Denetim mesle inin s n rlar n n yeniden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Denetim mesle inin s n rlar n n yeniden"

Transkript

1 KOMTAfi LAN

2 3 Merhaba Denetim mesle inin s n rlar n n yeniden çizildi i, ufuk çizgisinin giderek daha ötelere tafl nd bir dönem yafl yoruz. Geliflmifl ve geliflmekte olan tüm ekonomilerde ifllem hacimlerinin bafl döndürücü bir h zla büyüdü ü, bir o kadar da karmafl klaflt günümüzde, oyunun kurallar na göre oynanmamas n n yaratt tahribat n, dünyan n en geliflmifl ekonomilerini bile sarsma potansiyeli tafl d art k herkes taraf ndan teslim edilen bir gerçek. Ancak burada çözümü çok da kestirme yöntemlerle bulunamayacak bir ikilem ortaya ç kmakta. Bir tarafta piyasalarda denetimin kapsam n geniflletme zorunlulu u apaç k ortadayken, öbür tarafta h z ve dinamizmi sürekli ivme kazanan ekonomik yap ve piyasalar n geliflimini engellemeyecek bir denetim sistemine ihtiyaç var. Hiç kuflkusuz tüm bu geliflmeler, gerek denetim mesle i, gerekse de denetçiler için benzeri uzun süredir yaflanmam fl yeni bir döneme iflaret ediliyor. Yeni dönemin denetim mesle inin önündeki en önemli s nav, bu dualitenin do ru teflhis edilmesi ve buna uygun ad mlar at lmas. Denetim mesle ini icra edenlerin yönetimin etkinli ine sekte vurmadan yeni dönemin getirdi i karmafl k piyasa, ürün, organizasyon yap lanmalar n çözebilmesi, bunlar n yaratt riskleri do ru alg layarak kurumlar n zarardan korumas gerekiyor. Hatta sistemik riskin ne kadar h zla tetiklenebildi inin ve yayg nlaflabildi inin örneklerini yaflad m z bugünlerde denetçilerin kendi kurumlar n n d fl ndaki risklere karfl da duyarl ve haz rl kl olmas gerekiyor. Hiç kuflku yok ki, tüm bu dile getirdi imiz konular bugünkünden çok daha donan ml bir denetçi profilini zorunlu k l yor. Günümüzün ve önümüzdeki dönemin denetçilerinin her zamankinden daha fazla yeniliklere ve bilgiye aç k olmas, mesleki standartlar n yaln zca bireysel de il, top yekûn bir aç l mla gelifltirmesi gerekiyor. Bu aç dan bakt m zda, ülkemizin kendi alan ndaki ilk ve tek yay n olma özelli ine sahip olan ç Denetim Dergisi nin, yukar da sayd m z amaçlara ulafl lmas konusunda çok büyük bir görev üstlendi ini, bireysel anlamda oldu u kadar, sektörün geneli aç s ndan da entelektüel birikim ve geliflimi destekledi ini görmekteyiz. Bu amaçlara ulaflma yolunda kendine koydu u yüksek standartlar da titizlikle koruyarak önemli bir bofllu u doldurdu unu, k sa zamanda denetim mesle- ini kariyer yolu olarak seçenlerin yan s ra kamu ve özel sektörde yayg n bir kurumsal okuyucu kitlesine ulaflt n gözlemledi imiz dergimiz Yay n Kurulu olarak bizlere de büyük bir mutluluk ve gurur veriyor. kinci yay n y l m z n bafllang c n oluflturan ve yukar da ele al nan konular, yani denetim mesle inin yeni perspektifini ve vizyonunu ele ald m z bu say m z n hepimiz için baflar l bir dönemin de bafllang c olmas n diliyoruz. Bir sonraki say da tekrar buluflmak üzere... Sevgi ve sayg lar m zla, Yay n Kurulu

3 4 çindekiler Aysberg Dünyada ve Türkiye de Denetim Yeflil Kalem Philip Sainty K r lma Noktas / Risk Bazl Denetime Do ru At lan Ad m David Defroand Sessizli in K r l fl Araflt rma Yaz s Denetim Alan nda Yeni Düzenlemeler ve Türkiye'ye Yans malar Perçin Ali R za Eflkazan Sivil Toplum Kurulufllar ve ç Denetim Parmak zi Ümit Türkkan Bilgi- fllem Sistem Denetimleri Ayraç Ahmet Ery lmaz Gerçeklere Ne Kadar Tahammülünüz Var? Çizgi Ötesi Ali Kamil Uzun Muhaberat Teftiflinden, "e-posta" Denetimine... Yak n Plan HSBC Bank A.fi. Teftifl Kurulu Baflkan Julian Scrine ile " ç Denetim" Üzerine Söylefli Mühür Internal Auditing&Business Risk Avrupa da ç Denetim Internal Auditing&Business Risk Kara Gün Dostu: ç Denetim Arthur Piper Merdivenden Bir Basamak Yukar ç Denetimin Artan Rolü Pano Yans ma Emre fiehsuvaro lu Pay Sahiplerinin Korunmas ve Tarafs z Denetim Ulafl B çakc Çanlar Yönetim ve Denetim çin Çal yor Ataç Özet/Summary Dikkenar Türkiye ç Denetim Enstitüsü ad na mtiyaz Sahibi: Ali Kamil UZUN Genel Yay n Yönetmeni: Mehtap NUMANO LU Yaz flleri Müdürü: Filiz YÜCESOY Yay n Kurulu: Ahmet ERYILMAZ Ali Kamil UZUN Beflir ÖZMEN Cüneyt SEZG N Filiz YÜCESOY Günseli ÖZEN OCAKO LU Mehtap NUMANO LU Yay n Dan flma Kurulu Adnan NAS Ahmet EROL Ayflen TOPAY Bülent TARHAN Bülent fienver Cansen BAfiARAN Prof. Dr.Ersin GÜRED N Fatih DURAL Giovanni GROSSI Hüseyin ÖZER Jean-Pierre GARITTE Kaya TURHANO LU Prof. Dr. Melih ERDO AN Doç. Dr. Metin ERCAN Mustafa ÖZYÜREK Prof. Dr. Nejat BOZKURT Neil COWAN Dr. Semra AfiÇIG L Doç. Dr. Suat TEKER Tanol TÜRKO LU Dr. U ur TANDO AN Veysi SEV Willam G. BISHOP Zafer KARAKULAK KATKIDA BULUNANLAR Asl han yido an, Tolunay Kanflay, Tunca Ünayral, Leyal Erkuto lu, Evren Alt ok, LET fi M ADRES Emekli Subayevleri Müflir Dervifl brahim Sokak 1. Blok No: 6 D: 16 Esentepe / stanbul Tel: Faks: E-posta: Reklam ve Abonelik Sevilay ÇALIfiKAN Y ll k Abone Bedeli: TL dir. YAPIM-BASKI Rota Yay n Yap m Tan t m Ticaret Ltd. fiti. Tel: Faks: E-Posta: Yaz lar n fikri sorumlulu u yazarlar na aittir. (The Institute of Internal (The Institute of Auditors Membership Internal Auditors Competition) Chairman s Special Recognition Award)

4 LAN Orical

5 6 AYSBERG Dünya da ve ve Türkiye de Türkiye de Denetim Dergimizin beflinci say s nda, Dünyadaki geliflmeler fl nda Denetim alan nda yeni düzenlemeler ve Türkiye ye yans malar n de erlendirmek istedik. Bu amaçla, BDDK Risk Yönetimi ve Gözetim Teknikleri Dairesi, Daire Baflkan Nejat Yüzbafl o lu, Kamu Bankalar Ortak Yönetim Kurulu Risk Yönetimi nden Sorumlu Murahhas Azas Bülent Günceler, SPK Hukuk Daire Baflkan Dr. Ça lar Manavgat, Pricewaterhouse Coopers Sorumlu Orta Adnan Akan, Ernest & Young Küresel Risk Hizmetleri Baflkan Thomas Bussa n n konuya iliflkin görüfllerini ald k. ç Denetim: ABD de flirketlerin birbiri ard na çöküflü ile birlikte dünyada yönetim ve denetim ad na yaklafl m ve prensipler yeniden sorgulan r hale geldi. Sarbanes-Oxley Kanunu ve SEC önerileri ile benzer s k nt lar n yaflanmamas için çözüm yollar aran yor. Dünyay sarsan ve dev flirketleri bat ran skandallar n nedenleri, yöneten, denetleyen ve etkilenen taraflar n rolleri hakk nda görüfllerinizi aç klar m s n z? Bülent Günceler: Bence Amerika da yaflanan bu çöküfllerin (skandallar demek istemiyorum) en önemli nedeni kurumlar n pazarlama ile kay t düzenine bak fl aç lar nda gösterdikleri birbirlerinden farkl ilgi olmufltur. Bu söylediklerimi biraz daha detayland rmak gerekirse pazarlama aktiviteleri hep göz önünde tutulurken kay t sistemlerinin güvenli i gereksiz, lüzumsuz ve yasal otoritenin getirdi i icraat mecburi olan bir angarya gibi görülmesi olmufltur. Halbuki baflar l bir flirket yönetiminde insan kaynaklar ve pazarlama becerilerinin yan s ra fleffaf kay t sistemleri, etkili MIS, bunlar n do rulu unu yak ndan takip eden ve günlük hayatla tam entegre eden bir yönetim anlay fl oluflturulmas gerekir. Yani di er bir deyiflle kurumun sat fl ve üretim faaliyetleri üzerine yöneltti i özen ve dikkat kadar, finansal durumu izleyen ve raporlayan birimin de etkili denetimini gerektiren sistemlere ihtiyaç vard r. Bunlar n birbirleriyle uyumlu ve ahenk içerisinde iflletilmesinin sa lanmas da etkili risk yönetimini meydana getirmektedir. Amerika da yaflanan olaylar göstermifltir ki, henüz risk yönetimi anlay fl orada bile tam anlam yla yerleflememifltir. Nejat Yüzbafl o lu: ABD de baz halka aç k flirketlerin birbiri ard na çöküflü ile neticelenen ve Dünya da "Wall Street" skandallar olarak adland r lan hadiseler, genel olarak bahsi geçen flirketlerin kârlar n n oldu undan daha yüksek gösterilmesi dolay s yla fiktif kârlar yarat lmas amac yla, kendi yönetimlerince hesap ve kay t düzenlerine yap lan uygun ve yasal olmayan muhasebe müdahalelerinden kaynaklanm flt r. Ba ms z d fl denetim firmalar bu geliflmeleri yapt denetimlerle önceden yakalayamam flt r. Ancak bu davran fl n temelinde yatan ana neden, baflta iç denetim mekanizmas olmak üzere, söz konusu flirketlerin kurumsal yönetim

6 7 AYSBERG yap lar nda, hak sahiplerine yöneticilerce ve ba ms z d fl denetçilerce gereken sorumlulu- un gösterilememesi, ba ms z denetim flirketleri ile iliflkilerin sa lam zemine oturtulamamas sonucu meydana gelen aksakl k ve ihmaller, di er bir deyiflle, kurumsal yönetim yap lar n n uluslararas kabul gören en iyi normlarda öngörülen kaliteye sahip olmamas d r. Bu geliflmelerin alt nda yatan di er önemli nedenler olarak muhasebe normlar nda afl r kuralc olan, geliflmeleri geriden takibeden ve esnek olmayan yaklafl mlar neticesinde baz ifllemlerin özüne göre beyan edilmesinde ortaya ç kan baflar s zl klar, seküritizasyon benzeri yapay nitelikli yap land r lm fl ifllemlerin, türev enstrümanlar n özel amaçl flirketler tesis edilerek bilinçsiz ve yayg n kullan m sonucu faaliyet yap lar nda ortaya ç kan karmafl kl k, bu çerçevede flirket sorumlu makamlar n ve kamuyu ayd nlatmadaki eksiklikler, finansal raporlama sistemindeki yetersizlikler, ba ms z d fl denetim kurulufllar n n denetlenmesi mekanizmas n n baz önemli eksiklikler ve zay fl klar tafl mas, bu mekanizman n reforme edilememesi, menkul k ymet yat - r m analistlerinin tutumlar, kay t ve dokümantasyonun sa l kl bir biçimde tutulmas nda ve korunmas ndaki aksakl klar ve bu konulardaki münferit cezai yapt r mlar n cayd r c bir etki yaratamamas gösterilebilir. Böyle bir aksaman n arkas nda, önemli ölçüde gerçek durumu di er hak sahiplerine göstermemek pahas na, flirketlerin kendi performanslar n n ve dolay s yla yöneticilerinin baflar lar n n, geçici bir süre için, belki de bozulmufl bulunan finansal pozisyonlar düzelene kadar, iyi bir biçimde devam etti i izlenimini kamuoyu önünde korumak arzusu yatmaktad r. Böyle uygulamalar hem flirket içi disiplini hem de piyasa disiplinini bozan uygulamalard r. Bu duruma düflülmesinde, flirketlerin d fl denetimini yürüten denetim firmalar - n n baz yetkililerinin tutumlar n n da önemli bir rol oynad düflünülmektedir. Bahsi geçen hadiseler sadece bu kadarla s n rl kalmam fl, yat r mc lara söz konusu flirketlerin hisseleri konusunda da dan flmanl k veren baz yat r m bankalar n n menkul k ymet analistlerine duyulan güveni ve dolay s yla bu bankalar n itibarlar n da önemli ölçüde sarsm flt r. Di er taraftan, sermaye piyasalar nda flirket yöneticilerine ve muhasebecilere duyulan güven oldukça azalm flt r. Bunlara ilave olarak, ABD de son 6 y l içinde menkul k ymet yolsuzluklar na iliflkin davalar n oldukça büyük bir art fl gösterdi i, muhasebe yolsuzlu u ihtiva eden davalar n pay - n n toplam içinde oldukça yükseldi i, muhasebe yolsuzlu u davalar nda uzlaflma sa lanan de erlere iliflkin tutarlar n daha da h zl artm fl oldu u, yay nlanan mali tablolar n yeniden yay nlatt r lma hadiselerinde ise çok büyük bir art fl gözlemlendi i bilinmektedir. Bununla beraber, skandallar sadece ABD de meydana gelmemektedir. Birçok ülkede benzer hadiseler, özellikle flirketlerde iyi kurumsal yönetim yap s n n kurulamamas ndan ve etkin bir iç kontrol fonksiyonu tesis edilememesinden dolay s kl kla meydana gelmekte ancak toplumun ve piyasa oyuncular n n duyarl l ölçüsünde bu kadar tepki görmeyebilmektedir. Ancak bu hadiselerin finansal kurulufllarda ortaya ç kanlar finansal sistemin istikrar n bozucu ve finansal piyasa oyuncular na duyulan güveni sarsabilecek etkileri bulundu undan, düzenleyici ve denetleyici otoritelerce etkin bir biçimde üzerine gidilmekte ve gerekli tedbirler ayr ca al nmaktad r. Etkin bir kurumsal yönetim yap s - n n tesisi için temel yap tafllar olan flirket iç denetçileri, yönetim kurulu, üst düzey yönetimi ile ba ms z denetim firmalar, sorumlu, hesap verebilir ve ahenkli olarak çal flmal, flirketler için gereken saydaml sa lamal d r. Her flirket bünyesinde daimi bir iç denetim ifllevine sahip olmal, risk yönetimini, iç kontrolleri ve kurumsal yönetimi gerçekçi bir biçimde de erlendirecek esas ve usulleri tesis etmifl olmal d r. Adnan Akan: Özellikle Amerika Birleflik Devletleri (ABD) de yaflanan flirket iflaslar n n ya da çöküfllerinin etkileri di er ülkelerde yaflanan benzeri olaylara oranla çok daha fazla ses getiriyor. Bunun en önemli nedeni ABD sermaye piyasalar n n çok derin olmas ve flirketlerin genelde çok büyük oranlarda ya da tamamen halka aç k olmalar. Dolay s yla bu tip çöküfllerin toplumsal etkileri de çok büyük oluyor, kamuoyu son derece duyarl bu konuda. Burada çok büyük flirketleri bat ran nedenleri çok iyi analiz etmek gerekir. Özellikle Enron ve sonras dönemde yaflanan geliflmelere bir tepki niteli inde ç kar lan Sarbanes-Oxley Yasas ne derece çözüm niteli i tafl yacak, bunu ancak zaman gösterebilir. Genellikle bu tip skandallardan sonra günah keçileri aran yor ve özellikle Enron olay ndan itibaren denetçilerin aranan günah keçileri oldu unu görüyoruz. Burada yönetimlerin ve denetçilerin sorumluluklar n iyi belirlemek

7 8 AYSBERG ve iyi ay rt etmek gerekir. fiirketlerin mali tablolar n n istenen finansal raporlama standartlar na uygun olarak haz rlanmas flirket yöneticilerinin sorumlulu u alt ndad r. Denetçinin sorumlulu- u yönetimin haz rlad finansal tablolar üzerine verdi i görüfl ile s n rl d r. Bilinen münferit denetçi yolsuzluklar n genellefltirip uluslararas kabul görmüfl denetim standartlar n hiçe sayarak yaflanm fl olan flirket çöküfllerinin sorumlulu unu ba ms z denetim flirketlerine yüklemek bizce çok yanl fl. Thomas Bussa: Bize göre, yak n dönemde meydana gelen kurumsal felaketlere neden olan birkaç neden bulunuyor. Bu nedenlerin bir k sm mevcut politika ve prosedürlere uyumsuzluk ve organizasyon içindeki iletiflim kanallar n n yetersizli i ile aç klanabilir. Daha temel olarak ise, bu olaylara kar flan çeflitli kiflilerin karakterleri, dürüstlü ü, üst yönetim ile karfl l kl etkileflimleri ve üst düzey yöneticilerin inisiyatifi de dikkate al nmal d r. Yönetim kurulu seviyesi de dahil olmak üzere yönetimin rolü, kurumda herkesin sermayedar için do ru olan yapmas için gerekli yap lar n oluflturulmas n sa lamakt r. Üst yönetim, yönetim kurulu taraf ndan aç kça ortaya konan kurumsal yönetim felsefesini, politikalar n ve stratejilerini do ru bir flekilde yorumlamal ve hayata geçirmelidir. ç denetimin görevi ise yönetim taraf ndan organizasyon dahilinde uygulanan iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini objektif bir flekilde gözden geçirmek ve denetlemektir. Böylelikle iç denetim, iyi kurumsal yönetimin gerçeklefltirilmesini temin etmek ad na hayati bir görev üstlenmektedir. Ça lar Manavgat: Sorunlar n yönetim ve denetimden kaynakland net biçimde görülüyor. fiirket yönetimlerinin kat l m olmadan bu tip sonuçlar n ortaya ç kmas mümkün olmad gibi, etkin bir iç ve d fl denetim ortam nda da bu tablonun oluflmas söz konusu de il. Elbette denetim ve düzenlemeden sorumlu kamu otoritelerinin konumu da bu skandallarda sorgulan yor. Konuya flirket yönetim kurullar aç s ndan yaklafl ld nda, ba ms zl n önemi daha da belirginlefliyor. Yönetim kurulu üyelerinin, en az ndan ço unlu u oluflturan üyelerin, "ba ms z" nitelik tafl mamalar, yönetim görevini tarafs z ve yasalar n emretti i biçimde yapmalar n engelliyor. Yönetim kurulu üyelerinin, flirketle aras ndaki mali ba lar artt kça, ortaklar n aleyhine, yöneticilerin lehine riskli ifllemlerde art fl gözlemleniyor. Özellikle Enron da oldu u gibi yönetim kurulu üyelerinin sermaye ve/veya yönetim hakimiyeti alt ndaki flirketlerle ifllemler yap lmas, flirketin amaçlar ndan uzaklaflarak, yöneticilerin menfaatine hizmet eden varl klar haline dönüfltürülmesine yol aç yor. Di er yandan, yöneticilere verilen ve asl nda motivasyonu art rma amac tafl yan primlerin miktar nda afl r ya kaç lmas, beraberinde denetimsizli i de getirdi i takdirde, flirket kaynaklar n n kötüye kullan m n körüklüyor. fiirketin y ll k kazanc na endeksli prim sistemi, riskli ifllemleri ve muhasebe hileleri yoluyla y ll k kâr n manipüle edilmesini teflvik ediyor. Yöneticilere tan nan hisse senedi al m opsiyonlar da, yine flirket hisse senetlerinin borsa fiyat n art rmak amac yla muhasebe hilelerini körükleyici bir etki yarat yor. Özellikle halka aç k flirketlerde, yönetim kurulu, flirket yönetiminin kendilerini yanl fl yönlendirdi i ve faaliyetlerle ilgili önemli hususlar saklad iddialar n ileri sürebilmektedirler. Günümüzde büyük ölçekli flirketlerde, yönetim kurulunun, günlük ifllerden ve her türlü ayr nt - dan haberdar olmas beklenemez. Ancak sorumluluklar n n gerektirdi i kararlar sa l kl biçimde verebilmelerini sa layacak bilgi ak fl kanallar n kurmak ve iflleyiflini gözetmek de yine yönetim kurulunun sorumlulu undad r. Mali tablolar n haz rlanmas nda gözetilecek ilkeleri ve stratejilerini; flirketin ifllemlerinde kullanaca- finansman araçlar n belirlemek yönetim kurulunun sorumlulu undad r. Son dönemdeki flirket skandallar n n bafl aktörlerinden birisi de hiç kuflku yok ki ba ms z denetim firmalar d r. Ortaya ç kan bu skandallarda, farkl ba ms z denetim firmalar n n görevli olmas ve mali tablolar n denetimlerindeki kusurlar n n tespit edilmesi, sorunun bir veya birkaç denetim firmas n n de il, bir sistem sorunu oldu unu göstermektedir. Ancak buradaki as l sistemik sorun, ba ms z denetim firmalar n n görevlerini yaparken menfaat çat flmas içinde olmalar ndan kaynaklanm flt r. Ayn flirkete hem dan flmanl k hem ba ms z denetim hizmeti veren firmalar, kendi tavsiyeleri gere i yap lan ifllemleri, denetim fonksiyonlar s ras nda elefltirememifller ya da gerçek yönleriyle ortaya koyamam fllard r. Bu olgu, halka aç k anonim flirketlerde kamuyu ayd nlatma aç s ndan önemli bir sorun yaratmaktad r. Nihayet konuya kamu otoritesi aç s ndan yaklafl ld nda, kamunun sorumlulu u, gözetimin

8 9 AYSBERG etkin yürütülmemesi, yukar da de inilen sorunlar engelleyecek bir yasal yap n n zaman nda kurulamamas, menfaat çat flmalar n ortadan kald racak kurumsal yönetim ilkelerinin yerlefltirilememesi noktas nda toplanmaktad r. ç Denetim: Yaflanan skandallar n ard ndan yap lan düzenlemelerin yan s ra Basel Komitesi nin çal flmalar da flirketlerin riske ve denetime yaklafl m n yeniden flekillendirmekte. Bu düzenlemelerin sonuçlar neler olacakt r? Nejat Yüzbafl o lu: Basel Komitesi aç klamalar ndan da anlafl laca üzere riske dayal denetim yaklafl m (ROD) büyük ve daha global banka organizasyonlar için en kullan fll, verimli ve basiretli bir yaklafl m olarak kabul görmekle beraber, bu yaklafl m birçok ülkede tüm bankalar ve konsolide ortakl klar n kapsayan bir denetim rejimi olarak uyarlanmaktad r. Riske dayal denetim yaklafl m nda denetçiler, bankan n bafll - ca risklerine ve bu riskleri yönetebilmesini ve kontrol edebilmesini sa layan iç sistemlerine ve süreçlerine odaklanmaktad r. Kritik yönetim ve kontrol sistemlerinin etkinli inin test edilmesi hariç tutuldu unda, ifllemlerin uygunlu una daha az önem verildi i söylenebilmektedir. Söz konusu denetim yaklafl m temelde kurumsal yönetim üzerine dayan r ve kurumsal yönetimin etkin bir biçimde yap l p yap lmad n saptamaya çal fl r. Bankan n iflinden/faaliyetlerinden kaynaklanan temel riskleri yönetecek ve kontrol edecek gerekli sistemleri ve süreçleri bulunup bulunmad incelenir. Risk odakl denetim sürecinde bankan n stratejik plan ve bütçesinin incelenmesinin yan nda, banka yönetimi ve bankan n ba ms z denetçisi ile yap lan görüflmeler de yer al r. Risk odakl denetimde bankan n iç ve d fl denetçileriyle durum de erlendirmesi yap lmas esast r. Denetim otoritesi ba ms z denetçi ve iç denetçi aras ndaki iflbirli inin amac ilgili tüm taraflar n katk lar n n daha verimli ve etkili hale getirilerek gözetimin optimize edilmesidir. Bu iflbirli i denetim otoritesi ile iç ve ba ms z denetçi aras nda düzenli aral klarla toplant lar yap lmas ile sa lanabilir. Basel Komitesi ilkelerinin, bafll ca düzenleyici uygulamalar n ve kamuoyunun kendilerinden beklentilerini yerine getirilmesini teminen, banka denetim otoriteleri ba ms z denetim kurulufllar n daha fazla kullanacaklard r. Kurumsal yönetim ve iç kontroller üzerinde artan denetimsel odaklanma, ba ms z denetçilerin görüfllerinin de banka denetim otoritesince al nmas n gerekli k lmaktad r. Bankalardaki kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin daha geliflmifl ve karmafl k hale gelmesi, daha fazla kayna n ve ba ms z denetçilerin uzmanl n n kullan m n zorunlu k lmaktad r. Söz konusu süreçte bankalar n mutlaka iflleyen bir bünye içi sermaye yeterlili- i de erlendirme sistemine sahip olmalar, denetimsel bir gözden geçirme aflamas n n denetim otoritesince uygulanmas, asgari oran n üzerinde idame ettirilecek bir sermayeye sahip olunmas ve bu mekanizmaya denetimin müdahale yetene inin mevcudiyeti esast r. Kurumsal yönetimin etkin bir biçimde uygulanamamas halinde bankac l k denetimi mekanizmas n n da etkin olarak çal flamayaca genifl kabul görmektedir. Denetim otoriteleri bu nedenle her bankada etkin kurumsal yönetimin tesis edilmesi gerekti i konusunda büyük hassasiyet göstermektedir. Aç kça tan mlanm fl ve uygulamaya konulmufl etkin bir kurumsal yönetim, denetçilerin görevlerini yapmas n kolaylaflt racakt r. fieffafl n etkin kurumsal yönetimin uygulanmas n destekleyen bir yükümlülük oldu u genel kabul görmüfl bir ilkedir. Banka denetim otoriteleri banka fleffafl n, riskini etkin bir flekilde yöneten bankalar ödüllendiren, risk yönetimi yetersiz ve ihtiyats z olan bankalar n cezaland r ld bir piyasa disiplini mekanizmas anlay fl na dayand rmaktad r. Yeni sermaye yeterlili i mutabakat nda piyasa disiplinini sa layacak en önemli arac n sermaye yeterlili i-

9 10 AYSBERG nin tesis edilmesine iliflkin süreçte yer alan bilgilerin kamuya aç klanmas oldu u kabul edilmifltir. Bu, finansal sistemin emniyetini ve sa laml n kuvvetlendirecek bir mekanizmad r y l sonunda uygulamaya girmesi beklenen yeni sermaye yeterlili i normlar nda önerilen kriter ve ileri teknikler risklerin daha detayl ve hassas olarak dikkate al nmas n sa lamakta bu geliflmifl kriter ve teknikleri uygulayacak bankalara daha düflük öz kaynak tutulmas n sa lamak suretiyle bir teflvik vermektedir. Bununla beraber, söz konusu geliflmifl kriter ve teknikleri, finansal istikrar n tam anlam yla sa lanamad, yüksek volatilite ve belirsizli in oldu u ülkelerde kullanmak isteyen bankalar için tam tersine daha yüksek özkaynak ihtiyac ortaya ç kabilmektedir. Bu nedenle, finansal istikrar n tam anlam yla tesis edilemedi i ülkelerde kurumsal yönetimin gelifltirilmesi suretiyle banka içi disiplinin artt r lmas ve daha hassas bir risk yönetimine geçilmesi hedefi ve çabalar, beraberinde hem yüksek özkaynak ihtiyac n getirmekte hem de banka müflterilerinin de ayn yaklafl mlar benimsemelerinin talep edilmesi yönünde bask yaratmakta, banka ortakl k yap - s n n ve banka yönetim tarz n n bu yeni duruma adapte olmas sorunlar yaratabilmekte ve uzun zaman alabilmektedir. Yeni sermaye yeterlili i mutabakat normlar operasyonel riskler için bankalara belirli bir düzeyde öz kaynak bulundurma yükümlülü ü de getirmekte ve bu riskin ölçülmesi için bankalar n önceden tan mlanarak tasnif edilmifl operasyonel risk hadiselerinden do an kay plara iliflkin verileri toplayacaklar veri taban n n tesisi öngörülmektedir. Böyle bir sistemde operasyonel risk do uran hadiselerin izlenmesi ve risk tutarlar n n belirlenmesi ve bu hadiselerden sak n lmas hususunda uygulanacak yöntemler ve tedbirler ile denetim faaliyetlerinin bu alanlar dikkate al narak planlanmas hususlar nda ve öz kaynak de erlendirme sisteminin operasyonel riskler bak m ndan kullan m n n ve tutarl l n n gözden geçirilmesinde iç denetçilerin önemli katk lar n n ve belirleyici rollerinin olaca düflünülmektedir. Adnan Akan: Öncelikle Basel metni 2006 tarihi itibariyle bankac l a yeni bir boyut getirecektir. Basel II metninin temel dayanaklar ndan olan 3. Prensip do rultusunda Piyasa Disiplininin sa lanabilmesi için, öncelikle bilanço ve her türlü muhasebe kayd n n do ru ve hatas z olarak denetlenmesine büyük önem verilmektedir. Ancak, finansal tablolar n tam ve hatas z bir denetimi sonras do ru bilgilendirme sa lanaca ndan, piyasa 'oyuncular ' olarak da adland r lan tüm yat r mc lar ve di er hissedarlar do ru karar alabilecek ve yat r mlar n bu çerçevede yönlendirebileceklerdir. E er son yaflanan denetim ile ilgili problemlerin tekrarlanmas halinde, Piyasa Disiplini gerçekleflmeyecek, yanl fl veya eksik bilgilendirme sonucu tüm yat r mc ve hissedarlar yanl fl yat r m alternatiflerine yönelecekler, dolay s ile do ru ve etkin bankac - l k denetiminin ve de Basel II metninin öngördü ü 3 temel prensipten biri olan Piyasa Disiplini uygulanamayacakt r. Ayr ca, yeni Basel metni üst yönetimin risk yönetiminde üstlendi i sorumluluklar art rarak, üst yönetimi bankan n tüm risklerini do ru izlenmesi ve de erlendirilmesi konusunda, resmi denetimsel merci nezninde, en önemli sorumlu olarak nitelemektedir. Bu da, banka üst yönetimlerinin bankalar n tafl d riskler konusunda daha ayr nt l ve detayl raporlama ile bilgilendirilmeleri, ve de bankalar n n risk yönetiminde daha aktif rol almalar zorunlulu u getirecektir. Bankalar n risk yönetimi ile ilgili yo unlaflmalar n n sonucu olarak bankalarla kredi iliflkisi içerisinde bulunan firmalar n da kendi risk yönetimi ve iç denetim stratejilerini gözden geçirmeleri kaç n lmaz olacakt r. Thomas Bussa: Basel Uzlafl s, sermaye yeterlili- i üzerinde durmakta ve piyasa, kredi ve operas-

10 11 AYSBERG yonel risk kapsam nda yeni uygulamalar zorunlu k lmaktad r. Bu uygulamalar ve sürekli gözetim sürecinin, risk yönetimi ve denetim faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olacakt r. Risk yönetimi taraf nda, yönetim, Uzlafl n n gereklerini karfl layacak uygun sistemlerin bulunmas n temin etmek durumunda kalacakt r. Bu da uygun ölçüm ve raporlama sistemlerinin oluflturulmas ya da mevcut sistemlerin gelifltirilmesi için önemli ölçüde yat r m ihtiyac n ortaya ç karabilir. Denetim taraf nda ise, kontrol mekanizmalar n n ne kadar etkili ve geçerli oldu unu etkin ve objektif bir biçimde inceleyebilmek için, denetim ekibinin gerekli bilgi, beceri ve risk bak fl aç s na sahip olmas gerekmektedir. Bülent Günceler: Art k dünyada Risk Yönetimine karfl daha farkl bir anlay fl yerleflmifltir. Tüm kurulufllar ve denetleyici yasal otoriteler flirketlerdeki risk ve denetim anlay fl n her fleyiyle yenilemeye bafllam fllard r. Asl nda bunlar n sonucu biraz sevimsiz görünecektir çünkü risk ve risk yönetimi sistemleri bugün rahatl kla göz ard edilebilen bir çok emniyet tedbirini zorunlu hale getirecektir. Hatta öyle ki flirketin sat fl ve üretim faaliyetlerinde baz zorlay c k s tlamalar ortaya ç karacakt r. Bu da muhtemelen kâr merkezleri ile ifllem yapan birimler, Risk Yöneticileri nin getirece i bask lar nedeniyle sürtüflmelere bile girebilecektir. Bunlar n yan s ra faaliyetler tekrar gözden geçirilecek, ifllem süreçleri yeni risk anlay fl felsefesine uygun olarak bafltan yaz lacakt r. Yani faaliyetlere riske duyarl bir disiplin gelecektir. ç Denetim: Gelece in yönetimi ve denetimi nas l bir de iflimi gerekli k l yor? Yeni yap lanma hangi yaklafl m ve prensiplere göre olacak? Adnan Akan: Günümüzde dünya ekonomisinde kurumlar n karfl karfl ya bulundu u en önemli belirsizlik süreklilik. Özellikle kap gibi kurum diye adland r lan büyük flirketlerin birer birer batmas yla bu kavram çok daha önem kazanm fl bulunuyor. flte bu nedenle yat r mc lar flirketlerin kârl l ve faaliyetlerinden önce süreklilikleri hakk nda bir analiz yapma gereksinimini hissediyorlar. Bu ba lamda finansal raporlama bugün köklü bir de iflim süreci yaflamakta. Sadece bilanço, kâr-zarar, nakit ak m ve belli dipnotlardan oluflan finansal tablo paketleri yat r mc lara flirketlerin süreklili i konusunda yeterli bilgiyi sa lamaktan uzak bulunuyor. fiirketlerin vizyonlar, stratejileri, hedefleri, planlanan yat r mlar, risk analizleri, sosyal sorumluluklar n ne ölçüde yerine getirdikleri de gelecekte finansal raporlaman n ayr lmaz bir parças olmak zorunda. flte denetim de bu genifllemifl finansal raporlama seti üzerinde görüfl oluflturacak flekilde yeniden dizayn ediliyor. Kurumlar n gerek faaliyetlerini gerçeklefltirdikleri sektörel özelliklerden gerekse di er faktörlerden kaynaklanan risklerinin belirlenip bu riskler üzerine infla edilen bir denetim anlay fl n n egemen olaca kesin. Thomas Bussa: cra, yönetim ve denetim fonksiyonlar n n rolleri aç kça tan mlanm fl ve birbirinden ayr lm fl olmal d r. Basit bir ifadeyle, yönetim; politika ve prosedürleri yerlefltirerek yol gösterir, icra; mevcut politika ve prosedürler dahilinde günlük faaliyetleri yürütür ve iç denetim; politika ve prosedürlere uyumu ve kontrol mekanizmalar n n etkinli ini gözeten ba ms z bir inceleme fonksiyonu olarak görev yapar. Yönetimin sorumlulu unda olan kontrol sürecinin sorgulanabilirli i ve iç denetimin tarafs zl ilkeleri, yönetim ve iç denetim aras ndaki iliflkilerin yeniden flekillenmesinde ba lay c unsur olacakt r. Ça lar Manavgat: Gelece in yönetimi ve denetimine damgas n vuracak kavram, "ba ms zl k" olacakt r. Son bir y lda tan k oldu umuz flirket skandallar n n dayand birçok neden olmakla birlikte, temel sorun hem flirket yönetimlerinde hem de denetimde ba ms zl n sa lanamamas olmufltur. Di er etkenler, bu sorunun birer sonucu olarak geliflmifltir. Özellikle halka aç k flirketlerde yönetim kavram ve sorumlulu u yeniden tan mlanacak, yönetim kurulu ve profesyoneller aras ndaki kesin çizgiler kalkacak, yönetim yetki ve görevi, uzmanlaflma esas na dayanarak alt gruplara, komitelere da t lacak, bunlar aras nda karfl l kl kontrol mekanizmas iflleyecektir. Bu ba lamda, yönetim kurulunun içinde oluflturulacak denetim komiteleri, hem ba- ms z d fl denetimin sa l kl ifllemesi hem de iç kontrol sisteminin etkinli ini korumas bak m ndan çok önemli bir fonksiyon üstlenecektir. Denetim komitesi, ba ms z denetçilerin istihdam ndan gözetimine kadar yetkili ve sorumlu olacak, denetçinin de elefltiri ve görüfllerini derhal iletebilece i yer yine denetim komitesi olacakt r. Böylece flirkette, denetçiyle sürekli iliflki içinde bulunacak bir sürekli muhatap oluflturulacakt r. Denetim komitesi üyelerinin ba ms zl mutlak olacakt r. Özellikle denetim komitesinin genel bir uygulama alan bulmas yla bir-

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r.

Merhaba. Derginin di er bölümlerinde yine sizlere faydal olaca n ve ilgiyle okuyaca- n z düflündü ümüz makale ve yaz lar yer almaktad r. 3 Merhaba ç Denetimle ilgili ülkemizdeki ilk ve tek mesleki yay n olan dergimizin 5. y l n kutluyoruz. Mesle in profesyonel sesi olan dergimiz, kurumsal kimli ini baflar ile devam ettirmektedir. Bildi

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

kinci say ile Merhaba...

kinci say ile Merhaba... BAfiKAN DAN kinci say ile Merhaba... De erli Okurlar m z, Türkiye Kurumsal Yat r mc Yöneticileri Derne i nin sektörel yay n Kurumsal Yat r mc n n 2.say s ile sizlere tekrar merhaba derken, öncelikle ilk

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/336) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011

Merhaba. Ç DENET M / Sonbahar 2011 Merhaba 3 On y l önce Cumhuriyet tarihimizin en ciddi krizini yaflad m z bir dönemde ilk say m z ç kard m zda, ancak bu dergi okuyucular taraf ndan sahiplenirse yaflayabilece ini yazm flt m. On y ld r

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

M GROS TÜRK T.A.fi. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 2 2008 Faaliyet Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Migros Türk T.A.fi., SPK n n 4 Temmuz 2003 tarih ve 35/835 say l karar ile kabul edilen ve ilk defa Temmuz 2003'te kamuya aç klanan Kurumsal

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu. Yönetim Kurulu Raporu. Denetçi Raporu. Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Yönetim Kurulu Raporu Denetçi Raporu Konsolide Mali Tablolar ve Ba ımsız Denetim Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans

Kurumsal Yönetim. 19Yüzy ll k 34. 38 Bir suistimalcinin. Dergisi. Hedef 100 notunu. baflar hikayesi: Vehbi Koç. Ölçülemeyen performans Kurumsal Yönetim Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayımlanır. Sayı:2 Nisan 2008 bir baflar hikayesi: Vehbi Koç 19Yüzy ll k 34 Kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk profili 38 Bir

Detaylı

OECD 1999 2000, TÜS AD

OECD 1999 2000, TÜS AD OECD 1999 Bu yap t n bir bölümünün ABD d fl ndaki ülkelerde ticari olmayan amaçlarla veya okullarda kullan lmak üzere ço alt lmas için flu adresten izin al nmas gerekmektedir: Centre français d exploitation

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin

Dr. Y lmaz Argüden. P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden De iflim Yönetimi ve Uygulama Metodolojisi P nar Ilgaz ve Burak Erflahin De iflim Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 06 De iflim Yönetimi Yazan

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı