Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K"

Transkript

1 Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar YAPISAL ÇEL K

2 ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK, YEN L KÇ L K, YARATICILIK ve ÇÖZÜM ORTA I kavramlar ndan güç alarak yürüten KANAT BOYA; araflt rma gelifltirme faaliyetlerine verilen de erin baflar y getirece i bilinci ile teknolojinin gerektirdi i genifl olanaklara sahip Ar-Ge laboratuvarlar nda kendi teknolojisini üretir. Ar-Ge faaliyetlerini, üretim sürecini ve di er tüm aktivitelerini uluslararas standartlara uygun olarak sürdürür. ürün tasar m nda çevre ve sa l k kavramlar n belirleyici kriter olarak kabul eder; atmosfere solvent sal n m n azaltacak düflük VOC de erine sahip yüksek kat l, solventsiz ve su bazl do a dostu ürünler gelifltirir. üretim prosesinin her aflamas nda, do al kaynaklar n kullan m n ve at klar azaltmak amac yla çal flmalar yürütür. özel ürün seçeneklerini, proje ekibinin bilgi ve deneyimi ile müflterileri için dayan m ömrü/fayda/bak m süresi optimizasyonunu sa layacak boya sistemlerine dönüfltürür. çözüm orta yaklafl m ile ifle ve koflullara göre uygulama flartnameleri haz rlar, NACE sertifikal boya saha denetçileri ile çal flmalara yön verir. do u ve bat ya eflit mesafede olmas, enerji hatlar n n kesiflti i özel bir co rafyada yer almas n n avantajlar ile teknoloji, teknik servis, lojistik imkanlar n bir bütün olarak müflterilerinin hizmetine sunar. KORUYUCU BOYALAR ve KAPLAMALAR konusunda bulundu u bölgenin uzman boya üreticisi olan KANAT BOYA, gelece i ve yat r mlar n z korumaya devam edecektir.

3 YAPISAL ÇEL KTE KORUYUCU BOYALARIN ÖNEM Korozyon, bir maddenin çevresi ile etkileflimi sürecinde de iflime u ramas sonucu ifllevini yitirmesidir. Karbon çelik, korozyona u ramas sonunda sahip oldu u özelliklerini yitirerek farkl bir malzemeye dönüflür. Karbon çelik, korozyona u rama yatk nl olmas na ra men kolay bulunabilmesi ve kolay ifllenebilmesinin yan nda, koruyucu boyalar ile korozyondan korunabilmesi nedeni ile de yayg n olarak kullan lan bir yap malzemesidir. O 2 Oksijen Hava Fe 2+ H 2 O Nem 2Fe + O 2 + H 2O Fe 2 O 3 + H 2 O 2 + 4e - + H 2O 4OH - Atmosferik ortamda, su içinde veya toprak alt nda çal flan karbon çelik yap lar, önlem al nmaz ve kontrol edilmezler ise korozyona u rayarak çok yüksek bak m ve yenileme maliyetlerine neden olmaktad r. Pas 2Fe Fe e - Fe 2 O 3 Anot bölgesi Karbon çelikte korozyon oluflumu Katot bölgesi Metal Karbon çeli in korozyonunu yavafllatmak için birçok teknik gelifltirilmifltir. Koruyucu boyalar; yeterli performanslar, kolay ulafl labilirli i ve farkl ürün özelliklerinin yan nda dekoratif görüntü sa lamalar ndan dolay bu tekniklerden en yayg n olarak kullan lan d r. Uygun özellikte koruyucu boya ve kaplamalar ile korunmufl çelik yap larda: ortamdan kaynaklanabilecek korozif etkilere karfl dayan m iflletme ve bak m maliyetleri yat r m ömrü 1

4 BOYA S STEM SEÇ M Farkl korozif ortamlar için gelifltirilmifl boya sistemleri aras ndan uygun boya sisteminin seçimi bir uzmanl k konusudur. Boya sisteminin seçiminde; ortam koflullar, beklenilen dayan kl l k / ömür, sa l k, güvenlik, çevre, uygulama kolayl, maliyet gibi birçok unsur dikkate al n r. ISO Kaplama malzemesi üreticilerinin öneride bulunurken ve/veya yap sahiplerinin boya sistemi seçimi yaparken boya sistemleri ile korozyondan koruma hakk nda yeterli bilgiye sahip olmalar gereklidir. Uluslararas bir standart olan ISO Çelik Yap lar n Koruyucu Boya Sistemleriyle Korozyona Karfl Korunmas, do ru boya sistemi seçimi için, seri yönergeler halinde kullan c ya yard mc olur. Koruyucu kaplamalar konusunda gerçek uygulama verilerine dayanmas nedeniyle ISO standard, boya sistemlerinin seçiminde global pazarda güvenilir bir kaynak olarak kabul görmüfltür. ISO Standard n kullanarak boya sistemi seçimi: 1. Korozyon kategorisinin belirlenmesi Çelik yap n n çal flaca ortam n korozyon kategorisi, standard n 2. bölümünde yer alan iç mekan veya d fl mekan örnekleri kullan larak belirlenir. 2. Boya sistemi ve uygulama kal nl n n belirlenmesi Standard n 5. bölümü, belirlenen korozyon kategorilerine ve beklenen dayan kl l k süresine göre korozyondan korunma için s kl kla kullan lan boya sistemlerini ve boya tiplerini içermektedir. Bu bölümde yer alan örnekler do rultusunda uygun boya sistem seçimi yap l r. 3. Seçilecek boya sisteminin asgaride geçmesi gereken test metodu ve sonucunun belirlenmesi Boya sistemlerine, dayan kl l k aral klar na göre uygulanacak laboratuvar testleri ve bu testlerin sa lamas gereken sonuçlar standard n 6. bölümünde yer almaktad r. stenildi i takdirde kuru film performans testleri bu verilere göre gerçeklefltirilir. ISO 12944, KANAT Temel Boya E itimleri içeri inde yer almaktad r. Beklenen dayan kl l k: Koruyucu boya sisteminin ilk ana bak m boyamas yap lana kadar niteli ini korumas beklenen süre. Düflük (L) : 2-5 y l Orta (M) : 5-15 y l Yüksek (H) : 15 y ldan fazla 2

5 SERT F KALAR KANAT BOYA; üretmifl oldu u teknolojisi ile gelifltirdi i ürünlerini kendi laboratuvarlar yan nda, akredite edilmifl uluslararas ba ms z kurulufllarda da test ettirmektedir, farkl özellik tafl yan ürünlere ait testler ve ISO 12944'te yer alan farkl çevre s n flar için haz rlad boya sistemlerine ait performans test sonuçlar n n onayl rapor ve test sertifikalar n müflterileri ile paylaflmaktad r. Shop primer kayna a uygunluk sertifikas Tuzlu su sisi testi ASTM B117 UV yo uflma testi ASTM D Kabarc klanma tayini ISO Paslanma tayini ISO Kontrollü yo uflma testi ASTM D KANAT BOYA, farkl boya taleplerini karfl layan dünya standartlar nda ürünler sunan bir markad r. 3

6 MAL YET Boya sistemi seçimi yap l rken ürün maliyeti önemli bir etkendir. Maliyet de erlendirmesinin sadece boya birim fiyat na ve boyanabilen alana bak larak yap lmas yeterli de ildir. Bu maliyet, bafllang ç boya malzeme maliyeti olup gerçek maliyeti göstermez. Gerçek maliyet veya yaflam çevrim maliyeti, boya sisteminin ömrü boyunca ödenen tüm Boyama iflinde bafllang ç maliyeti: boya maliyeti %20-40 yüzey haz rlama maliyeti %30-60 uygulama maliyeti %10-25 genel giderler %5-10 maliyetlerin toplam d r. Boya sistemi için öngörülen dayan m ömrü ise farkl boyalar için yap lacak maliyet karfl laflt rmas n n belirleyici unsurudur. Bu nedenle, maliyet karfl laflt rmas boyama ifli için belirlenen toplam maliyetin, boyanabilen alan ve sistem için verilen dayan m ömrüne oranlanmas ile yap lmal, Toplam Tutar boya maliyeti olarak de erlendirilmelidir. m 2 x Yıl BOYA S STEM ÖRNEKLER KANAT BOYA farkl ortam koflullar nda kullan ma uygun seçenekler sunan genifl ürün yelpazesine sahiptir. Ön imalat astarlar Sertifikal epoksi shop primerler KANEPOX Epoksi boyalar Astardan sonkata kadar çok genifl epoksi boya seçene i; çinkoca zengin astarlar, MIO boyalar, çinko fosfat astarlar, yüksek yap l boyalar, yar parlak, parlak KANEPOX KANAT BOYA, farkl ortam koflullar nda kullan ma uygun seçenekler sunan genifl ürün yelpazesine sahiptir. Poliüretan boyalar Silikon boyalar Alkid boyalar sonkat boyalar, hijyenik solventsiz boyalar, tek kat boyalar Farkl ortam koflullar na dayan kl sonkatlar, esnek, özel tek kat boyalar 200 C'den 600 C'ye kadar s dayan ml boyalar Çinko fosfat alkid, üretan alkid astarlar, sonkat boyalar KANPOLY KANTHERM KANALKYD 4

7 KANAT BOYA'n n atmosferik koflullar ve uygulama flartlar n, yüzey haz rl sürecini, ekipman seçimini, boya filminden istenen dayan m ömrünü göz önüne alarak ISO standard na göre tasarlad boya sistem örnekleri: Boya Sistemi Örnekleri Korozyon D fl Mekan ç Mekan Beklenen Boya Cinsi Kuru Film Toplam Kategorisi Dayan m Kal nl KFK Ömrü (μm) (μm) Kirlenmenin düflük seviyede oldu u Yo uflman n olabilece i, s t lmayan yap lar, Orta Çinko fosfat pigmentli epoksi 60 C2 atmosferler, düflük örne in; depolar, 5-15 y l ço unlukla k rsal Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 60 alanlar spor salonlar 120 C3 orta fiehir içi ve endüstriyel atmosferler, orta karar Yüksek rutubetli ve kükürtdioksit kirlili i. k smi hava kirlenmesi Orta Düflük tuz oran na olan imalat mekanlar 5-15 y l sahip sahil alanlar Çinko fosfat pigmentli epoksi 110 Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan Çinko fosfat pigmentli epoksi 90 Orta 5-15 y l Yüksek yap l epoksi Orta tuzlulukta sahil Kimyasal madde Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 50 C4 bölgeleri ve fabrikalar, yüzme yüksek endüstriyel bölgeler havuzlar, sahildeki Çinkoca zengin epoksi 50 gemi ve yat çekekleri Yüksek Yüksek yap l epoksi y ldan fazla Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 50 Çinko fosfat pigmentli epoksi 80 Orta 5-15 y l Yüksek yap l MIO epoksi C5-I Yüksek rutubetli, Hemen her zaman Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 60 çok yüksek korozif safs zl k içeren yo uflma olan yüksek (endüstriyel) endüstriyel atmosferler kirlenmeli binalar veya Çinkoca zengin epoksi 60 iç mekanlar Yüksek Yüksek yap l epoksi y ldan fazla Epoksi/Alifatik akrilik poliüretan 60 C5-M çok yüksek (deniz) Tuzluluk oran yüksek sahil ve aç k deniz atmosferleri Hemen her zaman Çinkoca zengin epoksi 60 yo uflma olan yüksek Yüksek kirlenmeli binalar veya 15 y ldan fazla Epoksi kaplama iç mekanlar Epoksi/Polyester akrilik poliüretan 60 Im 1 Temiz akar su (nehir tesisleri, HES) Glassflake epoksi Im 2 Deniz suyu veya ac su (savak kapaklar, Yüksek liman bölgeleri) 15 y ldan fazla Im 3 Toprak Epoksi kaplama Çinkoca zengin epoksi 50 Coal tar epoksi 400 Tabloda verilen boya sistemleri örnek sistemlerdir. Kullan c istek ve flartlar ile di er etkenler dikkate al narak farkl sistem ve ürünlerin önerilebilece ini göz önünde bulundurarak KANAT BOYA Proje Grubuna dan fl n z

8 Ürün Kodu Ürün Adı Ürün Cinsi Astar : Arakat : Sonkat: Tekkat : Yapısal Çelik ve Teknolojik Ekipman Kullanım Alanları Tank ve Boru ( ç) Tank ve Boru (Dıfl) Liman Beton ve Çelikleri Zemin Kaplama ve Boyaları EPOKS POL ÜRETAN ALK D ISIYA DAYANIKLI ZEM N & BETON SU BAZLI KANEPOX SHOP PRIMER RC EPOKSİ ÖN İMALAT ASTARI KANEPOX ZINC RICH TT ÇİNKOCA ZENGİN EPOKSİ KANEPOX ZINC RICH UNI ÇİNKOCA ZENGİN EPOKSİ KANEPOX ZINC RICH 80 ÇİNKOCA ZENGİN EPOKSİ KANEPOX MFF PRIMER 60 ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX MFF PRIMER HB ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX STEEL HB-930 ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX MFF PRIMER HBX ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX ALUGAL PRIMER ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX HOLDING PRIMER ÇİNKO FOSFAT EPOKSİ KANEPOX MIDCOAT HB YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX MIDCOAT HBX YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX STEEL HBX-500 YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX ONE COAT HB YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX TOL PRIMER YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ KANEPOX TOL YÜZEY TOLERANSLI EPOKSİ KANEPOX MASTIC YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX MASTIC FREE EPOKSİ KAPLAMA KANEPOX MIO HBX F YÜKSEK YAPILI MIO EPOKSİ KANEPOX GLASSFLAKE HB CAM PULCUK TAKVİYELİ EPOKSİ KANEPOX ENAMEL HG EPOKSİ KANEPOX STEEL-801 EPOKSİ KANEPOX STEEL-850 YÜKSEK YAPILI EPOKSİ KANEPOX TAR COAL TAR EPOKSİ KANEPOX FREE TAR SOLVENTSİZ COAL TAR EPOKSİ KANEPOX LINING FREE SOLVENTSİZ EPOKSİ KANEPOX HELICAL-650 SOLVENTSİZ EPOKSİ KANEPOX FLOWCOAT HB FLOWCOAT EPOKSİ KANEPOX NOVA NOVALAK EPOKSİ KANEPOX HYGIENIC SOLVENTSİZ FENOLİK EPOKSİ KANPOLY COMPOSITE COAT POLİÜRETAN KANPOLY ACR SHINE ALİFATİK AKRİLİK POLİÜRETAN KANPOLY ACR HB ALİFATİK AKRİLİK POLİÜRETAN KANPOLY ACR ENAMEL ALİFATİK AKRİLİK POLİÜRETAN KANPOLY MASTER SF ALİFATİK POLYESTER POLİÜRETAN KANPOLY FLEX 100 ALİFATİK POLYESTER AKRİLİK POLİÜRETAN KANALKYD URETAN PRIMER ÇİNKO FOSFAT ÜRETAN ALKİD KANALKYD METAL PRIMER ST ÇİNKO FOSFAT ALKİD KANALKYD MIDCOAT-020 ALKİD KANALKYD METAL TOPCOAT-130 ALKİD KANALKYD URETAN TOPCOAT ÜRETAN ALKİD KANTHERM ZINC PRIMER ÇİNKOCA ZENGİN SİLİKON KANTHERM SILACRYL 300 SİLİKON AKRİLİK KANTHERM SILACRYL 300 ALU SİLİKON AKRİLİK ALÜMİNYUM KANTHERM 600 ALU SİLİKON ALÜMİNYUM KANFLOOR SEALER C-WR SOLVENTSİZ EPOKSİ SEALER KANFLOOR PROTECTOR EPOKSİ KAPLAMA KANFLOOR MORTAR SL EPOKSİ MORTAR KAPLAMA KANFLOOR TOPCOAT EPOKSİ KANFLOOR PROTECTOR PUR POLİÜRETAN KAPLAMA KANAQUA PRO-010 SU BAZLI MODİFİYE AKRİLİK KANAQUA EPOXY SU BAZLI EPOKSİ KANAT SILOCOAT SU BAZLI VİNİL AKRİLİK 6 Tank, Boru, Zemin ve Beton Koruyucu Boya ve Kaplama Sistemleri için KANAT BOYA Proje Grubuna baflvurunuz.

9 UYGULAMA SÜREC Belirli dayan kl l k süresi göz önüne al narak seçilen boya sistemlerinin, öngörülen süre boyunca performans n devam ettirebilmesi için; uygulanaca yüzeyin, yüzeye uygulanma flartlar n n ve dayan kl film oluflturmas na kadar geçen sürede koflullar n kontrollü olmas gereklidir. Do ru boya sistemi seçimi yap lmas na karfl n boya performans nda yaflanan baflar s zl klar n büyük bölümü uygulama hatalar ndan kaynaklanmaktad r. Yüzey haz rl k kalitesi, boya uygulamalar s ras ndaki ortam s cakl, ba l nem, metal yüzey s cakl gibi kontrol edilebilen ve edilemeyen de iflkenler boyadan beklenen performans do rudan etkiler. Bu etkenlerin yan s ra boyan n uygulamas na dair kar fl m oran, kar fl m ömrü, kar fl m n haz rlanmas, kullan lacak ekipman gibi boyaya özel üretici tarifleri de çok önemlidir. Boyan n uygulanmas na elveriflli yüzey kalitesi ve ortam koflullar na ait tan mlar n, uygulamaya dair üretici tariflerinin tamam üretici firmalar n her ürüne ait teknik dokümanlar nda yer almaktad r. Bu nedenle boya uygulama sürecinde; yüzey hazırlama boya uygulama saha testleri aflamalar, sonuçlar etkilemesi yönüyle önemlidir. Uygulama s ras nda, boyan n haz rlanmas ndan ortam flartlar na kadar dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktad r. 7

10 YÜZEY HAZIRLAMA Tüm kaplama ifllemlerinde oldu u gibi koruyucu boyalar n uygulamas nda da birincil ifllem yüzey haz rl d r. Yüzeylerin boyanmadan önceki yüzey haz rlama kalitesi uygulanan boyan n koruyucu kaplama olarak performans n önemli ölçüde etkiler. Ço unlukla koruyucu boyalar ile koruma alt na al nan karbon çelikler için yayg n olarak kullan lan ISO 8501, SSPC, NACE gibi standartlar boyama ifllemi öncesi çelik yüzey haz rlanmas ifllemlerini aç klar. Boya ve kaplama hatalar büyük oranda yüzey haz rl ve uygulama kaynakl d r. Endüstride s kl kla kullan lan mekanik temizleme yöntemleri Afl nd r c püskürtme ile yüzey haz rl boya performans aç s ndan en etkili yüzey haz rlama yöntemidir. ISO e göre Sa 1 -Sa 3 aras nda de iflen yüzey s n fland rma dereceleri içinde, uygulamalarda genellikle Sa 2,5 ve Sa 3 yüzey kalitesi istenmektedir. Paslanmaz çelik gibi baz özel yüzeylerde hafif süpürme afl nd rma yap larak pürüzlü yüzey oluflturmas istenebilir. El veya motorlu aletler ile yüzey haz rl (ISO : St 2, St 3) Su jeti ile yüzey haz rl (NACE No.5 / SSPC-SP 12: LP WC, HP WC, HP WJ, UHP WJ) Yüzey temizli i kontrolü süreklilik gerektiren bir ifllem olup boyama sürecinin her aflamas nda gerçekleflmesi gereklidir. Genellikle bak m boyalar nda tercih edilen yöntemlerdir bar n üzerindeki bas nçlara kadar kullan labilen su jeti ile yüzeyden eski boyalar sökülebilir, paslar giderilebilir ancak yeni çelik yüzeylerde afl nd r c malzeme ile birlikte kullan lmad sürece pürüzlülük oluflturmaz. 8

11 Boya performans n etkileyen yüzey haz rlama faktörleri Ya, gres, toz Kimyasal tuzlar Pas Menevifl Yüzey yo uflmas Pürüzlülük derecesi Eski boyal yüzeyler Boyan n yüzeye yap flmas n veya mekanik olarak tutunmas n engeller Boya filmi alt nda kalan kimyasal tuzlar korozyonu h zland rabilir Boyan n yüzeye ba lanmas n engeller Gevflek veya k r lgan menevifl, boyan n erken bozulmas na neden olur Islak yüzeyler üzerine boya uyguland nda erken kabarc klanma veya tabaka halinde kalkmalar meydana gelebilir Yüksek pürüzlülü e sahip yüzeylerin boya ile kaplanmas yetersiz olabilir Düflük pürüzlülü e sahip yüzeyler yap flma zafiyetinden dolay erken bozulma riski tafl r Eski boyalar n yüzeye yap flmas zay f olabilir Eski boyal yüzeyler, üzerine yeni boya uygulanamayacak kadar bozuk olabilir Eski boya ile uygulanacak boya aras nda uyumsuzluk olabilir Yüzey temizli i kontrolü süreklilik gerektiren bir ifllem olup Yüzeyde; pas, hadde pulu ya da tuz, toz, gres ve ya gibi kirliliklerin bulunmas, koruyucu kaplama performans n olumsuz etkiler. boyama sürecinde en az 3 aflamada gerçekleflmesi gereklidir. Yüzey haz rl öncesi kontrol Boyama öncesi, yüzey haz rl sonras kontrol Çok katl boya sistemlerinde katlar aras kontrol 9

12 BOYA UYGULAMA Endüstriyel boyalar n, yüzeye do ru olarak uygulanmas nda hedeflenen; yüzey üzerinde koruyucu boya kat oluflturmak, oluflan boya tabakas n n kesiksiz film oluflturmas n sa lamak, oluflan filmin belirli kal nl kta olmas n sa lamak, filmin yüzeye çok iyi yap flmas n sa lamak olmal d r. Bu nedenlerle uygulama s ras nda boyan n haz rlanmas ndan ortam flartlar na kadar dikkat edilmesi gereken baz önemli hususlar bulunmaktad r. Boya haz rlanmas Uygulama Çevre ve yüzey flartlar ki komponentli boyalarda kar fl m oran nceltme oran Kar fl m yap ld ktan sonra belirli bekleme süresi Do ru uygulama ekipman seçimi Boya sisteminde belirtilen kal nl a uygunluk (yafl ve kuru film) Akma-sarkma olmayacak flekilde uygulama Uygulama öncesi kaynak dikiflleri, keskin köfle ve kenarlarda kestirme uygulamas Katlar aras minimum ve maksimum bekleme süresine uyum Ortam ve yüzey s cakl Ba l nem Islak yüzey Rüzgar h z Afl r tozlu ortam Çiylenme noktas Boya tüketim miktar Yafl Film Kal nl (μm) : WFT (Wet film thickness) Kuru Film Kal nl (μm) : DFT (Dry film thickness) Teorik Tüketim Miktar (gr/m 2, lt/m 2 ) : TC (Theoretical consumption) Pratik Tüketim Miktar (gr/m 2, lt/m 2 ) : PC (Practical consumption) Hacimsel Kat Madde Yüzdesi (%) : VS (Volume solid) Kay p Yüzdesi (%) : L (Loss) Yo unluk (gr/ml) : d (Density) WFT DFT = VS x 100 TC PC veya PC DFT VS gr/m 2 lt/m 2 x d x 100 DFT x d x 100 VS x (1 -L/100) TC 1-L/100 DFT VS 1 x 10 DFT 10 x VS x (1-L/100) TC 1-L/100 10

13 SAHA TESTLER Boya uygulamalar ndan beklenen sonuçlar n al nabilmesi için ba ms z kurulufllar (NACE, SSPC, FROSIO), uygulama s ras nda sahada yap lmas gereken test ve kontrolleri belirlemifl, boya uygulay c lar ve saha denetçileri için e itim programlar gelifltirmifltir. Saha testleri yap l rken uluslararas standartlarla belirlenmifl yöntemler uygulan r. Saha Testleri Test Standart Ekipman Ortam flartlar Yüzey haz rl Ba l Nem Nem ölçer S cakl k Yüzey temizlik kalitesi ISO Görsel Yüzey pürüzlülü ü ISO 8503 ASTM D 4417 Yüzey s cakl, ortam s cakl ölçer Komparator Film replica tape Dijital yüzey pürüzlülük ölçüm cihaz Yüzeyde toz kontrolü ISO Yap flkan bant Yüzeydeki çözünebilir tuzlar n tayini ISO Bresle test cihaz Yafl film kal nl Yafl film tara Kuru film kal nl SSPC PA 2 Kuru film kal nl k ölçer Boya Testleri ISO 4624 ASTM D 4541 Yap flma ISO 2409 ASTM D 3359 Pinhole/holiday dedektör ASTM D 5162 Pull-off test cihaz Cross cut, X cut testleri için tarama b ça Düflük voltaj holiday dedektörü Yüksek voltaj holiday dedektörü KANAT BOYA tecrübeli NACE sertifikal boya saha denetçileri ile müflteri projelerinde boyama sürecinin uygun flekilde devam n sa lamak amac yla; projeler için tan mlanm fl/belirlenmifl boyama süreçlerinde yap lanlar gözlemlemektedir. ölçümler yapmaktad r ve kay t alt na almaktad r. dönemsel saha denetimlerinde bulunarak, geliflmeleri raporlamaktad r. ifl bafllang c nda prosedürler haz rlayarak ifl planlamas na yard mc olmaktad r. KANAT BOYA, NACE sertifikal saha denetçileri ile kullan c lar do ru boya uygulamas na yönlendirmektedir. 11

14 BETON KORUMASI KANAT BOYA, çelik yüzeyler ile birlikte sanayi tesislerindeki beton yap larda da üstün koruma sa lamaktad r. Beton; kullan m kolayl, kolay flekillenmesi, dayan kl l ve ekonomik oluflu nedeni ile yayg n kullan lan bir yap malzemesidir. Ancak, zamanla beton yap lar da korozyona u ramakta ve korozyona karfl önlem al nmad takdirde yap n n servis ömründe ciddi azalmalar meydana gelmektedir. Beton yüzeylerde oluflan kimyasal reaksiyonlar, su veya su buhar n n mevcudiyetiyle gerçekleflir. Ortamdaki ba l nem betonun içerdi i nemden fazla ise beton yüzeyler atmosferde bulunan nemi atmosferdeki zararl maddelerle beraber içine al r. Bunun sonucunda oluflan kimyasal reaksiyonlar betonun gözenekli yap s nda art fla neden olur; çatlamalar, dökülmeler görülür ve beton ilk dayan m n kaybeder. Betonun geçirimli olmas, su ve/veya agresif (kimyasal zararl ) çözeltilerin donat ya daha kolay ulaflmas na ve donat korozyonuna neden olur. Donat yüzeyindeki pas oluflumu nedeniyle ortaya ç kan hacim art fl betonun çatlamas na ve parça atmas na yol açar. Bu nedenlerle, beton yap n n servis ömrünce istenilen dayan m göstermesi için beton geçirimsizli inin koruyucu kaplamalar ile artt r larak, korozyona sebebiyet verecek unsurlar n engellenmesi gerekir. Kullan lacak kaplama malzemesi; beton yüzeye iyi yap flmal d r. su buhar geçirgenli i düflük olmal d r. elastikiyeti yüksek olmal d r. d fl koflullara dayan m göstermelidir. Beton yap lar üzerinde uzun y llar kullan labilecek örnek boya sistemi Epoksi - Poliüretan sistem Solventsiz epoksi sealer 250 gr/m 2 Epoksi mastik 200 μm Alifatik akrilik poliüretan 60 μm 12

15 Uluslararas Sertifikalar m zdan Baz lar Ocak 2010

16 Kanat Boyacılık Tic. ve San. A.Ş Ankara Asfaltı 29. Km No: Kemalpaşa - İzmir Tel: Faks:

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI

Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI Koruyucu Boyalar ve Kaplamalar BORU HATLARI ÇÖZÜM ORTA INIZ KANAT BOYA KANAT BOYA 1986 y l ndan itibaren boya sektöründe faaliyet göstermektedir. Kuruluflundan bugüne çal flmalar n SÜRDÜRÜLEB L R B R GELECEK,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER

TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER TEM Z VE STER L ÜRET M ALANLARI PLANLAMA KR TERLER ÖZET Medikal malzeme ve ekipman imalat nda, ilaç üretimi ve ilaç yan sanayinde ürünü mikroorganizmalardan ve partiküllerden korumak ve in - san sa l n

Detaylı

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler

DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler DOĞRU BOYA SİSTEMİ NASIL SEÇİLMELİ Korozyona karşı koruyucu boyalar için ISO 12944 standardına uygun temel esaslar ve sistemler Giriş Bu çalışmanın amacı yapınızı korozyona karşı korumada en uygun Hempel

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER

IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER IX. BÖLÜM LEJYONER HASTALI INA KARfiI MEKAN K TES SATTA ALINAB LECEK ÖNLEMLER 9.1 LEJYONER HASTALI I 9.1.1 G R fi Lejyoner hastal son y llarda daha çok görülür veya bilinir hale gelmifltir. Bu konudaki

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

TEKN K TEKST LLER -GENEL

TEKN K TEKST LLER -GENEL TEKN K TEKST LLER -GENEL ve GÜNCEL B LG LER- Derleyen Yrd. Doç. Dr. Kahraman Arslan Bu raporun bas m na katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. MÜS AD Araflt rma Raporlar : 58 ISBN 978-975-7215-84-4 stanbul,

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09

Fabrika 1: E-5 Üzeri Dilovas Mevki GEBZE Tel. : +90 (262) 754 21 00 (10 Hat) Faks : +90 (262) 754 21 09 Merbolin Boya Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Müdürlük: Poyraz Sok. Sö ütlüçeflme fl Merkezi No.:2 K:4 34722 Kad köy / STANBUL Tel. : +90 (216) 418 45 92 (3 Hat) Faks : +90 (216) 336 25 10 www.merbolin.com.tr

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Haziran 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak G da ve A r Sanayide robot uygulamalar 36 Dosya Robot uygulamalar için konveyör tedarikçisinin seçimi Reklam ndeksi ASOS...31 AUTONICS...2 BOTEK...25 CHINT...13 DAL...17-29 ER MAK

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri

üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri üretim Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri Üretim Teknolojisi ve Servis Merkezleri.1. Üretim Teknolojisi Paslanmaz çelik üretimi büyük yat r m ve uzmanl k gerektiren bir teknolojidir. Bu çeliklerin

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri

Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Temiz Oda Tasar m Kriterleri ve Testleri Mustafa Bilge;Dr., Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi Dürriye Bilge;Doç. Dr., Mak. Yük. Müh. ÖZET Bu çal flmada öncelikle temiz oda terminolojisi ve tasar m kriterleri hakk

Detaylı

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13

TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 TOPLAM VER ML YÖNET M TPM 13 16 BÜYÜK KAYIP VE TEE (OEE) 12 ADIMLI TPM UYGULAMA PLANI TPM YAPI TAfiLARI (P LLARLAR) TPM YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Toplam

Detaylı

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme

temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme Yüzey Kaliteleri, flleme Yöntemleri ve Temizleme.1. Paslanmaz Çelik Yass Mamullerde Yüzey Kaliteleri Paslanmaz çelikler çok farkl yüzey kalitelerinde

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı