TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 1 TARIM ilaçlari SEKTÖR ARAŞTIRMASI CEM AKGÜN Haziran 2001 ~~ ~~ ı 1

2 içindekiler SAYFA NO. 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. TÜRKiYE'DEKi ZiRAi MÜCADELE UYGULAMA ÇALIŞMALARI PESTiSiT PESTiSiTLERiN SINIFLANDIRILMALARI SEKTÖRÜN SINIRLANDIRILMASI 1.2. GÜMRÜK TARiFE istatistik POZiSYON NUMARALARI 2. SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU VE PERFORMANSI 2.1. FORMÜLASYON ÜRETiCiLERi 2.2. TEKNiK MADDE ÜRETiCiLERi 2.3. SEKTÖRDEKi KURULUŞLAR 2.4. ÜRETiM ÜRETiM YÖNTEMi VE TEKNOLOJi ÜRETiM 2.5. TÜKETiM 2.6. STOK DURUMU 2.7. istihdam 2.8. FiYATLAR 3. DIŞ TiCARET 4. SEKTÖR ile ilgili YASAL ÇERÇEVE 5. MEVCUT DURUMUN DEGERLENDiRiLMESi 5.1. TÜRKiYE'DE RUHSATLI PESTiSiTLER 5.2. RUHSATLANDIRMA SiSTEMiNiN DEGERLENDiRiLMESi 5.3. PESTiSiTLER VE ÇEVRE 5.4. DESTEKLEME POLiTiKALARI 5.5. GAP ile ilgili HUSUSLAR 5.6. DEVLET MÜCADELESi VE ilaç UYGULAMALARI

3 5.7. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERiLERi 6. EKLER ı

4 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI: Dünyanın yüzölçümü sınırlı olduğundan hızla artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılayacak üretim için yeni alanların tarıma açılması mümkün değildir.o halde yapılacak iş, birim alandan elde edilecek ürün miktarının artırılmasıdır. Ancak bütün canlı varlıklarda olduğu gibi, dünyamızın ana besin kaynağını teşkil eden bitkiler de pek çok hastalık ve zararlıya karşı hassastırlar. istatistiklere göre dünyada hastalık, zararlı ve yabancı otları n sebep olduğu yıllık ürün kayıpları, milyar ABD Doları arasında değişmektedir. FAO kayıtlarına göre, sadece hububatta hastalık ve zararlılardan meydana gelen yıllık kayıp ortalaması 23 milyon ton olup, bu miktar 150 milyon insanın bir yıllık ihtiyacıdır. Bugün sayıları 'ü bulan hastalıklardan 1600 adedi, böcek türünden adedi ve yaklaşık yabancı ot ile diğer zararlılar (virüs, bakteri, nematod) bitkilere ve bunlardan elde edilen ürünlere önemli derecede zarar vermektedir. Yapılan tespitiere göre dünya tarım ürünlerinin ortalama 1/3'ü, sözkonusu zararlıiar tarafından tahrip edilmektedir. Bazen /o60-70 hatta 0 /o1 QO' e yakın ürün kayıplarına sebep olan bu hastalık, zararlı ve yabancı otlar ile mücadele ederek, zarar seviyesini düşürmek ve hatta önlemek insanlığın önemli bir meselesini oluşturmaktadır. Farklı agro-ekolojik bölgelere ve buna bağlı olarak çok zengin bir bitki çeşidine sahip olan ülkemizde ekonomik önemi haiz 60'ın üzerinde kültür bitkisi yetiştirilmektedir. Bu kültür bitkilerinde ekonomik düzeyde zarar yapan 400'ün üzerinde hastalık, zararlı ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunların 245'i zararlı, 85'i hastalık etmeni ve 70'den fazlası da yabancı ot türüdür.bitkisel üretimde uygun toprak işleme, yüksek verimli ve kaliteli tohum kullanılması, uygun gübreleme ve sulama gibi verimi arttıran tüm uygulamalar yapılmış olsa dahi; kaliteli ve bol mahsul almak için zararlılar, hastalık etmenleri ve yabancı otlar ile de etkili bir şekilde mücadele yapılması gereklidir. Dünyada tarımı yapılan bitkilerde zararlı, hastalık ve yabancı otlar nedeniyle hasattan önce ortaya çıkan ortalama ürün kaybı 0 /o35 olarak hesaplanmaktadır.bu ürün kaybının ortalama % 14'ü zararlılardan, % 11'i hastalıklardan ve 0 /o 1 O kadarı da yabancı otlardan ileri gelmektedir. Hasat sonrası da kemirgenler, kuşlar, böcekler ve mikroorganizmalar ortalama 0 /o 14 gibi ek bir zarara neden olmaktadır. Mücadele yapılmadığı zaman bazı ürünlerde bu kaybın, iki kat artabileceği yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. 1

5 Dünya'da bitkilerle ilaçlı savaş 1840 yıllarında başlatılmış ve uzun süre kükürt, kireç, bakır asetat, bakır arsenit, kurşun arsenat, bakır sülfat gibi anorganik maddelerden oluşturulan ilaçlarla Pyrethrum ve Nikotin sülfat kullanılmıştır. Sentetik ilaçlar ise 1935 yılından itibaren bitki koruma ilacı olarak kullanılmaya başlanmıştır Türkiye'deki Zirai Mücadele Uygulama Çahşmalan: Zirai Mücadele uygulamaları kimyasal mücadele, kültürel önlemler, biyolojik ve biyoteknolojik mücadele, fiziksel ve mekanik mücadele, entegre mücadele, tahmin ve erken uyarı, karantina ve sertifikasyon önlemlerini kapsamaktadır. Yürütülmekte olan mücadele çalışmaları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: a) Devlet Mücadelesi Sisteminde; ilaç,alet ve işçilik tamamen devlet imkanları ile sağlanmaktadır. Bugün 4 konuda (Süne, Kımıl, Çekirge ve Zeytin Sineği) devlet mücadelesi yapılmaktadır. b) Devlet Yard1m Mücadelesi Sisteminde; işgücü dışındaki girdiler (ilaç ve alet ile teknik yardım) devlet tarafından, işgücü ise üretici tarafından karşılanmaktadır. c) Yönetimli Çiftçi Mücadele Sistemi; mücadelenin temelini teşkil etmekte olup; bütün girdilerin üreticiler tarafından karşılandığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sadece teknik bilgi yardımında bulunduğu bir sistemdir. d) Demonstrasyonlar; Üreticilerin mücadeleyi bilmemesi durumunda mücadeleyi öğretmek ve mücadelelerin üretime katkısını tatbiki olarak yerinde göstermek için yapılan örnek mücadeledir. Yıllardır yapılan eğitim çalışmaları ve üreticilerin kültür düzeyinin artmasıyla üreticiler kendi kendine yeter hale gelmişlerdir. Bu nedenle son yıllarda Demonstrasyonlar azalmıştır. e) Örnek Çiftçi Mücadelesi; Bu mücadeleye 1999 yılından itibaren başlanmıştır. Bu mücadelede bölgelerde örnek çiftçiler tespit edilmekte, Bakaniıkça teknik yardım ve yönlendirme, izleme ile üreticinin kendi kendine yeter hale gelmesi ve bölgede diğer çiftçilere örnek olması amaçlanmaktadır. Zirai Mücadele Uygulamaları içinde zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı pestisit kullanılarak yapılan mücadele şekli olan kimyasal mücadele; yeşil aksam, tohum ve tohumluk, toprak, ambar ve depo ilaçlamaları ile toprak, sera ve depo fümigasyonu vb. şekillerde yapılmaktadır. Kimyasal mücadele ülkemizde halen en çok uygulanan bir yöntem durumundadır. 2

6 Bitkilerde hastalık ve zararlılara karşı kimyasal mücadele yaparken hem ilaçların etkili olabilmesi, hem de kalıntı bırakmaması için birçok hususa dikkat edilmelidir. Bunlar; ilacın kimyasal bileşimi, kullanılan katkı maddeleri,. ilaç verilirken kullanılacak çözücü veya dolgu maddesi, ilaç seçimi, ilacın etkinlik derecesi, ilaçlamanın yöntemi, ilaçlama koşulları, ilacın uygulama dozu, ilacın uygulama zamanı ve sayısı, son ilaçlama ile hasat arasındaki zaman aralığı olarak sayılabilir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye'de de ülke menfaatleri dikkate alınarak ruhsatlı pestisitler araştırma sonuçlarının ışığı altında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu bazı pestisitlerin kullanımlarının yasaklanması ve ruhsatlarının iptali; bazılarının ise kısıtlanması veya kontrollü kullanımı kararı alınmıştır. Araştırmalar ışığı altında pestisitlerle ilgili olarak alınan bu yasaklama ve kısıtlama kararları ile ruhsatlandırma esaslarında, o ülkenin fayda 1 risk analizindeki dengenin ve önceliklerinin etkisi büyük olmaktadır. Kimyasal mücadele (ilaçli mücadele)'de kullanilan maddelere "PESTiSiT" ad1 verilmektedir PESTiSiT : Tarım ürünlerine veya hayvansal gıdalara; üretim, hasat, depolama ve taşıma esnasında zarar yapan herhangi bir zarariıyı (yabancı ot dahil) kontrol etmek veya bunların zararlarını önlemek üzere uygulanan veya hayvanların vücutlarında bulunan herhangi bir böcek veya zararlının kontrolü amacıyla hayvaniara verilen madde veya maddelerin karışımıdır. Pestisitler, bitkilere olduğu gibi uygulanmazlar. Bunlar tabiatı icabı zehirli maddeler oldukları için, zararlılara karşı daha emniyetli, daha ekonomik, insan ve çevre sağlığı açısından daha az zararlı olacak şekilde bazı yardımcı maddeler ile (katı, sıvı) karıştırılarak kullanılırlar. işte bu fiziksel karışıma " formülasyon (ilaç)", içinde belli yüzdede bulunan pestisite de " etkili madde " veya " aktif madde " adı verilir. 3

7 Bu formülasyanun içinde; 1- Etkili madde veya aktif madde ( belli yüzdede ), 2- Yardımcı maddeler, 3- Emülgatörler ve 4- Dolgu maddeler bulunmaktadır Pestisitlerin S1n1flandlnlmalan: Pestisitler görünüş ve fiziksel yapılarına göre, formülasyon şekillerine göre, etkiledikleri zararlı ve hastalık grubu ile bunların biyolojik dönemlerine göre, içerdikleri aktif madde cins ve grubuna göre, zehiriilik derecesine ve kullanım tekniğine göre çok değişik şekillerde sınıflandırılabilirler. Bunların içinde; kullanıldıkları zararlı grubuna ve formülasyon şekillerine göre olan sınıflandırmalar daha yaygın olarak kullanılmaktadır. A Pestisitlerin Formülasyon Şekillerine Göre S1nlfland1nlmas1: 1. Toz ilaçlar (Dust) 2. Isianabilir toz ilaçlar (WP) 3. Emülsyon konsantre ilaçlar (E. C veya E. M.), 4. Solüsyon konsantre ilaçlar (SC), 5. Suda çözünebilir toz ilaçlar (SP) 6. Yazlık ve kışlık yağlar 7. Granüller (G) 8. Peletler 9. Tabietler 1 O. Toz tohum ilaçları 11. Sıvı tohum ilaçları 12. Acrosoller 13. Zehiri i yemler 14. Kapsül şekli verilmiş formülasyonlar 15. Akıcı konsantreler (FC) 16. Kuru akışkanlar 4

8 B- Pestisitlerin Kullan1ld1klan Zararli Grubuna Göre S1n1fland1nlmas1: 1. Böcekleri öldürenler (insektisit) 2. Fungusları- mantarları öldürenler (Fungusit) 3. Fungusların faaliyetini durduranlar (Fungustatik) 4. Yabancı otları öldürenler (Herbisit) 5. Kırmızı örümcekleri öldürenler ( Akarisit) 6. Bakterileri öldürenler (Baklerisit) 7. Yaprak bitlerini öldürenler (Afisit) 8. Kemirgenleri öldürenler (Rodentisit) 9. Nematadiarı öldürenler (Nematosit) 1 O. Salyangazları - sümüklüböcekleri öldürenler (Molluskisit) 11. Algleri öldürenler (Aigisit) 12. Kuşları öldüren veya kaçıranlar (Auensit) 13. Kaçıncılar (Repllent) 14. Çekiciler (Atrakant) Sektörün S1n1rland1nlmas1: Tarım ilaçları sanayi iki temel üretim esasına göre faaliyet göstermektedir: 1-Etkili veya teknik madde üretimi 2-Formülasyon (ilaç) üretimi Alt sektörde üretimde bulunan firmalar hayvan sağlığı, ev zararlıları konusunda yararlanılan bazı pestisitleri de üretmektedir.ancak bunlar sektör araştırmamıza dahil edilmemiştir Gümrük Tarife istatistik Pozisyon(GTiP) Numaralan: Gümrük tarife istatistik pozisyonu itibariyle sektörün sınıflandırılmasına yer verilmiştir. Özetle sektör aşağıdaki şekilde sınırlandırılabilir: Ek: 1 'de mantarları 38.08: Haşarat öldürücü, kemirici hayvaniara karşı koruyucu, zararlı ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler ( perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş)( kükürtlü şerit; fitil ve mu m lar ile sinek kağıtları gibi): 5

9 : Haşarat öldürücüler : Zararlı mantarları yokediciler : Zararlı bitkileri yokedici, sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici ürünler : Dezenfekte ediciler : Diğerleri 2. SEKTÖRÜN GÜNCEL DURUMU (KAPASiTESi} VE PERFORMANSI: 2.1. Formülasyon Üreticileri : Türkiye'de 2000 yılı başı itibariyle tarım ilaç formülasyonu yapan firmalar ve kapasiteleri EK-2'de verilmiştir. Bu firmaların kimyasal pestisit formülasyonu üretim kapasite toplamı ton, bitki gelişim düzenleyici formülasyon kapasitesi ton, yağlı formülasyon üretim kapasitesi ise ton olup, toplam kapasite tondur. Bu rakamlara kükürt ve bakır sülfat (göztaşı) üretimi dahil edilmemiştir. Kükürdün toplam üretim kapasitesi ton, göztaşının üretim kapasitesi ise ton olup; kükürdün yaklaşık bin tonu ile göztaşının 4-5 bin tonunun pestisit olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu ilaçları üreten, ithal eden kuruluşların büyük kısmı ithalat kolaylığı, finansman kaynakları, ulaşım ve yan sanayi dallarının yakınlığı sebebiyle istanbul ve çevresinde bulunmaktadır. Son yıllarda tarım ilaç üretim merkezlerinin bazılarının özellikle bakır sülfat (göztaşı), kükürt ve Bitki Gelişim Düzenleyicisi üretim merkezlerinin istanbul dışında diğer bölgelere dağılma eğiliminde olduğu da gözlemlenmektedir Teknik Madde Üreticileri: Türkiye'de tarım ilacı aktif maddesi (teknik madde) üreten firmalar ve kapasiteleri aşağıda gösterilmektedir: 6

10 TURKIVE'DE TEKNIK MADDE URETEN FIRMALAR VE KAPASiTELERi % Uretici Kapasite S1ra No Teknik Madde Ad1 Safiyeti Firmalar (ton/y1l 1 Amitraz 98 Atabay ,4-D isooctylester 88 Atabay Hektaş Koruma Midiltipi Cypermethrin 93 Atabay F envalarate 88 Atabay Methamidophos 73 AtaBay Bayer Permethrin 93 Atabay Proponil 94 Atabay Hektaş Koruma Agrosan Trifluralin 95 Koruma Atabay Agro-san Hektaş Acaphate 98 Atabay Tetramethrin 95 Atabay Di azinon 94 Atabay Glyphosate izopropil 84 Takimsan 200 Amin Toplam Kapasite

11 Etkili madde üretim sektöründe ara maddelerin üretimi de gerçekleştirilmektedir. Bu maddeler, üretici firmalar ve kapasiteleri ise şu şekildedir: TURKIVE'DE TEKNiK MADDE URETIMINDE KULLANILAN ARA MADDELER, ÜRETiCiLERi VE KAPASiTELERi Safiyeti Uretici Kapasite Üretime Ara Maddenin Ad1 Ofo Firmalar Ton/y1l Başlama Tarihi Chrysanthemic acid 100 Atabay ,4-D acide 97 Atabay Koruma DV Asit klorit 98 Atabay Dimetilthio fosfamid 90 Atabay TOPLAM: Mücadele mevsiminin sınırlı olması, talebin yoğun olması ve kısa sürede ihtiyacın karşılanabilmesi gereği gibi nedenlerden dolayı, Türkiye'de formülatör firmalar ile pestisit teknik madde üreticisi firmaların üretim kapasiteleri yüksek tutulmuştur. Ancak, yıllık dönem olarak bakıldığında kapasite kullanım oranlarının düşük olduğunu söylemek mümkündür. Formülatör firmaların kapasite kullanım oranlarına aşağıdaki tabloda yerverilmektedir. FORMULATOR FIRMALARlN KAPASiTE KULLANIM ORANLARI Yillar Kapasite (TonN1I) Uretim (TonN1I) Kapasite Kullanim Oran1 % Ortalama Kapasite 7.5 8

12 2.3. Sektördeki Kuruluşlar: imalatçı firma statüsünde 41, ithalatçı firma olarak 55, hem üretimde bulunup hem de ithalat yapan 18, temsilci firma statüsünde 14, ithalatçı ve temsilci konumunda ise 6 firma faaliyet göstermektedir. Ülkemizde sadece bakır sülfat ve kükürt üreten 6, sadece Bitki Gelişim Düzenleyicisi üreten 9 şirket bulunmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren bazı firmaların telefon ve faks bilgilerine aşağıda yer verilmektedir: Hektaş Ticaret Türk A.Ş. Tel : Faks: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. Tel : Faks: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Tel : Faks: Novartis Sağlik G1da ve Tanm Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Tel : Faks: Dow-Agro Sciences A.Ş. Tel : Faks: Aventis Tanm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Tel : Faks:

13 Zeneca Türkiye Ltd. Şti. Tel : Faks: Atabay ilaç Fabrikasi A.Ş. Tel : Faks: Agro-San Kimya San. ve Tic.A.Ş. Tel : Faks: Üretim : Üretim Yöntemi ve Teknoloji : Daha önce de belirtildiği üzere tarım ilaçlarının üretimi iki safhada gerçekleştirilmektedir. a) Etkili maddelerin üretimi, b) Formülasyon üretimi. Etkili madde ve formülasyon üretimi için 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu gereği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan fabrika veya işletme için önce kurma izni, tesis üretime hazır hale geldiğinde ise üretim (işletme) izni alınması gereklidir. Her etkili maddenin kendine has üretim teknolojisi bulunmaktadır. teknolojiler proses patentleriyle veya gizli tutulan bilgi ve becerilerle (know-how) Bu korunmaktadırlar. Kimyasal üretimde mevcut genel teknolojik yöntemler değişik biçimlerde zirai mücadele ilaçları üretiminde de kullanılmaktadır. 10

14 Etkili madde üretim teknolojisinde genellikle aşağıda bahsedilen üretim aşarnalarına göre teknolojik metotlar uygulanmaktadır. a) Hammadde ve ara malların depolanması, kalite kontrolü ve uygun oranlarda reaktörlere sevk edilmesiyle ilgili üniteler (dinlendirme, depolama, besleme tankları v.b.) b) Muhtelif reaksiyon kademeleri için seri reaktörler, c) Kimyasal kaliteyi artırıcı üniteler (yardımcı reaktörler, ayırıcılar, filtreler yıkama ve kurutma ekipmanları v.s.) d) Fiziksel kaliteyi düzenleyici üniteler (filtreler, kurutucular, öğütücüler, elekler v.s.) e) Tesis işletmeye ve düzenlemeye yarayan üniteler (Kontrol üniteleri, borular, pompalar, klima tesisleri v.s.) f) Ambalajlama üniteleri. Etkili madde safiyetinin yükseltilmesi, zararlı üretim teknolojisinin önemli sorunudur. maddelerin (impurity) giderilmesi edilmektedir. Teknik madde üretiminde kullanılan hammaddeler genelde yurt dışından ithal Tarım ilacı üretimi; etkili maddeleri yardımcı ve dolgu maddeler ile seyrelterek bu maddelere yeni fiziksel özellikler kazandırmak suretiyle zirai mücadelede kullanılabilecek hale getirme işlemidir. Buna formülasyon adı da verilmektedir. Kültür bitkilerinde hastalık ve zararlılara karşı farklı ekipman ve uygulama şekilleriyle yürütülecek mücadelede kullanılacak tarım ilaçlarının değişik formülasyonlarda üretilmesi zorunludur. Halen sıvı, toz, ısianabiiir toz ve granül formülasyonlarda üretim yapılmakta olup, Türkiye'de tarım ilacı üretimi, dünyadaki formülasyon çeşitleri ve bunların üretim metotlarına paralel bir gelişme göstermektedir ve üretilen formülasyonlar uluslararası standartiara uygundur. 11

15 Standartiara uygunluk yönünden ilaç kalitelerinin korunmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Kalite Kontrol Laboratuvarları ile il Müdürlüklerinin müştereken yapmakta olduğu piyasa ve fabrika kontrollerinin azami önemi bulunmaktadır. Türkiye'de üretilen pestisit formülasyon kaliteleri FAO (Food and Agricultural Organization), WHO (World Health Organization) ve CIPAC (Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited Company) spesifikasyonlarına uygun olup, dünya standartlarındadır Üretim: Yurdumuzda mevcut teknoloji ve kapasite toplam ilaç talebini karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin döneminde tarım ilacı üretim ortalaması ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretim içerisinde en büyük paya insektisitler sahiptir. Gelecek 5 yıllık dönemde ilaç üretiminin /o 3-4 civarında artarak ton civarında gerçekleşeceği beklenmektedir. Önümüzdeki yıllarda çevre dostu, etki yüzdesi yüksek yeni formülasyon tipleri devreye girecektir. Halen üretilmekte olan toz ve ULV formülasyon üretiminin azalacağı, sıvı, WP, granül formülasyonların yanısıra suda dağılabilen kuru akışkan formülasyonlar, kapsül süspansiyon gibi formülasyon tiplerine de geçileceği tahmin edilmektedir. YlLLARA GORE ILAÇ IMALAT MIKTARLARI (Miktar-Ton) YI L L A R ilaç Gruplan Insektisitler Akarisitler Yağlar Fumigantlar ve (*) Nematositler 5- Fungisitler Herbisitler Rodentisit ve (**) Mollusistler 8- Diğer Zirai Ilaçlar (**) GENEL TOPLAM (*) Sadece Fumigantlar (**)Sadece Mollusistler (***)Toplam BGD 12

16 2.5. Tüketim: Türkiye'nin bir tarım ülkesi olması, altmışın üzerinde kültür bitkisinin ekonomik olarak üretiminin yapılması ve GAP'ın sulu tarıma açılması gibi sebepler pestisite olan talebi artırır gibi görünmektedir döneminde Türkiye'de ortalama ton pestisit tüketilmiştir. Türkiye'de tarım alanlarında yakın gelecekte bir gelişme beklenmediğine göre ilaç tüketiminin meteorolojik şartlara ve ürün desenine bağlı olarak değişmekte olduğunu söylemek mümkündür. GAP'ta sulu tarıma geçiş dönemindeki artışın önemli sebeplerinden biri olarak gösterilebilir. Nitekim bu döneminde Hektaş firması GAP yöresinde tarım ilacı formülasyon tesisi kurarak bu yöreye daha kolay ulaşmayı amaçlamıştır. Bu sebeple önümüzdeki 5 yıllık dönemde ilaç tüketiminde yıllık % oranında bir artış öngörülmektedir. Türkiye'de önemli konulardan bir tanesi de ilaç kullanımında bölgelerarası yoğunluğun derecesidir. Konu ile ilgili hazırlanan çizelgelere aşağıda yer verilmektedir: HEKTAR BAŞINA ILAÇ TUKETIMI (Miktar: Ton) y 1 L L A R Ekili Dikili Alan (Bin hektar) IlaçTüketimi (gr/hektar) Aktif Madde Tüketimi (gr/hek.) 13

17 BOLGELERE GORE TARIM ILACI KULLANIMI (%Olarak) y 1 L L A R Bölgeler Ege Iç Anadolu Marmara Karadeniz Akdeniz D. Anadolu G.D.Anadolu TOPLAM Türkiye'de ilaç kullanımının Akdeniz, iç Anadolu, Ege ve Marmara Bölgelerinde yoğunlaştığı yukarıdaki tablolarda görülmektedir. Türkiye'deki tarım ilaçları tüketim miktarları alt gruplar bazında Ek:3'de gösterilmektedir. YlLLARA GORE ILAÇ TUKETIM MIKTARLARI (Miktar-Ton) YI L L A R ilaç Gruplan Insektisitler Akarisiller Yağlar Fumigantlar ve Nematositler 5- Fungisitler Herbisitler Diğer Zirai Ilaçlar 462 o Rodentisit ve Mollusistler GENEL TOPLAM

18 Türkiye'de daha önceden ruhsatlı olarak kullanılan pek çok pestisit aktif maddesinin kullanımı, imali ve ithali taşıdıkları riskler nedeniyle sonradan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca yasaklanmıştır. Sözkonusu aktif maddeler dieldrin,aldrin, endrin, lindane, heptachlor, chlordane, e-parathion, 2,4,5-t, leptephos, chlordimeform, civalı ilaçlar, arsenikli ilaçlar chlorbenzilate, DOT, BHC, fluorodifen, chlorpropylate, dinoseb, daminozide (alar 85), toxaphene zineb, azinphos ethyl olarak sayılabilir Stok Durumu: Türkiye'deki tarım ilaçları stok durumunu belirlemek üzere aşağıdaki çizelge hazırlanmıştır. TARIM ILAÇLARI DEVIR MIKTARl VE STOK DURUMU YILLAR ithal ilaç* (Ton) i mal ilaç*(ton) Toplam devir*(ton) Tedarik(Ton) /o Stok durumu *O yılda bir sonraki yıla devreden miktar Çizelge incelendiğinde yılları arasında Türkiye tarım ilaçları sektörünün ortalama% 8.8'1ik bir stokla çalışmış olduğu görülmektedir istihdam: Tarım ilaçları sektöründe Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre 2000 yılı itibariyle toplam 643 kişi istihdam edilmektedir. Üretim faaliyetinde 268, pazarlama faaliyetinde 239, idari ve kalifiye eleman olarak da 136 personel istihdam edilmektedir. 15

19 2.8. Fiyatlar : Tarım ilaçları sektöründe fiyatlar serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde oluşmakta olup, fiyat artışları aylık enflasyon oranları civarında gerçekleşmektedir. Tarım ilaçları girdilerinin /o 90'a yakını ithal edilmekte olduğundan dövizdeki artış miktarı fiyatlara da yansımaktadır. Üretilen ilaçlarda imalatçı kar marjı brüt 0 /o 15, ithalatçı kar marjı ise brüt 0 /o 12'dir. Tüketici fiyatları ise imalatçı ve ithalatçı satış fiyatlarına % 20 kar ilavesi ile oluşmaktadır. Bu fiyatlara KDV dahil değildir. Zirai ilaçlarda KDV oranı % 18' dir. 3. DIŞ TiCARET : 1999 ve 2000 yılları itibariyle GTiP numaralı tarım ilaçlarının (haşarat öldürücü, kemirici hayvaniara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler) ihraç rakamları sırasıyla ve ABD Dolarıdır. ithalat açısından bakıldığında ise aynı dönemler için gerçekleşen rakamlar sırasıyla ve ABD Doları dır. Türkiye'nin yıllar itibariyle ilaç grupları bazında ihracat ve ithalat tutarlarına ilişkin tablolara aşağıda yer verilmektedir: YlLLARA GORE ILAÇ ITHALAT TUTARLARI (000 ABD DOLARI) GRUPLAR y 1 L L A R Insektisitler Akarisitler Fumigantlar ve (*) Nematositler 4- Fungisitler Herbisitler Diğer Ilaçlar GENEL TOPLAM (*) Rodentisitler dahil. 16

20 YlLLARA GORE ILAÇ IHRACAT TUTARLARI (000 ABD DOLARI) Ilaç Gruplan lnsektisitler Akarisitler o 4 3-Yağlar Fum. ve Nematos o - 5-Fungusitler Herbisitler Diğer Zirai Ilaç GENEL TOPLAM Sektörün tarım ilaçları ihracatı genelde çok az olmaktadır DPT Kalkınma Planı döneminde ilaç ihracatı ortalaması 2024, plan döneminde de 2089 ton olarak gerçekleşmiştir. Son 1 O yıllık dönemde tarımsal ilaç ihracatının sabitleştiği gözlemlenmektedir. Sektörün yeni ihracat olanakları çok uluslu firmaların pazarlardaki etkinliğine bağlı olarak değişmekle beraber yeni ihracat kapıları aranmalı ve ihracat teşvik edilmelidir yılı itibariyle 1675 ton tarımsal ilaç ihraç edilmiş olup, 1070 ton ile insektisitler grubu ihracatta en önemli ilaç grubu durumundadır. Fungusitlerden ise 551 ton ihraç edilmiştir. Diğer ilaç gruplarının ihraç rakamları önem arzetmemektedir. En çok ihracat yapılan ülkeler olarak Türkmenistan, Romanya, iran, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Suudi Arabistan, Azerbaycan, isviçre, Pakistan, Rusya Federasyonu, KKTC, Ürdün gibi ülkeler sayılabilir. Tarım ilaçları sektöründe ithalat miktarları son dönemlerde doğrusal bir artış göstermiştir.1995 yılında 6291 ton olan ithalat miktarı düzenli olarak artmış ve 1998 yılında 9369 tona ulaşmıştır dönemi tarımsal ilaç ithal ortalaması 7700 ton olarak gerçekleşmiştir döneminde hemen hemen aynı miktarlarda ilaç ithalatı yapılmışken döneminde yaklaşık %51 'lik artış kaydedilmiştir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tahminlerine göre döneminde ton civarında bir ithalat beklenmektedir yılı itibariyle tarımsal ilaç gruplarının ithal rakamı ABD Dolarıdır. Aynı yıl itibariyle, ton olarak bakıldığında 17

21 ton olarak ithalatı yapılan ilaç grupları içerisinde ton ile herbisitler ağırlık taşımakta olup, herbisitleri sırasıyla fungisitler (1.432 ton), insektisitler (1.382 ton) ve fumigantlar/rodentisitler ile nematositler ( ton) takip etmektedir. ithalat istatistikleri incelendiğinde Türkiye'nin ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden ithalat yaptığı anlaşılmaktadır. önemli ülkeler olarak Fransa, Almanya, isviçre, Belçika, italya ve ingiltere sayılabilir.1999 yılında sözkonusu ülkelerden ABD Doları tutarında herbisit, Dolar tutarında da fungisit ithalatı yapılmıştır. AB dışında ithalat Uzakdoğu, Ortadoğu, EFTA üyesi ülkeler ile Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinden yapılmaktadır. Tarım ilaçlarının Türkiye'ye ithalatında eşyanın AB/EFTA üyesi ülkeler ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış ülkelerden (israil, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Romanya, Letonya, Bulgaristan, Bosna ve Hersek, Polanya, Makedonya) gelmesi durumunda gümrük vergisi sıfırdır. Diğer ülkelerden ithalat yapılması durumunda gümrük vergisi çoğunlukla 6 (C IF x 0 /o) olmak üzere 0 /o 4.6 ile % 6.5 aralığında değişmektedir. Tarım ilaçları ithalatında uygulanan KDV oranı 18 (CIF X 0 /o )'dir. Dış Ticarette Standardizasyon 2001/5 sayılı Tebliğe göre tarım ilaçlarının ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınacak Kontrol Belgesi (bazı istisnai haller mevcuttur.) gümrüklerce aranır. Sözkonusu belge ile tebliğ kapsamı malların insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki hayatı ve sağlığı yönünden uygunluğu belgelenir. 4. SEKTÖR ile ilgili YASAL ÇERÇEVE: Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 2- Zirai Mücadele ilaçlarının Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik ( Resmi Gazete tarih ve sayısı: /23336) : Sözkonusu Yönetmelik yetki ve izin, satış ve depo yerleri, bayii ve taptancıların sorumlulukları, kontrol ve müeyyideler gibi konuları düzenler. 3- Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete tarih ve sayısı: /23614) : Ruhsatlandırmada genel esaslar, özel kişi ve kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve iptali, biyolojik etkinlik denemeleri, ruhsat belgesi düzenlemeuzatma-iptali gibi konular düzenlenmektedir. 18

22 4- Zirai Mücadele ilaçları Etiket Yönetmeliği: Sözkonusu Yönetmelik zirai mücadele ilaç etiketlerinin düzenlenmesi, onaylanması ve değiştirilmesine ilişkin hususlarda Bakanlığa ruhsat müracaatında bulunanlar ve ruhsat sahiplerinin yükümlülüklerini, ilgililerce yapılacak işlemlere ilişkin esasları kapsar. 5- Zirai Mücadele ilaçları Prospektüs Yönergesi: Prospektüs ve küçük ambalaj etiketlerinin hazırlanması ve bunlara yazılması zorunlu bilgilerin prospektüsde ve küçük ambalajlarda yer alış şekilleri, etiketierin onaylanması, etiketin değiştirilmesi gibi konular düzenlenmiştir. 6- Zirai Mücadele ilaçlarının Toksikolajik Sınıflandırılmasına Ait V önerge, 7- Zirai Mücadele ilaçları Kontrol Yönetmeliği (Resmi Gazete tarih ve sayısı: /22321) : Kontrol konuları ve usulleri, ilaç numunesi alma-analiz-deneyler, etiket ve fabrika kontrolleri, kontrollerin değerlendirilmesi, kimyasal özelliklerde tolerans dışı sapmaların değerlendirilmesi, örnek etikete uygun olmayanlara yapılacak işlemler v.s. hususlar yeralmaktadır. 5. MEVCUT DURUMUN DEGERLENDiRiLMESi: 5.1. Türkiye'de Ruhsath Pestisitler: Ülkemizde üretilen ya da ithal edilen tüm pestisitler 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ruhsat ve kontrolüne tabidir. Ruhsat başvurusunda bulunan firmaların sundukları belgeler Bakanlık Merkez ilaç Ruhsat Komisyonunda incelenmekte, uygun görüldüğü takdirde ruhsat işlemine alınmaktadır. Ruhsata esas analizden sonra analiz sonucu uygun bulunduğunda ilaç 5 yıllık bir dönem için ruhsatlandırılmaktadır. 5 yıllık sürelerle ruhsatname süresinin uzatılması mümkündür yılı başı itibariyle Türkiye'de halen 386 adet pestisit ve benzeri aktif madde ile 20 adet karışı m pestisit ruhsatlı durumdadır. 19

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı

Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Sürdürülebilir Pestisit Kullanımı Doç. Dr. Seral YÜCEL Dr. Hale GÜNAÇTI Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Dünyanın en önemli sorunlarından biri hızla artan nüfusudur. Dünya nüfusunun gittikçe

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE

ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE Yetki Kanunu: 6968 Yayımlandığı R.Gazete ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARININ TOKSİKOLOJİK SINIFLANDIRILMASINA AİT YÖNERGE Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Madde: 1-6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununun 40

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Tablo-1: Temizlik Maddeleri Sektöründe Yer Alan Ürünler GTİP Ürün Adı 3401 Sabunlar, Yüzey Aktif Organik Maddeler 3402 Yıkama, Temizleme Müstahzarları-Sabunlar Hariç 3403 Yağlama Müstahzarları,

Detaylı

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen

Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları. Dr. K.Necdet Öngen GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Tükettiğimiz gıdaların güvenilirliği hayati derecede önemlidir Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz gıdalar

Detaylı

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir?

KALINTILARI. Pestisit nedir? GIDALARDAKİ PESTİSİT KALINTILARI 1. pestisit kalınt kaynağı. güvenilirmidir. ? Güvenilirlik nasıl l belirlenir? Tükettiğimiz imiz gıdalarg daların n güvenilirlig venilirliği i hayati derecede önemlidir KALINTILARI Dr. K.Necdet Öngen Gıdalarımızdaki pestisit kalıntıları konusunda neyi ne kadar biliyoruz? Tükettiğimiz

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ

TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ TEMİZLİK MADDELERİ SEKTÖRÜ HS No: 34.01, 34.02, 34.03, 34.04, 34.05, 34.06, 34.07 DÜNYA TEMİZİLİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ Temizlik maddeleri deterjanlar ve sabunlardan oluşmaktadır. Bu sektörün üretmekte olduğu

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU. Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı İLAÇ, ALET VE TOKSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU Dr. A. Alev BURÇAK Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Dünya da Tarım İlacı Kullanımı Türkiye de Tarım İlacı Kullanımı İlaç Alet

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım

Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Dünyada ve Türkiye de Organik Tarım Organik tarım, dünyada yaklaşık 130 ülkede yapılmakta ve organik tarım üretim alanı giderek artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada 37 milyon hektar alanda organik

Detaylı

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ

TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ 1 TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2010 YILI 9 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2010 YILI BEKLENTİLERİ PLASTİK HAMMADDE: Plastik Hammadde Üretimi: Barbaros Demirci Genel Müdür Neslihan Ergün Teknik Uzman 2010 yılının 9 ayında,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ MOTOSİKLET İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 2012 İÇİNDEKİLER 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER... 3 1.1. BAŞVURU SAHİBİ... 3 1.2. BAŞVURU

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı

BVKAE www.bornovavet.gov.tr

BVKAE www.bornovavet.gov.tr Türkiye Veteriner İlaçları Pazarı Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Süt Sığırcılığı ve Süt Ürünleri Çalıştayı ve Sergisi 28-29 Nisan, 2008 - Konya İsmail Özdemir VİSAD - Veteriner Sağlık Ürünleri

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hazırlayan: Gündem KONT İzmir Ticaret Odası TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK-MART 2015 İHRACAT RAKAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; ihracat 2015 yılı Mart ayında, 2014

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 KİMYA SEKTÖR RAPORU İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 TÜRKİYE DE KİMYA SEKTÖRÜ... 4 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İHRACAT... 6 İTHALAT... 8 DÜNYA TİCARETİ Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38 ini ana kimyasallar,

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2010 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. Ancak

Detaylı

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ

TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ TÜRKİYE DE YAĞLIK AYÇİÇEK TOHUMU VE AYÇİÇEĞİ YAĞI ÜRETİMİ, ARZ TALEP DENGESİ HAKAN ÇALEN GENEL MÜDÜR V. Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı 2016 / İSTANBUL Türkiye yağlı tohum üretimi

Detaylı

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi

İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ. HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi İÇ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN : CENK KADEŞ İç Ticaret ve Ekonomik Araştırmalar Şefi 2013 YILI Ocak-Mart Dönemi ADANA DIŞ TİCARET RAPORU Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan İhracatçı Birliklerinden

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞ Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö 12.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ )

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE VE MAMUL SEKTÖR RAPORU ( 2012 YILI 6 AYLIK KESİN ve 2012 YILI TAHMİNİ DEĞERLENDİRMESİ ) Hazırlayan : Kimya Mühendisi Neslihan ERGÜN neslihan.ergun@pagev.org.tr 1 PLASTİKLER GTİP

Detaylı

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ 2013 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre %7,9 oranında azalarak 392,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mayıs Beş Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mayıs döneminde geçen

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU / 9 Ay PAGEV TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 / 9 Ay PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 01.01.2014 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 4 / 3 Bazı Mükelleflere Elektronik Ortamda Kayıt Saklama Zorunluluğu Getirildi 29.12.2013 tarihli Resmi Gazete de 431 no.lu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır link http://goo.gl/3xs2po

Detaylı

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ

TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ TARIM VE TARIM DIŞI ALANLARDA KULLANILAN PESTİSİTLERİN İNSAN SAĞLIĞI, ÇEVRE VE BİYOÇEŞİTLİLİĞE ETKİLERİ Dr. Aydan Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları

Detaylı

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK

ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK ZİRAİ MÜCADELE İŞLERİNİ ÜCRET KARŞILIĞINDA YAPMAK İSTEYENLER HAKKINDA YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21529 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR 2015 BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLİCECEK HUSUSLAR Bitki Koruma Ürünleri 1 Bitki Koruma Ürünü Nedir? İlaç Seçimi ve Hazırlanması BKÜ Kullanırken Uyulması Gereken Kurallar BKÜ Kullanımı

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ. Dr. İlhan KURAL PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ Dr. İlhan KURAL SUNUŞ DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU

TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU TARIM VE ORMANCILIK MAKĠNELERĠ SEKTÖR NOTU Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür. Sektörde

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ

PESTİSİTLERE KARŞI DAYANIKLILIK GELİŞİMİ VE DAYANIKLILIĞIN YÖNETİMİ SUNUŞ PESTİSİTLERE KARŞI GELİŞİMİ VE Dr. İlhan KURAL Nisan 2002 1 DAYANIKLILIĞIN Tarihçesi Tanımı Kaynağı Dayanıklılığı etkileyen faktörler Dayanıklılığın mekanizması Dayanıklılığın yönetimi Yasal dayanaklar,

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU ( / 3 Ay ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 1. PLASTİK HAMMADDE : 1.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : yılının ilk 3 ayında, PETKİM tarafından toplam 168.000 ton PE,

Detaylı

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI

TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI TARIM MAKİNELERİ İHRACATI % 92 ORANINDA ARTTI Tarım makineleri sektörü tarıma hizmet eden makinelerin ve ekipmanların üretimini, ticaretini ve tüketimini kapsayan reel sektöre ait bir sanayi sektörüdür.

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Kimyasal savaş nedir?

Kimyasal savaş nedir? KİMYASAL SAVAŞIM Kimyasal savaş nedir? Tarımsal savaş; zararlı popülasyonlarını ekonomik zarar eşiği altında tutmak amacıyla kimyasal bileşiklerin kullanıldığı tarımsal savaş yönetimidir. Tarihçesi M.Ö

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Tablo 1. Alkollü ve Alkolsüz İçeceklerin Gümrük Tarife Pozisyonları Alkolsüz İçecekler Ürün Adı GTP Mineral ve Gazlı Sular 2201 Meşrubat 2202 Alkollü İçecekler FERMENTE ALKOLLÜ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ 12.10.2017 OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRMESİ Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Eylül toplamına bakıldığında 2016 yılında 849.247

Detaylı

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

BOYA SANAYİ. Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ Hazırlayan Songül BEKTAŞOĞLU 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BOYA SANAYİ TÜRKİYE'DE ÜRETIM Türk boya sanayi toplam üretim miktarı bakımından

Detaylı

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu

ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER. Sektör Raporu ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER Sektör Raporu Sayfa 2 / 11 İÇİNDEKİLER 1. ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ 3.1.İHRACAT 3.2.İTHALAT 3.DÜNYA TİCARETİ KAYNAKÇA Sayfa 3 / 11 1. ALKOLLÜ

Detaylı

AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI

AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI AB. SÜRECİNDE HİNDİ SEKTÖRÜNDE BAŞARININ YOL HARİTASI Zir.Müh. M. Şerafettin ERBAYRAM Bolu Kalite Yem Sanayi Bolca Hindi Genel Koordinatörü Bolu, 03.HAZİRAN.2005, Koru Otel BEYAZ HİNDİ ÜRETİMİNİN BAŞLANGICI

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler

Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Dünya Bakliyat Pazarı ve Son Gelişmeler Bakliyat üretiminde artış trendi sonraki yıllarda da devam etmiş, 2013 yılında 77,2 milyon tona, 2014 yılında da 77,6 milyon tona çıkmıştır. Bu artışta hem ekim

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 11 Eylül 2015 Mustafa TACİR İSO Meclis Üyesi KİMYASAL ÜRÜNLER İLE PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİN İMALATI 17. Grup Temel Kimya Sanayii 18. Grup Boya, Vernik, Reçine ve Çeşitli

Detaylı

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KURU İNCİR. Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Hazırlayan Çağatay ÖZDEN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KURU İNCİR Türkiye de Üretim İncir, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı

Detaylı

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ

2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ KİMYA SEKTÖR ŞUBESİ 1 2015 YILI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACAT DEĞERLENDİRME RAPORU AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PVC TÜRKİYE DÜNYA VE RAPORU Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği 2013 plastik sanayi DÜNYA VE TÜRKİYE PVC RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik

Detaylı

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR

ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR 2015 KASIM-ARALIK- SEKTÖREL ORGANİK TARIMDA ÖNCÜ KENT: İZMİR Şebnem BORAN Dünya da ve Türkiye de organik tarım hızla gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Son 20 yılda Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya da organik

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ İZMİR DE SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Büyük tarımsal ekonomiler sıralamasında 7. sırada yer alan ülkemiz tarımının milli gelire, istihdama ve dış ticarete katkısı giderek artmaktadır. Tarım sektörü; 2008 yılında

Detaylı

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU 2016 Ağustos PAGEV YÖNETİCİ ÖZETİ Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin yıllar itibariyle değişmekle beraber yaklaşık

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI

TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI TÜRKİYE VE İZMİR İN OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARI HAZIRLAYAN : GÜNDEM KONT DIŞ İLİŞKİLER MASASI UZMAN YARDIMCISI AĞUSTOS 2013 INDEX 1.TÜRKİYE'NİN 2013 DÖNEMİ DIŞ TİCARET RAKAMLARININ

Detaylı

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi

Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Modern Biyoteknolojinin Tarımda Kullanımının Politik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Emine OLHAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü GDO GMO Transgenik Biyoteknolojik yöntemlerle

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU

TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU TÜRKİYE VE DÜNYADA KANATLI SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU Resim 1: Bakanlığımızca Geliştirilen Yerli Hibritlerimiz (ATAK S). 1. Kanatlı sektörü ile ilgili üretim, tüketim ve istihdam Bakanlığımız, 1930 lu yıllarda

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) nün en güncel verileri olan 2011 yılı verilerine göre; dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran dır. İkinci

Detaylı

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi

Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi Kalıcı Organik Kirleticiler ve Stockholm (KOK) Sözleşmesi Kalıcı Organik Kirleticilerin (KOK) özellikleri nelerdir? -Zehirlidirler. - Çevrede kolayca yok olmazlar. -Besin zincirinde birikirler - Hava,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı