Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K"

Transkript

1 Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K

2 ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK, YEN L KÇ L K, YARATICILIK ve ÇÖZÜM ORTA I kavramlar ndan güç alarak yürüten KANAT BOYA; araflt rma gelifltirme faaliyetlerine verilen de erin baflar y getirece i bilinci ile teknolojinin gerektirdi i genifl olanaklara sahip Ar-Ge laboratuvarlar nda kendi teknolojisini üretir. Ar-Ge faaliyetlerini, üretim sürecini ve di er tüm aktivitelerini uluslararas standartlara uygun olarak sürdürür. ürün tasar m nda çevre ve sa l k kavramlar n belirleyici kriter olarak kabul eder; atmosfere solvent sal n m n azaltacak düflük VOC de erine sahip yüksek kat l, solventsiz ve su bazl do a dostu ürünler gelifltirir. üretim prosesinin her aflamas nda, do al kaynaklar n kullan m n ve at klar azaltmak amac yla çal flmalar yürütür. özel ürün seçeneklerini, proje ekibinin bilgi ve deneyimi ile müflterileri için dayan m ömrü/fayda/bak m süresi optimizasyonunu sa layacak boya sistemlerine dönüfltürür. çözüm orta yaklafl m ile ifle ve koflullara göre uygulama flartnameleri haz rlar, NACE sertifikal boya saha denetçileri ile çal flmalara yön verir. do u ve bat ya eflit mesafede olmas, enerji hatlar n n kesiflti i özel bir co rafyada yer almas n n avantajlar ile teknoloji, teknik servis, lojistik imkanlar n bir bütün olarak müflterilerinin hizmetine sunar. KORUYUCU BOYALAR ve KAPLAMALAR konusunda bulundu u bölgenin uzman boya üreticisi olan KANAT BOYA, gelece i ve yat r mlar n z korumaya devam edecektir.

3 YAPISAL ÇEL KTE KORUYUCU BOYALARIN ÖNEM Korozyon, bir maddenin çevresi ile etkileflimi sürecinde de iflime u ramas sonucu ifllevini yitirmesidir. Karbon çelik, korozyona u ramas sonunda sahip oldu u özelliklerini yitirerek farkl bir malzemeye dönüflür. Karbon çelik, korozyona u rama yatk nl olmas na ra men kolay bulunabilmesi ve kolay ifllenebilmesinin yan nda, koruyucu boyalar ile korozyondan korunabilmesi nedeni ile de yayg n olarak kullan lan bir yap malzemesidir. O 2 Oksijen Hava Fe 2+ H 2 O Nem 2Fe + O 2 + H 2O Fe 2 O 3 + H 2 O 2 + 4e - + H 2O 4OH - Atmosferik ortamda, su içinde veya toprak alt nda çal flan karbon çelik yap lar, önlem al nmaz ve kontrol edilmezler ise korozyona u rayarak çok yüksek bak m ve yenileme maliyetlerine neden olmaktad r. Pas 2Fe Fe e - Fe 2 O 3 Anot bölgesi Karbon çelikte korozyon oluflumu Katot bölgesi Metal Karbon çeli in korozyonunu yavafllatmak için birçok teknik gelifltirilmifltir. Koruyucu boyalar; yeterli performanslar, kolay ulafl labilirli i ve farkl ürün özelliklerinin yan nda dekoratif görüntü sa lamalar ndan dolay bu tekniklerden en yayg n olarak kullan lan d r. Uygun özellikte koruyucu boya ve kaplamalar ile korunmufl çelik yap larda: ortamdan kaynaklanabilecek korozif etkilere karfl dayan m iflletme ve bak m maliyetleri yat r m ömrü 1

4 BOYA S STEM SEÇ M Farkl korozif ortamlar için gelifltirilmifl boya sistemleri aras ndan uygun boya sisteminin seçimi bir uzmanl k konusudur. Boya sisteminin seçiminde; ortam koflullar, beklenilen dayan kl l k / ömür, sa l k, güvenlik, çevre, uygulama kolayl, maliyet gibi birçok unsur dikkate al n r. ISO Kaplama malzemesi üreticilerinin öneride bulunurken ve/veya yap sahiplerinin boya sistemi seçimi yaparken boya sistemleri ile korozyondan koruma hakk nda yeterli bilgiye sahip olmalar gereklidir. Uluslararas bir standart olan ISO Çelik Yap lar n Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karfl Korunmas, do ru boya sistemi seçimi için, seri yönergeler halinde kullan c ya yard mc olur. Koruyucu kaplamalar konusunda gerçek uygulama verilerine dayanmas nedeniyle ISO standard, boya sistemlerinin seçiminde global pazarda güvenilir bir kaynak olarak kabul görmüfltür. ISO Standard n kullanarak boya sistemi seçimi: 1. Korozyon kategorisinin belirlenmesi Çelik yap n n çal flaca ortam n korozyon kategorisi, standard n 2. bölümünde yer alan iç mekan veya d fl mekan örnekleri kullan larak belirlenir. 2. Boya sistemi ve uygulama kal nl n n belirlenmesi Standard n 5. bölümü, belirlenen korozyon kategorilerine ve beklenen dayan kl l k süresine göre korozyondan korunma için s kl kla kullan lan boya sistemlerini ve boya tiplerini içermektedir. Bu bölümde yer alan örnekler do rultusunda uygun boya sistem seçimi yap l r. 3. Seçilecek boya sisteminin asgaride geçmesi gereken test metodu ve sonucunun belirlenmesi Boya sistemlerine, dayan kl l k aral klar na göre uygulanacak laboratuvar testleri ve bu testlerin sa lamas gereken sonuçlar standard n 6. bölümünde yer almaktad r. stenildi i takdirde kuru film performans testleri bu verilere göre gerçeklefltirilir. ISO 12944, KANAT Temel Boya E itimleri içeri inde yer almaktad r. Beklenen dayan kl l k: Koruyucu boya sisteminin ilk ana bak m boyamas yap lana kadar niteli ini korumas beklenen süre. Düflük (L) : 2-5 y l Orta (M) : 5-15 y l Yüksek (H) : 15 y ldan fazla 2

5 SERT F KALAR KANAT BOYA; üretmifl oldu u teknolojisi ile gelifltirdi i ürünlerini kendi laboratuvarlar yan nda, akredite edilmifl uluslararas ba ms z kurulufllarda da test ettirmektedir, farkl özellik tafl yan ürünlere ait testler ve ISO 12944'te yer alan farkl çevre s n flar için haz rlad boya sistemlerine ait performans test sonuçlar n n onayl rapor ve test sertifikalar n müflterileri ile paylaflmaktad r. Shop primer kayna a uygunluk sertifikas Tuzlu su sisi testi ASTM B117 UV yo uflma testi ASTM D Kabarc klanma tayini ISO Paslanma tayini ISO Kontrollü yo uflma testi ASTM D KANAT BOYA, farkl boya taleplerini karfl layan dünya standartlar nda ürünler sunan bir markad r. 3

6 MAL YET Boya sistemi seçimi yap l rken ürün maliyeti önemli bir etkendir. Maliyet de erlendirmesinin sadece boya birim fiyat na ve boyanabilen alana bak larak yap lmas yeterli de ildir. Bu maliyet, bafllang ç boya malzeme maliyeti olup gerçek maliyeti göstermez. Gerçek maliyet veya yaflam çevrim maliyeti, boya sisteminin ömrü boyunca ödenen tüm Boyama iflinde bafllang ç maliyeti: boya maliyeti %20-40 yüzey haz rlama maliyeti %30-60 uygulama maliyeti %10-25 genel giderler %5-10 maliyetlerin toplam d r. Boya sistemi için öngörülen dayan m ömrü ise farkl boyalar için yap lacak maliyet karfl laflt rmas n n belirleyici unsurudur. Bu nedenle, maliyet karfl laflt rmas boyama ifli için belirlenen toplam maliyetin, boyanabilen alan ve sistem için verilen dayan m ömrüne oranlanmas ile yap lmal, Toplam Tutar boya maliyeti olarak de erlendirilmelidir. m 2 x Yıl BOYA S STEM ÖRNEKLER KANAT BOYA farkl ortam koflullar nda kullan ma uygun seçenekler sunan genifl ürün yelpazesine sahiptir. Ön imalat astarlar Sertifikal epoksi shop primerler KANEPOX Epoksi boyalar Astardan sonkata kadar çok genifl epoksi boya seçene i; çinkoca zengin astarlar, MIO boyalar, çinko fosfat astarlar, yüksek yap l boyalar, yar parlak, parlak KANEPOX KANAT BOYA, farkl ortam koflullar nda kullan ma uygun seçenekler sunan genifl ürün yelpazesine sahiptir. Poliüretan boyalar Silikon boyalar Alkid boyalar sonkat boyalar, hijyenik solventsiz boyalar, tek kat boyalar Farkl ortam koflullar na dayan kl sonkatlar, esnek, özel tek kat boyalar 200 C'den 600 C'ye kadar s dayan ml boyalar Çinko fosfat alkid, üretan alkid astarlar, sonkat boyalar KANPOLY KANTHERM KANALKYD 4

7 KANAT BOYA'n n atmosferik koflullar ve uygulama flartlar n, yüzey haz rl sürecini, ekipman seçimini, boya filminden istenen dayan m ömrünü göz önüne alarak ISO standard na göre tasarlad boya sistem örnekleri: Boya Sistemi Örnekleri Korozyon D fl Mekan ç Mekan Beklenen Boya Cinsi Kuru Film Toplam Kategorisi Dayan m Kal nl KFK Ömrü (μm) (μm) Kirlenmenin düflük seviyede oldu u Yo uflman n olabilece i, s t lmayan yap lar, Orta Çinko fosfat pigmentli epoksi 60 C2 atmosferler, düflük örne in; depolar, 5-15 y l ço unlukla k rsal Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 60 alanlar spor salonlar 120 C3 orta fiehir içi ve endüstriyel atmosferler, orta karar Yüksek rutubetli ve kükürtdioksit kirlili i. k smi hava kirlenmesi Orta Düflük tuz oran na olan imalat mekanlar 5-15 y l sahip sahil alanlar Çinko fosfat pigmentli epoksi 110 Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan Çinko fosfat pigmentli epoksi 90 Orta 5-15 y l Yüksek yap l epoksi Orta tuzlulukta sahil Kimyasal madde Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 50 C4 bölgeleri ve fabrikalar, yüzme yüksek endüstriyel bölgeler havuzlar, sahildeki Çinkoca zengin epoksi 50 gemi ve yat çekekleri Yüksek Yüksek yap l epoksi y ldan fazla Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 50 Çinko fosfat pigmentli epoksi 80 Orta 5-15 y l Yüksek yap l MIO epoksi C5-I Yüksek rutubetli, Hemen her zaman Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 60 çok yüksek korozif safs zl k içeren yo uflma olan yüksek (endüstriyel) endüstriyel atmosferler kirlenmeli binalar veya Çinkoca zengin epoksi 60 iç mekanlar Yüksek Yüksek yap l epoksi y ldan fazla Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 60 C5-M çok yüksek (deniz) Tuzluluk oran yüksek sahil ve aç k deniz atmosferleri Hemen her zaman Çinkoca zengin epoksi 60 yo uflma olan yüksek Yüksek kirlenmeli binalar veya 15 y ldan fazla Epoksi kaplama iç mekanlar Epoksi/Polyester akrilik poliüretan 60 Im 1 Temiz akar su (nehir tesisleri, HES) Glassflake epoksi Im 2 Deniz suyu veya ac su (savak kapaklar, Yüksek liman bölgeleri) 15 y ldan fazla Im 3 Toprak Epoksi kaplama Çinkoca zengin epoksi 50 Coal tar epoksi 400 Tabloda verilen boya sistemleri örnek sistemlerdir. Kullan c istek ve flartlar ile di er etkenler dikkate al narak farkl sistem ve ürünlerin önerilebilece ini göz önünde bulundurarak KANAT BOYA Proje Grubuna dan fl n z

8 Ürün Kodu Ürün Adı Ürün Cinsi Astar : Arakat : Sonkat: Tekkat : Yapısal Çelik ve Teknolojik Ekipman Kullanım Alanları Tank ve Boru ( ç) Tank ve Boru (Dıfl) Liman Beton ve Çelikleri Zemin Kaplama ve Boyaları EPOKS POL ÜRETAN ALK D ISIYA DAYANIKLI ZEM N & BETON SU BAZLI KANEPOX SHOP PRIMER RC EPOKSİ ÖN İMALAT ASTARI KANEPOX ZINC RICH TT ÇİNKOCA ZENGİN EPOKSİ KANEPOX ZINC RICH UNI ÇİNKOCA ZENGİN EPOKSİ KANEPOX ZINC RICH 80 ÇİNKOCA ZENGİN EPOKSİ KANEPOX MFF PRIMER 60 ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX MFF PRIMER HB ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX STEEL HB-930 ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX MFF PRIMER HBX ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX ALUGAL PRIMER ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX HOLDING PRIMER ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX MIDCOAT HB YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX MIDCOAT HBX YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX STEEL HBX-500 YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX ONE COAT HB YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX TOL PRIMER YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ KANEPOX TOL YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ KANEPOX MASTIC YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX MASTIC FREE EPOKSİ KAPLAMA KANEPOX MIO HBX F YÜKSEK YAPILI MIO EPOKSİ KANEPOX GLASSFLAKE HB CAM PULCUK TAKVİYELİ EPOKSİ KANEPOX ENAMEL HG EPOKSİ KANEPOX STEEL-801 EPOKSİ KANEPOX STEEL-850 YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX TAR COAL TAR EPOKSİ KANEPOX FREE TAR SOLVENTSİZ COAL TAR EPOKSİ KANEPOX LINING FREE SOLVENTSİZ EPOKSİ KANEPOX HELICAL-650 SOLVENTSİZ EPOKSİ KANEPOX FLOWCOAT HB FLOWCOAT EPOKSİ KANEPOX NOVA NOVALAK EPOKSİ KANEPOX HYGIENIC SOLVENTSİZ FENOLİK EPOKSİ KANPOLY COMPOSITE COAT POLİÜRETAN KANPOLY ACR SHINE ALİFATİK AKRİLİK POLİÜRETAN KANPOLY ACR HB ALİFATİK AKRİLİK POLİÜRETAN KANPOLY ACR ENAMEL ALİFATİK AKRİLİK POLİÜRETAN KANPOLY MASTER SF ALİFATİK POLYESTER POLİÜRETAN KANPOLY FLEX 100 ALİFATİK POLYESTER AKRİLİK POLİÜRETAN KANALKYD URETAN PRIMER ÇİNKO FOSFAT ÜRETAN ALKİD KANALKYD METAL PRIMER ST ÇİNKO FOSFAT ALKİD KANALKYD MIDCOAT-020 ALKİD KANALKYD METAL TOPCOAT-130 ALKİD KANALKYD URETAN TOPCOAT ÜRETAN ALKİD KANTHERM ZINC PRIMER ÇİNKOCA ZENGİN SİLİKON KANTHERM SILACRYL 300 SİLİKON AKRİLİK KANTHERM SILACRYL 300 ALU SİLİKON AKRİLİK ALÜMİNYUM KANTHERM 600 ALU SİLİKON ALÜMİNYUM KANFLOOR SEALER C-WR SOLVENTSİZ EPOKSİ SEALER KANFLOOR PROTECTOR EPOKSİ KAPLAMA KANFLOOR MORTAR SL EPOKSİ MORTAR KAPLAMA KANFLOOR TOPCOAT EPOKSİ KANFLOOR PROTECTOR PUR POLİÜRETAN KAPLAMA KANAQUA PRO-010 SU BAZLI MODİFİYE AKRİLİK KANAQUA EPOXY SU BAZLI EPOKSİ KANAT SILOCOAT SU BAZLI VİNİL AKRİLİK 6 Tank, Boru, Zemin ve Beton Koruyucu Boya ve Kaplama Sistemleri için KANAT BOYA Proje Grubuna baflvurunuz.

9 UYGULAMA SÜREC Belirli dayan kl l k süresi göz önüne al narak seçilen boya sistemlerinin, öngörülen süre boyunca performans n devam ettirebilmesi için; uygulanaca yüzeyin, yüzeye uygulanma flartlar n n ve dayan kl film oluflturmas na kadar geçen sürede koflullar n kontrollü olmas gereklidir. Do ru boya sistemi seçimi yap lmas na karfl n boya performans nda yaflanan baflar s zl klar n büyük bölümü uygulama hatalar ndan kaynaklanmaktad r. Yüzey haz rl k kalitesi, boya uygulamalar s ras ndaki ortam s cakl, ba l nem, metal yüzey s cakl gibi kontrol edilebilen ve edilemeyen de iflkenler boyadan beklenen performans do rudan etkiler. Bu etkenlerin yan s ra boyan n uygulamas na dair kar fl m oran, kar fl m ömrü, kar fl m n haz rlanmas, kullan lacak ekipman gibi boyaya özel üretici tarifleri de çok önemlidir. Boyan n uygulanmas na elveriflli yüzey kalitesi ve ortam koflullar na ait tan mlar n, uygulamaya dair üretici tariflerinin tamam üretici firmalar n her ürüne ait teknik dokümanlar nda yer almaktad r. Bu nedenle boya uygulama sürecinde; yüzey hazırlama boya uygulama saha testleri aflamalar, sonuçlar etkilemesi yönüyle önemlidir. Uygulama s ras nda, boyan n haz rlanmas ndan ortam flartlar na kadar dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktad r. 7

10 YÜZEY HAZIRLAMA Tüm kaplama ifllemlerinde oldu u gibi koruyucu boyalar n uygulamas nda da birincil ifllem yüzey haz rl d r. Yüzeylerin boyanmadan önceki yüzey haz rlama kalitesi uygulanan boyan n koruyucu kaplama olarak performans n önemli ölçüde etkiler. Ço unlukla koruyucu boyalar ile koruma alt na al nan karbon çelikler için yayg n olarak kullan lan ISO 8501, SSPC, NACE gibi standartlar boyama ifllemi öncesi çelik yüzey haz rlanmas ifllemlerini aç klar. Boya ve kaplama hatalar büyük oranda yüzey haz rl ve uygulama kaynakl d r. Endüstride s kl kla kullan lan mekanik temizleme yöntemleri Afl nd r c püskürtme ile yüzey haz rl boya performans aç s ndan en etkili yüzey haz rlama yöntemidir. ISO e göre Sa 1 -Sa 3 aras nda de iflen yüzey s n fland rma dereceleri içinde, uygulamalarda genellikle Sa 2,5 ve Sa 3 yüzey kalitesi istenmektedir. Paslanmaz çelik gibi baz özel yüzeylerde hafif süpürme afl nd rma yap larak pürüzlü yüzey oluflturmas istenebilir. El veya motorlu aletler ile yüzey haz rl (ISO : St 2, St 3) Su jeti ile yüzey haz rl (NACE No.5 / SSPC-SP 12: LP WC, HP WC, HP WJ, UHP WJ) Yüzey temizli i kontrolü süreklilik gerektiren bir ifllem olup boyama sürecinin her aflamas nda gerçekleflmesi gereklidir. Genellikle bak m boyalar nda tercih edilen yöntemlerdir bar n üzerindeki bas nçlara kadar kullan labilen su jeti ile yüzeyden eski boyalar sökülebilir, paslar giderilebilir ancak yeni çelik yüzeylerde afl nd r c malzeme ile birlikte kullan lmad sürece pürüzlülük oluflturmaz. 8

11 Boya performans n etkileyen yüzey haz rlama faktörleri Ya, gres, toz Kimyasal tuzlar Pas Menevifl Yüzey yo uflmas Pürüzlülük derecesi Eski boyal yüzeyler Boyan n yüzeye yap flmas n veya mekanik olarak tutunmas n engeller Boya filmi alt nda kalan kimyasal tuzlar korozyonu h zland rabilir Boyan n yüzeye ba lanmas n engeller Gevflek veya k r lgan menevifl, boyan n erken bozulmas na neden olur Islak yüzeyler üzerine boya uyguland nda erken kabarc klanma veya tabaka halinde kalkmalar meydana gelebilir Yüksek pürüzlülü e sahip yüzeylerin boya ile kaplanmas yetersiz olabilir Düflük pürüzlülü e sahip yüzeyler yap flma zafiyetinden dolay erken bozulma riski tafl r Eski boyalar n yüzeye yap flmas zay f olabilir Eski boyal yüzeyler, üzerine yeni boya uygulanamayacak kadar bozuk olabilir Eski boya ile uygulanacak boya aras nda uyumsuzluk olabilir Yüzey temizli i kontrolü süreklilik gerektiren bir ifllem olup Yüzeyde; pas, hadde pulu ya da tuz, toz, gres ve ya gibi kirliliklerin bulunmas, koruyucu kaplama performans n olumsuz etkiler. boyama sürecinde en az 3 aflamada gerçekleflmesi gereklidir. Yüzey haz rl öncesi kontrol Boyama öncesi, yüzey haz rl sonras kontrol Çok katl boya sistemlerinde katlar aras kontrol 9

12 BOYA UYGULAMA Endüstriyel boyalar n, yüzeye do ru olarak uygulanmas nda hedeflenen; yüzey üzerinde koruyucu boya kat oluflturmak, oluflan boya tabakas n n kesiksiz film oluflturmas n sa lamak, oluflan filmin belirli kal nl kta olmas n sa lamak, filmin yüzeye çok iyi yap flmas n sa lamak olmal d r. Bu nedenlerle uygulama s ras nda boyan n haz rlanmas ndan ortam flartlar na kadar dikkat edilmesi gereken baz önemli hususlar bulunmaktad r. Boya haz rlanmas Uygulama Çevre ve yüzey flartlar ki komponentli boyalarda kar fl m oran nceltme oran Kar fl m yap ld ktan sonra belirli bekleme süresi Do ru uygulama ekipman seçimi Boya sisteminde belirtilen kal nl a uygunluk (yafl ve kuru film) Akma-sarkma olmayacak flekilde uygulama Uygulama öncesi kaynak dikiflleri, keskin köfle ve kenarlarda kestirme uygulamas Katlar aras minimum ve maksimum bekleme süresine uyum Ortam ve yüzey s cakl Ba l nem Islak yüzey Rüzgar h z Afl r tozlu ortam Çiylenme noktas Boya tüketim miktar Yafl Film Kal nl (μm) : WFT (Wet film thickness) Kuru Film Kal nl (μm) : DFT (Dry film thickness) Teorik Tüketim Miktar (gr/m 2, lt/m 2 ) : TC (Theoretical consumption) Pratik Tüketim Miktar (gr/m 2, lt/m 2 ) : PC (Practical consumption) Hacimsel Kat Madde Yüzdesi (%) : VS (Volume solid) Kay p Yüzdesi (%) : L (Loss) Yo unluk (gr/ml) : d (Density) WFT DFT = VS x 100 TC PC veya PC DFT VS gr/m 2 lt/m 2 x d x 100 DFT x d x 100 VS x (1 -L/100) TC 1-L/100 DFT VS 1 x 10 DFT 10 x VS x (1-L/100) TC 1-L/100 10

13 SAHA TESTLER Boya uygulamalar ndan beklenen sonuçlar n al nabilmesi için ba ms z kurulufllar (NACE, SSPC, FROSIO), uygulama s ras nda sahada yap lmas gereken test ve kontrolleri belirlemifl, boya uygulay c lar ve saha denetçileri için e itim programlar gelifltirmifltir. Saha testleri yap l rken uluslararas standartlarla belirlenmifl yöntemler uygulan r. Saha Testleri Test Standart Ekipman Ortam flartlar Yüzey haz rl Ba l Nem Nem ölçer S cakl k Yüzey temizlik kalitesi ISO Görsel Yüzey pürüzlülü ü ISO 8503 ASTM D 4417 Yüzey s cakl, ortam s cakl ölçer Komparator Film replica tape Dijital yüzey pürüzlülük ölçüm cihaz Yüzeyde toz kontrolü ISO Yap flkan bant Yüzeydeki çözünebilir tuzlar n tayini ISO Bresle test cihaz Yafl film kal nl Yafl film tara Kuru film kal nl SSPC PA 2 Kuru film kal nl k ölçer Boya Testleri ISO 4624 ASTM D 4541 Yap flma ISO 2409 ASTM D 3359 Pinhole/holiday dedektör ASTM D 5162 Pull-off test cihaz Cross cut, X cut testleri için tarama b ça Düflük voltaj holiday dedektörü Yüksek voltaj holiday dedektörü KANAT BOYA tecrübeli NACE sertifikal boya saha denetçileri ile müflteri projelerinde boyama sürecinin uygun flekilde devam n sa lamak amac yla; projeler için tan mlanm fl/belirlenmifl boyama süreçlerinde yap lanlar gözlemlemektedir. ölçümler yapmaktad r ve kay t alt na almaktad r. dönemsel saha denetimlerinde bulunarak, geliflmeleri raporlamaktad r. ifl bafllang c nda prosedürler haz rlayarak ifl planlamas na yard mc olmaktad r. KANAT BOYA, NACE sertifikal saha denetçileri ile kullan c lar do ru boya uygulamas na yönlendirmektedir. 11

14 BETON KORUMASI KANAT BOYA, çelik yüzeyler ile birlikte sanayi tesislerindeki beton yap larda da üstün koruma sa lamaktad r. Beton; kullan m kolayl, kolay flekillenmesi, dayan kl l ve ekonomik oluflu nedeni ile yayg n kullan lan bir yap malzemesidir. Ancak, zamanla beton yap lar da korozyona u ramakta ve korozyona karfl önlem al nmad takdirde yap n n servis ömründe ciddi azalmalar meydana gelmektedir. Beton yüzeylerde oluflan kimyasal reaksiyonlar, su veya su buhar n n mevcudiyetiyle gerçekleflir. Ortamdaki ba l nem betonun içerdi i nemden fazla ise beton yüzeyler atmosferde bulunan nemi atmosferdeki zararl maddelerle beraber içine al r. Bunun sonucunda oluflan kimyasal reaksiyonlar betonun gözenekli yap s nda art fla neden olur; çatlamalar, dökülmeler görülür ve beton ilk dayan m n kaybeder. Betonun geçirimli olmas, su ve/veya agresif (kimyasal zararl ) çözeltilerin donat ya daha kolay ulaflmas na ve donat korozyonuna neden olur. Donat yüzeyindeki pas oluflumu nedeniyle ortaya ç kan hacim art fl betonun çatlamas na ve parça atmas na yol açar. Bu nedenlerle, beton yap n n servis ömrünce istenilen dayan m göstermesi için beton geçirimsizli inin koruyucu kaplamalar ile artt r larak, korozyona sebebiyet verecek unsurlar n engellenmesi gerekir. Kullan lacak kaplama malzemesi; beton yüzeye iyi yap flmal d r. su buhar geçirgenli i düflük olmal d r. elastikiyeti yüksek olmal d r. d fl koflullara dayan m göstermelidir. Beton yap lar üzerinde uzun y llar kullan labilecek örnek boya sistemi Epoksi - Poliüretan sistem Solventsiz epoksi sealer 250 gr/m 2 Epoksi mastik 200 μm Alifatik akrilik poliüretan 60 μm 12

15 Uluslararas Sertifikalar m zdan Baz lar Ocak 2010

16 Kanat Boyacılık Tic. ve San. A.Ş Ankara Asfaltı 29. Km No: Kemalpaşa - İzmir Tel: Faks:

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇELİK

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇELİK Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇELİK ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir gelecek,

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar DEPOLAMA TANKLARI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK,

Detaylı

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ TECHNOLINE paints KOROZYON VE KORUNMA AMAÇLI BOYA UYGULAMALARI Bina ya da tesisin işletileceği ortam koşularının tespiti birinci adımdır. Ortamın korozif etkisi; nem ve sıcaklık, UV radyasyon ya da kimyasal

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 3081;3082;3080 1 3081 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek yapılı ve cam pulcuk ile güçlendirilmiş

Detaylı

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ

TECHNOLINE paints ISO E GÖRE SULU VE TOPRAK ALTI KOROZYON KATEGORİLERİ TECHNOLINE paints KOROZYON VE KORUNMA AMAÇLI BOYA UYGULAMALARI Bina ya da tesisin işletileceği ortam koşularının tespiti birinci adımdır. Ortamın korozif etkisi; nem ve sıcaklık, UV radyasyon ya da kimyasal

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 16600;16620 1 16600 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Hızlı kuruyan, yüksek katı maddeli ve yüksek yapılı bir üründür. Atmosfere açık koşullarda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım STANDART TİP. yarı parlak Parlama noktası ISO 3679 Method 1 35 C yaklaşık VOC-US/Hong Kong

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım STANDART TİP. yarı parlak Parlama noktası ISO 3679 Method 1 35 C yaklaşık VOC-US/Hong Kong Approved 5580;5660;6520;10760 1,2 5580 mastik epoksi ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Çift bileşenli poliamin kürlenmeli mastik epoksi esaslı bir boyadır. Yüzey toleranslı, yüksek katı maddeli bir üründür.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir gelecek,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. mat (0-35) IED (2010/75/EU) (hesaplandı)

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813. mat (0-35) IED (2010/75/EU) (hesaplandı) 705;706 1,2 705 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli kimyasal kürlenmeli epoksi boyadır. Yüksek kaynak ve kesim hızı sağlayan, aynı zamanda kaynak porozitesini ve yanığı azaltan bir ön

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Teknik Föy Jotamastic 80

Teknik Föy Jotamastic 80 Teknik Föy Jotamastic 80 Ürün tanımı Jotamastic 80 çift bileşenli yüksek katı madde oranına sahip yüksek kuru film kalınlıklarında uygulanabilen yüzey toleransı yüksek epoksi mastik boyadır. Değişik yüzey

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 7461;7680 1 7680 çinko silikat VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamid kürlenmeli, çinkoca zengin epoksi esaslı bir boyadır. Yüksek katı maddeli, yüksek çinko tozu içerikli

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER

BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER BOYA HAKKINDA KISA BİLGİLER İSTANBUL 2016 Boya Tanımı Boya herhangi bir nesneye renk vermek veya koruma amaçlı uygulanan kaplamaya denir. Boyalar renk verici özelliğinin dışında örtücü ve buna bağlı olarak

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER

ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER ZEMİN UYGULAMALARINDA GÜÇLÜ ÇÖZÜMLER Beklentileriniz Ne Kadar Yüksek Olursa Olsun Geçmiște zemin kaplamaları ile ilgili bașarısız bir deneyiminiz veya duyumlarınız olabilir. Bu istenmeyen durum; alt zeminin

Detaylı

Jotamastic Smart Pack

Jotamastic Smart Pack ENDÜSTRĐYEL ÜRÜNLER PERAKENDE SERĐSĐ Jotamastic Smart Pack Mükemmel penetrasyon, yapışma ve nem toleransı Fırça ve rulo ile kolayca uygulanır. Đki bileşen hızlı ve kolay bir şekilde karıştırılır. - 10

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar

Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Su Bazlı İç Cephe Boyalar & Astarlar Ürün Kodu Ürün ve Tanımı Dolum Koli Adedi Fiyat (TL/Adet) 0.03 Sepra Pearl Sedef Boya Su bazlı, inci yüzeyi görünümünde desenli, dekoratif, iç cephe boyası 7,5 L 5

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

BOYA TİPLERİ. Paint School JPS-E / Generic types /1

BOYA TİPLERİ. Paint School JPS-E / Generic types /1 BOYA TİPLERİ JPS-E / Generic types /1 Alkid Iki kelimenin birleşmesinden oluşmuştur: AL KİD AL Alkolden, KİD ise Asitten alınmadır. (Asid sözcüğünningilizcesi ACİD dir) Alkidler alkol + asit + yağ lardan

Detaylı

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi

15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1. IQ8Quad. Her ortam için do ru dedektör. IQ8Quad alg lama prensipleri. Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page U1 IQ8Quad Her ortam için do ru dedektör IQ8Quad alg lama prensipleri Yang n alg lama teknolojisi 15-797989.qxp 10/17/08 1:19 PM Page 2 02 03 Do ru seçim Hiçbir yang

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ

ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER EPOKSİ POLİÜRETAN & AKRİLİK HYBRID YÜZEY KORUMA SİSTEMLERİ UYGULAMA Zemin Kaplama & Boyama Antikorozif Metal Boyama Dekorotif Asfalt & Bisiklet Yolu Onarõm & Yapõsal GŸ lendirme Mimari YŸzey Koruyucu Beton YŸzey Koruma Su Yalõtõm Kaplama 1 ZEMİNE HAYAT VEREN SİSTEMLER

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FENOMASTIC PURE COLOURS EMULSION MATT. Malzemeler üretici firmanın tariflerine uygun standartlarda olacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME FENOMASTIC PURE COLOURS EMULSION MATT. Malzemeler üretici firmanın tariflerine uygun standartlarda olacaktır. TEKNİK ŞARTNAME FENOMASTIC PURE COLOURS EMULSION MATT İŞİN ADI YAPILACAK İŞİN CİNSİ Malzemeler üretici firmanın tariflerine uygun standartlarda olacaktır. Üretici firmanın ISO 9001 belgesine sahip olması

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI

KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAV TALİMATI 02 10.03.2014 S.Bülent Revize standart şartları ARZU YAĞCI YILMAZ ilave edildi 01 01.07.2011 S.Bülent Kaynak Operatörü ARZU YAĞCI YILMAZ şartları ilave edildi 00 02.02.2010 Arzu YAĞCI Dr.Arif ÇANACIK İlk

Detaylı

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTAĞINIZ KANAT BOYA KANAT BOYA; 1986 yılından bu yana boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kurulușundan bugüne çalıșmalarını sürdürülebilir bir gelecek,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 32222;32223 1 32222 epoksi kompozit ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Bu ürün, cam pulcuk ile güçlendirilmiş çift bileşenli bir epoksi kompozit kaplamadır. 250 dereceye kadar ısıya dayanıklı ve

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım. yarı parlak Parlama noktası ISO 3679 Method 1 34 C IED (2010/75/EU) (hesaplandı)

Özellikler Test/Standart Tanım. yarı parlak Parlama noktası ISO 3679 Method 1 34 C IED (2010/75/EU) (hesaplandı) 408;21800;21820;21740;21760;21840 1,2 408 ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Bu ürün cam pulcuklarla güçlendirilmiş esaslı bir kaplamadır. Ultra yüksek yapılı, üstdüzey aşınma dayanımına sahip hızlı kürlenmeli

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Parlama noktası ISO 3679 Method 1 27 C

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Parlama noktası ISO 3679 Method 1 27 C Approved 1493 1,2 1493 silikon akrilik ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Tek bileşenli, fiziksel kurumalı, silikon akrilik esaslı bir boyadır. 260 dereceye kadar ısıya dayanıklıdır. Atmosfere açık koşullarda

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 30060;30061 1,2 30060 poliüretan ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, kimyasal kürlenmeli, alifatik akrilik poliüretan esaslı bir boyadır. 'Parlak' bir sonkattır ve parlaklık dayanımı iyidir.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 32222;32223;35142 1 32222 epoksi kompozit ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Bu ürün, cam pulcuk ile güçlendirilmiş çift bileşenli bir epoksi kompozit kaplamadır. 250 dereceye kadar ısıya dayanıklı

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran

HYPERDESMO -815. Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran Sayfa 1/5 Su Yalıtımı ve Koruma İçin Geliştirilmiş Kolay Uygulanan Poliüretan Esaslı Likit Membran ÜRÜN TANIMI, tek komponentli, düşük viskoziteli poliüretan esaslı likit su yalıtım ve koruma malzemesidir.

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar

Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Elektro Kaplamada Optimum Ko ullar Metal kaplama yüzeyine kaplama yap lan malzeme özelliklerini de tirir. Malzeme yüzeyinde iç gerilmenin ve pörözitenin meydana gelmedi i iyi bir ba lant (yap ma) olmas

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Master Panel 1000 W Cephe

Master Panel 1000 W Cephe Master Panel 1000 W Cephe Ürün Tanımı Cephe paneli bağlantı elemanını gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanıma uygundur. Hem yatay hem de düşey uygulanabilmesi sayesinde montaj esnekliği ve tasarımcılara

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 2063;2064 1,2 2063 epoksi VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, poliamin kürlenmeli epoksi esaslı bir boyadır. Kimyasal dayanım seviyesi yüksek olan çok amaçlı bir

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813

Onaylanmış. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (60 ) ISO 2813 Onaylanmış 735;739 1 735 VValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, poliamin kürlenmeli, esaslı bir boyadır. Özellikle tank kaplamaları için geliştirilmiştir ve mükemmel bir kimyasal dayanım seviyesine

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı.

kaplamalarınsağlıklı bir şekilde yapılabilmesi ilave bir önem kazandı. EREN ENERJİ ÇATALAĞZI 1360 MW TERMİK SANTRAL PROJESİ LİMAN İNŞAATIN DA KULLANILACAK FARKLI ÇELİK BORULAR DURATEK ÜRÜNLERİ Liman iskele ayağı olarak kullanılacak çelik borular, farklı çap, boru et kalınlığı

Detaylı

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler

Eğitim modülü 2. Isı yalıtımı - temel bilgiler Eğitim modülü 2 Isı yalıtımı - temel bilgiler Dış cephe yalıtım sistemlerine dış etkiler Güneş Gerilmeler = (Çekme-/Basınç-) kuvvetleri Sıcaklık,,,,,,,, Yağmur Yalıtım Yalıtım sistemlerinin faydaları ve

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde. ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde. ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 7740;7742 1,2 7740 fenolik/novalak epoksi ^(ValidationDate) 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solventsiz amin kürlenmeli, fenolik/novalak epoksi bir boyadır. Özellikle tanklar için dizayn edilmiş,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı