Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE TR - (11/04)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. KS480PE 506555-78 TR - (11/04)"

Transkript

1 Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr TR - (11/04) KS480PE

2 2

3 Kullaným Amacý Black & Decker dekupaj testereniz ahþap, plastik, seramik ve sac kesimi için tasarlanmýþtýr. Hafif hizmet ve hobi kullanýmý içindir. Genel güvenlik kurallarý Uyarý! Tüm talimatlarý okuyun. Aþaðýda belirtilen tüm talimatlara uyulmamasý elektrik çarpmasýna, yangýna ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. Aþaðýda yer alan uyarýlardaki elektrikli alet terimi þebeke elektriðiyle (kablolu) veya akü/pille (þarjlý) çalýþan elektrikli aletinizi ifade etmektedir. BU TALÝMATLARI SAKLAYIN. 1. Çalýþma alaný a. Çalýþma alanýný temiz ve aydýnlýk tutun. Karýþýk ve karanlýk alanlar kazaya davetiye çýkartýr. b. Elektrikli aletleri, yanýcý sývýlar, gazlar ve tozlarýn bulunduðu yerler gibi yanýcý ortamlarda çalýþtýrmayýn. Elektrikli aletler, toz veya dumanlarý ateþleyebilecek kývýlcýmlar çýkartýr. c. Bir elektrikli aleti çalýþtýrýrken çocuklardan ve etraftaki kiþilerden uzak tutun. Dikkatinizi daðýtýcý þeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir. 2. Elektrik güvenliði a. Elektrikli aletlerin fiþleri prizlere uygun olmalýdýr. Fiþ üzerinde kesinlikle hiçbir deðiþiklik yapmayýn. Topraklý elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fiþi kullanmayýn. Deðiþtirilmemiþ fiþler ve uygun prizler elektrik çarpmasý riskini azaltacaktýr. b. Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolaplarý gibi topraklanmamýþ yüzeylerle vücut temasýndan kaçýnýn. Vücudunuzun topraklanmasý halinde yüksek bir elektrik çarpmasý riski vardýr. c. Elektrikli aletleri yaðmura maruz býrakmayýn veya ýslatmayýn. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpmasý riskini arttýracaktýr. d. Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla kullanmayýn. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan tutarak taþýmayýn, çekmeyin veya prizden çýkartmayýn. Kabloyu sýcaktan, yaðdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak tutun. Hasarlý veya dolaþmýþ kablolar elektrik çarpmasý riskini arttýrýr. e. Elektrikli bir aleti açýk havada çalýþtýrýyorsanýz, açýk havada kullanýma uygun bir uzatma kablosu kullanýn. Açýk havada kullanýma uygun bir kablonun kullanýlmasý elektrik çarpmasý riskini azaltýr. 3. Kiþisel güvenlik a. Elektrikli bir aleti kullanýrken her zaman dikkatli olun, yaptýðýnýz iþe konsantre olun ve saðduyulu davranýn. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi altýndayken kullanmayýn. Elektrikli aletleri kullanýrken bir anlýk dikkatsizlik ciddi kiþisel yaralanmayla sonuçlanabilir. 3 TÜRKIYE b. Güvenlik donanýmlarý kullanýn. Daima koruyucu gözlük takýn.koþullara uygun toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabýlarý, baret veya kulaklýk kullanýlmasý kiþisel yaralanmalarý azaltacaktýr. c. Aletin istem dýþý çalýþtýrýlmasýný engelleyin. Elektrik þebekesine baðlamadan önce aletin kapalý olduðundan emin olun. Aleti, parmaðýnýz tetik üzerinde bulunacak þekilde taþýmak veya açýk durumdaki elektrikli aletleri elektrik þebekesine baðlamak kazaya davetiye çýkartýr. d. Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama anahtarlarýný çýkartýn. Elektrikli aletin hareketli bir parçasýna takýlý kalmýþ bir anahtar kiþisel yaralanmaya neden olabilir. e. Ulaþmakta zorlandýðýnýz yerlerde kullanmayýn. Daima saðlam ve dengeli basýn. Bu, beklenmedik durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine olanak tanýr. f. Uygun þekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve taký takmayýn. Saçýnýzý, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve takýlar veya uzun saç hareketli parçalara takýlabilir. g. Eðer kullandýðýnýz üründe toz emme ve üfleme özelliði olan adaptör varsa onun gerekli aletlere baðlanmasýný ve doðru fonksiyonunu saðlayýn. Bu adaptörün kullanýlmasý tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir. 4. Elektrikli aletlerin kullanýmý ve bakýmý a. Elektrikli aleti zorlamayýn. Uygulamanýz için doðru elektrikli aleti kullanýn. Doðru elektrikli alet, belirlendiði kapasite ayarýnda kullanýlacaksa daha iyi ve güvenli çalýþacaktýr. b. Düðme açmýyor ve kapatmýyorsa elektrikli aleti kullanmayýn. Düðmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir. c. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar deðiþtirmeden veya elektrikli aleti saklamak üzere kaldýrmadan önce elektrik þebekesiyle olan baðlantýsýný kesin. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dýþý olarak çalýþtýrýlmasý riskini azaltacaktýr. d. Elektrikli aleti, çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn ve elektrikli aleti tanýmayan veya bu talimatlarý bilmeyen kiþilerin elektrikli aleti kullanmasýna izin vermeyin. Elektrikli aletler, eðitimsiz kullanýcýlarýn elinde tehlikelidir. e. Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin. Hareketli parçalardaki hizalama hatalarýný ve tutukluklarý, parçalardaki kýrýlmalar ve elektrikli aletin çalýþmasýný etkileyebilecek tüm diðer koþullarý kontrol edin. Hasarlý ise, elektrikli aleti kullanmadan önce tamir ettirin. Kazalarýn çoðu, elektrikli aletlerin bakýmýnýn yeterli þekilde yapýlmamasýndan kaynaklanýr. f. Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakýmý uygun þekilde yapýlmýþ keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sýkýþma ihtimali daha düþüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydýr.

4 g. Elektrikli aleti, aksesuarlarý, alet uçlarýný vb. bu talimatlara göre ve elinizdeki elektrikli alet tipi için öngörüldüðü þekilde, çalýþma koþullarýný ve yapýlacak iþi dikkate alarak kullanýn. Elektrikli aletin öngörülen iþlemler dýþýndaki iþlemler için kullanýlmasý tehlikeli durumlara neden olabilir. 5. Servis a. Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçalarýn kullanýldýðý yetkili Black & Decker servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliðinin muhafaza edilmesini saðlayacaktýr. Elektrik güvenliði Bu alet çift yalýtýmlýdýr; bu yüzden hiç bir toprak kablosuna gerek yoktur. Güç beslemesinin sýnýflandýrma plakasýndaki voltaj deðerine uygun olup olmadýðýný daima kontrol edin. Dekupaj testereleri için ek güvenlik talimatlarý Uyarý! Kesim uygulamalarý nedeniyle açýða çýkan tozla temas operatörün ve çevrede bulunanlarýn saðlýðýný tehlikeye atabilir. Toz ve dumanlara karþý korunma için özel olarak tasarlanmýþ bir toz maskesi kullanýn ve çalýþma alanýna giren veya bu alanda bulunan kiþilerin de korunduðundan emin olun. ÖZELLÝKLER Bu alet, aþaðýdaki özelliklerin bir kýsmýný veya tümünü içermektedir. 1. Açma/kapama düðmesi 2. Kesintisiz çalýþtýrma düðmesi 3. Deðiþken hýz kontrol düðmesi 4. Toz siperliði 5. Býçak destek silindiri 6. Testere tabaný 7. Pandül hareketi ile kesme ayar düðmesi 8. Çift toz atma aðzý 9. Allen anahtarý Montaj Uyarý! Aþaðýdaki iþlemlerden herhangi birini gerçekleþtirmeden önce, aletin kapalý ve fiþinin çekili olduðundan ve testere býçaðýnýn durduðundan emin olun. Testere býçaðýnýn takýlmasý (Þekil A) Toz siperliðini çýkartýn (4). Verilen Allen anahtarýný kullanarak vidayý (10) sökün. Testere býçaðýný (11) þekilde gösterildiði gibi diþleri öne bakacak þekilde tutun. Testere býçaðýnýn sap kýsmýný býçak yuvasýna (11) gittiði kadar sokun. Vidayý (10) sýkýn. Alete bir elektrikli süpürge baðlanmasý (Þekil B) Alete elektrikli süpürge veya toz tahliye cihazý baðlamak için bir adaptör gereklidir. Bu adaptörü, bölgenizdeki Black & Decker bayiinden edinebilirsiniz. Adaptörü (14) aðza (8) doðru itin. Elektrikli süpürgenin hortumunu (15) adaptöre baðlayýn. Toz siperliðinin (4) takýlý olduðundan emin olun. Kullanýmý Uyarý! Aletin kendi hýzýnda çalýþmasýna izin verin. Aþýrý yüklenmeyin. Açýlý kesimler için testere tabanýnýn ayarlanmasý (Þekil C) Testere tabaný 45 ye kadar sol veya saða eðimli açýlara ayarlanabilir. Vidalarý (13) gevþetin. Testere tabanýný (6) öne çekin, istediðiniz açýya ayarlayýn ve yerine geri itin. Açýyý kontrol etmek için dereceli cetvel veya açý ölçer kullanabilirsiniz. Býçak destek silindirinin doðru ayarlandýðýndan emin olun. Vidalarý (13) sýkýn. Testere tabanýný düz kesimlere göre sýfýrlamak için Vidalarý (13) gevþetin. Testere tabanýný ileri çekip yaklaþýk 0 lik bir açýya ayarlayýn. Býçak destek silindirinin doðru ayarlandýðýndan emin olun. Testere tabanýný geri itip vidalarý (13) sýkýn. Bir gönye ile açýyý kontrol edin. Pandül hareketi ile kesme ayarý Pandül hareketi ayarýný (7) istediðiniz konuma ayarlayýn. - Konum 0: laminatlar ve sac metaller içindir - Konum 1: kontrplak, metal ve alüminyum içindir - Konum 2: yumuþak ahþap ve pvc içindir Deðiþken hýz kontrolü Deðiþken hýz kontrol düðmesini (3) gerekli hýz aralýðýna getirin. Ahþap için yüksek, alüminyum ve PVC için orta ve alüminyum dýþýndaki metaller için düþük hýzý kullanýn. Açýlmasý ve kapatýlmasý Aleti açmak için, açma/kapama düðmesine (1) basýn. Sürekli çalýþmasý için kesintisiz çalýþma düðmesine (2) basýn ve açma/kapama düðmesini býrakýn. Aleti kapatmak için, açma/kapama düðmesini býrakýn. Kesintisiz çalýþma konumundayken aleti kapatmak için açma/kapama düðmesine bir kez daha basýn ve býrakýn. Yararlý tavsiyeler Laminatlarýn kesilmesi Testere býçaðý yukarý çýkarken kestiði için, testere tabanýna en yakýn yüzeye parçalanma meydana gelebilir. Hassas kesim býçaðý kullanýn. Üzerinde çalýþtýðýnýz parçanýn arka yüzünden kesin. 4

5 Kýymýksýz, temiz kesimler elde etmek için kesilen malzemenin her iki yüzeyine de bir parça kontrplak veya sert tahta parçalarý yerleþtirin ve kesim iþlemini bu þekilde yapýn. Metal kesme Metal kesiminin ahþap kesiminden çok daha fazla zaman aldýðýný unutmayýn. Metal kesmeye uygun bir testere býçaðý kullanýn. Sacý keserken üzerinde çalýþtýðýnýz parçanýn her iki yüzüne bir parça takoz sýkýþtýrýn ve oluþan bloðun içinden kesin. Öngördüðünüz kesim hattý boyunca bir kat yað sürün. Aksesuarlar Aletinizin performansý kullanýlan aksesuara baðlýdýr. Black & Decker ve Piranha aksesuarlarý, yüksek kalite standartlarýna göre üretilmiþ ve aletinizin performansýný arttýracak þekilde tasarlanmýþtýr. Bu aksesuarlarý kullanarak, aletinizden en iyi verimi alacaksýnýz. Bakým Aletiniz minimum bakýmla uzun bir süre çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Kesintisiz olarak memnuniyet verici bir þekilde çalýþmasý gerekli özenin gösterilmesine ve düzenli temizliðe baðlýdýr. Havalandýrma deliklerini temiz, kuru bir boya fýrçasýyla düzenli olarak temizleyin. Aleti temizlemek için, sadece yumuþak sabun ve nemli bir bez kullanýn. Aletin içine sývý kaçmasýna kesinlikle izin vermeyin ve aletin hiçbir parçasýný kesinlikle sývýya batýrmayýn. Arada bir, býçak destek silindirinin aksýna bir damla yað sürün. Teknik veriler KS480PE Giriþ gücü W 480 Yüksüz hýzý dak ,100 Maks. kesme derinliði Ahþap mm 55 Çelik mm 3 Alüminyum mm 8 Aðýrlýk kg 2 AT uygunluk beyanatý KS480PE Black & Decker, bu ürünlerin aþaðýda belirtilen yönergelere uygun olduðunu teyit eder: 98/37/EEC, 89/336/EEC, EN 60745, EN 55014, EN L pa (ses basýncý) 90.1 db(a) L WA (akustik güç) 101 db(a) el/kol aðýrlýklý titreþimi 7.57 m/s 2 K pa (ses basýncý belirsizliði) 3 db(a), K WA (akustik güç belirsizliði)3 db(a) Kevin Hewitt Tüketici Ýhtiyaçlarý Mühendisliði Müdürü Spennymoor, County Durham DL16 6JG, United Kingdom Garanti Black & Decker, ürünün kalitesinden emindir ve bu yüzden kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir garanti verir. Ayrýca bu garanti hiçbir þekilde garanti ile ilgili kanuni haklarýnýzý ihlal etmez ve haklarýnýzý hiç bir þekilde kýsýtlamaz. Tüm AB ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi EFTA nýn üye ülkelerinde geçerlidir. Eðer bir Black & Decker ürünü, satýn alma tarihinden itibaren 24 ay içinde hatalý malzeme ve iþçilik nedeniyle bozulursa, müþteriye mümkün olabilecek en az sorunu yaþatarak Black & Decker hatalý kýsýmlarý deðiþtirmeyi, tamir etmeyi veya hasarlý aletleri deðiþtirmeyi kabul eder; ancak bu belirtilenler þu durumlar dýþýnda geçerlidir: Ürün ticari veya profesyonel amaçlarla kullanýlmýþsa veya kiraya verilmiþse; Ürün yanlýþ veya amaç dýþý kullanýlmýþsa; Ürün yabancý nesnelerden, maddelerden veya kaza sýrasýnda zarar görmüþse; Yetkili tamir servisleri veya Black & Decker servis ekibinden baþkasý tarafýndan tamir edilmeye çalýþýlmýþsa. Garanti talebinde bulunmak için, satýcýya veya yetkili tamir servisine satýn aldýðýnýza dair ispat sunmalýsýnýz. Fatura ve garanti kartý gerekmektedir. Bu kýlavuzda belirtilen listeden size en yakýn yetkili tamir servisinin yerini öðrenebilirsiniz. Ya da, Internet ten Black & Decker yetkili tamir servislerinin listesini ve satýþ sonrasý hizmet veren yetkililerin tam detaylarýný öðrenebilirsiniz. Bu site: 5

6 Ýl Servis Adý AdresTelefon 1 Adana Pay Elektrik Kýzýlay Cad.Memduh Görgün Pasajý No: Adapazarý Ferik Elektrik C.Meydaný Cad Cevher Sk No Afyon Emekiþ Bobinaj Menderes Cad No 2 Dumlupýnar Mah Karahisar Alanya Abalýoðlu Bobinaj Sanayi Sitesi Yeni Yol Giriþi No Amasya Akotek Bobinaj Ticaret M.K.P Cad. Koyuncu Ap. 22/B Ankara Orhan Bobinaj Yalýnç Sk No 17 Siteler Ankara Yiðit Bobinaj Merkez: 668.Sk. Eminel Yapý Koop. No.8 Ývedik Ostim Antalya Çamuroðlu Bobinaj Kýzýl Saray Mah. Dolaplýdere Cad. F.Þekerci Ap. 36/C Antalya E.B.A. Elektrik Sanayi Sitesi 682.Sk No Aydýn Taciroðlu Bobinaj 2.Sanayi Sitesi 3.Sk No Balýkesir Sunay Bobinaj Anafartalar Cad No Bandýrma Küre Bobinaj Atatürk Cad No 104 Bandýrma Bursa Tursam Elektrik Uluyol Güzel Sk N Bursa Er-Teknik Küçük Sanayi Sitesi Par.Koop. 48.cad No Çanakkale Surhan Bobinaj Ýsmetpaþa Mah Hacýoðlu Sk No Çorlu Ümit Elektrik Camiatik Mah Ereðli Sk No.1 Çorlu Çorum Önder Teknik G.Bey Mah. Kubbeli Cad. No Denizli Örsler Bobinaj Sedef Çarþýsý 9/ Diyarbakýr Gen-Mak Sento Cad.Hava Loj.Kaþ.Önder Apt.15/A Düzce Yýldýz Makine Burhaniye Mah. General Kazým Sk. NO Edirne Efe Bobinaj Sanayi Sitesi 22.Blok No Elazýð Kalender Sanayi Sitesi II.Sk No Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarþýsý 767 sokak Eskiþehir Meriç Bobinaj Kurtuluþ Mah Meriç Sk No 4/ Fethiye Onarým Bobinaj Sanayi Sitesi 3.Yol 254.Sk. No.56 Fethiye Gaziantep Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad No 35 Þahinbey Gaziantep Ken-Mak-San Þenyurt Cad No 22/A Þahinbey Gebze Gülsoy Elektrik S.Orhan Mah. Menzilhane Cad Sk. No.7 Gebze Giresun Teknik Elektrik Fatih Cad No Ýstanbul Ak-El Elektrik Nato Yolu No. 109/B Yukarý Dudullu Ýstanbul Birlik Elektromekanik Perpa Tic. Merkezi B.Blok Mavi Avlu Kat 4 No.318 Okmeydaný Ýstanbul Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad Kut Han No.38 K.3 D Karaköy Ýstanbul Mert Elektrik Bobinaj Ltd. Ýkitelli Cad. Parseller Sondurak No 128 Ýkitelli Ýstanbul Orijinal Elektrik Baðlar Mah. Mimar Sinan Cad. Güllü Sk.No.3 Güneþli Ýstanbul Tarýk Bobinaj Baðdat Cad. Adalý Sk No.101/10 Maltepe Ýzmir Boro Cývata 1203/ 2.Sk B21 Yeniþehir Ýzmir Yýlmaz Bobinaj 2822 Sk. No 2 1.Sanayi Sitesi Ýzmit Cenker Körfez Küçük Sanayi Sitesi 403 No Kayseri Akýn Elektrik Eski San Bölgesi 5.Cad No Konya Murat Bobinaj Karatay Sanayi Çiçekli Sk No Konya Yavuz Bobinaj Karatay Sanayi Çobandede Sk No Malatya Özer Bobinaj Yeni San.Sit.2.cad No: Marmaris Baþaran Teknik Beldibi Cad. No.5/C Mersin Boro Cývata Yoðurt Pazarý Boro Han Z1-17 No Mersin Vedat Makine Piri reis Mah 1106/ K.Maraþ Kahraman Bobinaj Yeni San. Sit.25.Çarþý No: Nevþehir Çiftgüç Elektrik Yenisanayi Sitesi 8.Blok No Samsun Akýþ Bobinaj Sanayi Sitesi Ulus Cad No 31 B Sývas Bayraktar Elektrik Yeni Çarþý No.72 C Tekirdað Kýyak Bobinaj Þaraphane Yolu No Trabzon Makine Market Rize Cad No 71 Deðirmendere Uþak Zengin Bobinaj Ýslice Mah. Ürem Sk.No.10/C

7

8 BLACK & DECKER YETKÝLÝ SERVÝS ÝSTASYONLARI Adana - Pay Elektrik Kýzýlay Cad. Memduh Görgün Pasajý No. 30 Adana Tel: (0322) Ankara - Orhan Bobinaj Yalýnç Sok. No. 7 Siteler Ankara Tel: (0312) Bursa - Tursam Ltd. Þti. Uluyol Güzel Sok. No. 31 Bursa Tel: (0224) Denizli - Örsler Bobinaj Demirciler Çarþýsý No. 19 Denizli Tel: (0258) Erzincan - Ümit Elektrik Makina Sanayi Çarþýsý 767. Sok. No. 54 Tel: (0446) Gaziantep - Karaþahin Bobinaj Þenyurt Cad. No. 35/B Gaziantep Tel: (0342) Ýstanbul - Fýrat Dýþ Ticaret Tersane Cad. Kuthan No. 38 D: 305/6 Karaköy Ýstanbul Tel: (0212) Ýzmir - Yýlmaz Bobinaj 2830 Sokak No.36, 1. Sanayi Sitesi Ýzmir Tel: (0232) Ýzmit - Cenker Ticaret Körfez Küçük Sanayi Sitesi No B Blok Ýzmit Tel: (0262) Trabzon - Makine Market Rize Cad. Demirkýrlas Ýþ Merkezi No. 70 Tel: (0462)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04)

www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. AST7 CD301 559722-26 TR (11/04) www.blackanddecker.com Bu ürün profesyonel kullaným için tasarlanmamýþtýr. 559722-26 TR (11/04) AST7 CD301 2 Kullanma Amacý Black&Decker dekupaj testere, ahþap, plastik, seramik ve plaka metalde kesim

Detaylı

www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E

www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E www.blackanddecker.eu 518707-87 TR KA900E KA901E 2 3 4 Kullanım amacı Black & Decker Powerfile elektrikli eğeniz ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8

520101-03 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 520101-03 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KSTR8 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker dekupaj testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi f

Detaylı

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr

559722-78 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA274E. www.blackanddecker.com.tr 559722-78 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır www.blackanddecker.com.tr KA274E 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400

566808-20 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 566808-20 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA400 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E

559130-09 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 559130-09 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KS890GT KS890E 2 Kullanım amacı Black & Decker çok amaçlı testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır. Bu alet sadece hafi

Detaylı

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001

506555-94 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 506555-94 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KD1001 A B C 2 3 D TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker darbeli matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme işleri ve ayrıca vida takma/sökme

Detaylı

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E

Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r. www.blackanddecker.com.tr RS1050E Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm şt r www.blackanddecker.com.tr RS1050E 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker tilki kuyruğu testereniz ahşap, plastik ve sac metal kesimi için tasarlanmıştır.

Detaylı

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E

559722-83 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E 559722-83 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır KA511E A B C 2 Kullanım amacı Black & Decker zımparanız ahşap, metal, plastik ve boyalı yüzeylerin zımparalanması için tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108

566808-59 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 566808-59 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EGBL108 2 Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES

566808-89 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 566808-89 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır CD714RE CD714CRE CD714CRES KR604CRES KR654CRES KR714CRES 2 3 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkabınız ahşap, metal, plastik ve duvar delme

Detaylı

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060

520101-01 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 520101-01 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır GT5050 GT5055 GT5560 GT6060 2 Kullanım amacı Black & Decker çit budama ve kesme makinesi ağaç dalları ve çalılıkları budamak için tasarlanmıştır.

Detaylı

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I

566808-97 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 566808-97 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EPL7I 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker matkap/tornavidanız vida takma/sökme uygulamaları ve ahşap, metal ve plastik delme işlemleri için

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302

www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 www.blackanddecker.com.tr 566808-34 TR BDSL301 BDSL302 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker el feneriniz aydınlatma sağlamak ve konforlu kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28

www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 www.blackanddecker.com.tr 518707-97 TR BDLB14 BDLB28 2 TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker LED lambalar aydınlatma sağlamak ve eğlence amaçlı kullanım için tasarlanmıştır. Hafi f hizmet ve hobi kullanımı

Detaylı

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r

DW349. Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r Çevirisi orijinal talimatlardan yap lm t r DW349 ùekil 1 h b a j g c i f d e ùekil 2 ùekil 3 f g 2 ùekil 4 ùekil 5 h ùekil 6 f e 3 ùekil 7 k ùekil 8 4 ùekil 9 DEKUPAJ TESTERE DW349 Tebrikler! Bir DEWALT

Detaylı

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V

www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V www.blackanddecker.com.tr 566808-26 TR GW2610V GW3010V 2 3 4 TÜRKÇE Kullanma Amacı Black & Decker yaprak toplamanız bahçenizdeki yaprakların temizlenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu ürün hobi amaçlı ve

Detaylı

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr

518707-93 TR BDS202. www.blackanddecker.com.tr 518707-93 TR BDS202 www.blackanddecker.com.tr 2 3 4 TÜRKIYE Kullanım amacı Bu Black & Decker aleti, şebeke voltajıyla (230 VAC) çalışan elektrik kablolarını ve duvar panellerinin arkasındaki metal boruları

Detaylı

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri

520101-04 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır. EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri 520101-04 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır EMax34i EMax34s EMax38i EMax42i EMax42ri TÜRKIYE Kullanım amacı Black & Decker çim kesme makineniz çim kesme amacıyla tasarlanmıştır. Bu alet sadece

Detaylı

MOTORLU TIRPAN UMK 425 E UMK 435 E KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...9 Kullaným - Kontroller...11 Bakým...32 Arýza bulma...36 Depolama...37 Aksesuarlar...38

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200

566808-82 TR. Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 566808-82 TR Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır PAD1200 2 Kullanım amacı Black & Decker Dustbuster şarjlı araç süpürgeniz hafi f ve kuru temizlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, aracın

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

MOTORLU ÇAPA MAKÝNESÝ F510 / F560 KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...4 Teknik özellikler...8 Kullaným - Kontroller...10 Bakým...24 Nakliye - Depolama...32 Arýza bulma...33

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı