Lisanslama hakkında. Madde 1. İşbu Kanun ile düzenlenir ilişkiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lisanslama hakkında. Madde 1. İşbu Kanun ile düzenlenir ilişkiler"

Transkript

1 Lisanslama hakkında N Ocak 2007 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu ( tarihi itibari ile ilaveleri ve değişiklikleri içeriyor) Bölüm 1. GENEL HÜKÜMLER Madde 1. İşbu Kanun ile düzenlenir ilişkiler 1. İşbu Kanun ile münferit faaliyet türleri ile bağlantılı ilişkileri düzenlenir. 2. İşbu Kanun ile gerçek ve (veya) tüzel kişiler arasında yapılan lisans verilmesi ile ilgili lisans sözleşmesi kapsamında ilişkileri düzenlemez. Madde 2. Lisanslama hakkında Kazakistan Cumhuriyeti 1. Lisanslama hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı Kazakistan Cumhuriyeti'nin Anayasasına dayanmaktadır ve işbu Kanun ve diğer Kazakistan Cumhuriyeti yönetmeliklerinden oluşmaktadır. 2. Kazakistan Cumhuriyeti tarafından onaylanan uluslararası bir anlaşma ile işbu Kanunda öngörülmeyen diğer kurallar konmuş ise, uluslararası anlaşma kuralı uygulanır. İşbu Kanunda aşağıdaki temel kavramlar kullanılır: Madde 3. İşbu Kanunda kullanılan temel kavramlar 1) kalifiyelik talepler lisansa tabi iş alanında veya onun alt sektöründe faaliyette bulunabileceği konusunda yeterliliğinin özelliklerini değerlendirmekte kullanılan kalite ve miktar açısından değerlerin ve normların toplamı; 2) Teknolojik tek süreç - bir lisanslı faaliyet altında üretim sürecinde uygulanan teknolojik olarak karşılıklı bağlantılı ve bir birini izleyen eylemler (işler) toplamıdır; 3) Bazı malların ithalatının otomatik lisanslama -lisans vererek izlemek için kurulmuş bir önlemdir; 3-1) evrağın elektronik kopyası gerçekte mevcut kağıt evrağın aynı şekilde ve aynı bilgileri içermekte olan elektronik-digital ortamda tanzim edilmiş ve başvuruda bulunan şahsın, lisans sahibi şahsın veya böyle bir evrağı altında imza atmaya yetkili birinin, ya da halka hizmet merkezi yetkili elemanının elektronik imzası ile onaylanmış elektronik evrak; 3-2) yetkili (sektörel) kurum lisansa tabi faaliyet alanında devlet adına ilgili sektörün idaresi konusunda yetkili olan devlet kurumu; 4) Lisans veren - işbu Kanuna uygun olarak lisanslamayı gerçekleştiren devlet organıdır; 4-1) Lisans verenin elektronik kaydı - lisans veren tarafından düzenlenen verilen, yenilenen, değiştirilerek düzenlenen, dondurulan, iptal edilen lisans eylemleri hakında bilgi içeren devlet elektronik lisans kaydının ayrılmaz bir parçasıdır; 5) Lisans alan - lisans sahibi gerçek veya tüzel kişidir; 6) Lisans - ilgili lisans veren tarafından gerçek veya tüzel kişiye verilen belli bir faaliyete girişme iznidir; 7) Lisanslı faaliyet tipi (bundan böyle - faaliyet tipi) işbu Kanuna göre girişmek için lisans gerektiren bazı eylem (operasyon, sigorta sınıfları) faaliyet tipidir; 8) Alttür lisanslı faaliyet tipi (bundan böyle- alttür faaliyetleri) - bir tek bir lisans kapsamında ilgili faaliyet özellikleridir; 8-1) lisanslar registresi verilmiş, yeniden düzenlenmiş, durdurulmuş, tekrar başlatılmış, fesh ve iptal edilmiş lisanlar ve lisansa tabi iş alanında (alt sektöründe) faaliyette bulunan lisans sahibi kuruluşunun şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) hakkında oluşturulan bilgi bankı; 9) tarihli 337-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 9-1) devlet elektronik lisanslar registresi verilmiş, yeniden düzenlenmiş, durdurulmuş, tekrar başlatılmış, fesh ve iptal edilmiş lisanlar ve lisansa tabi iş alanında (alt sektöründe) faaliyette bulunan lisans sahibi kuruluşunun şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) hakkında bilgileri depolanmakta olan ve lisans verme konusunda yetkililerince verilen lisans tanımlama numaralarını bir merkezde oluşturarak dağıtmakta olan bilgi işlem sistemi;

2 9-2) lisans tanımlama numaraları idari evrakları ortak kodlama ve numaralandırma merkez sistemi standardı uyarınca devlet elektronik lisanslar registresinde oluşturulmakta olan benzersiz numara; 10) Lisanslama lisans veren tarafından lisans alanların ilgili şartları yerine getirip getirmediğini kontrol etme durdurulması ve yenilenmesi, iptal edilmesi ile ilgili lisans eylemleri faaliyetlerinin kapsamıdır; 11) lisans kontrolü lisans için başvuranın veya lisans sahibinin lisans ve/veya lisansın eklerini almak için yeterli olup olmadığının, ayrıca lisans sahibi şahısların lisansı aldıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti lisans işlemleri hakkında mevzuatı hükümlerine uygunluğunun temin edilmesi ile ilgili lisans veren kurumun kontrol ve gözetim görevleri; 11-1) lisansın elektronik formu bilg işlem teknolojileri kullanılarak tanzim edilerek verilen ve kağıt evraklar aynı derecede geçerli olan elektronik ortamında düzenlenmiş lisansın formu; 12) Başvuran ilgili lisans verene bir lisans ve (veya) lisansa ek için başvuran gerçek veya tüzel kişidir; 13) Yetkili kurum - devlet politikasının uygulanması ve gelişmesini sağlayan ve lisans alanındaki diğer kamu kurumlarının faaliyetlerini koordine eden devlet kuruluşudur; 14) Elektronik lisans - bilgi teknolojileri kullanılarak hazırlanan ve verilen kağıt üzerinde eşdeğer bir elektronik belge şeklindeki lisanstır. Madde 4. Lisanlamanın temel prensipleri 1. Lisans verme işbu faaliyet için talep edilen şartlara cevap veren tüm şahıslar için eşit temelde ve eşit şartlarda yapılır. 2. Ayrı faaliyet türlerine göre lisans düzeninin yürürlüğe konması milli güvenlik, yasal düzenin temini, çevre korunması, mülk, can ve vatandaşların hayatı,sağlığı,mülkünün korunması amacıyla yapılır. 3. İşbu Kanun ile faaliyet türleri ve alt faaliyet türlerinin ayrıntılı bir listesi sunulur. 4. İşbu Kanun kapsamına yeni iş alanlarının ve/ve alt sektörlerinin dahil edilmesi durumunda, bunların lisans işlemleri kalifiyelik taleplerini tespit edecek yasaların kabul edilmesinden sonra başlatılacaktır. Bazı iş alanları (alt sektörleri) için istenilen kalifiyelik taleplerinin tespit edileceği yasalar ve söz konusu kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyidi için sunulacak evraklarının listesi, ihracatı veya ithalatı lisansa tabi olan bazı ürün kalemlerinin listesi bunların yayınlandığı tarihi takip eden yirmi bir gün bitmeden geçerli olamayacaktır. 5. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatında ürüne koşulan şartlar, belirli ürün türlerine zorunlu uygunluk şartları, süreçleri kamu yönetiminin hedeflerine ulaşmak için yeterli olmadığı takdirde, belirli tip faaliyetleri lisanslama konur. 6. Lisans kamulaştırılmaz ve lisans alan tarafından başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez. 7. Lisans Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarında öngörülen diğer durumlar dışında Kazakistan Cumhuriyeti topraklarının tamamı üzerinde uygulanır. 8. Bir teknolojik süreç kapsamında bulunan ve/veya ilgili iş alanında faaliyetlerin devamı için doğal bir ihtiyaç elemanı olan iş alanları lisansa tabi değildir. Bir teknolojik süreç kapsamında bulunup bulunmadığına ve/veya ilgili iş alanında faaliyetlerin devamı için doğal bir ihtiyaç elemanı olup olmadığına dair belge başvuru yapanın başvurusu gereği lisans veren kurumun talebi üzerine yetkili kurum tarafınca verilir. 9. Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenmiş yetkileri kapsamında devet kurumlarınca, özerk eğitim kuruluşlarınca ve bu eğitim kuruluşlarında eğitim programlarını gerçekleştirmekte olan yabancı uyruklu tüzel kişilikler, Kazakistan Cumhuriyeti Kalkınma Bankası hariç lisans gerektiren bazı faaliyetlerini ya da bazı işlemlerini gerçekleştirilebilmek için lisans buludurmak zorunludur. Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenmiş yetkileri kapsamında Kredi ortaklıkları, merkez depozitoryum, registreci, devlet katılımıyla kurulan kredi ortaklıkları, karşılıklık sigortalama birlikleri, elektronik hükümet ağının ödeme portalı operatörü, Ulusal Posta operatörü faaliyetleri hariç finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmek için lisans buludurmak zorunludur. Devlet lisans sistemini oluşturur: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti; 2) yetkili kurum; 3) lisans verenler. Bölüm 2. Lisans ile ilgili devlet sistemi Madde 5. Lisans ile ilgili devlet sistemi yapısı

3 Madde 6. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin yetkileri Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin yetkilerine girer: 1) Lisanslama alanında temel devlet politikası yönlerini, uygulanması için stratejik ve taktik tedbirleri geliştirmek; 2) Lisans verecek kurumların belirlenmesi; 3) Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının yetkileri kapsamında bulunanlar ve kumarcılık sektörüne ait kalifiyelik talepler hariç, kalifiyelik taleplerinin ve bunlara uygunluğunu teyit edici evrakların listesinin tanzim edilmesi ve onaylanması Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir; 4) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 5) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümleri uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Bankasının yetkileri kapsamında bulunan iş alanlarında lisans başvurusu için doldurulacak dilekçe formu hariç, lisansı ve/veya lisansın eklerini almak amacıyla başvurmak için doldurulacak dilekçenin formunun onaylanması; 6) Üretimi, işlemesi, nakliyesi, satın alması, koruması, satışı, kullanımı ve yok edilmesi lisansa tabi olan zehirlerin listesini onaylamak; 7) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 8) Başvuruda bulunan şahsın Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümlerince tespit edilmiş taleplerine uygunluğu konusunda lisansın verilmesini onaylayacak devlet kurumlarının belirlenmesi; 9) devlet elektronik lisanslar registresinin takibi ile ilgili kurallarının onaylanması; 9-1) halka hizmet merkezleri personelince evraklarının elektronik kopyalarını teyit etme kurallarının onaylanması; 10) Anayasa, işbu Kanun, Kazakistan Cumhuriyeti diğer mevzuat ve Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları hükümleri uyarınca kendisine yüklenen diğer görevler ve vazifeler. Yetkili kurumun yetkileri aşağıdakilerden ibarettir: Madde 7. Yetkili kurumun yetkileri 1) lisans alanında devlet politikasını oluşturmak; 2) devlet elektronik lisans kaydının işlemesini sağlamak, erişim hakkını vermek gelişmeyi yönetmek; 2-1) halka hizmet merkezleri personelince evrakların elektronik kopyalarını onaylama kurallarının düzenlenmesi; 3) devlet elektronik lisanslar registresinin takip edilmesi kurallarının düzenlenmesi; 4) inans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetleri ile ilgili lisanslar hariç lisans formlarının ve lisans eklerinin formlarının tanzim edilmesi; 5) işbu Kanun, Kazakistan Cumhuriyeti diğer mevzuat ve Kazakistan Cumhurbaşkanı talimatları ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetinin Kararnameleri hükümleri uyarınca kendisine yüklenen diğer görevler ve vazifeler. Madde 8. Devlet kurumlarının yetkileri Lisans veren kurumların yetkileri ve görevleri: 1) Bazı iş alanları (alt sektörleri) için istenilen kalifiyelik taleplerinin ve söz konusu kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyidi için sunulacak evrakları listesinin tanzim edilerek yetkili kurumun onayına sunulması. Yerel dairesi tarafından lisans veriliyorsa, merkez daireleri kendi yetkileri kapsamında bazı iş alanları (alt sektörleri) için istenilen kalifiyelik taleplerinin ve söz konusu kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyidi için sunulacak evrakları listesinin tanzim edecektir. 2) lisans ve (veya)lisans eki alırken başvuranın nitelik şartlarına uygunluğunu tespit etme; 3) lisanslama; 4) lisans kontrolü; 5) silah ve mermileri, piroteknik ürünler satın almak için alınan ruhstalar hariç, lisanslar listesini takip eder ve kendi internet sitesinde yayınlar. Lisans veren kurumun elektronik registresinde ve devlet elektronik lisanslar registresinde (listesinde) aşağıdaki bilgiler açıklanmalıdır; Lisans veren kurumun ünvanı; Lisansın ve/veya lisans eklerinin verildiği tarih ve numarası; Şahıs firmalar için: isim, soyismi, baba adı (varsa), ayrıca şahıs firma olarak devlet sicilini yaptırmış olması halinde ise özel kişinin şahıs firma olarak devlet sicili yapıldığına dair belgenin numarası ve verildiği tarihi; Tüzel kişilikler için tüzel kişiliğinin ünvanı ve adresi; Faaliyet alanları ve/veya alt sektör faaliyetleri Lisansın geçerli olacağı süre; Lisans harcın yatırıldığına dair ödeme dekontunun numarası ve tarihi;

4 Kişisel tanımlama numarası (İİN); İş tanımlama numarası; Lisansın ve/veya lisans eklerinin yeniden tanzim edildiği tarihi ve gerekçeleri; Lisansın durdurulduğu ve tekrar başlatıldığı tarihleri ve gerekçeleri; Lisansın feshi ve iptal edildiği tarihi ve gerekçeleri; Lisanlar ve lisansa tabi iş alanında (alt sektöründe) faaliyette bulunan lisans sahibi kuruluşunun şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) hakkında bilgiler. 6) Başvuruda bulunan şahsın Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı hükümlerince tespit edilmiş taleplerine uygunluğu konusunda lisansın verilmesini onaylamak üzere devlet kurumlarına başvuru yapılması; 7) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre bilgi sistemi kulllanarak elektronik hizmet verme; 8) kendi internet kaynaklarında verilen, tekrar düzenlenen,son verilen,yenilenen ve yürürlükten kaldırılan lisanlar hakkında bilgileri yerleştirme; 9) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca yerel kamu kurumlarına yüklenen görevleri kapsamında yerel devlet kurumları çıkarlarını gözeterek diğer görevlerini üstlenir. Sahibi kuruluşlarının şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) kurmaları halinde onun adresinin değiştirilmesi durumunda lisans sahibi kuruluşları on iş günü içinde kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyit edici evraklar paketini lisans veren kuruma sunar, lisans veren kurum yerel devlet dairelerinden biri ise, şubeleri, temsilcilikleri (şantiyeleri, fabrika, arsa vs) bağlı bulunduğu daireye sunar. Lisans sahibi kuruluşlarından kalifiyelik taleplerine uygunluğunun teyit edici evraklar paketini aldığı tarihi takp eden on iş günü içinde ilgili faaliyet alanı (alt sektörü) için istenmekte olan kalifiyelik taleplerine uygun olup olmadığını tespit eder. Kalifiyelik taleplerine uygun bulunması halinde, onunla ilgili bilgiyi lisanslar listesine dahil eder. Finans sektöründe bazı faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının biriktirilmesi ile ilgili faaliyetlerini gerçekleştirilebilmekte bulunan lisans sahibi kuruluşlarının şube (temsilcilik, bayilik) açtıklarına dair Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca bu durumlar için istenmekte olan evrakları lisans veren kuruma sunulduğu tarihi takip eden on iş günü içinde lisanslar listesinde gerekli düzeltmeler yapılır. Lisanslar aşağıdaki belirtilere göre ayrılırlar: Madde 9. Lisans türleri ve geçerliliği 1. Sübjelere göre: 1) Kazakistan Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişilerinee verilenler; 2) yabancılara, vatandaşlık almayan kişilere, yabancı tüzel kişilere ve uluslararası kuruluşlara verilenler. 2. Faaliyet kapsamına göre: 1) genel geçerlilik süresinde sınırlama olmadan belirli bir faaliyet ile uğraşmak için verilenler; 2) bir kerelik - "Konut inşaatinde paya katılım hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanununda belirlenmiş kapsamda paya katılanların parasını çekmek hesabına konut inşaatini organize etme faaliyetinde bulunmaya ve "Kumar işi hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanununda belirlenmiş süreye göre kumar işi alanında faaliyet türleri ile uğraşmaya izin verilen süre,kapsam,ağırlık veya miktar sınırında belli ekonomik operasyon yapmaya verilenler; 3) operasyon - banka faaliyetlerinde ve sigorta faaliyetleri sınıflarında (sigorta sınıfları) ayrı operasyonlar gerçekleştirmeye verilenler. 3. Mallarının ihracatı ve ithalatı alanlarında: 1) genel lisans Gümrük Birliği üyesi olan bir ülkenin kararı uyarınca dış ticaret mensubuna bazı mal kalemlerinin lisansla belirlenmiş miktar kadar ihracat ve/veya ithalat işlemlerini gerçekleştirebilme hakkını veren lisans; 2) istisnai lisans dış ticaret mensubuna bazı mal kalemlerinin ihracatını ve/veya ithalatını gerçekleştirmek konusunda istinai hak veren lisans; 3) bir kerelik lisans dış ticaret sözleşmesi uyarınca dış ticaret mensubuna verilen ve belirlenmiş miktar kadar ihracat ve/veya ithalat işlemlerini gerçekleştirebilme hakkını veren lisans. Madde 9-1. Lisansların işlerliği ile ilgili özel şartlar Lisansların işlerliği ile ilgili özel şartlar aşağıdaki bilgileri yansıtmak amacıyla belirtilir; Kazakistan Cumhuriyeti nde mimarlık, şehir inşaat ve inşaat faaliyetleri hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu uyarınca mimarlık, inşaat ve şehir inşaatı iş alanlarındaki faaliyetleri için lisans verme sırasında işletmelerin lisans kategorilerine göre ayrılması; Sanayi sektördeki faaliyetlerinin lisans tabi olduğu durumlarda lisansa tabi iş alanı hakkında bilgi.

5 Madde 10. Lisans şekilleri ve lisans ekleri Lisans şekillerini ve ona lisans eklerini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti onaylar. Alt faaliyetlerin belirtildiği lisans ekleri lisansların ayrılmaz parçası sayılırlar. İşbu Kanu nun 32.maddesinde öngörülen finansal kaynakların birikimi ile ilgili faaliyeti gerçekleştirmek için lisans şekli finansal piyasalar ve finansal kuruluşların denetimini yapan ve kontrol eden yetkili devlet kurumu ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bankası tarafından onaylanır. Lisanslar ve/veya lisansların ekleri elektronik form olarak verilir. Lisans ve/veya lisans eklerini kağıt çıktısı olarak almak için başvurulması halinde, lisans ve onun ekleri elektronik form olarak düzenlenir, çıktısı alınır ve lisans veren kurumun kaşesi basılır yöneticisinin tarafından imzalanarak verilir. Lisansın ve/veya lisansın eklerinin elektronik form olarak verilmesi için imkan bulunmuyorsa, lisans ve/veya lisansın ekleri kağıt üzerine çıktı olarak verilir. Madde 11. Lisanslama alanları Lisansa aşağıdaki alanlarda ayrı faaliyet türleri tabidirler: 1) sanayi; 2) atom enerjisi kullanımı; 3) zehirli maddelerin dönüşümü; 4) tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 5) taşıtlar; 6) uyuşturucu maddelerin,uyuşturucu araçlarının dönüşümü, psikotrop maddeler,uyuşturucu yapımında kullanılan maddeler; 7) bilgi güvenliğinin sağlanması; 8) operatif arama faaliyetlerini yapmak için özel teknik araçları; 9) silahlandırma, askeri teknik donama ve belirli silah türleri dönüşümü, patlayıcı madde ve onları kullanarak yapılan ürünler; 10) uzay alanını kullanma; 11) bilgi ve iletişim; 12) eğitim; 13) kitle iletişim araçları; 14) tarım sektöründe; 15) sağlık koruma; 16) gerçek ve tüzel kişilere hizmet verme; 17) kumar işi; 18) veteriner; 19) " Kazakistan Cumhuriyeti nde yargı-ekspertize faaliyeti hakkında" Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu şartlarını hesaba alarak yargı-ekspertizesi; 20) kültür; 21) finansal kaynağın birikimi ile ilgili finansal alan ve faaliyetleri; 22) şehircilik ve inşaat, mimarlık; 23) Kazakistan Cumhuriyeti devlet armalarını hazırlama; 24) 297-IV tarihli KC Kanunu ile kaldırılmıştır; 25) etil ispirtosu ve alkol ürünleri dönüşümü ve üretimi,tütün ürünlerinin üretimi; 26) 167-IV tarihli KC Kanunu ile kaldırılmıştır; 27) malların ihracatı ve ithalatı; 28) mal borsaları. Bölüm 3. FAALİYET TÜRLERİ Madde 12. Sanayi alanında faaliyetleri lisanslama 1) madencilik tesislerinin (doğal madenleri arama, çıkarma), petrokimya, kimya üretim tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik) ve/veya işletilmesi, petrol, gaz ürünleri işleme üretim tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik), gaz boruları ana hatlarının, petrol boruları ana hatlarının, petrol ürünleri boruları ana hatlarının işletilmesi; Bu iş alanı kapsamında aşağıdaki alt sektörler mevcut: madencilik tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik) ve/veya işletilmesi;

6 petrol, gaz, gaz petrol kondensatları, katı yararlı madenlerin (genel olarak yaygın bulunanlar hariç) mineral madencilik tesislerinin projelendirilmesi; gaz petrol yataklarının, katı yararlı madenlerin yataklarının işletilmesi ile ilgili projelerini ve teknik şartnamelerinin tanzim edilmesi; petrol, gaz, gaz petrol kondensatları, katı yararlı madenlerin (genel olarak yaygın bulunanlar hariç) madenciliği; katı yararlı madenlerin açık ocak ve yeraltı yöntemleri ile madenciliği; maden yataklarında teknolojik çalışmaların yapılması; madenleri çıkarmak için patlatma işlerinin yapılması; maden ve taş ocaklarının kapatılması ile ilgili tasfiye işleri; petrol ve gaz kuyularında günlük işleri; petrol ve gaz kuyularında patlatma işleri; denizlerde ve iç su havzalarında petrol ve gaz kuyularını açma işleri; kuyularının yer altında ve büyük tamiratı işleri; ekipmanların ve mekanizmalarının demontajı; kuyuları kaldırmak için vincin kurulması; kuyuların tamiratından sonra test yapılması; kuyuların yıkanması, test edilmesi, çimento ile işlenmesi ve işletmeye açılması; kuyularının verimliliğinin arttırılması ve petrol katmanlarının doygunluğunun iyileştirilmesi dökülen petrollerin, fışkırtan kuyuların, petrol ve gaz püskürtmelerin (patlatma çalışmaları hariç) denizde ve karada yayılımını kesmek ve önlemek için müdahale çalışmaları, kuyularının konservasyonu; petrokimya, kimya üretim tesislerinin projelendirilmesi (teknolojik) ve/veya işletilmesi; petrol ve gaz yataklarını işleme fizibilitelerinin hazırlanması; gaz boruları ana hatlarının, petrol boruları ana hatlarının, petrol ürünleri boruları ana hatlarının işletilmesi; 2) enerji temini amacıyla elektrik enerjisinin satın alınması; 3) kendi üretimlerinin atıkları olarak ya da demir ve/veya demir dışı metallerinin hurdaları bulunan malvarlığının satın almaları sonucu demir ve/veya demir dışı metalleri hurdalarının tüzel kişiler tarafından toplanması, stoklanması, işlenmesi ve satılması hariç demir ve/veya demir dışı metalleri hurdalarının tüzel kişiler tarafından toplanması, stoklanması, işlenmesi ve satılması. Madde 13. Nükleer enerjisi kullanılan alanda faaliyet lisanslana 1) nükleer enerjisi kullanan tesislerin yaşam döngüsü aşamaları ile ilgili işleri gerçekleştirme. Nükleer tesislerinin, radyoaktif atıkları depolarının inşaatı; Nükleer tesislerinin, radyoaktif atıkları depolarının işletilmesi; Nükleer tesislerinin, radyoaktif atıkları depolarının devre dışı alınması; Nükleer tesislerinin yerleştirilmesi, inşaatı ve devre dışı alınması kapsamındaki işlerin yönetilmesi ve projelendirilmesi. 2) nükleer malzemeleri dolaşımı. Nükleer malzemelerinin satışı; Nükleer malzemelerinin kullanılması; Nükleer malzemelerinin kullanılması; 3) radyoaktif malzemelerinin işlenmesi ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin üretilmesi. radyoaktif malzemelerinin işlenmesi ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin üretilmesi; radyoaktif malzemelerinin ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin kullanılması; radyoaktif malzemelerinin ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin depolanması; radyoaktif malzemelerinin ve radyoaktif malzemelerini içeren cihazların ve aletlerin satışı; doğal uranyum madenciliği ve işlenmesi; 4) iyonize radyasyon üreten cihazları ve aletleri ile ilgili işler. iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin üretilmesi; iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin kullanılması; 5) atom enerjisi alanında hizmet verilmesi. Tıbbi olanlar dahil, rapyoizotoplu iyonize radyasyon kaynaklarını içeren veya iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin tamiri, teknik bakımı, montajı, demontajı, şarj edilmesi, ikmal yapılması; iyonize radyasyon kaynaklarını içeren veya iyonize radyasyon üreten cihazların ve aletlerin kontrolü, iyonize radyasyon kaynaklarının çalışma kalitesinin kontrolü; arsaların, ofislerin, depoların, malların, hurdaların ve araçların radyasyon kontrolü;

7 gıda ürünlerinde, malzemelerde ve çevrede radyonüklitlerin oranının tespit edilmesi, radon ve diğer radyoaktif gazların ölçülmesi; personelin kişisel dozimetrik kontrolü; 6) radyoaktif atıkların işlenmesi. Radyoaktif atıkların toplanması ve istiflenmesi; Mekanların, ekipmanlarının ve malzemelerinin dezaktivasyonu (radyasyon kirlenmeden temizlenmesi); Radyoaktif atıklarının işlenmesi; Radyoaktif atıklarının depolanması ve gömülmesi; Arsaların ve binaların radyasyon kirlenmeden geri kazanılması ve rehabilitasyonu işleri; 7) nükleer malzelerinin, radyoaktif maddelerinin, iyonize radyasyon radyoizotoplu kaynaklarının, radyoaktif atıklarının Kazakistan Cumhuriyeti ülkesi içinde nakliyatı (tranzit rejimi dahil),; 8) nükleer test üsleri ve nükler testler sonucu kirlenmiş olan diğer arsalar üzerindeki faaliyetler; 9) nükleer cihazlarının ve radyoaktif malzemelerin fiziksel koruması Fiziki güvenlik sisteminin projelendirilmesi, montajı, tamiri ve teknik bakımı; Nükleer malzemelerinin ve radyoaktif maddelerinin taşınması esnasında fiziki güvenliğin sağlanması; 10) nükleer ve radyasyon güvenliği konusunda sorumlu persinelin özel eğitimleri. Madde 14. Zehirli maddelerin dönüşümü alanında lisanslama 1) zehirlerin giderilmesi, kullanımı, üretim, işleme, satın alma, bulundurma, satışı; Zehirli maddelerinin üretimi, işlenmesi, stoklanması, satışı; Zehirli maddelerinin satın alınması, stoklanması, satışı, kullanılması; Zehirli maddelerinin satın alınması, stoklanması, satışı; Yıllık zehir ihtiyacını ve yıllık zehir tüketimini Kazakistan Cumhuriyeti Hükümetince onaylanmış usul ve düzene uygun olarak yıllık raporlar halinde zehirli maddelerinin dolaşımı alanında lisans veren kuruma bildirmekte ve sunmakta olup dezenfeksiyon, araştırma ve testlerin yapılmasında ilgili şartnameler tarafından belirlenmiş gereği kadar miktarda zehirli maddeleri kullanmakta olan kayıtlı laboratuvarların faaliyetleri lisansı gerçekleştirilebilir. 2) pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) satışı, pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) sprey ve fumigasyon yöntemleri ile kullanılması. pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) üretimi (fomülasyonu); pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) satışı; pestisitlerin (kimyasal zehirlerin) sprey ve fumigasyon yöntemleri ile kullanılması. Madde tarihli 461-IV Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış Madde 16. Ulaşım alanında faaliyetleri lisanslama Şehirler arası, iller arası, ilçeler arası (il içi şehirler arası) ve uluslararası güzergahlarda otobüslerle ve/veya münübüslerle yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin sürekli olmadığı durumlarda ve uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin otobüslerle ve/veya münübüslerle sürekli olduğu durumlarda lisans gerekir. Madde 17. Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeler ticareti alanında faaliyetleri lisanslama Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeler ticareti ile ilgili faaliyette bulunmak için lisans almak şarttır. Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeler içeren bitki ve otları imha etme,toplama, ekme; Prekürsörler,psikotrop, uyuşturucu maddeleri tahrip etme,kullanma,geliştirme, üretim,işleme, transfer, satın alma, depolama, dağıtım, satış. Madde 18. Bilgi güvenliği sağlama alanında faaliyetleri isanslama 1) tarihli 36-V Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 2) kriptografik bilgi güvenliği araçlarını geliştirme ve gerçekleştirme (diğer transfer dahil olmak üzere). bilgilerinin şifreleyerek koruma araçlarının üretilmesi; bilgilerinin şifreleyerek koruma araçlarının satışı (başka türlü devredilmesi de dahil);

8 3) arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının ve bilgilerinin kaçırıldığı teknik kanallarının tespit edilmesi konusunda hizmet verilmesi. Madde 19. Operatif arama faaliyetlerini gerekleştirmek için özel teknik araçlar alanında faaliyetleri lisanslama Arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının tasarlanması, üretimi, tamiri ve satışı ile ilgili iş alanlarında çalışmak için lisans alınması gerekmektedir. arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının tasarlanması, üretilmesi; arama soruşturma işlemlerin yapılmasında kullanılmakta olan özel teknik araçlarının tamiri ve satışı. Madde 20. Askeri teçhizat ve ayrı silah türleri, patlayıcı malzemeler ve onları kullanarak yapılan ürünler dönüşümü alanında faaliyetleri lianslama 1) montaj, işletme, kullanma, depolama, tamir ve bakım dahil özel malzemeler ve ekipman üretimiiçin silah ve askeri teçhizat, yedek parçaları,onların bileşenleri ve cihazlarını geliştirme, üretme, onarma ve satma. montaj, işletme, kullanma, depolama, tamir ve bakım dahil özel malzemeler ve ekipman üretimiiçin silah ve askeri teçhizat, yedek parçaları,onların bileşenleri ve cihazlarını tamir etme; 2) montaj, işletme, kullanma, depolama, tamir ve bakım dahil özel malzemeler ve ekipman üretimiiçin silah ve askeri teçhizat, yedek parçaları,onların bileşenleri ve cihazlarını temin etme ve satma. İşbu faaliyet türü aşağıdvaki alt faaliyet türlerini kapsamaktadır: Patlayıcı ve piroteknik malzemeler ve bunların kullanımı ile yapılan ürünler; Patlayıcı ve piroteknik malzemeler ve bunların kullanımı ile yapılan ürünler üretimi; Kendi üretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla patlayıcı ve piroteknik malzemelerinin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin satın alınması. 3) tasfiye(yıkım, geri kazanım, gömme) ve silah, askeri teçhizat, özel araçları ve serbest kalan mühimmatı işleme. tasfiye(yıkım, geri kazanım, gömme) ve serbest kalan mühimmatı işleme ликвидация; Tasfiye (tahrip etme, geri kazanım, gömme) ve askeri teçhizat, özel araçların geri dönüşümü; 4) tarihli 36-V Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu tarafından kaldırılmış; 5) sivil havai fişek ve kurum silahı ve mühimmatı,soğuk silah hem de gaz silah ve mühimmatını ve onun kurşunlarını üretim, satış, satın alma, geliştirme,koleksyonu. sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin tasarlanması; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin üretimi; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin tamiri; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin ticareti; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin koleksiyon yapılması; sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin sergilenmesi; 5-1) sivil ve hizmet silahlarının ve bunların mermilerinin satın alnması; 6) piroteknik malzemeler ve bunların kullanımı ile yapılan ürünlerin temini, satışı, tamiri,üretimi, geliştirilmesi. sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin tasarlanması; sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin üretimi; sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin ticareti; sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin kullanılması; 7) sivil piroteknik malzemelerin ve üretiminde bunların kullanıldığı ürünlerin satın alnması. Madde 21.Uzay alanını kullanma alanında faaliyet lisanslama Roket ve uzay teknolojisi yaratımı, üretimi, bakımı, onarımı ve modernizasyonu ve onun işleyişini sağlamak için zemin altyapı kullanımı (aralık, kumanda ve ölçüm sistemi, tezgah tabanı ve diğerleri)dahil olmak üzere uzay alanını kullanma ile ilgili her türlü faaliyetlerde bulunmak için lisans alınması şarttır.

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI

KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI KAMU İHALE KANUNUNDA ve KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI

KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM SÜRECİNDE MÜZAKERE FASILLARI NO 07 İçindekiler 1 Fasıl 1- Malların Serbest Dolaşımı 1 Fasıl 2- İşçilerin Serbest Dolaşımı

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASINI ÖNLEME YASA TASARISI GENEL GEREKÇE Yürürlükte bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 02.04.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29314 ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına,

YÖNETMELİK. a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, 2 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29314 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan; ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Atıkların oluşumundan bertarafına kadar

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Üreterek Gelişen Trakya

Üreterek Gelişen Trakya T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Üreterek Gelişen Trakya 201 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR21-1-İKT Son Başvuru Tarihi ve Saati : 13 Mart 201

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ. Yönetmelik Üzerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SASKİ ESAS YÖNETMELİĞİ 2 HAZIRLAYAN BİRİM İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİBAŞKANLIĞI 3 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bu Rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve bu maddeye dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu İdarelerinde 2014 Hazırlanacak Yılı İdare

Detaylı

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI . BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR61/14/ARGEİ Son Başvuru Tarihi: 20.03.2014 Saati: 17.00

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı