Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar"

Transkript

1 Ekoloji 18, 69, (2008) Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Türkan ÖZSOY 1 *, Sermin ÖRNEKTEKÝN 2 1Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çiftlikköy Kampusü, Mersin-TÜRKÝYE 2Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tayfur Sökmen Kampusü, Antakya-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Kuzeydoðu Akdeniz Bölgesi özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarýnda episodik olarak Sahra Çölü ve Arap Yarýmadasý kaynaklý mineral toz taþýnýmýnýn etkisi altýndadýr. Yüksek demir oksit içerikli, kýzýl sarý-kýzýl kahve renkli mineral toz, hava hareketleriyle taþýnmasýný takiben yýkanarak (yaþ çökelme) veya yer çekimi ile (kuru çökelme) yer yüzeyine ulaþmaktadýr. Doðu Akdeniz kýyýsýndaki Mersin'de Aralýk 2003-Aralýk 2004 dönemini kapsayan bir yýllýk sürede toplanan yaðmur sularý, kýzýl toz içerikleri açýsýndan incelenmiþ, yaðýþlý günlerde bölgeyi etkisi altýna alan hava kütlelerinin geri yörünge analizleri ile kýzýl tozun kaynak bölgeleri belirlenmiþtir. Bir yýl içerisinde bölgeye düþen yaðýþlarýn yaklaþýk ¼'ü "kýzýl yaðmur" niteliðindedir. Kýzýl yaðmurlarýn ortalama iletkenlik deðerleri, toz içermeyen normal yaðmurlardan yaklaþýk yedi kat; hacim aðýrlýklý ortalama alüminyum deriþimleri ise yaklaþýk beþ kat daha yüksek bulunmuþtur. Yaðmur sularýndaki asidik anyonlarýn mineral tozun yüksek kalsit içeriðince tamponlanmasýna baðlý olarak, hacim aðýrlýklý ortalama hidronyum iyonu deriþimi ise onlarca kez azalmýþtýr. Atmosferdeki CO 2 gazýnýn yaðmur suyu içinde çözünmesi nedeniyle doðal yaðmur suyu hafif asidiktir (ph 5,6). Bu çalýþmada normal yaðmurlar için hesaplanan ortalama ph deðeri 6,09 iken kýzýl yaðmurlarda bu deðer 7,27'ye yükselmektedir. Yaðmur sularýnýn alüminyum deriþimlerinden yararlanarak yapýlan hesaplamaya göre Mersin bölgesine 2004 yýlý içerisinde yaþ çökelme yolu ile atmosferden taþýnan toz miktarý 2,13 g m -2 yýl -1 olarak bulunmuþtur. Bu deðere kuru çökelme yolu ile taþýnan toz miktarý da ilave edilecek olursa Mersin'e atmosferden taþýnan toplam (yaþ + kuru) toz miktarýnýn yaklaþýk 4,84 g m -2 yýl -1 olduðu sonucu çýkarýlabilir. Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Doðu Akdeniz, elektriksel iletkenlik, kýzýl yaðmurlar, mineral toz. Red Rain in the North-Eastern Mediterranean Abstract North Eastern Mediterranean is under the influence of sporadic dust transportation from desert sources in North Africa (The Great Sahara) and the Middle East (Arabian Peninsula) particularly during the spring and autumn. Mineral dust originated from these arid regions has characteristic reddish yellow-reddish brown color due to its high iron oxide content. Following atmospheric transport, mineral dust settles by either dry or wet (washout or rainout) deposition mechanisms. Precipitation samples collected at Mersin on the Eastern Mediterranean coast of Turkey during the period of December 2003-December 2004 have been investigated with respect to their red dust contents, Backward air mass trajectories corresponding to the rainy days were analyzed to determine potential source regions of red dust transported to the Northeastern Mediterranean. Approximately, ¼ of the total precipitation samples can be evaluated as "red rain". The mean electrical conductivity and the volume weighted mean Al concentration of red rain was found to be approximately seven times and five times higher than normal rain, respectively; while the dissolution of the calcite in dust has caused an order of magnitude decrease ýn the volume weighted mean hydrogen ion concentration of red rain, by neutralizing (buffering) the acidity of rainwater. Due to dissolution of atmospheric CO 2 in rainwater, natural precipitation is slightly acidic (ph 5.6). In this study, the volume weighted mean ph values were calculated to be 6.09 for normal rain and 7.27 for red rain. Using Al concentration of precipitation samples, wet deposition flux of mineral dust during 2004 was found to be 2.13 g m -2 yr -1. If dry deposition flux is added to this value, a total flux of 4.84 g m -2 yr -1 is found for atmospherically transported mineral dust. Keywords: Aluminium, Eastern Mediterranean, electrical conductivity, red rain, mineral dust. Özsoy T, Örnektekin S (2008) Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar. Ekoloji 18, 69, GÝRÝÞ Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü ile Arap Yarýmadasý'ndaki Suudi Arabistan ve Suriye Çöllerinin Akdeniz atmosferindeki aerosollerin Geliþ: / Kabul: No: 69, 2008

2 Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar yapýsýný etkileyen en önemli potansiyel kaynak bölgesi olduðu literatürde açýkça gösterilmiþtir (Dulac ve ark. 1992, Chester ve ark. 1993, Ganor 1994). Doðu Akdeniz bölgesinde özellikle son yýllarda atmosferik aerosollerin iyonik ve eser elementel kompozisyonuna yönelik oldukça fazla sayýda çalýþma gerçekleþtirilmiþtir (Kubilay ve Saydam 1995, Güllü ve ark. 1998, 2004, 2005, Herut 2001, Bardouki ve ark. 2003, Koçak ve ark. 2004a). Bu çalýþmalarýn önemli bir bölümü de Doðu Akdeniz aerosollerinin özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi (Mart, Nisan, Mayýs ve Ekim aylarý) gibi geçiþ mevsimlerinde Kuzey Afrika'dan zaman zaman oldukça yoðun ve darbeler þeklinde taþýnan çöl tozunun etkisi altýnda kaldýðýný göstermektedir. (Kubilay ve Saydam 1995, Kubilay ve ark. 2000, Koçak ve ark. 2004b, 2005). Akdeniz Ýklimi genelde yazlarý (Haziran-Eylül) sýcak ve kurak, kýþlarý (Kasým-Þubat) ise ýlýk ve yaðýþlý olarak tanýmlanýr. Geçiþ mevsimi olarak adlandýrýlan ilk ve sonbahar mevsimleri ise farklý uzunluklarda hüküm sürer. Kuzey Afrika siklonlarýnýn sýklýkla meydana geldiði, kararsýz ve deðiþken koþullarýn hakim olduðu kýþ mevsimlerini genelde oldukça uzun bir ilkbahar (Mart-Mayýs) mevsimi izlemektedir. Bunun tersi durumda ise ilkbahar mevsimi daha çok yaz mevsimini andýrmaktadýr. Sonbahar ise sadece bir ay (Ekim) süre ile etkisini hissettirir (Brody ve Nestor 1980, Özsoy 1981, Milliman ve ark. 1992). Sonbahar ve kýþ mevsimlerinde (Kasým-Nisan) Doðu Akdeniz bölgesine ulaþan alçak basýnç alanlarý, genellikle Ege Denizinin güneyi ile Kýbrýs Adasý yakýnlarýnda oluþurlar. Ayný dönemde Orta Avrupa, ya da Balkanlar üzerine yerleþen soðuk bir yüksek basýnç merkezi ile birlikte hareket eden, antisiklonik bir dolaþým meydana gelir. Özellikle, Aralýk-Þubat aylarý arasýnda ise siklonlar genel olarak Akdeniz'in kuzey kesimi boyunca uzanan bir yol izler (Alpert ve ark. 1990). Bazen, Atlantik üzerinde oluþan derin bir alçak basýnç alaný Kuzey Afrika üzerine sarkarak Güneybatý yönünden Akdeniz üzerinde þiddetli bir hava akýmýna neden olur (Dayan ve Miller 1989) ve bu oluþumlara baðlý olarak Ekim-Mayýs aylarý arasýnda Sahra üzerinden Akdeniz'e doðru hareket eden toz fýrtýnalarý meydana gelir (Bucher 1989). Güney ya da Güneydoðudan, Sahra ve Arap çöllerinden esen ve toz taþýma kapasitesine sahip rüzgarlar "sirocco" adýyla bilinmektedir. Akdeniz boyunca doðuya yönelmiþ siklon geçiþlerinin Ekoloji yarattýðý bu rüzgarlar genelde bahar aylarýnda, çöllerin ýsýndýðý ve Akdeniz siklonlarýnýn þiddetlendiði dönemlerde varlýðýný göstermektedir. Sirocco akýmlarý Akdeniz'i geçerken soður ve nemle yüklenir, Avrupa'nýn güney kýyýlarýna ulaþtýðýnda ise bunaltýcý ve nemli bir atmosfer yaratýrlar. Alçak basýnç alanlarý ile birlikte hareket eden cephe sistemlerinin geçiþi esnasýnda rüzgar yönünde ani deðiþmeler, sýcaklýkta belirgin bir azalma, barometrik basýnçta düþüþ ve yaðmur þeklinde çökelme görülür. Böyle bir sistemle birlikte taþýnan toz, demir içeriði bakýmýndan zengin oluþu nedeniyle kýzýl renkte olup bu taþýnýma paralel meydana gelen yaðmurlar "kýzýl yaðmur" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu yaðmur sularý süzüldüðünde filtre kaðýdý üzerinde toplanan materyal son derece ince partikül boyutundaki mineral tozlardan oluþmakta ve adeta çamuru andýrmaktadýr. Kýzýl yaðmurlar, ya da çamur yaðmurlarý Avrupa'da oldukça uzun zamandan beri bilinen bir konudur ve çýplak gözle tespit edilebilmektedir. Yaðmur damlalarý alýcý yüzeyler üzerinde (arabalarýn üzeri hatta kar kaplý yüzeylerinde bile) kýzýl lekeler yaratmaktadýr ve bu durum literatürde açýkça belirtilmiþtir (Avila 1996, Avila ve ark. 1998, Avila ve Penuelas 1999; Özsoy ve Saydam 2000). Çöl tozunun atmosferik yollarla taþýnýmýný anlamada ve göstermede hava kütlelerinin üç boyutlu geri yörüngeleri geniþ ölçüde kullanýlmaktadýr. Bu yörüngelerin dikey yöndeki bileþeni, tozun ancak ve ancak üst barometrik seviyelerdeki (500 veya 700 hpa gibi) hava akýmýnýn coðrafik kaynak bölgede yer seviyesine indiði durumlarda gerçekleþtiðini ortaya koymuþtur (Kubilay 1996). Mineral tozun kaynak bölgeden havalanarak uzun mesafeli taþýnýma uðrayabilmesi için kaynak bölge üzerinde yer seviyesine alçalan üst barometrik seviyelerdeki hava akýmlarýnýn daha sonra atmosfer kolonunda yükselerek hareket etmesi (siklonik geçiþ) gerekmektedir. Bu tür kurak bölgelerden kaynaklanan çöl tozu atmosfer yolu ile uzun mesafelere taþýndýktan sonra çökeldiði karasal ve sucul eko-sistemler üzerinde olasý birtakým etkiler yaratmaktadýr. Kuzeybatý Akdeniz'de EROS-2000 projesi kapsamýnda beþ yýl süren araþtýrmalarda, atmosferden denize çökelen materyalin %90'ýnýn Sahra Çölünden kaynaklanan mineral toz olduðu bulunmuþtur (Martin ve ark. 1989). Ayný bölgede 16 ay boyunca toplanan aerosol örneklerinde eser No: 69,

3 Ekoloji Özsoy ve Örnektekin element analizleri yapýlmýþ ve atmosferik yollardan denize taþýnan element miktarlarýnýn, Rhone Nehri ile taþýnan miktarlara hemen hemen eþit olduðu görülmüþtür (Guieu ve ark. 1991). ODTÜ-DBE (Deniz Bilimleri Enstitüsü)'den ; ve tarihleri arasýnda toplanan aerosol örneklerinin eser element deriþimleri, minerolojik bileþimleri ve eþ zamanlý hava kütlelerinin yörüngeleri, uzaktan algýlama verileri ve uzun mesafeli atmosferik toz taþýným model sonuçlarý ile birlikte incelenmiþ ve benzer sonuçlara ulaþýlmýþtýr (Kubilay ve ark. 2001, Koçak ve ark. 2005) Bölgedeki klimatolojik koþullar da hava kütlelerinin özellikle ilkbahar aylarýnda Kuzey Afrika üzerinden sistematik olarak toz taþýmasýna elveriþlidir. Doðu Akdeniz bölgesi için hava kütleleri sonbahar aylarýnda daha ziyade Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden kaynaklanýrken (Alpert ve ark. 1990) Batý Akdeniz bölgesi için hava kütleleri çoðunlukla yaz aylarýnda ayný bölgeden kaynaklanmaktadýr (Moulin ve ark. 1998). Neticede gerek Batý gerekse Doðu Akdeniz Bölgesine atmosferik yollarla önemli miktarlarda çöl tozu taþýnmaktadýr. Batý Akdeniz'de 11 yýllýk izleme çalýþmasý sonucunda atmosferik toz taþýným hýzýnýn ortalama 5,3 g m -2 yýl -1 (Avila ve ark. 1996) olduðu, Doðu Akdeniz'de ise 1992 yýlý için 13 g m -2 yýl -1 (Kubilay ve ark. 2000) olduðu bildirilmiþtir. Doðu Akdeniz'de daha yakýn bir zamanda ( ) gerçekleþtirilen bir çalýþmada ise rapor edilen alüminyumun kuru çökelme hýzýna (520 mg m -2 yýl -1 ) (Koçak ve ark. 2005) dayanýlarak yapýlan hesaplama bölgede dört yýllýk toplam toz taþýným hýzý ortalamasýnýn 11,3 g m -2 yýl -1 olduðunu göstermektedir. Çalýþmanýn gerçekleþtirildiði Mersin Ýl Merkezi Meteoroloji Ýstasyonundan alýnan uzun dönemli verilere göre bölgede yýllýk ortalama yaðýþ miktarý 593,7 mm, yaðýþlý gün sayýsý ise 62 olup en fazla yaðýþ Aralýk ayýnda en az yaðýþ ise Aðustos ayýnda düþmektedir (Anonymous 2006a). Mersin'de 50 yýllýk gözlem döneminde en fazla yaðýþ 2001 yýlýnýn Aralýk ayýnda gerçekleþmiþ ve yaþanan sel felaketi esnasýnda üç gün içerisinde m 2 'ye düþen yaðýþ miktarý 677,4 kg'a ulaþmýþtýr (Mersin Meteoroloji Ýl Müdürlüðü). Bunun dýþýnda ölçülen en yüksek günlük yaðýþ 24 Ocak 1984 de 109 mm'dir. Mersin'de önemli bir kuraklýk olayý yaþanmamýþtýr. Kaydedilen en düþük yýllýk yaðýþ miktarý ise 1982 yýlýnda 209,4 mm olup, bu miktar ortalama yaðýþtan yaklaþýk %65 oranýnda daha düþüktür. 22 Bu çalýþmada, Mersin'de mevcut hava kirliliðini saptamak ve izlemek için dört ayrý istasyondan toplanan yaðmur sularýnda ölçülen çeþitli parametrelerden ph, elektriksel iletkenlik ve toplam alüminyum (Al t ) deriþimlerinden yararlanýlarak bölgeye yaðan kýzýl yaðmurlarýn bir deðerlendirmesi yapýlmýþtýr. Aralýk 2003-Aralýk 2004 arasýndaki bir yýllýk sürede Mersin'e yaðan her yaðmur örneklenmiþ ve yine yaðýþlý günlerde bölgeyi etkisi altýna alan hava kütlelerinin üç günlük-üç boyutlu geri yörüngeleri ECMWF (Avrupa Orta Ölçekli Hava Tahmin Merkezi) atmosfer modeli yardýmý ile hesaplanarak kýzýl tozun kaynak bölgeleri belirlenmiþtir. MATERYAL VE METOT Yaðmur Örnekleme Mersin, nüfuslu; 2004 yýlý ortalarýna kadar faaliyet gösteren bir petrol rafinerisi ve günümüzde halen kullanýlan petrol depolama tesisleri, termal güç santrali, soda, krom, gübre ve cam endüstrisi gibi pek çok sanayi dalýný bünyesinde barýndýran bir kentimizdir. Endüstriyel kuruluþlar kentin doðu yakasýnda yer almaktadýr. Yaðmur örneklemesi için ikisi kent merkezinde (Ýst. 3 ve Ýst. 4) birisi ME.Ü. Çiftlikköy Kampusünde (Ýst. 1) bir diðeri de kentin yeni geliþen bir bölgesinde (Ýst. 2) olmak üzere dört farklý istasyon belirlenmiþ ve bu amaçla elektrikle ýsýtýlan özel binalarýn çatýlarý kullanýlmýþtýr. Yüksek yoðunluklu polietilen (HDPE) örnek kaplarý yaðmurun kesilmesinden hemen sonra mümkün olan en kýsa sürede ve kapaklarý kapatýlmýþ bir þekilde ME. Ü. Çiftlikköy Kampusü'ndeki Lab.'a ulaþtýrýlmýþtýr. Hacimleri ölçülen yaðmur sularý, analiz edilecek her parametreye uygun yöntemlerle alt örneklere ayrýlmýþtýr. Al analizi için ayrýlan örnekler 0.45 mm'lik membran filtre kaðýdýndan (MFS Micro Filtration System, sellüloz asetat) süzüldükten sonra analiz anýna kadar, uygun yöntemlerle yýkanmýþ 250 ml'lik PET þiþelerde ve +4 C'da buzdolabýnda saklanmýþtýr. Örneklere koruma amacý ile ph 1-2 arasýnda kalacak miktarlarda deriþik HNO 3 ilave edilmiþtir. Yaðmur sularýnýn partikül fraksiyonunun toplandýðý filtre kaðýtlarý ise özel olarak yýkanmýþ petri kaplarýna aktarýlarak analiz anýna kadar -18 C sýcaklýktaki derin dondurucuda saklanmýþtýr. ph ve Ýletkenlik Ölçümü ph ölçümü için ± 0.01 ph birimi duyarlýkla ölçüm yapan, sýcaklýk kontrollü bir ph-metre (Mettler Toledo MP 120) kullanýlmýþtýr. Cihaz No: 69, 2008

4 Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji belirli aralýklarla ve uzun bir süre kullanýlmadý ise ölçüm öncesi tampon çözeltilere (ph 4.01, 7.01 ve 10.01) karþý kalibre edilmiþtir. Elektriksel iletkenlik otomatik sýcaklýk kontrollü bir iletkenlik-ölçerle (DÝST H /3(mS) ve /4(μS) Conductivity /TDS Meter) ölçülmüþ, cihaz her ölçüm öncesi standart bir çözeltiyle kalibre edilmiþtir. Verilerin kalite kontrolünde Standart Referans Madde olarak Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO-World Meteorological Organization) Kalite Kontrolü/Bilim Aktivite Merkezi (QA/SAC-Quality Assurance/Science Activity Center) tarafýndan Laboratuvarýmýza gönderilen 30. interkalibrasyon programý simüle asit yaðmuru örnekleri kullanýlmýþtýr. Bu örneklerin analizinden elde edilen sonuçlar doðru deðerlerle karþýlaþtýrýlarak baðýl hata hesaplanmýþ, ph ve elektriksel iletkenlik için analitik doðruluk %3,7'nin altýnda bulunmuþtur. Alüminyum Ölçümleri Örneklerin çözünmüþ (Al s ) ve partikül (Al p ) fraksiyonlarýnda Al analizleri yapýlmýþtýr. Bu amaçla yaðmur sularýnýn partikül fraksiyonlarýnýn toplandýðý membran filtre kaðýtlarý MKÜ Merkez Araþtýrma Lab.'ýnda bulunan Mikrodalga fýrýnda (MARS 5, Microwave Accelerated Reaction System, CEM Microwave Technology Ltd.) digest edilmiþtir (Anonymous 1995). Mikrodalga fýrýnýn güç ve süre ayarýnda yapýlan modifikasyonlarla birlikte filtre kaðýtlarý HF ve kral suyu (1:3 v/v HNO 3 ve HCl) karýþýmýnda parçalandýktan sonra de-iyonize su ile 50 ml'ye seyreltilmiþtir. Al analizleri için MKÜ Merkez Araþtýrma Lab.'ýnda bulunan Varian Liberty II Model ICP-AES kullanýlmýþtýr. Kalibrasyonda kullanýlan standart çözeltiler, günlük olarak 1000 mg L -1 deriþimli MERCK CertiPUR ICP multielement Stok Standard çözelti IV'den seyreltilerek hazýrlanmýþtýr. Laboratuvar Blank'lerine ek olarak örnekleme dönemi boyunca tüm istasyonlardan aralýklarla 5'er adet Saha Blank örnekleri alýnmýþ ve bunlar da yaðmur örneklerine uygulanan yöntemlerle analiz edilmiþlerdir. Al analizlerinde tayin edilebilen en küçük deriþim (2,0 μg L -1 ) blank ölçümlerinin standart sapmasýnýn üç katý olarak belirlenmiþ varyasyon katsayýsý ise %4'ün altýnda bulunmuþtur. Mersin'e Yaðýþ Getiren Hava Kütlelerinin Analizi Atmosferik ölçümleri yorumlayabilmek için kullanýlan en yaygýn yöntemlerden biri hava kütlelerinin belirli bir dönem içindeki geri yörüngelerini modellemektir. Bir bölgeye özgü ortalama hava akým yönünü belirleyebilmek için hava kütlelerinin üç günlük geri yörüngeleri (Back Trajectory) üç boyutlu (3-D) olarak hesaplanýr (Martin ve ark. 1987). Yaðýþlý günlerde Mersin'e ( ² N ² E) 1000, 900 (990 m), 850 (1460 m), 700 (3000 m) ve 500 (5560 m) hpa basýnç seviyelerinde ulaþan hava kütlelerinin üç günlük ve üç boyutlu geri yörüngelerinin hesaplanmasýnda ECMWF'in CRAY C90/UNICOS süper bilgisayarýnda bulunan kullanýcýya açýk bir model kullanýlmýþtýr. Bu model, yine ayný merkezde hazýrlanarak arþivlenmiþ (MARS) rüzgar bileþenlerini (u,v,z) kullanarak koordinatlarý verilen bir alýcý ortam için istenilen tarihlere ait geriye dönük yörüngeleri hesaplayabilmektedir. Enlem ve boylam için grid aralýðý derecedir ve model hava parselinin yeni konumunu her 15 dakikada bir, lineer uzaysal ve zamansal interpolasyon yolu ile yeniden hesaplamaktadýr (Kallberg 1984). Belirli bir gün ve yer için yapýlan hesaplama ile elde edilen veriler, hava parselinin saatlik konumu (enlem ve boylamý) ile saatlik basýnç ve rüzgar bileþenlerini içerir. Hava parselinin saatlik koordinatlarýnýn horizontal mercator projeksiyon haritasýna çizilmesi ile hava kütlesinin örnekleme istasyonuna ulaþýncaya kadar son üç gün süresince atmosfer kolonu içinde izlediði yol bulunmuþ olur. Hava kütlelerinin dikey yöndeki hareketi ise üç boyutlu geri yörünge hesaplamalarýna sinoptik dikey rüzgar bileþeninin katýlmasý ile elde edilmiþtir. Dikey yöndeki taþýným, cephesel taþýným olarak tanýmlanmakta ve birbirinden farklý barometrik seviyeler için dikey yöndeki hareketlerin karþýlaþtýrýlmasý ile belirlenmektedir (Kubilay 1996). Hava kütleleri yörüngelerinin üç gün için hesaplanmasýnýn nedeni, hareketteki yanal belirsizliðin üç günden sonra çok artmasýdýr. Çeþitli modellerle yapýlan çalýþmalarda, bir günden sonra hesaplanan yörüngelerde belirsizliðin km, üç günden sonra ise km olduðu gösterilmiþtir (Whelpdale ve Moody 1990). Bu çalýþmada kullanýlan model Martin ve ark. (1987) tarafýndan kullanýlan üç boyutlu hareket modeli ile ayný prensiplere dayanmaktadýr. Hesaplanan yörüngeler hava kütlelerinin kaynaklandýðý bölgeleri gösterir ancak yaðýþ gibi uðradýklarý orta ölçek meteorolojik deðiþimler hakkýnda bilgi vermez (Anonymous 2006b). No: 69,

5 Ekoloji Özsoy ve Örnektekin BULGULAR VE TARTIÞMA Yaðýþ Verileri Yaðmur örneklerinin miktarý için Ýst. 2'de yer alan yaðýþ-ölçerden elde edilen veriler kullanýlmýþ ve bu veriler Mersin Meteoroloji Ýl Müdürlüðü'nden elde edilen 14 yýllýk ( ) ortalama yaðýþ verileri ile karþýlaþtýrmalý olarak Þekil 1'de sunulmuþtur. Þekil 1'de yaðýþ miktarlarý arasýnda fazla bir uyum olmadýðý görülmektedir. Bu da atmosferik olaylardaki yüksek zamansal deðiþkenliðin bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Örneklemenin yapýldýðý 2004 yýlý içersinde gerçekleþen 55 yaðýþ olayýnda m 2 'ye düþen ortalama yaðýþ miktarý 9,6 kg'dýr. Dört istasyona ait yaðýþ miktarlarý farklýlýk göstermektedir. Örnekleme kaplarýnýn yüzey alanlarýndan yararlanýlarak hesaplanan yýllýk yaðýþ miktarlarý istasyonlar için sýrasý ile; 591, 529, 469 ve 468 mm þeklindedir. Ýst. 2'de yer alan yaðýþ-ölçer verilerine göre 2004 yýlýnda Mersin'e düþen yaðýþ miktarý 552 mm olup bu deðer Mersin Meteoroloji Ýl Müdürlüðü'nün uzun dönemli ölçümlerine dayalý yýllýk ortalama yaðýþ miktarýnýn (593,7 mm) altýndadýr yýlýnda en düþük yaðýþ 0,2 mm en yüksek yaðýþ ise 61,8 mm olarak kaydedilmiþtir. 0,2 mm nin altýnda gerçekleþen yaðýþ olaylarý ölçümlerdeki hata oranýnýn yüksek olacaðý düþünülerek ihmal edilmiþ, bu þekilde toplanan 3 örnek deðerlendirmeye alýnmamýþtýr. Yaðýþlý Günlerde Mersin'i Etkileyen Hava Kütlelerinin Kaynak Bölgeleri Yaðmurlu günlerde Mersin'i etkisi altýna alan hava kütlelerinin coðrafik kaynaklarýný belirlemek amacý ile hesaplanan hava kütleleri, kaynak bölgelerine göre sýnýflandýrýlmýþ, Ýst. 2'nin koordinatý (36 47' 00'' N-34 37' 00'' E) merkez seçilerek rüzgar gülü 90 'lik açýlarla dört coðrafik sektöre bölünmüþtür. Farklý barometrik seviyelerdeki her bir hava kütlesi örnekleme istasyonuna ulaþmadan üç günlük zaman içerisindeki yörüngesi hangi sektörde daha uzun bir yol izlemiþse o sektöre dahil edilmiþtir. Buna göre: Yerel ve uzun menzilli potansiyel emisyon kaynaklarýnýn bulunduðu bölgeler: Sektör 1-Kuzeydoðu: Doðu Anadolu ve Birleþik Devletler Topluluðu (BDT) Sektör 2-Kuzeybatý: Batý Anadolu ve Avrupa Sektör 3-Güneybatý: Doðu Akdeniz ve Kuzey Afrika Sektör 4-Güneydoðu: Ortadoðu Ülkeleri ve 24 Þekil 1. Mersin'de 2004 yýlý aylýk yaðýþ miktarlarýnýn (içi taralý sütunlar), 14 yýllýk aylýk ortalama yaðýþ verileri ile karþýlaþtýrýlmasý. Arap Yarýmadasý þeklinde gruplandýrýlmýþtýr yýlý içinde yaðmurlu günlere ait toplam 55 adet hava yörüngesi hesaplanmýþ ve beþ farklý barometrik seviye için hava kütlelerinin sektörel frekanslarý bulunmuþtur. Hava kütlesi son üç günlük taþýnýmý sýrasýnda zamanýnýn en büyük bölümünü yukarýda tanýmlanan sektörlerden hangisinde geçirmiþse o sektöre dahil edilmiþ ve o sektörün frekansý toplam 55 yörüngenin yüzdesi þeklinde ifade edilmiþtir. Sonuçlar Tablo 1'de sunulmuþtur. Yaðmurlu günlerde serbest troposferde hareket eden (700, 500 hpa) hava kütlelerinin 2/3'ü Güneybatýdan geri kalan yaklaþýk 1/3'ü ise Kuzeybatýdan kaynaklanmaktadýr. Sýnýr tabakasý içinde (1000, 900, 850 hpa) hareket eden hava kütlelerinin ise Kuzeydoðudan kaynaklanma oraný oldukça düþüktür. Bu seviyedeki hava kütlelerinin en çok Güneybatýdan daha sonra ise Güneydoðudan kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Bu sonuçlar, yaðýþlý günlerde hakim rüzgar yönünü Güney-Güneybatý ve Güneydoðu olarak veren Mersin Meteoroloji Ýl Müdürlüðünün verileri ile tutarlýdýr. Yaðýþlý günlerdeki hakim hava yönü, Mersin'de sanayi kuruluþlarýnýn yoðunlaþtýðý Doðu-Kuzeydoðu bölgesi ile çakýþmamaktadýr. Mersin'de Gözlenen Kýzýl Yaðmurlar Mersin'de 2004 yýlýnda dört farklý istasyondan toplanan 158 yaðmur suyu örneðinin hacim aðýrlýklý ortalama ph'ý 6,07 olarak hesaplanmýþtýr. Atmosferin doðal bir bileþeni olan CO 2 'nin yaðmur suyunda çözünerek karbonik asit oluþturmasý nedeniyle, kirletici bileþenlerin bulunmadýðý temiz atmosferde bile yaðan yaðmur hafif asidiktir (ph: 5,6) (Galloway ve ark. 1982). Mersin'de sadece 8 No: 69, 2008

6 Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji Tablo 1. Mersin'de yaðmurlu günlere ait hava kütlelerinin sektörel frekanslarý. yaðmur örneðinde ph 5,6 deðerinin altýnda ölçülmüþtür. Bu örnekler ise sürekli yaðýþlý günlerde ardýl örnekleme yapýldýðýnda, havadaki tozlar yýkandýktan sonra toplanan ikincil veya üçüncül örneklerdir. Mersin yaðmurlarýnýn genelde alkali karakterli oluþunun nedeni yerel atmosferde mevcut kalker (CaCO 3 ) içeriði yüksek mineral tozdur. Kalkerin çözünmesi ile oluþan karbonat ve/veya bikarbonat anyonlarý yaðmur suyunu tamponlamakta; asitliðini nötrleþtirmektedir. Batý Akdeniz, Korsika'da Sahra tozunun kalsit içeriði %5-30 aralýðýnda bulunmuþ (Loye-Pilot ve ark. 1986); Doðu Akdeniz. Erdemli'de ise bu oran % 8-31 olarak rapor edilmiþtir (Kubilay ve ark. 1997). Karakteristik kýzýl-sarý, kýzýl-kahve renginde olan bu toz yerel kaynaklý (Ýç Anadolu ve Kilikya) olabileceði gibi uzun mesafeli atmosferik taþýným yolu ile Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Arap Yarýmadasý'ndaki kurak bölgelerden Mersin bölgesine taþýnmaktadýr (Özsoy ve Saydam 2000). Mersin'de yaðmur sularýnýn elektriksel iletkenliði oldukça geniþ bir aralýkta deðiþmektedir ( μs cm -1 ). En yüksek iletkenlik deðerleri kýzýl yaðmurlarda ölçülmüþtür ve bu yaðmurlarýn çözünmüþ katý içeriði oldukça yüksektir. Mineral toz yüzeylerinin iyon adsorplama kapasitelerinin yüksek oluþuna baðlý olarak sývý-katý fazlar arasýndaki adsorpsiyon-desorpsiyon süreçleri nedeniyle iletkenlik deðerleri yükselmektedir. Yaðmur örneklerinin süzüldüðü filtre kaðýtlarýnda kalan materyalin rengine ve yaðýþlý günlere ait hava kütlelerinin analizine dayalý olarak 2004 yýlý içerisinde, aþaðýda belirtilen tarihlerde, Mersin Bölgesine gerek uzak gerekse yerel kaynaklardan toplam 7 kez episodik olarak toz taþýndýðý belirlenmiþtir: 26/12/ /01/ /03/ /04/ /04/ /04/ /12/2004. Bu tarihlerden ilk ikisine ait hava kütleleri geri yörüngeleri sýrasý ile Þekil 2 ve Þekil 3'de sunulmuþtur. 26/12/2003 tarihinde hava kütleleri daha ziyade Ortadoðu ve Arap Yarýmadasý'ndan kaynaklanýrken 22/01/2004 tarihinde Kuzey Afrika'dan kaynaklanmýþtýr. Þekil 2. 26/12/2003 tarihinde Mersin'e ulaþan hava kütlelerinin izlediði yol. Þekil 3. 22/01/2004 tarihinde Mersin'e ulaþan hava kütlelerinin izlediði yol. Þekil 4a ve Þekil 4b'de sunulan uydu görüntülerinde ise 02/04/2004 tarihinde Kuzey Afrika üzerinden taþýnan toz bulutu açýkça görülmektedir. No: 69,

7 Ekoloji Özsoy ve Örnektekin Ayný tarihe ait hava kütleleri geri yörüngeleri (Þekil 5) ise tozun sadece Kuzey Afrika'dan deðil ayný zamanda Ýç Anadolu Bölgesinden de taþýndýðýný göstermektedir. Bu tarihte Mersin'e yaðan yaðmurlarýn iletkenlik deðerleri üç farklý istasyon için 1150, 812 ve 1456 μs cm -1 ph deðerleri ise sýrasý ile 7,95, 8,03 ve 8,05 olarak ölçülmüþtür. Ýletkenlik deðerleri veri setine ait en yüksek deðerleridir. Yaðmur örneklerinin aylýk hacim aðýrlýklý ortalama Al t deriþimleri ile ph deðerleri deðiþim grafiði Þekil 6'da görülmektedir. Episodik toz taþýnýmlarý daha ziyade Aralýk, Ocak, Mart ve Nisan aylarýnda gerçekleþmiþ olmasýna raðmen Özellikle Aralýk ve Ocak aylarýna ait ortalama Al t deriþimleri düþük bulunmuþtur. Bunun nedeni ise bu aylarda Mersin'e düþen yaðýþ miktarýnýn yüksek olmasýdýr (Aralýk: 39 mm, Ocak: 290 mm). Yaðmur hacmi ölçülen parametrelerin deriþimlerini kontrol eden önemli bir faktördür ve fazla yaðýþ seyrelme etkisi yaratmaktadýr. Dolayýsý ile, yaðmur hacminde gözlenen yüksek deðiþkenlik bu tür ortalamalar alýndýðýnda episodik olarak gerçekleþen olaylarýn maskelenmesine neden olmaktadýr. Benzer þekilde Mayýs ayý içerisinde hiç toz taþýnýmý tespit edilmemiþ olmasýna raðmen Þekil 6'da Mayýs ayý ortalama Al t deriþiminin yüksek olduðu görülmektedir. Bu durumun nedeni de yine bu aya ait yaðýþ deðerinin son derece düþük (4 mm) oluþudur. Bir yýllýk dönemde yukarýda belirtilen tarihlerde dört istasyondan toplam 38 adet yüksek oranda mineral toz içeren kýzýl yaðmur örneklenmiþtir. Bu örneklerin süzülmesi sonucu filtre kaðýtlarýnda toplanan materyal karakteristik koyu kýzýl kahvekýzýl sarý rengindedir. Kýzýl ve normal yaðmurlar arasýndaki farký belirlemek amacý ile örnekleme dönemi boyunca toplanan 38 adet kýzýl yaðmura ait veri seti ortalamalarý, geri kalan 120 adet normal yaðmura ait veri seti ortalamalarý ile karþýlaþtýrýlmýþtýr (Tablo 2). Örneklerin çözünmüþ (Al s ) ve partikül (Al p ) fraksiyonlarýnda ölçülen Al deriþimleri hacim aðýrlýklý ortalamalarý ayrý ayrý hesaplanmýþ, genel deðerlendirmelerde ise toplam Al t deriþimleri kullanýlmýþtýr. Tablo 2'de verilen deriþimler hacim aðýrlýklý ortalamalar olduðundan bu deðerlere ait standart sapmalar Galloway ve ark. (1984)'de verilen yöntemle hesaplanmýþtýr. Toprak kaynaklý bir element olmasý bakýmýndan alüminyumun çözünürlüðü oldukça düþüktür. Atmosferdeki elementlerin çözünürlüðü ise aerosolün türüne ve 26 Þekil 4a, 02/04/2004 tarihinde gerçekleþen toz taþýnýmýna ait uydu görüntüleri. (Eriþim: NewImages/images_index.php3). Þekil 4b, 02/04/2004 tarihinde gerçekleþen toz taþýnýmýna ait uydu görüntüleri. (Eriþim: NewImages/images_index.php3). havada sulu faz içinde uðradýðý ph deðiþimlerine kuvvetle baðýmlýdýr. Literatürde farklý ph koþullarýnda aerosol fazýndaki alüminyumun çözünürlüðü incelenmiþ düþük ph koþullarýnda çözünürlüðün arttýðý gözlenmiþtir (ph: 2,0'de %7,1±0,6; ph: 5,5'da %0.9±0,4) (Spokes ve Jickells 1996) Factors controlling the solubility of aerosol No: 69, 2008

8 Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji Tablo 2. Mersin'de normal ve kýzýl yaðmurlara ait istatistiksel sonuçlarýn karþýlaþtýrýlmasý. Hidronyum ve Alüminyum'a ait hacim aðýrlýklý ortalama deriþimler mg L -1 cinsinden, iletkenlik ise μs cm -1 cinsinden geometrik ortalamalar þeklinde sunulmuþtur. Örnek sayýlarý parantez içinde verilmiþtir. Þekil 5. 02/04/2004 tarihinde Mersin'e ulaþan hava kütlelerinin izlediði yol. Þekil 6. Mersin yaðmurlarýnda (2004 yýlý) aylýk hacim aðýrlýklý ortalama Al t deriþimleri ile ortalama ph deðerlerinin deðiþimi. trace metals in the atmosphere and on mixing into seawater. Aquatic Geochemistry 1, ). Ankara'da ise ph>5,0 olan yaðmur örneklerinde alüminyumun çözünürlüðü %9,2±9,8 olarak rapor edilmiþtir (Kaya ve Tuncel, 1997). Bu çalýþmada, kýzýl yaðmurlarýn çözünmüþ alüminyum (Al s ) içeriði normal yaðmurlarýn yaklaþýk beþ katý bulunmuþtur (Tablo 2). Ancak benzer farklýlýk partikül alüminyum (Al p ) deriþimleri için de geçerli olduðundan Mersin'de normal (%2,31±0,42) ve kýzýl (%2,04±0,85) yaðmurlarda alüminyumun çözünürlüðü arasýnda önemli bir farklýlýk söz konusu deðildir. Normal yaðmurlarda çözünürlük yüzdesinin nispeten yüksek oluþu büyük olasýlýkla bu yaðmurlarýn ortalama ph deðerinin kýzýl yaðmurlardan daha düþük oluþundan kaynaklanmaktadýr. Benzer þekilde, kýzýl yaðmurlarýn ortalama iletkenlik deðeri normal yaðmurlarýnkinden yaklaþýk yedi misli daha yüksektir. Hacim aðýrlýklý ortalama hidronyum iyonu deriþiminde ise mineral tozun yüksek kalsit içeriðinin, yaðmur sularýndaki asidik anyonlarý tamponlamasýna baðlý olarak 10 1 basamak seviyesinden de yüksek (15 misli) bir azalma meydana gelmiþtir (Tablo 2). Atmosferik Tozun Yaþ Çökelme Akýsý Bir elementin yýllýk temelde yaþ çökelme akýsý, en yaygýn þekilde F y = C y. P eþitliði ile ifade edilir. Bu eþitlikte C y eser elementin yaðmur suyu içindeki (çözünmüþ+partikül) toplam deriþimi, P ise yaðýþ miktarýdýr (mm). Literatürde bu akýlarýn hesaplanmasýnda hacim aðýrlýklý ortalama deriþimler yýllýk yaðýþ miktarý ile çarpýlmakta ve çözünmüþpartikül ayýrýmý yapýlmaksýzýn toplam deriþimler kullanýlmaktadýr. Bir elementin gerçek yýllýk yaþ çökelme akýsý ise her yaðmur örneðinde ölçülen deriþimin ayný yaðýþ olayýnda m 2 ye düþen yaðmur miktarý ile çarpýlmasý ve her örnek için ayrý hesaplanan akýlarýn toplanmasý ile bulunabilir: Yukarýdaki eþitlikte C i elementin (i) örneðindeki deriþimi, P i i yaðýþ olayýndaki yaðýþ akýsý, N yaðmur örneklerinin sayýsýdýr. Bir elementin gerçek yýllýk yaþ çökelme akýsý ile hacim aðýrlýklý ortalama No: 69,

9 Ekoloji Özsoy ve Örnektekin Tablo 3. Alüminyum için atmosferik yaþ çökelme akýlarýnýn (mg m -2 yýl -1 ) karþýlaþtýrýlmasý. deriþiminden hesaplanan yaþ çökelme akýsý arasýnda daima bir fark olur. Bu fark, her yaðmur örneðinde ölçülen deriþimin, hacim aðýrlýklý ortalama deriþime göre pozitif ya da negatif yönde salýným göstermesi ve her olayda toplanan yaðmur hacminin farklý olmasýndan kaynaklanýr. Farklýlýk bu iki parametrenin non-lineer deðiþkenliði þeklinde de yorumlanabilir. Kuzey Denizi'ndeki bir çalýþmada gerçek yaþ çökelme akýlarý ile hesaplanan akýlar arasýnda 10 2 basamak seviyesinde farklýlýk gözlenmiþtir (Baeyens ve ark. 1990). Yukarýdaki eþitlikten yararlanýlarak yapýlan hesaplamada Mersin'de 2004 yýlý için Al yaþ çökelme akýsý 174,5 mg m -2 yýl -1 olarak bulunmuþ ve bu deðer Tablo 3'de literatürdeki deðerlerle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Mersin için bulunan Al yaþ çökelme akýsý, 1996'da Mersin-Erdemli için rapor edilen (Özsoy ve Saydam 2000) deðerden (870 mg m -2 yýl -1 ) yaklaþýk 5 misli daha düþüktür. Bu da yine atmosferik olaylarda sýklýkla gözlenen yüksek zamansal deðiþkenliðin bir sonucudur. Buna raðmen, Mersin için bulunan Al yaþ çökelme akýsý literatürdeki diðer deðerlerin oldukça üzerindedir (Tablo 3). Atmosferdeki Al'nin tek kaynaðý topraktýr ve bu element atmosferde mevcut mineral toz yükünün göstergesi olarak kullanýlmaktadýr (Prospero ve Nees 1987, Kubilay ve ark. 2000). Bu çalýþmada da mineral tozun yaþ çökelme yolu ile taþýným hýzýnýn hesaplanmasýnda yukarýda bulunan Al yaþ çökelme akýsý ile Mineral tozun Al içeriði (kütlece %8,2, Rudnick ve Gao 2003) kullanýlmýþ ve 2004 yýlýnda Mersin bölgesine atmosferden yaþ çökelme yolu ile 2,13 g m -2 yýl -1 toz taþýndýðý bulunmuþtur. Kuzeydoðu Akdeniz'de yýl temelinde atmosferden çökelen tozun yaklaþýk %44'ünün yaþ çökelme yolu ile geri kalan %56'sýnýn ise kuru çökelme yolu ile taþýndýðý bildirilmiþtir (Kubilay ve ark. 2000, Koçak ve ark. 2005). Bu yüzdelere dayalý bir hesaplama ile 2004 yýlýnda atmosferik yollarla (yaþ+kuru çökelme ile) Mersin Bölgesine taþýnan toplam toz miktarýnýn yaklaþýk 4,84 g m -2 yýl -1 olduðu sonucu çýkarýlabilir. Bu deðer, 1996 yýlýnda Kuzeydoðu Akdeniz için rapor edilen toplam Al akýsýna (Özsoy ve Saydam 2000) dayalý olarak bulunan toz akýsýndan (16,85 g m -2 yýl -1 ) oldukça düþük ancak Batý Akdeniz için rapor edilen (Avila ve ark. 1996) ortalama toz akýsýna (5,3 g m -2 yýl -1 ) yakýn bir deðerdir. Kýzýl yaðmurlarýn normal yaðmurlara kýyasla daha yüksek oranda çözünmüþ iyon içerdiði literatürde açýkça belirtilmiþtir (Avila ve ark. 1998, Özsoy ve Saydam 2001). Kýzýl yaðmurlar gerek sucul gerek karasal eko-sistemlere besin tuzu saðlayan potansiyel bir kaynak olarak deðerlendirilmeli ve özellikle kýzýl yaðmurlarýn biyolojik olarak kullanýma hazýr (çözünmüþ) eser element içeriklerinin yüksek oluþu nedeni ile çöl tozunun biyojeokimyasal süreçler vasýtasý ile biyolojik sistemlere ve birincil üretime olan potansiyel katkýsý araþtýrýlmalýdýr. TEÞEKKÜR Bu çalýþma, TÜBÝTAK-102Y144 No'lu ve ME.Ü-BAP-FEFKB No'lu projeler kapsamýnda gerçekleþtirilmiþtir. ICP-AES analizleri sýrasýndaki destek ve yardýmlarý için MKÜ, Merkez Araþtýrma Laboratuvarý Müdürü Y. Doç. Dr. Kemal SANGÜN'e ve Teknik Personel Müh. Mehmet BAYRAKÇIOÐLU'na teþekkür ederiz. Hava kütleleri yörünge analizi için Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü ile iþbirliði kapsamýnda ECMWF trajectory veri bankasý ve modeline ulaþarak geri yörüngelerin hesaplanmasýný saðlayan Prof. Dr. Emin ÖZSOY'a (ODTÜ-DBE) teþekkür ederiz. KAYNAKLAR Al-Momani ÝF, Aygün S, Tuncel G (1998) Wet deposition of major ions and trace elements in the Eastern Mediterranean Basin. Journal of Geophysical Research 103, Alpert P, Neman BU, Shay-El Y (1990) Climatological analysis of Mediterranean cyclones using ECMWF data. Tellus 42A, Anonymous (2006a) 2005 Yýlý Mersin Ýl Çevre Durum Raporu. T.C. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Mersin Valiliði Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü. 28 No: 69, 2008

10 Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji Anonymous (2006b). Mersin'de Yaðmur Suyunun Kimyasal Analizi Yolu ile Hava Kalitesinin Belirlenmesi. 102Y144 No'lu Proje Kesin Raporu, TÜBÝTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu) Mersin. Anonymous (1995) Manual for the Geochemical Analyses of Marine Sediments and Suspended Particulate Matter, UNEP (United Nations Environment Programme), Reference Methods for Marine Pollution Studies No. 63, Monaco Cedex. Avila A (1996) Time trends in the precipitation chemistry at a mountain site in Northeastern Spain for the period Atmospheric Environment 30, 9, Avila A, Alarcon M, Queralt MI (1998) The chemical composition of dust transported in red rains- Its contribution to the biogeochemical cycle of a Holm Oak Forest in Catalonia (Spain). Atmospheric Environment 32, 2, Avila A, Penuelas J (1999) Increasing frequency of Saharan rains over northeastern Spain and its ecological consequences. The Science of the Total Environment 228, Baeyens W, Dehairs F, Dedeurwaerder H (1990) Wet and dry deposition fluxes above the North Sea. Atmospheric Environment 24A, 7, Bardouki H, Liakakou H, Economou C, Sciare J, Smolik J, Zdimal V, Eleftheriadis K, Lazaridis M, Dye C, Mihalopoulos N (2003) Chemical composition of size resolved atmospheric aerosols in the eastern Mediterranean during summer and winter. Atmospheric Environment 37, 2, Brody LR, Nestor MJR (1980) Regional Forecasting Aids for the Mediterranean Basin. In: Handbook for Forecasters in the Mediterranean, Part 2. Technical Report TR 80-10, Naval Environmental Prediction Research Facility, Monterey, California, Bucher A (1989) Fallout of Saharan Dust in the NW Mediterranean Region. In: Liene M, Sarnthein M (eds), Paleoclimatology and Paleometeorology, Kluwer, Dordrecht, Chester R, Nimmo M, Alarcon M, Saydam C, Murphy KJT, Sanders GS, Corcoran P (1993) Defining the chemical character of aerosols from the atmosphere of the Mediterranean Sea and surrounding regions. Oceanologica Acta 16, Dayan U, Miller J (1989) Meteorological and climatological data from surface and upper air measurements for the assessment of atmospheric transport and deposition of pollutants in the Mediterranean Basin: A review. MAP Technical Reports Series No:30, Athens. Dulac F, Tanre D, Bergametti G, Buat-Menard P, Desbois M, Sutton D (1992) Assessment of the African airborne dust mass over the Western Mediterranean Sea using meteosat data. Journal of Geophysical Research 97, D2, Galloway JN, Likens GE, Kene WC, Miller JM (1982) The composition of precipitation in remote areas of the world. Journal of Geophysical Research 87, Galloway JN, Likens GE, Hawley ME (1984) Acid precipitation: Natural versus anthropogenic components. Science 226, Ganor E (1994) The frequency of Saharan dust episodes over Tel Aviv, Israel. Atmospheric Environment 28, Golomb D, Ryan D, Eby N, Underhill J, Zemba S (1996) Atmospheric deposition of toxics onto Massachusetts Bay-I. Metals. Atmospheric Environment 31, Guieu C, Martin JM, Thomas AJ, Elbaz-Poulichet F (1991) Atmospheric versus river inputs of metals to the Gulf of Lions. Total concentrations, partitioning and fluxes. Marine Pollution Bulletin 22, Güllü GH, Ölmez Ý, Aygün S, Tuncel G (1998) Atmospheric trace element concentrations over the eastern Mediterranean sea: Factors affecting temporal variability. Journal of Geophysical Research 103, Güllü GH, Ölmez Ý, Tuncel G (2004) Source apportionment of trace elements in the eastern Mediterranean atmosphere. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 259, 1, Güllü G, Doðan G, Tuncel G (2005) Atmospheric trace element and major ion concentrations over the eastern Mediterranean Sea: Identifications of anthropogenic source regions. Atmospheric Environment 39, Herut B (2001) Levels of aerosol trace metals along the Mediterranean coast of Israel ( ). Fresenius Environmental Bulletin 10, Hu GP, Balasubramanian R, Wu CD (2003) Chemical characterization of rainwater at Singapore. Chemosphere 51, No: 69,

11 Ekoloji Özsoy ve Örnektekin Kallberg P (1984) Air Parcel Trajectories from Analysed or Forecast Wind Fields. Workshop on Simplified Models for Short-Range Forecasting on the Mesoscale. SMHIR and D Notes No. 37. The Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden. Kaya G, Tuncel G (1997) Trace element and major ion composition of wet and dry deposition in Ankara, Turkey. Atmospheric Environment 31, Koçak M, Kubilay N, Mihalopoulos N (2004a) Ionic composition of lower tropospheric aerosols at a northeastern Mediterranean site: Implications regarding sources and long-range transport. Atmospheric Environment 38, Koçak M, Nimmo M, Kubilay N, Herut B (2004b) Spatio-temporal aerosol trace metal concentrations and sources in the Levantine Basin of the Eastern Mediterranean. Atmospheric Environment 38, Koçak M, Kubilay N, Herut B, Nimmo M (2005) Dry atmospheric fluxes of trace metals (Al, Fe, Mn, Pb, Cd, Zn, Cu) over the Levantine Basin: A refined assessment. Atmospheric Environment 39, Kubilay N, Saydam AC (1995) Trace elements in atmospheric particulates over the Eastern Mediterranean: Concentrations, sources and temporal variability. Atmospheric Environment 29, Kubilay N (1996) The Composition of Atmospheric Aerosol over the Eastern Mediterranean; The Coupling of Geochemical and Meteorological Parameters, Ph.D. Dissertation, p. 219, Institute of Marine Sciences, METU, TURKEY. Kubilay N, Saydam AC, Yemenicioðlu S, Kelling G, Kapur S, Karaman C, Akça E (1997) Seasonal, chemical and mineralogical variability of atmospheric particles in the coastal region of the Northeast Mediterranean. Catena 28, Kubilay N, Nickovic S, Moulin C, Dulac F (2000) An illustration of the transport and deposition of mineral dust onto the Eastern Mediterranean. Atmospheric Environment 34, 8, Kubilay N, Koçak M, Özsoy E, Saydam AC (2001) Mineral Tozun Doðu Akdeniz Atmosferindeki Deðiþimi: Afrika Çöllerinden Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýnýmýn Gösterilmesi. In: IV Ulusal Çevre Mühendisliði Kongresi Bildiriler Kitabý, TMMOB, Çevre Mühendisleri Odasý, 7-10 Kasým 2001, Ýçel, Loye-Pilot MD, Martin JM, Morelli K (1986) Saharan dust: Influence on the rain acidity and significance for atmospheric Input to the Mediterranean. Nature 321, Martin D, Mithieux C, Strauss B (1987) On the use of the synoptic vertical wind component in a transport trajectory model. Atmospheric Environment 21, Martin JM, Elbaz-Poulichet F, Guieu C, Loye-Pilot MD, Han G (1989) River versus atmospheric input of material to the Mediterranean Sea: An overview. Marine Chemistry 28, Milliman JD, Jeftic L, Sestini G (1992) The Mediterranean Sea and Climate Change:An Overview. In: Jeftic L, Milliman JD, Sestini Arnold G (eds), Climatic Change and Mediterranean, UNEP, London, Moulin C, Lambert E, Dayan U, Masson V, Ramonet M, Bousquet P, Legrand M., Balkanski J, Guelle W, Marticorena B, Bergametti G, Dulac F (1998). Sattelite climatology of African dust transport in the Mediterranena atmosphere. Journal of Geophysical Research 103, Örnektekin S, Çakmaklý S (2003) Chemical composition and acidity o rain at the Gulf of Iskenderun, North-East Mediterranean. Water, Air and Soil Pollution: Focus 3, Özsoy E (1981) On the Atmospheric Factors Affecting the Levantine Sea. ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecasts, Technical Report No:25, Reading. Özsoy T (1999) Kilikya Baseni Kýyýsal Sistemine Taþýnan Atmosferik Kirleticilerin Kaynaklarýnýn Belirlenmesi-Atmosferik Girdilerin Deniz Ekosistemi Üzerine Olan Etkileri. Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliði Anabilim Dalý, Mersin. Özsoy T, Saydam AC (2000) Acidic and alkaline precipitation in the Cilician Basin, North-Eastern Mediterranean Sea. Science of the Total Environment 253, Özsoy T, Saydam AC (2001) Iron speciation in precipitation in the North-Eastern Mediterranean and its relationship with Sahara dust. Journal of Atmospheric Chemistry 40, Prospero JM, Nees RT (1987) Deposition rate of particulate and dissolved aluminum derived from Saharan dust in precipitation at Miami, Florida. Journal of Geophysical Research 92, No: 69, 2008

12 Kuzeydoðu Akdeniz'de Kýzýl Yaðmurlar Ekoloji Rudnick RL, Gao S (2003) The Composition of the Continental Crust. In: Holland HD, Turekian KK (eds), Treatise on Geochemistry, Vol 3, Elsevier, Amsterdam, Spokes LJ, Jickells TD (1996) Factors controlling the solubility of aerosol trace metals in the atmosphere and on mixing into seawater. Aquatic Geochemistry 1, Takeda K, Marumoto K, Minamikawa T, Sakugawa H, Fujiwara K (2000) Three-year determination of trace metals and the lead isotope ratio in rain and snow depositions collected in Higashi-Hiroshima, Japan. Atmospheric Environment 34, Whelpdale DM, Moody JL (1990). Large Scale Meteorological Regimes and Transport Processes. In: Knap AH (ed), The Long-Range Atmospheric Transport of Natural and Contaminant Substances, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, No: 69,

KUZEYDOĞU AKDENİZ - MERSİN YAĞMURLARINDA ESER ELEMENTLER

KUZEYDOĞU AKDENİZ - MERSİN YAĞMURLARINDA ESER ELEMENTLER Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY KUZEYDOĞU AKDENİZ - MERSİN YAĞMURLARINDA ESER ELEMENTLER Türkan ÖZSOY 1(*), Sermin ÖRNEKTEKİN 2 1 Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE ATMOSFERİN KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ

ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE ATMOSFERİN KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ONGRESİ ORTA ANADOLU BÖLGESİNDE ATMOSFERİN OMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ Ebru Yörük, Canan Yeşilyurt 2, Banu Bayar 3, Gürdal Tuncel 4 () MSc. Öğrencisi,

Detaylı

Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM 2.5-10 Gruplarýnda Krom Deriþimleri

Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM 2.5-10 Gruplarýnda Krom Deriþimleri Ekoloji 15, 61, 16-21 2006 Büyükçekmece Gölü Havzasýnda Havanýn PM 2.5 ve PM 2.5-10 Gruplarýnda Krom Deriþimleri Ferhat KARACA, Omar ALAGHA, Eylem ELÇÝ Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 34900

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR 1( ), Abdullah ZARARSIZ 2, Yakup KALAYCI 2, Güray DOĞAN 3, Gürdal TUNCEL 1 1 Çevre Mühendisliği

Detaylı

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI DOĞU KARADENİZ VE BATI KARADENİZ ATMOSFERİ AEROSOLLERİ KİMYASAL KOMPOZİSYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI İlker BALCILAR, Abdullah ZARARSIZ, Yakup KALAYCI, Güray DOĞAN, Gürdal TUNCEL SEMPOZYUMU 7-9 EKİM 2015 İZMİR

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý"

Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý Ekoloji 19, 73, 86-97 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýstanbul'a Uzun Mesafeli Atmosferik Taþýným Etkilerinin Araþtýrýlmasý: "Solunabilen Partikül Madde Epizotlarý" Ýsmail ANIL, Ferhat KARACA*, Omar ALAGHA Fatih

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BATI KARADENİZ AEROSOLUNUN ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Derya Deniz GENÇ TOKGÖZ 1, İlker BALCILAR 1(), Ali İhsan İLHAN 2, Tülay BALTA 2, Gürdal TUNCEL 1 ÖZET 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

YARI ŞEHİRSEL İSTASYONDA TOPLANAN YAĞMUR SUYUNUN İYON KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ VE ASİTLİK

YARI ŞEHİRSEL İSTASYONDA TOPLANAN YAĞMUR SUYUNUN İYON KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ VE ASİTLİK YARI ŞEHİRSEL İSTASYONDA TOPLANAN YAĞMUR SUYUNUN İYON KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ VE ASİTLİK F. Tuğçe DEMİR 1(), Yasin Çağrı KILIÇER 2, Serpil YENİSOY-KARAKAŞ 2 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik-

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi

ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI Atmosfer Modelleri Şube Müdürlüğü. 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI. olayının değerlendirmesi 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde yaşanan TOZ TAŞINIMI olayının değerlendirmesi Kahraman OĞUZ, Meteoroloji Mühendisi Cihan DÜNDAR, Çevre Yük. Mühendisi Şubat 2015, Ankara 31 Ocak 1 Şubat 2015 tarihlerinde

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÜRAY DOĞAN

Yrd.Doç.Dr. GÜRAY DOĞAN Yrd.Doç.Dr. GÜRAY DOĞAN ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1980 ANKARA T: 2423106333 F: gdogan@akdeniz.edu.tr

Detaylı

KARADENİZ YAĞMUR SUYU KOMPOZİSYONUNU ETKİLEYEN KAYNAKLARIN FAKTÖR ANALİZ TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ

KARADENİZ YAĞMUR SUYU KOMPOZİSYONUNU ETKİLEYEN KAYNAKLARIN FAKTÖR ANALİZ TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY KARADENİZ YAĞMUR SUYU KOMPOZİSYONUNU ETKİLEYEN KAYNAKLARIN FAKTÖR ANALİZ TEKNİĞİ İLE BELİRLENMESİ Ali İhsan İLHAN 1(*), Fatma ÖZTÜRK

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ

UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ UYDU KAR ÜRÜNÜ VERİLERİYLE TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL VE MEVSİMSEL KARLA KAPLI ALAN TREND ANALİZİ İbrahim SÖNMEZ 1, Ahmet Emre TEKELİ 2, Erdem ERDİ 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Avrupa hava kirleticilerinin Doğu Akdeniz bölgesine taşınımının modellenmesi

Avrupa hava kirleticilerinin Doğu Akdeniz bölgesine taşınımının modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 255-266 Haziran 2006 Avrupa hava kirleticilerinin Doğu Akdeniz bölgesine taşınımının modellenmesi Muwaffaq FREİWAN *, Selahattin İNCECİK İTÜ Uçak ve Uzay

Detaylı

1996 VE 2005 YILLARINDA ANKARA DA EMEP İSTASYONUNDAN ALINAN YAĞIŞ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

1996 VE 2005 YILLARINDA ANKARA DA EMEP İSTASYONUNDAN ALINAN YAĞIŞ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 2008, HATAY VE YILLARINDA ANKARA DA EMEP İSTASYONUNDAN ALINAN YAĞIŞ ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRILMASI Melek KARAKAYA (*), Sevinç ERTAŞ,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Ekoloji 19, 75, 49-57 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.757 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi,

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI

2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI 2012 TEMMUZ AYINDA YAŞANAN SICAK HAVA DALGASI Erdoğan BÖLÜK, Alper AKÇAKAYA, Hüseyin ARABACI Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, eboluk@mgm.gov.tr,aakcakaya@mgm.gov.tr, harabaci@mgm.gov.tr ÖZET NOAA nın

Detaylı

KİLİKYA AKARSULARININ İYONİK BİLEŞİMİ VE SU KALİTESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KİLİKYA AKARSULARININ İYONİK BİLEŞİMİ VE SU KALİTESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ÖZET KİLİKYA AKARSULARININ İYONİK BİLEŞİMİ VE SU KALİTESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Eyüp TÜRKOĞLU, Ayşegül DOĞAN, Duygu Selen SERİN, Türkan ÖZSOY MERSİN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, KİMYA BÖLÜMÜ tozsoy@mersin.edu.tr

Detaylı

TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI

TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI Cihan DÜNDAR 1, Kahraman OĞUZ 1(*), Gülen GÜLLÜ 2 1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara 2 Hacettepe

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

THE INVESTIGATION OF ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION AND WATER VAPOUR BY USING AIR MASS TRAJECTORIES AND METEOROLOGICAL PARAMETERS

THE INVESTIGATION OF ISOTOPIC COMPOSITION OF PRECIPITATION AND WATER VAPOUR BY USING AIR MASS TRAJECTORIES AND METEOROLOGICAL PARAMETERS TR0300081 HAVA AKIMI HAREKETLERİ VE METEOROLOJİK FAKTÖRLER KULLANILARAK ATMOSFERİK SU BUHARI VE YAĞIŞLARIN KARARLI İZOTOP İÇERİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ THE INVESTIGATION OF ISOTOPIC COMPOSITION

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI

TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI 6. ULUSAL HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ SEMPOZYUMU TOZ TAŞINIMI MEKANİZMASINDAKİ FARKLILIKLAR: İKİ FARKLI TOZ TAŞINIMI OLAYI Cihan DÜNDAR Kahraman OĞUZ Gülen GÜLLÜ cdundar@mgm.gov.tr koguz@mgm.gov.tr ggullu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ YAĞMUR SUYU KOMPOZİSYONUNU ETKİLEYEN KAYNAKLARIN POZİTİF MATRİS FAKTÖRİZASYONU İLE BELİRLENMESİ

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ YAĞMUR SUYU KOMPOZİSYONUNU ETKİLEYEN KAYNAKLARIN POZİTİF MATRİS FAKTÖRİZASYONU İLE BELİRLENMESİ Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008, 22 25 Ekim 2008, HATAY DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ YAĞMUR SUYU KOMPOZİSYONUNU ETKİLEYEN KAYNAKLARIN POZİTİF MATRİS FAKTÖRİZASYONU İLE BELİRLENMESİ Özlem IŞIKDEMİR

Detaylı

PROJE ÇALIŞANLARI. 3- Deniz DEMİRHAN (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi. 4- Ceyhan KAHYA (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi

PROJE ÇALIŞANLARI. 3- Deniz DEMİRHAN (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi. 4- Ceyhan KAHYA (Kritik Araştırmacı), Araştırma Görevlisi PROJE ÇALIŞANLARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 1- Bülent AKSOY (Proje Yürütücüsü), Fizik Mühendisi, Güneş radyasyonu, Ozon, Ultraviyole radyasyon ve hava modifikasyonu konusunda 1993 yılından beri aktif

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Cihan Dündar 1, Kahraman Oğuz 1,2, Gülen Güllü 1 cdundar@mgm.gov.tr, koguz@mgm.gov.tr, ggullu@hacettepe.edu.tr

Cihan Dündar 1, Kahraman Oğuz 1,2, Gülen Güllü 1 cdundar@mgm.gov.tr, koguz@mgm.gov.tr, ggullu@hacettepe.edu.tr Doğu Akdeniz Havzasında Kum ve Toz Fırtınalarının (SDS) İncelenmesi Cihan Dündar 1, Kahraman Oğuz 1,2, Gülen Güllü 1 cdundar@mgm.gov.tr, koguz@mgm.gov.tr, ggullu@hacettepe.edu.tr 1 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye

Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Gözlemevi Yer Seçimi Amaçlıİklim Tanı Arşivlerinde Türkiye Tansel AK(1,2), Tuncay ÖZIŞIK(1) (1) TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (2) İstanbul Üniv. Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Gözlemevi Yer Seçiminde

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

Teşekkür. BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin October 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Trabzon da Yağmur Sularının Analizi

Trabzon da Yağmur Sularının Analizi Ekoloji 21, 85, 107-113 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.8512 Trabzon da Yağmur Sularının Analizi ARAŞTIRMA NOTU Omer DALMAN *, Anil Ece ARSLAN Karadeniz Technical University, Faculty of Science, Department

Detaylı

Megakent- Çevreye Yakından Bakış: Hava Kirliği için Olası Çözümler-Doğu Akdeniz 4 th of April 2012

Megakent- Çevreye Yakından Bakış: Hava Kirliği için Olası Çözümler-Doğu Akdeniz 4 th of April 2012 Institute of Marine Sciences Megakent- Çevreye Yakından Bakış: Hava Kirliği için Olası Çözümler-Doğu Akdeniz 4 th of April 212 Mustafa Koçak Institute of Marine Sciences Middle East Technical University

Detaylı

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır.

10.7442 g Na2HPO4.12H2O alınır, 500mL lik balonjojede hacim tamamlanır. 1-0,12 N 500 ml Na2HPO4 çözeltisi, Na2HPO4.12H2O kullanılarak nasıl hazırlanır? Bu çözeltiden alınan 1 ml lik bir kısım saf su ile 1000 ml ye seyreltiliyor. Son çözelti kaç Normaldir? Kaç ppm dir? % kaçlıktır?

Detaylı

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi İbrahim Sönmez 1, Ahmet Emre Tekeli 2, Erdem Erdi 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Samsun

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDE GÖZLENEN YÜKSEK SÜLFAT DERİŞİM KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDE GÖZLENEN YÜKSEK SÜLFAT DERİŞİM KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ 298 DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ NDE GÖZLENEN YÜKSEK SÜLFAT DERİŞİM KAYNAKLARININ BELİRLENMESİ Fatma ÖZTÜRK*, Lenar SOULTANOV*, Gürdal TUNCEL () * *Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 0653,

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu 14, 55, 1-5 2005 Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu Nurcan KÖLELÝ, Çetin KANTAR Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr

YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Tuğba ÖZTÜRK YRD. DOÇ.DR. TUĞBA ÖZTÜRK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü tugba.ozturk@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 1981 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (TM-TS) LYS COÐRAFYA - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - I BÝREY DERSHNELERÝ SNF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (TM-TS) DERSHNELERÝ LYS COÐRFY - 29 ÝKLÝM TÝPLERÝ VE BÝTKÝ ÖRTÜSÜ - Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ÝKLÝM TÝPLERÝ

Detaylı

Uzaktan Algılama Verileri ile Toz Taşınımı Analizi

Uzaktan Algılama Verileri ile Toz Taşınımı Analizi Uzaktan Algılama Verileri ile Toz Taşınımı Analizi Kahraman OĞUZ, Muhammet Ali PEKİN, Cihan DÜNDAR Meteoroloji Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Ankara koguz@mgm.gov.tr mapekin@mgm.gov.tr cdundar@mgm.gov.tr

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY)

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOGY) Hazırlayan: Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 TROPİKAL OLAYLAR Ekvatoral Trof (ITCZ) Her iki yarım kürede subtropikal yüksek basınçtan nispeten alçak basınca doğru

Detaylı

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ

KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ KUTUPLARDAKİ OZON İNCELMESİ Bilim adamlarınca, geçtiğimiz yıllarda insan faaliyetlerindeki artışa paralel olarak, küresel ölçekte çevre değişiminde ve problemlerde artış olduğu ifade edilmiştir. En belirgin

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ATMOSFERİNDE SÜLFAT SEVİYELERİNİ ETKİLEYEN KAYNAK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ

DOĞU AKDENİZ ATMOSFERİNDE SÜLFAT SEVİYELERİNİ ETKİLEYEN KAYNAK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ DOĞU AKDENİZ ATMOSFERİNDE SÜLFAT SEVİYELERİNİ ETKİLEYEN KAYNAK BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ Zeynep MALKAZ 1, Seda ASLAN KILAVUZ 3(*), R. Fikret YIKMAZ 2, Zuhal AKYÜREK 4, Gürdal TUNCEL 1 1 Orta Doğu Teknik

Detaylı

TOZ ÖLÇÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

TOZ ÖLÇÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOZ ÖLÇÜMLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR İSGÜM Şubat, 2015 İÇERİK 1. Dayanak 2. Metotlar 3. Dikkat Edilecek Hususlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

İSTANBUL DA METEOROLOJİK KOŞULLARIN VE YÜZEY OZON KONSANTRASYONLARININ MM5 VE CAM X MODELLERİ İLE SİMÜLASYONU

İSTANBUL DA METEOROLOJİK KOŞULLARIN VE YÜZEY OZON KONSANTRASYONLARININ MM5 VE CAM X MODELLERİ İLE SİMÜLASYONU 63 İSTANBUL DA METEOROLOJİK KOŞULLARIN VE YÜZEY OZON KONSANTRASYONLARININ MM5 VE CAM X MODELLERİ İLE SİMÜLASYONU Ümit ANTEPLİOĞLU 1, Sema TOPÇU 2( ), Selahattin İNCECİK 2 1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 17, 68, 33-42 (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org

Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Hava Kirliliği Araştırmaları Dergisi www.hkad.org Araştırma Makalesi Mineral Tozların Türkiye ye Taşınımının ve Yerel Katkıların Değerlendirilmesi Kahraman OĞUZ, Cihan DÜNDAR Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

KALİBRASYON MERKEZİ AKREDÝTASYONU OLAN LABORATUVARLARIMIZ

KALİBRASYON MERKEZİ AKREDÝTASYONU OLAN LABORATUVARLARIMIZ KALİBRASYON MERKEZİ Sýcaklýk, Nem, Basýnç, Rüzgar, Yaðýþ ve Global Güneþ Radyasyonu ölçümünü yapan cihaz, sensör ve sistemlerin kalibrasyonunu yapan laboratuvarlardan ve ilgili çevre birimlerinden oluþmaktadýr.

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı