M L L Î F O L K L O R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 8 Y l/year/année: 16 Say /Number/Nombre: 63 Güz/Autumn/Automne: 2004 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword/ Par l'éditeur...4 M. Öcal O UZ Zincirleme Masallarda Yap ve fllev/the Structure and Function of Tall-Tales/Structure et fonction dans les "contes enchaînés"...5 Nilay ÖZER Bir "Oh Baba" Serüveni/An Oh Baba Adventure/Une aventure de "Oh Papa"...11 Barbara Blackwell GÜLEN Gelene in Evrimi ve Patronaj/The Evolution of Tradition, and Patronage/L évolution de la tradition et le patronage...15 Emrah PELVANO LU Romantik ve Ulusçu Halkbilimi Anlay fl n n Tipik Bir Temsilcisi: Ordu li Halkevi Dergisi/A Typical Representative of the Romantic-Nationalist Understanding of Folklore: The Journal of the Ordu Community Center/Un représentant typique de l interprétation romantique et nationaliste du folklore: Le magazine du centre socioculturel d Ordu...17 Neslihan DEM RKOL Konya Halkevi Dergisinin Do um Sanc lar Ba lam nda "Halk Edebiyat "/ Folk Literature Examined in the Context of the Birth Pangs of The Journal of the Konya Community Center/"La littérature populaire" dans le contexte de la naissance de la revue de la Maison du peuple de Konya...23 Arif Nat R LEY Tek Parti Dönemi, Milliyetçi Halkbilimi Anlay fl ve Çorumlu Halkevi Dergisi/The Nationalist Understanding of Folklore During the Era of Single-Party Rule in Turkey, and The Journal of the Çorum Community Center/La période du parti unique, l interprétation nationaliste du folklore et la revue de la Maison du peuple de Çorumlu...30 Gökhan TUNÇ ÇEV R LER / TRANSLATIONS /TRADUCTIONS Tarih ve Mit...37 Yazan: Lord RAGLAN Çev.: Levent SOYSAL Halkbiliminin Retorikal Teorisi çin Girifl Sözleri...45 Yazan: Roger D. ABRAHAMS Çev.: Ayfle YAVUZ, Nilgül AYTUZLAR, Emine AYDO AN 1

2 Halk Bilimini Etnolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Aç klamak...60 Yazan: Roger D. ABRAHAMS Çev.: Ayça YAVUZ Bilgisayar ve Tarihî-Co rafî Fin Metodu...65 Yazanlar: Bruce A. ROSENBERG - John B. SMITH Çeviren: Ayflenur NAZLI Mitte ve Gerçekte Tavflan Bir nceleme Yaz s...70 Yazan: John Andrew BOYLE Çev.: Feridun ÇOTRA-Hüseyin TAfiDEM R Mitleri Tan mlamak Üzerine...77 Yazan: G.S.KIRK Çev: Kadriye TÜRKAN Mo olca'da Yer Adlar ve Renk Simgecili i...84 Yazan: Dr. Myagmar SARUUL-ERDENE Çev.: Abbas KARAKAYA Halkbilimi, Sözlü Sanat ve Kültür...86 Yazan: William BASCOM Çev.: Nilgül AYTUZLAR Halkbilimi Çal flma Yöntemleri...92 Yazan: Alan DUNDES Çev.: Ayflenur NAZLI Halk Yaflam...98 Yazan: DON YODER Çev.: Ayça YAVUZ SÖYLEfi / INTERVIEW "Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve nceleme Yöntemleri" Kitab Hakk nda Prof. Dr. Metin Ekici le Sohbet P nar DÖNMEZ FEDAKAR TANITMALAR / BOOK REVIEWS / COMPTES RENDUS Türk Halk Edebiyat El Kitab Halil brahim fiah N Millî Folklor-Uluslararas Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri /The Publication Principles/ Principes de publication

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Erman ARTUN Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIfi Prof. Dr. Pakize AYTAÇ Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Hendrik BOESCHOTEN Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali ÇEL K Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. Metin EK C Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. Gürbüz ERG NER Prof. Dr. Henry GLASSIE Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Muharrem KASIMLI Prof. Dr. Töre M RZAYEV Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Uli SCHAMILOGLU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Esma fi MfiEK Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Ali TORUN Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Mehmet AÇA Doç. Dr. smet ÇET N Doç. Dr. Ayfle YÜCEL ÇET N Doç. Dr. Ahmet DO AN Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Aynur KOÇAK Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Naciye YILDIZ Bu say ya ek Prof. Dr. Kemal SILAY Doç. Dr. Ali Fuat B LKAN Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Kültür Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniv. (ABD) 100. Y l Üniv. (Türkiye) Johannes Gutenberg Üniversitesi (Almanya) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Baflkent Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) Bilimler Akademisi (Özbekistan) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (ABD) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (ABD) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Indiana Üniversitesi (ABD) Fatih Üniversitesi (Türkiye) 3

4 B RKAÇ SÖZ Merhaba Sevgili Okur, Milli Folklor, Türk halkbiliminin uluslar aras bilimsel sesi olman n sorumlu unu tafl yarak 63. say ya ulaflman n mutlulu unu sizlerle paylafl yor. 62. say dan bugüne sizlerle paylaflmak istedi imiz kimi sevinçli ve üzüntülü haberlerimiz de oldu: BEfi NDEKS N TARADI I DERG : Milli Folklor okurunun yak ndan izledi i gibi dergimiz uluslar aras indekslerden Modern Language Association of America (MLA), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Intirnational Bibliographiy of the Social Sciences (IBSS) ve Türkologischer Anzeiger (TA) taraf ndan kaydedilmekteydi. 62. say n n yay n n izleyen günlerde Ulrich's Periodicals Directory (UPD) de dergimizi taramaya bafllam flt r. Böylece Millî Folklor sosyal bilimler alan nda befl uluslar aras indeksin tarad Türkiye kaynakl tek dergi olma özelli ine ulaflt. Önümüzdeki dönemde di er uluslar aras indekslerin de dergimizi taramaya bafllayaca na inan yoruz. Belki de 64. say da bunun sevinçli haberini sizlerle paylaflaca z. G.Ü. TÜRK HALKB L M BÖLÜMÜ 2003 y l nda UNESCO'da Somut Olmayan Kültürel Miras n Korunmas Sözleflmesinin kabul edilmesinden sonra ulusal düzeyde bu sözleflmenin öngörülerini bir bir hayata geçirmeye bafllayan G.Ü'de Fen Edebiyat Fakültesi Gazi Türk Halkbilimi Toplulu u, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Program Rektörlü e ba l Türk Halkbilimi Araflt rma ve Uygulama Merkezi ve bu merkeze ba l Uygulamal Halkbilimi Müzesinden sonra, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Halkbilimi Bölümü de kurulmufl ve ö retim y l nda Prof. Dr. Öcal O uz'un baflkanl nda 32 ö renci ile lisans program na bafllam flt r. Türk Halk Kültürü çal flmalar na G.Ü.'nin gösterdi i duyarl l n n somut olmayan kültürel miras n korunmas ba lam nda yeni geliflmelere ve bilimsel çal flmalara kap açaca na ve bunun da yeni kurumlaflmakta olan üniversitelerimize bir model oluflturaca na inan yoruz. BENER CORDAN Eski Milli E itim Müsteflarlar ndan ve YÖK Baflkan Vekili Bener Cordan' geçti imiz A ustos ay nda kaybettik. Bener Cordan e itim bürokrasisindeki bu görevlerinden önce K.T.Ü.'de uzun y llar Türk Halkbilimi hocal yapm flt. Bu sat rlar n yazar da bu dönemde Bener Cordan' n ö rencisi olmufltu. Bürokrat olarak da Türk Halkbiliminin geliflmesi yönündeki nitelikli çabalara hep destek oldu. Onun erken ölümü Türk Halkbilimi için çok ac bir kay p oldu. Mekan cennet olsun. ARMA AN SAYILAR Bilindi i üzere, dergimizin 64. say - s n n Prof. Dr. Muhan BAL, 68. say - s n n ise Prof. Dr. Abdurrahman GÜ- ZEL arma an olarak yay mlanaca n daha önce duyurmufltuk. Bu duyurular, arma an say lara kat lmak için davet niteli indedir. Dergimiz, hiçbir meslektafl m zdan baflka bir yöntemle yaz talep etmemektedir. TEfiEKKÜR Bu say daki kimi çevirilerin düzeltmelerini yapan Evrim ÖLÇER ve Tuba SALTIK ÖZKAN'a Millî Folklor teflekkür borçludur. Muhan BAL Arma an 'nda buluflmak üzere... M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 4

5 Z NC RLEME MASALLARDA YAPI VE filev The Structure and Function of Tall-Tales Structure et fonction dans les "contes enchaînés" Nilay ÖZER* ÖZET Bir tekerlemeyle bafllay p iki zincirleme masalla devam eden, toplam sekiz masal n anlat ld bir performanstan, yap sal ve ifllevsel benzerlikleri dolay s yla iki zincirleme masal ele al nacak, bunlar n çözümlemelerinden hareketle, bugüne kadar zincirleme masal türü için öne sürülen görüfllerden de yararlanarak, bu masal türünün yap ve ifllevini kavramak için yeni olanaklar aranacakt r. Anahtar Kelimeler Zincirleme masal, karfl t yans mal yap, Jacobson un iletiflim modeli ABSTRACT We will discuss two chaining tales taken from a folk narrative performance starting with a playful formula and including eight tales. These two tales, which have structural and functional similarities, will be examined with the purpose of adding new perspectives to the understanding of chaining tales. Key Words Chaining tale, opposite reflexible structure, Jacobson s communication model Karfl t Yans mal ya da Bir letiflim Modeli Olarak Yap Zincirleme masallar bir kahraman n bafl ndan geçen basit bir olay anlat r. Anlat mdaki fark, olay n karakterler aras nda yay lmas, bir karakterden di- erine sürekli bir aktar m n, yönlendirmenin olmas d r. Pertev Naili Boratav, zincirleme masallardaki halkalar aras nda s k bir mant k ba oldu unu ve anlat n n bu halkalar n say s ölçüsünde uzad n söyler. Çok kez anlat bir yerden sonra ters yön izleyerek son olaydan bafltakine, ya da maceraya son kar flan kifliden ilktekine do ru yürütülür ve bir tak m haz r anlat ve konuflma kal plar ana olay çevreler. Boratav, bu nedenlerden dolay zincirleme masallara, kal pl masallar da denildi ini belirtir ( 100 Soruda.. 95). Zincirleme masallar iki farkl yap - lan fl gösterir. Birincisinde kahraman n bafl ndan geçen olay yan karakterlere aktar l r ve halkan n k r lmas yla, sorun olumlu ya da olumsuz bir sonuca ba lan r. kinci yap lan flta ise halka k r ld ktan sonra masal tersine ifllemeye bafllar. Meselâ Bit Hatun ve Pire Bey tersine iflleyen mekanizmaya, Çitlembik K z adl masalsa tek yönlü mekanizmaya sahiptir. Pire Bey in rma n karfl s na atlay p, Bit Hatun un sulara kap lmas yla olaylar zinciri bafllar. Bit Hatun u kurtarmak için çal dan yard m isteyen Pire Bey önce kargaya, sonra olaya kat lan di er karakterlere yönlendirilir. En son kedinin istedi i peyniri bulup getirince zincir tersine ifller ve çal dan istedi i yard m alarak Bit Hatun u kurtarmaya koflar. Elbette Pire Bey gelene kadar Bit Hatun düfltü ü yerde kalmam fl, sulara kap l p gitmifltir. Peynirin bulunmas, tersine süreci bafllatan ara anlat olarak bir çeflit ayna * Bilkent Üniv. Türk Edb. Bölümü Yüksek Lisans Ö rencisi 5

6 görevi görür. Ancak simetrik bir aynalamadan bahsedilemez. Buradaki aynalama tam da Seyfi Karabafl n karfl t yans mal yap kuram na uyan bir aynalamad r. Karabafl, Dede Korkut ta Renkler adl çal flmas nda, Dede Korkut O uznameleri nin yap lar n incelemek için kulland karfl t yans mal yap yöntemini k saca anlat r. Buna göre, anlat n n tek say l say da anlat m parçalar ndan oluflmas gerekir. Bu anlat m parçalar - na anlat m birimi denir. Anlat m birimleri, anlat n n iki ucundan ortas na do ru bak fl ml olarak s ralan rlar. Anlat m birimlerinin ortas nda merkez anlat birimi yer al r ve merkez anlat biriminin iki yan nda bak fl ml olarak s ralanan anlat birimi çiftleri de anlat m birimi kümeleri dir. Bu kümelerin içerikleri benzer, ancak anlat ya katk lar karfl tt r (10). Karabafl n, Bütüncül Türk Budunbilimine Do ru adl kitab nda çeflitli masallar n yap s n çözmek için de kulland yöntem baz zorlama yanlar içerir. Anlat m birimi olarak seçilen olaylar kimi zaman keyfidir ve bir küme oluflturdu u birimle ba lant s tam olarak kestirilemez. Ayr ca anlat dan tek say l say da anlat m birimi ç karmak, yöntemi kullanan araflt r c n n, metni yönteme uydurma ustal na kal r. Dolay s yla Dede Korkut O uznameleri ve uzun kar fl k masallar için her zaman kullan fll olmayan bu yöntem, halka k r ld ktan sonra tersine iflleyen zincirleme masallara birebir uyar. Zaten yap s aç kça görünen zincirleme masallar n, karfl t yans mal yöntemle çözümlenmesinin gereksiz oldu u düflünülebilir. Burada gösterilmek istenen, belli bir yerden sonra olaylar n tersine döndü ü her zincirleme masalda tek say l say da anlat m biriminin bulundu udur. Çünkü halkay k ran olay n (merkez anlat birimi) öncesi ve sonras ndaki halka say lar eflit olaca ndan toplamda daima tek say l say da birim bulunur. Bit Hatun ve Pire Bey masal ndaki yap lanman n, Dede Korkut O uznameleri ndeki manzum bölümlerin yap Bit Hatun rma n sular na kap l r 2 - Pire Bey çal dan çal ister 3 Çal, kargan n üstüne konmamas n ister 4 - Karga ambardan bu day ister 5 - Ambar, farenin kendisine dadanmamas n ister 6 - Fare, kedinin kendisini kovalamamas n ister 7 - Kedi, Pire Beyden peynir ister Pire Bey peyniri bir flekilde bulur 7 - Kedi peyniri yiyip karn n doyurur 6 - Kedi, fareyi kovalamaz 5 - Fare ambara dadanmaz 4 - Ambar kargaya bu day verir 3 - Karga çal ya konmaz 2 - Çal, Pire Bey e çal verir 1 - Pire Bey, Bit Hatun u kurtarmaya koflar. 6

7 s yla büyük benzerli i vard r. Bu bölümlerde, bir olay n sebep oldu u üzüntü, sevinç, merak gibi duygular n da a, suya, hayvanlara, eflyalara, insanlara yönlendirilerek iletildi i ve yan tlan rken de neredeyse bütünüyle ayn olan kal plarla, ayn yönlendirmeler üzerinden yan tland görülür. Dirse Han O lu Bo aç Han destan nda Bo aç ile babas aras nda geçen flu konuflma iyi bir örnektir: Dirse Han o lanc na: Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider / Senin de içinde bine in var ise söyle bana / [...] / Alt n bafll ota lar gider ise benim gider / Senin de içinde odan var ise yi it söyle bana (24). Bo aç babas na: Boynu uzun büyük cins atlar senin gider / Benim de içinde bine im var / [...] / Alt n bafll ota lar senin gider ise / Benim de içinde odam var (24-25). Bu konuflma, tan ma ba lam nda attan ota a, ota dan niflanl ya do ru zincirleme bir yap gösterir ki bu tür konuflmalar n genifl yer kaplad o uznamelerin zincirleme masallara köken oluflturdu u söylenebilir. Bams Beyrek destan nda, a abeylerinin yas n tutan k zkardefllerden biri, Karfl yatan kara da m y k lm flt r / Ozan senin haberin yok / Gölgeli koca a ac m kesilmifltir / Ozan senin haberin yok / Dünyal kta bir kardeflim al nm flt r / Ozan senin haberin yok (81) der. Fakat destan n sonunda Bams n n yaflad haberini alan annesi, Halka halka kara da n y k lm flt yüceldi ahir / Kanl kanl sular n çekilmiflti ça lad ahir / Koca a ac n kurumufltu yeflerdi ahir (90) der. Bu söyleflmede, tersine iflleyen zincirleme yap imgeler düzleminde bir benzerlik içerir. Önceleri çekilen ac y belirtmek için kullan lan y k k da, kesik a aç gibi imgeler, sonradan yücelen da a, yefleren a aca dönüflür. O uznameler ve zincirleme masallar aras ndaki yap sal benzerlik, dilsel yap yla daha da belirginleflir. Kargan n söyledi i, Ambara söyle bana bu day versin. Ambar bana bu day verirse ben de çal ya konmam. Çal sana çal verir arkadafl n kurtar rs n sözlerine karfl - l k, Pire Bey, Ambar sen kargaya bu day ver, o çal ya konmas n. Çal da bana çal verecek, Bit Hatun suya düfltü, onu kurtar cam der. Ayn flekilde Dirse Han n, Boynu uzun büyük cins atlar gider ise benim gider / Senin de içinde bine in var ise söyle bana sözlerine karfl - l k, Bo aç Han, Boynu uzun büyük cins atlar senin gider / Benim de içinde bine- im var der. Tek fark, zincirleme masalda olaya kar flan karakter say s ço ald kça cümlelerin uzamas, o uznamelerde ise söylenenlerin bir dize uzunlu unda tutulmas d r. Çitlembik K z adl masal, belli bir halkadan sonra mekanizman n tersine ifllemedi i, uygun bir yerde, olay n olumlu ya da olumsuz bir sona ba land zincirleme masal türüne örnektir. Annesi d flar ç karken tencerenin kapa n açmas n yasaklad hâlde yasa a uymayan Çitlembik k z sütün içine düfler. Annenin eve gelip olay görmesi, feryat figan ederek saçlar n yolmas yla yas babaya, a aca, kargaya, çeflmeye ve Ayfleci- e aktar l r. Bu masalda Bit Hatun ve Pire Bey deki gibi bir merkez anlat birimi yoktur. Bu yüzden karfl t yans mal yönteme uymayan yap ; olay duyma, olaya tepki verme ve olay aktarmaktan ibarettir. Anne, Çitlembi in bafl na geleni görür, saç n yolar ve tepkisinin nedenini sorana, yani babaya aktar r. Bu tür masallarda zincirli yap, ço unlukla iletiflim kurmak, sevinç ya da üzüntü yaratan bir olay paylaflmak amac yla olufltu- undan, Roman Jacobson un, bir iletiflim 7

8 eylemi için belirledi i alt ö eyi masal - m z n yap s na uyarlayabiliriz. Jacobson öncelikle bir göndericiden söz eder. Göndericinin söyledi ine ya da aktard na ileti der ki, her iletinin bir de al c s vard r. Bildirinin aktar lmas için iletici gerekir. leticinin al c taraf ndan anlafl lmas için bir kod ( ortak bir dil) ile ifade edilmesi flartt r. Bildirinin göndergesini oluflturan ba lam ise alt nc ö edir (Moran, 180). Sadece Çitlembik K z masal türündeki zincirleme masallar için de il, çok çeflitli yaz l, sözlü metinlerin yap sal incelemesi için önemli olan bu kavramlardan herbinin yerine, masaldaki karfl l klar n koydu- umuzda, masal n yap s n formülize etmifl oluruz. Ancak bu yap, masal n bütünsel yap s de il, zincirin her halkas nda tekrarlayan yap s d r. Ba lam (Yas) Bildiri (Çitlembi in bafl na gelenler) Gönderici - Al c (Anne) letici (Davran fl ve söz) (Baba) (Baba) Kod (Yas tepkileri ve sözler) (A aç) Bu yap babayla a aç aras nda, a açla karga aras nda, kargayla çeflme aras nda tekrarlan rken ba lam ve bildiri ayn kal r, iletici davran fllar, bildiriyi ileten karakterin özelliklerine göre de- iflse de davran flsald r, sözler hemen hemen ayn kal r ve kültürün yas durumuna ait kodlar varl n korur. Son halkada gönderici konumda olan Ayfleci in yasa karfl gösterdi i tepki, annesi taraf ndan olumlu karfl lanmay p cezaland r - l nca zincirleme yap sonlan r. leti anne taraf ndan al nm fl ancak baflka bir al c - ya gönderilmemifltir. Bit Hatun ve Pire Bey masal ile Dede Korkut o uznamelerinin manzum bölümleri aras ndaki yap sal benzerlikler Çitlembik K z masal için de geçerlidir. Zincirleme Masallarda fllev William Bascom un, folklorun çok say da ifllevi aras ndan öne ç kard dört ifllev vard r. E lendirme, de erlere, toplum kurumlar na ve törelere destek verme, e itim veya kültürün gelecek kuflaklara aktar lmas, toplumsal ve kiflisel bask lardan kurtulmak için bir kaç fl mekanizmas sunma. Bu ifllevler içinde en önemlisinin, kültürün gelecek kuflaklara aktar lmas oldu unu söylemek yanl fl olmaz. Çobano lu, Malinowski nin kültür tan m n, aç kças âletlerden ve tüketim mallar ndan, çeflitli toplumsal gruplaflmalar için yap lan anayasal belgelerden, insana özgü düflünce ve becerilerden, inanç ve törelerden oluflan bütünsel bir toplamd r (225) fleklinde al nt lar ve kendi düflüncelerini de ekleyerek yorumlar. nceledi imiz kültür ister çok yal n, ister çok karmafl k olsun maddi ve manevi yanlar yla koca bir ayg tt r ve bu ayg tla insan, yüz yüze geldi i somut ve özel sorunlar n üstesinden gelmeyi baflar r. Bu sorunlar, hem insan n çeflitli organik ihtiyaçlar na ba l bir gövdeye sahip olmas ndan, hem de bir yandan insan n el iflçili i için ona hammaddeler sa lamas nedeniyle en iyi dostu, öte yandan da kendisine has m olan bir çevre içinde yaflamas ndan kaynaklanmaktad r (225). Öyleyse insan n ihtiyaçlar karfl lanmal, beslenme, bar nma, korunma gibi sorunlar çözülmelidir. Kitapta bu sorunlar n, ikincil ya da yapay bir çevre yarat larak çözüldü üne, kültürün kendisinden ne daha az, ne de daha çok olan bu çevrenin sürekli bir biçimde yeniden üretilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesi gerekti ine de inilir. Yani kültürel gelenek sonraki kuflaklara aktar lmal d r (225). Bit Hatun ve Pire Bey masal nda kendi ihtiyaçlar n karfl lama yolunu seçen karakterler ihtiyaç- 8

9 lar karfl lan nca Pire Bey in amac na hizmet eden zincire eklenirken, Çitlembik K z masal ndaki karakterler yas duygusu etraf nda örgütlenirler. Yasa çi nedi i için ölen Çitlembik ve testileri k rd için dayakla cezaland r lan Ayflecik kültürel kodlar n tafl y c s d rlar. ster bir tencere ya da bir kazma sap, ister bir tabak ya da ocak söz konusu olsun her nesne beceriyle, yasaya ve kurallara uygun olarak kullan lmal d r, çünkü ço u kez o nesnenin yararl l yaln zca teknolojiden kaynaklanmaz, ama ayn zamanda töresel ya da ahlaki düzenlemeye sayg dan da do ar (229). Bu yüzden tencereyi aç p sütü kar flt ramayan Çitlembik sütün içine düfler, yararl bir nesneyi tafla çal p k ran Ayflecik dayakla karfl lafl r. Birinde tembihleyenin di erinde cezaland ran n anneler olmas, törelerin ve ahlaki de erlerin ilk ö renildi i yer olarak eve dikkat çeker. Bu ç karsamalara dayanarak, zincirleme masallar n, olaylar hiç üflenmeden hep ayn sözcükleri tekrarlayarak aktaran yap s n n alt nda, kültürü do ru ve eksiksiz aktarma amac n n yatt söylenebilir. Halkal yap s sayesinde sözlü anlat y s k s k ya koruyan zincir, kültürel de erlerin de koruyucusudur. Tekerleme Ememin k z n n dü ününe gidicem, ne çetik var ne flal var. Anam anam çetikleeem yok. Kuzum anam çetikleeem yok. Anam bana: k z k z m akflam olsun, baban gelsin, sana bir çetik al versin. Akflam oldu, babam geldi. Babama ben bir iltifatlar, bir iltifatlar. Sular n dökü dökü mü vermezsin. Havlular n tutu tutu mu vermezsin. Anam dürtükleyyom dürtükleyyom söylemeyyo. Dürtükleyyom dürtükleyyom söylemeyyo. En sonunda söyledi: Bizim k z emesinin k z n n dü ününe gidecekmifl, senden bir çetik isteyyo. Babam bana: k z k z m sabah olsun, koyunlar satay m, sana bir çetik al vereyim. Sabah oldu, koyunlar satt, bana bir çetik al verdi. Çetiklerimi giydim, flal m tak nd m. Ememin k z n n dü ününe gideyyom gideyyom bitmeyyo. Gideyyom gideyyom bitmeyyo. Çetiklerim tozlan tozlan veriyo, ben sili siliveriyom. Çetiklerim tozlan tozlan veriyo, ben sili siliveriyom. Dü ün evine vard k. Dü ün bir kalabal k bir kalabal k. Herkes dönü dönüveriyo, ben de dönü dönüveriyom. Herkes dönü dönüveriyo, ben de dönü dönüveriyom. Bir de bakt m ortada ne gelin var, ne dü- ün var, ne çetik var, ne flal var. Me er hepsi rüya de il miymifl. Bit Hatun ve Pire Bey Bir varm fl bir yokmufl, Allah n kulu çokmufl. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, dünyan n uzak bir yerinde Bit Hatun ve Pire Bey yaflarm fl. Bit Hatun la Pire Bey iyi arkadaflm fl ya bir de Tahtakurusu varm fl, ona misafirli e gitmeye karar vermifller. Fakat Bit Hatun la Pire Bey rma n bir kenar nda, Tahtakurusu öbür kenar nda yaflarm fl. Bit Hatun la Pire Bey sevinç içinde yola ç km fllar, e lene konufla rmak boyuna varm fllar. Pire Bey bir z play flta geçmifl karfl ya. Pire Bey in bir s çray flta karfl ya geçti- ini gören Bit Hatun da flöyle bir gerilip s çram fl. Ama s çrad yla da rma n sular na kap lmas bir olmufl. Ç rp na ç rp na ba rm fl Pire Bey e. Kendisini kurtarmas için yard m istemifl. Pire Bey ne yapaca n flafl rm fl bir hâlde çal ya koflmufl. Çal dan çal al p Bit Hatun a uzatmay, böylece onu çekerek kurtarmay düflünmüfl. Çal bana çal ver. Bit Hatun suya düfltü, onu kurtar cam demifl. Çal, Pire Bey e: Kargaya söyle üzerime konup beni rahats z etmesin. Karga beni rahats z etmezse ben de sana çal veririm demifl. Pire Bey do ru kargaya gitmifl. Karga kardefl ne olur çal ya konma, sen çal ya konmazsan çal bana çal verecek. O çal yla Bit Hatun u sudan kurtar cam demifl. Kargan n karn açm fl, Ambara söyle bana bu day versin. Ambar bana bu day verirse ben de çal ya konmam. Çal sana çal verir arkadafl n kurtar rs n demifl. Pire Bey durur mu, bir s çram fl iki s çram fl ambar n yan na varm fl: Ambar sen kargaya bu day ver, o çal ya konmas n. Çal da bana çal verecek, Bit Hatun suya düfltü, onu kurtar cam demifl. Ambar öfkeliymifl biraz. Fareye söyle de bana dadanmas n. Fare bana dadanmazsa kargaya bu day veririm. Karga çal ya konmaz, çal da sana çal verir demifl. Bunun üzerine Pire Bey fareyi bulmufl. Fare kardefl ambara dadanma ki o kar- 9

10 gaya bu day versin. Karga çal ya konmas n ki çal bana çal versin. Ben de gidip arkadafl m Bit Hatun u sudan kurtaray m demifl. Fare korkuyla kafas n ç kartm fl deli inden. Kediye söyle beni kovalamas n. Kedi beni kovalamazsa ben de ambara dadanmam. Ambar kargaya bu day verir. Karga çal ya konmaz. Çal sana çal verir. Sen de Bit Hatun u kurtar rs n demifl. Pire bu sefer kediye gidip yalvarm fl. Kedi ne olursun fareyi kovalay p korkutma. Sen onu korkutmazsan fare ambara dadanmayacak. Ambar bana bu day verecek. Ben o bu day al p kargaya götürücem. Karga çal ya konmayacak. Çal dan çal al p Bit Hatun u kurtar cam demifl. Kedi ac m fl m Pire Bey in haline, ac mam fl. O zaman sen bana bir barça peynir getir. Peynirle karn m doyurursam fareyi kovalamam. Fare ambara dadanmaz. Ambar kargaya bu day verir. Karga çal ya konmazsa çal da sana çal verir demifl. Pire Bey nerden bulduysa bulmufl peyniri. Getirip koymufl kedinin önüne. Kedi peyniri bir güzel yemifl, yalanm fl, temizlenmifl de kovalamam fl fareyi. Fare ambara dadanmay nca ambar da söz verdi i gibi bu day vermifl kargaya. Bu day alan karga çal ya konmam fl bir daha. Çal da rahata kavuflunca çal vermifl Pire Bey e. Nihayet çal dan çal alan Pire Bey rma a koflmufl. Bir de ne görsün, Pire Bey çal dan çal al p yetiflene kadar rma n sular al p götürmüfl Bit Hatun u. Çitlembik K z Bir varm fl, bir yokmufl. Allah n kulu çokmufl. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir Çitlembik K z varm fl. Annesi pazara giderken Çitlembi e, Aman Çitlembik, oca n üstünde süt tenceresi kayn yor. Sak n tencerenin kapa n açma, sütün içine düflersin, sütle beraber piflersin demifl. Çitlembik de bu sözleri dinleyip Tamam anneci im demifl. Çitlembik oturmufl, oynam fl, ifl görmüfl bir süre. Sonra kendi kendine, fiu tencerenin kapa n bir açay m da kar flt ray m demifl. Tencerenin kapa n açm fl, koca kepçeyi alm fl eline, bafllam fl kar flt rmaya. Kar flt r rken de tencerenin içine düflüvermifl. Pazardan gelen annesi durumu görünce feryat figan etmifl, saçlar n yolmufl. Çitlembi in babas gelmifl eve, kar s n n yolunmufl saçlar n görüp sebebini sormufl. Kad n: Ben saç m yolmay m da kim yolsun. Çitlembik süte düfltü sütle beraber piflti demifl. Üzüntüden harap olan babas o zaman ben de sakal m yolay m deyip sakal n yolmufl. Bahçede bir a aç varm fl. A aç, Çitlembi in babas n n sakallar n yolup a lad n görünce sebebini sormufl. Çitlembi in babas : Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, ben de sakal m yoldum demifl. A aç bunlar duyunca o zaman ben de yapraklar m dökerim deyip ç r l ç plak b rakm fl dallar n. O s rada a ac n dal na konan karga, a ac n birden bire bütün yapraklar n dökmesine flafl r p sebebini sormufl. A aç, kargaya: Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, ben de yapraklar m döktüm demifl. Karga çok üzülmüfl olanlara, madem öyle ben de gagam k rar m diye karfl l k vermifl. Karga su içmek için çeflmeye var nca, çeflme kargan n k r k gagas n görüp sebebini sormufl. Karga, çeflmeye: Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, a aç yapra n döktü, ben de gagam k rd m demifl. Çeflme olup bitene çok üzülmüfl, feryat figan etmifl. Öyleyse ben de suyumu kuruturum deyip son damlay damlatm fl. Evlerine su almak için çeflmeye gelen Ayflecik bakm fl ki çeflmenin suyu kurumufl, sebebini sormufl. Çeflme, Ayfleci e: Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, a aç yapra n döktü, karga gagas n k rd, ben de suyumu kuruttum demifl. Ayfleci in gözleri dolu dolu olmufl. Ben de testilerimi k ray m deyip tafla çalm fl testileri, evinin yoluna düflmüfl. Ayfleci in annesi eflikte su bekliyormufl. K z n n elindeki k r k testileri görünce sormufl. Ayflecik, annesine: Anneci im, Çitlembik süte düfltü, sütle beraber piflti. Annesi saç n yoldu, babas sakal n yoldu, a aç yapra n döktü, karga gagas - n k rd, çeflme suyunu kuruttu, ben de testileri k rd m demifl. Annesi bunu duyunca Ayfleci i eline dolam fl da bir güzel dövmüfl. Masal Anlat c s : Necla Özer Yafl : 61 Do um Yeri: Ordu Adresi: Beykoz stanbul Mesle i: Ev Han m KAYNAKLAR Boratav, Pertev Naili. Tekerleme. Çev. smail Yerguz. Haz. M. Sabri Koz. stanbul: Tarih Vakf Yay nlar, Yüz Soruda Türk Halk Edebiyat. stanbul: Gerçek Yay nevi, Zaman Zaman çinde. stanbul: Adam Yay nlar, Çobano lu, Özkul. Halk Bilimi Kuramlar ve Araflt rma Yöntemleri Tarihine Girifl. Ankara: Akça Yay nlar, Ergin, Muharrem. Dede Korkut Kitab. stanbul: Milli E itim Bas mevi, Moran, Berna. Edebiyat Kuramlar ve Elefltiri. stanbul: letiflim Yay nlar, Karabafl, Seyfi. Dede Korkut ta Renkler. stanbul: Yap Kredi Yay nlar, Bütüncül Türk Budunbilimine Do ru. stanbul: Yap Kredi Yay nlar,

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN MÜZELENMES GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ UNIVERSITY TURKISH FOLKLORE RESEARCH AND TRAINING CENTER (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003

TÜRK YE DE HALKB L M MÜZEC L ve SORUNLARI SEMPOZYUMU B LD R LER. GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) Ankara 2003 GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) GAZ ÜN VERS TES TÜRK HALKB L M ARAfiTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ (THBMER) YAYINLARI: 1 Bu kitab n bütün haklar Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma

Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine. ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Ö retmenlerin Toplumsal/Mesleki Kimliklerine ve Rollerine liflkin De erlendirmeleri: Sosyal Bilgiler Ö retmenleri Üzerinde Yap lm fl Bir Araflt rma Yasemin ESEN (*) Özet Bu araflt rman n amac, sosyal bilgiler

Detaylı

M L L Î F O L K L O R

M L L Î F O L K L O R M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume: 6 Y l/year:

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M RASIN TAR H ARAfiTIRMALARINDA KAYNAK OLMA ÖZELL Intangible Cultural Heritage as a Resource for History Studies Ayd n Sefa AKAY* ÖZET nsanl n ortak kültürel miras n n korunmas amac

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten

içindekiler Güncel Cumhuriyet Dernekten 211 içindekiler 4 Güncel Cumhuriyet ODTÜLÜLER BÜLTEN EK M 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR

LKÖ RET M HAYAT B LG S 3. DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP. Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR LKÖ RET M HAYAT B LG S 3 DERS K TABI ve Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 2. K TAP Aliyar KARACA Seyfinaz KAPULU Salim ÜLKER Sevgi SERDAR Bu kitap, Millî E itim Bakanl Talim ve Terbiye Kurulu Baflkanl n n 04.05.2009

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor

Ulusal A z Difl Sa l Program haz rlan yor ISSN: 1303-9784 Ç NDEK LER TDBD / 82 10 Türk Diflhekimleri Birli i ve Diflhekimleri Odalar Yönetim ve Üye Takip Program SDE ve ak ll kart (manyetik kart) programlar n n yaz l m nda sona yaklafl l yor.

Detaylı

TÜRK YE D YANET VAKFI

TÜRK YE D YANET VAKFI Baflyaz....................................3 TÜRK YE D YANET VAKFI HABER BÜLTEN Sahibi Türkiye Diyanet Vakf Ad na A. hsan SARIMERT Genel Müdür Yay n Koordinatörü Yusuf ERDO DU Genel Müdür Yard mc s Sorumlu

Detaylı