ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ)"

Transkript

1 FOTOVOLTAİK KAYNAKLI DAĞITIK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ŞEBEKE İLE ETKİLEŞİMİNDE ÖNEMLİ BİR SORUN: ADA MODLU ÇALIŞMA (ADMÇ) Günümüzde fotovolta k (PV) güç s stemler, yen leneb l r enerj kaynakları çer s nde öneml b r yere sah pt r. Özell kle şebeke bağlantılı (ŞB) PV s stemler n gel şmes le PV s stemler ve elektr k şebekes arasındak etk leş mler n ncelenmes de öneml b r konu olarak ortaya çıkmıştır. Uyumlu b r şek lde çalışab lmes, sürdürüleb l r ve güven l r b r çalışmanın oluşturulab lmes, bu konuların en başında gelmekted r. B r dağıtım s stem n n, güç s stem n n kalan kısmından elektr ksel olarak zole ed ld ğ nde, enerj akışının halen kend s ne bağlı bulunan DG tarafından devam ett r lmes durumu olarak tanımlanan Ada Modlu Çalışma (ADMÇ) durumu, (ŞB) PV s stemler n şebeke le olan etk leş m nde karşılaşılan problemler n en başında yer almaktadır. Bu çalışmada, ŞB PV s stemlerde oluşan ADMÇ durumu ortaya konularak, ADMÇ n n neden olduğu sorunlar ve konu le lg l mevcut standartlar açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca PV çalışmada ncelenen ADMÇ tesp t yöntemler n n b rb rler ne karşı olan üstünlükler ve eks kl kler de değerlend r lerek, ADMÇ hakkındak mevcut durum ortaya konulmuştur. Gökay BAYRAK Fırat Ün vers tes, Mühend sl k Fakültes, Elektr k-elektron k Mühend sl ğ Bölümü, Elektr k Tes sler A.B.D., 23100, Elazığ rat.edu.tr l.com 128 Yeni.makale.indd :34

2 Günümüz güç s stem, büyük güç merkezler n n senkron ze şek lde şlet ld ğ, üret len gücün yüksek ger l mlerde uzun let m hatları boyunca let ld ğ ve tüket c tarafında bu ger l m n düşürüldüğü b r yapıya sah pt r. Bu durum, üret len elektr ğ n mal yet n n, küçük ölçekl üret m yapan tes slerden daha ucuz olmasını sağlamak amacı le gerçekleşt r lmekted r. Ancak yakıt p l, gaz türb nler, rüzgar türb nler ve güneş p ller teknoloj ler ndek gel şmeler, güç elektron ğ ndek yen l kler, elektr k p yasasının yen den düzenlenmes n gerekt rmekted r. Müşter ler n güç kal tes ve güven l rl k açısından talepler ve güç endüstr s üzer ndek çevre le lg l end şeler, dağıtık üret m n önem n artırmaktadır. Dağıtık üret m, yüke yakın üret m yapacak şek lde kurulan merkez üret m merkezler dışında kalan ve genell kle müşter tarafında yer alan üret m kaynakları olarak tanımlanab l r. Dağıtım s stem nde DG sayısının artması, let m ve dağıtım kapas tes ndek yükselmelerden sakınılmasını, let m ve dağıtım hattı kayıplarının azaltılmasını, güç kal tes n n gel şt r lmes n ve s stem n ger l m prof l n n gel şt r lmes n sağlayacaktır. Gerçekte, dünya üzer ndek çoğu şebeke s stemler nde DG n n bel rg n b r etk s vardır. Bu nedenle DG le şebeke arasında b rçok sorun bulunmaktadır ve bunların en başında ada modlu çalışma (ADMÇ) problem gelmekted r. Şek l 1 de, ADMÇ durumunu açıklayan genel yapı göster lm şt r: Şekil 1 - ADMÇ durumunu gösteren genel yapı ADMÇ, b r dağıtım s stem güç s stem n n kalan kısmından elektr ksel olarak zole ed ld ğ nde, enerj akışının halen kend s ne bağlı bulunan DG tarafından devam ett r lmes durumudur [1]. ADMÇ, mevcut s stemde bazı sorunlara neden olmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır: ADMÇ, pr mer kaynakların açılması ya da kapanmasından sonra, s stem besleyen DG kaynakları ç n ve hatta çalışanların güvenl ğ ç n tehd t oluşturmaktadır. ADMÇ de, ger l m ve frekans, z n ver len standart değerler n n dışına çıkmaktadır. Adalanan s stem, DG bağlantısı neden le yeters z b r şek lde topraklanmış olab lmekted r. An tekrar kapama, DG n n faz dışına çıkmasına neden olab lmekted r. Bu durum, büyük mekan k momentler ve akımlar üreteb lmekte ve generatörlere ya da pr mer c hazlara zarar vereb lmekted r [2,3]. Aynı zamanda, şebekeye ve d ğer müşter ek pmanlarına potans yel zarar verme durumu olan geç c durumlar da oluşab lmekted r. Faz dışı tekrar kapama, eğer b r p k ger l m değer nde oluşursa, çok çeş tl kapas t f anahtarlama geç c b leşenler üreteb lmekte ve haf f sönümlü b r s stemde nom nal ger l m n 3 katı büyüklükte b r tepe ger l m ne neden olab lmekted r [4,5]. Genell kle b r dağıtım s stem, herhang güç üreten akt f b r kaynağa sah p değ ld r ve let m hattında b r arıza oluştuğunda güç elde etmemekted r. Ancak DG de bu öngörü geçerl değ ld r. Mevcut çalışmalar, ADMÇ meydana geld ğ nde, mümkün olan en kısa sürede DG n n elektr k şebekes nden ayrılması gerekl l ğ n ortaya koymaktadır. IEEE standardı [6], ADMÇ meydana geld ğ nde, DG n n s stemden ayrılması gerekt ğ n söylemekted r. IEEE standardı da [7], sten lmeyen b r ADMÇ durumunun maks mum 2 sn çer s nde tesp t ed lmes gerekt ğ n ve dağıtım hattına enerj aktaran tüm DG ler n bu durumda çeş tl sorunlar le karşı karşıya kalacağını bel rtmekted r. Bu nedenlerden dolayı, ADMÇ y hızlı ve doğru b r şek lde tesp t etmek öneml d r [8-11]. Şebeke bağlantılı PV s stemler n şebekeye entegrasyonu noktasında da özell kle son b rkaç yılda ülkem zde de öneml 129 Yeni.makale.indd :35

3 130 çalışmalar yapılmıştır [12-24]. Bu çalışmalardan elde ed len sonuçlardan da şebeke bağlantılı PV açısından önem açıkça anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, ŞB PV s stemlerde oluşan ADMÇ durumu ortaya konularak, ADMÇ n n neden olduğu sorunlar ve konu le lg l mevcut standartlar açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca PV s stemlerde kullanılan ADMÇ tesp t yöntemler sınıflandırılarak, genel çalışma prens pler araştırılmıştır. Çalışmada ncelenen ADMÇ tesp t yöntemler n n b rb rler ne karşı olan üstünlükler ve eks kl kler de değerlend r lerek, ADMÇ hakkındak mevcut durum ortaya konulmuştur. 2. ADMÇ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR ADMÇ le lg l yapılan çalışmalarda, ADMÇ le lg l kullanılan yöntemler n performanslarının değerlend r lmes nde k öneml kavram üzer ne vurgu yapılmıştır. Bunlardan lk, tanımlanamayan bölge (NDZ = Non Detect on Zone) kavramı, d ğer se kal te faktörü (Q f ) kavramıdır. Her k özell k de, ADMÇ y bel rleme yöntemler n n performanslarının değerlend r lmes nde yaygın olarak kullanılmaktadır NDZ (Non Detect on Zone) Kavramı NDZ kavramı, ADMÇ yöntemler n n, ADMÇ y tesp t edemed ğ yük aralığı bölges olarak tanımlanmaktadır. Buradak yük, ADMÇ olayının gerçekleşme olasılığına sah p olan yükler fade etmekted r. Eğer şebeke tarafına bağlı olan kes c açıldığında (şebeke bağlantısı kes ld ğ nde), ada modlu çalışan s stemde b r akt f güç denges zl ğ ΔP ve reakt f güç denges zl ğ ΔQ varsa, devredek PCC noktasındak ger l m ve frekansın büyüklüğü, nverter ve yükün akt f ve reakt f güçler n n eş t olduğu b r noktaya kayacak ve değ şecekt r. Güç denges zl ğ n n büyük olduğu durumlarda, UFP/ OFP (Under Frequecy Protect on / Over Frequecy Protect on ) veya UVP/OVP (Under Voltage Protect on / Over Voltage Protect on ) yöntemler le ADMÇ durumu tesp t ed leb lmekted r. Ancak s stemdek yükün karakter st kler ne bağlı olarak, ΔP ve ΔQ güç denges zl kler n n küçük olduğu durumlarda, UFP/ OFP ve UVP/OVP c hazlarının kes c y anahtarladıkları noktalar le ΔP ve ΔQ ve güç farkları tarafından bel rlenen, ADMÇ n n tesp t ed lemed ğ b r bölge (NDZ) oluşmaktadır. Şek l 2 de bu bölge göster lm şt r. Burada taralı alan le göster len bölgede, ΔP ve ΔQ güç farklarına bağlı olarak ADMÇ tesp t ed lememekted r. Şekil 2 - ADMÇ de NDZ bölgesinin genel görünümü Akt f yöntemler, NDZ konusunda pas f yöntemlere göre oldukça üstündürler. Ancak NDZ değer bu yöntemler n performansını değerlend rmek ç n yeterl b r kr ter değ ld r. Akt f yöntemlerde NDZ n n değerlend r leb lmes ç n gerçek ed lm ş C norm ve L norm değerler ne göre değerlend rme yapılab lmekted r Lokal Yük Eşdeğer Model ADMÇ yöntemler n n değerlend r lmes nde, lokal yük genell kle paralel RLC yükü le modellenmekted r. Bunun sebeb, ADMÇ yöntemler n n ADMÇ y tesp t ç n en zor çalışma durumunun paralel RLC yükü le oluşturulmasıdır. Sab t güçlü ya da harmon k çeren nonl neer yükler, ADMÇ n n tesp t nde paralel RLC yükü kadar zorluk oluşturmamaktadır Kal te Faktörü (Qf ) IEEE standardına göre, eğer gerçek güç üret m, yükün talep ett ğ gücün yüzde 50 s ve ada modlu çalışan yükün güç faktörü > 0.95 se nverter, şebeke bağlantısını, güç kal tes 2.5 ya da daha küçük olacak şek lde, san ye çer s nde kesmel d r. Bu standarda göre kal te faktörü; her per yotta depo ed len maks mum enerj n n, b r per yotta kaybed len toplam enerj ye oranının 2xp katı olarak fade ed lmekted r. Kal te faktörü değer, 0 le 2.5 arasında değ şmekted r ve bu değ ş m paralel RLC yüküne bağlı olarak değ şmekted r. Kal te faktörü bu aralıkta değ ş rken, güç faktörü de 1 le 0.37 aralığında değ şmekted r. Yan kal te faktörü artarken, güç değerler, dağıtım hattının ve lokal yük konf gürasyonlarının tüm probleml durumlarına karşılık geleb lmekted r. Denklem 2.8, paralel RLC yükünün kal te faktörünün, frekanstan bağımsız olduğunu göstermekted r. Akım kaynağının frekansının, yükün frekansına eş t olduğu düşünüldüğünden, yükün ger l m le akımı aynı fazda olacaktır ve yükün ger l m n n büyüklüğü sadece yükün d renç değer ne bağlı olacaktır. 3. ADMÇ İLE İLGİLİ MEVCUT STANDARTLAR ADMÇ, DG lerde çalışan personele ya da şebekeye güvenl k açısından problem oluşturmaktadır. Bu nedenle, DG ler n ADMÇ le lg l standartları sağlamaları gerekl d r. Bu standartlar, ADMÇ önleme yöntemler n n gel şt r lmes nde de öneml b r yol har tasıdır. Özell kle IEEE-1547, IEEE-929, IEC-62116, Japon ve Kore standartları ncelemeye değer standartlardır. Tablo 1, ADMÇ le lg l mevcut bazı standartlarda yer alan kr terler göstermekted r. IEEE-929 standardında (2.1) Yeni.makale.indd :35

4 kal te faktörü değer Qf = 2.5 olarak seç l rken, Japon standartlarında Qf = 0, d ğer standartlarda se Qf = 1 olarak seç lm şt r. Kal te faktörüne ek olarak, ger l m n ya da frekansın normal çalışma aralığı da, ADMÇ bel rleme kapas tes n etk lemekted r. Buradan hareketle, ADMÇ n n en geç 2 san ye çer s nde tesp t ed lmes gerekt ğ görülmekted r. Bu aralığın, her ülke ç n kabul ed lm ş şebeke ger l m veya frekans aralığını tak p edecek şek lde düzenlenmes bu açıdan öneml d r. Bu nedenle ülkem zde de böyle b r düzenlemeye ht yaç olduğu açıktır. Durum Frekans Gerilim En büyük açma zamanı 1 fnom 0.5 Vnom 6 periyot 2 fnom 0.5 Vnom < V<0.88 Vnom 2 saniye/120 periyot 3 fnom 1.10 Vnom Normal çalıma 4 fnom 1.10 Vnom < 2 saniye/120 periyot göster lm şt r [3,7]. Şebeke empedansındak değ ş kl kler, şebekeyle paralel çalışan nverterler n kararsızlığa g tmes ne neden olur. Bu nedenle EN g b standartlar şebeke empedansında 0.5 Ω değ ş m meydana geld ğ nde, 5 san ye ç nde nverter n şebekeden ayrılmasını şart koşmaktadır. Bu amaçla şebeke empedansının sürekl olarak ölçülmes ve zlenmes gerekl d r. 4. ADMÇ TESPİT YÖNTEMLERİ ADMÇ n n tesp t ndek ana düşünce, DG çıkış parametreler n ve/veya s stem parametreler n görüntülemek ve bu parametrelerdek değ ş mden faydalanarak, ADMÇ n n oluşup oluşmadığına karar vermekt r. ADMÇ tesp t yöntemler, uzaktan zleme ve yerel yöntemler olmak üzere k ana başlık altında toplanab l r. Yerel yöntemler de pas f, akt f ve h br t yöntemler olarak üç ana başlık altında nceleneb l r. Şek l 3, bu yöntemler n sınıflandırılmasını göstermekted r. V < 1.37 Vnom 5 6 fnom (fnom+0.5) Hz (fnom + 9.7) Hz 1.37 Vnom V 2 periyot Vnom Normal çalıðma 7 f < (fnom-0.7) Hz Vnom 6 periyot 8 f > (fnom+0.5) Hz Vnom 6 periyot Tablo 1 - IEEE standartlarına göre ADMÇ kriterleri Şekil 3 - ADMÇ tespit yöntemleri PV s stemler ç n ADMÇ y de çeren test standartları, IEEE (Recommended Pract ce for Ut l ty Interface of Photovolta c Systems) le bel rt lm şt r [5]. IEEE-929 standardı, normal olmayan şebeke koşullarında PV nverterler n güvenl k ve koruma fonks yonları le lg l kr terler de bel rlem şt r. Bu normal olmayan koşullar, ger l m ve frekans değ ş m le stenmeyen elektr k adalarının oluşmasına neden olan şebeken n kes lmes durumlarıdır. IEEE-929 a göre hang durumlarda ve en fazla ne kadar zaman ç nde nverter n şebekeden ayrılması gerekt ğ Tablo 1 de 4.1. Yerel Yöntemler Bu yöntemler, ger l m ve frekans g b, DG tarafındak s stem parametreler n n ölçülmes ne dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu yöntemler pas f ve akt f yöntemler olarak k ana başlık altında toplanmıştır Pas f Yöntemler Pas f yöntemler, PCC (Po nt of Common Coupl ng) noktasındak ger l m, frekans, harmon k bozulma vb. s stem parametreler ndek değ ş m n ölçülmes üzer ne 131 Yeni.makale.indd :35

5 çalışmaktadırlar. ADMÇ olayı gerçekleşt ğ nde, bu parametreler büyük m ktarda değ ş m göster r. Şebeke bağlantılı durum le ADMÇ durumu arasındak farklılık, bu parametreler ç n bel rlenen eş k değerler le karşılaştırılır. ADMÇ y s stemdek d ğer arızalardan ayırt etmek ç n, eş k değerler bel rlen rken d kkatl olunmalıdır. Pas f yöntemler genell kle hızlıdır ve s stemde b r bozulmaya neden olmazlar. Ancak ADMÇ n n tesp t nde hatalara neden olan, büyük b r algılanamayan bölgeye (NDZ) sah pt rler. Pas f ADMÇ yöntemler, aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır: Frekans Koruma ve Ger l m Koruma Yöntem Üst/alt frekans koruma (Under/Over Frequency Protect on - ÜUFP/OFP) ve üst/alt ger l m koruma (Under/Over Voltage Protect on (UVP/OVP) yöntemler, standart röle koruma veya ŞB PV s stemler ç n temel b r koruma olarak kullanılmaktadır. OFP/UFP ve OVP/ OFP yöntemler, tüm şebeke bağlantılı PV s stemler ç n gerekl d r. PCC noktası ger l m n n veya frekansının bel rlenen eş k değerler aştığı durumda, bu yöntemler le DG, şebekeye güç aktarmayı durdurmaktadır. OFP/ UFP ve OVP/OFP yöntemler, korumanın yanında, ADMÇ y tesp t etmek ç n de kullanılmaktadır. ŞB b r PV s stemde, güç akışı Şek l 4 te göster lm şt r. Burada PCC noktası, şebeke ve nverter arasındak ortak bağlantı noktasıdır. B r PV nverter, OVP/UVP veya OFP/ UFP fonks yonları le donatıldığında, nverter n standart röleler kullanarak temel pas f ADM önleme yöntem ne sah p olduğu düşünülür. Şebeke bağlantılı tüm nverterler n, yazılım le gel şt r lm ş bu standart rölelere sah p olması gerekl d r. Şekil 4 - ŞB bir PV sistemde güç akışı PV tarafından üret len güç (P PV ), yükün harcadığı güçten (P load ) daha küçük olduğu durumda, PCC noktasındak ger l m (V PCC ), eşdeğer g r ş ve çıkış gücünü dengelemek amacı le artırılmalıdır. Eğer lokal yük ve PV s stem gücü b rb r ne eş tse, ADMÇ n n tesp t oldukça zor olacaktır. Bu yöntem n cevap süres değ şken olduğundan dolayı, OVP/UVP koruma ADMÇ y önlemek ç n doğru şek lde tet kleme yapamayacaktır Çıkış Gücü Değ ş m Oranı (ROCOP) Yöntem DG tarafındak çıkış gücü değ ş m oranı (dp/dt), ADMÇ durumunda, aynı yük değ ş m oranı ç n, çıkış gücü değ ş m oranından çok daha büyük b r değer alacaktır. Bu yöntem, DG ye sah p dağıtım s stem nde, dengel yüke nazaran, denges z yükün olduğu durumlarda daha etk l b r yöntemd r Frekans Değ ş m Oranı (ROCOF) Yöntem : DG, ADM çalıştığında çok yüksek b r değere sah p olacaktır. ROCOF rölen n çalışma performansını anlamak ç n, Şek l 5 te göster len ROCOF (df/dt), röle model kullanılmıştır. DG term nal ndek ger l m s nyaller, PLL (Phase Locked Loop) döngüsüne gönder l r. PLL, temel b r frekans s nyal üret r ve bu s nyal b r türev alıcı devreden geç r l r. Buradan çıkan s nyal, f ltreler n zaman sab t n ve kabul ed len ölçüm penceres n tems l eden zaman sab t olan T a yı çeren, b r nc dereceden b r transfer fonks yonuna aktarılır. Şekil 5 - ROCOF röle modeli blok diyagramı Eğer frekans değ ş m oranı, bel rlenen eş k değer n aşarsa, b r tet kleme s nyal üret lecekt r. 50 Hz l k b r s stem ç n ROCOF ayarları, 0.1 Hz/s den 1.0 Hz/s ye kadar değ şeb l r. Bu değer s stem n sağlamlığına bağlıdır ve daha kuvvetl b r s stemde daha küçük b r değer alır. İng ltere de ROCOF röleler genell kle Hz/s değer ne, Kuzey İrlanda da se 0.45 Hz/s le 0.5 Hz/s aralığında ayarlanmaktadır [6]. ROCOF röleler le lg l en öneml problem, bu röleler üreten farklı üret c f rmaların ürünler nde, aynı s stem olayında b le, aynı ayarlar yapılmasına rağmen, farklı cevapların alınmasıdır. Bunun neden, bu rölelerde frekans değ ş m oranının tesp t nde kullanılan algor tmaların b rb r nden farklı olmasıdır Vektör Kaydırma Yöntem Faz yer değ şt rme, faz sıçrama veya vektör darbe yöntem olarak da b l nmekted r. Bu yöntem, ADMÇ y, faz değ ş m n n görüntülenmes yolu le tesp t etmekted r. İzlenen ger l m n faz açısındak değ ş m, ayarlanan değer b r kez aştığında, vektör kaydırma röles, DG tarafını an b r tet kleme üreterek uyarmaktadır. Şek l 6 da bu durum göster lm şt r. Ger l m vektör kaydırma röleler ç n genel ayarlar, 6 ve 12 derece arasında değ şmekted r. Zayıf yapılı şebekelerde, anahtarlama ya da ağır müşter yükler durumunda yanlış çalışmayı önlemek amacı le röle ayarının n speten yüksek seç lmes öner lmekted r. İng ltere de vektör kaydırma röleler n n ayarları ETR-113 standartlarına göre 6, Kuzey İrlanda da se 10 le 12 arasında seç lmekted r [6]. 132 Yeni.makale.indd :35

6 devreden çıktığından t baren artacaktır [10,11]. Kaynak empedansının sürekl olarak zlenmes, s stem n ada modlu çalışıp çalışmadığı konusunda b r f k r vermekted r. Şekil 6 - ADMÇ durumunde gerilim dalga şeklinin değişimi Vektör kaydırmanın ADMÇ dek etk nl ğ, DG çıkış gücündek an değ ş m n büyüklüğü le l şk l d r. Bu nedenle, yükün talep ett ğ güç le üret len güç arasındak fark yeters z olduğunda, şebeke bağlantısının tesp t nde problem yaşanmaktadır. Röley akt ve edeb lmek ç n, aradak bu farkın en azından nom nal gücün yüzde 15 le yüzde 20 s arasında b r değerde olmalıdır. Röle 10 derece le ayarlandığında, ADMÇ n n tesp t ç n yüzde 30 luk b r güç farkı gerekmekted r Frekans/Güç Değ ş m Oranı Yöntem (df/dp) oranı, küçük kapas tel b r üret m s stem nde, büyük kapas tel (df/dp) değ ş m oranı, bu durumdan yararlanarak ADMÇ y tesp t etmek ç n kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, DG ve yükler arasındak güç farkının küçük olması durumunda (df/dp) hassas sonuçlar verd ğ görülmüştür [2] Faz Sıçraması Tesp t (PJD) Yöntem PJD (Phase Jump Detect on) yöntem, nverter term nal ger l m (V PCC ) le nverter çıkış akımı (I PV_ nv ) arasındak faz farkının, Şek l 7 dek g b an b r faz sıçraması ç n görüntülenmes ne dayanan b r yöntemd r [9]. Bu yöntemde, şebeke bağlantılı nverterler n b r m güç faktörüne sah p olmaları gerekmekted r. Çünkü PJD yöntem ndek NDZ, yalnızca güç faktörüne bağlıdır. ADMÇ boyunca güç faktörü se lokal yüke bağlıdır. Eğer nverter b r m güç faktöründe çalışmazsa, NDZ değ şeb l r. Bu nedenle PJD yöntem, güç faktörü tesp t veya geç c faz tesp t olarak da b l n r. PJD uygulama olarak avantajlı ve uygulaması kolay olsa da, güven l r ADMÇ bel rleme şlem ç n eş k değerler n n seç lmes n n zorluğu, yöntem n ver m n düşürmekted r Harmon k Bozulma Yöntem Yükün konf gürasyonundak ve m ktarındak değ ş m, özell kle nverter çeren DG s stemlerde, şebekede farklı harmon k akımlara yol açab lmekted r. ADMÇ y tesp t etmede kullanılan b r yöntem de, ADMÇ olayından önce ve sonra, DG term nal ger l m n n toplam harmon k bozulma (THD) m ktarındak değ ş m n görüntülend ğ yöntemd r. DG n n ger l m n n 3. harmon ğ ndek değ ş m de, ADMÇ n n tesp t nde y b r f k r vereb lmekted r [8]. Bu yöntem, akımın toplam harmon k bozulması ve ger l m denges zl ğ g b k parametrey kullanmaktadır. Bununla b rl kte, bu yöntem değerler n bel rlemek de oldukça zordur [9] Akt f Yöntemler Akt f yöntemler, yük ve üret m s stem arasındak güç farkının m n mum olması durumunda b le ADMÇ y tesp t ed leb len yöntemlerd r. Pas f yöntemlerde, yük ve üret m s stem arasındak güç farkının m n mum olması durumunda ADMÇ n n tesp t mümkün değ ld r. Akt f yöntemler, bozucu s nyaller n s steme eklenmes le doğrudan güç s stem le etk leş me g rerler. Akt f yöntemler n ana f kr, DG de ADMÇ meydana geld ğ nde, s stemde PCC noktasına eklenen küçük bozucu s nyaller n, s stem parametreler nde büyük değ ş kl klere neden olacağı üzer ne kuruludur. Oysa, DG şebekeye bağlandığında bu değ ş kl kler hmal ed leb lecek düzeyde olacaktır. Şek l 8, akt f yöntemler n ADMÇ durumundak genel yapısını göstermekted r. Akt f yöntemler, PCC dek ger l m veya frekans parametreler ndek değ ş kl kler tesp t eden ger besleme kontrol yöntem ne sah pt r. Bu durumda, PV nverter b r akım kaynağı g b davrandığında, şebekeye sağlanan akım aşağıdak denklem le fade ed l r: Burada ( pv_ nv nverter akımının genl ğ (4.1) ( pv_ nv = I pv_ nv = I d sturbance ), ω PV frekans ve ϕ PV faz açısıdır. Bu üç parametre değ şt r leb l r, düzelt leb l r veya arıza s nyaller olarak ayarlanab l r. Şekil 7 - PJD yönetimine ilişkin ADMÇ tespit durumu Empedans Değ ş m Yöntem Şebeke empedansı, ADMÇ durumundak s stem n empedansından bel rg n şek lde daha küçüktür. Ada modlu çalışan bölgen n empedansı, şebeke Şekil 8 - ADMÇ nin tespitinde kullanılan aktif yöntemlerin genel çalışma prensibi 133 Yeni.makale.indd :35

7 ADMÇ n n tesp t nde kullanılan bazı akt f yöntemler ve kısa çalışma prens pler aşağıda açıklanmıştır: Reakt f Güç Akışı Hata Tesp t (REED) Yöntem Bu yöntemde, DG tarafı ve şebeke arasındak PCC noktasındak reakt f güç akışı kontrol ed l r [11]. Bu güç akışı, sadece şebeke bağlandığı zaman gerçekleşeb l r. Eğer reakt f güç akışı sev yes, ayarlanan değer n koruyamazsa, ADMÇ tesp t ed leb l r. Term nal ger l m ndek büyük b r değ ş kl k, reakt f gücün hemen hemen h ç değ şmemes n sağladığında ADMÇ tesp t ed leb l r. Bu yöntem n en öneml sorunu, hızının yavaş olması ve DG n n b r m güç faktöründe üret m yaptığı s stemlerde kullanılamamasıdır Empedans Ölçüm Yöntem Bu yöntem n çalışma mantığı, pas f yöntemdek le aynıdır. Pas f yöntemde, b r şönt ndüktans, besleme ger l m ne bel rl zaman aralıkları le eklenmekte, kısa devre akımı ve kaynak hesaplanmasında kullanılmaktadır [9]. Bununla b rl kte, akt f yöntemde, b r ger l m bölücü üzer nden DG term nal ne yüksek frekanslı b r s nyal eklenmekted r. Bu yüksek frekanslı s nyal, şebeke bağlantısı koptuğunda çok bel rg n b r değ ş m göstermekted r [10] Faz veya Frekans Kaydırma Yöntemler Görecel faz farkının ölçümü, nvertere dayalı DG lerde ADMÇ n n tesp t ç n y b r f k r vereb l r. Fazın şekl nde, küçük b r bozucu etk yapmak suret le kaydırma yapılır. DG şebekeye bağlandığında, frekans sab t olacaktır. S stem ada modlu çalıştığında se fazdak kayma, frekansta büyük b r değ ş kl ğe neden olacaktır. Kayma Mod Frekans Öteleme Algor tması (SMS) [11], poz t f ger besleme kullanarak, PCC noktasındak frekansın değ ş m le nverter akımının faz açısını değ şt r r. SMS yöntem ne l şk n denklem aşağıda ver lm şt r: Burada θ m, f m frekansında meydana gelen maks mum (4.2) faz kayması f n nom nal frekans ve f (k-1) de b r öncek per yottak frekanstır. Şek l 9, ADMÇ olayından sonra SMS n n çalışma prens b n göstermekted r. SMS yöntem olmadığında, ADMÇ noktası, ger l m ve akım arasındak faz kontrolünü yapan PLL kontrolü tarafından, Şek l 9 da göster len A noktasına g decekt r. D ğer durumlarda, ADMÇ noktası, denklem 4.2 de bel rt len denklem ışığında, lokal yük ç zg s n n sıfır noktası olan A noktasına hareket edecekt r. A noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olursa, ADMÇ kullanılarak, ADMÇ olayından sonra çalışma noktası B noktasına taşınab l r. B noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olursa, ADMÇ olayı tesp t ed lemeyecekt r. Bununla b rl kte, PLL kontrolünde b r faz f ltres kullanılarak, ADMÇ olayından sonra çalışma noktası B noktasına taşınab l r. B noktası, UFR ve OFR le bel rlenen alan ç nde olmadığından, SMS metodunu kullanan nverter, ADMÇ olayını yakalayab l r. Burada; θ Load ; derece c ns nden lokal yük eğr s, θ SMS ; SMS eğr s (derece), f a ; nverter çıkış ger l m frekansı (Hz), f M ; SMS f ltre hattının maks mum frekansıdır (Hz). Şekil 9 - ADMÇ nin tespitinde kullanılan SMS yöntemine ilişkin eğri Bu tesp t yöntem, b rden fazla nverter n yer aldığı s stemlerde de kullanılab l r. Bu yöntem n dezavantajı, yükün faz açısının eğ m n n, SMS hattından daha büyük 134 Yeni.makale.indd :35

8 olduğu durumda, kararlı çalışma noktalarının kararsız çalışma noktalarına kayab lmes ve ADMÇ n n tesp t ed lememes d r Akt f Frekans Öteleme (AFD) Yöntem AFD yöntem, nverter akımının sıfır geç ş nde, Şek l 10 da göster ld ğ g b akımın yarı per yodunun kontrolü esasına dayanmaktadır. Burada T I ve T V, DG çıkış akımının ve şebeke ger l m n n, b r yarı per yotluk süreler n fade etmekted r. T z se ölü zaman ya da sıfır zaman olarak adlandırılır ve DG çıkış akımının sıfır olduğu zamanı fade etmekted r. Şebeke bağlantısı olmadığı durumda, nverter b r m güç faktöründe çalışarak, adalanan s stem n ger l m n n frekansını sürekl artırıp azaltarak, lokal yükün rezonans frekansını arayacaktır. Bu yöntem, özell kle rez st f yüklerde oldukça etk l ken, d ğer yüklerde başarısız sonuç vereb lmekted r [6]. Şekil 10 - AFD yönetiminde kullanılan sinyalin değişimi Ger Beslemel Akt f Frekans Öteleme (AFDPF) Yöntem Bu yöntem, nverter akımının ölü bölges n arttırarak, frekans değ ş m ndek artışı, nom nal değerden uzak tutacak uygun değer ne ayarlamaktadır [8]. AFDPF yöntem ndek sorun, paralel RLC yükündek faz açısının, çalışma frekansına bağlı olması ve bu durumun zaman zaman ADMÇ n n tesp t n sağlayamamasıdır Otomat k Faz Kaydırma Yöntem (APS) APS yöntem, SMS yöntem n n değ şt r lm ş b r hal d r [3]. APS yöntem le sadece nverter çıkış akımının başlangıç açısı, b r öncek per yottak frekansa göre değ şt r l r. Bu yöntemde, s stem ada modlu çalıştığında, tet kleme noktasına ulaşıncaya kadar, nverter term nal ger l m n n frekansındak değ ş m korunur. Sadece, olası kararlı çalışma noktalarında ek faz kaydırma eklen r. APS algort ması bazen yavaş hareket ederek, gerçek yük şartlarında ADMÇ n n tesp t nde başarısız olab lmekted r Adapt f Loj k Faz Kaydırma (ALPS) Yöntem ALPS yöntem, ek faz kaydırmayı düzenleyerek, her faz kaydırmanın etk s n ayrıca değerlend rmekted r [7]. Bu algor tma, nverter çeren DG şebekeye bağlandığında, küçük b r faz kaydırması üretmekted r. Oysa ADMÇ hızlı b r faz kaymasına neden olacaktır Sand a Frekans Öteleme (SFS) Yöntem SFS Yöntem, genell kle Poz t f Ger Beslemel Akt f Frekans Kaydırma (AFDPF) yöntem olarak da b l n r ve Akt f Frekans Kaydırma (AFD) yöntem nden gel şt r len yen b r yöntemd r [9]. SFS yöntem, poz t f ger besleme kullanarak, nverter çıkış akımı dalga şekl ne ölü zamanlar veya kes nt ler ekleyerek, yen b r faz açısı oluşturmaktadır. Bundan dolayı, nverter çıkış akımı frekansı, şebeke frekansından farklı b r değere zorlanmaktadır [10,11]. Denklem 4.3 te göster len kes m frekansı, şebeke frekansındak hatanın b r fonks yonu olarak aşağıdak g b fade ed l r: Burada (C f0 ) kes m frekansı, (K) hızlanma katsayısı, (f a ), V PCC n n ölçülen frekansı ve (f l ne ) hat frekansıdır. (4.3) 135 Yeni.makale.indd :35

9 Sand a Ger l m Öteleme (SVS) Yöntem SVS Yöntem, PCC noktasındak ger l m n genl ğ üzer ne dayalı olan poz t f ger besleme yöntem n kullanmaktadır. Şebeke bağlandığında, s stem n gücü üzer ndek etk s yoktur ya da çok küçüktür. Fakat şebeke bağlantısı kes ld ğ nde, V PCC ger l m nde azalma olacaktır. Yük empedansının durumuna göre bu azalma devam edecekt r. Sonuç olarak, çıkış akımı ve gücü de azalacaktır. V PCC ger l m ndek bu azalma, UVP le bel rleneb l r. İnverter çıkış gücünü arttırmak ya da azaltmak, uygun OVP/UVP yöntemler kullanarak mümkündür ve nverter sonunda şlem sonlandıracaktır [5, 8, 10] H br t Yöntemler H br t yöntemler, hem akt f hem de pas f yöntemler n b r arada kullanıldığı yöntemlerd r. Akt f yöntem, sadece ADMÇ pas f yöntem tarafından tesp t ed ld ğ nde kullanılmaktadır Uzaktan İzleme Yöntemler Uzaktan zleme yöntemler, şebeke ve DG ler arasındak let ş me dayalı olarak çalışmaktadırlar. Bu yöntemler, yerel tekn klerden daha güven l r olmasına rağmen, uygulama mal yetler yüksek ve ekonom k değ ld rler. Uzaktan zleme yöntemler nden bazıları aşağıda açıklanmıştır: Güç Hattı S nyal (PLCC) Yöntem PLCC yöntem nde, let m s stem ndek b r s nyal generatörü, mevcut güç hattını s nyal yolu olarak kullanarak, sürekl olarak dağıtım f derler ne b r s nyal gönder r. Eğer alıcı s nyal algılamazsa ( let m ve dağıtım s stemler arasındak kes c ler n açılması neden le oluşur), b r ADMÇ durumu vardır [7-9]. Şek l 11, bu yönteme l şk n genel yapıyı göstermekted r. Bu yapı, çoklu DG s stemler nde de etk n b r şek lde kullanılab lmekted r. Şekil 11 - PLCC yöntemi genel yapısı SCADA Yöntem (Transfer Tr p Yöntem ) Bu yöntemdek temel düşünce, b r dağıtım s stem nde ADMÇ ye neden olab lecek tüm kes c ve ayırıcıları görüntülemekt r. Bu amaçla SCADA s stemler kullanılmaktadır [6]. Bu yöntem, şebeke le DG ler arasında çok y b r etk leş m gerekt r r ve bu durum da hem şebeke hem de DG sah pler ç n mal yetler arttırır. 5. ADMÇ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ADMÇ tesp t yöntemler, yerel ve uzaktan zleme yöntemler olarak k ana başlık altında ncelenm şt r. Yerel tekn kler de kend arasında, pas f, akt f ve h br t yöntemler olarak üçe ayrılmaktadır. Pas f yöntemler, ekonom k ve prat k olması neden le şebeke bağlantılı DG ç n gerekl d r. Ayrıca pas f yöntemler, güç kal tes üzer nde bozulmaya neden olmaz ve kolayca uygulanab l rler. Pas f yöntemler n en öneml sorunu, NDZ n n yüksek olması ve eş k değerler n n bel rlenmes ndek güçlüklerd r. Bunun yanında, pas f kaynak durumunda) garant l b r çalışma vermezler. Akt f yöntemler, pas f yöntemlerdek yüksek NDZ y azaltmak ç n gel şt r lm şlerd r ve yüksek kal te faktörlü yöntemler n arkasında UFP/OFP ve UVP/ OVP yöntemler şlet ld ğ ç n s stem n kararlılığını bozmaktadırlar. Bu nedenle akt f yöntemler s stem kararlılığını ve güç kal tes n bozab l rler. Bu sorun, aynı DG ye b rden fazla nverter bağlandığında daha büyük olmaktadır. İlet ş me dayalı yöntemler en mükemmel performansa sah p olmasına rağmen, şebeke tarafında ek let ş m aygıtları ve sensörler gerekt ğ nden s stem ve şletme mal yetler aşırı kararlılığın s stem mal yet yer ne terc h ed ld ğ genell kle büyük güçlü s stemlerde kullanılır. Bunun yer ne NDZ n n küçük, güç kal tes n n y ve daha ucuz mal yet olan h br t yöntemler kullanmak daha objekt f b r yaklaşım olab l r. Ancak h br t s stemler günümüzde halen Japonya dışında başka b r yerde gerçek s stemlerde kullanılmamaktadır [11]. 6. SONUÇ L teratür ncelend ğ nde, ADMÇ yöntemler n n çoğunun halen öner sev yes nde olduğu görülmekted r. Araştırmalar gel şt r ld kçe, gerçek s stem uygulamaları da gen ş şek lde yer alab lecekt r. Buradan hareketle, tüm çalışma koşulları altında, bütün s stemlerde güven l r b r şek lde çalışacak, özel b r ADMÇ tesp t yöntem n n olmadığı görülmekted r. ADMÇ yöntem n n seç m, DG n n t p ne ve s stem karakter st kler ne bağlı olarak değ şmekted r. Bu nedenle genel amaçlı ve uygulamada kolayca gerçekleşt r leb lecek yen ADMÇ tesp t yöntemler ne ht yaç bulunmaktadır. ŞB PV s stemler n hızla gel şt ğ ülkem zde de, konu hakkında yapılacak çalışmalara ht yaç olduğu ve elektr k let m ve dağıtım ş rketler n n de PV s stemler n şebekeye bağlanması le ortaya çıkacak en öneml problemler n başında gelen ADMÇ olayı ç n önlemler n alması ç n gerekl çalışmaları yürütmes gerekl l ğ açıkça ortaya çıkmaktadır. KAYNAKLAR [1] W. J an, L. X ng-yuan, Q. X ao-yan, Power System Research on D str buted Generat on Penetrat on, Automat on of Electr c Power Systems, vol. 29(24), pp , Yeni.makale.indd :35

10 [2] J. Mulhausen, et al. Ant - sland ng today, successful sland ng n the future. n Protect ve Relay Eng neers, 63rd Annual Conference for [3] T. Ackermann, G. Andersson, and L. Söder, D str buted generat on: a def n t on. Electr c Power Systems Research, vol. 57(3): p [4] IEEE Recommended Pract ce for Ut l ty Interface of Photovolta c (PV) Systems, n IEEE Std , [5] IEEE Appl cat on Gu de for IEEE Std 1547, IEEE Standard for Interconnect ng D str buted Resources w th Electr c Power Systems, p , [6] IEA Internat onal Energy Agency, Evaluat on of Island ng Detect on Methods for Photovolta c Ut l ty Interact ve Power Systems, n Task V Report, [7] IEEE, IEEE Standard for Interconnect ng D str buted Resources W th Electr c Power Systems. IEEE Std , [8] D. Velasco, et al., Rev ew of ant - sland ng techn ques n d str buted generators. Renewable and Susta nable Energy Rev ews, vol.14(6): p , [9] Z. Xuanca, et al., Analys s of the Non-detect on Zone w th Pass ve Island ng Detect on Methods for Current Control DG System., n Appl ed Power Electron cs Conference and Expos t on, [10] M. L serre,; F. Blaabjerg,; R. Teodorescu,, Gr d Impedance Est mat on v a Exc tat on of LCL -F lter Resonance, Industry 1407, Sept.-oct [11] M. C obotaru, R. Teodorescu, P. Rodr guez, Onl ne gr d mpedance est mat on for s ngle-phase gr dconnected systems pp: , [12] Bayrak G. and Cebec M., Gr d Connected Fuel Cell and PV S mul nk, Internat onal Journal of Hydrogen Energy (IJHE), jhydene , December [13] Bayrak G. ve Cebec M., 3.6 kw Gücündek PV Generatörün Matlab S mul nk İle Modellenmes, Erc yes Ün vers tes Fen B l mler Enst tüsü Derg s, C lt:28, Sayı:2, Sf: , [14] Bayrak G. and Cebec M., A Novel Labv ew Based Ant Internat onal Conference on Renewable Energy Research and Appl cat ons (ICRERA 2013), Spec al Sess on: Advances on Solar Energy Technology, pp: , Madr d /Spa n, [15] Bayrak G. and Cebec M., Mon tor ng a Gr d Connected Internat onal Conference on Renewable Energy Research and Appl cat ons (ICRER 2013), Spec al Sess on: Current and Future /Spa n, [16] Bayrak G. and Cebec M., A PV Based Automat on System Des gn for F sh Farms: An Appl cat on Study, 7th Internat onal Conference on Electr cal and Electron cs Eng neer ng (ELECO 2011), vol: 1, pp: 23-28, Bursa, [17] Bayrak G. and Cebec M., An Automat on Platform Des gn For Proced a-soc al and Behav oral Journal, Vol:47, pp: , Elsev er, 2012 [18] Bayrak G. and Cebec M., Performance Analys s of an Off- Gr d PV System wh ch Has 1.1 kw Installed Power Des gned for F sh Farms, The 6th Internat onal Advanced Technolog es Sympos um (IATS-6), vol:5, pp: , Elazığ, [19] Bayrak G., Cebec M., Gencoglu M.T., Ozdem r M. T. And Ural Z, A Novel Ant Island ng Detect on Method For Gr d Connected Fuel Cell Power Generat on Systems, Hyfusen 2013, 5to. Congreso Nac onal - 4to. Congreso Iberoamer cano H drógeno Y Fuentes Sustentables De Energía Córdoba, Argent na, June [20] Ozdem r M. T., Bayrak G., Ural Z., Gencoglu M. T., And Cebec M., Implementat on of Synchronous Generator Exc ted by Photovolta c Cell / Fuel Cell For M cro Hydro Power Plants, Hyfusen 2013, 5to. Congreso Nac onal - 4to. Congreso Iberoamer cano H drógeno Y Fuentes Sustentables De Energía Córdoba, Argent na, June [21] Bayrak G. Ve Gençoğlu M. T., İk Eksenl Güneş Tak p S stem n n Tasarımı ve PLC İle Kontrolü, Otomat k Kontrol Türk M ll Kom tes Ulusal Toplantısı TOK 2011, Bölüm:6, Sf: , İzm r, [22] Bayrak G. Ve Cebec M., Güneş P l nden Beslenen Scada Kontrollü H drol k Sev ye Ölçüm S stem, 8. Ulusal Tem z Enerj Sempozyumu, Sf: , Bursa, UTES [23] Bayrak G. Ve Cebec M., Şebeke Bağlantılı PV Güç Yöntemler, Otomat k Kontrol Türk M ll Kom tes Ulusal Toplantısı TOK 2013, Özel Oturum: Akıllı Enerj Şebekeler ve Güç S stemler, Bölüm 1, Sf: 14-20, Malatya, [24] Bayrak G. Ve Cebec M., Şebeke Bağlantılı B r PV Güç S stem nde Güç Akışının Labv ew İle Gerçek Zamanlı Olarak Toplantısı TOK 2013, Özel Oturum: Akıllı Enerj Şebekeler ve Güç S stemler, Bölüm 1, Sf: 21-26, Malatya, Yeni.makale.indd :35

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz.

Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. Elektriğimizi artık güneşten üretiyoruz. www.bfijahasolar.com 2000 yılında Almanya'nın Stuttgart şehr nde kurulan ve Baden Württemberg eyalet nde faal yetler ne başlayan Enerj Loj st k GES (Güneş enerj

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Dağıtık Güç Üretim Tesislerinin Şebeke ile Entegrasyonu için Uygun Ada Mod Çalışma Tespit Yönteminin Seçimi

Dağıtık Güç Üretim Tesislerinin Şebeke ile Entegrasyonu için Uygun Ada Mod Çalışma Tespit Yönteminin Seçimi Dağıtık Güç Üretim Tesislerinin Şebeke ile Entegrasyonu için Uygun Ada Mod Çalışma Tespit Yönteminin Seçimi Gökay BAYRAK 1 1 Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR

II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR THS MÜHENDİSLİK THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri II. BÖLÜM ASPİRATÖR ve VANTİLATÖR 1-HÜCRE ASPİRATÖRLER Hücrel Asp ratör Isıtma ve soğutma stenmeyen

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg

Model Kodu. Maks mum Ağırlık kg Model Kodu Motor Gücü 197 PS (145 kw) Maks mum Ağırlık 17 710 kg Kova Kapas tes 3.3 m³ % 20'ye Varan Yakıt Tasarrufu *Öncek ser 80ZV-2 model ne kıyasla Yen Kawasak 80Z6 last kl yükley c, yakıt tasarrufu

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI

DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI DALYAN YAPI ve ZEMİN LABORATUVARI Mehmet Ak f Mah. 45032. Sok. No:9-A Dulkad roğlu / Kahramanmarş Telefax: 0344 215 66 44 www.dalyan nsaat.com.tr TS EN 708/N san 2010 DEMİR ÇEKME DENEYİ Mühend sl k malzemeler

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8.

Araştır. Soru Sor. Gözlemle. Dene. Ver ler Anal z Et. Raporlaştır PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ. 5-8. Gözlemle? Soru Sor Araştır Raporlaştır Ver ler Anal z Et Dene PROJE KILAVUZU MÜZİK, GÖRSEL SANATLAR, DİN KÜLTÜRÜ VE BEDEN EĞİTİMİ 5-8. Sınıf ÇALIŞMA TAKVİMİM Kasım Aralık Ocak Şubat Mart N san Mayıs Konumu/problem

Detaylı

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ

BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ BİLİMSEL DOĞRULARLA KANATLI SAĞLIĞI YETİŞTİRİLMESİ VE BESLENMESİ İÇİNDEKİLER > 1 14 > 2 > 26 > 32 > 36 > 56 > 18 > 128 > 13 > 138 > 144 6 İÇİNDEKİLER > 154 > 38 164 > 168 > 2 > 232 > 246 > 248 > 36 > 318

Detaylı

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes

3. ÇVÖ Anlaşmaları Hükümler ne Göre Anlaşmaya Taraf D ğer Ülke Muk mler n n Serbest Meslek Kazancının Türk ye de Verg lend r lmes Başlık 4 SERİ NO'LU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI GENEL TEBLİĞİ Resm Gazete No 30192 Resm Gazete Tar h 26/09/2017 Kapsam 1. Amaç Bu Tebl ğde, ülkem z n akdetm ş olduğu ç fte verg lend rmey önleme

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü

YÖNETMELİK. laboratuvar uygulamaları prens pler ne uygunluğunun denetlenmes ve çalışmaların kontrolünü 9 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27516 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI PRENSİPLERİ, TEST BİRİMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASI, İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARININ VE ÇALIŞMALARIN

Detaylı

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları

Radar ve Ultrason k. Sev ye Ölçüm C hazları Radar ve Ultrason k Sev ye Ölçüm C hazları İç ndek ler -1987'den bugüne DURKO...2 -Temassız Ölçüm...3 -MICROLEVEL...4 -Tasarım & Ekran...5 -Radar Sev ye Ölçümü...6 -Güçlü Sensör & Montaj Yer...7 -Hava

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 9. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter KÜMELER - 1 Altın Kalem Yayınları Küme: B rb r nden farklı nesneler n oluşturduğu topluluklar küme şekl nde adlandırılır. Kümey oluşturan nesneler n y bel rlenm ş

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07

FİRMA PROFİLİ. ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 FİRMA PROFİLİ ODTÜ Teknokent S l kon Blok No: Zk16 ODTÜ Yerleşkes / Ankara / TÜRKİYE Tel: +90 312 210 18 62 Faks : +90 312 210 00 07 www.hemosoft.com e-posta: nfo@hemosoft.com Hemosoft Kimdir? Hemosoft

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler

3. Hafta Tablo İşlemler BPR255 Ver tabanı. Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler Bu Der ste Öğr enecekler n z: 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constra nts 1.3. Tablo S lme 1. Tablo İşlemler 1.1. Tablo Oluştur ma En bas t hal yle CREATE TABLE

Detaylı

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler

güneş ve rüzgar enerj kaynakları çevreye dostu, enerj tüket m düşük, her koşulda çalışan ve en... serv s h zmet let ş m ve haberleşme teknoloj ler Dünyada, özell kle son yıllarda doğal enerj kaynaklarına karşı c dd b r yönelme olmuştur. Bunun en büyük neden, mevcut enerj kaynaklarının sınırlı ve pahalı olmasıdır. Tükenmekte olan ve alım gücü yüksek

Detaylı

V tam nler (Konu Anlatımı)

V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler (Konu Anlatımı) V tam nler n görevler nelerd r? V tam nler n özell kler nelerd r? V tam nler n çeş tler ve görevler nelerd r? Suda çözünen v tam nler nelerd r? Yağda çözünen v tam nler nelerd

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler

ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA SİSTEMLERİ SELF SERVİS ÖDEME VE İŞLEM KİOSKU. Genel Özell kler L ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ -KISK ÖDEE RİNALİ -GEÇİŞ KNTRL SİSLERİ RFID PLAKA TANIA BARİYER KNTRL - ELEKTRNİK ÜCRET TPLAA SİSLERİ L Uygulama Alanları odüler yapısı sayes nde ödeme noktası çeren tüm

Detaylı

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları

10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter. Altın Kalem Yayınları 10. Sınıf Matemat k Ders İşleme Defter OLASILIK Altın Kalem Yayınları KOŞULLU OLASILIK Bas t olayların olma olasılıklarını 9. sınıf matemat k konularında şlem şt k. Ş md yapacağımız se daha karmaşık olayların

Detaylı

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng

SMM BİLİŞİM ERP R sk Consult ng Kamu Sektöründe Arama Konferansı ve Stratejik Plan Hazırlama H zmet Kapsamı Türk ye de 5018 sayılı Kanun kapsamında tüm kamu kurumlarının stratej k amaç ve hedefler n bel rlemes ve buna uygun olarak stratej

Detaylı

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ

DEFORMİTE DÜZELTME BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM/RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat :

3- İhalen n a) Yapılacağı yer : DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Sanay Cad. No: 39 Bornova / İZMİR b) Tar h ve saat : DERE ISLAHI YAPTIRILACAKTIR DSİ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR İzm r-selçuk Efes Ant k Kanalı Ve Den ze Çıkış Yapısı yapım ş 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddes ne göre açık hale usulü le hale ed

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

DIGITECH. DCU-2P SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL. www.panelmetre.com DIGITECH. TR USERMAN v1.2

DIGITECH. DCU-2P SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL. www.panelmetre.com DIGITECH. TR USERMAN v1.2 DIGITECH DIGITECH DCU- SOĞUTMA ve CHILLER KONTROL www.panelmetre.com DIGITECH LTD 993 den ber sofist ke ürün tasarımları yaparken bu ürünler yüksek kal tede üreten gerekl tekn k desteğ sağlayan D g tech

Detaylı

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve

>> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd 韽 r? Yapısal Pol 韽 sakkar 韽 tler ve Pol 룾 sakkar 룾 tler (Çok Şekerler, Kompleks Şekerler) Yen 룾 B 룾 yoloj 룾 N 룾 san 27, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 韽 yoloj 韽 Nasıl Çalışılır? Pol 韽 sakkar 韽 tler ned 韽 r? Öneml 韽 pol 韽 sakkar 韽 tler nelerd

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z;

B zler; s z müşter ler m z n tem zl k ve h jyen le lg l problemler n n çözümü ç n lke ed nd ğ m z; Havuz Bakım Başlarken; Profesyonel tem zl k sektörü, Avrupa'da 1900 lü yılların başlarında başlamış. B r nc ve İk nc Dünya Savaşı sırasında asker ht yaçlar arasında tem zl k ve h jyen öneml yer tutmuştur.

Detaylı

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr

YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ www.etsguvenl k.com.tr HAKKIMIZDA YANGIN VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ Ş rket m z; Yangın Algılama, Söndürme ve Güvenl k s stemler konularında teknoloj ve kal te açısından sektördek 15 yılı aşkın sürel b r k m yle l der b r kuruluş

Detaylı

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝

Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Ç 瀝 çeğ 瀝 n Yapısı, Kısımları ve Ç 瀝 çek Çeş 瀝 tler 瀝 Yen 瀝 B 瀝 yoloj 瀝 Eylül 9, 2017 >> MUTLAKA OKUYUN: B 㟀 yoloj 㟀 Nasıl Çalışılır? Tohumlu b 㟀 tk 㟀 lerde bulunan üreme organı ç 㟀 çek d 㟀 r. B 㟀 tk 㟀

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2016 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. M syon ve V zyon B. Yetk, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

PROJECT MANAGEMENT COMPANY

PROJECT MANAGEMENT COMPANY PROJECT MANAGEMENT COMPANY Kurumsal Hakkımızda HANEDAN ENERJİ olarak, enerj sektöründe faal yet gösteren yerl ve yabancı tüm yatırımcılara, dar ve tekn k konularda müşav rl k, mühend sl k, danışmanlık

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

İSKENDERUN BALIKÇI BARINAĞINDA SOSYO-EKONOMİK DURUM

İSKENDERUN BALIKÇI BARINAĞINDA SOSYO-EKONOMİK DURUM İSKENDERUN BALIKÇI BARINAĞINDA SOSYO-EKONOMİK DURUM Sev l DEMİRCİ, N met AYTEKİN, Emrah ŞİMŞEK Mustafa Kemal Ün vers tes Den z B l mler ve Teknoloj s Fakültes, İskenderun, Hatay sev l.dem rc @gma l.com

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o

Hakkımızda SemTr o SemTr o SemTr o Hakkımızda SemTr o; Ürün sürdürüleb l rl ğ, LCA Yaşam Döngüsü Değerlend rmes, EPD Belgelend rmes, Yeş l B na LCA Modelleme, LEED Yeş l B na Danışmanlığı, Karbon Ayak z ve GRI - Kurumsal Sürdürüleb l rl

Detaylı

MATEMATİK-6 Üslü fadeler

MATEMATİK-6 Üslü fadeler TEST Üslü fadeler 0 5 üslü sayısının okunuşu aşağıdak lerden hang s d r? ) 5 n kares C) çarpı 5 4 şağıdak lerden hang s n n okunuşu yanlış ver lm şt r? ) 4 4'ün kares ) 5 üssü C) üssü 5 ) 5 üssü 5 C) 7

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı

Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Soluk Alıp Verme Konu Anlatımı Yen B yoloj Eylül 16, 2017 >> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B yoloj Hakkında İlg nç B lg ler? B r canlı organ zma metabol k ve hayat fonks yonlarını yer ne get rmek ç n enerj

Detaylı

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 25 Temmuz 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26947 YÖNETMELİK Aksaray Ün vers tes nden: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU

Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU Ç NDEK LER 1. GENEL KURALLAR 2. ÇALI TIRMA 3. ÖN PANEL 4. AYARLAR 5. TIG KURULUMU 5.1 TIG DC UYGULAMA ADIMLARI 5.2 TIG AC UYGULAMA ADIMLARI 5.3 AYARLAMA 5.4 KULLANIM TAL MATLARI 6. ÇUBUK KURULUMU 6.1 ARK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883

9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 9 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Sayı : 29883 Düzce Ün vers tes nden: (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, Düzce Ün vers tes nde yürütülen tezl ve tezs z yüksek l sans, doktora ve sanatta yeterl k programlarından oluşan l

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

Apartman Konuşma S stemler

Apartman Konuşma S stemler Apartman Konuşma S stemler Ocak 2017 İÇİNDEKİLER ANALOG ADRESLİ APARTMAN KONUŞMA SİSTEMLERİ Analog Adresl S stem B na Uygulaması Analog Adresl Apartman Konuşma S stem M mar s G r ş Ün tes Da re İç Ün

Detaylı

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI

KULLANIM ve BAKIM TALİMATI AEMOT KULLANIM ve BAKIM TALİMATI 63-315 Tip Gövde Büyüklüğü 0.12-200 kw Güç Değerleri Arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kutuplu 3 Faz AC Alçak Gerilimli, Kısa Devre Rotorlu, Tam Kapalı Asenkron Elektrik Motorları

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz!

Sorgulayan. Etkili. İletişim kuran. saygılı. Çağdaş insan. yetiştiriyoruz! Sorgulayan saygılı İletişim kuran Duyarlı Bilgili Açık fikirli İlkeli Cesur Düşünen Etkili Çağdaş insan yetiştiriyoruz! ÖZEL GÜNEY GELİŞİM İLKOKULU VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 1.2.3. VE 4. SINIFLAR Sayın

Detaylı

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ KAREL ARAÇ TAKİP SİSTEMİ, ARAÇ FİLOSU OLAN FİRMALARA, ARAÇLARININ SAYISAL BİR HARİTA ÜZERİNDE SÜREKLİ TAKİP EDİLMESİNİ SAĞLAR. İNTERNET ERŞİMİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİSAYARDAN VEYA

Detaylı