Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler"

Transkript

1 Günefl ten Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler

2 Yenilenebilir Enerji - Yeflil Enerji Nedir? Sürekli devam eden do al süreçler, var olan enerji ak fl ndan elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar günefl fl, rüzgâr, akan su (hidro güç), biyolojik süreçler ve jeotermal olarak s ralanabilir. En genel olarak, yenilenebilir enerji kayna ; enerji kayna ndan al nan enerjiye eflit oranda veya kayna n tükenme h z ndan daha çabuk bir flekilde kendini yenileyebilmesi ile tan mlan r. Günümüzde küresel enerjinin büyük k sm fosil yak tlardan elde edilmektedir. Ancak bu kaynaklar hem s n rl d r, hem de rezervler azald kça fiyat pahalanacakt r. Yenilenebilir enerji kaynaklar kömür, petrol ve do algaz gibi fosil yak tlara olan ba ml l azaltmada en kritik rolü üstlenmektedir. Yenilenebilir enerjilerin ço u direkt ya da indirekt olarak güneflten kaynaklan r. GÜNEfi ENERJ S Günefl enerjisi, Günefl fl ndan enerji elde edilmesine dayal teknolojidir. Dünyan n en büyük enerji kayna günefltir. Günefl enerjisi, güneflin çekirde inde yer alan füzyon süreci ile aç a ç kan fl ma enerjisidir, güneflteki hidrojen gaz n n helyuma dönüflmesi fleklindeki füzyon sürecinden kaynaklan r. Güneflin fl n m enerjisi, yer ve atmosfer sistemindeki fiziksel oluflumlar etkileyen bafll ca enerji kayna d r. NEDEN GÜNEfi ENERJ S? Bedava Sonsuz ve tükenmeyen Karbon monoksit, kükürt, duman, gaz ve radyasyon gibi çevreyi kirleten faktörler olmad ndan en temiz ve çevreye zarars z Enerji ihtiyac duyulan her yerde kullan labilen, enerjide d fla ba ml l azaltan flletme ve bak m maliyetleri az bir enerji kayna d r. Türkiye ve ve Günefl Enerjisi KWh/m 2 - y l Co rafi konumu nedeniyle sahip oldu u günefl enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye'nin ortalama y ll k toplam günefllenme süresi saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam fl n m fliddeti.3 kwh/m2-y l (günlük toplam 3,6 kwh/m2) oldu u tespit edilmifltir. Günefl Enerjisi potansiyeli 380 milyar kwh/y l olarak hesaplanm flt r. Türkiye, özellikle güney bölgelerinde dünyan n günefllenme kufla ad verilen kesimine denk gelmesinden dolay günefl enerjisinden elektrik üretimi için çok elveriflli bir ülkedir. Avrupa da bu potansiyele denk düflebilecek veya üstüne ç kabilecek pek az say da bölge bulunmaktad r. Türkiye nin bu bölgelere k yasla avantaj, kurulum yap labilecek alan n çok genifl olmas ndan kaynaklanmaktad r. Sektör lideri Almanya ile Türkiye aras nda günefllenme de erleri aç s ndan yüksek farklar olmas, Türkiye nin eflde er bir kurulumla bu teknolojiden ne kadar çok yararlanabilece ine kan tt r. Türkiye Günefllenme Süresi De erleri (Saat) Türkiye Global Radyasyon De erleri (kwh/m 2 -gün)

3 Fotovoltaik Nedir? PV (fotovoltaik) modülleri, yüzeylerine gelen günefl fl n do rudan elektrik enerjisine dönüfltüren yar iletken maddelerden oluflan sistemlerdir. PV modüller fotovoltaik ilkeye dayal olarak çal fl rlar, yani üzerlerine fl k düfltü ü zaman yar iletken malzeme elektrik ak m oluflturur. Pilin verdi i elektrik enerjisinin kayna, yüzeyine gelen günefl enerjisidir. PV modülleri, güneflten gelen bu enerjiyi günümüzde %5-%20 aras nda bir verimle elektrik enerjisine çevirebilir. Güç ç k fl n artt rmak amac yla çok say da PV modülü birbirine ba lanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Güç talebine ba l olarak modüller birbirlerine seri ya da paralel ba lanarak birkaç Watt tan megawatt lara kadar sistem oluflturmak mümkündür. PV modüllerinden elde edilen enerji akü ve pil gibi do ru ak md r (DC). Dolay s yla evlerde veya üretim tesislerinde kullan lmalar için bir inverter(evirici) yard m yla flebeke elektri i gibi alternatif ak ma (AC) dönüfltürülmeleri gerekmektedir. Evlerin çat s na kurulacak PV modüller arac l yla tüketilen yerde elektri i üretmek mümkündür. Güneflin sa lad enerji PV modüller arac l yla elektrik enerjisine dönüflür. Bu enerji evirici arac l yla AC ye çevrilir. Sisteme ba lanacak ikinci sayaçla PV modüllerinden üretilen elektrik flebekeye verilir. Ev kullan c s elektrik ihtiyac n flu anda oldu u gibi flebekeden karfl lar. E er üretilen enerji tüketilen enerjiden fazlaysa devletin aç klad garantili al m üzerinden ev kullan c s na da t c flirket taraf ndan ödeme yap l r. E er tüketilen enerji daha fazlaysa ev kullan c s yaln zca bu fark flebekeden sat n al r. Yük Ak m Günefl fl Elektron ak fl Fotonlar n-tip silikon Boflluk ak fl Birleflim Fotovoltaik Sistem ve Avantajlar Statiktir (Sistemi y pratacak hareketli bir parças yok). Afl nmaz. Bak m-onar m gerektirmez. CO2, zararl emisyon ve kirletici gazlar sal n m yoktur. Gürültü yapmaz, sessiz çal fl r. Kullan lacak enerji kayna sonsuz ve bedavad r. Sistemler modülerdir, her yere kolayca monte edilebilir. p-tip silikon 2

4 Yenilenebilir Enerji Kanunu ve Avantajlar Sektörün uzun zamand r bekledi i yenilenebilir enerji kaynaklar yasas ile devlet yenilenebilir enerji kaynaklar n desteklemeye yönelik garantili al m mekanizmas aç klad. Böylece, güneflten üretilen elektrik devlet garantisi alt nda kilowattsaati 3,3 ABD Dolar cent ten da t c flirketler taraf ndan al n yor. Buna ek olarak devlet yerli üretimi teflvik etmek amac yla baz tarifeye ek teflvikler de getirdi. Örne in sistemlerde yerli günefl modülü kullan l yorsa, ek olarak kwh bafl na,3 ABD Dolar cent Yerli montaj ekipmanlar kullan l rsa 0,8 ABD Dolar cent ten teflvik veriliyor. Hepsini ekledi inizde devlet al m garantili fiyat 5,4 ABD Dolar cent e ç k yor. BAYMAK projelerde bu tarifeyi yakalayabiliyor. 3

5 Türkiye nin fotovoltaik modül üretim üretim tesisi tesisi Ümraniye deki AnelEnerji üretim tesislerinde titizlikle yap lan çal flmalar sonucunda, Anel in üstün mühendislik vizyonuyla TÜV sertifikal yerli günefl modülleri üretiliyor. Üretim süreci k saca afla daki flekilde özetlenebilir. - Fotovoltaik modülde kullanilacak hücreler, test edilerek grupland r l rlar. - Fotovoltaik modüllerin üst yüzeyini olusturacak camlar, y kama makinelerinde y kanip, kurulan p, temizlenirler. - Gruplanan hücreler, üzerleri otomatik dizgi - lehimleme makinelerinde seri olarak ba lanarak diziler ( String ) haline getirilirler. - Seri olarak ba lanarak haz rlanan hücre dizileri, Lay Up denilen düzene in matrix oluflturma bölümünde ba lant lar da tamamlanarak matrix oluflturacak flekilde grupland r l rlar - Lay Up düzene inde cam üzerine kat EVA serilerek, üzerine matrix haline getirilen hücreler konur. Hücrelerin üzerine de yine kat EVA kapat l r. - Fotovoltaik modülün en arkas kaplanarak, d fl ortam n olumsuz flartlar ndan koruyacak olan Termoplastik Film en d fla serilir. - Temel montaj son haline gelmifl olan Fotovoltaik modülün elektriksel ölçümü yap larak, laminasyon makinasina gönderilir. - Laminasyon ifllemi, EVA malzemesinin tamamen homojen flekilde eriyerek hücreler ile tüm malzemeyi cok iyi kavramasidir. - Laminasyondan cikan Fotovoltaik modüller ayr bir makinada kenar kesimleri yapilip, elektriksel ba lant kutular tak l rlar. - Fotovoltaik modüller sondan bir önceki aflamada silikonlama ile kenar çerçeveleme için çerçeve makinesine aktar l rlar. - En son aflamada izolasyon, topraklama, ve güç de erleri test ve tespit edilip, ambalajlan rlar. 4

6 Fotovoltaik günefl modülleri Ürün Teknik Özellikleri Polikristal hücre teknolojisiyle üretilmifl, yüksek verimli modüller 20W güç ürün garantisi, 2 performans garantisi, 4 faydal ömür Sektör standartlar nda: IEC 625, IEC 6730 Sertifikal Az fl ma alt nda dahi optimum sonuç Yans may içeride hapseden özel teknoloji Darbeye, rüzgara dayan kl 3,2mm temperli cam Korozyon ve UV fl nlar na karfl koruma Panel Bileflenleri Alüminyum çerçeve Cam EVA Solar hücre EVA Backsheet Ba lant kutusu Performans Garantisi Garanti edilen modül performans GARANT DEN GELEN KATMA DE ER Lineer performans garantisi Standart do rusal garanti YIL Baymak panellerinin performans ve sistem üretim de erleri 2 boyunca performans garantisi alt ndad r. Sistemin 2 boyunca üretece i elektrik enerjisi miktar ± %5 sapma de eriyle kesin olarak hesaplanabilmektedir. Bu sayede yat r mc kazanc n net olarak görebilmektedir. 5

7 Fotovoltaik günefl modülü özellikleri ASP Elektriksel Data (Tipik) Modül Tan m Tepe Güç (Mpp ) Mpp de Gerilim Mpp de Ak m Aç k Devre Gerilimi K sa Devre Ak m ASP 245 NEC 245 W 30,52 V 8,03 A 36,82 V 8,52 A Mpp; Maksimum güç noktas ndaki çal flma de erleridir. Yukar daki de erler standart test koflullar olan 000 W/m 2, AM.5 ve 25 C de erleri alt nda gösterilmifltir. Mekanik Spesifikasyonlar Boyut (hxwxd) Modül alan A rl k Hücre adedi Hücre enkapsülasyon Hücre yap s Ba lant kutusu Diyotlar Ön cam S rt kaplamas Çerçeve 663 x 992 x 33 mm,65 m2 8 kg 60 Bridgestone EVA Sky Poli Si 6 (56 mm x 56 mm) Tyco Solarlok 3 by-pass diyodu (Tyco SL 55; 6A) 3,2 mm prismatic, safety glass, Trakya cam Isolvolta AAA Anodize edilmifl aluminyum çerçeve S cakl k Katsay lar zin Verilen Çal flma Koflullar Tc. Gerilim Tc. Ak m Tc. Mpp Gücü NOCT 2 K smi yük performans 3-0,3 %K 0,048 %K 0,42 %K 47, C 96,3 % S cakl k Aral Doluya Karfl Dayan kl l k Maks. Yüzey Dayan kl l k Maks. Sistem Gerilimi (-40) - (+85) C Maks. Çap = 28 mm, H z = 86km/h 5400 Pa 000 V 2 NOCT; Nominal hücre çal flma s cakl (ölçüm koflullar : 800W/m2 fl ma, AM,5 atmosferik bas nç, 25C ortam s cakl, m/s rüzgar h z ) 3 Verimlilik düflüflü (Ölçüm koflulu 000W/m2 fl ma de erinden 200 W/m2 fl ma de erine düflürüldü ünde) Garantiler ve Sertifikasyonlar Ürün garantisi Performans Garantisi Onay ve Standartlar TÜV Sertifika No. lk y l için %97 ç k fl gücü garantili; takip eden 2 boyunca her sene için y ll k %0.70 de erinde lineer kay p IEC 625, IEC 6730, Koruma s n f II, IP , , Protection class II 6

8 nverter (Evirici) Evirici Teknik Özellikleri PV modüllerinin üretti i enerjiyi evlerde veya di er yerlerde kullanabilmek için AC ye çevirmek gereklidir. Eviriciler DC enerjiyi AC ye çeviren ayg tlard r. Eviriciler flebekeden ba ms z veya flebekeye ba l olarak çal flabilirler. Her iki uygulamaya özel farkl ürün ve teknolojiler mevcuttur. Teknik Bilgiler Girifl De erleri Pv Gerilim Aral (MPP)(Voc) Maksimum Girifl Gerilimi(Vdc) Maksimum Girifl Ak m (loc) Maksimum DC Güç Ç k fl De erleri Nominal AC Güç(W) Maksimum AC Güç(VA) fiebeke Gerilim/Frekans n verimi Genel Özellikler Çal flma S cakl IP S n f A rl k Boyutlar Garanti Sunny M n Central 000TL 333 V 500 V 700 V 34 A 400 W 000 W 000 VA 50 Hz, 60 Hz / -6 Hz Hz 97.7 % / 97.2 % 35 kg 468 / 63 / 242 mm Sunny Tripower 5000TL-0 Economic Excellence 580 V 800 V 000 V 36 A 5260 W 5000 W 5000 VA 50 Hz, 60Hz / -6 Hz Hz 98,5 % / 98,3 % -25 C C 45kg 665 / 680 / 265 mm Sunny Tripower 20000TL-0 Economic Excellence 580 V 800 V 000 V 36 A W W VA 50 Hz, 60Hz / -6 Hz Hz 98,5 % / 98,2 % 45kg 665 / 680 / 265 mm Sunny Tripower 0000TL 320 V 800 V 000 V 22 A / A 0200 W 0000 W 0000 VA 50 Hz, 60Hz / -6 Hz Hz 98. % / 97.7 % 64 kg 665 / 690 / 265 mm Sunny Tripower 6000TL V V 000 V A / 0 A 625 W 6000 W 6000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 98. % / 97.4 % 37 kg 470 / 730 / 240 mm Teknik Bilgiler Sunny Tripower 7000TL-20 Sunny Tripower 8000TL-0 Sunny Boy 4000TL-2 Sunny Boy 3000TLST-2 Sunny Boy 200TL Sunny Boy 300TL Girifl De erleri Pv Gerilim Aral (MPP)(Voc) Maksimum Girifl Gerilimi(Vdc) Maksimum Girifl Ak m (loc) Maksimum DC Güç Ç k fl De erleri Nominal AC Güç(W) Maksimum AC Güç(VA) fiebeke Gerilim/Frekans n verimi Genel Özellikler Çal flma S cakl IP S n f A rl k Boyutlar Garanti 290 V V 000 V 5 A / 0 A 775 W 7000 W 7000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 98 % / 97.5 % 37 kg 470 / 730 / 240 mm 330 V V 000 V 5 A / 0 A 8200 W 8000 W 8000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 98 % / 97.6 % 37 kg 470 / 730 / 240 mm 75 V 500 V 750 V 5 A / 5 A 4200 W 4000 W 4000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 97 % / 96.4 % 26 kg 490 / 59 / 85 mm 23 V V 750 V 5 A 3200 W 3000 W 3000 VA 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz Hz 97 % / 96 % 23 kg 490 / 59 / 85 mm 200 V 480 V 600 V A 2200 W 950 W 200 VA 50 Hz / -4.5 Hz Hz 96 % / 95.2 % 6 kg 440 / 339 / 24 mm 25 V V 600 V A 400 W 300 W 300 VA 50 Hz / -4.5 Hz Hz 96 % / 94.3 % 6 kg 440 / 339 / 24 mm Üretim Sayac Elektrik sayaçlar tüketilen veya üretilen elektrik enerjisinin miktar n ölçen aletlerdir. Elektrik enerjisinin her iki yönde ( üretilen ve flebekeye verilen flebekeden çekilen) ne kadar üretildi inin ve tüketildi inin miktar n ölçmek içinse üretim sayac kullan l r. fiebekeye ba l çal flan yenilenebilir bir enerji kayna ndan üretilen ve flebekeye verilen elektrik ile flebekeden gelen elektri in verilerini kay t alt na al r. 7

9 Sarf Malzemeleri DC Parafudr DC parafudrlar modüler yap ya sahip olup fotovoltaik sistemlerde DC ark anahtarlama ve ani gerilim de ifliklikleri gibi hatalara karfl sistemi korumaktad r. AC Kesici AC devre kesiciler ak m s n rlamakta olup ak m için termik röle ve k sa devre için elektro manyetik röle ile koruma sa larlar. Bu kesiciler de iflik karakterlerde, konfigürasyonlarda, kesme kapasitelerinde ve ak mlarda bulunurlar. AC Parafudr Ani afl r gerilim koruma üniteleri, temel bileflenleri voltaj kontrollü dirençler(varistör, supressor diyotlar ve/veya spark gap ark arakl ) olan ekipmanlard r. Ani afl r gerilim koruma ünitelerinin görevi, elektrikli cihazlar ve tesisatlar istenmeyen üksek gerilimlerden korumak ve/veya efl potansiyellemeyi sa lamakt r. Topraklama Elemanlar Elektrik iflletme araçlar n n, aktif olmayan metal k s mlar n n bir iletken vas tas yla toprakla birlefltirilerek herhangi bir hata an nda ortaya ç kan tehlikeli ak mlar n topra a aktar lmas d r. Topraklanacak bir cihaz ya da tesis bölümünü bir topraklay c ya ba layan, topra n d fl na veya yal t lm fl olarak topra n içinde döflenmifl bir iletken topraklamad r. Pano ANEL Grup flirketlerinden biri olan ve yaklafl k 20 y ll k tecrübesi ile yüzlerce dev kuruluma imza atm fl olan ANELS S kabinleri kullan lacakt r.anel in üstün mühendislik vizyonuyla üretilen yüksek koruma s n fl panolar kullan lmaktad r. DC Solar Kablo Günefl panellerinin birbirine ba lanmas esnas nda kullan lan UV korumal, çift yal t ml DC kablolard r. Bu kablolar çok yüksek s cakl klara ve UV fl nlar na karfl dayan kl d r. Bu sayede y llar içinde normal kablolarda artan iç direnç ve dolay s yla sistem kay plar en aza indirgenmifl olacak ve de santralin ömrü boyunca kablolar n de iflimine gerek duyulmayacakt r. 8

10 fiebeke Ba lant l Paket Sistemler Yaflad m z dünyay, soludu umuz havay temiz tutmak; küresel iklim de iflikli ini önlemek amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek, temiz ve güvenli teknolojileri tercih etmek, dünyan n sonuna kadar bizimle kalacak sonsuz kaynak günefli elektrik enerjisine dönüfltürerek, enerji aç n kapatmak ve tüketti imiz yerde elektri i üretmek üzere bizimle iflbirli ine haz r m s n z? A A. PV Modül B. nverter (Evirici) C. Çift Yönlü Sayaç D. fiebeke E. Yük B E D C E Dünyada PV elektrik üretimi uygulamalar n n en yayg n olan flebeke ba lant l (on grid) sistemlerdir. fiebekeye ba l fotovoltaik sistemlerde PV panellerin üretti i do ru ak m(dc) elektrik enerjisi, sistemde bulunan inverter(evirici) ile evlerimizde ço u elektrikli cihazlarda kullan lan AC ak ma çevrilir ve direkt kullan l r. Sistemin 3 önemli bölümü PV paneller, inverter ve çift yönlü sayaçt r. fiebekenin bulundu u ve yeterli kurulum alan n n oldu u her yerde uygulanabilir. Bu sistemler aküsüz, depolama eleman n n olmad sistemlerdir. Bu sistemlerin en büyük avantaj elektri in üretildi i yere yak n olarak tüketilmesi ve bu flekilde sistemin iletim kay plar n n büyük oranda azalmas na olanak sa lamas d r. Bu sistemlerde gerekli elektrik ihtiyac ndan fazla üretilen elektrik flebekeye verilir. PV panellerden üretilen elektrik ayr bir tarifeden flebekeye sat l r. Enerji talebinin PV panel üretiminden fazla olmas halinde fark flebekeden karfl lan r. Böylelikle ba ms z sistemlerdeki depolama elemanlar n n yerine flebeke kullan lm fl ve bu sayede depolama elemanlar için ek bir maliyet ödenmemifl olur. Bu da flebekeye ba l sistemler için önemli bir maliyet avantaj sa lar. Ayn zamanda depolama elemanlar n n ömürlerinin k sa olmas, de ifltirme gereksinimleri yaratmas ve bak m masraflar n n olmas gibi di er etkenlerle, bu sistemler sayesinde karfl lafl lmam fl olur. Akflam zaman, günefl olmad ndan paneller elektrik üretmeyecektir. htiyaç duyulan enerji flebekeden karfl lan r. BAYMAK paket sistemlerinde, bulundu unuz konum ve elektrik ihtiyac n z belirlenerek, y ll k toplam elektrik tüketiminizi karfl layan üretimi yapacak güçte sistemler önerilir, teknik destek sa lan r. Böylelikle gündüz üretilen elektrik, ihtiyaç duydu unuz enerji miktar n karfl lar. 9

11 fiebeke Ba lant l Paket Sistemler. Fotovoltaik Günefl Panelleri 2. nverter 3. Elektrik Sayac 4. Ev fiebekesi 5. Yükler 6. DC Kesici 7. DC Parafudr 8. AC Kesici 9. AC Parafudr 0. DC Kablo. AC Kablo DC Ba lant AC Ba lant Konstrüksiyon Uygulamalar Çat da. Çat örtüsü üzerine ek bir yap ile 2. Çat örtüsü olarak 3. Teras çat da testere difli 4. Teras çat örtüsü Cephede 5. Cephe yüzeyine ek bir strüktür ile 6. Cephe kaplama malzemesi olarak Farkl Yap Bölümlerinde 7. Parapet 8. Günefl k r c lar Ba ms z Sistem 9. Toprak zemin üzerine

12 Paket Sistemleri BAYMAK.47 kw Kapasiteli Paket Sistem 6 SMA Sunny Boy 300 BAYMAK kw Kapasiteli Paket Sistem SMA Sunny Boy 200TL 9 BAYMAK 2.94 kw Kapasiteli Paket Sistem 2 SMA Sunny Boy 3000TLST-2 BAYMAK 4.4 kw Kapasiteli Paket Sistem 8 SMA Sunny Boy 4000TL 2 BAYMAK 5.88 kw Kapasiteli Paket Sistem 24 SMA Sunny Tripower 6000TL BAYMAK 7.35 kw Kapasiteli Paket Sistem 30 SMA Sunny Tripower 7000TL 20 Baymak paket sistem içeriklerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar

13 Paket Sistemleri BAYMAK 8.82 kw Kapasiteli Paket Sistem 36 SMA Sunny Tripower 8000TL 20 BAYMAK 0.29 kw Kapasiteli Paket Sistem 42 SMA Sunny Tripower 0000TL 0 BAYMAK 6.7 kw Kapasiteli Paket Sistem 66 SMA Sunny Tripower 5000TLEE 0 BAYMAK kw Kapasiteli Paket Sistem SMA Sunny Tripower 20000TLEE 0 90 BAYMAK kw Kapasiteli Paket Sistem SMA Sunny Mini Central 000TL 44 3 Baymak paket sistem içeriklerinde de ifliklik yapma hakk n sakl tutar 2

14 Paket Sistemleri Ayl k elektrik faturan zda yer alan günlük ortalama elektrik tüketimi de eriniz ile, yaflad n z flehir için, y ll k ortalama tüketiminize efl de er üretim yapacak paket sistem gücünü bulabilirsiniz. Her ilin günefl fl ma de erleri farkl oldu undan, y ll k ortalama elektrik ihtiyac n z karfl layacak paket sistem güçleri de de iflkenlik gösterecektir. Örne in; günlük elektrik tüketimi de erimiz istanbul ili için 6 kwh ise kullanaca n z Baymak paket sisteminin gücü 2. kw d r. Afla daki tablolarda, örnek baz iller için paket sistem güçleri belirtilmifltir. stanbul li çin zmir li çin Antalya li çin -4 kwh 5-6 kwh 7-8 kwh 9-3 kwh 4-7 kwh 8-22 kwh kwh 27-3 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-6 kwh 7-22 kwh kwh kwh kwh kwh 6-82 kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-23 kwh kwh kwh 36-4 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7 Ankara li çin Mu la li çin Kayseri li çin -5 kwh 6-7 kwh 8-0 kwh -5 kwh 6-20 kwh 2-25 kwh kwh 3-35 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-23 kwh kwh kwh 36-4 kwh kwh kwh 88-4 kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9-0 kwh -6 kwh 7-2 kwh kwh kwh kwh kwh kwh 8-29 kwh,47 4,4 0,29 6,7 Erzurum li çin Konya li çin Samsun li çin -5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-22 kwh kwh kwh kwh 4-62 kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-7 kwh 8-23 kwh kwh kwh kwh 4-64 kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-4 kwh 5-6 kwh 7-8 kwh 9-3 kwh 4-7 kwh 8-22 kwh kwh 27-3 kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7 3

15 Paket Sistemleri Gaziantep li çin Trabzon li çin Hatay li çin -5 kwh 6-8 kwh 9- kwh 2-6 kwh 7-22 kwh kwh kwh kwh 39-6 kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7-4 kwh 5-6 kwh 7-8 kwh 9-2 kwh 3-6 kwh 7-2 kwh kwh kwh kwh kwh kwh * Hesaplanan de erler, o ilin ortalama y ll k günefllenme miktar baz al narak bulunmufltur.,47 4,4 0,29 6,7-5 kwh 6-7 kwh 8-0 kwh -5 kwh 6-2 kwh kwh 27-3 kwh kwh kwh kwh kwh,47 4,4 0,29 6,7 Fatura Tutar na Göre Ortalama Elektrik Tüketimleri Afla daki tabloda ayl k fatura tutar n za göre, günlük ortalama elektrik tüketiminizin de erleri verilmifltir. Bu de er ile bulundu unuz flehir için ihtiyac n za yönelik kullanaca n z paket sistem gücünü yukar daki tablolardan bulabilirsiniz. Fatura Tutar (TL) Elektrik Tüketimi (kwh) Örnek Amorti Hesab Antalya ili için ayl k fatura de eri 00 TL ve buna ba l olarak günlük elektrik tüketimi de eri 8 kwh olan bir ev için 2. kw l k Baymak paket sistemi seçilebilir. Amorti hesab yap l rken y ll k elektrik maliyeti art fllar da göz önünde bulundurulmal d r. Fatura Tutar Ayl k (TL) Ortalama Fatura Tutar Y ll k (TL) Gerekli Baymak Paket Sistem Gücü PV Sistem Olmasayd Ödenecek Tutar 00 TL Elektrik Tüketimi (kwh) 8 kwh.200 TL Y ll k Elektrik Tüketimi (kwh) kwh 2. kw. Y l 2. Y l 3. Y l 4. Y l 5. Y l 6. Y l 7. Y l 8. Y l 9. Y l 0. Y l.200 TL.302 TL.43 TL.533 TL.663 TL.805 TL.958 TL 2.25 TL TL TL * Y ll k ortalama elektrik maliyetlerindeki art fl oran %8.5 olarak kabul edilmifltir. 4

16 Referanslar Fronius Binas Fotovoltaik Cephe Uygulamas Mu la Belediyesi 05 kw Kurulumu Turkcell Çeflme Baz stasyonu Kurulumu Anel fl Merkezi 22 kw Çat Kurulumu K br s.2 MW Günefl Enerjisi Santrali Referanslar Anel Enerjiye aittir. tedavide uzman *Dr. Teknik Servis stanbul, Ankara ve Gebze ve zmir de faaliyettedir. BAYMAK MAK NA SANAY VE T C. A.fi. ORHANLI BELDES, ORTA MAHALLE AKDEN Z SOKAK NO:8 TUZLA / STANBUL Tel.: (026) Fax: (026) Rev. No.02

Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r?

Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Fotovoltaik Günefl Modülü Nas l Nas l Çal fl r? Çal fl r? Yaflad m z dünyay, soludu umuz havay temiz tutmak; küresel iklim de iflikli ini önlemek amac yla yenilenebilir enerji kaynaklar na yönelmek, temiz

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji akışından elde edilen

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

AKIM TRANSFORMATÖRLER

AKIM TRANSFORMATÖRLER Ak m Transformatörleri FAT 0B FAT 0 Ç NDEK LER Özellikler Akım Transformatörlerinin Gücünün Belirlenmesi Teknik Tablo Oran Hatası Grafiği Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 2 4 FAT 40 FAT 40L FAT 0 FAT

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler FOTOVOLTAİK SİSTEMLER Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m 2 ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

6 Solrif. Polikristalin. PV modül60 hücre. Temel Özellikler. Güvenli Yatırım. Yüksek Kaliteli Malzemeler. Yapıya Entegre (BIPV) Uygulamalar

6 Solrif. Polikristalin. PV modül60 hücre. Temel Özellikler. Güvenli Yatırım. Yüksek Kaliteli Malzemeler. Yapıya Entegre (BIPV) Uygulamalar 6 Solrif Polikristalin PV modül60 hücre Temel Özellikler Yüksek Kaliteli Malzemeler Yapıya Entegre (BIPV) Uygulamalar Montajı kolay, modüler Konutlara monte edilen sistemler için ideal Güvenli Yatırım

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY ISITMA & SOĞUTMA & FOTOVOLTAİK SİSYEMLERİ Almanya'dan özel güneş enerji paneli Sizlere

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız!

Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Güneşten Elektrik Üretme Zamanı! Etik Olarak Doğru, Finansal Olarak Akılcı, Çocuklarımızın Geleceği için Kritik Bu Yatırımı Yapmalıyız! Ocak 2014 te Durum: Son dönemde PV panel fiyatlarında büyük düşüş:

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretimi

Güneşten Elektrik Üretimi Güneşten Elektrik Üretimi Lisanssız Uygulamalar enerji sistemleri Elektrik fiyatları neden artmakta ve artmaya devam edecek? Türkiye ürettiği elektriğin %50 sinden fazlasını doğalgaz termik santralleri

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

FALKE HAVLU RADYATÖR

FALKE HAVLU RADYATÖR ISITMA & SO UTMA FALKE HAVLU RADYATÖR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu okuyunuz. Size bu kitapç kla beraber servis hizmeti alaca n z, servis istasyonlar

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler

ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları. BASINÇLI KAPLAR Boyler Isı İstasyonları Konularımız ISI TRANSFER ÜRÜNLERİ Plakalı Eşanjör Lehimli Eşanjör Borulu ve Tübüler Eşanjör Daire Giriş İstasyonları BASINÇLI KAPLAR Boyler Genleşme Paslanmaz Proses Denge Kapları Tortu

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is?

Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Aç k Alanda Neden Çukurova Is? www.cukurovaisi.com Aç k Alanda Is tma Nas l Yap l r? Is tma n n oldu u ço u yerde (ev,ofis, dükkan vb.) Hava s t larak ortamda gereken konfor sa lan r. Aç k ortamlarda havay s tmak mümkün olmad için,

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİS KURULUMU

GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİS KURULUMU GÜNEŞ ENERJİLİ ELEKTRİK ÜRETİM TESİS KURULUMU YEŞİL ENERJİ NEDİR? Yeşil Enerji, güneş, rüzgar jeotermal, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji için kullanılan bir deyimdir.

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 6 Kasım 2009 ÇAĞRILI KONUŞMALAR ÇAĞRILI KONUŞMALAR Ç1 Manyetik Soğutma ve Devasa Manyetokalorik Etki Yalçın Elerman Fizik Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Beşevler, Ankara Modern toplumların temel bağımlılıklarından

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir?

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir? ON-GRID Sistem Nedir? Şebekeye bağlı sistemdir. Kullanımınızdan kalan elektriğin satışı demektir. Satış devlete 0,133 ABD$/kWh değerinde yapılacaktır.yerli kullanıma hibeler aşağıdaki gibidir. PV panel

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

SOLON SOLfixx. Düz çatılar için fotovoltaik sistem. Yeni:

SOLON SOLfixx. Düz çatılar için fotovoltaik sistem. Yeni: SOLON SOLfixx Düz çatılar için fotovoltaik sistem. Yeni: dağlik bölgelerde kullanım için kama destekli modülu Yüksek randımanlı SOLON modülleriyle ve hafif plastik altyapıyla oluşturulan yeni düz çatı

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

öğrencilerin ders notu olarak kullanmaları uygundur.

öğrencilerin ders notu olarak kullanmaları uygundur. Karadeniz Technical University Department of Electrical and Electronics Engineering 61080 Trabzon, Turkey i.h altaş- 1 1 haftalık ders uygulaması Yasal Uyarı: Bu ders notları hazırlanırken internetten

Detaylı

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI

DEVRELER VE ELEKTRONİK LABORATUVARI DENEY NO: 1 DENEY GRUBU: C DİRENÇ ELEMANLARI, 1-KAPILI DİRENÇ DEVRELERİ VE KIRCHHOFF UN GERİLİMLER YASASI Malzeme ve Cihaz Listesi: 1. 10 Ω direnç 1 adet 2. 100 Ω direnç 3 adet 3. 180 Ω direnç 1 adet 4.

Detaylı

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma

Soma Havzas Linyit Rezervlerinin Enerjide Kullan Semineri 16-18 Nisan 2009 Soma ENERJ ENST TÜSÜNDE KURULU 450 kw th KAPAS TEL AKI KAN YATAK GAZLA TIRMA/YAKMA STEM VE LK SONUÇLAR Ufuk Kayahan, Serhat Gül, Hayati Olgun, Azmi Yazar, Elif Ça layan, Berrin Bay, Alper Ünlü, Yeliz Çetin,

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

MİMARİDE İNCE FİLM FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİSİ

MİMARİDE İNCE FİLM FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİSİ MİMARİDE İNCE FİLM FOTOVOLTAİK TEKNOLOJİSİ Solar Mimarisi moda değil, bir ihtiyaçtır! Sir Norman Foster 2 FOTOVOLTAİK KULLANIMI 3 AVRUPA GÜNEŞLENME HARİTASI 4 FOTOVOLTAİK KULLANIMI 2010 yılında 16.6 GW

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır.

JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER. : Sabit manyetik alana bağlı olarak periyodik sürelerde Yönünü ve alternas sayısı değişen akımdır. JENERATÖRDE KULLANILAN ÖZET TEKNİK TERİMLER ALTERNATİF AKIM DOĞRU AKIM AKÜ ŞARJ CİHAZI DİYOD FIRÇA (Kömür) ELEKTRİK DEVRESİ ŞALTER KONTAKTÖR CHANGE OWER SWİTCH BOBİN /SARGI TRANSFORMOTOR VERİM : Sabit

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı