Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BAŞLANGIÇ ALT YÜKLENİCİLER Alt yüklenici olamayacaklar Alt yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olması Alt yüklenicilerin idarenin onayı ile işe başlaması Alt yüklenicilerin idareye karşı sorumluluğu Personel taşıma işinde alt yüklenici ALT YÜKLENİCİLERLE İLGİLİ KARARLAR Bir firmanın alt yüklenici olarak kabul edilebilmesi için yerine getirmesi gereken sorumlulukları Asıl işveren ile alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için gereken şartlar İdareden onay almadan alt yüklenici olarak çalışan isteklinin bu işi iş deneyimini tevsik etmek amacıyla kullanamaması Alt yüklenici çalıştırılmasının öngörülmediği ihalede görev alan alt yüklenici için alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenememesi Alt işvereninin asıl işverenin iş yerinde çalıştırdığı sigortalıları SGK'ya bildirme şekli Alt yüklenici çalıştırılması öngörülen iş de ihale konusu işin tamamının isteklinin ticaret sicil gazetesinde belirtilen uğraş alanında yer aldığı ancak alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlere ait listenin teklif ekinde sunulmaması Bir firmanın ortağı olduğu başka bir firmayı alt yüklenici olarak gösterebilmesi Alt yüklenicilere yaptırabilecek iş miktarı Teklif verme aşamasında isteklilerden alt yüklenici ile yapılmış sözleşme istenememesi İhalelere katılması yasak olan firmanın alt yüklenici de olamaması Yüklenicilerin alt yüklenicilerine ait olan sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesinden dolayı sorumlu olması KAMU İHALE MEVZUATI, AMAÇ VE KAPSAM Amaç Kapsam İdarelerin kamu kaynağı kullanımını gerektirmeyen işleri İdareler arası kaynak aktarımları İdarelerin kendilerine bağlı döner sermayelerden yapacakları alımlar İdarelerin bankalar aracılığı ile yapacakları fatura tahsilat işleri vii

2 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler 3.1. BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI Bildirim Ve Tebligat Yöntemleri Posta yoluyla bildirim Elektronik posta veya faksla bildirim Ortak girişimlere bildirim Yazışmalarda e-posta ve faks kullanılamaması BİLDİRİM VE TEBLİGATLARLA İLGİLİ KARARLAR Faks ya da elektronik ortamda yapılacak tebligatı kabul eden istekliye ait ancak belirtiği faks numarası dışındaki faks numarasına tebligat yapılamaması Usulüne uygun yapılmayan tebligatın geçerli sayılabileceği haller Elektronik posta yoluyla yapılan tebligatın geçerli sayılma koşulları İhale dokümanı indirildiğine dair dokümanda e-posta ile bildirimi kabul eden; ancak teklif mektubunda bildirim şekline dair tercih yapmayan istekliye e-posta ile yapılan tebligat Tebligatın muhatabın kabulü şartıyla her adrese yapılabilmesi Kesinleşen ihale kararının imzasız olmasına karşın karar ekinde gönderilen komisyon kararının imzalanmış olması İadeli taahhütlü posta yerine APS (acele posta servisi) ile tebligat yapılabilmesi Tebligat teyidinin iadeli taahhütlü mektup yerine kargo ile yapılması Tebligatın normal posta ile yapılamaması İş ortaklarına yapılacak bildirim ve tebligatların özel ortağa yapılamaması Faks ya da elektronik ortamda yapılacak tebligatları kabul eden istekliye tebligatın posta yoluyla yapılabilmesi Doküman alındı belgesinde faks ile tebligatın kabul edilmesine karşın teklif mektubunda faks ile yapılacak tebligatın kabul edilmemesi halinde tebligat Teklif mektubunda tebligat seçeneklerinden herhangi birinin seçilmemesi CEZA SORUMLULUĞU VE İHALE SÜRECİNDE İŞLENEBİLECEK SUÇLAR Kamu İhale Kanunu Hükümlerine Göre Ceza Sorumluluğu İsteklilerin ceza sorumluluğu Görevlilerin ceza sorumluluğu Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre Ceza Sorumluluğu Yüklenicilerin ceza sorumluluğu Görevlilerin ceza sorumluluğu viii

3 Hizmet sunucularının sorumluluğu Türk Ceza Kanunu Kapsamında İhale sürecinde işlenebilen bazı suçlar İhaleye fesat karıştırma Edimin ifasına fesat karıştırma Görevi kötüye kullanma İhaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarında kovuşturma usulü DENETİM VE KONTROLLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ Kamu ihale tebliğinin denetim ve kontrollüğe ilişkin hükümleri Hizmet işleri genel şartnamesinin denetim ve kontrollükle ilgili hükümleri Kontrol teşkilatı ve yetkileri Onay verilmesinin sorumluluğu ortadan kaldırmaması DENETİM MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ Kamu ihale sözleşmeleri kanununun denetim muayene kabul işlemlerine yönelik hükümleri Hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliğinin denetim muayene kabul işlemlerine yönelik hükümleri İlkeler Muayene ve kabul komisyonlarının kuruluşu Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri Muayene ve kabul komisyonlarının kararları Kabul başvurusu Kabul tutanağının düzenlenmesi Kabulde görülecek kusur ve noksanlar Kabul tutanağının onayı Kısmi kabul yapılması İşin süresinden önce bitirilmesi Sorumluluk Hizmet işleri genel şartnamesi hükümleri Hizmetin kabulü Belli bir çalışma sonrasında tamamlanarak ortaya çıkarılan hizmetler Sürekli Nitelikteki İşler Kısmi kabul Yüklenicinin başvuruda bulunmaması İşlerin eksik olarak kabulü ix

4 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Kabul sürecindeki bakım ve giderler Garanti dönemi olan işlerde kabul işlemi HİZMET İŞLERİ KABUL TEKLİF BELGESİ(1) HİZMET İŞLERİ KABUL TUTANAĞI DOĞRUDAN TEMİN Kamu ihale kanununda doğrudan temin Kamu ihale tebliğinde doğrudan temin İhtiyacın gerçek veya tüzel tek kişiden temini İhtiyacın özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden temini Hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temini sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihtiyaçların temini Taşınmaz mal alımı ve kiralanması Milletlerarası tahkim davaları için alınacak hizmetler DOĞRUDAN TEMİN İLE İLGİLİ KARARLAR Doğrudan temin üst limiti aşılarak gerçekleştirilen bir iş için bitirme belgesi düzenlenmesi Pazarlık ihalesi ve doğrudan temin kapsamında yapılacak alımlarda bütçe sınırlaması Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihale iptal edilmeksizin doğrudan temin usulü ile hizmet alınması Doğrudan temin alımlarında KİK in yetkisi Doğrudan temin ihalesinde düzenlenecek sözleşmenin tabi olacağı hukuki mevzuat EKAP/ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU EKAP Kullanılmasına Yönelik İşlemler Tanımlar İdareler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler EKAP a kayıt işlemleri İhale öncesi yapılacak işlemler Tekliflerin değerlendirilmesi Teyit işlemleri Sonuç işlemleri Yardım işlemleri Kullanıcı işlemleri İhalelere katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler x

5 EKAP a kayıt işlemleri İhale takip işlemleri İhale ilanlarına erişim Duyuru ve mesaj işlemleri İhale Ajandası ve ihale izleme işlemleri Kullanıcı işlemleri Vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek iş ve işlemler İhale takip işlemleri Elektronik Kamu İhale Bülteni Sorgulama işlemleri Kurum internet sayfasından yapılacak işlemlere ilişkin kamu ihale genel tebliği hükümleri İhale kayıt numarası (İKN) Kamu ihale bülteni KİB genel esaslar KİB te yayımlanacak ilanlar Ön ilan İhale ilanı İhale düzeltme ilan İhale iptal ilanı İhale sonucunun ilan Diğer ilanlar İlan Hazırlama ve Gönderme Programı İlan ücretlerinin yatırılması Protokol Uygulamasına Son Verilmesi Her ihale için ayrı ilan düzenlenmesi Yasaklılık teyidi İstisna kapsamındaki alımlarda yasaklılık teyidi Doğrudan temin yönteminde 22/d kapsamı alımlarda yasaklılık listesinin kontrolü Yasaklılık listelerinin takibi Doğrudan temin kayıt formu İhale sonuç formu İhale kontrol sisteminden yararlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar EKAP ihale iş akış şeması EKAP LA İLGİLİ KARARLAR xi

6 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler EKAP ta yayımlanan teklif cetveli ile idareden satın alınan doküman içerisindeki teklif cetvelinin birbirinden farklı olması EKAP taki dokümanla satın alınan doküman arasında farklılık olması EKAP'a ihaleye ait teknik şartnamenin yüklenmemesi EKAP üzerinden doküman indirilmesinin istekli olabilecek sıfatını kazandırmaması Zeyilname ile yapılan değişikliklerin EKAP üzerinden dokümanı indiren isteklilere bildirilmesi EŞİK DEĞER Eşik değer tanımı ve kullanıldığı alanlarla parasal limitler Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi İdarelerin tabi oldukları eşik değerler Döner Sermayeli Kuruluşlar yılı için güncellenmiş parasal limitler ve eşik değer FİYAT FARKI Fiyat farkı verilebilmesi Hizmet alımlarında fiyat farkı Hak ediş düzenleme tarihi Personel ücretleri ile ilgili fiyat farkı hesabı Hizmet Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar İdarelerin uyacakları hususlar Fiyat farkı verilemeyecek hizmet alımları/istisnalar Fiyat farkı hesabı Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerindeki değişiklikten kaynaklanan fark Uygulama esasları İş programı ve ödenek dilimi Hizmet miktarındaki artış ve azalışlar Cezalı çalışılan işlerdeki uygulama Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işler FİYAT FARKI İLE İLGİLİ KARARLAR Fiyat farkı ağırlık katsayılarının toplamının bire eşit olacak şekilde belirlenmemesi Hizmet alımı ihalelerinde yol bedeline fiyat farkı verilememesi Fiyat farkı hesabında temel indeks ayının ihale konusu işin fiilen başladığı tarih esas alınarak düzenlenmesi xii

7 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde asgari ücret dışında kalan maliyet kalemlerinde fiyat farkı Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde asgari ücrete verilen fiyat farkının içindeki bileşenler Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı verilmesinin zorunlu olması Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde fiyat farkının ÜFE de meydana gelecek artışlara göre hesaplanamaması Fiyat farkı uygulamasında esas alınacak tutar Personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalesinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmaların fiyat farkı olarak ödenememesi Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan çalıştırılacak asgari personel sayısının belirtildiği ihalede asgari ücretin ne kadar üzerinde bir ücret alacağının teknik şartnamelerde belirtilmemesi Fiyat farkındaki ağırlık oranlarının belirtilmemesi İHALE DOKÜMANLARI/ŞARTNAMELER İhale Dokümanları Şartnamelerle ilgili genel esaslar İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması İdari şartname İdari şartnamede yer alması zorunlu hususlar Ön yeterlik şartnamesi Teknik şartname Sözleşme tasarısı İhale dokümanlarında öncelik sırası İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması Zeyilname Dokümanlarla ilgili açıklama talebi Düzeltme ilanı CEZALARLA İLGİLİ KARARLAR İdari şartnamede cezaların tutar olarak belirtilmesi Cezaların hem oran hem de belli miktarda parasal değer olarak belirlenmesi xiii

8 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Yaralanma ve ölüm gibi ağır aykırılık hallerinin bir defa bile gerçekleşmesi halinde sözleşmenin fesih edileceğine ilişkin düzenleme Ceza tutarlarının sözleşme bedelinden bağımsız olarak maktu şekilde belirlenmesi Sözleşmenin uygulanması aşamasında istekliye kesilecek olan ceza oranlarının idari şartnamede belirlenmesi Sözleşmeye aykırı durumların ardı ardına veya aralıklı olarak kaç defa gerçekleşmesi halinde sözleşmenin feshedileceğinin idari şartnamede belirtilmemesi Teknik şartnamede cezalarla ilgili düzenleme yapılması Sözleşme bedeline bağlı bir oran belirlenmemesine rağmen kesilecek ceza bedelinin belirtilmesi Hak edişlerin ödeneceği tarihin belirlenmemesine karşın yüklenicinin işçi ücretlerinin geç ödemesinden dolayı cezai kesinti yapılacağına dair düzenleme yapılması İşçi ücretlerinin zamanında ödenmemesine yaptırım öngörülmesi Yükleniciden kesilecek cezalar ile ilgili düzenleme İHALE DOKÜMANI HAZIRLANMASI VE SATILMASI İLE İLGİLİ KARARLAR EKAP tan indirilen doküman ile satın alınan doküman arasında fark olması halinde teklif oluşturulmasında esas alınacak doküman İhale dokümanının yasaklı kişi tarafından satın alınması Gerçek kişi isteklinin ihale dokümanlarını ad ve soyadını yazarak imzalaması Hizmet alımı ihale dokümanlarında öncelik sıralamasının değiştirilmesi Satışı yapılan ihale dokümanı içinde sözleşme tasarısının bulunmaması İhale dosyasının sadece yetkilendirilmiş kişilere satılması İhale dokümanını hazırlayanların ihale komisyonunda görevlendirilmesi İhale dokümanı hazırlamak üzere idareye iş yapan yüklenicinin elemanlarının görevlendirilmesi İhale dokümanı içerisinde Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin bulunmaması İhale ilanının ihale dokümanları arasında sayılmaması İDARİ ŞARTNAMELERLE İLGİLİ KARARLAR İdari şartnamede sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının ve işin süresinin takvim günü olarak belirtilmesi xiv

9 İdare şartnamenin güncel mevzuata uygun olmamasına karşın itiraz konusu edilmeyen halde isteklilerin yürürlükteki mevzuata göre teklif sunmaları İdari şartnamenin yasalara aykırı bazı hususlar içermesi Çalışma sürelerinin idari şartnamede aylık birim fiyat teklif cetvelinde ise günlük olarak belirlenmesi İhale tarihi ve saatinin idari şartnamede yazılmaması Fiyat farkı ile ilgili düzenlemelerin idari şartnamede yapılması SÖZLEŞME TASARISI İLE İLGİLİ KARARLAR Sözleşme tasarısı ile teknik şartnamenin çelişkili olması halinde öncelik sırası KİK in hazırladığı matbu sözleşme tasarısı yerine idarece hazırlanan sözleşme tasarısının kullanılması STANDART FORMLARLA İLGİLİ KARARLAR Bilanço veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalede "Bilanço Bilgileri Tablosu" başlıklı "KİK025.1/H" numaralı standart formun sunulması Birim Fiyatlı olarak yapılan bir işe Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu sunulması Standart formların kullanmasının zorunlu olması Ortaklık durum belgesinin standart forma uygun olmaması Standart forma uygun olmayan gerekli bütün bilgileri taşıyan teklif mektubu TEKNİK ŞARTNAME İLE İLGİLİ KARARLAR Aynı konuda İdari şartnameyle teknik şartnamenin farklı olarak düzenlenmesi Belirli bir marka ve modele ait tıbbi cihazların bakımını yapacak personelin söz konusu markaya ait tıbbi cihazların eğitim sertifikasına sahip olmasının teknik şartnamede istenmesi İdari şartnameyle düzenlenmeyen veya teknik şartnameye atıfta bulunulmayan bir düzenlemenin teknik şartnamede yer alması ve belge istenilmesi Teknik şartnamede kamu harcaması gerektiren kalemler yanında zımni bir satış işlemi gerçekleştirileceğine ve satışa yönelik bedelin diğer işler için oluşan toplam bedelden düşülerek toplam teklif bedelinin oluşturulacağı şeklinde düzenleme yapılması Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine ait teknik şartnamede işte kullanılacak makinelerde marka ismi belirtilmesi Teknik şartnamede cezalar ile ilgili düzenleme yapılamaması Teknik şartnamede düzenlenen bir belgenin teklifle beraber sunulması gerektiğinin kabulü için gereken şartlar xv

10 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Hizmet alımı ihalesinde çalıştırılacak personelin sayısı ya da niteliğine ilişkin düzenlemelerin teknik şartnamede yapılması Teknik şartnamede yer alan tüm şart ve koşulların kabul edildiğine dair noterden taahhütname istenememesi Her ihalede teknik şartname düzenleme zorunluluğunun olmaması Teknik şartnamede idareye ihale konusu işte kullanılmak üzere cep telefonu verileceğinin düzenlenmesine karşın azami fatura bedellerinin belirtilmemesi Teknik şartnamede isteklinin kendi üretimi yazılım ile teklif vermesi gerektiğine yönelik düzenleme Teknik şartnamenin hazırlanmasında görev alan personel ile ihaleye katılan isteklinin ortak olması Teknik şartnamenin ihaleyi yapan idare dışında çalışan kişi tarafından hazırlanması Teknik şartname hazırlanmasının amacı Teknik şartname eki olduğu belirtilen listelerin ihale dokümanı kapsamında verilmeyerek idarenin web sayfasından temin edileceğinin belirtilmesi ZEYİLNAME İLE İLGİLİ KARARLAR İhale tarihinin zeyilname düzenlenmek suretiyle iki kez ertelenebileceği durumlar Zeyilnamenin ihale tarihine on günden daha bir süre kala yapılması halinde ihalenin ertelenmesi gerektiği İhale İlanından sonra zeyilname düzenlenmesi halinde zeyilnamenin EKAP ta yayınlanması gerektiği Yaklaşık maliyetin değişmesine neden olan zeyilname Şikâyet başvurusu üzerine ihale tarihinin zeyilname düzenlenmek suretiyle ertelenmesi Zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale tarihinin ertelenebileceği azami süre Zeyilnamenin isteklilere faks yoluyla tebliğ edilememesi İhale gün ve saatinin düzeltme ilanı yayınlanmadan zeyilname ile değiştirilememesi Zeyilnameyle iş miktarının artırılamaması Zeyilname ile yapılan bir değişikliğin ikinci zeyilname ile eski haline dönüştürülmesi Zeyilnamenin ihale yetkilisince görevlendirilenler tarafından düzenlenebileceği İHALE İLANLARI xvi

11 İhale ilan süre ve kuralları İhale ve ön yeterlik ilanı Ön ilan İhale ilan ve davet süresinin kısaltılması Ön ilanda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar Ön yeterlik ilânlarında belirtilmesi zorunlu hususlar İlanın uygun olmaması İlanın yapılış şekline ilişkin hususlar İlanlardaki hatalı hususların düzeltilmesi İhale iptal ilanı İHALE İLANLARI İLE İLGİLİ KARARLAR İhale ilanının yerel gazetede ve ekap.gov.tr adresinde farklı tarihlerde yayınlanması halinde ilk ilan tarihi olarak kabul edilecek tarih Yeterlik belgeleri ile ilgili düzenlemenin ihale ilanında yer almaması Birden fazla ihalenin bir ilan başlığı altında birleştirilerek yayınlanması İhale saatinin ilanda idari şartnamedekinden farklı belirtilmesi İlan yapma zorunluluğu bulunmayan ihaleler İlan süresinin 12 gün kısaltılabileceği haller İhale ilanı ile idari şartnamede ihale tarihinin farklı belirtilmesi İhale ilanında işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirtilmesinin zorunlu olması İhale ilanında ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmemesinin ihalenin iptalini gerektirmemesi İhale ilanının kamu ihale bülteninde tam yerel gazetede ise bir kısmının yayınlanması İhale ilanının kamu ihale bülteninde yayımlanmayarak sadece yerel gazetede yayımlanması Yerel gazete çıkmayan yerlerde ihale ilanı İhale dokümanında yer almayan hususların ilanda yer alması İlan ile ihale tarihi arasındaki sürenin ihale dokümanına ilişkin açıklama talep edilme süresinden daha az olması DÜZELTME İLANI İLE İLGİLİ KARARLAR İhale ilanına yansıyan idari şartname düzenlemesinin zeyilname ile değiştirilmesinin ardından ihale sürecine devam edilebilmesi Düzeltme ilanı yayınlanan ihalede düzeltme ilanıyla ilgili olmayan şikayetler için başvurusu süresi xvii

12 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler Düzeltme İlanının yerel gazetelerde yayınlanması Düzeltme ilanı yayınlanması gereken durumlar Düzeltme ilanı yerine zeyilname düzenlenmesi İHALE İŞLEM DOSYASI İhale işlem dosyasında bulunacak belgeler İHALE KARARI VE ONAYI/BİLDİRİLMESİ/SÖZLEŞMEYE DAVET İhalenin karara bağlanması ve onaylanması Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi Sözleşmeye davet İHALEDEN ELENME SEBEPLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR Aşırı düşük açıklamasında sunulan belgelerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmaması Yasaklama işlemi başlatılan bir isteklinin bu işlem nedeniyle daha önce girdiği ihaleden elenmesi Devlet memurlarının vekaleten de olsa ihalelere katılamaması İhale dosyasında beyan edilen adresin gerçeği yansıtmaması Yasaklı olan şirket müdürü vasıtasıyla ihaleye katılan bir firmanın ihale dışı bırakılarak geçici teminatının irat kaydedilmesi Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde asgari işçilik maliyetinin milyonda bir altında (0,81 TL) teklif veren isteklinin ihale dışında bırakılması Teklif mektubunda vergi kimlik numarasının yanlış yazılmasına karşın bu bilginin diğer belgelerden tespit edilebilmesi Teklif zarfında hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ile istekli mührü olmamasına rağmen zarfın açılıp teklifin değerlendirilmeye alınması ancak daha sonra bu hususlar nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması İhale komisyon kararında bulunmayan bir gerekçeye istinaden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması Teklifin önceki yıllarda yapılan hizmetten memnun olunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması İHALE İPTALİ İLE İLGİLİ KARARLAR İkisi geçerli beş teklif sunulan ihalede tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin altında olması halinde rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilemeyeceği Altı tekliften beşinin değerlendirme dışı kaldığı ihalede yaklaşık maliyetin altında geçerli tek teklif kalmasının rekabet şartlarının oluşmadığına gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilememesi xviii

13 Dokuz adet ihale dokümanın satılan sunulan üç tekliften ikisinin yaklaşık maliyetin altında olması halinde rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi Öncesinde iptal edilen ihalenin yaklaşık maliyet revize edilmeksizin yenilenmesi halinde yaklaşık maliyetin isteklilerce bilindiği gerekçesiyle ihale iptal edilememesi Hazır yemek hizmeti ihalesinde gerekli temizlik ve mutfak malzemeleri ve miktarının belirlenmemesi İhale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen CD de yer alan excel formülasyonunun yanlış hesaplamalar yapması ve bunun sonucu ihaleye teklif veren 13 isteklinin 10 unun teklifinin değerlendirme dışı kalması Teklif alınan ihalenin gerekçesiz iptal edilememesi İdarelerin takdir yetkilerini ihale iptali yönünde kullanmaları halinde dikkat edecekleri hususlar Teklif geçerlilik süresinin idari şartnamede belirtilen süre kadar uzatma imkanı kullanılmadan teklif geçerlilik süresinin dolması gerekçesiyle ihalenin iptal edilememesi Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin incelenmeksizin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi İdarenin ihtiyaçlarında değişiklik olduğu gerekçesiyle ihale komisyonunun ihaleyi iptal edememesi İhale tarihinde açılması gerekirken açılmayan teklif zarfı bulunması İhalenin ilk oturumunda sunulduğu kabul edilen bir belgenin sonraki oturumda olmadığının tespit edilmesi Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı verileceğine dair bir düzenleme yapılmaması Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde yaklaşık maliyetin eksik hesaplanması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesi Personel çalıştırılmasına dayalı ihalede teklif fiyata dahil giderler kısmında malzemelerin yanlış belirtilmesi Yaklaşık maliyete göre indirim oranlarının benzer ihalelerle kıyaslanmak suretiyle ihalenin iptal edilmesi On beş dakika arayla iki farklı zarf açma ve belge kontrol tutanağı düzenlenmesi Yaklaşık maliyetinin gizliliğinin ilk oturumdan önce ortadan kalkması On bir ihale dokümanı satılan yedi isteklinin katıldığı ve üç geçerli teklif bulunan ihalenin rekabet şartları oluşmadığı gerekçesiyle iptal edilememesi xix

14 Hizmet Alım İhalelerinde Bilinmesi Gerekenler On üç ihale dokümanı satın alınan sadece bir teklif verilen ihalenin yeterli rekabet koşulları sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edilmesi İhale sürecinin uzaması gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilememesi İhale türünün yanlış belirlenmesi gerekçesiyle ihalenin iptali Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı gerekçesiyle ihalenin iptali Teklif sunan isteklinin yasaklı olduğunun sonradan fark edilmesi Ödenek olmadığı gerekçesiyle ihalenin iptali Zorunlu nedenlerle ihale süreci uzayan durumlarda sözleşme bedelinin % 80 inden daha düşük bir bedelle tamamlanacağı gerekçesiyle ihalenin iptal edilememesi ihaleye yaklaşık maliyete yakın tek teklif verilmesi nedeniyle ihalenin iptal edilmesi Verilen üç tekliften ikisinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli tek teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde ihalenin iptali ÖN MALİ KONTROL İLE İLGİLİ KARARLAR Ön mali kontrol sonucu uygun görüş verilmediğinde ihale yetkilisinin bu görüşe katılmayarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması Mali hizmetler birimi olan Strateji Geliştirme Başkanlığı ihale işlemlerinin ihale mevzuatına uygunluğunu denetleyebilir Ön mali kontrol sonucu hazırlanan görüş, ihale yetkilisince dikkate alınarak düzeltici işlem tesis edilebilir SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ KARARLAR Henüz imzalanmayan bir sözleşmeyi yasaklı kişi imzalayacak diyerek teminat gelir kaydı ve yasaklama talep edilememesi Teklif geçerlilik tarihinin son günü istekliyi sözleşme yapmak için davet edilen isteklinin sözleşme imzalamaması Sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin gerekli belgeleri ibraz etmesi gereken tarih Sözleşme imzalamaya davet edilen yerli ve yabancı isteklilerin yükümlülüklerini yerine getirme süresi Kamu İhale Kurumu sözleşme payının yatırılmaması halinde sözleşme düzenlenmemesi Sözleşme tasarısının boş olan kısımlarının doldurulmadan isteklilere verilmesi Sözleşmenin imzalanacağı tarihin şartnameye konulması İhale kararı ve sözleşme damga vergisi ( karar pulu) oranları xx

15 Birden fazla sözleşme düzenlenmesi halinde her nüsha sözleşme için vergi ve kik payı alınması Sözleşme tasarında, nakit durumuna göre ödeme yapılacağı şeklinde düzenleme yapılması Kesin teminat mektubunun idareye sunulmasına karşın sözleşme imzalanmaması Sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin itirazlar İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTALİ İHALE USULLERİ Uygulanacak ihale usulleri Açık ihale usulü Belli istekliler arasında ihale usulü Pazarlık usulü Uygulanacak ihale usulünün tespiti ve ihale kaydı İHALE YETKİLİSİ/İHALEKOMİSYONU İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi/İhale Yetkilisi Harcama yetkililerinin belirlenmesi Merkez teşkilatı harcama yetkilileri Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde harcama yetkilileri Özel bütçeli idarelerde harcama yetkilileri Sosyal güvenlik kurumlarında harcama yetkilileri Mahalli idarelerde harcama yetkilileri Merkez dışı birimlerde harcama yetkilileri Harcama yetkisinin devri Diğer hususlar İhale yetkilisinden ihale onayı alınması İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları İHALE KOMİSYONU İLE İLGİLİ KARARLAR İhale komisyonunun aynı gün ve saatte birden fazla ihalede görev alması Biyokimya uzmanı veya mikrobiyoloji uzmanının mali üye olarak ihale komisyonunda görevlendirilememesi Sahip olduğu makama istinaden komisyon üyesi olarak belirlenen kişinin bir şekilde makam görevinden ayrılması durumunda yerine komisyon üyesi olacak kişinin belirlenmesi xxi

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ DÜZELTME İLANI TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR AMASYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT ÇUKUROVA MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE BAKIM ONARIM PEYZAJ İŞLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Temizlik Ve Evrak Taşıma Hizmeti Alınacaktır İhale

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: ATATÜRK MAH. HATİCE BEYAZTAŞ CAD. NO:1 62000 TUNCELİ MERKEZ/TUNCELİ. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2015-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI 36 AY SÜRELİ 1(BİR) ADET ŞOFÖRLÜ BİNEK ARACI(YAKIT HARİÇ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ TUNCELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu

d) İhale tarihi:26/01/2015 e) İhale saati: 15:00 f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Viranşehir Kaymakamlığı Afad İhale Bürosu VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ Afet ve Acil Durum Harcamaları

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı

AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE

AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE AÇIK ĐHALE USULÜ ĐLE ĐHALE EDĐLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HĐZMETĐ ALIMINDA UYGULANACAK ĐDARĐ ŞARTNAME I- ĐHALENĐN KONUSU VE TEKLĐF VERMEYE ĐLĐŞKĐN HUSUSLAR Madde 1 - Đdareye ilişkin bilgiler 1.1. Đdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı