TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ"

Transkript

1 TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞ PİLLERİ GİRİŞ...2 GÜNEŞ IŞINIMI...3 GÜNEŞ PİLLERİ...4 YARI İLETKENLERİN KATKILANMASI...6 P N EKLEM DİYOTLAR...7 GÜNEŞ IŞINIMI ALTINDA P N EKLEM DİYOT...8 FOTOVOLTAİK DİYOTLARIN ÜRETİMİNDE TEMEL ÖLÇÜTLER...9 FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN MALZEMELER...11 ÇOK KRİSTALLİ SİLİSYUM GÜNEŞ PİLLERİ...11 İNCE FİLM GÜNEŞ PİLLERİ...12 AMORF SİLİSYUM GÜNEŞ PİLLERİ...12 KADMİYUM TELLÜR İNCE FİLM GÜNEŞ PİLLERİ...13 BAKIR İNDİYUM DİSELENİD GÜNEŞ PİLLERİ...15 GÜNEŞ PİLİ VERİMLİLİKLERİ...16 FOTOVOLTAİK GÜÇ SİSTEMLERİ...17 PV GÜÇ SİSTEMLERİNİN FİYATLARI...18 GELECEK VE ÖNERİLER...19

2 FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ GİRİŞ Güneş pilleri (fotovoltaik diyotlar) üzerine güneş ş ğ düştüğünde, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir. Bu enerji çevriminde herhangi devingen (hareketli) parça bulunmaz. Güneş pillerinin çal şma ilkesi, Fotovoltaik (Photovoltaic) olay na dayan r. İlk kez 1839 y l nda Becquerel, elektrolit içerisine dald r lm ş elektrotlar aras ndaki gerilim, elektrolit üzerine düşen ş ğa bağ ml olduğu gözlemleyerek Fotovoltaik olay n bulmuştur. Kat larda benzer bir olay ilk olarak selenyum kristalleri üzerinde 1876 y l nda G.W. Adams ve R.E. Day taraf nda gösterilmiştir. Bunu izleyen y llarda çal şmalar bak r oksit ve selenyum a dayal foto diyotlar n, yayg n olarak fotoğrafç l k alan nda ş k metrelerinde kullan lmas n beraberinde getirmiştir 1914 y l nda fotovoltaik diyotlar n verimliliği %1, değerine ulaşm ş ise de gerçek anlamda güneş enerjisini %6 verimlilikle elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik diyotlar ilk kez 1954 y l nda Chapin et al. (1) taraf ndan silikon kristali üzerine gerçekleştirilmiştir. Fotovoltaik güç sistemleri için dönüm noktas olarak kabul edilen bu tarihi izleyen y llarda araşt rmalar ve ilk tasar mlar, uzay araçlar nda kullan lacak güç sistemleri için yap lm şt r. Fotovoltaik güç sistemleri 1960 lar n baş ndan beri uzay çal şmalar n n güvenilir kaynağ olmay sürdürmektedir. 1970li y llar n başlar na kadar, güneş pillerinin uygulamalar ile s n rl kalm şt r. Güneş pillerinin yeryüzünde de elektriksel güç sistemi olarak kullan labilmesine yönelik araşt rma ve geliştirme çabalar 1954 ler de başlam ş olmas na karş n, gerçek anlamda ilgi 1973 y l ndaki 1. petrol bunal m n izleyen y llarda olmuştur. Amerika da, Avrupa da, Japonya da büyük bütçeli ve geniş kapsaml araşt rma ve geliştirme projeleri başlat lm şt r. Bir yandan uzay çal şmalar nda kendini ispatlam ş silikon kristaline dayal güneş pillerinin verimliliğini art rma çabalar ve diğer yandan alternatif olmak üzere çok daha az yar iletken malzemeye gerek duyulan ve bu neden ile daha ucuza üretilebilecek ince film güneş pilleri üzerindeki çal şmalara h z verilmiştir. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmenin, basit, çevre dostu olan fotovoltaik sistemlerin araşt r lmas ve geliştirilmesi, maliyetinin düşürülerek yayg nlaşt r lmas misyonu uzun y llar üniversitelerin yüklendiği ve yürüttüğü bir görev olmuş ve bu nedenle kamuoyunda hep laboratuarda kalan bir çal şma olarak kalm şt r. Ancak son yirmi y lda dünya genelinde çevre konusunda duyarl l ğ n artmas na bağl olarak kamuoyundan gelen bask, çok uluslu büyük şirketleri fosile dayal olmayan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar konusunda çal şmalar yapmaya zorlam şlard r. Büyük şirketlerin devreye girmesiyle fotovoltaik piller konusundaki teknolojik gelişmeler ve güç sistemlerine artan talep ve buna bağl olarak büyüyen üretim kapasitesi, maliyetlerin h zla düşmesini de beraberinde getirmiştir. Yak n geçmişe kadar al ş la gelmiş elektrik enerjisi üretim yöntemleri ile karş laş ld ğ nda çok pahal olarak değerlendirilen fotovoltaik güç sistemleri, art k yak n gelecekte güç üretimine katk sağlayabilecek sistemler olarak değerlendirilmektedir. Özellikle elektrik enerjisi üretiminde hesaba kat lmayan ve görünmeyen maliyet olarak değerlendirilebilecek sosyal maliyet göz önüne al nd ğ nda, fotovoltaik sistemler fosile dayal sistemlerdin daha ekonomik olarak değerlendirilebilir. İzleyen bölümlerde, önce bütünlüğün sağlanmas amac ile güneş ş n m ile ilgili kavramlar ve terminoloji k saca gözden geçirilecektir; ard ndan fotovoltaik sistemlerin kalbi olan güneş pilleri (fotovoltaik diyotlar) tan t l p bu diyotlar n yap labileceği malzemeler ve öne ç kan teknolojiler özetlenecektir.

3 GÜNEŞ IŞINIMI Yaşam n kaynağ olan güneş, doğal sistem enerjisinin büyük bir bölümünü sağlar. Çap yaklaş k 1,4 milyon km olan ve iç çevresinde çok yoğun gazlar bulunan yaklaş kça küresel geometrideki güneş dünyam zdan 150 milyon km uzakl ktad r. Güneşin merkezindeki s cakl k milyonlarca dereceye ulaş rken, yay mlanan ş n m n spektrumunu belirleyen yüzey tabakas n n (fotoser) s cakl ğ olan 6000k d r. S cak cisimlerden ş n m, elektromagnetik özelliğe sahip olup gücün spektral dağ l m (birim dalga boyunda birim alana birim zamana gelen enerji) s cakl ğ n bir fonksiyonudur. Yer yüzüne diğer y ld zlardan da elektromagnetik spektrumun değişik aral klar nda enerji gelmektedir; ancak, yerkürenin temel enerji kaynağ güneş olup, yerküreye gelen ş n m n büyükçe bir bölümü görünür bölgededir. Enerji taş yan birimler gibi düşünebilecek fotonlar, spekturumun görünür bölgesinin k rm z yan nda daha küçük enerji, mavi mor yan nda daha büyük enerji taş rlar. Seçilen bir dalga boyundaki fotonun taş d ğ enerji ve o dalga boyunda birim yüzeye birim zamanda gelen foton say s, seçilen dalga boyundaki gücü tan mlar. Dünyam za güneşten gelen ve spekturumun k rm z n n ötesinde kalan k z l ötesi ve morun ötesinde kalan mor ötesi bölgelerinde bulunan ş n m n da toplam enerjiye önemli bir katk s vard r. Güneşin gücü, yani bir saniyede güneş sistemine verdiği enerji, çok büyük olmas na karş n, yerküreni atmosferinin d ş na ulaşan tutar yaln zca küçük bir bölümüdür. Güneş ş n m n havaküreyi (atmosferi) geçer iken uğrad ğ değişimin bağl olduğu değişkenlerin say s oldukça çok olmas na karş n, en önemli değilken, ş ğ n havakürede ald ğ yolun uzunluğudur. Şekil 1. de 6000K s cakl ğ nda siyah bir cismin ş mas n n speturumu, atmosferin hemen d ş ndaki ve yeryüzündeki güneş ş n m n n spektral dağ l m karş laşt r lmaktad r. Genellikle güneş ş n m değerlendirilirken atmosfer d ş ndaki seçilen nokta başvuru noktas olarak ele al n p buna hava kütle s f r ( airmas 0) AMO ad verilir. Havaküre d ş nda birim yüzeye gelen toplam güç, tüm spekturumun üzerinden entegre edilirse, ulaş lan değer W/m 2 olup bu değer güneş değişmezi olarak kullan l r (2). Şekil 1 de görüldüğü gibi, güneş ş nlar havaküreyi geçerken spektrumlar önemli ölçüde değişikliğe uğrar. Bulutsuz ve güneşli bir havada bile güneş ş nlar havaküreyi geçerken su buhar, oksijen, karbondioksit, ozon, azot, metan gibi gaz moleküllerinin yan nda, aerosol ve toz zerreciklerinde saç larak yeryüzüne ancak havaküre d ş ndaki enerjinin %70 ulaş r. Dünya üzerindeki aç k bir hava da deniz düzeyinde optiksel hava kütle, güneş ş nlar n n ald klar gerçek yolun, güneş tam tepedeyken ald klar yol oran alarak tan mlan r. Örneğin güneş tam tepedeyken bu değer hava kütle (air mass) 1 olarak verilir. yeryüzüne düşen güneş ş nlar, doğrudan güneşten gelen ve havakürede saç ld ktan sonra yay n ma (difüzyona) uğram ş ş nlar n toplam d r. Hava koşullar na bağl olarak doğrudan güneşten gelen ş nlar n, saç lm ş ş na oran değişir; örneğin, bulutlu bir günde, güneş ş n m n n önemli bir bölümü, saç lm ş ş nlardan oluşurken, güneşli bulutsuz bir günde güneş enerjisinin büyük bir k sm, doğrudan ş nlardan oluşacakt r. Doğrudan ve yay n k ş n m n toplam, küresel ş n m olarak adland r l r. Fotovoltaik sistemlerin seçiminde, güneş ş n m n n verileri büyük önem taş r. Güneş pillerinin verimliliğinin yani, gelen güneş enerjisinin hangi oranda elektrik enerjisi elde edildiğinin belirlenmesi için yap lan ölçülerde kullan lan standart, güneş ş n m n n hava kütle 15.5 (AM1.5) Spektrumu sağlamas ve 1kW/m 2 Güç yoğunluğunda olmas yan nda modüllerin, ölçümler s ras nda 25 0 C de tutulmas d r

4 GÜNEŞ PİLLERİ Güneş pilleri, güneş elektrik çevriminin kalbi olup, optiksel ve elektriksel özellikleri bu dönüşüme uygun olarak seçilen yar iletken malzemeden yap lm ş diyodlard r. Bir önceki bölümde verildiği gibi, yeryüzünde herhangi bir bölgede birim alana gelen güneş enerjisinin tutar n ve spekturum unu etkileyen değişkenler, coğrafya dan başlay p, topografya, iklim koşullar, hava kirliliğine kadar giden geniş bir aral kta yer al r. Ancak, birim alana gelen güneş enerjisinin hangi oranda elektrik enerjisine dönüştürülebileceğini belirleyen, güneş pillerinin verimliliğidir. Verimliliği etkileyen değişkenleri tart şmadan önce, güneş pilleri ile ilgili temel kavramlar n k saca ele al nmas da uygun olacakt r. Güneş pilleri, ilke olarak, bugün hayat n her kesimine girmiş olan elektronik düzeneklerin içerisinde kullan lan ve çok küçük boyutlara sahip olan yar iletken diyotlar n, geniş yüzey alanlara uygulanm ş şeklidir. Kullan lan malzeme, üretim şekilleri ve diyotlar n çal şma ilkeleri, temelde benzerdir. Elektronik sanayiinin gözde malzemesi silisyum kristali, bugün ticari olarak sat n al nabilecek güneş pillerinin çoğunluğunun üretiminde kullan lmaktad r. Silisyum, teknolojik önemi nedeni ile en iyi bilinen yar iletken malzemelerden biridir. Bu noktada, yar iletken malzeme kavram na k saca değinmek yararl olacakt r. Madde içerisinde elektriksel yük taş y c lar n n devinimleri (hareketleri) göz önüne al narak malzemeler, üstün iletken, iletken, yar iletken ve yal tkan olarak s n fland r labilir. Bütün maddelerin atomlardan yap lm ş olduğu gerçeğinden yola ç karsak, malzemelerin özellikleri ve elektriği ne şekilde ilettiği, malzemeyi oluşturan atomlar n düzenlenişlerine s k s k bağl d r. Basite indirgenmiş bir anlat mla, atom, art (+) elektrik yüküne sahip protonlar ve elektrik yüküne sahip olmayan nötronlar içerisinde bulunduran bir çekirdek ve onun çevresinde dolanan eksi ( ) yüklü elektronlardan oluşmuş gibi düşünülebilir. Atomda, proton say s, elektron say s na eşittir. Ve d şar ya karş elektrik yükü s f r yani yüksüzdür. Atomda, çekirdekten uzaklaşt kça elektronlar n çekirdekle olan bağlar zay flar. Maddenin yap s n belirleyen, çekirdekten en uzakta bulunan elektronlard r. Değerlik elektronu olarak adland racağ m z bu elektronlar, iyi bir iletken olan metallerde, komşu atomlar aras nda kolayca hareket ederler. Bulunduklar enerji düzeyinden daha yüksek enerji düzeylerine ç kmadan metal içerisinde rahatça dolaşan bu elektronlara serbest elektronlar ad verilir. metal malzemedeki serbest elektronlar, elektrik yükünün iletilmesinde iyi birer taş y c olmalar na karş n, fotovoltaik dönüşüm için uygun birer araç değildirler. Bunun temel nedeni, basit terimlerle, serbest elektronun, gelen ş ğ n frekans na kolayca cevap vererek ş ğ geri yans tmas ve metallerde elektronlar art (+) yüklerden ayr tutabileceğimiz bir enerji aral ğ n n bulunmamas d r. Yar iletkenlerde ve yal tkanlarda değerlik elektronlar n n bulunduğu enerji düzeyi ile bu elektronlar n bulunabileceği bir sonraki enerji düzeyi aras nda bulunan enerji düzeyleri, elektronlar n bulunmas n n yasak olduğu enerjilerdir. Değerlik elektronlar n n bulunduğu enerji band nda değerlik Band ve yasak enerji aral ğ ndan sonra elektronlar n bulunabileceği ilk enerji düzeylerinden başlayan enerji band na da iletkenlik band ad verilir. yasak enerji aral ğ n n büyüklüğü, maddenin yar iletken ya da yal tkan olarak s n fland r lmas n n ölçüsüdür. Güneş ş n m nda enerji taş ma birimleri olarak tan mlad ğ m z fotolar n enerjisi, yasak enerji aral ğ nda eşit ya da ondan büyük ise, değerlik band ndaki bir elektrona enerjisini aktararak onu iletken band na ç kar r. Yasak enerji aral ğ 2.5eV (elektron volt) değerinden daha büyük ise madde yal tkand r. Güneş spektrumunda (şekil 1) enerji 2.5eV (dalga boyu 0,5um) değerinden daha büyük olan bölgedeki güneş ş nlar n n tutar çok az olduğundan, bu tür malzeme de fotovoltaik çevrimde soğurucu tabaka olarak kullan lmaya uygun değildir. Şekil 2 Hava kütle 1 için güneş ş n m n soğurcu malzemenin yasak enerji aral ğ na bağl olarak güneş elektrik dönüşümü için var olan potansiyeli göstermektedir.

5 Yürütülen tart şman n ş ğ nda, fotovoltaik dönüşümde güneş ş ğ n soğuracak malzeme, yasak enerji ağ rl ğ güneş spektrumu ile uyumlu ve elektrik yüklerinin biri birinden ayr labilmesine izin verebilecek yar iletken malzemeden olmal d r. Şekil 3 yasak enerji ağ rl ğ na bağl olarak çeşitli güneş ş n m koşullar nda elde edilebilecek en büyük verimlilik değerini özetlemektedir. Ayn şekil üzerinde çeşitli yar iletken malzemelerinin yasak enerji aral ğ da işaretlenmiştir. Güneş enerjisini taş yan enerji paketleri fotonlar tümüyle doğru bir olmasa da, kavramlar n anlaşabilmesi için bil yalar gibi düşünülebilir. Güneş spektrumunun mavi yan nda enerjisi yüksek fotonlar, bir benzetme ile büyük bil yalar ve k rm z yan nda düşlük enerji fotonlar yani, küçük bil yalar var diye düşünülebilir. Fotonlar, bil yalar n çarp şmas na benzer olarak enerjilerini madde içerisindeki elektronla bire bir etkileşimidir. Fotonun aktard ğ enerji ile elektron, enerjisini art rarak daha yüksek enerjilere t rmanmaya çal ş r. Eğer aktar lan enerji, yasak enerji aral ğ n aşmaya yeterli ise, elektron, içinde bulunduğu değerlik band ndan ayr larak iletkenlik band na ç kar. Elektron, ait olduğu atomu terk etmiş olacağ ndan, geride dengelenmemiş bir art yük kalacakt r. Değerlik band nda kalan bu art (+) yüke, boşluk ya da deşik ad verilir. sonuç olarak, değer yar iletken üzerine düşen fotonun enerjisi, enerji aral ğ na eşit ya da büyük ise, bir elektron boşluk çifti yarat lm ş olur. Yasak enerji aral ğ ndan daha küçük enerjiye sahip enerjiler elektron deşik çifti yaratmaya yetmez ve fotovoltaik dönüşüme katk lar yoktur. Yasak enerji aral ğ ndan daha büyük enerjiye sahip fotonlar iletkenlik band içerisinde yüksek enerjilere t rman rlar ancak saniyenin milyon kare milyonda birden daha k sa sürede iletkenlik band ndan en küçük enerjili bölgesine geri dönerek, fazla enerjisini s enerjisi olarak yar iletkene verirler. Şekil 4 elektron boşluk çifti yarat lmas n göstermektedir. Güneş ş nlar kullanarak, maddede yarat lacak elektron boşluk say s n n en büyük değeri almas, güneş spektrumu ile yar iletkenin band aral ğ n n uygun seçilmesi ile elde edilir. Şekil2 ve şekil 3 göz önüne al nd ğ nda, band aral ğ 1.4eV ve 1.6eV aras ndaki yar iletkenlerin fotovoltaik çevrimde en uygun malzeme olduğu aç kt r. Ancak, yar iletkinin diğer optiksel özelliklerinin de bu seçimde büyük önemi vard r. Yar iletkenin soğurma katsay s (güneş ş ğ n n malzeme içerisinde birim uzunluk baş na soğurulma miktar ) büyük ise, güneş ş nlar daha küçük bir uzakl kta soğurulacakt r. Böylece, daha az malzeme al narak güneş elektrik dönüşümüne olanak sağlanacakt r. Şekil 5 çeşitli yar iletken malzemelerin soğurma katsay lar n enerjinin fonksiyonu olarak göstermektedir.

6 Buraya kadar olan tart şmalar m zda güneş ş ğ alt nda band aral ğ uygun seçilmiş bir yar iletkende elektron boşluk çiftlerinin ortaya ç kacağ n gördük. Ancak, iletkenlik band na ç km ş elektronlar, burada saniyenin milyonda biri basamağ nda bir süre kal p, değerik band na geri dönme eğilimindedirler. Elektronlar n iletkenlik band nda kald klar süreye ömür süresi ad verilir. eğer iletkenlik band na ç km ş elektronlar (eksi yükler) ömür süreleri içerisinde boşluklardan (art yükler) bir ekti nedeni ile ayr lmazlar ise, elektriksel ak ma ve sonuçta güneş elektrik dönüşüme katk s olmayacakt r. Olay n anlaş labilmesi için basit bir benzetme yapmaya çal şal m. Bahçemizde çimenlerin ortas na bir havuzun olduğunu düşünün. Havuzun üzerinde, yüksekte yerleştirdiğiniz fakat taban n bir yan nda delikler bulunan bir depomuz olsun. Havuzdan depoya sürekli su pompal yoruz, ancak su ayn deliklerden havuza geri dönüyor. Eğer depoyu, delikli bölüm yukar ya gelecek şekilde eğimlendirip alt uçtan bir boru ile suyu çimenlere yönlendirirsek, havuzdaki suyu çimenleri sulamakta kullanabiliriz. Yar iletkenlerde, havuzdaki suyu depoya pompalama işin, yani değerlik band ndaki elektronlar iletkenlik band na ç karma işini fotonlar yapmaktad r. Ancak depoya eğim vermekle oluşturduğumuz yerçekimi kuvveti etkisinin yerin alarak elektronlara bir kuvvet uygulama görevini yapacak ve suyun akmas na benzer bir biçimde elektronlar n akmas n sağlayacak bir sisteme gereksinimi vard r. Güneş pillerinde, elektron boşluk çiftlerinin birbirlerinden ayr larak, ak m n oluşumunu sağlayacak kuvvet, elektriksel iletkenlik karakteristiksellikleri birbirilerinden farkl olan yar iletkenlerin bir araya getirilmesiyle yap lan yar iletken diyotlar n ara yüzey bölgesinde oluşan elektrik alan ile oluşur. Fotovoltaik çevrimde en çok uygulanan, p tipi yar iletken ile n tipi yar iletkenden oluşan p n eklem diyotlar d r. Bundan sonraki bölümlerin izlenebilmesi için yar iletkenlerin katk lanmas ve iletkenlik tipleri k saca özetlenecektir. Yarı iletkenlerin Katkılanması Yar iletkenin malzemenin içerisine, çok az tutarda uygun seçilmiş yabanc atom katk lanmas ile yar iletkenin elektriksel özellikleri önemli ölçüde değiştirilebilir. Saf yar iletkenin yap sal özelliklerini bozmayacak tutarda ve denetimli bir biçimde yar iletken kristale yerleştirilen yabanc atomlara safs zl k atomlar ve bu işlemede katk lama ad verilir. Katk lamay daha iyi aç klamak için çoğunlukla kullan lan örnek silisyum kristalidir. Saf silisyum kristalinde her atom 14 elektrona sahip olmakla birlikte, en d ş yörüngedeki dört elektron, komşu atomlarla olan ilişkileri belirler. Değerlik elektronlar ad n verdiğimiz bu dört elektronun her biri, en yak n ndaki dört silisyum atomu ile bağ yaparak silisyum kristalindeki ana yap taş n oluşturur. Ana yap taş, küpün merkezindeki bir silisyum atomu ve küpün birbirine komşu olmayan köşelerinde birer silisyum atomu yerleşmesi ile kurulur. Silisyum kristali bu yap taşlar n n yinelenerek uzay doldurmas ile oluşur. Şekil 6 Saf silisyum kristali içerisin değerlik elektron say s beş olan fosfor atomu katk lan rsa, fosfor atomu, silisyum atomunun yerine oturup dört değerlik elektronu ile silisyum daha önce kristal içerisinde

7 yapt ğ bağlar sağlar iken, fosforun beşinci değerlik elektronu aç kta kalacakt r. Fosfor atomuna çok zay f olarak bağl olan bu elektron çok küçük bir enerji ile atomundan ayr larak silisyum kristalinin iletkenlik band na ç kacakt r. Fosfor atomunda olduğu gibi, kat ld ğ kristal yap ya elektron veren safs zl k atomlar na verici denir. Bu şekilde katk lanm ş yar iletkenlerde elektriksel yük, elektronlar ile, iletkenlik band nda taş n r ve bu nedenle bu yar iletkenler n tipi olarak s n fland r l r. Şekil 7a. Saf silisyum kristali içerisinde değerlik elektron say s üç olan boron atomu katk lad ğ m z düşünelim (şekil 7b). Silisyum atomunun yerini alan boron atomu, silisyum kristalindeki üç atomla bağ yaparken dördüncü atomla paylaşacağ elektronu olmad ğ için, bir eksik bağ ortaya ç kacakt r. Değerlik band n n k y enerjisine yak n bulunan bu enerji düzeylerine çok küçük enerjilerle bile değerlik band ndan elektronla doldurularak değerlik band nda boşluklar oluşacakt r. Bu şekilde katk lanm ş yar iletkenlerde değerlik band ndaki boşluklar n say s iletkenlik band ndaki serbest elektron say s ndan daha çok olduğundan, çoğunluk taş y c lar art yükleri gibi düşünülen boşluklard r. Boşluklar n çoğunluk taş y c s olduğu bu tür malzemelere p tipi yar iletken ad verilir. yar iletken ister n tipi isterse p tipi olsun kendi içlerinden nötr dür. Yani d şar ya karş herhangi net bir elektrik yükü göstermezler; ancak, d şar dan bir elektrik alan uyguland ğ nda elektrik alana tepki veren çoğunluk taş y c lard r. N tipi yar iletkendeki çoğunluk taş y c lar elektronlar ve az nl k taş y c lar boşluklar, p tipi yar iletkende rol değiştirirler. Elektronlar elektrik alan ile ters yönde hareket ederken, boşluklar elektrik alan doğrultusunda hareket ederler. Yar iletken tipleri ve yük taş y c lar konusundaki başlatt ğ m z tart şmalar bu düzeylere b rak p, fotovoltaik dönüşümde önemli olan p tipi ve n tipi yar iletkenin bir araya gelmeleriyle oluşan p n eklem diyotlara k saca bakal m. P n Eklem Diyotlar n tipi yar iletken ile p tipi yar iletken fiziksel olarak birbirlerine eklendiğinde n tipi yar iletkinin çoğunluk taş y c lar elektronlar p tipi yar iletken taraf na ve p tipi yar iletkenin çoğunluk taş y c lar boşluklar n tipi taraf na akmaya başlar. Elektronlar n n tipi bölgeden ayr lmas ile geride art (+) yükler kal rken boşluklar n p tipi bölgeyi terk etmesi ile birlikte geride eksi ( ) yükler kalacakt r. Çoğunluk taş y c lar n n eklem üzerinden ak şlar, eklemin hemen çevresindeki bölgeyi etkileyecektir. Geride kalan (+) ve ( ) yükler eklem çevresinde bir elektrik alan oluştururken, bu alan, iki ayr bölgedeki taş y c farlar ndan dolay oluşan doğal ak ş engelleyici yönde artacakt r. Denge kurulduğunda, taş y c ak ş duracak ve eklem çevresinde bir elektrik alan kurulacakt r. Bu elektrik alan n büyüklüğü, kullan lan yar iletkenlere ve yar iletkenlerinkatk lan malar na bağl olacakt r

8 . Şekil 8 de görüldüğü gibi eklem çevresinde taş y c lardan boşalm ş bir bölge oluşmuştur ve bu bölgede bir elektrik alan vard r. Bu bölgeye giren az nl k taş y c lar elektrik alan n uygulayacağ kuvvetle hemen karş tarafa iletirler. Daha önce verdiğimiz havuz üzerine as lm ş taban ndan delik olan depo örneğine geri dönersek, boşalt lm ş bölge iki taraf aras nda bağlant y sağlayan boru ve eklem üzerindeki elektrik alan ise yerçekimi kuvvetinin yerine dönüşebilecek kavramlard r. Güneş ışınımı altında p n eklem diyot Eklem diyodun p ve n bölgelerinde gelen ş k soğurulduğunda, enerjisi band aral ğ ndan daha yüksek fotonlar n değerlik band ndaki elektronlar iletkenlik band na ç karak bir elektron boşluk çifti yaratacağ n ve bu çiftin, bir d ş etki olmad ğ durumda saniyenin milyonda birinden daha küçük olan hayat süreleri içerisinde gelişi güzel hareket ederek yeniden birleşeceğini geçen bölümlerimizde tart şt k. p n eklem diyodun eklem bölgesindeki elektrik alan nedeniyle, p tipi yar iletkende üzerine ş k düşmesi sonucu iletkenlik band na ç kar lm ş ve boşalt lm ş bölge s n r na ulaşm ş az nl k taş y c lar elektronlar, h zla n tipi bölgeye çekilirler. Ayn yaklaş mla, n tipi bölgede elektronlar n iletkenlik band na geçmesi ile değerlik band nda kalan az nl k taş y c lar boşluklar boşalt lm ş bölgenin k y s na ulaşt klar nda p tipi bölgeye geçerler. Özet olarak, boşalt lm ş bölge k y s na ulaşm ş az nl k taş y c lar çoğunluk taş y c s olarak tan mland klar bölgeye geçerler. Bunun sonucu olarak fotonlar n diyod üzerine düşmesi sonucu yarat lm ş elektronlar, diyodun bir taraf na; boşluklarda diğer tarafa itilirler. Bu biçimde birbirlerinden ayr lm ş elektronlar ve boşluklar, bir d ş devre üzerinden birleştirildiğinde, d ş devre elemanlar ndan akan elektriksel yükler, doğrudan güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kaynağ d r. Buraya kadar olan tart şmalar m zda p n eklem diyodla ilgili herhangi bir matematiksel eşitlikten kaç n ld. Ancak, k saca ş n m alt ndaki diyodun ak m gerilim karakteristiği, karanl ktaki diyodun ak m gerilim eğrisinden ş n m alt nda üretilen I L ak m n n ç kar lmas olarak ele al nabilir.

9 Bu eğrileri kullanarak fotovoltaik diyottan al nabilecek gücü hesaplamak olanakl d r.güneş ş n m alt nda fotovoltaik diyodun güç ç k ş, şekilde gösterilen aşağ daki değişkenlerde belirlenir; Aç k devre gerilimi (open civcuit voltage, Voc): Diyodun uçlar (terminalleri) aras ndaki direnç sonuz iken (aç k devre) ölçülen gerilim. K sa devre ak m (short circuit current, Isc): diyodun iki ucu aras ndaki direnç s f r iken (k sa devre) ölçülen ak md r. İdeal koşullarda bu değer, ş n mla yarat lan ak m değerine eşittir. Dolum çarpan (fill factor, FF): Iş n m alt ndaki ak m gerilim eğrisinde, ak mlar n eksi, gerilimlerin pozitif olduğu bölgede hesaplanan en büyük Vmp x Imp değerinin Voc x Isc oran olarak tan mlan r. FF= Vmp x Imp / Voc x Isc Güneş pilinin ç k ş gücü, P ç k ş, bu değişkenler cinsinden, P ç k ş =Vmp x Imp = Voc x Isc x FF Şeklinde verilebilir. Bir güneş pilinin verimliliği, n, fotovoltaik diyodun üzerine düşen güneş ş n m gücünün, diyoddan al nabilecek güce oran olarak tan mlan r. N= Pç k ş x Ipm /Vgiriş x Isc = Voc x Isc x FF Güneş pillerinin verimliliklerinin ölçüldüğü, Standart Test Koşullar yeniden an msamak, güneş pili 25 0 C de iken, AM1.5 güneş spektrumuna sahip 1000W/m 2 güneş gücü alt nda yap lan ölçümdür. Bulutsuz ve güneşli bir günde 1200 W/m 2 ye varabilen bu değer, bulutlu günlerde W/m 2 aras nda değişmektedir. Yağmurlu bir günde ise metre kareye düşen güneş ş n m 50W değerine iner. FOTOVOLTAİK DİYOTLARIN ÜRETİMİNDE TEMEL ÖLÇÜTLER Güneş pili üretiminde en önemli seçimlerden biri, diyodun yap lacağ malzemedir. Fotovoltaik diyodda soğurucu tabaka olarak kullan lan yar iletken, güneş spektrumunun önemli bir bölümünü micron basamağ ndaki kal nl kta soğurulmal d r. Güneş spekturumunda k rm z ş ğ n enerjisi 1,7eV dolay nda iken mavi ş ğ n enerjisi 2.7eV dolay ndad r; ancak bu değerin alt na 0,5eV ve üstünde 3,3eV değerine kadar spekturumda önemli derecede enerji vard r. Yasak enerji aral ğ 0.5 3,3 ev aras nda olan malzeme, güneş pili yap m nda kullan labilir. Elementler kristaller aras nda yaln zca silisyum (1.1 ev) ve germanyum (0,6 ev) elementlerin kristalleri bu koşullar sağlar. Bu aral kta kullan lacak diğer yar iletken malzemeler, birleşik yar iletken malzemelerdir. Örneğin, galyum ve arsenik elementlerinden oluşan GaAs kristalinin yasak enerji aral ğ 1.43eV değerinde olup, bu enerjiye eşit ya da büyük enerjiye sahip fotonlar soğurarak elektron boşluk çifti yarat rlar. GaAs kristalinin diğer elektronik özellikleri,l silisyum dan daha uygundur. Bu tart şmalardan, hemen güneş spekturunundaki en düşük enerjiyi soğuracak bir yar iletkeni kullanarak tüm spekturumun değerlendirilmesi önerilebilir. Ancak, band aral ğ küçüldükçe sistemden elde edilebilecek aç k devre geriliminin değeri de düşecektir. Güneş pilinden yüksek gerilim elde etmenin yolu, band aral ğ n

10 genişletmektedir. Ancak, bu da, ak m n düşmesine neden olur. Daha önceki tart şmalar m zda en iyi band genişliğinin 1,5eV dolay nda olduğunu belirlemiştik. Ancak, band aral ğ 1eV 1.8eV aras nda olan malzemeler fotovoltaik diyod yap m nda etkin olarak kullan lmaktad r. Fotovoltaik malzemenin seçiminde diğer ölçüt, yar iletken maddenin mikro yap s d r. Yar iletken malzemedeki kusurlar, taş y c lar n iletilmesini önemli ölçüde etkileyecektir. Tek kristalli malzemelerde yap sal özellikler tüm maddede ayn d r oysa çok kristalli malzemede yap sal özellikleri birbirlerinden farkl olan ve damar ad verilen bölgeler vard r. Bir damardan diğerine geçerken karş laş lan süreksizlik ve buna bağl olarak mikro yap da oluşan kusurlar, elektriksel iletkenliği olumsuz yönde etkiler. Sonuçta, tek kristalli malzemeden çok kristalli malzemeye geçildiğinde elde edilebilecek güneş elektrik dönüşüm verimi düşerken, çok kristalli malzemede damar büyüklükleri verimle doğru orant l d r. Ayn yar iletkeni, p ve n tipi katk lamakla ele edilen p n eklem diyotlar n (homo eklem diyot) yan nda biri birinden farkl yar iletken kullanmakla elde edilen hetero eklem diyotlarda fotovoltaik teknolojisinde başar ile uygulanmaktad r. Bu uygulama da güneş ş nlar, eklemin bir taraf nda yasak band aral ğ uygun seçilen yar iletkende çoğunlukla soğurulmakta ve ikinci ve daha yüksek band aral ğ ndan yar iletken diyottan yüksek gerilim elde edilecek şekilde seçilmektedir. Bu şekilde fabrika edilmiş yap larda eklem ara yüzeyleri de taş y c lar n yeniden birleşmesine neden olan kusurlarda aş lmas gereken yeni sorunlar olarak gündeme gelmektedir. Yukar da ölçütlerin yan nda, seçilen malzemenin maliyeti, dünya üzerinde hangi bollukta bulunduğu ve çevre dostu olmas büyük önem taş maktad r. Özetlenirse, yüksek verimlikte fotovoltaik çevrim için, yasak enerji aral ğ en iyileştirilmesi malzemenin yap sal ve elektriksel özelliklerinin geliştirilmesi ve hetero eklem seçiminde en uygun kombinasyonun kullan lmas gerekmektedir. Ayr ca, seçilen malzemenin büyük ölçeklerde ekonomik olarak üretilebilmesi için de koşullardan birisi olarak karş m za ç karken, bu malzemenin kullan m nda çevreye karş olan duyarl l ğ n da gereken ağ rl kta olmas arzulanmaktad r

11 FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PİLLERİ İÇİN MALZEMELER Tek Kristalli Silikon Güneş Pilleri Tek kristal silisyum malzeme, güneş pili üretiminde yüksek verim için kullan lan malzemelerden biri olmakla birlikte, üretim maliyetinin yüksek olmas bu alanda değişik seçenek olarak çok kristalli malzemenin geniş ölçekte kullan lmas na neden olmuştur. Silisyum elektriksel, optiksel ve yap sal özelliklerinin uzun süre değişmemesi ve silisyum üretim teknolojisinde elde edilen büyük başar lar bu malzemenin en popüler malzeme olarak öne ç kmas n sağlam şt r. Saf tek kristal üretimi oldukça zor ve pahal bir teknolojiyi gerektirmektedir. Oksijenden sonra yer yüzündeki en çok bulunan element olan silisyum en çok bulunan biçimi kum ve kuartzd r. Kumun safl k derecesi çok düşük olduğundan, kullan lmaya uygun değildir. Ancak, kuartz n %90 silisyumdur. Kuartz işlenerek %99 silika elde edilir. Ard ndan, silikadan metalürji kalitesinde silisyum elde edilir. Bunu izleyen aşamada ise, silisyum saflaşt r larak yar iletken niteliğinde çok kristalli silisyum elde edilir. Poly silisyum elde edilmesine kadar olan aşamalar n her birisi oldukça enerji yoğun ve maliyeti yükselten işlemlerdir. Yar iletken kalite saf poly silisyum elde etmek için poly silisyum yeniden eritilir ve yöntemi ile büyütülür. Yar çap yaklaş k 10cm olarak büyütülmüş ignot daha sonra elmastestere ile 0.5 mm kal nl ğ nda dilimlere ayr l r. Bu kesme işlemi s ras nda oldukça pahal tek kristal silisyum malzemenin yaklaş k %20'si kadar boşa gitmektedir. Dilimlenmiş tek kristal silisyumun bir kilogram n n yaklaş k değeri 900 ABD dolar d r. Dilimleme işlemini devreden ç karacak yeni teknoloji aray şlar şekillendirilmiş şerit yönteminin geliştirilmesi ile sonuçlanm şt r. Dentiritik ağ yöntemi olarak da an lan bu yöntemde dendiritik çekirdekler çok düşük h zla ergimiş silisyum banyosundan çekilerek, ince tekkristalli tabakalar n büyümesi sağlan r. Bu şekilde, dilimleme işlemi gerekmemektedir. Üretici firma tasar m na göre büyüme s ras nda silisyum n ya da p tipi olarak katk lan r. Yaklaş kça 0.5mm kal nl ğ nda olan silisyum tabakalar elde edildikten sonra, örneğin, p tipi katk lanm ş ise üzerine 1nm n tipi yüzey tabakas oluşturarak eklem diyod oluşturulur. Fotovoltaik diyodun tamamlanmas, arka yüzeye metal kontak, ön yüzeye uygun metal ağ kontak konulduktan sonra, ön yüzeye bir anti yans t c kaplanmas ile gerçekleşir. Güneş pillerinin ön yüzeylerinde oluşturulan gridkontak tasar m nda, gölgelemeli %5 değerinin alt nda tutarak, kontak dirence optimize edilmektedir. Şekil 11'de grid tasar m göstermektedir. Çok kristalli Silisyum Güneş Pilleri Çok kristalli malzemede damarlar n kristal yap lar n n birbirilerine göre yönlenmeleri d ş nda elektriksel, optiksel ve yap sal özellikleri özdeştir. Damarlar n büyüklükleri kristalin kalitesi ile doğru orant l d r. Damarlar aras ndaki süreksizlik, özellikle elektriksel yük taş y c lar n n aktar lmas nda önemli ölçüde engelleyici rol oynar. Çok kristalli malzemenin elektriksel özelliklerinin küçülen damar büyüklüğü ile orant l olarak bozulmas, elde edilebilecek verimliliğin tek kristalle karş laşt r ld ğ nda küçük olmas na neden olur. Ancak çok kristalli silisyum üretim teknolojileri daha az enerji yoğun ve daha kolayd r, sonuç olarak çok kristalli silisyumun maliyeti önemli ölçüde düşüktür. Çok kristalli silisyumun üretilmesinde en çok kullan lan yöntem dökme yöntemidir. Çok kristalli silisyumda başlang ç malzemesi tek kristalli silisyumda olduğu gibi haz rlan r. Aranan safl k derecesi de

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ GİRİŞ Fotovoltaik güneş gözeleri (fotovoltaik diyotlar), üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisin! doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GÜNEŞİMİZİ TANIYALIM GİRİŞ...2 GÜNEŞİN İÇYAPISI...3 DÜNYAYA ULAŞAN GÜNEŞ ENERJİSİ...5 YERYÜZÜNE ULAŞAN GÜNEŞ IŞINLARI VE DOĞAL DÖNÜŞÜMLER...6 GÜNEŞ ENERJİSİ DÖNÜŞÜMLERİ...7 İNSANOĞLUNUN

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GEÇMİŞTEN BUGÜNE ENERJİ KULLANIMI

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GEÇMİŞTEN BUGÜNE ENERJİ KULLANIMI TEMİZ ENERJİ YAYINLARI GEÇMİŞTEN BUGÜNE ENERJİ KULLANIMI GEÇMİŞTEN BUGÜNE ENERJİ KULLANIMI...2 İNSAN, HAYVAN, SU VE RÜZGARIN ENERJİ KAYNAĞI OLARAK KULLANIMI...4 KÖMÜR VE SANAYİLEŞME...5 PETROL VE ÇEKİRDEK

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMUU 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 24.10.2013

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ

E-KİTAP EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ. Elif Aksu Kaya. Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Yüksek Lisans Tezi EMEK SÜREÇLERİNDE DÖNÜŞÜM VE MÜHENDİS EMEĞİ Elif Aksu Kaya EMO Yayın No: EK/2012/515 ISBN: 978-605-01-0395-3 E-KİTAP 1954 TMMOB

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ. E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr 249 JEOTERMAL ENERJİ VE BALÇOVA BÖLGESEL ISITMA İŞLETMESİ E. Sinan ARSLAN Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr GİRİŞ Jeotermal Kaynak: Jeolojik yap ya bağl olarak yerkabuğu s s n n etkisiyle s cakl ğ sürekli

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

Halk vergi öder şirket ödemez

Halk vergi öder şirket ödemez Halk vergi öder şirket ödemez Özelleştirmelerin ardından zamlanan elektrik fiyatları, yurttaşlardan verginin vergisini, kullanmadığı elektiriği kayıp kaçak bedeli başlığı altında tahsilatı, bir süredir

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

Kimya Mühendisli i Dergisi

Kimya Mühendisli i Dergisi kimya mühendisli i tmmob kimya mühendisleri odas journal of chamber of chemical engineers Y l: 2003 Say : 164 / 165 Ç NDEK LER Baßyaz 3 KMO Ad na Sahibi Sami CAN Sorumlu Yaz ßleri Müdürü Mehmet BESLEME

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ

TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ TEMİZ ENERJİ YAYINLARI HİDROJEN ENERJİSİ GİRİŞ... 2 FOSİL YAKIT DÖNEMİ... 2 Küresel Isınma (Sera etkisi Greenhouse effect)... 3 FOSİL YAKITLARIN SALIMLARI... 4 Hava Kirliliği... 4 Kükürt... 4 Partiküller

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı