Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler"

Transkript

1 Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

2 Yenilenebilir Enerji - Yeflil Enerji Nedir? Sürekli devam eden do al süreçler, var olan enerji ak fl ndan elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar günefl fl, rüzgâr, akan su (hidro güç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak s ralanabilir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kayna ; enerji kayna ndan al nan enerjiye eflit oranda veya kayna n tükenme h z ndan daha çabuk bir flekilde kendini yenileyebilmesi ile tan mlan r. Günümüzde küresel enerjinin büyük k sm fosil yak tlardan elde edilmektedir. Ancak bu kaynaklar hem s n rl d r, hem de rezervler azald kça fiyat pahalanacakt r. Yenilenebilir enerji kaynaklar kömür, petrol ve do algaz gibi fosil yak tlara olan ba ml l azaltmada en kritik rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerjilerin ço u direkt ya da indirekt olarak güneflten kaynaklan r. GÜNEfi ENERJ S Günefl enerjisi, Günefl fl ndan enerji elde edilmesine dayal teknolojidir. Dünyan n en büyük enerji kayna günefltir. Günefl enerjisi, güneflin çekirde inde yer alan füzyon süreci ile aç a ç kan fl ma enerjisidir, güneflteki hidrojen gaz n n helyuma dönüflmesi fleklindeki füzyon sürecinden kaynaklan r. Güneflin fl n m enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluflumlar etkileyen bafll ca enerji kayna d r. NEDEN GÜNEfi ENERJ S? Bedava Sonsuz ve tükenmeyen Karbon monoksit, kükürt, duman, gaz ve radyasyon gibi çevreyi kirleten faktörler olmad ndan en temiz ve çevreye zarars z Enerji ihtiyac duyulan her yerde kullan labilen, enerjide d fla ba ml l azaltan flletme ve bak m maliyetleri az bir enerji kayna d r. Türkiye ve ve Günefl Enerjisi KWh/m 2 - y l Co rafi konumu nedeniyle sahip oldu u günefl enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin ortalama y ll k toplam günefllenme süresi saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam fl n m fliddeti.3 kwh/m2-y l (günlük toplam 3,6 kwh/m2) oldu u tespit edilmifltir. Günefl Enerjisi potansiyeli 380 milyar kwh/y l olarak hesaplanm flt r. Türkiye, özellikle güney bölgelerinde dünyan n günefllenme kufla ad verilen kesimine denk gelmesinden dolay günefl enerjisinden elektrik üretimi için çok elveriflli bir ülkedir. Avrupa da bu potansiyele denk düflebilecek veya üstüne ç kabilecek pek az say da bölge bulunmaktad r. Türkiye nin bu bölgelere k yasla avantaj, kurulum yap labilecek alan n çok genifl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Sektör lideri Almanya ile Türkiye aras nda günefllenme de erleri aç s ndan yüksek farklar olmas, Türkiye nin eflde er bir kurulumla bu teknolojiden ne kadar çok yararlanabilece ine kan tt r. Türkiye Günefllenme Süresi De erleri (Saat) Türkiye Global Radyasyon De erleri (kwh/m 2 -gün)

3 Fotovoltaik Nedir? PV (fotovoltaik) modülleri, yüzeylerine gelen günefl fl n do rudan elektrik enerjisine dönüfltüren yar iletken maddelerden oluflan sistemlerdir. PV modüller fotovoltaik ilkeye dayal olarak çal fl rlar, yani üzerlerine fl k düfltü ü zaman yar iletken malzeme elektrik ak m oluflturur. Pilin verdi i elektrik enerjisinin kayna, yüzeyine gelen günefl enerjisidir. PV modülleri, güneflten gelen bu enerjiyi günümüzde %5-%20 aras nda bir verimle elektrik enerjisine çevirebilir. Güç ç k fl n artt rmak amac yla çok say da PV modülü birbirine ba lanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Güç talebine ba l olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel ba lanarak birkaç Watt tan megawatt lara kadar sistem oluflturmak mümkündür. PV modüllerinden elde edilen enerji akü ve pil gibi do ru ak md r (DC). Dolay s yla evlerde veya üretim tesislerinde kullan lmalar için bir inverter(evirici) yard m yla flebeke elektri i gibi alternatif ak ma (AC) dönüfltürülmeleri gerekmektedir. Evlerin çat s na kurulacak PV modüller arac l yla tüketilen yerde elektri i üretmek mümkündür. Güneflin sa lad enerji PV modüller arac l yla elektrik enerjisine dönüflür. Bu enerji evirici arac l yla AC ye çevrilir. Sisteme ba lanacak ikinci sayaçla PV modüllerinden üretilen elektrik flebekeye verilir. Ev kullan c s elektrik ihtiyac n flu anda oldu u gibi flebekeden karfl lar. E er üretilen enerji tüketilen enerjiden fazlaysa devletin aç klad garantili al m üzerinden ev kullan c s na da t c flirket taraf ndan ödeme yap l r. E er tüketilen enerji daha fazlaysa ev kullan c s yaln zca bu fark flebekeden sat n al r. Yük Ak m Günefl fl Elektron ak fl Fotonlar n-tip silikon Boflluk ak fl Birleflim Fotovoltaik Sistem ve Avantajlar Statiktir (Sistemi y pratacak hareketli bir parças yok). Afl nmaz. Bak m-onar m gerektirmez. CO2, zararl emisyon ve kirletici gazlar sal n m yoktur. Gürültü yapmaz, sessiz çal fl r. Kullan lacak enerji kayna sonsuz ve bedavad r. Sistemler modülerdir, her yere kolayca monte edilebilir. p-tip silikon 2

4 Yenilenebilir Enerji Kanunu ve Avantajlar Sektörün uzun zamand r bekledi i yenilenebilir enerji kaynaklar yasas ile devlet yenilenebilir enerji kaynaklar n desteklemeye yönelik garantili al m mekanizmas aç klad. Böylece, güneflten üretilen elektrik devlet garantisi alt nda kilowattsaati 3,3 ABD Dolar cent ten da t c flirketler taraf ndan al n yor. Buna ek olarak devlet yerli üretimi teflvik etmek amac yla baz tarifeye ek teflvikler de getirdi. Örne in sistemlerde yerli günefl modülü kullan l yorsa, ek olarak kwh bafl na,3 ABD Dolar cent Yerli montaj ekipmanlar kullan l rsa 0,8 ABD Dolar cent ten teflvik veriliyor. Hepsini ekledi inizde devlet al m garantili fiyat 5,4 ABD Dolar cent e ç k yor. BAYMAK projelerde bu tarifeyi yakalayabiliyor. 3

5 Türkiye nin fotovoltaik modül üretim üretim tesisi tesisi Ümraniye deki AnelEnerji üretim tesislerinde titizlikle yap lan çal flmalar sonucunda, Anel in üstün mühendislik vizyonuyla TÜV sertifikal yerli günefl modülleri üretiliyor. Üretim süreci k saca afla daki flekilde özetlenebilir. - Fotovoltaik modülde kullanilacak hücreler, test edilerek grupland r l rlar. - Fotovoltaik modüllerin üst yüzeyini olusturacak camlar, y kama makinelerinde y kanip, kurulan p, temizlenirler. - Gruplanan hücreler, üzerleri otomatik dizgi - lehimleme makinelerinde seri olarak ba lanarak diziler ( String ) haline getirilirler. - Seri olarak ba lanarak haz rlanan hücre dizileri, Lay Up denilen düzene in matrix oluflturma bölümünde ba lant lar da tamamlanarak matrix oluflturacak flekilde grupland r l rlar - Lay Up düzene inde cam üzerine kat EVA serilerek, üzerine matrix haline getirilen hücreler konur. Hücrelerin üzerine de yine kat EVA kapat l r. - Fotovoltaik modülün en arkas kaplanarak, d fl ortam n olumsuz flartlar ndan koruyacak olan Termoplastik Film en d fla serilir. - Temel montaj son haline gelmifl olan Fotovoltaik modülün elektriksel ölçümü yap larak, laminasyon makinasina gönderilir. - Laminasyon ifllemi, EVA malzemesinin tamamen homojen flekilde eriyerek hücreler ile tüm malzemeyi cok iyi kavramasidir. - Laminasyondan cikan Fotovoltaik modüller ayr bir makinada kenar kesimleri yapilip, elektriksel ba lant kutular tak l rlar. - Fotovoltaik modüller sondan bir önceki aflamada silikonlama ile kenar çerçeveleme için çerçeve makinesine aktar l rlar. - En son aflamada izolasyon, topraklama, ve güç de erleri test ve tespit edilip, ambalajlan rlar. 4

6 Fotovoltaik günefl modülleri Ürün Teknik Özellikleri Polikristal hücre teknolojisiyle üretilmifl, yüksek verimli modüller 20W güç ürün garantisi, 2 performans garantisi, 4 faydal ömür Sektör standartlar nda: IEC 625, IEC 6730 Sertifikal Az fl ma alt nda dahi optimum sonuç Yans may içeride hapseden özel teknoloji Darbeye, rüzgara dayan kl 3,2mm temperli cam Korozyon ve UV fl nlar na karfl koruma Panel Bileflenleri Alüminyum çerçeve Cam EVA Solar hücre EVA Backsheet Ba lant kutusu Performans Garantisi Garanti edilen modül performans GARANT DEN GELEN KATMA DE ER Lineer performans garantisi Standart do rusal garanti YIL Baymak panellerinin performans ve sistem üretim de erleri 2 boyunca performans garantisi alt ndad r. Sistemin 2 boyunca üretece i elektrik enerjisi miktar ± %5 sapma de eriyle kesin olarak hesaplanabilmektedir. Bu sayede yat r mc kazanc n net olarak görebilmektedir. 5

7 Fotovoltaik günefl modülü özellikleri ASP Elektriksel Data (Tipik) Modül Tan m Tepe Güç (Mpp ) Mpp de Gerilim Mpp de Ak m Aç k Devre Gerilimi K sa Devre Ak m ASP 245 NEC 245 W 30,52 V 8,03 A 36,82 V 8,52 A Mpp; Maksimum güç noktas ndaki çal flma de erleridir. Yukar daki de erler standart test koflullar olan 000 W/m 2, AM.5 ve 25 C de erleri alt nda gösterilmifltir. Mekanik Spesifikasyonlar Boyut (hxwxd) Modül alan A rl k Hücre adedi Hücre enkapsülasyon Hücre yap s Ba lant kutusu Diyotlar Ön cam S rt kaplamas Çerçeve 663 x 992 x 33 mm,65 m2 8 kg 60 Bridgestone EVA Sky Poli Si 6 (56 mm x 56 mm) Tyco Solarlok 3 by-pass diyodu (Tyco SL 55; 6A) 3,2 mm prismatic, safety glass, Trakya cam Isolvolta AAA Anodize edilmifl aluminyum çerçeve S cakl k Katsay lar zin Verilen Çal flma Koflullar Tc. Gerilim Tc. Ak m Tc. Mpp Gücü NOCT 2 K smi yük performans 3-0,3 %K 0,048 %K 0,42 %K 47, C 96,3 % S cakl k Aral Doluya Karfl Dayan kl l k Maks. Yüzey Dayan kl l k Maks. Sistem Gerilimi (-40) - (+85) C Maks. Çap = 28 mm, H z = 86km/h 5400 Pa 000 V 2 NOCT; Nominal hücre çal flma s cakl (ölçüm koflullar : 800W/m2 fl ma, AM,5 atmosferik bas nç, 25C ortam s cakl, m/s rüzgar h z ) 3 Verimlilik düflüflü (Ölçüm koflulu 000W/m2 fl ma de erinden 200 W/m2 fl ma de erine düflürüldü ünde) Garantiler ve Sertifikasyonlar Ürün garantisi Performans Garantisi Onay ve Standartlar TÜV Sertifika No. lk y l için %97 ç k fl gücü garantili; takip eden 2 boyunca her sene için y ll k %0.70 de erinde lineer kay p IEC 625, IEC 6730, Koruma s n f II, IP , , Protection class II 6

8 nverter (Evirici) Evirici Teknik Özellikleri PV modüllerinin üretti i enerjiyi evlerde veya di er yerlerde kullanabilmek için AC ye çevirmek gereklidir. Eviriciler DC enerjiyi AC ye çeviren ayg tlard r. Eviriciler flebekeden ba ms z veya flebekeye ba l olarak çal flabilirler. Her iki uygulamaya özel farkl ürün ve teknolojiler mevcuttur. Teknik Bilgiler Girifl De erleri Pv Gerilim Aral (MPP)(Voc) Maksimum Girifl Gerilimi(Vdc) Maksimum Girifl Ak m (loc) Maksimum DC Güç Ç k fl De erleri Nominal AC Güç(W) Maksimum AC Güç(VA) fiebeke Gerilim/Frekans n verimi Genel Özellikler Çal flma S cakl IP S n f A rl k Boyutlar Garanti Sunny M n Central 000TL 333 V 500 V 700 V 34 A 400 W 000 W 000 VA 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz Hz 97.7 % / 97.2 % 35 kg 468 / 63 / 242 mm Sunny Tripower 5000TL-0 Economic Excellence 580 V 800 V 000 V 36 A 5260 W 5000 W 5000 VA 50 Hz, 60Hz / -6 Hz Hz 98,5 % / 98,3 % -25 C C 45kg 665 / 680 / 265 mm Sunny Tripower 20000TL-0 Economic Excellence 580 V 800 V 000 V 36 A W W VA 50 Hz, 60Hz / -6 Hz Hz 98,5 % / 98,2 % 45kg 665 / 680 / 265 mm Sunny Tripower 0000TL 320 V 800 V 000 V 22 A / A 0200 W 0000 W 0000 VA 50 Hz, 60Hz / -6 Hz Hz 98. % / 97.7 % 64 kg 665 / 690 / 265 mm Sunny Tripower 6000TL V V 000 V A / 0 A 625 W 6000 W 6000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 98. % / 97.4 % 37 kg 470 / 730 / 240 mm Teknik Bilgiler Sunny Tripower 7000TL-20 Sunny Tripower 8000TL-0 Sunny Boy 4000TL-2 Sunny Boy 3000TLST-2 Sunny Boy 200TL Sunny Boy 300TL Girifl De erleri Pv Gerilim Aral (MPP)(Voc) Maksimum Girifl Gerilimi(Vdc) Maksimum Girifl Ak m (loc) Maksimum DC Güç Ç k fl De erleri Nominal AC Güç(W) Maksimum AC Güç(VA) fiebeke Gerilim/Frekans n verimi Genel Özellikler Çal flma S cakl IP S n f A rl k Boyutlar Garanti 290 V V 000 V 5 A / 0 A 775 W 7000 W 7000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 98 % / 97.5 % 37 kg 470 / 730 / 240 mm 330 V V 000 V 5 A / 0 A 8200 W 8000 W 8000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 98 % / 97.6 % 37 kg 470 / 730 / 240 mm 75 V 500 V 750 V 5 A / 5 A 4200 W 4000 W 4000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 97 % / 96.4 % 26 kg 490 / 59 / 85 mm 23 V V 750 V 5 A 3200 W 3000 W 3000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 97 % / 96 % 23 kg 490 / 59 / 85 mm 200 V 480 V 600 V A 2200 W 950 W 200 VA 50 Hz / -4.5 Hz Hz 96 % / 95.2 % 6 kg 440 / 339 / 24 mm 25 V V 600 V A 400 W 300 W 300 VA 50 Hz / -4.5 Hz Hz 96 % / 94.3 % 6 kg 440 / 339 / 24 mm Üretim Sayac Elektrik sayaçlar tüketilen veya üretilen elektrik enerjisinin miktar n ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisinin her iki yönde ( üretilen ve flebekeye verilen flebekeden çekilen) ne kadar üretildi inin ve tüketildi inin miktar n ölçmek içinse üretim sayac kullan l r. fiebekeye ba l çal flan yenilenebilir bir enerji kayna ndan üretilen ve flebekeye verilen elektrik ile flebekeden gelen elektri in verilerini kay t alt na al r. 7

9 Sarf Malzemeleri DC Parafudr DC parafudrlar modüler yap ya sahip olup fotovoltaik sistemlerde DC ark anahtarlama ve ani gerilim de ifliklikleri gibi hatalara karfl sistemi korumaktad r. AC Kesici AC devre kesiciler ak m s n rlamakta olup ak m için termik röle ve k sa devre için elektro manyetik röle ile koruma sa larlar. Bu kesiciler de iflik karakterlerde, konfigürasyonlarda, kesme kapasitelerinde ve ak mlarda bulunurlar. AC Parafudr Ani afl r gerilim koruma üniteleri, temel bileflenleri voltaj kontrollü dirençler(varistör, supressor diyotlar ve/veya spark gap ark arakl ) olan ekipmanlard r. Ani afl r gerilim koruma ünitelerinin görevi, elektrikli cihazlar ve tesisatlar istenmeyen üksek gerilimlerden korumak ve/veya efl potansiyellemeyi sa lamakt r. Topraklama Elemanlar Elektrik iflletme araçlar n n, aktif olmayan metal k s mlar n n bir iletken vas tas yla toprakla birlefltirilerek herhangi bir hata an nda ortaya ç kan tehlikeli ak mlar n topra a aktar lmas d r. Topraklanacak bir cihaz ya da tesis bölümünü bir topraklay c ya ba layan, topra n d fl na veya yal t lm fl olarak topra n içinde döflenmifl bir iletken topraklamad r. Pano ANEL Grup flirketlerinden biri olan ve yaklafl k 20 y ll k tecrübesi ile yüzlerce dev kuruluma imza atm fl olan ANELS S kabinleri kullan lacakt r.anel in üstün mühendislik vizyonuyla üretilen yüksek koruma s n fl panolar kullan lmaktad r. DC Solar Kablo Günefl panellerinin birbirine ba lanmas esnas nda kullan lan UV korumal, çift yal t ml DC kablolard r. Bu kablolar çok yüksek s cakl klara ve UV fl nlar na karfl dayan kl d r. Bu sayede y llar içinde normal kablolarda artan iç direnç ve dolay s yla sistem kay plar en aza indirgenmifl olacak ve de santralin ömrü boyunca kablolar n de iflimine gerek duyulmayacakt r. 8

10 fiebeke Ba lant l Paket Sistemler Yaflad m z dünyay, soludu umuz havay temiz tutmak; küresel iklim de iflikli ini önlemek amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek, temiz ve güvenli teknolojileri tercih etmek, dünyan n sonuna kadar bizimle kalacak sonsuz kaynak günefli elektrik enerjisine dönüfltürerek, enerji aç n kapatmak ve tüketti imiz yerde elektri i üretmek üzere bizimle iflbirli ine haz r m s n z? A A. PV Modül B. nverter (Evirici) C. Çift Yönlü Sayaç D. fiebeke E. Yük B E D C E Dünyada PV elektrik üretimi uygulamalar n n en yayg n olan flebeke ba lant l (on grid) sistemlerdir. fiebekeye ba l fotovoltaik sistemlerde PV panellerin üretti i do ru ak m(dc) elektrik enerjisi, sistemde bulunan inverter(evirici) ile evlerimizde ço u elektrikli cihazlarda kullan lan AC ak ma çevrilir ve direkt kullan l r. Sistemin 3 önemli bölümü PV paneller, inverter ve çift yönlü sayaçt r. fiebekenin bulundu u ve yeterli kurulum alan n n oldu u her yerde uygulanabilir. Bu sistemler aküsüz, depolama eleman n n olmad sistemlerdir. Bu sistemlerin en büyük avantaj elektri in üretildi i yere yak n olarak tüketilmesi ve bu flekilde sistemin iletim kay plar n n büyük oranda azalmas na olanak sa lamas d r. Bu sistemlerde gerekli elektrik ihtiyac ndan fazla üretilen elektrik flebekeye verilir. PV panellerden üretilen elektrik ayr bir tarifeden flebekeye sat l r. Enerji talebinin PV panel üretiminden fazla olmas halinde fark flebekeden karfl lan r. Böylelikle ba ms z sistemlerdeki depolama elemanlar n n yerine flebeke kullan lm fl ve bu sayede depolama elemanlar için ek bir maliyet ödenmemifl olur. Bu da flebekeye ba l sistemler için önemli bir maliyet avantaj sa lar. Ayn zamanda depolama elemanlar n n ömürlerinin k sa olmas, de ifltirme gereksinimleri yaratmas ve bak m masraflar n n olmas gibi di er etkenlerle, bu sistemler sayesinde karfl lafl lmam fl olur. Akflam zaman, günefl olmad ndan paneller elektrik üretmeyecektir. htiyaç duyulan enerji flebekeden karfl lan r. BAYMAK paket sistemlerinde, bulundu unuz konum ve elektrik ihtiyac n z belirlenerek, y ll k toplam elektrik tüketiminizi karfl layan üretimi yapacak güçte sistemler önerilir, teknik destek sa lan r. Böylelikle gündüz üretilen elektrik, ihtiyaç duydu unuz enerji miktar n karfl lar. 9

11 fiebeke Ba lant l Paket Sistemler. Fotovoltaik Günefl Panelleri 2. nverter 3. Elektrik Sayac 4. Ev fiebekesi 5. Yükler 6. DC Kesici 7. DC Parafudr 8. AC Kesici 9. AC Parafudr 0. DC Kablo. AC Kablo DC Ba lant AC Ba lant Konstrüksiyon Uygulamalar Çat da. Çat örtüsü üzerine ek bir yap ile 2. Çat örtüsü olarak 3. Teras çat da testere difli 4. Teras çat örtüsü Cephede 5. Cephe yüzeyine ek bir strüktür ile 6. Cephe kaplama malzemesi olarak Farkl Yap Bölümlerinde 7. Parapet 8. Günefl k r c lar Ba ms z Sistem 9. Toprak zemin üzerine

12 Paket Sistemleri BAYMAK.47 kw Kapasiteli Paket Sistem 6 SMA Sunny Boy 300 BAYMAK kw Kapasiteli Paket Sistem SMA Sunny Boy 200TL 9 BAYMAK 2.94 kw Kapasiteli Paket Sistem 2 SMA Sunny Boy 3000TLST-2 BAYMAK 4.4 kw Kapasiteli Paket Sistem 8 SMA Sunny Boy 4000TL 2 BAYMAK 5.88 kw Kapasiteli Paket Sistem 24 SMA Sunny Tripower 6000TL BAYMAK 7.35 kw Kapasiteli Paket Sistem 30 SMA Sunny Tripower 7000TL 20 Baymak paket sistem içeriklerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar

13 Paket Sistemleri BAYMAK 8.82 kw Kapasiteli Paket Sistem 36 SMA Sunny Tripower 8000TL 20 BAYMAK 0.29 kw Kapasiteli Paket Sistem 42 SMA Sunny Tripower 0000TL 0 BAYMAK 6.7 kw Kapasiteli Paket Sistem 66 SMA Sunny Tripower 5000TLEE 0 BAYMAK kw Kapasiteli Paket Sistem SMA Sunny Tripower 20000TLEE 0 90 BAYMAK kw Kapasiteli Paket Sistem SMA Sunny Mini Central 000TL 44 3 Baymak paket sistem içeriklerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar 2

14 Paket Sistemleri Ayl k elektrik faturan zda yer alan günlük ortalama elektrik tüketimi de eriniz ile, yaflad n z flehir için, y ll k ortalama tüketiminize efl de er üretim yapacak paket sistem gücünü bulabilirsiniz. Her ilin günefl fl ma de erleri farkl oldu undan, y ll k ortalama elektrik ihtiyac n z karfl layacak paket sistem güçleri de de iflkenlik gösterecektir. Örne in; günlük elektrik tüketimi de erimiz istanbul ili için 6 kwh ise kullanaca n z Baymak paket sisteminin gücü 2. kw d r. Afla daki tablolarda, örnek baz iller için paket sistem güçleri belirtilmifltir. stanbul li çin zmir li çin Antalya li çin -4 kwh 5-6 kwh 7-8 kwh 9-3 kwh 4-7 kwh 8-22 kwh kwh 27-3 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-6 kwh 7-22 kwh kwh kwh kwh kwh 6-82 kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-23 kwh kwh kwh 36-4 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7 Ankara li çin Mu la li çin Kayseri li çin -5 kwh 6-7 kwh 8-0 kwh -5 kwh 6-20 kwh 2-25 kwh kwh 3-35 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-23 kwh kwh kwh 36-4 kwh kwh kwh 88-4 kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9-0 kwh -6 kwh 7-2 kwh kwh kwh kwh kwh kwh 8-29 kwh,47 4,4 0,29 6,7 Erzurum li çin Konya li çin Samsun li çin -5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-22 kwh kwh kwh kwh 4-62 kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-23 kwh kwh kwh kwh 4-64 kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-4 kwh 5-6 kwh 7-8 kwh 9-3 kwh 4-7 kwh 8-22 kwh kwh 27-3 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7 3

15 Paket Sistemleri Gaziantep li çin Trabzon li çin Hatay li çin -5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-6 kwh 7-22 kwh kwh kwh kwh 39-6 kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-4 kwh 5-6 kwh 7-8 kwh 9-2 kwh 3-6 kwh 7-2 kwh kwh kwh kwh kwh kwh * Hesaplanan de erler, o ilin ortalama y ll k günefllenme miktar baz al narak bulunmufltur.,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-7 kwh 8-0 kwh -5 kwh 6-2 kwh kwh 27-3 kwh kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7 Fatura Tutar na Göre Ortalama Elektrik Tüketimleri Afla daki tabloda ayl k fatura tutar n za göre, günlük ortalama elektrik tüketiminizin de erleri verilmifltir. Bu de er ile bulundu unuz flehir için ihtiyac n za yönelik kullanaca n z paket sistem gücünü yukar daki tablolardan bulabilirsiniz. Fatura Tutar (TL) Elektrik Tüketimi (kwh) Örnek Amorti Hesab Antalya ili için ayl k fatura de eri 00 TL ve buna ba l olarak günlük elektrik tüketimi de eri 8 kwh olan bir ev için 2. kw l k Baymak paket sistemi seçilebilir. Amorti hesab yap l rken y ll k elektrik maliyeti art fllar da göz önünde bulundurulmal d r. Fatura Tutar Ayl k (TL) Ortalama Fatura Tutar Y ll k (TL) Gerekli Baymak Paket Sistem Gücü PV Sistem Olmasayd Ödenecek Tutar 00 TL Elektrik Tüketimi (kwh) 8 kwh.200 TL Y ll k Elektrik Tüketimi (kwh) kwh 2. kw. Y l 2. Y l 3. Y l 4. Y l 5. Y l 6. Y l 7. Y l 8. Y l 9. Y l 0. Y l.200 TL.302 TL.43 TL.533 TL.663 TL.805 TL.958 TL 2.25 TL TL TL * Y ll k ortalama elektrik maliyetlerindeki art fl oran %8.5 olarak kabul edilmifltir. 4

16 Referanslar Fronius Binas Fotovoltaik Cephe Uygulamas Mu la Belediyesi 05 kw Kurulumu Turkcell Çeflme Baz stasyonu Kurulumu Anel fl Merkezi 22 kw Çat Kurulumu K br s.2 MW Günefl Enerjisi Santrali Referanslar Anel Enerjiye aittir. tedavide uzman *Dr. Teknik Servis stanbul, Ankara ve Gebze ve zmir de faaliyettedir. BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. ORHANLI BELDES, ORTA MAHALLE AKDEN Z SOKAK NO:8 TUZLA / STANBUL Tel.: (026) Fax: (026) Rev. No.02

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler FOTOVOLTAİK SİSTEMLER Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m 2 ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Is Payölçer, Is ve Su Sayaçlar Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim De erlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylafl m Hizmetinin Verilmesi Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER

A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER A.G. GÜÇ KONDANSATÖRLER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri 5...30 kvar 40-50 kvar Ç NDEK LER Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Hakk nda Genel Bilgiler MKP Teknolojisi ve Kondansatörlerin Ar za Durumundaki

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler

Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Is Pompalar Hakk nda Genel Bilgiler Bülent Vural Mak. Yük. Müh. TTMD Kurucu Üyesi Girifl Is pompalar, düflük s cakl ktaki bir s kayna ndan, daha yüksek s cakl ktaki bir ortama s aktarabilen (pompalayabilen)

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m

Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Bir Endüstriyel Tesiste Enerji Kullan m Prof. Dr. Hasan Heperkan; Mak.Yük.Müh. Mustafa Kemal Sevindir; Mak.Yük.Müh. ÖZET Bu makale, bir endüstriyel tesiste tüm bir y l boyunca (hem yaz hem k fl aylar dahil)

Detaylı

ISI PAYLAfiIM S STEMLER

ISI PAYLAfiIM S STEMLER ISI PAYLAfiIM S STEMLER DOPRIMO3 Payölçer SENSONICII Kalorimetre MEMONIC3 DOMAQUA So uk-s cak Su Sayaçlar Is Payölçer Is Gider Paylafl m Sistemini Kullan m Zorunlulu u Is Payölçer Sistemi 2 May s 2007

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K

ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2781 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1739 ELEKTR K BAKIM, ARIZA BULMA VE GÜVENL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asuman ÖZGER (Ünite 1, 2, 4-7) Mine SERTSÖZ (Ünite 1, 8) Ç nar

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri.

S hhi Tesisat. I) Su tesislerine su getirme sistemleri, II) Kullan lm fl (at k) sular n uzaklaflt r lma (genel anlamda kanalizasyon) sistemleri. S hhi Tesisat Sarven Çilingiro lu; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi Tarihçe Temiz hava ve su, az miktardaki pislikleri temizleyebilir. Buna karfl n at k ve art klar çok oldu u takdirde bununla kar flan hava ve

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG

TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG TEMiZ, GÜVENLi VE SÜREKLi ENERJi için: LNG LNG Do al gaz atmosfer bas nc nda -162 C a kadar so utuldu unda yo uflarak s v faza geçer ve S v Do al Gaz (LNG-Liquified Natural Gas) olarak adland r l r. Özellikleri

Detaylı