M L L Î F O L K L O R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 8 Y l/year/année: 16 Say /Number/Nombre: 63 Güz/Autumn/Automne: 2004 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword/ Par l'éditeur...4 M. Öcal O UZ Zincirleme Masallarda Yap ve fllev/the Structure and Function of Tall-Tales/Structure et fonction dans les "contes enchaînés"...5 Nilay ÖZER Bir "Oh Baba" Serüveni/An Oh Baba Adventure/Une aventure de "Oh Papa"...11 Barbara Blackwell GÜLEN Gelene in Evrimi ve Patronaj/The Evolution of Tradition, and Patronage/L évolution de la tradition et le patronage...15 Emrah PELVANO LU Romantik ve Ulusçu Halkbilimi Anlay fl n n Tipik Bir Temsilcisi: Ordu li Halkevi Dergisi/A Typical Representative of the Romantic-Nationalist Understanding of Folklore: The Journal of the Ordu Community Center/Un représentant typique de l interprétation romantique et nationaliste du folklore: Le magazine du centre socioculturel d Ordu...17 Neslihan DEM RKOL Konya Halkevi Dergisinin Do um Sanc lar Ba lam nda "Halk Edebiyat "/ Folk Literature Examined in the Context of the Birth Pangs of The Journal of the Konya Community Center/"La littérature populaire" dans le contexte de la naissance de la revue de la Maison du peuple de Konya...23 Arif Nat R LEY Tek Parti Dönemi, Milliyetçi Halkbilimi Anlay fl ve Çorumlu Halkevi Dergisi/The Nationalist Understanding of Folklore During the Era of Single-Party Rule in Turkey, and The Journal of the Çorum Community Center/La période du parti unique, l interprétation nationaliste du folklore et la revue de la Maison du peuple de Çorumlu...30 Gökhan TUNÇ ÇEV R LER / TRANSLATIONS /TRADUCTIONS Tarih ve Mit...37 Yazan: Lord RAGLAN Çev.: Levent SOYSAL Halkbiliminin Retorikal Teorisi çin Girifl Sözleri...45 Yazan: Roger D. ABRAHAMS Çev.: Ayfle YAVUZ, Nilgül AYTUZLAR, Emine AYDO AN 1

2 Halk Bilimini Etnolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Aç klamak...60 Yazan: Roger D. ABRAHAMS Çev.: Ayça YAVUZ Bilgisayar ve Tarihî-Co rafî Fin Metodu...65 Yazanlar: Bruce A. ROSENBERG - John B. SMITH Çeviren: Ayflenur NAZLI Mitte ve Gerçekte Tavflan Bir nceleme Yaz s...70 Yazan: John Andrew BOYLE Çev.: Feridun ÇOTRA-Hüseyin TAfiDEM R Mitleri Tan mlamak Üzerine...77 Yazan: G.S.KIRK Çev: Kadriye TÜRKAN Mo olca'da Yer Adlar ve Renk Simgecili i...84 Yazan: Dr. Myagmar SARUUL-ERDENE Çev.: Abbas KARAKAYA Halkbilimi, Sözlü Sanat ve Kültür...86 Yazan: William BASCOM Çev.: Nilgül AYTUZLAR Halkbilimi Çal flma Yöntemleri...92 Yazan: Alan DUNDES Çev.: Ayflenur NAZLI Halk Yaflam...98 Yazan: DON YODER Çev.: Ayça YAVUZ SÖYLEfi / INTERVIEW "Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve nceleme Yöntemleri" Kitab Hakk nda Prof. Dr. Metin Ekici le Sohbet P nar DÖNMEZ FEDAKAR TANITMALAR / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS Türk Halk Edebiyat El Kitab Halil brahim fiah N Millî Folklor-Uluslararas Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri /The Publication Principles/ Principes de publication

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Erman ARTUN Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIfi Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali ÇEL K Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. Metin EK C Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. Gürbüz ERG NER Prof. Dr. Henry GLASSIE Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Muharrem KASIMLI Prof. Dr. Töre M RZAYEV Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Esma fi MfiEK Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Mehmet AÇA Doç. Dr. smet ÇET N Doç. Dr. Ayfle YÜCEL ÇET N Doç. Dr. Ahmet DO AN Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Aynur KOÇAK Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Naciye YILDIZ Bu say ya ek Prof. Dr. Kemal SILAY Doç. Dr. Ali Fuat B LKAN Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniv. (ABD) 100. Y l Üniv. (Türkiye) Johannes Gutenberg Üniversitesi (Almanya) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Baflkent Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Bilimler Akademisi (Özbekistan) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Fatih Üniversitesi (Türkiye) 3

4 B RKAÇ SÖZ Merhaba Sevgili Okur, Milli Folklor, Türk halkbiliminin uluslar aras bilimsel sesi olman n sorumlu unu tafl yarak 63. say ya ulaflman n mutlulu unu sizlerle paylafl yor. 62. say dan bugüne sizlerle paylaflmak istedi imiz kimi sevinçli ve üzüntülü haberlerimiz de oldu: BEfi NDEKS N TARADI I DERG : Milli Folklor okurunun yak ndan izledi i gibi dergimiz uluslar aras indekslerden Modern Language Association of America (MLA), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Intirnational Bibliographiy of the Social Sciences (IBSS) ve Türkologischer Anzeiger (TA) taraf ndan kaydedilmekteydi. 62. say n n yay n n izleyen günlerde Ulrich's Periodicals Directory (UPD) de dergimizi taramaya bafllam flt r. Böylece Millî Folklor sosyal bilimler alan nda befl uluslar aras indeksin tarad Türkiye kaynakl tek dergi olma özelli ine ulaflt. Önümüzdeki dönemde di er uluslar aras indekslerin de dergimizi taramaya bafllayaca na inan yoruz. Belki de 64. say da bunun sevinçli haberini sizlerle paylaflaca z. G.Ü. TÜRK HALKB L M BÖLÜMÜ 2003 y l nda UNESCO'da Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesinin kabul edilmesinden sonra ulusal düzeyde bu sözleflmenin öngörülerini bir bir hayata geçirmeye bafllayan G.Ü'de Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Türk Halkbilimi Toplulu u, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Program Rektörlü e ba l Türk Halkbilimi Araflt rma ve Uygulama Merkezi ve bu merkeze ba l Uygulamal Halkbilimi Müzesinden sonra, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Halkbilimi Bölümü de kurulmufl ve ö retim y l nda Prof. Dr. Öcal O uz'un baflkanl nda 32 ö renci ile lisans program na bafllam flt r. Türk Halk Kültürü çal flmalar na G.Ü.'nin gösterdi i duyarl l n n somut olmayan kültürel miras n korunmas ba lam nda yeni geliflmelere ve bilimsel çal flmalara kap açaca na ve bunun da yeni kurumlaflmakta olan üniversitelerimize bir model oluflturaca na inan yoruz. BENER CORDAN Eski Milli E itim Müsteflarlar ndan ve YÖK Baflkan Vekili Bener Cordan' geçti imiz A ustos ay nda kaybettik. Bener Cordan e itim bürokrasisindeki bu görevlerinden önce K.T.Ü.'de uzun y llar Türk Halkbilimi hocal yapm flt. Bu sat rlar n yazar da bu dönemde Bener Cordan' n ö rencisi olmufltu. Bürokrat olarak da Türk Halkbiliminin geliflmesi yönündeki nitelikli çabalara hep destek oldu. Onun erken ölümü Türk Halkbilimi için çok ac bir kay p oldu. Mekan cennet olsun. ARMA AN SAYILAR Bilindi i üzere, dergimizin 64. say - s n n Prof. Dr. Muhan BAL, 68. say - s n n ise Prof. Dr. Abdurrahman GÜ- ZEL arma an olarak yay mlanaca n daha önce duyurmufltuk. Bu duyurular, arma an say lara kat lmak için davet niteli indedir. Dergimiz, hiçbir meslektafl m zdan baflka bir yöntemle yaz talep etmemektedir. TEfiEKKÜR Bu say daki kimi çevirilerin düzeltmelerini yapan Evrim ÖLÇER ve Tuba SALTIK ÖZKAN'a Millî Folklor teflekkür borçludur. Muhan BAL Arma an 'nda buluflmak üzere... M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 4

5 Z NC RLEME MASALLARDA YAPI VE filev The Structure and Function of Tall-Tales Structure et fonction dans les "contes enchaînés" Nilay ÖZER* ÖZET Bir tekerlemeyle bafllay p iki zincirleme masalla devam eden, toplam sekiz masal n anlat ld bir performanstan, yap sal ve ifllevsel benzerlikleri dolay s yla iki zincirleme masal ele al nacak, bunlar n çözümlemelerinden hareketle, bugüne kadar zincirleme masal türü için öne sürülen görüfllerden de yararlanarak, bu masal türünün yap ve ifllevini kavramak için yeni olanaklar aranacakt r. Anahtar Kelimeler Zincirleme masal, karfl t yans mal yap, Jacobson un iletiflim modeli ABSTRACT We will discuss two chaining tales taken from a folk narrative performance starting with a playful formula and including eight tales. These two tales, which have structural and functional similarities, will be examined with the purpose of adding new perspectives to the understanding of chaining tales. Key Words Chaining tale, opposite reflexible structure, Jacobson s communication model Karfl t Yans mal ya da Bir letiflim Modeli Olarak Yap Zincirleme masallar bir kahraman n bafl ndan geçen basit bir olay anlat r. Anlat mdaki fark, olay n karakterler aras nda yay lmas, bir karakterden di- erine sürekli bir aktar m n, yönlendirmenin olmas d r. Pertev Naili Boratav, zincirleme masallardaki halkalar aras nda s k bir mant k ba oldu unu ve anlat n n bu halkalar n say s ölçüsünde uzad n söyler. Çok kez anlat bir yerden sonra ters yön izleyerek son olaydan bafltakine, ya da maceraya son kar flan kifliden ilktekine do ru yürütülür ve bir tak m haz r anlat ve konuflma kal plar ana olay çevreler. Boratav, bu nedenlerden dolay zincirleme masallara, kal pl masallar da denildi ini belirtir ( 100 Soruda.. 95). Zincirleme masallar iki farkl yap - lan fl gösterir. Birincisinde kahraman n bafl ndan geçen olay yan karakterlere aktar l r ve halkan n k r lmas yla, sorun olumlu ya da olumsuz bir sonuca ba lan r. kinci yap lan flta ise halka k r ld ktan sonra masal tersine ifllemeye bafllar. Meselâ Bit Hatun ve Pire Bey tersine iflleyen mekanizmaya, Çitlembik K z adl masalsa tek yönlü mekanizmaya sahiptir. Pire Bey in rma n karfl s na atlay p, Bit Hatun un sulara kap lmas yla olaylar zinciri bafllar. Bit Hatun u kurtarmak için çal dan yard m isteyen Pire Bey önce kargaya, sonra olaya kat lan di er karakterlere yönlendirilir. En son kedinin istedi i peyniri bulup getirince zincir tersine ifller ve çal dan istedi i yard m alarak Bit Hatun u kurtarmaya koflar. Elbette Pire Bey gelene kadar Bit Hatun düfltü ü yerde kalmam fl, sulara kap l p gitmifltir. Peynirin bulunmas, tersine süreci bafllatan ara anlat olarak bir çeflit ayna * Bilkent Üniv. Türk Edb. Bölümü Yüksek Lisans Ö rencisi 5

6 görevi görür. Ancak simetrik bir aynalamadan bahsedilemez. Buradaki aynalama tam da Seyfi Karabafl n karfl t yans mal yap kuram na uyan bir aynalamad r. Karabafl, Dede Korkut ta Renkler adl çal flmas nda, Dede Korkut O uznameleri nin yap lar n incelemek için kulland karfl t yans mal yap yöntemini k saca anlat r. Buna göre, anlat n n tek say l say da anlat m parçalar ndan oluflmas gerekir. Bu anlat m parçalar - na anlat m birimi denir. Anlat m birimleri, anlat n n iki ucundan ortas na do ru bak fl ml olarak s ralan rlar. Anlat m birimlerinin ortas nda merkez anlat birimi yer al r ve merkez anlat biriminin iki yan nda bak fl ml olarak s ralanan anlat birimi çiftleri de anlat m birimi kümeleri dir. Bu kümelerin içerikleri benzer, ancak anlat ya katk lar karfl tt r (10). Karabafl n, Bütüncül Türk Budunbilimine Do ru adl kitab nda çeflitli masallar n yap s n çözmek için de kulland yöntem baz zorlama yanlar içerir. Anlat m birimi olarak seçilen olaylar kimi zaman keyfidir ve bir küme oluflturdu u birimle ba lant s tam olarak kestirilemez. Ayr ca anlat dan tek say l say da anlat m birimi ç karmak, yöntemi kullanan araflt r c n n, metni yönteme uydurma ustal na kal r. Dolay s yla Dede Korkut O uznameleri ve uzun kar fl k masallar için her zaman kullan fll olmayan bu yöntem, halka k r ld ktan sonra tersine iflleyen zincirleme masallara birebir uyar. Zaten yap s aç kça görünen zincirleme masallar n, karfl t yans mal yöntemle çözümlenmesinin gereksiz oldu u düflünülebilir. Burada gösterilmek istenen, belli bir yerden sonra olaylar n tersine döndü ü her zincirleme masalda tek say l say da anlat m biriminin bulundu udur. Çünkü halkay k ran olay n (merkez anlat birimi) öncesi ve sonras ndaki halka say lar eflit olaca ndan toplamda daima tek say l say da birim bulunur. Bit Hatun ve Pire Bey masal ndaki yap lanman n, Dede Korkut O uznameleri ndeki manzum bölümlerin yap Bit Hatun rma n sular na kap l r 2 - Pire Bey çal dan çal ister 3 Çal, kargan n üstüne konmamas n ister 4 - Karga ambardan bu day ister 5 - Ambar, farenin kendisine dadanmamas n ister 6 - Fare, kedinin kendisini kovalamamas n ister 7 - Kedi, Pire Beyden peynir ister Pire Bey peyniri bir flekilde bulur 7 - Kedi peyniri yiyip karn n doyurur 6 - Kedi, fareyi kovalamaz 5 - Fare ambara dadanmaz 4 - Ambar kargaya bu day verir 3 - Karga çal ya konmaz 2 - Çal, Pire Bey e çal verir 1 - Pire Bey, Bit Hatun u kurtarmaya koflar. 6

7 s yla büyük benzerli i vard r. Bu bölümlerde, bir olay n sebep oldu u üzüntü, sevinç, merak gibi duygular n da a, suya, hayvanlara, eflyalara, insanlara yönlendirilerek iletildi i ve yan tlan rken de neredeyse bütünüyle ayn olan kal plarla, ayn yönlendirmeler üzerinden yan tland görülür. Dirse Han O lu Bo aç Han destan nda Bo aç ile babas aras nda geçen flu konuflma iyi bir örnektir: Dirse Han o lanc na: Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider / Senin de içinde bine in var ise söyle bana / [...] / Alt n bafll ota lar gider ise benim gider / Senin de içinde odan var ise yi it söyle bana (24). Bo aç babas na: Boynu uzun büyük cins atlar senin gider / Benim de içinde bine im var / [...] / Alt n bafll ota lar senin gider ise / Benim de içinde odam var (24-25). Bu konuflma, tan ma ba lam nda attan ota a, ota dan niflanl ya do ru zincirleme bir yap gösterir ki bu tür konuflmalar n genifl yer kaplad o uznamelerin zincirleme masallara köken oluflturdu u söylenebilir. Bams Beyrek destan nda, a abeylerinin yas n tutan k zkardefllerden biri, Karfl yatan kara da m y k lm flt r / Ozan senin haberin yok / Gölgeli koca a ac m kesilmifltir / Ozan senin haberin yok / Dünyal kta bir kardeflim al nm flt r / Ozan senin haberin yok (81) der. Fakat destan n sonunda Bams n n yaflad haberini alan annesi, Halka halka kara da n y k lm flt yüceldi ahir / Kanl kanl sular n çekilmiflti ça lad ahir / Koca a ac n kurumufltu yeflerdi ahir (90) der. Bu söyleflmede, tersine iflleyen zincirleme yap imgeler düzleminde bir benzerlik içerir. Önceleri çekilen ac y belirtmek için kullan lan y k k da, kesik a aç gibi imgeler, sonradan yücelen da a, yefleren a aca dönüflür. O uznameler ve zincirleme masallar aras ndaki yap sal benzerlik, dilsel yap yla daha da belirginleflir. Kargan n söyledi i, Ambara söyle bana bu day versin. Ambar bana bu day verirse ben de çal ya konmam. Çal sana çal verir arkadafl n kurtar rs n sözlerine karfl - l k, Pire Bey, Ambar sen kargaya bu day ver, o çal ya konmas n. Çal da bana çal verecek, Bit Hatun suya düfltü, onu kurtar cam der. Ayn flekilde Dirse Han n, Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider / Senin de içinde bine in var ise söyle bana sözlerine karfl - l k, Bo aç Han, Boynu uzun büyük cins atlar senin gider / Benim de içinde bine- im var der. Tek fark, zincirleme masalda olaya kar flan karakter say s ço ald kça cümlelerin uzamas, o uznamelerde ise söylenenlerin bir dize uzunlu unda tutulmas d r. Çitlembik K z adl masal, belli bir halkadan sonra mekanizman n tersine ifllemedi i, uygun bir yerde, olay n olumlu ya da olumsuz bir sona ba land zincirleme masal türüne örnektir. Annesi d flar ç karken tencerenin kapa n açmas n yasaklad hâlde yasa a uymayan Çitlembik k z sütün içine düfler. Annenin eve gelip olay görmesi, feryat figan ederek saçlar n yolmas yla yas babaya, a aca, kargaya, çeflmeye ve Ayfleci- e aktar l r. Bu masalda Bit Hatun ve Pire Bey deki gibi bir merkez anlat birimi yoktur. Bu yüzden karfl t yans mal yönteme uymayan yap ; olay duyma, olaya tepki verme ve olay aktarmaktan ibarettir. Anne, Çitlembi in bafl na geleni görür, saç n yolar ve tepkisinin nedenini sorana, yani babaya aktar r. Bu tür masallarda zincirli yap, ço unlukla iletiflim kurmak, sevinç ya da üzüntü yaratan bir olay paylaflmak amac yla olufltu- undan, Roman Jacobson un, bir iletiflim 7

8 eylemi için belirledi i alt ö eyi masal - m z n yap s na uyarlayabiliriz. Jacobson öncelikle bir göndericiden söz eder. Göndericinin söyledi ine ya da aktard na ileti der ki, her iletinin bir de al c s vard r. Bildirinin aktar lmas için iletici gerekir. leticinin al c taraf ndan anlafl lmas için bir kod ( ortak bir dil) ile ifade edilmesi flartt r. Bildirinin göndergesini oluflturan ba lam ise alt nc ö edir (Moran, 180). Sadece Çitlembik K z masal türündeki zincirleme masallar için de il, çok çeflitli yaz l, sözlü metinlerin yap sal incelemesi için önemli olan bu kavramlardan herbinin yerine, masaldaki karfl l klar n koydu- umuzda, masal n yap s n formülize etmifl oluruz. Ancak bu yap, masal n bütünsel yap s de il, zincirin her halkas nda tekrarlayan yap s d r. Ba lam (Yas) Bildiri (Çitlembi in bafl na gelenler) Gönderici - Al c (Anne) letici (Davran fl ve söz) (Baba) (Baba) Kod (Yas tepkileri ve sözler) (A aç) Bu yap babayla a aç aras nda, a açla karga aras nda, kargayla çeflme aras nda tekrarlan rken ba lam ve bildiri ayn kal r, iletici davran fllar, bildiriyi ileten karakterin özelliklerine göre de- iflse de davran flsald r, sözler hemen hemen ayn kal r ve kültürün yas durumuna ait kodlar varl n korur. Son halkada gönderici konumda olan Ayfleci in yasa karfl gösterdi i tepki, annesi taraf ndan olumlu karfl lanmay p cezaland r - l nca zincirleme yap sonlan r. leti anne taraf ndan al nm fl ancak baflka bir al c - ya gönderilmemifltir. Bit Hatun ve Pire Bey masal ile Dede Korkut o uznamelerinin manzum bölümleri aras ndaki yap sal benzerlikler Çitlembik K z masal için de geçerlidir. Zincirleme Masallarda fllev William Bascom un, folklorun çok say da ifllevi aras ndan öne ç kard dört ifllev vard r. E lendirme, de erlere, toplum kurumlar na ve törelere destek verme, e itim veya kültürün gelecek kuflaklara aktar lmas, toplumsal ve kiflisel bask lardan kurtulmak için bir kaç fl mekanizmas sunma. Bu ifllevler içinde en önemlisinin, kültürün gelecek kuflaklara aktar lmas oldu unu söylemek yanl fl olmaz. Çobano lu, Malinowski nin kültür tan m n, aç kças âletlerden ve tüketim mallar ndan, çeflitli toplumsal gruplaflmalar için yap lan anayasal belgelerden, insana özgü düflünce ve becerilerden, inanç ve törelerden oluflan bütünsel bir toplamd r (225) fleklinde al nt lar ve kendi düflüncelerini de ekleyerek yorumlar. nceledi imiz kültür ister çok yal n, ister çok karmafl k olsun maddi ve manevi yanlar yla koca bir ayg tt r ve bu ayg tla insan, yüz yüze geldi i somut ve özel sorunlar n üstesinden gelmeyi baflar r. Bu sorunlar, hem insan n çeflitli organik ihtiyaçlar na ba l bir gövdeye sahip olmas ndan, hem de bir yandan insan n el iflçili i için ona hammaddeler sa lamas nedeniyle en iyi dostu, öte yandan da kendisine has m olan bir çevre içinde yaflamas ndan kaynaklanmaktad r (225). Öyleyse insan n ihtiyaçlar karfl lanmal, beslenme, bar nma, korunma gibi sorunlar çözülmelidir. Kitapta bu sorunlar n, ikincil ya da yapay bir çevre yarat larak çözüldü üne, kültürün kendisinden ne daha az, ne de daha çok olan bu çevrenin sürekli bir biçimde yeniden üretilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesi gerekti ine de inilir. Yani kültürel gelenek sonraki kuflaklara aktar lmal d r (225). Bit Hatun ve Pire Bey masal nda kendi ihtiyaçlar n karfl lama yolunu seçen karakterler ihtiyaç- 8

9 lar karfl lan nca Pire Bey in amac na hizmet eden zincire eklenirken, Çitlembik K z masal ndaki karakterler yas duygusu etraf nda örgütlenirler. Yasa çi nedi i için ölen Çitlembik ve testileri k rd için dayakla cezaland r lan Ayflecik kültürel kodlar n tafl y c s d rlar. ster bir tencere ya da bir kazma sap, ister bir tabak ya da ocak söz konusu olsun her nesne beceriyle, yasaya ve kurallara uygun olarak kullan lmal d r, çünkü ço u kez o nesnenin yararl l yaln zca teknolojiden kaynaklanmaz, ama ayn zamanda töresel ya da ahlaki düzenlemeye sayg dan da do ar (229). Bu yüzden tencereyi aç p sütü kar flt ramayan Çitlembik sütün içine düfler, yararl bir nesneyi tafla çal p k ran Ayflecik dayakla karfl lafl r. Birinde tembihleyenin di erinde cezaland ran n anneler olmas, törelerin ve ahlaki de erlerin ilk ö renildi i yer olarak eve dikkat çeker. Bu ç karsamalara dayanarak, zincirleme masallar n, olaylar hiç üflenmeden hep ayn sözcükleri tekrarlayarak aktaran yap s n n alt nda, kültürü do ru ve eksiksiz aktarma amac n n yatt söylenebilir. Halkal yap s sayesinde sözlü anlat y s k s k ya koruyan zincir, kültürel de erlerin de koruyucusudur. Tekerleme Ememin k z n n dü ününe gidicem, ne çetik var ne flal var. Anam anam çetikleeem yok. Kuzum anam çetikleeem yok. Anam bana: k z k z m akflam olsun, baban gelsin, sana bir çetik al versin. Akflam oldu, babam geldi. Babama ben bir iltifatlar, bir iltifatlar. Sular n dökü dökü mü vermezsin. Havlular n tutu tutu mu vermezsin. Anam dürtükleyyom dürtükleyyom söylemeyyo. Dürtükleyyom dürtükleyyom söylemeyyo. En sonunda söyledi: Bizim k z emesinin k z n n dü ününe gidecekmifl, senden bir çetik isteyyo. Babam bana: k z k z m sabah olsun, koyunlar satay m, sana bir çetik al vereyim. Sabah oldu, koyunlar satt, bana bir çetik al verdi. Çetiklerimi giydim, flal m tak nd m. Ememin k z n n dü ününe gideyyom gideyyom bitmeyyo. Gideyyom gideyyom bitmeyyo. Çetiklerim tozlan tozlan veriyo, ben sili siliveriyom. Çetiklerim tozlan tozlan veriyo, ben sili siliveriyom. Dü ün evine vard k. Dü ün bir kalabal k bir kalabal k. Herkes dönü dönüveriyo, ben de dönü dönüveriyom. Herkes dönü dönüveriyo, ben de dönü dönüveriyom. Bir de bakt m ortada ne gelin var, ne dü- ün var, ne çetik var, ne flal var. Me er hepsi rüya de il miymifl. Bit Hatun ve Pire Bey Bir varm fl bir yokmufl, Allah n kulu çokmufl. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, dünyan n uzak bir yerinde Bit Hatun ve Pire Bey yaflarm fl. Bit Hatun la Pire Bey iyi arkadaflm fl ya bir de Tahtakurusu varm fl, ona misafirli e gitmeye karar vermifller. Fakat Bit Hatun la Pire Bey rma n bir kenar nda, Tahtakurusu öbür kenar nda yaflarm fl. Bit Hatun la Pire Bey sevinç içinde yola ç km fllar, e lene konufla rmak boyuna varm fllar. Pire Bey bir z play flta geçmifl karfl ya. Pire Bey in bir s çray flta karfl ya geçti- ini gören Bit Hatun da flöyle bir gerilip s çram fl. Ama s çrad yla da rma n sular na kap lmas bir olmufl. Ç rp na ç rp na ba rm fl Pire Bey e. Kendisini kurtarmas için yard m istemifl. Pire Bey ne yapaca n flafl rm fl bir hâlde çal ya koflmufl. Çal dan çal al p Bit Hatun a uzatmay, böylece onu çekerek kurtarmay düflünmüfl. Çal bana çal ver. Bit Hatun suya düfltü, onu kurtar cam demifl. Çal, Pire Bey e: Kargaya söyle üzerime konup beni rahats z etmesin. Karga beni rahats z etmezse ben de sana çal veririm demifl. Pire Bey do ru kargaya gitmifl. Karga kardefl ne olur çal ya konma, sen çal ya konmazsan çal bana çal verecek. O çal yla Bit Hatun u sudan kurtar cam demifl. Kargan n karn açm fl, Ambara söyle bana bu day versin. Ambar bana bu day verirse ben de çal ya konmam. Çal sana çal verir arkadafl n kurtar rs n demifl. Pire Bey durur mu, bir s çram fl iki s çram fl ambar n yan na varm fl: Ambar sen kargaya bu day ver, o çal ya konmas n. Çal da bana çal verecek, Bit Hatun suya düfltü, onu kurtar cam demifl. Ambar öfkeliymifl biraz. Fareye söyle de bana dadanmas n. Fare bana dadanmazsa kargaya bu day veririm. Karga çal ya konmaz, çal da sana çal verir demifl. Bunun üzerine Pire Bey fareyi bulmufl. Fare kardefl ambara dadanma ki o kar- 9

10 gaya bu day versin. Karga çal ya konmas n ki çal bana çal versin. Ben de gidip arkadafl m Bit Hatun u sudan kurtaray m demifl. Fare korkuyla kafas n ç kartm fl deli inden. Kediye söyle beni kovalamas n. Kedi beni kovalamazsa ben de ambara dadanmam. Ambar kargaya bu day verir. Karga çal ya konmaz. Çal sana çal verir. Sen de Bit Hatun u kurtar rs n demifl. Pire bu sefer kediye gidip yalvarm fl. Kedi ne olursun fareyi kovalay p korkutma. Sen onu korkutmazsan fare ambara dadanmayacak. Ambar bana bu day verecek. Ben o bu day al p kargaya götürücem. Karga çal ya konmayacak. Çal dan çal al p Bit Hatun u kurtar cam demifl. Kedi ac m fl m Pire Bey in haline, ac mam fl. O zaman sen bana bir barça peynir getir. Peynirle karn m doyurursam fareyi kovalamam. Fare ambara dadanmaz. Ambar kargaya bu day verir. Karga çal ya konmazsa çal da sana çal verir demifl. Pire Bey nerden bulduysa bulmufl peyniri. Getirip koymufl kedinin önüne. Kedi peyniri bir güzel yemifl, yalanm fl, temizlenmifl de kovalamam fl fareyi. Fare ambara dadanmay nca ambar da söz verdi i gibi bu day vermifl kargaya. Bu day alan karga çal ya konmam fl bir daha. Çal da rahata kavuflunca çal vermifl Pire Bey e. Nihayet çal dan çal alan Pire Bey rma a koflmufl. Bir de ne görsün, Pire Bey çal dan çal al p yetiflene kadar rma n sular al p götürmüfl Bit Hatun u. Çitlembik K z Bir varm fl, bir yokmufl. Allah n kulu çokmufl. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir Çitlembik K z varm fl. Annesi pazara giderken Çitlembi e, Aman Çitlembik, oca n üstünde süt tenceresi kayn yor. Sak n tencerenin kapa n açma, sütün içine düflersin, sütle beraber piflersin demifl. Çitlembik de bu sözleri dinleyip Tamam anneci im demifl. Çitlembik oturmufl, oynam fl, ifl görmüfl bir süre. Sonra kendi kendine, fiu tencerenin kapa n bir açay m da kar flt ray m demifl. Tencerenin kapa n açm fl, koca kepçeyi alm fl eline, bafllam fl kar flt rmaya. Kar flt r rken de tencerenin içine düflüvermifl. Pazardan gelen annesi durumu görünce feryat figan etmifl, saçlar n yolmufl. Çitlembi in babas gelmifl eve, kar s n n yolunmufl saçlar n görüp sebebini sormufl. Kad n: Ben saç m yolmay m da kim yolsun. Çitlembik süte düfltü sütle beraber piflti demifl. Üzüntüden harap olan babas o zaman ben de sakal m yolay m deyip sakal n yolmufl. Bahçede bir a aç varm fl. A aç, Çitlembi in babas n n sakallar n yolup a lad n görünce sebebini sormufl. Çitlembi in babas : Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, ben de sakal m yoldum demifl. A aç bunlar duyunca o zaman ben de yapraklar m dökerim deyip ç r l ç plak b rakm fl dallar n. O s rada a ac n dal na konan karga, a ac n birden bire bütün yapraklar n dökmesine flafl r p sebebini sormufl. A aç, kargaya: Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, ben de yapraklar m döktüm demifl. Karga çok üzülmüfl olanlara, madem öyle ben de gagam k rar m diye karfl l k vermifl. Karga su içmek için çeflmeye var nca, çeflme kargan n k r k gagas n görüp sebebini sormufl. Karga, çeflmeye: Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, a aç yapra n döktü, ben de gagam k rd m demifl. Çeflme olup bitene çok üzülmüfl, feryat figan etmifl. Öyleyse ben de suyumu kuruturum deyip son damlay damlatm fl. Evlerine su almak için çeflmeye gelen Ayflecik bakm fl ki çeflmenin suyu kurumufl, sebebini sormufl. Çeflme, Ayfleci e: Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, a aç yapra n döktü, karga gagas n k rd, ben de suyumu kuruttum demifl. Ayfleci in gözleri dolu dolu olmufl. Ben de testilerimi k ray m deyip tafla çalm fl testileri, evinin yoluna düflmüfl. Ayfleci in annesi eflikte su bekliyormufl. K z n n elindeki k r k testileri görünce sormufl. Ayflecik, annesine: Anneci im, Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, a aç yapra n döktü, karga gagas - n k rd, çeflme suyunu kuruttu, ben de testileri k rd m demifl. Annesi bunu duyunca Ayfleci i eline dolam fl da bir güzel dövmüfl. Masal Anlat c s : Necla Özer Yafl : 61 Do um Yeri: Ordu Adresi: Beykoz stanbul Mesle i: Ev Han m KAYNAKLAR Boratav, Pertev Naili. Tekerleme. Çev. smail Yerguz. Haz. M. Sabri Koz. stanbul: Tarih Vakf Yay nlar, Yüz Soruda Türk Halk Edebiyat. stanbul: Gerçek Yay nevi, Zaman Zaman çinde. stanbul: Adam Yay nlar, Çobano lu, Özkul. Halk Bilimi Kuramlar ve Araflt rma Yöntemleri Tarihine Girifl. Ankara: Akça Yay nlar, Ergin, Muharrem. Dede Korkut Kitab. stanbul: Milli E itim Bas mevi, Moran, Berna. Edebiyat Kuramlar ve Elefltiri. stanbul: letiflim Yay nlar, Karabafl, Seyfi. Dede Korkut ta Renkler. stanbul: Yap Kredi Yay nlar, Bütüncül Türk Budunbilimine Do ru. stanbul: Yap Kredi Yay nlar,

11 B R OH BABA SERÜVEN An Oh Baba Adventure Une aventure de "Oh Papa" Barbara Blackwell GÜLEN* ÖZET Yaflayan bir masal güzel bir flekilde anlatan yaflayan bir masalc nas l bulunur? Bu yaz da yaflayan bir masalc n n eski bir masal bir serüven olarak nas l keflf etti ini anlatmaktad r. Ayr ca masal n anlat m nda kar flm za ç kan arasöz ler incelenmektedir. Masal anlat c lar n ara söz kullan m dinleyicilerin masal n ana hatlar n takip etmelerine yard mc olmaktad r. Ara sözlerin de iflik ulamlar vard r: ö reticilik, elefltiri, itiraf gibi. Bu yaz, Oh Baba masal nda hangi ara söz ulam kullan ld n araflt rmaktad r. Anahtar Kelimeler Yaflayan masal, Arasöz, Masalc ABSTRACT How can one find an adept storyteller telling an attractive fairy tale as part of living folkore? After relating the adventure of discovering a living story teller and an old tale, this article will also discuss the storyteller s use of digression, which is employed to help the listeners follow the main plot of the tale. Also included is an examination of the different categories of digression such as didactic, critical and admission, used during the telling of the fairy tale Oh Baba. Key Words Living folklore, digression, storyteller Ankara-Eskiflehir yolunun 226 inci kmdeki Tepeköy de Osman U ur ad nda 84 yafl nda bir masalc dede yaflamaktad r. Osman Dede hayat boyunca çobanl k yapm fl ve üç kere evlenmifl. lk kar - s do um yaparken, ikinci kar s menenjitten ölmüfl. Üçüncü ve flimdiki kar s, Gülizar Nine nin Pakize ad nda bir k z varm fl ve o k z Osman Dede nin en küçük o lu, Ramazan ile evlenmifl. Onun için Pakize ve Ramazan hem kar koca hem de üvey kardefl oluyorlar. Böylece, Osman Dede hem Ayfle nin kay n pederi hemde üvey babas oluyor. Ramazan ve Pakize nin befl çocuklar var ve Ramazan, seyis olarak Ankara Binicilik htisas Külub ünde (ABiK) çal flt için ailece seyis lojmanlar nda oturuyorlar. Bu çal flma Osman Dede nin 19 Ekim 2003 tarihinde üç torununa, gelinine, ve kar - s na anlatt Oh Baba masal n n 13 dakikal k bir video kay t gösteriminin ara sözlerinin kullan m yle ilgili. Sorumuz fludur: Masalc Osman Dede Oh Baba masal nda lhan Baflgöz ün "Sözlü Anlat mda Ara Söz" adl makalesinde belirtti i hangi kategoriye ait ara sözleri kulland? lhan Baflgöz makalesinde ara sözü flöyle tan mlar: Standart sözlükler ara sözü ana temadan sapan bir pasaj ve ana konudan ayr lma, ana konudan uzaklaflma fleklinde tarif eder. (Eker, 2003, 192) Örne in, Oh Baba masal n anlat rken, anlat c Osman Dede ibibikleri kelimesini kulland ktan sonra dinleyecilere bu kelimenin manas n aç klar ve masal anlatmaya devam eder. Baflgöz ayn makalede ara sözün ulamlar n anlat r: 1) aç klay c ve ö re- * Bilkent Üniv. Türk Edb. Bölümü Yüksek Lisans Özel Ö rencisi 11

12 tici: Anlat c, bunu arkaik kelimeleri ve ifadeleri aç klamak için kullan r, 2) görüfl, yorum ve elefltiriyle ilgili: Anlat c, bunu flahsi felsefesi, protesto ve elefltiri için kullan r. 3) flahsi serzenifl ve itiraf: Anlat c, bunu flahsi problemlerini, derdini ve kederini aç a ç karmak için kullan r. (2003, ) Oh Baba masal nda yedi tane ara söz bulundu ve bunlar n hepsinin aç klay c ve ö retici ulama girdi i görüldü. Gösterimci Kuram, folklor ürününün yarat ld kültürü, flartlar ve zemini dikkate almak gerekti ini söylemektedir. (Görkem, ) Bu çerçevede ortam yans tmak için serüvenimize devam ediyoruz. 19 Ekim 2003 pazar günü saat sekizde ABiK ten Osman U ur un gelini Pakize, torunlar Cevahir, Tülay ve Kerim i alarak Tepeköy e hareket ettik. Üç buçuk saat sonra Osman Dede ve Gülizar Nine nin Tepeköy de oturduklar eve vard k. Bu ev avluyu çevreleyen tek katl binalardan ibarettir. Osman Dede nin ah rlar nda 15 koyunu, bir efle i ve s pas, bir ine i ve buza s, bir köpe i, tavuklar, horozlar ve kedileri var. Biz etraf gezdikten sonra hemen oturma odas na geçerek yemek yedik. Yemekten sonra, hepimiz Osman Dede nin üç masal n dinledik. Bana göre en de iflik ve ilginç masal Oh Baba idi. Masal dinledikten sonra hayvanlar avluya b rakt k ve onlar n oynaflmalar n seyrettik. Daha sonra efle i ve s pas n alarak çeflmeye gidip su ald k. Çünkü Tepeköy deki evlerde terkos suyu yok. Çeflmeden 200 metre uzaktaki bahçeden p rasa, so- an, lahana ve biber toplad ktan sonra yola koyulduk ve ABiK e saat 18:00 de vard k. Oh Baba masal bir çok yönden de ifl k bir masal. Masalda anne ö esi yok; sadece fakir bir baba ve o lu var. Kahraman m z babas na sayg l davranm yor. Karakterler büyülü bir flekilde don de ifltiriyorlar. Oh Baba karakteri kötü adam oluyor ve masal n sonunda öldürülüyor. Ayn zamanda masal n sonunda karakterler muradlar na eriyorlar. Osman U ur bu masal dedesinden dinlemifl. Köyde e lence olmad için aile ve arkadafllar bir araya geldiklerinde masal anlat r, m s r patlat r ve oyunlar oynarlarm fl. Onun için Osman Dede nin torunlar onun Oh Baba masal n anlatmas n isterlermifl. Onlara göre Oh Baba en sevdikleri masalm fl. Osman Dede yöresinde tan nm fl bir masalc. Örne in, ABiK te seyislerin ço- u Çifteler köylerinden gelmifller ve ço u akrabad rlar. Onlara bir masalc tan y p tan mad klar sorulunca, Ramazan n babas masalc. Güzel masal anlat r derler. Gösterim s ras nda, Osman Dede dinleyicileri güldürdü. Mimikleriyle, ses tonlamas yle hofl bir flekilde masal anlatt. Oh Baba masal n anlat rken yedi kere ara söz kulland. 1. Ara söz: Neyise ondan sonra diyor iflte adam diyor ki, Oh Baba, iflte ibibikler ötünce gel diyor. Biz ibibiklere kufllar mesela ötünce yaz n.. Burada anlat c dinleyicilere ibibiklerin manas n söylüyor. 2. Ara söz: fiimdi Oh Baba silkinirmifl sözde onu köpek olurmufl. Silkinirmifl kedi olurmufl. Silkinirmifl baflka muhlukatlar olurmufl Cocu a demifl Sende böyle yap Geri gelir çocu a dermifl Ö renmedin mi? Ö renmedim. Öte çocuk ötekilerinden ders ald ya. Burada anlat c dinleyiciye masalda daha once bahsetti i bir bilgiyi hat rlat - yor. 12

13 3. Ara söz: Çeflmenin deli inden kufl gibi ötüyor. Kuflun öttü ü yok ya.. Ötüyor bir de hemen çocu u ç kart yor çeflmenin deli inden. Dinleyiciye burada kufllar n ötmedi ini, Oh Baba n n öttü- ünü hat rlat yor. 4. Ara söz: fiimdi kendisi bir ar oluyor sinek. Üstlerinde gidiyor. Bakal m çocuk babas na ne diyecek.. Babas bilmiyor ya. Çocuk biliyormufl. Ondan sonra çocuk anl yor tabii, babas dermifl ondan sonra. O lum bir fley ö renemedin? dermifl. Anlat c dinleyiciye çocu- unun, Oh Baba onlar takip etti i için, bir sezgiye sahip oldu unu aç kl yor. 5. Ara söz: Baba diyor fiu avc lar görüyon mu? Görüyom. fiimdi bak diyor. Oradan bir tavflan kald racaklar. Biz tavflan derik tabii. Ondan sonra tavflan kald racaklar. Anlat c tavflan kelimesini aç kl yor. 6. Ara söz: Ondan sonra anahtar ondan sonra fleyde ondan sonra bir atmaca oluyor. Atmaca da bir kufllar yiyen o fleyleri. O da çocu un ard ndan takip ediyor. Anlat c atmacan n nas l bir kufl oldu unu aç kl yor. 7. Ara söz: K z gülü vermiyor. Ondan sonra Padiflah n k z gülümü versin derkene k z erkeleniyor. Ondan sonra tutuyor gülü flöyle gülü f rlatiyor. Gül ondan sonra bir tutam dar..dar derek, ufak kaya dar oluyor yay l p gidiyor. Anlat c dar y ufak kaya olarak tarif ediyor. Sonuç olarak, anlat c n n bu masalda ara sözü aç klay c bir unsur olarak kulland görülmüfltür. Ayr ca ço u ara sözün içinde ve sonunda flu sözler bulunur: derek, ya. Anlat c dinleyicileri daima akl nda tutarak masal n ana hatlar na takip etmelerine yard mc oluyor. Onun için masalc sadece masal anlatm yor. Dinleyicileri düflünerek masal daha iyi anlamalar için daima yard mc oluyor. Oh Baba Masal Metni Zaman yle bir fakir adam varm fl, çok fakir. Cocu uyla oduna gitmifller, k ra, oduna. Orada odunun dibine deflerkene cocu u ondan sonra böyle bir alt n kupa buluyor orada. Babas na diyor kine Baba diyor, Padiflah n k z na diyor bana git bana diyor Padiflah n n k z n beni iste. Adam da diyor kine Ule, O lum, diyor, Biz fakir adam k. Padiflah n nas l yan na nas l varacek biz, nas l isteyecek?. Ule, adam diyor. Sen Padiflah dan korkuyorn diyor da benden korkmuyorn m? diyor. Tahtay çekiyor. Babas na hücüm ediyor. Babas na vurmay. Babas da tamam diyor. Gidiyor. Padiflah n da üç sandalyesi varm fl. ikisi alt n. Birisi gümüfl. K z na diyor kine alt n sandalyeye oturtulmufl varm fl alt n sandalyeye oturmufl. Padiflah flöyle bir bakm fl Eeh? flte, ben Allah n emiriyle diyorum. O lun ne zenaatta? demifl. O lum hiç bir zenaatta de il demifl. Git demifl, O luna bir zenaata ver, görülmedik bir zenaata demifl, görülmedik. O zaman gel karfl ma demifl. fiimdi sabahtan kalkm fl adam müteessir olarak garip, garip. Çocu u ard na düflürmüfl gidermifl bir zanaat bulupta zanaata verecek. Birde giderken susam fllar bir de flöyle ufak bir az akan çeflme varm fl. Oraya çeflmeye var yorlar. Çeflmeye var p de fluradan bir su içelim diye e ilince ondan sonra flöyle e ilince bu dize tafla geliyor Oh diyor adam art k ah güdümsüyor. Birde Oh deyince hemen birde çeflmeden gelen flöyle ufak boylu bir sakall adam ç k yor. Buyur diyor. Yok diyor Ben sana bir fley demedim. Yahu, beni ça rd n. Ben geldim diyor Söyle diyor. Yok, mok dedi. lha söyle. Yahu, ben cocu umu diyor zanaata verece m diyor ona zenaata götürüyom. Tamam diyor. Hemen cocu un kellesine bir vuruyor. Çocu a bir eylem yap yor çeflmenin oradan sokuyor. Kendi de ard ndan gidiyor. Adam diyor Ule. Çocukta gitti elimizden diyor. Adam bak yor. Müteessir oluyor. Neyise ondan sonra diyor iflte adam diyor ki, Oh Baba, iflte ibibikler ötünce gel diyor. Biz ibibiklere kufllar mesela ötünce yaz n.. 1 Neyise flimdi oraya cocu u yönetiyor orada böyle neler kalm fl orada. K z, o lan on- 13

14 dan sonra orada girince onlar diyor kine: Aman kardeflim diyor Bak burada diyor, Ö rendim deme diyor. Ö rendim dersen diyor Burada kadimi kal rs n. Biz diyor Burada kald k. Bak. diyor Katiyen Ö renmedim de diyor fiimdi Oh Baba silkinirmifl flözde onu köpek olurmufl. Silkinirmifl kedi olurmufl. Silkinirmifl baflka muhlukatlar olurmufl Cocu a demifl Sende böyle yap Geri gelir cocu a dermifl Ö renmedin mi? O renmedim. Öte çocuk ötekilerindenden ders ald ya. Ö renmedin. Ö renmedim. Neyise zaman geliyor.. Ondan sonra babas var yor. Çeflmenin deli inden kufl gibi ötuyor. Kuflun öttü- ü yok ya.. Ötüyor bir de hemen çocu u ç kart yor çeflmenin deli inden.. Al diyor Yahu, diyor, Bu diyor Zihini kalmam fl diyor. Bir fley ö renemedi. flimdi kendisi bir ar oluyor sinek. Üstülerinde gidiyor. Bakal m çocuk babas na ne diyecek.. Babas bilmiyor ya. Çocuk biliyormufl. Ondan sonra çocuk anl yor tabii babas dermifl ondan sonra. O lum bir fley ö renemedin? Bir fley ö renemedim, Baba demifl. iler ye do ru neyise gitti. Bunlar takip ediyor. Ah o zaman cocuk babas na hiç ö renmedim diye hiç bir fley demeyince, o Bu diyor, Tamam. Bu bir fley ö renememifl diyor. Geri dönüyor..çocukta biliyor onun geri döndü ünü. O zaman diyor babas na diyor ki: Bir avc varm fl flöyle karfl da. Av yaparlarm fl orada. Taz varm fl yanda. Baba diyor flu avc lar görüyorn mu? Görüyorm. flimdi bak diyor. Oradan bir tavflan kald racaklar. Biz tavflan derik tabii. Ondan sonra tavflan kald racaklar. O taz lar dan öyle ben burdan silkinip bir taz olaca- m. O ondan sonra tavflan olup o taz lar öyle alaca m diyor. Sak n beni satayim deme Onlara beni satacak olursan diyor Sak n beni satayim deme. flu boynumun halkas - n ver me diyor. Boynumun halkas na verme. Gidiyor öyle bir tavflan oluyor. Ordan kalk yor bir de taz lar ordan kopuyor. O da buradan silkiniyor kopuyor. Taz larden evvel al yor tavflan flimdi o taz lardan Amca, bu taz y bize sat. Yok satmam. Sat. Sen istedi in kardar para al. Oradan istedi i kadar para al yor. Taz y veriyor halkay vermiyor. Halkay vermem. diyor. Yahu biz onu alt ndan yapt r k halkay. _öyle yapar k filan. Neyise sat yor bunu. Al yor paras. ileriye do ru var yor. Silkiniyor bir fley oluyor. Babas n n yan na geliyor. Babas na diyor, Nas l bu zenaat? diyor. O lum diyor K m ldama, eh. Neyise, flura bura derkene Oh Baba bunu takip ediyor. Aa ondan sonra bu oh.. Baba, diyor Ben gidece im Iflte mesela yol kavfla na bir hamam yapaca m. Orda diyor ondan sonra diyor Bütün h r m k rm adamlar oraya al flacak ondan sonra sak n diyor satma. Anahtar verme. Üstüne düflerler anahtar verme. diyor. Peki diyor ondan sonra var yor ondan sonra bir hamam yap yor. iflte diyorlar böyle bir filan hamam var flöyle flifal böyle flifal ondan sonrada neyse ondan sonra Oh Baba da geliyor. Oh Baba anl yor. Diyor, Bu hamam bana sat diyor. O da Satar m diyor ama anahtar vermem. Anahtar vermem. Verirsin. Vermezsen.. flura bura derken adamlar ondan sonra kucak kuca a kavgaya gidiyorlar. Kavgaya gidince ondan sonra adam tutuyor ondan sonra anahtar flöyle havaya do ru f rlat yor. Havaya f rlat nca ondan sonra hemen cocuk bir kufl oluyor uçuyor. Ondan sonra anahtar ondan sonra fleyde ondan sonra bir atmaca oluyor. Atmacada bir kufllar yiyen o fleyleri. O da çocu- un ard ndan takip ediyor. Ondan sonra ileriye do ru var yor ondan sonra bizimki bir çam a aca gül oluyor. Padiflah n k z n n kuca na düflüyor. Ondan sonra flimdi birde Oh Baba dikiliyor oraya. Padiflah n k z gülümü versin. Padiflah n k z gülümü versin. K z gülü vermiyor. Ondan sonra Padiflah n k z gülümü versin derkene k z erkeleniyor Ondan sonra tutuyor gülü flöyle gülü f rlatiyor. Gül ondan sonra bir tutam dar..dar derek, ufak kaya dar oluyor yay l p gidiyor. Ondan sonra hemen ondan sonra Oh Baba birde silkiniyor ondan sonra bir tavuk oluyor bafll yor o dar lar toplamay. Bir de o dar lar toplamay bafllas n. Ondan sonra dar lar silkiniyor bir tilki oluyor. Hemen Oh Baba n n bafl na çöküyor ondan sonra orada Oh Baba y yiyiyor. Ondan sonra yiyip içip muradlar na eriyorlar. NOTLAR 1 Italik harfler arasözleri gösteriyor. KAYNAKÇA Baflgöz, lhan. (2003) Sözlü anlat mda ara söz: Türk hikaye anlat c lar n n flahsi de erlendirmelerine ait bir durum incelenmesi in Ekler, G., Ekici, M., O uz, M.Ö., Özdemir, N. Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklafl mlar, Ankara: Milli Folklor, Görkem, smail. (1998) Türk halk hikayelerinin canl gösterim olarak incelenmesi Milli Folkor, Y l 10: Say 39:

15 GELENE N EVR M VE PATRONAJ The Evolution of Tradition, and Patronage L évolution de la tradition et le patronage Emrah PELVANO LU* ÖZET Bu çal flmada, Âfl k Mensubî ile babas Âfl k Meydanî üzerine yapt m z söylefliden elde ettti imiz, âfl kl k gelene i ile ilgili verileri; Kayseri nin moderniteye nispeten tepkili flehir hayat, patronaj ve âfl kl k gelene inin bu ba lamda geçirdi i evrimi tart flmak için kulland k. Anahtar Kelimeler Afl kl k Gelene i, Patronaj, Modernite, fiehir Hayat ABSTRACT This discussion is based on recorded conversations with Afl k Mensubî concerning his father Afl k Meydanî. This material is used to discuss the evolution of the âfl k tradition in the contexts of the relatively conservative milieu of the city of Kayseri and the patronage of the Turkish goverment. Key Words âfl k tradition, patronage, modernity, city life Türkiye de âfl kl k gelene i modernleflen flehir hayat içerisinde geleneksel normlar n dönüfltürerek yaflamaya devam etme çabas ndad r. Modernleflme öncesinde, flehir flehir, köy köy gezerek, konaklad klar yerlerde halk n ba fl lar ile geçimlerini sa layan âfl klar n, modernleflme süreciyle paralel iflleyen flehirleflmenin ve yaz l kültürün egemenli i alt nda, ba lam ndan uzaklaflm fl bir gelene i sürdürme flekilleri, halkbilimi çerçevesi içerisinde bir sorunsal olarak ele al nabilir. Nitekim biz de bu yaz m zda -genelleme yapman n sak ncalar n da an msayarak söyleyecek olursak- modernleflmeyi nispeten tepkili yaflayan bir büyükflehir olarak Kayseri de, saz âfl kl n icra eden Âfl k Mensubî (Dilaver Ero lu) ile, babas Âfl k Meydanî ( dris Ero lu) üzerine yapt m z söylefli sonucunda elde etti imiz bilgileri temel alarak, modern flehir hayat yla sorunlu bir birliktelik yaflayan âfl kl k gelene ini, bu ba lam üzerinden tart flaca z. Kayseri nin moderniteye nispeten tepkili bir flehir oldu unu yukar da söylemifltik. Afl k Mensubî, babas Âfl k Meydanî nin Kayseri ye geldikten sonra dermeçatma bir kulübe kurarak, burada ça r p ç rmaya bafllad n ve k sa zaman sonra gerek flehir halk ndan, gerekse de civar köylerden yo un bir izleyici kitlesinin babas n izlemeye bafllad n söylemiflti. Modernite öncesi âfl klar n flehir kahvelerinde saz çal p, hikâye anlatmalar na dair bir gösterge olabilecek bu durumla, Kayseri nin eksik modernli i aras nda bir nevi ba l lafl m kurulabilir, ancak burada yerleflik olan âfl k, hareketli olan izleyici kitledir ve bu da modern flehir hayat n n bir göstergesidir. Gelenek evrilerek de olsa devam etmek istemektedir. Gelene in bir aya olarak âfl ele al rsak, öteki aya performans talep eden ve civar köylerden sadece âfl dinlemek için gelen halk kitleleridir. Bu derme çatma bina içerisinde yap - lan performanslara zamanla baflka âfl klar da kat l r ve performans talebi artarak devam eder. Yöre âfl k potansiyeli fazla bir yer olmas na ra men konuflmam z esnas nda Âfl k Mensubî babas n n yeganeli ini sürekli vurgulam flt. Bu durumu ise Âfl k Meydanî nin, Kayseri toplum hayat içerisinde bu gelene e bir yer açmas na ba layabiliriz. Âfl klar geçimlerini çeflitli ifllerde * Bilkent Üniv. Türk Edb. Bölümü Yüksek Lisans Ö rencisi 15

16 çal flarak karfl lamaktad r. Performans esnas nda sat fla sunulan çay, kahve gibi içeceklerin gelirleriyle binan n bak m karfl - lanmaya çal fl l r. Gelene in devam için yerel piyasa flartlar na bir uyum çabas olarak al mlayabilece imiz bu iflletmecilik, Afl k Mensubî nin aktar m yla çaresizlikten dir. Bizce bu çaresizlik, sözlü kültür ba lam nda e lence (entertainment) olarak alg lanan ifl in, korunup de erlendirilmesi gereken sanat a evrimidir. Yine Âfl k Mensubî den ö rendi imize göre bu zaman zarf içerisinde Âfl k Meydanî devlet birimleriyle temasa geçer. Kültür bakanl n n çeflitli birimlerine mektuplar yazarak destek ve ilgi talep etmektedir. Âfl n maddi gücü kendi sanat n korumaya yetmemektedir ve bu noktada devletten istenilen bir nevi patronaj d r ( nalc k, fiair ve Patron). Nitekim konuflmam z n en önemli yerlerinde Âfl k Mensubî nin s kça âfl kl k gelene ine deste in, özellikle de devlet deste inin önenimi vurgulamas, bu patronaj istencinin do rudan bir göstergesi olarak alg lanabilir. Ancak Âfl k Meydanî nin sosyal ba lam n göz önünde bulunduracak olursak, patronaj talebinin modernite ve gelenek karfl tl nda farkl bir rol oynad n görürüz. E er, Türkiye Cumhuriyeti nin bir devlet gelene inden bahsedecek olursak, bu modern gelene i Osmanl mparatorlu u nun patrimonyal merkezî devlet gelene inden ne kadar soyutlayabiliriz? Osmanl kültürel miras n n büyük oranda reddiyesi üzerine kurulan T.C. kültür politikalar, divan fliirinin reddedilip bizim olan halk fliirinin daha öne ç kar lmas n benimsiyordu. Bu ba lamda tamamiyle tart fl labilir olarak T.C. nin Osmanl dan devrald devlet gelene i do rultusunda halk fliirini ve flairini destekledi ini (patronaj) söyleyebiliriz. 1 lmiyye s n f mensubu flehirli flairin yerini, s n fs z halktan saz flairi alm flt r ve bu gelenek sürmektedir. Yine tart fl labilir olarak nitelendirece im ve bu konuyla alakal bir di er nokta ise yukar da da bahsetti im âfl n yap - t n n ifl ten sanat a evrimi sürecidir. Âfl - n yap t n n de er lenmesi ve (entertainment) e lence al mlanmas ndan ç kmas ndan daha önce bahsetmifltim. fiehir ve modernite ba lam nda ama gelenek çerçevesinde sanat üretimi yapan âfl k, yüzy llard r kendisine nasip olmayan bir baflka gelenek üzerinden sanat n n ve dolay s yla gelene inin korunmas n beklemektedir. Toparlayacak olursak: Âfl k Meydanî Kayseri de, tedbirli bir modernite ba lam nda, flehir yaflant s nda âfl kl a yer açarak, gelene inin evrilmesini sa lam flt r. Bu evrim gelene in ifl ten sanat a evrimine paraleldir. fl ten farkl olarak de- erlenen sanat korunmal ve kollanmal - d r. Cumhuriyet önemli kültürel kodlar n d fllamakla birlikte merkezî devlet anlay - fl n Osmanl dan devralm flt r. Yükselen yeni de erler üzerine infla olunan yeni devlet, milliyetçilik ideoljisiyle de koflut olarak bizim olan halk edebiyat n ve halk fliirini desteklemifl ve cumhuriyetin kültürel kodlar ndan biri haline getirmifltir. Ancak devlet modernizminin normlar nda de iflim ve gevfleme yönelimi vard r. Bu de iflim h zlanan küreselleflme süreciyle beraber patrimonyal devlet gelene ine de zarar vermektedir. Bu konuda Âfl k Mensubî devletin giderek kendilerine s rt çevirdi inden bahseder. Sonuç olarak konuflmam z esnas nda âfl k taraf ndan s kça yap lan destek vurgusunu, etkisini yitirmekte olan patronaj için refleksif bir tav r olarak alg lanabilece ini düflünüyorum. Çünkü âfl k, geleneksel bir düflünüfl tarz ile gelene inin sadece bu patronaj ile devam edebilece ine inanmakta ve gelece i sorunlu görmektedir. NOTLAR 1 Bu öneriyi tart fl rken lber Ortayl n n alicenap devlet gelene imizin devam usülleri hakk ndaki çeflitli konuflma ve yaz lar ndan, ayr ca yine Halil nalc k n fiair ve Patron adl çal flmas ndan esinlendi imi belirtmeliyim. KAYNAK nalc k, Halil. fiair ve Patron. Ankara: Do u Bat Yay nlar,

17 ROMANT K VE ULUSÇU HALKB L MI ANLAYIfiININ T P K B R TEMS LC S : ORDU L HALKEV DERG S A Typical Representative of the Romantic-Nationalist Understanding of Folklore: The Journal of the Ordu Community Center Un représentant typique de l interprétation romantique et nationaliste du folklore: Le magazine du centre socioculturel d Ordu Neslihan DEM RKOL* ÖZET Halkevleri, halkbilimi merkezli etkinlikleri, yay nlar ve özellikle dergileri sayesinde Türk halkbilimi çal flmalar tarihinde önemli bir rol oynam flt r. Sözlü edebiyat ürünlerinin yaz l kaynaklar ve halkevlerinin halkbilimi anlay fllar n n bir yans mas olarak dergiler özel bir dikkati gerekli k lmaktad r. Bu çal flma, Ordu Halkevi Dergisi nin çal flmalar nda kullan lan araflt rma yöntemlerinin ve halkevinin halkbilimi anlay fl - n n belirlenmesi amac yla yap lan incelemesinin sonuçlar n içermektedir. Anahtar Kelimeler Halkevi, Halkbilim, Dergi ABSTRACT Community centers have a significant role in the history of Turkish folklore studies through their folklore-oriented activities, publications and especially magazines. The latter deserve special attention as a written source of oral literature products and a reflection of the folklore understanding of the community centers. This study includes the results of the analysis of a community center magazine, Ordu Community Center Magazine, focusing on the research methods used in the magazine s studies and the community center s understanding of folklore. Key Words Community center, Folklore, Magazine Bu yaz da Ordu ili Halkevinin yay n organ olan ve önceleri Ordu, daha sonra ise Yeflil Ordu ad yla yay mlanan dergiyi incelece im. nceleme s ras nda dergiyi iki yönüyle ele alaca m: Halkbilimine yaklafl m ve halkbilimi çal flmalar nda kulland yöntemler. ncelemeye geçmeden önce, dergiyi k saca tan tmak istiyorum. lk say s fiubat 1944 tarihinde Ordu ad yla ç kan dergi, ayl k olarak yay mlan yor ve her say yaklafl k 20 sayfadan olufluyor. Elimizde bulunan 20 say n n sekizi y llar na, geri kalan da y llar na ait. Mevcut say larda, derginin ad n n neden Yeflil Ordu olarak de ifltirildi ine dair herhangi bir bilgiye rastlayamad m. nceleme konusu olarak bu dergiyi seçmemin, Ordulu olmam ve o dönemde Ordu da ne tür çal flmalar yap ld na iliflkin merak m d fl nda bir nedeni yoktu. Aç kças, Ordu ili ve çevresinin günümüzde canl halk kültürü alan olarak say lmad n düflündü üm için, dergide zengin derleme malzemeleri ve halkbilimi çal flmalar bulmay da beklemiyordum. Ancak dergiyi incelerken, bu düflüncemde yan ld m gördüm. Özel folklor sayfalar n n bulundu u dergi- * Bilkent Üniv. Türk Edb. Bölümü Yüksek Lisans Ö rencisi 17

18 de, halk kültürü ürünleri aç s ndan önemli miktarda derleme yap lm fl. Sadece sözlü kaynaklar de il, yaz l kaynaklar da kullan lm fl. Özellikle halk ve Divan edebiyat flairleri ile ilgili çal flmalarda Ordulu Âfl k T fl n n cönklerinden yararlan ld belirtilmifl. Ordu dergisini halkbilimine yaklafl m aç s ndan incelemeden önce, halkbilimi terimleri ve çeflitli düflünce ak mlar n n tarih içinde halkbilimine bak fllar yla ilgili kuramsal bir arka plan vermenin yararl olaca n düflünüyorum. Alan Dundes, Folklor Nedir? bafll kl yaz s nda, üzerinde büyük oranda anlaflmaya var lm fl, ortak bir folklor tan m n n olmad n söyler. Dundes e göre, folklorun tan m nda yayg n olarak kullan lan sözlü gelene i oluflturma ya da sözlü gelenek içinde yer alma ölçütü tan m için yeterli de ildir. Halkbilimciler, folklor ürünlerini tan mlarken genellikle bu ürünlerin yaz s z kültürde sözlü olarak aktar lma yönünü vurgularlar. Dundes, bu görüfle üç noktada karfl ç - kar. Bunlardan ilki, sözlü olarak aktar - lan her fleyin folklor ürünü olarak tan mlanamayaca olgusudur. Dundes e göre, evlenme biçimleri, av teknikleri folklor olarak say labilirken, traktörün nas l kullan laca n n ya da difllerin nas l f rçalanaca n n sözlü olarak ö retilmesi, bunlar n folklor ürünü olarak say lmas için yeterli de ildir. Dundes in itiraz etti i ikinci nokta ise baz folklor ürünlerinin sadece sözlü gelenek içinde de il, yaz l olarak da bulunabilmesidir. Dundes, mezar tafl yaz lar n, mektuplar ve ithaf yaz lar n yaz l folklora örnek olarak gösterir. Son olarak Dundes, çocuk oyunlar, jestler, halk danslar gibi beden hareketlerine dayal folklor ürünlerine dikkati çeker. Dundes e göre, bu ürünler gözlem ve kat lma yoluyla da ö renilip yay labilir. Dundes, folklorun tan m ile ilgili olarak halk kavram n da irdeler. Dundes e göre, köylü toplum ya da k rsal gruplar olarak yap lan halk tan mlamalar yanl flt r. Kavram böyle bir anlay flla ele al nd nda, halk n flehirde oturmad, flehirde oturan n folkloru olamayaca sonucu ç kar. Böyle bir tutum bizi, dolayl olarak, halk n ve folklor ürünlerinin günümüzde yok olmaya mahkum oldu u varsay m na götürür. Dundes, Halk Kimdir? bafll kl yaz s nda folklorun k smen de olsa cahillikle iliflkilendirildi ini ve bunun sonucunda da okuryazarl k artt kça, teknoloji ilerledikçe folklorun yok olaca yarg s na var ld - n söyler. Bu yarg n n kabul edilemez oldu unu savunan Dundes, bu konudaki görüfllerini flu flekilde ifade eder: Teknoloji halk bilgisini yok etmedi i gibi, halk bilgisinin yay lmas nda ve aktar lmas nda hayati öneme haiz bir faktör haline gelmekte ve yeni halk bilgisi oluflumuna da heyecan verici bir ilham kayna olmaktad r (151). Alan Dundes in halk ve halkbilimi hakk ndaki görüfl ve bu kavramlar n ele al n fl biçimlerine getirdi i elefltirilerine k saca de indikten sonra, çeflitli görüfllerin halkbilimine bak fllar n özet olarak vermek istiyorum. lhan Baflgöz, Mark Azadovski nin Sibirya dan Bir Masal Anas adl kitab n n Türkçe çevirisine yazd giriflte bu konuyu irdeler. Baflgöz, Giuseppe Cocchiara n n The History of Folklore in Europe adl çal flmas na yer yer göndermeler yaharak, bafllang çta ilkel insan izleme e ilimi olarak ortaya ç kan hareketin, zaman içinde Avrupa n n çeflitli ülkelerinde ulusun özgeçmifline dönme biçimini ald n söyler. Bu durumun ilk örne i, ngiltere de ortaya ç kar. ngiltere yi, etra- 18

19 f n saran farkl kültürlerin etkisiyle kendi kültürünü kaybetme tehlikesiyle karfl karfl ya kalan sviçre izler. Baflgöz, yaz s nda Finlandiya ve Rusya örneklerine de yer verir. Baflgöz e göre, 19. yüzy l n n ikinci yar s na kadar romantik edebiyat ve ulusçuluk ak m halkbilimi ile yak n iliflki içindedir. Baflgöz ün adland rd biçimiyle bu romantik ve ulusçu halkbilimi görüflleri, halk kültürünü uluslar n n öz kültürleri ve ulusal benliklerinin temeli olarak kabul eder, ulusal benli in tehdit alt nda oldu u dönemlerde halk kültürüne yönelirler. Alan Dundes in dile getirdi i yan lg ya düflerek halk sadece saf Avrupa köylüsü kavram yla de il, ayn zamanda ulus kavram yla da özdefllefltirir; halk ürünlerini de bu köylülerden derlediklerinden ibaret sayarlar. Ulusal varl klar n ve kimliklerini bu saf köylülerden derledikleri halk ürünleri üzerine kurma çabas içindedirler. Halkbilimi alan - n n önde gelen isimlerinden biri olan Johann Gottfried Herder in bu konudaki görüflleri bu iddiay destekleyecek bir örnek olarak gösterilebilir. Baflgöz, Herder in görüfllerini flöyle özetler: Uluslar n ba ms z yaflamas ve geliflmesi, flu veya bu nedenle kesintiye u rar, ya da tehlikeye düflerse ulusu ve ulus kültürünü kurtarmak için tutulacak en do ru yol halk türkülerini toplamak, onlar ulusal ruhu canland rmak ve korumak için kullanmakt r (8). Baflgöz, Türkiye deki halkbilimcilerin, uzun süre Ziya Gökalp ve Fuat Köprülü nün izinden giderek romantik ulusçu bak fl aç s ya da tarihi-co rafi Fin yöntemi çerçevesinde araflt rmalar n yürüttüklerini belirtir. Hande A. Birkalan n Türkiye de Halkbilimi ve Baz Türk Halkbilimcileri bafll kl makalesi, Türk halkbiliminin tarihini ö renmek aç s ndan önemli bir çal flmad r. Birkalan, makalesinde Türkiye deki halkbiliminin temelini oluflturan iki önemli ak mdan söz eder. Bu ak mlardan ilki Tanzimat Dönemi nde ortaya ç km flt r. Bu dönemde ayd nlar yüzlerini, bir zamanlar küçümsedikleri halk kültürüne dönmüfller ve halk kültürü kuflaklar n devaml l n sa layacak itici güç olarak kabul edilmifltir. Bu dönemde halk kimli ini, dolay s yla ulus kavram n öne ç karan Ziya Pafla, Ahmet Vefik, Mehmet Emin Yurdakul gibi ayd nlar kendilerinden sonraki romantik, ulusçu ak m n da zeminini haz rlam fllard r. Birkalan n makalesinde yer verdi i ikinci ak m, bu romantik ve ulusçu halkbilimi görüflüdür. Bu dönemde ulusçuluk ideolojisi halkbilimi çal flmalar n etkilemifl, t pk Avrupa da oldu u gibi Türkiye de de halk kavram, ulus kavram yla iç içe geçmifltir. Ancak Birkalan, ayd n terimi ile halk teriminin Türk halkbiliminde Avrupa daki kadar kesin çizgilerle birbirinden ayr lmad na iflaret eder. Osmanl döneminden kalma ümmete dayal millet kavram nedeniyle, halk tam olarak henüz ulus un yerini almam flt r. Birkalan, ilerleyen milli-devlet düflüncesinin geliflmesiyle birlikte, halk terimi[nin], ulus kavram taraf na daha çok çekil[di ini] ve halkbilimi malzemeleri[nin] birer milli kültür hazinesi olarak de erlendiril[di- ini] (9) belirtir. Bu yaklafl m, Türkiye deki halkbilimi çal flmalar n n gelece- inde büyük oranda etkili olacakt r. Sosyoloji alan nda Ziya Gökalp in, felsefe alan nda R za Tevfik in ve edebiyat alan nda Fuat Köprülü nün bafl çekti i bu romantik ve ulusçu halkbilim anlay fl - n n ideolojik kaleleri olarak Türk Ocaklar kurulur. Ancak Cumhuriyetin ilk y llar nda kapat lan Türk Ocaklar n n 19

20 yerini, bu defa Halkevleri al r. Birkalan yaz s nda, halkbiliminin Türkiye de bir bilim dal haline gelmesinde, Halkevlerinin üstlendi i rolü vurgular ve bu bilime olan ilginin artmas n sa lad klar n belirtir. Halkevlerinin yay nlad klar dergilerin, kitaplar n ve k lavuzlar n halkbilimi çal flmalar n n yayg nlaflt r lmas ndaki önemi yads namaz. Yukar da verdi im bütün bu kuramsal arka plandan hareketle Ordu ili Halkevi Dergisi nin, halkbilimine yaklafl m n irdeleyece im. Derginin 19 fiubat 1944 tarihli ilk say s n n ilk sayfas asl nda derginin halkbilimi hakk ndaki görüfllerini aç k bir biçimde ortaya koyuyor. Dergi yazar Sadri Us, Ç karken bafll n tafl yan yaz s n n bafl na biri fiükrü Saraco lu ndan, ikisi Ziya Gökalp ten al nt lanan üç epigrafa yer vermifl. Bu epigraflar n önemli olduklar n düflündü üm için s ras yla al nt l yorum. lk cümle, fiükrü Saraco lu na ait: Biz Türk üz. Türkçü yüz ve daima Türkçü kalaca z. Bizim için Türkçü lük bir kan meselesi oldu u kadar ve lâakal o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz azalan ve azaltan Türkçü de il, ço alan ve ço altan Türkçü yüz ve her vakit bu istikamette çal flaca z. Ziya Gökalp ten al nt lanan cümleler ise flöyle: Halka do ru gitmek, harsa do ru gitmek mahiyetindedir. Çünkü, halk, millî hars n canl bir müzesidir ve Okumufllar! B rak n z gururu, Millî hars ö reniniz Milletten!. fiükrü Saraco lu ve Ziya Gökalp in bu cümlelerine ek olarak, yaz n n içeri ine de k saca de inmek istiyorum. Yazar Sadri Us a göre, büyük Türk dünyas - n n, millî özden do aca gerçe inin art k fark na var lm flt r ve Halkevleri millî özü aray fl için at lan en önemli ad md r. Hars [kültür], öz ve millî duygular n tâ kendisi[dir] ve bu öz ancak halka inilerek, halkla beslenip halkla beraber yükselerek bulunabilir. Halk, bu evlerde okumufllardan bilgi al rken, okumufllar da halk tan ulusal kültürü ö renmektedirler. Böylece ulusal kültürün temelleri oluflturulmaktad r. Al nt lar incelendi inde, Ordu ili Halkevi Dergisi nin halkbilimine yaklafl m ortaya ç k yor. Avrupa da 18. yüzy lda ortaya ç kan, Türkiye de Tanzimat Devri ndeki ilk temsilcilerinin ard ndan Ziya Gökalp, R za Tevfik ve Fuat Köprülü ile güçlü bir harekete dönüflen romantik ve ulusçu halkbilimi yaklafl m Cumhuriyet in ilk y llar nda Halkevlerinin çal flma mant nda da kendini göstermektedir. Ordu ili Halkevi Dergisi de bu romantik, ulusçu ak m n izinden gitmektedir. lhan Baflgöz ün yaz s nda da ifade etti i gibi halk kültürünün ürünleri art k ulusal kültür ürünleri olarak kabul edilmekte ve yeni yeni oluflmakta olan ulus-devletin gelecekteki varl aç s ndan vazgeçilmez ö eler olarak kabul edilmektedir. Amaç ulusal bir kültür oluflturmak ise, bu kültür kayna n mutlaka halktan almal, ayd nlar Osmanl mparatorlu u döneminde ihmal edilen bu alana e ilmelidirler. Halk kültürüne verilen bu önem, derginin di er say lar nda zaman zaman abart lmakta, neredeyse ululanmaktad r. Bu alanda çal flma yap lmas için gençler özendirilmektedir. Derginin 1 Ocak 1948 tarihli say s nda yer alan Yavadal Hakk n n Kar s ile Dondurmac Yusuf a ait ki A t bafll kl yaz daki flu sözler, bu özendirme çabalar n bir kan t d r: Bir çok de erli folklor malzemesini saklayan dima lar yavafl yavafl aram zdan sönüp gidiyorlar. Vakit geçirmeden bunlardan 20

Z NC RLEME MASALLARDA YAPI VE filev

Z NC RLEME MASALLARDA YAPI VE filev Z NC RLEME MASALLARDA YAPI VE filev The Structure and Function of Tall-Tales Structure et fonction dans les "contes enchaînés" Nilay ÖZER* ÖZET Bir tekerlemeyle bafllay p iki zincirleme masalla devam eden,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ROMANT K VE ULUSÇU HALKB L MI ANLAYIfiININ T P K B R TEMS LC S : ORDU L HALKEV DERG S

ROMANT K VE ULUSÇU HALKB L MI ANLAYIfiININ T P K B R TEMS LC S : ORDU L HALKEV DERG S ROMANT K VE ULUSÇU HALKB L MI ANLAYIfiININ T P K B R TEMS LC S : ORDU L HALKEV DERG S A Typical Representative of the Romantic-Nationalist Understanding of Folklore: The Journal of the Ordu Community Center

Detaylı

Sevdi im Birkaç Soru

Sevdi im Birkaç Soru Sevdi im Birkaç Soru M atematikte öyle sorular vard r ki, yan t bulmak önce çok zor gibi gelebilir, sonradan -saatler, günler, aylar, hatta kimi zaman y llar sonra- yan t n çok basit oldu u anlafl l r.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu

Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu Triello Düello, herkesin bildi i üzere, iki kifli aras nda yap l r. Trielloyu 1 herkes bilmeyebilir... Triello üç kifli aras nda yap - l r, ya da oynan r..., B ve, triello yapacak üç kifli olsun. Önce,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9

Kay s 9 Armut 12 Çilek 15 Elma 9 Nesne Grafi i ve Tablo MATEMAT K 17. Afla daki tablolardan hangisi bu grafikteki verilere göre düzenlenmifltir? a. Meyve Say s b. Meyve Say s c. Kay s 3 Armut 4 Çilek 5 Elma 3 Kay s 9 Armut 12 Çilek 15

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab

4. Ünite Ö retmen K lavuz Kitab . Ünite Ö retmen K lavuz Kitab S n f: 1 : Matematik Ünite Numaras : 1 Ünite Süresi: ders saati / GEOMETR Örüntü ve Süslemeler Örüntü ve Süslemeler EK M EYLÜL Do al Do al 1. Bir örüntüdeki iliflkiyi belirler..

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf

DERS 1. Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek. DÜZEY: 3. Sınıf DERS 1 Ben de Varım! Farklılıkları Gözetmek DÜZEY: 3. Sınıf Kazanımlar: 1. İnsanların benzer ve farklı fiziksel özellikleri ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçları olduğunu fark eder. 2. Engellilerin toplumsal

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı