R 17 KULLANMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "R 17 KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 R 17 KULLANMA KILAVUZU

2 Say n Bay/Bayanlar, Tafl nabilir s t c lar aras nda bir numara olan bu Zibro s t c y ald n z için tebrikler. Gelecek birçok y l boyunca hizmetinizde olacak birinci s n f kalite bir ürün sat n ald n z. Bu tabii ki s t c y do ru kullanman za ba l d r. Zibro s t c n zdan azami kullan m süresinde fayda sa lamak için lütfen bu Kullanma Talimatlar n okuyunuz. Tüm malzeme veya iflçilik kusurlar na yönelik bu cihaz ay boyunca imalatç garantisi alt ndad r. Zibro s t c n zdan en yüksek s cakl ve rahat sa laman z dileriz. Sayg lar m zla, PVG International Müflteri Hizmetleri Departman 1 ÖNCE KULLANMA TAL MATLARINI OKUYUN. fiüphe DURUMUNDA ZIBRO BAY N ZLE TEMASA GEÇ N. OKUMAYA BAfiLAMADAN ÖNCE SON SAYFAYI KIVIRIN.

3 KULLANIM Ç N GENEL TAL MATLAR ANA PARÇALAR Afla da s t c n z kullanmak için at lacak ad mlar bulunmaktad r. Daha fazla ayr nt için KULLANMA KILAVUZUNA bak n z. Kapama dü mesi T rt kl fitil ayarlama 1 Tüm ambalaj malzemelerini ç kart n z (Bölüm A, fiekil A ya bak n z). tuflu Ateflleme dü mesi Sökülebilir depoyu doldurunuz ve s t c y atefllemeden önce 0 dakika bekleyiniz (Bölüm B, fiekil H ye bak n z). Yanma odas Pil gözüne pilleri tak n z (Bölüm A, fiekil F ye bak n z). Yanma odas kolu Yanma odas n n tamamen dik konumda olup olmad n kontrol Yak t göstergesi ediniz (Bölüm A, fiekil E ye bak n z). Izgara 5 T rt kl fitil ayarlama tuflunu mümkün oldu unca sa a do ru çevirerek s t c y ateflleyiniz ve hafifçe ateflleme dü mesine bas n z (Bölüm C, fiekil J ve K ye bak n z) Sökülebilir depo kapa 6 Is t c y ateflledikten sonra s t c n n iyi yand n kontrol etmek 10 ila Sökülebilir depo 15 dakika sürer (Bölüm D ye bak n z). Sökülebilir depo yak t 7 Is t c y kapat n z (Bölüm E ye bak n z). ölçer Ateflleme bobini Is t c y ilk çal flt rd n zda k sa bir süre yeni gibi Pil gözü kokacakt r. Yak t n z serin ve karanl k bir yerde saklay n z. Yak t n s n rl kullan m ömrü vard r. Her s nma Fitil yükseklik kilidi mevsimine yeni yak tla bafllay n z. Is t c n z için Zibro Extra veya Zibro Kristal kulland n zda yak t n do ru kalitesi garantidir. Baflka bir marka ve/veya parafin yak t türü de iflimi yaparsan z, s t c n n içine kalan tüm yak t bitiriniz.

4 ÖNCEDEN B LMEN Z GEREKENLER DA MA YETERL HAVALANDIRMA OLDU UNDAN EM N OLUNUZ Her bir model için ek havaland rma olmadan s t c y güvenle kullanabilece iniz minimun alan n ölçüsü belirlenmifltir (Bölüm K ye bak n z). E er oda belirlenen alandan daha küçükse, daima bir pencere veya kap y hafifçe aç k (+/-.5 cm) b rak n z. Bunu ayr ca afl r yal t lm fl veya hava ak ms z ve/veya 1,500 metre üzeri rak mda yapman z tavsiye ederiz. Is t c n z bodrum veya baflka yer alt alanlarda kullanmay n z. GÜVENL ÜST KISIM Is t c güvenli bir üst k s mla teçhiz edilmifltir. Bu uygulama üst levhan n s cakl n azalt r. Bu yolla üst levhaya kazara dokunmadan kaynaklanan zarar verici kaza riski büyük oranda azalt lm flt r. Fakat üst levhan n hala s cak oldu unu unutmay n z. Üst levha ve zgara ile herhangi temastan sak n n z. DO RU YAKIT Sadece BS869 Bölüm veya eflde eri ile uyumlu C1 S n f parafin yak t kullan n z. Is t c n z Zibro Extra veya Zibro Kristal gibi yüksek kaliteli susuz saf parafin ya ile kullan lmak için tasarlanm flt r. Sadece bu türden yak tlar temiz ve düzgün yanma sa layacakt r. Düflük kaliteli yak t afla dakilere neden olabilir: Cam lif fitili üzerinde afl r katran tortusu Yetersiz yanma Düflük s t c ömrü Duman ve/veya koku Izgara ve/veya örtü üzerinde tortu Do ru yak t kullan m bu nedenle s t c n z n güvenli, verimli ve rahat kullan m için gereklidir. Sadece do ru yak t n kullan lmas s t c n z n güvenli, verimli ve rahat kullan lmas n sa lar. Is t c n z için do ru yak t hakk nda daima yerel sat c n za baflvurunuz. A Bu tafl ma kapa kutuda ayr olarak paketlenmifltir. Sadece bu kapak kullan m sonras s t c n n sorunsuz tafl nmas sa lar. yi saklay n z.

5 KULLANMA KILAVUZU A ISITICININ MONTAJI B C 1 Is t c n z kutusundan dikkatlice ç kart n z ve içindekileri kontrol ediniz. Is t c n n yan nda afla dakilere de ihtiyac n z olacakt r: Manüel yak t pompas Tafl ma kapa Kullan m talimatlar Piller Saklama ve/veya tafl ma için kutu ve ambalaj malzemelerini (fiekil A) atmay n z. D E Di er ambalaj malzemelerini ç kart n z: Ambalaj malzemesini zgaradan ç kart n z. Izgaray yuvadan kald r n z (fiekil B) ve öne do ru çekiniz. Ambalaj n iki ucunu arkaya ve ayn zamanda hafifçe öne do ru çekiniz (fiekil C ye bak n z). Yanma odas n s t c dan ç kart n z ve alttaki ambalaj ç kart n z (fiekil D ye bak n z). Yanma odas n geri yerine tak n z. Yanma odas kolundan biraz sola ve sa a düzgünce hareket ettirildi inde do ru flekilde konumland r l r (fiekil E). Izgaray kapat n z: Yuvas na yeniden konumland rmak için hafifçe kald r n z. Sökülebilir deponun kapa n aç n z ve karton parças n ç kart n z. Bölüm B de gösterildi i gibi sökülebilir depoyu doldurunuz. Is t c n n arkas ndaki göze pilleri tak n z (fiekil F). Pil yuvas nda gösterilen + ve iflaretlerin art ve eksi kutuplarla eflleflti inden emin olunuz. F 5 Zemin sa lam ve tamamen düz olmal d r. Düz olmad nda s t c y yeniden konumland r n z. Is t c n n alt na kitap veya baflka eflyalar koyarak durumunu düzeltmeyiniz. 6 Is t c n z art k kullan ma haz rd r. B YAKIT DOLUMU Sökülebilir depoyu oturma odas nda de il daha uygun bir yerde doldurunuz (her zaman biraz dökülme olabilir). Afla daki prosedürü izleyiniz: 1 Is t c n n kapal oldu undan emin olunuz. G Kapa aç n z ve s t c n n d fl ndaki sökülebilir depoyu kald r n z (fiekil G). Not: Depodan biraz damla s zabilir. Sökülebilir depoyu geri tak n z (bafll k yukar y gösterir) ve yak t bafll vidas n sökünüz. 5

6 H Manüel yak t pompas n al n z ve düz, en sert tüpü bidonun içine sokunuz. Sökülebilir depodan daha yüksek konumda oldu undan emin olunuz (fiekil H). Damarl hortumu sökülebilir deponun aç kl n n içine sokunuz. Pompan n üstündeki valf kilitleyiniz (saat yönüne çeviriniz). 5 Pompay yak t sökülebilir deponun içine akmaya bafllayana kadar birkaç kez s k n z. Bu olur olmaz, art k basmaya gerek yoktur. I 6 Depoyu doldururken sökülebilir depo yak t ölçeri kontrol ediniz. Gösterge deponun dolu oldu unu gösterince pompan n üzerindeki vanay (saat yönünün tersine) gevfleterek doldurmay durdurunuz. Özellikle yak t çok so uk oldu unda ( s nd nda yak t genleflir) depoyu hiçbir zaman afl r doldurmay n z. empty full 7 Pompan n içinde kalan yak t n bidona geri akmas na izin verip dikkatlice pompay ç kart n z. Yak t bafll n dikkatlice deponun üzerine geri tak n z. Dökülen yak t temizleyiniz. 8 Yak t bafll n n düzgün ve do ru flekilde s k lan p s k lanmad n kontrol ediniz. Is t c n n içindeki sökülebilir depoyu (bafll k afla ) geri tak n z. Kapa kapat n z. C ISITICININ YAKILMASI lk defa kullan ld nda yeni bir s t c k sa süreli ine biraz koku salabilir. Bu nedenle ekstra havaland rma sa lay n z veya s t c oturma odas n n d fl nda yak n z. Is t c y ilk kez kulland n zda dolu sökülebilir depoyu yerine koyunuz ve s t c y yakmadan önce yaklafl k 0 dakika bekleyiniz. Bu cam lif fitilin yak t emmesini sa lar. Ayn izle i depodaki tüm yak t tamamen yakt n zda ve cam lif fitil de ifltirildikten sonra gerçeklefltiriniz. Is t c y yakmadan önce sökülebilir deponun doldurulmaya ihtiyac olup olmad n görmek için daima yak t göstergesini kontrol ediniz. Is t c y daima ateflleme bobini ile yak n z. Asla kibrit veya çakmak kullanmay n z. Afla daki prosedürü izleyiniz: J 1 Durana kadar t rt kl fitil ayarlama tuflunu saat yönüne çeviriniz (fiekil J). Çok fazla bask uygularsan z biraz fazla çevirebilirsiniz; fakat kendili inden bafllama konumuna geri dönecektir. Yakma dü mesine bas n z (fiekil K), fakat çok fazla güç uygulamay n z. Yanma odas nda alev gözükür gözükmez yakma dü mesini b rak n z. K E er s t c sadece birkaç defa kullan lm fl ve fitil ayarlama tuflu kilitlenmemiflse, tutuflturma için fitili en yüksek konuma getirmeden önce (Bölüm C) ilk önce fitil ayarlama tuflunu tamamen sola çeviriniz (fiekil L). Is t c y yakt ktan sonra daima yanma odas n n düzgün olup olmad n kolu vas tas yla hafifçe sola ve sa a kayd rarak kontrol ediniz (fiekil E). Bu düz bir hareket olmal d r. E er yanma odas düzgün de ilse, bu duman ve is oluflmas na neden olur. 6

7 E D ISITICININ YAKILMASI Is t c y yakt ktan sonra, s t c n n iyi yan p yanmad n kontrol etmeden 10 ila 15 dakika sürecektir. Alev çok yüksekse duman ve ise, çok düflükse kokuya neden olur. Sayfan n yan ndaki bölüm alevin müsaade edilen asgari ve azami yanma yüksekliklerini göstermektedir (fiekil P). Alev t rt kl fitil ayarlama tuflu ile hafifçe ayarlanabilir (fiekil L). L Çok düflük yanmaya afla dakiler neden olabilir: Yetersiz yak t (depoyu doldurun) Düflük yak t kalitesi (sat c n za baflvurun) Yetersiz havaland rma (pencere veya kap y aç n z) Fitilin tükenmesi (sat c n zla irtibata geçin veya fitili de ifltirin, Bölüm M ye bak n z) E ISITICININ KAPATILMASI Yaklafl k bir dakika s t c n n en düflük ayar nda (fiekil L) yanmas na izin verin. Durdurmak için t rt kl fitil ayarlama tuflunu hafifçe saat yönünün tersine çeviriniz. K sa bir süre sonra alev sönecektir. Acil durumda KAPAMA dü mesine basarak s t c y kapat n z (fiekil M). F F T L YÜKSEKL K AYARI Bir süre sonra yanma yeteri kadar yüksek olmayabilir (Bölüm D). Bu durumda alevi artt rmak için fitil yüksekli ini ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için s t c kapal olmak zorundad r. Afla daki prosedürü izleyiniz: M 1 KAPAMA dü mesine bas n z (fiekil M). Q Is t c n n t rt kl fitil ayarlama tuflunu çekiniz, böylece fitil yükseklik kilidi görülebilir. Plastik bilezi i baflparmak ve iflaret parma n z n aras na al n z ve d flar çekiniz. Bilezi i bir kademe veya konumuna çeviriniz (fiekil Q). Bilezi i dikkatle geri çekiniz, böylece pin bofllu a gelir. T rt kl fitil ayarlama kolunu dikkatle geri tak n z. Bu sadece bir yoldan yap labilir do ru konum için bafll n arkas n kontrol edin. E er fitil yükseklik ayar istenilen etkiyi sa lamazsa, tüm yak t tükenene kadar s t c n n yanmas na izin verin. E er hala alev yüksekli i çok düflükse ve fitil. konumda ayarl ysa, sat c n zla irtibata geçin veya fitili de ifltirin, Bölüm M ye bak n z. Ayarlama sonras alev çok yüksek olursa (fiekil Q), fitil yükseklik ayar tekrar bir konum düflü e getirilmelidir. Aksi takdirde duman veya is oluflabilir. G ARIZA, NEDENLER VE ÇÖZÜMLER E er afla daki talimatlarla herhangi ar za çözümlenemezse, lütfen sat c n za baflvurunuz. 7

8 F ISITICI YANMIYOR Piller yuvada do ru flekilde konumland r lmam fl. Kontrol ediniz (fiekil F). Yanma için pillerde yeterli güç kalmam fl. De ifltirin (fiekil F). Depoda yak t kalmam fl veya fitil de ifltirilmifl. Sökülebilir depoyu yeniden doldurduktan ve de ifltirdikten sonra, s t c y yakmadan 0 dakika bekleyiniz. Yakma dü mesine çok kuvvetli bas yorsunuz. Daha az kuvvetli bas n z (Bölüm C). Ateflleme bobini ar zal. Sat c n za baflvurunuz. DÜZENS Z ALEV VE/VEYA S VE/VEYA KOKU Yanma odas do ru konumland r lmam fl. Düzgün hale getirmek için kolu kullan n z.kolayca hafifçe sola veya sa a kayd rarak oday düzgün hale getirebilirsiniz. Kullan m tarihi geçmifl yak t kullan yorsunuz. Her s tma mevsimine yeni yak tla bafllay n z. Yanl fl tip yak t kullan yorsunuz. DO RU YAKIT bölümüne bak n z ( Önceden bilmeniz gerekenler bölümüne bak n z). Is t c n n alt k sm nda toz birikintisi var. Sat c n zla irtibata geçiniz. Fitil uzunlu u do ru de il. Bölüm F ye bak n z ISITICI YAVAfiÇA SÖNÜYOR Sökülebilir depo bofl. Bölüm B ye bak n z. Yak t filtresi nemden kirlenmifl. Yak t filtresini kurulay n z (Bölüm H). Alt rezervuar nemden kirlenmifl. Sat c n za baflvurun. Üst k s mdaki fitil sertleflmifl. Tüm yak t kullan lana kadar s t c y yak n z (Bölüm H). Do ru yak t kullan n z. Kullan m tarihi geçmifl yak t kullan yorsunuz. Her s tma mevsimine yeni yak tla bafllay n z. ISITICI AZ YANIYOR Fitilin konumu çok düflük. Fitil yükseklik kilidini yeniden tak n (Bölüm F). Depoyu yeniden doldurmadan önce, s t c neredeyse tüm yak t yakmal d r. Sökülebilir depoyu yeniden doldurup yerine geri yerlefltirdikten sonra, s t c y yakmadan önce 0 dakika bekleyin. Yanl fl tip yak t kullan yorsunuz. DO RU YAKIT bölümüne bak n z ( Önceden bilmeniz gerekenler bölümüne bak n z). Oda yetersiz havaland r l yor. Bir süreli ine pencere veya kap y aç k b rak n. ISITICI ÇOK FAZLA YANIYOR Çok uçucu tipte yanl fl yak t kullan yorsunuz. DO RU YAKIT bölümüne bak n z ( Önceden bilmeniz gerekenler bölümüne bak n z). Fitilin konumu çok yüksek. Fitil yükseklik kilidini yeniden tak n (Bölüm F). 8

9 H BAKIM Is t c n z neredeyse bak m gerektirmez. Fakat nemli bir bezle zaman nda toz ve lekeleri ç kartman z önemlidir çünkü bunlar ç kart lmas zor lekelere neden olabilirler. Normal flartlar alt nda, sadece üç parça y pranabilir: 1. P LLER Pilleri kendiniz de ifltirebilirsiniz. Pilleri evsel at klar n zla birlikte atmay n z. Evsel kimyasal at klar n imhas na iliflkin ülkenizde geçerli tüzüklere uyunuz.. YAKMA BOB N E er s t c y do ru flekilde yakarsan z, yakma bobini daha uzun ömrü olur. Zaman içerisinde pilleri de ifltiriniz ve yakma dü mesine çok kuvvetli basmamaya dikkat edin. E er filaman ar zal ysa, yakma bobini de ifltirilmelidir.. F T L Cam elyaf fitilin ömrünü artt rmak için depo tamamen boflalana ve s t c kendi sönene kadar arada s rada s t c n n yanmas na izin veriniz. Bunu alevin zay flad n fark etti iniz zaman yap n z. Yakma ifllemi biraz koku ç kartacakt r, bu nedenle s t c y oturma odas n n d fl na alman z tavsiye ederiz. Elektrik ateflleme Yak t filtresi N YAKIT F LES Ayr ca düzenli olarak yak t filtresini kontrol ediniz. Sökülebilir depoyu s t c dan söküp yak t filtresini ç kart n z (fiekil N). Filtreden yak t damlas dökülebilir; elinizde bir bez bulundurun. Yak t filtresinin üst k sm n alta getiriniz ve sert bir yüzeye vurarak tüm kir kal nt lar n temizleyiniz. (Asla su ile temizlemeyiniz!) Filtreyi s t c ya geri tak n z. Is t c parçalar ndan herhangi birini kendiniz sökmeyiniz. Tamir için daima sat c n za baflvurunuz. Herhangi bak m veya servis ifli yapmadan önce s t c n n so umas na müsaade ediniz. I SAKLAMA (ISINMA MEVS M SONUNDA) Yak t deposundaki yak t n tamam n s nma mevsimi sonunda yakman z ve s t c y uygun biçimde saklaman z tavsiye ederiz. Sonraki sayfadaki prosedürü izleyiniz: 1 Is t c y oturma odas d fl nda yak n z ve tüm yak t tükenene kadar yanmaya b rak n z. Is t c y so umaya b rak n z. Is t c y nemli bir bezle siliniz ve sonra kuru bir bezle kurulay n z. Yuvas ndan pilleri ç kart n z ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 5 Yak t filtresini temizleyiniz (Bölüm H ye bak n z). 9

10 6 Is t c y rutubetsiz bir yerde mümkünse orijinal ambalaj nda muhafaza ediniz. Kullan lmam fl yak t bir sonraki s nma mevsiminde kullan lamaz. E er hala kalan yak t varsa, atmay p evsel kimyasal at klar n imhas na iliflkin ülkenizde geçerli tüzüklere göre imha ediniz. Daima yeni s nma mevsimine yeni yak tla bafllay n z. Is t c y yeniden kullanmaya bafllad n zda, talimatlar tekrar izleyiniz (Bölüm A dan bafllay p belirtildi i gibi). N J TAfiIMA Is t c n n tafl nmas s ras nda yak t s z nt s n önlemek için afla daki önlemleri al n z: 1 Is t c y so umaya b rak n z. Sökülebilir depoyu s t c dan söküp yak t filtresini ç kart n z (fiekil N). Filtreden yak t damlas dökülebilir; elinizde bir bez bulundurun. Yak t filtresini ve sökülebilir depoyu s t c dan ayr muhafaza ediniz. O Tafl ma bafll n yak t filtresi konumuna getiriniz (fiekil O). S k ca bas n z. Is t c y daima dik konumda tafl y n z. tafl ma bafll K TEKN K ÖZELL KLER Ateflleme elektrikli Boyutlar (mm) genifllik 8 Yak t parafin (taban levhas dahil) derinlik 95 Kapasite (kw) *.00 yükseklik 51 Uygun alan (m )** Aksesuarlar manüel yak t pompas Yak t sarfiyat (lt/s)* 0.1 tafl ma bafll Yak t sarfiyat (lt/s)* 50 piller Depo bafl na yanma süresi (s)* 1.8 Gerekli piller x R0kG, MN 100 Sökülebilir depo kapasitesi (lt).0 1.5V, D ölçülü A rl k (kg) 9.0 Fitil türü F * Maksimum ayarda ** Belirlenen de erler gösterme içindir L GARANT fiartlari Al m tarihinden itibaren s t c n z n ayl k garanti süresi vard r. Bu süre içerisinde malzeme veya iflçili e iliflkin tüm kusurlar bedelsiz olarak tamir edilecektir. Bu garanti kapsam nda afla daki hükümler geçerlidir: 1 Dolayl hasarlar dahil hasarlara yönelik tüm di er talepleri aç kça reddediyoruz. Garanti süresi içinde parçalar n tamiri veya de ifltirilmesi garanti süresinin uzat lmas na neden olmaz. 10 Is t c modifiye edilip orijinal olmayan parçalar kullan ld nda veya üçüncü taraflarca tamir edildi inde garanti geçersizdir.

11 Piller, yakma bobini, fitil ve manüel yak t pompas gibi normal afl nmaya tabi parçalar için garanti uygulanmaz. 5 Üzerinde hiçbir de ifliklik yap lmamak kayd yla sat n ald n z tarihi gösteren as l belgeyi ibraz etti inizde garanti geçerlidir. 6 Kullan m Talimatlar uyar nca olmayan eylemlerden, ihmalden ve yanl fl türden veya son kullanma tarihi geçmifl yak t kullan m ndan kaynaklanan hasarlar için garanti geçersizdir. 7 Is t c n n veya s t c parçalar n n tafl nmas s ras nda meydana gelen nakliye masraflar ve riskleri daima al c n n sorumlulu unda olacakt r. Gereksiz masraflar önlemek için, her zaman ilk önce Kullan m Talimatlar n okuman z tavsiye ederiz. Bunlar n çözüm sunmamas durumunda, tamir için s t c y sat c n za götürünüz. Afl r yan c maddeler kontrol edilemez yanmay teflvik ederek alevlerin ç kmas na neden olabilir. Bu olursa, s t c y hareket ettirmeye çal flmay n, fakat s t c y derhal kapat n z (Bölüm E ye bak n z). Acil durumlarda, yang n söndürücü kullanabilirsiniz, fakat bu B tipi söndürücü olmal d r: bir karbon dioksit veya toz söndürücü. GÜVENL KULLANIM Ç N PUÇLARI 1 Çocuklar n daima yanan bir s t c n n varl n n fark nda olduklar ndan emin olunuz. Yanarken veya hala s cakken s t c y hareket ettirmeyiniz. Yanarken veya hala s cakken s t c y doldurmay n z veya bak ma almay n z. Is t c n n ön taraf n duvardan, perdeden ve mobilyadan minimum 1.5 metre uzakta konumland r n z. Is t c y tozlu odalarda veya çok cereyanl yerlerde kullanmay n z. Her iki durumda da en iyi yanma verimini sa layamazs n z. 5 Uyumadan önce s t c y kapat n z. 6 Yak t sadece uygun depo ve bidonlarda muhafaza ediniz ve tafl y n z. 7 Yak t n s veya afl r s cakl k de iflimlerine maruz kalmad ndan emin olunuz. Yak t daima serin, kuru ve karanl k bir yerde saklay n z (günefl fl kaliteyi etkiler). 8 Is t c y zararl gazlar n (yani egzoz gazlar veya boya dumanlar ) bulundu u yerlerde asla kullanmay n z. 9 Is t c zgaras n n s cak oldu unu unutmay n. E er cihaz n üzeri örtülürse, yang n riski vard r. 10 Daima yeterli havaland rma oldu undan emin olunuz. 11

12 1 F T L N DE fit R LMES M F T L DE fit RMEYE BAfiLAMADAN ÖNCE ISITICININ KAPALI VE TAMAMEN SO UK OLDU UNDAN EM N OLUN 1 Kapa aç n ve sökülebilir depoyu ç kart n. Pil yuvas ndan pilleri ç kart n. 5a 5b Ön zgaray aç n. Is t c dan yanma odas n sökün. Izgaray kapat n. Is t c n n t rt kl fitil ayarlama kolunu çekin Is t c n n arka ve kenarlar ndaki üç kabin vidas n ç kart n z. Kabini hafifçe öne do ru çektikten sonra bunu taban levhas ndan sökünüz. 6 Fitil tutucudan dört kelebek somunu ç kart n z. 7 Fitil tutucuyu ve fitil mekanizmas n yukar kald r n z. 8a 8b 8 Köflebendi tutan gövde üzerindeki viday ç kart n z ve köflebendi, yay ve fitil yükseklik kilidini sökünüz. 9 Gövdeyi sonuna kadar sa a çeviriniz ve fitil manflonunu sökünüz (fitil ile) Fitil manflonunu yukar kald r p bunu ana hava borusundan ç kart n z. 11 Üç fitil pimini gevfletmek için fitili s k n z ve fitili fitil manflonundan ç kart n z. Eldiven giyiniz ve eski fitili koymak için bir kap kullan n z. 11 1

13 1a 1b 1 Fitil manflonu üzerinde kaz l yöne göre fitili fitil manflonuna tak n z. 1a 1b 1 Fitil manflonunu (fitil ile) ana hava borusuna tak n z. Ve daha sonra gövdenin üst k sm n fitil manflonun (fitil ile) çenti ine monte ediniz. 1 Fitil yükseklik kilidini (fitil konumu No.1 de ayarlanmal d r), yay ve köflebendi tak n z. Daha sonra gövdeyi tutan viday s k lay n z. 1a 1b 15 Fitil tutucu tafl y c çerçeveyi geri konumuna getiriniz. 16 Elle dört kelebek somunu s k ca tak n z Fitil mekanizmas üzerindeki t rt kl fitil ayarlama tuflunu (kolunu) yerlefltiriniz. Kolu mümkün oldu unca sa a çeviriniz. Devirme anahtar na bas n z. Fitilin tamamen düflürülebilece ini kontrol edin. Bu kontrolü birkaç kez tekrar ediniz. E er fitil tamamen düflürülemezse, do ru flekilde yerlefltirilmemifltir. E er durum buysa, prosedürü No.1 den itibaren tekrar ediniz. Is t c n n t rt kl fitil ayarlama kolunu çekiniz. 17a 17b 18 Kabini konumuna geri getiriniz ve üç viday s k n z. T rt kl fitil ayarlama kolunu konumuna geri getiriniz. Art k yanma odas n konumuna geri getirebilirsiniz. Kolundan hafifçe sola ve sa a kayd rarak düzgün olup olmad n kontrol ediniz. Izgaray kapat n z. 18a 18b 19 Doldurulmufl sökülebilir depoyu konumuna getiriniz. Pilleri pil yuvas na koyunuz (pil yuvas nda gösterilen + ve iflaretlere art ve eksi kutuplar n eflleflti inden emin olunuz). Is t c y kullanmadan önce depoyu ve pilleri de ifltirdikten sonra 0 dakika bekleyiniz. 18c 18d 19a 19b 1

14 1- cm. P

15

16 DISIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL b.v. i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 9 50 HAAG tel: fax: e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan SCHOTEN tel: fax: q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Salinenstrasse 6 1 PRATTELN tel: fax: DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Siemensstrasse 1 75 KLEVE tel: fax: +1 (0) UNITED KINGDOM Scott Brothers Ltd. The Old Barn, Holly House Estate Cranage, Middlewich, CW10 9LT UK tel.: fax: > ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico CASTELFIORENTINO (FI) tel: fax: u NORGE Appliance Norge AS Vogellunden 1 19 NESBRU tel: fax: NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box AB OSS tel: fax: DANMARK Appliance A/S Gefionsvej 7 DK-00 HILLERØD tel: fax: ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad La Alameda C/ Aurora Boreal, LEGANÉS (Madrid) tel: fax: FRANCE PVG France SARL, Rue Jean Sibélius B.P SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: fax: FIN SUOMI Appliance Finland Oy Piispantilankuja 6C 00 ESPOO tel: fax: PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO MEM MARTINS tel: fax: : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelna Białobrzegi tel: fax: = SVERIGE Appliance A/S Gefionsvej 7 DK-00 HILLERØD tel: fax: y SLOVENIJA Monteko d.o.o. Neubergerjeva 1000 Ljubljana tel: +86 (0) fax: +86 (0) TURKEY PVG Is tma Klima So utma Ltd.fiti. Tepekule is merkezi Anadolu Cad. No: 0 K: D: BAYRAKLI/IZMIR tel: fax: PVG Traffic avg man_r17

R 419 C KULLANMA KILAVUZU

R 419 C KULLANMA KILAVUZU R 419 C KULLANMA KILAVUZU Say n Bay/Bayanlar, Tafl nabilir s t c lar aras nda bir numara olan bu Zibro s t c y ald n z için tebrikler. Gelecek birçok y l boyunca hizmetinizde olacak birinci s n f kalite

Detaylı

SRE 170 TC KULLANIM KILAVUZU

SRE 170 TC KULLANIM KILAVUZU SRE 170 TC KULLANIM KILAVUZU Say n Bay/Bayanlar, Tafl nabilir s t c lar aras nda bir numara olan bu Zibro s t c y ald n z için tebrikler. Gelecek birçok y l boyunca hizmetinizde olacak birinci s n f kalite

Detaylı

London KULLANIM KILAVUZU

London KULLANIM KILAVUZU London KULLANIM KILAVUZU Say n Müflteri, Tebrikler! fiu anda tafl nabilir flömine tipi bir gaz sobas sahibi oldunuz. Uygun kullan ld nda y llarca zevkine varabilece iniz kaliteli bir ürün sat n almak için

Detaylı

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN

TD 10. 4 > u 1 : = y FIN TD 10 2 6 5 3 FIN 4 > u 1 : = y GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

D 112 - D 116 - DX 118

D 112 - D 116 - DX 118 D 11 - D 116 - DX 118 6 5 3 FIN 4 > u 1 : = GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

SRE 250 SRE 260 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

SRE 250 SRE 260 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 3 6 5 4 > 1 : MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 1 3 4 5 6 7 8 3 PAGE PLIANTE

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Sayın Bay/Bayan, Zibro Kamin inizle sıcak ve rahat günler dileriz. Saygılarımızla. PVG International b.v. Müşteri Hizmetleri

Sayın Bay/Bayan, Zibro Kamin inizle sıcak ve rahat günler dileriz. Saygılarımızla. PVG International b.v. Müşteri Hizmetleri Sayın Bay/Bayan, Taşınabilir ısıtıcılar arasında bir numara olan Zibro Kamin i seçtiğiniz için teşekkürler. Yıllar boyunca kullanacağınız birinci sınıf bir ürün satın almış bulunmaktasınız. Ürünümüzden

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra Morphosis Opalia Wood Nova quasoul Extra Batarya gruplar Kurma k lavuzu ÖZENLE SKLYINIZ JCUZZI MORPHOSIS DESIGNER COLLECTION a B lpha Gamma B D C b D C Sigma D B C B OpaliaWood D C c 3 d e D B C Nova

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı

HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı HP Color LaserJet CP1210 Series Yazıcı Kağıt ve Baskı Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR

AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR AWDH 124 I N NL PL SE SLO TR ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING NAVODILA ZA UPORABO KULLANIM KILAVUZU Hava yön flab Filitre zgaras Temiz hava sistemi Güç

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU

LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAŞ IZGARA KULLANMA KILAVUZU LAVTAġ IZGARAYI ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ALI 460 ALI 860 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- LavtaĢ Izgaranın Kullanım Alanı 3-4 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 3000 BEYAZ KABLOSUZ EL BLENDERI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu kullanım talimatlarının tamamını dikkatlice

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ

CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ CC 3300 - CC 3400 HALI YIKAMA MAKİNESİ TİP S 14 KULLANMA KILAVUZU MAK NANIN BÖLÜMLER 1 4 3 2 12 5 7 6 8 10 9 11 13 1- Açma-kapama anahtar 2- Pompay devreye sokan anahtar 3- Tafl ma sap 4- Elektrik kablosu

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat!

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 8. Güvenlik Uyar lar. Dikkat! Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

OCAK KULLANIM KILAVUZU AKT 617/IX

OCAK KULLANIM KILAVUZU AKT 617/IX OCAK KULLANIM KILAVUZU AKT 617/IX THALATÇI F RMA VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840 stanbul - TÜRK YE Tel : (212) 422 00 00 (30 Hat) Faks

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

P 622 - P 629 - P 639

P 622 - P 629 - P 639 P 6 - P 69 - P 69 KULLANIM KILAVUZU ÖNEML PARÇALAR Kumanda panosu Hava ç k fl Tafl ma kolu Küçük tekerlekler Su kab Hava filtresi Hava girifli Eksoz havas ç k fl Tel deposu Su kesici/ak fl noktas Hortum

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 4 1 OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde uzun y llar keyifle kullanabilece

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6 Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2522 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

WATERPİK WATER FLOSSER (SU. Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900 ... 11/4/13. www.waterpik.com

WATERPİK WATER FLOSSER (SU. Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900 ... 11/4/13. www.waterpik.com WATERPİK WATER FLOSSER (SU PÜSKÜRTÜCÜSÜ) Artı SONİK DİŞ FIRÇASI MODEL WP-900................. 11/4/13 www.waterpik.com İÇİNDEKİLER TABLOSU Önemli Tedbirler Ürünün Tanımı Su Püskürtücünüz için Kullanım

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır.

Cihazın fişini prize takın. Suyu kaynatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesine basın. Düğme AÇMA konumundayken pilot ışığı yanacaktır. Önemli Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun. Su ısıtıcısını elektriğe bağlamadan önce tanıtım levhasında belirtilen voltajın, elektrik şebekenizin voltajıyla uyduğundan

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

AAC Design 11000 A - PTC

AAC Design 11000 A - PTC AAC Design 11000 A - PTC > u 1 : = ISUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62 82 102 Ç NDEK LER A. GÜVENL K TAL MATLARI B. PARÇA TAN MLAR

Detaylı

Prioderm losyon prospektüsü

Prioderm losyon prospektüsü Prioderm losyon sayfa 1 / 5 önceki versiyon.1.1 tarih: 05/94 Prioderm losyon prospektüsü Sizin için önemli bilgiler içeren bu prospektüsü dikkatlice okuyun. Bu ilaç doktor tavsiyesini gerektirmeyen hafif

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı