Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BAŞLANGIÇ ALT YÜKLENİCİLER Alt yüklenici olamayacaklar Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olması Alt yüklenicilerin idarenin onayı ile işe başlaması Alt yüklenicilerin idareye karşı sorumluluğu Personel taşıma işinde alt yüklenici ALT YÜKLENİCİLERLE İLGİLİ KARARLAR Bir firmanın alt yüklenici olarak kabul edilebilmesi için yerine getirmesi gereken sorumlulukları Asıl işveren ile alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için gereken şartlar İdareden onay almadan alt yüklenici olarak çalışan isteklinin bu işi iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanamaması Alt yüklenici çalıştırılmasının öngörülmediği ihalede görev alan alt yüklenici için alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenememesi Alt işvereninin asıl işverenin iş yerinde çalıştırdığı sigortalıları SGK'ya bildirme şekli Alt yüklenici çalıştırılması öngörülen iş de ihale konusu işin tamamının isteklinin ticaret sicil gazetesinde belirtilen uğraş alanında yer aldığı ancak alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listenin teklif ekinde sunulmaması Bir firmanın ortağı olduğu başka bir firmayı alt yüklenici olarak gösterebilmesi Alt yüklenicilere yaptırabilecek iş miktarı Teklif verme aşamasında isteklilerden alt yüklenici ile yapılmış sözleşme istenememesi İhalelere katılması yasak olan firmanın alt yüklenici de olamaması Yüklenicilerin alt yüklenicilerine ait olan sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesinden dolayı sorumlu olması KAMU İHALE MEVZUATI, AMAÇ VE KAPSAM Amaç Kapsam İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri İdareler arası kaynak aktarımları İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar İdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat işleri vii

2 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler 3.1. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI Bildirim Ve Tebligat Yöntemleri Posta yoluyla bildirim Elektronik posta veya faksla bildirim Ortak girişimlere bildirim Yazışmalarda e-posta ve faks kullanılamaması BİLDİRİM VE TEBLİGATLARLA İLGİLİ KARARLAR Faks ya da elektronik ortamda yapılacak tebligatı kabul eden istekliye ait ancak belirtiği faks numarası dışındaki faks numarasına tebligat yapılamaması Usulüne uygun yapılmayan tebligatın geçerli sayılabileceği haller Elektronik posta yoluyla yapılan tebligatın geçerli sayılma koşulları İhale dokümanı indirildiğine dair dokümanda e-posta ile bildirimi kabul eden; ancak teklif mektubunda bildirim şekline dair tercih yapmayan istekliye e-posta ile yapılan tebligat Tebligatın muhatabın kabulü şartıyla her adrese yapılabilmesi Kesinleşen ihale kararının imzasız olmasına karşın karar ekinde gönderilen komisyon kararının imzalanmış olması İadeli taahhütlü posta yerine APS (acele posta servisi) ile tebligat yapılabilmesi Tebligat teyidinin iadeli taahhütlü mektup yerine kargo ile yapılması Tebligatın normal posta ile yapılamaması İş ortaklarına yapılacak bildirim ve tebligatların özel ortağa yapılamaması Faks ya da elektronik ortamda yapılacak tebligatları kabul eden istekliye tebligatın posta yoluyla yapılabilmesi Doküman alındı belgesinde faks ile tebligatın kabul edilmesine karşın teklif mektubunda faks ile yapılacak tebligatın kabul edilmemesi halinde tebligat Teklif mektubunda tebligat seçeneklerinden herhangi birinin seçilmemesi CEZA SORUMLULUĞU VE İHALE SÜRECİNDE İŞLENEBİLECEK SUÇLAR Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Ceza Sorumluluğu İsteklilerin ceza sorumluluğu Görevlilerin ceza sorumluluğu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Ceza Sorumluluğu Yüklenicilerin ceza sorumluluğu Görevlilerin ceza sorumluluğu viii

3 Hizmet sunucularının sorumluluğu Türk Ceza Kanunu Kapsamında İhale sürecinde işlenebilen bazı suçlar İhaleye fesat karıştırma Edimin ifasına fesat karıştırma Görevi kötüye kullanma İhaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarında kovuşturma usulü DENETİM VE KONTROLLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ Kamu ihale tebliğinin denetim ve kontrollüğe ilişkin hükümleri Hizmet işleri genel şartnamesinin denetim ve kontrollükle ilgili hükümleri Kontrol teşkilatı ve yetkileri Onay verilmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmaması DENETİM MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ Kamu ihale sözleşmeleri kanununun denetim muayene kabul işlemlerine yönelik hükümleri Hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliğinin denetim muayene kabul işlemlerine yönelik hükümleri İlkeler Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri Muayene ve kabul komisyonlarının kararları Kabul başvurusu Kabul tutanağının düzenlenmesi Kabulde görülecek kusur ve noksanlar Kabul tutanağının onayı Kısmi kabul yapılması İşin süresinden önce bitirilmesi Sorumluluk Hizmet işleri genel şartnamesi hükümleri Hizmetin kabulü Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetler Sürekli Nitelikteki İşler Kısmi kabul Yüklenicinin başvuruda bulunmaması İşlerin eksik olarak kabulü ix

4 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Kabul sürecindeki bakım ve giderler Garanti dönemi olan işlerde kabul işlemi HİZMET İŞLERİ KABUL TEKLİF BELGESİ(1) HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI DOĞRUDAN TEMİN Kamu ihale kanununda doğrudan temin Kamu ihale tebliğinde doğrudan temin İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini Hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temini sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihtiyaçların temini Taşınmaz mal alımı ve kiralanması Milletlerarası tahkim davaları için alınacak hizmetler DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ KARARLAR Doğrudan temin üst limiti aşılarak gerçekleştirilen bir iş için bitirme belgesi düzenlenmesi Pazarlık ihalesi ve doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlarda bütçe sınırlaması Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihale iptal edilmeksizin doğrudan temin usulü ile hizmet alınması Doğrudan temin alımlarında KİK in yetkisi Doğrudan temin ihalesinde düzenlenecek sözleşmenin tabi olacağı hukuki mevzuat EKAP/ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP Kullanılmasına Yönelik İşlemler Tanımlar İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler EKAP a kayıt işlemleri İhale öncesi yapılacak işlemler Tekliflerin değerlendirilmesi Teyit işlemleri Sonuç işlemleri Yardım işlemleri Kullanıcı işlemleri İhalelere katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler x

5 EKAP a kayıt işlemleri İhale takip işlemleri İhale ilanlarına erişim Duyuru ve mesaj işlemleri İhale Ajandası ve ihale izleme işlemleri Kullanıcı işlemleri Vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler İhale takip işlemleri Elektronik Kamu İhale Bülteni Sorgulama işlemleri Kurum internet sayfasından yapılacak işlemlere ilişkin kamu ihale genel tebliği hükümleri İhale kayıt numarası (İKN) Kamu ihale bülteni KİB genel esaslar KİB te yayımlanacak ilanlar Ön ilan İhale ilanı İhale düzeltme ilan İhale iptal ilanı İhale sonucunun ilan Diğer ilanlar İlan Hazırlama ve Gönderme Programı İlan ücretlerinin yatırılması Protokol Uygulamasına Son Verilmesi Her ihale için ayrı ilan düzenlenmesi Yasaklılık teyidi İstisna kapsamındaki alımlarda yasaklılık teyidi Doğrudan temin yönteminde 22/d kapsamı alımlarda yasaklılık listesinin kontrolü Yasaklılık listelerinin takibi Doğrudan temin kayıt formu İhale sonuç formu İhale kontrol sisteminden yararlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar EKAP ihale iş akış şeması EKAP LA İLGİLİ KARARLAR xi

6 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler EKAP ta yayımlanan teklif cetveli ile idareden satın alınan doküman içerisindeki teklif cetvelinin birbirinden farklı olması EKAP taki dokümanla satın alınan doküman arasında farklılık olması EKAP'a ihaleye ait teknik şartnamenin yüklenmemesi EKAP üzerinden doküman indirilmesinin istekli olabilecek sıfatını kazandırmaması Zeyilname ile yapılan değişikliklerin EKAP üzerinden dokümanı indiren isteklilere bildirilmesi EŞİK DEĞER Eşik değer tanımı ve kullanıldığı alanlarla parasal limitler Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi İdarelerin tabi oldukları eşik değerler Döner Sermayeli Kuruluşlar yılı için güncellenmiş parasal limitler ve eşik değer FİYAT FARKI Fiyat farkı verilebilmesi Hizmet alımlarında fiyat farkı Hak ediş düzenleme tarihi Personel ücretleri ile ilgili fiyat farkı hesabı Hizmet Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar İdarelerin uyacakları hususlar Fiyat farkı verilemeyecek hizmet alımları/istisnalar Fiyat farkı hesabı Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark Uygulama esasları İş programı ve ödenek dilimi Hizmet miktarındaki artış ve azalışlar Cezalı çalışılan işlerdeki uygulama Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler FİYAT FARKI İLE İLGİLİ KARARLAR Fiyat farkı ağırlık katsayılarının toplamının bire eşit olacak şekilde belirlenmemesi Hizmet alımı ihalelerinde yol bedeline fiyat farkı verilememesi Fiyat farkı hesabında temel indeks ayının ihale konusu işin fiilen başladığı tarih esas alınarak düzenlenmesi xii

7 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde asgari ücret dışında kalan maliyet kalemlerinde fiyat farkı Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde asgari ücrete verilen fiyat farkının içindeki bileşenler Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı verilmesinin zorunlu olması Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde fiyat farkının ÜFE de meydana gelecek artışlara göre hesaplanamaması Fiyat farkı uygulamasında esas alınacak tutar Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların fiyat farkı olarak ödenememesi Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan çalıştırılacak asgari personel sayısının belirtildiği ihalede asgari ücretin ne kadar üzerinde bir ücret alacağının teknik şartnamelerde belirtilmemesi Fiyat farkındaki ağırlık oranlarının belirtilmemesi İHALE DOKÜMANLARI/ŞARTNAMELER İhale Dokümanları Şartnamelerle ilgili genel esaslar İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması İdari şartname İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar Ön yeterlik şartnamesi Teknik şartname Sözleşme tasarısı İhale dokümanlarında öncelik sırası İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Zeyilname Dokümanlarla ilgili açıklama talebi Düzeltme ilanı CEZALARLA İLGİLİ KARARLAR İdari şartnamede cezaların tutar olarak belirtilmesi Cezaların hem oran hem de belli miktarda parasal değer olarak belirlenmesi xiii

8 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Yaralanma ve ölüm gibi ağır aykırılık hallerinin bir defa bile gerçekleşmesi halinde sözleşmenin fesih edileceğine ilişkin düzenleme Ceza tutarlarının sözleşme bedelinden bağımsız olarak maktu şekilde belirlenmesi Sözleşmenin uygulanması aşamasında istekliye kesilecek olan ceza oranlarının idari şartnamede belirlenmesi Sözleşmeye aykırı durumların ardı ardına veya aralıklı olarak kaç defa gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin idari şartnamede belirtilmemesi Teknik şartnamede cezalarla ilgili düzenleme yapılması Sözleşme bedeline bağlı bir oran belirlenmemesine rağmen kesilecek ceza bedelinin belirtilmesi Hak edişlerin ödeneceği tarihin belirlenmemesine karşın yüklenicinin işçi ücretlerinin geç ödemesinden dolayı cezai kesinti yapılacağına dair düzenleme yapılması İşçi ücretlerinin zamanında ödenmemesine yaptırım öngörülmesi Yükleniciden kesilecek cezalar ile ilgili düzenleme İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI VE SATILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR EKAP tan indirilen doküman ile satın alınan doküman arasında fark olması halinde teklif oluşturulmasında esas alınacak doküman İhale dokümanının yasaklı kişi tarafından satın alınması Gerçek kişi isteklinin ihale dokümanlarını ad ve soyadını yazarak imzalaması Hizmet alımı ihale dokümanlarında öncelik sıralamasının değiştirilmesi Satışı yapılan ihale dokümanı içinde sözleşme tasarısının bulunmaması İhale dosyasının sadece yetkilendirilmiş kişilere satılması İhale dokümanını hazırlayanların ihale komisyonunda görevlendirilmesi İhale dokümanı hazırlamak üzere idareye iş yapan yüklenicinin elemanlarının görevlendirilmesi İhale dokümanı içerisinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin bulunmaması İhale ilanının ihale dokümanları arasında sayılmaması İDARİ ŞARTNAMELERLE İLGİLİ KARARLAR İdari şartnamede sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının ve işin süresinin takvim günü olarak belirtilmesi xiv

9 İdare şartnamenin güncel mevzuata uygun olmamasına karşın itiraz konusu edilmeyen halde isteklilerin yürürlükteki mevzuata göre teklif sunmaları İdari şartnamenin yasalara aykırı bazı hususlar içermesi Çalışma sürelerinin idari şartnamede aylık birim fiyat teklif cetvelinde ise günlük olarak belirlenmesi İhale tarihi ve saatinin idari şartnamede yazılmaması Fiyat farkı ile ilgili düzenlemelerin idari şartnamede yapılması SÖZLEŞME TASARISI İLE İLGİLİ KARARLAR Sözleşme tasarısı ile teknik şartnamenin çelişkili olması halinde öncelik sırası KİK in hazırladığı matbu sözleşme tasarısı yerine idarece hazırlanan sözleşme tasarısının kullanılması STANDART FORMLARLA İLGİLİ KARARLAR Bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalede "Bilanço Bilgileri Tablosu" başlıklı "KİK025.1/H" numaralı standart formun sunulması Birim Fiyatlı olarak yapılan bir işe Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu sunulması Standart formların kullanmasının zorunlu olması Ortaklık durum belgesinin standart forma uygun olmaması Standart forma uygun olmayan gerekli bütün bilgileri taşıyan teklif mektubu TEKNİK ŞARTNAME İLE İLGİLİ KARARLAR Aynı konuda İdari şartnameyle teknik şartnamenin farklı olarak düzenlenmesi Belirli bir marka ve modele ait tıbbi cihazların bakımını yapacak personelin söz konusu markaya ait tıbbi cihazların eğitim sertifikasına sahip olmasının teknik şartnamede istenmesi İdari şartnameyle düzenlenmeyen veya teknik şartnameye atıfta bulunulmayan bir düzenlemenin teknik şartnamede yer alması ve belge istenilmesi Teknik şartnamede kamu harcaması gerektiren kalemler yanında zımni bir satış işlemi gerçekleştirileceğine ve satışa yönelik bedelin diğer işler için oluşan toplam bedelden düşülerek toplam teklif bedelinin oluşturulacağı şeklinde düzenleme yapılması Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine ait teknik şartnamede işte kullanılacak makinelerde marka ismi belirtilmesi Teknik şartnamede cezalar ile ilgili düzenleme yapılamaması Teknik şartnamede düzenlenen bir belgenin teklifle beraber sunulması gerektiğinin kabulü için gereken şartlar xv

10 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Hizmet alımı ihalesinde çalıştırılacak personelin sayısı ya da niteliğine ilişkin düzenlemelerin teknik şartnamede yapılması Teknik şartnamede yer alan tüm şart ve koşulların kabul edildiğine dair noterden taahhütname istenememesi Her ihalede teknik şartname düzenleme zorunluluğunun olmaması Teknik şartnamede idareye ihale konusu işte kullanılmak üzere cep telefonu verileceğinin düzenlenmesine karşın azami fatura bedellerinin belirtilmemesi Teknik şartnamede isteklinin kendi üretimi yazılım ile teklif vermesi gerektiğine yönelik düzenleme Teknik şartnamenin hazırlanmasında görev alan personel ile ihaleye katılan isteklinin ortak olması Teknik şartnamenin ihaleyi yapan idare dışında çalışan kişi tarafından hazırlanması Teknik şartname hazırlanmasının amacı Teknik şartname eki olduğu belirtilen listelerin ihale dokümanı kapsamında verilmeyerek idarenin web sayfasından temin edileceğinin belirtilmesi ZEYİLNAME İLE İLGİLİ KARARLAR İhale tarihinin zeyilname düzenlenmek suretiyle iki kez ertelenebileceği durumlar Zeyilnamenin ihale tarihine on günden daha bir süre kala yapılması halinde ihalenin ertelenmesi gerektiği İhale İlanından sonra zeyilname düzenlenmesi halinde zeyilnamenin EKAP ta yayınlanması gerektiği Yaklaşık maliyetin değişmesine neden olan zeyilname Şikâyet başvurusu üzerine ihale tarihinin zeyilname düzenlenmek suretiyle ertelenmesi Zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale tarihinin ertelenebileceği azami süre Zeyilnamenin isteklilere faks yoluyla tebliğ edilememesi İhale gün ve saatinin düzeltme ilanı yayınlanmadan zeyilname ile değiştirilememesi Zeyilnameyle iş miktarının artırılamaması Zeyilname ile yapılan bir değişikliğin ikinci zeyilname ile eski haline dönüştürülmesi Zeyilnamenin ihale yetkilisince görevlendirilenler tarafından düzenlenebileceği İHALE İLANLARI xvi

11 İhale ilan süre ve kuralları İhale ve ön yeterlik ilanı Ön ilan İhale ilan ve davet süresinin kısaltılması Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar Ön yeterlik ilânlarında belirtilmesi zorunlu hususlar İlanın uygun olmaması İlanın yapılış şekline ilişkin hususlar İlanlardaki hatalı hususların düzeltilmesi İhale iptal ilanı İHALE İLANLARI İLE İLGİLİ KARARLAR İhale ilanının yerel gazetede ve ekap.gov.tr adresinde farklı tarihlerde yayınlanması halinde ilk ilan tarihi olarak kabul edilecek tarih Yeterlik belgeleri ile ilgili düzenlemenin ihale ilanında yer almaması Birden fazla ihalenin bir ilan başlığı altında birleştirilerek yayınlanması İhale saatinin ilanda idari şartnamedekinden farklı belirtilmesi İlan yapma zorunluluğu bulunmayan ihaleler İlan süresinin 12 gün kısaltılabileceği haller İhale ilanı ile idari şartnamede ihale tarihinin farklı belirtilmesi İhale ilanında işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesinin zorunlu olması İhale ilanında ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmemesinin ihalenin iptalini gerektirmemesi İhale ilanının kamu ihale bülteninde tam yerel gazetede ise bir kısmının yayınlanması İhale ilanının kamu ihale bülteninde yayımlanmayarak sadece yerel gazetede yayımlanması Yerel gazete çıkmayan yerlerde ihale ilanı İhale dokümanında yer almayan hususların ilanda yer alması İlan ile ihale tarihi arasındaki sürenin ihale dokümanına ilişkin açıklama talep edilme süresinden daha az olması DÜZELTME İLANI İLE İLGİLİ KARARLAR İhale ilanına yansıyan idari şartname düzenlemesinin zeyilname ile değiştirilmesinin ardından ihale sürecine devam edilebilmesi Düzeltme ilanı yayınlanan ihalede düzeltme ilanıyla ilgili olmayan şikayetler için başvurusu süresi xvii

12 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Düzeltme İlanının yerel gazetelerde yayınlanması Düzeltme ilanı yayınlanması gereken durumlar Düzeltme ilanı yerine zeyilname düzenlenmesi İHALE İŞLEM DOSYASI İhale işlem dosyasında bulunacak belgeler İHALE KARARI VE ONAYI/BİLDİRİLMESİ/SÖZLEŞMEYE DAVET İhalenin karara bağlanması ve onaylanması Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi Sözleşmeye davet İHALEDEN ELENME SEBEPLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR Aşırı düşük açıklamasında sunulan belgelerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmaması Yasaklama işlemi başlatılan bir isteklinin bu işlem nedeniyle daha önce girdiği ihaleden elenmesi Devlet memurlarının vekaleten de olsa ihalelere katılamaması İhale dosyasında beyan edilen adresin gerçeği yansıtmaması Yasaklı olan şirket müdürü vasıtasıyla ihaleye katılan bir firmanın ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesi Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde asgari işçilik maliyetinin milyonda bir altında (0,81 TL) teklif veren isteklinin ihale dışında bırakılması Teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış yazılmasına karşın bu bilginin diğer belgelerden tespit edilebilmesi Teklif zarfında hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ile istekli mührü olmamasına rağmen zarfın açılıp teklifin değerlendirilmeye alınması ancak daha sonra bu hususlar nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması İhale komisyon kararında bulunmayan bir gerekçeye istinaden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması Teklifin önceki yıllarda yapılan hizmetten memnun olunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması İHALE İPTALİ İLE İLGİLİ KARARLAR İkisi geçerli beş teklif sunulan ihalede tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin altında olması halinde rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilemeyeceği Altı tekliften beşinin değerlendirme dışı kaldığı ihalede yaklaşık maliyetin altında geçerli tek teklif kalmasının rekabet şartlarının oluşmadığına gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilememesi xviii

13 Dokuz adet ihale dokümanın satılan sunulan üç tekliften ikisinin yaklaşık maliyetin altında olması halinde rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi Öncesinde iptal edilen ihalenin yaklaşık maliyet revize edilmeksizin yenilenmesi halinde yaklaşık maliyetin isteklilerce bilindiği gerekçesiyle ihale iptal edilememesi Hazır yemek hizmeti ihalesinde gerekli temizlik ve mutfak malzemeleri ve miktarının belirlenmemesi İhale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen CD de yer alan excel formülasyonunun yanlış hesaplamalar yapması ve bunun sonucu ihaleye teklif veren 13 isteklinin 10 unun teklifinin değerlendirme dışı kalması Teklif alınan ihalenin gerekçesiz iptal edilememesi İdarelerin takdir yetkilerini ihale iptali yönünde kullanmaları halinde dikkat edecekleri hususlar Teklif geçerlilik süresinin idari şartnamede belirtilen süre kadar uzatma imkanı kullanılmadan teklif geçerlilik süresinin dolması gerekçesiyle ihalenin iptal edilememesi Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin incelenmeksizin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi İdarenin ihtiyaçlarında değişiklik olduğu gerekçesiyle ihale komisyonunun ihaleyi iptal edememesi İhale tarihinde açılması gerekirken açılmayan teklif zarfı bulunması İhalenin ilk oturumunda sunulduğu kabul edilen bir belgenin sonraki oturumda olmadığının tespit edilmesi Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı verileceğine dair bir düzenleme yapılmaması Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde yaklaşık maliyetin eksik hesaplanması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede teklif fiyata dahil giderler kısmında malzemelerin yanlış belirtilmesi Yaklaşık maliyete göre indirim oranlarının benzer ihalelerle kıyaslanmak suretiyle ihalenin iptal edilmesi On beş dakika arayla iki farklı zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmesi Yaklaşık maliyetinin gizliliğinin ilk oturumdan önce ortadan kalkması On bir ihale dokümanı satılan yedi isteklinin katıldığı ve üç geçerli teklif bulunan ihalenin rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilememesi xix

14 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler On üç ihale dokümanı satın alınan sadece bir teklif verilen ihalenin yeterli rekabet koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi İhale sürecinin uzaması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilememesi İhale türünün yanlış belirlenmesi gerekçesiyle ihalenin iptali Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle ihalenin iptali Teklif sunan isteklinin yasaklı olduğunun sonradan fark edilmesi Ödenek olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali Zorunlu nedenlerle ihale süreci uzayan durumlarda sözleşme bedelinin % 80 inden daha düşük bir bedelle tamamlanacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilememesi ihaleye yaklaşık maliyete yakın tek teklif verilmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi Verilen üç tekliften ikisinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihalenin iptali ÖN MALİ KONTROL İLE İLGİLİ KARARLAR Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediğinde ihale yetkilisinin bu görüşe katılmayarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması Mali hizmetler birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığı ihale işlemlerinin ihale mevzuatına uygunluğunu denetleyebilir Ön mali kontrol sonucu hazırlanan görüş, ihale yetkilisince dikkate alınarak düzeltici işlem tesis edilebilir SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ KARARLAR Henüz imzalanmayan bir sözleşmeyi yasaklı kişi imzalayacak diyerek teminat gelir kaydı ve yasaklama talep edilememesi Teklif geçerlilik tarihinin son günü istekliyi sözleşme yapmak için davet edilen isteklinin sözleşme imzalamaması Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin gerekli belgeleri ibraz etmesi gereken tarih Sözleşme imzalamaya davet edilen yerli ve yabancı isteklilerin yükümlülüklerini yerine getirme süresi Kamu İhale Kurumu sözleşme payının yatırılmaması halinde sözleşme düzenlenmemesi Sözleşme tasarısının boş olan kısımlarının doldurulmadan isteklilere verilmesi Sözleşmenin imzalanacağı tarihin şartnameye konulması İhale kararı ve sözleşme damga vergisi ( karar pulu) oranları xx

15 Birden fazla sözleşme düzenlenmesi halinde her nüsha sözleşme için vergi ve kik payı alınması Sözleşme tasarında, nakit durumuna göre ödeme yapılacağı şeklinde düzenleme yapılması Kesin teminat mektubunun idareye sunulmasına karşın sözleşme imzalanmaması Sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin itirazlar İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTALİ İHALE USULLERİ Uygulanacak ihale usulleri Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı İHALE YETKİLİSİ/İHALEKOMİSYONU İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi/İhale Yetkilisi Harcama yetkililerinin belirlenmesi Merkez teşkilatı harcama yetkilileri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkilileri Özel bütçeli idarelerde harcama yetkilileri Sosyal güvenlik kurumlarında harcama yetkilileri Mahalli idarelerde harcama yetkilileri Merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri Harcama yetkisinin devri Diğer hususlar İhale yetkilisinden ihale onayı alınması İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları İHALE KOMİSYONU İLE İLGİLİ KARARLAR İhale komisyonunun aynı gün ve saatte birden fazla ihalede görev alması Biyokimya uzmanı veya mikrobiyoloji uzmanının mali üye olarak ihale komisyonunda görevlendirilememesi Sahip olduğu makama istinaden komisyon üyesi olarak belirlenen kişinin bir şekilde makam görevinden ayrılması durumunda yerine komisyon üyesi olacak kişinin belirlenmesi xxi

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İÇİNDEKİLER. Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI Tüm Yönleriyle Hizmet Alım İhaleleri ve Sözleşme Uygulamaları İÇİNDEKİLER HİZMET ALIM İHALELERİ VE SÖZLEŞME UYGULAMALARI BİRİNCİ BÖLÜM HİZMET ALIM İHALELERİ 1. TANIM, KAPSAM VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi

E Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON

TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ. Sn. Bahadır KADRON TÜM YÖNLERİYLE KAMU İHALE MEVZUATI 2015 YILI HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİ Sn. Bahadır KADRON Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile yedinci ve dokuzuncu

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÖNSÖZ III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK

ÖNSÖZ III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...... III BİRİNCİ BÖLÜM ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU (EKAP) I. GENEL OLARAK.. 3 II. GÜNLÜK BÜLTENLER... 3 1. İHALE ARAMA. 4 A. ARAMA. 4 B. DETAYLI ARAMA.. 6 C. SEKTÖREL ARAMA..

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler YAYIMLANDIĞI GÜN Yürürlüğe Girecektir. MAL

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii

... İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii .... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR... xxiii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1. Kanun un Kapsamı..... 25 1.1. Açıklamalar.. 25 1.2. Kanun a Tabi İdareler.. 25 1.3. Kanun Kapsamındaki İşler.. 33 2. Temel

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17

İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 İçindekiler KISALTMALAR 15 BİRİNCİ BÖLÜM 17 YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF 17 I. YAPIM İŞLERİ İHALELERİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 17 1. Anahtar teslimi götürü bedel

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir?

Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Hizmet alımı ihalelerinde Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler ne anlama gelmektedir? Bahattin IŞIK- Sayıştay Uzman Denetçisi (E.Kamu İhale Kurulu Üyesi ve Hizmet Grup

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Bu Yönetmeliğin 9 uncu Maddesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII BİRİNCİ BÖLÜM ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ, TÜRLERİ, UNSURLARI VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI I. ORTAK GİRİŞİMİN TANIMI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK

7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri

SÜREÇ EL KİTABI. 1 Süreç Girdileri Süreç Çıktıları 2. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri SÜRÇ L KİTABI SK 08 03-51 17.11.2017 Rev 02 1/16 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma ü 08-03-51 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Üniversitemizin

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu?

Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? Teklif Mektubunda ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Toplam Tutarın Yazılmaması Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılmasına Neden Olur Mu? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/036 Gündem No : 57 Karar

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Sıra No Yapılan Düzenleme Eski Düzenleme

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler Yayımlanmıştır. DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK

İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK İHALEYE KATILMADA YETERLİK KURALLARI 1- EKONOMİK VE MALÎ YETERLİK 2- MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK EKONOMİK VE MALİ YETERLİK İhaleye girecek firmaların mali olarak, üstlendiği işi gerçekleştirecek mali yeterliğe

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KAMU İHALE KURUMU... 1

İÇİNDEKİLER 1. KAMU İHALE KURUMU... 1 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İHALE KURUMU... 1 1.1. Kamu İhale Kurumunun Hukuki Yapısı... 4 1.2. Kamu İhale Kurumunun Görev ve Yetkileri... 4 1.3. Kamu İhale Kurumunun Teşkilat Yapısı... 5 1.4. Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 26.02.2006 R.G.Sayısı: 26092 MADDE 1-11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hizmet

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı