R 17 KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R 17 KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 R 17 KULLANMA KILAVUZU

2 Say n Bay/Bayanlar, Tafl nabilir s t c lar aras nda bir numara olan bu Zibro s t c y ald n z için tebrikler. Gelecek birçok y l boyunca hizmetinizde olacak birinci s n f kalite bir ürün sat n ald n z. Bu tabii ki s t c y do ru kullanman za ba l d r. Zibro s t c n zdan azami kullan m süresinde fayda sa lamak için lütfen bu Kullanma Talimatlar n okuyunuz. Tüm malzeme veya iflçilik kusurlar na yönelik bu cihaz ay boyunca imalatç garantisi alt ndad r. Zibro s t c n zdan en yüksek s cakl ve rahat sa laman z dileriz. Sayg lar m zla, PVG International Müflteri Hizmetleri Departman 1 ÖNCE KULLANMA TAL MATLARINI OKUYUN. fiüphe DURUMUNDA ZIBRO BAY N ZLE TEMASA GEÇ N. OKUMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE SON SAYFAYI KIVIRIN.

3 KULLANIM Ç N GENEL TAL MATLAR ANA PARÇALAR Afla da s t c n z kullanmak için at lacak ad mlar bulunmaktad r. Daha fazla ayr nt için KULLANMA KILAVUZUNA bak n z. Kapama dü mesi T rt kl fitil ayarlama 1 Tüm ambalaj malzemelerini ç kart n z (Bölüm A, fiekil A ya bak n z). tuflu Ateflleme dü mesi Sökülebilir depoyu doldurunuz ve s t c y atefllemeden önce 0 dakika bekleyiniz (Bölüm B, fiekil H ye bak n z). Yanma odas Pil gözüne pilleri tak n z (Bölüm A, fiekil F ye bak n z). Yanma odas kolu Yanma odas n n tamamen dik konumda olup olmad n kontrol Yak t göstergesi ediniz (Bölüm A, fiekil E ye bak n z). Izgara 5 T rt kl fitil ayarlama tuflunu mümkün oldu unca sa a do ru çevirerek s t c y ateflleyiniz ve hafifçe ateflleme dü mesine bas n z (Bölüm C, fiekil J ve K ye bak n z) Sökülebilir depo kapa 6 Is t c y ateflledikten sonra s t c n n iyi yand n kontrol etmek 10 ila Sökülebilir depo 15 dakika sürer (Bölüm D ye bak n z). Sökülebilir depo yak t 7 Is t c y kapat n z (Bölüm E ye bak n z). ölçer Ateflleme bobini Is t c y ilk çal flt rd n zda k sa bir süre yeni gibi Pil gözü kokacakt r. Yak t n z serin ve karanl k bir yerde saklay n z. Yak t n s n rl kullan m ömrü vard r. Her s nma Fitil yükseklik kilidi mevsimine yeni yak tla bafllay n z. Is t c n z için Zibro Extra veya Zibro Kristal kulland n zda yak t n do ru kalitesi garantidir. Baflka bir marka ve/veya parafin yak t türü de iflimi yaparsan z, s t c n n içine kalan tüm yak t bitiriniz.

4 ÖNCEDEN B LMEN Z GEREKENLER DA MA YETERL HAVALANDIRMA OLDU UNDAN EM N OLUNUZ Her bir model için ek havaland rma olmadan s t c y güvenle kullanabilece iniz minimun alan n ölçüsü belirlenmifltir (Bölüm K ye bak n z). E er oda belirlenen alandan daha küçükse, daima bir pencere veya kap y hafifçe aç k (+/-.5 cm) b rak n z. Bunu ayr ca afl r yal t lm fl veya hava ak ms z ve/veya 1,500 metre üzeri rak mda yapman z tavsiye ederiz. Is t c n z bodrum veya baflka yer alt alanlarda kullanmay n z. GÜVENL ÜST KISIM Is t c güvenli bir üst k s mla teçhiz edilmifltir. Bu uygulama üst levhan n s cakl n azalt r. Bu yolla üst levhaya kazara dokunmadan kaynaklanan zarar verici kaza riski büyük oranda azalt lm flt r. Fakat üst levhan n hala s cak oldu unu unutmay n z. Üst levha ve zgara ile herhangi temastan sak n n z. DO RU YAKIT Sadece BS869 Bölüm veya eflde eri ile uyumlu C1 S n f parafin yak t kullan n z. Is t c n z Zibro Extra veya Zibro Kristal gibi yüksek kaliteli susuz saf parafin ya ile kullan lmak için tasarlanm flt r. Sadece bu türden yak tlar temiz ve düzgün yanma sa layacakt r. Düflük kaliteli yak t afla dakilere neden olabilir: Cam lif fitili üzerinde afl r katran tortusu Yetersiz yanma Düflük s t c ömrü Duman ve/veya koku Izgara ve/veya örtü üzerinde tortu Do ru yak t kullan m bu nedenle s t c n z n güvenli, verimli ve rahat kullan m için gereklidir. Sadece do ru yak t n kullan lmas s t c n z n güvenli, verimli ve rahat kullan lmas n sa lar. Is t c n z için do ru yak t hakk nda daima yerel sat c n za baflvurunuz. A Bu tafl ma kapa kutuda ayr olarak paketlenmifltir. Sadece bu kapak kullan m sonras s t c n n sorunsuz tafl nmas sa lar. yi saklay n z.

5 KULLANMA KILAVUZU A ISITICININ MONTAJI B C 1 Is t c n z kutusundan dikkatlice ç kart n z ve içindekileri kontrol ediniz. Is t c n n yan nda afla dakilere de ihtiyac n z olacakt r: Manüel yak t pompas Tafl ma kapa Kullan m talimatlar Piller Saklama ve/veya tafl ma için kutu ve ambalaj malzemelerini (fiekil A) atmay n z. D E Di er ambalaj malzemelerini ç kart n z: Ambalaj malzemesini zgaradan ç kart n z. Izgaray yuvadan kald r n z (fiekil B) ve öne do ru çekiniz. Ambalaj n iki ucunu arkaya ve ayn zamanda hafifçe öne do ru çekiniz (fiekil C ye bak n z). Yanma odas n s t c dan ç kart n z ve alttaki ambalaj ç kart n z (fiekil D ye bak n z). Yanma odas n geri yerine tak n z. Yanma odas kolundan biraz sola ve sa a düzgünce hareket ettirildi inde do ru flekilde konumland r l r (fiekil E). Izgaray kapat n z: Yuvas na yeniden konumland rmak için hafifçe kald r n z. Sökülebilir deponun kapa n aç n z ve karton parças n ç kart n z. Bölüm B de gösterildi i gibi sökülebilir depoyu doldurunuz. Is t c n n arkas ndaki göze pilleri tak n z (fiekil F). Pil yuvas nda gösterilen + ve iflaretlerin art ve eksi kutuplarla eflleflti inden emin olunuz. F 5 Zemin sa lam ve tamamen düz olmal d r. Düz olmad nda s t c y yeniden konumland r n z. Is t c n n alt na kitap veya baflka eflyalar koyarak durumunu düzeltmeyiniz. 6 Is t c n z art k kullan ma haz rd r. B YAKIT DOLUMU Sökülebilir depoyu oturma odas nda de il daha uygun bir yerde doldurunuz (her zaman biraz dökülme olabilir). Afla daki prosedürü izleyiniz: 1 Is t c n n kapal oldu undan emin olunuz. G Kapa aç n z ve s t c n n d fl ndaki sökülebilir depoyu kald r n z (fiekil G). Not: Depodan biraz damla s zabilir. Sökülebilir depoyu geri tak n z (bafll k yukar y gösterir) ve yak t bafll vidas n sökünüz. 5

6 H Manüel yak t pompas n al n z ve düz, en sert tüpü bidonun içine sokunuz. Sökülebilir depodan daha yüksek konumda oldu undan emin olunuz (fiekil H). Damarl hortumu sökülebilir deponun aç kl n n içine sokunuz. Pompan n üstündeki valf kilitleyiniz (saat yönüne çeviriniz). 5 Pompay yak t sökülebilir deponun içine akmaya bafllayana kadar birkaç kez s k n z. Bu olur olmaz, art k basmaya gerek yoktur. I 6 Depoyu doldururken sökülebilir depo yak t ölçeri kontrol ediniz. Gösterge deponun dolu oldu unu gösterince pompan n üzerindeki vanay (saat yönünün tersine) gevfleterek doldurmay durdurunuz. Özellikle yak t çok so uk oldu unda ( s nd nda yak t genleflir) depoyu hiçbir zaman afl r doldurmay n z. empty full 7 Pompan n içinde kalan yak t n bidona geri akmas na izin verip dikkatlice pompay ç kart n z. Yak t bafll n dikkatlice deponun üzerine geri tak n z. Dökülen yak t temizleyiniz. 8 Yak t bafll n n düzgün ve do ru flekilde s k lan p s k lanmad n kontrol ediniz. Is t c n n içindeki sökülebilir depoyu (bafll k afla ) geri tak n z. Kapa kapat n z. C ISITICININ YAKILMASI lk defa kullan ld nda yeni bir s t c k sa süreli ine biraz koku salabilir. Bu nedenle ekstra havaland rma sa lay n z veya s t c oturma odas n n d fl nda yak n z. Is t c y ilk kez kulland n zda dolu sökülebilir depoyu yerine koyunuz ve s t c y yakmadan önce yaklafl k 0 dakika bekleyiniz. Bu cam lif fitilin yak t emmesini sa lar. Ayn izle i depodaki tüm yak t tamamen yakt n zda ve cam lif fitil de ifltirildikten sonra gerçeklefltiriniz. Is t c y yakmadan önce sökülebilir deponun doldurulmaya ihtiyac olup olmad n görmek için daima yak t göstergesini kontrol ediniz. Is t c y daima ateflleme bobini ile yak n z. Asla kibrit veya çakmak kullanmay n z. Afla daki prosedürü izleyiniz: J 1 Durana kadar t rt kl fitil ayarlama tuflunu saat yönüne çeviriniz (fiekil J). Çok fazla bask uygularsan z biraz fazla çevirebilirsiniz; fakat kendili inden bafllama konumuna geri dönecektir. Yakma dü mesine bas n z (fiekil K), fakat çok fazla güç uygulamay n z. Yanma odas nda alev gözükür gözükmez yakma dü mesini b rak n z. K E er s t c sadece birkaç defa kullan lm fl ve fitil ayarlama tuflu kilitlenmemiflse, tutuflturma için fitili en yüksek konuma getirmeden önce (Bölüm C) ilk önce fitil ayarlama tuflunu tamamen sola çeviriniz (fiekil L). Is t c y yakt ktan sonra daima yanma odas n n düzgün olup olmad n kolu vas tas yla hafifçe sola ve sa a kayd rarak kontrol ediniz (fiekil E). Bu düz bir hareket olmal d r. E er yanma odas düzgün de ilse, bu duman ve is oluflmas na neden olur. 6

7 E D ISITICININ YAKILMASI Is t c y yakt ktan sonra, s t c n n iyi yan p yanmad n kontrol etmeden 10 ila 15 dakika sürecektir. Alev çok yüksekse duman ve ise, çok düflükse kokuya neden olur. Sayfan n yan ndaki bölüm alevin müsaade edilen asgari ve azami yanma yüksekliklerini göstermektedir (fiekil P). Alev t rt kl fitil ayarlama tuflu ile hafifçe ayarlanabilir (fiekil L). L Çok düflük yanmaya afla dakiler neden olabilir: Yetersiz yak t (depoyu doldurun) Düflük yak t kalitesi (sat c n za baflvurun) Yetersiz havaland rma (pencere veya kap y aç n z) Fitilin tükenmesi (sat c n zla irtibata geçin veya fitili de ifltirin, Bölüm M ye bak n z) E ISITICININ KAPATILMASI Yaklafl k bir dakika s t c n n en düflük ayar nda (fiekil L) yanmas na izin verin. Durdurmak için t rt kl fitil ayarlama tuflunu hafifçe saat yönünün tersine çeviriniz. K sa bir süre sonra alev sönecektir. Acil durumda KAPAMA dü mesine basarak s t c y kapat n z (fiekil M). F F T L YÜKSEKL K AYARI Bir süre sonra yanma yeteri kadar yüksek olmayabilir (Bölüm D). Bu durumda alevi artt rmak için fitil yüksekli ini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için s t c kapal olmak zorundad r. Afla daki prosedürü izleyiniz: M 1 KAPAMA dü mesine bas n z (fiekil M). Q Is t c n n t rt kl fitil ayarlama tuflunu çekiniz, böylece fitil yükseklik kilidi görülebilir. Plastik bilezi i baflparmak ve iflaret parma n z n aras na al n z ve d flar çekiniz. Bilezi i bir kademe veya konumuna çeviriniz (fiekil Q). Bilezi i dikkatle geri çekiniz, böylece pin bofllu a gelir. T rt kl fitil ayarlama kolunu dikkatle geri tak n z. Bu sadece bir yoldan yap labilir do ru konum için bafll n arkas n kontrol edin. E er fitil yükseklik ayar istenilen etkiyi sa lamazsa, tüm yak t tükenene kadar s t c n n yanmas na izin verin. E er hala alev yüksekli i çok düflükse ve fitil. konumda ayarl ysa, sat c n zla irtibata geçin veya fitili de ifltirin, Bölüm M ye bak n z. Ayarlama sonras alev çok yüksek olursa (fiekil Q), fitil yükseklik ayar tekrar bir konum düflü e getirilmelidir. Aksi takdirde duman veya is oluflabilir. G ARIZA, NEDENLER VE ÇÖZÜMLER E er afla daki talimatlarla herhangi ar za çözümlenemezse, lütfen sat c n za baflvurunuz. 7

8 F ISITICI YANMIYOR Piller yuvada do ru flekilde konumland r lmam fl. Kontrol ediniz (fiekil F). Yanma için pillerde yeterli güç kalmam fl. De ifltirin (fiekil F). Depoda yak t kalmam fl veya fitil de ifltirilmifl. Sökülebilir depoyu yeniden doldurduktan ve de ifltirdikten sonra, s t c y yakmadan 0 dakika bekleyiniz. Yakma dü mesine çok kuvvetli bas yorsunuz. Daha az kuvvetli bas n z (Bölüm C). Ateflleme bobini ar zal. Sat c n za baflvurunuz. DÜZENS Z ALEV VE/VEYA S VE/VEYA KOKU Yanma odas do ru konumland r lmam fl. Düzgün hale getirmek için kolu kullan n z.kolayca hafifçe sola veya sa a kayd rarak oday düzgün hale getirebilirsiniz. Kullan m tarihi geçmifl yak t kullan yorsunuz. Her s tma mevsimine yeni yak tla bafllay n z. Yanl fl tip yak t kullan yorsunuz. DO RU YAKIT bölümüne bak n z ( Önceden bilmeniz gerekenler bölümüne bak n z). Is t c n n alt k sm nda toz birikintisi var. Sat c n zla irtibata geçiniz. Fitil uzunlu u do ru de il. Bölüm F ye bak n z ISITICI YAVAfiÇA SÖNÜYOR Sökülebilir depo bofl. Bölüm B ye bak n z. Yak t filtresi nemden kirlenmifl. Yak t filtresini kurulay n z (Bölüm H). Alt rezervuar nemden kirlenmifl. Sat c n za baflvurun. Üst k s mdaki fitil sertleflmifl. Tüm yak t kullan lana kadar s t c y yak n z (Bölüm H). Do ru yak t kullan n z. Kullan m tarihi geçmifl yak t kullan yorsunuz. Her s tma mevsimine yeni yak tla bafllay n z. ISITICI AZ YANIYOR Fitilin konumu çok düflük. Fitil yükseklik kilidini yeniden tak n (Bölüm F). Depoyu yeniden doldurmadan önce, s t c neredeyse tüm yak t yakmal d r. Sökülebilir depoyu yeniden doldurup yerine geri yerlefltirdikten sonra, s t c y yakmadan önce 0 dakika bekleyin. Yanl fl tip yak t kullan yorsunuz. DO RU YAKIT bölümüne bak n z ( Önceden bilmeniz gerekenler bölümüne bak n z). Oda yetersiz havaland r l yor. Bir süreli ine pencere veya kap y aç k b rak n. ISITICI ÇOK FAZLA YANIYOR Çok uçucu tipte yanl fl yak t kullan yorsunuz. DO RU YAKIT bölümüne bak n z ( Önceden bilmeniz gerekenler bölümüne bak n z). Fitilin konumu çok yüksek. Fitil yükseklik kilidini yeniden tak n (Bölüm F). 8

9 H BAKIM Is t c n z neredeyse bak m gerektirmez. Fakat nemli bir bezle zaman nda toz ve lekeleri ç kartman z önemlidir çünkü bunlar ç kart lmas zor lekelere neden olabilirler. Normal flartlar alt nda, sadece üç parça y pranabilir: 1. P LLER Pilleri kendiniz de ifltirebilirsiniz. Pilleri evsel at klar n zla birlikte atmay n z. Evsel kimyasal at klar n imhas na iliflkin ülkenizde geçerli tüzüklere uyunuz.. YAKMA BOB N E er s t c y do ru flekilde yakarsan z, yakma bobini daha uzun ömrü olur. Zaman içerisinde pilleri de ifltiriniz ve yakma dü mesine çok kuvvetli basmamaya dikkat edin. E er filaman ar zal ysa, yakma bobini de ifltirilmelidir.. F T L Cam elyaf fitilin ömrünü artt rmak için depo tamamen boflalana ve s t c kendi sönene kadar arada s rada s t c n n yanmas na izin veriniz. Bunu alevin zay flad n fark etti iniz zaman yap n z. Yakma ifllemi biraz koku ç kartacakt r, bu nedenle s t c y oturma odas n n d fl na alman z tavsiye ederiz. Elektrik ateflleme Yak t filtresi N YAKIT F LES Ayr ca düzenli olarak yak t filtresini kontrol ediniz. Sökülebilir depoyu s t c dan söküp yak t filtresini ç kart n z (fiekil N). Filtreden yak t damlas dökülebilir; elinizde bir bez bulundurun. Yak t filtresinin üst k sm n alta getiriniz ve sert bir yüzeye vurarak tüm kir kal nt lar n temizleyiniz. (Asla su ile temizlemeyiniz!) Filtreyi s t c ya geri tak n z. Is t c parçalar ndan herhangi birini kendiniz sökmeyiniz. Tamir için daima sat c n za baflvurunuz. Herhangi bak m veya servis ifli yapmadan önce s t c n n so umas na müsaade ediniz. I SAKLAMA (ISINMA MEVS M SONUNDA) Yak t deposundaki yak t n tamam n s nma mevsimi sonunda yakman z ve s t c y uygun biçimde saklaman z tavsiye ederiz. Sonraki sayfadaki prosedürü izleyiniz: 1 Is t c y oturma odas d fl nda yak n z ve tüm yak t tükenene kadar yanmaya b rak n z. Is t c y so umaya b rak n z. Is t c y nemli bir bezle siliniz ve sonra kuru bir bezle kurulay n z. Yuvas ndan pilleri ç kart n z ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 5 Yak t filtresini temizleyiniz (Bölüm H ye bak n z). 9

10 6 Is t c y rutubetsiz bir yerde mümkünse orijinal ambalaj nda muhafaza ediniz. Kullan lmam fl yak t bir sonraki s nma mevsiminde kullan lamaz. E er hala kalan yak t varsa, atmay p evsel kimyasal at klar n imhas na iliflkin ülkenizde geçerli tüzüklere göre imha ediniz. Daima yeni s nma mevsimine yeni yak tla bafllay n z. Is t c y yeniden kullanmaya bafllad n zda, talimatlar tekrar izleyiniz (Bölüm A dan bafllay p belirtildi i gibi). N J TAfiIMA Is t c n n tafl nmas s ras nda yak t s z nt s n önlemek için afla daki önlemleri al n z: 1 Is t c y so umaya b rak n z. Sökülebilir depoyu s t c dan söküp yak t filtresini ç kart n z (fiekil N). Filtreden yak t damlas dökülebilir; elinizde bir bez bulundurun. Yak t filtresini ve sökülebilir depoyu s t c dan ayr muhafaza ediniz. O Tafl ma bafll n yak t filtresi konumuna getiriniz (fiekil O). S k ca bas n z. Is t c y daima dik konumda tafl y n z. tafl ma bafll K TEKN K ÖZELL KLER Ateflleme elektrikli Boyutlar (mm) genifllik 8 Yak t parafin (taban levhas dahil) derinlik 95 Kapasite (kw) *.00 yükseklik 51 Uygun alan (m )** Aksesuarlar manüel yak t pompas Yak t sarfiyat (lt/s)* 0.1 tafl ma bafll Yak t sarfiyat (lt/s)* 50 piller Depo bafl na yanma süresi (s)* 1.8 Gerekli piller x R0kG, MN 100 Sökülebilir depo kapasitesi (lt).0 1.5V, D ölçülü A rl k (kg) 9.0 Fitil türü F * Maksimum ayarda ** Belirlenen de erler gösterme içindir L GARANT fiartlari Al m tarihinden itibaren s t c n z n ayl k garanti süresi vard r. Bu süre içerisinde malzeme veya iflçili e iliflkin tüm kusurlar bedelsiz olarak tamir edilecektir. Bu garanti kapsam nda afla daki hükümler geçerlidir: 1 Dolayl hasarlar dahil hasarlara yönelik tüm di er talepleri aç kça reddediyoruz. Garanti süresi içinde parçalar n tamiri veya de ifltirilmesi garanti süresinin uzat lmas na neden olmaz. 10 Is t c modifiye edilip orijinal olmayan parçalar kullan ld nda veya üçüncü taraflarca tamir edildi inde garanti geçersizdir.

11 Piller, yakma bobini, fitil ve manüel yak t pompas gibi normal afl nmaya tabi parçalar için garanti uygulanmaz. 5 Üzerinde hiçbir de ifliklik yap lmamak kayd yla sat n ald n z tarihi gösteren as l belgeyi ibraz etti inizde garanti geçerlidir. 6 Kullan m Talimatlar uyar nca olmayan eylemlerden, ihmalden ve yanl fl türden veya son kullanma tarihi geçmifl yak t kullan m ndan kaynaklanan hasarlar için garanti geçersizdir. 7 Is t c n n veya s t c parçalar n n tafl nmas s ras nda meydana gelen nakliye masraflar ve riskleri daima al c n n sorumlulu unda olacakt r. Gereksiz masraflar önlemek için, her zaman ilk önce Kullan m Talimatlar n okuman z tavsiye ederiz. Bunlar n çözüm sunmamas durumunda, tamir için s t c y sat c n za götürünüz. Afl r yan c maddeler kontrol edilemez yanmay teflvik ederek alevlerin ç kmas na neden olabilir. Bu olursa, s t c y hareket ettirmeye çal flmay n, fakat s t c y derhal kapat n z (Bölüm E ye bak n z). Acil durumlarda, yang n söndürücü kullanabilirsiniz, fakat bu B tipi söndürücü olmal d r: bir karbon dioksit veya toz söndürücü. GÜVENL KULLANIM Ç N PUÇLARI 1 Çocuklar n daima yanan bir s t c n n varl n n fark nda olduklar ndan emin olunuz. Yanarken veya hala s cakken s t c y hareket ettirmeyiniz. Yanarken veya hala s cakken s t c y doldurmay n z veya bak ma almay n z. Is t c n n ön taraf n duvardan, perdeden ve mobilyadan minimum 1.5 metre uzakta konumland r n z. Is t c y tozlu odalarda veya çok cereyanl yerlerde kullanmay n z. Her iki durumda da en iyi yanma verimini sa layamazs n z. 5 Uyumadan önce s t c y kapat n z. 6 Yak t sadece uygun depo ve bidonlarda muhafaza ediniz ve tafl y n z. 7 Yak t n s veya afl r s cakl k de iflimlerine maruz kalmad ndan emin olunuz. Yak t daima serin, kuru ve karanl k bir yerde saklay n z (günefl fl kaliteyi etkiler). 8 Is t c y zararl gazlar n (yani egzoz gazlar veya boya dumanlar ) bulundu u yerlerde asla kullanmay n z. 9 Is t c zgaras n n s cak oldu unu unutmay n. E er cihaz n üzeri örtülürse, yang n riski vard r. 10 Daima yeterli havaland rma oldu undan emin olunuz. 11

12 1 F T L N DE fit R LMES M F T L DE fit RMEYE BAfiLAMADAN ÖNCE ISITICININ KAPALI VE TAMAMEN SO UK OLDU UNDAN EM N OLUN 1 Kapa aç n ve sökülebilir depoyu ç kart n. Pil yuvas ndan pilleri ç kart n. 5a 5b Ön zgaray aç n. Is t c dan yanma odas n sökün. Izgaray kapat n. Is t c n n t rt kl fitil ayarlama kolunu çekin Is t c n n arka ve kenarlar ndaki üç kabin vidas n ç kart n z. Kabini hafifçe öne do ru çektikten sonra bunu taban levhas ndan sökünüz. 6 Fitil tutucudan dört kelebek somunu ç kart n z. 7 Fitil tutucuyu ve fitil mekanizmas n yukar kald r n z. 8a 8b 8 Köflebendi tutan gövde üzerindeki viday ç kart n z ve köflebendi, yay ve fitil yükseklik kilidini sökünüz. 9 Gövdeyi sonuna kadar sa a çeviriniz ve fitil manflonunu sökünüz (fitil ile) Fitil manflonunu yukar kald r p bunu ana hava borusundan ç kart n z. 11 Üç fitil pimini gevfletmek için fitili s k n z ve fitili fitil manflonundan ç kart n z. Eldiven giyiniz ve eski fitili koymak için bir kap kullan n z. 11 1

13 1a 1b 1 Fitil manflonu üzerinde kaz l yöne göre fitili fitil manflonuna tak n z. 1a 1b 1 Fitil manflonunu (fitil ile) ana hava borusuna tak n z. Ve daha sonra gövdenin üst k sm n fitil manflonun (fitil ile) çenti ine monte ediniz. 1 Fitil yükseklik kilidini (fitil konumu No.1 de ayarlanmal d r), yay ve köflebendi tak n z. Daha sonra gövdeyi tutan viday s k lay n z. 1a 1b 15 Fitil tutucu tafl y c çerçeveyi geri konumuna getiriniz. 16 Elle dört kelebek somunu s k ca tak n z Fitil mekanizmas üzerindeki t rt kl fitil ayarlama tuflunu (kolunu) yerlefltiriniz. Kolu mümkün oldu unca sa a çeviriniz. Devirme anahtar na bas n z. Fitilin tamamen düflürülebilece ini kontrol edin. Bu kontrolü birkaç kez tekrar ediniz. E er fitil tamamen düflürülemezse, do ru flekilde yerlefltirilmemifltir. E er durum buysa, prosedürü No.1 den itibaren tekrar ediniz. Is t c n n t rt kl fitil ayarlama kolunu çekiniz. 17a 17b 18 Kabini konumuna geri getiriniz ve üç viday s k n z. T rt kl fitil ayarlama kolunu konumuna geri getiriniz. Art k yanma odas n konumuna geri getirebilirsiniz. Kolundan hafifçe sola ve sa a kayd rarak düzgün olup olmad n kontrol ediniz. Izgaray kapat n z. 18a 18b 19 Doldurulmufl sökülebilir depoyu konumuna getiriniz. Pilleri pil yuvas na koyunuz (pil yuvas nda gösterilen + ve iflaretlere art ve eksi kutuplar n eflleflti inden emin olunuz). Is t c y kullanmadan önce depoyu ve pilleri de ifltirdikten sonra 0 dakika bekleyiniz. 18c 18d 19a 19b 1

14 1- cm. P

15

16 DISIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 9 50 HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse 6 1 PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse 1 75 KLEVE tel: fax: +1 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden 1 19 NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Gefionsvej 7 DK-00 HILLERØD tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C 00 ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance A/S Gefionsvej 7 DK-00 HILLERØD tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva 1000 Ljubljana tel: +86 (0) fax: +86 (0) TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 0 K: D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_r17

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU 300C

KULLANIM KILAVUZU 300C KULLANIM KILAVUZU 300C Ç NDEK LER 1 2 G R fi...3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR...9 3 4 5 6 7 8 ARACINIZIN ÖZELL KLER...41 GÖSTERGE PANEL VE KUMANDALARI...93 ARACIN ÇALIfiTIRILMASI

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63

G R fi... 3. ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELL KLER... 41 ÖN PANEL... 63 Ç NDEK LER 1 2 3 4 5 6 7 8 G R fi............................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR......................................

Detaylı