ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)"

Transkript

1 FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml b r yere sah pt r. Özell kle şebeke bağlantılı (ŞB) PV s stemler n gel şmes le PV s stemler ve elektr k şebekes arasındak etk leş mler n ncelenmes de öneml b r konu olarak ortaya çıkmıştır. Uyumlu b r şek lde çalışab lmes, sürdürüleb l r ve güven l r b r çalışmanın oluşturulab lmes, bu konuların en başında gelmekted r. B r dağıtım s stem n n, güç s stem n n kalan kısmından elektr ksel olarak zole ed ld ğ nde, enerj akışının halen kend s ne bağlı bulunan DG tarafından devam ett r lmes durumu olarak tanımlanan Ada Modlu Çalışma (ADMÇ) durumu, (ŞB) PV s stemler n şebeke le olan etk leş m nde karşılaşılan problemler n en başında yer almaktadır. Bu çalışmada, ŞB PV s stemlerde oluşan ADMÇ durumu ortaya konularak, ADMÇ n n neden olduğu sorunlar ve konu le lg l mevcut standartlar açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca PV çalışmada ncelenen ADMÇ tesp t yöntemler n n b rb rler ne karşı olan üstünlükler ve eks kl kler de değerlend r lerek, ADMÇ hakkındak mevcut durum ortaya konulmuştur. Gökay BAYRAK Fırat Ün vers tes, Mühend sl k Fakültes, Elektr k-elektron k Mühend sl ğ Bölümü, Elektr k Tes sler A.B.D., 23100, Elazığ rat.edu.tr l.com 128 Yeni.makale.indd :34

2 Günümüz güç s stem, büyük güç merkezler n n senkron ze şek lde şlet ld ğ, üret len gücün yüksek ger l mlerde uzun let m hatları boyunca let ld ğ ve tüket c tarafında bu ger l m n düşürüldüğü b r yapıya sah pt r. Bu durum, üret len elektr ğ n mal yet n n, küçük ölçekl üret m yapan tes slerden daha ucuz olmasını sağlamak amacı le gerçekleşt r lmekted r. Ancak yakıt p l, gaz türb nler, rüzgar türb nler ve güneş p ller teknoloj ler ndek gel şmeler, güç elektron ğ ndek yen l kler, elektr k p yasasının yen den düzenlenmes n gerekt rmekted r. Müşter ler n güç kal tes ve güven l rl k açısından talepler ve güç endüstr s üzer ndek çevre le lg l end şeler, dağıtık üret m n önem n artırmaktadır. Dağıtık üret m, yüke yakın üret m yapacak şek lde kurulan merkez üret m merkezler dışında kalan ve genell kle müşter tarafında yer alan üret m kaynakları olarak tanımlanab l r. Dağıtım s stem nde DG sayısının artması, let m ve dağıtım kapas tes ndek yükselmelerden sakınılmasını, let m ve dağıtım hattı kayıplarının azaltılmasını, güç kal tes n n gel şt r lmes n ve s stem n ger l m prof l n n gel şt r lmes n sağlayacaktır. Gerçekte, dünya üzer ndek çoğu şebeke s stemler nde DG n n bel rg n b r etk s vardır. Bu nedenle DG le şebeke arasında b rçok sorun bulunmaktadır ve bunların en başında ada modlu çalışma (ADMÇ) problem gelmekted r. Şek l 1 de, ADMÇ durumunu açıklayan genel yapı göster lm şt r: Şekil 1 - ADMÇ durumunu gösteren genel yapı ADMÇ, b r dağıtım s stem güç s stem n n kalan kısmından elektr ksel olarak zole ed ld ğ nde, enerj akışının halen kend s ne bağlı bulunan DG tarafından devam ett r lmes durumudur [1]. ADMÇ, mevcut s stemde bazı sorunlara neden olmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır: ADMÇ, pr mer kaynakların açılması ya da kapanmasından sonra, s stem besleyen DG kaynakları ç n ve hatta çalışanların güvenl ğ ç n tehd t oluşturmaktadır. ADMÇ de, ger l m ve frekans, z n ver len standart değerler n n dışına çıkmaktadır. Adalanan s stem, DG bağlantısı neden le yeters z b r şek lde topraklanmış olab lmekted r. An tekrar kapama, DG n n faz dışına çıkmasına neden olab lmekted r. Bu durum, büyük mekan k momentler ve akımlar üreteb lmekte ve generatörlere ya da pr mer c hazlara zarar vereb lmekted r [2,3]. Aynı zamanda, şebekeye ve d ğer müşter ek pmanlarına potans yel zarar verme durumu olan geç c durumlar da oluşab lmekted r. Faz dışı tekrar kapama, eğer b r p k ger l m değer nde oluşursa, çok çeş tl kapas t f anahtarlama geç c b leşenler üreteb lmekte ve haf f sönümlü b r s stemde nom nal ger l m n 3 katı büyüklükte b r tepe ger l m ne neden olab lmekted r [4,5]. Genell kle b r dağıtım s stem, herhang güç üreten akt f b r kaynağa sah p değ ld r ve let m hattında b r arıza oluştuğunda güç elde etmemekted r. Ancak DG de bu öngörü geçerl değ ld r. Mevcut çalışmalar, ADMÇ meydana geld ğ nde, mümkün olan en kısa sürede DG n n elektr k şebekes nden ayrılması gerekl l ğ n ortaya koymaktadır. IEEE standardı [6], ADMÇ meydana geld ğ nde, DG n n s stemden ayrılması gerekt ğ n söylemekted r. IEEE standardı da [7], sten lmeyen b r ADMÇ durumunun maks mum 2 sn çer s nde tesp t ed lmes gerekt ğ n ve dağıtım hattına enerj aktaran tüm DG ler n bu durumda çeş tl sorunlar le karşı karşıya kalacağını bel rtmekted r. Bu nedenlerden dolayı, ADMÇ y hızlı ve doğru b r şek lde tesp t etmek öneml d r [8-11]. Şebeke bağlantılı PV s stemler n şebekeye entegrasyonu noktasında da özell kle son b rkaç yılda ülkem zde de öneml 129 Yeni.makale.indd :35

3 130 çalışmalar yapılmıştır [12-24]. Bu çalışmalardan elde ed len sonuçlardan da şebeke bağlantılı PV açısından önem açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, ŞB PV s stemlerde oluşan ADMÇ durumu ortaya konularak, ADMÇ n n neden olduğu sorunlar ve konu le lg l mevcut standartlar açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca PV s stemlerde kullanılan ADMÇ tesp t yöntemler sınıflandırılarak, genel çalışma prens pler araştırılmıştır. Çalışmada ncelenen ADMÇ tesp t yöntemler n n b rb rler ne karşı olan üstünlükler ve eks kl kler de değerlend r lerek, ADMÇ hakkındak mevcut durum ortaya konulmuştur. 2. ADMÇ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ADMÇ le lg l yapılan çalışmalarda, ADMÇ le lg l kullanılan yöntemler n performanslarının değerlend r lmes nde k öneml kavram üzer ne vurgu yapılmıştır. Bunlardan lk, tanımlanamayan bölge (NDZ = Non Detect on Zone) kavramı, d ğer se kal te faktörü (Q f ) kavramıdır. Her k özell k de, ADMÇ y bel rleme yöntemler n n performanslarının değerlend r lmes nde yaygın olarak kullanılmaktadır NDZ (Non Detect on Zone) Kavramı NDZ kavramı, ADMÇ yöntemler n n, ADMÇ y tesp t edemed ğ yük aralığı bölges olarak tanımlanmaktadır. Buradak yük, ADMÇ olayının gerçekleşme olasılığına sah p olan yükler fade etmekted r. Eğer şebeke tarafına bağlı olan kes c açıldığında (şebeke bağlantısı kes ld ğ nde), ada modlu çalışan s stemde b r akt f güç denges zl ğ ΔP ve reakt f güç denges zl ğ ΔQ varsa, devredek PCC noktasındak ger l m ve frekansın büyüklüğü, nverter ve yükün akt f ve reakt f güçler n n eş t olduğu b r noktaya kayacak ve değ şecekt r. Güç denges zl ğ n n büyük olduğu durumlarda, UFP/ OFP (Under Frequecy Protect on / Over Frequecy Protect on ) veya UVP/OVP (Under Voltage Protect on / Over Voltage Protect on ) yöntemler le ADMÇ durumu tesp t ed leb lmekted r. Ancak s stemdek yükün karakter st kler ne bağlı olarak, ΔP ve ΔQ güç denges zl kler n n küçük olduğu durumlarda, UFP/ OFP ve UVP/OVP c hazlarının kes c y anahtarladıkları noktalar le ΔP ve ΔQ ve güç farkları tarafından bel rlenen, ADMÇ n n tesp t ed lemed ğ b r bölge (NDZ) oluşmaktadır. Şek l 2 de bu bölge göster lm şt r. Burada taralı alan le göster len bölgede, ΔP ve ΔQ güç farklarına bağlı olarak ADMÇ tesp t ed lememekted r. Şekil 2 - ADMÇ de NDZ bölgesinin genel görünümü Akt f yöntemler, NDZ konusunda pas f yöntemlere göre oldukça üstündürler. Ancak NDZ değer bu yöntemler n performansını değerlend rmek ç n yeterl b r kr ter değ ld r. Akt f yöntemlerde NDZ n n değerlend r leb lmes ç n gerçek ed lm ş C norm ve L norm değerler ne göre değerlend rme yapılab lmekted r Lokal Yük Eşdeğer Model ADMÇ yöntemler n n değerlend r lmes nde, lokal yük genell kle paralel RLC yükü le modellenmekted r. Bunun sebeb, ADMÇ yöntemler n n ADMÇ y tesp t ç n en zor çalışma durumunun paralel RLC yükü le oluşturulmasıdır. Sab t güçlü ya da harmon k çeren nonl neer yükler, ADMÇ n n tesp t nde paralel RLC yükü kadar zorluk oluşturmamaktadır Kal te Faktörü (Qf ) IEEE standardına göre, eğer gerçek güç üret m, yükün talep ett ğ gücün yüzde 50 s ve ada modlu çalışan yükün güç faktörü > 0.95 se nverter, şebeke bağlantısını, güç kal tes 2.5 ya da daha küçük olacak şek lde, san ye çer s nde kesmel d r. Bu standarda göre kal te faktörü; her per yotta depo ed len maks mum enerj n n, b r per yotta kaybed len toplam enerj ye oranının 2xp katı olarak fade ed lmekted r. Kal te faktörü değer, 0 le 2.5 arasında değ şmekted r ve bu değ ş m paralel RLC yüküne bağlı olarak değ şmekted r. Kal te faktörü bu aralıkta değ ş rken, güç faktörü de 1 le 0.37 aralığında değ şmekted r. Yan kal te faktörü artarken, güç değerler, dağıtım hattının ve lokal yük konf gürasyonlarının tüm probleml durumlarına karşılık geleb lmekted r. Denklem 2.8, paralel RLC yükünün kal te faktörünün, frekanstan bağımsız olduğunu göstermekted r. Akım kaynağının frekansının, yükün frekansına eş t olduğu düşünüldüğünden, yükün ger l m le akımı aynı fazda olacaktır ve yükün ger l m n n büyüklüğü sadece yükün d renç değer ne bağlı olacaktır. 3. ADMÇ İLE İLGİLİ MEVCUT STANDARTLAR ADMÇ, DG lerde çalışan personele ya da şebekeye güvenl k açısından problem oluşturmaktadır. Bu nedenle, DG ler n ADMÇ le lg l standartları sağlamaları gerekl d r. Bu standartlar, ADMÇ önleme yöntemler n n gel şt r lmes nde de öneml b r yol har tasıdır. Özell kle IEEE-1547, IEEE-929, IEC-62116, Japon ve Kore standartları ncelemeye değer standartlardır. Tablo 1, ADMÇ le lg l mevcut bazı standartlarda yer alan kr terler göstermekted r. IEEE-929 standardında (2.1) Yeni.makale.indd :35

4 kal te faktörü değer Qf = 2.5 olarak seç l rken, Japon standartlarında Qf = 0, d ğer standartlarda se Qf = 1 olarak seç lm şt r. Kal te faktörüne ek olarak, ger l m n ya da frekansın normal çalışma aralığı da, ADMÇ bel rleme kapas tes n etk lemekted r. Buradan hareketle, ADMÇ n n en geç 2 san ye çer s nde tesp t ed lmes gerekt ğ görülmekted r. Bu aralığın, her ülke ç n kabul ed lm ş şebeke ger l m veya frekans aralığını tak p edecek şek lde düzenlenmes bu açıdan öneml d r. Bu nedenle ülkem zde de böyle b r düzenlemeye ht yaç olduğu açıktır. Durum Frekans Gerilim En büyük açma zamanı 1 fnom 0.5 Vnom 6 periyot 2 fnom 0.5 Vnom < V<0.88 Vnom 2 saniye/120 periyot 3 fnom 1.10 Vnom Normal çalıma 4 fnom 1.10 Vnom < 2 saniye/120 periyot göster lm şt r [3,7]. Şebeke empedansındak değ ş kl kler, şebekeyle paralel çalışan nverterler n kararsızlığa g tmes ne neden olur. Bu nedenle EN g b standartlar şebeke empedansında 0.5 Ω değ ş m meydana geld ğ nde, 5 san ye ç nde nverter n şebekeden ayrılmasını şart koşmaktadır. Bu amaçla şebeke empedansının sürekl olarak ölçülmes ve zlenmes gerekl d r. 4. ADMÇ TESPİT YÖNTEMLERİ ADMÇ n n tesp t ndek ana düşünce, DG çıkış parametreler n ve/veya s stem parametreler n görüntülemek ve bu parametrelerdek değ ş mden faydalanarak, ADMÇ n n oluşup oluşmadığına karar vermekt r. ADMÇ tesp t yöntemler, uzaktan zleme ve yerel yöntemler olmak üzere k ana başlık altında toplanab l r. Yerel yöntemler de pas f, akt f ve h br t yöntemler olarak üç ana başlık altında nceleneb l r. Şek l 3, bu yöntemler n sınıflandırılmasını göstermekted r. V < 1.37 Vnom 5 6 fnom (fnom+0.5) Hz (fnom + 9.7) Hz 1.37 Vnom V 2 periyot Vnom Normal çalıðma 7 f < (fnom-0.7) Hz Vnom 6 periyot 8 f > (fnom+0.5) Hz Vnom 6 periyot Tablo 1 - IEEE standartlarına göre ADMÇ kriterleri Şekil 3 - ADMÇ tespit yöntemleri PV s stemler ç n ADMÇ y de çeren test standartları, IEEE (Recommended Pract ce for Ut l ty Interface of Photovolta c Systems) le bel rt lm şt r [5]. IEEE-929 standardı, normal olmayan şebeke koşullarında PV nverterler n güvenl k ve koruma fonks yonları le lg l kr terler de bel rlem şt r. Bu normal olmayan koşullar, ger l m ve frekans değ ş m le stenmeyen elektr k adalarının oluşmasına neden olan şebeken n kes lmes durumlarıdır. IEEE-929 a göre hang durumlarda ve en fazla ne kadar zaman ç nde nverter n şebekeden ayrılması gerekt ğ Tablo 1 de 4.1. Yerel Yöntemler Bu yöntemler, ger l m ve frekans g b, DG tarafındak s stem parametreler n n ölçülmes ne dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu yöntemler pas f ve akt f yöntemler olarak k ana başlık altında toplanmıştır Pas f Yöntemler Pas f yöntemler, PCC (Po nt of Common Coupl ng) noktasındak ger l m, frekans, harmon k bozulma vb. s stem parametreler ndek değ ş m n ölçülmes üzer ne 131 Yeni.makale.indd :35

5 çalışmaktadırlar. ADMÇ olayı gerçekleşt ğ nde, bu parametreler büyük m ktarda değ ş m göster r. Şebeke bağlantılı durum le ADMÇ durumu arasındak farklılık, bu parametreler ç n bel rlenen eş k değerler le karşılaştırılır. ADMÇ y s stemdek d ğer arızalardan ayırt etmek ç n, eş k değerler bel rlen rken d kkatl olunmalıdır. Pas f yöntemler genell kle hızlıdır ve s stemde b r bozulmaya neden olmazlar. Ancak ADMÇ n n tesp t nde hatalara neden olan, büyük b r algılanamayan bölgeye (NDZ) sah pt rler. Pas f ADMÇ yöntemler, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır: Frekans Koruma ve Ger l m Koruma Yöntem Üst/alt frekans koruma (Under/Over Frequency Protect on - ÜUFP/OFP) ve üst/alt ger l m koruma (Under/Over Voltage Protect on (UVP/OVP) yöntemler, standart röle koruma veya ŞB PV s stemler ç n temel b r koruma olarak kullanılmaktadır. OFP/UFP ve OVP/ OFP yöntemler, tüm şebeke bağlantılı PV s stemler ç n gerekl d r. PCC noktası ger l m n n veya frekansının bel rlenen eş k değerler aştığı durumda, bu yöntemler le DG, şebekeye güç aktarmayı durdurmaktadır. OFP/ UFP ve OVP/OFP yöntemler, korumanın yanında, ADMÇ y tesp t etmek ç n de kullanılmaktadır. ŞB b r PV s stemde, güç akışı Şek l 4 te göster lm şt r. Burada PCC noktası, şebeke ve nverter arasındak ortak bağlantı noktasıdır. B r PV nverter, OVP/UVP veya OFP/ UFP fonks yonları le donatıldığında, nverter n standart röleler kullanarak temel pas f ADM önleme yöntem ne sah p olduğu düşünülür. Şebeke bağlantılı tüm nverterler n, yazılım le gel şt r lm ş bu standart rölelere sah p olması gerekl d r. Şekil 4 - ŞB bir PV sistemde güç akışı PV tarafından üret len güç (P PV ), yükün harcadığı güçten (P load ) daha küçük olduğu durumda, PCC noktasındak ger l m (V PCC ), eşdeğer g r ş ve çıkış gücünü dengelemek amacı le artırılmalıdır. Eğer lokal yük ve PV s stem gücü b rb r ne eş tse, ADMÇ n n tesp t oldukça zor olacaktır. Bu yöntem n cevap süres değ şken olduğundan dolayı, OVP/UVP koruma ADMÇ y önlemek ç n doğru şek lde tet kleme yapamayacaktır Çıkış Gücü Değ ş m Oranı (ROCOP) Yöntem DG tarafındak çıkış gücü değ ş m oranı (dp/dt), ADMÇ durumunda, aynı yük değ ş m oranı ç n, çıkış gücü değ ş m oranından çok daha büyük b r değer alacaktır. Bu yöntem, DG ye sah p dağıtım s stem nde, dengel yüke nazaran, denges z yükün olduğu durumlarda daha etk l b r yöntemd r Frekans Değ ş m Oranı (ROCOF) Yöntem : DG, ADM çalıştığında çok yüksek b r değere sah p olacaktır. ROCOF rölen n çalışma performansını anlamak ç n, Şek l 5 te göster len ROCOF (df/dt), röle model kullanılmıştır. DG term nal ndek ger l m s nyaller, PLL (Phase Locked Loop) döngüsüne gönder l r. PLL, temel b r frekans s nyal üret r ve bu s nyal b r türev alıcı devreden geç r l r. Buradan çıkan s nyal, f ltreler n zaman sab t n ve kabul ed len ölçüm penceres n tems l eden zaman sab t olan T a yı çeren, b r nc dereceden b r transfer fonks yonuna aktarılır. Şekil 5 - ROCOF röle modeli blok diyagramı Eğer frekans değ ş m oranı, bel rlenen eş k değer n aşarsa, b r tet kleme s nyal üret lecekt r. 50 Hz l k b r s stem ç n ROCOF ayarları, 0.1 Hz/s den 1.0 Hz/s ye kadar değ şeb l r. Bu değer s stem n sağlamlığına bağlıdır ve daha kuvvetl b r s stemde daha küçük b r değer alır. İng ltere de ROCOF röleler genell kle Hz/s değer ne, Kuzey İrlanda da se 0.45 Hz/s le 0.5 Hz/s aralığında ayarlanmaktadır [6]. ROCOF röleler le lg l en öneml problem, bu röleler üreten farklı üret c f rmaların ürünler nde, aynı s stem olayında b le, aynı ayarlar yapılmasına rağmen, farklı cevapların alınmasıdır. Bunun neden, bu rölelerde frekans değ ş m oranının tesp t nde kullanılan algor tmaların b rb r nden farklı olmasıdır Vektör Kaydırma Yöntem Faz yer değ şt rme, faz sıçrama veya vektör darbe yöntem olarak da b l nmekted r. Bu yöntem, ADMÇ y, faz değ ş m n n görüntülenmes yolu le tesp t etmekted r. İzlenen ger l m n faz açısındak değ ş m, ayarlanan değer b r kez aştığında, vektör kaydırma röles, DG tarafını an b r tet kleme üreterek uyarmaktadır. Şek l 6 da bu durum göster lm şt r. Ger l m vektör kaydırma röleler ç n genel ayarlar, 6 ve 12 derece arasında değ şmekted r. Zayıf yapılı şebekelerde, anahtarlama ya da ağır müşter yükler durumunda yanlış çalışmayı önlemek amacı le röle ayarının n speten yüksek seç lmes öner lmekted r. İng ltere de vektör kaydırma röleler n n ayarları ETR-113 standartlarına göre 6, Kuzey İrlanda da se 10 le 12 arasında seç lmekted r [6]. 132 Yeni.makale.indd :35

6 devreden çıktığından t baren artacaktır [10,11]. Kaynak empedansının sürekl olarak zlenmes, s stem n ada modlu çalışıp çalışmadığı konusunda b r f k r vermekted r. Şekil 6 - ADMÇ durumunde gerilim dalga şeklinin değişimi Vektör kaydırmanın ADMÇ dek etk nl ğ, DG çıkış gücündek an değ ş m n büyüklüğü le l şk l d r. Bu nedenle, yükün talep ett ğ güç le üret len güç arasındak fark yeters z olduğunda, şebeke bağlantısının tesp t nde problem yaşanmaktadır. Röley akt ve edeb lmek ç n, aradak bu farkın en azından nom nal gücün yüzde 15 le yüzde 20 s arasında b r değerde olmalıdır. Röle 10 derece le ayarlandığında, ADMÇ n n tesp t ç n yüzde 30 luk b r güç farkı gerekmekted r Frekans/Güç Değ ş m Oranı Yöntem (df/dp) oranı, küçük kapas tel b r üret m s stem nde, büyük kapas tel (df/dp) değ ş m oranı, bu durumdan yararlanarak ADMÇ y tesp t etmek ç n kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, DG ve yükler arasındak güç farkının küçük olması durumunda (df/dp) hassas sonuçlar verd ğ görülmüştür [2] Faz Sıçraması Tesp t (PJD) Yöntem PJD (Phase Jump Detect on) yöntem, nverter term nal ger l m (V PCC ) le nverter çıkış akımı (I PV_ nv ) arasındak faz farkının, Şek l 7 dek g b an b r faz sıçraması ç n görüntülenmes ne dayanan b r yöntemd r [9]. Bu yöntemde, şebeke bağlantılı nverterler n b r m güç faktörüne sah p olmaları gerekmekted r. Çünkü PJD yöntem ndek NDZ, yalnızca güç faktörüne bağlıdır. ADMÇ boyunca güç faktörü se lokal yüke bağlıdır. Eğer nverter b r m güç faktöründe çalışmazsa, NDZ değ şeb l r. Bu nedenle PJD yöntem, güç faktörü tesp t veya geç c faz tesp t olarak da b l n r. PJD uygulama olarak avantajlı ve uygulaması kolay olsa da, güven l r ADMÇ bel rleme şlem ç n eş k değerler n n seç lmes n n zorluğu, yöntem n ver m n düşürmekted r Harmon k Bozulma Yöntem Yükün konf gürasyonundak ve m ktarındak değ ş m, özell kle nverter çeren DG s stemlerde, şebekede farklı harmon k akımlara yol açab lmekted r. ADMÇ y tesp t etmede kullanılan b r yöntem de, ADMÇ olayından önce ve sonra, DG term nal ger l m n n toplam harmon k bozulma (THD) m ktarındak değ ş m n görüntülend ğ yöntemd r. DG n n ger l m n n 3. harmon ğ ndek değ ş m de, ADMÇ n n tesp t nde y b r f k r vereb lmekted r [8]. Bu yöntem, akımın toplam harmon k bozulması ve ger l m denges zl ğ g b k parametrey kullanmaktadır. Bununla b rl kte, bu yöntem değerler n bel rlemek de oldukça zordur [9] Akt f Yöntemler Akt f yöntemler, yük ve üret m s stem arasındak güç farkının m n mum olması durumunda b le ADMÇ y tesp t ed leb len yöntemlerd r. Pas f yöntemlerde, yük ve üret m s stem arasındak güç farkının m n mum olması durumunda ADMÇ n n tesp t mümkün değ ld r. Akt f yöntemler, bozucu s nyaller n s steme eklenmes le doğrudan güç s stem le etk leş me g rerler. Akt f yöntemler n ana f kr, DG de ADMÇ meydana geld ğ nde, s stemde PCC noktasına eklenen küçük bozucu s nyaller n, s stem parametreler nde büyük değ ş kl klere neden olacağı üzer ne kuruludur. Oysa, DG şebekeye bağlandığında bu değ ş kl kler hmal ed leb lecek düzeyde olacaktır. Şek l 8, akt f yöntemler n ADMÇ durumundak genel yapısını göstermekted r. Akt f yöntemler, PCC dek ger l m veya frekans parametreler ndek değ ş kl kler tesp t eden ger besleme kontrol yöntem ne sah pt r. Bu durumda, PV nverter b r akım kaynağı g b davrandığında, şebekeye sağlanan akım aşağıdak denklem le fade ed l r: Burada ( pv_ nv nverter akımının genl ğ (4.1) ( pv_ nv = I pv_ nv = I d sturbance ), ω PV frekans ve ϕ PV faz açısıdır. Bu üç parametre değ şt r leb l r, düzelt leb l r veya arıza s nyaller olarak ayarlanab l r. Şekil 7 - PJD yönetimine ilişkin ADMÇ tespit durumu Empedans Değ ş m Yöntem Şebeke empedansı, ADMÇ durumundak s stem n empedansından bel rg n şek lde daha küçüktür. Ada modlu çalışan bölgen n empedansı, şebeke Şekil 8 - ADMÇ nin tespitinde kullanılan aktif yöntemlerin genel çalışma prensibi 133 Yeni.makale.indd :35

7 ADMÇ n n tesp t nde kullanılan bazı akt f yöntemler ve kısa çalışma prens pler aşağıda açıklanmıştır: Reakt f Güç Akışı Hata Tesp t (REED) Yöntem Bu yöntemde, DG tarafı ve şebeke arasındak PCC noktasındak reakt f güç akışı kontrol ed l r [11]. Bu güç akışı, sadece şebeke bağlandığı zaman gerçekleşeb l r. Eğer reakt f güç akışı sev yes, ayarlanan değer n koruyamazsa, ADMÇ tesp t ed leb l r. Term nal ger l m ndek büyük b r değ ş kl k, reakt f gücün hemen hemen h ç değ şmemes n sağladığında ADMÇ tesp t ed leb l r. Bu yöntem n en öneml sorunu, hızının yavaş olması ve DG n n b r m güç faktöründe üret m yaptığı s stemlerde kullanılamamasıdır Empedans Ölçüm Yöntem Bu yöntem n çalışma mantığı, pas f yöntemdek le aynıdır. Pas f yöntemde, b r şönt ndüktans, besleme ger l m ne bel rl zaman aralıkları le eklenmekte, kısa devre akımı ve kaynak hesaplanmasında kullanılmaktadır [9]. Bununla b rl kte, akt f yöntemde, b r ger l m bölücü üzer nden DG term nal ne yüksek frekanslı b r s nyal eklenmekted r. Bu yüksek frekanslı s nyal, şebeke bağlantısı koptuğunda çok bel rg n b r değ ş m göstermekted r [10] Faz veya Frekans Kaydırma Yöntemler Görecel faz farkının ölçümü, nvertere dayalı DG lerde ADMÇ n n tesp t ç n y b r f k r vereb l r. Fazın şekl nde, küçük b r bozucu etk yapmak suret le kaydırma yapılır. DG şebekeye bağlandığında, frekans sab t olacaktır. S stem ada modlu çalıştığında se fazdak kayma, frekansta büyük b r değ ş kl ğe neden olacaktır. Kayma Mod Frekans Öteleme Algor tması (SMS) [11], poz t f ger besleme kullanarak, PCC noktasındak frekansın değ ş m le nverter akımının faz açısını değ şt r r. SMS yöntem ne l şk n denklem aşağıda ver lm şt r: Burada θ m, f m frekansında meydana gelen maks mum (4.2) faz kayması f n nom nal frekans ve f (k-1) de b r öncek per yottak frekanstır. Şek l 9, ADMÇ olayından sonra SMS n n çalışma prens b n göstermekted r. SMS yöntem olmadığında, ADMÇ noktası, ger l m ve akım arasındak faz kontrolünü yapan PLL kontrolü tarafından, Şek l 9 da göster len A noktasına g decekt r. D ğer durumlarda, ADMÇ noktası, denklem 4.2 de bel rt len denklem ışığında, lokal yük ç zg s n n sıfır noktası olan A noktasına hareket edecekt r. A noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olursa, ADMÇ kullanılarak, ADMÇ olayından sonra çalışma noktası B noktasına taşınab l r. B noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olursa, ADMÇ olayı tesp t ed lemeyecekt r. Bununla b rl kte, PLL kontrolünde b r faz f ltres kullanılarak, ADMÇ olayından sonra çalışma noktası B noktasına taşınab l r. B noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olmadığından, SMS metodunu kullanan nverter, ADMÇ olayını yakalayab l r. Burada; θ Load ; derece c ns nden lokal yük eğr s, θ SMS ; SMS eğr s (derece), f a ; nverter çıkış ger l m frekansı (Hz), f M ; SMS f ltre hattının maks mum frekansıdır (Hz). Şekil 9 - ADMÇ nin tespitinde kullanılan SMS yöntemine ilişkin eğri Bu tesp t yöntem, b rden fazla nverter n yer aldığı s stemlerde de kullanılab l r. Bu yöntem n dezavantajı, yükün faz açısının eğ m n n, SMS hattından daha büyük 134 Yeni.makale.indd :35

8 olduğu durumda, kararlı çalışma noktalarının kararsız çalışma noktalarına kayab lmes ve ADMÇ n n tesp t ed lememes d r Akt f Frekans Öteleme (AFD) Yöntem AFD yöntem, nverter akımının sıfır geç ş nde, Şek l 10 da göster ld ğ g b akımın yarı per yodunun kontrolü esasına dayanmaktadır. Burada T I ve T V, DG çıkış akımının ve şebeke ger l m n n, b r yarı per yotluk süreler n fade etmekted r. T z se ölü zaman ya da sıfır zaman olarak adlandırılır ve DG çıkış akımının sıfır olduğu zamanı fade etmekted r. Şebeke bağlantısı olmadığı durumda, nverter b r m güç faktöründe çalışarak, adalanan s stem n ger l m n n frekansını sürekl artırıp azaltarak, lokal yükün rezonans frekansını arayacaktır. Bu yöntem, özell kle rez st f yüklerde oldukça etk l ken, d ğer yüklerde başarısız sonuç vereb lmekted r [6]. Şekil 10 - AFD yönetiminde kullanılan sinyalin değişimi Ger Beslemel Akt f Frekans Öteleme (AFDPF) Yöntem Bu yöntem, nverter akımının ölü bölges n arttırarak, frekans değ ş m ndek artışı, nom nal değerden uzak tutacak uygun değer ne ayarlamaktadır [8]. AFDPF yöntem ndek sorun, paralel RLC yükündek faz açısının, çalışma frekansına bağlı olması ve bu durumun zaman zaman ADMÇ n n tesp t n sağlayamamasıdır Otomat k Faz Kaydırma Yöntem (APS) APS yöntem, SMS yöntem n n değ şt r lm ş b r hal d r [3]. APS yöntem le sadece nverter çıkış akımının başlangıç açısı, b r öncek per yottak frekansa göre değ şt r l r. Bu yöntemde, s stem ada modlu çalıştığında, tet kleme noktasına ulaşıncaya kadar, nverter term nal ger l m n n frekansındak değ ş m korunur. Sadece, olası kararlı çalışma noktalarında ek faz kaydırma eklen r. APS algort ması bazen yavaş hareket ederek, gerçek yük şartlarında ADMÇ n n tesp t nde başarısız olab lmekted r Adapt f Loj k Faz Kaydırma (ALPS) Yöntem ALPS yöntem, ek faz kaydırmayı düzenleyerek, her faz kaydırmanın etk s n ayrıca değerlend rmekted r [7]. Bu algor tma, nverter çeren DG şebekeye bağlandığında, küçük b r faz kaydırması üretmekted r. Oysa ADMÇ hızlı b r faz kaymasına neden olacaktır Sand a Frekans Öteleme (SFS) Yöntem SFS Yöntem, genell kle Poz t f Ger Beslemel Akt f Frekans Kaydırma (AFDPF) yöntem olarak da b l n r ve Akt f Frekans Kaydırma (AFD) yöntem nden gel şt r len yen b r yöntemd r [9]. SFS yöntem, poz t f ger besleme kullanarak, nverter çıkış akımı dalga şekl ne ölü zamanlar veya kes nt ler ekleyerek, yen b r faz açısı oluşturmaktadır. Bundan dolayı, nverter çıkış akımı frekansı, şebeke frekansından farklı b r değere zorlanmaktadır [10,11]. Denklem 4.3 te göster len kes m frekansı, şebeke frekansındak hatanın b r fonks yonu olarak aşağıdak g b fade ed l r: Burada (C f0 ) kes m frekansı, (K) hızlanma katsayısı, (f a ), V PCC n n ölçülen frekansı ve (f l ne ) hat frekansıdır. (4.3) 135 Yeni.makale.indd :35

9 Sand a Ger l m Öteleme (SVS) Yöntem SVS Yöntem, PCC noktasındak ger l m n genl ğ üzer ne dayalı olan poz t f ger besleme yöntem n kullanmaktadır. Şebeke bağlandığında, s stem n gücü üzer ndek etk s yoktur ya da çok küçüktür. Fakat şebeke bağlantısı kes ld ğ nde, V PCC ger l m nde azalma olacaktır. Yük empedansının durumuna göre bu azalma devam edecekt r. Sonuç olarak, çıkış akımı ve gücü de azalacaktır. V PCC ger l m ndek bu azalma, UVP le bel rleneb l r. İnverter çıkış gücünü arttırmak ya da azaltmak, uygun OVP/UVP yöntemler kullanarak mümkündür ve nverter sonunda şlem sonlandıracaktır [5, 8, 10] H br t Yöntemler H br t yöntemler, hem akt f hem de pas f yöntemler n b r arada kullanıldığı yöntemlerd r. Akt f yöntem, sadece ADMÇ pas f yöntem tarafından tesp t ed ld ğ nde kullanılmaktadır Uzaktan İzleme Yöntemler Uzaktan zleme yöntemler, şebeke ve DG ler arasındak let ş me dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu yöntemler, yerel tekn klerden daha güven l r olmasına rağmen, uygulama mal yetler yüksek ve ekonom k değ ld rler. Uzaktan zleme yöntemler nden bazıları aşağıda açıklanmıştır: Güç Hattı S nyal (PLCC) Yöntem PLCC yöntem nde, let m s stem ndek b r s nyal generatörü, mevcut güç hattını s nyal yolu olarak kullanarak, sürekl olarak dağıtım f derler ne b r s nyal gönder r. Eğer alıcı s nyal algılamazsa ( let m ve dağıtım s stemler arasındak kes c ler n açılması neden le oluşur), b r ADMÇ durumu vardır [7-9]. Şek l 11, bu yönteme l şk n genel yapıyı göstermekted r. Bu yapı, çoklu DG s stemler nde de etk n b r şek lde kullanılab lmekted r. Şekil 11 - PLCC yöntemi genel yapısı SCADA Yöntem (Transfer Tr p Yöntem ) Bu yöntemdek temel düşünce, b r dağıtım s stem nde ADMÇ ye neden olab lecek tüm kes c ve ayırıcıları görüntülemekt r. Bu amaçla SCADA s stemler kullanılmaktadır [6]. Bu yöntem, şebeke le DG ler arasında çok y b r etk leş m gerekt r r ve bu durum da hem şebeke hem de DG sah pler ç n mal yetler arttırır. 5. ADMÇ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ADMÇ tesp t yöntemler, yerel ve uzaktan zleme yöntemler olarak k ana başlık altında ncelenm şt r. Yerel tekn kler de kend arasında, pas f, akt f ve h br t yöntemler olarak üçe ayrılmaktadır. Pas f yöntemler, ekonom k ve prat k olması neden le şebeke bağlantılı DG ç n gerekl d r. Ayrıca pas f yöntemler, güç kal tes üzer nde bozulmaya neden olmaz ve kolayca uygulanab l rler. Pas f yöntemler n en öneml sorunu, NDZ n n yüksek olması ve eş k değerler n n bel rlenmes ndek güçlüklerd r. Bunun yanında, pas f kaynak durumunda) garant l b r çalışma vermezler. Akt f yöntemler, pas f yöntemlerdek yüksek NDZ y azaltmak ç n gel şt r lm şlerd r ve yüksek kal te faktörlü yöntemler n arkasında UFP/OFP ve UVP/ OVP yöntemler şlet ld ğ ç n s stem n kararlılığını bozmaktadırlar. Bu nedenle akt f yöntemler s stem kararlılığını ve güç kal tes n bozab l rler. Bu sorun, aynı DG ye b rden fazla nverter bağlandığında daha büyük olmaktadır. İlet ş me dayalı yöntemler en mükemmel performansa sah p olmasına rağmen, şebeke tarafında ek let ş m aygıtları ve sensörler gerekt ğ nden s stem ve şletme mal yetler aşırı kararlılığın s stem mal yet yer ne terc h ed ld ğ genell kle büyük güçlü s stemlerde kullanılır. Bunun yer ne NDZ n n küçük, güç kal tes n n y ve daha ucuz mal yet olan h br t yöntemler kullanmak daha objekt f b r yaklaşım olab l r. Ancak h br t s stemler günümüzde halen Japonya dışında başka b r yerde gerçek s stemlerde kullanılmamaktadır [11]. 6. SONUÇ L teratür ncelend ğ nde, ADMÇ yöntemler n n çoğunun halen öner sev yes nde olduğu görülmekted r. Araştırmalar gel şt r ld kçe, gerçek s stem uygulamaları da gen ş şek lde yer alab lecekt r. Buradan hareketle, tüm çalışma koşulları altında, bütün s stemlerde güven l r b r şek lde çalışacak, özel b r ADMÇ tesp t yöntem n n olmadığı görülmekted r. ADMÇ yöntem n n seç m, DG n n t p ne ve s stem karakter st kler ne bağlı olarak değ şmekted r. Bu nedenle genel amaçlı ve uygulamada kolayca gerçekleşt r leb lecek yen ADMÇ tesp t yöntemler ne ht yaç bulunmaktadır. ŞB PV s stemler n hızla gel şt ğ ülkem zde de, konu hakkında yapılacak çalışmalara ht yaç olduğu ve elektr k let m ve dağıtım ş rketler n n de PV s stemler n şebekeye bağlanması le ortaya çıkacak en öneml problemler n başında gelen ADMÇ olayı ç n önlemler n alması ç n gerekl çalışmaları yürütmes gerekl l ğ açıkça ortaya çıkmaktadır. KAYNAKLAR [1] W. J an, L. X ng-yuan, Q. X ao-yan, Power System Research on D str buted Generat on Penetrat on, Automat on of Electr c Power Systems, vol. 29(24), pp , Yeni.makale.indd :35

10 [2] J. Mulhausen, et al. Ant - sland ng today, successful sland ng n the future. n Protect ve Relay Eng neers, 63rd Annual Conference for [3] T. Ackermann, G. Andersson, and L. Söder, D str buted generat on: a def n t on. Electr c Power Systems Research, vol. 57(3): p [4] IEEE Recommended Pract ce for Ut l ty Interface of Photovolta c (PV) Systems, n IEEE Std , [5] IEEE Appl cat on Gu de for IEEE Std 1547, IEEE Standard for Interconnect ng D str buted Resources w th Electr c Power Systems, p , [6] IEA Internat onal Energy Agency, Evaluat on of Island ng Detect on Methods for Photovolta c Ut l ty Interact ve Power Systems, n Task V Report, [7] IEEE, IEEE Standard for Interconnect ng D str buted Resources W th Electr c Power Systems. IEEE Std , [8] D. Velasco, et al., Rev ew of ant - sland ng techn ques n d str buted generators. Renewable and Susta nable Energy Rev ews, vol.14(6): p , [9] Z. Xuanca, et al., Analys s of the Non-detect on Zone w th Pass ve Island ng Detect on Methods for Current Control DG System., n Appl ed Power Electron cs Conference and Expos t on, [10] M. L serre,; F. Blaabjerg,; R. Teodorescu,, Gr d Impedance Est mat on v a Exc tat on of LCL -F lter Resonance, Industry 1407, Sept.-oct [11] M. C obotaru, R. Teodorescu, P. Rodr guez, Onl ne gr d mpedance est mat on for s ngle-phase gr dconnected systems pp: , [12] Bayrak G. and Cebec M., Gr d Connected Fuel Cell and PV S mul nk, Internat onal Journal of Hydrogen Energy (IJHE), jhydene , December [13] Bayrak G. ve Cebec M., 3.6 kw Gücündek PV Generatörün Matlab S mul nk İle Modellenmes, Erc yes Ün vers tes Fen B l mler Enst tüsü Derg s, C lt:28, Sayı:2, Sf: , [14] Bayrak G. and Cebec M., A Novel Labv ew Based Ant Internat onal Conference on Renewable Energy Research and Appl cat ons (ICRERA 2013), Spec al Sess on: Advances on Solar Energy Technology, pp: , Madr d /Spa n, [15] Bayrak G. and Cebec M., Mon tor ng a Gr d Connected Internat onal Conference on Renewable Energy Research and Appl cat ons (ICRER 2013), Spec al Sess on: Current and Future /Spa n, [16] Bayrak G. and Cebec M., A PV Based Automat on System Des gn for F sh Farms: An Appl cat on Study, 7th Internat onal Conference on Electr cal and Electron cs Eng neer ng (ELECO 2011), vol: 1, pp: 23-28, Bursa, [17] Bayrak G. and Cebec M., An Automat on Platform Des gn For Proced a-soc al and Behav oral Journal, Vol:47, pp: , Elsev er, 2012 [18] Bayrak G. and Cebec M., Performance Analys s of an Off- Gr d PV System wh ch Has 1.1 kw Installed Power Des gned for F sh Farms, The 6th Internat onal Advanced Technolog es Sympos um (IATS-6), vol:5, pp: , Elazığ, [19] Bayrak G., Cebec M., Gencoglu M.T., Ozdem r M. T. And Ural Z, A Novel Ant Island ng Detect on Method For Gr d Connected Fuel Cell Power Generat on Systems, Hyfusen 2013, 5to. Congreso Nac onal - 4to. Congreso Iberoamer cano H drógeno Y Fuentes Sustentables De Energía Córdoba, Argent na, June [20] Ozdem r M. T., Bayrak G., Ural Z., Gencoglu M. T., And Cebec M., Implementat on of Synchronous Generator Exc ted by Photovolta c Cell / Fuel Cell For M cro Hydro Power Plants, Hyfusen 2013, 5to. Congreso Nac onal - 4to. Congreso Iberoamer cano H drógeno Y Fuentes Sustentables De Energía Córdoba, Argent na, June [21] Bayrak G. Ve Gençoğlu M. T., İk Eksenl Güneş Tak p S stem n n Tasarımı ve PLC İle Kontrolü, Otomat k Kontrol Türk M ll Kom tes Ulusal Toplantısı TOK 2011, Bölüm:6, Sf: , İzm r, [22] Bayrak G. Ve Cebec M., Güneş P l nden Beslenen Scada Kontrollü H drol k Sev ye Ölçüm S stem, 8. Ulusal Tem z Enerj Sempozyumu, Sf: , Bursa, UTES [23] Bayrak G. Ve Cebec M., Şebeke Bağlantılı PV Güç Yöntemler, Otomat k Kontrol Türk M ll Kom tes Ulusal Toplantısı TOK 2013, Özel Oturum: Akıllı Enerj Şebekeler ve Güç S stemler, Bölüm 1, Sf: 14-20, Malatya, [24] Bayrak G. Ve Cebec M., Şebeke Bağlantılı B r PV Güç S stem nde Güç Akışının Labv ew İle Gerçek Zamanlı Olarak Toplantısı TOK 2013, Özel Oturum: Akıllı Enerj Şebekeler ve Güç S stemler, Bölüm 1, Sf: 21-26, Malatya, Yeni.makale.indd :35

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Dağıtık Güç Üretim Tesislerinin Şebeke ile Entegrasyonu için Uygun Ada Mod Çalışma Tespit Yönteminin Seçimi

Dağıtık Güç Üretim Tesislerinin Şebeke ile Entegrasyonu için Uygun Ada Mod Çalışma Tespit Yönteminin Seçimi Dağıtık Güç Üretim Tesislerinin Şebeke ile Entegrasyonu için Uygun Ada Mod Çalışma Tespit Yönteminin Seçimi Gökay BAYRAK 1 1 Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

DIGITECH. DCU-2P SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL. www.panelmetre.com DIGITECH. TR USERMAN v1.2

DIGITECH. DCU-2P SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL. www.panelmetre.com DIGITECH. TR USERMAN v1.2 DIGITECH DIGITECH DCU- SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL www.panelmetre.com DIGITECH LTD 993 den ber sofist ke ürün tasarımları yaparken bu ürünler yüksek kal tede üreten gerekl tekn k desteğ sağlayan D g tech

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI AEMOT KULLANIM ve BAKIM TALİMATI 63-315 Tip Gövde Büyüklüğü 0.12-200 kw Güç Değerleri Arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kutuplu 3 Faz AC Alçak Gerilimli, Kısa Devre Rotorlu, Tam Kapalı Asenkron Elektrik Motorları

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

9 Mart 2015. olumsuz ayrıştı. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z Mart ayına g r l rken gel şmekte olan h sse p yasaları FED gölges altında... Mart ayının lk şlem haftasında gel şmekte olan h sse p yasalarında görece zayıf eğ l m devam ett. Özell

Detaylı

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16

İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ 4 5 6 7-12 13 14-16 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün teler Güvenl k Ün tes Çevre B r mler 4

Detaylı

Neotech Teknoloji Çözümleri

Neotech Teknoloji Çözümleri Neotech Teknoloji Çözümleri HAKKIMIZDA F rmamız, 2009 yılında güvenl k teknoloj ler, zayıf akım s stemler, satış, serv s ve proje taahhüt konularında faal yet göstermek amacıyla İstanbul'da kurulmuştur.

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

/ 16 15.6.2015 00:48

/ 16 15.6.2015 00:48 / 16 15.6.2015 00:48 22 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26470 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

2 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z Global h sse sened p yasası yen den z rvede... ABD h sse p yasasının %51 ağırlığa sah p olduğu MSCI Tüm Ülkeler H sse P yasası endeks öncek z rves olan Temmuz 2014 ün ardından yen

Detaylı

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters

23 Mart 2015 MSCI GOP. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z P yasalar FED le soluklandı... FED n son toplantısında duyurduğu makro rev zyonlar ve FED Başkanı Yellen ın güverc n tonda kabul ed len açıklamaları geçt ğ m z haftaya damgasını vurdu.

Detaylı

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK

ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK ORTAK ANLAYlŞ VE DOĞRU İLETİŞİM İÇİN KAVRAMSAL NETLİK Kavramlar dış dünyadak olgu, olay, nesne, f k r g b gerçekl kler n z h ndek soyut tasarımlarıdır. Kavramlar sayes nden gerçekl kler açıklanab l r,

Detaylı

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr

>Sayfa7. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında Ek m ayı kayıpları kısmen telaf ed ld... Global dolar taleb n n vme kaybett ğ ortamda h sse p yasalarında toparlanma fırsatı tepk alımlarıyla değerlend r ld. Zayıf

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters

30 Mart 2015. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. 5 Yıl 6 Yıl. Kaynak : Reuters Glokal Tekn k Anal z B lanço dönem yaklaşırken ABD h sse p yasalarında baskı sürüyor... ABD de 8 N san da başlayacak lk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler nde FED kaynaklı

Detaylı

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken

INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ. Mutlu Yılmaz Ahmet Özken INCOTERMS ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ Mutlu Yılmaz Ahmet Özken ISBN 978-605-4538-88-1 2011 Optimist Yayım ve Dağıtım Optimist Yay nlar Telefon : 0216 481 29 17-18 Faks : 0216 521 10 64 e-posta: optimist@optimistkitap.com

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Merhaba Bebek BR.HLİ.077

Merhaba Bebek BR.HLİ.077 Merhaba Bebek BR.HLİ.077 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768 Ümraniye / İstanbul +90 216 524 13 00 (Pbx) info@hisarhospital.com BR.HLİ.077 Sağlıklı Hamilelik Uzun süredir beklediğiniz

Detaylı

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ 11 İKTİSAT PROF. DR. H. NEŞE ERİM PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR DO Ç.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI ENDÜSTRİYEL BİR TESİSTE DİNAMİK KOMPANZASYON UYGULAMASI Özgür GENCER Semra ÖZTÜRK Tarık ERFİDAN Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Kocaeli San-el Mühendislik Elektrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER UŞAK SANAYİSİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YATIRIM ÖNCESİ FİZİBİLİTESİ

İÇİNDEKİLER UŞAK SANAYİSİNDE GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YATIRIM ÖNCESİ FİZİBİLİTESİ İÇİNDEKİLER. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİİ TEKNOLOJİLERİ. DÜNYA DA GÜNEŞ ENERJİSİ 4. ÜLKEİZDE GÜNEŞ ENERJİSİ. UŞAK İLİ GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ. UŞAK İLİNDE FOTOVOLTAİK

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Eylül 2015 - Sayı: 30 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Müezz noğlu ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge D rektörü

Detaylı

TÜRKIYE-İSTANBUL OTOMOBİL YAĞLAR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR

TÜRKIYE-İSTANBUL OTOMOBİL YAĞLAR ENDÜSTRİYEL YAĞLAR TÜRKIYE-İSTANBUL ENDÜSTRİYEL YAĞLAR DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ MOTOR YAĞI! HYUNDAI'n n KORE'de gel şt rd ğ, b r sonrak jenerasyon otomob l yağlarını tems l eden en ler teknoloj ye dayanan HYUNDAI XTeer'la deney

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. MATEMATİK 7-8. Sınıf

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU. MATEMATİK 7-8. Sınıf Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MATEMATİK 7-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem m bel rleme Konuma/problem me

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

AMPUTASYON AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi: T.C. Kimlik No : Doğum yeri: Cinsiyeti : Protokol No: Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu

ELEGAM ASANSÖR MAKİNASI. kullanım & bakım klavuzu ASANSÖR MAKİNASI kullanım & bakım klavuzu Hasmak Asansör Makine ve Motor Sanayi Ticaret Ltd. Şti 2014 - Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım & Bakım Klavuzu Sayfa 03 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÜRETİCİ VE SERVİS İRTİBAT

Detaylı

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2014 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii ŞEKİLLER...iv TABLOLAR...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON VE VİZYON...12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...12 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...13 1. Fiziksel

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ KADROSU BELĐRLEME YÖNTEMĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ VE TALĐMATI NĐSAN 2009 1 2009-2010 FUTBOL SEZONU GÖZLEMCĐ SINAV, KURS, SEMĐNER TAKVĐMĐ TARĐH YAPILACAK FAALĐYET 16

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/12937 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel k n yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1/11/2007

Detaylı

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU

POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU "Bu Proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet tarafından finanse ed lmekted r" Ç O CUKL ARA ENGEL YOK POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ RAPORU Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ANTALYA POLİTİKA ÖNERİLERİ ve SONUÇ

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU OCAK - ARALIK 2015 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ FAALİYET RAPORU 2015 OCAK ARALIK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...ii İÇİNDEKİLER...iii TABLOLAR...iv ŞEKİLLER...v I. GENEL BİLGİLER...12 A. MİSYON

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI FAALiYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL KOORDİNATÖR

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİMİZE

REHBERLİK SERVİSİMİZE OSYM Sınav S stem Güvenevler Mahalles M thatpaşa Caddes No: 2 Pk: 030 AFYONKARAHİSAR Ayrıntılı b lg almak ç n REHBERLİK SERVİSİMİZE başvurab l rs n z... Telefon: 0 22 216 94 26 Faks : 0 22 216 94 2 http://www.akalafyon.com

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir.

Isc, transient şartlarında, Zsc yi oluşturan X reaktansı ve R direncine bağlı olarak gelişir. Sadeleştirilmiş bir şebeke şeması ; bir sabit AC güç kaynağını, bir anahtarı, anahtarın üstündeki empedansı temsil eden Zsc yi ve bir yük empedansı Zs i kapsar. (Şekil 10.1) Gerçek bir sistemde, kaynak

Detaylı

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15

Sayfa No ...1 ...2 ...3 ...7 ...8 ...8 ...9 ...12 ...12 ...13 ...13 ...15 ...15 Sayfa No...1...2...3...7...8...8...9...12...12...13...13...15...15 15 Ortaklar Melek KARAKAŞ Kam l KARAKAŞ Mehmet Al KARAKAŞ Zel ha El f KARAKAŞ ZAR Halka Açık Kısım D ğer Genel Toplam Pay Grubu A B A

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VIII. BÖLÜM ISITMA SİSTEMLERİ 1- ELEKTRİKLİ ISITICILAR Havanın ısıtılması amacı le kanallarda kl ma santraller nde,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MART AYI E-BÜLTENİ 2016 MART AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİNDEN BORSAMIZA ZİYARET -7 Mart Muhasebec ler Haf- 1tası dolayısıyla, Serbest Muhasebec ve Mal Müşav rler B rl ğ Başkanı F

Detaylı

NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU

NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU Genel B lg ler Türkçe - İng l zce menü TEKNİK ÖZELLİKLER NFPA UYUMLU YANGIN PANUSU Genel Özell kler 1 2 3 4 5 6 7 8 16 b t m kro şlemc tabanlı tasarım. 48mhz çalışma frekansı.

Detaylı

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE

A S T E K AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ SMART GRID SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE A S T E K SMART ENERGY SYSTEMS FOR PLANET S FUTURE SMART GRID AKILLI ŞEBEKELER ELEKTRİK SAYAÇLARI UZAKTAN OKUMA SİSTEMİ AKILLI ŞEBEKELER ÇÖZÜMÜ Dağıtım yapan işletmelerin otomasyon ihtiyaçları için AKILLI

Detaylı

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi

Doç. Dr. Ersan KABALCI. AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi 6. Bölüm Şebeke Bağlantıları ve Şebeke Giriş-Çıkışları Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 AEK-207 Güneş Enerjisi İle Elektrik Üretimi Giriş Elektrik şebekesinin bulunmadığı yerleşimden uzak bölgelerde enerji ihtiyacını

Detaylı

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU TAV ANLI BELED YE BA KANLI I H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA SÜRES (ENGEÇ SÜRE) 1 RUHSAT YEN LEME 2- RUHSAT YEN LEMES

Detaylı

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay

İsrail. Nijerya. Özgür Yurtdaşseven 0212 384 1128 oyurtdasseven@garanti.com.tr. Seçim. Seçim-1Ay Seçim. Seçim-1Ay Glokal Tekn k Anal z H sse p yasalarında son açıklanan ABD ver ler kısa vadede destekley c... İlk çeyrek f nansalları açıklama dönem önces nde Wall Street endeksler ndek zayıflık devam ed yor. 8 N san

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ

gel şt rerek farklılık oluşturan sektöründe l der b r firma olmak. VİZYONUMUZ . Ç E V R D E O S T U. KURUMSAL Türk ye n n ç ve dış pazardak püskürtme gran t ve yapı malzemeler üret c s olan TESAR; nşaat ve yapı malzemeler sektörler ne alternat f çözümler üretmek amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

İTHALATIN OMURGASINI

İTHALATIN OMURGASINI Dış Ticaret ve Ekonomi Dergisi Yıl 2 Sayı 16 Temmuz 2013 F yatı: 10 TL Türk İhracatçısı DÜNYA KRİZİNE MEYDAN OKUYOR Türkiye ORTA GELİR TUZAĞI NDAN NASIL ÇIKACAK? İTHALATIN OMURGASINI ARA MALI OLUŞTURUYOR

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Direk Kredi Alakasyonu

Enflasyon Hedeflemesi ve Direk Kredi Alakasyonu Hedeflemesi ve Direk Kredi Alakasyonu Son dönemde TCMB ye ve para pol t kasına da r çok fazla tartışmaya şah t oluyoruz. Ekonom de parad gma değ ş m, enflasyon hedeflemes ne alternat fler, düşük kred fa

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı;

VİTRAY. Dinçer TÜMER. Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... ARMİDA İNŞAAT. Ayın Konuğu. Özel Röportaj SCHÖNLİNE. Genel Müdürün Mesajı; Nisan 2016 / 44. Sayı r a h a B... r o y ı l ş a B Genel Müdürün Mesajı; Yeni bir FUAR DÖNEMİNİN ardından... Başaran Çözüm Ortakları Ayın Konuğu Başaran Tasarım Atölyesi Özel Röportaj SCHÖNLİNE ARMİDA

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir

Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir Bilgi Güvenliği Hizmetleri Bilgi Güvenliği Sadece Bilgisayar Güvenliği Değildir 2 Secur tas le B r Adım Önde Olun B r kurumda çalışanlarla lg l k ş sel b lg ler n nternette yayınlanması, nterakt f bankacılık

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ İÇERİK Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci Lisanssız Üretim Tesisleri Bağlantı Görüşü Teknik Kriterler Başkent Elektrik Dağıtım

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ İÇERİK Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci Lisanssız Üretim Tesisleri Bağlantı Görüşü Teknik Kriterler Başkent Elektrik

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

Kullanma Kllavuzu H10-20-180-078

Kullanma Kllavuzu H10-20-180-078 Kullanma Kllavuzu TR H10-20-180-078 Değerl Müşter m z, S mfer ürünler n terc h ett ğ n z ç n teşekkür eder z. Amacımız, toplam kal te anlayışına uygun olarak, modern tes sler m zde, t t z b r çalışma ortamında,

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI

YÖNETMELİK CUMHURBAŞKANI 9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27344 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2009/15316 Ekl B naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmel kte Değ ş kl k Yapılmasına Da r Yönetmel k n yürürlüğe konulması;

Detaylı

MMO Kocael Şube Yayın Kurulu: M. Özcan TARAS. Gültek n KESKİN. Basın Yayın Sorumlusu S bel KAHYA

MMO Kocael Şube Yayın Kurulu: M. Özcan TARAS. Gültek n KESKİN. Basın Yayın Sorumlusu S bel KAHYA içindekiler Yönet mden Yastayız, İsyandayız, Unutturmayacağız... VII. Bakım Teknoloj ler ve Serg s Şube Günlüğü Emek, Barış ve Demokras M t ng 12 Eylül Faş zm n Tepe Noktasıdır Sanay n n Borç Kamburu Büyüyor

Detaylı