Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 5 ESHÂB-I K RÂM. Eshâb- kirâm ile Ehl-i beyt, Birbirlerini severlerdi hep! AHMED FÂRÛK. K rk nc Bask

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 5 ESHÂB-I K RÂM. Eshâb- kirâm ile Ehl-i beyt, Birbirlerini severlerdi hep! AHMED FÂRÛK. K rk nc Bask"

Transkript

1 Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 5 ESHÂB-I K RÂM Eshâb- kirâm ile Ehl-i beyt, Birbirlerini severlerdi hep! AHMED FÂRÛK K rk nc Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: Tel: Fax: Fâtih- STANBUL fiubat-2007

2 TENBÎH Eshâb- kirâm n temiz hayâtlar n kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak, Allahü teâlân n r zâs n kazanma a çal flmal y z. Onlar gibi olan müslimân, Allahü teâlân n emrlerine ve devletinin kanûnlar na itâ at eder. Emre uymamak günâh olur. Kanûna uymamak suç olur. Olgun müslimân, günâh yapmaz ve suç ifllemez. Müslimân, iyi insan demekdir. Müslimânlar n kardefl olduklar n bilir. Vatan n, milletini ve bayra- n sever. Herkese iyilik eder. Gayr müslimlere, turistlere, kâfirlere de hiç kötülük yapmaz. Onlar n mallar na, canlar na, rzlar na, nâmûslar na aslâ sald rmaz. Kötülük yapanlara nasîhat verir. Kimseye hiyle, h yânet yapmaz. Münâkafla etmez. Herkese karfl, güler yüzlü, tatl dilli olur. Devâml çal - fl r. Din bilgilerini ve fen bilgilerini iyi ö renir. Çocuklar na, tan d klar na da ö retir. G ybet, dedikodu yapmaz. Hep fâideli fleyler söyler. Halâl kazan r. Kimsenin hakk na dokunmaz. Böyle olan müslimân Allah da sever, kullar da sever. Râhat ve huzûr içinde yaflar. Geçdi gençlik, tatl bir rü yâ gibi, ey çeflmim zâr! [1] Beni mecnûn etdi girye, meskenim olsun mezâr! [1] zâr=(fârisî) a la. Bask : hlâs Gazetecilik A.fi. 29 Ekim Cad. No: 23 Yenibosna- STANBUL Tel: ISBN:

3 Ç NDEK LER Sahîfe No: Önsöz...5 I Eshâb- kirâm...9 a) ctihâd...51 b) (Makâmât- Mazhariyye) kitâb n n 17.ci mektûb tercemesi...70 c) 1.cild, 251.ci mektûb tercemesi...72 d) 2.cild, 15.ci mektûb tercemesi...78 e) Tenbîh [Eshâb- kirâma iftirâ edenlere cevâblar]...83 f) Hâlid-i Ba dâdî hazretlerinin ( râde-i cüz iyye) risâlesinden bir k sm n tercemesi...89 g) (Birgivî vasiyyetnâmesi) kitâb ndan, kader, kazâ ve irâde-i cüz iyye ile alâkal bir k sm n tercemesi...90 h) Hazret-i Ebû Bekr ile hazret-i Alînin rad yallahü anhüm birbirlerini medhleri i) Kerbelâ vak as mâm- Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi Seyyid Abdülhakîm efendinin hâl tercemesi II Müslimânlar n iki gözbebe i (hazret-i Ebû Bekr ve hazret-i Ömer) a) Mukaddime [fieyhayn n üstünlükleri, akla ve nakle dayan larak bildirilmekdedir.] b) Birinci fasl. [Nasîreddîn-i Tûsînin, eshâb- kirâm ile alâkal (Tecrîd) kitâb ndaki yaz lar na cevâb verilmekdedir] c) kinci fasl. Hased edenler ve z nd klar taraf ndan fieyhayna yap lan iftirâ ve yalanlara cevâb verilmekdedir d) Kur ân- kerîmde befl ilm, hadîs-i flerîflerde oniki ilm bildirilmekdedir Muhammed Ma sûm hazretlerinin (Mektûbât) ndan alt aded mektûb tercemesi III slâmda ilk fitne a) mâm- Rabbânî (Mektûbât) n n 2.cild, 36.c mektûb tercemesi b) Eshâb- kirâm n üstünlükleri, Sahâbî kime denir c) Muhâcir, Ensâr,

4 d) di er Eshâb- kirâm e) Resûlullah n vâlîleri, kâtibleri f) Son vefât eden Sahâbîler Hazret-i Mu âviye yi insan olal m, hep iyilik yapal m cild, 80.ci mektûb tercemesi [Bid at ehline cevâb veren kitâblar] Muhammed Ma sûm hazretlerinin (Mektûbât) ndan alt aded mektûb tercemesi Hicrî kamerî seneyi mîlâdî seneye çevirmek Nasîhat [fii r] IV Eshâb- kirâm kitâb nda ad geçenler [ikiyüzaltm flbefl zât n hâl tercemeleri] Büyük âlimler [Silsile-i aliyye] Hakîkî müslimân nas l olur Resûlü gören mü mine, (Sahâbî) ad verildi. Hepsini bildirmek için, (Eshâb- kirâm) denildi. Peygamberi seven her kalb, nûrla dolard bir ânda, Ona sahâbî olanlar, medh olundular Kur ânda. Hepsi Resûlullah için, mâl n, cân n verdi. Sulhda ilm yayarlard, harbde ise kükrerdi. Hadîs-i flerîfde Eshâb, benzetildi y ld zlara. Herhangi birine uyan, erer fl kl yollara. Eshâb, çok seviflirdi, birbirini överdi. Sonra gelen müslimânlar, hepsi böyle söylerdi. Kur ân ve hadîsleri, Onlar bildirdi bizlere. Kalblerin temizli i, güven verdi zihnlere. Sö ülse bunlardan biri, yaralan r slâm dîni. Sahâbîyi kötüliyen, çürütür Kur ân- kerîmi. Hakîkî müslimân isen, sayg göster herbirine, Önce salât, selâm eyle, Resûlün Ehl-i beytine! 4

5 ESHÂB-I K RÂM aleyhimürr dvân ÖNSÖZ Besmeleyle bafll yal m kitâba, Allah ad en iyi bir s nakd r. Ni metleri s maz, ölçü hisâba, Çok ac yan, afv seven bir rabd r! Allahü teâlâ, Cenneti ve Cehennemi önceden yaratd. Her ikisini, insanla ve cinle dolduraca n, ezelde dileyip, bunu kitâblar nda bildirdi. Âdem aleyhisselâmdan beri, Cennete gidecek îmânl, iyi insanlar oldu u gibi, Cehenneme götüren kötülükleri yapan, îmâns z, akls z, fenâ kimseler de gelmifldir. K yâmete kadar da gelecekdir. Meleklerin say s, insanlardan, ölçülemiyecek kadar dahâ çok olup, hepsi îmânl ve hep itâ atl d r. nsanlar n ise, her zemân az say s îmânl, ço u ise, îmâns z, azg n, taflk n kimselerdir. yi ve kötü insanlar, hep birbirini yok etme e u raflm fl, kötüler, birbirlerine de sald rm fl, târîh boyunca, s k nt l, huzûrsuz yaflam fllard r. Îmânl lar, îmâns zlar slâh etmek, îmâna getirip se âdet-i ebediyyeye kavufldurmak için, Âdem o ullar n dünyâda ve âh retde, mes ûd, râhat yaflatmak için, cihâd etmifldir. Îmâns zlar ise, dikta rejimi sürmüfl, az bir zümrenin taflk nca zevk ve safâ sürmesi, nefslerini, flehvetlerini doyurmas için za îflere, küçüklere sald rm fld r. Kötülüklerinin, zararlar n n, felâketlerinin örtbas edilmesi, herkesi aldatabilmeleri için, ahlâk, fazîlet, dürüstlük ve adâlet ölçülerini koyan Peygamberlere aleyhimüsselâm ve Onlar n getirdi i dinlere sald rm fllard r. Bu sald rmalar ba z asrlarda harb vâs talar ile, ölüm kal m savafl fleklinde olmufl, ba zan da yalan propagandalarla, fitne, fesâd ç kararak, dinleri içinden bozmak, müslimân devletleri, içeriden y kmak fleklinde olmufldur. flte, Allahü teâlân n bütün dünyâdaki insanlar aras nda, her bak mdan, en üstün, en güzel, en flerefli olarak yaratd ve bütün milletlere Peygamber olarak seçip gönderdi i, son ve en üstün Peygamber olan Muhammed Mustafâ sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin, kurtulufl, yükselifl yolunu gösteren, maddede ve 5

6 ma nâda ilerleme e fl k tutan parlak dînini y kmak için de, îmâns zlar, ahlâks zlar, nefslerinin esîri olan alçaklar, her asrda, haçl savafllar ile ve zulm ile, iflkence ile Onun dînine sald rd gibi, müslimân flekline girerek, yalan ve hîleli sözleri ve yaz lar ile aldatma- a, kardefli kardefle düflürerek, içerden y kma a u rafld lar ve çok zarar yapd lar. Baflar sa lad lar. Dahâ Eshâb- kirâm aleyhimürr dvân zemân nda, müslimân oldu unu söyliyerek, (Abdüllah bin Sebe ) ad n alan bir Yemen yehûdîsi, müslimânlar aras na ilk olarak fitne, ikilik sokdu. Bozuk bir ç r açd. Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem Eshâb n kötüleme e kalk fld. Yehûdînin meydâna ç kard bu bozuk yola (Râfizîlik) denildi. fiimdi (fiî îlik) deniliyor. Sonralar, nice nice din düflmanlar, müslimân ad alarak, hattâ din adam flekline bürünerek, bozuk, sap k yollar meydâna ç kard. Milyonlarca müslimân n do ru yoldan ayr lmas na sebeb oldular. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, ümmetinin bafl na gelecek bu ac kl hâli haber vererek, (Ümmetim yetmiflüç f rkaya ayr lacak. Bunlardan, yetmiflikisi, do ru yoldan saparak, Cehenneme gidecek. Bir f rkas, benim ve Eshâb m n izinde, do ru yolda kalacakd r) buyurdu. Do ru yolda kalan bu f rkaya (Ehl-i sünnet) denildi. Bu f rkalardan en eskisi ve kötüsü olan râfizîlik, zemân zemân, ahmaklar aras nda yay lmakda ve îmâns zlar taraf ndan koz olarak kullan lmakda, körüklenmekdedir. Son zemânlarda basd rd klar, eskiden yehûdî düzmesi olan (Hüsniyye) kitâb na ve aras ra câmi kap lar nda câhil halka da td klar broflürlere ve sözlerine dikkat edilirse, kitâb n sözlerinin ve yaz lar n n hiçbir ilmî temele dayanmad, vak a ve olaylar de ifldirdikleri, âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîflere yanl fl, bozuk ma nâ verdikleri görülür. Saçma sapan sözlerine inand rmak için, k ymetli birkaç kitâb n ismini veriyor. Bunlarda da böyle yaz l diyorlar. Fekat, bu k ymetli kitâblardan bir sat r yaz gösteremiyorlar. Câhiller, bu kitâblar n ismini duyunca, hepsini do ru ve hakl san yor. Bunlar n bozuk ve çürük iftirâlar ve Ehl-i sünnet âlimlerinin Kur ân- kerîm ile ve hadîs-i flerîfler ile bildirdikleri do ru inan fllar, Abdülhakîm Efendinin rahmetullahi aleyh (Eshâb- kirâm) risâlesinde çok de erli vesîkalarla aç klanm fld r. Bu kitâb m z n bask s yap l rken, kitâbda ad geçen meflhûrlar n hâl tercemelerini de, muhterem okuyucular m za tan tmak için, kitâb m z n sonunda elif bâ s ras ile, ikiyüzaltm flbefl kifli üzerinde lüzûmlu bilgi verdik. (Eshâb- kirâm) kitâb m z n birinci bask s 1982 senesinde yap ld. Allahü teâlân n lutfu ve ihsân ile, flimdi k rk nc bask s n yapmak nasîb oldu. 6

7 Allahü teâlâ, müslimânlar n, bu kitâb, dikkat ile ve insâf ile okuyarak do ru yolu anlamalar n nasîb eylesin! Âmîn! Bugün, yeryüzünde bulunan müslimânlar, üç f rkaya ayr lm fld r. Birinci f rka, Eshâb- kirâm n yolunda olan, hakîkî müslimânlard r. Bunlara (Ehl-i sünnet) ve (Sünnî) ve (F rka-i nâciyye), ya nî Cehennemden kurtulan f rka denir. kinci f rka, Eshâb- kirâma düflman olanlard r. Bunlara, (Râfizî) ve (fiî î) ve (F rka-i dâlle), ya nî sap k f rka denir. Üçüncüsü, sünnîlere ve flî îlere düflman olanlard r. Bunlara (Vehhâbî) ve (Necdî) denir. Çünki bunlar, ilk olarak, Arabistân n Necd flehrinde meydâna ç km fld r. Bunlara (F rka-i mel ûne) de denir. Çünki, bunlar n müslimânlara müflrik dedikleri, (K yâmet ve Âh ret) ve (Se âdet-i Ebediyye) kitâblar - m zda yaz l d r. Müslimâna kâfir diyene, Peygamberimiz la net etmifldir. Müslimânlar bu üç f rkaya parçalayan, yehûdîlerle ingilizlerdir. Hangi f rkadan olursa olsun, nefsine uyan ve kalbi bozuk olan Cehenneme gidecekdir. Her mü min, nefsini tezkiye için, ya nî yarat l fl ndaki küfrü ve günâhlar temizlemek için, her zemân çok (Lâ ilâhe illallah) ve kalbini tasfiye, ya nî nefsden ve fleytândan ve kötü arkadafllardan ve zararl bozuk kitâblardan gelmifl olan küfrden ve günâhlardan kurtulmak için, istigfâr okumal d r. Ya nî, (Estagfirullah) okumal d r. stigfâr düâs : (Estagfirullah el-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir. Ma nâs, (Günâhlar m afv et ey büyük Allah m! Herfleyi yokdan var eden ve her ân varl kda durduran, yaln z Sensin! Sen hep vars n!)dir. slâmiyyete uyan n düâlar muhakkak kabûl olur. Nemâz k lm yan n ve aç k kad nlara, avret yeri aç k olanlara bakan n ve harâm yiyip içenin islâmiyyete uymad anlafl l r. Bunun düâs kabûl olmaz. Mîlâdî sene Hicrî flemsî Hicrî kamerî

8 D N NED R? Dünyâda fâideli, iyi fleylerle, zararl, kötü fleyler kar fl kd r. Fâideli fleyleri yapan, se âdete kavuflur. Zararl fleyleri yapan, felâkete yakalan r, hep s k nt çeker. Allahü teâlâ çok merhametli oldu u için, iyi fleylerle kötüleri ay rmak için insanda bir kuvvet yaratd. Bu kuvvete (Akl) denir. Akl sa lam, temiz olan kimse hep iyi fleyleri bulur, yapar. Günâh iflliyenlerin akl bozulur. Ay rma iflini iyi yapamaz. nsan, kötü fleyleri yaparak, iflleri zararl olur. Eshâb- kirâm hiç günâh ifllemedikleri için, akllar sa lam ve kuvvetli idi. Bunun için ifllerinde hep muvaffak oldular. Dünyâda ve âh retde se âdete kavufldular. nsanlar n ço u akl hastas olarak, s k nt içinde yafl yor. Allahü teâlâ merhamet ederek, bu ifli kendi yap yor. yi iflleri ve kötü iflleri Peygamberleri vâs tas ile bildirdi ve iyileri yap n z diyerek emr verdi. Kötü iflleri yapma yasak etdi. Allahü teâlân n bu emrlerine ve yasaklar na (Din) denildi. Muhammed aleyhisselâm n bildirdi i dîne ( slâmiyyet) denildi. Fâideli fleyleri ö renmek ve yapmak istiyenin, islâm dînine uymas, ya nî müslimân olmas lâz md r. Ba z avrupal lar, akllar ile anl yarak islâmiyyetin emrlerini yap yor, muvaffak oluyorlar. Kâfirler, islâm düflmanlar bu hâli görünce, h ristiyanlar ilerici olur diyor. Müslimân ismini tafl yanlar, islâmiyyete uymay nca, baflar s z oluyorlar. Kâfirler bu hâli görünce, islâmiyyet terakkîye mâni dir, gericilikdir yaygaras n bas yorlar. Hâlbuki, ba z avrupal lar, h - ristiyanl a uymay p, islâmiyyete uyduklar zemân terakkî etmekde, müslimân ismi tafl yan ahmaklar da, islâmiyyete uymad klar için geri kalmakdad r. Bu vücûdün mülkü, elden ç kmadan, çarh- felek, bu binây y kmadan. Sûretü ma nâ, bir arada iken, iki âlem de, elinde iken. Hubb- dünyây, gönlünden gider! tâ alas n, can âleminden haber. Harâmdan sak n, farz yapma a bak! farz yapmazsan, olur hâlin harâb! 8

9 ESHÂB-I K RÂM aleyhimürr dvân Herhangi bir kimse, herhangi bir zemânda, herhangi bir yerde, herhangi bir kimseye, herhangi bir fleyden dolay, herhangi bir sûretle hamd eder, onu medh ederse, bu hamdlerin hepsi Allahü teâlâya mahsûsdur. Çünki, her fleyi yaratan, terbiye eden, yetifldiren, her iyili i yapan, gönderen ancak Odur. Kuvvet, kudret sâhibi yaln z Odur. nsan bir fleyi yaratd demek, yaratd kelimesini Allahü teâlâdan baflkas için söylemek, sivrisine in apartman yapmas n veyâ otomobil kullanmas n söylemek gibidir ve çok çirkin günâhd r. Söylenen kimse ile alay etmek, onu küçültmek demekdir. Bütün düâlar, iyilikler, Onun Peygamberi ve sevgilisi olan (Muhammed) aleyhisselâma ve Onun Ehl-i beytine ve Eshâb n n hepsine r dvânullahi teâlâ aleyhim ecma în olsun! (Mir ât-i kâinât) ismindeki büyük târîh kitâb n n sâhibi Niflânc zâde Muhammed bin Ahmed rahime-hullahü teâlâ buyuruyor ki, (Eshâb- kirâm, çeflidli fleklde ta rîf edilmifldir. (Mevâhib-i ledünniyye)de diyor ki, Peygamberimizi sallallahü aleyhi ve sellem diri iken ve Peygamber iken bir ân gören, e er kör ise, bir ân konuflan, büyük veyâ küçük, her mü mine (Sâhib) veyâ (Sahâbî) denir. Birkaç dânesine (Eshâb) veyâ (Sahâbe) yâhud (Sahb) denir. Kâfir iken görüp, Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem vefât ndan sonra îmâna gelen veyâ mü min olarak görüp de, sonra meâzallah mürted olan kimse, sahâbî de ildir. Eshâb- kirâm aras nda bulunan Ubeydullah bin Cahfl ve Sa lebe bin Ebî Hât b kâfir, ya nî mürted oldular. Mürted oldukdan sonra tekrâr îmâna gelirse, yine sahâbî olur demifllerdir). Vahflî rad yallahü anh de Sahâbedendir ve Sahâbî olarak vefât etdi. Meflhûr Muhammediyye kitâb nda ismi de vahflî, cismi de vahflî demesi, îmân etmeden evvelki cismini bildirmekdedir. Seksen senelik kâfirler îmâna gelip, bir kerre Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem mubârek yüzünü görürse, sahâbî oluyor da, Vahflî rad yallahü anh sahâbî olmaz m? Bu flartlar tafl yan Cinnîler de sahâbî olur. Vahflî hakk nda fazla bilgi almak için, (Se âdet-i Ebediyye) kitâb 1187.ci sahîfeye bak n z! 9

10 Abdülganî Nablüsînin rahime-hullahü teâlâ (Hadîkatün-nediyye) ad ndaki (Tarîkat-i Muhammediyye) flerhi çok k ymetlidir [m. 1873] y l nda stanbulda bas lm fld r [m. 1980]de, birinci k sm n n ofset bask s yap lm fld r. 13. cü sahîfesinde diyor ki, (Mü min olarak Resûlullah sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem ile buluflan ve mü min olarak öldü ü bilinen cin ve insana sahâbî denir. Bu ta rîfe göre, a mâ olan da ve uzun zemân birlikde bulunm - yan da sahâbî olur. Melek sahâbî olmaz. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem vefât etdi i zemân yüzyirmidörtbinden fazla sahâbî vard. Hepsi âlim, kâmil, yüksek insanlar idi). Bütün din büyükleri diyor ki, Eshâb- kirâm aleyhimürr dvân Peygamberlerden aleyhimüssalevâtü vetteslîmât sonra ve meleklerden sonra mahlûklar n en efdali, en üstünüdür. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem bir kerre gören bir müslimân, görmiyenlerin hepsinden, hattâ Veysel Karânîden katkat dahâ yüksekdir. Eshâb- kirâm aleyhimürr dvân, fiâma girince, bunlar gören h ristiyanlar, hâllerine hayrân kal p, (Bunlar, Îsâ aleyhisselâm n havârîlerinden dahâ yüksekdir) dediler. Bu dînin en büyük âlimlerinden olan Abdüllah ibni Mubârek rahime-hullahü teâlâ buyuruyor ki, (Resûlullah n sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem yan nda giderken hazret-i Mu âviyenin rad yallahü anh bindi i at n burnuna giren toz, Ömer bin Abdül azîzden bin def a dahâ üstündür). Eshâb- kirâm n aleyhimürr dvân üstünlüklerini bildiren âyet-i kerîme ve hadîs-i flerîfler pek çokdur. Sûre-i Âl-i mrân 110.cu âyet-i kerîmesinde meâlen, (Sizler, bütün insanlar içinde, en iyi bir ümmetsiniz, cemâ atsiniz.) buyuruldu. Ya nî Peygamberlerden sonra, bütün insanlar n en iyisisiniz! Sûre-i Tevbe 103.cü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Mekke-i mükerreme ehâlîsinden olup, Medîne-i münevvereye hicret eden Sahâbe-i kirâmdan ve iyilikde onlar n izinden gidenlerden, Allahü teâlâ râz d r. Onlar da, Allahü teâlâdan râz d rlar. Allahü teâlâ onlara Cennetler hâz rlam fld r.) buyuruldu. Sûre-i Enfâl 64.cü âyet-i kerîmesinde, Allahü teâlâ, sevgili Peygamberine sallallahü aleyhi ve sellem, (Sana Allahü teâlâ yetiflir ve sana tâbi olan mü minler yetiflir.) buyurdu. O zemân Sahâbe-i kirâm pek az idi. Fekat, Allahü teâlâ yan nda dereceleri pek yüksek oldu undan, dîni yaymakda sana yetiflirler buyuruldu. Sûre-i Fethde 29.cu âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki, (Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem Allahü teâlân n Peygamberidir ve Onunla birlikde bulunanlar n [ya nî Eshâb- kirâ- 10

11 m n] hepsi, kâfirlere karfl fliddetlidirler. Fekat, birbirlerine karfl merhametli, yumuflakd rlar. Bunlar çok zemân rükû da ve secdede görürsünüz. Herkese dünyâda ve âh retde her iyili i, üstünlü ü, Allahü teâlâdan isterler. R dvân, ya nî Allahü teâlân n kendilerini be enmesini de isterler. Çok secde etdikleri yüzlerinden belli olur. Onlar n hâlleri, flerefleri böylece Tevrâtda ve ncîlde bildirilmifldir. ncîlde de bildirildi i gibi, onlar, ekine benzer. nce bir filiz yerden ç k p kal nlafld, yükseldi i gibi, az ve kuvvetsiz olduklar hâlde, az zemânda etrâfa yay ld lar. Her taraf îmân nûru ile doldurdular. Herkes filizin hâlini görüp, az zemânda nas l büyüdü diyerek, flafl rd klar gibi, hâl ve flânlar dünyâya yay l p, görenler hayret etdi ve kâfirler k zd lar.) Bu âyet-i kerîme, yaln z indi i zemânda bulunan Eshâb n de il, sonra îmâna gelecek olanlar n da flân n bildirmekdedir. Bilindi i üzere Mu âviye rad yallahü anh da, dîn-i islâm n yay lmas na çok hizmet eden bir sahâbîdir. Allahü teâlân n bu medh ve senâlar na, herbir sahâbî gibi, O da dâhildir. (Mir ât- kâinât) kitâb n n üçyüzyirmialt nc (326) sahîfesinde, Eshâb- kirâm n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în büyüklü ünü, derecelerinin yüksekli ini bildiren hadîs-i flerîflerden flunlar yaz l - d r: 1 (Eshâb m n hiçbirine dil uzatmay n z. Onlar n flânlar na yak flm yan birfley söylemeyiniz! Nefsim elinde olan Allahü teâlâya yemîn ederim ki, sizin biriniz Uhud da kadar alt n sadaka verse, eshâb mdan birinin bir müd arpas kadar sevâb alamaz.) Çünki, sadaka vermek ibâdetdir. bâdetlerin sevâb niyyetin temizli ine göredir. Bu hadîs-i flerîf, Eshâb- kirâm n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în kalblerinin ne kadar çok temiz oldu unu göstermekdedir. Hazret-i Mu âviyeye rad yallahü anh dil uzatanlar n, bu hadîs-i flerîfe uymad klar anlafl lmakdad r. [Müd, menn demekdir. Bir menn, iki r tld r ki, 260 dirhem-i fler î, ya nî 875 gramd r. Sadaka-i f tr yar m sâ, ya nî 2 müd olup 1750 gram bu dayd r.] 2 (Eshâb m n herbiri gökdeki y ld zlar gibidir. Herhangisine uyarsan z, Allahü teâlân n sevgisine kavuflursunuz). Ya nî hangisinin sözü ile hareket ederseniz do ru yolda yürürsünüz. Denizlerde, çöllerde, y ld zlarla cihet bulundu u, yol al nd gibi, bunlar n sözleriyle hareket edenler, do ru yolda giderler. 3 (Eshâb ma dil uzatmakda Allahü teâlâdan korkunuz! Benden sonra onlar kötü niyyetlerinize hedef tutmay n z! Nefsinize uyup, kin ba lamay n z! Onlar sevenler, beni sevdikleri için severler. Onlar sevmiyenler, beni sevmedikleri için sevmezler. Onlara el ile, dil ile eziyyet edenler, gücendirenler, Allahü teâlâya 11

12 eziyyet etmifl olurlar ki, bunun da muâhezesi, ibret cezâs gecikmez, verilir). 4 (Zemânlar, asrlar ehâlîsinin en hayrl s, en iyisi, benim asr m n [müslimân] ehâlîsidir. [Ya nî Sahâbe-i kirâm n hepsidir.] Ondan sonra ikinci asr n, ondan sonra üçüncü asr n mü minleridir). 5 (Beni gören veyâ beni görenleri gören bir müslimân Cehennem atefli yakmaz). Dîn-i islâm n en büyük âlimlerinden Ahmed ibni Hacer Heytemî Mekkî rahime-hullahü teâlâ zemân nda Hindistânda âlimler, Velîler çok oldu u hâlde ve islâm günefli, yükselmifl olup cihân nûrland rmakda iken, kalbleri cehâlet ile kararm fl, menfe at, h rs ile bozulmufl olan z nd klar, Eshâb- kirâma dil uzat yor ve te assubu, edebsizli e kadar götürüyorlard. O zemân, Hind sultân Hümâyûn flâh rahime-hullahü teâlâ olup, dînini çok sever, âlimlere pek hurmet ederdi. hsân ve adâleti ve herkesin flân na yak flan idâresi ile müslimânlara her sûretle iyilik ederdi. Kendisi, Hindistândaki Gürgânîyye devletinin kurucusu olan Bâbür flâh n rahime-hullahü teâlâ o lu idi. flte böyle mes ûd bir zemân n âlimleri, sap klar susdurmak için toplanarak, bni Hacer hazretlerine bafl vurdular. Bu da, Sahâbe-i kirâm n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în üstünlüklerini, iki büyük kitâbda yaz p, delîl, sened ve vesîkalarla düflmanlar n dillerini kesdi. Bunlardan (Savâ ik-ulmuhrika) kitâb nda iki hadîs-i flerîfin tercemesini aynen yaz yorum: 6 (Allahü teâlâ, beni insanlar n en asîlzâdesi olan Kureyfl kabîlesinden seçdi ve bana insanlar aras ndan en iyilerini arkadafl, sâhib olarak ay rd. Bunlardan birkaç n bana vezîrler olarak ve dîn-i islâm, insanlara bildirmekde, yard mc olarak seçdi. Bunlardan ba z lar n da Eshâr olarak, ya nî zevce taraf ndan akrabâ olarak ay rd. Bunlar seb edenlere, iftirâ edenlere, sö enlere Allahü teâlân n ve bütün meleklerin ve insanlar n la neti olsun! Allahü teâlâ, k yâmet günü, bunlar n farzlar n ve sünnetlerini kabûl etmez). [Ebû Bekr ve Ömer rad yallahü anhümâ hem vezîrleri i- di, hem de eshâr idi. Çünki, birisi, ezvâc- mütahherâtdan Âiflenin rad yallahü teâlâ anhâ, ikincisi de, Hafsan n rad yallahü teâlâ anhâ babalar idi. Peygamberimizin sallallahü aleyhi ve sellem mubârek zevcesi Ümm-i Habîbe rad yallahü anhâ annemizin erkek kardefli olan Mu âviye ve babas Ebû Süfyân ve anas Hind rad yallahü anhüm de, eshârdan olup, bu hadîs-i flerîfe dâhildirler.] 7 Yine ayn kitâbda flu hadîs-i flerîfi yaz yor: 12

13 (Eshâb m n ve akrabâm n ve bana yard m eden, gösterdi im yolda gidenlerin sevgisinde benim hakk m koruyunuz! Onlar sevmek sûretiyle benim Peygamberlik hakk m koruyanlar, Allahü teâlâ, dünyâda ve âh retde belâlardan, zararlardan korur. Benim Peygamberlik hakk m düflünmiyerek, onlar incitenleri, Allahü teâlâ sevmez. Allahü teâlân n sevmedi i kimselere azâb etmesi pek yak nd r.) Bu hadîs-i flerîfler, aç kça gösteriyor ki, Eshâb- kirâm n rad - yallahü teâlâ anhüm ecma în her birini sevmemiz, hepsine sayg göstermemiz lâz md r. Aralar nda yapd klar muhârebeleri, Allahü teâlân n emrini yerine getirmek için yapd klar na inanmak lâz md r. Bu muhârebelere kat lanlar n hiçbirinde makâm, flöhret, para h rs yokdu. Hepsi âyet-i kerîmenin ve hadîs-i flerîfin emrini yerine getirmek gâyesinde idiler. Osmân rad yallahü anh flehîd olunca, bütün müslimânlar, hazret-i Alîyi rad yallahü anh halîfe yapd lar. Halîfe hazretleri, önce ortal yat fld rma a bafllad. Sahâbe-i kirâmdan rad yallahü teâlâ anhüm ecma în birço u ise ve bilhâssa aflere-i mübeflflereden, ya nî Cennet ile müjdelenen on kifliden biri olan ve yedinci dedesinde Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem ile akrabâ olan ve islâmiyyetin ilk zemân nda îmâna gelip, kâfirlerden çok cefâ çeken, [Meselâ kâfirler kendisini Ebû Bekr rad - yallahü anh ile ipe ba lay p, nemâz k lmalar na mâni olurlard ] ve stanbulda medfûn bulunan Hâlid ibni Zeyd ebâ Eyyûbel ensârî rad yallahü anh ile âhiret kardefli olan Talha rad yallahü anh ve yine aflere-i mübeflflereden Zübeyr rad yallahü anh ve Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem in ölünceye kadar sevgilisi olan ve Kur ân- kerîmde Allahü teâlâ taraf ndan medh edilmek se âdetiyle flereflenen Âifle rad yallahü anhâ valdemiz, hazret-i Osmân n rad yallahü anh kâtillerinin hemen yakalanarak k sâs yap lmas n halîfeden istediler. Halîfe de, (Ortal k kar - fl k oldu undan, bu ifle bafllarsam, fitnenin artmas na ve belki ikinci bir fâci an n ç kmas na sebeb olur. Önce isyân basd ray m, ortal râhata kavuflduray m, ondan sonra, Allahü teâlân n k sâs emrini yapaca m) dedi. Karfl tarafdakiler ise, kâtillerin, flimdi bile belli olmad n, dahâ sonra hiç bulunam yacaklar n ve dînin emri yap lam yaca n, ancak flimdi mümkin oldu unu, ictihâd ederek söylediler. Böyle ictihâd edenler aras nda bulunan Talha rad yallahü anh, fiâmda vazîfeli oldu u için, Bedrde bulunamam fl, di er bütün gazâlarda bulunmufl, hele Uhud muhârebesinde, Allahü teâlân n yolunda çok iflkencelere u ram fld. Resûlullaha sallallahü 13

14 aleyhi ve sellem kendisini siper etmifl ve sallallahü aleyhi ve sellem efendimizi ok ya muru alt nda s rt na alarak kayaya ç karm fld. Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem (Talha ve Zübeyr Cennetde benim komflular md r) buyurdu unu, hazret-i Alî rad - yallahü anh söyliyor. Zübeyr bin Avvâm rad yallahü anh da, Hadîcet-ül-kübrân n rad yallahü anhâ birâderi o ludur ve sallallahü aleyhi ve sellem efendimizin halas Safiyyenin o lu olup, islâmiyyetin ilk günlerinde, onbefl yafl nda iken müslimân olmufldur. Allahü teâlân n yolunda ilk k l nc çeken budur. Ya nî, islâm subaylar n n birincisidir. Birçok gazâlarda ve en tehlükeli ânlarda, Resûlullah n önünde çarp flarak çok yerinden yaralanm fld. Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz (Her Peygamberin havârîsi vard r. Benim havârim Zübeyrdir) buyurmufldur. Ömer rad - yallahü anh vefât edece i zemân, halîfe olmaya lây k gördü ü alt kifliden biri Talha, biri de Zübeyrdir. Zübeyr çok zengin olup, bütün servetini Resûlullah u runda fedâ etmifldi. flte bu büyük zâtlar, k sâs n hemen yap lmas na ictihâd edip, fliddetle istediler. O zemân, Eshâb- kirâm n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în ictihâd üç dürlü idi. Bir k sm, halîfe gibi ictihâd etmifldi. Bir k sm da, karfl taraf gibi ictihâd etmifldi. Üçüncü k sm ise, susmay uygun görmüfldü. Bunlardan her birinin, baflkas na uymay p kendi ictihâd ile hareket etmesi lâz m idi. Birinci ve ikinci k smda olanlar ço ald. Abdüllah bin Sebe ad ndaki yehûdî, ifle kar flarak, ifl muhârebeye sürüklendi ve Basra ve Cemel vak alar meydâna geldi. Mu âviye rad yallahü anh, o zemân fiâmda vâlî idi. Üçüncü k sm ictihâd nda olup, idâresindeki müslimânlar bu muhârebelere kar fld rmam fld. Hepsinin râhat ve sükûnetle yaflamas n te mîn etmifldi. Fekat, Alî rad yallahü anh fiâml lar da ça r nca, Mu âviye rad yallahü anh, birçok hadîs-i flerîfleri düflünerek, karfl taraf gibi ictihâd etdi. Halîfe fiâml larla anlaflmak üzere iken, araya siyonizm, yehûdî parma kar flarak, S ffîn muhârebesi meydâna geldi. Bu muhârebelerde, Eshâb- kirâm rad yallahü teâlâ anhüm ecma în birbirlerini incitme i, intikâm alma, hilâfete, saltanata, rütbe ve servete kavuflma aslâ düflünmemifl, yaln z ictihâdlar farkl oldu undan, dînin emrini yerine getirme e u raflm fllard r. Muhârebe zemân nda bile, birbirleri ile mektûblafld klar, nasîhat verdikleri, sevifldikleri çok misâllerle meydândad r. Meselâ, S ffîn muhârebesi s ralar nda, stanbul imperatoru ikinci Kostantin, hu- 14

15 dûdlardaki islâm flehrlerine râhats zl k veriyordu. Mu âviye rad - yallahü anh, ona mektûb yaz p: (Bu sark nt l kdan vazgeçmezsen, flimdi efendimle sulh yapar, onun askerinin kumandan olur, oraya gelip, flehrlerini yakar m. Seni domuzlara çoban yapar m) demifldi. Yine ayn zemânda, halîfe Alî rad yallahü anh, büyük bir kalabal k karfl s nda (Kardefllerimiz bizden ayr ld. Onlar, kâfir ve fâs k de ildirler. Çünki, ictihâdlar öyle oldu) buyurdu. Birbirleri ile harb ederken, birisi ötekine kardeflim dedi. O da, buna efendim dedi. Bunlar n muhârebeleri, ictihâdlar ayr oldu u için olup, saltanat için, mal ve flöhret için de ildi. Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki, ictihâd nda isâbet eden müctehide ikiden ona kadar, hatâ edene de, bir sevâb verilir. Eshâb- kirâm n hepsi, müctehid idi. Her müctehide, kendi ictihâd ile amel etmesi farzd r. mâm- Müslimin üstâdlar ndan Ebû Zür atirrâzî rahime-hümallahü teâlâ, kitâb nda diyor ki, (Eshâb- kirâm rad yallahü teâlâ anhüm ecma în afla l yan, onlara dil uzatan, z nd kd r. Müslimânlar n, Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem düflmanlar n düflman bilmeleri ve onlara, Ehl-i beytin düflmanlar ndan dahâ fazla la net etmeleri lâz m gelir. Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem büyük düflman olan ve çok eziyyet ve cefâlar etmifl olan Ebû Cehle la net etmiyorlar, ona birfley demiyorlar da, Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem medh etdi i, sevdi i Mu âviyeyi rad yallahü anh, Ehl-i beyte düflman zannedip, bu kerîm olan zâta dil uzat yorlar ve hâflâ la net ediyorlar. Bu nas l dindir, nas l müslimânl kd r? Muhammed aleyhisselâm n, Allahü teâlân n peygamberi oldu unu, Kur ân- kerîmin Ona Allahü teâlâdan geldi ini bizlere ulafld ran Eshâb- kirâmd r. Eshâb- kirâm büyük ve do ru bilmiyen, onlar n bizlere ulafld rd klar haberlere de inanmaz ve tabi î, dinleri y k l r, gider). bni Hazm diyor ki, Eshâb- kirâm n cümlesi ehl-i Cennetdir. Çünki, Allahü teâlâ bunlar için meâlen (En büyük dereceler verece im) buyurdu. Sûre-i Hadîdde 10.cu âyet-i kerîmede, (Onlar n hepsine hüsnây, ya nî Cenneti va d etdik), sûre-i Enbiyâda meâlen (Onlar ezelde, hiçbir fleyi yaratmadan evvel, Cennetlik eyledim. Cehennem onlardan uzakd r) buyuruyor. Bu âyet-i kerîmelerden anlafl l yor ki, Eshâb- kirâm n hepsi rad yallahü teâlâ anhüm ecma în ehl-i Cennetdir. Hiç birisi Cehennem atefline yaklaflm yacakd r. Çünki, hüsnâ ile ya nî Cennet ile müjdelenmifllerdir. Yine Mir ât-i kâinât n üçyüzyirmiyedinci (327) sahîfesinde buyuruyorki: Akâ id kitâblar n n hepsinde flöyle yaz l d r: Eshâb- kirâm n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în hepsini büyük bilmek, 15

16 hepsine hüsn- zan etmek, hepsinin sâlih ve âdil oldu una inanmak, hiçbirine dil uzatmamak, düflmanl k etmemek ve bir k sm n sevdi i için, ötekileri fenâ bilmemek kat î delîller ile bütün müslimânlara vâcibdir. Allâme Sa deddîn-i Teftâzânî rahime-hullahü teâlâ, (fierh-i akâid) de diyor ki, (Eshâb- kirâm n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în aralar ndaki muhârebelerin dînî sebebleri vard r. Onlara dil uzatanlar n sözleri edille-i kat iyyeye, ya nî Kur ân- kerîme ve hadîs-i flerîflere uygun de ilse, kâfir olurlar. Uygun ise büyük günâha girerler. Bid at sâhibi, ya nî sap k olurlar.) Mevâhib-i ledünniyyede, (Eshâb m n rad yallahü teâlâ anhüm ecma în ismini iflitince, susunuz! fiânlar na yak flm yan sözleri söylemeyiniz) hadîs-i flerîfi yaz l d r. Eshâb- kirâm n r dvânullahi aleyhim ecma în flânlar na lây k olm yan sözleri söylemek, müslimânlara yak flmaz. Onlar n muhârebeleri kötü sebeblerle, afla düflüncelerle de ildi. Onlar n rûhlar ve nefsleri, insanlar n en iyisinin ve yükse inin sallallahü aleyhi ve sellem huzûrunda bulunarak, derslerini ve nasîhatlar n dinliyerek temizlenmifl, nûrlanm fl, kalblerinde kin ve geçimsizlik kalmam fld. Her biri ictihâd makâm na yükselmifl oldu undan, kendi ictihâdlar na uygun hareket etmeleri lâz m ve vâcib idi. Ba z ifllerde ictihâdlar ayr l nca birbirlerine uymay p, kendi ictihâdlar na uymalar do ru yol idi. Onlar n birbirlerine uymamalar da, uymalar gibi, hak üzere idi. Nefsin arzûsu de ildi. Ba z lar, imâm- Alî rad yallahü anh ile harb edenlere kâfir diyor. Hâlbuki, Sahâbe-i kirâmdan rad yallahü teâlâ anhüm ecma în bir k sm, ictihâdlar nda çok def a Peygamber efendimize sallallahü aleyhi ve sellem de uymad lar. Bu ayr lmalar, kabahat say lmad. Cebrâîl aleyhisselâm geldi i zemân, bunlara birfley denilmedi. O hâlde, imâm- Alînin rad yallahü anh ictihâd na uym yanlara dil uzat labilir mi? Bunlara kâfir denebilir mi? Hem de, uym yanlar çok idi ve ço u, Sahâbe-i kirâm n rad yallahü anhüm büyükleri ve Resûlullah n sallallahü aleyhi ve sellem sevgilileri ve hattâ Cennet ile müjdelenmiflleri idi. Onlara dil uzat labilir mi? Kâfir denebilir mi? Dîn-i islâm n yar s na yak n emrlerini bizlere ulafld ran onlard r. Onlara kusûrlu denirse, dînin yar s sars l r. O büyüklerden hiçbirine, bu dînin büyüklerinden hiçbiri sayg s zl kda bulunmam fld r. Dört mezhebin reîsleri ve Sôfiyye-i aliyyenin büyükleri, onlar büyük ve yüksek bilmifldir. Kur ân- kerîmden sonra dîn-i islâm n en do ru kitâb (Buhâriyyi flerîf)dir. fiî îler de buna inan yor. flte Buhâriyyi flerîfde, her- 16

FÂ DEL B LG LER MUHTEL F B LG LER

FÂ DEL B LG LER MUHTEL F B LG LER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci K sm FÂ DEL B LG LER Ahmed Cevdet Pafla kinci K sm MUHTEL F B LG LER lm Hey etimizce Hâz rlanm fld r K rkbirinci bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.:

Detaylı

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâb n içinde on adet risâle vard r) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzikinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad.

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Ba dâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Ellibeflinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 523

Detaylı

7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB

7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB Hakîkat Kitâbevi Yay nlar No: 7 CEVÂB VEREMED D YÂ-ÜL KULÛB Harputlu SHAK EFEND Otuzikinci Bask Hakîkat Kitâbevi Darüflflefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL

DÜRR-ÜL ME ÂR F. Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL DÜRR-ÜL ME ÂR F Raûf Ahmed Müceddidî 1998 STANBUL 2 ÖNSÖZ Allahü teâlâya hamd olsun. Resûlüne sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine ve âdil ve sâd

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER

FÂİDELİ BİLGİLER MUHTELİF BİLGİLER Hakîkat Kitâbevi Yay nlar : 1 Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER Ahmed Cevdet Paşa İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır Elliikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. No: 53 P.K.:

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları: 1. Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER. Ahmed Cevdet Paşa. İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER. İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır

Hakîkat Kitâbevi Yayınları: 1. Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER. Ahmed Cevdet Paşa. İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER. İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır Hakîkat Kitâbevi Yayınları: 1 Birinci Kısm FÂİDELİ BİLGİLER Ahmed Cevdet Paşa İkinci Kısm MUHTELİF BİLGİLER İlm Hey etimizce Hâzırlanmışdır Yirmisekizinci baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 57 P.K.:

Detaylı

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi DarüĢĢefeka Cad.

Detaylı

HAK SÖZÜN VESÎKALARI

HAK SÖZÜN VESÎKALARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 2 HAK SÖZÜN VESÎKALARI (Bu kitâbın içinde on adet risâle vardır) Ebül-berekât Abdüllah Süveydî rahmetullahi teâlâ aleyh Otuzaltıncı Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad.

Detaylı

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

FÂİDELİ BİLGİLER. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. FÂİDELİ BİLGİLER Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL

MEBDE VE ME ÂD. mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh. Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL MEBDE VE ME ÂD mâm- Rabbânî, Müceddid-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendî Rad yallahü anh Terceme Süleymân Kuku 2002 STANBUL Gayb perdesi ard nda olan güzelliklerin, Hepsini Senin güzel sûretine koydular.

Detaylı

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI

NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 8 NG L Z CÂSÛSUNUN T RÂFLARI ve ngilizlerin slâm Düşmanl ğ Terceme eden M.S ddîk Gümüş Doksandördüncü Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik

KIYÂMET ve ÂHIRET. MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 6 Birinci K sm KUR ÂN-I KERÎMDE KIYÂMET ve ÂHIRET Müellifi mâm- Gazâlî Mütercimi Ömer Beğ Nefs Muhâsebesi kinci K sm MÜSL MÂNA NASÎHAT Vehhâbîlik Seksenüçüncü Bask Hakîkat

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB. Harputlu İSHAK EFENDİ. Otuzikinci Baskı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB. Harputlu İSHAK EFENDİ. Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 7 CEVÂB VEREMEDİ DİYÂ-ÜL KULÛB Harputlu İSHAK EFENDİ Otuzikinci Baskı Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083 Tel: 0212 5234556-5325843 Fax: 0212 5233693 http://www.hakikatkitabevi.com.tr

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 3 HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Terceme eden: Kemâhl Feyzullah Efendi Yüzbirinci Bask Hakîkat Kitâbevi Da rüş şe fe ka Cad. No: 53 P.K.: 35 34083 Fâtih-

Detaylı

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN

MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN MENÂKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakîkat Kitâbevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakîkat Kitâbevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied,

Detaylı

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K.

HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN. Written by Hüseyn Hilmi Işık. Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi. Hakikat Kitabevi. Darüşşefeka Cad. No:53 P.K. HERKESE LÂZIM OLAN ÎMÂN Written by Hüseyn Hilmi Işık Published by Hakikat Kitabevi at Smashwords Copyright 2011 by Hakikat Kitabevi Smashwords Edition, License Notes This free e-book may be copied, redistributed,

Detaylı

11 ŞEVÂH D-ÜN NÜBÜVVE

11 ŞEVÂH D-ÜN NÜBÜVVE HakîkatKitâbeviYayınlarıNo:11 ŞEVÂH D-ÜN NÜBÜVVE PeygamberlikMüjdeleri MevlânâAbdürrahmânCâmî Hâzırlayan HüseynHilmiIşık Elliikinci Bask HakîkatKitâbevi DarüşşefekaCad.No:53P.K.:3534083 Fâtih- STANBUL

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK MÜJDELERİ MEVLÂNÂ ABDÜRRAHMÂN CÂMÎ TERCEME EDEN: MAHMÛD BİN OSMÂN LÂMİÎ ÇELEBÎ

Hakîkat Kitâbevi Yayınları ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK MÜJDELERİ MEVLÂNÂ ABDÜRRAHMÂN CÂMÎ TERCEME EDEN: MAHMÛD BİN OSMÂN LÂMİÎ ÇELEBÎ Hakîkat Kitâbevi Yayınları ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK MÜJDELERİ MEVLÂNÂ ABDÜRRAHMÂN CÂMÎ TERCEME EDEN: MAHMÛD BİN OSMÂN LÂMİÎ ÇELEBÎ YEDİNCİ BASKI Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 57 P. K. : 35 34262

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

MAHZEN-ÜL ULÛM. Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL

MAHZEN-ÜL ULÛM. Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL MAHZEN-ÜL ULÛM Seyyid Abdülzâde Muhammed Tâhir Serkiz Urpîlyân 1998 STANBUL 1 MEVZÛ LAR Ç NDEK LER SAHÎFE Takrizler: Ahmed Cevdet Pâflan n takrîzi, Gelenbevîzâdenin takrîzi...5 brâhîm Râflid bin Nu mân

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR (K ymeti bulunam yan yaz lar) mâm- Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî ve Muhammed Ma sûmun Mektûbât ndan Seçme Yaz lar Hâz rl yan Hüseyn Hilmi Iş k Rahmetullahi

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim mans z vatan, vatans z iman muhafaza edilmez... Ad na Sahibi Ömer ÖNGÜT Sorumlu Yaz flleri Müdürü smail YAVUZ Yay n Yönetim: Nuri ÖLÇER Yay n Kurulu: Nuri ÖLÇER smail YAVUZ U ur KARA Yusuf DO ANGÜN fiinasi

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp

Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Sahabe Hat ras, Tarih Hazinesi, Tabiat Harikas Muhteflem fieehir; Eyüp Edirnekap surlar ndan bafllay p Karadeniz e kadar uzanan genifl bir co rafya üzerine kurulu olan Eyüp ilçesi stanbul un en büyük ilçelerinden

Detaylı

İMÂN İTİKAD BİLGİLERİ

İMÂN İTİKAD BİLGİLERİ İMÂN İTİKAD BİLGİLERİ (Bu yazı serisi, TAM İLMİHAL SE ADET-İ EBEDİYYE kitabının, fıkıh bilgileri haricindeki iman, i tikad ve nasihat kısımlarından derlenmiştir) İman nedir? 20.2.2003 İman, Resûl-i Ekrem

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk.

H. Hüseyin HELVACI B R DEY M. Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2009 H. Hüseyin HELVACI B R DEY M Kiflinin do rusu kendi do rusudur; As l do ru, herkesin (cumhur un) do rusudur. CUMHUR: 1. Halk. 2. Topluluk. 2010 H. Hüseyin HELVACI ÖNSÖZ Sevgili okurlar m, fliirlerimi

Detaylı