ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİNİN MODELLENMESİ ÜZERİNE UYGULAMA ÇALIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİNİN MODELLENMESİ ÜZERİNE UYGULAMA ÇALIŞMASI"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİNİN MODELLENMESİ ÜZERİNE UYGULAMA ÇALIŞMASI Sezin CANBULAT İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her hakkı saklıdır

2 TEZ ONAYI Sezin CANBULAT tarafından hazırlanan Türkiye de Yatırım Araçlarının Getirilerinin Modellenmesi Üzerine Uygulama Çalışması adlı tez çalışması 13/02/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman : Prof. Dr. Yılmaz AKDİ Jüri Üyeleri: Başkan: Prof. Dr. Hakan BERUMENT Bilkent Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Yılmaz AKDİ Ankara Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı Üye : Doç. Dr. Birdal ŞENOĞLU Ankara Üniversitesi, İstatistik Anabilim Dalı Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof.Dr.Orhan ATAKOL Enstitü Müdürü

3 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİNİN MODELLENMESİ ÜZERİNE UYGULAMA ÇALIŞMASI Sezin CANBULAT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Yılmaz AKDİ Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte sermaye piyasaları ülke ekonomisinin önemli dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Sermaye piyasasının büyümesi piyasada yer alan finansal araçlara çeşitlilik kazandırmıştır. Bu gelişmeler bireysel ve kurumsal yatırımcının getiri elde etme amacıyla uygun yatırım aracını seçme konusunun önemini artırmıştır. Bu çalışmada, bireysel ve kurumsal yatırımcının yatırımlarını değerlendirebileceği yatırım alternatifleri genel özellikleriyle tanıtılarak, zaman serisi teknikleriyle belirlenen yatırım araçlarının gelecek dönem getirileri öngörülmüştür. Bu doğrultuda belirlenen yatırım araçlarının seçilen dönem aralığında getirileri hesaplanmış, elde edilen serilere durağanlık testleri uygulanmıştır. Durağan olan seriler için uygun modeller belirlenerek ileriye yönelik öngörüler yapılmıştır. Şubat 2009, 69 sayfa Anahtar Kelimeler: Yatırım araçları, durağanlık, eşbütünleşme, öngörü i

4 ABSTRACT Master Thesis AN APPLICATION STUDY OF FINANCIAL INSTRUMENTS YIELDS: MODELLING AND ANALYSIS Sezin CANBULAT Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Statistics Supervisor:. Prof. Dr. Yılmaz AKDİ With the help of the technological developments and globalization, capital market becomes one of the important factors of national economy. By the growing of the capital market financial instruments have increased in variety. These developments increased importance of choosing the right investment vehicle that individual and institutional investor's whose aim convenient yield. In this work, investment alternatives of the individual and institutional investors' are introduced with its general features and the investment instruments' that determined by the time series are forecasting the next periot yields. The investment instruments' which are determined in this direction yields are calculated in the selected period, unit root tests have been applied to the obtained series. After deciding series are stationary, series forecasting have been made. February 2008, 69 pages Key Words: Financial instrument, stationarity, cointegration, forecasting ii

5 TEŞEKKÜR Çalışmamın her aşamasında bilgi ve yardımlarını esirgemeyerek çalışmama katkıda bulunan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden danışman hocam Prof. Dr. Yılmaz AKDİ ye çok teşekkür ederim. Çalışmalarım süresince her zaman yanımda olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sevgili aileme ve arkadaşlarıma, her türlü desteği veren iş arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Sezin CANBULAT Ankara, Şubat 2009 iii

6 İÇİNDEKİLER ÖZET.... i ABSTRACT. ii TEŞEKKÜR iii SİMGELER DİZİNİ v ŞEKİLLER DİZİNİ... vi ÇİZELGELER DİZİNİ vii 1. GİRİŞ Yatırım Tanımı ve Yatırım Türleri Finansal Piyasalar, Piyasa Türleri ve Finansal Araçlar Endeks Tanımı ve Hesaplama Yöntemleri ZAMAN SERİSİ ANALİZİ Zaman Serisi Durağanlık ve Durağan Zaman Serileri Durağan Olmayan Modeller ve Birim Kök Testleri KOİNTEGRASYON ANALİZİ Vektör Otoregresif Model Engle-Granger Testi ile Eşbütünleşme Analizi Johansen Yaklaşımı ile Eşbütünleşme Analizi TÜRKİYE DE YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİNİN MODELLENMESİ ÜZERİNE UYGULAMA ÇALIŞMASI SONUÇ.. 60 KAYNAKLAR EKLER..63 EK 1 İMKB için alternatif model tahminleri...64 EK 2 DİBS için alternatif model tahminleri...65 EK 3 DOLAR için alternatif model tahminleri..66 EK 4 EURO için alternatif model tahminleri.67 EK yılı değişkenlere ait öngörü verileri.68 ÖZGEÇMİŞ iv

7 SİMGELER DİZİNİ AR ARMA MA TTK Δ WN Otoregresif Zaman Serileri Otoregresif Hareketli Ortalama Serileri Hareketli Ortalama Serileri Türk Ticaret Kanunu Fark Operatörü Beyaz Gürültü Süreci v

8 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 2.1 MA(1) serisi için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri Şekil 2.2 AR(1) serisi için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri Şekil 2.3 ARMA(1,1) serisi için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri...23 Şekil 2.4 Zaman serisi bileşenleri Şekil 4.1 (2002: :12 dönemleri) fiyatların düzey grafikleri Şekil 4.2 (2002: :12 dönemleri) getirilerin düzey grafkleri Şekil 4.3 IMKB için otokorelasyon ve kısmiotokorelasyon fonksiyonları. 53 Şekil 4.4 DİBS için otokorelasyon ve kısmiotokorelasyon fonksiyonları...53 Şekil 4.5 DOLAR için otokorelasyon ve kısmiotokorelasyon fonksiyonları.54 Şekil 4.6 EURO için otokorelasyon ve kısmiotokorelasyon fonksiyonları.54 vi

9 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 2.1 Dickey-Fuller testi özet tablosu Çizelge 4.1 Ortalama haftalık getiri (%) değerleri Çizelge 4.2 modeli için elde edilmiş birim kök sonuçları Çizelge 4.3 IMKB için parametre tahmini. 56 Çizelge 4.4 DİBS için parametre tahmini..57 Çizelge 4.5 DOLAR için parametre tahmini Çizelge 4.6 EURO için parametre tahmini vii

10 1.GİRİŞ Günümüzde finansal piyasalar ülke sınırlarını aşarak global bir yapıya bürünmüş ve yatırım yaparak elindeki kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcıların katıldığı büyük bir piyasa haline gelmiştir. Finansal piyasaların bu denli büyümesi ve ekonomide etkin bir rol oynaması, aynı zamanda rasyonel kararlar doğrultusunda yatırım yaparak çok büyük getiriler elde eden yatırımcıların olması, son zamanlarda bireysel yatırımcıların yatırım alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Sermaye piyasası araçlarına olan ilginin artması ile birlikte piyasalar hakkında bilginin ve öngörülebilirliğin önemi de artmıştır. Çünkü finansal piyasaların liberalleşmesi sonucu diğer piyasalarda ortaya çıkan değişiklikler ülkemizdeki faiz oranlarında, döviz kurlarında, menkul kıymet fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu dalgalanmaların bir sonucu olarak, doğru zamanda doğru yatırım aracı seçilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aksi halde getiri elde etme amacıyla piyasaya fon arz eden bireysel yatırımcı bu dalgalanmalarda getirisini minimize etmek ya da sermayesini tamamen kaybetmek suretiyle olumsuz etkilenecektedir. Bu noktada yatırım araçlarını iyi takip edip geleceğe dönük öngörülerde bulunabilmek yatırım kararı alma sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde yatırımın tanımı, yatırımı oluşturan yatırım araçlarının neler olduğu kısaca ifade edilecek ve yatırım araçlarının getirilerini hesaplamada kullanılan endeksler, endekslerin hesaplanma yöntemleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, zaman serilerinin özellikleri, durağan zaman serileri, birim kök kavramı ve yaygın birim kök testleri kısaca anlatılmıştır. Üçüncü bölümde seriler arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını araştıran eşbütünleşme analizinin tanımı, testleri özetlenmiştir. Dördüncü bölümde Türkiye de dönemine ilişkin seçilen yatırım araçları getirileri modellenerek, 2008 yılının ilk çeyreğine ait getiriler öngörülmüştür. Beşinci bölümde de uygulamaya ilişkin sonuçlar verilmiştir. 1

11 1.1 Yatırım Tanımı ve Yatırım Türleri Yatırımın tanımı kullanıldığı alana göre çeşitlilik kazanmaktadır. Bu nedenle yatırımın birçok tanımı yapılmıştır. Genel olarak yatırım, elde edilen paranın bir kısmının ayrılarak, mal ve hizmet üretimi için şirketlerin aktiflerinin değerlenmesinde harcanmasıdır. Fertler için yatırım; gelirlerin belirli bir kısmının ayrılarak, getiri elde etmek amacıyla tasarruf olarak değerlendirilmesidir. Ekonomistlere göre yatırım; bir ekonomide belirli bir dönemde mevcut sermaye malları ve teçhizatı stokuna yapılan net ilavelerdir. Mevcut sermaye malları ve teçhizatı stokuna net ilave ancak, ekonomideki tasarrufların bir başka deyişle yatırıma hazır fonların yatırım harcamalarına dönüştürülmesiyle gerçekleşir (Dinler 2005). Finansman açısından ise yatırım; gelir getirmeyen nakdi varlıkların daha az likit varlıklara çevrilerek gelir getirir hale dönüştürülmesidir. Birden çok yatırım tanımı yapılabilmesi aynı zamanda çeşitli yatırım sınıflandırmaları yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Hattts e (1975) göre yatırımlar; yatırım fırsatlarına, mevcut olanaklara ve politikalara göre belirlenmekte ve değişik biçimde adlandırılabilmektedir (Uslu ve Önal 2007). Yatırım yararlanılan hizmet türüne göre mali varlıklar ve mali olmayan varlıklar biçiminde ayrılabilir. Mali olmayan varlıklar yatırımların fiziki olarak değerlendirilmesidir. Bina, makine, teçhizat ve benzeri tesislerin kurulması, var olanların yeniden yapılandırılması için nakdi değerlerin kullanılmasıdır. Mali varlıklar aynı zamanda finansal yatırımlar olarak da ifade edilir. Nakdi değerlerin mal ve hizmet üretimi dışında başka kaynaklara aktarılmasıdır. Bu tür yatırımlarda temel amaç, yatırılan sermayeye bir gelir sağlamak, uzun süreli bir likidite rezervi yaratmak, işletmenin ekonomik gücünü ve itibarını arttırmak ve vergiye ilişkin avantajlardan yararlanmaktır. Yatırım amaç ve araçlarının daha açıklıkla incelenmesine imkan verecek biçimde Charles AD Ambrosio nun sınıflandırması da şu biçimdedir: Ekonomik yatırım; mal ve hizmet üretmek amacıyla yapılan sermaye yatırımlarına, başka bir ifade ile sermaye malları stokuna yapılan net ilavelerdir (Aksoy ve Tanrıöven 2007). Tüketici yatırımı 2

12 tasarruf edilen fonların uzun vadede fayda sağlayacak araçlara bağlanmasıdır. Finansal yatırımlar bir ülkede, belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin karşılığı olarak oluşan GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla) elde edilmesinde katkısı olanlar tarafından paylaşılmaktadır. Daha açık bir şekilde ifade edilirse, gelir olarak alınan bu hasılanın bir kısmı tüketilmeyip tasarruf edilmektedir. İşletmeler, kendi tasarruflarını işletmenin sürekliliğini sağlamak ve projelerini gerçekleştirmek amacıyla fiziki yatırımda kullanırlar. Bireysel yatırımcılarda tasarruflarını getiri elde etmek amacıyla yatırım yaparlar. Bir tarafta dağınık ve küçük miktarlarda tasarruflara sahip bireyler varken, diğer tarafta fonlara ihtiyaç duyan işletmeler bulunmaktadır. Fon fazlası olan ferdi tasarrufların fon ihtiyacı olan işletmelerin buluştuğu piyasalarda alınıp satılabilen hisse senedi, tahvil ve benzeri kıymetlere yapılan yatırımlara finansal yatırım denilmektedir. Bu çalışmanın konusunu yatırım türleri içerisinde finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Bu nedenle diğer bölümlerde yatırım ile menkul kıymet yatırımları, yatırımcı ile finansal yatırımcı ifade edilecektir. 1.2 Finansal Piyasalar, Piyasa Türleri ve Finansal Araçlar Ellerinde tasarruf yapmak için fon bulunduran yatırımcılarla, planladıkları yatırımları gerçekleştirmek için fona ihtiyaç duyan birimlerin bir araya geldiği düzenli ve organize olmuş piyasalara finansal piyasa denir. Fon bulunduran yatırımcılar, tasarruflarını belirli bir getiri elde etme amacıyla değerlendirmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılardır. Bireysel yatırımcılar, gelirlerinin tümünü tüketim harcamalarına ayırmayıp, bir kısmını da gelecek için yatırıma ayıran bireylerdir. Kurumsal yatırımcılar ise birikim sahiplerinden toplamış oldukları fonları mali piyasalarda değerlendirmek isteyen kurumlardır. Fon ihtiyacı olan ekonomik birimler işletmeler, yerel yönetimler ve devlettir. Bu ekonomik birimler genellikle durumlarına uygun finansal araç ihraç etmek üzere fon fazlası olan ekonomik birimlerin fonlarını kullanırlar. Fon aracıları fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getiren kurumlardır. Bunun karşılığında belirli bir komisyon alarak kendilerine ekonomik yarar sağlarlar. Finansal araçlar fonların el değiştirmesinde fon sağlayanlara sahiplik hakkı tanıyan belgelerdir. Yasal 3

13 düzenlemeler, finansal piyasaların güven ve organize biçimde işlemesini sağlamak amacıyla devletin, ekonomi politikaları doğrultusunda çıkardığı yasa ve yönetmeliklerle piyasaların hukuki çerçevesinin belirlenmesi, işleyişinin düzenlenmesidir. Bütün bu değişkenler, finansal piyasaların unsurlarını oluşturur. Finansal piyasa türleri finansal araçları elde bulundurma süresine göre sermaye piyasası ve para piyasası olarak ikiye ayrılır. Para Piyasası kısa vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar olarak tanımlanabilir. Bu piyasada vade bir yıldan kısadır. Kısa vadeli fonların arzını tasarruf sahiplerinin birikimleri oluşturur. Piyasadan sağlanan fonlar kredi olarak işletmelerin kısa vadeli yatırımlarının finansmanında kullanılır. Bu piyasada vade kısa olduğu için faiz oranları ve risk daha düşüktür, likidite ise daha yüksektir. Sermaye piyasası para piyasası ile kıyaslandığında, yatırımcılar, tasarruf sahipleri, fon akımını sağlayan aracı kurumlar ve bankalar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları gibi aracı ve yardımcı kuruluşlardan oluşan büyük bir yapıdır. Kısaca uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Bu piyasada vade bir yıldan uzundur. Para piyasasında olduğu gibi kaynaklarını tasarruf sahiplerinin birikimleri oluşturur. Bu kaynaklara işletmeler uzun vadeli yatırım projelerini finanse etmek ve sermayelerini artırmak amacıyla başvururlar. Ancak uygulamada para piyasası ve sermaye piyasası birbirlerinden keskin biçimde ayrılmaz. Fon transferini sağlayan finansal araçlar bulundukları piyasalara göre çeşitli adlar almıştır. Finansal araçlar sermaye piyasası araçları ve para piyasası araçları olarak gruplanır. Sermaye piyasası araçları da kendi içinde menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları olarak sınıflandırılabilir. Elinde bulunduranlara ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, yatırım aracı olarak kullanılan, belirli bir meblağda gelir getiren, nitelikleri önceden belirlenen kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetler olarak hisse senedi, hisse senedi türevleri, hazine bonosu ve devlet tahvili, gelir ortaklığı senetleri, banka bonoları ve banka garantili bonolar, varlığa dayalı 4

14 menkul kıymetler, finansman bonoları, depo sertifikaları, borsa yatırım fonları sayılabilir. Diğer sermaye piyasası araçları ise menkul kıymet dışında kalan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen evraklardır. Yukarıda birçok yatırım aracı sayılmasına karşın, 1997 yılına kadar varlığını sürdüren özel sektör tahvili, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymetler zamanla talep olmamasından dolayı piyasalardan çekilmiş, kamu tahvil ve bonoları ve hisse senetlerinin işlevselliği artarak yatırım araçları içinde önemli bir paya sahip olmuştur. Bu nedenle dördüncü bölümde yatırım araçları getirileri modellenirken, yatırım aracı olarak sermaye piyasalarında derinliği olan hisse senedi, devlet tahvili seçilecektir. Hisse senedi (pay senedi) anonim ortaklıkların ihraç ettikleri, anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğine sahip senettir. Hisse senetlerinin ekonomideki yeri şu şekilde ifade edilebilir. Günümüzde hisse senedi piyasası ile geniş halk kitleleri, küçük tasarruflarını büyük işletmeler içinde bir araya getirerek hızlı bir kalkınma için gerekli sermaye birikimini sağlarlar. Ayrıca hisse senedi piyasası üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetini geniş halk topluluklarına dağıtmak suretiyle iktisadi refahı geniş bir tabana yayar, daha dengeli bir gelir dağılımı sağlar. Bireyler tasarruflarını hisse senedi yoluyla değerlendirirken elde edilen geliri, faiz yoluyla değil, enflasyona karşı dayanıklı, enflasyonla birlikte değerlenen bir yatırım yoluyla sağlar. Böylece tasarruflarını enflasyona karşı koruma imkanı yakalarlar. Ayrıca hisse senedi yatırımcısına ortaklık, oy hakkı gibi imkanlar tanıdığından yatırımcı fon sağladığı birimlerde aynı zamanda söz sahibi de olur. Hisse senetleri ihraç edilme biçimine göre hamiline ve nama yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Bu tür bir ayrım hisse senetleri devredilirken önem taşır. Ayrıca hisse senetleri sahiplerine sağladığı hak ve özelliklerine göre belirli isimlerle adlandırılır. Ana sözleşmesinde sahiplerine imtiyazlı haklar tanıyıp tanımamasına göre, hisse senetleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri olarak ihraç edilir. Bunun gibi hisse senetleri farklı özelliklerine göre bedelli ve bedelsiz hisse senetleri, primli ve primsiz hisse senetleri, kurucu ve intifa hisse senetleri olarak ihraç edilebilir. 5

15 Bir anonim şirketin ya da iktisadi kamu kuruluşunun uzun vadede kendisine kaynak yaratmak için çıkardıkları borç senetlerine tahvil denir. Tahvile yatırım yapan yatırımcı çıkarılan tahvil karşılığında ödünç para verir, vade sonunda anapara ve faiz getirisi (faiz oranı kadar) elde eder. Paranın geri dönüşünü ve faiz getirisini ödemeyi ise tahvili çıkaran taraf üstlenir. Tahviller yatırımcı açısından diğer finansal araçlarla kıyaslandığında belirli avantajlara sahiptir. Tahvil yatırımcısına alacaklık hakkı sağladığı için ihraç eden şirketin kar ya da zarar riskine katılmaz. Daima sabit bir getiri garanti ettiği için hisse senetlerine oranla daha az riske sahiptir. Aynı zamanda şirket zor duruma düştüğünde ilk olarak öncelikle borçlar ödeneceği için, tahvil sahipleri daha önce alacaklarını tahsil eder. Bu nedenle yatırımcı açısından daha güvenilir bir yatırım aracıdır. Ayrıca ikincil piyasalarının gelişmiş olması, başka işlemlerde kullanılması, disponibl değer olarak bankalar tarafından kullanılabilmeleri ve reeskont faizlerinin vergiden düşülebilmesi nedeniyle yatırımcıya çeşitli fırsatlar sunmaktadır (Aksoy ve Tanrıöven 2007). Tahviller vade yapısına göre ikiye ayrılır. Vadesi bir yıldan kısa olanlar bono, vadesi bir yıldan uzun olanlar ise tahvil olarak adlandırılır. Tahviller ihraç edilme biçimlerine, çıkarıldığı kuruma, sağladığı haklar ve özelliklerine göre farklı biçimde adlandırılır. Devlet tahvili ve özel sektör tahvili, primli tahvil, başabaş tahvil, iskontolu tahvil, ikramiyeli tahvil, nama ve hamiline yazılı tahvil, paraya çevrilme kolaylığı olan tahvil, garantili ve garantisiz tahvil, sabit ve değişken faizli tahvil, endeksli tahvil, ipotekli tahvil, çağırılabilir tahvil adıyla ihraç edilir. Kesin alım-satım işlemlerinin ve repo-ters repo işlemlerinin gerçekleştiği tahvil ve bono piyasasında devlet tahvili, hazine bonosu, gayrimenkul sertifikaları, Özelleştirme İdaresi nin ihraç ettiği tahviller ve özel sektör tahvilleri işlem görmektedir. Ancak hem yatırımcılar tarafından daha güvenilir bulunması hem de artan kamu açıklarının iç borçlanma ile karşılanması devlet iç borçlanma senetlerinin tahvil bono piyasasında etkin hale gelmesine neden olmuştur. Sermaye piyasası araçları kısaca özetlendikten sonra, para piyasası araçları özetlenirse; para piyasası araçları kambiyo senetleri (çek, bono ve poliçe), mevduat belgeleri, döviz, hazine bonosu ve yatırım fonlarından oluşur. Para piyasası araçları borç alan tarafa, vade bitiminde borç aldığı parayı ve faiz tutarını ödeme yükümlülüğü vermektedir. 6

16 Dördüncü bölümde yatırım aracı getirisini modellemek için kullanılacak diğer bir değişkende para piyasası aracı olan dövizdir. Döviz ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere verilen isimdir (www.tcmb.gov.tr, 2007). 24 Ocak 1980 tarihinde halkın döviz taşımasına izin verilmesi kararıyla dövizde yatırım araçları arasında sayılmaktadır. Yatırımcı, yerli para ile yabancı para arasındaki doğan kur farkından getiri elde eder. Ayrıca dövizin değerinin artmasından elde edilen kazançların vergi açısından avantajları, şirketlerin de likiditelerini dövizde değerlendirmelerinde önemli etkendir. Spekülatörler, arbitrajcılar ve döviz pozisyonlarını denkleştirmek isteyen banka ve mali kuruluşların piyasaya girmesiyle döviz piyasası ekonomide aktif bir rol oynamaktır. Döviz kuru her iş günü Merkez Bankası tarafından saat 15:00 te açıklanmaktadır. 1.3 Endeks Tanımı ve Hesaplama Yöntemleri Endeks, farklı zaman dilimi içinde iki veya daha fazla değişkenin hareketlerinden oransal değişimi ölçmeye yarayan bir göstergedir (Şakar 1998). Birçok alanda hesaplanan endeks değerleri piyasayı bir bütün olarak değerlendirerek, piyasa performansı hakkında genel bilgi verir. Hesaplanan endekslerin piyasayı bir bütün olarak yansıtabilmesi için bazı özellikleri taşıması gerekir. Endeksin; i) Süreklilik arz etmesi, ii) Karşılaştırmaya olanak vermesi iii) Hesaplama yönteminin doğru olarak seçilmesi gerekir. Sermaye piyasasında çeşitli yöntemler kullanılarak hesaplanan hisse senedi endeksleri hisse senedi piyasasının genel görünümü hakkında bilgi verir. Hisse senedi fiyatlarında görülen değişimi gösterirken aynı zamanda diğer yatırım araçları ile karşılaştırma yapmada yardımcı olur. 7

17 Hisse senedi fiyatları baz alınarak oluşturulan endeksler için üç tür hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. En çok tercih edilen yöntemlerden birisi olan aritmetik ortalama formül ile hesaplanan endekste hisse senedi fiyatlarının aritmetik ortalaması kullanılır. Bu yöntemde endekste yer alan hisse senetlerine fiyatları oranında ağırlık verilir. Bu nedenle fiyatlarda aynı oranda değişim olan iki hisseden, fiyatı daha yüksek olan endeksi daha fazla etkiler. endeksin t zamandaki değeri, i. hisse senedinin t zamandaki fiyatı, bölenin t zamandaki değeri olmak üzere endeks: (1.3.1) formülüyle hesaplanır. Bu formülde endeks, hisse senedi fiyatlarının toplamının, ilk hesap gününde endeksteki şirket sayısı olan ancak, sermaye artırımı, bölünme ve birleşme gibi durumlar nedeniyle endeksin sürekliliğini sağlamak ve fiyatlardaki değişiklikler dışındaki etkileri gidermek amacıyla değişikliğe uğrayan bir bölene bölünmesiyle hesaplanmıştır. Diğer bir hesaplama yöntemi olan geometrik ortalama formül ile hesaplanan endekste, endekse dahil olan hisse senetlerine eşit ağırlık verildiği için çok fazla tercih edilen bir yöntem değildir. Bu yöntem ağırlıklı ortalama formül hesaplama yöntemiyle kıyaslandığında, hisse senetleri eşit olarak ağırlıklandırıldığı için endekste yer alan hisse senetlerindeki değişimin piyasalara olan etkisini yorumlamak zordur. Aynı zamanda hisse senetlerindeki değişim endekse tam olarak yansımadığı için piyasanın durumu hakkında eksik bilgi taşır. endeksin t zamandaki değeri, i. hisse senedinin t zamandaki fiyatı,, i. hisse senedinin (t-1) zamandaki fiyatı, endeksin (t-1) zamandaki fiyatı, N endekse dahil olan hisse senedi sayısı, bölenin t zamandaki değeri olmak üzere endeks: (1.3.2), formülüyle hesaplanır. Bu formülde, endekse dahil her bir hisse senedinin fiyatı bir önceki günkü fiyatına bölünür, bulunan rakamlar birbiri ile çarpıldıktan sonra hisse senedi sayısı kadar kökü alınır ve bir gün önceki endeks değeri ile çarpılır. 8

18 Şirketlerin toplam piyasa değerleri ile hesaplanan endeks, endekse dahil olan senetlerin değerindeki artış veya azalış oranları ile hesaplanır. Toplam piyasa değeri, piyasa değerinin bir kısmı veya eşit ağırlıklı olarak hesaplanabilmektedir. Eşit piyasa değeri ağırlıklı endekslerde, endekse dahil her bir hisse senedine eşit piyasa değeri ve hisse senedinin gerçekleşen son fiyatına göre, o piyasa değerini verecek hisse adedi belirlenir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Türkiye de sermaye piyasasının daha etkin hale getirilmesi, yatırımcıların finansal varlıkların alım satımını şeffaf, belli kural ve düzenlemeler içeren organize piyasalarda gerçekleştirebilmesi için kurulan bir kurumdur. Kısa adı İMKB olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası hisse senetleri piyasasında, hisse senetlerinin anlık durumlarının ve piyasa performanslarının ölçülmesi için fiyat ve getiri bazında hisse senedi endeksleri hesaplanmaktadır. Başta ağırlıklı ortalama fiyatlar da kullanılarak hesaplanan bileşik endeks, mali sektör ve sınai sektör hisse senetleri endeksleri, yapılan değişikliklerle 2 Ocak 1997 tarihinden itibaren hisse senetlerinin sadece kapanış fiyatları esas alınarak sektör ve alt sektör bazında hem fiyat hem de toplam getiri olarak hesaplanmaya başlanmıştır. Hesaplanan fiyat endeksleri; hisse senedinin fiyat değişimiyle ortaya çıkan kazancı dikkate alır. Ödenen temettüyü dikkate almaz. Tüm seans süresince hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri; endeks hesaplamasında ve süreklilik sağlanmasında hem ödenen temettü hem de hisse senedinin değer kazanmasından doğan kazancı endekse yansıtmaktadır. Sadece seans sonunda hesaplanmaktadır (Germen 1998). İMKB hisse senedi piyasasında hisse senetlerinin bütünsel ve sektörel bazda performanslarının ölçülmesi amacıyla 34 adet endeks hesaplanmaktadır. Başlıca hesaplanan endeksler; İMKB Ulusal-30, İMKB Ulusal-100, İMKB Ulusal-50 dir. Özellikle İMKB Ulusal 100 endeksi ulusal pazar için temel endeks niteliğindedir. Hisse senetleri piyasasının gelişmesi ile birlikte bu endekslere yenileri eklenerek hesaplanmalara devam edilicektir. İMKB Ulusal-30 Endeksi; Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları hariç, Ulusal Pazar da işlem gören şirketlerden, hisse senetlerinin seçim 9

19 kriterleri ve dönemsel değerleme ve değişiklikler bölümlerinde belirtilen şartlara göre seçilen en büyük 30 hisse senedinden oluşmaktadır (www.imkb.gov.tr, 2007). İMKB Ulusal-50 ve İMKB Ulusal-100 endeksi, İMKB Ulusal-30 endeksi içindeki senetleri de kapsayacak şekilde sırasıyla en büyük 50 ve 100 hisse senedinden oluşmaktadır. Bu endekslerin içinde yer alacak hisse senetleri İMKB Yönetim Kurulunda belirlenmektedir ve bu hisse senetlerinin hesaplamaya katılabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. İMKB endekslerinin hesaplanmasında en son tescil edilmiş fiyatlar kullanılır. Şirketin piyasa değeri, eski ve yeni hisse senetlerinin fiyatları ayrı ayrı dikkate alınarak hesaplanır (Şakar 1998). İMKB endeksleri, endeks kapsamında bulunan şirketlerin, aynen saklamada bulunanlar hariç, Takasbank saklamasında bulunan hisse senetlerinin toplam piyasa değerleri ile ağırlıklı olarak hesaplanır. endeksin t zamandaki değeri, i. hisse senedinin t zamandaki fiyatı, i. hisse senedinin t zamandaki toplam sayısı, i.hisse senedinin t zamandaki aynen saklamada bulunanlar hariç, Takasbank saklamasında bulunan miktarının sermayeye göre tamsayıya yuvarlanmış oranı, bölenin t zamandaki değeri olmak üzere endekslerin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: (1.3.3) Hisse senetlerinin piyasa değerlerinde, arz talep şartlarının dışında meydana gelen değişikliklerden dolayı, endekslerde düşüş veya yükselme olmasını engellemek amacıyla endeks hesaplama formülünün paydasında düzeltme yapılarak devamlılık sağlanır (Şakar 1998). Endekslerde düzeltme yapılması gereken şirket faaliyetleri fiyat endeksleri için, nakit karşılığı sermaye artırımı, endekslere yeni hisse alınması, endekslerden hisse çıkarılması, takasbank saklama oranının değişmesi, şirketlerin bölünmesi ve şirketlerin birleşmesidir. Getiri endekslerinde ek olarak temettü ödemesinde de endekslerde düzeltme yapılmalıdır (www.imkb.gov.tr, 2007). 10

20 Hisse senetleri piyasasında olduğu gibi tahvil ve bono piyasasında da piyasa performansı hakkında bilgi sahibi olmak için günlük olarak endeksler hesaplanmaktadır. Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) endeksleri ile, sabit getirili menkul kıymet araçlarını tercih eden yatırımcılar vade başından itibaren kıymetlerin değişen fiyatı ve elde ettikleri getiri hakkında bilgi sahibi olurlar. Ayrıca yatırımcılar bu tür endeksleri kullanarak, sabit getirili menkul kıymetlere yapmış oldukları yatırımlar ile diğer yatırım araçları arasında kıyaslama yapabilirler. Tahvil ve bono piyasasında gün içinde gerçekleşen işlemlere ait ağırlıklı ortalama fiyat ile hesaplanan getiri oranları kullanılarak performans ve fiyat endeksleri hesaplanmaktadır. Zaman içinde doğan ihtiyaçlarla birlikte hesaplanan endekslerin vadeleri uzatılarak, 2 Ocak 2001 tarihinden itibaren devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) endeksleri, 6 (182 gün), 9 (273 gün), 12 (365 gün) ve 15 (456 gün) aylık yeni vadelerde 2 Ocak 2001 Salı günü baz tarihi alınarak fiyat ve performans endeksi adıyla hesaplanıp yayınlanmaya başlanmıştır (www.imkb.gov.tr, 2007). Piyasada işlem gören tahvil ya da bononun fiyatındaki değişmeler iki nedenden ortaya çıkmaktadır. Eğer kıymetin vadeye kalan gün sayısı azalıyorsa, kıymetin fiyatında da yukarı yönlü bir hareket olur. Diğer bir neden ekonomideki değişimlerin piyasa faiz oranlarını etkilemesidir. Piyasa faiz oranlarındaki değişim sabit getirili menkul kıymetin fiyatlarına da yansır. Faiz oranları ile fiyatlar arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Piyasa faiz oranları düşerse kıymetin fiyatı artar ya da tam terside geçerlidir. Hesaplanan fiyat endeksi, vade aynı kalmak koşulu ile piyasa faiz oranındaki değişime paralel olarak kıymetin fiyatındaki değişimleri gösterir. Fiyat endeksi yardımıyla piyasa faiz oranları ve ekonominin genel görünümü hakkında bilgi edinilebilir. Performans endeksinde bir tahvilin fiyatında, hem vadeye kalan günün azalması hem de piyasa faiz oranlarının değişmesi (artış veya azalış) nedeni ile meydana gelen değişimler dikkate alınır. Vadeye kalan gün sayısının azalması ile değişen tahvil fiyatları da getirinin bir göstergesi olduğundan, tahvil ya da bonolara yatırım yapan yatırımcının elde ettiği getiri fiyat endeksi yerine performans endeksi ile ölçülür. 11

21 Fiyat endeksleri hesaplanırken vadeye kalan gündeki azalma dikkate alınmadığı için endeks hesabına temel teşkil eden karakteristik (fiktif) tahvil hiç itfa olmamakta böylece bu endeksler için baz dönem ve baz endeks değeri sabit olmaktadır. Ancak performans endeksleri hesaplanırken vadeye kalan gündeki kısalma da dikkate alındığı için, belirli bir dönem sonra endeks hesabına temel teşkil eden karakteristik tahvil/bono itfa olmaktadır. Bu durumda performans endekslerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla itfa tarihinde eldeki tüm gelir ile (anapara+faiz) tekrar aynı vadeli bir tahvil alımı yapıldığı varsayılır. Bu işlem sonrası performans endekslerin yeni baz değeri ve baz tarihi olarak her karakteristik vadeli tahvilin/bononun itfa olduğu ve yeni tahvilin/bononun endekse dahil edildiği tarihler ve bu tarihlerde oluşan endeks değerleri alınır. Bu durumda, yıl içerisinde, 30 günlük endeks için 12, 91 günlük endeks için 4, 182 günlük endeks için 2 kez yatırım söz konusu olacaktır. Böylece endekslerin sürekliliği sağlanarak yıl içindeki herhangi bir günde endeks değerleri karşılaştırıldığında hangi vadedeki yatırımın, ne oranda getiri sağladığı görülebilir (www.imkb.gov.tr, 2007). Günlük olarak hesaplanan endeks değerleri için öncelikle tahvil bono piyasasında gün içinde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatları üzerinden hesaplanan getiri oranları ile vadeler arasındaki ilişkiyi gösteren vade-getiri grafikleri çizilir. Her işlem günü her vadede işlem gerçekleşmediğinden elde edilen vade-getiri grafiği kesikli bir yapı sergiler. Endeksin süreklilik arz etmesi için grafik yeniden çizilmelidir. Bu nedenle regresyon analizi yardımıyla getiri eğrisini ifade eden r=a+bx fonksiyonunun katsayıları bulunur. Elde edilen katsayılar yardımıyla vade-getiri grafiği yeniden çizilir. Bu grafik yardımıyla karakteristik tahviller için getiriler belirlenir. Endeks değerleri bu getirilerin yardımıyla aşağıdaki formüllerle hesaplanır. a,b regresyon analizi sonucu bulunan katsayılar, v karakteristik vadeli bono (182 gün,273 gün, 365 gün 456 gün), baz tarihi, günün tarihi, i günün tarihi ile baz tarihi arasındaki gün, x vadeye kalan gün sayısı, vadesine x gün kalmış bononun regresyon sonucu bulunan faiz oranı, v gün kalmış bononun regresyon sonucu bulunan faiz oranı,, v gün vadeli tahvil ya da bononun baz günündeki piyasa fiyatı,, v gün vadeli tahvil ya da bononun t günündeki piyasa fiyatı,, v-i gün vadeli tahvil ya da bononun t günündeki piyasa fiyatı,, t günündeki v günlük fiyat endeksi ve, t günündeki v günlük 12

BIST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP FİYAT / PERFORMANS ENDEKSLERİ

BIST BAP ENDEKSLERİ BIST BAP FİYAT / PERFORMANS ENDEKSLERİ 1/10 BIST BAP ENDEKSLERİ Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören sabit getirili menkul kıymet endekslerinin hesaplanmasındaki ana amaç, bu tür menkul kıymetlere yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

İ MKB ENDESKLERİ. Amaç. Yönetim

İ MKB ENDESKLERİ. Amaç. Yönetim İMKB Amaç Yönetim İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi (Endeks), İMKB pazarlarında (Gözaltı Pazarı hariç) işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) Seri VIII, No:51 Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN Giriş FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ REEL GETİRİ ORANLARI HABER BÜLTENİNDE YAPILAN ANA REVİZYONA İLİŞKİN METODOLOJİK DOKÜMAN 1997-2013 yılları arasında, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları,

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER İMKB/5-GDD-010.06.02-01618 v 1 U 1 O Konu : ÎMKB Şehir Endeksleri Temel Kurallan hakkında. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212) 298 21 00 Faks: (0212) 298 25 00 İstanbul, 5 Şubat

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören

Zaman Serileri. IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serileri IENG 481 Tahmin Yöntemleri Dr. Hacer Güner Gören Zaman Serisi nedir? Kronolojik sırayla elde edilen verilere sahip değișkenlere zaman serisi adı verilmektedir. Genel olarak zaman serisi,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

FİNANSAL HESAPLAMALAR

FİNANSAL HESAPLAMALAR FİNANSAL HESAPLAMALAR Finansal değerlendirmelerin tutarlı ve karşılaştırmalı olabilmesinin yanı sıra kullanılan kaynakların maliyet, yapılan yatırımların alternatif getiri analizlerini yapabilmek amacıyla;

Detaylı

Endeks in hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı

Endeks in hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılır: n = Endekse dahil olan pay (şirket) sayısı İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 10.3, 10.4, 10.5 ve 10.7 maddesinin tadiline Sermaye

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 30.06.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI 01.01. 31.03.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI 1. AMAÇ BIST KYD Endeksleri, borçlanma araçları, altın, mevduat, kar payı, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Detaylı

BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI BIST-KYD ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI 1. AMAÇ BIST KYD Endeksleri, borçlanma araçları, altın, mevduat, kar payı, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerinin ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 07/11/2008 31/12/2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL TABLOLAR VE ANALİZİ 2 Aralık 2012-Pazar 13:30-15:00 SORULAR SORU 1: ABC Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2007-2008-2009-2010 ve 2011 hesap dönemlerine

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Standart Emeklilik

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI

MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI Genelge No: 263 İstanbul, 12.04.2007 Konu : İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları hakkında. İlgi : 23.02.2005 tarih ve 237 sayılı Genelge. Sayın Genel Müdür/Sayın Üyemiz, Çağrı yoluyla toplanan

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA

ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA ORAN ANALİZİ 8. VE 9. HAFTA Genel Olarak Oran Analizi p Oran analizi tekniğinin amacı, finansal tablo kalemlerinin aralarındaki anlamlı ve yararlı ilişkilerden yola çıkarak bir işletmenin cari finansal

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR...1 II. TAHVİLİN YAPISI...1 1. VADE...1 2. İHRAÇ YÖNTEMİ...1 3. REEL

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK

Detaylı

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZAMAN SERİLERİNDE AYRIŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1 A. GİRİŞ Gözlemlerin belirli bir dönem için gün, hafta, ay, üç ay, altı ay, yıl gibi birbirini izleyen eşit aralıklarla yapılması ile elde edilen seriler zaman

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ

TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TÜKETİCİ FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET TAHVİLLERİ YATIRIMCI KILAVUZU ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. GENEL HUSUSLAR...1 II. TAHVİLİN YAPISI...1 1. VADE...1 2. İHRAÇ YÖNTEMİ...1

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON HSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu Fon, katılım fonudur. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 30 Eylül 2010 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Grup Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi YATIRIM VE

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YATIRIM FONU NA (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

F12 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Daha önceden belirtildiği gibi çok küçük bir çeşitlendirme bile değişkenlikte önemli oranda azalma sağlamaktadır. F13 Piyasa Riskine Karşı Özel Risk Doğru aynı zamanda,

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ

ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ ÜSEL DÜLEŞİRME YÖNEMİ Bu bölüme kadar anlatılan yöntemler zaman içinde değişmeyen parametre varsayımına uygun serilerin tahminlerinde kullanılmaktaydı. Bu tür seriler deterministik

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Mart 2016 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli, Devlet

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30

Detaylı

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni...

Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Ağustos 2015 Ferdi Bireysel Emeklilik Fon Bülteni... Geleceğinizi Beraber Şekillendirelim Değerli Katılımcımız, Bireysel Emeklilik Sistemi uzun vadeli bir yatırım anlayışına dayalı, şeffaf ve güvenli,

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Katkı Emeklilik

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı