Artemis te. "Çelik makasla. kesmek istediler" Kurtlar vadisinde bir in daha!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Artemis te. "Çelik makasla. kesmek istediler" Kurtlar vadisinde bir in daha!"

Transkript

1 Basýn özgürlüðü kokteylinde konuþan Rauf Denktaþ gazetecilere nasihat da etmiþ. "Doðruyu yazýn, doðrular yazýldýðýnda daha iyi netice alýrsýnýz" demiþ! Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan gibi kurþunu yersiniz dememiþ. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mayýs 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3422 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜNAH ÇIKARMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BASIN ÖZGÜRLÜÐÜYMÜÞ Ali Osman BÝZ DE KANDIRIYORUZ! Erdoðan Baybars BÝR AMERÝKAN FÝLMÝ Elvan Levent CAMÝ YAPILMASINA KARÞIYIM ÇÜNKÜ... Mehmet Levent TARÝHTE EN BÜYÜK SUÇ VE EN BÜYÜK ZULÜM Yalçýn Okut Kurtlar vadisinde bir in daha! "Çelik makasla parmaklarýmý kesmek istediler" Artemis te Ýþkence Kaya Artemis Oteli'nin casino hizmetleri bölümü çalýþanlarýndan Mehmet Bal, otelin bir odasýnda sandalyeye baðlanarak kendisine nasýl iþkence yapýldýðýný gazetemize anlattý... n Casino Müdürü Hakan Atýcý'nýn Kuzey Irak'ta yaþadýklarýyla ilgili bilgiyi medyaya sýzdýrdýðý iddia edilerek cezalandýrýlan Mehmet Bal feci þekilde dövüldüðünü söyledi ve tüyler ürpertici sahneleri gözümüze serdi... "Beni yerden kaldýrdýlar. Hakan Atýcý puro makasýný istedi... Getirdiler... Bu makas iþe yaramaz, çelik makasý getirin dedi. Sonra da adamlarýna tutun diye iþaret etti. Parmaklarýmý açmaya ve kesmeye çalýþtýlar. Çok korktum. Herþeyi anlatacaðým deyince býraktýlar..." n Kollarýma girerek mutfaðýn içinden otelin ikinci katýnda bir odaya götürdüler beni. Mutfaktaki bulaþýkçýlarla diðer personelin önünden geçtik. Onlarla birlikte Erhan Kanioðlu da geldi. Eðer polise gidersem, KKTC'de elikolu uzun olduðunu ve beni mahvedeceðini söyledi Kanioðlu. Kimseye bahsetmeyeceksin dedi... n Mehmet Bal yaþadýklarýný GKK ya da anlattý... Ýskele polisi olayý örtbas mý ediyor? l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Deldirecek postu olmayan... n2. sayfada

2 METEHAN'DA UYUÞTURUCU Metehan kara giriþ kapýsýndan KKTC'ye giren bir kiþinin tasarrufunda, 20 gram hintkeneviri olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Polis bültenine göre, dünün ilk dakikalarýnda meydana gelen olayda adý ve soyadýnýn ilk harfleri U.C. olarak belirtilen ancak uyruðu hakkýnda bilgi verilmeyen kiþi tutuklandý ve üzerinde bulunan maddeye de emare olarak el konuldu. GÜNEY'DEN 250 KÝLO PÝRE ÝLACI GETÝREN KÝÞÝ TUTUKLANDI Beyarmudu kara giriþ kapýsýnda önceki gün öðleden sonra bir kiþinin aracýnda, Güney Kýbrýs menþeli 250 kilo pire ilacý bulundu; söz konusu kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, saat 16.00'da Beyarmudu'ndaki kapýda yapýlan aramada 28 yaþýndaki erkek M.G.'nin aracýnda bulunan Güney Kýbrýs'tan alýnmýþ 250 kilo pire ilacýnýn, yetkili makamdan izinsiz ithal edildiði tespit edildi. Polis, zanlý M.G.'yi tutukladý ve hakkýnda soruþturma baþlattý. KUMAR Lefkoþa'daki Saray Casino'da polisin önceki akþam yaptýðý denetimde, kumarhaneye girmeleri ve kumarhanede bulunmalarý yasak dört kiþi tespit edildi. Polis bültenine göre, söz konusu kiþiler ile kumarhane iþletmecileri hakkýnda yasal iþleme gidildi. 14 YAÞINDAKÝ SEVGÝ KAYIP Lefkoþa'da 14 yaþýndaki Sevgi Kerçin adlý gencin kayýp olduðu açýklandý. Polis bültenine göre, önceki sabah 07.30'da evinden ayrýlan Sevgi Kerçin aranýyor. KERMES VE ÇAY PARTÝSÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý Anneler Günü dolayýsýyla bugün kermes düzenliyor. UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük himayesinde gerçekleþtirilecek olan kermes, Lefkoþa Sarayönü'nde 10:00-18:00 saatleri arasýnda yer alacak. 7 Mayýs Cumartesi günü saat 15:30-18:00 saatleri arasýnda ise Hidden Garden'da defileli bir çay düzenlenecek. Etkinliklerin geliri Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne elektroþok cihazý alýmýnda kullanýlacak. SÝS VE YAÐMUR Meteoroloji Dairesi, bu sabah saatlerinde yer yer sis, Cuma ve Cumartesi günleri ise yer yer saðanak yaðmur tahmininde bulundu. Meteoroloji Dairesi'nin 11 Mayýs'a kadarki dönemi kapsayan raporuna göre dönemin ilk yarýsýnda ýlýk ve nemli hava, ikinci yarýsýnda ise serin ve nemli hava etkili olacak. Hava bugün parçalý bulutlu, sabah saatler yer yer sisli; Cuma ve cumartesi parçalý bulutlu ve yer yer saðanak yaðmurlu, pazardan çarþambaya kadar ise parçalý bulutlu geçecek. Hava sýcaklýðý mevsim normalleri üzerinde seyredecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Eh, saat sabahýn 10'unu geçti. Ýki gecedir yeterince uyumadým. Gene de uykum yok. Ama birkaç gün önceki kadar diri deðilim. Cumartesi gününden beri köydeyim. Lefkoþa'dakinden çok daha rahatým. Temiz bir hava sanýrým. Pek ender araba geçer buradan. Sessiz sedasýz. Eskiden olduðu kadar ortada kuþ da yok. Olmayýnca eskisi gibi kuþ sesi ile uyanmak da yok. Bugün sabahtan þimdiye kadar bir gumru gördüm sadece... Ýþte bir daha baktým, ne bir serçe, ne bir kýrlangýç. Bu saata kadar bir tek insan gördüm mahallede. O da bir Ýngiliz bayan. Ýki köpeðini dolaþtýrýyordu. Halovlaþtýk... Bu mahallede çoðunluk onlarda zaten... Birkaç yüz metre ileride deniz var. Eskiden uzaktan-muzaktan denizi da görürdük. Artýk yok. Önümüze iri bir bina çektiler. Ýki katlý. Hotelmiþ... Denize kadar yürümeyi denedim, gidemedim. "Bu sefere" dedim. Kayalýk bir yer. Ama tertemizdi. Yüzme bilmeyenlere göre deðildi. Hotel müþterileri için kolaylaþtýrýcý birþeyler yaptý mý, yapacak mý? Yoksa doðanýn bekaretine tokunmayacak mý? Çaresiz dert mi olur doðanýn anasýný, danasýný belleyen insan için? Þimdi kalkar "ölüme çare var mý?" dersiniz. Nerden çýkardýnýz ölümün dert olduðunu? "Ölüm haktýr, miras da helaldir"! Tabii buralarý Erdoðan Baybars'a göre deðildir. Bir zamanlar bir Türk yazarýydý diye kaldý aklýmda. Ben da rahmetli hocamýz Reþat Süleyman'dan dinledim. Yazar Viyana sokaklarýný anlatýrken þöyle demiþ: "Öyle temizdirler ki balý dök yala..." Tabii ben Lapta'nýn merkezinden ve iç sokaklarýndan bahsetmem. Dýþtan bahsederim. Benim mahalleden... Ve gibilerinden. Ýnsan boklarý bir kanalizasyonda toplanýp denize veya baþka bir yere salýnmazsa bence orasý akmazsa damlar. Biz köyden gelme yaratýklarýz. Her evin DELDÝRECEK POSTU OLMAYAN bir fýþkýlýðý vardý. Gübrenin biriktirildiði yer da orasýydý. Biriktirilir biriktirilir, topraklar gübrelenirdi o birikimlerden... "Her eve bir tuvalet" Ýngiliz "medeniyeti"nin bize armaðan ettikleri arasýndadýr. Daha önce doða, köpeklerin eksik býraktýklarýný, temizlerdi. Ölen hayvanlarýn cesetlerini halletmek da doðanýn görevi idi. Akbabalar anýnda yetiþirler, ve kýsa sürede sadece kemiklerini býrakýrlardý ölen hayvanýn. Þehirler baþka meseledir. Çünkü þehirlerde genelde sadece insanlar yaþar... Ve doðayý habire tahrip ederler. Bizim memleketten bahsederim. Beton yýðýnlarýyla rezil ettiler her tarafý. Diyeceðim o ki çoðunuz þu anda benim gördüðüm yerden görseniz dýþarýsýný, birçoðunuz "çöplük" der. Ama ben görmem. Ben sadece konuþulanlarý görürüm. Rüzgar esince eðilen kamýþlarý... Burasý benim vasiyetime çok uygun bir yer. Gittikçe içi oyulan bedenimi ruhum eðer burada terkedecekse, vasiyetimi yerine getirecekseniz, biriniz bir doktor getirip orada terk etmiþ olacaðým cesedime ölüm raporu yazdýrýr. Sonra beni birkaç yüz metre ötedeki deniz sahiline sürükler, sahildeki taþlarýn üzerinde odunla, ya da benzinle yakýn her yerim kül olana kadar. Sonra geriye ne kalýrsa denize süpürün. Ne hoca isterim ne papaz. Ne de ölü yýkayýcý. Ne de dua... Allah eðer varsa, bilirim ki dünyada aleyhime açýlan, ya da benim açtýðým her davayý olduðu gibi, onun önünde da kaybedeceðim. Ne gerek var savunmaya? Avukatlara... En sonunda pencereden birkaç serçe gördüm. Neyse... Beklentim o ki son noktayý burada koyayým. Hatýrlatayým. Ruhum bu Kýbrýs huzura kavuþmadan burayý terketmeyecek. Zafer bayraðýný diktiðinizde yanýnýzda olacaðým. Sonra ver elini özgürlük. Ýlk iþim bisiklet zilime çýkan kýzý bulup bir hatýr sormak olacak. Sonra herhalde bir teþkilat kurup zor anlarýnýzda beyaz atlarla yanýnýzda olacayýk. Ne korku, ne gaile... Deldirecek bir postumuz olmayacak ki! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÜNAH ÇIKARMAK Ýlahi papaz efendi... Yüce Tanrý'dan vahiy mi geldi sana ne... Bir ayet mi? Yalana sapma... Doðruyu... Yalnýz doðruyu söyle papaz efendi... Bu bir günah çýkarma ayini mi? Günah çýkarmaya gelen kim? Tasos'un ruhu mu?... Yoksa Klerides mi? Þu ahmak Avrupalýyý fena kandýrmýþlar deðil mi? Ne demiþler? Sen bizi üye yap, biz de plana evet diyelim mi? Vay sahtekar herifler vay... Vaz yezitler... Hiç öyle yalan söylenir mi? Söyle papaz efendi... Tanrý katýnda cezasý ne bunun? Kaç kýrbaç... Kaç kaynar kazan... Bir yalana bir týrnak mý sökerler? Yoksa hepsini mi? Keserler mi dilini? Bilirsin... Biberle idare ederler bu dünyada... Biber sürerler yalancýnýn aðzýna... Ama orda... Öbür dünyada... Cezasý bu kadar hafif olamaz deðil mi? Doðrusunu istersen ancak, benim aklým almadý þu iþi... Þu Avrupalýlar hepimizden akýllý ve hepimizden uyanýk geçinirdi... Þimdi nasýl bu oyuna geldi? Herkes bize kazýk atarken, bir kazýk da þimdi biz onlara mý attýk yani? Söyle papaz efendi... Elini Ýncil'e, Ýncil'i yüreðine koy ve söyle... Bak millet nasýl çullanýyor üstüne... Biri cüppene... Biri elindeki o mübarek asaya yapýþmýþ... Söylenecek laf mýydý o þimdi? Kandýrmýþlarsa kandýrmýþlar... Sana ne? Ne zararýný gördün ki? Ýnsan böyle devlet sýrlarýný hiç ele verir mi? Seni dokuz köyden kovarlarsa hiç þaþmam... Kýbrýs'ta onuncu köy yoktur zaten... Gitmek istesen de gidemezsin. Kaldýn mý þimdi ortada? Karýþma diyorlar sana iþte... Bu iþlere burnunu sokma... Yok ille de sokacaksýn sen yine... Yeni bir þey mi sanki? Bir papazýn bu iþlere karýþmasý? Ýlk kez mi gördüler? Ýlk kez mi duyuyorlar sýnýrlarýn Girne'de bittiðini? Ýlk cumhurbaþkanýmýz bir papaz deðil miydi? Ve Tanrý'nýn bir mucizesi olarak kurtulmadý mý o kalleþ cuntanýn kurþunlarýndan? Ýngiliz yardým etmiþmiþ... Ýnanma... Anasýna renga bile almaz pinti Ýngiliz bu dünyada... Tanrý'nýn bir lütfudur bu da... Musa'nýn yakarmasýyla deniz nasýl yarýldýysa, burada da Kýbrýs yarýldý... Ve geçit verdi ona! Kýbrýs'ýn nasýl yarýlýp ikiye ayrýldýðýný o da gördü yeniden döndükten sonra... Söyle papaz efendi... Bu yalanýn günahý çok büyük deðil mi? Ama kabul et ki, sizin mabedin de payý çok büyük bunda... Tanrý da evet demenizi istemezdi deðil mi? Gökten yine bir vahiy geldi... Yine bir ayet... Evet diyenler cehenneme gitmeyecek miydi? Kestiniz bileti... Çaldýnýz trenin düdüðünü... Cehenneme gitmeyi kim ister ki? Ama madem Yüce Ýsa da öyle buyurmuþtu, elden baþka ne gelirdi... Tasos'un gözyaþlarý cennette akan pýnarlar gibiydi... Günah çýkaranlarýn günahlarý söylenmez papaz efendi... Neden ele verdin herkesi... Sen de sus biraz... Konuþma... Sanki sen hiç yalan söylemedin mi? Hiç kandýrmadýn mý kimseyi? Hani o evet diyenler cehenneme mi gitti? Kaç evetçi öldü o günden bu yana? Mektuplarý gelir arasýra... Cennetten... Yazdýðýmda ben de yazarým adresimi... Mersin/10 Turkey... Yakýnda ben de geleceðim sana günah çýkarmaya... Haberin olsun... Bir günah iþledim ben de... Yazamam buraya...

3 AFRÝKA dan mektup... Afrika (Özel)- Karpaz'da görkemli yapýsýyla gelip geçenlerin dikkatlerini üzerinde toplayan Artemis Otel'de, 'Kurtlar Vadisi' isimli TV dizisindeki olaylarý anýmsatan olaylar yaþandýðý öðrenildi. Gazetemize gelerek þikayette bulunan 32 yaþýndaki Maðusa doðumlu Mehmet Bal, yaklaþýk bir yýldýr bu otelin casino hizmetleri bölümünde çalýþtýðýný, ancak asýlsýz bir suçlama ile geçtiðimiz hafta otelde casino müdürü Hakan Atýcý ve adamlarý tarafýndan korkunç bir iþkenceye tabi tutulduðunu söyledi. 23 Nisan'ý 24 Nisan'a baðlayan gece, Ebru Gündeþ konserinden sonra bir odaya kapatýldýðýný, bir sandalyeye baðlandýðýný ve ölümle tehdit edilerek kendisine iþkence yapýldýðýný söyleyen Mehmet Bal, çelik makas ile parmaklarýný kesmek teþebbüsünde bulunulduðunu da anlattý. SUÇLAMA Bu olay Türkiye medyasýnda patlayan bir haberden dolayý meydana geldi. Habere göre, 2010 Mart'ýnda casinoya müþteri bulmak için Kuzey Irak'a giden Artemis Casino Müdürü Hakan Atýcý, orada casinoya gelip giden Abdülvahid Macid Muhammed'in silahlý adamlarý tarafýndan kaçýrýlmýþ ve serbest býrakýlmasý için Kýbrýs'taki Artemis Otel'den 750 bin dolarlýk fidye talep edilmiþti. Macid Muhammed güya bu casinoda hileli iþler yapýldýðýný öne sürerek, fidye yoluyla kaybettiði parasýný geri istiyordu. Daha sonra Irak'taki çeteye Kýbrýs'taki otelden 500 bin dolar gönderilmesi konusunda anlaþmaya varýldý ve bu para oraya iletilerek Hakan Atýcý'nýn hayatý kurtarýldý. Haber buydu, ancak tüm bunlarýn uydurma ve senaryo olduðu ileri sürülüyordu haberde... Hakan Atýcý'nýn otelden 500 bin dolar sýzdýrmak için bu yola baþvurduðu ve kendisini rehin alýnmýþ gibi gösterdiði iddia ediliyordu. Bu bilgileri Mehmet Bal'ýn medyaya sýzdýrdýðýndan þüphelenen otel yönetimi onu konuþturmak için önce iþkence yaptý, sonra da otelden kovdu. BAGAJA KAPATTILAR Mehmet Bal gazetemize verdiði bilgide, otel plajýnda bulunduðu sýrada üstüne çullandýklarýný, sonra da casino aracýnýn bagajýna kapatarak oteldeki odaya götürüp bir sandalyeye baðladýklarýný söyledi ve þunlarý anlattý: "Hakan Atýcý bana, herþeyi anlat, yoksa seni öldüreceðim dedi. Bildiklerimi anlatým, ama tatmin olmadý. Vurun dedi yanýndakilere. Yumruk ve tekmelerle vurmaya baþladýlar. Genel Koordinatör Yusuf Arslan geldi sonra. Patronlarýmýzýn, yani Burak Kaya, Doruk Kaya ve Burhanettin Kaya'nýn emriyle geldiðini söyledi. Bildiðin herþeyi anlat, yoksa öldürsünler diye seni bu adamlara býrakýr giderim dedi." Kanlar içinde býrakana kadar kendisini feci þekilde dövdüklerini anlatan Mehmet Bal, daha sonra þunlarý söyledi: "Beni yerden kaldýrdýlar. Hakan Atýcý puro makasýný istedi. Getirdiler... Bu makas iþe yaramaz, çelik makasý getirin dedi. Sonra da adamlarýna dönerek tutun dedi. Hakan parmaklarýmý açmaya ve kesmeye çalýþtý. Çok korktum. Herþeyi anlatacaðým, dedim. Býraktýlar ve yeniden sandalyeye oturttular beni..." ERHAN KANÝOÐLU Kendisine bu iþkencenin yapýldýðý sýrada içeriye casinonun sürekli müþterilerinden Erhan Kanioðlu'nun da girdiðini, ona nerelisin diye sorduðunu, sonra da Hakan Atýcý ile fýsýldaþarak dýþarý çýktýklaýrný ve tekrar içeriye döndüklerini söyleyen Mehmet Bal nasýl serbest n Avukatlarýnýn gönderdiði fakstaki bir yazýyý el yazýmla yazdýrdýlar ve altýna da imzamý attýrdýlar. Hiç baský altýnda kalmadan bu yazýyý yazdýðýmý belirtmemi istediler. Serbest kalmak için istedikleri herþeyi yaptým. Þimdi Burhanettin Kaya gelecek, ne söylerse cevap verme diye tenbihlediler. Burhanettin Kaya geldi... Söyleseydin 5-10 kuruþ verirdik sana, tüüü yüzüne, dedi. Artemis te iþkence n Sýrtýmdaki elbiseler kanlý ve parçalanmýþtý. Soðuk suyla banyo yapmamý söylediler. Zorladýlar. Banyo yaptým ve temiz elbiseleri giydim. Kanlý elbiselerimi bir çöp poþetine koyup götürdüler... býrakýldýðýný da þöyle anlattý: "Kollarýma girerek mutfaðýn içinden otelin ikinci katýnda bir odaya götürdüler beni. Mutfaktaki bulaþýkçýlarla diðer personelin önünden geçtik. Onlarla birlikte Erhan Kanioðlu da geldi. Eðer polise gidersem, KKTC'de eli-kolu uzun olduðunu ve beni mahvedeceðini söyledi Kanioðlu. Kimseye bahsetmeyeceksin dedi. Temiz elbise istediler. Sýrtýmdaki elbiseler kanlý ve parçalanmýþtý. Soðuk suyla banyo yapmamý söylediler. Zorladýlar. Banyo yaptým ve temiz elbiseleri giydim. Kanlý elbiselerimi bir çöp poþetine koyup götürdüler. Beni öðlen saat 12'ye kadar orada tuttular. Aileme birileri telefon açmýþ. Mehmet'i öldürmüþ olabilirler, çok kötü dövmüþler, hayatýndan endiþeliyiz demiþler. Ailemin polise baþvurmasý üzerine Hakan Atýcý odaya geldi ve bana, artýk herþey bitti, seni evine göndereceðiz dedi. Otel Genel Müdürü Nihat'ýn odasýna gittik sonra. Plajda bana vuran korumalardan Berat da ordaydý ve parmaðý sarýlýydý. Bana vururken parmaðý kýrýlmýþ. Bana baský altýnda bir sürü kaðýt imzalattýlar... Bu olayý polise götürürsen, seni öldürürüz, diye tehdit ettiler. Zorla ailevi nedenlerden dolayý istifa dilekçesi yazdýrdýlar. Avukatlarýnýn gönderdiði fakstaki bir yazýyý el yazýmla yazdýrdýlar ve altýna da imzamý attýrdýlar. Hiç baský altýnda kalmadan bu yazýyý yazdýðýmý belirtmemi istediler. Serbest kalmak için istedikleri herþeyi yaptým. Þimdi Burhanettin Kaya gelecek, ne söylerse cevap verme diye tenbihlediler. Burhanettin Kaya geldi... Söyleseydin 5-10 kuruþ verirdik sana, tüüü yüzüne, dedi. Bir taksi çaðýrýp beni eve gönderdiler." GKK'YA GÝTTÝ Ayný gün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýna giderek herþeyi anlattýðýný söyleyen Mehmet Bal, daha sonra Ýskele polisine de gittiðini belirterek þöyle dedi: "Ýskele polisi olayý kapatmaya çalýþýyor, çünkü Ýskele Polis Amiri Ahmet Zaim tüm konserlerde davetli olarak, Kaya Artemis'te en ön masalarda oturuyor. Tekrar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na gittim ve Ýskele polisi bu olayý örtbas etmeye çalýþýyor, yeterli ilgiyi göstermiyor, diyerek durumu anlattým." MAHKEME Memet Bal tüm bu yaþadýklarýndan sonra bir de oteldeki korumalardan Berat'ýn kendisinden davacý olduðunu söyledi... Plajdaki olay sýrasýnda Bal'ýn kendisine vurarak parmaðýný kýrdýðýný öne süren Berat mahkemeye baþvurmuþ. Mehmet Bal ise parmaðýn kendisine vurulurken kýrýldýðýný söylüyor. Dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan Bal 20 bin TL þahsi kefaletle serbest býrakýldý ve kimliðine el konularak yurtdýþýna çýkýþý da yasaklandý. Polis ve mahkemenin Bal'ýn þikayetlerine ne zaman bakacaðý ise bilinmiyor. ex istence Elvan Levent BÝR AMERÝKAN FÝLMÝ 'Hiçbirimiz kendimizi dýþardan görmüyoruz', cümlesini herkesin kafasýna iyice kazýnmasýný istiyorlarmýþ gibi tekrar edip dururlardý aktörlük fakültesinde ders veren hocalar. Berbat rol yaparak kimseyi kandýramazdýnýz yani. Aynanýn önünde durmak da bir iþe yaramýyordu. Çünkü aynanýn önünde durduðunda insan, aynanýn önünde durduðunu bilir, bunun gayet farkýnda olur ve hemen kendine çeki düzen vermeye koyulurdu. Kendi olmazdý aynanýn önünde, tam tersine kendi olmaktan çýkardý, sanki aynayý kandýrabilirmiþ gibi. Birisi baþka bir gezegenden dünyadaki halimize baksa, hakkýmýzda aynen böyle bir izlenime kapýlýrdý sanýrým. Burada kendi kendimizi kandýrdýðýmýzý, ne yaptýðýmýzýn farkýnda olmadýðýmýzý düþünürdü.. Sanki kocaman bir sahnedeki bir grup insanýn, izleyicileri kandýrmaya çalýþtýklarý izlenimine kapýlýrdý. Berbat bir fikir, berbat bir oyunculuk, senaryoda kopukluklar, abüsrd bile sayýlamayacak kadar bayaðý sahneler... Her haliyle, hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan oyunlardý bunlar. Amerika dünyanýn '1 numaralý terörist'ini vurmuþ, cesedini de kimseye göstermeden denize atmýþtý. Sonra da Ýslam dünyasýnda kopan 'cesedin denize atýlmasý günah' yaygarasýnýn ardýndan, Bin Ladin'in denize atýlmadýðýný, Ýslami adetlere uygun þekilde, denize 'gömüldüðünü' anlatmaya baþlamýþtý. Cesedi yýkamýþlar, içinde aðýrlýk olan beyaz bir kefene koymuþlar ve gemideki tahtadan bir platformdan suya býrakmýþlar... Yetkili bir asker Ýslami kurallara uygun olarak Ýngilizce yazýlmýþ dini bir metin bile okumuþ... Ve bu Ýngilizce metin gemide Arapça bilen birisi tarafýndan Arapça'ya da çevrilmiþ... Düþünün... Ne incelikler... Neredeyse gözlerimiz yaþardý okurken... Bizi mi kandýrýyorlar yoksa, kendilerini mi? Tam on yýl boyunca yakalamaya çalýþtýklarý adamý, sonunda vurup öldürüyorlar. Öldüðü için sevinçten deliye dönüyorlar... Üstüne de dört dörtlük bir törenle, bütün kurallara uygun bir þekilde onu denize gömdüklerini' söylüyorlar... Acaba Amerikan askerleri Ýslama uygun olarak ellerini açýp dua da ettiler mi? Öyle bir habere rastlamadým ama bunu çok merak ettim doðrusu. Senaryoya böyle bir sahne eklemeyi biraz abartýlý buldular herhalde. Bu bir Amerikan filmi olsa da Hollywood yapýmý deðildi neresinden baksanýz. Ama Hollywood da boþ durmuyordu tabii. Bu beklenmedik geliþmelerle Hollywood yapýmý Bin Ladin filminin seneryosu üzerinde yeniden uðraþmaya baþlamýþ bile senaristler. Ortada bir sürü soru vardý ne de olsa. Örneðin Amerikalýlar tek kurþunla öldürdüklerini söylemiþlerdi Bin Ladin'i... Ama ardýndan cesedin kimseye gösterilemeyecek kadar kötü bir durumda olduðunu açýkladýlar. Tek kurþunla öldürülen adamýn cesedi kimseye gösterilemeyecek halde olabilir miydi? Öyleymiþ... O kadar berbat bir haldeymiþ ki, kimseye göstermeden gizli gizli denize atmýþlar. Atmamýþlar, denize gömmüþler... Arada fark var biliyorsunuz... Ekber Ahmed, ki kendisi Amerika'daki bir üniversitede Ýslami Bilimler Bölümü baþkaný, Bin Ladin'in gömülmesi halinde, mezarýnýn müritleri tarfýndan akýna uðrayacaðýný ve Bin Ladin efsanesinin büyümeye devam edeceðini söylüyordu... Bu yüzden denize atmýþlar cesedini... Atmamýþlar, denize gömmüþler... Birbirimizi görebilirdik ama, kendi kendimize dýþardan bakmamýz imkansýzdý. Týpký kendi çektiðimiz fotoðraf karesinde olmamýzýn imkansýz olduðu gibi... Eðer ortada bir hile yoksa tabii...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Saðlýksýz saðlýðýmýz çöküyor günden güne El ver tabip bu yara sensiz iflâh olmuyor Ziller deðil adeta çanlar çalmakta yine Yoksa saðýr kulaklar bunu da mý duymuyor? Kalay SAYGIDEÐER HÜMANÝST KARDEÞ Saðlýk baþta olmak üzere, en temel sorunlar dönüp dolaþýp kontrolsüz nüfusa baðlanýyor. Hani "solcu" akademisyenlerimizin "ýrkçý sayýlmama" korkusundan hiç lafýný etmediði, lafýný edenleri de ýrkçýlýkla suçladýðý nüfustan söz ediyoruz. Eee saygýdeðer hümanist kardeþ, sözgelimi saðlýk alanýnda dað gibi birikmiþ sorunlarý nasýl çözeceðiz? Bak Tabibler Birliði diyor ki; "Ziller deðil çanlar çalýyor." Memlekete giren çýkan belli deðil, hastanelere giren çýkan belli deðil? Ýstatistik bile tutamayacak haldeyiz kendi ülkemizde? Sence çanlar, ne için, kimin için çalýyor akademisyen kardeþ? Söylesene!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BASIN ÖZGÜRLÜÐÜYMÜÞ... Mayýs ayýnýn 3'ünde Dünya Basýn Özgürlüðü Günü kutlamalarý yapýldý... Demeçler verildi... Nutuklar atýldý... Ancak neyin ne olduðu bir türlü açýklanmadý... Basýnýn özgür olmasý demek o ülkenin özgür olmasý demektir. Basýn mensuplarý olarak bizlerin özgür olmasý mümkün mü? Bazýlarýmýz özgür olduðumuzu söylüyorlar, savunuyorlar diyelim... Ne yorum yapmaya gerek var bu konuda, ne de tartýþmaya... Özgürlüðün olmadýðý, baþka bir ülkenin silahlý kuvvetleri ve de sivil otoritesi tarafýndan teslim alýnmýþ bir toprak parçasý üzerindeki yerlilerin yaþamý esirlik yaþamý ile eþtir... Ülkemiz ikiye bölünmüþ... Bunu reddettiðimiz zaman casus diye Türk generali ve iþbirlikçi yerli liderlik tarafýndan tutuklalnýp hücrelere atýlýrsan... Gazetecinin yazdýðý yazýlar nedeniyle yüz yýllar öncesinden kalma sömürge idaresi yasalarýyla yýllar süren yargýlanmasý devam ediyorsa... Özgürlük bunun neresindedir?.. Aslýnda tek cümleyle söylemek gerekir. Bizim basýnýmýzda özgürlük yoktur... Gazeteci arkadaþlarýmýz özgür deðillerdir... Ülkemizin ikiye bölünmüþ ve baþka bir ülke tarafýndan kontrol altýna alýnmýþ olmasýndan dolayý deðildir sadece basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn özgür olmamalarý... Çalýþtýklarý basýn yayýn kuruluþlarý da önemlidir... Patronlar veya siyasi partilerin güdümündedir basýnýmýzýn yüzde doksan dokuzu... Bulunduðu siyasi partiye aykýrý yayýn yapmak gazetecinin mesleki hayatýnýn sonunu getirir... Patronlarýn çýkarlarýna da ters hareket edilirse elemana çantasýný toplayýp evine dönmesi söylenir. Salý günkü yayýnýmýz aslýnda bu konuda bir ibret örneðidir. Telsim þirketi Ortaköy'de mahalle arasýnda kurduðu baz istasyonlarýný reklam panolarýyla kapatmýþ... Ancak bölge halký kanser tehlikesine karþý imza kampanyasý baþlatmýþ ve bine yakýn imza toplamýþ. Vatandaþlar ellerine aldýðý imza listeleriyle çalmadýk kapý býrakmamýþlar... Tüm basýn yayýn organlarýnýn kapýsýný çalmýþlar. Dertlerini anlatmýþlar ama kimse onlara yardýmcý olamamýþ... Bize geldiler en sonunda... "Tüm gazeteleri, televizyon kanallarýný dolaþtýk. Reklam aldýklarý için bize yardýmcý olamayacaklarýný söylediler. 'Gidin Afrika gazetesine, ancak onlar yazar' dediler..." Biz de manþetten verdik bu haberi... Toplumun saðlýðýný ilgilendiren bir olayý gözardý etmemiz mümkün olur muydu? Gazetenin yayýnlanmasý bile abes olurdu diðerleri gibi davranmýþ olsaydýk... Sermaye kesiminin vereceði reklam paralarýna dayarsanýz sýrtýnýzý iþte böyle olur iþler... Özgürlükten söz edemezsiniz, ülkeniz iþgal altýnda olmasa ve demokrasiyle idare edilse de... HÜKÜMETE YARINA KADAR SÜRE n HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝ: SÜT PARALARI CUMAYA KADAR ÖDEMEZSE YAÞANACAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAÐIZ... n "LEFKOÞA'DA BU KEZ AYLARCA KALIRIZ... GERÝSÝNÝ HÜKÜMET DÜÞÜNSÜN..." Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði, hükümeti, 2 aydýr ödenmeyen süt paralarýnýn Cuma gününe kadar ödenmemesi halinde "yaþanacaklardan sorumlu olmayacaklarý" konusunda uyardý. Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðlularý dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, KKTC tarihinde ilk kez süt bedellerinin ödenmesinde böylesi bir gecikme yaþandýðýný belirterek, hayvancýlarýn da üreticilerin de dayanacak gücü kalmadýðýný belirtti. KTBK ÝHALESÝ Her yýl Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri'nin et ihalesini alan Toprak Ürünleri Kurumu'nun da dün gerçekleþtirilen ihaleyi kaybettiðini ve ihalenin Türkiye'den bir firmaya kaldýðýný anlatan Naimoðlularý, "Bu bizim sonumuzdur. Hükümete de inancýmýz kalmamýþtýr" dedi. "HÜKÜMET BÝZÝ MEMUR YAPSIN" Kendilerinin rekabet edebilmek için fiyatlarda indirim yaptýklarýný ancak hükümetin hem ithal etin önünü açmak için uðraþtýðýný hem de mazot ve yem zamlarýyla kendilerini daha da zora soktuðunu söyleyen Naimoðlularý, "Hükümet açýk ve dürüst davranarak üretici, hayvancý istemediðini açýklasýn ve bizi de memur yapsýn" ifadelerine yer verdi. Hayvan baþýna Doðrudan Gelir Desteði ödemelerine Sayýþtaylýðýn el koyduðunu ve 1 milyon TL civarýnda yolsuzluk olduðunu savunan Naimoðlularý, gerçek üreticinin maðdur olduðunun ortaya konulduðunu söyledi, "Sorumlular hesap vereceðine yüzlerce üreticimiz yaklaþýk 10 aydýr hayvan baþýna ödemelerini alamamýþtýr" dedi. LEFKOÞA'DA AYLARACA KALIRIZ Naimoðlularý, hükümetin Cuma gününe kadar en azýndan 20 milyon TL civarýndaki sür paralarýný ödememsi halinde yaþanacaklardan sorumlu olmayacaklarýný belirterek, "Geçen sefer geçiþ süreci yaþanmasý konusunda mutabýk kalarak uzlaþtýk... Kandýrýldýk... Bu sefer kýþ da deðil; aylarca kalýrýz Lefkoþa'da... Varsýn gerisini hükümet düþünsün" þeklinde konuþtu. BAKANLAR KURULU... KÜÇÜK: BÝRKAÇ GÜN ÝÇÝNDE ÖDEME YAPILACAK Bakanlar Kurulu, Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün saat 11.00'de toplandý. Baþbakan Ýrsen Küçük, toplantýda bakanlýklarla ilgili rutin konularýn ele alýnacaðýný söyledi. Küçük, dün gece gýda ithalatçýlarýyla bir araya geldiðini, bu grupla yeniden bir araya gelebileceðini söyledi. Baþbakan Küçük, hafta sonu yapýlmasý planlanan toplantýya Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un da katýlacaðýný kaydetti. Ekonomik önlemlerle ilgili olarak gýda ihracatçýlarý dýþýndaki kesimlerle de bir araya geleceklerini söyleyen Küçük, çiftçi ve hayvancýlara yapýlmasý gereken ödemeler konusunda çalýþmalarýn sürdüðünü ve birkaç gün içinde bir kýsým ödemenin yapýlacaðýný açýkladý. KKTC-TC Karma Ekonomik Konsey toplantýsýnýn cumartesi günü yapýlabileceðini de belirten Küçük, toplantýnýn Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun amcasýnýn cenazesi nedeniyle kýsa süreceðini ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CAMÝ YAPILMASINA KARÞIYIM ÇÜNKÜ... "Ýþimiz Allaha kaldý" diyorsanýz; cami yapýlmasýna neden karþý çýktýðýnýzý da açýklamak zorunda olduðunuzun farkýndasýnýz umarým... Ve bekliyorum. Gerekçesiz hüküm olmaz..." Yukarýdaki sözler, sevgili Erdoðan Baybars'ýn 28 Nisan tarihindeki Lololo sayfasýnda çýktý. "Þaziye'nin görüþü" olarak... Kuzey Kýbrýs'ta daha fazla cami yapýlmasýna karþý olanlardan biriyim ben de. Tabii yapýlmýþ olanlara da. Bu nedenle kendimi sorunun muhataplarýndan biri saydým. Þaziye'ye de, görüþüne de saygým var. Cami yapýmýna neden karþý olduðumu, en azýndan kendi adýma açýklamam gerektiðini düþündüm. Ne zamandýr ha bugün ha yarýn diye erteledim. Araya baþka konular girince bugüne kaldý. Önce þunu söyleyim. Özelde müslümanlýk, genelde dinlerle aram hiç iyi deðil. Dinin ve ýrkçýlýðýn, insanlýðýn en büyük iki düþmaný olduðunu düþünmüþümdür hep. Tarihe baktýðýmýzda... Ýkisi adýna da oluk oluk insan kaný aktýðýný görürüz bugüne kadar. Hâlâ da akýyor. Ýkisi de düþmanlýk ve kin emzirmiþtir hep. Hâlâ da emziriyorlar. Kuzey Kýbrýs'ta cami yapýlmasýna karþýyým, çünkü... Ülkemin camiden önce okula ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Oysa burada cami sayýsý, okul sayýsýndan çok fazladýr. Mevcut okullarýmýzýn ise, alt yapýlarý da, üst yapýlarý da dökülmekte... Sýnýflarýn tavanlarý çocuklarýmýzýn baþýna çökmekte... Yine çocuklarýmýzýn su içtikleri çeþmelerden asbestli sular akmaktadýr. Daha çok okula ihtiyacýmýz varken ve mevcutlar da parasýzlýk yüzünden böylesine dökülürken, cami yapýmýna para harcamak akýl iþi deðildir. Kaldý ki müslüman adama ibadet için mutlaka cami gerekmez. Bunu pekâlâ evinde de yapabilir. Cami yapýlmasýna karþýyým, çünkü... Hastanelerimizde yaþamsal önemdeki týbbi araç gereçlerin büyük eksikliði var. Para yok diyerek bu araç gereçler alýnmýyor! Yine hastanelerimizde yýlýn 7. ayýndan itibaren hastalarýmýza verecek ilâç bulunmuyor. Kanserde dünya beþincisiyiz ama tam teþekküllü bir kanser hastanemiz yok! Kanserden ve kalpten gidiyoruz en çok, ama tam teþekküllü bir kalp ve damar hastanemiz yok! Bu durumda insanlarýmýz camilerde mi þifa arayýp bulacaklar?! Cami yapacaðýmýza, hastaneler, saðlýk ocaklarý, okullar yapsak... Buralarý yeterli týbbi cihaz, araç gereç ve ehil personelle donatsak çok daha hayýrlý bir iþ yapmýþ olmaz mýyýz? Eðer inanýyorsak, öylesinin Tanrý katýnda da çok daha makbul olmasý gerekmez mi? Cami yapýlmasýna karþýyým çünkü... Çevre sorunlarýmýz neredeyse gýrtlaðýmýzý sýkacak... Elektrik santrallarýmýzýn bacalarý yýllardýr zehir saçýyor. Ýnsanlarýmýz kanserle kucak kucaða... Bu bacalara birer filtre takacak paramýz yoksa, cami için nerden bulunuyor? Yaz kapýda... Dikmen çöplüðü yine yanacak cayýr cayýr... Ve insanýmýz günlerce bu zehirli dumaný soluyacak. Bu çöplüðün ýslahýný, camilerde dua ederek mi saðlayacaðýz? Yazla birlikte orman yangýn tehlikeleri de kapýda. Ama bizim bir tek yangýn uçaðýmýz ya da helikopterimiz yok. Bu tehlikeleri camilerde tespih çekerek mi bertaraf edeceðiz? Elbette gerekçelerim bu kadar deðil. Bunlar ilk aklýma gelenler Þaziye... Bilmem yeterli mi?

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3972 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MEMLEKETÝN DURUMUNU MU SORDUNUZ? Derviþ Eroðlu Amerika'da ikinci kez baþkan seçilen Barack Obama'yý kutlamakta gecikmedi. Ýrsen Küçük ise Obama'yý kutlamak için Lefkoþa'daki mahkeme sonucunu bekleyecek! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Aralýk 2010 Salý YIL: 10 SAYI: 3288 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kurulacak yeni havayolu þirketinin %60'ý özel sektör, %30'u devlet ve %10'u THY'nin olacak. 7 kiþilik yönetim kurulunda ise 4 üye THY'den, 2 özelden, 1 de devletten yer alacak. En az hisse sahibi en çok

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aðustos 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3902 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TOPARLANIYORUZ. Durup dururken gazetemizin ödenmiþ telefonu kesildi. Arýzayý aradýk. Geliyoruz dediler, gelmediler. Telefon hala kesik... Ve bugün de 30 Aðustos Zafer Bayramý... Dinleme servisi acaba tatile mi çýktý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Ocak 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3302 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 2011'ÝN ALTIN. "Ben eski bir TMT'ciyim, ama artýk bu rezilliðe katlanamam... Biz bugünler için mi savaþtýk?" diye feryat ediyor yurttaþýmýz... Savaþmýþlar, vuruþmuþlar, ama galiba içimizde yanlýþ adamlarý vurmuþlar!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3851 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SON HABERLERÝ ALDIÐINIZDA ELMA KURDU Yeni Polis Genel Müdürü mü arýyorsunuz? KKTC'yi Erdal Emanet'e emanet edin! Hem iyi biber gazý kullanýr, hem de bayraðýmýzý indirmeye kalkan Rum olursa haddini bildirir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor

ONUR HAVAYOLLARI'YLA. Dolgun Dalgýçoðlu. Kendilerine ve hükümete 15 Aralýk'a kadar süre tanýdýlar... Yeniden idam istiyor Siyasi partilerimiz þimdiden seçim hazýrlýðýna baþladýlar. "Fasulyenin yahnisi, gitti geldi aynisi" demeyesiniz diye canla baþla uðraþýyorlar. Ýnanmayýn, mevzinizde kalýn siz. Kum torbalarý arkasýnda!

Detaylı

Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Yaseminlerimizi geri alacaðýz Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent.

TARÝH: 22 Aralýk 2013 Pazar YIL: 13 SAYI: 4381 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KÝM ÇIKACAK? GÖRMEDÝÐÝMÝZ MUTLULUÐUN BEDELÝ. Elvan Levent. Türkiye'de olup biten olaylarýn özeti ne, bilir misiniz? Bir çete üyesi çete þefine haber vermeden kendi kendine iþler yapmaya kalkmýþ... Çete þefi de onu cezalandýrmýþ... Ýþte bütün mesele bu! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3641 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Darbenin ilk saatleri. Nüfusumuzu 'doðru' tahmin eden TC Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça oldu yalnýz. Maþallah, iyi bir totocu... Acaba Real Madrid-Barcelona maçýný da tutturdu mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aralýk 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza

TARÝH: 7 Aralýk 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4730 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) 2 aðýr yaralý Yüzyüze çarpýþtýlar. Kumyalý'da feci kaza DP'den istifa eden üç milletvekilinin dün UBP'ye girmesinden sonra UBP'de istifalar baþlamýþ... Ýlk istifa eden de Muhabbet Mevsimler olmuþ... Mevsimi geldi demek artýk! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010 Pazar YIL: 9 SAYI: 3216 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tayyip Erdoðan asimilasyonu bir insanlýk suçu saydýðýna göre, Kýbrýs'ta kendisinin de ayný suçu iþlediðini kabul etmiyor demek... Boþuna havanda su dövmeyin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Ekim 2010

Detaylı

Küçük'ü CTP kurtardý

Küçük'ü CTP kurtardý Ankara'dan gelen talimat üzerine CTP ortak mutabakata attýðý imzayý da çiðnedi... Bir de yönetime gelirlerse, Ankara'ya baðlýlýklarýnýn o zaman nasýl olacaðýný düþünün... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı