ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)"

Transkript

1 FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml b r yere sah pt r. Özell kle şebeke bağlantılı (ŞB) PV s stemler n gel şmes le PV s stemler ve elektr k şebekes arasındak etk leş mler n ncelenmes de öneml b r konu olarak ortaya çıkmıştır. Uyumlu b r şek lde çalışab lmes, sürdürüleb l r ve güven l r b r çalışmanın oluşturulab lmes, bu konuların en başında gelmekted r. B r dağıtım s stem n n, güç s stem n n kalan kısmından elektr ksel olarak zole ed ld ğ nde, enerj akışının halen kend s ne bağlı bulunan DG tarafından devam ett r lmes durumu olarak tanımlanan Ada Modlu Çalışma (ADMÇ) durumu, (ŞB) PV s stemler n şebeke le olan etk leş m nde karşılaşılan problemler n en başında yer almaktadır. Bu çalışmada, ŞB PV s stemlerde oluşan ADMÇ durumu ortaya konularak, ADMÇ n n neden olduğu sorunlar ve konu le lg l mevcut standartlar açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca PV çalışmada ncelenen ADMÇ tesp t yöntemler n n b rb rler ne karşı olan üstünlükler ve eks kl kler de değerlend r lerek, ADMÇ hakkındak mevcut durum ortaya konulmuştur. Gökay BAYRAK Fırat Ün vers tes, Mühend sl k Fakültes, Elektr k-elektron k Mühend sl ğ Bölümü, Elektr k Tes sler A.B.D., 23100, Elazığ rat.edu.tr l.com 128 Yeni.makale.indd :34

2 Günümüz güç s stem, büyük güç merkezler n n senkron ze şek lde şlet ld ğ, üret len gücün yüksek ger l mlerde uzun let m hatları boyunca let ld ğ ve tüket c tarafında bu ger l m n düşürüldüğü b r yapıya sah pt r. Bu durum, üret len elektr ğ n mal yet n n, küçük ölçekl üret m yapan tes slerden daha ucuz olmasını sağlamak amacı le gerçekleşt r lmekted r. Ancak yakıt p l, gaz türb nler, rüzgar türb nler ve güneş p ller teknoloj ler ndek gel şmeler, güç elektron ğ ndek yen l kler, elektr k p yasasının yen den düzenlenmes n gerekt rmekted r. Müşter ler n güç kal tes ve güven l rl k açısından talepler ve güç endüstr s üzer ndek çevre le lg l end şeler, dağıtık üret m n önem n artırmaktadır. Dağıtık üret m, yüke yakın üret m yapacak şek lde kurulan merkez üret m merkezler dışında kalan ve genell kle müşter tarafında yer alan üret m kaynakları olarak tanımlanab l r. Dağıtım s stem nde DG sayısının artması, let m ve dağıtım kapas tes ndek yükselmelerden sakınılmasını, let m ve dağıtım hattı kayıplarının azaltılmasını, güç kal tes n n gel şt r lmes n ve s stem n ger l m prof l n n gel şt r lmes n sağlayacaktır. Gerçekte, dünya üzer ndek çoğu şebeke s stemler nde DG n n bel rg n b r etk s vardır. Bu nedenle DG le şebeke arasında b rçok sorun bulunmaktadır ve bunların en başında ada modlu çalışma (ADMÇ) problem gelmekted r. Şek l 1 de, ADMÇ durumunu açıklayan genel yapı göster lm şt r: Şekil 1 - ADMÇ durumunu gösteren genel yapı ADMÇ, b r dağıtım s stem güç s stem n n kalan kısmından elektr ksel olarak zole ed ld ğ nde, enerj akışının halen kend s ne bağlı bulunan DG tarafından devam ett r lmes durumudur [1]. ADMÇ, mevcut s stemde bazı sorunlara neden olmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır: ADMÇ, pr mer kaynakların açılması ya da kapanmasından sonra, s stem besleyen DG kaynakları ç n ve hatta çalışanların güvenl ğ ç n tehd t oluşturmaktadır. ADMÇ de, ger l m ve frekans, z n ver len standart değerler n n dışına çıkmaktadır. Adalanan s stem, DG bağlantısı neden le yeters z b r şek lde topraklanmış olab lmekted r. An tekrar kapama, DG n n faz dışına çıkmasına neden olab lmekted r. Bu durum, büyük mekan k momentler ve akımlar üreteb lmekte ve generatörlere ya da pr mer c hazlara zarar vereb lmekted r [2,3]. Aynı zamanda, şebekeye ve d ğer müşter ek pmanlarına potans yel zarar verme durumu olan geç c durumlar da oluşab lmekted r. Faz dışı tekrar kapama, eğer b r p k ger l m değer nde oluşursa, çok çeş tl kapas t f anahtarlama geç c b leşenler üreteb lmekte ve haf f sönümlü b r s stemde nom nal ger l m n 3 katı büyüklükte b r tepe ger l m ne neden olab lmekted r [4,5]. Genell kle b r dağıtım s stem, herhang güç üreten akt f b r kaynağa sah p değ ld r ve let m hattında b r arıza oluştuğunda güç elde etmemekted r. Ancak DG de bu öngörü geçerl değ ld r. Mevcut çalışmalar, ADMÇ meydana geld ğ nde, mümkün olan en kısa sürede DG n n elektr k şebekes nden ayrılması gerekl l ğ n ortaya koymaktadır. IEEE standardı [6], ADMÇ meydana geld ğ nde, DG n n s stemden ayrılması gerekt ğ n söylemekted r. IEEE standardı da [7], sten lmeyen b r ADMÇ durumunun maks mum 2 sn çer s nde tesp t ed lmes gerekt ğ n ve dağıtım hattına enerj aktaran tüm DG ler n bu durumda çeş tl sorunlar le karşı karşıya kalacağını bel rtmekted r. Bu nedenlerden dolayı, ADMÇ y hızlı ve doğru b r şek lde tesp t etmek öneml d r [8-11]. Şebeke bağlantılı PV s stemler n şebekeye entegrasyonu noktasında da özell kle son b rkaç yılda ülkem zde de öneml 129 Yeni.makale.indd :35

3 130 çalışmalar yapılmıştır [12-24]. Bu çalışmalardan elde ed len sonuçlardan da şebeke bağlantılı PV açısından önem açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, ŞB PV s stemlerde oluşan ADMÇ durumu ortaya konularak, ADMÇ n n neden olduğu sorunlar ve konu le lg l mevcut standartlar açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca PV s stemlerde kullanılan ADMÇ tesp t yöntemler sınıflandırılarak, genel çalışma prens pler araştırılmıştır. Çalışmada ncelenen ADMÇ tesp t yöntemler n n b rb rler ne karşı olan üstünlükler ve eks kl kler de değerlend r lerek, ADMÇ hakkındak mevcut durum ortaya konulmuştur. 2. ADMÇ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ADMÇ le lg l yapılan çalışmalarda, ADMÇ le lg l kullanılan yöntemler n performanslarının değerlend r lmes nde k öneml kavram üzer ne vurgu yapılmıştır. Bunlardan lk, tanımlanamayan bölge (NDZ = Non Detect on Zone) kavramı, d ğer se kal te faktörü (Q f ) kavramıdır. Her k özell k de, ADMÇ y bel rleme yöntemler n n performanslarının değerlend r lmes nde yaygın olarak kullanılmaktadır NDZ (Non Detect on Zone) Kavramı NDZ kavramı, ADMÇ yöntemler n n, ADMÇ y tesp t edemed ğ yük aralığı bölges olarak tanımlanmaktadır. Buradak yük, ADMÇ olayının gerçekleşme olasılığına sah p olan yükler fade etmekted r. Eğer şebeke tarafına bağlı olan kes c açıldığında (şebeke bağlantısı kes ld ğ nde), ada modlu çalışan s stemde b r akt f güç denges zl ğ ΔP ve reakt f güç denges zl ğ ΔQ varsa, devredek PCC noktasındak ger l m ve frekansın büyüklüğü, nverter ve yükün akt f ve reakt f güçler n n eş t olduğu b r noktaya kayacak ve değ şecekt r. Güç denges zl ğ n n büyük olduğu durumlarda, UFP/ OFP (Under Frequecy Protect on / Over Frequecy Protect on ) veya UVP/OVP (Under Voltage Protect on / Over Voltage Protect on ) yöntemler le ADMÇ durumu tesp t ed leb lmekted r. Ancak s stemdek yükün karakter st kler ne bağlı olarak, ΔP ve ΔQ güç denges zl kler n n küçük olduğu durumlarda, UFP/ OFP ve UVP/OVP c hazlarının kes c y anahtarladıkları noktalar le ΔP ve ΔQ ve güç farkları tarafından bel rlenen, ADMÇ n n tesp t ed lemed ğ b r bölge (NDZ) oluşmaktadır. Şek l 2 de bu bölge göster lm şt r. Burada taralı alan le göster len bölgede, ΔP ve ΔQ güç farklarına bağlı olarak ADMÇ tesp t ed lememekted r. Şekil 2 - ADMÇ de NDZ bölgesinin genel görünümü Akt f yöntemler, NDZ konusunda pas f yöntemlere göre oldukça üstündürler. Ancak NDZ değer bu yöntemler n performansını değerlend rmek ç n yeterl b r kr ter değ ld r. Akt f yöntemlerde NDZ n n değerlend r leb lmes ç n gerçek ed lm ş C norm ve L norm değerler ne göre değerlend rme yapılab lmekted r Lokal Yük Eşdeğer Model ADMÇ yöntemler n n değerlend r lmes nde, lokal yük genell kle paralel RLC yükü le modellenmekted r. Bunun sebeb, ADMÇ yöntemler n n ADMÇ y tesp t ç n en zor çalışma durumunun paralel RLC yükü le oluşturulmasıdır. Sab t güçlü ya da harmon k çeren nonl neer yükler, ADMÇ n n tesp t nde paralel RLC yükü kadar zorluk oluşturmamaktadır Kal te Faktörü (Qf ) IEEE standardına göre, eğer gerçek güç üret m, yükün talep ett ğ gücün yüzde 50 s ve ada modlu çalışan yükün güç faktörü > 0.95 se nverter, şebeke bağlantısını, güç kal tes 2.5 ya da daha küçük olacak şek lde, san ye çer s nde kesmel d r. Bu standarda göre kal te faktörü; her per yotta depo ed len maks mum enerj n n, b r per yotta kaybed len toplam enerj ye oranının 2xp katı olarak fade ed lmekted r. Kal te faktörü değer, 0 le 2.5 arasında değ şmekted r ve bu değ ş m paralel RLC yüküne bağlı olarak değ şmekted r. Kal te faktörü bu aralıkta değ ş rken, güç faktörü de 1 le 0.37 aralığında değ şmekted r. Yan kal te faktörü artarken, güç değerler, dağıtım hattının ve lokal yük konf gürasyonlarının tüm probleml durumlarına karşılık geleb lmekted r. Denklem 2.8, paralel RLC yükünün kal te faktörünün, frekanstan bağımsız olduğunu göstermekted r. Akım kaynağının frekansının, yükün frekansına eş t olduğu düşünüldüğünden, yükün ger l m le akımı aynı fazda olacaktır ve yükün ger l m n n büyüklüğü sadece yükün d renç değer ne bağlı olacaktır. 3. ADMÇ İLE İLGİLİ MEVCUT STANDARTLAR ADMÇ, DG lerde çalışan personele ya da şebekeye güvenl k açısından problem oluşturmaktadır. Bu nedenle, DG ler n ADMÇ le lg l standartları sağlamaları gerekl d r. Bu standartlar, ADMÇ önleme yöntemler n n gel şt r lmes nde de öneml b r yol har tasıdır. Özell kle IEEE-1547, IEEE-929, IEC-62116, Japon ve Kore standartları ncelemeye değer standartlardır. Tablo 1, ADMÇ le lg l mevcut bazı standartlarda yer alan kr terler göstermekted r. IEEE-929 standardında (2.1) Yeni.makale.indd :35

4 kal te faktörü değer Qf = 2.5 olarak seç l rken, Japon standartlarında Qf = 0, d ğer standartlarda se Qf = 1 olarak seç lm şt r. Kal te faktörüne ek olarak, ger l m n ya da frekansın normal çalışma aralığı da, ADMÇ bel rleme kapas tes n etk lemekted r. Buradan hareketle, ADMÇ n n en geç 2 san ye çer s nde tesp t ed lmes gerekt ğ görülmekted r. Bu aralığın, her ülke ç n kabul ed lm ş şebeke ger l m veya frekans aralığını tak p edecek şek lde düzenlenmes bu açıdan öneml d r. Bu nedenle ülkem zde de böyle b r düzenlemeye ht yaç olduğu açıktır. Durum Frekans Gerilim En büyük açma zamanı 1 fnom 0.5 Vnom 6 periyot 2 fnom 0.5 Vnom < V<0.88 Vnom 2 saniye/120 periyot 3 fnom 1.10 Vnom Normal çalıma 4 fnom 1.10 Vnom < 2 saniye/120 periyot göster lm şt r [3,7]. Şebeke empedansındak değ ş kl kler, şebekeyle paralel çalışan nverterler n kararsızlığa g tmes ne neden olur. Bu nedenle EN g b standartlar şebeke empedansında 0.5 Ω değ ş m meydana geld ğ nde, 5 san ye ç nde nverter n şebekeden ayrılmasını şart koşmaktadır. Bu amaçla şebeke empedansının sürekl olarak ölçülmes ve zlenmes gerekl d r. 4. ADMÇ TESPİT YÖNTEMLERİ ADMÇ n n tesp t ndek ana düşünce, DG çıkış parametreler n ve/veya s stem parametreler n görüntülemek ve bu parametrelerdek değ ş mden faydalanarak, ADMÇ n n oluşup oluşmadığına karar vermekt r. ADMÇ tesp t yöntemler, uzaktan zleme ve yerel yöntemler olmak üzere k ana başlık altında toplanab l r. Yerel yöntemler de pas f, akt f ve h br t yöntemler olarak üç ana başlık altında nceleneb l r. Şek l 3, bu yöntemler n sınıflandırılmasını göstermekted r. V < 1.37 Vnom 5 6 fnom (fnom+0.5) Hz (fnom + 9.7) Hz 1.37 Vnom V 2 periyot Vnom Normal çalıðma 7 f < (fnom-0.7) Hz Vnom 6 periyot 8 f > (fnom+0.5) Hz Vnom 6 periyot Tablo 1 - IEEE standartlarına göre ADMÇ kriterleri Şekil 3 - ADMÇ tespit yöntemleri PV s stemler ç n ADMÇ y de çeren test standartları, IEEE (Recommended Pract ce for Ut l ty Interface of Photovolta c Systems) le bel rt lm şt r [5]. IEEE-929 standardı, normal olmayan şebeke koşullarında PV nverterler n güvenl k ve koruma fonks yonları le lg l kr terler de bel rlem şt r. Bu normal olmayan koşullar, ger l m ve frekans değ ş m le stenmeyen elektr k adalarının oluşmasına neden olan şebeken n kes lmes durumlarıdır. IEEE-929 a göre hang durumlarda ve en fazla ne kadar zaman ç nde nverter n şebekeden ayrılması gerekt ğ Tablo 1 de 4.1. Yerel Yöntemler Bu yöntemler, ger l m ve frekans g b, DG tarafındak s stem parametreler n n ölçülmes ne dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu yöntemler pas f ve akt f yöntemler olarak k ana başlık altında toplanmıştır Pas f Yöntemler Pas f yöntemler, PCC (Po nt of Common Coupl ng) noktasındak ger l m, frekans, harmon k bozulma vb. s stem parametreler ndek değ ş m n ölçülmes üzer ne 131 Yeni.makale.indd :35

5 çalışmaktadırlar. ADMÇ olayı gerçekleşt ğ nde, bu parametreler büyük m ktarda değ ş m göster r. Şebeke bağlantılı durum le ADMÇ durumu arasındak farklılık, bu parametreler ç n bel rlenen eş k değerler le karşılaştırılır. ADMÇ y s stemdek d ğer arızalardan ayırt etmek ç n, eş k değerler bel rlen rken d kkatl olunmalıdır. Pas f yöntemler genell kle hızlıdır ve s stemde b r bozulmaya neden olmazlar. Ancak ADMÇ n n tesp t nde hatalara neden olan, büyük b r algılanamayan bölgeye (NDZ) sah pt rler. Pas f ADMÇ yöntemler, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır: Frekans Koruma ve Ger l m Koruma Yöntem Üst/alt frekans koruma (Under/Over Frequency Protect on - ÜUFP/OFP) ve üst/alt ger l m koruma (Under/Over Voltage Protect on (UVP/OVP) yöntemler, standart röle koruma veya ŞB PV s stemler ç n temel b r koruma olarak kullanılmaktadır. OFP/UFP ve OVP/ OFP yöntemler, tüm şebeke bağlantılı PV s stemler ç n gerekl d r. PCC noktası ger l m n n veya frekansının bel rlenen eş k değerler aştığı durumda, bu yöntemler le DG, şebekeye güç aktarmayı durdurmaktadır. OFP/ UFP ve OVP/OFP yöntemler, korumanın yanında, ADMÇ y tesp t etmek ç n de kullanılmaktadır. ŞB b r PV s stemde, güç akışı Şek l 4 te göster lm şt r. Burada PCC noktası, şebeke ve nverter arasındak ortak bağlantı noktasıdır. B r PV nverter, OVP/UVP veya OFP/ UFP fonks yonları le donatıldığında, nverter n standart röleler kullanarak temel pas f ADM önleme yöntem ne sah p olduğu düşünülür. Şebeke bağlantılı tüm nverterler n, yazılım le gel şt r lm ş bu standart rölelere sah p olması gerekl d r. Şekil 4 - ŞB bir PV sistemde güç akışı PV tarafından üret len güç (P PV ), yükün harcadığı güçten (P load ) daha küçük olduğu durumda, PCC noktasındak ger l m (V PCC ), eşdeğer g r ş ve çıkış gücünü dengelemek amacı le artırılmalıdır. Eğer lokal yük ve PV s stem gücü b rb r ne eş tse, ADMÇ n n tesp t oldukça zor olacaktır. Bu yöntem n cevap süres değ şken olduğundan dolayı, OVP/UVP koruma ADMÇ y önlemek ç n doğru şek lde tet kleme yapamayacaktır Çıkış Gücü Değ ş m Oranı (ROCOP) Yöntem DG tarafındak çıkış gücü değ ş m oranı (dp/dt), ADMÇ durumunda, aynı yük değ ş m oranı ç n, çıkış gücü değ ş m oranından çok daha büyük b r değer alacaktır. Bu yöntem, DG ye sah p dağıtım s stem nde, dengel yüke nazaran, denges z yükün olduğu durumlarda daha etk l b r yöntemd r Frekans Değ ş m Oranı (ROCOF) Yöntem : DG, ADM çalıştığında çok yüksek b r değere sah p olacaktır. ROCOF rölen n çalışma performansını anlamak ç n, Şek l 5 te göster len ROCOF (df/dt), röle model kullanılmıştır. DG term nal ndek ger l m s nyaller, PLL (Phase Locked Loop) döngüsüne gönder l r. PLL, temel b r frekans s nyal üret r ve bu s nyal b r türev alıcı devreden geç r l r. Buradan çıkan s nyal, f ltreler n zaman sab t n ve kabul ed len ölçüm penceres n tems l eden zaman sab t olan T a yı çeren, b r nc dereceden b r transfer fonks yonuna aktarılır. Şekil 5 - ROCOF röle modeli blok diyagramı Eğer frekans değ ş m oranı, bel rlenen eş k değer n aşarsa, b r tet kleme s nyal üret lecekt r. 50 Hz l k b r s stem ç n ROCOF ayarları, 0.1 Hz/s den 1.0 Hz/s ye kadar değ şeb l r. Bu değer s stem n sağlamlığına bağlıdır ve daha kuvvetl b r s stemde daha küçük b r değer alır. İng ltere de ROCOF röleler genell kle Hz/s değer ne, Kuzey İrlanda da se 0.45 Hz/s le 0.5 Hz/s aralığında ayarlanmaktadır [6]. ROCOF röleler le lg l en öneml problem, bu röleler üreten farklı üret c f rmaların ürünler nde, aynı s stem olayında b le, aynı ayarlar yapılmasına rağmen, farklı cevapların alınmasıdır. Bunun neden, bu rölelerde frekans değ ş m oranının tesp t nde kullanılan algor tmaların b rb r nden farklı olmasıdır Vektör Kaydırma Yöntem Faz yer değ şt rme, faz sıçrama veya vektör darbe yöntem olarak da b l nmekted r. Bu yöntem, ADMÇ y, faz değ ş m n n görüntülenmes yolu le tesp t etmekted r. İzlenen ger l m n faz açısındak değ ş m, ayarlanan değer b r kez aştığında, vektör kaydırma röles, DG tarafını an b r tet kleme üreterek uyarmaktadır. Şek l 6 da bu durum göster lm şt r. Ger l m vektör kaydırma röleler ç n genel ayarlar, 6 ve 12 derece arasında değ şmekted r. Zayıf yapılı şebekelerde, anahtarlama ya da ağır müşter yükler durumunda yanlış çalışmayı önlemek amacı le röle ayarının n speten yüksek seç lmes öner lmekted r. İng ltere de vektör kaydırma röleler n n ayarları ETR-113 standartlarına göre 6, Kuzey İrlanda da se 10 le 12 arasında seç lmekted r [6]. 132 Yeni.makale.indd :35

6 devreden çıktığından t baren artacaktır [10,11]. Kaynak empedansının sürekl olarak zlenmes, s stem n ada modlu çalışıp çalışmadığı konusunda b r f k r vermekted r. Şekil 6 - ADMÇ durumunde gerilim dalga şeklinin değişimi Vektör kaydırmanın ADMÇ dek etk nl ğ, DG çıkış gücündek an değ ş m n büyüklüğü le l şk l d r. Bu nedenle, yükün talep ett ğ güç le üret len güç arasındak fark yeters z olduğunda, şebeke bağlantısının tesp t nde problem yaşanmaktadır. Röley akt ve edeb lmek ç n, aradak bu farkın en azından nom nal gücün yüzde 15 le yüzde 20 s arasında b r değerde olmalıdır. Röle 10 derece le ayarlandığında, ADMÇ n n tesp t ç n yüzde 30 luk b r güç farkı gerekmekted r Frekans/Güç Değ ş m Oranı Yöntem (df/dp) oranı, küçük kapas tel b r üret m s stem nde, büyük kapas tel (df/dp) değ ş m oranı, bu durumdan yararlanarak ADMÇ y tesp t etmek ç n kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, DG ve yükler arasındak güç farkının küçük olması durumunda (df/dp) hassas sonuçlar verd ğ görülmüştür [2] Faz Sıçraması Tesp t (PJD) Yöntem PJD (Phase Jump Detect on) yöntem, nverter term nal ger l m (V PCC ) le nverter çıkış akımı (I PV_ nv ) arasındak faz farkının, Şek l 7 dek g b an b r faz sıçraması ç n görüntülenmes ne dayanan b r yöntemd r [9]. Bu yöntemde, şebeke bağlantılı nverterler n b r m güç faktörüne sah p olmaları gerekmekted r. Çünkü PJD yöntem ndek NDZ, yalnızca güç faktörüne bağlıdır. ADMÇ boyunca güç faktörü se lokal yüke bağlıdır. Eğer nverter b r m güç faktöründe çalışmazsa, NDZ değ şeb l r. Bu nedenle PJD yöntem, güç faktörü tesp t veya geç c faz tesp t olarak da b l n r. PJD uygulama olarak avantajlı ve uygulaması kolay olsa da, güven l r ADMÇ bel rleme şlem ç n eş k değerler n n seç lmes n n zorluğu, yöntem n ver m n düşürmekted r Harmon k Bozulma Yöntem Yükün konf gürasyonundak ve m ktarındak değ ş m, özell kle nverter çeren DG s stemlerde, şebekede farklı harmon k akımlara yol açab lmekted r. ADMÇ y tesp t etmede kullanılan b r yöntem de, ADMÇ olayından önce ve sonra, DG term nal ger l m n n toplam harmon k bozulma (THD) m ktarındak değ ş m n görüntülend ğ yöntemd r. DG n n ger l m n n 3. harmon ğ ndek değ ş m de, ADMÇ n n tesp t nde y b r f k r vereb lmekted r [8]. Bu yöntem, akımın toplam harmon k bozulması ve ger l m denges zl ğ g b k parametrey kullanmaktadır. Bununla b rl kte, bu yöntem değerler n bel rlemek de oldukça zordur [9] Akt f Yöntemler Akt f yöntemler, yük ve üret m s stem arasındak güç farkının m n mum olması durumunda b le ADMÇ y tesp t ed leb len yöntemlerd r. Pas f yöntemlerde, yük ve üret m s stem arasındak güç farkının m n mum olması durumunda ADMÇ n n tesp t mümkün değ ld r. Akt f yöntemler, bozucu s nyaller n s steme eklenmes le doğrudan güç s stem le etk leş me g rerler. Akt f yöntemler n ana f kr, DG de ADMÇ meydana geld ğ nde, s stemde PCC noktasına eklenen küçük bozucu s nyaller n, s stem parametreler nde büyük değ ş kl klere neden olacağı üzer ne kuruludur. Oysa, DG şebekeye bağlandığında bu değ ş kl kler hmal ed leb lecek düzeyde olacaktır. Şek l 8, akt f yöntemler n ADMÇ durumundak genel yapısını göstermekted r. Akt f yöntemler, PCC dek ger l m veya frekans parametreler ndek değ ş kl kler tesp t eden ger besleme kontrol yöntem ne sah pt r. Bu durumda, PV nverter b r akım kaynağı g b davrandığında, şebekeye sağlanan akım aşağıdak denklem le fade ed l r: Burada ( pv_ nv nverter akımının genl ğ (4.1) ( pv_ nv = I pv_ nv = I d sturbance ), ω PV frekans ve ϕ PV faz açısıdır. Bu üç parametre değ şt r leb l r, düzelt leb l r veya arıza s nyaller olarak ayarlanab l r. Şekil 7 - PJD yönetimine ilişkin ADMÇ tespit durumu Empedans Değ ş m Yöntem Şebeke empedansı, ADMÇ durumundak s stem n empedansından bel rg n şek lde daha küçüktür. Ada modlu çalışan bölgen n empedansı, şebeke Şekil 8 - ADMÇ nin tespitinde kullanılan aktif yöntemlerin genel çalışma prensibi 133 Yeni.makale.indd :35

7 ADMÇ n n tesp t nde kullanılan bazı akt f yöntemler ve kısa çalışma prens pler aşağıda açıklanmıştır: Reakt f Güç Akışı Hata Tesp t (REED) Yöntem Bu yöntemde, DG tarafı ve şebeke arasındak PCC noktasındak reakt f güç akışı kontrol ed l r [11]. Bu güç akışı, sadece şebeke bağlandığı zaman gerçekleşeb l r. Eğer reakt f güç akışı sev yes, ayarlanan değer n koruyamazsa, ADMÇ tesp t ed leb l r. Term nal ger l m ndek büyük b r değ ş kl k, reakt f gücün hemen hemen h ç değ şmemes n sağladığında ADMÇ tesp t ed leb l r. Bu yöntem n en öneml sorunu, hızının yavaş olması ve DG n n b r m güç faktöründe üret m yaptığı s stemlerde kullanılamamasıdır Empedans Ölçüm Yöntem Bu yöntem n çalışma mantığı, pas f yöntemdek le aynıdır. Pas f yöntemde, b r şönt ndüktans, besleme ger l m ne bel rl zaman aralıkları le eklenmekte, kısa devre akımı ve kaynak hesaplanmasında kullanılmaktadır [9]. Bununla b rl kte, akt f yöntemde, b r ger l m bölücü üzer nden DG term nal ne yüksek frekanslı b r s nyal eklenmekted r. Bu yüksek frekanslı s nyal, şebeke bağlantısı koptuğunda çok bel rg n b r değ ş m göstermekted r [10] Faz veya Frekans Kaydırma Yöntemler Görecel faz farkının ölçümü, nvertere dayalı DG lerde ADMÇ n n tesp t ç n y b r f k r vereb l r. Fazın şekl nde, küçük b r bozucu etk yapmak suret le kaydırma yapılır. DG şebekeye bağlandığında, frekans sab t olacaktır. S stem ada modlu çalıştığında se fazdak kayma, frekansta büyük b r değ ş kl ğe neden olacaktır. Kayma Mod Frekans Öteleme Algor tması (SMS) [11], poz t f ger besleme kullanarak, PCC noktasındak frekansın değ ş m le nverter akımının faz açısını değ şt r r. SMS yöntem ne l şk n denklem aşağıda ver lm şt r: Burada θ m, f m frekansında meydana gelen maks mum (4.2) faz kayması f n nom nal frekans ve f (k-1) de b r öncek per yottak frekanstır. Şek l 9, ADMÇ olayından sonra SMS n n çalışma prens b n göstermekted r. SMS yöntem olmadığında, ADMÇ noktası, ger l m ve akım arasındak faz kontrolünü yapan PLL kontrolü tarafından, Şek l 9 da göster len A noktasına g decekt r. D ğer durumlarda, ADMÇ noktası, denklem 4.2 de bel rt len denklem ışığında, lokal yük ç zg s n n sıfır noktası olan A noktasına hareket edecekt r. A noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olursa, ADMÇ kullanılarak, ADMÇ olayından sonra çalışma noktası B noktasına taşınab l r. B noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olursa, ADMÇ olayı tesp t ed lemeyecekt r. Bununla b rl kte, PLL kontrolünde b r faz f ltres kullanılarak, ADMÇ olayından sonra çalışma noktası B noktasına taşınab l r. B noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olmadığından, SMS metodunu kullanan nverter, ADMÇ olayını yakalayab l r. Burada; θ Load ; derece c ns nden lokal yük eğr s, θ SMS ; SMS eğr s (derece), f a ; nverter çıkış ger l m frekansı (Hz), f M ; SMS f ltre hattının maks mum frekansıdır (Hz). Şekil 9 - ADMÇ nin tespitinde kullanılan SMS yöntemine ilişkin eğri Bu tesp t yöntem, b rden fazla nverter n yer aldığı s stemlerde de kullanılab l r. Bu yöntem n dezavantajı, yükün faz açısının eğ m n n, SMS hattından daha büyük 134 Yeni.makale.indd :35

8 olduğu durumda, kararlı çalışma noktalarının kararsız çalışma noktalarına kayab lmes ve ADMÇ n n tesp t ed lememes d r Akt f Frekans Öteleme (AFD) Yöntem AFD yöntem, nverter akımının sıfır geç ş nde, Şek l 10 da göster ld ğ g b akımın yarı per yodunun kontrolü esasına dayanmaktadır. Burada T I ve T V, DG çıkış akımının ve şebeke ger l m n n, b r yarı per yotluk süreler n fade etmekted r. T z se ölü zaman ya da sıfır zaman olarak adlandırılır ve DG çıkış akımının sıfır olduğu zamanı fade etmekted r. Şebeke bağlantısı olmadığı durumda, nverter b r m güç faktöründe çalışarak, adalanan s stem n ger l m n n frekansını sürekl artırıp azaltarak, lokal yükün rezonans frekansını arayacaktır. Bu yöntem, özell kle rez st f yüklerde oldukça etk l ken, d ğer yüklerde başarısız sonuç vereb lmekted r [6]. Şekil 10 - AFD yönetiminde kullanılan sinyalin değişimi Ger Beslemel Akt f Frekans Öteleme (AFDPF) Yöntem Bu yöntem, nverter akımının ölü bölges n arttırarak, frekans değ ş m ndek artışı, nom nal değerden uzak tutacak uygun değer ne ayarlamaktadır [8]. AFDPF yöntem ndek sorun, paralel RLC yükündek faz açısının, çalışma frekansına bağlı olması ve bu durumun zaman zaman ADMÇ n n tesp t n sağlayamamasıdır Otomat k Faz Kaydırma Yöntem (APS) APS yöntem, SMS yöntem n n değ şt r lm ş b r hal d r [3]. APS yöntem le sadece nverter çıkış akımının başlangıç açısı, b r öncek per yottak frekansa göre değ şt r l r. Bu yöntemde, s stem ada modlu çalıştığında, tet kleme noktasına ulaşıncaya kadar, nverter term nal ger l m n n frekansındak değ ş m korunur. Sadece, olası kararlı çalışma noktalarında ek faz kaydırma eklen r. APS algort ması bazen yavaş hareket ederek, gerçek yük şartlarında ADMÇ n n tesp t nde başarısız olab lmekted r Adapt f Loj k Faz Kaydırma (ALPS) Yöntem ALPS yöntem, ek faz kaydırmayı düzenleyerek, her faz kaydırmanın etk s n ayrıca değerlend rmekted r [7]. Bu algor tma, nverter çeren DG şebekeye bağlandığında, küçük b r faz kaydırması üretmekted r. Oysa ADMÇ hızlı b r faz kaymasına neden olacaktır Sand a Frekans Öteleme (SFS) Yöntem SFS Yöntem, genell kle Poz t f Ger Beslemel Akt f Frekans Kaydırma (AFDPF) yöntem olarak da b l n r ve Akt f Frekans Kaydırma (AFD) yöntem nden gel şt r len yen b r yöntemd r [9]. SFS yöntem, poz t f ger besleme kullanarak, nverter çıkış akımı dalga şekl ne ölü zamanlar veya kes nt ler ekleyerek, yen b r faz açısı oluşturmaktadır. Bundan dolayı, nverter çıkış akımı frekansı, şebeke frekansından farklı b r değere zorlanmaktadır [10,11]. Denklem 4.3 te göster len kes m frekansı, şebeke frekansındak hatanın b r fonks yonu olarak aşağıdak g b fade ed l r: Burada (C f0 ) kes m frekansı, (K) hızlanma katsayısı, (f a ), V PCC n n ölçülen frekansı ve (f l ne ) hat frekansıdır. (4.3) 135 Yeni.makale.indd :35

9 Sand a Ger l m Öteleme (SVS) Yöntem SVS Yöntem, PCC noktasındak ger l m n genl ğ üzer ne dayalı olan poz t f ger besleme yöntem n kullanmaktadır. Şebeke bağlandığında, s stem n gücü üzer ndek etk s yoktur ya da çok küçüktür. Fakat şebeke bağlantısı kes ld ğ nde, V PCC ger l m nde azalma olacaktır. Yük empedansının durumuna göre bu azalma devam edecekt r. Sonuç olarak, çıkış akımı ve gücü de azalacaktır. V PCC ger l m ndek bu azalma, UVP le bel rleneb l r. İnverter çıkış gücünü arttırmak ya da azaltmak, uygun OVP/UVP yöntemler kullanarak mümkündür ve nverter sonunda şlem sonlandıracaktır [5, 8, 10] H br t Yöntemler H br t yöntemler, hem akt f hem de pas f yöntemler n b r arada kullanıldığı yöntemlerd r. Akt f yöntem, sadece ADMÇ pas f yöntem tarafından tesp t ed ld ğ nde kullanılmaktadır Uzaktan İzleme Yöntemler Uzaktan zleme yöntemler, şebeke ve DG ler arasındak let ş me dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu yöntemler, yerel tekn klerden daha güven l r olmasına rağmen, uygulama mal yetler yüksek ve ekonom k değ ld rler. Uzaktan zleme yöntemler nden bazıları aşağıda açıklanmıştır: Güç Hattı S nyal (PLCC) Yöntem PLCC yöntem nde, let m s stem ndek b r s nyal generatörü, mevcut güç hattını s nyal yolu olarak kullanarak, sürekl olarak dağıtım f derler ne b r s nyal gönder r. Eğer alıcı s nyal algılamazsa ( let m ve dağıtım s stemler arasındak kes c ler n açılması neden le oluşur), b r ADMÇ durumu vardır [7-9]. Şek l 11, bu yönteme l şk n genel yapıyı göstermekted r. Bu yapı, çoklu DG s stemler nde de etk n b r şek lde kullanılab lmekted r. Şekil 11 - PLCC yöntemi genel yapısı SCADA Yöntem (Transfer Tr p Yöntem ) Bu yöntemdek temel düşünce, b r dağıtım s stem nde ADMÇ ye neden olab lecek tüm kes c ve ayırıcıları görüntülemekt r. Bu amaçla SCADA s stemler kullanılmaktadır [6]. Bu yöntem, şebeke le DG ler arasında çok y b r etk leş m gerekt r r ve bu durum da hem şebeke hem de DG sah pler ç n mal yetler arttırır. 5. ADMÇ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ADMÇ tesp t yöntemler, yerel ve uzaktan zleme yöntemler olarak k ana başlık altında ncelenm şt r. Yerel tekn kler de kend arasında, pas f, akt f ve h br t yöntemler olarak üçe ayrılmaktadır. Pas f yöntemler, ekonom k ve prat k olması neden le şebeke bağlantılı DG ç n gerekl d r. Ayrıca pas f yöntemler, güç kal tes üzer nde bozulmaya neden olmaz ve kolayca uygulanab l rler. Pas f yöntemler n en öneml sorunu, NDZ n n yüksek olması ve eş k değerler n n bel rlenmes ndek güçlüklerd r. Bunun yanında, pas f kaynak durumunda) garant l b r çalışma vermezler. Akt f yöntemler, pas f yöntemlerdek yüksek NDZ y azaltmak ç n gel şt r lm şlerd r ve yüksek kal te faktörlü yöntemler n arkasında UFP/OFP ve UVP/ OVP yöntemler şlet ld ğ ç n s stem n kararlılığını bozmaktadırlar. Bu nedenle akt f yöntemler s stem kararlılığını ve güç kal tes n bozab l rler. Bu sorun, aynı DG ye b rden fazla nverter bağlandığında daha büyük olmaktadır. İlet ş me dayalı yöntemler en mükemmel performansa sah p olmasına rağmen, şebeke tarafında ek let ş m aygıtları ve sensörler gerekt ğ nden s stem ve şletme mal yetler aşırı kararlılığın s stem mal yet yer ne terc h ed ld ğ genell kle büyük güçlü s stemlerde kullanılır. Bunun yer ne NDZ n n küçük, güç kal tes n n y ve daha ucuz mal yet olan h br t yöntemler kullanmak daha objekt f b r yaklaşım olab l r. Ancak h br t s stemler günümüzde halen Japonya dışında başka b r yerde gerçek s stemlerde kullanılmamaktadır [11]. 6. SONUÇ L teratür ncelend ğ nde, ADMÇ yöntemler n n çoğunun halen öner sev yes nde olduğu görülmekted r. Araştırmalar gel şt r ld kçe, gerçek s stem uygulamaları da gen ş şek lde yer alab lecekt r. Buradan hareketle, tüm çalışma koşulları altında, bütün s stemlerde güven l r b r şek lde çalışacak, özel b r ADMÇ tesp t yöntem n n olmadığı görülmekted r. ADMÇ yöntem n n seç m, DG n n t p ne ve s stem karakter st kler ne bağlı olarak değ şmekted r. Bu nedenle genel amaçlı ve uygulamada kolayca gerçekleşt r leb lecek yen ADMÇ tesp t yöntemler ne ht yaç bulunmaktadır. ŞB PV s stemler n hızla gel şt ğ ülkem zde de, konu hakkında yapılacak çalışmalara ht yaç olduğu ve elektr k let m ve dağıtım ş rketler n n de PV s stemler n şebekeye bağlanması le ortaya çıkacak en öneml problemler n başında gelen ADMÇ olayı ç n önlemler n alması ç n gerekl çalışmaları yürütmes gerekl l ğ açıkça ortaya çıkmaktadır. KAYNAKLAR [1] W. J an, L. X ng-yuan, Q. X ao-yan, Power System Research on D str buted Generat on Penetrat on, Automat on of Electr c Power Systems, vol. 29(24), pp , Yeni.makale.indd :35

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<<

25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013<< 25. yılımızı kutluyoruz. >>YILLIK 2013

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ. Foreks 50 P yasaları SORUDA. Foreks Dünyası B z m İş m z KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ Foreks 50 P yasaları Foreks Dünyası B z m İş m z 50 Foreks P yasaları Foreks 50 P yasaları 3 50 Soruda Foreks P yasaları ÜLKELERİN para b r mler n n karşılıklı değ şt r

Detaylı

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLE EPİLEPSİ. Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir. petinfo 66 PET SAĞLIĞI DERGİSİ AĞUSTOS 2014 SAYI 66 EPİLEPS EPİLE EPİLEPSİ EPİLEPSİ EPİLEPSİ Epilepsi her 20 köpekten birini etkileyen, hayati tehlikesi yüksek, en yaygın köpek hastalıklarından biridir.

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI

ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI ÖZEL EĞİTİM KİTAPÇIĞI HAKKIMIZDA FSL Grup tecrübel yönet m kadrosu ve uzman ek pler ; Kal te, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenl ğ, K ş sel Gel ş m Eğ t mler, Mak ne Emn yet Otomasyon ve R sk Yönet m alanında

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL

YENi KÜRESEL MERKEZ BORSA İSTANBUL SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 30 Eylül 2014 Salı BİST, stratej k ortaklıklarla büyüyor Bölgesel merkez olma yolunda lerleyen q Borsa İstanbul, stratej k ortaklıklarla kend teknoloj s n üreteb l r b

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IX. BÖLÜM TESİSAT TANIM Yapı ç n gerekl suyun tem n, depolanması, yumuşatılması, ısıtılması, basınçlandırılması

Detaylı

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME.

Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları. Rapordan alıntılar COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME. Prems 97812 Avrupa daki Romanların ve Gezginlerin İnsan Hakları Rapordan alıntılar TUR COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS COMMISSAIRE AUX DROITS DE L'HOMME Avrupa dak Romanların ve Gezg nler n İnsan Hakları

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ

ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI KAREL IP ÇAĞRI MERKEZİ GÜNÜMÜZDE GELİŞEN VE DEĞİŞEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KAVRAMI, MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN HEDEFLERE UYGUN VE DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ GEREKTİRİYOR. İŞLETMELERİN

Detaylı

Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı

Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı Maksillofasiyal Cerrahide Piezoelektrik Aygıtların Kullanımı Doç. Dr. Zekai Yaman Amerikan Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, Nişantaşı, İstanbul. Özet P ezoelektr

Detaylı

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ

AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ AYGIT IŞIK YEĞİNLİK DAĞILIMININ AYDINLIĞIN DÜZGÜN YAYILMIŞLIĞINA ETKİSİ: AÇIK PLANLI OFİS ÖRNEĞİ Günümüzde mekanların şlevsel ve estet k olmasının yanında, f z k ortam öğeler açısından kullanıcı konforuna

Detaylı

KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER

KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER SÜMDER Sayı: 25/26 Nisan 2006 TÜRKİYE DE ORKİNOS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE JAPON MUTFAĞINDAKİ ÖNEMİ BALIKLARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ KARADENİZ DE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ALTERNATİF TÜRLER SÜMDER SÜMDER ( MÜHENDİSLERİ

Detaylı

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU

ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU ZORLA KAYBETMELER VE YARGININ TUTUMU HAKİKAT ADALET HAFIZA MERKEZİ Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi 12 Tophane 34425 İstanbul/Türkiye +90 212 243 32 27 info@hakikatadalethafiza.org www.hakikatadalethafiza.org

Detaylı

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon

FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM. Vision Vizyon FARKLILIK YARATMADA İLK ADIM Vision Vizyon 2050 The İş new dünyası agenda için yeni for business gündem Vizyon 2050 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi nin (WBCSD) Vizyon 2050 Projesi nde WBCSD üyesi

Detaylı

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ

GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ GENÇLİK ANAHTARI Tıkanan Siyasetin Önü Gençlik Anahtarıyla Açılıyor! ''TIKANAN SÝYASETÝ GENÇLÝK ANAHTARIYLA AÇMAK'' PROJESÝ Mardin i Tanıyalım 1 M mar, etnografik, arkeoloj k, tar h ve görsel değerler

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

ürün kataloğu bükom a.ş.

ürün kataloğu bükom a.ş. 203 ürün kataloğu bükom a.ş. 27. yıl F rma Pro l m z 986 y l ndan ber o s ve matbaa mak neler konusunda tüket c ler da ma en yen teknoloj ve en kal tel ürünler le bulu turan BÜKOM A.. olarak 26 y l a k

Detaylı

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n...

Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Great Ideas, New Products! Let The Show Beg n... Büyük F k rler, Yen Ürünler! Şov Başlıyor... Educashow; güncel eğ t m ht yaçları doğrultusunda, eğ t m sektörüne yönel k yen malzeme, teknoloj ve h zmetler gel şt r p üreten f rmaları 7 yıldır b r araya

Detaylı

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP

SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ TÜMLEŞİK İLETİŞİM UYGULAMA PLATFORMU - UCAP UCAP SİSTEM ÖZELLİKLERİ 1. UCAP Tümleş k İlet ş m S stem S stem Üzer ndek Uygulama Serv sler Yedekl ve yük dağılımı destekl SIP çağrı yönet

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ALÇAK GERİLİM ŞEBEKESİNE BAĞLANTI ESASLARI Bilal ŞİMŞEK 1 Erdal BİZKEVELCİ 2 1 TEDAŞ Genel Müdürlüğü AR-GE Planlama ve Dış İlişkiler Daire Bşk., Ankara, TÜRKİYE

Detaylı

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı!

Herkese kazand ran bir formül BÜYÜME BEKLENTİLERİ FAAL YET RAPORLARINDA KÜRESEL TRENDLER. Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Hissedar 2012/1 YATIRIMCI İLİŞKİLERİ L fik LER DERNEĞİ NİN DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org 2012/2 -- SAYI 10 9 BÜYÜME BEKLENTİLERİ Hiç bu kadar farklı tahminler olmamıştı! Yatırımcılar için temettü analizi

Detaylı

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler

Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Enerji Kalitesi Mühendisliği Kapasitör & Filtre Bankları Kondansatörler & Reaktörler Katalog 2011 Orta gerilim Hücreleri, Anahtarlama elemanları ve Köşklerde standartlardan fazlas için yüksek kaliteli

Detaylı

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar

Herkese. Kurumsal yönetim şirkete ve topluma nasıl net fayda sağlar? TURBO SERTİFİKALAR. Hissedar promosyonlar Dijital teknolojiler ve yatırımcı Yıldız Holding ilişkilerinde CFO su Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş Borsa İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik Türkiye Başkanı projeleri Ferruh Tunç Ali Saydam 10 SORUDA

Detaylı

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com

2014 EĞİTİM TAKVİMİ. www.dentalimplantmaster-s.com EĞİTİM TAKVİMİ idea & DentaSolar s mplantoloj konulu e t m etk nl kler n n y l ndak program n a a dak takv mde b lg n ze sunar z: 1 ubat Mini Sempozyum stanbul 14-16 Mart İmplantoloji Geliştirme Kursu

Detaylı