Apoptosis. İrreversbl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Apoptosis. İrreversbl"

Transkript

1 TOKSİK K ETKİ MEKANİZMALARI Prof Dr Muhsin KONUK Bu sunu; Prof. D Gönül G Şahin den (Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık k Fakültesi, Toksikoloji Ana Bilim Dalı) değiştirilerek hazırlanm rlanmıştır Hücre Hasarı Geri dönüşlü d (reversble)) hasar Geri dönüşsüz d z (irreversble( irreversble) ) hasar Hücre Hasarının n Mekanizmaları A) Morfolojik Değişiklikler iklikler Hücre hacminin regülasyonunda değişiklikler, iklikler, Trigliserit akümülasyonu lasyonu, Enerji metabolizmasında değişiklik iklik (mitokondri) Lizozom görünümünde nde değişiklik, iklik, Blebbing B) Biyokimyasal Nedenler Reaktif metabolit (Biyoaktivasyon), Peroksizom proliferasyonu, Hücre içi i Ca homeostazının bozulması, Protein-tiol tiol modifikasyonu, glutatyon redoks siklusunun bozulması, Oksidatif stres, serbest radikaller, lipit peroksidasyonu,, antioksidan savunma sisteminin etkilenmesi, Kimyasal olarak indüklenen bioredüksiyon Oksidatif fosforilasyonun engellenmesi, ATP tüketimi NADP(H) tüketimi t (Piridin( nükleotidlerinin tüketimit ketimi- beraber değerlendirilebilir), erlendirilebilir), Haberleşme sistemlerinin etkilenmesi, Hücresel onarım m sisteminin (örn.( DNA onarım sisteminin) etkilenmesi, Protektif sistemlerin negatif olarak etkilenmesi, İntraselülerler ph değişimi, imi, Letal sentez, Poliamin metabolizmasında (yolağı ğında) değişim, im, Kritik hedef organ hasarı ve buna bağlı olayların gelişmesi. 1

2 1) Primer olaylar Hücre hasarında meydana gelen olaylar: - Primer, - Sekonder veya - Tersiyer olarak sıralanabili s Lipit peroksidasyon ve oksidatif stres Tiol durum ve dengesinin bozulması Enzim inhibisyonu İskemi (kan akışı ışının n yavaşlamas laması) 2) Sekonder olaylar Membran yapı ve geçirgenli irgenliği i değişebilir, ebilir, Hücre net-work work ü değişebilir, ebilir, Mitokondri hasarı,, mitokondri fonksiyonu inhibe olabilir, Ca +2 homeostazında değişmeler olabilir, DNA hasarı olabilir, Lizozomal, peroksizomal destabilizasyon, Endoplastik retikulum hasarı, Apoptozis indüksiyonu, ATP ve diğer kofaktörlerin tüketimi, Onarım m sisteminin hasarı, Diğer organellerde hasarlar olabili Sekonder olaylar nedensel olmaktan çok hasarın sonuçlar larıdı Hücresel kontrol mekanizmalarının n kaybolması, kompanse edebilmenin bozulmasıdı 3) Tersiyer olaylar Steatozis (yağ birikimi veya değişimi) imi) Blebbing (geçici olarak belli bölgelerde b büyüme b durumu) İnsan nötrofilleri ilikte devamlı olarak üretilir ve yabancı patojenleri taramak içinkana verili Sadece 1 gün sonra intihar ederler ve yerlerine yenileri geli Normal bir nötrofil şeklinde başlayan hücrelerde şiddetli blebbing de olmak üzre değişiklikler başlar DNA nın fragmentleşmesiyle bir koful çekirdek oluşu Apoptotik hücre küçük parçalara ayrılır ve bunlar diğer hücreler tarafından tanınıp yeni Apopitozis Nekroz İrreversbl Apoptosis Her hücre yaşar ve ölü Hücre ölümü için iki yol vardır: 1. Hasar veren etkenler, ve 2. Uyarılmış intihar girişimi 2

3 Hücre hasarının n ve adaptasyonun genel olarak nedenleri: Hipoksi (oksijen azlığı ığı) ) ve iskemi, İlaçlar lar dahil ksenobiyotikler, Fiziksel etmenler, Mikrobiyolojik ajanlar, İmmünolojik olaylar, Genetik eksiklikler, Besinsel dengesizlik, Yaşlanma, olarak sayılabili TOKSİSİTEY TEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ksenobiyotik ile ilgili faktörler TOKSİSİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Maruz kalınan ajan ile ilgili faktörler Maruz kalma durumu ile ilgili faktörler Birey ile ilgili faktörler Fizikokimyasal özellikleri Dozu Temas yolları Maruz kalma süresi s ve tekrarı Kullanım m ve uygulama zamanı Birey ile ilgili faktörler Bireyle ilgili içi İÇ FAKTÖRLER DIŞ FAKTÖRLER Yaş Cinsiyet Genetik yapı Fizyolojik dönemd Hastalık k durumu Fiziksel aktivite Diyet Polifarmasi Hormonal durum Emosyonel durum Alış ışkanlıklar klar (madde kullanımı,, sigara içme, i alkol, v.b.) 3

4 Yaş Vücut bileşenleri, enleri, fonksiyonları ve fizyoloji yaşla birlikte değişir, ir, kinetik ve dinamik farklılıklar klar ortaya çıkabili Cinsiyet Yan etki görülme g sıkls klığı cinsiyete göre g farklılık k gösterebili g Fizyolojik dönem d Fizyolojik fonksiyon farklılığı ığı ADME (emilim, dağı ğılım, metabolizma ve atılım) deki parametreleri etkileyebili Diyet Yetersiz beslenme etkiyi değiştirebili Patolojik olaylar Mevcut olan veya maruziyete bağlı ortaya çıkan patolojiler ADME ve etki şiddetini değiştirebili Genetik yapı Genetik yapıdaki özellikle eksiklik şeklindeki değişiklikler iklikler nedeniyle bazı protein tipleri ve enzimlerdeki farklılıklar klar etkinin bireyler arasında nitel ve nicel olarak farklı görülmesine neden olabili Bir maddenin aynı cinsten, aynı ağırlıkta ve aynı çevresel koşullardan olan bireylerdeki etkisi aynı olmaz. Bireyler arası farklılıklar klar vardı Bireyle ilgili dışd Bireyle ilgili dışd Fiziksel çevre faktörleri Sosyal faktörler Çevresel kimyasal faktörler Fiziksel çevre faktörleri Sosyal faktörler Çevresel kimyasal faktörler Isı Basınç Işık Radyasyon Bireyle ilgili dışd Fiziksel çevre faktörleri Sosyal faktörler Çevresel kimyasal faktörler Çevresel kirleticiler Diğer kimyasalların varlığı Etkileşme tipi Adaptasyon Etki mekanizmaları TOKSİK K ETKİNİN NİTELİĞİNE GÖRE G SINIFLANDIRILMASI 4

5 Geri dönüşlü: (tersinir) TOKSİK ETKİ Geri dönüşsüz: Madde+Biyolojik sistem Kovalent etkileşme Bazı ksenobiyotiklerin toksik etkileri geri dönüşlü, d bazısının n ki ise geri dönüşsüzdd zdü Eğer bir kimyasal bir dokuda patolojik bir hasar oluşturuyorsa, bu etkinin geri dönüşlüd olup olmamasını büyük k oranda hasar gören g dokunun kendini yenileme kapasitesi belirle Karaciğer gibi yenilenme kapasitesi fazla olan bir organda meydana gelen hasarın çoğunluğu u geri dönüşlüdü d Santral sinir sisteminde meydana gelen bir hasar geri dönüşsüzdü Kimyasalların karsinojenik ve teratojenik etkileri çoğunlukla geri dönüşsüz d z toksik etki olarak kabul edili LOKAL TOKSİSİTE Genelde biyolojik sistem ve toksikanın ilk karşılaştıkları temas bölgesinde oluşan etkidi İritan bir maddenin inhalasyonu gibi. TOKSİK ETKİ SİSTEMİK TOKSİSİTE Sistemik etki için toksikanın biyolojik sisteme giriş noktasından absorpsiyonu ve dağılımı gereklidi Birçok bileşik sistemik etki oluşturabili Birçok kimyasal bütün organlarda benzer toksisite derecesinde sistemik toksik etki oluşturmaz, ana toksik etkilerini bir veya iki organda gösteri Bu organlara da hedef organ deni Hedef organda kimyasalın en yüksek konsantrasyonda bulunması gerekmez. Santral ve periferal sinir sistemi,, en sık s k sistemik toksisite gözlenen g hedef organdı Dolaşı şım sistemi de sıkls klıkla kla hedef organdı Kan ve hematopoetik sistem, İç organlar (karaciğer,( böbrek, b brek, akciğer gibi) Deri Kas ve kemikte de organlardı sistemik etki gözlenen g hedef Niteliğine ine ve oluş mekanizmasına na göre g kapsamlı TOKSİK K ETKİ sınıfland flandırılması Yalın n toksik etki Özel toksik etki Dayanıks ksızlık k reaksiyonları Allerjik reaksiyonlar İdiosenkrazi (aşı şırı duyarlılık) ve genetik farklılığ ığa a bağlı toksik etki Yalın n Toksik Etki Doz bağı ğımlı, öngörüsel veya çok şiddetli olabili Eğer maruz kalınan madde bir ilaçsa, bu ilacın terapötik tik etkisine benzer bir şekilde ve bazen aynı mekanizmalarla doğrudan doğruya ortaya çıkan yan etkidi 5

6 Özel toksik etki Dayanıks ksızlık k reaksiyonları Allerjik reaksiyonlar İdiosenkrazi ve genetik farklılığ ığa a bağlı toksik etki Fonksiyonel toksik etki Yalın n Toksik Etki Biyokimyasal toksik etki Yapısal toksik etki Hafif, geri dönüşlü En ağır ve kalıcı Fonksiyonel Toksik Etki(ler ler) En sık s k görülen g yalın n toksik etkidi Diğer yalın n toksik etkilerden bağı ğımsız z bir şekilde meydana gelirle Fizyolojik fonksiyonun doz fazlalığı veya duyarlılığı ığın artması nedeni ile aşıa şırı derecede etkilenmesi veya diğer fizyolojik fonksiyonları da etkilemesine bağlıdı Toksik veya yan etkinin oluşmas masında etki yerine geri dönüşümlü bağlanma söz s z konusudur, kovalen bağlanma olmaz. Maddeye bağlı olarak vücut v fonksiyonlarından ndan birine veya birkaçına ait fonksiyonel yan etki görülebili g Biyokimyasal Toksik Etki(ler ler) Klinikte rutin olarak ölçülen biyokimyasal göstergelerde oluşan istenmeyen değişikliklerdi ikliklerdi Hücre düzeyindeki d fonksiyonel etkilerin altında çoğu zaman ajanın n yaptığı bilinen veya bilinmeyen hücresel h biyokimyasal değişiklikler iklikler yata Bir biyokimyasal toksik etki çoğunlukla bir yapısal toksik etkinin habercisi olarak ortaya çıka Yapısal Toksik Etki(ler ler) Yalın n toksik etkilerin genellikle en ağıa ğır şeklidir, bu etkilere çoğu u zaman fonksiyonel ve biyokimyasal toksik etkiler eşlik e ede Doku veya hücre h düzeyinde d morfolojik bozukluklarla kendini gösteri g Hücre canlılığı ığında fonksiyonel önemi olan subselüler ler yapılar ların n veya makromoleküllerin llerin etken veya metabolitleri tarafından geri dönüşümsd msüz z olarak bozulmasına bağlı olarak ortaya çıka Geri dönüşsüz d z olarak bozulan yapı veya makromolekül hücrede devamlı yenileniyorsa, olay geri dönüşümld mlü gibi gözükebilir ve kalıcı nitelikte olmayabili Yapısal toksik etkiler 3 grup altında toplanabilir: I. Kimyasal etkenin kendisine bağlı geri dönüşümsd msüz bozuklukla II. III. Biyotransformasyon sonucu oluşan reaktif metabolitlere bağlı geri dönüşümsd msüz z bozuklukla Etkenin hücrede h aktif oksijen radikalleri oluşturan kimyasal reaksiyona katılmas lmasına bağlı indirekt geri dönüşümsüz z yapısal bozuklukla Yalın n toksik etki Dayanıks ksızlık k reaksiyonları Allerjik reaksiyonlar İdiosenkrazi ve genetik farklılığ ığa a bağlı toksik etki Mutajenik etki Özel Toksik Etki Karsinojenik etki Teratojenik etki 6

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması

Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Farmakokinetik ve Klinik Toksikolojiye Uyarlanması Doç. Dr. Atila KARAALP Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab. D. Haydarpaşa İstanbul İçerik Farmakoloji Farmakodinamik Toksikodinamik

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder)

ayxmaz/biyoloji Olumsuz yanıtları: Alerjiler - normalde zararsız maddelere tepki Otoimmün hastalıklar (Diyabet)(Kendi dokularını yok eder) Vücut Savunmasını Bağışıklık : potansiyel zararlı yabancı maddelere ve anormal hücrelere karşı vücudun ortaya koyduğu savunma yeteneğidir. Aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir: virüsler ve bakterilere

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta

Biyokimya ya ya Giriş. Prof. Dr. Arif Altınta Biyokimya ya ya Giriş Prof. Dr. Arif Altınta ntaş Biyokimya Yunanca canlı anlamındaki bios sözcüğünden köken alır Biyokimya canlı kimyası anlamına gelir Biyokimya canlı varlıkların yapı, oluşum, işlev

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI

ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI ERİTROSİTLER VE HEMOGLOBİN METABOLİZMASI Eritrositler Dolaşım sisteminde belirli bir süre kalan hücrelere kan hücreleri adı verilmektedir. Eritrositler, içerdikleri hemoglobine O 2 bağlayarak taşıyan kırmızı

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Prof.Dr. Ahmet BELCE Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kapak: Doç. Dr. Vehbi ALTUNÇUL Dizayn: Ahmet SÜREK N ot: Bu kitap yazarın Tercüman Gazetesindeki Hayatın Kimyası adlı köşe yazılarından

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin Madde: Rabeprazol sodyum KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RABİZA 20 mg Enterik Kaplı Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Rabeprazol sodyum 20 mg Yardımcı Maddeler: Mannitol 24 mg Sodyum stearil fumarat

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. XALATAN, pediyatrik glokomda ve göz içi basıncı yükselmiş pediyatrik hastalardaki göz içi basıncını düşürmede endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI XALATAN % 0.005 göz damlası 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her mililitrede; Etkin madde: Latanoprost Yardımcı maddeler: Sodyum klorür Sodyum dihidrojen fosfat

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su

SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Vücuda su sağlanması ve su blançosu eksojen su endojen su Endojen su, Eksojen su SU METABOLİZMASI Suyun biyolojik görevleri Su, vücudun temel bileşiminde yer alan önemli bir inorganik maddedir. Suyun birçok biyolojik görevleri olduğunu biliyoruz: 1) Su, makromoleküllerin yapı taşıdır.

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Prof. Dr. Şefik DURSUN 34 ĐÇĐNDEKĐLER Bölüm 1. ph ve Vücudun Normal Reaksiyonu Bölüm 2. AsitBaz Dengenin Düzenlenmesi Bölüm 3. AsitBaz Denge Bozuklukları AsitBaz Denge Bozukluklarının Kompansasyonu Bölüm 4. Kan Gazları Ölçüm

Detaylı