ölçümsel azalma sisteminin flematik görünümü 32 fiekil 3.20 : Anottan katoda ve katottan anoda düflen voltaj aras ndaki ba nt y gösteren grafik [27] 33 fiekil 3.21 : Cu 2 O ve CuO miktarlar n belirlemek için kullan lan grafik 34 fiekil 3.22 : Asitle dekapaj yap lm fl, alkolle temizlenmifl ve t rafllanm fl bak r filmaflin numunelerinin toz potansiyeli testi sonuçlar 35 fiekil 5.1 : Emülsiyon filtresinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 41 fiekil 5.2 : Tel çekme ifllemi esnas nda delaminasyon afl nmas nedeniyle oluflan ve emülsiyon filtresinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 41 XIII

16 fiekil Listesi fiekil 5.3 : Tel çekme ifllemi esnas nda delaminasyon afl nmas nedeniyle oluflan ve tel çekme makinesinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 42 fiekil 5.4 : Tel çekme ifllemi esnas nda delaminasyon nedeniyle oluflmufl, tel çekme makinesinin içinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) resmi 42 fiekil 5.5 : Emülsiyon filtresinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu (SEM) ile EDS analizi sonuçlar 43 fiekil 5.6 : Tel çekme makinesinin içinden al nan tozlar n taramal elektron mikroskobu ile yap lan EDS analizi sonuçlar 43 fiekil 5.7 : Burma testi uygulanm fl filmaflin yüzeyinin SEM görüntüsü 44 fiekil 5.8 : Burma testi uygulanm fl filmaflin yüzeyinin ve yüzeydeki oksit bölgesinin SEM görüntüsü 44 fiekil 5.9 : Burma testi sonras filmaflin yüzeyinin SEM görüntüsü 45 fiekil 5.10 : Burma testi sonras filmaflin yüzeyinin SEM görüntüsü 45 fiekil 5.11 : Bir filmaflinin haddeleme yönüne paralel kesitte SEM görüntüsü 46 fiekil 5.12 : Filmaflin numunesinin yüzeyinden içeriye yap lan Çizgisel EDS taramas 46 fiekil 5.13 : Yüzeyden merkeze do ru oksijen miktar n n de iflimini gösteren Çizgisel EDS taramas 47 fiekil 5.14 : Numunelerin X- fl nlar Difransiyonu (XRD) sonuçlar 47 fiekil 5.15 : Burma testi esnas nda filmaflin yüzeyinden dökülen tozlara uygulanan X- fl nlar difraksiyonu (XRD) analizi sonuçlar 48 fiekil 5.16 : 10/10 burma testi sonras 1 numaral filmaflin kangal ndan al nan numunelerin yüzeyinden dökülen tozlara yap lan kimyasal analiz sonucu 49 fiekil 5.17 : 10/10 burma testi sonras 2 numaral filmaflin kangal ndan al nan numunelerin yüzeyinden dökülen tozlara yap lan kimyasal analiz sonucu 49 fiekil 5.18 : Emülsiyon filtresinden al nan tozlar n partikül boyutu analizi sonuçlar 50 fiekil 5.19 : Filmafline uygulanan burma testi esnas nda dökülen tozlar n boyutu analizi sonucu 50 fiekil 5.20 : Filmaflin yüzeyindeki toplam oksit kal nl ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 51 fiekil 5.21 : ASTM B-49 standard na göre hesaplanm fl Cu 2 O tabakas kal nl ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 52 fiekil 5.22 : Yüzey oksit tabakas kal nl ölçümü s ras nda meydana gelen reaksiyonlar n s ras n n ters olmas durumunda Cu 2 O tabakas ile tozlanma miktar aras ndaki iliflki 52 fiekil 5.23 : Çok telli çekim makinelerinde kullan lan emülsiyon filtre sisteminin görüntüsü 54 fiekil 5.24 : Kayd rmal ve kayd rmas z çekim makinelerinin tel çekimi esnas nda oluflan tozlanma üzerindeki etkisini gösteren grafik 55 fiekil 5.25 : Kullan lan malzemelerin makine tiplerine göre tozlanma miktarlar 56 XIV

17 ÖZET BAKIRIN TEL ÇEKME filem ESNASINDA MEYDANA GELEN TOZLANMA SORUNUNUN NCELENMES Tozlar, tel ve kablo endüstrisinde çok iyi bilinen bir sorundur ve kal p afl nmas, tel kopmalar, zay f ya lama ve yüzey hasarlar na yol açabilirler. Genelde, istenmeyen maddelerin varl üretim verimlili inin azalmas na, düflük kaliteye yol açar ve maliyetleri artt r r. Bobin teli üretimi için en önemli gerekliliklerden biri de yüzey kalitesinin yüksek olmas oldu undan, tozlar n varl yüzey hasarlar na ve kalitesiz emaye kaplamalar na neden olabilir. Ayr ca, bak r-bak r oksit toz partikülleri, daha sonraki aflamalarda olan burma testi ve tel çekimi esnas nda bak r filmaflinden k ym k kopmalar na neden olabilir. Afl r toz oluflumunun h zl afl nmaya ve tel çekme kal plar n n h zl hasara u ramas na neden olabilece i göz önünde bulundurulmal d r. Bu çal flmada abrasif afl nma, yüzey deformasyonu afl nmas, adezif afl nma ve delaminasyon afl nmas gibi çeflitli toz oluflum mekanizmalar n n detayl bir tan m yap lm fl ve bu mekanizmalar etkileyebilecek/h zland rabilecek çeflitli faktörler (kullan lan ya lay c, filtreleme, tel çekme s cakl vs.) aç klanm flt r. Burma testi esnas nda bak r filmaflinlerden dökülen tozlar n XRD analiz yöntemi ile Cu 2 O bilefliminde oldu u, kimyasal analiz yöntemi ile % 90 gibi bir bölümünün CuO ve Cu 2 O karfl m oldu u belirlenmifltir. Böylece filmaflinin burma testi esnas ndaki tozlanman n nedeninin filmaflinin yüzeyindeki oksit tabakas oldu u anlafl lm flt r ve bu bulgu literatür ile uyum içindedir. Filmaflinlerin yüzeyindeki oksit tabakas n n %20 HCl çözeltisi ile temizlenmesi sonucunda tozlanma miktar n n azald ancak tozlanman n devam etti i tespit edilmifltir. Bu tespit tozlanma olay n n sadece yüzeydeki oksit tabakas ile iliflkisi olmad n tozlanmaya ayr ca yüzey alt oksitlerinin de katk s oldu unu göstermektedir. Tel çekme makinesinin emülsiyon filtresinden al nan tozlara yap lan XRD analizi sonucu tozlar n genellikle metalik bak r olduklar tespit edilmifltir. Tel çekme makinesinin emülsiyon filtresi ve makine içinden al nan tozlar SEM'de detayl olarak incelenmifl ve bu tozlar n delaminasyon afl nmas sonucu olufltuklar tespit edilmifltir. Anahtar kelimeler: Bak r tozlar, tozlanma, bak r oksit, oksit tabakas, tel çekme, toz oluflumu. XV

18 SUMMARY INVESTIGATION OF DUSTING PROBLEMS DURING COPPER WIRE DRAWING Fines are a very well known nuisance in the wire and cable industry and can create such problems as die wear, wire breaks, poor lubrication, and surface damage. Overall, the presence of this undesirable substance leads to poor productivity, lowered quality, and increased manufacturing costs. Since high surface quality is one of the most important requirements for magnet wire, the presence of fines can lead to surface damage and poor enamel films. Likewise, fine particulates of copper-copper oxide flakes can spall from copper rod during subsequent torsional twisting or wire drawing. It should be noted that excessive formation of fines can lead to rapid wear and failure of drawing dies. In this study a detailed description of the various dust formation (or fine generation) mechanisms such as abrasive wear, surface deformation wear, adhesive wear and delamination wear are made and various factors that may accelerate these mechanisms (lubricant, filtration, wire drawing temperature etc. ) are discussed. That fines formed on the surface of copper rod during twist tests were determined as Cu 2 O by XRD analysis method. Thereby, it's defined that a reason of the dusting during copper rod's twist test is oxide layer on the surface of copper rod and this result is in agreement with the literature. From the wet chemical analysis of the fines, collected from twist tests it was determined that / 90 of these fines are the mixture of CuO and Cu 2 O. After the cleaning of oxide layer on the surface of copper rod, it's determined that the dusting was reduced but it's still proceeding. This determination shows that the dusting is not only related to surface oxide layer but also is associated with subsurface oxide layer. XRD analysis of the fines collected from inside of the wire drawing machine and it's emulsion filter shows that they are copper. The fines collected from inside of the wire drawing machine and it's emulsion filter were exhaustively examined by SEM and it's distinguished that this fines were formed by delamination wear. KEYWORDS: Copper fines, dusting, copper oxide, oxide layer, wire drawing, fines generation. XVI

19 1. BAKIR FİLMAŞİN ÜRETİM YÖNTEMLERİ 1.1. SCR Döküm Prosesi SCR prosesi; sürekli ergitme, döküm, haddeleme, dekapaj ve so utma operasyonlar n n bir birleflimidir. Bak r katot dikey bir flaft f r n nda sürekli olarak ergitildikten sonra ergimifl metalin bileflimini ve s cakl n ayarlamaya yarayan silindirik bir bekletme f r n na aktar lmaktad r. Bekletme f r n ndaki ergimifl bak r sürekli olarak so utularak ve t rafllanarak döküm makinesinin üzerine yerlefltirilmifl olan tandifle aktar lmaktad r. Tandifl; ergimifl bak r n döküm makinesi içine ak fl n kontrol etmek için metali boflaltan otomatik bir sistemle donat lm flt r. SCR üretim prosesindeki tipik bir döküm makinesi fiekil 1.1'de gösterilmektedir. Döküm makinesi; döküm tekerle i ve bu tekerle i çevreleyen çelik banttan oluflmaktad r. Kal p dört bir yüzeyinden su spreyi yard m yla so utulmakta ve böylece ergimifl bak r 30 saniyeden k sa bir sürede kat laflt r lmaktad r. fiekil 1.1. SCR üretim prosesindeki döküm makinesinin flematik bir görünümü [1]. Bara cm/sn gibi yüksek h zlarda döküm makinesinin d fl na ç kmaktad r ve bükülmeksizin k lavuz merdaneler vas tas yla bara haz rlama ünitesine aktar lmaktad r. Bu ünite baran n köflelerini t rafllar ve yüzeyine yap flan oksitleri kald r r. Bara daha sonra nihai filmaflin ölçülerine getirilmek üzere, içerisinde dikey ve yatay olarak yerlefltirilmifl bir dizi hadde bulunan hadde ünitesine girer. Bara yaklafl k olarak oc s cakl kta hadde istasyonundan ç kar ve bir sonraki ifllem olan asit veya alkol bazl dekapaj ünitesine girer. Ç kan filmaflin parlak bak r renginde ve yüzeyi oksitsizdir. Son olarak filmaflin yüzeyinde oksit oluflumunu engellemek için filmaflin yüzeyi wax ile kaplanmakta ve daha sonrada 3,5 tonluk kangallar halinde paletler üzerinde sar larak paketlenmektedir. Katot içerisindeki empüriteler hem ETP bak r n dökülebilirli i ve haddelenmesini hem de nihai ürün olan filmaflinin tavlanabilirli ini direkt olarak etkilemektedir. S, Sb, As, Te, Se, Pb, Bi, ve H gibi empüriteler tane s n rlar n n zay flamas na neden olur ki bu da döküm ve haddeleme esnas nda s cak y rt lmayla sonuçlanabilir. Haddelenmifl filmaflindeki oluflan bir kusur sonucunda çatlak oksitlenecektir. 1

20 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri Filmaflinin tavlanabilirli i empüritelerin varl ndan etkilenmektedir. En zararl empürite elementleri Se, Te, As ve Bi' dir. Bunlar n oksitlenmesi zordur ve bak r içerisinde kat çözelti halinde bulunma e ilimindedirler. Genelde sürekli döküm prosesi ppm oksijen içeren ergimifl bak r kullan m nda kendine has avantajlara sahiptir. Oksijen birçok empüriteyle reaksiyona girer ve onlar n çözeltinin d fl nda çökelmesine yol açar. SCR sistemindeki haddelerden geçerken kontrollü olarak so utulan bara, oksidasyona dirençli elementlerin çökelmesine bir dereceye kadar olanak sa lar. Bu sebeple, sürekli döküm sisteminde bulunabilen en yüksek miktardaki empüriteler SCR sisteminde ihmal edilebilir. fiu unutulmamal d r ki bu empüritelerin baz lar kolayca çekirdeklenemezler ve bunun yerine kat çözeltide kalma e ilimdedirler, böylece filmaflinin elektrik direnci artar ve tavlanabilirli i düfler. Bu nedenle zararl empürite miktar n n en az oldu u katot üretimi ve katot çamurunun giderilmesi için tanklar n bulundu u bölümde çok titiz bir ifllem kontrolü sa lanmal d r [1] SCR sisteminde bara kalitesini etkileyen faktörler Southwire sürekli döküm yöntemi ile bak r filmaflin üretiminde gerek döküm gerekse de filmaflin kalitesine etki eden parametrelerin tespit edilmesi ve kontrol alt na al nmas, istenilen kalitede filmaflin üretiminin gerçeklefltirilmesi için oldukça gereklidir. Bak r tel üreticileri için oldukça önemli bir parametre olan çekilebilirlik ve tavlanabilirlik; bak r filmaflin kalitesi ile do rudan iliflkilidir. Bunun yan s ra çubu un yüzey özellikleri de tel üreticilerinin önem verdi i kalite parametrelerinden biridir. Katot kalitesi, ergimifl metal s cakl ve oksijen içeri i bara kalitesine etki eden en önemli parametrelerdir Katot kalitesi S cak y rt lma ve tavlanabilirli e etki eden empüriteler bak r üreticileri taraf ndan belirlenmifl olup, etkileri oldukça iyi bilinmektedir. Farkl kaynaklardan temin edilen katotlar n sürekli döküm prosesinde kullan lmas n içeren bir çok uygulamada di er tüm proses flartlar sabit tutulmaya çal fl lm fl ve sadece katot kalitesinin etkisi incelenmifltir. Bu incelemeler sonucunda baz katotlar n flarj malzemesi olarak kullan m neticesinde; barada oldukça ciddi çatlak oluflumu gözlemlenmifltir. Hatta baz durumlarda ayn kaynaktan üretilen katotlar n performans nda oldukça belirgin farkl l klar oldu u gözlemlenmifltir. Ayn kaynaktan üretilen katotlar n performanslar ndaki farkl l n net olarak belirlenebilmesi için katotlar n yüzey morfolojileri, metalografik yap lar incelenmifl; katotlara termogravimetrik ölçüm ve hidrojen analizi yap lm flt r. Bu iki analiz neticesinde katotlar n içerdi i hidrojen miktar n n katot kalitesini birebir etkiledi i tespit edilmifltir. Hidrojen etkisini, döküm baras nda yüksek miktarda porozite meydana getirmesi, tane s n rlar n zay flatmas ve s cak haddeleme esnas nda baran n çatlamas na neden olmas fleklinde aç klamak mümkündür. Katotta hidrojen varl, elektrolitik olarak üretimleri esnas nda kullan lan organik katk maddeleri dolay s yla ortaya ç kmaktad r. Elektroliz ifllemi esnas nda organik katk maddeleri katot bünyesine girmektedir. Katotlar n ergitilmesi esnas nda bu organik kal nt lar bak r matrisini terk ederek çözelti içerisinde dekompoze olmaktad rlar. Organik katk maddesi ile katot bünyesine kar flan hidrojen d fl ndaki di er empüriteler (Ni, Sb, As vb.) dekompoze olmamakta ancak eriyik içerisinde yer alan di er elementlerle yada bak r ile bileflik oluflturmaktad rlar. Uygun yolluk ve f r n ateflleme parametrelerinin kontrolü ile ergimifl metalin hidrojen içeri i flaft f r n ndan döküm makinesine kadar azalt labilmektedir. Ancak bütün bunlara ra men hidrojenin varl n tamam yla ortadan kald rmak mümkün olamamaktad r. 2

21 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri Ergimifl metal s cakl Ergimifl metal s cakl, döküm baras n n kalitesine etki eden ikinci önemli parametredir. Bunun nedeni ergimifl metal içerisindeki hidrojen çözünürlü üne do rudan etki etmesidir. Maksimum ve minimum de erlere sahip olmas durumunda, tel kopmalar veya filmaflin yüzey kalitesinin bozulmas gibi problemlere neden olmas ndan dolay ergimifl metal s cakl tel üreticileri için önemli bir parametredir. Günümüzde kullan lan ve modernize edilmifl ergitme f r nlar sayesinde s cakl n 3 oc hassasiyetinde kontrolü mümkündür. Tane yap s n n bara kalitesine olan etkisini metal s cakl n n tane yap s na olan etkisi ile aç klamak mümkündür. Tane yap s n etkileyen en önemli faktör olan afl r s nma ne kadar artarsa dökümün kolonsal tane yap s na sahip oran o kadar artmaktad r. Ergimifl metal s cakl n düflürerek afl r s nma azalt ld nda, efl eksenli tanelerin yap ya hakim olmas n sa lamak mümkündür. Efl eksenli tane yap s n n m yoksa kolonsal taneli yap n n m bara kalitesi için daha iyi bir durum teflkil etti i konusunda, tane yap s n n bara kalitesi ile do rudan örtüflmedi i söylenebilir. Daha do ru bir ifade ile oksijenin varl durumunda s cak haddeleme s ras nda bara yap s tamamen parçalanmakta ve fayda/zarar aç s ndan ay rt edilemez hale gelmektedir. Ergitme s cakl n n, bara kalitesinde ve tane yap s nda meydana getirdi i farkl l ktan çok hidrojen miktar ile ergime s cakl n n iliflkisi önem tafl maktad r. E er s v metal içerisindeki hidrojen miktar yüksek ise kolonsal döküm yap s tercih edilmektedir. Döküm s cakl n n yüksek olmas durumunda oluflturulabilecek bu döküm yap s nda hidrojenin at l m mümkün olmaktad r. Döküm s cakl n n daha düflük olmas durumunda ise hidrojen kat laflma esnas nda çözelti içerisinde tutunacakt r. En iyi yöntem s cakl n yavafl bir flekilde azalmas n sa lamakt r. Bir baflka de iflle kat laflma esnas nda hidrojen fazlas n n sistemden at l m na izin verecek ölçüde s cakl k düflüflü sa lanmal d r. E er döküm s cakl n n düflük olmas durumunda so utma h zl yap l rsa hidrojen at l m için gereken zaman sa lanamayaca ndan metal bünyesindeki gaz hapsolacak, buna ba l olarak bara kalitesinin düflmesine neden olan bir tak m problemler ile karfl karfl ya kal nacakt r Oksijen içeri i Elektrolitik oksijenli bak r n oksijen içeri i ppm aral nda de iflim göstermektedir. Genellikle yüksek yüzey kalitesi ve buna ba l olarak yüksek çekilebilirlik de erinin elde edilmesi oksijen içeri i ile do rudan iliflkilidir. Kat laflma esnas nda çözünmüfl oksijen bak r n bünyesindeki empüriteler ile reaksiyona girmekte ve kat çözelti halinde tane s n rlar na çökelmelerine neden olmaktad r. Bu sayede gerek tav gerekse de iletkenlik özellikleri iyileflmektedir. Hidrojen gazlar n içerisinde en zararl olan etkiye sahiptir. Hidrojen, tane s n rlar n zay flatarak çatlak oluflumuna neden oldu u gibi oldukça büyük porozitelerin varl na sebebiyet vermektedir. S cakl n artmas ile birlikte yap içerisinde çözünen hidrojen miktar art fl göstermektedir. Hidrojenin bu zararl etkisi ergimifl metal s cakl ve oksijen miktar ile kontrol alt nda tutulmaktad r. 175 ppm'in alt nda oksijen içeri ine sahip bir yap da hidrojen porozitesi oldukça yüksektir. Oksijen içeri inin artt r lmas ve flaft f r n ndan döküm tekerle ine ilerleyen bak r n türbülansl hareketi hidrojenin ergimifl metal yap s ndan uzaklaflmas n sa lamaktad r. Yap içerisinde hidrojen fazlal n n varl durumunda, kat laflma ifllemi esnas nda çözünmüfl oksijen ile bu hidrojen reaksiyona girerek H 2 O formunu oluflturur ve dentritler boyunca tane s n rlar na çökmektedirler. Bu boflluklar tane s n rlar n n zay flamas na ve s cak haddeleme esnas nda çatlak oluflumuna neden olmaktad rlar. 3

22 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri Asl nda yüzey kalitesi için bak r oksit partiküllerinin miktar ndan çok yap içerisindeki da l mlar önem tafl maktad r. yi bir da l m n mevcut olmad bir döküm baras nda, oksitler bir noktada çekirdeklenmifl ve tane büyüklü ü oldukça yüksektir. Böyle bir malzemenin çekimi esnas nda bu oksit partikülleri mikro çatlaklar n oluflmas na neden olan inklüzyonlar gibi davranmaktad r. Bu tür büyük oksit partikülleri içeren baran n yüzey kalitesi bozulur ve daha iyi bir yüzey kalitesi elde etmek için oksijen miktar n n artt r lmas gerekmektedir. Bunun nedeni artan oksijen miktar ile oksit partiküllerinin büyüklü ünün azalmas d r. Ancak bütün bu bahsedilenlerin yan s ra oksijen içeri inin 400 ppm den yüksek bir de ere sahip olmas halinde, yani yüksek oksijen içeriklerinde, bu bak r oksit partikülleri mikro çatlaklar n çekirdeklendi i bölgeler gibi davranmaktad r. Bütün bunlar n neticesinde oksijen içeri inin belirli de erler aral nda tutulmas gerekmektedir. Yüksek oksijen içeriklerinde kat laflma esnas nda baran n merkezinde birbirine oldukça yak n mesafelerde oluflan oksit partikülleri, ilerleyen tel çekme ifllemleri için kritik bölgelerdir. fiekil 1.2'de birbirine oldukça yak n oksit partiküllerinden oluflan bir bara yap s gösterilmektedir. Bu yap incelendi inde oksitlerin adeta bir zincir formu oluflturdu unu söylemek mümkündür. Tel çekme ifllemi esnas nda bu tür oksit partikülleri mikro çatlaklar n çekirdeklendi i bölgelerdir. fiekil 1.2. Birbirine oldukça yak n oksit partikülleri içeren bir döküm baras n n mikro yap görüntüsü[2] Bu oksit partikülleri oldukça serttir ve deforme olmamaktad rlar. Ancak gerek s cak haddeleme gerekse de tel çekme ifllemleri esnas nda bu partiküller k r labilmektedir. Bu nedenle kat laflma koflullar ve oksijen içeri i bu oksitlerin da l mlar na önemli derecede etki etmektedir [2] Hidrojen, oksijen ve s cakl k kontrolü Belirli s cakl ktaki katotta hapsolmufl organik bileflenler ergitme f r n nda H 2, CO ve N 2 ye ayr fl r. Bu gazlardan hidrojen, ergimifl bak r içerisinde kolayca çözündü ü için en zararl s d r. Hidrojenin çözünebilirli i ergimifl bak r n artan s cakl ile birlikte artar, fakat artan çözünmüfl oksijen miktar ile birlikte azal r. 4

23 Bak r Filmaflin Üretim Yöntemleri SCR sistemi uygun oksijen-s cakl k dengesini sa layarak ergimifl bak r içerisinde hidrojenin çözünmesini engeller. Ergitme f r n ndan tandifle do ru giden ergimifl bak r n s cakl gittikçe artarak ergime s cakl n n yaklafl k olarak 25 oc üzerine kadar ç kar. Efl zamanl olarak, ergimifl bak r n oksijen içeri i tandifle varana kadar yaklafl k 300 ppm seviyelerine gelir. Ergimifl bak r n s cakl n n kontrolü bekletme f r n, aktarma yolluklar ve tandiflteki brülörlerle sa lanmaktad r. Yak t/hava oran ve yanm fl gazlar içerisindeki fazla CO kullan larak çözünmüfl oksijen miktar ayarlanmaktad r. Ergimifl bak r n kat laflmas esnas nda, fazla hidrojen çözünmüfl oksijenle birleflerek dentritik tane s n rlar boyunca H 2 O oluflturur. Daha önceki deneyimler gösterir ki en iyi kalite filmaflin üretilen katotlar 2 ppm H içermektedir [1] Contirod Sürekli Döküm Prosesi Bak r katotlar bir flaft f r n nda ergitilmekte ve ergimifl metal bir bekletme f r n na aktar lmaktad r. Ergimifl metal döküm makinesine aktar lmadan önce oksijen içeri i ölçülmektedir. fiekil 1.3'te görüldü ü gibi hazelett döküm makinesi birbiri üzerine yerlefltirilmifl iki çelik kemerden oluflmaktad r. fiekil 1.3. Hazelett konveyör döküm makinesinin ilk versiyonlar ndan birinin flematik görünümü[3] Ergimifl metal iki konveyör kemeri aras na döküldükten sonra so utularak kat laflmas sa lanmaktad r. En fazla mm 2 yüzeye sahip dikdörtgen döküm baras pasoda SMS-Meer haddesinde haddelenmektedir. Filmaflin 6-37 m/sn h zla haddeden ç kmaktad r. Son olarak, filmaflin dekapaj ifllemine tabi tutulmakta ve so utulmaktad r Contirod döküm prosesinin avantajlar Di er yöntemlere nazaran daha düflük s cakl ktaki döküm makinesinde ergimifl metal türbilansl olmayan ve sakin bir ak fla sahiptir. Bu da ince tane yap s na ve iyi bir oksijen da l m na neden olmakta, simetrik,düz çizgi halinde ve çatlaks z kat laflma, yüksek kapasite sa layan büyük kesitte çal flabilme, küçük bir döküm aç s (kal nt gerilim giderilmesi ve çatlaklar n önlenmesinde) ve dekapaj sayesinde oksijeni azalt lm fl bir yüzey sa lar [3]. 5

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI

KIRILMA MEKANİĞİ Prof.Dr. İrfan AY MALZEME KUSURLARI MALZEME KUSURLARI Deformasyonda Birinci Özelliğe Sahip Hatalar: A. Noktasal Hatalar: Kafes düzeninin çok küçük bölgelerindeki (1-2 atom boyutu) bozukluğa verilen addır. Bunlar ; 1. Boşluklar : Kafeslerde

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir.

Sinterleme. İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme? İstenilen mikroyapı özelliklerine sahip ürün eldesi için yaş ürünler fırında bir ısıl işleme tabi tutulurlar bu prosese sinterleme denir. Sinterleme Mikroyapı Gelişimi Özellikler! Sinterlemenin

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi

Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Alasim Elementlerinin Celigin Yapisina Etkisi Karbonlu çeliklerden normal olarak sağlanamayan kendine has özellikleri sağlayabilmek amacıyla, bir veya birden fazla alaşım elementi ilave etmek suretiyle

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG)

ELEKTRO KAZANIM (ELEKTROW NN NG) ELEKTROMETALÜRJ Cevher veya metal içeren her çe it ham madde içindeki metaller elektrikenerjisinden faydalanmak suretiyle üretmeye Elektrometalürji denmektedir. Gerçekte elektrometalurji, elektrokimyan

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZSOY Plastik Borular n Birlefltirilmesinde Kaynak Bölgesindeki Daralman n Kay p Katsay s na Etkisi Abstract: In this study, some problems in the plastic pipe welding in practice were

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi.

ega SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vegamak.com Makina San. ve Tic. A.fi. SERT LEH M ALAfiIMLARI SERT LEH M PASTALARI DEKAPAN & GAS FLUX APARATLAR www.vmak.com Ç NDEK LER SERT LEH M ALAfiIMLARI 2 CP CPS S B A BAKIR-FOSFOR SERT LEH M ALAfiIMLARI BAKIR-FOSFOR-GÜMÜfi SERT LEH M

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI TOZ ÜRETİM TEKNİKLER KLERİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ.. DR. ATİLLA EVCİN 1 Kimyasal İndirgenme Toz üretiminde ana kimyasal işlemleri metal oksit, karbonatlar, nitratlar veya halojenli (VIIA Grubu F, CI, Br

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR

NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR NORMAL TUĞLA VE PRES TUĞLA İLE DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TUĞLA Tanım Kil, killi toprak ile tuğla ve

Detaylı

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3)

KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) 1 2 KOMPOZİT ÜRÜN ÜRETİM ELEMANI (SMC BMC SICAK KALIPLAMA) (SEVİYE-3) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 3 4 ÖĞRENME MODÜLÜ

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı