TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 1 TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI CEM AKGÜN Haziran 2001 ~~ ~~ ı 1

2 içindekiler SAYFA NO. 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. TÜRKiYE'DEKi ZiRAi MÜCADELE UYGULAMA ÇALIŞMALARI PESTiSiT PESTiSiTLERiN SINIFLANDIRILMALARI SEKTÖRÜN SINIRLANDIRILMASI 1.2. GÜMRÜK TARiFE istatistik POZiSYON NUMARALARI 2. SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU VE PERFORMANSI 2.1. FORMÜLASYON ÜRETiCiLERi 2.2. TEKNiK MADDE ÜRETiCiLERi 2.3. SEKTÖRDEKi KURULUŞLAR 2.4. ÜRETiM ÜRETiM YÖNTEMi VE TEKNOLOJi ÜRETiM 2.5. TÜKETiM 2.6. STOK DURUMU 2.7. istihdam 2.8. FiYATLAR 3. DIŞ TiCARET 4. SEKTÖR ile ilgili YASAL ÇERÇEVE 5. MEVCUT DURUMUN DEGERLENDiRiLMESi 5.1. TÜRKiYE'DE RUHSATLI PESTiSiTLER 5.2. RUHSATLANDIRMA SiSTEMiNiN DEGERLENDiRiLMESi 5.3. PESTiSiTLER VE ÇEVRE 5.4. DESTEKLEME POLiTiKALARI 5.5. GAP ile ilgili HUSUSLAR 5.6. DEVLET MÜCADELESi VE ilaç UYGULAMALARI

3 5.7. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi 6. EKLER ı

4 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI: Dünyanın yüzölçümü sınırlı olduğundan hızla artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılayacak üretim için yeni alanların tarıma açılması mümkün değildir.o halde yapılacak iş, birim alandan elde edilecek ürün miktarının artırılmasıdır. Ancak bütün canlı varlıklarda olduğu gibi, dünyamızın ana besin kaynağını teşkil eden bitkiler de pek çok hastalık ve zararlıya karşı hassastırlar. istatistiklere göre dünyada hastalık, zararlı ve yabancı otları n sebep olduğu yıllık ürün kayıpları, milyar ABD Doları arasında değişmektedir. FAO kayıtlarına göre, sadece hububatta hastalık ve zararlılardan meydana gelen yıllık kayıp ortalaması 23 milyon ton olup, bu miktar 150 milyon insanın bir yıllık ihtiyacıdır. Bugün sayıları 'ü bulan hastalıklardan 1600 adedi, böcek türünden adedi ve yaklaşık yabancı ot ile diğer zararlılar (virüs, bakteri, nematod) bitkilere ve bunlardan elde edilen ürünlere önemli derecede zarar vermektedir. Yapılan tespitiere göre dünya tarım ürünlerinin ortalama 1/3'ü, sözkonusu zararlıiar tarafından tahrip edilmektedir. Bazen /o60-70 hatta 0 /o1 QO' e yakın ürün kayıplarına sebep olan bu hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele ederek, zarar seviyesini düşürmek ve hatta önlemek insanlığın önemli bir meselesini oluşturmaktadır. Farklı agro-ekolojik bölgelere ve buna bağlı olarak çok zengin bir bitki çeşidine sahip olan ülkemizde ekonomik önemi haiz 60'ın üzerinde kültür bitkisi yetiştirilmektedir. Bu kültür bitkilerinde ekonomik düzeyde zarar yapan 400'ün üzerinde hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların 245'i zararlı, 85'i hastalık etmeni ve 70'den fazlası da yabancı ot türüdür.bitkisel üretimde uygun toprak işleme, yüksek verimli ve kaliteli tohum kullanılması, uygun gübreleme ve sulama gibi verimi arttıran tüm uygulamalar yapılmış olsa dahi; kaliteli ve bol mahsul almak için zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar ile de etkili bir şekilde mücadele yapılması gereklidir. Dünyada tarımı yapılan bitkilerde zararlı, hastalık ve yabancı otlar nedeniyle hasattan önce ortaya çıkan ortalama ürün kaybı 0 /o35 olarak hesaplanmaktadır.bu ürün kaybının ortalama % 14'ü zararlılardan, % 11'i hastalıklardan ve 0 /o 1 O kadarı da yabancı otlardan ileri gelmektedir. Hasat sonrası da kemirgenler, kuşlar, böcekler ve mikroorganizmalar ortalama 0 /o 14 gibi ek bir zarara neden olmaktadır. Mücadele yapılmadığı zaman bazı ürünlerde bu kaybın, iki kat artabileceği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. 1

5 Dünya'da bitkilerle ilaçlı savaş 1840 yıllarında başlatılmış ve uzun süre kükürt, kireç, bakır asetat, bakır arsenit, kurşun arsenat, bakır sülfat gibi anorganik maddelerden oluşturulan ilaçlarla Pyrethrum ve Nikotin sülfat kullanılmıştır. Sentetik ilaçlar ise 1935 yılından itibaren bitki koruma ilacı olarak kullanılmaya başlanmıştır Türkiye'deki Zirai Mücadele Uygulama Çahşmalan: Zirai Mücadele uygulamaları kimyasal mücadele, kültürel önlemler, biyolojik ve biyoteknolojik mücadele, fiziksel ve mekanik mücadele, entegre mücadele, tahmin ve erken uyarı, karantina ve sertifikasyon önlemlerini kapsamaktadır. Yürütülmekte olan mücadele çalışmaları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: a) Devlet Mücadelesi Sisteminde; ilaç,alet ve işçilik tamamen devlet imkanları ile sağlanmaktadır. Bugün 4 konuda (Süne, Kımıl, Çekirge ve Zeytin Sineği) devlet mücadelesi yapılmaktadır. b) Devlet Yard1m Mücadelesi Sisteminde; işgücü dışındaki girdiler (ilaç ve alet ile teknik yardım) devlet tarafından, işgücü ise üretici tarafından karşılanmaktadır. c) Yönetimli Çiftçi Mücadele Sistemi; mücadelenin temelini teşkil etmekte olup; bütün girdilerin üreticiler tarafından karşılandığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sadece teknik bilgi yardımında bulunduğu bir sistemdir. d) Demonstrasyonlar; Üreticilerin mücadeleyi bilmemesi durumunda mücadeleyi öğretmek ve mücadelelerin üretime katkısını tatbiki olarak yerinde göstermek için yapılan örnek mücadeledir. Yıllardır yapılan eğitim çalışmaları ve üreticilerin kültür düzeyinin artmasıyla üreticiler kendi kendine yeter hale gelmişlerdir. Bu nedenle son yıllarda Demonstrasyonlar azalmıştır. e) Örnek Çiftçi Mücadelesi; Bu mücadeleye 1999 yılından itibaren başlanmıştır. Bu mücadelede bölgelerde örnek çiftçiler tespit edilmekte, Bakaniıkça teknik yardım ve yönlendirme, izleme ile üreticinin kendi kendine yeter hale gelmesi ve bölgede diğer çiftçilere örnek olması amaçlanmaktadır. Zirai Mücadele Uygulamaları içinde zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı pestisit kullanılarak yapılan mücadele şekli olan kimyasal mücadele; yeşil aksam, tohum ve tohumluk, toprak, ambar ve depo ilaçlamaları ile toprak, sera ve depo fümigasyonu vb. şekillerde yapılmaktadır. Kimyasal mücadele ülkemizde halen en çok uygulanan bir yöntem durumundadır. 2

6 Bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yaparken hem ilaçların etkili olabilmesi, hem de kalıntı bırakmaması için birçok hususa dikkat edilmelidir. Bunlar; ilacın kimyasal bileşimi, kullanılan katkı maddeleri,. ilaç verilirken kullanılacak çözücü veya dolgu maddesi, ilaç seçimi, ilacın etkinlik derecesi, ilaçlamanın yöntemi, ilaçlama koşulları, ilacın uygulama dozu, ilacın uygulama zamanı ve sayısı, son ilaçlama ile hasat arasındaki zaman aralığı olarak sayılabilir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de ülke menfaatleri dikkate alınarak ruhsatlı pestisitler araştırma sonuçlarının ışığı altında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu bazı pestisitlerin kullanımlarının yasaklanması ve ruhsatlarının iptali; bazılarının ise kısıtlanması veya kontrollü kullanımı kararı alınmıştır. Araştırmalar ışığı altında pestisitlerle ilgili olarak alınan bu yasaklama ve kısıtlama kararları ile ruhsatlandırma esaslarında, o ülkenin fayda 1 risk analizindeki dengenin ve önceliklerinin etkisi büyük olmaktadır. Kimyasal mücadele (ilaçli mücadele)'de kullanilan maddelere "PESTiSiT" ad1 verilmektedir PESTiSiT : Tarım ürünlerine veya hayvansal gıdalara; üretim, hasat, depolama ve taşıma esnasında zarar yapan herhangi bir zarariıyı (yabancı ot dahil) kontrol etmek veya bunların zararlarını önlemek üzere uygulanan veya hayvanların vücutlarında bulunan herhangi bir böcek veya zararlının kontrolü amacıyla hayvaniara verilen madde veya maddelerin karışımıdır. Pestisitler, bitkilere olduğu gibi uygulanmazlar. Bunlar tabiatı icabı zehirli maddeler oldukları için, zararlılara karşı daha emniyetli, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığı açısından daha az zararlı olacak şekilde bazı yardımcı maddeler ile (katı, sıvı) karıştırılarak kullanılırlar. işte bu fiziksel karışıma " formülasyon (ilaç)", içinde belli yüzdede bulunan pestisite de " etkili madde " veya " aktif madde " adı verilir. 3

7 Bu formülasyanun içinde; 1- Etkili madde veya aktif madde ( belli yüzdede ), 2- Yardımcı maddeler, 3- Emülgatörler ve 4- Dolgu maddeler bulunmaktadır Pestisitlerin S1n1flandlnlmalan: Pestisitler görünüş ve fiziksel yapılarına göre, formülasyon şekillerine göre, etkiledikleri zararlı ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemlerine göre, içerdikleri aktif madde cins ve grubuna göre, zehiriilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Bunların içinde; kullanıldıkları zararlı grubuna ve formülasyon şekillerine göre olan sınıflandırmalar daha yaygın olarak kullanılmaktadır. A Pestisitlerin Formülasyon Şekillerine Göre S1nlfland1nlmas1: 1. Toz ilaçlar (Dust) 2. Isianabilir toz ilaçlar (WP) 3. Emülsyon konsantre ilaçlar (E. C veya E. M.), 4. Solüsyon konsantre ilaçlar (SC), 5. Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP) 6. Yazlık ve kışlık yağlar 7. Granüller (G) 8. Peletler 9. Tabietler 1 O. Toz tohum ilaçları 11. Sıvı tohum ilaçları 12. Acrosoller 13. Zehiri i yemler 14. Kapsül şekli verilmiş formülasyonlar 15. Akıcı konsantreler (FC) 16. Kuru akışkanlar 4

8 B- Pestisitlerin Kullan1ld1klan Zararli Grubuna Göre S1n1fland1nlmas1: 1. Böcekleri öldürenler (insektisit) 2. Fungusları- mantarları öldürenler (Fungusit) 3. Fungusların faaliyetini durduranlar (Fungustatik) 4. Yabancı otları öldürenler (Herbisit) 5. Kırmızı örümcekleri öldürenler ( Akarisit) 6. Bakterileri öldürenler (Baklerisit) 7. Yaprak bitlerini öldürenler (Afisit) 8. Kemirgenleri öldürenler (Rodentisit) 9. Nematadiarı öldürenler (Nematosit) 1 O. Salyangazları - sümüklüböcekleri öldürenler (Molluskisit) 11. Algleri öldürenler (Aigisit) 12. Kuşları öldüren veya kaçıranlar (Auensit) 13. Kaçıncılar (Repllent) 14. Çekiciler (Atrakant) Sektörün S1n1rland1nlmas1: Tarım ilaçları sanayi iki temel üretim esasına göre faaliyet göstermektedir: 1-Etkili veya teknik madde üretimi 2-Formülasyon (ilaç) üretimi Alt sektörde üretimde bulunan firmalar hayvan sağlığı, ev zararlıları konusunda yararlanılan bazı pestisitleri de üretmektedir.ancak bunlar sektör araştırmamıza dahil edilmemiştir Gümrük Tarife istatistik Pozisyon(GTiP) Numaralan: Gümrük tarife istatistik pozisyonu itibariyle sektörün sınıflandırılmasına yer verilmiştir. Özetle sektör aşağıdaki şekilde sınırlandırılabilir: Ek: 1 'de mantarları 38.08: Haşarat öldürücü, kemirici hayvaniara karşı koruyucu, zararlı ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler ( perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş)( kükürtlü şerit; fitil ve mu m lar ile sinek kağıtları gibi): 5

9 : Haşarat öldürücüler : Zararlı mantarları yokediciler : Zararlı bitkileri yokedici, sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler : Dezenfekte ediciler : Diğerleri 2. SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU (KAPASiTESi} VE PERFORMANSI: 2.1. Formülasyon Üreticileri : Türkiye'de 2000 yılı başı itibariyle tarım ilaç formülasyonu yapan firmalar ve kapasiteleri EK-2'de verilmiştir. Bu firmaların kimyasal pestisit formülasyonu üretim kapasite toplamı ton, bitki gelişim düzenleyici formülasyon kapasitesi ton, yağlı formülasyon üretim kapasitesi ise ton olup, toplam kapasite tondur. Bu rakamlara kükürt ve bakır sülfat (göztaşı) üretimi dahil edilmemiştir. Kükürdün toplam üretim kapasitesi ton, göztaşının üretim kapasitesi ise ton olup; kükürdün yaklaşık bin tonu ile göztaşının 4-5 bin tonunun pestisit olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu ilaçları üreten, ithal eden kuruluşların büyük kısmı ithalat kolaylığı, finansman kaynakları, ulaşım ve yan sanayi dallarının yakınlığı sebebiyle istanbul ve çevresinde bulunmaktadır. Son yıllarda tarım ilaç üretim merkezlerinin bazılarının özellikle bakır sülfat (göztaşı), kükürt ve Bitki Gelişim Düzenleyicisi üretim merkezlerinin istanbul dışında diğer bölgelere dağılma eğiliminde olduğu da gözlemlenmektedir Teknik Madde Üreticileri: Türkiye'de tarım ilacı aktif maddesi (teknik madde) üreten firmalar ve kapasiteleri aşağıda gösterilmektedir: 6

10 TURKIVE'DE TEKNIK MADDE URETEN FIRMALAR VE KAPASiTELERi % Uretici Kapasite S1ra No Teknik Madde Ad1 Safiyeti Firmalar (ton/y1l 1 Amitraz 98 Atabay ,4-D isooctylester 88 Atabay Hektaş Koruma Midiltipi Cypermethrin 93 Atabay F envalarate 88 Atabay Methamidophos 73 AtaBay Bayer Permethrin 93 Atabay Proponil 94 Atabay Hektaş Koruma Agrosan Trifluralin 95 Koruma Atabay Agro-san Hektaş Acaphate 98 Atabay Tetramethrin 95 Atabay Di azinon 94 Atabay Glyphosate izopropil 84 Takimsan 200 Amin Toplam Kapasite

11 Etkili madde üretim sektöründe ara maddelerin üretimi de gerçekleştirilmektedir. Bu maddeler, üretici firmalar ve kapasiteleri ise şu şekildedir: TURKIVE'DE TEKNiK MADDE URETIMINDE KULLANILAN ARA MADDELER, ÜRETiCiLERi VE KAPASiTELERi Safiyeti Uretici Kapasite Üretime Ara Maddenin Ad1 Ofo Firmalar Ton/y1l Başlama Tarihi Chrysanthemic acid 100 Atabay ,4-D acide 97 Atabay Koruma DV Asit klorit 98 Atabay Dimetilthio fosfamid 90 Atabay TOPLAM: Mücadele mevsiminin sınırlı olması, talebin yoğun olması ve kısa sürede ihtiyacın karşılanabilmesi gereği gibi nedenlerden dolayı, Türkiye'de formülatör firmalar ile pestisit teknik madde üreticisi firmaların üretim kapasiteleri yüksek tutulmuştur. Ancak, yıllık dönem olarak bakıldığında kapasite kullanım oranlarının düşük olduğunu söylemek mümkündür. Formülatör firmaların kapasite kullanım oranlarına aşağıdaki tabloda yerverilmektedir. FORMULATOR FIRMALARlN KAPASiTE KULLANIM ORANLARI Yillar Kapasite (TonN1I) Uretim (TonN1I) Kapasite Kullanim Oran1 % Ortalama Kapasite 7.5 8

12 2.3. Sektördeki Kuruluşlar: imalatçı firma statüsünde 41, ithalatçı firma olarak 55, hem üretimde bulunup hem de ithalat yapan 18, temsilci firma statüsünde 14, ithalatçı ve temsilci konumunda ise 6 firma faaliyet göstermektedir. Ülkemizde sadece bakır sülfat ve kükürt üreten 6, sadece Bitki Gelişim Düzenleyicisi üreten 9 şirket bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların telefon ve faks bilgilerine aşağıda yer verilmektedir: Hektaş Ticaret Türk A.Ş. Tel : Faks: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Tel : Faks: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel : Faks: Novartis Sağlik G1da ve Tanm Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Tel : Faks: Dow-Agro Sciences A.Ş. Tel : Faks: Aventis Tanm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tel : Faks:

13 Zeneca Türkiye Ltd. Şti. Tel : Faks: Atabay ilaç Fabrikasi A.Ş. Tel : Faks: Agro-San Kimya San. ve Tic.A.Ş. Tel : Faks: Üretim : Üretim Yöntemi ve Teknoloji : Daha önce de belirtildiği üzere tarım ilaçlarının üretimi iki safhada gerçekleştirilmektedir. a) Etkili maddelerin üretimi, b) Formülasyon üretimi. Etkili madde ve formülasyon üretimi için 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu gereği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan fabrika veya işletme için önce kurma izni, tesis üretime hazır hale geldiğinde ise üretim (işletme) izni alınması gereklidir. Her etkili maddenin kendine has üretim teknolojisi bulunmaktadır. teknolojiler proses patentleriyle veya gizli tutulan bilgi ve becerilerle (know-how) Bu korunmaktadırlar. Kimyasal üretimde mevcut genel teknolojik yöntemler değişik biçimlerde zirai mücadele ilaçları üretiminde de kullanılmaktadır. 10

14 Etkili madde üretim teknolojisinde genellikle aşağıda bahsedilen üretim aşarnalarına göre teknolojik metotlar uygulanmaktadır. a) Hammadde ve ara malların depolanması, kalite kontrolü ve uygun oranlarda reaktörlere sevk edilmesiyle ilgili üniteler (dinlendirme, depolama, besleme tankları v.b.) b) Muhtelif reaksiyon kademeleri için seri reaktörler, c) Kimyasal kaliteyi artırıcı üniteler (yardımcı reaktörler, ayırıcılar, filtreler yıkama ve kurutma ekipmanları v.s.) d) Fiziksel kaliteyi düzenleyici üniteler (filtreler, kurutucular, öğütücüler, elekler v.s.) e) Tesis işletmeye ve düzenlemeye yarayan üniteler (Kontrol üniteleri, borular, pompalar, klima tesisleri v.s.) f) Ambalajlama üniteleri. Etkili madde safiyetinin yükseltilmesi, zararlı üretim teknolojisinin önemli sorunudur. maddelerin (impurity) giderilmesi edilmektedir. Teknik madde üretiminde kullanılan hammaddeler genelde yurt dışından ithal Tarım ilacı üretimi; etkili maddeleri yardımcı ve dolgu maddeler ile seyrelterek bu maddelere yeni fiziksel özellikler kazandırmak suretiyle zirai mücadelede kullanılabilecek hale getirme işlemidir. Buna formülasyon adı da verilmektedir. Kültür bitkilerinde hastalık ve zararlılara karşı farklı ekipman ve uygulama şekilleriyle yürütülecek mücadelede kullanılacak tarım ilaçlarının değişik formülasyonlarda üretilmesi zorunludur. Halen sıvı, toz, ısianabiiir toz ve granül formülasyonlarda üretim yapılmakta olup, Türkiye'de tarım ilacı üretimi, dünyadaki formülasyon çeşitleri ve bunların üretim metotlarına paralel bir gelişme göstermektedir ve üretilen formülasyonlar uluslararası standartiara uygundur. 11

15 Standartiara uygunluk yönünden ilaç kalitelerinin korunmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Kalite Kontrol Laboratuvarları ile il Müdürlüklerinin müştereken yapmakta olduğu piyasa ve fabrika kontrollerinin azami önemi bulunmaktadır. Türkiye'de üretilen pestisit formülasyon kaliteleri FAO (Food and Agricultural Organization), WHO (World Health Organization) ve CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited Company) spesifikasyonlarına uygun olup, dünya standartlarındadır Üretim: Yurdumuzda mevcut teknoloji ve kapasite toplam ilaç talebini karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin döneminde tarım ilacı üretim ortalaması ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretim içerisinde en büyük paya insektisitler sahiptir. Gelecek 5 yıllık dönemde ilaç üretiminin /o 3-4 civarında artarak ton civarında gerçekleşeceği beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda çevre dostu, etki yüzdesi yüksek yeni formülasyon tipleri devreye girecektir. Halen üretilmekte olan toz ve ULV formülasyon üretiminin azalacağı, sıvı, WP, granül formülasyonların yanısıra suda dağılabilen kuru akışkan formülasyonlar, kapsül süspansiyon gibi formülasyon tiplerine de geçileceği tahmin edilmektedir. YlLLARA GORE ILAÇ IMALAT MIKTARLARI (Miktar-Ton) YI L L A R ilaç Gruplan Insektisitler Akarisitler Yağlar Fumigantlar ve (*) Nematositler 5- Fungisitler Herbisitler Rodentisit ve (**) Mollusistler 8- Diğer Zirai Ilaçlar (**) GENEL TOPLAM (*) Sadece Fumigantlar (**)Sadece Mollusistler (***)Toplam BGD 12

16 2.5. Tüketim: Türkiye'nin bir tarım ülkesi olması, altmışın üzerinde kültür bitkisinin ekonomik olarak üretiminin yapılması ve GAP'ın sulu tarıma açılması gibi sebepler pestisite olan talebi artırır gibi görünmektedir döneminde Türkiye'de ortalama ton pestisit tüketilmiştir. Türkiye'de tarım alanlarında yakın gelecekte bir gelişme beklenmediğine göre ilaç tüketiminin meteorolojik şartlara ve ürün desenine bağlı olarak değişmekte olduğunu söylemek mümkündür. GAP'ta sulu tarıma geçiş dönemindeki artışın önemli sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Nitekim bu döneminde Hektaş firması GAP yöresinde tarım ilacı formülasyon tesisi kurarak bu yöreye daha kolay ulaşmayı amaçlamıştır. Bu sebeple önümüzdeki 5 yıllık dönemde ilaç tüketiminde yıllık % oranında bir artış öngörülmektedir. Türkiye'de önemli konulardan bir tanesi de ilaç kullanımında bölgelerarası yoğunluğun derecesidir. Konu ile ilgili hazırlanan çizelgelere aşağıda yer verilmektedir: HEKTAR BAŞINA ILAÇ TUKETIMI (Miktar: Ton) y 1 L L A R Ekili Dikili Alan (Bin hektar) IlaçTüketimi (gr/hektar) Aktif Madde Tüketimi (gr/hek.) 13

17 BOLGELERE GORE TARIM ILACI KULLANIMI (%Olarak) y 1 L L A R Bölgeler Ege Iç Anadolu Marmara Karadeniz Akdeniz D. Anadolu G.D.Anadolu TOPLAM Türkiye'de ilaç kullanımının Akdeniz, iç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğunlaştığı yukarıdaki tablolarda görülmektedir. Türkiye'deki tarım ilaçları tüketim miktarları alt gruplar bazında Ek:3'de gösterilmektedir. YlLLARA GORE ILAÇ TUKETIM MIKTARLARI (Miktar-Ton) YI L L A R ilaç Gruplan Insektisitler Akarisiller Yağlar Fumigantlar ve Nematositler 5- Fungisitler Herbisitler Diğer Zirai Ilaçlar 462 o Rodentisit ve Mollusistler GENEL TOPLAM

18 Türkiye'de daha önceden ruhsatlı olarak kullanılan pek çok pestisit aktif maddesinin kullanımı, imali ve ithali taşıdıkları riskler nedeniyle sonradan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca yasaklanmıştır. Sözkonusu aktif maddeler dieldrin,aldrin, endrin, lindane, heptachlor, chlordane, e-parathion, 2,4,5-t, leptephos, chlordimeform, civalı ilaçlar, arsenikli ilaçlar chlorbenzilate, DOT, BHC, fluorodifen, chlorpropylate, dinoseb, daminozide (alar 85), toxaphene zineb, azinphos ethyl olarak sayılabilir Stok Durumu: Türkiye'deki tarım ilaçları stok durumunu belirlemek üzere aşağıdaki çizelge hazırlanmıştır. TARIM ILAÇLARI DEVIR MIKTARl VE STOK DURUMU YILLAR ithal ilaç* (Ton) i mal ilaç*(ton) Toplam devir*(ton) Tedarik(Ton) /o Stok durumu *O yılda bir sonraki yıla devreden miktar Çizelge incelendiğinde yılları arasında Türkiye tarım ilaçları sektörünün ortalama% 8.8'1ik bir stokla çalışmış olduğu görülmektedir istihdam: Tarım ilaçları sektöründe Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre 2000 yılı itibariyle toplam 643 kişi istihdam edilmektedir. Üretim faaliyetinde 268, pazarlama faaliyetinde 239, idari ve kalifiye eleman olarak da 136 personel istihdam edilmektedir. 15

19 2.8. Fiyatlar : Tarım ilaçları sektöründe fiyatlar serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde oluşmakta olup, fiyat artışları aylık enflasyon oranları civarında gerçekleşmektedir. Tarım ilaçları girdilerinin /o 90'a yakını ithal edilmekte olduğundan dövizdeki artış miktarı fiyatlara da yansımaktadır. Üretilen ilaçlarda imalatçı kar marjı brüt 0 /o 15, ithalatçı kar marjı ise brüt 0 /o 12'dir. Tüketici fiyatları ise imalatçı ve ithalatçı satış fiyatlarına % 20 kar ilavesi ile oluşmaktadır. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. Zirai ilaçlarda KDV oranı % 18' dir. 3. DIŞ TiCARET : 1999 ve 2000 yılları itibariyle GTiP numaralı tarım ilaçlarının (haşarat öldürücü, kemirici hayvaniara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler) ihraç rakamları sırasıyla ve ABD Dolarıdır. ithalat açısından bakıldığında ise aynı dönemler için gerçekleşen rakamlar sırasıyla ve ABD Doları dır. Türkiye'nin yıllar itibariyle ilaç grupları bazında ihracat ve ithalat tutarlarına ilişkin tablolara aşağıda yer verilmektedir: YlLLARA GORE ILAÇ ITHALAT TUTARLARI (000 ABD DOLARI) GRUPLAR y 1 L L A R Insektisitler Akarisitler Fumigantlar ve (*) Nematositler 4- Fungisitler Herbisitler Diğer Ilaçlar GENEL TOPLAM (*) Rodentisitler dahil. 16

20 YlLLARA GORE ILAÇ IHRACAT TUTARLARI (000 ABD DOLARI) Ilaç Gruplan lnsektisitler Akarisitler o 4 3-Yağlar Fum. ve Nematos o - 5-Fungusitler Herbisitler Diğer Zirai Ilaç GENEL TOPLAM Sektörün tarım ilaçları ihracatı genelde çok az olmaktadır DPT Kalkınma Planı döneminde ilaç ihracatı ortalaması 2024, plan döneminde de 2089 ton olarak gerçekleşmiştir. Son 1 O yıllık dönemde tarımsal ilaç ihracatının sabitleştiği gözlemlenmektedir. Sektörün yeni ihracat olanakları çok uluslu firmaların pazarlardaki etkinliğine bağlı olarak değişmekle beraber yeni ihracat kapıları aranmalı ve ihracat teşvik edilmelidir yılı itibariyle 1675 ton tarımsal ilaç ihraç edilmiş olup, 1070 ton ile insektisitler grubu ihracatta en önemli ilaç grubu durumundadır. Fungusitlerden ise 551 ton ihraç edilmiştir. Diğer ilaç gruplarının ihraç rakamları önem arzetmemektedir. En çok ihracat yapılan ülkeler olarak Türkmenistan, Romanya, iran, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, isviçre, Pakistan, Rusya Federasyonu, KKTC, Ürdün gibi ülkeler sayılabilir. Tarım ilaçları sektöründe ithalat miktarları son dönemlerde doğrusal bir artış göstermiştir.1995 yılında 6291 ton olan ithalat miktarı düzenli olarak artmış ve 1998 yılında 9369 tona ulaşmıştır dönemi tarımsal ilaç ithal ortalaması 7700 ton olarak gerçekleşmiştir döneminde hemen hemen aynı miktarlarda ilaç ithalatı yapılmışken döneminde yaklaşık %51 'lik artış kaydedilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tahminlerine göre döneminde ton civarında bir ithalat beklenmektedir yılı itibariyle tarımsal ilaç gruplarının ithal rakamı ABD Dolarıdır. Aynı yıl itibariyle, ton olarak bakıldığında 17

21 ton olarak ithalatı yapılan ilaç grupları içerisinde ton ile herbisitler ağırlık taşımakta olup, herbisitleri sırasıyla fungisitler (1.432 ton), insektisitler (1.382 ton) ve fumigantlar/rodentisitler ile nematositler ( ton) takip etmektedir. ithalat istatistikleri incelendiğinde Türkiye'nin ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden ithalat yaptığı anlaşılmaktadır. önemli ülkeler olarak Fransa, Almanya, isviçre, Belçika, italya ve ingiltere sayılabilir.1999 yılında sözkonusu ülkelerden ABD Doları tutarında herbisit, Dolar tutarında da fungisit ithalatı yapılmıştır. AB dışında ithalat Uzakdoğu, Ortadoğu, EFTA üyesi ülkeler ile Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden yapılmaktadır. Tarım ilaçlarının Türkiye'ye ithalatında eşyanın AB/EFTA üyesi ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelerden (israil, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Romanya, Letonya, Bulgaristan, Bosna ve Hersek, Polanya, Makedonya) gelmesi durumunda gümrük vergisi sıfırdır. Diğer ülkelerden ithalat yapılması durumunda gümrük vergisi çoğunlukla 6 (C IF x 0 /o) olmak üzere 0 /o 4.6 ile % 6.5 aralığında değişmektedir. Tarım ilaçları ithalatında uygulanan KDV oranı 18 (CIF X 0 /o )'dir. Dış Ticarette Standardizasyon 2001/5 sayılı Tebliğe göre tarım ilaçlarının ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınacak Kontrol Belgesi (bazı istisnai haller mevcuttur.) gümrüklerce aranır. Sözkonusu belge ile tebliğ kapsamı malların insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki hayatı ve sağlığı yönünden uygunluğu belgelenir. 4. SEKTÖR ile ilgili YASAL ÇERÇEVE: Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 2- Zirai Mücadele ilaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ( Resmi Gazete tarih ve sayısı: /23336) : Sözkonusu Yönetmelik yetki ve izin, satış ve depo yerleri, bayii ve taptancıların sorumlulukları, kontrol ve müeyyideler gibi konuları düzenler. 3- Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete tarih ve sayısı: /23614) : Ruhsatlandırmada genel esaslar, özel kişi ve kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve iptali, biyolojik etkinlik denemeleri, ruhsat belgesi düzenlemeuzatma-iptali gibi konular düzenlenmektedir. 18

22 4- Zirai Mücadele ilaçları Etiket Yönetmeliği: Sözkonusu Yönetmelik zirai mücadele ilaç etiketlerinin düzenlenmesi, onaylanması ve değiştirilmesine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini, ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin esasları kapsar. 5- Zirai Mücadele ilaçları Prospektüs Yönergesi: Prospektüs ve küçük ambalaj etiketlerinin hazırlanması ve bunlara yazılması zorunlu bilgilerin prospektüsde ve küçük ambalajlarda yer alış şekilleri, etiketierin onaylanması, etiketin değiştirilmesi gibi konular düzenlenmiştir. 6- Zirai Mücadele ilaçlarının Toksikolajik Sınıflandırılmasına Ait V önerge, 7- Zirai Mücadele ilaçları Kontrol Yönetmeliği (Resmi Gazete tarih ve sayısı: /22321) : Kontrol konuları ve usulleri, ilaç numunesi alma-analiz-deneyler, etiket ve fabrika kontrolleri, kontrollerin değerlendirilmesi, kimyasal özelliklerde tolerans dışı sapmaların değerlendirilmesi, örnek etikete uygun olmayanlara yapılacak işlemler v.s. hususlar yeralmaktadır. 5. MEVCUT DURUMUN DEGERLENDiRiLMESi: 5.1. Türkiye'de Ruhsath Pestisitler: Ülkemizde üretilen ya da ithal edilen tüm pestisitler 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ruhsat ve kontrolüne tabidir. Ruhsat başvurusunda bulunan firmaların sundukları belgeler Bakanlık Merkez ilaç Ruhsat Komisyonunda incelenmekte, uygun görüldüğü takdirde ruhsat işlemine alınmaktadır. Ruhsata esas analizden sonra analiz sonucu uygun bulunduğunda ilaç 5 yıllık bir dönem için ruhsatlandırılmaktadır. 5 yıllık sürelerle ruhsatname süresinin uzatılması mümkündür yılı başı itibariyle Türkiye'de halen 386 adet pestisit ve benzeri aktif madde ile 20 adet karışı m pestisit ruhsatlı durumdadır. 19

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ

TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ TÜRKİYEDE TARIM İLAÇLARI ENDÜSTRİSİ VE GELECEĞİ S. Semih Dağ 1, V. Taner Aykaç 2, Ahmet GÜNDÜZ 3, Murat Kantarcı 4, Nezih Şişman 2 ÖZET: Günümüz dünyasının en önemli sorunlardan biri de hızla artan dünya

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı GENİŞLEYEN AVRUPA BİRLİĞİ PAZARINDA TÜRKİYE NİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU TÜRKİYE SİYAH ÇAY SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ 2.SEKTÖRÜN DURUMU 2.1.Çay Üretiminin Dünya Ekonomisindeki Yeri 2.1.1.Dünya Çay Ticareti 2.2.Türkiye de Çayın Ekonomideki Yeri ve Gelişimi 2.2.1.Çaykur

Detaylı

KALKINMADA TEMİZ ENERJİ

KALKINMADA TEMİZ ENERJİ KALKINMADA TEMİZ ENERJİ TÜRKİYE LPG ENDÜSTRİ RAPORU Ocak 2007 Tarih: Ocak 2007 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya LPG Birliği (WLPGA) tarafından 2002 yılından itibaren 6 ülkede uygulanan

Detaylı

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI

TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI TÜRKİYE DE PESTİSİT KULLANIMI, KALINTI VE DAYANIKLILIK SORUNLARI Enver DURMUŞOĞLU 1 Osman TİRYAKİ 2 Ramazan CANHİLAL 2 ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de kullanılan pestisitlerin ruhsatlandırılmalarından tüketim

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ

ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Araştırma Makaleleri ULUSLARARASI TİCARİ BOYUTUYLA ORGANİK TARIM VE DEVLET DESTEKLERİ Selçuk İPEK Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF, Maliye Bölümü selcukipek@comu.edu.tr Gözde

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. DÜNYA ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ, İHRACATI, İTHALATI VE TÜKETİMİ...

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KİMYA EĞİTİMİ DERS SORUMLUSU : Prof.Dr. İnci MORGİL HAZIRLAYANLAR : ERKAM UYGUR UĞUR ALAKEL PROJE SORUSU TARIMDA KULLANILAN ZİRAİ İLAÇLARIN

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR BİTKİSEL SIVI YAĞLAR SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa TOSUN GA/03-1-2 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2003 Ankara İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN

Detaylı

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM...

İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1. GİRİŞ...10 2. MEVCUT DURUM... TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011-2015 (TASLAK) HAZİRAN 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...2 ŞEKİLLER LİSTESİ...4 KISALTMALAR LİSTESİ...5 YÖNETİCİ ÖZETİ...7 1.

Detaylı

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4071-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4352-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı