THE ESSENTIAL GEODESIC AND METEOROLOGICAL MEASUREMENTS IN STRUCTURING THE PROJECT ON AIR-CONDITIONING OF A HIGHWAY TUNNEL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE ESSENTIAL GEODESIC AND METEOROLOGICAL MEASUREMENTS IN STRUCTURING THE PROJECT ON AIR-CONDITIONING OF A HIGHWAY TUNNEL"

Transkript

1 BİR KARAYOLU TUNELİ HAVALANDIRMA PROJESİNİN YAPILMASINDA GEREKLİ JEODEZİK VE METEOROLOJİK ÖLÇMELER H. İNCE 1, T. AYHAN 2 1 Trakya Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Harita Kadastro Programı, Edirne, 2 Karadeniz Teknik Ünivesitesi Müh.Mim.Fak. Makina Böl.(emekli) Trabzon Özet Bir kilometreden uzun karayolu tünellerinde, seyir halindeki araçlardan çıkan egzoz gazları kirli hava oluşturur.uzun tünellerde ve kurp şeklindeki tünellerde hava sirkülasyonu çok azdır. Uzun tünellerin kendiliğinden havalandırılması da mümkün değildir. Tünel içindeki kirli havanın dışarıya atılması için bir havalandırma sisteminin yapılması gerekir. Bir karayolu tünelinin havalandırma projesinin hazırlanabilmesi için, tünel girişlerinde ve tünel içinde belirlenmiş noktalarda bazı meteorolojik faktörlerin zamana göre değişimlerinin bilinmesi ve tünel içinde taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıyla oluşacak CO 2 miktarının tespiti gerekmektedir. Bu meteorolojik faktörler atmosfer basıncı, sıcaklığı, buhar basıncı ve rüzgar hızıdır. Bu faktörlerden atmosfer basıncı, sıcaklığı ve buhar basıncı, tünel içinde eşit aralıklarla işaretlenmiş noktalarda, rüzgar hızı ise işaretlenen bu noktalarda, bu noktaların enkesit doğrultusunda muhtelif aralıklarla işaretlenen noktalarında ve tünel girişlerinde tabandan tavana doğru belirlenmiş yükseklik farklarında ölçülür. Gerek tünel ekseni üzerinde eşit aralıklarla ara noktaların ve ilgili noktalarda enine kesit doğrultusunda belirli aralıklarla ara noktaların işaretlenmesi, gerekse tünel girişlerinde tünel tabanından itibaren belirli yükseklik farklarında noktaların işaretlenmesi, jeodezik bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu çalışma, mühendislik ölçmelerinin farklı bir alanda uygulanmasına örnektir.tünel içinde taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıyla oluşan CO 2 miktarı, araçların tünel boyunca aldığı yola göre teorik veya deneysel olarak hesaplanabilir. Bu çalışmada kullanılan aletler hakkında bilgi verilmiş ve yapılan ölçmeler sonucu elde edilen bulgular ve kanâatler sunulmuştur Anahtar kelimeler :Karayolu tüneli havalandırma projesi, jeodezik meteorolojik ölçmeler THE ESSENTIAL GEODESIC AND METEOROLOGICAL MEASUREMENTS IN STRUCTURING THE PROJECT ON AIR-CONDITIONING OF A HIGHWAY TUNNEL Abstract The exhaust fumes reeking from the motor vehicles that are in transit cause air pollution inside the highway tunnels, which are longer than a kilometer. The circulation of air is rather insufficient in long and curve-formed tunnels. It is not possible for the long tunnels to be ventilated spontaneously. It is only possible when an air-conditioning system is established inside the tunnel to dismiss the polluted air from the tunnel. It is necessary to detect the amount of CO 2, which will come out of exhaust fumes of the motor vehicles inside the tunnel, and also know the changes in certain meteorological factors in time at some points of the tunnel, which were determined beforehand in order to prepare the air-conditioning project of a highway tunnel. These meteorological factors include atmospheric pressure, heat, vapor pressure, Kasım 2005, İTÜ İstanbul 414

2 and wind speed. These factors are measured in different ways; atmospheric pressure, heat, vapor pressure are measured at equally marked points inside the tunnel, while wind speed is measured at just this points, at points marked on various intervals through cross section, and also at differences of height detected from the bottom to top of the tunnel. Either marking certain equally divided points on the axis of the tunnel or marking the points through cross section using various intervals or marking the points at different heights detected from the bottom to top of the tunnel require a geodesic research. This study is an example of the application of engineering measurements in a different field. The amount of CO 2, which comes out of the exhaust fumes of the motor vehicles inside the tunnel, can be calculated considering the distance that the motor vehicles take through the tunnel or via experiments. In this study, the materials used have been introduced, the findings obtained through certain measurements and views on this study have been submitted. Keywords: The Project of Aır-Condıtıonıng of A Hıghway Tunnel, Geodesıc And Meteorologıcal Measurements 1.Giriş Bir kilometreden uzun karayolu tünellerinde, hareket halindeki araçlardan çıkıp atmosfere yayılan egzoz gazları kirli hava oluşturur. Uzun karayolu tünellerinde ve kurp şeklinde olan tünellerde hava sirkülasyonu gayet azdır. Uzun tünellerin kendiliğinden havalandırılması da mümkün değildir. Bu itibarla, uzun karayolu tüneli içindeki havanın sirkülasyonu için, mutlaka havalandırma sisteminin yapılması gerekir. Bir karayolu tünelinin havalandırma projesinin hazırlanmasında; tünel girişlerinde ve tünel içinde belirlenmiş noktalarda atmosfer basıncının, sıcaklığının, buhar basıncının ve rüzgar hızının zamana göre değişim değerlerine ve tünel içinde taşıtlardan çıkan egzos gazlarıyla oluşan CO 2 nin miktarına ihtiyaç bulunmaktadır. Tünel içinde bu faktörler, jeodezik aletlerle belirlenmiş noktalarda ölçülür. Rüzgar hızı, bu noktalarla birlikte, bu noktalarda, bu noktaların enine kesit doğrultusunda muhtelif uzaklıklarda ara noktalarda ve tünel girişlerinde tabandan tavana doğru belirli yükseklik farklarında ölçülür. Belirtilen bu çalışmalar, mutlaka jeodezik bir ekiple yapılır. Tünel içinde taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıyla oluşan CO 2 miktarı, araçların tünel boyunca aldığı yola göre teorik veya deneysel olarak hesaplanabilir. Bu çalışmada önce, tünellerin havalandırılmasında gerekli fiziki ve yasal sebepler açıklanmış, sonra meteorolojik faktörlerin ölçülmesinde kullanılan aletler hakkında bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili olarak Doğu Karadeniz Bölgesinde Trabzon ile Gümüşhane arasında yer alan Zigana Tünelinde uygulama yapılmıştır. Ölçülen meteorolojik faktörlerin zamana göre değişim grafikleri düzenlenmiştir. Bu uygulama sonucunda elde edilen bulgular ve kanaatler belirtilmiştir. 2. Tünellerde Havalandırmanın Mahiyeti Ve Havalandırmayı Gerektiren Fiziki ve Yasal Sebepler Tünel içinde atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ile aerosol halindeki emisyonların çevreye olan olumsuz etkilerinin kontrol altına alınması ve önlenmesi için havalandırma gerekir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 415

3 2.1 Fiziki Sebepler Tünel havalandırılması, değişken hava şartlarında incelenebilir. Tünel içindeki hava konsantrasyonunun değişmesinde, sis, yağmur, tünel içindeki araç sayısı, araç çeşidi, zeminin temizliği, kirliliği etkilidir. Hava konsantrasyonunun artmasına iklim şartları ve mevsimler de etkili olmaktadır. Ayrıca tünel yapılan bölgenin ağaçlık ve çıplak olması da önem arz eder. Bilindiği üzere, yeşil yapraklı bitkiler, fotosentez sonucu çevreye oksijen verirler. Bu nedenle çıplak arazilerin ağaçlandırılması gerekir. Bu da karayolu tüneli olan bir yerde, bir çeşit doğal havalandırma olarak kabul edilebilir. Fakat tünel için bu yetersiz olduğundan, mekanik bir sistemle havalandırma yöntemi uygulanır. 2.2 Yasal Sebepler 2 Kasım 1986 tarihli sayılı Resmi gazetede yayınlanan Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin (www.cevre.org) 2. maddesinde Bu yönetmeliğin amacı, her türlü faaliyet sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları kontrol altına almak; insan ve çevresini hava alıcı ortamdaki kirlenmelerden doğacak tehlikelerden korumak, hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çıkan umuma ve komşuluk münasebetlerine önemli zararlar veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin ortaya çıkmamasını sağlamaktır şeklinde ifade edilmiştir. Burada emisyon; yakıt ve benzerlerinin yanmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan kirleticilerdir. Görüldüğü üzere yasa hükmü, bir karayolu tüneli içinde ortaya çıkan hava kirlenmesini önlemek için de geçerlidir. Belirtilen yönetmeliğin 48. maddesinde Hava kalitesinin belirli kritik değerlere ulaşması halinde veya hava akımlarının sınırlı olduğu bölgelerde valilikler geçici veya sürekli olarak trafiği sınırlandırabilir veya yasaklayabilir. hükmü de yer almaktadır. 3. Tünel Havalandırma Projesinin Yapılmasında Gerekli Elemanlar Bir karayolu tünelinin havlandırma projesinin hazırlanabilmesi için, tünel girişlerinde ve tünel içinde belirlenmiş noktalarda bazı meteorolojik faktörlerin zamana göre değişimleri ile tünel içinde oluşacak CO 2 gazının miktarının tespiti gerekmektedir. Bu itibarla, tünel havalandırma projesinin hazırlanmasında yapılan ölçmeler; jeodezik ölçmeler, meteorolojik ölçmeler ve CO 2 gazının tespitiyle ilgili ölçmeler olmak üzere üç gruba ayrılır (Sarıyılmaz, Boğuşlu, Aydın, 1987). 3.1 Jeodezik Ölçmeler Önce havalandırma projesi yapılacak tünelin boyu belirlenir. Bunun için doğrudan ölçü yapılacağı gibi tünel ile ilgili projeden yararlanılır. Eğer tünel uzunluğu ölçülecekse, tünel içinde yatay kurp yoksa ve tünel girişi ile çıkışı arasında bir görüş engeli yoksa, tünel girişine, aradaki yatay uzaklığı ölçebilecek kapasitede bir elektronik uzaklık ölçer kurulur, diğer tünel girişine aradaki uzaklığı ölçecek sayıda reflektör tutulur. Tünelin yatay uzaklığı ile aradaki kot farkı kontrollu olarak ölçülür. Bundan sonra, tünel içinde ölçülecek meteorolojik faktörlerin, minimum kaç metre aralıklarla ölçülmesi isteniyorsa, bu değer dikkate alınarak, işaretlenecek ara nokta sayısı belirlenir. Tünel başlangıç noktasından itibaren, tünel ekseni yönünde belirlenen ara uzaklık değerleri bir elektronik takeometre yardımıyla aplike edilir. Aplike edilen her nokta, zeminde bir beton çivisiyle işaretlenir. İşaretlenen noktayı sonradan kolaylıkla bulmak için, ilgili noktanın yanına uygun bir işaret (tuğla, tahta parçası gibi) konulur Kasım 2005, İTÜ İstanbul 416

4 Tünel ekseni üzerinde işaretlenen noktaların enine kesit doğrultusunu hassas olarak belirlemeye gerek yoktur. Tünel içinde enine kesit doğrultusu, tünel eksenine dik olacak şekilde yaklaşık olarak belirlenebilir. Aplike edilen doğrultu üzerinde, eksendeki ara noktadan itibaren belirlenen yatay uzaklıklar çelik şerit metre ile zemine işaretlenir. Eksendeki ara noktanın numarası, enine kesit doğrultusunda tünel yan yüzeyine, boyayla yazılır. Bu şekilde işaretlenen noktalar, hazırlanan bir kroki altlığına da işaretlenir. Tünel girişlerinde tabandan tavana doğru belirlenmiş yüksekliklerde, rüzgar hızının ölçüsü için, ilgili noktalarda tutulan miradan faydalanılır 3.2 Meteorolojik Ölçmeler Bir tünel havalandırma projesini hazırlanmasında ölçülmesi gereken meteorolojik faktörler, atmosfer basıncı, sıcaklığı, buhar basıncı ve rüzgar hızıdır. Bu faktörlerin mahiyeti ve ölçüsünde kullanılan aletler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir (İnce, 1987). Atmosfer Basıncı : Birim yüzey üzerindeki hava sütununun ağırlığıdır. Deniz seviyesinden itibaren yükseldikçe atmosfer basıncı azalır. Atmosfer basıncı doğrudan cıvalı barometrelerle, dolaylı olarak madeni barometrelerle ölçülür. Cıvalı barometreler meteoroloji istasyonlarında kullanılır ve bir duvar üzerine düşey konumda yerleştirilir. Cıvalı barometrelerle yapılan basınç ölçmelerine sıcaklık, kılcallık, yerçekimi ve ayar düzeltmeleri (Özbenli, Tüdeş, 1989; Özgen, 1984) getirilerek deniz seviyesine indirgenir. Madeni barometreler, taşınmalarındaki kolaylık nedeniyle arazi çalışmalarında kullanılır. Madeni barometre ile basınç ölçüsüne başlamadan önce ve ölçü sonunda, madeni barometre, ölçme sahasına en yakın bir meteoroloji istasyonundaki cıvalı barometre ile karşılaştırılarak, madeni barometre sabiti elde edilir. Ölçme süresince barometre sabitinin zamana göre değişimi lineer kabul edilerek, arazide yapılan ölçmelere, ölçü saatine uygun düzeltmeler getirilir. Madeni barometrede yapılan basınç ölçmelerine ayrıca sıcaklık ve bölüm düzeltmeleri de getirilir. Atmosfer Sıcaklığı : Atmosferin gölgeli ortamda (doğrudan güneş ışığı olmayan bir ortamda) ölçülen hava sıcaklığıdır. Atmosfer sıcaklığı, dijital termometre ile de ölçülmekle birlikte uygulamada aspiratörlü psikrometre adı verilen aletle ölçülür. Aspiratörlü psikrometre birinin ucu ıslak, diğerinin ucu kuru durumda olan iki termometre ve belirli bir rüzgar hızı veren mekanik aspiratörden ibarettir. Atmosfer sıcaklığı, aspiratör çalıştırılarak kuru termometreden ölçülür. Buhar Basıncı : Atmosfer içinde bulunan su buharının sahip olduğu kısmi basınçtır. Buhar basıncı (P b ), P b =P bd P a A s (t-t ) (1) bağıntısından elde edilir (DMİGM, 1960). Burada P bd : doymuş buhar basıncı, P a : ölçülen atmosfer basıncı, t : ıslak hava sıcaklığı, t: kuru hava sıcaklığı, A s : kullanılan aspiratörün hızına bağlı sabitedir Doymuş buhar basıncı, havanın tamamen doymuş hale geçtikden sonra sahip olduğu buhar basıncına denir. Doymuş buhar basıncı, ölçülen ıslak hava sıcaklığına göre bu konuda düzenlenmiş bir çizelgeden alınır (Berry, Bollay, Beers, 1973). Rüzgar Hızı : Hava moleküllerinin sıcaklığı yüksek olan bölgelere doğru oluşturduğu akıma rüzgar denir. Rüzgar hızı m/sn biriminde anemometre adı verilen, taşınması kolay olan bir aletle ölçülür Kasım 2005, İTÜ İstanbul 417

5 3.3 CO 2 Gazının Tespitiyle İlgili Ölçmeler Tünel içinde oluşacak CO 2 gazının miktarı, tünel boyunca araçların aldığı yola göre teorik veya deneysel olarak hesaplanabilir. Teorik hesaplamada, araçların yapım firması tarafından belirtilen teknik rapordaki miktarı (egzoz gazları), tünel uzunluğu dikkate alınarak hesaplanır. Deneysel olarak, gazların ısı iletme özelliğinden yararlanılarak düzenlenen fiziki analiz cihazıyla yapılabilir (Sarıyılmaz, Boğuşlu, Aydın, 1987). 4. Zigana Tunelinde Uygulama Zigana tüneli, deniz seviyesinden 1890 m yükseklikte olup, Zigana dağının iki yamacı arasında açılmıştır. Tünel boyu, proje verilerine göre 1704 m, tünel girişi ve çıkışı arasında (Trabzon Gümüşhane yönünde) -%1.55 lik eğim ve yaklaşık 25 m kot farkı mevcuttur. Tünelin her iki giriş ağzı dağla kapalı olduğu için havalandırma açısından bir dezavantaj teşkil etmektedir. Rüzgar hızı kesilince oluşan sis, duman, gaz, toz ve aerosol maddelerin tünel içinde birikmesine ve dolayısıyla insan sağlığı ve trafik emniyeti açısından çeşitli zararlara sebep olabilir. 4.1 Kullanılan Jeodezik ve Meteorolojik Aletler Tünel uzunluğunun ölçülmesinde ve ara noktaların zeminde işaretlenmesinde Distomat (DI 3) elektronik uzaklık ölçer, ölçü esnasında haberleşme için telsiz, enine kesit doğrultusunda belirli uzaklıkta noktaların işaretlenmesinde çelik şerit metre, tünel tabanından tavanına doğru belirli yüksekliklerin tespitinde mira, atmosfer basıncının ölçülmesinde madeni barometre, sıcaklık ve buhar basıncı ölçüsünde aspiratörlü psikrometre, madeni barometrenin kalibrasyonu için cıvalı barometre, rüzgar hızının ölçülmesinde anemometre, ve tünel içinin aydınlatılmasında el feneri kullanılmıştır. Tünelde atmosfer basıncının ölçülmesinde Askania Mikrobarometre Gb5 ( ve nolu aletler) aleti (Graf,1952) kullanılmıştır. Madeni barometre, Trabzon Meteoroloji istasyonundaki cıvalı barometre ile her ölçüden önce ve sonra karşılaştırılmış (Şekil 1.(a)) ve alet sabitleri elde edilmiştir. Madeni barometre ile yapılan okumalardan, atmosfer basıncı (P a ) P a = P o +G 2 K a +D T a + X (2) ifadesiyle (Schaberow,1969) elde edilmiştir. Burada P o : Madeni barometrede I. göstergeden okunan değere göre hesaplanmış, çizelgeden alınan basınç değeri, G 2 : Madeni barometrede II. göstergeden okunan sayı değeri (Şekil.2), K a : Aletle ilgili katsayı, D T a: Madeni barometreye getirilen sıcaklık düzeltmesi, X: barometre sabitidir. Ölçü esnasında bir s i zamanına ait X i, X n O X İ =X O + ( Si S ) S n X S O O (3) bağıntısıyla elde edilir. Burada X O : Ölçü başlangıcındaki alet sabiti, X n : Ölçü sonundaki alet sabiti, S O : ilk kalibrasyon zamanı, S n : son kalibrasyon zamanıdır. Atmosfer sıcaklığının ve buhar basıncının ölçüsünde aspiratörlü psikrometre kullanılmıştır (Şekil.1(b)). Doymuş buhar basıncı değerleri, bu konuda hazırlanmış bir çizelgeden (Berry, Bollay, Beers, 1973) alınmıştır. (1) bağıntısı içinde yer alan A s için sabit değeri kullanılmıştır Kasım 2005, İTÜ İstanbul 418

6 (a) (b) Şekil 1.(a) Meteoroloji istasyonunda madeni barometrenin cıvalı barometre ile karşılaştırılması (b) Tünelde belirlenen noktalarda madeni barometre ile aspiratörlü psikrometrenin kullanılması Şekil. 2 Askania Mikrobarometre Gb 5 aletinde atmosfer basıncını okuma düzeni (Schaberow,1969) Tünel İçinde Ara noktaların İşaretlenmesi Ara noktalar, tünel girişinden itibaren Şekil 3 de belirtildiği gibi aplike edilmiş ve zemine beton çivisi çakılarak işaretlenmiştir. İşaretlenen noktaların yanına kolay bulmak amacıyla birer yardımcı işaret konulmuştur. İşaretlenen eksen noktasından, yaklaşık olarak belirlenen enine kesit doğrultusu üzerinde eksen ara noktasından itibaren 1.80m 3.60m ve 5,40m yatay uzaklığındaki noktalar ( Şekil.4, Şekil.5), çelik şerit metreyle ölçülerek zeminde işaretlenmiştir. Tünel ekseni üzerinde işaretlenen noktalarda meteorolojik faktörlerin ölçülmesinde zaman kaybının minimum olması için, nakil aracı olarak bir taksiden yararlanılmıştır Kasım 2005, İTÜ İstanbul 419

7 4.3 Tünel Girişlerinde ve Ara Noktalarda Meteorolojik Faktörlerin Ölçülmesi Meteorolojik faktörlerin ölçümü iki şekilde yapılmıştır. Tünel girişlerinde yapılan ölçmelerde; mevcut aletlerle 15 dakika aralıklarla atmosfer basıncı, sıcaklığı ve buhar basıncı ve rüzgar hızı ölçülmüştür. Her bir ara noktada ölçümler 4-5 dakikada yapılmıştır. Ölçüm zaman aralığı küçük olduğu için, ara noktalarda yapılan ölçümler, aynı zamanda yapılmış gibi kabul edilmiştir. Şekil 3. Zigana tünelinde, tünel girişinden itibaren işaretlenen ara noktalar ve başlangıca olan uzaklıkları Rüzgar hızı, tünel ekseni boyunca işaretlenen noktalarda ve bu noktaların enine kesit doğrultusu üzerinde belirlenmiş noktalarda ve tünel girişlerinde tabandan tavana doğru 0,50 m aralıklarla 5,50 m ye kadar mirayla belirlenen yükseklik farklarında anenometre kullanılarak ölçülmüştür. Yapılan ölçümlerden, önce (3) bağıntısıyla arazideki ölçü zamanlarına ait kalibrasyon değerleri (barometre sabitleri) elde edilmiş, (2) bağıntısıyla atmosfer basınç değerleri hesaplanmıştır. Buhar basıncı değerleri (1) nolu bağıntıyla bulunmuştur. Tünel içindeki ara noktalarda ve tünel girişlerinde meteorolojik faktörlerin değişimleri örnek olarak Şekil da gösterilmiştir. Şekillerde; P a : atmosfer basıncı (mb biriminde), t: atmosfer sıcaklığı ( o C biriminde), P b :buhar basıncı (mb biriminde), V: rüzgar hızı (m/sn biriminde) olarak gösterilmiştir Kasım 2005, İTÜ İstanbul 420

8 Şekil 4- Zigana tünelinde girişden ( T: Trabzon tarafı) çıkışa (G: Gümüşhane tarafı) kadar belirlenen ara noktalarda meteorolojik faktörlerin değişimi. Şekil. 5 Zigana tünel girişinde (Trabzon tarafı)ölçülen meteorolojik faktörlerin zamana göre değişimi Kasım 2005, İTÜ İstanbul 421

9 4,5 4 3,5 Rüzgar hızı (m/sn) 3 2,5 2 1,5 1 0, ,50 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Tünel Tabanından Tavana Yükseklik Farkları (m) Şekil. 6 Tünel girişinde ölçülen rüzgar hızının, muhtelif yükseklik farklarında değişimi. 4.4 Yapılan Ölçümlerin Değerlendirilmesi Zigana tünelinde ölçülen meteorolojik faktörlerin grafikleri değerlendirildiğinde; 1-Zigana tüneli giriş noktaları arasında belirli bir kot farkı (25 m) olduğundan, bunların atmosfer basınçları arasında 2 mb lık fark vardır. Hava akımının yüksek basınçtan alçak basınca doğru oluştuğu dikkate alındığında; tünel içindeki kirli havanın dışarıya atılmasında bu basınç farkının önemli bir etkisinin olmadığı, 2- Tünel dışındaki hava sıcaklığı, tünel içine göre fazla olduğunda; tünel içindeki kirli havanın, sıcak olan havaya doğru hareket ettiği, 3- Sis oluştuğunda, havanın tamamen neme doyduğu, buhar basıncının, havanın nemli oluşuna göre değiştiği, ancak buhar basıncının zamanla tünel boyunca değişiminde büyük farklılıklar olmadığı, 4- Rüzgar hızının tünel boyunca bir gün içinde yön değiştirdiği, yani sabahtan öğleye kadar Gümüşhane den Trabzon yönüne doğru esmekte iken, öğleden sonra tam tersi olduğu, 5-Tünel doğrultusunun tünel giriş ve çıkışından esen rüzgar yönlerine tam olarak paralel olmayışı sebebiyle rüzgar hızının tünel içine azalarak girdiği, bu durumda rüzgarın tünel içinde oluşan kirli havanın dışarıya atılmasına yeterli olmadığı görülmüştür. 6-Tünel girişlerinde ve tünel içinde ölçülecek meteorolojik faktörler dikkate alınarak, değerlendirme yapabilen elektronik bir sistemle çalışan bir havalandırma sisteminin yapılması gerektiği anlaşılmıştır Kasım 2005, İTÜ İstanbul 422

10 5. Sonuç ve Öneriler 1-Bir karayolu tünelinin havalandırma projesini hazırlanmasında, tünel içinde eksen doğrultusunda ve enine kesit doğrultusunda belirli aralıklarla ara noktaların aplikasyonunda ve tünel girişlerinde düşey doğrultuda muhtelif yüksekliklerde rüzgar hızının ölçülmesinde mutlaka jeodezik bir ekibe ihtiyaç olduğu, 2- Tünel giriş ve çıkışı arasında, ara noktaların tünel girişlerinde yaklaşık 100 m uzaklıkta, tünel içindeki ara noktaların 200 m aralıklarla alınmasının; meteorolojik faktörlerin tünel boyunca değişimlerini izlemek için yeterli olduğu, 3- Tünel girişinden çıkışına kadar, meteorolojik faktörlerin ölçüsü nedeniyle geçen bir saatlik süre içinde, bu faktörlerin zamana göre değişmediği varsayımında, önemli bir hata yapılmadığı, 4-Tünelde enine kesit doğrultusundaki ara noktalarda rüzgar hızının ölçülmesinde, enine kesit doğrultusunun yaklaşık olarak belirlenmesinin, rüzgar hızı ölçü hassasiyetini etkilemediğinden, yeterli olduğu, 5-Tünel ekseni ara noktasından itibaren, yarı platform genişliği dikkate alınarak, enine kesit doğrultusunda ara noktaların yaklaşık 1,5-2 m aralıklarla alınmasının ve tünel girişlerinde tabandan başlayarak 0.50 m aralıklarla tavana doğru rüzgar hızının ölçülmesinin, rüzgarın hızının değişimini belirlemek için yeterli olduğu görülmüştür. Kaynaklar Berry, F.A., Bollay,E. ve Beers,R.N. (1973). Handbook of Meteorolgy, s.70, 353, Graf, A., (1952). Höhenmessungen auf der zugspitze mit dem Mikrobarometer Gb 5 (Askania), Zfv Jg 77, Heft 10, Okt., sh İnce, H., (1987). Barometrik Yükseklik Tayininde Hassasiyet Araştırması, Doktora Tezi, K.Ü. (K.T.Ü.) Fen Bil.Enst., Trabzon Özbenli, E., Tüdeş, T., (1989). Ölçme Bilgisi Pratik Jeodezi, KTÜ Müh.Mim.Fak.yayını, , Trabzon Özgen, M. G. (1984). Mühendis ve Mimarlar için Ölçme Bilgisi (Topoğrafya) İTÜ Yay., , İstanbul Sarıyılmaz, A., Boğuşlu, Y. ve Aydın, K., (1988). Zigana Tünelinde Havalandırma Projesinin Yapılması İçin Gerekli Bilgi Ve Öneriler, K.T.Ü.Müh.Mim.Fak.Makina Müh.Böl. Bitirme Çalışması, 90 sh., Trabzon Schaberow, A. (1969). Mikrobarometer Gb 5 Nr.1439, Nr , Continental Elektroindustrie AG, ASKANIA- WERKE, Berlin DMİGM (1960). Meteoroloji Memurlarının El Kitabı, Havadaki Subuharı Basıncının ve Doyma Derecesinin Bulunması, Dev.Meteor.İş.Gn.Mud., Teknik seri No, 16, Ankara Kalitesi.htm Kasım 2005, İTÜ İstanbul 423

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır.

Mühendislik ölçmeleri, karayolu, demiryolu, baraj vb. birçok inşaat amaçlı uygulamalar için hazırlanan haritaların hazırlanmasında kullanılır. ÖLÇME BİLGİSİ 1.Bölüm 1.1. Tanım Ölçme Bilgisi: Yeryüzü üzerindeki doğal ve insan yapımı cisimlerin boyutlarının, konumlarının belirlenmesi ve elde edilen bilgilerin grafiksel ve sayısal olarak sunulmasıdır.

Detaylı

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ

YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ REHBERİ Yayın No: 43 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak

Detaylı

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 1-18, ELAZIĞ-24 ANKARA DA HAVA KİRLİLİĞİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Statistical Analysis of

Detaylı

SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ

SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ SANAYİ VE ŞEHİR KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ VE ÖNLEMLERİ Doç. Dr. Ing. Ahmet CAN - Araş. Gör.Doğan ERYENER Trakya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / EDlRNE ÖZET Modern yaşamın bir sonucu olarak

Detaylı

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI

TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI TOPOGRAFYA DERS NOTLARI 1. ÖLÇÜ BİRİMLERİ- ÖLÇEK KAVRAMI Yeryüzünde bulunan veya yeryüzüne yakın dogal ve yapay noktalar ile bunların oluşturduğu cisimlerin belirli bir karşılaştırma düzlem veya yüzeyine

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

KENTLERDE OTOPARK SORUNU: DENİZLİ ÖRNEĞİ

KENTLERDE OTOPARK SORUNU: DENİZLİ ÖRNEĞİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI K.S.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ ETLİK PİLİÇ KÜMESİNDE ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ

HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR. Hava Kirliliği ve Modellemesi. Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN Seda KIRKSEKİZ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HAVA KİRLİLİĞİ NEDİR, ÖLÇÜM VE HAVA KALİTE MODELLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR Hava Kirliliği ve Modellemesi Burcu AYDINLAR Hasan GÜVEN

Detaylı

EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION

EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION EFFECT OF THE ENVIRONMENTAL PARAMETERS ON THE NOISE DIFFUSION C. ŞENSÖĞÜT* & İ. ÇINAR** * Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Müh. Bölümü, Kütahya, sensogut@dumlupinar.edu.tr * * Selcuk

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26898 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: HAVA KALİTESİ DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAZ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KANAL ÇAPLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESAPLANMASI

YAZ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KANAL ÇAPLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESAPLANMASI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 381-386 TEKNOLOJİ YAZ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KANAL ÇAPLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESAPLANMASI ÖZET Mustafa AKTAŞ Mustafa Bahadır ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY

INVESTIGATING MULTIPATH EFFECTS ON REAL TIME KINEMATIC GPS AND A CASE STUDY GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS TE SİNYAL YANSIMASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA Ç. MEKİK 1, Ö. CAN 2 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TKĐ-GLĐ-ILGIN LĐNYĐT ĐŞLETMESĐ ÇG-1 PANOSUNDA ĐNKLĐNOMETRE VE MANYETĐK OTURMA KOLON ÖLÇER CĐHAZLARI ĐLE ŞEV DURAYSIZLIĞININ ĐZLENMESĐ Murat MIH YÜKSEK LĐSANS

Detaylı

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program

AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ BİR BİLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit Mines by a Computer Program MADENCİLİK, Cilt 41, Sayı, Sayfa -17, Eylül 2002 Vol.41, No., pp. -17, September 2002 AÇIK OCAKLARDA TOZ DAĞILIMININ İR İLGİSAYAR YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Dust Dispersion in Open Pit

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Çevre Bakanlığından:(**) Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 02/11/1986 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 19269 * Bu Yönetmelikte geçen "Çevre Genel Müdürlüğü ibaresi,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği

Dağlık Havzalarda Kar Birikmesine ve Erimesine Etki Eden Parametrelerin HSPF Model Programıyla İncelenmesi ve Erzurum Kırkgöze Havzası Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 37-55, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu

Bölüm 1 TOPOGRAFYAYA GİRİŞ. Jeodezinin Tarifi ve Konusu Bölüm 1 GİRİŞ TOPOGRAFYAYA GİRİŞ Jeodezinin Tarifi ve Konusu Jeodezi, konusu yer küresi olan en eski bilimlerden biridir. Kelime olarak Jeodezi Yunanca Jeo=yer dezi=bölme ölçme kelimelerinden meydana gelir.

Detaylı

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 02.11.1986 tarih ve 19269 sayı BİRİNCİ BÖLÜM. Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar

HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 02.11.1986 tarih ve 19269 sayı BİRİNCİ BÖLÜM. Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 02.11.1986 tarih ve 19269 sayı BİRİNCÜ BÖLÜM - Kanuni Dayanak, Amaç, Kapsam, İstisnalar Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM - Hava Kalitesi Sınır Değerleri, İzne

Detaylı

ENGINEERING MEASUREMENTS IN DAMS

ENGINEERING MEASUREMENTS IN DAMS BARAJLARDA MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ T. BOYACI Devlet Su İşleri II. Bölge Müdürlüğü, Etüt Plan Şube Müdürlüğü, İzmir, tboyaci@mynet.com Özet Mühendislik ölçmelerinin hassasiyetle uygulanması gereken ve gelişen

Detaylı

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 67-74, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Erdem ÖZÜTÜRK* ÖZET

LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI. Erdem ÖZÜTÜRK* ÖZET Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (1-) 83-96 (006) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 101-354 LED IŞIĞININ ALGILANABİLME UZAKLIĞINI ARTTIRMA OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Erdem ÖZÜTÜRK* Uludağ

Detaylı