KULLANIMLARI. Solar Decathlon 2009 Birincilik Ödülü Alan Bina, ABD. ünya Çevre ve Gelişim Komisyonu, Sürdürebilirliği, bugünün gereksinimlerinin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANIMLARI. Solar Decathlon 2009 Birincilik Ödülü Alan Bina, ABD. ünya Çevre ve Gelişim Komisyonu, Sürdürebilirliği, bugünün gereksinimlerinin"

Transkript

1 ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 88 TEKNİK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER VE MİMARİ Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerin MİMARİDE KULLANIMLARI Üretİlen enerjinin büyük bir bölümünün binalar tarafında tüketildiği düşüldüğünde, günümüz mimarlarına düşen görev, binaları enerji kullanıcı olarak değil Üretİcİ olarak tasarlamak, az enerji harcayan hatta Üreten çevreci sistemlere yönelmek olmalıdır. 88 EKOYAPI Nisan-Mayıs Solar Decathlon 2009 Birincilik Ödülü Alan Bina, ABD. Ebru Ünver, Ebru ÜNVER, Y. Mimar, LEED AP, BREEAM Assessor, EKB Uzmanı, İLTAY Enerji Ltd. Şti. ünya Çevre ve Gelişim Komisyonu, Sürdürebilirliği, bugünün gereksinimlerinin gelecek nesillerin gereksinimlerini giderme yetisini tehlikeye atmadan karşılama becerisi olarak tanımlamaktadır. Konu sürdürülebilir mimarlık bağlamında ele alındığında, kaynakları koruma, yaşam döngüsünü değerlendirme ve yaşanılabilir çevre tasarlama, vb. konular ön plana çıkmaktadır. Binalarda kullanılan su, malzeme ve enerji vb. temel kaynaklardan, enerji korunması gereken kaynakların en başında gelmektedir D Günümüzde, geleneksel enerji kaynakları olan kömür, petrol, doğal gaz, vb. fosil yakıtlar enerji kaynaklarının büyük bölümünü oluşturmakta ve enerji tüketiminin %85 i fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Geleneksel enerji kaynağı rezervleri, yani fosil yakıtlar giderek tükenirken, küresel enerji tüketimi ve talebi artmaya devam etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı nın (International Energy Agency, IEA) verilerine göre 2030 yılına kadar petrol ve doğal gaz üretim %40-60 oranında azalacaktır [1] li yıllarda başlayan enerji

2 ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 89 krizi, enerji fiyatlarındaki artış, enerji üretimi ve tüketiminin doğal çevre üzerindeki olumsuz etkileri, enerjinin daha sınırlı ve daha verimli kullanımını, bu bağlamda enerji etkin tasarımları gündeme getirmiştir yılından bu yana dünya ekonomisi 3 kattan fazla büyümüş, dünya nüfusu ise 3 milyardan fazla artmış olup 2012 verilerine göre yaklaşık 7 milyara ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme, UNEP) verilerine göre, günümüzde dünya nüfusunun %50 den fazlası şehirlerde yaşamakta; şehirler, dünya enerji kaynaklarının %75 ini tüketmekte, üretilen enerjinin %6080 ini kullanmakta ve CO2 salınımının %75 ini yaratmaktadır yılında ise şehirlerde yaşayan nüfus oranının %70 lere ulaşacağı, enerji tüketiminin bugüne göre %80 daha fazla olacağı öngörülmektedir [2]. Bu olgu, dünyadaki birçok ülkenin, geleneksel enerji kaynakları kullanımını sınırlandırılması, enerji korunumunun sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması, vb. konularda öneriler ve radikal önlemler getirmesi sonucunu doğurmuştur lı yılların başlarından itibaren, binaların çevreye olan etkilerini; enerji, su, malzeme tüketimlerini, vb. ölçmek/belirlemek amacıyla birçok farklı değerlendirme sistemi oluşturulmuştur. Bunlardan başlıcaları; BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)-İngiltere, LEED (Leaderships in Energy and Environmental Design)-Amerika Birleşik Devletler ve Kanada, CASBEE (Comprehensive Assessment System For Building Envi- ronmental Efficiency)-Japonya, GREEN STAR- Avustralya, DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.v.)-almanya olarak sıralanabilir. Bu nedenle, önümüzdeki yüzyılların enerji kaynağının güneş olacağı ön görülmekte olup güneş enerjisi ile ilgili çalışmalar özellikle 21. yüzyıldan bu yana büyük bir ivme kazanmıştır. Avrupa Birliği yayınladığı enerji politikası ile 2020 yılında tüm enerji ihtiyacının %20 sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı, enerji etkinliğini %20 arttırmayı ve CO2 salınımını %20 düşürmeyi hedeflemektedir. Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature, WWF) 2011 tarihli enerji raporunda bu konudaki vizyonunu, 2040 yılına kadar fosil yakıtlara bağımlılığı %70 azaltmak ve 2050 yılında ise ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan sağlamak olarak açıklamıştır [3]. Güneş ışınımları enerjiye dönüştüren sitemler, ürettikleri enerji türlerine göre; Yenilenebilir enerji kaynakları su, güneş, rüzgar, jeotermal, biyokütle, vb. olarak sıralanmaktadır. Ancak, konu yapılı çevre ölçeğinde ele alındığında kullanımı en kolay enerji kaynağı güneştir. 19.yüzyılda başlıca enerji kaynağı olan kömür, 20.yüzyılda yerini petrole bırakmıştır. Güneş, neredeyse sonsuz bir enerji kaynağı olarak, 4-5 triyon yıl daha dünyaya enerji sağlayabilme gücüne sahiptir. 3 Isı enerjisi üreten, güneş enerjili ısıtma sistemleri (Solar Thermal Systems), 3 Elektrik enerjisi üreten, Isıl (fotovoltaik) elektrik sistemler, (PV Systems), 3 Isı ve elektriği aynı anda üreten Güneş Enerjili Isıtma sistemler, olarak sınıflandırılabilir. Bu makalede konu, güneş ışınımlarından elektrik enerjisi üreten fotovoltaik sistemler ile sınırlandırılmış ve bu sistemlerin mimaride kullanımları üzerinde durulmuştur. FOtOvOltAiK ve FOtOvOltAiK SiStEmlEr NEdir? Fotovoltaik Nedir? Fotovoltaik (Photovoltaic) kelimesi Yunaca da ışık anlamına gelen ph s ve gerilimin birimi olan volt Schlierberg Solar Yerleşkesi, Almanya Nisan-Mayıs 2013 EKOYAPI 89

3 ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 90 FOTOVOLTAİK SİSTEMLER VE MİMARİ TEKNİK Kaco New Energy Binası, Almanya Fotovoltaİk (Pv) hücreler, üzerlerine gelen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi yarıiletken malzemelerden oluşan birimlerdir. sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Fotovoltaik terimi (photovoltaic) İngilizce de 1849 yılında bu yana kullanılmakta ve ışıktan elektrik akımı üretilmesi anlamına gelmektedir. Bu terim, ışıktan elektrik üreten fotovoltaik hücrelerin pratik uygulaması ile ilgili araştırma ve teknolojilerde kullanılan genel bir terimdir. Burada sözü edilen ışık, doğal ya da yapay yollarla elde edilmiş olabilir. Güneş ve gök ışığının birleşiminden oluşan gün ışığı fotovoltaik hücreler aracılığı ile elektrik enerjisine dönüşür. Fotovoltaik hücreler üzerlerine gelen ışığı elektrik akımına dönüştürebilen yarı-iletken malzemelerden oluşan düzeneklerdir. Bunlar, güneş pilleri, güneş panelleri vb. çeşitli adlarla adlandırılabilmekte ve değişik özelliklerde üretilebilmektedir. 90 EKOYAPI Nisan-Mayıs Fotovoltaik (PV) hücreler, üzerlerine gelen ışık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürebilen, silisyum, galyum arsenit, kadmiyum tellür gibi yarı-iletken malzemelerden oluşan birimlerdir. Fotovoitaik hücrelerde kullanılan yarı iletkenler, temelde Tablo 1 de verilen silikon esaslı kristalin ve ince film olarak iki ana grupta toplanmaktadır [4], [5]. Fotovoltaik Sistem Nelerden Oluşur? Fotovoltaik lerin ortaya çıkışı 19. yüzyılın başına kadar uzanmaktadır. İlk olarak 1839 yılında Fransız fizikçi Alexander Edmond Becquerel tarafından bulunmuştur li yılların sonunda ilk konvansiyonel Fotovoltaik hücreler üretilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri uzaya gönderdiği uyduda kullanılmıştır lerde enerjini kri- Polikristalin Silikon; Multi c-si tablo 1. Fotovoitaik hücrelerde kullanılan yarı iletkenler Fotovoltaik tipleri Fotovoltaik in tarihçesi KriStAliN Monokristalin silikon; Mono c-si zinin çıkması ile fotovoltaik çalışmalarına ağırlık verilmiştir lerde hesap makinesi, saat, vb. elektronik aletlerde, sokak aydınlatma elemanlarında yaygın olarak kullanılmıştır. Binalarda kullanımına ilişkin ilk uygulama örnekleri de 1980 yıllarında gerçekleşmiştir. Işıktan elektrik üreten tüm birim ve alt sistemlerin bütünü fotovoltaik (PV) sistem olarak adlandırılır. PV sistemler, enerji ihtiyacının özelliklerine, ekonomik koşullara ve bağlanılan elektrik şebekesi koşullarına göre birçok farklı biçimde oluşabilir. Bu sistemler, yapılanması ne olursa olsun maliyet, ömür, verim, geri ödeme, ince Film Cadmium Telluride; CdTE Copper Indium Diselenide; CIS, Amorphous Silicon; ASI Copper Indium Gallium Diselenide; CIGS Tandem Micro Crystalline Silicon; McSİ

4 ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 91 çevre konuları, güvenilirlik vb. açılardan optimum bir etkinlik sağlanmalıdır. Fotovoltaik sistemler temelde, fotovoltaik hücreler ve bunlardan üretilen doğru akımı (Direct Current, DC) alternatif akıma (Alternative Current, AC) dönüştüren elemanlar (inverter) olmak üzere iki bölümden meydana gelir. Kullanım amaçlarına göre, üretilen elektriğinin miktarını ölçen sayaç, üretilen elektriği depolayabilen akü, elektrik panosu, şarj regülatörü, vb. elemanlar sisteme ilave edilebilir. Örneğin, bir binada kullanıldığında, fotovoltaikler tarafından üretilen doğru akımı (DC) inverterler aracılıyla elektrik enerjisini bina içerisindeki cihazları çalıştırabilmek için alternatif akıma (AC) dönüştürür. Sisteme ilave edilen aküler, güneş enerjisinin yetersiz olduğu durumlarda sistemi beslemek aynı zamanda da üretilen enerjiyi depolamak için kullanılır. Sayaçlar ise, PV sistem tarafından üretilen elektrik miktarını ve/veya şehir şebekesinden kullanılan elektrik miktarını ölçmek için kullanılır. PV sistemler, ürettikleri enerjiyi şehir şebekesine verme şebekesine bağlı (grid-connected) ya da vermeme durumlarına göre şebekeden bağımsız (off-grid) olarak düzenlenebilir. FOtOvOltAiK ve mimari Amerika Yeşil Binalar Konseyi (US Green Building Council, USGBC) verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri nde genel enerji kullanımının %40 ı, elektrik tüketiminin %72 si, CO2 salınımının %39 u, temiz su kullanımının %14 nün binalar tarafından gerçekleştirilmektedir [6]. Bu durumun diğer dünya ülkeleri ve ülkemizdeki binalar için de benzer olduğu söylenebilir. Üretilen enerjinin büyük bir bölümünün doğrudan ya da dolaylı olarak binalar tarafında tüketildiğini düşüldüğünde, günümüz mimarlarına düşen görev, binaları enerji kullanıcı olarak değil üretici olarak tasarlamak, az enerji harcayan hatta üreten çevreci sistemlere yönelmek olmalıdır. Bir başka anlatımla izlenecek yol, enerjiyi mümkün olduğunca korumak, enerji verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşi kullanmak olarak açıklanabilir. Yukarıda da belirtildiği üzere fotovoltaiklerin binalarda kullanımı 1980 lı yıllar başlamış ve gelişen teknolojileri ile giderek yaygınlaşmıştır. Gelişen PV teknolojisi, güneş enerjisini binalara uyarlayabilmek için mimariye ve yapı teknolojisine yeni olanaklar sunmaktadır. Nitekim Avrupa Fotovoltaik Endüstri Birliği (European Photovoltaic Industry Association, EPIA) 2020 yılında, Avrupa da tüketilen elektrik miktarının %12 sinin fotovoltaik panellerden karşılanacağını ön görmektedir [7]. Bina kabuğunu geleneksel malzemesinden çıkarıp, güneş enerjisini BMW5 Welt Binası, Almanya aracılığı ile elektrik üreten bir sistem haline getirmek mümkündür. PV elemanlar enerji üretmenin yanı sıra bina formunun oluşmasında, bir yapı elemanı gibi davranıp yapı kabuğunun (cephe ve çatı) şekillenmesinde ve de bina yapım aşmasında önemli ve belirleyici rol oynamaktadır. PV sistemlerin mimari ile ilişkilendirilmesi, mevcut bir binaya sonradan ilave etme/ekleme (Building Added PV, BAPV) ya da tasarım aşamasında bina ile bütünleştirme (Building Integrated PV, BIPV) olmak üzere iki ayrı biçimde gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki bölümde, bina ile bütünleşmiş (Integrated, Building Integrated Photovoltaic, BIPV) sistemlerin özellikleri ele alınmıştır. Bina ile Bütünleşik Fotovoltaik Sistemler (BIPv) Çevresel, ekonomik, enerji korunumu, enerji kazanımı, prestij/imaj gibi birçok farklı amaçla binalarda kullanılan PV sistemler, ekonomik ve teknolojik yeterlilik, yapı özellikleri, kullanıcı ve uygulayıcının bilinç ve bilgi düzeyi doğrultusunda yapılarda Nisan-Mayıs 2013 EKOYAPI 91

5 ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 92 TEKNİK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER VE MİMARİ Pv sistemler mimari tasarıma entegre edilirken, elektrik üretimi İçİn maksimum verimi almak ve mimari estetik değeri yüksek binalar tasarlamak hedef olmalıdır. Şekil-01 farkı şekillerde değerlendirilebilir. Bina ile bütünleşik (BIPV) fotovoltaik sistemler temel işlevleri olan elektrik enerjisi üretmenin yanı sıra verimlilik, ekonomik, çevresel, estetik vb. açıdan da yarar sağlamaktadır. Bu yararlar, kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir. verimlilik: İletim sıradaki enerji kayıplarının azaltılması, enerji niteliliğini artırılması, gerilim kontrolü sağlanması vb. Bina Ekonomisi: Yapı malzeme giderlerinde azalma, bina işletim maliyeti ve işçilik giderlerinde azalma, PV sistem kurulumu için gerekli alan ihtiyacının ortadan kalması/azalması, vb. Sosyo-ekonomi: Yeni bir pazar oluşturmak, yeni iş imkanı sağlamak, binalarda kullanılması ile yenilebilir kaynaklar hakkında toplum bilinci oluşturmak ve eğitim imkanı arttırmak, binaya prestij kazandırmak, vb. Çevre: Çevre dostu yeşil bina tasarımına katkı sağlamak, karbon bağımsız enerji üretimini sağlamak, sera gazı miktarını düşürmek, vb. Estetik: Mimari tasarım ile uyum, mimariye artı değer katma, yenilikçi tasarıma olanak sağlama ve tasarım seçeneklerini artması, vb. mimari: Bir bina bileşeni olarak; ilave bir strüktüre ihtiyaç duymaması, ısı, su ve ses yalıtımı sağlaması, güneş kontrolü sağlaması, vb. (Şekil-01) BIPv Kullanım Yerleri Nerelerdir? BIPV sistemler enerji üretimine katkı sağlayan yapı malzemeleri olarak görülmeli ve tasarıma holistic bir anlayış ile yaklaşılmalıdır. PV sistemler mimari tasarıma entegre edilirken, elektrik üretimi için maksimum verimi almak ve mimari estetik değeri yüksek binalar tasarlamak hedef olmalı ve PV sistem ihtiyacını en aza indirmek için pasif güneş tasarımı ilkeleri dikkate alınmalıdır. Bu sistemler, mimaride kullanıldıkları yapı elemanlarını/ yapı yüzeylerini, verimsel gerekliliklerinden dolayı biçimsel; yüzeysel özelliklerinden dolayı ise görsel olarak etkiler. Işığı elektrik enerjisine çeviren PV sistemlerin verimi üzerlerine gelen ışık miktarı ile doğru orantılıdır. Sisteme ulaşan dolaysız güneş ışığının enerjisi, gökten gelen yayınık ışığa göre çok daha fazla olduğundan, gün boyunca dolaysız güneş ışığını olabildiğince uzun süre alabilmek ve güneş ışınlarının dik açı ile gelmesini sağlamak verimlilik açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, binanın coğrafi konumu, bina formu, binanın güneşe göre yönelimi, PV lerin bina kabuğundaki yönü, eğimi (güneş ışını ile yaptığı açı), sisteme gölge atabilecek doğal ve/veya yapay engellerin varlığı, vb. etkenler tasarım sırasında dikkate alınmalıdır. 92 EKOYAPI Nisan-Mayıs 2013

6 ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 93 Yapı kabuğundaki yaygın kullanım yerleri genelde, çatı ve cephelerdir. Ancak, binaların uygun koşulları sağlayan hemen hemen her yerinde kullanılabilen BIPV sistemler, yer aldıkları yapı bileşenine ve özelliklerine bağlı olarak çok değişik şekillerde uygulanabilir (Şekil-02). Bu uygulamalar aşağıdaki gibi örneklendirilebilir: Çatılar, yüksekte olmaları, çevrelerinde gölge atabilecek doğal ve/veya yapay engellerin bulunma olasılığının düşük olması nedeni ile en yaygın kullanım yeridir. PV teknolojisi doğrudan PV paneller halinde kullanılabileceği gibi klasik çatı kaplamaları (kiremit, şingle, vb.) ile birleştirilerek hem eğimli hem de düz çatılarda uygulanabilir. Cepheler, yapı kabuğunun düşey elemanı olup, burada cam, doğal taş, seramik, vb. cephe kaplama malzemeler yerine PV paneller kullanılabilir. Cepheler, saydam ve/veya saydam olmayan bölümlerden oluşur. PV paneller gün ışığı geçirim istenilen bölgelerde (pencereler) kullanılabileceği gibi güneş kontrolü istenilen bölgelerde ya da saydam olmayan (duvarlar) bölümlerde yer alabilir. Bu bağlamda, giydirme cephe sistemlerine, çift cephe, vb. uygulamalara entegre edilebilirler. Gölgeleme/güneş denetim elemanları, iç mekanlarda özellikle dolaysız güneş ışığının oluşturduğu aydınlığın ve ısının olumsuz etkilerinin denetlenmesi vb. amaçlarla kullanılırlar. PV panellerden oluşan güneş denetim elemanları, güneşin olumsuz etkilerinin denetlenebildiği gibi bina kabuğundaki PV kullanım yüzeylerini de arttıracaktır. BIPV kullanımına uygun mimari öğeler, ışıklık, atriyum, kış bahçesi, balkon, kanopi, saçak, vb. olarak sıralanabilir. (Şekil-02) Şekil-02 SONuÇ Sürdürebilirlik ve özellikle sürdürebilir mimarlık kavramlarının temelin ilkeleri, kaynaklarının korunması, yaşam döngüsü değerlendirme ve yaşanılabilir çevrelerin tasarımı olarak sıralanabilir. Bu bağlamda, enerji kaynaklarının korunumu günümüzün en güncel sorunlarında biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, fosil yakıtlar enerji kaynaklarını büyük bölümünü oluşturmakta olup rezervleri giderek tükenmekte olmasına karşı küresel enerji talebi ve tüketimi giderek artmaktadır. Bu artış doğal olarak kullanıcı olan dünya nüfusunun artması ve kullanıcıların enerji ihtiyaçlarının çoğalması ile doğru orantılıdır. Günümüzde Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği Enerji ajansı vb. kuruluşlar, geleneksel enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması, enerjinin verimli kullanılması, yenilebilir enerji kaynakların kullanımın yaygınlaştırılması gibi konularda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Güneş çağı olarak tanımlanan, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi ile ilgili sistemler ve uygulamalar yaygınlaşmıştır. Bu sistemlerden biri de fotovoltaik sistemlerdir. Fotovoltaik sistemler ilkesel olarak üzerlerine gelen güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren yarı iletken malzemelerden oluşan birimlerdir. Günümüzde, enerjinin büyük bir bölümü binalar tarafından kullanılması nedeni ile PV sistemlerin uygulandığı binalar giderek önemli hale gelmiştir. PV sistemler çatılar ve cephelerde uygulanabilir. PV sistemleri en verimli şekilde kullanabilmek için, tasarım kriterlerine dikkat etmek, binaya en fazla verim sağlayacak şekilde konumlandırmak ve tasarıma entegre etmek gerekir. Bu olgu, bina tasarımcısı olan mimarlara büyük görev düşmesine yol açmaktadır.r KAYNAKlAr Birleşmiş Milletler Çevre Programı, United Nations Environment Programme, UNEP, 2011, Enerji Raporu, World Wide Fund for Nature, WWF, Avrupa Fotovoltaik Endüstri Birliği, European Photovoltaic Industry Association, EPIA, Photovoltaic Energy Electricity From The Sun, 5. Claudia Lüling, Energizing Architecture, Design and Photovoltaics, Jovis Berlag Gmbh, Amerika Yeşil Binalar Derneği, US Green Building Council, USGBC, Fotovoltaik Endüstri Birliği, European Photovoltaic Industry Association, EPIA, Nisan-Mayıs 2013 EKOYAPI 93

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.3, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK

Detaylı

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI Selma USLUSOY ŞENYURT 1 Müjde ALTIN 2 Konu Başlık No: 4 (Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri) ÖZET Sürdürülebilirlik, enerji etkinliği kavramları

Detaylı

MİMARİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

MİMARİ ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 21. yüzyılda atacağımız en büyük adım, muhtemelen, küresel ısınmayı durdurmak olacaktır. Bunun için ülkeler, çevresel örgütlenmeler, sanayi endüstrisi ve tüketiciler, hepsi, şimdiden çevre atıklarını azaltarak

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye

Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği. WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği WWF-Türkiye Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği 3 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Tapan ve

Detaylı

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1)

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1) KONUT METU JFA ALANLARINDA 2012/2 ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOKİ KONUTLARI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.2.5 2012/2 127 (29:2) 127-141 KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Detaylı

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI

SOYAK IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI KURUMSAL SORUMLULUK RAPORU 2014 RAPOR HAKKINDA Soyak Holding in kurumsal kültürü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine bina edilmiştir. Gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri ise çevreye ve toplum değerlerine

Detaylı

BİNA DÜŞEY KABUĞUNDA FOTOVOLTAİK PANELLERİN KULLANIM İLKELERİ

BİNA DÜŞEY KABUĞUNDA FOTOVOLTAİK PANELLERİN KULLANIM İLKELERİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 3, 17-33, 2002 Vol 17, No 3, 17-33, 2002 BİNA DÜŞEY KABUĞUNDA FOTOVOLTAİK PANELLERİN KULLANIM İLKELERİ Gülser ÇELEBİ Mimarlık Bölümü,

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği ÖZET ABSTRACT

Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği ÖZET ABSTRACT Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği Koray TUNÇALP 1 Mehmet SUCU 2 Yüksel OĞUZ 3 1 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi

Detaylı

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller

Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (43-58) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (43-58) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

2. YAĞMUR SUYU GERİ KAZANIM SİSTEMİ 2.1 Tepebaşı Belediyesi Yağmur Suyu Toplama Sistemi 2.1.1 Sisteme Ait Teknik Bilgiler 2.1.

2. YAĞMUR SUYU GERİ KAZANIM SİSTEMİ 2.1 Tepebaşı Belediyesi Yağmur Suyu Toplama Sistemi 2.1.1 Sisteme Ait Teknik Bilgiler 2.1. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI 1.1 Güneş Enerjisi 1.2 Türkiye de ve Dünya da Güneş Enerjisi 1.3 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi nde Fotovoltaik Güneş Panelleri ile Elektrik Enerjisi

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI

KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI KÜRESEL ISINMA, TÜRKİYE NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ VE GELECEĞE YÖNELİK ENERJİ POLİTİKALARI Işıl Şirin SELÇUK ANKARA BAROSU YAYINLARI ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ

OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ Rana KUTLU * ÖZET Bu çalışmada, konfor koşullarının sağlanmasında ve mekanın algılanmasında mimarinin önemli öğelerinden biri olan aydınlatma konusu; enerji

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı