Artemis te. "Çelik makasla. kesmek istediler" Kurtlar vadisinde bir in daha!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Artemis te. "Çelik makasla. kesmek istediler" Kurtlar vadisinde bir in daha!"

Transkript

1 Basýn özgürlüðü kokteylinde konuþan Rauf Denktaþ gazetecilere nasihat da etmiþ. "Doðruyu yazýn, doðrular yazýldýðýnda daha iyi netice alýrsýnýz" demiþ! Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan gibi kurþunu yersiniz dememiþ. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Mayýs 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3422 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GÜNAH ÇIKARMAK l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... BASIN ÖZGÜRLÜÐÜYMÜÞ Ali Osman BÝZ DE KANDIRIYORUZ! Erdoðan Baybars BÝR AMERÝKAN FÝLMÝ Elvan Levent CAMÝ YAPILMASINA KARÞIYIM ÇÜNKÜ... Mehmet Levent TARÝHTE EN BÜYÜK SUÇ VE EN BÜYÜK ZULÜM Yalçýn Okut Kurtlar vadisinde bir in daha! "Çelik makasla parmaklarýmý kesmek istediler" Artemis te Ýþkence Kaya Artemis Oteli'nin casino hizmetleri bölümü çalýþanlarýndan Mehmet Bal, otelin bir odasýnda sandalyeye baðlanarak kendisine nasýl iþkence yapýldýðýný gazetemize anlattý... n Casino Müdürü Hakan Atýcý'nýn Kuzey Irak'ta yaþadýklarýyla ilgili bilgiyi medyaya sýzdýrdýðý iddia edilerek cezalandýrýlan Mehmet Bal feci þekilde dövüldüðünü söyledi ve tüyler ürpertici sahneleri gözümüze serdi... "Beni yerden kaldýrdýlar. Hakan Atýcý puro makasýný istedi... Getirdiler... Bu makas iþe yaramaz, çelik makasý getirin dedi. Sonra da adamlarýna tutun diye iþaret etti. Parmaklarýmý açmaya ve kesmeye çalýþtýlar. Çok korktum. Herþeyi anlatacaðým deyince býraktýlar..." n Kollarýma girerek mutfaðýn içinden otelin ikinci katýnda bir odaya götürdüler beni. Mutfaktaki bulaþýkçýlarla diðer personelin önünden geçtik. Onlarla birlikte Erhan Kanioðlu da geldi. Eðer polise gidersem, KKTC'de elikolu uzun olduðunu ve beni mahvedeceðini söyledi Kanioðlu. Kimseye bahsetmeyeceksin dedi... n Mehmet Bal yaþadýklarýný GKK ya da anlattý... Ýskele polisi olayý örtbas mý ediyor? l 3. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Deldirecek postu olmayan... n2. sayfada

2 METEHAN'DA UYUÞTURUCU Metehan kara giriþ kapýsýndan KKTC'ye giren bir kiþinin tasarrufunda, 20 gram hintkeneviri olduðuna inanýlan madde ele geçirildi. Polis bültenine göre, dünün ilk dakikalarýnda meydana gelen olayda adý ve soyadýnýn ilk harfleri U.C. olarak belirtilen ancak uyruðu hakkýnda bilgi verilmeyen kiþi tutuklandý ve üzerinde bulunan maddeye de emare olarak el konuldu. GÜNEY'DEN 250 KÝLO PÝRE ÝLACI GETÝREN KÝÞÝ TUTUKLANDI Beyarmudu kara giriþ kapýsýnda önceki gün öðleden sonra bir kiþinin aracýnda, Güney Kýbrýs menþeli 250 kilo pire ilacý bulundu; söz konusu kiþi tutuklandý. Polis bültenine göre, saat 16.00'da Beyarmudu'ndaki kapýda yapýlan aramada 28 yaþýndaki erkek M.G.'nin aracýnda bulunan Güney Kýbrýs'tan alýnmýþ 250 kilo pire ilacýnýn, yetkili makamdan izinsiz ithal edildiði tespit edildi. Polis, zanlý M.G.'yi tutukladý ve hakkýnda soruþturma baþlattý. KUMAR Lefkoþa'daki Saray Casino'da polisin önceki akþam yaptýðý denetimde, kumarhaneye girmeleri ve kumarhanede bulunmalarý yasak dört kiþi tespit edildi. Polis bültenine göre, söz konusu kiþiler ile kumarhane iþletmecileri hakkýnda yasal iþleme gidildi. 14 YAÞINDAKÝ SEVGÝ KAYIP Lefkoþa'da 14 yaþýndaki Sevgi Kerçin adlý gencin kayýp olduðu açýklandý. Polis bültenine göre, önceki sabah 07.30'da evinden ayrýlan Sevgi Kerçin aranýyor. KERMES VE ÇAY PARTÝSÝ Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoþa Ýlçesi Kadýn Kollarý Anneler Günü dolayýsýyla bugün kermes düzenliyor. UBP Genel Baþkaný Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük himayesinde gerçekleþtirilecek olan kermes, Lefkoþa Sarayönü'nde 10:00-18:00 saatleri arasýnda yer alacak. 7 Mayýs Cumartesi günü saat 15:30-18:00 saatleri arasýnda ise Hidden Garden'da defileli bir çay düzenlenecek. Etkinliklerin geliri Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'ne elektroþok cihazý alýmýnda kullanýlacak. SÝS VE YAÐMUR Meteoroloji Dairesi, bu sabah saatlerinde yer yer sis, Cuma ve Cumartesi günleri ise yer yer saðanak yaðmur tahmininde bulundu. Meteoroloji Dairesi'nin 11 Mayýs'a kadarki dönemi kapsayan raporuna göre dönemin ilk yarýsýnda ýlýk ve nemli hava, ikinci yarýsýnda ise serin ve nemli hava etkili olacak. Hava bugün parçalý bulutlu, sabah saatler yer yer sisli; Cuma ve cumartesi parçalý bulutlu ve yer yer saðanak yaðmurlu, pazardan çarþambaya kadar ise parçalý bulutlu geçecek. Hava sýcaklýðý mevsim normalleri üzerinde seyredecek. En yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Eh, saat sabahýn 10'unu geçti. Ýki gecedir yeterince uyumadým. Gene de uykum yok. Ama birkaç gün önceki kadar diri deðilim. Cumartesi gününden beri köydeyim. Lefkoþa'dakinden çok daha rahatým. Temiz bir hava sanýrým. Pek ender araba geçer buradan. Sessiz sedasýz. Eskiden olduðu kadar ortada kuþ da yok. Olmayýnca eskisi gibi kuþ sesi ile uyanmak da yok. Bugün sabahtan þimdiye kadar bir gumru gördüm sadece... Ýþte bir daha baktým, ne bir serçe, ne bir kýrlangýç. Bu saata kadar bir tek insan gördüm mahallede. O da bir Ýngiliz bayan. Ýki köpeðini dolaþtýrýyordu. Halovlaþtýk... Bu mahallede çoðunluk onlarda zaten... Birkaç yüz metre ileride deniz var. Eskiden uzaktan-muzaktan denizi da görürdük. Artýk yok. Önümüze iri bir bina çektiler. Ýki katlý. Hotelmiþ... Denize kadar yürümeyi denedim, gidemedim. "Bu sefere" dedim. Kayalýk bir yer. Ama tertemizdi. Yüzme bilmeyenlere göre deðildi. Hotel müþterileri için kolaylaþtýrýcý birþeyler yaptý mý, yapacak mý? Yoksa doðanýn bekaretine tokunmayacak mý? Çaresiz dert mi olur doðanýn anasýný, danasýný belleyen insan için? Þimdi kalkar "ölüme çare var mý?" dersiniz. Nerden çýkardýnýz ölümün dert olduðunu? "Ölüm haktýr, miras da helaldir"! Tabii buralarý Erdoðan Baybars'a göre deðildir. Bir zamanlar bir Türk yazarýydý diye kaldý aklýmda. Ben da rahmetli hocamýz Reþat Süleyman'dan dinledim. Yazar Viyana sokaklarýný anlatýrken þöyle demiþ: "Öyle temizdirler ki balý dök yala..." Tabii ben Lapta'nýn merkezinden ve iç sokaklarýndan bahsetmem. Dýþtan bahsederim. Benim mahalleden... Ve gibilerinden. Ýnsan boklarý bir kanalizasyonda toplanýp denize veya baþka bir yere salýnmazsa bence orasý akmazsa damlar. Biz köyden gelme yaratýklarýz. Her evin DELDÝRECEK POSTU OLMAYAN bir fýþkýlýðý vardý. Gübrenin biriktirildiði yer da orasýydý. Biriktirilir biriktirilir, topraklar gübrelenirdi o birikimlerden... "Her eve bir tuvalet" Ýngiliz "medeniyeti"nin bize armaðan ettikleri arasýndadýr. Daha önce doða, köpeklerin eksik býraktýklarýný, temizlerdi. Ölen hayvanlarýn cesetlerini halletmek da doðanýn görevi idi. Akbabalar anýnda yetiþirler, ve kýsa sürede sadece kemiklerini býrakýrlardý ölen hayvanýn. Þehirler baþka meseledir. Çünkü þehirlerde genelde sadece insanlar yaþar... Ve doðayý habire tahrip ederler. Bizim memleketten bahsederim. Beton yýðýnlarýyla rezil ettiler her tarafý. Diyeceðim o ki çoðunuz þu anda benim gördüðüm yerden görseniz dýþarýsýný, birçoðunuz "çöplük" der. Ama ben görmem. Ben sadece konuþulanlarý görürüm. Rüzgar esince eðilen kamýþlarý... Burasý benim vasiyetime çok uygun bir yer. Gittikçe içi oyulan bedenimi ruhum eðer burada terkedecekse, vasiyetimi yerine getirecekseniz, biriniz bir doktor getirip orada terk etmiþ olacaðým cesedime ölüm raporu yazdýrýr. Sonra beni birkaç yüz metre ötedeki deniz sahiline sürükler, sahildeki taþlarýn üzerinde odunla, ya da benzinle yakýn her yerim kül olana kadar. Sonra geriye ne kalýrsa denize süpürün. Ne hoca isterim ne papaz. Ne de ölü yýkayýcý. Ne de dua... Allah eðer varsa, bilirim ki dünyada aleyhime açýlan, ya da benim açtýðým her davayý olduðu gibi, onun önünde da kaybedeceðim. Ne gerek var savunmaya? Avukatlara... En sonunda pencereden birkaç serçe gördüm. Neyse... Beklentim o ki son noktayý burada koyayým. Hatýrlatayým. Ruhum bu Kýbrýs huzura kavuþmadan burayý terketmeyecek. Zafer bayraðýný diktiðinizde yanýnýzda olacaðým. Sonra ver elini özgürlük. Ýlk iþim bisiklet zilime çýkan kýzý bulup bir hatýr sormak olacak. Sonra herhalde bir teþkilat kurup zor anlarýnýzda beyaz atlarla yanýnýzda olacayýk. Ne korku, ne gaile... Deldirecek bir postumuz olmayacak ki! Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GÜNAH ÇIKARMAK Ýlahi papaz efendi... Yüce Tanrý'dan vahiy mi geldi sana ne... Bir ayet mi? Yalana sapma... Doðruyu... Yalnýz doðruyu söyle papaz efendi... Bu bir günah çýkarma ayini mi? Günah çýkarmaya gelen kim? Tasos'un ruhu mu?... Yoksa Klerides mi? Þu ahmak Avrupalýyý fena kandýrmýþlar deðil mi? Ne demiþler? Sen bizi üye yap, biz de plana evet diyelim mi? Vay sahtekar herifler vay... Vaz yezitler... Hiç öyle yalan söylenir mi? Söyle papaz efendi... Tanrý katýnda cezasý ne bunun? Kaç kýrbaç... Kaç kaynar kazan... Bir yalana bir týrnak mý sökerler? Yoksa hepsini mi? Keserler mi dilini? Bilirsin... Biberle idare ederler bu dünyada... Biber sürerler yalancýnýn aðzýna... Ama orda... Öbür dünyada... Cezasý bu kadar hafif olamaz deðil mi? Doðrusunu istersen ancak, benim aklým almadý þu iþi... Þu Avrupalýlar hepimizden akýllý ve hepimizden uyanýk geçinirdi... Þimdi nasýl bu oyuna geldi? Herkes bize kazýk atarken, bir kazýk da þimdi biz onlara mý attýk yani? Söyle papaz efendi... Elini Ýncil'e, Ýncil'i yüreðine koy ve söyle... Bak millet nasýl çullanýyor üstüne... Biri cüppene... Biri elindeki o mübarek asaya yapýþmýþ... Söylenecek laf mýydý o þimdi? Kandýrmýþlarsa kandýrmýþlar... Sana ne? Ne zararýný gördün ki? Ýnsan böyle devlet sýrlarýný hiç ele verir mi? Seni dokuz köyden kovarlarsa hiç þaþmam... Kýbrýs'ta onuncu köy yoktur zaten... Gitmek istesen de gidemezsin. Kaldýn mý þimdi ortada? Karýþma diyorlar sana iþte... Bu iþlere burnunu sokma... Yok ille de sokacaksýn sen yine... Yeni bir þey mi sanki? Bir papazýn bu iþlere karýþmasý? Ýlk kez mi gördüler? Ýlk kez mi duyuyorlar sýnýrlarýn Girne'de bittiðini? Ýlk cumhurbaþkanýmýz bir papaz deðil miydi? Ve Tanrý'nýn bir mucizesi olarak kurtulmadý mý o kalleþ cuntanýn kurþunlarýndan? Ýngiliz yardým etmiþmiþ... Ýnanma... Anasýna renga bile almaz pinti Ýngiliz bu dünyada... Tanrý'nýn bir lütfudur bu da... Musa'nýn yakarmasýyla deniz nasýl yarýldýysa, burada da Kýbrýs yarýldý... Ve geçit verdi ona! Kýbrýs'ýn nasýl yarýlýp ikiye ayrýldýðýný o da gördü yeniden döndükten sonra... Söyle papaz efendi... Bu yalanýn günahý çok büyük deðil mi? Ama kabul et ki, sizin mabedin de payý çok büyük bunda... Tanrý da evet demenizi istemezdi deðil mi? Gökten yine bir vahiy geldi... Yine bir ayet... Evet diyenler cehenneme gitmeyecek miydi? Kestiniz bileti... Çaldýnýz trenin düdüðünü... Cehenneme gitmeyi kim ister ki? Ama madem Yüce Ýsa da öyle buyurmuþtu, elden baþka ne gelirdi... Tasos'un gözyaþlarý cennette akan pýnarlar gibiydi... Günah çýkaranlarýn günahlarý söylenmez papaz efendi... Neden ele verdin herkesi... Sen de sus biraz... Konuþma... Sanki sen hiç yalan söylemedin mi? Hiç kandýrmadýn mý kimseyi? Hani o evet diyenler cehenneme mi gitti? Kaç evetçi öldü o günden bu yana? Mektuplarý gelir arasýra... Cennetten... Yazdýðýmda ben de yazarým adresimi... Mersin/10 Turkey... Yakýnda ben de geleceðim sana günah çýkarmaya... Haberin olsun... Bir günah iþledim ben de... Yazamam buraya...

3 AFRÝKA dan mektup... Afrika (Özel)- Karpaz'da görkemli yapýsýyla gelip geçenlerin dikkatlerini üzerinde toplayan Artemis Otel'de, 'Kurtlar Vadisi' isimli TV dizisindeki olaylarý anýmsatan olaylar yaþandýðý öðrenildi. Gazetemize gelerek þikayette bulunan 32 yaþýndaki Maðusa doðumlu Mehmet Bal, yaklaþýk bir yýldýr bu otelin casino hizmetleri bölümünde çalýþtýðýný, ancak asýlsýz bir suçlama ile geçtiðimiz hafta otelde casino müdürü Hakan Atýcý ve adamlarý tarafýndan korkunç bir iþkenceye tabi tutulduðunu söyledi. 23 Nisan'ý 24 Nisan'a baðlayan gece, Ebru Gündeþ konserinden sonra bir odaya kapatýldýðýný, bir sandalyeye baðlandýðýný ve ölümle tehdit edilerek kendisine iþkence yapýldýðýný söyleyen Mehmet Bal, çelik makas ile parmaklarýný kesmek teþebbüsünde bulunulduðunu da anlattý. SUÇLAMA Bu olay Türkiye medyasýnda patlayan bir haberden dolayý meydana geldi. Habere göre, 2010 Mart'ýnda casinoya müþteri bulmak için Kuzey Irak'a giden Artemis Casino Müdürü Hakan Atýcý, orada casinoya gelip giden Abdülvahid Macid Muhammed'in silahlý adamlarý tarafýndan kaçýrýlmýþ ve serbest býrakýlmasý için Kýbrýs'taki Artemis Otel'den 750 bin dolarlýk fidye talep edilmiþti. Macid Muhammed güya bu casinoda hileli iþler yapýldýðýný öne sürerek, fidye yoluyla kaybettiði parasýný geri istiyordu. Daha sonra Irak'taki çeteye Kýbrýs'taki otelden 500 bin dolar gönderilmesi konusunda anlaþmaya varýldý ve bu para oraya iletilerek Hakan Atýcý'nýn hayatý kurtarýldý. Haber buydu, ancak tüm bunlarýn uydurma ve senaryo olduðu ileri sürülüyordu haberde... Hakan Atýcý'nýn otelden 500 bin dolar sýzdýrmak için bu yola baþvurduðu ve kendisini rehin alýnmýþ gibi gösterdiði iddia ediliyordu. Bu bilgileri Mehmet Bal'ýn medyaya sýzdýrdýðýndan þüphelenen otel yönetimi onu konuþturmak için önce iþkence yaptý, sonra da otelden kovdu. BAGAJA KAPATTILAR Mehmet Bal gazetemize verdiði bilgide, otel plajýnda bulunduðu sýrada üstüne çullandýklarýný, sonra da casino aracýnýn bagajýna kapatarak oteldeki odaya götürüp bir sandalyeye baðladýklarýný söyledi ve þunlarý anlattý: "Hakan Atýcý bana, herþeyi anlat, yoksa seni öldüreceðim dedi. Bildiklerimi anlatým, ama tatmin olmadý. Vurun dedi yanýndakilere. Yumruk ve tekmelerle vurmaya baþladýlar. Genel Koordinatör Yusuf Arslan geldi sonra. Patronlarýmýzýn, yani Burak Kaya, Doruk Kaya ve Burhanettin Kaya'nýn emriyle geldiðini söyledi. Bildiðin herþeyi anlat, yoksa öldürsünler diye seni bu adamlara býrakýr giderim dedi." Kanlar içinde býrakana kadar kendisini feci þekilde dövdüklerini anlatan Mehmet Bal, daha sonra þunlarý söyledi: "Beni yerden kaldýrdýlar. Hakan Atýcý puro makasýný istedi. Getirdiler... Bu makas iþe yaramaz, çelik makasý getirin dedi. Sonra da adamlarýna dönerek tutun dedi. Hakan parmaklarýmý açmaya ve kesmeye çalýþtý. Çok korktum. Herþeyi anlatacaðým, dedim. Býraktýlar ve yeniden sandalyeye oturttular beni..." ERHAN KANÝOÐLU Kendisine bu iþkencenin yapýldýðý sýrada içeriye casinonun sürekli müþterilerinden Erhan Kanioðlu'nun da girdiðini, ona nerelisin diye sorduðunu, sonra da Hakan Atýcý ile fýsýldaþarak dýþarý çýktýklaýrný ve tekrar içeriye döndüklerini söyleyen Mehmet Bal nasýl serbest n Avukatlarýnýn gönderdiði fakstaki bir yazýyý el yazýmla yazdýrdýlar ve altýna da imzamý attýrdýlar. Hiç baský altýnda kalmadan bu yazýyý yazdýðýmý belirtmemi istediler. Serbest kalmak için istedikleri herþeyi yaptým. Þimdi Burhanettin Kaya gelecek, ne söylerse cevap verme diye tenbihlediler. Burhanettin Kaya geldi... Söyleseydin 5-10 kuruþ verirdik sana, tüüü yüzüne, dedi. Artemis te iþkence n Sýrtýmdaki elbiseler kanlý ve parçalanmýþtý. Soðuk suyla banyo yapmamý söylediler. Zorladýlar. Banyo yaptým ve temiz elbiseleri giydim. Kanlý elbiselerimi bir çöp poþetine koyup götürdüler... býrakýldýðýný da þöyle anlattý: "Kollarýma girerek mutfaðýn içinden otelin ikinci katýnda bir odaya götürdüler beni. Mutfaktaki bulaþýkçýlarla diðer personelin önünden geçtik. Onlarla birlikte Erhan Kanioðlu da geldi. Eðer polise gidersem, KKTC'de eli-kolu uzun olduðunu ve beni mahvedeceðini söyledi Kanioðlu. Kimseye bahsetmeyeceksin dedi. Temiz elbise istediler. Sýrtýmdaki elbiseler kanlý ve parçalanmýþtý. Soðuk suyla banyo yapmamý söylediler. Zorladýlar. Banyo yaptým ve temiz elbiseleri giydim. Kanlý elbiselerimi bir çöp poþetine koyup götürdüler. Beni öðlen saat 12'ye kadar orada tuttular. Aileme birileri telefon açmýþ. Mehmet'i öldürmüþ olabilirler, çok kötü dövmüþler, hayatýndan endiþeliyiz demiþler. Ailemin polise baþvurmasý üzerine Hakan Atýcý odaya geldi ve bana, artýk herþey bitti, seni evine göndereceðiz dedi. Otel Genel Müdürü Nihat'ýn odasýna gittik sonra. Plajda bana vuran korumalardan Berat da ordaydý ve parmaðý sarýlýydý. Bana vururken parmaðý kýrýlmýþ. Bana baský altýnda bir sürü kaðýt imzalattýlar... Bu olayý polise götürürsen, seni öldürürüz, diye tehdit ettiler. Zorla ailevi nedenlerden dolayý istifa dilekçesi yazdýrdýlar. Avukatlarýnýn gönderdiði fakstaki bir yazýyý el yazýmla yazdýrdýlar ve altýna da imzamý attýrdýlar. Hiç baský altýnda kalmadan bu yazýyý yazdýðýmý belirtmemi istediler. Serbest kalmak için istedikleri herþeyi yaptým. Þimdi Burhanettin Kaya gelecek, ne söylerse cevap verme diye tenbihlediler. Burhanettin Kaya geldi... Söyleseydin 5-10 kuruþ verirdik sana, tüüü yüzüne, dedi. Bir taksi çaðýrýp beni eve gönderdiler." GKK'YA GÝTTÝ Ayný gün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýna giderek herþeyi anlattýðýný söyleyen Mehmet Bal, daha sonra Ýskele polisine de gittiðini belirterek þöyle dedi: "Ýskele polisi olayý kapatmaya çalýþýyor, çünkü Ýskele Polis Amiri Ahmet Zaim tüm konserlerde davetli olarak, Kaya Artemis'te en ön masalarda oturuyor. Tekrar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na gittim ve Ýskele polisi bu olayý örtbas etmeye çalýþýyor, yeterli ilgiyi göstermiyor, diyerek durumu anlattým." MAHKEME Memet Bal tüm bu yaþadýklarýndan sonra bir de oteldeki korumalardan Berat'ýn kendisinden davacý olduðunu söyledi... Plajdaki olay sýrasýnda Bal'ýn kendisine vurarak parmaðýný kýrdýðýný öne süren Berat mahkemeye baþvurmuþ. Mehmet Bal ise parmaðýn kendisine vurulurken kýrýldýðýný söylüyor. Dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan Bal 20 bin TL þahsi kefaletle serbest býrakýldý ve kimliðine el konularak yurtdýþýna çýkýþý da yasaklandý. Polis ve mahkemenin Bal'ýn þikayetlerine ne zaman bakacaðý ise bilinmiyor. ex istence Elvan Levent BÝR AMERÝKAN FÝLMÝ 'Hiçbirimiz kendimizi dýþardan görmüyoruz', cümlesini herkesin kafasýna iyice kazýnmasýný istiyorlarmýþ gibi tekrar edip dururlardý aktörlük fakültesinde ders veren hocalar. Berbat rol yaparak kimseyi kandýramazdýnýz yani. Aynanýn önünde durmak da bir iþe yaramýyordu. Çünkü aynanýn önünde durduðunda insan, aynanýn önünde durduðunu bilir, bunun gayet farkýnda olur ve hemen kendine çeki düzen vermeye koyulurdu. Kendi olmazdý aynanýn önünde, tam tersine kendi olmaktan çýkardý, sanki aynayý kandýrabilirmiþ gibi. Birisi baþka bir gezegenden dünyadaki halimize baksa, hakkýmýzda aynen böyle bir izlenime kapýlýrdý sanýrým. Burada kendi kendimizi kandýrdýðýmýzý, ne yaptýðýmýzýn farkýnda olmadýðýmýzý düþünürdü.. Sanki kocaman bir sahnedeki bir grup insanýn, izleyicileri kandýrmaya çalýþtýklarý izlenimine kapýlýrdý. Berbat bir fikir, berbat bir oyunculuk, senaryoda kopukluklar, abüsrd bile sayýlamayacak kadar bayaðý sahneler... Her haliyle, hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan oyunlardý bunlar. Amerika dünyanýn '1 numaralý terörist'ini vurmuþ, cesedini de kimseye göstermeden denize atmýþtý. Sonra da Ýslam dünyasýnda kopan 'cesedin denize atýlmasý günah' yaygarasýnýn ardýndan, Bin Ladin'in denize atýlmadýðýný, Ýslami adetlere uygun þekilde, denize 'gömüldüðünü' anlatmaya baþlamýþtý. Cesedi yýkamýþlar, içinde aðýrlýk olan beyaz bir kefene koymuþlar ve gemideki tahtadan bir platformdan suya býrakmýþlar... Yetkili bir asker Ýslami kurallara uygun olarak Ýngilizce yazýlmýþ dini bir metin bile okumuþ... Ve bu Ýngilizce metin gemide Arapça bilen birisi tarafýndan Arapça'ya da çevrilmiþ... Düþünün... Ne incelikler... Neredeyse gözlerimiz yaþardý okurken... Bizi mi kandýrýyorlar yoksa, kendilerini mi? Tam on yýl boyunca yakalamaya çalýþtýklarý adamý, sonunda vurup öldürüyorlar. Öldüðü için sevinçten deliye dönüyorlar... Üstüne de dört dörtlük bir törenle, bütün kurallara uygun bir þekilde onu denize gömdüklerini' söylüyorlar... Acaba Amerikan askerleri Ýslama uygun olarak ellerini açýp dua da ettiler mi? Öyle bir habere rastlamadým ama bunu çok merak ettim doðrusu. Senaryoya böyle bir sahne eklemeyi biraz abartýlý buldular herhalde. Bu bir Amerikan filmi olsa da Hollywood yapýmý deðildi neresinden baksanýz. Ama Hollywood da boþ durmuyordu tabii. Bu beklenmedik geliþmelerle Hollywood yapýmý Bin Ladin filminin seneryosu üzerinde yeniden uðraþmaya baþlamýþ bile senaristler. Ortada bir sürü soru vardý ne de olsa. Örneðin Amerikalýlar tek kurþunla öldürdüklerini söylemiþlerdi Bin Ladin'i... Ama ardýndan cesedin kimseye gösterilemeyecek kadar kötü bir durumda olduðunu açýkladýlar. Tek kurþunla öldürülen adamýn cesedi kimseye gösterilemeyecek halde olabilir miydi? Öyleymiþ... O kadar berbat bir haldeymiþ ki, kimseye göstermeden gizli gizli denize atmýþlar. Atmamýþlar, denize gömmüþler... Arada fark var biliyorsunuz... Ekber Ahmed, ki kendisi Amerika'daki bir üniversitede Ýslami Bilimler Bölümü baþkaný, Bin Ladin'in gömülmesi halinde, mezarýnýn müritleri tarfýndan akýna uðrayacaðýný ve Bin Ladin efsanesinin büyümeye devam edeceðini söylüyordu... Bu yüzden denize atmýþlar cesedini... Atmamýþlar, denize gömmüþler... Birbirimizi görebilirdik ama, kendi kendimize dýþardan bakmamýz imkansýzdý. Týpký kendi çektiðimiz fotoðraf karesinde olmamýzýn imkansýz olduðu gibi... Eðer ortada bir hile yoksa tabii...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Saðlýksýz saðlýðýmýz çöküyor günden güne El ver tabip bu yara sensiz iflâh olmuyor Ziller deðil adeta çanlar çalmakta yine Yoksa saðýr kulaklar bunu da mý duymuyor? Kalay SAYGIDEÐER HÜMANÝST KARDEÞ Saðlýk baþta olmak üzere, en temel sorunlar dönüp dolaþýp kontrolsüz nüfusa baðlanýyor. Hani "solcu" akademisyenlerimizin "ýrkçý sayýlmama" korkusundan hiç lafýný etmediði, lafýný edenleri de ýrkçýlýkla suçladýðý nüfustan söz ediyoruz. Eee saygýdeðer hümanist kardeþ, sözgelimi saðlýk alanýnda dað gibi birikmiþ sorunlarý nasýl çözeceðiz? Bak Tabibler Birliði diyor ki; "Ziller deðil çanlar çalýyor." Memlekete giren çýkan belli deðil, hastanelere giren çýkan belli deðil? Ýstatistik bile tutamayacak haldeyiz kendi ülkemizde? Sence çanlar, ne için, kimin için çalýyor akademisyen kardeþ? Söylesene!!! Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BASIN ÖZGÜRLÜÐÜYMÜÞ... Mayýs ayýnýn 3'ünde Dünya Basýn Özgürlüðü Günü kutlamalarý yapýldý... Demeçler verildi... Nutuklar atýldý... Ancak neyin ne olduðu bir türlü açýklanmadý... Basýnýn özgür olmasý demek o ülkenin özgür olmasý demektir. Basýn mensuplarý olarak bizlerin özgür olmasý mümkün mü? Bazýlarýmýz özgür olduðumuzu söylüyorlar, savunuyorlar diyelim... Ne yorum yapmaya gerek var bu konuda, ne de tartýþmaya... Özgürlüðün olmadýðý, baþka bir ülkenin silahlý kuvvetleri ve de sivil otoritesi tarafýndan teslim alýnmýþ bir toprak parçasý üzerindeki yerlilerin yaþamý esirlik yaþamý ile eþtir... Ülkemiz ikiye bölünmüþ... Bunu reddettiðimiz zaman casus diye Türk generali ve iþbirlikçi yerli liderlik tarafýndan tutuklalnýp hücrelere atýlýrsan... Gazetecinin yazdýðý yazýlar nedeniyle yüz yýllar öncesinden kalma sömürge idaresi yasalarýyla yýllar süren yargýlanmasý devam ediyorsa... Özgürlük bunun neresindedir?.. Aslýnda tek cümleyle söylemek gerekir. Bizim basýnýmýzda özgürlük yoktur... Gazeteci arkadaþlarýmýz özgür deðillerdir... Ülkemizin ikiye bölünmüþ ve baþka bir ülke tarafýndan kontrol altýna alýnmýþ olmasýndan dolayý deðildir sadece basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn özgür olmamalarý... Çalýþtýklarý basýn yayýn kuruluþlarý da önemlidir... Patronlar veya siyasi partilerin güdümündedir basýnýmýzýn yüzde doksan dokuzu... Bulunduðu siyasi partiye aykýrý yayýn yapmak gazetecinin mesleki hayatýnýn sonunu getirir... Patronlarýn çýkarlarýna da ters hareket edilirse elemana çantasýný toplayýp evine dönmesi söylenir. Salý günkü yayýnýmýz aslýnda bu konuda bir ibret örneðidir. Telsim þirketi Ortaköy'de mahalle arasýnda kurduðu baz istasyonlarýný reklam panolarýyla kapatmýþ... Ancak bölge halký kanser tehlikesine karþý imza kampanyasý baþlatmýþ ve bine yakýn imza toplamýþ. Vatandaþlar ellerine aldýðý imza listeleriyle çalmadýk kapý býrakmamýþlar... Tüm basýn yayýn organlarýnýn kapýsýný çalmýþlar. Dertlerini anlatmýþlar ama kimse onlara yardýmcý olamamýþ... Bize geldiler en sonunda... "Tüm gazeteleri, televizyon kanallarýný dolaþtýk. Reklam aldýklarý için bize yardýmcý olamayacaklarýný söylediler. 'Gidin Afrika gazetesine, ancak onlar yazar' dediler..." Biz de manþetten verdik bu haberi... Toplumun saðlýðýný ilgilendiren bir olayý gözardý etmemiz mümkün olur muydu? Gazetenin yayýnlanmasý bile abes olurdu diðerleri gibi davranmýþ olsaydýk... Sermaye kesiminin vereceði reklam paralarýna dayarsanýz sýrtýnýzý iþte böyle olur iþler... Özgürlükten söz edemezsiniz, ülkeniz iþgal altýnda olmasa ve demokrasiyle idare edilse de... HÜKÜMETE YARINA KADAR SÜRE n HAYVAN ÜRETÝCÝLERÝ: SÜT PARALARI CUMAYA KADAR ÖDEMEZSE YAÞANACAKLARDAN SORUMLU OLMAYACAÐIZ... n "LEFKOÞA'DA BU KEZ AYLARCA KALIRIZ... GERÝSÝNÝ HÜKÜMET DÜÞÜNSÜN..." Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði, hükümeti, 2 aydýr ödenmeyen süt paralarýnýn Cuma gününe kadar ödenmemesi halinde "yaþanacaklardan sorumlu olmayacaklarý" konusunda uyardý. Hayvan Üreticileri ve Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Mustafa Naimoðlularý dün düzenlediði basýn toplantýsýnda, KKTC tarihinde ilk kez süt bedellerinin ödenmesinde böylesi bir gecikme yaþandýðýný belirterek, hayvancýlarýn da üreticilerin de dayanacak gücü kalmadýðýný belirtti. KTBK ÝHALESÝ Her yýl Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri'nin et ihalesini alan Toprak Ürünleri Kurumu'nun da dün gerçekleþtirilen ihaleyi kaybettiðini ve ihalenin Türkiye'den bir firmaya kaldýðýný anlatan Naimoðlularý, "Bu bizim sonumuzdur. Hükümete de inancýmýz kalmamýþtýr" dedi. "HÜKÜMET BÝZÝ MEMUR YAPSIN" Kendilerinin rekabet edebilmek için fiyatlarda indirim yaptýklarýný ancak hükümetin hem ithal etin önünü açmak için uðraþtýðýný hem de mazot ve yem zamlarýyla kendilerini daha da zora soktuðunu söyleyen Naimoðlularý, "Hükümet açýk ve dürüst davranarak üretici, hayvancý istemediðini açýklasýn ve bizi de memur yapsýn" ifadelerine yer verdi. Hayvan baþýna Doðrudan Gelir Desteði ödemelerine Sayýþtaylýðýn el koyduðunu ve 1 milyon TL civarýnda yolsuzluk olduðunu savunan Naimoðlularý, gerçek üreticinin maðdur olduðunun ortaya konulduðunu söyledi, "Sorumlular hesap vereceðine yüzlerce üreticimiz yaklaþýk 10 aydýr hayvan baþýna ödemelerini alamamýþtýr" dedi. LEFKOÞA'DA AYLARACA KALIRIZ Naimoðlularý, hükümetin Cuma gününe kadar en azýndan 20 milyon TL civarýndaki sür paralarýný ödememsi halinde yaþanacaklardan sorumlu olmayacaklarýný belirterek, "Geçen sefer geçiþ süreci yaþanmasý konusunda mutabýk kalarak uzlaþtýk... Kandýrýldýk... Bu sefer kýþ da deðil; aylarca kalýrýz Lefkoþa'da... Varsýn gerisini hükümet düþünsün" þeklinde konuþtu. BAKANLAR KURULU... KÜÇÜK: BÝRKAÇ GÜN ÝÇÝNDE ÖDEME YAPILACAK Bakanlar Kurulu, Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün saat 11.00'de toplandý. Baþbakan Ýrsen Küçük, toplantýda bakanlýklarla ilgili rutin konularýn ele alýnacaðýný söyledi. Küçük, dün gece gýda ithalatçýlarýyla bir araya geldiðini, bu grupla yeniden bir araya gelebileceðini söyledi. Baþbakan Küçük, hafta sonu yapýlmasý planlanan toplantýya Maliye Bakaný Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un da katýlacaðýný kaydetti. Ekonomik önlemlerle ilgili olarak gýda ihracatçýlarý dýþýndaki kesimlerle de bir araya geleceklerini söyleyen Küçük, çiftçi ve hayvancýlara yapýlmasý gereken ödemeler konusunda çalýþmalarýn sürdüðünü ve birkaç gün içinde bir kýsým ödemenin yapýlacaðýný açýkladý. KKTC-TC Karma Ekonomik Konsey toplantýsýnýn cumartesi günü yapýlabileceðini de belirten Küçük, toplantýnýn Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun amcasýnýn cenazesi nedeniyle kýsa süreceðini ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent CAMÝ YAPILMASINA KARÞIYIM ÇÜNKÜ... "Ýþimiz Allaha kaldý" diyorsanýz; cami yapýlmasýna neden karþý çýktýðýnýzý da açýklamak zorunda olduðunuzun farkýndasýnýz umarým... Ve bekliyorum. Gerekçesiz hüküm olmaz..." Yukarýdaki sözler, sevgili Erdoðan Baybars'ýn 28 Nisan tarihindeki Lololo sayfasýnda çýktý. "Þaziye'nin görüþü" olarak... Kuzey Kýbrýs'ta daha fazla cami yapýlmasýna karþý olanlardan biriyim ben de. Tabii yapýlmýþ olanlara da. Bu nedenle kendimi sorunun muhataplarýndan biri saydým. Þaziye'ye de, görüþüne de saygým var. Cami yapýmýna neden karþý olduðumu, en azýndan kendi adýma açýklamam gerektiðini düþündüm. Ne zamandýr ha bugün ha yarýn diye erteledim. Araya baþka konular girince bugüne kaldý. Önce þunu söyleyim. Özelde müslümanlýk, genelde dinlerle aram hiç iyi deðil. Dinin ve ýrkçýlýðýn, insanlýðýn en büyük iki düþmaný olduðunu düþünmüþümdür hep. Tarihe baktýðýmýzda... Ýkisi adýna da oluk oluk insan kaný aktýðýný görürüz bugüne kadar. Hâlâ da akýyor. Ýkisi de düþmanlýk ve kin emzirmiþtir hep. Hâlâ da emziriyorlar. Kuzey Kýbrýs'ta cami yapýlmasýna karþýyým, çünkü... Ülkemin camiden önce okula ihtiyacý olduðunu düþünüyorum. Oysa burada cami sayýsý, okul sayýsýndan çok fazladýr. Mevcut okullarýmýzýn ise, alt yapýlarý da, üst yapýlarý da dökülmekte... Sýnýflarýn tavanlarý çocuklarýmýzýn baþýna çökmekte... Yine çocuklarýmýzýn su içtikleri çeþmelerden asbestli sular akmaktadýr. Daha çok okula ihtiyacýmýz varken ve mevcutlar da parasýzlýk yüzünden böylesine dökülürken, cami yapýmýna para harcamak akýl iþi deðildir. Kaldý ki müslüman adama ibadet için mutlaka cami gerekmez. Bunu pekâlâ evinde de yapabilir. Cami yapýlmasýna karþýyým, çünkü... Hastanelerimizde yaþamsal önemdeki týbbi araç gereçlerin büyük eksikliði var. Para yok diyerek bu araç gereçler alýnmýyor! Yine hastanelerimizde yýlýn 7. ayýndan itibaren hastalarýmýza verecek ilâç bulunmuyor. Kanserde dünya beþincisiyiz ama tam teþekküllü bir kanser hastanemiz yok! Kanserden ve kalpten gidiyoruz en çok, ama tam teþekküllü bir kalp ve damar hastanemiz yok! Bu durumda insanlarýmýz camilerde mi þifa arayýp bulacaklar?! Cami yapacaðýmýza, hastaneler, saðlýk ocaklarý, okullar yapsak... Buralarý yeterli týbbi cihaz, araç gereç ve ehil personelle donatsak çok daha hayýrlý bir iþ yapmýþ olmaz mýyýz? Eðer inanýyorsak, öylesinin Tanrý katýnda da çok daha makbul olmasý gerekmez mi? Cami yapýlmasýna karþýyým çünkü... Çevre sorunlarýmýz neredeyse gýrtlaðýmýzý sýkacak... Elektrik santrallarýmýzýn bacalarý yýllardýr zehir saçýyor. Ýnsanlarýmýz kanserle kucak kucaða... Bu bacalara birer filtre takacak paramýz yoksa, cami için nerden bulunuyor? Yaz kapýda... Dikmen çöplüðü yine yanacak cayýr cayýr... Ve insanýmýz günlerce bu zehirli dumaný soluyacak. Bu çöplüðün ýslahýný, camilerde dua ederek mi saðlayacaðýz? Yazla birlikte orman yangýn tehlikeleri de kapýda. Ama bizim bir tek yangýn uçaðýmýz ya da helikopterimiz yok. Bu tehlikeleri camilerde tespih çekerek mi bertaraf edeceðiz? Elbette gerekçelerim bu kadar deðil. Bunlar ilk aklýma gelenler Þaziye... Bilmem yeterli mi?

5 5 Mayýs 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: *Taksiciler çözüm bekleyen sorunlarýný bakana aktarmýþ. - Bakanla görüþtükten sonra, Gönyeli çemberinden 3 tur atmamýþlarsa, dileklerinin gerçekleþmesini beklemesinler. * Bayrak taþýyýcý bir havayolu þirketine ihtiyacýmýz varmýþ. - Abartmayýn caným o kadar Ne gerek var öyle lüks taþýmacýlýða Bayrak taþýnacaksa, feribotla bile olur. * KKTC sahte ürünleri yasaklamak için yasal düzenleme yapmýyormuþ. - Nerde bir imkansýz varsa onu istiyorsunuz KKTC'deki sahte ürünler yasaklanýrsa geriye ne kalacaðýný hesapladýnýz mý? Hiç... *KKTC dahilinde 15 bin iþsiz varmýþ.. -Bir iddiaya göre 15 bin tane de bitmemiþ villa var saðda solda Ne dersiniz, kollarý sývayalým mý. Adam baþý bir tane düþüyor zaten. *UBP, Kýbrýs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý'ný silip yerine yandaþ birlik oluþturacakmýþ. - Ortada "yansýz" bir oda olsa, "yapmayýn yahu" derdim Ama tekerlek döndükçe, partizanca uygulamalar görmek, alýþkýn olduðumuz bir uygulama. * Öldürülen Bin Laden'in cesedi denize atýlmýþ.. - Ne gaddardýr be bu ABD Cesedi bile gitti, en azgýn köpekbalýklarýnýn bulunduðu bölgeye attý! Erdoðan Baybars BÝZ DE KANDIRIYORUZ! Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos, öyle bir taþ attý ki kuyuya, çýkarabilene aþk olsun. O tarafta da Bu tarafta da tepkiler var.. O taraftaki tepkiler, daha çok; "ne gerek vardý piþmiþ aþa su katmaya" türünde.. Fazla kýzmýþ deðiller papazlarýna Laf ola.. Söylemiþ olmak için söylenen sözlerden itirazlarý. Bizim taraftaki tepkiler ise "Aha görün Rumlarýn iki yüzlülüðünü. Utanmadan gandýrdýlar sizi" gibilerden. Hemen üzerine atýldýk, uluslar KIBRIS Gazetesi yeni bir dizi baþlattý. Ergül Ernur ve Gözde Süreç, eski politikacýlarla konuþtu, þimdi Dev Röportaj olarak yayýnlanýyor. Bana laf düþmez ama, itirazým var! Konuþulanlarýn hepsi, þimdi tatlý bir emeklilik geçiren eski "yetkililer ve sorumlular" konuþmak için fýrsat arýyorlar zaten. Ekrana oturt, 24 saat konuþsunlar. arasý puan toplama gayretine girdik. Sanki onlarý atýp, yerine bizi alacaklarmýþ gibi, bir beklenti içine bile giriyoruz zaman zaman. Boþuna tabii. Politika dediðin, kandýrma üstünedir zaten. Kandýr da nasýl kandýrýrsa kandýr.. Becer de nasýl becerirsen becer Sistem bu.. Rum, AB'yi kandýrmýþ girmiþ. Aferin adamlara. Biz de kandýrmýyor muyuz? Kandýrýyoruz. Kimi? Kimi olacak, kendi kendimizi. Bir yere giremeyiþimiz Bir baltaya sap olamayýþýmýz bu yüzden deðil mi zaten! KÝME YOL SORDUKLARINA BAKIN Böyle adamlarla yapýlan röportaj dev olmaz! Üstelik sütten çýkmýþ ak kaþýk muamelesi görmeleri de cabasý Ýskan rezaletlerinden tutun da, þimdi eleþtirdiðimiz erken emekliliðe kadar hepsi bunlarýn eseri deðil mi. Kumarý, fuhuþu bunlar getirmedi, ipini koparana kapýlarý bunlar açmadý, Kýbrýs Liralarýný bunlar yemedi mi yahu.? Kusura bakmayýn arkadaþlar ama, yol sormak için yanlýþ adamlar seçtiniz! BÖYLE BÝR ANDI Ve Dünya Basýn Özgürlüðü Günü, KKTC'de de kutlandý. "Kutlandý" derken yanlýþ anlamayýn lütfen. 1 Mayýs kutlamalarý gibi mangallar yakýlmadý Bu iþten anlayanlar tarafýndan, gün ile ilgili açýklamalar ve yorumlar yapýldý sadece. Dilek ve temenniler þeklinde geçti anlayacaðýnýz. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz'ýn yaptýðý açýklama çok ilginçti. "Lafý bile edilemez" dedi. UBP'nin kendi kendini yediðine dair iddialar var. Aðzýna atýp çiðnediðine bakmayýn. Yutmuyor... GAZETECÝLERE GAZÝLÝK YETÝYORSA Evet.. Lafý bile edilemez.. Neden? Çünkü, bu meslek sahipleri özgürlük için bedel ödemeye yanaþmýyor. Kimse bir adým öne çýkmak Mücadele etmek Ve bir kaza kurþunu ile "Þehit" olmak istemiyor. Muhterem arkadaþlarýmýn hepsi, geri cephelerdeki "gazi"liðe razý. Bu durumda basýnýn özgür olmasý nasýl beklenir ki? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Madem ortada büyük bir sahtekarlýk var ve madem Rum AB'ye, AB'yi "gandýrarak" girdi, onlarý atsýnlar bizi alsýnlar...

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YAÞANMADAN BÝLÝNMEZ HÝÇBÝR ÞEY... (Ýstanbul)- Gerek TC hükümetleri, gerek TC yardým heyetleri ve TC elçilerinin Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþamak zorunda kalan Kýbrýslýlara bakýþ açýlarýný hepimiz de biliyoruz. Nitekim hem RTE, hem de istenmediði halde elçi diye en son gönderdiði Ýbrahim Akça açýklamalarýyla içindekilerini dýþarýya vurdular. Gerek UBP hükümetindekiler, gerekse yalakalýðý yücelik sanan bazý Kýbrýslýlarýn yaptýklarý saptýrmalarla gerçeklerin üzeri örtülmeye çalýþýlsa da her þey artýk ayan beyan. "Kanal Ýstanbul'u dedem istedi, ben yapacaðým, buna kimse engel olamayacak" dedi Erdoðan. Sonra da "CHP zihniyeti köprülere karþý çýkmýþtý yine yapýldý Bunlar ülkenin iyiliði için bir þey yapmadýlar, yapamazlar. Bu zihniyet þimdi de kanala karþý çýkýyor kanal da yapýlacak dedem istedi.." Tamý tamýna bu kelimeleri kullanmasa da çýkan anlam budur. Çoðu erken olan ölümlerden sonra, "Öyle yapmasaydý þimdi hayatta kalacaktý" veya "dediðim gibi yapsaydý þu anda çok daha iyi yerlere gelebilirdi" gibi kehanetleri duyarýz. Oysa ki ne biliyorlar öyle olacaðýný, ikinci þeklini görmediler ki. Ýstanbul'u çoðumuz "mecburiyetten" biliyoruz. Biliyoruz çünkü televizyonlar ya TC televizyonlarýdýr hep oradan haberleri verirler ya da bizimkilerdir yalakalýk olsun diye hep oralardan haberleri ilk sýraya alýrlar. Güneydekiler de bizden farklý deðiller. Onlar da Atina haberlerini Leymosun haberlerinden daha çok bilirler. Gelelim Boðaz'ýnda iki köprüsü, çevre yollarý ve TOKÝ sayesinde rezil olmuþ çevresiyle Ýstanbul'a. Bugün burada kaç kiþinin yaþadýðýný kimse bilmiyor Kýbrýs'ýn kuzeyinde olduðu gibi. Her gün trafik belasýyla cinnet geçirip birbirlerini boðazlýyorlar neredeyse. Ýnsanlar yaka silkiyorlar ama yine de buralarý terk edip gidemiyorlar çünkü gidecekleri her neresiyse onlara daha iyi bir kazanç saðlayamayacak. Bugünkü durumla 1970'li yýllarýn baþýndaki köprüsüz ve çevre yolsuz Ýstanbul'u kýyaslama imkanýmýz olabilir mi? Olamaz çünkü bilmiyoruz. Eðer köprüler olmasaydý Yatýrýmlarýn çoðu Ýstanbul ve çevresindeki bereketli topraklar üzerine yapýlmayýp, Anadolu kasabalarýna yapýlsaydý, nüfus bugün muhtemelen 5-7 milyon arasýnda kalacak ve belki de köprüsüz bile trafik sorunu yaþanmayacaktý daha yeþil ve oksijeni daha bol Ýstanbul'da. Kanal çok þey kazandýracak diyor Tayyip Nereden biliyor henüz yaþanmadý ki? Muhtemelen kanal sayesinde Ýstanbul'un nüfusu 20 milyonu geçecek ve o nüfus yapýsýna o kanal bile dar gelecek. Ve o zaman yine Tayyip gibi düþünenler kanalý yapmasaydýk bugün daha da týkanacaktýk lafýna baþ vuracaklar.. Bakmayýn siz birleþirsek ekonomik olarak Rumlar iki senede bizi bitirir demelerine. Bakmayýn siz "Biz olmadan tutunamazsýnýz" diyen yardým heyetlerine. Siz bakmayýn yalakalýk olsun diye kanal kanal dolaþýp anavatanlarýndan gelen para için þükür duasý yapanlara. Yaþanmadan bilinmez hiçbir þey. Bugün inanýrsak, iki gün sonra, iki gün geçmiþ olacak ve hedefe iki gün daha yaklaþmýþ olacaðýz. ELCÝL HÜKÜMETÝ PARTÝZANLIKLA SUÇLADI Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, UBP hükümetini, "partizanlýk yapmakla, adam kayýrmacýlýkla ve köleci anlayýþla hareket etmekle" suçlayarak, "UBP ve benzerlerine boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Kýbrýs Türk toplumu sahipsiz deðildir" dedi. KTÖS Genel Sekreteri Elcil, yaptýðý yazýlý açýklamada, "ülkeyi yangýn yerine döndüren, dayatma anlayýþýn, Kýbrýslý Türklere baskýlarýný artýrýrken, diðer yandan UBP hükümetinin partizanca uygulamalarýna göz yummakta olduðunu" vurguladý. Elcil þöyle dedi: Ülkeyi yangýn yerine döndüren, dayatma anlayýþ, Kýbrýslý Türkler'e baskýlarýný artýrýrken diðer yandan ise iþbirlikçi UBP hükümetinin partizanca uygulamalarýna göz yummaktadýr. Eðitimi, saðlýðý, sosyal güvenliði ortadan kaldýrmaya yönelik dayatma anlayýþý devam ettiren iþbirlikçi UBP hükümeti emekçileri köle yapma politikasý gütmektedir. Günlerdir hastanelerde ve okullarda devam eden eylemleri hiçe sayarak, sessiz duran UBP hükümeti, saðlýk ve eðitim çalýþanlarýnýn hak ettikleri ödenekleri de ödememekte direnerek "köleci" anlayýþýný sürdürmektedir. 1 Mayýs emeðin uluslar arasý dayanýþma gününde iþçiye ve Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn- Sen), bir ziyareti sýrasýnda bir kadýn basýn emekçisine karþý sergilediði tavýr nedeniyle Bekir Sacide Keleþoðlu Eðitim ve Yardým Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Hakký Keleþoðlu'nu "istenmeyen insan" ilan ettiðini açýkladý. Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz, yazýlý açýklamasýnda, ülkeye yardým amacýyla geldiðini söyleyen Keleþoðlu'nun dün bir ziyareti sýrasýnda tüm basýn emekçilerini "ÖÐRETÝM ÜYESÝ GELÝÞTÝRME" ÇALIÞMALARI KKTC üniversitelerinde 6 Mayýs ile 10 Haziran tarihleri arasýnda ayrý ayrý gerçekleþtirilecek "Öðretim Üyesi Geliþtirme Atölye Çalýþmalarý"nýn ilki, Cuma günü saat 14:00'te Yakýn Doðu Üniversitesi'nde yapýlýyor. YÖDAK Koordinatörlüðü'nde organize edilen ve altý hafta boyunca her Cuma günü farklý üniversitelerde düzenlenecek öðretim üyesi geliþtirme çalýþmalarýnda, "Eðitimde Yeni Yönelimler, Eðitimde Deðiþim", "Öðretim Teknolojileri ve Materyal Geliþtirme Ýlkeleri", "Etkili Öðretim", "Etkili Sýnýf Yönetimi", "Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme" ve "Öðrenmenin Oluþumu" baþlýklarý ele alýnacak. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), Mayýs ayý hayat pahalýlýðý oranýný yüzde 0.93 olarak açýkladý. DPÖ Müsteþarý Ali Korhan tarafýndan yapýlan açýklamada, Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde, bir önceki aya göre yüzde 0.93, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 4.85 ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7.52 oranýnda deðiþim gerçekleþtiði belirtildi. Ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artýþýn %15.01 ile Giyim ve Ayakkabý grubunda gerçekleþtiði ifade edilen açýklamaya göre, Çeþitli Mal ve Hizmetlerde %1.16; Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakým Hizmetlerinde %0.65; Ulaþtýrmada %0.50; Gýda ve Alkolsüz Ýçeceklerde %0.30; Lokanta ve Otellerde %0.29; Eðlence ve emekçilere yaldýzlý sözler düzen Sn. Eroðlu ve emekçilerin haklarýný koruduklarý yalanýna sarýlan ve "mangal baþýnda" toplumla alay eden Sn. Küçük ve iþbirlikçi UBP hükümeti, kendi yandaþlarýna hizmet ettiklerini gizlemeye çalýþmaktadýrlar. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yasasýný deðiþtirmeye çalýþmak, emeklilik yaþýný 65'e çýkarmak, Esnaf Zanaatkarlar'ý siyaseten denetime almak için baþlatýlan tüm giriþimlerin temelinde partizanlýk ve adam kayýrma vardýr. Toplumu çok sevdiklerinden bahsedenler ve Kýbrýslý Türkler'in varlýðý için uðraþ verdiðini söyleyenler "partizanlýktan adam kayýrmaktan" öte bir iþ yapmamaktadýrlar. Ýþbirlikçi UBP hükümetinin bu yaptýðý partizanlýklar her nedense taþeronu olduðu AKP hükümeti ve onun buradaki valisini rahatsýz etmemektedir. Bu düzeni kuran dayatmacý anlayýþ partizanlýktan, adam kayýrmaktan rahatsýz olmadýðý gibi, "yapýlan yanlýþlarýn bedelini de Kýbrýslý Türkler ödemelidir" diye fetva vermektedir. Bilinmelidir ki partizanlýða, adam kayýrmaya köleci anlayýþa bunu dayatan Ankara hükümetlerine ve onun iþbirlikçisi UBP ve benzerlerine boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Kýbrýs Türk toplumu sahipsiz deðildir. BASIN-SEN, KELEÞOÐLU'NU "ÝSTENMEYEN ADAM" ÝLAN ETTÝ hedef alan ve kendisini takip etmek zorunda olduklarýný ima eden tavýrlar sergilediðini, bir kadýn basýn emekçisine çirkin tavýr sergileyerek tacizde bulunduðunu iddia etti. "Sendikamýz, tüm basýn emekçileri adýna, söz konusu þahsý mesleki ret hakkýmýzý kullanarak 'istenmeyen insan' ilan ettiðini kamuoyuna duyurur ve söz konusu þahsa, ülkesine geri dönerek 'yardýmlarýna' orada devam etmesini salýk verir" þeklinde konuþtu. MAYIS AYI HP ORANI YÜZDE 0.93 Kültürde %0.21; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diðer Yakýtlarda %0.08 artýþ oldu. Eðitimde %0.76, Haberleþmede %0.22, Alkollü Ýçecekler ve Tütünde ise %0.04 oranýnda düþüþ gerçekleþti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 190 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 160maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ olduðu ifade edilen açýklamada, en yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal; %33.98 ile Karnabahar (Çiçek Lahanasý), % ile Ayakkabý Deri,Altý Lastik (Topuklu) (Kadýn) ve %26.33 ile Ayakkabý Deri, Altý Lastik (Makosen) (Kadýn) olarak verilirken; en yüksek fiyat düþüþü gösteren ilk üç mal ise; %52.03 ile Taze Fasulye, %43.89 ile Salatalýk ve %43.45 ile Çilek olarak açýklandý. GÜNLÜK "KADIN YAPINCA SU TESTÝSÝ, ERKEK YAPINCA KERATA" MI? Genç sunucu Defne Joy Foster'ýn ani ölümüne üzülmeyen kalmamýþtý. Herkes bu yetenekli hayat dolu neþeli esmer güzeli genç kadýnýn yasýný tutarken, Hýncal Uluç olanca erkekliðiyle "su testisi su yolunda kýrýldý" diye yazmýþtý. Ýþte Hýncal Uluç bu basiretsizliðinin meyvalarýný üniversitelerde toplamaya baþladý þimdi. Medya Okur Yazarlýðý konferansýnda Ýzmirli öðrencilerin karþýsýna çýkýnca, olanlar oldu. Bir öðrenci ayaða kalktý ve "Defne Joy Foster'ýn ölümünden sonra yazdýðýnýz yazý ne kadar doðru?" diye sordu. Ardýndan onlarca kýz öðrenci ayaða kalkarak düdük çaldý ve sloganlar atarak Uluç'u protesto etti. Ellerinde "Kadýn yapýnca su testisi, erkek yapýnca kerata", "Batsýn ahlakýn", "Kadýn düþmaný" pankartlarý vardý. "Üniversitemizde Uluç'u istemiyoruz" sloganlarý yükselince, Uluç Gürkan konuþmasýný yapamadan salondan ayrýlmak zorunda kaldý. Sen kadýný "su testisi" gibi görürsen, böyle olur. Gayet güzel olmuþ, þýk olmuþ!!! YALNIZ AFRÝKA Artemis Otel'de iþkence gören Mehmet Bal yalnýz bize deðil, tüm diðer gazetelere de gidip anlatmýþ baþýndan geçenleri... Kimse yazmamýþ ve herkes 'Afrika'yý iþaret etmiþ. "Yazsa yazsa yalnýz 'Afrika' yazar bunu demiþler. Neden a iki gözüm? Basýn özgürlüðü öldü mü? Yoksa Artemis hem reklamý keser, hem de konserlere bedava gazeteci sokmaz mý artýk? ABESLE ÝÞTÝGAL Bu memlekette ekonomiyi konuþmak ve siyaseti tartýþmak abesle iþtigalden baþka bir þey deðil... 'Afrika'nýn bugünkü manþetini gördükten sonra siz de öyle düþüneceksiniz mutlaka. Ülkemize çeteler hakim... Biz de kimin bakan olup olmayacaðýný tartýþýp dururuz hala aptalca! KURÞUN 'Afrika'yý kurþunlayýp da Türkiye'ye kaçanlardan bir haber yok hala... Zaten Türkiye'ye kaçmasalar ve burda kalsalar da farketmezdi durum... Burda da yakalanmazlardý mutlaka... Bombacýlar yakalandý da onlar da mý yakalanacak? Týrnak... "Yalan üzerine kurulmuþ bir düzende daha ne kadar kendimizi kandýrmaya devam edeceðiz? Ýkiyüzlülüðü ne zaman býrakacaðýz, toplumsal çýkarlarý kiþisel çýkarlarýn önüne ne zaman koyacaðýz? Bu duyarsýzlýðýmýz sürerse, nesli tükenen kelaynaklar gibi olacaðýz, haberiniz olsun." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Ekonomimizin Türkiye ekonomisi ile Güney Kýbrýs ekonomisi arasýnda sýkýþtýðýný, taþýma nüfusun yarattýðý sorunlar, ekonomik sektörlerin yavaþ yavaþ el deðiþtirdiði, toplumsal yokoluþa doðru gittiðimizi, özelleþtirme ile de el deðiþtirmelerin hýzlanacaðýný hep yazar dururuz. Bu geliþmeler 1974'ten sonra baþlamýþ ve uzaðý göremeyenlerin de katkýlarýyla halen de devam etmektedir." Ergül EKÝCÝ (Halkýn Sesi) "Evlerinin yaný baþýndaki antenlerden rahatsýz olan Ortaköylülerin topladýðý imza sayýsý bini aþtý. Bakalým Ortaköylülerin mücadelesinde medyamýz nasýl bir tavýr olacak? Konu, imza kampanyasýný manþete taþýyan gazetenin kucaðýnda mý býrakýlacak yoksa sahiplenilecek mi?" Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Nedenini sormayacaðým da anlatmayacaðým da; çünkü býrakýnýz biz Kýbrýslý Türklerin dünyada serbest dolaþým hakkýmýzýn olmadýðýný, kendi memleketimizin içinde bile serbest dolaþým hakkýmýz olmadýðýndan bir kez daha emin olduk." Çiðdem DÜRÜST (Star) Günün Kahramaný RAUF DENKTAÞ Dünya Basýn Günü dolayýsýyla Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin düzenlediði kokteylde Rauf Denktaþ da konuþmuþ ve basýn özgürlüðünden dem vurmuþ. Ayhan Hikmet ve Ahmet Gürkan'ýn öldürülmesinden sonra 'Mezara Mektubumuz Var' baþlýðýyla 'Nacak' gazetesinde yazý yazmýþ ve bu yazýda "Atatürk heykelinin önünden geçerken tabutunuzda dönmediniz mi?" diyen Denktaþ'ýn basýn özgürlüðü hakkýnda konuþacak yüzü mü var? Kýbrýs'ta gazeteciler tutuklanýnca "Delilleri gördüm" diyerek yalan söyleyen Denktaþ þimdi de basýn özgürlüðü savunucusu mu kesildi baþýmýza?

7 5 Mayýs 2011 Perþembe KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ'NDEN... HASTA VE HASTA YAKINLARINA "HOSPÝCE" HÝZMETÝ n MÝSAFÝRHANE HÝZMETÝ VERECEK OLAN HOSPÝCE'DE, HASTALARIN TIBBÝ TEDAVÝLERÝNÝN YAPILMASININ YANINDA, YEMEK, TEMÝZLÝK, ÇAMAÞIR GÝBÝ DÝÐER TEMEL ÝHTÝYAÇLARI DA KARÞILANACAK... n HOSPÝCE'ÝN TADÝLATI ÝÇÝN 8 MAYIS AKÞAMI LONDRA'DA BÝR KONSER VERÝLECEK, VE 22 MAYIS AKÞAMLARI DA TÝYATRO ÝSTANBUL'UN "ÖZEL HAYATLAR" OYUNU SAHNELENECEK... Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, ileri safhadaki kanser hastalarýna, misafir edilerek daha kaliteli hizmet alabilmelerini saðlayacak "Hospice" (misafirhane) yapýlmasý kararý aldý. Hastalara ve hasta yakýnlarýna misafirhane hizmeti verecek olan Hospice'de, hastalarýn týbbi tedavilerinin yapýlmasý yanýnda, yemek, temizlik, çamaþýr gibi diðer temel ihtiyaçlarý da karþýlanacak. KOCAÝSMAÝL Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail, dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Hospice hakkýnda bilgi verdi. Yeni dernek binalarýna kavuþmalarýnýn ardýndan yaptýklarý ilk Yönetim Kurulu toplantýsýnda, ileri safhadaki kanser hastalarý için Hospice yapýlmasý yönünde karar aldýklarýný ve bu amaçla Çaðlayan'daki yeni binalarý yanýndaki binalarý kiraladýklarýný anlatan Kocaimail, binanýn tadilat ve donanýmýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan ay sonuna kadar Hospice'i hizmete açmayý hedeflediklerini kaydetti. Hastalarýn gün ve saat mevhumu olmadan misafirhanede kalabileceklerine ifade eden Kocaismail, derneðin hemþire ve bakýcýlarýnýn hastalara hizmet vereceðini ifade etti. Kocaismail, bu sayede derneðin hemþire ve bakýcýlarýnýn KKTC genelindeki bu gibi hasta evlerine yaptýklarý ziyaret nedeniyle haftada 1500 ve 2 bin TL arasý olan akaryakýt harcamalarýndan tasarruf da saðlanacaðýný, hemþire ve bakýcýlarýn Hospice'de hizmet vereceklerini belirtti. Hospice'in tadilatý için ciddi bir kaynak sýkýntýsý içinde olduklarýna dikkat çeken Kocaismail, bu amaçla 8 Mayýs akþamý Londra'da bir konser düzenleneceðini, ve 22 Mayýs akþamlarý da Tiyatro Ýstanbul'un "Özel Hayatlar" oyunun Girne ve Lefkoþa'da sahneleneceðini kaydetti. Kocaismail, oyunun sahnelenmesi için yeterli sponsorlarý olmadýðýný da belirterek, bu konuda tüm duyarlý vatandaþlardan katký beklediklerini söyledi. DERYA Oyun hakkýnda bilgi veren dernek Halkla Ýliþkiler ve Organizasyon Sorumlusu Ayla Derya da, Cihan Ünal ve Hande Ataizi'nin sahne alacaðý "Özel Hayatlar" oyunundan elde edilecek tüm gelirin derneðe kalacaðýný anlattý. 20 Mayýs'ta Girne Amerikan Üniversitesi Specturum Salon'da, Mayýs'ta da Yakýn Doðu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek oyunun saat 21.00'de baþlayacaðýný belirten Derya, biletlerin 30 TL'den 6 Mayýs'ta satýþa çýkarýlacaðýný söyledi. Bilet almak isteyenlerin , , , numaralý telefonlardan bilgi alabileceklerini söyleyen Derya, biletlerin oyun gecesi kapýdan da temin edilebileceðini kaydetti. PÝR Dernek Baþhemþiresi Salih Pir de, Hospice'in açýlmasýyla ileri evredeki kanser hastalarýna daha kaliteli, profesyonel bir hizmet verileceðine dikkat çekti. HUZUREVÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝLER- Kýbrýs Türk Kadýnlar Birliði Lefkoþa Þubesinden bir heyet, Anneler Günü dolayýsýyla Lapta Huzurevini ziyaret etti. Birlikten yapýlan açýklamaya göre, Gülten Feridun baþkanlýðýndaki heyet, yaþlýlara, evlerinde yaptýklarý yalancý dolmalarý, pastalarý ikram ederek, birer takým gecelik ve pijama hediye etti. "BÝLÝNÇLÝ OL, ERKEN TANILA, KANSERÝ YEN, HAYATA TUTUN" Girne bölgesinde uygulamaya konacak "Bilinçli Ol, Erken Tanýla, Kanseri Yen, Hayata Tutun" temalý kadýn saðlýðýný koruma ve geliþtirme projesinin pilot uygulamasý önceki gün Esentepe'de baþlatýldý. Adalý Kadýnlar Derneði, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Kadýn Örgütü Girne Ýlçesi, Sosyal Riskleri Önleme Vakfý, Yurtsever Kadýnlar Birliði ve YDÜ Araþtýrma Hastanesi'nin yürüteceði projeye, Esentepe Kalkýnma Kooperatifi Ltd. de katkýda bulundu. Örgütler adýna yapýlan açýklamaya göre, Esentepe sinema salonundaki bilgilendirme toplantýsýnýn açýlýþýný Esentepe Kalkýnma Kooperatifi adýna Münnever Soyluoðlu yaptý. Proje koordinatörü Dr. Özay Kalyoncu'nun proje hakkýnda kadýnlarý bilgilendirmesinden sonra Uzman Dilek Sarpkaya "Rahim Aðzý Kanseri ve Meme Kanseri" hakkýnda bilgi verdi. Bazý risk faktörlerini bilgi sahibi olup ortadan kaldýrmanýn kiþinin elinde olduðunu kaydeden Sarpkaya, örnek olarak sigara ve alkolden uzak durmak, dengeli beslenmek, düzenli hareket ederek yürümeyi gösterdi. Sarpkaya meme kanserinin erken tanýsý ve tedavisi için her ay kendi kendine muayene ve klinik muayeneyle mamografinin önemini de vurguladý. Rahim aðzý kanseri için ise düzenli olarak pap smear testi yaptýrmanýn gerekliliðinin altýný çizen Sarpkaya, 9 yaþýndan itibaren kýz çocuklarýna HPV aþýsýnýn uygulanmasýnýn yaþamsal önemi olduðunu vurguladý. Sarpkaya'nýn konuþmasýnýn ardýndan Esentepeli kadýnlarýn konu ile ilgili sorularý yanýtlandý, ayrýca kadýnlara meme kanserinin erken tanýsý ve kendi kendine muayene yöntemlerinin izah edildiði bir broþür daðýtýldý. Örgütler adýna yapýlan açýklamada, Esentepeli kadýnlarýn tarama programýndan yararlanmasý için baþvurularýný Cuma günü mesai bitimine kadar, Esentepe Kalkýnma Kooperatifine yapmalarý gerektiði kaydedildi. Açýklamada programa katýlmak isteyenlerin yine Esentepe Kooperatifi tarafýndan 10, 11 Mayýs tarihlerinde otobüslerle tarama yaptýrmak üzere YDÜ araþtýrma Hastanesi'ne götürülecekleri belirtilirken arzu eden erkeklerin de uygun tarama programlarýna katýlabilecekleri ifade edildi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ FELAKET KIBRISLI TÜRKÝYELÝ AYIRIMI YAPMAZ... Gazetemize elektronik posta ile bir mektup gönderen ve isminin ilk harflerini N.T. olarak yazan bir vatandaþýmýzýn m ektubu da þöyle: "Biz unutkan insanlarýz. Libya lideri Kaddafi'nin oðlu ve torunlarýnýn öldürülmesine dünyadan gelebilecek tepkilerin asgariye indirilmesi için Usame Bin Ladin'in öldürülmesi senaryosunun girdabýndayýz þimdi... Unutuðumuz en önemli konu Mersin civarýna Ruslarýn mali katkýlarýyla yapýlmasý düþünülen ve yapýlacaðý açýklanan nükleer santral... Bunu unuttuk. Ben bir vatandaþ olarak geçenlerde bir grup gencimizin, Baraka Kültür Derneði'nin yani bu santrala karþý yapmýþ olduðu eylemi ertesi gün duydum. Ýnanýn bilseydim katýlýrdým. Bence bizim tüm diðer olaylara karþý eylem planlarken yapmamýz gereken bir baþka eylem çeþidi de bu olmalýdýr. Herþeylerini Allah'a havale edenlerin bu dünyanýn güzelliðiyle alakalarý olamaz. Zaten dikkat ederseniz suyun baþýnda duranlar, geriye kalanlarý hep 'Öbür dünya'nýn nimetleriyle avutmaya çalýþýrlar. Kevser þaraplarý var öbür yanda, huri kýzlarý var... O yanda herþey serbest ve helaldir... Ama bu yanda zinhar içilmez... Bu yanda dünya nimetlerinden faydalanacak olanlar bellidir, geriye kalanlarýn onlarýn nimetlerine göz dikmeleri haramdýr, günahtýr... Ve iþte bu taraftaki nimetlerden oldukça faydalananlardan birisi de Tayyip Erdoðan'dýr... Eskiden 'Þeytan' diye anýlan Amerika, þimdi velinimet olmuþtur... Ve Tayyip Erdoðan Güney Anadolu ile Kýbrýs adasýný büyük bir felakete sürüklemek için elinden geleni arkasýna koymamaya çalýþmaktadýr. Mersin bölgesindeki Akkuyu'da bir nükleer santral yapmayý tasarlamaktadýr. Yapýlan açýklamalarda bölgeden büyük bir fay hattýnýn geçtiði söylenmesine raðmen Rusya'nýn atýklarýný burada deðerlendirmek istemektedir. Tabii iþin içinde dünya nimetleri vardýr... Ýzleyen var mý bilmem... Tayyip Erdoðan Ýstanbul'a bir kanal açýp Ýstanbul'u anakaradan tekmil koparma niyetindedir. Uzmanlarýn söylediklerine dikkat edecek olursak, Ýstanbul bölgesi bir on yýl içerisinde büyük bir deprem felaketiyle karþý karþýyadýr. Bu durumda denizin dibini boylamasý veya milyonlarca insanýn ölmesine daha güzel bir zemin hazýrlanmaktadýr. Dedesini de karýþtýrdý iþin içine... Dedesi söylemiþ bu kanalý açmasýný... Oysa kanalýn açýlmasý Ýstanbul Boðazý'ndan geçip Marmara Denizi'ne çýkan Rus yük gemileri ve tankerlerine bir kolaylýk saðlamak içindir... Yani bu iþin ucunda da dünyalýk vardýr... Ben bir vatandaþ olarak bunlarý görüyorum, duyuyorum ve tepkimi böyle de olsa koyuyorum... Sendikal Platform'un bu konuyla ilgili bir eyleme baþvurmasý kanýmca kaçýnýlmazdýr... Türkiyelisi Kýbrýslýsý da yoktur bunun... Hepimizi ilgilendirir... Felaket ayýrmaz çünkü..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR KALBÝME KOY BAÞINI DOKTOR NABZIMI BIRAK Bizim Mandra Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin mandranýn saðlýk sorunlarýyla ilgili çarpýcý açýklamalarý gündeme bomba gibi düþer. Birlik baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu'nun saðlýkta zillerin deðil, çanlarýn çalmakta olduðu þeklindeki açýklamasý, durumun ciddiyet ve vehametini bütün çýplaklýðýyla ortaya koymaktadýr. Saðlýkta reform diye yola çýkanlar, reformun R'sine bile adým atmamýþlardýr. Sokaktaki adam "Bunlar saðlýðýn bile saðlýðýný bozdular" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 5 Mayýs 2011 Perþembe Kalem Yalçýn Okut AKÇÝÇEK HASTANESÝ'NDE 4 SAATLÝK GREV n KAMU-SEN, KTAMS, HEMÞÝRE VE EBELER SENDÝKASI ÝLE SAÐLIK- SEN GÝRNE AKÇÝÇEK HASTANESÝ'NDE GREV GERÇEKLEÞTÝRDÝ... Kamu Görevlileri Sendikasý (KAMU- SEN), Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS), Hemþireler ve Ebeler Sendikasý ile Saðlýk-Sen, dün Girne Akçiçek Hastanesi'nde saat 08:00-12:00 saatleri arasýnda grev gerçekleþtirdi. "Personel eksikliði, geçici çalýþan hemþirelerin iþ güvencesinden yoksun oluþu, týbbi teknisyen ve paramedik teknisyenlerin kadrosuz çalýþtýrýlmalarý, kreþ ve lojman sorunlarý, ara eleman olmayýþý, meslekte branþlaþmanýn olmayýþý, çalýþtýklarý ek mesai ücretlerinin dört aydýr ödenmemesi, araç gereç ve cihaz eksiklikleri" gerekçe gösterilerek yapýlan grevde, acil servis ile acil müdahale gerektiren birimler dýþýndaki hemþireler katýldý. Sorunlarýn çözümüne dek sürdürülecek grevlere Cuma gün de ayný saatlerde Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde devam edilecek. Girne Akçiçek Hastanesi'nde yapýlan grev hakkýnda KAMU-SEN Baþkaný Mehmet Özkardaþ, KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal, Hemþireler ve Ebeler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse grev yerinde basýna açýklamada bulundu. KÖSE Oðuz Köse yaptýðý açýklamada, üyelerinin sorunlarýnýn çözümü yönünde ortaya koyduklarý 8 maddelik taleplerin hükümet ile ilgili bakanlýðýn yerine getirilmemesi nedeniyle bugün Girne Akçiçek Hastanesi'nde "þok grev" gerçekleþtirdiklerini söyledi. "15 Nisan'dan beri devam eden eylemlerimiz karþýsýnda hükümet edenlerden hiçbir iyi niyet ve uzlaþý yaklaþýmý görmedik" diyen Oðuz Köse, hükümet edenleri saðduyuya çaðýrarak bu 8 maddelik talepler yerine getirilinceye kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti. ÖZKARDAÞ Mehmet Özkardaþ ise hemþireler, ebeler, týbbi teknisyen, paramedik ve diyaliz teknisyenlerinin çalýþma þartlarý, kadro, ek mesai, lojman gibi sorunlarýna hala daha çözüm bulunamamasýnýn "bardaðý taþýran son damla" olduðunu belirterek, "Saðlýk çalýþanlarý, saðlýklý saðlýk hizmeti vermek istiyor. Hükümet sesimizi duymalý ve 4 sendikayý masaya çaðýrmalý" dedi. Saðlýktaki kaosun çalýþanlarýn sorunlarýna çözüm bulunana dek süreceðini belirten Özkardaþ, eylemlere devam edeceklerini söyledi. GENCAL Ýbrahim Gencal da yaptýðý konuþmada hükümeti eleþtirerek, "sorunlara çözüm bulamayan hükümetin sadece saðlýkta deðil tüm sektörlerde kaosa oynadýðýný" ileri sürdü. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun "yapýsýný deðiþtiren" hükümetin, "partizanlýðýn daha da yerleþmesi için çalýþtýðý" iddiasýnda da bulunan Ýbrahim Gencal, "Bu hükümet toplumun sorunlarýna çözüm bulmaktan acizdir ve bir an önce istifa etmelidir" dedi. KASTAMONU'DA BAÞBAKANLIK KONVOYUNA SÝLAHLI SALDIRI Türkiye Kastamonu Valisi Erdoðan Bektaþ, Baþbakanlýk otobüsüne eþlik eden trafik eskortuna Kastamonu-Çankýrý karayolunun 25. kilometresinde düzenlenen silahlý saldýrýda polis memuru Recep Þahin'in þehit olduðunu belirtti. Bektaþ AA muhabirine yaptýðý açýklamada, olayýn, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ý Kastamonu'dan uðurladýktan yarým saat sonra gerçekleþtiðini söyledi. Ankara'ya dönen konvoya eþlik eden polis aracýna ateþ açýldýðýný ve bunun sonucunda aracýn sürücüsü Recep Þahin'in olay yerinde þehit olduðunu bildirdi. Ateþ açýlmasýyla Þahin'in yanýnda bulunan diðer polis memurunun arabadan inerek açýlan ateþe karþýlýk verdiðini ifade eden Bektaþ, bunun neticesinde onun da yaralandýðýný belirtti. Çatýþmada, polis aracýnýn yakýt deposunun da isabet aldýðýný ve bunun neticesinde aracýn alev aldýðýný dile getiren Bektaþ, güvenlik güçlerinin, saðlýk ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduðunu dile getirdi. Erdoðan Bektaþ, þehit Recep Þahin ile yaralý polis memurunun Kastamonu Emniyet Müdürlüðü'nde görev yaptýðýný sözlerine ekledi. TÜRKÝYE ENERJÝ VE TABÝÝ KAYNAKLAR BAKANI YILDIZ Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Baþbakanlýk konvoyuna yapýlan terör saldýrýsýyla ilgili, "Terörle bir yere varmaya çalýþanlarýn son hezeyanlarý bunlar. Þu anda çatýþmanýn devam ettiðini duydum. Gelirken tekrar Baþbakanlýkla görüþtüm. Bunlar kýsa sürede akalanacaktýr" dedi. Yýldýz, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ömer Dinçer ile birlikte Kayseri Sanayi Odasýna giriþinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Yýldýz, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn konvoyuna yapýlan saldýrý ile ilgili soruya þu cevabý verdi: "Öncelikle þehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Beraber görev yaptýðýmýz arkadaþlar. Terörle bir yere varmaya çalýþanlarýn son hezeyanlarý bunlar. Þu anda çatýþmanýn devam ettiðini duydum. Gelirken tekrar Baþbakanlýkla görüþtüm. Bunlar kýsa sürede yakalanacaktýr. Tabi bu yakalamanýn daha ötesinde bir konu var. Baþbakanlýk otobüsüne, Baþbakanýmýzýn korumalarýna yapýlan bu saldýrýyý þiddetle ve nefretle kýnýyorum. Þu an bir þehidimiz ve bir yaralýmýz var." TARÝHTE EN BÜYÜK SUÇ VE EN BÜYÜK ZULÜM Ýnsanlýk tarihinde en büyük zulmü beyaz insan yapmýþ, en büyük suçu beyaz insan iþlemiþtir. 1500'lerde kapitalizmin þafaðý ile birlikte, beyazlarýn diðer renklerdeki insanlara uyguladýklarý baský ve zulüm Firavunlarýn da, Antik Yunan ve Antik Roma'daki efendilerin de kölelere yaptýklarý zulmü kat be kat aþmýþtýr. Çin hanedanlýklarýnýn ve Roma kapýlarýna dayanan Hun akýnlarý ile Osmanlý ordularýný darmadaðýn eden Moðol akýnlarýnýn yaptýklarý zulüm bile kapitalist sistemin yaptýklarýnýn yanýnda þurda kalýr Kapitalist sitemin daha þafaðýnda zengin beyazlar Amerika kýtalarýný fethettiler o kýtalarýn yerlilerini kýlýçtan geçirdiler. 'Kýlýçtan geçirdiler' ifadesi sözün geliþidir. Kapitalist sömürgecilerin ellerinde barut, top ve tüfek vardý; yerliler ise bilekleri, oklarý ve mýzraklarýndan baþka bir þey bilmiyorlardý. Fakat bu kez Amerikalarýn verimli topraklarýnda iþgücü eksikliði doðdu. Daha çok kâr için daha çok iþgücüne ihtiyaç vardý. Kâr hýrsýyla gözü dönmüþ zengin beyaz adam onun da çaresini buldu: Ve köle ticareti baþladý Köle ticareti kapitalist sitemin en karanlýk sayfasýdýr. 'Muzaffer beyaz fatihler' yendikleri garibim Afrika kabilelerinden topladýklarý saðlýklý, saðlam, güçlü kuvvetli köleleri gemilere doldurarak Amerika'daki zengin beyazlara sattýlar. Bu çok kârlý ticaret yüzyýllarca devam etti. Ve yüzyýllarca, Kristof Kolomb Amerika'ya ilk ayak basan Avrupa'lý beyaz adam olarak göklere çýkarýldý; okul kitaplarýnda hep Büyük Kâþif diye lânse edildi. Hatýrlarsýnýz, bize de öyle okutulduydu Oysa, ünlü sözdür: 'Avcýlýðýn tarihi aslanlar kaplanlar tarafýndan da yazýlmadýkça hiçbir zaman objektif bir tarih olmayacaktýr.' Ayný þekilde, sömürgeciliðin tarihi de 'yerliler' tarafýndan da yazýlmadýkça objektif tarih yazýmý olabilemez. Kristof Kolomb'tan çok önceleri Vikinglerin de, hatta Çinlilerin de Amerika kýtalarýna çýktýklarý kanýtlanmýþtýr, bilinmektedir. Buna raðmen, kapitalist ideoloji o 'fetih'i Kolomb'la baþlatmayý ve o yalana devam etmeyi çok sevmektedir. Vikingler ile Çinlilerin Amerika kýtalarýna çýkmalarý ile, K. Kolomb'un o kýtalara bile deðil, Antill adalarýna ayak basmasý arasýndaki en önemli fark, artýk kapitalist sitemin yayýlmacý-emperyalist isterlerinin çok önemli bir dönüm noktasýna varmýþ olmasýydý. Sermaye sömürecek iþgücü istiyordu. Kölelerin iþgücü ile de ünlü sermaye birikimini yýðdýkça yýðdý. Beyaz Adam, Amerika kýtalarýnda da, Afrika'da da, Avustralya'da da yerlileri hep sömürdü, astý-kesti ezdi Ve bütün yaptýklarýný da "demokrasi götürme", "vahþileri medenileþtirme" adýna yaptý! Bu çok kýsa -ve çok kaba- tarih turundan sonra, Cennet KaKaTeCe'ye gelebiliriz. Ne demiþti Büyük Baba (yani, yanlýþ anlaþýlmasýn; torun sahibi Büyük Baba!..) Bizde "full-kebap demokrasisi var" dememiþ miydi bir vakitler Ýþte o "full-kebap" demokrasinin "nimetleri!" ile yaþadýk ve yaþayýp duruyoruz yarým yüzyýlý aþkýn bir zamandan beri. Vaktiye, Zat-ý Alileri Ýngiliz Sömürge Ýdaresi'nin 10 yýl boyunca Savcýsý iken ve bazý yer altý örgütleri ile de içli dýþlý iken baþlatýlan seri cinayetler hep "demokrasi getirmek" içindi, öyle mi?.. Kapitalist-emperyalist sistemin Afrika'da, Amerika kýtalarýnda, Avustralya ve Uzadoðu ile Hindistan'da ve de Ortadoðu'da uyguladýðý zulümler hep demokrasi, hem de "full-kebap demokrasisi" içindi, öyle mi?.. 'Ufak ufak atýn da tavuklar da yesin' diyen bir argo söz vardýr. Ne kadar da doðru bir söz

9 5 Mayýs 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar SÝMGELEÞEN ÞEHÝDÝN BAYRAÐI ALTINDA El Kaide bundan sonra ne yapacak? Bin Ladin'in ölümü örgütü derinden etkilemeyebilir. Yetkiler aþaðý kademelere doðru yayýlmýþ durumda. Böylece herhangi bir liderin yakalanmasý ya da öldürülmesi durumunda gruba yönelik darbenin asgaride tutulmasý hedefleniyordu. Ýþin ilginç yaný, bu yapýlanmanýn faydalarý Amerikan ordusu tarafýndan Afgan ve Arap mücahidlere Sovyet iþgali sýrasýnda öðretilmiþti. Zevahiri Bin Ladin'den daha militan. Hayatlarýnýn büyük bölümünü firarda ve cihad savaþçýsý olarak geçiren Batý'da yetiþmiþ yeni bir lider kadrosu var. Bin Ladin sonrasý El Kaide'nin daha radikal ve 'simgeleþen þehidin' bayraðý altýnda daha bütünleþmiþ bir yapý olma tehlikesi var. Abdülbari ATWAN (The Guardian) DÝPNOT Özgürlükleri izleme örgütü Freedom House'un raporunda Türkiye 196 ülke arasýnda 112'inci sýrada, "yarý özgür" kategorisinde yer aldý. PARAYLA AÞK DA OLMAZ, ÇÖZÜM DE OLMAZ TARÝH 1 NÝSAN, milyon dolara mal olan Cratos Premium Oteli Nisan'da açýlýyor. Otelin sahibi Boz Group, casinoda Las Vegas'ta bile olmayan oyun salonlarýnýn bulunduðunu söylüyor... Gözden kaçmayanlar... FÝLÝSTÝN ASKISI DEÐÝL AB ASKISI "Þu anda Kýbrýs'ýn bütünü AB üyesidir ancak AB muktesebatý Kuzey'de askýya alýnmýþtýr" deniyor ama bunun ne askýsý olduðu konusunda kimse bir þey söylemiyor. Bir yerde AB'nin muktesebatý yoksa, kendisi de yoktur. Kýbrýs'ýn bütünü AB üyesiyse ama Kýbrýs'ýn kuzeyinde yürürlükte olan Ankara muktesebatýysa, Kýbrýs'ýn bütünü AB üyesi deðildir demek ki Kaðýt üstünde AB üyesi, pratikte Türkiye'nin 80 bilmem kaçýncý ili Yeme da yanýnda yat bu AB muktesebatýnýn ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Birçok ülkenin ekonomik kriz yaþadýðý bir zamanda elimiz-kolumuz baðlý oturmanýn bir anlamý yok. Derviþ EROÐLU VÝRGÜL MEYDANLARDAN BAKAN ODALARINA Sokaklarda yapýlan mücadeleyle bir nebze baþarý elde edilebilirmiþ ama eylemler huzur bozarmýþ, bu yüzden sorunlarýn diyalogla çözülmesi gerekirmiþ. Kamu Ýþ böyle düþündüðü için, soluðu bakanýn huzurlarýnda aldý. E madem sizin sorunlarýnýz diyalogla çözülebilecek sorunlardý, o halde neydi o afra tafra "varoluþ" havalarý meydanlarda? Varoluþ mücadelesine Bakan odalarýnda mý devam edilecek bundan sonra? Yok olduðumuz yerlerde yani Vay be "AB, çözüm sürecini destekledi ve destekliyor. Mali yardýmlarý yapýyoruz ama parayla aþký satýn alamýyorsunuz." Andrulla KAMÝNARA (Avrupa Komisyonu Kýbrýs Temsilcisi) Le Monde: Þimdi Bay Obama, Bin Ladin'in ölümünü kullanacak Kaide lideri Bin Ladin'in ilk ölümü, Arap dünyasýnda Ýslamcýlýk ve hilafet naralarýnýn yerini özgürlük ve demokrasi talepleri aldýðýnda gerçekleþmiþti. Arap halklarý, Kaide'nin savunduðu Ýslamcýlýk veya hilafetin geri gelmesi fikri yerine, demokrasi için ayaklanýrken, Bin Ladin zaten siyasi bir ölüydü. Obama'nýn bir Amerikan komandosunun Bin Ladin'i Pakistan'da öldürdüðünü açýklamasýndan sonraysa, Kaide'nin kurucusunun ikinci kez öldüðünü söylemek mümkün. Ölüm hakkýndaki ilk siyasi görüþ, Suudi bir muhaliften geldi, ki bu görüþ, Tunus ve Kahire'deki göstericilerin sloganlarýnda da okunuyordu. Bunlarýn arasýnda Batý'ya, 'Haçlýlara ve Yahudilere' ve Amerika'ya karþý duyulan kin ve nefret gibi klasik Bin Ladin sloganlarý deðil, aksine 'baþ mücahit'in tiksindiði özgürlük ve demokrasi talepleri göze çarpýyordu. Bin Ladin, en azýndan Arap dünyasýndaki savaþý kaybetmiþti: Zira mevcut KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu ayaklanmalar, Kaide liderinin hilafete ve Ýslam'ýn köklerine dönmeyi, Müslüman ülkelerin sorunlarýnýn çözümü olarak gören ölümcül yanýlsamasý olan Ýslamcýlýðý kutlamýyor. Bin Ladin öldü. Fakat bu, saldýrýlarýn sona erdiði veya Kaide'nin artýk öfkelenmeyeceði anlamýna gelmez. Öldürmek ve ortadan kaldýrmak üzere harekete geçen gruplar, orada veya burada daima olacak. Fas, bu deneyimi yaþadý bile. Bu gözleri kör eden þiddet kültü, Bin Ladin'den kalan tek miras deðil aslýnda. Ortadan kaybolan bu adam, 21'inci yüzyýlýn baþlarýnda derin izler býraktý. Ýlk silahlarýný Afganistan'da Sovyetlere karþý kullanan zengin bir Suudi ailesinin oðlu olan Usame Bin Ladin, bize ait olan stratejik manzarayý þekillendirdi. 11 Eylül saldýrýlarýna savaþla cevap vermek zorunda olduðuna inanan ABD, hep iki çatýþmanýn arasýnda sýkýþýp kaldý: Irak'ta ve bilhassa da Afganistan'da. Bu maceralarla hem ordu hem de bütçe açýsýndan yorgun düþtü; üstelik Müslüman Arap dünyasýndaki imajýný da uzun süreli olarak lekeledi. Þimdi Bay Obama, Bin Ladin'in ortadan kaldýrýlmasýný Amerika'nýn yararýna kullanabilecek; zira Afgan anlaþmazlýðýnda daha fazla bataklýða saplanacak bir þey kalmadý. Yine de miras hâlâ mevcut: Kaide, küçük bir grubun kitlesel bir suç iþleyebileceðini kanýtladý. Eðer Bin Ladin kimyasal veya biyolojik silahlarla donatýlmýþ olsaydý, New York'ta 3 bin yerine 3 milyon insaný da öldürebilirdi. Bu bakýþ açýsý, terörle mücadeleyi mutlak öncelik haline getirdi. Ve bunun adýna, Amerika, Avrupa ve baþka yerlerdeki güvenlik takýntýsý, kamusal özgürlüklerin sýnýrlandýrýlmasýna sevk etti. Yine de Bin Ladin'le iþleri daha bitmedi. (Le Monde, Baþyazý, 2 Mayýs 2011)

10 10 5 Mayýs 2011 Perþembe GÜNEYDEN... AKÇA: TAK OBJEKTÝF- Türkiye Cumhuriyeti Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, göreve baþlamasýnýn ardýndan baþlattýðý nezaket ziyaretleri çerçevesinde dün Türk Ajansý-Kýbrýs'ý (TAK) ziyaret ederek ajans yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette konuþan Akça, göreve yeni baþlamasý nedeniyle nezaket ziyaretlerini sürdürdüðünü ve basýna yönelik ziyaretlerine ise TAK'la baþladýðýný söyledi. TAK'ýn medya açýsýndan önemine iþaret eden Akça, gerek yazýlý, gerek görsel medya için büyük bir imkân sunduðunu, ciddi destek verdiðini ifade etti. TAK'ýn "YABANCI UYRUKLU", "KKTC", "TC"- Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Ercan Havalimaný'nda yolcularýn muhaceret bölümünde bekleme süresini azaltmak amacýyla getirilen yeni sitemi yerinde inceledi. Ercan Havalimaný'nda muhaceret kabinleri önünde yýðýlmayý ortadan kaldýrmak amacýyla, ülkeye giriþ yapacak yolcular artýk muhaceret iþlemlerinin yapýldýðý kabinlerin üst tarafýna yerleþtirilen elektronik panolar sayesinde uyruklarýna göre sýraya DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜÐÜ GÜNÜ- Dünya Basýn Özgürlüðü Günü, önceki akþam Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'nin düzenlediði kokteylle kutlandý. Gecede Basýn Özgürlüðü Medya Baþarý Ödülleri de verildi. Meslekleri gereði günlük yaþamda birbirleriyle sürekli iletiþim içinde olan politikacýlarla gazeteciler, önceki akþamki kokteylde de birlikteydi. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Cenk haberlerini "oldukça objektif" olarak deðerlendirdiklerini belirten Akça þunlarý kaydetti: "TAK'ýn Kuzey Kýbrýs'taki gerek yazýlý gerek görsel medya için ne anlama geldiðini biliyoruz. Çok büyük bir imkân sunuyorsunuz. TAK'ýn sunduðu hizmetler olmasa yazýlý veya görsel medya çok daha büyük maliyetlere katlanarak hizmetini sürdürmesi gerekecek. Bu anlamda çok ciddi katký verdiðinizi biz de dýþarýdan izliyoruz. Kuzey Kýbrýs'ta her ne olsa hemen TAK onu haberleþtiriyor. Oldukça da objektif olduðunu deðerlendiriyoruz." girip iþlem yaptýracak. Daha önce yolcular karýþýk bir þekilde sýraya girip iþlem yaptýrýyordu. "Yabancý Uyruklu", "KKTC" veya "TC" olarak düzenlenen ve deðiþebilen panolar sayesinde muhaceret görevlilerinin iþ yükü eþit olarak bölünebiliyor, dolayýsýyla yolcularýn sýrada bekleme süresi de kýsalýyor. Örneðin KKTC vatandaþlarýnýn iþlemini yapan bir görevli, KKTC yolcularýnýn iþlemini tamamlandýktan sonra elektronik panoda deðiþiklik yaparak diðer görevlilere yardým edebiliyor. Mutluyakalý, Baþbakan Ýrsen Küçük, Rauf Denktaþ ve Mehmet Ali Talat'ýn konuþma yaptýðý etkinlikte, Barýþ Gazeteciliði Özel Ödülü'ne layýk görülen Yenidüzen gazetesi yazarý Sevgül Uludað'a plaketini Meral Eroðlu; genç yetenek ödülünü kazanan Kýbrýs gazetesi muhabiri Rahme Çiftçioðlu'na plaketini Rauf Denktaþ ve fotoðraf ödülünü kazanan TAK fotomuhabiri Hüseyin Sayýl'a da plaketini Mehmet Ali Talat verdi. TÜRK EVLERÝNDE ÝKAMET EDENLERE YENÝ ARSALAR Rum hükümetinin Rum göçmenlere yönelik ev ve arsa daðýtýmý politikasý çerçevesinde, Güney Kýbrýs'ta bulunan Kýbrýslý Türklere ait evlerde ikamet eden Rumlara yeni arsa daðýtýmý gerçekleþtirildiði bildirildi. Simerini ve diðer gazeteler, Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Silikiotis'in, Larnaka bölgesindeki Kýbrýs Türk evlerinde ikamet etmekte olan Rumlara dün 210 adet arsa daðýttýðýný, törende yaptýðý konuþmada 2 yýl içerisinde bu durumdaki tüm Rumlara arsa daðýtýmýný tamamlamayý hedeflediklerini söylediðini yazdýlar. 4 AYLIK BEBEK ÖLDÜ Rum tarafýnda dört aylýk bir bebeðin menenjit ve septiseminden öldüðü bildirildi. Haravgi gazetesi, 4 aylýk bebeðin rahatsýzlanarak Limasol'daki özel bir kliniðe götürüldüðünü, bebeðin saðlýðýnýn kötüye gitmesi üzerine ise önce Makarios, ardýndan da Lefkoþa Genel hastanesine aktarýldýðýný yazdý. Habere göre bebek, 6 gün önce ameliyat masasýnda hayatýný kaybetti. ERCAN FORMÜLÜ BRÜKSEL'DE... Türkiye'nin Ankara Protokolünden doðan yükümlülüklerinin AB katýlým sürecine engel olmasýnýn önüne geçmek amacýyla, merkezinde Ercan Havaalanýnýn bulunduðu bir önerinin Brüksel'de görüþülmekte olduðu iddia edildi. Politis gazetesi: "Timbu (Ercan) Yeniden Servis Ediliyor" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Türkiye'nin AB sürecinin önündeki engellerin kalkmasý ve bu çerçevede Ankara Protokolünün uygulanabilmesi için Brüksel'deki bazý çevrelerin Türk hükümetiyle iþbirliði içerisinde yeni bir formül arayýþlarýný sürdürdüklerini iddia etti. Gazete, Türkiye'nin Ercan Havaalanýnýn konuya iliþkin pazarlýklarýn merkezinde yer almasýnda ýsrar ettiðini ve bu durumun Ercan Havaalaný konusunu Türkiye-AB iliþkilerinin dönüm noktasý haline getirdiðini savundu. Türkiye'nin tezlerinin AB Komisyonu ile bazý daimi temsilciler arasýnda karþýlýk bulduðunu ileri süren gazete, temel hedefin, Haziran ayýnda Türkiye'deki seçimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan bütünlüklü bir önerinin gündeme gelmesi olduðunu da iddia etti. PITELLA'DAN EDEK'E DESTEK Güney Kýbrýs'ta EDEK'in düzenlediði panele katýlan Avrupa Parlamentosu (AP) Baþkan Yardýmcýsý ve Ýtalyan Milletvekili Gianni Pitella, seçimlerde bu partiye destek belirtti. Fileleftheros gazetesine göre, Güney Akdeniz'deki geliþmeler ve AB'ýn rolüne iliþkin panelde konuþan Pitella, Kýbrýs'taki durumu yakýndan görme imkaný bulduðunu söyledi ve Brüksel'de AB Dýþ Siyaset Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'u bilgilendireceðini söyledi. NARKOTÝK ÞUBESÝ YÖNTEM DEÐÝÞTÝRDÝ Rum polisinin, ülkeye uyuþturucu sokulmasýný engelleme çabalarý çerçevesinde tehlike düzeyi yüksek ülkeler haritasý çýkardýðý ve bir süredir Güney'deki havaalanlarýndaki uyuþturucu aramalarýný bu haritaya göre yaptýðý haber verildi. Fileleftheros'un haberine göre Rum Polisi Narkotik Þubesi bu yöntem deðiþikliðini; uyuþturucu tacirlerinin Rum tarafýna uyuþturucu sokma yöntemlerini deðiþtirdiklerinin saptanmasý üzerine yaptýðýný yazdý. ANKARA'DA KUTLAMALARA KATILDILAR- Girne ilçesindeki Lapta, Alsancak, 23 Nisan ile Tatlýsu Ýlkokullarý izcilerinden oluþan, toplam 47 kiþilik bir izci grubu, Ankara'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýna katýlýp kültür gezi yaptý. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Ýlköðretim Dairesi Müdürü ve Ýzcilik Yürütme Kurulu Baþkaný Bumin Paþa, konuyla ilgili açýklamasýnda, "Bugünün küçükleri, yarýnýn büyükleri olan çocuklarýmýza Ulu Önder Atatürk'ün bu günlere gelene dek verdiði mücadeleyi daha iyi anlatmak amacýyla, kültür gezimiz süresince TBMM (eski ve yeni), Atatürk Orman Çiftliði, Etnografya Müzesi ve Anýtkabir ziyaret edildi" dedi. ASKERÝ TATBÝKAT Güney Kýbrýs, AB dönem baþkanlýðýný üstleneceði 2012'nin ikinci yarýsýnda bir sivilaskeri arama-kurtarma tatbikatý düzenlemeyi planlýyor. Haravgi "Kýbrýs Dönem Baþkanlýðý Döneminde Büyük Askeri Tatbikat" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Rum tarafýnýn bu projesini RMMO Komutaný Korgeneral Petros Çalikidis'in açýkladýðýný yazdý. Habere göre AB Askeri Komitesi Taktik Toplantýsý'na katýlan RMMO Komutaný Çalikidis, toplantýya katýlan diðer üye ülkelerin silahlý kuvvetler komutanlarýna; planladýklarý sivilaskeri tatbikatýn kod adýnýn "Argonot 2012" olduðunu söyledi.

11 5 Mayýs 2011 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KARPAZ'DA DOÐAL ÇEVRE TAHRÝP EDÝLÝYOR Güney Kýbrýs'ýn Avrupa Parlamentosundaki (AP) Milletvekillerinin, "Karpaz'da doðal çevre tahrip ediliyor" iddiasýný Avrupa Komisyonunda gündeme getirmesi üzerine, AB'nin Geniþlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Fule, konunun takiplerinde olduðunu belirtti. Simerini gazetesi, tahrip iddiasýný, Avrupa Komisyonuna, Güney Kýbrýs'ýn AP Milletvekilleri Antigoni Papadopulu ve Takis Hacýgeorgiu'nun götürdüklerini yazdý. Habere göre, Milletvekilleri, Karpaz'da doðal çevrenin olduðu bölgede Girne Amerikan Üniversitesinin öðrenci yurdu oluþturmada ýsrar ettiðini savunarak, ileri sürüdükleri "Türk iþgal rejiminin yeni kýþkýrtmalarý" hakkýnda Fule'yi "bilgilendirdi". Milletvekilleri, "Avrupa Programý Life'ýn bölgenin Natura 2000 aðýnýn bir parçasý olmasýný önerdiðini, Avrupa Birliðinin de bölgeyi araþtýrma programýna dahil ettiðini" belirtti. Milletvekilleri, Komisyona, "(Karpaz'da) yapýlmakta olan tahribin büyüklüðü ve (çalýþmalarýn) çevre üzerindeki etkileri ayrýntýlý bir þekilde inceleme maksatlarýnýn olup olmadýðýný"; ayrýca Komisyonunun, hangi faaliyetlerde bulunmaya niyetinin olduðunu sordular. Fule, Milletvekillerine verdiði yanýtta, Kýbrýs Türk toplumuna yardým programý çerçevesinde Komisyonun hali hazýrda, "Kýbrýs'ýn kuzey bölümündeki Natura 2000 muhtemel kuþaklarýn korunmasý ve yönetilmesine iliþkin teknik katký planýný" finanse ettiðini belirtti. Fule "seçilmiþ bölgelere; özel koruma altýndaki bölge (SEPA) olarak tayin edilmiþ ve Dipkarpaz köyünden yarýmadanýn ucuna kadar yayýlan Karpaz yarýmadasýnýn da dahil olduðunu" ekledi. Bölgedeki inþa faaliyetlerine de deðinen Fule, "Komisyonunun; üniversite kampusunun önerilen bölgesinin, Dipkarpaz köyünün güney batýsýna; yani beldenin içerisine ve SEPA sýnýrlarýnýn dýþýna taþýnmasýnýn planladýðýnýn bilgilerinde olduðunu" söyledi. El Kaide uzmaný: ABD'ye neden inanalým? Usame Bin Ladin ile röportaj yapan 3 gazeteciden biri olan Abdülbari Atwan, El Kaide liderinin ölümüne iliþkin þüpheleri dillendirdi ve 'ABD'ye neden inanalým?' diye sordu. Bin Ladin'in ölümüyle ilgili þüpheleri ve komplo teorilerini dünyadaki sayýlý El Kaide uzmanlarýndan Abdülbari Atwan NTV'ye deðerlendirdi. Can Dündar'ýn sorularýný yanýtlayan El Kaide uzmaný Atwan'ýn açýklamalarýndan dikkat çeken noktalar þöyle: "Ben, Usame Bin Ladin ile 1996'da bir maðarada tanýþtým. Son derece kibar ve konukseverdi. Uzun boylu, son derece mütevazi, baðýrmadan konuþan biriydi. 3 gün o maðarada kendisiyle zaman geçirdim. 11 Eylül'ün ardýndan çok þaþýrmýþtým. Benim tanýþtýðým o kiþinin, böyle bir saldýrýyý bu kadar mütevazi bir maðaradan düzenleyebileceðini hiç aklým almadý. 'OBAMA ONUN ÝSTEÐÝNÝ YERÝNE GETÝRDÝ' Ona ne istediðini sorduðumda, 'mümkün olduðunca kýsa sürede bir þehit olarak ölmek ve yoldaþlarýmla buluþmak istiyorum' demiþti. Obama onun ilk dileðini yerine getirdi ama cennet mi cehennem mi, ona tanrý karar verecek. Ben onun þu ana kadar hayatta kalacaðýný bile düþünmemiþtim. Binanýn ele geçirildiði, insanlarýn öldürüldüðü söyleniyor ama biz hala hiçbir þey görmedik. Tek bir fotoðraf bile yok. Ceset nerede, denize gömdüklerini söylediler ama neden biz görmedik. ABD, Saddam'ýn iki oðlunu öldürdüðünde basýn için özel görüntü ayarlanmýþtý. Saddam'ýn asýlmasýný da gördük. Bin Ladin neden kameralara gösterilmedi? Neden denize atýldý? 'BU ÝNSANLAR ZATEN YALANCI' Ben inanmýyorum ve bu insanlar zaten yalancýdýr. Daha önce Irak'ý, Saddam kitle imha silahlarýna sahip diye iþgal ettiklerini söylediler ama öyle bir þey yoktu; yüzbinlerce insan öldürüldü. Þimdi nasýl inanabiliriz. Bu hikayeyi uydurmuþ olabilirler, belki uzun zaman önce öldürüldü, belki tutsak ya da öldürülmedi..." Atwan Guardian gazetesine yazdýðý makalede de þöyle diyordu: "El Kaide öyle bir evrim geçirdi ki, Bin Ladin'in ölümü örgütü derinden etkilemeyebilir. Görev ve yetkiler aþaðý kademelere yayýlmýþ. Herhangi bir liderin öldürülmesi durumunda gruba yönelik darbenin asgaride tutulmasý hedefleniyordu. Bu yapýlanmanýn faydalarý ABD ordusu tarafýndan Afgan ve Arap mücahitlere Sovyet iþgali sýrasýnda öðretilmiþti. Batýda yetiþmiþ yeni bir lider kadrosu var. Bin Ladin sonrasý El Kaide daha radikal olabilir.(bianet, t24) Bir rapor da Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan "Gazetecileri susturmaya yönelik hükümet kampanyasý" Avrupa Gazeteciler Federasyonu'nun direktörlerinden Renate Schröder, Türkiye'de basýn örgütlüðü sorununun son 6 ayda kötüleþtiðini söyledi ve "gazetecileri susturmaya yönelik bir hükümet kampanyasý olduðu"nu öne sürdü. Schörer sözlerini þöyle sürdürdü: "Gazetecilere karþý açýlmýþ 4 bini aþkýn soruþturma var. Eleþtirel olmak, ses çýkarmak, yani iþlerini yapmak gazeteciler için giderek daha zor bir hale geliyor." BBC'nin "Özgürlüðü kýsýtlananlarýn aðýrlýklý olarak hükümeti eleþtiren gazeteciler olduðunu mu düþünüyorsunuz" sorusu üzerine Schröder, "Evet, bu kampanyanýn siyasi olduðunu düþünüyoruz" karþýlýðýný verdi. Renate Schröder, kampanya derken tam olarak neyi kastettiði sorusunun karþýsýnda ise, "Kast ettiðim gazeteciler üzerindeki giderek artan baský, gazetecilerin cezaevine konmasý ve bir korku ortamý yaratýlmasý. Bunun hükümet tarafýndan harekete geçirildiðini düþünüyoruz, dolayýsýyla bu anlamýyla yaþananlar gazetecileri susturmaya yönelik bir hükümet kampanyasý" þeklinde konuþtu. (ANKA) Güney'deki genel seçimler 56 sandalye için 412 aday yarýþacak n Toplam 10 parti, 6 baðýmsýz, 9 dini grup adayý yarýþacak... Güney Kýbrýs'ta 22 Mayýs'ta yapýlacak genel seçimlerle ilgili takvim çerçevesinde dün adaylarýn resmi baþvurularý yapýldý. Rum gazeteleri, konuyla ilgili haberleri genellikle manþetlerinden ve geniþ þekilde iþlediler Fileleftheros "Adaylar 412 Ama Sandalye Sayýsý Sadece Parti, Bir Sandalye Ýçin Büyük Savaþ" baþlýklý haberinde dün resmi adaylýk baþvurusu yapanlarýn sayýsýnýn 412 olduðunu, Rum meclisindeki 56 sandalyeden her biri için yaklaþýk 7 adayýn yarýþacaðýný yazdý. Sabah 09.00'da baþlayýp 12.30'da tamamlanan resmi baþvurularýn ardýndan ortaya çýkan tabloya göre toplam 412 adayýn 142'si 86'sý Limasol, 77'si Maðusa bölgesi, 50'si Baf ve 23'ü "Girne"den aday. Seçimlere sadece 6 parti (AKEL, DÝSÝ, DÝKO, EDEK, EURO.KO, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi) toplam 56'þar aday ile katýlýyor. Bunlar dýþýnda 22 Mayýs seçimlerine 4 parti daha katýlýyor ancak toplam aday sayýlarý 56'yý bulmuyor. Parti olarak tanýnma baþvurularý kabul edilen LASOK 17, ELAM 16, KÝ.PRO.S 28 VE ZÝGOS 10 aday ile yarýþacak. 56 sandalye için yarýþacaklar arasýnda baðýmsýzlar da var. Bunlardan 2'si Lefkoþa (Neofitos Konstantinu ve Kostas Kiriaku (Ütopos), 3'ü Limasol (Andonis Pieridis, Lukas Stavru, Pambos Stavru) ve 1'i de Baf kazasýndan (Andreas Evstratiu). Seçimlerden sonra oluþacak yeni mecliste cemaatlerini temsil etmek üzere toplam 9 dini grup temsilci adayý da adaylýk baþvurusu yaptý. Maronitler'den 5 (Avraam Georgiu -Pekris-, Andonis Hacirusos, Yoannis Pavlu Boyacis, Yannakis Musas ve Menelaos Petru); Ermeniler'den 2 (Antranik Ascian ve Vartkes Mathesyan); Latinler'den de 2 (Benito Mandovani ve Justine Pietroni) aday çýktý. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DÝKO Baþkaný Marios Karoyan, EDEK Baþkaný Yannakis Omiru ve EURO.KO Baþkaný Dimitris Þilluris Lefkoþa'dan; DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis ve Ekologlar Genel Sekreteri Yoanna Panayotu da Limasol'dan aday oldu. Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Lazaros Savvidis baþvuru prosedürünün tamamlanmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, olasý itirazlarýn deðerlendirilmesi için milletvekili adaylarýnýn isim listesinin 24 saat sonra açýklanacaðýný, itiraz olmamasý halinde açýklanan isimlerin adaylýklarýnýn resmiyet kazanacaðýný söyledi. Savvidis, 22 Mayýs seçimleri için Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý'ndan (AGÝT) gözlemcilerin Rum tarafýnda olacaðýný da açýkladý ve partilere destekçilerinin seçim günü oylama yapýlan yerlerin yakýnlarýnda toplantý ve/veya gösteri yapmamasýný saðlama çaðrýsýnda bulundu. Seçim günü oy kullanýlacak sürenin bir saat uzatýldýðý ve sandýklarýn 18.00'de kapanacaðý daha önce açýklanmýþtý. Haravgi "Meclisteki 56 Sandalye Ýçin 412 Aday" baþlýklý manþet haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu'nun, partisinin 3 "Girne bölgesi" adayýnýn resmi baþvurusunu yapmasýnýn ardýndan "tamamen göçmen olmuþ olan Girne Kazasý, Kýbrýs halkýnýn kurtuluþ ve yeniden birleþme mücadelesinin sembolü olmuþtur. 1974'ten beridir attýðýmýz 'sýnýrlarýmýz Girne'dedir' sloganýný gerçekleþtireceðiz" dedi. Politis, "Futbol Çevreleri Adaylarýn Yanýnda Maç Baþlýyor Sandýkta APOEL- OMONÝA Derbisi" baþlýklý manþet haberinde, genel seçimlerin futbol niteliði kazanmaya baþladýðýný, dün milletvekili adaylarýnýn çoðunun futbol çevrelerini seferber ettiðini, bunun da seçim kampanyalarýný stada sürüklemekte olduðunu yazdý. Gazete "APOEL DÝSÝ ile oynuyor. Kulüp baþkaný, diðer unsurlarý ve eski futbolcularý DÝSÝ'nin çoðu adayýný destekleme seferberliðine giriþti. Bazý AKEL adaylarý da benzer þekilde düþündü ve bu konuda OMONÝA kulüp baþkaný ve kulüp unsurlarýna yatýrým yaptý" ifadesini kullandý. Adaylarýn resmi baþvuru prosedürlerinin iyi bir ortamda geçtiðini, rakipler arasýnda herhangi bir sürtüþme yaþanmadýðýný yazan gazete, siyasi parti baþkanlarýnýn dünkü açýklamalarýnda bütün anketlerde kaydedilen, oy kullanmayacaklarýn fazlalýðýndan duyduklarý kaygýyý gizlemediklerini haberine ekledi. PAREKLÝSÝA'DA KIBRISLI TÜRKLERÝN GÖMÜLÜ OLDUÐUNA ÝLÝÞKÝN ÝHBARDAN BÝR SONUÇ ALINAMADI Parkklisia'da (Parekliþa) Kýbrýslý Türklerin gömülü olduðuna iliþkin ihbar üzerine yapýlan kazýlarda bir neticeye varýlamadýðý; her iki taraftaki kazýlarýn aðýr ritimlerle ilerlediði savunuldu. Fileleftheros gazetesinin haberine göre, bir Kýbrýslý Rum, Rum Yönetimi eski Baþkaný Glafkos Kliridis'e, Parekklisia'da 30 Kýbrýslý Türkün gömülü olduðuna iliþkin bilgi verdi. Bunun üzerine Kliridis de kendisine verilen bilgileri BM'ye aktardý. Bölgede yapýlan kazýlarda tek bir kemiðe bile ulaþýlamadýðýný ve kazýlarýn ertelendiðini aktaran gazete, bu durum karþýsýnda kayýp kemiklerinin bulunduðuna iliþkin ihbarlarýn olduðu diðer bölgelere iliþkin "umutsuzluðun" gözlemlendiðinden bahsetti. 1974'te Tohni'de (Taþkent) 80 Kýbrýslý Türk'ün öldürüldüðün ve bu Kýbrýslý Türklerin o zamandan beri aranmakta olduðunu aktaran gazete, araþtýrýlan ve teyit edilen bilgilere göre Kýbrýslý Türklerin yarýsýnýn, Yerasa'ya gömüldüðünü ve burada saptandýðýný belirterek; diðer yarýsýnýn da Parekklisia'ya gömüldüðünü savundu. Gazete Otonom Kayýp Þahýslar Komitesinin kazýlarýn yeninden baþlamasý için verilen bilgileri yeninden deðerlendirdiðini, çünkü "el yordamýyla (körlemesine)" yapýlan kazýlarýn, tercih edilen yöntem olmadýðýný belirtti. Haberde kazýlarýn yavaþ ritimlerle ilerlemesinin, Parekklisia'daki kazýlarda herhangi bir kemiðe ulaþýlamamasýna baðlý olabileceði yorumunda da bulunuldu.

12 12 5 Mayýs 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Dut yedim duddu beni Duddu guruddu beni Gidi gahbenin gýzý Giddi unuddu beni KAPÝTALÝZMDE SAÐLIK Saðlýksýzlýk Semptomlarý Leo Panitch, Colin Leys Yordam Kitap "Bildiðimizi zannetmemiz, öðrenmemizin en büyük düþmaný olmuþtur." C. Bernard Bak bu olacak þey mi kömür beni vurdu Ayaklarým aldý baþýný gitti Ellerim kaldý duvarda Kalk ne olur pencereyi aç Uzun saçlar yakýþýrdý sana uzun yýllar Bir gökyüzü bitince öteki baþlardý Arif Damar "Dar açý" adlý þiirinden ÖZDEN ÇAKIR ÞÝÝRLERÝNÝ "KANAYAN SAYFALAR"DA TOPLADI Özden Çakýr, þiirlerini "Kanayan Sayfalar" adýný verdiði kitapta topladý. Tümü kýrmýzý harfler ve fotoðraflarla basýlan kitabý için "Ben size duygularýmý satýyorum Düþüncelerimi Ben paylaþmak istedim Belki yüreklerinize inmek Belki bir þeyler hatýrlatmak için yaþanmýþlýklarýnýzdan!!!" diyen Çakýr, yýllarca ara ara, bazen gülümseyerek, bazen aðlayarak yazdýðý þeyleri paylaþtýðýný belirtiyor. Þiirlerini okuyanlara, gülümseyen düþler ve gerçekler dileyen Özden Çakýr, hayatýn güzelliklerine dikkat çekerek herkesi gülümsemeye çaðýrýyor. ÝSDER 4. ÇOCUK ÞENLÝÐÝ CUMARTESÝ GÜNÜ YAPILIYOR Ýskele Kültür ve Sanat Derneði (ÝSDER), her yýl geleneksel olarak düzenlediði "Çocuk Þenliði"nin 4'üncüsünü cumartesi günü Ýskele'de gerçekleþtiriyor. ÝSDER'den verilen bilgiye göre "ÝSDER 4. Çocuk Þenliði" 7 Mayýs Cumartesi günü saat 18.00'de çocuklarla yapýlacak olan kortej yürüyüþüyle Ýskele Ecevit Meydaný'nda baþlayacak. Çocuklarýn eðlenceli bir gün geçirmesini hedefleyen dernek, bu çerçevede animasyonlar, yüz boyama, Golden Steps Dans Show, 2010 Türkiye YetenekSizsiniz finalistlerinden Kaya Adamlar ve Beat Box Serkan, Hava Sporlarý Federasyonu'ndan çeþitli gösteriler, Ateþ Yutan Adam gösterileri ile Grup Nex Day Konseri gerçekleþtirilecek. Dernek þenliðe maddi-manevi katký koyan herkese teþekkürlerini de sunarak, ailelere çocuklarýyla birlikte þenliðe katýlmalarý ve güzel eðlenceli bir gün geçirmeleri için çaðrýda bulundu. ÝS-DER TÝYATRO TOPLULUÐU "NERDESÝN NECATÝ" ADLI OYUNUYLA GÝRNE'DE Ýskele Kültür ve Sanat Derneði Tiyatro Topluluðu'nun sahneye koyduðu 'Nerdesin Necati!' adlý tiyatro oyunu, Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Girne Belediyesi'nin Kültür - Sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlediði, Ýskele Kültür ve Sanat Derneði Tiyatro Topluluðu'nun sahneye uyarladýðý iki perdelik komedi oyunu 'Nerdesin Necati!' 6 Mayýs (bugün) tarihinde Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluþacak. Ýskele Kültür ve Sanat Derneði Tiyatro Topluluðu yeni oyunu "NERDESÝN NECATÝ" ile Girne seyircisiyle buluþuyor. Ekip, Rus Yazar Valentin KATAYEV'in bir oyununun uyarlamasý olan "Nerdesin Necati" adlý oyunu sahneleyecek. Oyunun çevirisini Göksel KORTAY yaptý. Oyunun yönetmenliðini Sami YAKAR yapýyor. Dernek çatýsý altýnda dördüncü yýlýný dolduran tiyatro topluluðu, geçen yýl Ýngiliz yazar Philip King'in "Papaz Kaçtý" isimli oyununu sahnelemiþ ve büyük beðeni kazanmýþtý... "Papaz Kaçtý" ile Denizli Uluslar Arasý Amatör Tiyatrolar festivaline katýlan ekip, orda da büyük takdir toplamýþtý... Oyun, 6 Mayýs 2011 tarihinde Girne Belediyesi Kültür Merkezi (Terminal Binasý Üst Kat) Tiyatro Salonu'nda saat: 20.00'de sahnelenecek. Oyun ücretli olup, biletler 10 TL'dir. Biletler mesai saatlerinde Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nden, oyun akþamlarý ise giriþten temin edilebilir. Rezervasyon mesai saatlerinde 'den, mesai saatleri dýþýnda numaralý telefonlardan yapýlabilir. GÜZELYURT ÞEHÝR TÝYATROSU LEFKOÞA'DA OYUN SAHNELEYECEK Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu turneye devam ediyor. "Bir Zamanlar Kýbrýs'ta" adlý traji-komik oyunu Çatalköy ve Tarsus'ta sahneleyen Tiyatro, Mayýs'ta da Lefkoþa AKM'de sahneye çýkacak. Güzelyurt Belediyesi Þehir Tiyatrosu Genel Yönetmeni Bekir Kara'nýn yazýp yönettiði "Bir Zamanlar Kýbrýs'ta" adlý oyun, "1963 ve 1974 yýllarý arasýnda Kýbrýs'ta savaþ döneminde toplumlarýn ulusal davalardaki birlik ve beraberlik mücadelesini" konu alýyor. AKM'deki etkinlikler saat 20.30'da baþlayacak. "Altýn Bilezik" Girne'de sahneleniyor... Lefkoþa Türk Belediyesi ile Girne Belediyesi'nin yaptýðý organizeyle, Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun tek kiþilik oyunu "Altýn Bilezik" Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Gülseren Engin'in yazdýðý, Deniz Çakýr'ýn yönettiði oyun, 9 Mayýs Pazartesi ve 12 Mayýs Perþembe saat 20:30'da Girne seyircisiyle buluþacak. Oyunda köy kökenli okutulmamýþ bir kadýn iyi bir evlilik yapar, kýzý liseyi bitirmek üzeredir, babasý okumaya devam etmesini istemezken, anne kýzýnýn iyi bir evlilik yapmasýný arzulamaktadýr. Kýzýn meslek sahibi olmasý için diretmesi, annesinin de deðiþmesine neden olur. Kadýnýn hayat mücadelesini anlatan "Altýn Bilezik" oyunu, 9 Mayýs Pazartesi ve 12 Mayýs Perþembe saat 20:30'da Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Ayrýntýlý bilgi ve rezervasyon için telefon: GELENEKSEL HÝSARKÖY ORKÝDE FESTÝVALÝ CUMARTESÝ Kýbrýs'ta pek çok türü yetiþen ve bazýlarý tükenme tehlikesiyle karþý karþýya bulunan, dünyanýn en deðerli çiçekleri arasýnda sayýlan orkideler için de bir festival düzenleniyor. Hisarköy, cumartesi günü "1. Geleneksel Hisarköy Orkide Festivali"ne hazýrlanýyor. Köy muhtarlýðý, Lapta Belediyesi ile Hisarköy Kültür ve Spor Derneði'nin iþbirliðiyle düzenlenecek festival, saat 16.00'da baþlayacak. Sadece Hisarköy'de yetiþen sarý orkide heykelinin açýlýþýyla baþlayacak festivalde, konuþmalar yapýlacak, halk danslarý gösterilerinin ve Kýbrýs Havalarý grubunun dinletisinin ardýndan ise Arif Edizer konser verecek. Festival broþüründe yer alan bilgilere göre, Kuzey Kýbrýs'ta 32 tür orkide yetiþiyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Rio ( ) 1. salon Kaybedenler Klübü ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Battle: LA ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Baðlanmak Yok ( Cuma- Cumartesi 23.00) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Ben Dört Numara ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Rio ( ) 2. salon

13 5 Mayýs 2011 Perþembe 13 ÇÝÇEK'E "YILIN DEVLET ADAMI ÖDÜLÜ" Türkiye'deki sivil toplum kuruluþlarýnýn görüþleri alýnarak belirlenen "Yýlýn Devlet Adamý Ödülü", TC Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'e verildi. Yayýn Grubu Yönetim Kurulu Baþkaný Hasan Cengiz, Bakan Çiçek'in makamýnda ödülü takdim etti. Cengiz, burada yaptýðý konuþmada, baþarý çizgisi her geçen gün artan devlet adamý Cemil Çiçek'e böyle bir ödül vermekten memnuniyet duyduðunu söyledi. Cengiz, ödülü belirlemek için yaklaþýk 657 sivil toplum kuruluþunun görüþünün alýndýðýný belirtti. Çiçek, ödül için teþekkür etti. "KIBRIS TÜRKTÜR TÜRK KALACAK"- Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eðitim Fakültesi Bilgisayar ve Yönetim Teknolojileri Bölüm öðrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda milli mücadele yýllarýyla ilgili seminer düzenledi. "Milli Mücadelenin Görünmeyen yüzü" adý altýnda yapýlan ve Kýbrýs Türk halkýnýn verdiði mücadelenin anlatýldýðý seminer, dün saat 11:00'de GAÜ Milenyum Kompleks Senato ve Kongre Salonu'nda yer aldý..saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'yla baþlayan seminerde, öðrencilerin hazýrladýðý mücadele yýllarýný yansýtan sinevizyon gösterisi sunuldu.seminerde Mücahitler Derneði Girne Þube Baþkaný Metin Fahrioðlu konuþtu; Gazi-Mücahit Komutaný Metin Aybars da anýlarýný aktardý. Etkinlikte ayrýca milli mücadele yýllarýný yansýtan yayýn ve fotoðraflar da sergilendi. Etkinliðe, GAÜ Mütevelli Heyeti Baþkaný Memduh Erdal, Rektör Prof. Yýldýrým Öner, eski mücahitler, akademisyen ve öðrenciler katýldý. YENÝERENKÖY'DE YÜRÜYÜÞ YOLU VE PÝKNÝK ALANI- Yenierenköy'de çevreyle iç içe yürüyüþ yolu ve piknik alaný yapýlýyor. Yenierenköy'de balýkçý barýnaðýna yakýn bölgede çevre ve doða korunarak yapýlan yürüyüþ yollarý ve piknik alanýnýn, yeraltýndan akan tatlý su kaynaklarý korunarak düzenlendiði belirtildi. Yenierenköy Belediyesi Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre söz konusu çalýþma, vatandaþlarýn temiz hava alabilmesi, çevre ve doðayla iç içe olabilmesi amacýyla hazýrlandý. Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün yaptýðý açýklamada, yürüyüþ yolu ve piknik alaný olarak düþünülen mekânýn çevreyi bozmadan, denize ve yeþile herhangi bir olumsuz müdahale yapýlmadan hazýrlandýðýný belirtti. Öykün, doðaya uygun piknik masalarý ve taþlarla, aðaçlarýn budanarak burasýnýn hizmete konulacaðýný söyledi. BAFRA SAHÝLÝN'DEKÝ ÞAPEL'ÝN YIKILMASINA SARAY DA TEPKÝ GÖSTERDÝ ÖZERSAY: "BU TÜR DAVRANIÞLARIN TOLERE EDÝLMESÝ SÖZ KONUSU DEÐÝL" Cumhurbaþkaný Özel Temsilcisi Kudret Özersay Bafra sahilindeki þapelin yýkýlmasýnýn son derece üzücü olduðunu belirterek, kültür mirasýnýn bir parçasý olan eserlere karþý sergilenen davranýþýn kabul edilemez olduðunu ve tolere edilmesinin söz konusu olmadýðýný vurguladý. Özersay konu hakkýnda bilgi alýr almaz konuyu yakýndan takip ettiklerini, olayla ilgili bir kiþinin tutuklandýðýný açýkladý. Konuyu Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun da yakýndan takip ettiðini belirten Özersay, "Bu konuda yasalarýmýza aykýrý davrananlarýn mahkeme kararýyla gerekli cezayý çekmeleri önemlidir. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum, bu çaðda bu türden bir davranýþ ülkemize yakýþmamýþtýr" dedi. Bafra'da bir þapelin dozerle yýkýldýðý yönünde basýnda çýkan haberler konusunda TAK'ýn sorusunu yanýtlayan Özersay þunlarý söyledi: "Bu davranýþý hiçbir biçimde tasvip etmiyoruz. Bu çaðda, ülkemizin kültür mirasýnýn parçasý olan bir esere yönelik olarak bu türden bir davranýþýn sergilenmiþ olmasý son derece üzücüdür. Kýbrýs Türk tarafý olarak, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Kültürel Miras Komitesi tarafýndan belirlenen ve içerisinde kötü veya yýkýlma durumunda olan kültür mirasýnýn parçasý pek çok eserin acilen restore edilmesi için onay vermiþken ve bu konuda güneyden ve kuzeyden uzmanlarýn katýlýmýyla yoðun çalýþmalar yürütülürken böyle bir davranýþla karþýlamýþ olmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Güney Kýbrýs'ta ve ülkemizdeki çok sayýda cami, Türk- Osmanlý yapýtý, kilise ve manastýrýn restorasyonu konusunda yapýcý bir tutum ortaya koyarken bu türden davranýþlarýn tolere edilmesi söz konusu deðildir. Bu olaydan haberdar olduðumuz andan itibaren konuyu yakýndan takip ediyoruz. Bahse konu yýkýmý yaptýðý iddia edilen kiþi þu anda tutukludur ve Cuma gününe dek hakkýndaki tutuklama emri devam etmektedir. Polis birimlerimizin olay hakkýndaki tahkikatý devam etmektedir. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz da konuyu yakýndan takip edecektir. Bu konuda yasalarýmýza aykýrý davrananlarýn mahkeme kararýyla gerekli cezayý çekmeleri önemlidir. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum, bu çaðda bu türden bir davranýþ ülkemize yakýþmamýþtýr." THALASSEMÝALILAR ÝÇÝN KAN BAÐIÞI- Gazimaðusa Devlet Hastanesi, Yenierenköy Saðlýk Merkezi ve LionsKulübü iþbirliðinde önceki gün Yenierenköy Saðlýk Merkezi'nde Thalassemia hastalarý için kan baðýþ kampanyasý düzenlendi. Gün sonunda yaklaþýk 35 ünite kan baðýþý yapýldýðý kaydedildi. Yenierenköy Belediyesi'nden verilen biliye göre, Yenierenköy Belediye Baþkaný Özay Öykün'ün de kan verdiði kampanyaya, belediye çalýþanlarý ve vatandaþlar da katýldý. Ayný kampanyanýn Gazimaðusa ve Dörtyol'da da düzenlendiðini belirten yetkililer, iki yerde yapýlan kan baðýþlarýnýn 200 ünitenin üzerinde olduðunu ve bunun thalassemialý hastalar için önemli olduðunu dile getirdi. ABD... AYININ ÖLDÜRDÜÐÜ ÇOCUÐUN AÝLESÝNE 2 MÝLYON DOLAR TAZMÝNAT Salt Lake, ABD'nin Utah eyaleti mahkemesi, 2007 yýlýnda bir kamp alanýnda 11 yaþýndaki oðullarý ayý tarafýndan öldürülen aileye 1,9 milyon dolar (yaklaþýk 3 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Bölge Mahkemesi Yargýcý Dale Kumball, Samuel Ives adlý çocuðun ailesinin, daha önce baþka birinin de ayýnýn saldýrýsýna uðradýðý kampý kapatmayan ABD Orman Hizmetlerine açtýðý davada aileyi haklý buldu. Kimball kararýnda, daha önce baþka bir çadýra saldýran ayýnýn yeniden dönebileceðinin öngörülür bir durum olduðunu, Orman Hizmetlerinin, Ives ailesini önce sözlü uyarmasý, yazýlý bir uyarý asmasý ya da güvenlik çemberi oluþturmasý gerektiðini belirterek, aileye tazminat ödenmesine hükmetti. KADDAFÝ HÜKÜMETÝNDEN TÜRKÝYE'YE: SEN KARIÞMA Trablus, Libya Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Halid Kaim, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Libya'yla ilgili açýklamalarý üzerine, "bu konuda kararýn Türkiye'nin iþi olmadýðýný" söyledi. Kaim, baþkent Trablus'ta yaptýðý açýklamada, "bu türden bir kararýn Türkiye'nin iþi olmadýðýný, Libya halkýnýn vazifesi olduðunu" ifade etti. Halid Kaim, "Eðer arabulucu olmak istiyorsanýz, bir tarafý diðer tarafa karþý destekleyecek þekilde tavýr sergilememelisiniz" dedi. MEDVEDEV, AKKUYU NÜKLEER SANTRALINI ONAYLADI Rusya Devlet baþkaný Dimitriy Medvedev, Rusya ve Türkiye arasýndaki barýþçýl atom enerjisi alanýndaki iþbirliðini öngören hükümetler arasý anlaþmayý dün imzaladý. Rus haber ajansý RÝA Novosti, Kremlin'in internet sitesinde yayýmlanan belgede Medvedev'in barýþçýl nükleer enerji alanýndaki iþbirliði çerçevesinde Mersin Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santral inþaatýnýn Rus Atomstroyexport þirketi tarafýndan yapýlmasýný öngören hükümetler arasý anlaþmayý imzaladýðýný duyurdu. MEME KANSERÝYLE ÝLGÝLÝ "ALTIN" DEÐERÝNDE BULGU Ankara, Bilim adamlarýnýn meme kanserine yol açan üç gen daha bulduklarý ve bu önemli keþfi "altýn bulmaya" benzettikleri bildirildi. Genlerin, meme kanserinin en yaygýn türü olan "östrojen reseptörü pozitif"in meme kanseriyle baðlantýlý olduðu belirtildi. Bulgunun, günün birinde her beþ vakadan dördünün sorumlusu olan bu kanser türünün teþhis ve tedavisinde yeni yöntemler bulunmasýný saðlayabileceði belirtiliyor.guardian'ýn haberine göre, bilim adamlarý, C6ORF96, C6ORF97 ve C6ORF211 adlý genleri insan genomunun çok iyi incelenmiþ bir bölümünde buldular. Araþtýrmayý "PLoS Genetics" dergisinde kaleme alan Dr. Anita Dunbier, "Bu çok sürpriz bir keþif. Bu genleri, hakkýnda çok bilgiye sahip olduðunu düþündüðümüz bir yerde bulduk. Bu, Trafalgar Meydaný'nda altýn bulmak gibi bir þey" diye deðerlendirdi. Dunbier, bu genler üzerinde incelemeye ihtiyaçlarý olduðunu belirterek, "Bulgularýmýz, bu tür meme kanserini daha iyi anlamamýzý ve potansiyel tedavi yollarý keþfetmemizi saðlayabilir" diye konuþtu. Mevcut ilaçlarýn sadece östrojen reseptörünü hedef aldýðýný hatýrlatan Dr. Dunbier, bu ilaçlarýn reseptörlerle baðlantýlý genleriyse hedef almadýðýný, doðrudan bu genlerin hedef alýnmasýyla dirençli tümörlerin daha iyi tedavi edilebileceðini söyledi.

14 14 5 Mayýs 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Güreþçi. Kalsiyum'un kýsaltmasý. 2-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Güzellik, incelik. 3-Ters okunuþu "Gömülmeden önce ölünün sarýldýðý beyaz bez". Üye. 4-Üslup, biçim, tarz. Halk dilinde "Ýþte burada" anlamýnda kullanýlýr. 5-Bir amaç uðruna veya gerçekleþtirilmesi istenen herhangi bir þey için kendi menfaatlerinden vazgeçen, özverili. 6-Her beyti ayrý uyaklý bir divan edebiyatý nazým biçimi. Eski dilde "Yapma, etme". 7-Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lâle biçiminde süs. Gözde sarýya çalan kestane rengi. Ýlâç, merhem. 8-Mert olmayan. Ortodokslarda Ýsa, Meryem veya ermiþlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalý boyalarla yapýlmýþ dini resimlerine verilen ad. 9-Kirliliði gösteren iz. Çocuðu olan kadýn. 10-Bir kimsenin, bankadaki parasýnýn dilediði kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiði yazýlý belge. Konuklarý yemekli, eðlenceli aðýrlama. 11-Ýlâç, merhem. Bir tür kakaolu pasta. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Serol Eczanesi: Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 K. Kaymaklý Tel: Maðusa Bahar Eczanesi: Salamis Yolu No:45 Haklýgil Benzin Ýstasyonu Yaný Tel: Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Ömrüm Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. No:256 Tempo Süpermarket Yaný Tel: Güzelyurt Ýnci Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:1-K Terminal Karþýsý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yara temizliði ve bakýmý. Harf okunuþu. 2-Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. Herkes, yabancýlar. 3-Bir kimseyi veya bir þeyi önemsememek. 4-Turnuva dýþý kalmak, yarýþmadan çýkarýlmak. 5-Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen. Harf okunuþu. Menteþe. 6-Harf okunuþu. Yemekli toplantý. Ýridyum'un kýsaltmasý. 7-Gelecek. Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak. Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki bölümü, avuç içi. 8-Sodyum'un kýsaltmasý. Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Ters okunuþu "Bir þeyin gerçekleþmesini önleyen sebep, engel". 9-Saygý için verilen veya övünç için kabul edilen, onursal. "Yeter, artýk istemez" anlamýnda kullanýlýr. 10-Suç iþleyen bir kimsenin yaþantýsýna, özgürlüðüne, mallarýna, onuruna karþý devletin koyduðu sýnýrlama. Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Notada duraklama iþareti. 11-Baba. Ters okunuþu "Mahcup olmak". TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank DÜNYANIN EN YÜKSEK OTELÝ HONG KONG'TA Düyanýn en yüksek oteli, Hong Kong'un en yüksek binasýnda açýldý. Çin basýnýnda yer alan haberlere göre, Hong Kong'taki Uluslararasý Ticaret Merkezi'nin 102. ve 118. katlarý arasýnda hizmete giren otel, 490 metre yüksekliðindeki gökdelende hizmet vermeye baþladý. Dünyaca ünlü lüks otellerinden The Ritz-Carlton zincirinin, dünya genelindeki 75, Asya'daki 16. oteli olan yeni otel, hizmete girmesinin ardýndan ziyaretçilerine Hong Kong'a kuþbaþý bir görüntü sunuyor. Otelde en düþük oda ücretinin 6 bin Hong Kong dolarý (yaklaþýk 1187 TL), kral dairesinin ücretinin de 100 bin Hong Kong dolarý (yaklaþýk 19 bin 795 TL) olduðu belirtildi. OBAMA'YA DESTEK ARTTI ABD Baþkaný Barack Obama'ya destek, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin ladin'in öldürülmesinden sonra arttý. Yapýlan iki kamuoyu yoklamasý, Obama'ya desteðin geçen aya oranla yüzde 9 artarak yüzde 56'ya çýktýðýný ortaya koydu. Kamuoyu yoklamalarýnýn, Bin Ladin'e düzenlenen baskýnýn ayrýntýlarýnýn açýklanmasýndan sonra Pew ve Gallup þirketleri tarafýndan yapýldýðý belirtildi. ABD'de gelecek yýl baþkanlýk seçimleri yapýlacak. BAÐDAT'TA BOMBALI SALDIRI: 16 ÖLÜ Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda ölenlerin sayýsýnýn 16'ya yükseldiði, saldýrýda 37 kiþinin de yaralandýðý bildirildi. Yetkililer, Sünnilerin çoðunlukta olduðu Dora semtindeki bir Þii bölgesinde bir kafenin önünde park halindeki bomba yüklü aracýn infilak ettiðini kaydetti. Ölen ve yaralananlarýn çoðunun kafede maç izleyen gençlerin olduðu saldýrýnýn sorumluluðunu henüz üstlenen olmadý. IRAK'TA BÝR GÜNLÜK BÝLANÇO: 29 ÖLÜ, 48 YARALI Baðdat, Irak'ýn deðiþik bölgelerinde dün meydana gelen þiddet olaylarýnda 29 kiþinin öldüðü, 48 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan edinilen bilgiye göre, Ýmar ve Ýskan Bakanlýðý'nýn bir memuru Baðdat'ýn güneyindeki Yusufiye bölgesinde kimliði belirsiz kiþilerce öldürüldü, Baðdat Belediyesinde görevli bir kadýn memur da arabasýnýn altýna yerleþtirilen bombanýn patlamasý sonucu hayatýný kaybetti. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ TV 8 Beyaz Saray'da Cinayet Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:45 25 yaþýndaki bir kadýn cesedi Beyaz Saray'ýn özel banyolarýndan birinde bulunur. Cinayet masasý polislerinden Harlan Ragis, olayý incelemek üzere görevlendirilir. Harlan'a, Baþkan'ýn koruma polislerinden Nina da yardým edecektir. Tüm deliller kapýcýyý göstermektedir. Ancak Regis'in bazý þüpheleri vardýr. Yönetmen: DWIGHT H. LITTLE Oyuncular: WESLEY SNIPES, DIANE LANE, DANIEL BENZALI, DENNIS MILLER, ALAN ALDA, RONNY COX Kanaltürk Ninjanýn Maskesi Türü: Yabancý Sinema Saat: 19:50 Malibu Hills korusundaki, Pasifik Okyanusu manzaralý evinde milyoner CEO Takeo Kenji, kýzý Miko ile birlikte eþinin dönüþünü beklemektedir. Bu korunun huzuru suikastçýlarýn Takeo'yu öldürmesiyle bozulur. Olay yerine gelen ilk kiþi olan dedektif Jack Barret, Miko'nun hayatta olduðunu fark eder. Miko þok içinde bir tek þey söyler: "Kara Ölüm". Dedektifin elindeki ilk ipucu budur Olaylar hiç beklenmedik bir þekilde geliþecektir. Yönetmen: BRADFORD MAY Oyuncular: CASPER VAN DIEN, ANTHONY WONG, BELLAMY YOUNG, KRISTY WU Fox Terabithia Köprüsü Türü: Yabancý Sinema Saat: 20:15 Jesse, hayal dünyasý oldukça kuvvetli ve gerçek üstü hikayelere de çok meraklý bir çocuktur. Sýnýflarýna yeni gelen Leslie'nin de kendisiyle benzer bir dünyayý paylaþtýðýný anlamasý ile ikili arasýnda keyifli bir arkadaþlýk baþlar. Oturduklarý yere çok yakýn olan bir ormanýn içinde sadece kendilerinin bildiði ve görebildiði, içinde devler, troller ve daha bir dolu gizemin bulunduðu, Terabithia isminde bir dünya yaratýrlar. Üstelik bu dünyada önemli bir konumlarý da vardýr. Artýk kral ve kraliçe olmuþlardýr. Yönetmen: Gabor Csupo Oyuncular: Josh Hutcherson, Anna Sophia Robb, Zooey Deschanel CNBC-E Cazibe Kanunlarý Türü: Yabancý Sinema Saat: 23:00 Bond filmlerini geride býrakmýþ Pierce Brosnan ile Julianne Moore, Peter Howitt'in romantik komedisinde birbirine ilgi duyan iki boþanma avukatýný oynuyor 007'lerin en sevilenlerinden biri olan Ýrlandalý aktör Pierce Brosnan bu kez New Yorklu boþanma avukatý Daniel Rafferty olarak beyazperdede. Kendini býrakmýþ hali, bir aldatmacadan ibaret. Zaten rakibesi Audrey Woods da (Julianne Moore), mahkeme salonlarýnda onun oyununa geldikten sonra durumu anlýyor. Çok geçmeden, hukuk dahisi Daniel ile kontrol manyaðý Audrey düzenli olarak hakim huzurunda çarpýþmaya baþlýyorlar. Derken, iþ iyice çýðýrýndan çýkýyor ve kendilerini Ýrlanda'da buluyorlar. Pierce Brosnan'da Cary Grant, James Stewart gibi oyuncularýn yumuþaklýðý var, Julianne Moore ise her zamanki gibi iyi. Orijinal adý: Laws of Attraction Yönetmen: Peter Howitt Oyuncular: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Parker Posey, Michael Sheen Yapým Yýlý: 2004 DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G

15 5 Mayýs 2011 Perþembe KKTC TELSÝM, ODTÜ KARÝYER GÜNLERÝ'NDE KKTC Telsim, ODTÜ Kariyer Günleri'nde, gençlerle buluþtu. Telsim Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Ayça Kut, ODTÜ'lülerle yaptýðý sohbet toplantýsýnda, iþ dünyasýnda rekabetin artmasýyla þirketlerin adaylardan beklentilerini arttýðýný, adaylarýn, bu rekabet ortamýnda kendilerini farklýlaþtýrmalarý ve geliþtirmeleri gerektiðine deðinerek, KKTC Telsim'in Kýbrýslý Genç yetenekleri bünyesine dahil etmek için baþlattýðý proje hakkýnda bilgi verdi. KUT, Bu proje ile Telsim'in, mevcut ve ileride ortaya çýkabilecek ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek ve þirketin yetenek havuzunu güçlendirip, geleceðin liderlerini, Telsim içerisinden çýkarmak için yüksek potansiyele sahip Kýbrýs'lý genç yetenekleri bünyeye katmak amacý ile baþlattýklarý projede çalýþmak için, telekomünikasyon sektörüne ilgi duyan ve her zaman daha fazlasý için çaba sarfeden ODTÜ'lü öðrenci ve genç mezunlarý Telsim'e baþvurmaya davet etti. KUZEY KIBRIS TURKCELL'DEN "KONTROL SÝZDE" SERVÝSÝ Kuzey Kýbrýs Turkcell, "trafikte daha kontrollü sürüþe olanak saðlama" olanaðý veren "Kontrol Sizde" servisini hayata geçirdi. Kuzey Kýbrýs Turkcell, dün, bu amaçla Lefkoþa-Köþklüçiftlik'teki Pizza Pronto yakýnlarýnda sürücülere tanýtýcý broþür daðýttý. "Kontrol Sizde" servisi, araca takýlan bir cihaz vasýtasýyla araçlarýn 100 km/s hýz sýnýrýný aþýnca serviste tanýmlý kiþi veya kiþilere uyarý mesajý gönderiyor. Serviste amaçlanan, "bireylerin daha dikkatli sürüþ ve seyir kurallarýna azami hassasiyet göstermesini saðlayarak muhtemel kazalarýn önüne geçmek". Araca takýlacak donaným aylýk 19 Euro'ya 24 ay taksitlendirilebiliyor ve servis kullanýmý için gerekli donaným bedeli dýþýnda 9.90 TL'lik bir servis ücreti alýnýyor. GÝRNE EMÝRNAMESÝ'NDEKÝ DEÐÝÞÝKLÝK MECLÝSTE TARTIÞILACAK Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün Girne Emirnamesi'nde yapýlan deðiþikle ilgili genel görüþme yapacak. CTP grubu ile TDP ve DP'ye baðlý milletvekillerinin birlikte sunduðu ve geçen hafta öngörüþmesi yapýlarak kabul edilen genel görüþmede, kamuoyunda gökdelen tartýþmasý olarak gündeme gelen emirname deðiþikliðiyle ilgili görüþler tartýþýlacak. Muhalefet partileri deðiþikliðe karþý çýkarken, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, ilgili taraflarýn görüþlerini dinleyerek bir karara varacaklarýný söylemiþti. Meclis Genel Kurulu'nun bugünkü toplantýsýnda ayrýca gündem dýþý konuþmalar ve sorular bölümleri de yer alýyor. VALENSÝYA ÜRETÝCÝLERÝ ÖDENÝYOR Kýbrýs Meyve Sebze Cypfruvex Ýþletmecilik, valensiya portakalý üreticilerini ödemeye baþlýyor. Cypfruvex'ten yapýlan açýklamaya göre, þirkete paketlemeye uygun antlaþmalý ürün veren ve hasadý 12 Mart'a kadar tamamlanmýþ üreticilerin valensiya portakal ödemeleri cuma günü yapýlacak. "YAKIN TAKÝBE HAYIR" Polis, Trafik Haftasý etkinlik programý çerçevesinde, bugün tüm ilçelerde "Yakýn Takibin Kazalara Etkisi " ile ilgili broþürler daðýtýlacaðýný açýkladý. Polis Basýn Subaylýðý açýklamasýna göre, daðýtýlacak broþürde, özet olarak önde seyreden aracýn herhangi bir tehlike anýnda rahatça durabilecek bir mesafeden takip edilmesi gerektiði vurgulanýyor. Broþürde ayrýca araçlarýn durdurulmasýný etkileyen faktörlerin aracýn hýzý, aracýn genel durumu, yolun yüzeyi ve yolun eðim derecesi olduðu anlatýlýrken, 2010 yýlýnda meydana gelen trafik kazalarýnýn yüzde 18.7 gibi önemli oranýnýn yakýn takip nedeniyle meydana geldiði belirtiliyor. MURAT KANATLI MARSÝLYA'YA GÝDÝYOR Yeni Kýbrýs Partisi (YKP), Yeni Antikapitalist Parti (NPA)'nýn Akdeniz'e kýyýsý olan ya da yakýnýnda bulunan ülkelerin "antikapitalist siyasi örgütleri" ile Marsilya'da düzenleyeceði toplantýya katýlacak. YKP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre toplantýda partiyi, Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý temsil edecek. Açýklamaya göre toplantýya Kýbrýs, Tunus, Fas, Cezayir, Mýsýr, Yunanistan, Ýtalya, Sardunya, Korsika, Ýspanya, Katalonya ve Portekiz'den siyasi parti, sendika ve örgüt temsilcileri katýlacak. Toplantýya katýlmak için bugün adadan ayrýlacak YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlý, 8 Mayýs'ta adaya dönecek. ANKET... RUMLAR KÝLÝSE'YE MECLÝS'TEN DAHA ÇOK GÜVENÝYOR RAI Consultants isimli þirketin Fileleftheros ve MEGA TV hesabýna, Nisan'da, rast gele seçilmiþ 18 yaþ ve üzeri bin 6 kiþi ile yaptýðý anket sonucunda, Rum kamuoyunun gözünde Ortodoks Kilisesi'nin Meclis'ten daha üstün olduðu sonucu çýktý. Fileleftheros "Kilise Meclisten Daha Üstün Anket: Vatandaþlarýn Kurumlara Güveni Yok Polis Teþkilatý Kurtarýyor" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde, Rum halkýnýn güvenmeye devam ettiði iki kurumun Rum Ortodoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafýz Ordusu olduðunu yazdý. Habere göre, görüþüne baþvurulan Rumlar, Kilise'ye 4 üzerinden 2,6 puan verdi. En düþük puaný ise 2,3 ile Rum Meclisi aldý. Polis teþkilatý ise 2,5 puan ile Meclisten daha iyi durumda bulunuyor. Ankette, Kilise'nin fanatik destekçileri ve eleþtirenleri olduðu ortaya çýktý. Katýlýmcýlarýn yüzde 22'si Kilise'ye hiç güvenmediðini, yüzde 23'ü ise çok güvendiðini söyledi. Görüþüne baþvurulanlarýn yüzde 21'i Kilise'ye biraz, yüzde 33'ü de çok güvendiði yanýtýný verdi. Kilise'ye en çok güvenenler yüzde 48 ile, en çok puaný da veren (3,4) EURO.KO yandaþlarý. DÝKO yandaþlarýnýn yüzde 31'i, DÝSÝ yandaþlarýnýn yüzde 29'u ve EDEK yandaþlarýnýn da yüzde 25'i Kilise'ye güven belirtti. AKEL yandaþlarýnýn yüzde 14'ünün Kilise'ye güven belirtmesi ise anketin ilgi çekici notlarýndan biri. AKEL'lilerin yüzde 42'si, EDEK ve DÝSÝ'lilerin yüzde 13'ü, DÝKO'lularýn yüzde 9'u ve EURO.KO'lularýn yüzde 4'ü ise Kilise'ye hiç güvenmiyor. Rum Meclisine olan güvenin oraný ise ilgi çekici. Görüþüne baþvurulanlarýn yüzde 17'si Meclise hiç güvenmediðini, yüzde 38'i biraz 15 güvendiðini söylerken yüzde 37'si oldukça ve yüzde 7'si çok güvendiði yanýtýný verdi. Gazete bir de þablon yayýnladý. Buna göre Rum tarafýndaki kurumlara olan güvenin sorgulandýðý ve deðerlerin "oldukça ve çok" yanýtlarýnýn deðerlendirildiði þablona göre Kilise yüzde 56, Rum Milli Muhafýz Ordusu yüzde 55, Rum Polis Teþkilatý yüzde 51 ve Rum Meclisi yüzde 44 oranýnda kamuoyunun güvendiði kurum olarak ortaya çýktý. RMMO'ya güven sorgulanýrken 4 üzerinden yaptýðý puanlamada AKEL'liler 2,8; DÝKO ve DÝSÝ'liler 2,6; EURO.KO 2,5 ve EDEK'liler 2,4 puan verdi. Buna karþýlýk EDEKlilerin yüzde 20'si, DÝSÝ'lilerin yüzde 16'sý RMMO'ya eleþtirel yaklaþýrken AKEL ve DÝKO'lularýn yüzde 11'i, EURO.KO'lularýn yüzde 8'i RMMO'ya hiç güvenmediðini söyledi.

16 16 5 Mayýs 2011 Perþembe

17 5 Mayýs 2011 Perþembe 17

18 18 5 Mayýs 2011 Perþembe

19 5 Mayýs 2011 Perþembe 19 BEYAZ SARAY'DAN BÝN LADÝN SENARYOLARI n "BÝN LADÝN'ÝN ÖLÜ HALDEKÝ FOTOÐRAFI KORKUNÇ, YAYIMLANMASI HALÝNDE TAHRÝK EDÝCÝ OLABÝLÝR... BÝN LADÝN'ÝN EÞÝ BACAÐINDAN YARALANDI AMA ÖLMEDÝ..." Washington, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, ABD güçlerinin operasyonu sýrasýnda terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in silahsýz olduðunu söyledi. Jay, günlük basýn toplantýsýnda, operasyonun ayrýntýlarýný tekrar anlattý. Bin Ladin ve ailesinin binanýn ikinci ve üçüncü katýnda bulunduðunu belirten Carney, Bin Ladin'in ABD güçlerine direndiðini ama "FOTOÐRAF TAHRÝK EDÝCÝ OLABÝLÝR" Bin Ladin'in öldürülmesine yönelik fotoðraflarýn yayýmlanýp yayýmlanmayacaðýna yönelik soru üzerine Carney, konuyu deðerlendirdiklerini ancak fotoðraflarýn yayýmlanmasý konusunda hassasiyetler bulunduðunu, bunun ABD çýkarlarýna yarar silahsýz olduðunu söyledi. Carney, "silahsýz mý yoksa zarar mý getireceðini olmasýna raðmen neden öldürüldüðüne" yönelik soru üzerine, binada birçok silahlý adamlarýn bulunduðunu ve yüksek düzeyli çatýþma yaþandýðýný kaydetti. "Bin Ladin'in de silahsýz olmasýna raðmen ABD güçlerine direndiði için öldürüldüðünü" belirten Carney, "Direnç, illa silah olmasýný gerektirmiyor" diye konuþtu. Carney, Bin Ladin'in cesedinin Ýslami kurallara göre hazýrlandýðýný da tekrarladý. Jay Carney, binadaki çatýþma sýrasýnda birinci kattaki bir kadýnýn hayatýný kaybettiðini ancak, diðer kattaki silahsýz olan Bin Ladin'in eþinin bacaðýndan yaralandýðýný ama ölmediðini belirtti. deðerlendirdiklerini söyledi. Bin Ladin'in ölü haldeki fotoðrafýnýn "korkunç" göründüðünü ve yayýmlanmasý halinde "tahrik edici" olabileceðini belirten Carney, bu konunun en uygun þekilde nasýl halledilebileceðini düþündüklerini kaydetti. Carney, Obama'nýn fotoðraflarýn yayýmlanmasý konusuna müdahil olup olmadýðýna yönelik soruya da Obama'nýn konunun her yönüne dahil olduðunu dile getirdi. Jay Carney, bir soru üzerine, Bin Ladin'in öldürülmesinin ABD askerlerinin bu yaz Afganistan'dan çekilmeye baþlamasýna yönelik planlarý etkilemeyeceðini söyledi. K.K.T.C. SÝGORTA VE REASÜRANS ÞÝRKETLER BÝRLÝÐÝ OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAÐRI K.K.T.C. Sigorta ve Reasürans Þirketler Birliði Yasasýnýn 11. Maddesi uyarýnca 26 Mayýs 2011 tarihinde Perþembe günü saat 14:00 te Birliðin II. Selim Caddesi Arca Apt. D-3 N.49 adresinde aþaðýda belirtilen gündemle Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýlacaktýr. GÜNDEM 1. Açýlýþ 2. Faaliyet Raporunun Sunulmasý. 3. Denetleme Kurulu Raporunun Sunulmasý Bilanço ve Gelir-Gider Hesaplarýnýn Onaya Sunulmasý Bütçesinin Onaya Sunulmasý. 6. Dilek ve Temenniler. ARANIYOR Aðýr vasýta ve otobüs ehliyetim var. Þoförlük iþi arýyorum. Tel: BUZ TEMÝZLÝK ÞOK FÝYAT Ýlaçlar Bizden * Ev, ofis, banka * Cam- Pancur * Merdivenayaðý * Ýnþaat sonrasý temizliði * Bahçe düzenlemesi, cila iþleri ve her türlü temizlik iþleri yapýlýr. Tel: Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa stg Yenikent'te ikiz villa Stg SATILIK TARLA Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. CÝLT ve YALDIZ BASKI itinayla yapýlýr. Tel: SARAYDA EKONOMÝ ZÝRVESÝ... HERKES NÜFUS VE VATANDAÞLIKTAN ÞÝKAYETÇÝ Cumhurbaþkanlýðý'nda meslek odalarý ve birliklerle gerçekleþtirilen toplantýda, KKTC ekonomisi masaya yatýrýldý. Toplantýya katýlan meslek odalarý ve birliklerin tamamý nüfus ve vatandaþlýk uygulamalarýnýn gözden geçirilmesi gerektiði üzerinde durdu. Her sektörde bozulan rekabetin yeniden düzenlenmesi ve hacmi büyüyen kayýt dýþýlýkla ilgili devlet ve hükümetten acilen düzenleme yapýlmasý da talep edildi. Ekonomik paketin de ele alýndýðý toplantýda, özelleþtirme konusu ciddi bir tartýþma konusu oldu. Ulusal sermayenin önünün açýlmasý ve özelleþtirme sürecinin içerisinde yer almasý talebi ortaya kondu. TOPLANTI 3 SAAT SÜRDÜ Derviþ Eroðlu'nun da açýlýþýna katýlarak bir konuþma yaptýðý toplantý, yaklaþýk 3 saat sürdü. Toplantýda 19 meslek odasý, birlik baþkan ve temsilcileri görüþlerini ortaya koyarak ülkenin içinden geçtiði ekonomik zorluklarý ele aldý. Toplantýnýn ikinci bölümünde KKTC ile Türkiye arasýnda 5 Kasým 2009 tarihinde imzalanan Mali Ýþbirliði Protokolü'nün eki Kamunun Etkinliðinin ve Özel Sektörün Rekabet Gücünün Artýrýlmasý Programý da tartýþýldý. Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör'ün baþkanlýk ettiði toplantýda Eroðlu'nun ekonomi danýþmanlarý da hazýr bulundu. Toplantýya meslek odalarý ve birlikler adýna Ali Can Kabakçý (Çiftçiler Birliði), Hürrem Tulga (Esnaf ve Zanaatkarlar Odasý), Günay Çerkez (Ticaret Odasý), Mehmet Ali Aybar (Narenciye Üreticileri Birliði), Sami Dayýoðlu (Lefke Narenciye Üreticileri Birliði), Osman Amca SOS ÇOCUKKÖYÜ DERNEÐÝ'NDEN ÖNEMLÝ DUYURU Ulusal Program Geliþim Direktörü olarak kurumumuzda çalýþmakta olan Nüket Tanol'un, 02 Mayýs 2011 tarihinden itibaren görevlerine son verilerek kurumdan azledildiðini ve ayni tarihten itibaren kurumla hiçbir iliþkisinin kalmadýðýný görülen luzum üzerine kamu oyuna önemle duyururuz. Toplantýlara, evlere istek üzerine þeftali kebabý hazýrlanýr. Tel: (Zekai nin Yeri) Fota da 43 dönüm (Hacý Ali çiftliklerine yakýn) ve Alayköy de anayol üzerinde, nar bahçesi yaný 15 dönüm tarla. Tel: SOS Çocukköyü Derneði Yönetim Kurulu (Ýnþaat Taþeronlarý Birliði), Ahmet Gürel (Restorancýlar Birliði), Ali Çýralý (Sanayi Odasý), Cafer Gürcafer (Müteahhitler Birliði), Hasan Karlýtaþ (Rehberler Birliði), Ahmet Yeþilada (Patates Üreticileri Birliði), Kemal Atakan (Balýkçýlar Birliði), Gizem Çeliker (GÝAD), Andaç Günay (Seyahat Acenteleri Birliði) Mehmet Dolmacý (Otelciler Birliði), Metin Þadi (ÝÞAD), Hasan Dörtgazi (Beynelmilel Nakliyeciler Birliði), Yunus Rahmioðlu (Bankalar Birliði) ve Jayceesden bir temsilci katýldý. "SORUNLAR GENEL OLARAK ÖRTÜÞÜYOR" Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör toplantýdan çýkýþta basýna yaptýðý açýklamada, önde gelen 19 meslek odasý ve birliðin katýlýmýyla gerçekleþtirilen ekonomi çalýþtayýnýn birinci bölümünün ülkenin içinde bulunduðu sorunlara dair olduðunu söyledi. Toplantýda dile getirilen sorunlarýn, genel olarak birbiriyle örtüþen sorunlar olduðuna iþaret eden Güngör, ülkenin ciddi þekilde bir planlamaya ihtiyacýnýn ortaya konulan sorunlardan biri olduðunu belirtti. NÜFUS VE VATANDAÞLIK Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör, toplantýya katýlanlarýn tamamýnýn, nüfus ve vatandaþlýk uygulamalarýnýn gözden geçirilmesi gerektiði üzerinde durduðunu belirtti. Güngör, "Uygulamalarýn gözden geçirilmesi gerektiði ve ihtiyaç duyuluyorsa bunlarýn yenilenmesine iliþkin bir takým adýmlarýn atýlmasý gerektiði kaydedildi" dedi. SATILIK ARABA 97 model C180 Mercedes otomatik vites TL. Tel: SATILIK DAÝRE Lefkoþa Bedrettin Demirel Caddesi, Gültekin Þengör Sk. Arabacýoðlu Apt., Kat 5, daire 9 satýlýktýr. 40 bin Stg. Tel:

20 Engellilere Turkcell desteði Engelliler Spor Federasyonu'na baðlý Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý, Türkiye liglerindeki baþarýsýný daha da ileriye taþýmayý hedefliyor. Play-Off'lara kalan sporcularýmýz, Kuzey Kýbrýs Turkcell Genel Müdürü Daðhan Fellahoðlu tarafýndan ziyaret edildi. 14 Mayýs'ta Beþiktaþ ile karþýlaþacak olan engelli basketbolcular, Turkcell'in kendilerine gösterdiði ilgiye teþekkür ettiler. Vize iþlemlerinde Londra'ya gidiþ nedenine "Genel Anlamda" yazýlýnca olumsuz sonuç çýktý... Londra Kupasý iptal n Küçük Kaymaklý ve Çetinkaya kafilelerinin vize iþlemlerinde problem çýkýnca KTFF iki kulübe de Londra Kupasý nýn iptal edildiðini duyurdu... n Vize iþlemlerinde Çetinkaya kafilesinde hiçbir problem çýkmazken; KTFF ve Küçük Kaymaklý kafilesi vize iþlemine Londra ya gidiþ nedenine genel anlamda seyehat yazýnca Ýngiliz Elçiliði vize vermedi... (Necati Özsoy) Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu sezon baþýnda lig þampiyonu ve kupa þampiyonu takýmlarý Londra Kupasý na götüreceðini açýklamýþtý. Hem ligde hem de kupada bu konuda büyük bir çekiþme ve heyecan yaþanmýþtý. Kendi ülkemizde lig ve kupa mücadelesinin en büyük ödülü kaç yýldýr Londra Kupasý oluyordu. Bu yýl da Lig þampiyonu Küçü Kaymaklý ile Kupa Þampiyonu Çetinkaya Londra Kupasý için hazýrlýklarýna baþlamýþtý. Ancak vize iþlemlerinde dün problem yaþandýðý gerekçesi ile bu iþin iptal edildiði açýklandý. Vize sorunu Londra ya gidiþ için Çetinkaya vize iþlemleri için gerekli çalýþmalarý yaptý. Ýngiliz Elçiliðinde forumlarý doldurup, Londra ya gidiþ nedenine Sportif seyehat yazdý ve vize iþlemleri onaylandý. Futbol Federasyonu, Küçük Kaymaklý ile birlikte kendi iþlemlerini yaparken Lonndra ya gidiþ nedenine Genel Anlamda yazýnca Ýngiliz Elçiliði endiþelendi ve vize iþlemine onay vermedi. Kulüplere iptali duyuruldu Londra Kupasý nýn iptal edildiði konusunda Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu hem Küçük Kaymaklý ya hem de Çetinkaya ya durumu bildirdi ve vize probleminden dolayý Londra ya gidiþin olmayacaðýný açýkladý. Ýleri bir tarihe alýnmasý imkansýz Vize için yapýlan baþvurularda verilen bilgilerin farklýlýk içermesi soruna neden olurken, vize için gerekli olan 15 günlük ek bir sürenin olmamasý ve iþlemlerin tamamlanamamasý kupanýn iptalini getirdi. KTFF Ýdare Amiri Mertan Çiftçi den alýnan bilgiye göre kupanýn ileriki bir tarihte oynananmasý gibi bir olasýlýðýn söz konusu olmadýðý ve tamamen iptal edildiði öðrenilirken, kupanýn iptali ile ilgili kararýn KTFF Yönetim Kurulu nun yapacaðý toplantý sonrasýnda genelgede duyurulacaðý ifade edildi. Mehmet Göktaþ'a 3 maç ceza Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafýndan 03/05/2011 tarihinde Kurulun 22/04/2011 tarih ve ceza 25/ sayýlý kararýna istinaden, konuyu yeniden deðerlendirerek görüntüleri tekrar incelemiþ ve 08/04/2011 tarihinde Atatürk Stadý'nda oynanan Yenicami Aðdelen Kulübü-Göçmenköy maçý ile ilgili olarak kararlar aldý. Göktaþ'a da 3 maç ceza Maç bitiminden sonra saha içerisinde çýkan olaylarda rakip takým seyircilerine yumruk attýðý ancak eþofmanlý olduðu için daha önceki deðerlendirmede kimliði tespit edilmeyen Yenicami futbolcusu Mehmet Göktaþ'a Disiplin Talimatýnýn 22. maddesi uyarýnca 3 resmi müsabakadan men cezasý verilmesine karar verildi. Emrah'a ceza yok! Maç bitiminden sonra saha içerisinde çýkan olaylarda, saha olaylarýna karþýlýðý iddiasý ile ceza kurulu tarafýndan tekrardan deðerlendirilmek üzere yönetim kurulu tarafýndan kurulumuza havale edilen Yenicami futbolcusu Emrah Þehsuvaroðlu'na, ve tekrar incelenen görüntülerde ceza almasýný gerektirecek bir fiili saptanmadýðýndan, herhangi bir ceza verilmesine olmadýðýna oyçokluðu ile karar verildi. Yükselmede 2 maç düþtü Yükselme Ligi Kurulu hafta sonu oynanan maçlardaki kararlarý açýkladý Özadala'ya 4 maç ceza Gaziveren stadýnda oynanan Yeþilyurt-Kalkanlý karþýlaþmasýnda, Yeþilyurt Öncül Spor Kulübünün oyuncusu Mustafa Özadalý, müsabaka esnasýnda almýþ olduðu ihtar cezasý sonrasýnda maçýn hakemine yönelik fiili saldýrýya kalkýþmasýyla oyundan ihraç edildi. Ýlgili futbolcunun ihraç sonrasýnda da maçýn hakemine yönelik aðýr hakaret ve tehditkar davranýþlarýnýn devam etmesi nedeniyle 4 (dört) maç ceza aldý. Kozan hükmen maðlup Yýlmazköy sahasýnda oynanan Yýlmazköy-Kozanköy karþýlaþ- masýnda, Kozanköy Spor Kulübünün hazýrlamýþ olduðu müsabaka isim listesinde, yaþ sýnýrý kuralýna uyulmadýðý tespit edildiðinden Kozanköy Spor Kulübünün 3-0 hükmen maðlup sayýlmasýna karar verildi. Paþaköy hükmen maðlup Ýskele Cumhuriyet Stadýnda oynanan Civisil-Paþaköy karþýlaþmasýnda, Paþaköy Kulübü'nün hazýrlamýþ olduðu müsabaka isim listesinde, yaþ sýnýrý kuralýna uyulmadýðý tespit edildiðinden, Paþaköy Kulübü'nün 3-0 hükmen maðlup sayýlmasýna karar verildi. Alayköy futbolcusuna 3 maç Pýnarbaþý sahasýnda oynanan Pýnarbaþý-Alayköy karþýlaþmasýnda; Alayköy Kulübünün oyuncusu Aydoðan Sarýkaya, oyuncu deðiþikliði sonrasýnda oyun alaný dýþýna çýkarak saha güvenlik tellerinin dýþýndan maçýn hakemine yönelik aðýr hakaret ve küfür etmesi nedeniyle ilgili futbolcunun 3 (üç) maç müsabakalardan men edilmesine karar verildi. Transfer tarihi belirlendi Yükselme II.lig ara transfer döneminin 23/05/2011 tarihinde baþlayýp 26/05/2011 tarihi (Perþembe) saat 18.00'da sona ermesine, transferlerin ise yalýnýz Yükselme liglerindeki takýmlarýn oyuncularýndan yapýlmasýna karar verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı

Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Einstufungstest / Seviye tespit sınavı Dil: Türkçe Seviye: A1/A2 1. Günaydın, benim adım Lavin, soyadım Çeşme. (a) Günaydın ben adım Lavin, soyadım Çeşme. Günaydın benim ad Lavin, soyad Çeşme. 2. Ben doktorum,

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı