BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER"

Transkript

1 BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

2 y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim yapan, Tepeören de m toplam alana sahip üretim tesisi, 600 ün üzerinde çal flan ve Türkiye genelinde.00 münhas r bayi.500 ü aflk n sat fl noktas ve 50 nin üzerinde Yetkili Servisi ile Türkiye nin önde gelen üreticilerinden biridir. yıldan daha uzun bir süredir BAYMAK pazar geliflimini ve müflterilerin ihtiyaçlarını takip ederek genifl bir çözüm yelpazesi sunmaktadır. De iflen pazar flartlarını öngören Baymak, ürün yelpazesini çeflitli kazanlar ve yenilebilir enerjiye dayalı entegre çözümlerle geniflletmifltir. Günefl Enerjisi Sistemleri: Otomasyon destekli ve do al sirkülasyonlu uygulamalar olarak ikiye ayr l r. Otomasyon destekli sistemde tek, çift serpantinli emayeli boyler ve ekipmanlar, do al sirkülasyonlu sistemlerde ise 00/60/00 ve 00 lt. yat k tip emaye kapl depolu modeller. Boylerler: 0 lt. ile 000 lt. aras nda de iflen emaye kapl tek ve çift serpantinli boylerler ile 60/00 ve 00/000lt. hazneli boyler modelleri. Biomass Kat Kaloriferleri: 7 ile 0 kw aras nda de iflen kapasitelerde odun, talafl, pelet yakan modeller. Gaz ve S v Yak tl Kazanlar: 5 ile 60 kw arasında de iflen kapasitelerde duvar ve yer tipi modeller. Yüksek Kalite Standartlar Baymak, baflarısının sırrını ürün kalitesine gösterdi i özene borçludur. Baymak 99 yılında ISO 900 ve 00 yılında ISO 900:000 sertifikalarını almıfltır. ISO 000 sertifikası için ise çalıflmalarını sürdürmektedir. Baymak ın baflarısı insan, ürün ve teknoloji bileflenlerinin mükemmel uyumu sonucunda ortaya çıkmaktadır.

3 Günefl Enerjisi Günefle do rudan maruz kalan her nesne ısı emilimi ile sıcaklı ını yükseltir. Günefl kütlesinde meydana gelen kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak elektromanyetik radyasyon fleklinde sürekli bir enerji akıflı oluflmaktadır. Günefllenme katsayısı diye adlandırılan de er, birim alan baflına düflen elektromanyetik günefl radyasyonu miktarıdır ve Dünya atmosferinin dıfl tabakasına düflen ıflınlara dik bir düzlem üzerinde ölçülmektedir. Günefllenme katsayısı gözle görünür ıflık haricinde de her türlü günefl radyasyonunu (kızılötesi ıflınlar, UV ıflınlar vs.) içermektedir. Yaklaflık metrekare baflına.66 watt olarak hesaplanmakla beraber bu de er dünyanın günefle olan uzaklı ına göre yıl boyunca %6,9 oranında de iflim göstermektedir. (Ocak ayı baflında. W/m den Temmuz baflında. W/m ye kadar). Ancak genelde günden güne binde bir oranında de ifliklik gösterir. Hesaplanan ortalama de er,.66 W/m, dakikada santimetrekare baflına,96 kaloriye (veya,96 langley e) denk düflmektedir. Enerji Yüzdeleri Dalga boyu 00, um 7% UV fl nlar Enerji 95 W/m um 7% Gözle görünür Enerji 60 W/m 0.7 um % K z lötesi fl nlar Enerji 6 W/m Ortalama Günefllenme Katsay s 5 W/m Yukarıda belirtildi i gibi, Dünya kesitine oranlı olarak günefl radyasyonu almaktadır ancak kendi etrafında dönüflü sebebiyle bu enerji Dünya yüzeyine da ılmaktadır. Ayrıca, Dünya üzerinde bir yere düflen günefl radyasyonu miktarı o konumun enlemine ve atmosferik koflullarına da ba lıdır.

4 Günefl kolektörlerinin e im aç s Günefl kolektörlerinin e im açısı, kendi yüzeyleri ile üzerinde konumlandıkları yatay yüzey arasında oluflan açıdır. Kolektörlerin verimlili ini optimize etmek için, kolektör yüzeyi ile düflen ıflınlar arasındaki açı 90 derece olmalıdır. E er kolektörler e imli bir çatıda konumlandırılacaksa, çatıyla aynı e imi korumaları tavsiye edilir. Öte yandan e er düz bir çatı üzerinde bulunuyorlarsa, e im açısına karar vermek için afla ıdaki etkenler göz önünde bulundurulmal d r.: Yaz aylarında 0 0 derece Kıfl aylarında derece Ara mevsimlerde 0 60 derece Kolektörler ile yatay yüzey arasındaki e im açısı Günefllenme Haritas Türkiye, spanya ile birlikte Avrupa k tas n n en yüksek günefl potansiyeline sahip ülkesidir.

5 Solar Cam: Düflük demirli temperli Durasolar P+ Sandy desenli cam gelen günefl ıflınlarının yansımasını minimize eder ve maksimum düzeyde kolektör içine girmesini sa lar. Bu sayede kolektör verimini arttırır. Durasolar P+ Sandy desenli cam Türkiye de Trakya Cam taraf ndan üretilmekte olup Avrupa n n performans en yüksek günefl kolektörü camlar aras ndad r. Ifl k Spektrumu Plakaya Aktar lan Is Quartz Cam Filmi Titanyum Kaplama Ba lay c Tabaka Metal Plaka So urucu Plaka: Yeni seri Günefl kolektörlerinde kullanılan bakır ve alüminyum üzerine titanyum nitritoksit kaplanmıfl selektif so urucu yüzey (Eta Plus) Güneflten gelen radyasyon ısısını maksimum oranda plakaya aktarır ve verimi düflüren yansıma kayıpları minimize edilir. So urucu yüzey kaplama olan Eta Plus n yüksek kaliteli olmas n sa layan bafll ca özellikleri aras nda ortalaman n üzerinde kullan m ömrü ve s cakl k dayan m na sahip olmas yan nda tüm malzeme yüzeyi üzerinde kaplaman n al fl lm fl n d fl nda bir yüzey homojenli ine sahip olmas d r. Kasa Profili: Yeni seri Günefl kolektörlerinde kullanılan flase özel olarak dizayn edilmifl olup Patentli teknolojisi sayesinde tüm yapı bileflenlerinin tek seferde birlefltirilmesi ile oluflur. Cam Contası: Yeni seri Günefl kolektörlerinde ya mur, kar gibi sebeplerden dolayı kolektör içine su girmesini önlemek için cam tutucu conta olarak vulkanize UV dayanımlı EPDM kullanılmıfltır. Köfle noktalarda oluflabilecek s z nt lara karfl bu cam contas tam s zd rmazl k sa lar. Manifold Contası: Yeni seri Günefl kolektörlerinde ya mur, kar gibi sebeplerden dolayı kolektör içine su girmesini önlemek için manifold tutucu conta olarak UV dayanımlı silikon kullanılmıfltır. Silikon conta manifoldta oluflabilecek yüksek sıcaklıklara karflı tam dayanım sa lar. zolasyon: Yeni seri Günefl kolektörlerinde yüksek ısı yalıtımlı ve yüksek yo unluklu 0 mm kalınlı ında kaya yünü kullanılmıfltır. zolasyon, sviçre de bulunan SPF Günefl Enerjisi Teknolojisi Enstitüsünde test edilmifltir. Alt Golfraj: Yeni seri Günefl kolektörlerinde dıfl etkenlere karflı dayanıklı mm kalınlı ında sertlefltirilmifl anodize alüminyum plaka kullanılmıfltır. plaka tafl ma, montaj, ya mur, kar, rüzgar, s cakl k gibi fiziki etkenlere karfl en yüksek dayan m sa lar. Harp Sistemi: Yeni seri Günefl kolektörlerinde kullanılan yüksek verimli cam ve selektif yüzeyden elde edilen ısının suya tam olarak aktarılması için taflıyıcı borulu harp sistemi kullanılmıfltır. Tafl y c boru profili So urucu yüzey Lazer kayna Tafl y c boru Lazer Kaynak Teknolojisi: Yeni seri günefl kolektörlerinde so urucu yüzeyler ve taflıyıcı borular lazer kaynak teknolojisi ile birlefltirilmifltir. LAZER kaynak yönteminin en büyük avantajı so urucu plakanın selektif yüzeyine zarar vermeden ve iz bırakmadan kaynak yapmasıdır. Is n n suya aktar lmas

6 Otomasyon Destekli Uygulamalar Otomasyon destekli uygulamalar için Baymak afla ıdaki ürünleri gelifltirmifltir: Brüt yüzeyi,00 m ve,5 m bakır veya alüminyum selektif so urucu yüzeye sahip kolektörler ile genifl bir ürün yelpazesi. 0 lt. den 000 lt. ye kadar de iflen emaye kapl tek serpantinli, çift serpantinli ve hazneli boylerler ile genifl bir ürün yelpazesi. ADVANCED XL OPT MA XL ESSENT AL XL ADVANCED X OPT MA X ESSENT AL X Teknik de erler MODEL ADVANCED XL OPT MA XL ESSENT AL XL ADVANCED X OPT MA X ESSENT AL X Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k.5 m. m. m Bak r % 95 % 5 Siyah Eloksall Al. Temperli,.5 m. m. m % 95 % 5 Siyah Eloksall Al. Temperli,.5 m. m. m % 95 % 5 Gri Temperli,.00 m.7 m.7 m Bak r 95 % 5 % Siyah Eloksall Al. Temperli,.00 m.7 m.7 m % 95 % 5 Siyah Eloksall Al. Temperli,.00 m.7 m.7 m % 95 % 5 Gri Temperli, Düflük Demirli Sandy Cam Düflük Demirli Sandy Cam Düflük Demirli Sandy Cam Düflük Demirli Sandy Cam Düflük Demirli Sandy Cam Düflük Demirli Sandy Cam mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm (/ ).0 litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 50 mm 5 kg mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).0 Litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 50 mm 5 kg mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm (/ ).0 litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 50 mm 5 kg mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm (/ ).7 liter 0 bar 5 bar 00 C 0 C 750 mm 50 mm kg mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm (/ ).7 Litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 750 mm 50 mm kg mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm (/ ).7 litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 750 mm 50 mm kg 5

7 Baymak Günefl Kolektör Modelleri Türkiye de bir ilki gerçeklefltiren Baymak, yeni seri günefl kolektöründe absorber (so urucu yüzey) ile suyun içinden geçti i boruları son teknoloji olan LAZER kaynak yöntemi ile birlefltirmifltir. Yüksek verimlili i sayesinde daha az sayıda günefl kolektörü kullanarak daha fazla sıcak su üretimi sa layabilirsiniz. Advanced XL Güçlendirilmifl flasesiyle uzun ömürlüdür. mm kalınlı ında alüminyum arka golfrajı darbelere karflı dayanıklıdır. Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transferi sa lar. Özel 0mm kalınlı ında kaya yünü izolasyonu ısı kaybını engeller. mm kalınlı ında sandy desenli günefl kolektörü cam yüksek ıflık geçirgenli ine sahiptir. Titanyum kaplamalı so urucu yüzeyi bakırdır. Brüt yüzey alanı,5 m dir. 00 C ve 0 bar a kadar güvenli çalıflma koflulları sa lar. Siyah eloksallı kasasıyla ADVANCED XL kolektörler flık bir görüntü sergiler. MODEL Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k ADVANCED XL.5 m. m. m Bak r 95 % 5 % Siyah Eloksall Temperli, Düflük Demirli Sandy Desen mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).0 litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 50 mm 5 kg Advanced X Güçlendirilmifl flasesiyle uzun ömürlüdür. mm alüminyum golfrajı darbelere karflı dayanıklıdır. Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transferi sa lar. Özel 0mm kalınlı ında kaya yünü izolasyonu ısı kaybını engeller. mm kalınlı ında sandy desenli günefl kolektörü cam yüksek ıflık geçirgenli ine sahiptir. Titanyum kaplamalı so urucu yüzeyi bakırdır. Brüt yüzey alanı,00 m dir. 00 C ve 0 bar a kadar güvenli çalıflma koflulları sa lar. Siyah eloksallı kasasıyla ADVANCED X kolektörler flık bir görüntü sergiler. MODEL Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k ADVANCED X.00 m.7 m.7 m Bak r 95 % 5 % Siyah Eloksall Temperli, Düflük Demirli Sandy Desen mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).7 liter 0 bar 5 bar 00 C 0 C 750 mm 50 mm kg 6

8 Optima XL Güçlendirilmifl flasesiyle uzun ömürlüdür. mm kalınlı ında alüminyum arka golfrajı darbelere karflı dayanıklıdır. Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transferi sa lar. Özel 0mm kalınlı ında kaya yünü izolasyonu ısı kaybını engeller. mm kalınlı ında sandy desenli günefl kolektörü cam yüksek ıflık geçirgenli ine sahiptir. Titanyum kaplamalı so urucu yüzeyi alüminyumdur. Brüt yüzey alanı,5 m dir. 00 C ve 0 bar a kadar güvenli çalıflma koflulları sa lar. Siyah eloksallı kasasıyla OPT MA XL kolektörler flık bir görüntü sergiler. MODEL Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k OPT MA XL.5 m. m. m 95 % 5 % Siyah Eloksall Temperli, Düflük Demirli Sandy Desen mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).0 litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 50 mm 5 kg Optima X Güçlendirilmifl flasesiyle uzun ömürlüdür. mm alüminyum golfrajı darbelere karflı dayanıklıdır. Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transferi sa lar. Özel 0mm kalınlı ında kaya yünü izolasyonu ısı kaybını engeller. mm kalınlı ında sandy desenli günefl kolektörü cam yüksek ıflık geçirgenli ine sahiptir. Titanyum kaplamalı so urucu yüzeyi alüminyumdur. Brüt yüzey alanı,00 m dir. 00 C ve 0 bar a kadar güvenli çalıflma koflulları sa lar. Siyah eloksallı kasasıyla OPT MA X kolektörler flık bir görüntü sergiler. MODEL Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k OPT MA X.00 m.7 m.7 m 95 % 5 % Siyah Eloksall Temperli, Düflük Demirli Sandy Desen mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).7 liter 0 bar 5 bar 00 C 0 C 750 mm 50 mm kg 7

9 Essential XL Güçlendirilmifl flasesiyle uzun ömürlüdür. mm kalınlı ında alüminyum arka golfrajı darbelere karflı dayanıklıdır. Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transferi sa lar. Özel 0mm kalınlı ında kaya yünü izolasyonu ısı kaybını engeller. mm kalınlı ında sandy desenli günefl kolektörü cam yüksek ıflık geçirgenli ine sahiptir. Titanyum kaplamalı so urucu yüzeyi alüminyumdur. Brüt yüzey alanı,5 m dir. 00 C ve 0 bar a kadar güvenli çalıflma koflulları sa lar. Gri alüminyum kasasıyla ESSENT AL XL kolektörler flık bir görüntü sergiler. MODEL Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k ESSENT AL XL.5 m. m. m 95 % 5 % Gri Temperli, Düflük Demirli Sandy Desen mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).0 litre 0 bar 5 bar 00 C 0 C 50 mm 5 kg Essential X Güçlendirilmifl flasesiyle uzun ömürlüdür. mm alüminyum golfrajı darbelere karflı dayanıklıdır. Lazer kaynaklı boruları yüksek ısı transferi sa lar. Özel 0mm kalınlı ında kaya yünü izolasyonu ısı kaybını engeller. mm kalınlı ında sandy desenli günefl kolektörü cam yüksek ıflık geçirgenli ine sahiptir. Titanyum kaplamalı so urucu yüzeyi alüminyumdur. Brüt yüzey alanı,00 m dir. 00 C ve 0 bar a kadar güvenli çalıflma koflulları sa lar. Gri alüminyum kasasıyla ESSENT AL X kolektörler flık bir görüntü sergiler. MODEL Brüt Alan Aç kl k Alan So urucu Yüzey Alan So urucu Yüzey Tipi So urucu Yüzey Kaplama Tipi Geçirgenlik Emisyon / Yans ma fiase Cam Tipi Cam Kal nl Gün Ifl Geçirgenlik Td65 Günefl Enerjisi Geçirgenlik Tsol Cam Contas zolasyon Arka Gofraj Tafl y c Boru Say s Tafl y c Boru Çap Ømm Manifold Çap Ømm Ba lant fiekli Su Hacmi Çal flma Bas nc Test Bas nc Maksimum S cakl k Durgunluk S cakl Uzunluk Genifllik Yükseklik A rl k ESSENT AL X.00 m.7 m.7 m 95 % 5 % Gri Temperli, Düflük Demirli Sandy Desen mm 9.6 % Kaya Yünü (0 mm) mm 0 mm mm(/ ).7 liter 0 bar 5 bar 00 C 0 C 750 mm 50 mm kg

10 Baymak Günefl Enerji Sistemleri Kontrol Panelleri SOR S Kumanda Paneli Yalın ve kullanıfllı menü Dijital sıcaklık kontrolü sensör ba lanabilme Termostat fonksiyonu Pompa on/off kontrolü Maksimum sıcaklık koruması Uzun süreli elektrik kesintilerine karflı hafıza koruması Anlık kolektör içi ve depo için sıcaklık okuma SOR M PLUS Kumanda Paneli SOR M Yalın ve kullanıfllı menü Dijital sıcaklık kontrolü 6 sensör ba lanabilme program edilebilir çıkıfl Termostat fonksiyonu Pompa on/off kontrolü Günlük bazda seviye saatlik ayar Maksimum sıcaklık koruması Uzun süreli elektrik kesintilerine karflı hafıza koruması Anlık kolektör içi ve depo için sıcaklık okuma Fernox S Solar S v Yüksek ısı transferli performans sıvısı, C ye kadar donmaya karflı aktif koruma Yüksek sıcaklıklardan sistemi koruyarak ömrünü uzatan kapalı devre akıflkanı Tesisatta oluflacak korozyon ve kireçlenmeye karflı aktif koruma Piyasada kullanılan antifriz ve alternatif solar sıvılar gibi sa lık açısından zararlı ve tahri edici özellikler taflımayan MonopropilenGlikol özel formülü Her türlü günefl kolektörü ve vakum tüp kolektörler ile tam uyum 0lt lik ambalajlarla kullanıma hazır karıflım Fernox S Solar S v Fernox S Solar sıvısı fleffaf, turuncu renkli farklı kokusu olan bir sıvıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısı transferi yapabilecek flekilde formülize edilmifltir. Fernox S Solar sıvısı ısı transfer akıflkanı sıvı ya da gaz olsa da 0 C nin üzerindeki sıcaklıklarda bile korozyona karflı korur. Genleflme Tanklar Günefl sistemleri için yüksek sıcaklıklara dayanıklı membrana sahip genleflme tankları tavsiye edilmektedir. Primer devredeki sıcaklık arttı ında ısı transfer akıflkanının genleflmesini emerek devredeki basıncın izin verilen basınç aralıklarında kalmasını sa lar ve so udu unda ise devreye hava girmesini önler. Günefl Enerjisi Sistemleri için uygun Elektrostatik toz boyalı CE Avrupa Sertifikasına sahip Optimum çalıflma sıcaklıkları 090 C Kod 7000 Kapasite TM 7,5 LT TM LT TM 5 LT 7000 TM 0 LT TM 50 LT TM 0 LT TM 00 LT TM 00 LT TM 00 LT TM 500 LT TM 750 LT TM 000 LT 9

11 Baymak Kontrol Paneli fiemalar SOR S SVF Boyler SVF : Günefl Kolektörü Çıkıfl SSF : Boyler Sıcaklık SP : Sirkülasyon Pompası SSF SOR M Plus Tip 0 SVF Tip 0 (WH) TWF Boyler SSF SP DFZ SRF SVF : Günefl Kolektörü Çıkıfl SSF : Boyler Sıcaklık SP : Sirkülasyon Pompası DFZ : Debimetre SRF : Günefl Kol. Dönüfl TWF : Boyler Termostat PSF HRF DWV (RTA) TWF SVF SSF SP DFZ SRF SVF : Günefl Kolektörü Çıkıfl SSF : Boyler Sıcaklık SP : Sirkülasyon Pompası DFZ : Debimetre PSF : Boyler Sıcak Su Çıkıfl TWF : Boyler Termostat DWV : Yollu Vana Motor Ba lantısı HRF : Servis Srikülasyon Hattı Sıcaklık Tip SVF : Günefl Kolektörü Çıkıfl Tip SVF : Günefl Kolektörü Çıkıfl Boyler TWF SSF Boyler SVF SSF SUV SP DFZ SRF SSF : Boyler Sıcaklık SSF :. Boyler Sıcaklık SP : Sirkülasyon Pompası DFZ : Debimetre TWF : Boyler Termostat SUV : Yollu Vana Motor Ba lantısı Boyler TWF SSF Boyler SVF SP SSF DFZ SRF SP SSF : Boyler Sıcaklık SSF :. Boyler Sıcaklık SP : Sirkülasyon Pompası SP :. Sirkülasyon Pompası DFZ : Debimetre TWF : Boyler Termostat Tip Tip TWF Boyler SVF SP SUV SVF SVF :. Günefl Kolektörü Çıkıfl SVF :. Günefl Kolektörü Çıkıfl SSF : Boyler Sıcaklık SRF : Günefl Kol. Dönüfl SP : Sirkülasyon Pompası DFZ : Debimetre TWF : Boyler Termostat SUV : Yollu Vana Motor Ba lantısı TWF Boyler SP SVF SVF SP SVF :. Günefl Kolektörü Çık fl SVF :. Günefl Kolektörü Çıkıfl SSF : Boyler Sıcaklık SRF : Günefl Kol. Dönüfl SP :. Sirkülasyon Pompası SP :. Sirkülasyon Pompası DFZ : Debimetre TWF : Boyler Termostat SSF SSF SRF DFZ SRF DFZ 0

12 SOR M 9 9 KONTROL PANOSU Boyler ReSirkülasyon hatt S cak su kullan m Günefl kolektörü dönüfl hatt Günefl kolektörü gidifl hatt RADYATÖR 5 T 6 6 M 7 T BOYLER KAT KALOR FER fiebeke suyu girifl Bu sistemde kullan m suyu, günefl enerjisi ve kazan ile çift serpantinli boyler kullan larak s t lmaktad r. Kullan m suyunun öncelikli s tma kayna günefl enerjisidir. Günefl enerjisinin yeterli olmad durumlarda kazan devreye girerek kullan m suyunun s t lmas n sa lar. Çift Serpantinli Boyler/Günefl Kolektörü Kazan Ba lant fiemas Sistem Elemanlar Pislik Tutucu Bas nç Regülatörü Çekvalf Emniyet ventili (Açma Bas nc Bar olmal d r.) 5 Boyler boflaltma hatt 6 Kapal devre bas nçland rma hatt 7 Pompa ba lant rekoru Servis sirkülasyon hatt pompas 9 Otomatik hava tahliye cihaz 0 Kapal devre boflaltma hatt Debi ayar vanas Sirkülasyon pompas Kapal genleflme tank Emniyet ventili (Statik yüksekli ine göre de iflir.) 5 Manometre 6 Termometre 7 Kazanboyler hatt sirkülasyon pompas Otomasyon panosu Sor M Plus

13 Günefl Kolektörleri çin Hidrolik Montaj Kit Parçalar Kör Tapa x Nipel Dirsek x/ Kör Tapa Dirsek x/ RES M AÇIKLAMA KOD RES M AÇIKLAMA KOD Ø mm x Ø mm Nipel Manual Hava Purjörü / Ø mm x / Dirsek Otomotik Hava Purjörü / Ø mm x Kör Tapa Manuel Hava Tahliyeli Sensör Kovan Ø mm Ø mm x / Nipel Otomatik Hava Tahliyeli Sensör Kovan Ø mm U fleksi boru Kruva Ø mm HMF05/090/6HB ZLL Düz fleksi boru Komple Sensör Kovan L: mm HMF05/090/6/NHB ZLL

14 Günefl Kolektörleri çin Hidrolik Montaj Kit Parçalar No li Kolektör Sistemi (Adet) li Kolektör Sistemi (Adet) K Kolektör Kiti (Manuel hava tahliyeli sensör kovan ) (Adet) K Kolektör Kiti (Manuel hava tahliyeli sensör kovan ) (Adet) K Kolektör Kiti (Otomatik hava tahliyeli sensör kovan ) (Adet) K Kolektör Kiti (Otomatik hava tahliyeli sensör kovan ) (Adet) Resim Kod Aç klama Ø mm x Ø mm Nipel Ø mm x / Dirsek Ø mm x Kör Tapa Manuel Hava Tahliyeli Sensör Kovan Ø mm Otomatik Hava Tahliyeli Sensör Kovan Ø mm HMF05/090/6HB ZLL HMF05/090/6/N HB ZLL60 Hava tahliye veya 5 Hava tahliye veya 5 Sensör kovan 7 Sensör kovan 6 Hava tahliye veya 5 7 Sensör kovan Hava tahliye veya 5 6 Hava tahliye veya / Kör tapa 5 7 6

15 Günefl Kolektörleri çin Çat Montaj Kit Parçalar Resim Kod Baymak Ürün Aç klamas Renk K AL Kolektör Çat Kiti Z Profil Gümüfl K AL Kolektör Çat Kiti Z Profil Siyah K AL Kolektör Çat Kiti L Profil Gümüfl K AL Kolektör Çat Kiti L Profil Siyah K AL Kolektör Çat Kiti Z Profil Gümüfl K AL Kolektör Çat Kiti Z Profil Siyah K AL Kolektör Çat Kiti L Profil Gümüfl K AL Kolektör Çat Kiti L Profil Siyah Siyah Çat Montaj Aya Toz Boya Z Ba lant Braketi/ fiingl* Siyah Toz Boya L Ba lant Braketi/ Kiremit* Siyah Toz Boya Sigma ProfilL: 95 Gümüfl Gri Anodize Sigma ProfilLg: 00 Siyah Anodize Sigma ProfilLg: 00 Gümüfl Gri Anodize Sigma ProfilLg: 00 Siyah Anodize L Kolektör Alt Deste i Gümüfl Gri Gri L Kolektör Alt Deste i Siyah Anodize Z Kolektör Alt Deste i Gümüfl Gri Gri Z Kolektör Alt Deste i Siyah Anodize Sigma Profil çin T Civata Nikel Kaplama T rt l Pul Siyah / Whitworth Somun Gümüfl Gri Uzun Ahflap Civatas M x 70 Galvanize K sa Ahflap Civatas M x 0 Galvanize 0900 Ayarlanabilir Çat Ba lant Braketi 6 L Boyas z Paslanmaz Çelik Önemli: */** Çat ba lant braketleri çat tiplerine göre siparifl edilmelidir. Özel çat lar için opsiyoneldir. Ayr ca siparifl edilmelidir. A ( : ) A A ( 0,0 : ) 6 0 A ( : )

16 tedavide uzman *Dr. Teknik Servis stanbul, Ankara ve Gebze ve zmir de faaliyettedir. BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. ORHANLI BELDES, ORTA MAHALLE AKDEN Z CAD. NO: TUZLA / STANBUL Tel. : (06) Faks : (06) //009 Rev. No.00

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER 5 y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Güneş Kolektörleri

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Güneş Kolektörleri Güneş Kolektörleri GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ Güneş Kolektörlerinin Eğim Açısı Güneş kolektörlerinin eğim açısı, kendi yüzeyleri ile üzerinde konumlandıkları yatay yüzey arasında oluşan açıdır. Kolektörlerin verimliliğini

Detaylı

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370

Ø80/125 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318035 YO UfiMALI Ø80 mm ayr k 80cm ayr k baca seti 3318370 Baca boru aksesuarlar Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318000 Baca boru aksesuarlar YO UfiMALI Ø60/100 mm koaksiyel 100cm yatay baca seti 3318073 Ø60/100 mm koaksiyel 75cm yatay baca seti 3318001

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel)

QAC34 RT / QAA 73. Ç RT: Mekanik Oda termostat (opsiyonel) QAC34 / QAA 73 K X G2 : ekanik Oda termostat (opsiyonel) 1 : Hidrolik kit kapal genleflme tank (45-55-65 kw kazanlar için T 18 lt., 85-100 kw kazanlar için T 25 lt.) G2: Is tma tesisat kapal genleflme

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler

SICAK SU GRUBU. AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA Boylerler SICAK SU GRUBU AQUA TEK SERPANTİNLİ BOYLERLER Sıcak suyun hazırlanması ve depolanması amacıyla kullanılır Boyler iç yüzeyleri ileri teknoloji titanyum katkılı emaye kaplama

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör

VIESMANN VITOSOL 100-F. Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 100-F. Düzlemsel kollektör VIESMANN VITOSOL 100-F Düzlemsel kollektör Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü, Bölüm 13 VITOSOL 100-F Tip SV1 ve SH1 Dikey veya

Detaylı

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN

LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN LOGOBLOC 3 GEÇ fil KAZAN Yüksek Is l Verim %9 Alman Teknolojisi Estetik Dizayn Eliptik Kazan Gövdesi 3 Tam Geçiflli Kazan Yap s Düflük S cakl k Kazan Thermomix Teknolojisi Logobloc Kazan Teknik Özellikleri

Detaylı

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2

KM 24-150 SBU-GT. KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24. SICAK SU KAPASİTESİ SOĞUK SU KAPASİTESİ EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 KM 24-150 SBU-GT KM 24-150 SBU-GT Vakum Tüplü Güneş Enerji Sistemleri TÜP SAYISI 24 150 Lt 50 Lt EMİCİ YÜZEY 2,4 m 2 BOYUTLAR A 1695 mm B 1780 mm C 1555 mm D 420 mm E 1830 mm >Krom Nikel iç kazan >Florin

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

Akümülasyon Tankları ve Boylerler

Akümülasyon Tankları ve Boylerler Akümülasyon Tankları ve Boylerler Faaliyet Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Akümülasyon Tankları

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017

viesmann Yoğuşmalı Duvar Tipi Kazanlar 01 Mart 2017 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.392,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

2012 FİYAT LİSTESİ. www.gunesenerjisi.com T: +90 232 458 32 52

2012 FİYAT LİSTESİ. www.gunesenerjisi.com T: +90 232 458 32 52 2012 FİYAT LİSTESİ www.gunesenerjisi.com T: +90 232 458 32 52 Solimpeks Fabrika Solimpeks Almanya Solimpeks İspanya Solimpeks Moritanya Solimpeks Avustralya SOLIMPEKS ENERJİ A.Ş. SOLIMPEKS SOLAR GMBH SOLIMPEKS

Detaylı

www.deltaenerjisistemleri.com.tr

www.deltaenerjisistemleri.com.tr www.deltaenerjisistemleri.com.tr Türkiye Merkezi: Güneş Enerji Sistemleri Güneş Enerji Sistemleri Kaynak: YEGM Bölge Topl. Gün Enerji (kwhm²-yıl) Güneşl. Süresi (saat/yıl) G.Doğu Anadolu 1460 2993 Akdeniz

Detaylı

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su.

Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Bosch Termosifon Tip Paket Güneş Enerji Sistemi: Müstakil evler ve apartmanlar için uygun fiyatlı, hijyenik ve çevre dostu sıcak su. Güneş enerjisinden yararlanmak artık çok kolay. Termosifon Tip Paket

Detaylı

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ

SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ SOLARCOOL PANELİ İKLİMLENDİRME SİSTEMİ Sedna Aire, sizlere SolarCool İklimlendirme Sistemini sunmaktan gurur duymaktadır. İki aşamalı bir split ya da paket iklimlendirme sistemine entegre edilmiş, tescilli

Detaylı

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR

ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR ELEKTRON K FREKANS KONTROLLÜ H DROFOR Invertör Invertör teknolojisi sayesinde, E.sybox su ihtiyac na göre devreye girerek minimum maliyet sa lar. Motor Yeni su so utmal motorun sesi, so utucu fan olmad

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - I Güncelleme: 01.01.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2014 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2014 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2014 - I Güncelleme: 03.02.2014 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016

viesmann Yoğuşmalı Kazan ve Kaskad Sistemler 19 Eylül 2016 Pos Ürün tanımı Kontrol paneli Boyler Yakıt Sipariş No. Liste fiyatı 1 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 100 Eşanjörlü D.gaz/LPG B2KB084 2.305,00 2 Vitodens 200-W, 26/29 kw Vitotronic 200 Eşanjörlü D.gaz/LPG

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar

Su Tesisat Vanalar. Malgorani Bas nç Düflürücü Vana. Çal flma fiartlar. Teknik Özellikler T P: EUROBRASS 143. Ölçü ve Boyutlar Su Tesisat Vanalar Su Tesisat Vanalar Malgorani Bas nç Düflürücü Vana Çal flma fiartlar Kullan ld ak flkan : Su ve hava Maksimum çal flma s cakl : 80 C Maksimum girifl bas nc : 25 bar Ç k fl bas nc ayar

Detaylı

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2016 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2016 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2016 - V Güncelleme: 03.11.2016 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Enerjisi Sistemleri. Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın!

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Enerjisi Sistemleri. Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın! Buderus Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın! Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Sistem Kontrolü Giderek artan çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, enerji kaynaklarının tükenmesi

Detaylı

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri

Home Station. Isı İstasyonu Çözümleri Home Station Isı İstasyonu Çözümleri Merkezi ısıtma sistemlerinde, daire ısıtma ve termostatik kontrollü sıcak su için ALNA HOME STATION su ısıtıcısı ve fark basınç kontrolü ile tam bir çözümdür. Özellikler

Detaylı

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com

RADYATÖR KATALOĞU. www.termoteknik.com RADYATÖR KATALOĞU www.termoteknik.com Termo Teknik Çorlu Üretim Tesisleri Termo Teknik uluslararası ısı devi Ideal Stelrad Group un Türkiye iştirakidir. 1966 yılında kurulan Termo Teknik, yapılan düzenli

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR

GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR GÜNEŞ ENERJİSİ Termal Sistemler 25.10.2014 SOLİMPEKS AKADEMİ İZMİR Güneş Enerjisi Dünyadaki tüm enerjinin kaynağı Güneştir. Güneş Enerjisi Gerek ışınımla Dünyaya ulaşan enerji Gerekse Dünyanın Güneşten

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) FGB-K YOĞUŞMALI KOMBİLER 10.01.004.3012 FGB-K 28 Yoğuşmalı Kombi 27,3 938 961 973 1.008 10.01.004.3013 FGB-K 35 Yoğuşmalı

Detaylı

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri

Movi-Eco. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri. Kullan m Alanlar. Dizayn. Kodlama Sistemi. Ak flkanlar. flletme Bilgileri Tip Kitapç BT 117/-8 Movi-Eco S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü ANTREMAN SALONU,KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ Sayfa: 1 1 2 3 152-1714/1715 152-1714/1715A 152-1715/1716 4 161-200 5 162-201 6 164-400 660 Kcal/h çelik malzemeden (kaynaklı)

Detaylı

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli)

GBI46.20 GBI46.25 GBI46.32 GBI46.40. Üç Yollu Vana PN10, (dişi-dişli) Üç Yollu Vana PN0, (dişi-dişli) Üç yollu vana PN0, dişi-dişli Gri döküm demir EN-GLJ-250 DN... 40 kvs 6.3... 25 m3/h Açı 90o Dişi diş bağlantılı Rp 3/4... Rp /2 Manuel düzeltmeli GRA ya uygun... elektro

Detaylı

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER

2015 FİYAT LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER 2015 LİSTESİ - YENİLENEBİLİR ENERJİLER Versiyon: 2015 - III Güncelleme: 01.08.2015 BUDERUS GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ KOLEKTÖRLER VE KUMANDA PANELLERİ GÜNEŞ ENERJİSİ BOYLERLERİ MONTAJ SETLERİ VE AKSESUARLAR

Detaylı

Lider. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. 1.320 Kw Kaskad Kapasitesi le

Lider. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. DUVAR T P YO UfiMALI KAZAN. 1.320 Kw Kaskad Kapasitesi le DUVAR T YO UfiMALI KAZAN DUVAR T YO UfiMALI KAZAN % 109,8 (DIN 4702-T8) Verim % 107,6 (%30 K smi Yükte Ortalama Verim) Dijital Lcd Kumanda anosu Kapasite; 38.700-47.300-55.900-73.100-86.000 kcal/h 12 Kazana

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

MERKEZ ISITMA S STEMLER

MERKEZ ISITMA S STEMLER MERKEZ ISITMA S STEMLER YEN Lectus 65,90,115 kw yo uflmal kazan modelleri %111,3 e varan kazan verimi %16-100 modülasyon aralı ı 15 kazana kadar kaskad çalıfltırabilme Düflük emisyon de erleri ile çevre

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI 55EWH-B Serisi Ürün No: 55 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

SOLAREKS. Tarih: Bayi Alış İskontoları aşağıda yazıldığı gibidir; Peşin Alım: 60 gün vade:

SOLAREKS. Tarih: Bayi Alış İskontoları aşağıda yazıldığı gibidir; Peşin Alım: 60 gün vade: Yurtiçi Ürünleri 2006 Mayıs Bayi Alış İskontoları aşağıda yazıldığı gibidir; FİYAT LİSTESİ & TEKLİF Tarih: Peşin Alım: 60 gün vade: Not: Paslanmaz boylerli ürünler için fiyat sorunuz. Güneş Enerjisi Sistemleri

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 51EWH Serisi Ürün No: 51 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi idee Yoğuşmalı Kombi Brülör Kompakt Gaz Hava Sistemi Eşanjör Ateşleme Elektrodu 109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4 cm) mekandan tasarruf

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Dekoratif Radyatörler

Dekoratif Radyatörler Isındığınız Her Yerde mastas.com Isındığınız Her Yerde mastas.com Klasik Panel Radyatörler Radyatörler merkezi ısıtma sistemlerinin en önemli araçlarından biridir. Mastaş radyatörler bulundukları alanı

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Yo uflmal Kombiler. Victrix 26 kw Victrix 24 kw X. Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw

Yo uflmal Kombiler. Victrix 26 kw Victrix 24 kw X. Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw Yo uflmal Kombiler Victrix 26 kw Victrix 24 kw X Victrix Superior 32 kw Victrix Superior 32 kw X Victrix Zeus Superior 32 kw %108.1 1 1 YTL 1 1 Sessiz En Küçük Boyut Ekstra Tasarruf Çevre Dostu Yo uflma

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi KOLLEKTÖRLER

BAYMAK GÜNEfi KOLLEKTÖRLER BAYMAK GÜNEfi KOLLEKTÖRLER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Baymak Günefl Kollektörlerini tercih etmekle, pratik kullan ml ve estetik görünümlü bedava enerjinin maksimum kullan m na, Baymak kalitesi çerçevesinde

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ

KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ KOLLEKTÖRLER ÇATI ÜSTÜ & ÇATI İÇİ Kollektorfolder_tuerkisch_2013.indd 1 13.09.2013 10:03:21 SOLAR ÇÖZÜMLER GASOKOL & SMS-ENERJİ KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLERDE UZMAN PRATİKDEN ÖRNEKLER: Solar Sıcak Su Hazırlama

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 RESMİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 Yoğuşmalı Boylerli Solar Kombi* 6,1-20,5 3.225 3.306 3.346 3.467 10.01.004.3011

Detaylı

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar

BOAX -B. Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal. Uygulama Alanlar. flletme bilgileri. Boya. Aktüatör & Aksesuarlar Tip Kitapç 09-/1- BOAX -B Merkezi diskli kelebek vanalar Özel AMRING kauçuk contal 0-0 Maks. gövde dayan m bas nc 1 bar -00 Maks. gövde dayan m bas nc bar izayn N9 ve ISO1'e göre Uygulama Alanlar Binaların

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Victrix 24 kw Duvar tipi yo uþmal kombi (24 kw) Duvar tipi yo uþmal kat kaloriferi (24 kw X) Yoðuþmalý Kombi Yo uþmal Kombi Victrix 24 kw Victrix 24 kw X mmergas 24 kw çevre

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak

DERS BİLGİ FORMU. Merkezi Isıtma Gaz ve Tesisat Teknolojisi Alan Ortak BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

JeoTes BASINÇLI KAPLAR

JeoTes BASINÇLI KAPLAR SINÇLI KPLR Okul, hastane, spor tesisleri, alışveriş merkezleri ve yüzme havuzları gibi sosyal tesislerde, askeri tesislerde, yurt, lojman, apartman ve toplu konutlarda, merkezi ısıtma, soğutma ve sıcak

Detaylı

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü

1 Direkt Isıtma Devresi, Boyler ve Sıcak Su Resirkülasyon Pompası (Z-Pompa) Kontrolü viesmann Sistem Kapasitesi Ürün Tanımı Basınç Sınıfı Kazanlar Pompa Setleri Toplam kw Sip. No. Sip. No. kcal/h bar Liste Fiyatı Liste Fiyatı Liste Fiyatı 98 84.300 120 103.200 160 137.600 198 170.300 240

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler

AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler AQUA BOYLER Tek ve Çift Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler Tek Serpantinli Boyler tek ısı kaynaklı sistemlerde - katı/sıvı/gaz yakıtlı kazan veya güneş enerjisi - sıcak su elde etmek için kullanılınır.

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Isıtma&Soğutma. İnş.Müh.San.ve.Tic.Ltd.Şti. Atron Kombi. Nitron Kombi. Nepto Kombi. Nitromix Kombi

Isıtma&Soğutma. İnş.Müh.San.ve.Tic.Ltd.Şti. Atron Kombi. Nitron Kombi. Nepto Kombi. Nitromix Kombi Atron Kombi 4 ve 8 kw Kapasite 3 yıldız verim sınıfı (9/4/CEE) %93 verim ile ekonomik kullanım Çift Eşanjör sistemi Tam izolasyon ile düşük ses seviyesi 7 Geçişli eşanjör sistemi Soft touch düğme özelliği

Detaylı

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Nisan 2014 1 2 DAF Enerji 2007 yılında çıkan Enerji Verimliği Kanunu sonrasında, MASDAF Grup un yöneticileri tarafından yarım asırlık sektör tecrübesi ile 2009 yılından tamamen

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan

MERKEZİ SİSTEM KAZAN. Yakut Serisi Çelik Kazan. Elmas Serisi Çelik Paket Kazan. Logobloc 3 Geçiflli Çelik Kazan. Safir Serisi Çelik Paket Kazan MERKEZİ SİSTEM KAZAN Yakut Serisi Çelik Elmas Serisi Çelik Paket Logobloc Geçiflli Çelik Safir Serisi Çelik Paket MERKEZİ SİSTEM İKİ GEÇİŞLİ ÇELİK KAZAN Yakut Serisi Çelik.000 kcal/h 0.000 kcal/h kapasiteler

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No: 1 TİPİ NOMİNAL KAPASİTE ( KW - 50/30 C ) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR

WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR Sayfa No : 1 WOLF YOĞUŞMALI KOMBİ VE KAZANLAR TİPİ NOMİNAL KAPASİTE (kw - 50/30 C) CSZ YOĞUŞMALI BOYLERLİ SOLAR KOMBİLER 10.01.004.3010 CSZ 20/300 6,1-20,5 3.035 3.110 3.150 3.263 10.01.004.3011 CSZ 24/300

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DE fit R LEB L R MEMBRANLI VE AÇIK T P GENLEfiME TANKLARI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitab na iliflkin......3 1.1 El Kitab içeri i......3 1.2 Kullan lan semboller...3 1.3 El Kitab kime

Detaylı

The World s future energy by

The World s future energy by SUNSET ten Kullanım Suyu Isıtma ve Isınma Desteği İçin Güneş Enerjisi Sistemleri Exclusiv Plus Yeni yollardan mı yürümek istiyorsunuz? Mümkün olduğu kadar çok güneş enerjisini anlamlı bir şekilde kullanmak

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta Yoğuşmalı kazan Kapasite 66-133kW THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK VERİM THISION L ECO Yüksek kapasite Yüksek kullanım esnekliği THISION L ECO, yüksek kaliteli mühendislik

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

AQUA BOYLER Akümülatör Tankı

AQUA BOYLER Akümülatör Tankı AQUA BOYLER Akümülatör Tankı Kullanım Suyu Akümülasyon Tankları Kullanım Suyu Akümülasyon tankları ısıtılmış olan sıcak suyun kullanıma hazır şekilde sıcaklığını kaybet_ meden hazır halde tutulmasını sağlar.

Detaylı

E.C.A. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ

E.C.A. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ E.C.A. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ NEDEN E.C.A. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl giderek artmaktadır. Buna karşılık bu ihtiyacı karşılamakta olan fosil yakıt rezervi ise çok daha

Detaylı

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ECONCEPT 51A. DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi 54 ECONCEPT 51A DUVAR T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 53 kw l k kapasite seçene i Hermetik kullanma imkan Premix yo uflma teknolojisi Yüksek verim (%109*) Ferroli patentli döküm alüminyum eflanjör Kaskad kullan

Detaylı

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ

BUDERUS GB162 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN FİYAT LİSTESİ BUDERUS GB112 SERİSİ DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI FİYAT LİSTESİ Açıklama Kapasite [kcal/h] * 29 kw ve 43 kw kazanlar, 3 bar emniyet ventili üzerinde montajlı halde teslim edilmektedir. * Logamatic 4000 Panel kullanıldığında,

Detaylı