Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 42 DERLEME Ýmmunsupresif Ýlaçlarýn Etki Mekanizmalarý Effect Mechanism Of Immunosupressive Drugs Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA Arþ.Gör. Hayriye Þentürk ÇÝFTÇÝ 2 Yrd. Doç. Dr. Hilmi TOZKIR Prof.Dr. Mehmet GÜRTEKÝN Prof.Dr. Mahmut ÇARÝN Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi, Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý 2 Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi, Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Gaziantep Týp Dergisi 2009;5(3): Özet Etkili immunsupresyon, baþarýlý bir organ transplantasyonu için önemlidir. Burada solid organ transplantasyonunda kullanýlan farklý immunsupresif ajanlara genel bir bakýþ yapacaðýz. Ýmmunsupresif ajanlarýn sayýsý gün geçtikçe artmaktadýr. Bu ajanlar, allografta karþý oluþan immunolojik cevabýn farklý basamaklarýný hedef alýrlar. Bu immunsupresif ajanlar: steroidler, anti-proliferatif ajanlar (azatiyopirin and mikofenolat), kalsinörin inhibitörleri (siklosporin ve tacrolimus), TOR inhibitörleri (sirolimus ve everolimus) poliklonal ve monoklonal antikor preparasyonlarýdýr. Anahtar kelimeler: Organ transplantasyonu, Immunsupresif tedavi Abstract Effective immunosuppression is a key to successful organ transplantation. This study will provide an overview of different immunosuppressive agents used in solid organ transplantation. An increasing number of immunosuppressive agents are available and these agents target different steps of the immunological response to an allograft. These immunosuppressive agents are steroids, antiproliferative agents (azathioprine and mycophenolate), calcineurin inhibitors (cyclosporine and tacrolimus), TOR inhibitors (sirolimus and everolimus), polyclonal and monoclonal antibody preparations. Key Words: Organ transplantation, Immunosuppressive therapy Giriþ Organ ve doku naklinde, immünsupresif tedavinin amacý, alýcý da graft (nakledilen doku veya organ) a karþý tolerans oluþturmak, red olayýnýn gerçekleþmesini önlemektir. Bu da graftýn sað kalým süresinin ve/veya hastanýn yaþam süresinin uzamasýný saðlamaktadýr. Bu avantaj sayesinde graftýn sað kalým süresi ve/veya hastanýn yaþam süresi uzamaktadýr. The United Network of Organ Sharing (UNOS) verileri, canlý donördan yapýlan böbrek transplantasyonlarýnda nakil sonrasý., 3. ve 5. yýllardaki graft sað kalým oranlarýný %94.5, %87 ve %78.4 olarak bildirilmiþtir. Bu oran kadavradan yapýlan böbrek nakillerinde ise, %89.4, %76.3 ve %64.7 dir. Son veriler böbrek transplantasyonlarýnda graft yetmezlik riskinin, akut rejeksiyon ataklarýna sahip olan alýcýlarda %0.4, akut rejeksiyon ataklarý geçirmeyen alýcýlarda ise %6.3 oranýnda azaldýðýný göstermektedir. Ýmmunsupresif ajanlardaki geliþmelerle daha etkili, daha güvenli ve daha hedefe yönelik bir tedavi transplantasyondaki baþarýnýn artýþýna katkýda bulunmaktadýr (,2). Ýmmunsupresyon ile antijen tanýnarak, red olayýnýn oluþmasýnda kilit pozisyonunda bulunan T hücrelerinin antijeni saptama ve çoðalma, farklýlaþma ve antikor yapýmý iþlevi baskýlanmaktadýr. Temel olarak iki immunsupresyon yöntemi vardýr. a) Nonspesifik immunsupresyon b) Spesifik immunsupresyon Nonspesifik immunsupresyon, immun sistemin aktivasyonunu antijene baðlý olmaksýzýn engeller. Burada immun sistemin fonksiyonu her aþamada baskýlandýðý için alýcýyý enfeksiyonlara duyarlý hale getirir. En sýk kullanýlan non-spesifik immunsupresif ilaçlar steroidler, azathiopirin, anti lenfosit globulin lerdir. Spesifik immunsupresyon, antigraft cevabý enfeksiyonlara duyarlýlýk artýþýna yol açmadan durduran protokollerle yapýlan immunsupresyondur (3,4) (Þekil ). 950 lerde tüm vucut ýþýnlamasý tek immunsupresyon yöntemi idi. Arþ.Gör.Dr. Tülay Kýlýçaslan AYNA, Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi, Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Adres: : Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi Temel Bilimler Binasý Çapa ÝSTANBUL Tel: Faks: Geliþ Tarihi: Kabul Tarihi: Gaziantep Týp Dergisi /Yýl 2009 / Cilt 5 / Sayý 3

2 43 Þekil. Yaptýðýmýz bu çizimle farklý immunsupresif ilaçlarýn etkilerini özetleyebiliriz. Reddi önleme konusunda faydalý olmasýna raðmen, hastalar ya infeksiyondan ya da kemik iliði aplazisinden dolayý kaybedilmekte idi. 960 larda AZA immunsupresif tedavi protokollerine katýldý. Bu sayede graft yaþamýnýn uzatýlmasý, böbrek transplantasyonu yapan merkezlerin artmasýna yol açmýþtýr. 970 li ALG-ATG, 980 li yýllarda ise CsA klinikte kullanýlmaya baþlamýþtýr. CsA nýn böbrek transplantasyonunda kullanýmý ile böbrek transplantasyonda graft yaþamýnda %0-5 oranýnda iyileþme saðlanmýþtýr. Ýmmun sistem reaksiyonlarýndaki mekanizmalarýn daha detaylý saptanmasý ile kullanýma giren ilaçlar gün geçtikçe artmaktadýr. Reddi engellemek amacýyla kullanýlan immunsupresiflerin çoðu kritik doz ilaç adýný almaktadýr. En iyi ve en düþük yan etkiyi belirlemek için de için kan düzeylerinin saptanmasý gerekmektedir (3,5). Farklý transplantasyon merkezlerinde farklý immunsupresif tedavi protokolleri uygulanamakla birlikte, günümüzde mevcut immumnosupresif ilaçlar þöyle özetlenebilir. KORTÝKOSTEROÝDLER Kortikosteroidlerin en önemli immunsupresif etkileri Antijen Sunan Hücreler (ASH) ve T hücreleri üzerinedir. Kortikosteroidler, ASH dan salýnan sitokinlerin (IL-, IL- 6) hücre yüzeyinde eksprese olmasýný engeller. Ayrýca immun reaksiyonlarda önemli rol oynayan IL-2 nin üretimini baskýlayarak, T hücre proliferasyonuna da engel olur. Sitoplazmaya geçtikten sonra, 90 kd aðýrlýðýndaki ýsý-þokproteini ile birlikte bulunan sitoplazmik reseptörüne baðlanýr. Bu baðlanma ile ýsý-þok proteini kompleksten ayrýlýr ve reseptör steroid ikilisi hücre çekirdeðine geçerek glikokortikoid yanýt elemanlarý olarak adlandýrýlan DNA dizisine baðlanýr. Bu baðlanma ile sitokin gen kopyalamasýnýn inhibe edildiði düþünülmektedir. Bu etki mekanizmasý ile kortikosteroidler, birçok sitokinin sentezinde rol oynayan Nuklear Faktör kapa-beta (NK-kb) nýn çekirdeðe geçip DNA ya baðlanmasýný önlemektedir. Anti enflamatuar etkileri ise muhtemelen monositlerin inflamasyon alanýna göçünü engellemek suretiyle gerçekleþmektedir (6-9). Genelde transplantasyon pratiðinde, prednizon ve prednizolon formunda kullanýlan steroidler hýzla emilir. Yaklaþýk -3 saatte serumda yüksek deðerlere ulaþýr. Prednizon ve prednizolon ikili veya üçlü protokollerde nonspesifik bir ajan olarak kullanýlmaktadýr. Akut redlerin tedavisinde metil prednizolon kullanýlmaktadýr (8,0). AZATÝYOPÝRÝN (AZA) AZA karaciðerde metabolize olarak, önce 6- merkaptopurin e daha sonrada aktif formu olan 6-thioisinic aside dönüþmektedir. 6-thioisinic asit, hücrenin DNA sý ile birleþerek purin nukleotid sentezini inhibe eden ve RNA sentez ve metabolizmasýný bozan bir purin analoðudur. Bu ajan genel miyelosit baskýlayýcýsýdýr. Kemik iliðinde promiyelositlerin proliferasyonunu inhibe ederek monosit sayýsýný azaltmaktadýr. Bu ilacýn kullanýmýný etkileyen en önemli yan etkidir. AZA, siklosporinin transplantasyon merkezlerinde kullanýlmaya baþlamasýndan sonra yardýmcý ilaç pozisyonuna düþmüþtür. Günümüzde mikofenolat mofetil (MMF) in kullanýma girmesi ile nakil sonrasý dönemde daha da az kullanýlmaktadýr (4,0).

3 44 KALSÝNÖRÝN ÝNHÝBÝTÖRLERÝ Siklosporin (CsA): Fungal kaynaklý bir makroliddir. Kalsiyuma baðlý IL-2 üretimini engelleyen bir siklik peptiddir. Sitoplazmaya geçen CsA, reseptörü olan siklofiline baðlanarak kalsinörin isimli enzimin aktivitesini ve bu yolla nükleer faktör (NF-ATc) aktivasyonunu engeller. Böylece baþta IL-2 olmak üzere IL-4, Interferon-gama (IFN-), Tümör Nekroz Faktör alfa (TNF-) nýn gen transkripsiyonu ve IL-2 Reseptör (IL-2R) ekspresyonu engellenmektedir. Bu sayede lenfosit proliferasyonu da engellenmektedir (0). CsA kritik doz ilaç grubuna girmektedir. Bu ilaçlarda kan düzeyleri ve buna baðlý olarak da ilaç kan seviyelerinin takibi hasta ve graft açýsýndan önem kazanmaktadýr. CsA kullanýma sunulduðu zaman toksik komplikasyonu ile daha uyumlu olduðu düþünülen çentik düzeyi (trough level-c0) ölçülmekte idi. CsA uygulandýktan sonra yüksek konsantrasyona ulaþma zamaný 0-4 saat arasýdýr. Özellikle ilaç uygulandýktan sonra 2. saatte en yüksek kan düzeyine ulaþmaktadýr. Týbbi Biyoloji Anabilim Dalýndaki Ýmmunsupresif laboratuvarýnda, yaptýðýmýz bir çalýþmada, böbrek transplantasyonu olmuþ hastalarýn farklý dilüsyonlarda C2 düzeyleri saptanmýþ ve iki farklý dilüsyon çalýþmasýnýn birbiri ile uyumlu olduðu belirlenmiþtir. Çalýþma sonucunda C2 kan düzeylerinin C0 kan düzeylerinden yüksek olduðu belirlenmiþtir. Ayrýca laboratuvarýmýzda geliþtirdiðimiz dilusyon çalýþmasýnýn maliyetinininin daha düþük olduðu belirlenmiþtir (). Nakil öncesi böbrek hasta-verici çiftlerine uyguladýðýmýz bir diðer çalýþmada, Karýþýk Lenfosit Kültür (Mixed Lymphocyte Culture-MLC) testinde farklý kombinasyonlarda hücrelerin proliferasyonu deðerlendirilmiþtir. Fitohemaglotinin ile stimüle edilen hasta verici çiftlerinde en düþük inhibisyona CsA-Aza- MeP sebep olurken, en yüksek inhibisyon FK-506-MMF- MeP kombinasyonunda görülmüþtür (2). Bir baþka çalýþmamýzda ise, MLC teste IL-2 ilave edilerek test modifiye edilmiþtir. Bu þekilde kemik iliði transplantasyonu yapýlmasý planlanan hasta-verici çiftlerinin saptanamayan Ýnsan Lökosit Antijenleri (Human Leucocyte Antigen-HLA) farklýlýðýnýn saptanmasýna çalýþýlmýþtýr. Bu kombinasyonlar üzerine CsA ve MeP ilave edilerek hastalarýn direnç ve duyarlýlýklarý araþtýrýlmýþtýr. Sonuç olarak hastalarýn büyük bölümünün CsA ya duyarlý olduðu saptanmýþtýr (3). Siklosporinde immunsupresyonu saðlayan temel molekül CsA dýr. Ancak sýklýkla görülen AM, AM9, AM4N gibi metabolitler de düþük düzeyde immunsupresif etkiye sahiptir. Bu nedenle CsA nýn spesifik olarak monitorize edilmesi tedavi açýsýndan önemlidir (0,4,5). Kan CsA düzeyleri plazmadan veya tam kandan ölçülebilmektedir. Plazma düzeyleri ýsý baðýmlý olduðu için tam kan ölçümleri tercih edilmektedir. Ayrýca, CsA nýn /3 ü lipoproteinlere baðlanmýþ olarak plazmada bulunur. Ýlacýn büyük bölümü, eritrositlere baðlanmaktadýr. Bu sebeple de tam kan ilaç düzeyleri plazma düzeylerinden daha yüksektir. Ayrýca tam kandan yapýlan ölçümlerle daha anlamlý ve uygulamaya yönelik sonuçlar elde edilmektedir (0,5). Siklosporin gastrointestinal sistem ve karaciðer mikrozomal enzim sisteminde bulunan stokrom p450 tarafýndan metabolize edilir. Çok küçük bir kýsmý böbrek yolu ile olmak üzere genellikle safra yolu ile atýlmaktadýr. p450 aktivitesini veya inhibisyonunu uyararak kalsinörin inhibitör seviyesini azaltan veya artýran birtakým ilaçlar mevcuttýr (0,5). Takrolimus (TAC- FK 506): TAC, Streptomyces tsukubaensis den 984 yýlýnda elde edilmiþ bir makrolid laktondur. Yapýlan in vivo ve in vitro araþtýrmalarda immunsupresif gücünün CsA dan 0-00 kat fazla olduðu gösterilmiþtir. Molekül, fonksiyonel olarak baðlanma halkasý ve effektör bölge olarak isimlendirilen iki kýsýmdan oluþmaktadýr. TAC baðlanma domaini aracýlýðý ile FK 506 baðlanma proteini (FKBP) ne baðlanarak bir kompleks yapar. Bu kompleks daha sonra effektör kýsým aracýlýðý ile kalsinörine baðlanýr. Böylece IL-2 nin gen transkripsiyonu önlenir (6-8). TAC ýn sekiz metaboliti tesbit edilmiþtir. Bunlardan M- II yüksek oranda çapraz reaksiyon gösterir. Karýþýk lenfosit kültür çalýþmasýnda da immunsupresif etkisi tesbit edilmiþtir. Çapraz reaksiyon veren diðer iki metaboliti M- II ý ve M-V farmakolojik olarak aktif deðildir (9). Böbrek transplantasyonu sonrasý TAC kullanan hastalarýn kan düzeylerini iki farklý yöntem ile (Enzyme Linkage Immonosorbent Assay-EMIT ve Microparticle Enzyme Immunoassay-MEIA) belirlediðimiz bir çalýþmada,elde edilen sonuçlarýn birbiri ile uyumlu olduðu, her iki yöntemin de TAC düzeyinin belirlenmesinde kullanýlabilecek güvenilir, uygulamasý kolay teknikler olduðu belirlenmiþtir (20). Sistemik dolaþýmda TAC eritrositlere güçlü bir þekilde baðlanýr. Tam kan ve plazmadan yapýlan düzey çalýþmalarýnda, konsantrasyonlarýnýn daðýlým oraný yaklaþýk 20: dir (2). Eritrositler ve plazma arasýndaki TAC un daðýlým oraný ise, hematokrit seviyelerine ve TAC konsantrasyonuna baðlýdýr. Anabilim dalýmýzda yaptýðýmýz bir araþtýrmada da hematokrit düzeyleri ile TAC kan düzeyleri arasýnda negatif baðlantý tesbit edilmiþtir (22). Plasmada genel olarak serum albumini ve a- asit glikoproteine baðlanýr. TAC ýn farmokinetik özellikleri önemli oranda kiþisel farklýlýklar gösterir. Bu nedenle verilecek olan doz, kan düzeylerine göre ayarlanmaktadýr. Takrolimus sitokrom P450 sisteminin 3A4 izoenzimi ile temel olarak karaciðerde metabolize olur (2,23). MÝKOFENOLAT MOFETÝL (MMF) 995 yýlýnda klinikte kullanýlmaya baþlanan MMF, bir immunsupresif olan mikofenolik asitin (MPA) ester ön ilaç formudur. MMF in aktif komponenti olan MPA Inosin Monofosfat Dehidrogenaz (IMPDH) enziminin seçici ve geri dönüþümlü inhibitörüdür. MPA nýn etki mekanizmasý purin sentezinin durdurulmasýna dayanýr. IMPDH de novo purin sentezinde hýz sýnýrlayýcý enzimdir. IMPDH, de novo purin sentezinde hýz sýnýrlayýcý bir enzimdir. Ýnosinden guanosin nukleotidlerin oluþumunu katalize eder.

4 45 Guanosin nukleotidlerin deplesyonu da T ve B lenfositler üzerinde antiproliferatif etki gösterir. IMPDH enziminin iki izotopu vardýr. Tip I esas olarak lökositlerde bulunurken, tip 2 baþta aktif lenfositler olmak üzere birçok dokuda saptanmýþtýr. MMF Tip 2 izoformunu daha fazla inhibe eder. Ýn vitro olarak MMF, T ve B hücre proliferasyonunu engeller ve sitotoksik T hücre oluþumunu inhibe eder. Ek olarak fibroblast ve endoteliyal hücrelerin mitojenik cevaplarýný baskýlar, karýþýk kültür cevabýný engeller, adezyon moleküllerinin ve/veya ligandlarýnýn glikozilasyonlarýný azaltýr (0,24). MMF gastrointestinal absorbsiyondan sonra hýzla karaciðer tarafýndan hidrolize edilerek aktif formu MPA ortaya çýkar. Lipidde çözünebilen MPA, inaktif metaboliti olan glukuronidinin aksine hücre içine kolayca geçebilir. MMF in, temel metaboliti olan mikofenolik asit glukuronidin böbrekler yoluyla vucuttan atýlýr. MMF klinikte steroid ve kalsinörin inhibitörleri ile birlikte kullanýlmaktadýr (0). TOR ÝNHÝBÝTÖRLERÝ Sirolimus (SRL-Rapamisin): SRL ilk kez 975 de Streptomyces hygroscopicusdan elde edilmiþ, makrosiklik bir laktondur. Baþlangýçta antifungal etkisi için çalýþýlmýþtýr. Yapýlan in vitro çalýþmalarda immunsupresif etkisi belirlenerek 996 da ilk klinik uygulamalarý baþlamýþtýr (25). SRL alloantijenik cevabýn ikinci fazý boyunca etki eder. T hücrelerinin verici antijenleri ile stimülasyonundan sonra, salýnan IL-2 nin reseptörüne baðlanarak birçok siklin ve sikline baðlý kinazlarýn (cdks) oluþumu ve sinyal yolunu aktive eden fosforilasyon kaskatý baþlar. Fosforilasyon kaskatý IL-2 ile uyarýlan T hücresini DNA sentez aþamasýna yönlendirir. SRL da, intrasellüler reseptör FK-Baðlama proteini 2 (FKBP-2) ye baðlanýr. SRL- FKBP-2 kompleksi kalsiyumdan baðýmsýz sinyal yolutargets of rapamycine (TORs-TOR, TOR2) e baðlanarak inhibe eder. Bu baðlanma T hücre döngüsünde G/S geçiþi için gerekli olan siklin-cdk kompleksinin aktivasyonunu engeller. SRL gastrointestinal sistemden hýzlý bir biçimde emilmekte ve -2 saat içinde tepe yoðunluðuna ulaþmaktadýr (25,26). Karaciðerde hem CYP3A hem de p-glikoprotein kanalý ile metabolize edilir. Sirolimus, karaciðerde ve ince baðýrsak da sitokrom p A (CYP3A) ile metabolize edilir, hidroksi, demetil ve hidroksidemetili kapsayan yedi majör metaboliti tam kanda tespit edilmiþtir. SRL kandaki temel bileþenidir ve %90 dan daha büyük bir immunsupresif aktiviteye sahiptir (27). Altýn standart olarak bilinen HPLC yöntemi ile saptanan SRL kan düzeyi sonuçlarý ile MEIA yöntemi ile belirlenen SRL kan düzeyleri karþýlaþtýrýldýðýnda, MEIA yönteminin de kliniði aydýnlatýcý, hýzlý ve doðru bir teknik olduðu belirlenmiþtir (28). Everolimus: Everolimus, sirolimustan türeyen yeni proliferasyon sinyal inhibitörüdür. Kalsiyum kanal blokerleri T hücre döngüsünün erken aþamalarýn etkilerken, everolimus G evresinden S fazýna giriþi önler. Everolimusun farmakokinetikleri CsA ya dayalý tedavi alanlarda deðerlendirilmiþtir. Oral olarak alýndýðýnda hýzla absorbe edildiði, 2 saat sonrada kanda en yüksek düzeye ulaþtýðý bilinmektedir. Yarý ömrü SRL den daha kýsa olan everolimus daha kýsa sürede sabit düzeylere ulaþýr. Her iki ilaçta CsA nefrotoksisitesini artýrabilir. Bu etkiyi transforming growth faktör in üretimini artýran farmakokinetik etkileþimlerden dolayý olduðu düþünülmektedir (0,29). ANTÝLENFOSÝT ÝMMUNGLOBULÝNLER, MONOKLONAL ANTÝKORLAR Antilenfosit serum: (ALS) çalýþmalarý 95 de Woodruff ve Formanýn çalýþmalarý ile baþlamýþtýr (4,0). Bu antikorlar, gama globulin elde etmek amacýyla insan lenfoid dokularý ile immunize edilen at ve tavþanlarda oluþan serumdan elde edilmektedir. Bu moleküller hücre yüzeyini hedef alýrlar. Diðer immunsupresif ajanlar gibi intrasellüler mekanizmalar üzerine etki etmezler. 970 li yýllardan bu yana organ naklinde ALS, Anti Timosit Globulin (ATG) kullanýlmaktadýr. ALS nin etki mekanizmasý tam olarak anlaþýlamamasýna raðmen, belirgin olarak sirkülasyondaki T hücrelerinin proliferatif cevabýný bozar ve bu etki, tedavi kesildiðinde T hücre sayýsýnýn arttýðý zamanda da devam etmektedir (0,30,3). Muronomab-CD3(OKT3): 987 yýlýnda klinikte kullanýma sunulmuþtur. Bir IgG dir. Bu monoklonal antikorlar, antikor üreten B lenfositleri ile sonsuz yaþayabilen miyeloma hücrelerinin hibridizasyonu sonucu elde edilen sonsuz çoðalma kapasitesi olan hücreler tarafýndan üretilmektedir. OKT3, T hücrelerinin yüzey reseptörü olan CD3 reseptörünün epsilon parçasý ile etkileþime girer. Bu reseptörler T hücreleri dýþýndaki doku hücrelerinde bulunmaz. Antijenlerin tanýnmasýn da önemli rol oynayan CD3, OKT3 ile baðlanýnca hücre ölümü gerçekleþir. OKT3 bir sýçan monoklonal antikorudur (4,0). IL-2R Blokerleri: 998 de insan kaynaklý anti-tac preparatlarý, klinikte uygulanmaya baþlanmýþtýr. Bu immunsupresifler, IL-2 reseptör blokajý ile immun reaksiyonlarýn devamýný bozar, kolonizasyonu engelleyerek, antijene özgü T hücre fonksiyonunu durdururlar. Lenfosit proliferasyonunda IL-2 ve IL-2 reseptörü (IL-2R) nün etkili rölü ve aktif lenfositlerde IL-2R nün zincirinin seçici ekspresyonu monoklonal antikor tedavisi için hedef olarak bu kýsýmlarýn tanýnmasýna sebep olmaktadýr (,0). Antilenfosit globulinler ve monoklonal antikorlar, kliniðin tedavi protokolüne göre rejeksiyon tedavisinde ve/veya baþlangýç tedavisinde uygulanabilmektedir (4,0). YENÝ ÝMMUNSUPRESÝFLER FTY 720: Tam olarak bilinmeyen bir etki mekanizmasý ile periferal kandaki lenfosit trafiðini deðiþtiren tek immunsupresif ajandýr. Hayvan modellerinde bu ajanýn allograft saðkalýmýný uzattýðý belirlenmiþtir (,4,0). ERL080A: Geliþtirilmiþ gastrointestinal toleransý ile mikofenolik asit sodyumun yeni formülasyonudur (,0). FK-778: T ve B hücre proliferasyonunu inhibe eden isoksakzolden türemiþ leflunamidin aktif metabolitinin analoðu olan malonitrilamiddir (,0).

5 46 ISA Tx 247: Yeni geliþtirilen kalsinörin inhibitörüdür. CsA mikroemülsiyonundan üç misli etkiye sahiptir. Hayvan ve faz I insan çalýþmalarýnda nefrotoksisite saptanmamýþtýr (,0). KAYNAKLAR.First MR. Immunsupressive agents and their actions. Transplant Proc. 2002:34; Calne RY. The development of immunosuppressive therapy. Transplant Proc. 98:3; Kuby J. Transplantation immunology. In: Kuby J. eds. Immunology. 3rd ed. New York. W.H. Freeman Company, 997.p Titiz I. Immunsupression. In: Titiz I. eds. Transplantation immunology.2nd ed. Ýstanbul, 2003:p Türkmen A. Immunsuppressive therapy approach in renal transplantation.türkiye Klinikleri Nefroloji. 2003:; Goodwin JS. Anti inflammatory drugs. In: Stites DP, Terr AI eds. Basic and clinical immunology. 7th ed.:lebanon and California. 99:p Peakman M, Vergani D. Transplantation. In: Peakman M., Vergani D. eds. Basic and clinical immunology..st ed. Hurchill Livingston, 997:p Pitzalis C, Pipitone N, Bajocchi G, Hall M. Corticosteroids inhibit lymphocyte binding to endothelium and intercellular adhesion: an additional mechanism for their antiinflammatory and immunosuppressive effect. J Immunol. 997:58; Martín-DP, Blanes M, Fortún J. Immunosuppression and infection in transplant recipients. Enferm Infec Microbiol Clin. 2007:25(2); Taylor AL, Watson CJE, Bradley JA. Immunosupressive agents in solid organ transplantation: Mechanism of action and therapeutic efficacy. Crit Rev Oncol Hematol. 2005;7: Kaya SA, Çiftçi HÞ, Ayna TK, Gürtekin M, Çarin M. The assesment of different dilutions in the determination of the C2 level. Turkish Journal of Immunology. 2003;8(- 2): Çiftçi HÞ, Kaya AS, Gürtekin M, Aydýn F, Çarin M. [Combination of cyclosporine and tacrolimus effect on lymphocyte proliferation]. 8. Ulusal Týbbi Biyoloji kongresi, 2003: 4-7 Ekim, sayfa Ayna TK, Aydýn F, Beþýþýk S, Çarin M. Effect of immunsupressive drugs in modified MLC with activated IL-2. Ýstanbul Týp Fakültesi Dergisi. 200:64; Levy G, Burra P, Cavallari A, Duvoux C. Improved clinical outcomes for liver transplant recipients using cyclosporine monitoring based on 2-hr post-dose levels (C2).Transplantation. 2002:27; Schütz E, Svinarov D, Shipkova M, Niedmann PD. Cyclosporin whole blood immunoassays (AxSYM, CEDIA, and Emit): a critical overview of performance characteristics and comparison with HPLC. Clin Chem. 998:44; Sawada S, Suzuki G, Kawase Y, Takaku F. Novel immunosuppressive agent, FK506. In vitro effects on the cloned T cell activation. J Immunol. 987:39; Tanaka H, Kuroda A, Marusawa H, Hashimoto M. Physicochemical properties of FK-506, a novel immunosuppressant isolated from Streptomyces tsukubaensis. Transplant Proc. 987:9;-6. 8.Inagaki K, Fukuda Y, Sumimoto K, Matsuno K. Effects of FK506 and 5-deoxyspergualin in rat orthotopic liver transplantation. Transplant Proc. 989:2; Iwasaki K, Shiraga T, Matsuda H, Nagase K. Further metabolism of FK506 (TACrolimus). Identification and biological activities of the metabolites oxidized at multiple sites of FK506. Drug Metab Dispos. 995:23; Ayna TK, Çiftçi HÞ, Diler AS, Tozkýr H. Comparison of EMIT and MEIA assay for whole blood Tacrolimus determination. 9th European Immunogenetics & Histocompatibility Conference, Ýstanbul. 2005: Beysens AJ, Wijnen RM, Beuman GH. FK 506: monitoring in plasma or in whole blood. Transplant Proc. 99:23; Çiftçi HÞ, Diler AS, Ayna TK, Tozkýr H. Factors effecting blood Tacrolimus levels measured by MEIA in transplant patients. 9th European Immunogenetics & Histocompatibility Conference, Ýstanbul. 2005: Henry ML. Cyclosporine and Tacrolimus (Fk-506): A comparison of efficacy and safety profiles. Clin Transpl. 999:24; Allison AC. Eugui EM. Preferential supression of lymphocyte proliferation by mycophenolic acid and predicted long term effects of mycophenolate mofetil in transplantation. Transplant Proc. 994:26; Kelly PA, Gruber SA, Behbod F, Kahan BD. Sirolimus, a new, potent immunosuppressive agent. Pharmacotherapy. 997:7; Martel RR, Klicius J, Galet S. Inhibition of the immune response by rapamycin, a new antifungal antibiotic. Can J Physiol Pharmacol. 977:55;48-5.

6 47 27.Lampen A, Zhang Y, Hackbarth I, Benet LZ. Metabolism and transport of the macrolide immunosuppressant sirolimus in the small intestine. J Pharmacol Exp Ther. 998:285; Ayna TK, Çiftçi HÞ, Tozkýr H, Diler AS, Gürtekin M, Çarin M. Whole blood sirolimus levels comperation with HPLC and MEIA methods. IX. Ulusal Týbbi Biyoloji Kongresi, 2005; Manisa, Kasým. 29.Neumayer HH. Introducing everolimus (Certican) in organ transplantation: an overview of preclinical and early clinical developments. Transplantation. 2005:5; Taniguchi Y, Frickhofen N, Raghavachar A. Antilymphocyte immunoglobulins stimulate peripheral blood lymphocytes to proliferate and release lymphokines. Eur J Haematol. 990:44; Merion RM, Howell T, Bromberg JS. Partial T-cell activation and anergy induction by polyclonal antithymocyte globulin. Transplantation. 998:65;48-9.

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Prof Dr Özlem Durmaz İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Karaciğer naklinde sağkalım Cerrahi başarı: 1963 Thomas Starzl (Colorado) İmmunolojik başarı:

Detaylı

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK

ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK ENDOJEN POSTERİOR ÜVEİTLERDE MEDİKAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ DR ŞENGÜL ÖZDEK Uveitler - Prognoz %22 sinde en az bir gözde kanuni körlükle sonuçlanmakta Morbidite İMMÜN MEKANİZMA Ön Üveit: MHC class I/CD8+ sitotoksik

Detaylı

Transplantasyon Sonrası İmmünolojik takip. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Transplantasyon Sonrası İmmünolojik takip. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon Sonrası İmmünolojik takip Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplant böbreği ve yaşam süresi SDBH için en iyi tedavi seçeneği transplantasyondur.

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015 SUNU PLANI İndüksiyonda yeni ilaçlara gerçekten ihtiyaç var mı? Günümüzde

Detaylı

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR

İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR İMMUNADSORBSİYON GEÇ BAŞLANGIÇLI ANTİKOR ARACILI REJEKSİYONDA ETKİNDİR Yaşar Çalışkan¹, Ozan Yeğit², Yasemin Özlük³, Erol Demir¹, Ayşe Serra Artan¹, Aydın Türkmen¹, Alaattin Yıldız¹, Mehmet Şükrü Sever¹

Detaylı

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2

Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan 2, Fatma Savran Oğuz 1, Aydın Türkmen 2, Mehmet Şükrü Sever 2 BÖBREK NAKLİ ALICILARINDA GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN VE GSTT1 POLİMORFİZİMİNE KARŞI GELİŞEN ANTİKORLARIN ALLOGRAFT FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Sebahat Usta Akgül 1, Yaşar Çalışkan

Detaylı

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon ve Hepatit E. Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon ve Hepatit E Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güneş Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları AD Sunum planı Karaciğer transplantasyonlu hastada gelişen kronik hepatit E (HEV)

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

Kalp Transplantasyonu Sonrasý Ýmmunsupressif Tedavide Siklosporin Düzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi

Kalp Transplantasyonu Sonrasý Ýmmunsupressif Tedavide Siklosporin Düzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi Kalp Transplantasyonu Sonrasý Ýmmunsupressif Tedavide Siklosporin Düzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi CYCLOSPORINE MONITORIZATION AND ITS IMPORTANCE IN IMMUNOSUPRESSIVE TREATMENT AFTER CARDIAC TRANSPLANTATION

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011

Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Romatoid Artrit Tedavisinde MAP Kinaz İnhibitörleri MAP Kinase Inhibitors in Rheumatoid Arthritis Prof Dr Salih Pay 12 Mart 2011 Cell growth differentiation Inflamation Cytokine production Extracellular-regulated

Detaylı

Böbrek naklinde kullanılan immünsüpresif tedaviler

Böbrek naklinde kullanılan immünsüpresif tedaviler FNG & Bilim Tıp Transplantasyon Dergisi 2016;1(1):48-52 doi: 10.5606/fng.transplantasyon.2016.009 Böbrek naklinde kullanılan immünsüpresif tedaviler Immunosupressive therapies used in renal transplantation

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONU ÖNCES MMÜNSÜPRES F AJANLARIN ETK NL KLER N N HÜCRE KÜLTÜRÜ ORTAMINDA DE ERLEND R LMES

BÖBREK TRANSPLANTASYONU ÖNCES MMÜNSÜPRES F AJANLARIN ETK NL KLER N N HÜCRE KÜLTÜRÜ ORTAMINDA DE ERLEND R LMES BÖBREK TRANSPLANTASYONU ÖNCES MMÜNSÜPRES F AJANLARIN ETK NL KLER N N HÜCRE KÜLTÜRÜ ORTAMINDA DE ERLEND R LMES Hayriye fi. Ç FTÇ 1, Ayd n TÜRKMEN 2, Gülay SÖNMEZ 1 ÖZET Hücre kültürü çal flmalar n n, transplantasyon

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

BÖBREK NAKLİ. Yrd.Doc.Dr M.Veysi BAHADIR

BÖBREK NAKLİ. Yrd.Doc.Dr M.Veysi BAHADIR BÖBREK NAKLİ Yrd.Doc.Dr M.Veysi BAHADIR COSMAS VE DAMIAN SIYAHI BIRISININ BACAĞINI BEYAZ BIR KADINA NAKLEDERKEN. DITZINGEN, 16. YÜZYıL Organ nakli nedir? Tedavisi tıbben mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü. Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D

Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü. Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D Cisplatine Bağlı Akut Böbrek Yetersizliğinde İnterleukin-33 ün Rolü Uzm. Dr. Kültigin Türkmen S.Ü.M.T.F Nefroloji B.D Konuşmanın Akışı Genel bilgiler Cisplatine bağlı ABY IL-33 Cisplatine bağlı ABY de

Detaylı

Akut Rejeksiyon. Dr. Nurcan Cengiz

Akut Rejeksiyon. Dr. Nurcan Cengiz Akut Rejeksiyon Dr. Nurcan Cengiz REJEKSİYON T lenfositler, B lenfositler, NK hücreler, makrofajlar, sitokinlerin birlikte inflamatuar hasar oluşturduğu, nakledilen dokunun nekrozuyla sonuçlanan lokal

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı TEST REHBERĠ

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı TEST REHBERĠ Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı TEST REHBERĠ 2 HASTA KABUL-KAYIT KURALLARI Bölümümüz randevu sistemi ile çalışmaktadır*. Bölümümüz dışında alınan örnekler (Tablo

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi

KANSER AŞILARI. Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi KANSER AŞILARI Prof. Dr. Tezer Kutluk Hacettepe Üniversitesi Bir Halk Sağlığı Sorunu Şu an dünyada 24.600.000 kanserli vardır. Her yıl 10.9 milyon kişi kansere yakalanmaktadır. 2020 yılında bu rakam %50

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SAYISI. Türkiye 2008 (TND verileri-29 merkez) Toplam böbrek nakli sayısı 1209 0-19 yaş: 114 kişi (% 9.4)

BÖBREK NAKLİ SAYISI. Türkiye 2008 (TND verileri-29 merkez) Toplam böbrek nakli sayısı 1209 0-19 yaş: 114 kişi (% 9.4) BÖBREK NAKLİ SAYISI Türkiye 2008 (TND verileri-29 merkez) Toplam böbrek nakli sayısı 1209 0-19 yaş: 114 kişi (% 9.4) Akdeniz Üniversitesi 2009 Toplam böbrek nakli sayısı 330 18 yaş ve altı 44 çocuk- 37

Detaylı

BÖBREK TRANSPLANTASYONUNUN GELECEĞİ

BÖBREK TRANSPLANTASYONUNUN GELECEĞİ BÖBREK TRANSPLANTASYONUNUN GELECEĞİ Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 16.11.12 - Antalya Böbrek Transplantasyonu Kronoloji 1900 Carrel Anastomoz tekniği 1933 Voronoy İlk kadavradan

Detaylı

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri

Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Jeneriklerin kritik dozları ve klinik etkileri Dr. Hüseyin Töz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TİGED 2013, Çeşme, İzmir Dünya nüfusu ve yaşlı nüfus giderek artmakta Sağlık hizmetine gereksinim artmakta

Detaylı

KARACİĞER NAKLİ SONRASI OBEZİTE SORUNU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KARACİĞER NAKLİ SONRASI OBEZİTE SORUNU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI AD KARACİĞER NAKLİ SONRASI OBEZİTE SORUNU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER TIPTA UZMANLIK TEZİ Dr. Yasin BAKIR TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Mesut AKARSU Şubat

Detaylı

İmmunsupresif İlaçların Farmakokinetiği ve Akılcı Kullanımı. Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

İmmunsupresif İlaçların Farmakokinetiği ve Akılcı Kullanımı. Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı İmmunsupresif İlaçların Farmakokinetiği ve Akılcı Kullanımı Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Böbrek Transplantasyonu Hasta ve Graft Sağkalımları (%)

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 LERDE LABORATUVAR İPUÇLARI GENEL TARAMA TESTLERİ Tam kan sayımı Periferik yayma İmmünglobulin düzeyleri (IgG, A, M, E) İzohemaglutinin titresi (Anti A, Anti B titresi) Aşıya karşı antikor yanıtı (Hepatit

Detaylı

POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM

POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM POSTTRANSPLANT ERKEN DÖNEM İZLEM Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi POSTTRANSPLANT İZLEM Operasyon günü Postop 1. hafta Posttransplant ilk 3 ay Posttransplant 3-6 ay OPERASYON

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Olgu 1 56 y, Erkek Karaciğer sirozu, hepatit B, C, ve HCC Hepatik ensefalopati KC alıcı VDRL: + TPHA: + (1/640) Anti-TP : + Olgu 1 Preoperatif 10 gün seftriakson 1x1

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu NIDDK USRDS EPİDEMİYOLOJİ A.B.D. de böbrek nakli sonrası diyalize dönen hasta oranı %4-5 (2010 yılında 5588 kişi) Kanada

Detaylı

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu

TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU. Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu TİP I HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONU Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI TİP I TİP II TİPII TİPIII TİPIV TİPIV TİPIV İmmün yanıt IgE IgG IgG IgG Th1 Th2 CTL Antijen Solübl antijen Hücre/

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

FORMÜLÜ Bir tablet sodyum tuzu halinde 180 mg mikofenolik asit ve boyar madde olarak titanyum dioksit, sarýdemir oksit, indigotin içerir.

FORMÜLÜ Bir tablet sodyum tuzu halinde 180 mg mikofenolik asit ve boyar madde olarak titanyum dioksit, sarýdemir oksit, indigotin içerir. Myfortic TM 180 mg gastro-rezistan tablet FORMÜLÜ Bir tablet sodyum tuzu halinde 180 mg mikofenolik asit ve boyar madde olarak titanyum dioksit, sarýdemir oksit, indigotin içerir. FARMAKOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD

İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ. Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD İMMÜN YANITIN EFEKTÖR GRUPLARI VE YANITIN DÜZENLENMESİ Güher Saruhan- Direskeneli İTF Fizyoloji AD HÜCRE İÇİ MİKROBA YANIT Veziküle alınmış mikroplu fagosit Sitoplazmasında mikroplu hücre CD4 + efektör

Detaylı

KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI

KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI + KÖK HÜCRE: SOLİD ORGAN NAKİLLERİNDE KULLANIMI Meral Beksaç Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Beksac, TİGED 2015, Antalya + Organ nakilleri 2 Organ nakillerinde HLA engeli Uzun süreli immun baskılama

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ

2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ 2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ Doğru Yanıt : E Referans: e-tus İpucu Serisi Farmakoloji Ders Notları Sayfa: 43 Doğru Yanıt :E Doğru Yanıt : B Referans: e-tus İpucu Serisi Farmakoloji Ders Notları Sayfa: 197

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

NEFROPATOLOJİ KURSU RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ OLGU SUNUMU

NEFROPATOLOJİ KURSU RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ OLGU SUNUMU NEFROPATOLOJİ KURSU RENAL TRANSPLANTASYON PATOLOJİSİ OLGU SUNUMU Dr. Gönül Parmaksız Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Nefroloji Bölümü OLGU-1 B.Y Erkek

Detaylı

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları Caner ALPARSLAN 1, Eren SOYALTIN 1, Fatma MUTLUBAŞ 1, Seçil ARSLANSOY ÇAMLAR 1, Elif Perihan ÖNCEL 2, Demet ALAYGUT 1, Belde KASAP DEMİR 3, Önder

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ANTİ HLA ANTİKORLARI ve TAYİN YÖNTEMLERİ Yrd. Doç.Dr. Hilmi Tozkır Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KONULAR ve AKIŞ PLANI NEDİR? NASIL OLUŞUR? NELERE NEDEN OLUR? CEVAP ARANAN SORULAR? NELER YAPILABİLİR?

Detaylı

TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ

TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 14.11.2013 - Antalya Transplantasyon İmmunolojisi Pretransplant dönem Posttransplant erken dönem Posttransplant

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 9 Ağustos 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ

HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM ETİYOPATOGENEZ Dr. Nurcan Cengiz 1955 de tanımlandı (Gasser) Çocukluk çağında akut böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerindendir. Batıda kronik böbrek yetmezliğinin de önemli sebeplerinden

Detaylı

I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık

I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast hücreleri) Kompleman sistemi(direkt bakteri hücre membranı parçalayarak diğer immün sistem hücrelerin bunlara atak yapmasına

Detaylı

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ

HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ HIV ENFEKSİYONUNUN İMMÜNOLOJİ LABORATUARINDA TAKİBİ Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Anabilim Dalı Bşk Yeditepe Universitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı

Detaylı

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD

Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği. Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Hepatit B de atipik serolojik profiller HBeAg-antiHBe pozitifliği Dr. H. Şener Barut Gaziosmanpaşa Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve KM AD Akut ve kronik HBV enf da seroloji Akut Hep B de HBe Ag,

Detaylı

Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi. Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014

Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi. Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014 Böbrek Nakli ve BK Virus Yönetimi Dr.Gülşen Mermut İzmir Bozyaka EAH KLİMİK İzmir-20.02.2014 Sunum planı BK virus ve infeksiyonu BK virus infeksiyonu yönetim Kılavuzların yaklaşımı Tedavi Böbrek nakli

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Kronik ürtikerde güncel tedaviler

Kronik ürtikerde güncel tedaviler Kronik ürtikerde güncel tedaviler Dr. Emek Kocatürk Göncü İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi Sunum akışı EAACI/GALEN/EDF/WAO Ürtiker Kılavuzu Amerikan Allerji İmmunoloji Akademisi Ürtiker Kılavuzu

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir?

HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? HCV İnfeksiyonu olan Özel Konaklarda Yeni İlaçların Yeri Nedir? Prof. Dr. Sıla Akhan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HCV ve Özel Konak Çocuk hasta

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA KALSİNÖRİN İNHİBİTÖRLERİ VE SİROLİMUS KULLANIMININ ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr. GÖKHAN ATAY Ankara 2015 1 BAŞKENT

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ORGAN NAKLİNDE DOĞAL BARİYERLER ABO (isoaglutininler) Donör spesifik antikorlar Rej + Rej- +CDC XM

Detaylı

ANTİJENLER VE YAPILARI

ANTİJENLER VE YAPILARI ANTİJENLER VE YAPILARI IMMUNOJEN VE ANTIJEN nedir? Immun cevap oluşturan yabancı maddeler antijen veya immunojen olabilir. Immunojen; İmmun yanıt meydana getirme kabiliyetindeki herhangi bir madde Antijen

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde(KHDAK) Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji KHDAK Hedefe Yönelik Tedavi Seçenekleri

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ Gül AydınTığlı 1, Koray Yalçın 2, Esvet Mutlu 1, Derya Mutlu 3, Alphan Küpesiz 2, Dilek Çolak 4, Meral Gültekin

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

YENİ AJANLARLA YAN ETKİ YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR?

YENİ AJANLARLA YAN ETKİ YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? YENİ AJANLARLA YAN ETKİ YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? Doç. Dr. Saadettin KILIÇKAP 23.02.2013 Adana İPİLİMUMAB İPİLİMUMAB Anti- CTLA4 Tamamen insan kaynaklı Rekombinant IgG1 antikorudur İPİLİMUMAB Klinik çalışmalarda

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II VI. DERS KURULU (4 HAFTA) 1901206 HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ DERS KURULU-I DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Neslihan Çiçek, Harika Alpay, İbrahim Gökce, Serçin Güven, Ali Yaman Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016, Antalya Giriş Çocuklarda

Detaylı

Kanser Tedavisi: Günümüz

Kanser Tedavisi: Günümüz KANSER TEDAVİSİNDE MOLEKÜLER HEDEFLER Doç. Dr. Işık G. YULUĞ Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yulug@fen.bilkent.edu.tr Kanser Tedavisi: Günümüz Geleneksel sitotoksik ilaçlar ve

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Doç.Dr. Gülbu IŞITMANGİL Hücresel İmmün Cevap İntrasellüler antijenlere antikorlar etkisiz olduğu için hücresel immünite ile cevap verilir. Hücresel immünitede başlıca iki T hücre popülasyonu vardır: CD4+

Detaylı

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ Uzm.Dr.Mustafa BALCI Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlu Hekimi TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ANKARA Humoral Alloreactivity Pre Tx Preformed

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları

Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Regülatör T hücreleri ve İnsan Hastalıkları Haner Direskeneli Marmara Tıp Fakültesi İmmün-tolerans Adaptif immün yanıt etkili anti-bakteryal immünite ile antiself yanıtın dengede tutulmasına bağlıdır.

Detaylı

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Güncel Yaklaşımlar Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Malatya Deneyimi ABD Karaciğer Nakli Verileri -2007 ABD Karaciğer Nakli Verileri -2008

Detaylı

NF-κB aktivasyonunun inhibisyonu

NF-κB aktivasyonunun inhibisyonu BORTEZOMİB Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BORTEZOMİB C 19 H 25 BN 4 O 4 :Dipeptidil Boronik Asit Analogu 26S proteasomun selektif ve reversibl inhibitörüdür Proteasom

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ

TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ TRANSPLANTASYON İMMÜNOLOJİSİ Transplantasyon, hastaların hayatlarını kurtaran ve yaşam kalitesini yükselten bir tedavi yöntemidir. Nakilin başarısı, transplantasyon immünolojisindeki gelişmeler ile her

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Doç.Dr. Engin DEVECİ İMMÜN SİSTEM TİPLERİ I- Doğal-doğuştan (innate)var olan bağışıklık Fagositik hücreler (makrofajlar, mast

Detaylı

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim

İLK TRİMESTERDE PROGESTERON. Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim İLK TRİMESTERDE PROGESTERON Dr. Tuncay Nas Gazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Progesteron Gebeliğin oluşumu ve devamında çok önemli bir hormondur Progestinler Progesteron (Progestan

Detaylı

İMMÜNSUPRESİF AJANLARIN AKILCI KULLANIMI DR. Y. KAMİL YAKUPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D. TİGED-2015

İMMÜNSUPRESİF AJANLARIN AKILCI KULLANIMI DR. Y. KAMİL YAKUPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D. TİGED-2015 İMMÜNSUPRESİF AJANLARIN AKILCI KULLANIMI DR. Y. KAMİL YAKUPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ A.D. TİGED-2015 Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Yüksek Riskli Hastalarda Böbrek Nakli Olgu Tartışması

Yüksek Riskli Hastalarda Böbrek Nakli Olgu Tartışması Yüksek Riskli Hastalarda Böbrek Nakli Olgu Tartışması Prof. Dr. Aydın Dalgıç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Ankara, Türkiye Recent Advances in Transplantation Surgery Patient survival

Detaylı

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261

İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri. Blood Reviews (2008) 22, 261 İmmun sistemi baskılanmış hastalarda lenfomagenezde rol alan faktörler ve etkileşimleri Blood Reviews (2008) 22, 261 Onkojenik viruslar Annu. Rev. Pathol. Mech. Dis. 2014.9:49 EBV Doğada çok yaygın İnsan

Detaylı