Şizofrenide Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Eştanısı: Sosyodemografik ve Klinik Değişkenler ile İlişkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şizofrenide Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Eştanısı: Sosyodemografik ve Klinik Değişkenler ile İlişkisi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA MAKALESİ Şizofrenide Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Eştanısı: Sosyodemografik ve Klinik Değişkenler ile İlişkisi n Nalan KARA Uzman doktor, Turgut Özal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ABSTRACT ÖZET Amaç: Bu çalışmada, bir grup şizofreni hastasında DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre eşlik eden depresyon ve anksiyete bozukluklarının belirlenmesi ve bu bozuklukların sosyodemografik ve klinik değişkenlerle ilişkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Yöntem: Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ne başvuran ve DSM-IV-TR ye göre şizofreni tanısı almış olan 78 hasta çalışmaya alındı. Tüm hastalara sosyodemografik bilgi formu, DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I), Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SAPS) ve Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SANS) uygulandı. Bulgular: 78 hastanın %32.1 i (n:25) majör depresyon, %6.4 ü (n:5) obsesif-kompülsif bozukluk %3.8 i (n:3) eşik altı obsesif-kompülsif belirtiler, %2.6 sı (n:2) yaygın anksiyete bozukluğu, %2.6 sı (n:2) sosyal fobi, %2.6 sı (n:2) travma sonrası stres bozukluğu ve %1.3 ü (n:1) başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu eştanısına sahipti. Ek majör depresyonu olanlarda eğitim düzeyi daha düşük (p<0.05), intihar oranları daha yüksek (p<0.05) bulundu. Anksiyete bozukluğu eş tanısı ile sosyodemografik ve klinik değişkenler bir ilişki bulunmadı. Tartışma ve Sonuç: Şizofrenide ek depresyon ve anksiyete bozuklukları önemli oranlarda görülmekte ve eştanı hastalığın gidişini olumsuz etkileyebilmektedir. Yapılandırılmış tanı görüşmeleri, yetersiz eştanı konulmasının önüne geçebilir. Şizofrenide anksiyete ve depresyonun etiyopatogenezini ve prognoza etkilerini anlamak ve tedavi seçeneklerinin etkilerini değerlendirmek için ileri çalışmalara gereksinim vardır. Anahtar Kelimeler: şizofreni, eştanı, depresyon, anksiyete bozukluğu Comorbidity of Depression and Anxiety Disorders in Schizophrenia: Relationship with Sociodemographic and Clinical Variables Objective: In this study we aimed to identify depressive and anxiety disorders in a group of schizophrenia patients diagnosed according to DSM-IV-TR criteria and to investigate their relationship with sociodemographic and clinical variables. Methods: Seventy eight patients diagnosed as schizophrenia according to DSM-IV-TR criteria were recruited from Dışkapı Yıldırım Beyazıt Education and Research Hospital. Sociodemographic data form, Structured Interview for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-Fourth Edition (SCID-I), Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) and Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) were applied to participants. Results: Among seventy eight patients, 32.1% (n:25) had major depression, 6.4% (n:5) had obsessive-compulsive disorder, 3.8% (n:3) had obsessive-compulsive symptoms, 2.6% (n:2), had generalized anxiety disorder, 2.6% (n:2) had social phobia, 2.6% (n:2) had posttraumatic stress disorder and 1.3% (n:1) had anxiety disorder otherwise unspecified as comorbid disorder. Patients with comorbid major depression had lower educational levels (p<0.05) and higher suicide rates (p<0.05) compared to other patients. No relationship was found between comorbid anxiety disorder and sociodemograpic and clinical variables. Discussion and Conclusions: Comorbid depression and anxiety disorders may be seen at important rates in schizophrenia and this comorbidity may adversely affect the prognosis of the disease. Structured diagnostic tools may prevent underdiagnosis of comorbid disorders. Further research is needed to understand the etiopathogenesis of the comorbidities and their effect on prognosis of schizophrenia and to assess the effect of treatment choices. Keywords: schizophrenia, comorbidity, depression, anxiety disorder GİRİŞ Şizofrenide psikotik belirtiler yanında anksiyete ve depresyon gibi diğer ruhsal belirtilerin de görüldüğü uzun süredir bilinmektedir. Buna rağmen şizofreniye eşlik eden anksiyete bozuklukları ve depresyon tanısı yeterince konulamamaktadır. Şizofreni tedavisinde kullanılan nöroleptik ilaçlara ikincil gelişen ekstrapiramidal yan etkiler anksiyete ve depresyon belirtileri ile karışabilmektedir (Buckley ve ark. 2009). Duygulanımda kısıtlılık gibi şizofreninin negatif belirtilerini depresif bozukluktan ayırmak her zaman kolay olmayabilir (Bosanac ve Castle 2012). Aynı zamanda eşlik eden tıbbi hastalıklar (hipoglisemi, hipertiroidi, aritmi), bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar, artmış kafein ve nikotin kullanımının da anksiyete ve depresyon belirtilerine yol açabilmesi, tanı koymayı karmaşık hale getirmektedir (Alpay ve Karşıdağ 2000). Yine de son yıllarda yapılan çalışmalar, depresyon ve anksiyete gibi belirtilerin şizofreninin ana belirtilerine eşlik ettiğini ve eşlik eden sorunların hastalığın klinik gidişini olumsuz etkilediğini Sempozyum 21

2 göstermektedir (Buckley ve ark. 2009). Şizofrenide eştanı konulmasının önüne geçen bir diğer etken de mevcut tanı sistemlerindeki hiyerarşik yaklaşımdır. Bu yaklaşım şizofreni tanısı konulan bir hastada eşlik eden başka bir belirti olsa da eştanı konulmasını engellemekte, sonuç olarak da bu ek sorunlara yeterince odaklanılamamasına yol açmaktadır (Bermanzohn ve ark. 2000). DSM (Diagnostical Manual of Mental Disorders - Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksal Sınıflandırması) sınıflama sisteminde tanı ölçütlerinde Belirtiler başka bir psikiyatrik bozuklukla daha iyi açıklanamaz ifadesi farklı yorumlara yol açabilmekte ve şizofreniye eşlik eden diğer psikiyatrik bozuklukların yetersiz tanı almasına neden olabilmektedir (APA 2000). DSM-5, ruhsal belirtilerin şiddetine göre hastalığı derecelendiren boyutsal yaklaşımı getirmiştir (dsm5.org). Bu durum da çeşitli belirtilerin psikotik bozukluk içerisinde değerlendirilerek bu belirtilerin şizofreni dışında bir tanı ile ilişkilendirilmesini güçleştirebilecek bir yaklaşım olabilir. Tüm bu sınırlamalara rağmen DSM sınıflama sistemi, eğer tanı ölçütleri karşılanıyorsa ek bir tanı konulmasına izin vermektedir (Bosanac ve Castle 2012). Yine de eştanı konulması için eşlik eden ruhsal bozukluk ölçütlerinin tam karşılanması gerekliliği, eşik altı belirtilerin göz ardı edilmesine yol açabilmektedir. Yapılan çalışmalar, şizofrenide anksiyete bozukluklarının, genel nüfusa göre daha yüksek oranda olduğunu göstermektedir. Literatürde şizofreni hastalarında obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) %0-35, obsesif-kompülsif belirtiler %10-64, panik bozukluk %3.3-43, panik ataklar %7.1-63, sosyal fobi %13-39, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) %1.3-51, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) % , agorafobi % , özgül fobi % oranlarında bildirilmiştir (Buckley ve ark. 2009, Braga ve Petrides 2004). Şizofreni hastalarının yaklaşık %25 i yaşam boyu depresif bozukluk ölçütlerini karşılamaktadır, eşik altı depresyon belirtileri ise daha yüksek oranlarda (%79.6) görülmektedir. Şizofrenide intihar oranları genel nüfusa göre 13 kat yüksektir ve her ne kadar depresyon ile aralarındaki ilişki net olarak ortaya konulamasa da, umutsuzluk, sosyal yalıtım ve madde kullanımı şizofrenide intihar riskini arttırıyor görünmektedir (Bosanac ve Castle 2012). Şizofreni hastalarında eşlik eden depresif belirtiler, daha kötü prognoz (Sands ve Harrow 1999), mesleki işlevsellikte bozulma (Sands ve Harrow 1999), daha düşük yaşam kalitesi Sempozyum 22 (Reine ve ark. 2003), relaps sayısı ve hastanede yatma süresinde artış (Johnson 1988) ve yüksek intihar oranları (Prasad 1986) ile ilişkili bulunmuştur. Yine şizofreniye eşlik eden anksiyete belirtileri, pozitif ve negatif belirtilerin şiddetini, intihar riskini arttırmakta, sosyal ve mesleki işlevsellik ile yaşam kalitesinde düşmeye yol açmaktadır (Tibbo ve ark. 2003, Lysaker ve Salyers 2007). Şizofrenide anksiyete ve depresyon varlığı uzun zamandır araştırılmasına rağmen, anksiyete ve depresyonun hangi sosyodemografik ve klinik değişkenlerle ilişkili olduğu konusu henüz açık değildir. Değerlendirilen hastalık evresi ve tanı koymada kullanılan yöntemlerin farklılığı, çalışma sonuçlarının farklı olmasına yol açabilmektedir. Bu çalışmada, bir grup şizofreni hastasında DSM-IV eksen 1 bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I) ile eşlik eden depresyon ve anksiyete bozukluklarının belirlenmesi ve bu bozuklukların sosyodemografik ve klinik değişkenlerle ilişkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. YÖNTEM Örneklem Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği ne başvuran ve araştırma ölçütlerine uyan DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı almış olan 78 hasta çalışmaya alındı. Çalışmaya alınma koşulu olarak eşlik eden fiziksel ve nörolojik hastalığı ya da zekâ geriliğinin olmaması, en az ilkokul düzeyinde eğitim görmüş olması öngörüldü. Ayaktan tedavi gören hastalar başvuru esnasında, yatarak tedavi gören hastalar ise akut psikotik belirtileri yatıştıktan sonra taburculuk öncesinde değerlendirmeye alındı. Tüm hastalar çalışma öncesinde Helsinki deklarasyonunda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çalışma hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildi ve hastalardan gönüllü olarak çalışmaya katılacaklarına dair onam alındı. Veri Toplama Araçları Sosyodemografik bilgi formu: Hastaların sosyodemografik özellikleri, araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu ile değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek ve aylık gelir düzeyi değerlendirilecek olan sosyodemografik özellikler arasındaydı. Sosyodemografik bilgiler yanında, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü, intihar girişimi, hastalığın başlangıç yaşı, has-

3 talık öncesi yaşam olayları gibi hastalık ile ilgili özellikler de değerlendirmeye alındı. DSM IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I): Şizofreni ve eşlik eden eksen 1 tanıları SCID-I ile konuldu. DSM-IV Eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşme (SCID-I), majör DSM-IV Eksen I tanılarının konması için geliştirilmiş, yapılandırılmış bir klinik Tablo 1 görüşme ölçeğidir (First ve ark. 1997). Yapılandırılmış görüşme, tanısal değerlendirmenin standart bir biçimde uygulanmasını sağlayarak tanının güvenilirliğinin ve DSM- IV tanı ölçütlerinin taranmasını kolaylaştırarak tanıların geçerliliğinin arttırılması, belirtilerin sistematik olarak araştırılması için geliştirilmiştir. SCID-I in Türkiye için uyarlama ve güvenirlik çalışmaları Özkürkçügil ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (1999). Pozitif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SAPS): Şizofreninin pozitif belirtilerinin düzeyini, dağılımını ve şiddet değişimini ölçmek için kullanılan görüşmecinin değerlendirdiği bir ölçektir. Toplam 4 alt ölçek ve 34 madde içermektedir. Bu alt ölçekler, varsanılar, hezeyanlar, garip davranış ve formel düşünce bozukluğudur. Her maddenin puanlaması 0-5 arasında değişmekte ve toplam puan arasında elde edilmektedir (Aydemir ve Köroğlu 2006). Ölçek Andreasen tarafından geliştirilmiş (1990), Türkçe formunun uyarlaması ise Erkoç ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (1991a). Negatif Semptomları Değerlendirme Ölçeği (SANS): Şizofreninin negatif belirtilerinin düzeyini, dağılımını ve şiddet değişimini ölçmek için kullanılan görüşmecinin değerlendirdiği bir ölçektir. Toplam 5 alt ölçek ve 25 madde içerir. Bu alt ölçekler, affektif küntleşme, aloji, apati, anhedoni ve dikkat eksikliğidir. Her Olguların Sosyodemografik Özellikleri Yönünden Dağılımı Özellikler n:78 Yaş 35.3±8.5 (20-54) Cinsiyet Kadın 30 (%38.5) Erkek 48 (%61.5) Eğitim Durumu İlkokul 20 (%25.6) Ortaokul 11 (%14.1) Lise 31 (%39.7) Üniversite 16 (%20.5) Eğitim Süresi 11 (5-15) Medeni Durum Bekâr 44 (%56.4) Evli 22 (%28.2) Boşanmış 9 (%11.5) Dul 3 (3.8) Çalışma durumu İşsiz 39 (%50.0) Çalışan 31 (%39.7) Emekli 5 (%6.4) Öğrenci 3 (%3.8) Aylık Gelir Düzeyi <500 TL 52 (%66.7) TL 21 (%26.9) >1000 TL 5 (%6.4) maddenin puanlaması 0-5 arasında değişmekte ve toplam puan arasında elde edilmektedir (Aydemir ve Köroğlu 2006). Ölçek, Andreasen tarafından geliştirilmiş (1990), Türkçe formunun uyarlaması ise Erkoç ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (1991b). İstatistiksel Analiz: Verilerin analizi SPSS for Windows 11.5 paket programında yapıldı. Kesikli sayısal değişkenlerin dağılımının normale yakın olup olmadığı Kolmogorov Smirnov testiyle araştırıldı. Tanımlayıcı kesikli sayısal değişkenler için ortalama ± standart sapma veya ortanca (minimum-maksimum) şeklinde, kategorik değişkenler için ise gözlem sayısı ve % biçiminde ifade edildi. Gruplar arasında ortalama değerler yönünden farkın önemliliği Student s t-testi ile değerlendirildi. Gruplar arasında ortanca değerler yönünden farkın önemliliği ise Mann Whitney U testi ile incelendi. Kategorik değişkenler Pearson un Ki-Kare veya Fisher in Kesin Sonuçlu Ki-Kare Testi ile değerlendirildi. p<0.05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Sempozyum 23

4 BULGULAR Tablo 2 Tablo 1' de çalışmaya alınan tüm olguların sosyodemografik özellikler açısından Obsesif kompülsif bozukluk Majör depresyon dağılımı görülmektedir. Obsesif-kompülsif belirtiler Çalışmaya alınan 78 Sosyal fobi hastanın 30 u (% Yaygın anksiyete bozukluğu 38.5) kadın, 48 i Travma sonrası stres bozukluğu (%61.5) erkekti. Hastaların yaş aralığı 20- BTA anksiyete bozukluğu 54, yaş ortalaması Anksiyete bozukluğu (total) 35.28±8.48 idi. Eğitim süresi 5-15 yıl arasında, ortanca değeri 11 yıl idi. Hastaların 20 si ilkokul (%25.6), 11 i ortaokul (%14.1), 31 i lise (39.7) ve 16 sı (%20.5) üniversite mezunuydu. 44 hasta bekâr (%56.4), 22 hasta evli (%28.2), 9 hasta boşanmış ya da ayrı (%11.5) ve 3 hasta (%3.8) duldu. Mesleki durumunu, 39 hasta işsiz (%50.0), 31 hasta (%39.7) çalışıyor, 5 hasta emekli (%6.4), 3 hasta (%3.8) öğrenci olarak belirtti. Gelir düzeyi açısından 52 hasta (%66.7), 500TL ve altı, 21 hasta TL (%26.9), 5 hasta (%6.4) 1000TL ve üzeri aylık gelir bildirdi. Tablo 2 de olguların DSM-IV Eksen I Bozuklukları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) Kılavuzu na göre aldıkları eştanıların dağılımı görülmektedir. 25 hasta (%32.1) majör depresyon, 5 hasta (%6.4) obsesif-kompülsif bozukluk, 3 hasta (%3.8) eşik altı obsesifkompülsif belirtiler, 2 hasta (%2.6) yaygın anksiyete bozukluğu, 2 hasta (%2.6) sosyal fobi, 2 hasta (%2.6) travma sonrası stres bozukluğu ve 1 hasta (%1.3) başka türlü adlandırılamayan anksiyete bozukluğu tanısı aldı. Değerlendirme sırasında panik bozukluk, agorafobi ve özgül fobi tanı ölçütlerini karşılayan hasta olmadı. Tablo 3 te eş tanısı majör depresyon olan ve olmayan olguların sosyodemografik ve klinik özellikleri görülmektedir. Majör depresyon tanısı alan ve almayan olgular arasında, yaş, cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu ve aylık gelir düzeyi gibi demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ek majör depresyonu olan olgularda eğitim düzeyi anlamlı olarak daha düşük (p<0.05), intihar girişimi oranları daha yüksek (p<0.05) bulundu. Ek anksiyete bozukluğu tanısı alan ve almayan olgularda, sosyodemografik ve klinik özellikler açısından anlamlı fark bulunmamıştır (Tablo 4). Sempozyum 24 Çalışmaya alınan olgularda eş tanı sıklığı Eştanı Sıklık (%) %32.1 (n=25) %6.4 (n=5) %3.8 (n=3) %2.6 (n=2) %2.6 (n=2) %2.6 (n=2) %1.3 (n=1) %19.2 (n=15) TARTIŞMA Literatürde, şizofreni hastalarında depresyon oranları, değerlendirilen hastalık evresi ve kullanılan tanı yöntemine bağlı olarak çalışmalar arasında farklılıklar göstermektedir. Çalışmalar daha çok kronik evre hastaları üzerinde olup akut dönemdeki hastalarla ilgili veriler kısıtlıdır. Akut dönem hastalarının yarıdan fazlasında depresif belirtiler bildirilirken, kronik evrede bu oranın %25 lere düştüğü görülmektedir (Mulholland ve Cooper 2000). Reine ve arkadaşları, 66 kronik dönem şizofreni hastasında CDSS ye (Calgary Depression Scale for Schizophrenia) göre depresyon oranını %30 bulmuşlardır (2003). Siris ve arkadaşları, post-psikotik dönemdeki 50 şizofreni hastasında RDC ye (Research Diagnostic Criteria) göre %6 majör depresyon, %22 minör depresyon tespit etmişlerdir (1981). Hafner ve arkadaşları, ilk psikotik atakta değerlendirdikleri şizofreni hastalarında depresif belirti oranını %71, ICD-10 tanı ölçütlerine göre depresif bozukluk sıklığını %23 bulmuşlardır (2005). Bizim çalışmamızda kronik dönemdeki şizofreni hastalarının %32.1 inde DSM-IV-TR ye göre majör depresyon saptanmıştır. Bu oran kronik dönemdeki şizofreni hastalarında belirtilen depresyon oranlarıyla uyumludur (Siris ve ark. 1981, Reine ve ark. 2003). Şizofrenide depresyonun artmış hastalık şiddeti, daha fazla nüks, yüksek intihar oranları ve psikososyal işlevsellikte bozulma ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Mulholland ve Cooper 2000, Siris ve ark. 2001, Fialko ve ark. 2006). Şizofreninin kronik döneminde ortaya çıkan depresif belirtilerin diğer belirti boyutları özellikle de negatif belirtilerle ilişkili olduğu gösterilmiştir (Prasad 1986, Müller 2002, Lançon ve ark 2001). Majadas ve arkadaşları, kronik dönemde değerlendirdikleri şizofreni hastalarından depresyonda olanların olmayanlara göre Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği

5 Tablo 3 (PANNS) nin, toplam, genel psikopatoloji ve negatif belirti alanları ve SANS puanlarında anlamlı olarak yükseklik bulmuşlar, depresif belirtilerle pozitif belirtiler arasında bir ilişki saptamamışlardır (2012). Buna zıt olarak bazı yazarlar ise, akut psikotik dönemdeki depresyonun tedaviye iyi yanıt ve iyi prognoz ile ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir (Kay ve Lindenmayer 1987, Oosthuizen ve ark. 2001). Bu bulgular, şizofreninin kronik döneminde ortaya çıkan depresyonun ile hastalık şiddeti arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bizim çalışmamızda depresif belirtilerin şiddeti ile psikotik belirtilerin şiddeti arasındaki ilişkiye bakılmamıştır. Ancak eşlik eden depresyonu olan ve olmayan olguların SANS ve SAPS puanları karşılaştırılmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bunun nedeni düşük psikopatolojiye sahip olguların seçimine bağlı bir yanlılıktan kaynaklanan SANS ve SAPS puanlarında genel olarak bir düşüklük olması olabilir. Çalışmamızda şizofreniye eşlik eden depresif bozukluğun artmış intihar oranları ile anlamlı olarak ilişkili olduğu saptanmıştır. Genel nüfusta depresyonun intihar için belirleyici bir etken olduğu bilinmektedir (Bosanac ve Castle 2012). Şizofrenide de depresif belirtilerin artmış intihar riski ile ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir (Mulholland ve Cooper 2000, Johnson 1981, Addington ve ark. 2002, Kasckow ve ark. 2007). Schwartz ve Cohen, 276 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada, şizofreni hastalarında depresif belirtilerin intihar fikirlerinin %50 sinden sorumlu olduğunu bulmuşlardır (2001). Bizim çalışmamızda ek majör depresyon tanısı alan hastalarda intihar girişimi oranlarının eştanı Ek Majör Depresyon Tanısı Alan Olgular ile Almayan Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması Özellikler Yok (n:53) Var (n:25) p Yaş 35.2± ± Cinsiyet Kadın 23 (%43.4) 7 (%28.0) Erkek 30 (%56.6) 18 (%72.0) Hastalık Başlama Yaşı 24.8± ± Hastalık Süresi 8 (0-29) 8 (2-19) Öğrenim Süresi (yıl) 11 (5-15) 10 (5-15) * Medeni Durum Bekâr 32 (%60.4) 12 (%48.0) Evli 15 (%28.3) 7 (%28.0) Boşanmış ya da dul 6 (%11.3) 6 (%24.0) Çalışma durumu Çalışan 21 (%39.6) 10 (%40.0) Çalışmayan 32 (%60.4) 15 (%60.0) Aylık Gelir Düzeyi <500 TL 38 (%71.7) 14 (%56.0) TL 12 (%22.6) 9 (%36.0) >1000 TL 3 (%5.7) 2 (%8.0) İntihar Girişimi * Yok 40 (%75.5) 13 (%52.0) 1 Kez 7 (%13.2) 6 (%24.0) 2 Kez 4 (%7.5) 3 (%12.0) 3 Kez 2 (%3.8) 3 (%12.0) SAPS puanı 5 (0-45) 6 (2-42) SANS puanı 20 (2-65) 20 (2-82) *P<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. almayanlara göre yüksek oluşu, şizofrenide depresif belirtiler ile intihar arasındaki ilişkiyi destekler niteliktedir. Çalışmamızda şizofreniye eşlik eden depresyonu olanlarda eğitim süresi, anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur. Genel toplumda düşük eğitim düzeylerinin depresyon oranlarında artış ile ilişkili olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir (Bjelland ve ark. 2008, Lorant ve ark 2003). Şizofrenide düşük eğitim düzeyi ve psikopatoloji arasındaki ilişki bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak şizofrenide düşük eğitim düzeyinin depresyon ile doğrudan ilişkisine işaret eden bir çalışmaya rastlanmamıştır. Levine ve Rabinowitz (2009), erkek şizofrenlerde düşük eğitim düzeyinin, hastanede yatış sürelerinin uzunluğu ve kötü prognoz ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Yine düşük eğitim düzeyinin şizofrenide negatif belirtilerin şiddetinde artış ile birlikte olduğu bildirilmiştir (Cernovsky ve ark. 1994, Swanson ve ark. 1998). Düşük eğitim düzeyine sahip hastalarda Sempozyum 25

6 hastalığın daha erken başlangıçlı, hastalık süresinin daha uzun, nöropsikolojik işlevlerin daha bozuk, genel psikopatolojinin daha kötü ve yaşam kalitesinin daha düşük olduğu bildirilmiştir (Swanson ve ark. 1998). Bu bulgular, şizofreni hastalarında düşük eğitim düzeyinin yüksek psikopatoloji ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ek majör depresyonun psikopatolojiyi arttıran bir durum olduğu düşünülürse çalışmamızda ortaya çıkan bulgu anlamlıdır. Burada düşük eğitim düzeyi depresyon için yatkınlaştırıcı bir etken gibi durmaktadır. Çalışmamızda şizofreni hastalarının %19.2 si anksiyete bo- Tablo 4 zukluğu ölçütlerini karşılamıştır. Bu, Seedat ve arkadaşlarının bildirdiği orana (%22.9) yakındır (2007). Hastalarımızın %6.4 ünde OKB, %3.8 inde eşik altı obsesif-kompülsif belirtiler, %2.6 sında YAB, %2.6 sında sosyal fobi, %2.6 sında TSSB ve %1.3 ünde BTA anksiyete bozukluğu, saptanmıştır. Değerlendirilen hastalar arasında panik bozukluk ve agorafobi tanı ölçütlerini karşılayan olmamıştır. Seedat ve arkadaşları taburculuk öncesinde değerlendirdikleri 70 şizofreni hastasının %4.3 ünde OKB, %8.6 sında YAB, %5.7 sinde sosyal fobi, %4.3 ünde TSSB tespit etmişlerdir (2007). Tibbo ve arkadaşları, ayaktan takipli 32 şizofreni hastasının %3.3 ünde panik bozukluk, 16.7 sinde YAB, %13.3 ünde sosyal fobi, %16.7 sinde agorafobi bildirmişlerdir (2003). Pallanti ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, ayaktan takipli 80 şizofreni hastasında OKB % 22.5, panik bozukluk %13.8, sosyal fobi %36.3, TSSB %1.3, YAB %2.5 ve agorafobi %3.8 oranında bildirilmiştir (2004). Goodwin ve arkadaşları, yatarak tedavi gören 60 şizofreni hastasında %5.4 OKB, %7.1 Sempozyum 26 Ek Anksiyete Bozukluğu Tanısı Alan ve Almayan Olguların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması Özellikler Yok (n:63) Var (n:15) p Yaş 35.1± ± Cinsiyet Kadın 25 (%39.7) 5 (%33.3) Erkek 38 (%60.3) 10 (%66.7) Hastalık Başlama Yaşı 25.2± ± Hastalık Süresi 8 (0-29) 8 (0-19) Öğrenim Süresi (yıl) 11 (5-15) 11 (5-15) Medeni Durum Bekâr 35 (%55.6) 9 (%60.0) Evli 17 (%27.0) 5 (%33.3) Boşanmış ya da dul 11 (%17.5) 1 (%6.7) Çalışma durumu Çalışan 24 (%38.1) 7 (%46.7) Çalışmayan 39 (%61.9) 8 (53.3) Aylık Gelir Düzeyi <500 TL 44 (%69.8) 8 (%53.3) TL 17 (%27.0) 4 (%26.7) >1000 TL 2 (%3.2) 3 (%20.0) İntihar Girişimi Yok 42 (%66.7) 11 (%73.3) 1 Kez 10 (%15.9) 3 (%20.0) 2 Kez 6 (%9.5) 1 (%6.7) 3 Kez 5 (%7.9) 0 (%0.0) SAPS 5 (0-45) 5 (0-25) SANS 20 (2-82) 18 (2-77) panik bozukluk, %8.2 sosyal fobi, %8.2 agarofobi, %13.6 özgül fobi bildirmiştir (2003). Ülkemizde, Belene ve arkadaşları, ayaktan takip edilen şizofreni hastalarında yaşam boyu sıklık açısından %0.95 OKB, %4.76 panik bozukluk, %4.76 sosyal fobi, %14.28 özgül fobi, %2.85 BTA anksiyete bozukluğu, %0.95 agorafobi, %%47.61 mikst anksiyete bozukluğu bulmuşlardır (2010). Çalışmaların çoğu ayaktan takip edilen hastalar üzerinde yapıldığı, yatarak tedavi gören hastalarda ise anksiyete bozukluğu tanısı oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Bizim çalışmamızda ortaya çıkan sonuçlar, tüm çalışmalardaki oranlara göre oldukça düşük görünse de Seedat ve arkadaşlarının taburculuk öncesi değerlendirdiği hastalardaki oranlara oldukça benzemektedir (2007). Bunun nedeni hastaların kesitsel değerlendirilmesi ve değerlendirilme esnasında tanı ölçütlerini karşılamıyor olması olabilir. Yine de, çalışmamız yapılandırılmış tanısal ölçütler kullanılarak yapılan değerlendirmelerde, şizofreni hastalarının

7 önemli oranda anksiyete bozukluğu tanısı alabileceklerini doğrulamaktadır. Çalışmamızda, anksiyete bozukluklarının varlığı, yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi ile ilişkili bulunmamıştır. Lysaker ve Salyers, şizofreni ve şizoaffektif bozukluk tanısına sahip hastalarda, kadın hastaların erkek hastalara göre daha yüksek anksiyete puanlarına sahip olduğunu belirtmişlerdir (2007). Ancak birçok çalışmada yaş ve cinsiyet ile anksiyete bozukluğu arasında bir ilişki gösterilememiştir (Cosoff ve Hafner 1998, Braga ve ark. 2005, Belene ve ark. 2010). Eğitim düzeyi ile anksiyete bozuklukları arasındaki ilişki konusunda ise literatürde yeterli veri yoktur. Bu nedenle anksiyete bozuklukları ile cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi gibi sosyodemografik değişkenler arasında kesin bir ilişki olduğunu söylemek uygun görünmemektedir. Bizim çalışmamızda, eşlik eden anksiyete bozukluğunun varlığı ile SANS ve SAPS puanları arasında anlamlı bir ilişki gösterilememiştir. Birçok çalışmada şizofreniye eşlik eden anksiyetenin pozitif ve negatif belirtilerle ilişkili olduğu gösterilmiştir (Cunill ve ark. 2009, Docherty ve ark. 2011, Goodwin ve Davidson 2002, Ulas ve ark. 2007). Bazı çalışmalarda ise, eşlik eden anksiyete bozukluğu tanısı ile pozitif ve negatif belirtiler arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır (Tibbo ve ark. 2003, Braga ve Petrides 2004, Huppert ve Smith 2005, Belene ve ark. 2010). Bizim çalışmamızda, anksiyete bozuklukları varlığı ile SANS ve SAPS puanları arasında anlamlı bir ilişki kurulamamış olması, anksiyete bozuklukları oranlarının düşük olması ile ilgili olabilir. Yine daha önce belirttiğimiz gibi, SAPS ve SAPS puanlarının genel olarak düşük olması da psikotik belirti puanları ile anksiyete bozukluğu arasında ilişki kurulmasını engellemektedir. Yine de literatürdeki çelişkili bulgular, şizofrenide anksiyete belirtileri ile psikotik belirti şiddeti arasında ilişki kurmayı güçleştirmektedir. Bu çalışmanın güçlü yanlarından biri, hasta değerlendirmelerinin yüz yüze yapılması ve dosya kayıtlarına dayanan değerlendirmelere göre daha doğru ve yeterli veri sağlıyor olmasıdır. İkincisi, eşlik eden tanıların SCID-I gibi yapılandırılmış bir görüşme ile konulmuş olması ve buna bağlı olarak öz bildirim ile doldurulan tanı ölçeklerine göre daha doğru ve ayrıntılı değerlendirme sağlama olasılığıdır. Bu çalışmanın kısıtlılıklarından birisi, kesitsel olması ve buna bağlı olarak uzunlamasına çalışmalara göre yetersiz veri sağlamasıdır. İkincisi, depresyon ve anksiyete bozukluklarına özgü ölçeklerin kullanılmamış olması ve eş tanının şiddeti ile ilgili değerlendirmelerin yapılamamasıdır. Üçüncüsü de, yukarıda belirttiğimiz gibi görece düşük psikopatolojiye sahip hastaların çalışmaya dâhil edilmesi nedeni ile eştanıların psikopatoloji düzeyi ile ilişkisinin uygun değerlendirilememiş olma olasılığıdır. SONUÇ Sonuç olarak, çalışmamızdan elde edilen bulgular, diğer çalışmalar ile birlikte değerlendirildiğinde, şizofrenide depresyon ve anksiyete bozuklukları oldukça yüksek oranlarda görülmektedir. Ayrıca şizofreniye eşlik eden depresif bozukluk, daha yüksek intihar oranları ile ilişkili durmaktadır. Düşük eğitim düzeyi de şizofreni hastalarında depresyona yatkınlığı arttıran bir etken gibi durmaktadır. Bu bulgular, şizofreniye eşlik eden depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılarının şizofrenin gidiş ve tedavisinde önemli olabileceğine işaret etmektedir. Yapılandırılmış tanısal görüşmeler, şizofreni hastalarında ek tanının konulmasını ve tedavisinin sağlanmasını kolaylaştırabilir. Şizofreniye eşlik eden tanıların etyopatogenezini anlamak ve tedavi yanıtı ile tedavinin prognoz üzerindeki etkilerini belirlemek için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. REFERENCES Addington DD, Azorin JM, Falloon IR, Gerlach J, Hirsch SR, Siris SG (2002) Clinical issues related to depression in schizophrenia: an international survey of psychiatrists. Acta Psychiatr Scand; 105: Alpay N, Karşıdağ Ç (2006) Şizofrenide Anksiyete Bozuklukları Komorbiditesi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 19: American Psychiatric Association (APA) (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth edition, Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association. Andreasen NC (1990) Methods for assessing positive and negative symptoms. Mod Probl Pharmacopsychiatr; 24: Aydemir Ö, Köroğlu E (2006) Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Hekimler Yayın Birliği; Belene E, Belene A, Algın F, Samancı A, Erkmen H (2010) Şizofrenide Anksiyete Bozuklukları Eştanısı: Sosyodemografik ve Klinik Özellikler ile İlişkisi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 23: Bermanzohn PC, Porto L, Arlow PB, Pollack S, Stronger R, Siris SG (2000) Hierarchical diagnosis in chronic schizophrenia: a clinical study of co-occurring syndromes. Schizophr Bull; 26: Bjelland I, Krokstad S, Mykletun A, Dahl AA, Tell GS, Tambs K (2008) Does a higher educational level protect against anxiety and depression? The HUNT study. Soc Sci Med; 66: Bosanac P, Castle DJ (2012) Schizophrenia and depression. MJA; 1: Braga RJ, Mendlowicz MV, Marrocos RP, Figueira IL (2005) Anxiety disorders in outpatients with schizo- Sempozyum 27

8 phrenia: prevalence and impact on the subjective quality of life. J Psychiatr Res; Braga RJ, Petrides G (2004) Anxiety disorders in schizophrenia. Compr Psychiatry; 45: Buckley PF, Miller BJ, Lehrer DS, Castle DJ (2009) Psychiatric comorbidities and schizophrenia. Schizophr Bull; 35: Cernovsky ZZ, Landmark J, Helmes E (1994) Are schizophrenic symptoms different in patients with higher education? Psychol Rep; 75: Cosoff SJ, Hafner RJ (1998) The prevalence of comorbid anxiety in schizophrenia, schizoaffective disorder and bipolar disorder. Aust N Z J Psychiatry; 32: Cunill R, Castells X, Simeon D (2009) Relationships between obsessive-compulsive symptomatology and severity of psychosis in schizophrenia: a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry; 70: Docherty NM, StHilaire A, Aakre JM, Seghers JP, McCleery A, Divilbiss M (2011) Anxiety interacts with expressed emotion criticism in the prediction of psychotic symptom exacerbation. Schizophr Bull; 37: Erkoç Ş, Arkonaç O, Ataklı C, Özmen E (1991a) Pozitif semptomları değerlendirme ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 4: Erkoç Ş, Arkonaç O, Ataklı C, Özmen E (1991b). Negatif semptomları değerlendirme ölçeğinin güvenilirliği ve geçerliliği. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 4: Fialko L, Freeman D, Bebbington PE, Kuipers E, Garety PA, Dunn G, Fowler D (2006) Understanding suicidal ideation in psychosis: findings from the Psychological Prevention of Relapse in Psychosis (PRP) trial. Acta Psychiatr Scand; 114: First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW (1997) Structed Clinical interview for DSM IV Axis Disorders (SCID-1) Clinical version. Washington D.C. and London: American Psychiatric Press. Goodwin R, Davidson L (2002) Panic attacks in psychosis. Acta Psychiatr Scand; 105: Goodwin RD, Amador XF, Malaspina D Yale SA, Goetz RR, Gorman JM (2003) Anxiety and substance use comorbidity among inpatients with schizophrenia. Schizophr Res; 61: Hafner H, Maurer K, Trendler G, Heiden W, Schmidt M, Konnecke R (2005) Schizophrenia and depression: Challenging the paradigm of two separate diseases A controlled study of schizophrenia, depression and healthy controls. Schizophr Res; 77: Sheet.pdf. Huppert JD, Smith TE (2005) Anxiety and schizophrenia: the interaction of subtypes of anxiety and psychotic symptoms. CNS Spectrums; 10: Johnson DA (1981) Studies of depressive symptoms in schizophrenia. Br J Psychiatry; 139: Johnson DA (1988) The significance of depression in the prediction of relapse in chronic schizophrenia. Br J Psychiatry; 152: Kasckow J, Montross L, Golshan S, Mohamed S, Patterson T, Sollanzano E, Zisook S (2007) Suicidality in middle aged and older patients with schizophrenia and depressive symptoms: relationship to functioning and quality of life. Int J Geriatr Psychiatry; 22: Kay SR, Lindenmayer JP (1987) Outcome predictors in acute schizophrenia. Prospective significance of background and clinical dimensions. J Nerv Men Dis; 175: Lançon C, Auquier P, Reine G, Bernard D, Addington D (2001) Relationships between depression and psychotic Sempozyum 28 symptoms of schizophrenia during an acute episode and stable period. Schizophr Rew; 47: Levine SZ, Rabinowitz J (2009) A population-based examination of the role of years of education, age of onset, and sex on the course of schizophrenia. Psychiatry Res; 168: Lorant V, Deliege D, Eaton W, Robert A, Philippot P, Ansseau M (2003) Socioeconomic inequalities in depression: A meta-analysis. Am J Epidemiol; 157: Lysaker PH, Salyers MP (2007) Anxiety symptoms in schizophrenia spectrum disorders: associations with social function, positive and negative symptoms, hope and trauma history. Acta Psychiatr Scand; 116: Majadas S, Olivares J, Galan J, Diez T (2012) Prevalence of depression and its relationship with other clinical characteristics in a sample of patients with stable schizophrenia. Compr Psychiatry; 53: Mulholland C, Cooper S (2000) The symptom of depression in schizophrenia and its management. Adv Psychiatr Treat; 6: Müller MJ (2002) Overlap between emotional blunting, depression, and extrapyramidal symptoms in schizophrenia. Schizophr Res; 57: Oosthuizen P, Emsley RA, Roberts MC, Turner J, Keyter L, Keyter N, Torreman M (2001) Depressive symptoms at admission predict fewer negative symptoms at follow-up in patients with first episode schizophrenia. Schizophr Res; 58: Özkürkçügil A, Aydemir Ö, Yıldız M, Esen Danacı A, Köroğlu E (1999) DSM-IV Eksen I bozuklukları için yapılandırılmış klinik görüşmenin Türkçeye uyarlanması ve güvenilirlik çalışması. İlaç ve Tedavi Dergisi; 12: Pallanti S, Quercioli L, Hollander E (2004) Social anxiety in outpatients with schizophrenia: a relevant cause of disability. Am J Psychiatry; 161: Prasad AJ (1986) Attempted suicide in hospitalized schizophrenics. Acta Psychiatr Scand; 74: Reine G, Lançon C, Di Tucci S, Sapin C, Auquier P (2003) Depression and subjective quality of life in chronic phase schizophrenic patients. Acta Psychiatr Scand; 108: Sands JR, Harrow M (1999) Depression during the longitudinal course of schizophrenia. Schizophr Bull; 25: Schwartz RC, Cohen BN (2001) Psychosocial correlates of suicidal intent among patients with schizophrenia. Compr Psychiatry; 42: Seedat S, Fritelli V, Oosthuizen P, Emsley RA, Stein DJ (2007) J Nerv Ment Dis; 195: Siris SG, Addington D, Azorin JM, Falloon IR, Gerlach J, Hirsch SR (2001) Depression in schizophrenia: recognition and management in the USA. Schizophr Res; 47: Siris SG, Harmon GK, Endicott J (1981) Postpsychotic depressive symptoms in hospitalized schizophrenic patients. Arch Gen Psychiatry; 38: Swanson CL, Gur RC, Bilker W, Petty RG, Gur RE (1998) Premorbid Educational Attainment in Schizophrenia: Association with Symptoms, Functioning, and Neurobehavioral Measures. Biol Psychiatr; 44: Tibbo P, Swainson J, Chue P, LeMelledo JM (2003) Prevalence and relationship to delusions and hallucinations of anxiety disorders in schizophrenia. Depress Anxiety; 17: Ulas H, Alptekin K, Akdede BB, Tumuklu M, Akvardar Y, Kitis A, Polat S (2007) Panic symptoms in schizophrenia: comorbidity and clinical correlates. Psychiatr Clin Neurosci; 61:

Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi

Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):157-166 Manik Dönemin Faktör Analizine Dayanan Alt-Tipleri ve Mizaçla İlişkisi Dr. Murat ERKIRAN 1, Dr. Gamze SÖNMEZ 2, Dr. Cüneyt EVREN 3, Dr. Sema AYTAÇLAR 4, Dr.

Detaylı

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

BASKIDA. Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2013;2( ): Obsesif Kompülsif Bozuklukta Bilişsel Davranışçı Grup Psikoterapisinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi BASKIDA Dr. Yasir ŞAFAK 1, Dr. Mehmet Emrah KARADERE 2, Dr. Kadir

Detaylı

İki Uçlu Bozukluğu Olan Kadınların Sosyal ve Üreme Yaşamları: Türkiye den Tanımlayıcı Bir Çalışma

İki Uçlu Bozukluğu Olan Kadınların Sosyal ve Üreme Yaşamları: Türkiye den Tanımlayıcı Bir Çalışma Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20121001020137 İki Uçlu Bozukluğu Olan Kadınların Sosyal ve Üreme Yaşamları: Türkiye den Tanımlayıcı Bir Çalışma Bilge Burçak Annagür 1, Selma Bozkurt

Detaylı

Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri: İzleme çalışması

Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem etkileri: İzleme çalışması 238 Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve yaşam Araştırma / Original article Rehabilitasyon programının şizofreni hastalarının kliniği, sosyal işlevselliği ve

Detaylı

Madde kullanım bozuklukları (MKB) gün geçtikçe. Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı: Retrospektif Bir Çalışma

Madde kullanım bozuklukları (MKB) gün geçtikçe. Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı: Retrospektif Bir Çalışma Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010;23:166-173 Yatan Psikiyatri Hastalarında Madde Kullanımı ve Hastalıklara Göre Dağılımı: Retrospektif Bir Çalışma Araştırmalar / Researches Medine

Detaylı

Cukurova Medical Journal

Cukurova Medical Journal Cukurova Medical Journal Araştırma Makalesi / Research Article Duygudurum Bozukluklarında İçselleştirilmiş Damgalanma, Bilişsel İşlevler ve İşlevsellik Self Stigmatization, Cognitive Functions and Social

Detaylı

Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji

Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):133-140 Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Anne Babaların Çocuklarında Psikopatoloji Dr. Devrim AKDEMİR 1, Dr. Bahar GÖKLER 2 Özet / Abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı

Detaylı

Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım

Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım Gözden Geçirmeler / Reviews Depresyon Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar: Eştanılı Anksiyete ve Yaklaşım Nesrin Dilbaz 1, Aslı Enez Darçın 2, Serçin Yalçın Çavuş 3 ÖZET: Depresyon tedavisinde karşılanmamış

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Koroner Arter Hastalarında Anksiyete Bozukluğunun Varlığına Göre Bilişsel Şemaların Değerlendirilmesi

Koroner Arter Hastalarında Anksiyete Bozukluğunun Varlığına Göre Bilişsel Şemaların Değerlendirilmesi H. Aslan ve ark./bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi 1(2012) 171-177 171 ORIGINAL ARTICLE/ÖZGÜN MAKALE Koroner Arter Hastalarında Anksiyete Bozukluğunun Varlığına Göre Bilişsel Şemaların

Detaylı

BASKIDA. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi

BASKIDA. Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25( ): Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Duygu Tanımanın Dikkat ve Dürtüsellik Belirtileri ile İlişkisi BASKIDA Dr. Zeynep BARAN TATAR 1, Dr. İlhan YARGIÇ

Detaylı

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları

Travma Mağdurlarında Ruhsal Travma Bulguları Araflt rma Makalesi / Research Article 230 Doi: 10.4274/npa.y6242 Mental Findings in Trauma Victims İsmail Özgür CAN1, Zehra DEMİROĞLU UYANIKER1, Halis ULAŞ1, Gökmen KARABAĞ1, Can CİMİLLİ2, Serpil SALAÇİN1

Detaylı

Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi

Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(3):163-70 Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU 1, Dr. Fatih ÖNCÜ 2, Dr. Seda

Detaylı

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi

Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi 30 Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve... Alkol/madde bağımlılarında dissosiyatif belirtiler ve çocukluk çağı travması, depresyon, anksiyete ve alkol/madde kullanımı ile ilişkisi Cüneyt

Detaylı

Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım Dimensional Approach in Psychiatry

Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım Dimensional Approach in Psychiatry Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):315-334 doi:10.5455/cap.20120419 Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım Dimensional Approach in Psychiatry Osman Özdemir ÖZET Psikiyatride,

Detaylı

Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri

Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Araştırma Makalesi / Research Article Doi: 10.4274/npa.y6245 216 Bir Psikiyatri Hastanesinde İstemli ve İstem Dışı Yatışların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri Sociodemographic and Clinical Characteristics

Detaylı

Prostat Kanseri Hastalarında Hastalık Evrelerine Göre Anksiyete, Depresyon, Cinsel İşlev Bozukluğu Ve Yaşam Kalitesi

Prostat Kanseri Hastalarında Hastalık Evrelerine Göre Anksiyete, Depresyon, Cinsel İşlev Bozukluğu Ve Yaşam Kalitesi Original Papers / Araştırmalar DOI: 10.5455/jmood.20130215041211 Prostat Kanseri Hastalarında Hastalık Evrelerine Göre Anksiyete, Depresyon, Cinsel İşlev Bozukluğu Ve Yaşam Kalitesi Mehmet Cemal Kaya 1,

Detaylı

Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2

Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26(): Yaşlılık Çağı Depresyonu ve Hafif Bilişsel Bozukluğu Olan Hastalarda Öznel Bellek Yakınmaları ile Nesnel Bellek Bozukluklarının Karşılaştırılması 2 Dr. Berker DUMAN 1,

Detaylı

Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2

Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2 Türk Psikiyatri Dergisi 2011;22(4):239-44 Bipolar ve Yineleyici Depresyonda Öfke Nöbetleri 2 Dr. Sandeep GROVER, Nitesh PAINULY, Nitin GUPTA, Surendra K. MATTOO ÖZET Amaç: Öfke nöbetleri üzerine araştırmalar

Detaylı

Sigara Bırakmada Psikopatoloji, Bağımlılık Şiddeti ve Mizaç Karakter Özellikleri

Sigara Bırakmada Psikopatoloji, Bağımlılık Şiddeti ve Mizaç Karakter Özellikleri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB.20140415023800 Sigara Bırakmada Psikopatoloji, Bağımlılık Şiddeti ve Mizaç Karakter Özellikleri Selime Çelik 1, Uğur Kolat 1, Birim Sungu Danışmant 2, Rabia

Detaylı

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması

Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması 20 Esrar ve meperidin kullanım bozukluğu nedeni ile... Esrar ve meperidin (Petidin) kullanım bozukluğu nedeni ile yatarak tedavi gören hastaların özeliklerinin karşılaştırılması E. Cüneyt EVREN, 1 Kültegin

Detaylı

BASKIDA. Şizofreni Hastalarına Bakım Veren Nijeryalılar Arasında Yük ve Ruhsal Sıkıntı: Pozitif ve Negatif Semptomların Rolü. Dr.

BASKIDA. Şizofreni Hastalarına Bakım Veren Nijeryalılar Arasında Yük ve Ruhsal Sıkıntı: Pozitif ve Negatif Semptomların Rolü. Dr. Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23( ): Şizofreni Hastalarına Bakım Veren Nijeryalılar Arasında Yük ve Ruhsal Sıkıntı: Pozitif ve Negatif Semptomların Rolü BASKIDA Dr. Dominic UKPONG 1 ÖZET Amaç: Güney Batı

Detaylı

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi

İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 16-20. Orijinal Araştırma Makalesi İkinci Trimestir Gebelerde Depresyon ve Anksiyete Bozukluğu ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi Evaluation

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER DENİZLİ İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ERİŞKİN KADINLARIN GENEL RUH SAĞLIĞI DURUMU, RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Deniz NALBANTOĞLU Ağustos 2011 DENİZLİ ii iii DENİZLİ İL MERKEZİNDE

Detaylı

İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk

İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):126-141 doi: 10.5455/cap.20130816032746 İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk Obsessive-Compulsive Disorder with Poor Insight

Detaylı

Karar verme (KV), seçimlerimizin kısa vadedeki. Alkol Bağımlılarında Normal Karar Verme ve Yürütücü İşlevler. Araştırma / Research

Karar verme (KV), seçimlerimizin kısa vadedeki. Alkol Bağımlılarında Normal Karar Verme ve Yürütücü İşlevler. Araştırma / Research Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:131-138 DOI: 10.5350/DAJPN2013260202 Araştırma / Research Alkol Bağımlılarında Normal Karar Verme ve Yürütücü İşlevler Nabi Zorlu

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU. Semiha AKIN *, Zehra DURNA**

KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU. Semiha AKIN *, Zehra DURNA** C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 10(2) KALP YETERSİZLİĞİ HASTALARININ PSİKOSOSYAL UYUMU Semiha AKIN *, Zehra DURNA** ÖZ Amaç: Bu araştırma kalp yetersizliği olan hastaların hastalığa psikososyal

Detaylı

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri

Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Araştırmalar / Original Papers DOI: 10.5455/bcp.20110510114010 Kronik Antipsikotik Kullanımının Kemik, Meme ve Serviks Üzerine Etkileri Mustafa Bilici 1, Aynil Yenel 2, Sibel Ödemiş Kavlak 2, Yasemin Uz

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem

Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem 128 ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem Ideas Regarding Psychotropic Drug Use

Detaylı

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular

Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Karbonmonoksit Zehirlenmesine Ba l Bir Geç Ensefalopati Olgusunda Nöropsikiyatrik Bulgular Ref. No: 21 Emre Sarg n 1, Hava Dönmez 1, Sibel Örsel 1, Tahir Kurtulufl Yoldafl 1 1 Ankara D flkap Y ld r m Beyaz

Detaylı