Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?"

Transkript

1 TTMD / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektörünün Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? Bizim mesle imizin y llardan beri devam eden ancak bir türlü çözüme ulaflt r lamayan sorunlar bulunuyor. Türkiye de flu ana kadar anlafl lmayan konulardan bir tanesi bizim bir proje müellifini ayn zamanda uygulama dan flman olarak kullanmam zd r. Asl nda proje müellifi projeyi yapar, proje ile ilgili dan flmanl - n yürütür. Projeyi yapan n karfl - s nda bir de mal sahibinin bir dan flman n n olmas gerekiyor. Bu dan flman, mal sahibinin en az para ile, en iyi flekilde bu ifli yapmas n temin eden kiflidir. Türkiye de ise yöntem böyle çal flm - yor. Koray daki yirmi, yirmi befl senelik çal flmamda görevim mal sahibinin, projeyi yapt rd kiflinin projesini kontrol etmek bunun o binaya uygun iyi proje olmas n sa lamakt. Bu hizmeti veren bir çok kiflinin olmas laz m ki yat r mlar daha ilk fizibilite çal flmas aflamas nda do ru yat r mlar olarak ortaya ç ks n ve yapt m z ifller daha sonradan tekrar revizyonlara girmeyecek flekilde dizayn edilsin. Burada Türkiye de insanlar n bilgiye para ödemek istememelerinin etkisi var m? Olabilir. Türkiye de yat r mc lar da bilinçlendirilmemifller. Türkiye de projecilerin ellerinde verebilecekleri standart bir flartnamenin olmamas. Herkesin kendine göre bir flartnamesi olmas ve bir standart olmad için de bunlar n hepsinin de farkl farkl olmas en büyük problemdir. Türkiye Tesisat Mühendisleri Derne i Baflkan Erdinç Boz Mesela nerede ne kadar yal t m kal nl kullanaca z diye bir optimizasyonun olmas laz m. Standartlar asgari flartlar koyarlar. Bizim böyle bir standard m z yok. En son 1978 de Bay nd rl k Bakanl n n ç kartm fl oldu u bir genel teknik flartname var. Bu flartnamede baz yal t m kal nl klar var ama o 1978 den 2002 ye kadar geçen sürede çok eskimifl yenilenmeye muhtaç bir flartnamedir. Türkiye de a rl kl olarak s tma sektöründe izolasyonun önemini vurgulamak çok büyük enerji tasarrufu sa lamak gerekiyor. yi bir boru izolasyonu ile en az %20 tasarruf sa layabilirsiniz. Sektörün geliflimi aç s ndan sektör içi e itimi de çok önemlidir. Mühendis olarak üniversitede temel mühendislik bilgilerinin al nm fl olmas daha sonra sektör içi e itim ile di er bilgileri rahatl kla ö renebilmesinin ön flart d r. Yurtd fl uygulamalara bakt m zda okulunu yeni bitiren genç mühendisler tesisat sektöründeki bir firmada çal flmaya bafll yor. Meslek içi e itimi tecrübeli mühendis a abeylerinden al yor ve sonunda s ras geldi inde departman baflkan oluyorlar. Sonuç olarak bu kifliler flirketteki bilgi birikimini al p bunlara kendilerinden de bir fleyler katarak o noktalara geliyorlar. Dolay s ile bu flirketlerde bir bilgi birikimi olufluyor. Yurdumuzda ki durumu bu aç dan mercek alt na al rsak genç mühendis kardefllerimiz geliyor 1-2 sene çal fl p bu iflleri çok iyi ö rendi ini zannederek kendi adlar na yeni bürolar aç yorlar veya taahhüt sektörüne giriyorlar. Ben burada yap lanlar n do ru veya yanl fll n tart flmak istemiyorum. Meslek içi e itim minimum on sene belki hayat boyu sürmesi gere ine inan yorum. Böylece daha az ve kaliteli proje bürolar na sahip olabilir, AB içinde de ifl potansiyeline sahip olabiliriz. TTMD ve hedefleri hakk nda bilgi verir misiniz? TTMD de birinci hedef e itim. Biz sektörümüze bilgi da tmak istiyoruz. Bu bilgileri nerelerden 4 Yal t m Bir Bütündür

2 TTMD/ ODE n UZMAN GÖZÜYLE Sorunlar ve TTMD temin edece iz, nas l da taca- z bunlar belirliyoruz. Profesyonel mühendislik de bu hedeflerimizden bir tanesi ama bunu yapman n ilk aflamada çok zor oldu unu biliyoruz. Bu nedenle de öncelikli hedef olarak belirtemiyorum, ama bunun için u rafllar m z devam edecektir. Kamu ile olan iliflkilerimizi çok ciddi flekilde artt rmam z laz m, çünkü her fley orda bitiyor. Mesela bina yal t m için oluflturulan TS 825 standard devlete kabul ettirildi. TTMD olarak biz bina kodlar n bir flekilde tercüme edip yay mlamay planl yoruz. Bu çok büyük bir tercüme ifli. Ayr ca üzerinde bir tak m uyarlama çal flmas n n yap lmas gerekiyor. Bunun için de sektördeki firmalardan, üniversitelerden oluflturulacak çal flma gruplar - n n deneyimlerinden faydalanarak bir kod sistemi oluflturaca- z. Çal flma tamamland ktan sonra da bunu yasalaflmas için devlete sunaca z. Zaman içinde etkili olabilece ini umuyorum. fiu anda konutlarda çok büyük bir enerji heba oluyor. Öncelikle burada neler yap labilece inin araflt r lmas laz m. Mesela bu konuda bir çal flma grubu kurulmal. Brülörün, kazan n ne flekilde çal flt r laca gibi konular n insanlara anlat lmas gerekli. Avrupa enerji konusunda çok titiz bir flekilde çal fl yor. Onlar n çal flmalar n da rehber alarak baz konularda biz de önemli bir enerji tasarruf program na girmek mecburiyetindeyiz. TTMD olarak sektördeki firmalardan, dernek üyelerinden neler bekliyorsunuz? Üyelerden öncelikli olarak kat l mc olmalar n bekliyorum. TTMD nin projeler belirleyip belli gruplara ihale ederek bunlar gelifltirmelerini sa lamas laz m. Siz konu üretmezseniz, biz konu üretip istemezsek karfl taraf ne yapaca n bilmez. Bu dönemde böyle bir hedefimiz var. Mesela çal flma gruplar kurup, projeler üretip bunlar üniversitelere yönlendirmek gibi. Ayr ca üniversitelerin yapt çal flmalar birlefltirmeyi de hedefliyoruz. Örne in günefl kolektörleri ile ilgili zmir de, Çukurova üniversitelerinde baz çal flmalarvar. Ama bunlar birlefltirilmemifl. Yap lan çal flmalar bir flekilde koordine edip bunlar n Türkiye de kullan labilirlik imkanlar n artt rmak hedeflerimiz aras nda yer al yor. hale yasas na iliflkin görüflleriniz neler? Türkiyede bugüne kadar devletin ihale yap fl tarz n anlatan detayl bir çal flma yap lmam flt. Son yap lan çal flmada baz eksikliklerin oldu unu düflünüyorum. Yasan n bu hali ile yürürlü- e girmesi sonucunda özellikle serbest dolafl m ve Avrupa Birli- i ne üyelik gerçekleflti i zaman Türkiye deki inflaat firmalar n n tafleron durumuna düflece i görüflündeyim. Bugün Rusya da ifl almaya gitti imiz zaman adamlar kendi firmalar n ön planda tutuyor. Size tamam sen bu ifli yap ama bu Rus firmas ile ortak ol diyorlar. Devletin bu noktada Türk firmalar n koruyucu önlemler almas gerekli. Ayn durum projecilerimiz için de geçerlidir. Türkiye ye yabanc projeciler geldi i zaman hem rakamlar çok yükselecek, hem de mühendislerimiz iflsiz kalacak, yada onlar n tafleronu olacak. Bunun da hofl bir durum olmad n düflünüyorum y l n sektör aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? Bizim sektörü iki yönden ele almak laz m. Birincisi imalat, ikincisi proje. Ben iyi imalat yapan Türk firmalar n n bir patlama yapt n görüyorum. fiuanda ilan edilen rakamlara göre inan lmaz bir ihracat var. Bunun böyle devam etmesini can gönülden diliyorum. Ama inflaat sektörünün geriye gitmesi yerli piyasay bir hayli daraltt. Haks z rekabet ortaya ç kt. TSE nin veya ona eflde er bir kuruluflun kalitesiz mal piyasada satt rmamas laz m. Belli bir kalite anlay - fl n n konulmas gere ine inan - yorum. Ben önümüzdeki senelerde Türkiye de yat r m yapan yabanc firmalar n artaca, bunun için de Türkiye ekonomisinin daha iyi noktalara gelece i ve sektörün de hareketlenece i noktalara gelece i inanc nday m y l nda sektörümüzden daha iyi oluflumlar bekliyorum. Özellikle ihracatta herhalde 2002 yi geçece imizi düflünüyorum. Yal t m çin Önce ODE 5

3 ISO BELGES / ODE n GÜNCEL Üretim ve Hizmet Kalitemizi Sertifikas ile Mart 2002 de bafllad m z ISO 9002 çal flmalar m z sekiz ayl k yo un bir çal flma döneminin sonunda ekim ay nda baflar ile tamamlad k Ekim 2002 tarihlerinde Çorlu daki üretim tesislerimiz ile Genel Müdürlük ve stanbul Bölge Müdürlü ü ofislerimiz TÜV Südwest TGK firmas taraf ndan denetlendi. Denetim sonucunda üretimden sat fla firmam z n tüm birimlerinin "müflteri memnuniyeti"ni sa lamaya yönelik hizmet verdi i görüldü ve firmam z TS EN ISO 9002 : 1994 Kalite Güvence Belgesi ni ald. Kalite politikas n Türk yal t m sektöründe üretim ve da t mda lider olmak; e itimli personeli ile önleyici yaklafl m uygulayarak sürekli geliflimi sa lamak; zaman nda kaliteli ürünler üreterek yurtiçi ve yurtd fl nda müflteri memnuniyetini sa lamak olarak belirleyen firmam z n, yo un çal flmalar sonucunda belge almas flirketimizde büyük bir sevinç yaratt..t.ü flletme Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci ve kalite departman m z n denetiminde yürütülen çal flmalarda firmam z n tüm faaliyetleri kalite politikam z dikkate al narak detayl bir flekilde incelendi. Müflteri memnuniyetini sa lamaya yönelik olarak düzenlenen prosedürlerin tüm birimlerde eksiksiz bir flekilde uygulanmas sa land. Bunun için düzenli olarak yap lan yo un iç denetimlere; departman içi ve flirket içi toplant lara kat - lan personelimiz tüm çal flmalara büyük bir özveri ile destek verdi y l ndan bu yana Türk yal t m sektörüne sundu u ürünler ve getirdi i hizmet anlay fl ile pekçok ile imza atan firmam z TS EN ISO 9002 : 1994 sertifikas n alarak kalitesini bir kez daha belgelemifl oldu. 6 Yal t m Bir Bütündür

4 ISO BELGES / ODE n GÜNCEL TÜV ISO 9002 Belgelendirdik TÜV Südwest TGK TÜV Süddeutschland e.v Almanya da teknik muayene, kontroller ve yönetim sistem belgelendirmesi için devlet taraf ndan yetkilendirilmifl, 140 y l aflk n bir geçmifle sahip ba ms z bir denetim ve kontrol kuruluflu. Firma sanayi kurulufllar na, enerji üretim tesislerine resmi, özel ve tüzel kurulufllar ad na teknik denetim, muayene, kontrol ve dan flmanl k hizmeti vermekte. Daha etkin ve süratli hizmet sunabilmek amac yla TÜV Südwest TGK ad yla stanbul da da faaliyete bafllayan firma 16 y ld r Türkiye de ülke endüstrisine teknik denetim, gözetim, dan flmanl k ve belgelendirme hizmetleri vermekte. TÜV Management Service kalite yönetim sistemi (DIN EN ISO 9000) konusunda Türkiye de sanayi ve bankac l k sektörleri dahil birçok önemli firmaya sertifika veren kuruluflun referans listesinde yer alan firmalardan baz lar flunlar; Aytaç G da, Do ufl Otomotiv, Erensan, Garanti Bankas, Genoto, Gezer Ayakkab, Hac Ayvaz, stanbul Deniz Otobüsleri, fl- Leasing, Kiptafl, MAN Kamyon, Mannesman Boru, Mercedes Benz, Pamukbank, Silcoat, Yakac k Valf. Summary We Accredited ISO 9002 Quality Certificate After 8 months of quality system establisment period which started in March 2002, we completed ISO 9002 quality studies successfully in October Our production plants, stanbul head office and branch offices were inspected by TÜV Südwest TGK. After the inspection, it was seen that our all units from production plant to sales and marketing department are giving services focused on customer satisfaction. Yal t m çin Önce ODE 7

5 ODE K-FLEX / ODE n TEKN K YAZI Ürün kalitemizi Belgelemeye Devam Dünya kalitesinde üretimini yapt m z ODE K-FLEX ürünümüzün Is letkenlik Katsay lar n ve Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay lar n test ettirerek kalitesini bir kez daha belgeledik. ODE K-FLEX, sahip oldu u kalite belgeleri ve test raporlar ile belgeledi i üstün kalitedeki ürünlerini baflta Amerika, talya ve Uzakdo u ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Bulgaristan, Endonezya, Japonya, Malezya, Gürcistan, srail, ran, talya, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kenya, M s r, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Suriye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'a ihraç etmektedir. Is letkenlik Katsay s (l) Ve Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (m ) l Ekonomik olmas l Atmosfer flartlar ve asitlere karfl dayan kl l kt r. Bu özelliklerden malzemenin s iletkenlik katsay s n n de eri, s yal t m malzemelerinin seçiminde belirleyici rol oynar. Is iletkenlik katsay s ne kadar düflükse, malzemeler o derece yüksek s yal t m direncine sahip olmaktad r. Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s, özellikle so uk hatlarda önem kazanan bir özelliktir. Is yal t m n n olmad veya do ru bir yal t m n yap lmad so uk hatlarda karfl lafl lan en önemli sorun, "yo uflma"d r. Yo uflma, havan n içindeki su buhar n n, ortam s cakl ve ba l nem miktar na ba l olan terleme s - cakl ndan daha düflük s cakl ktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden s v hale geçmesidir. yap lmal ve su buhar difüzyon direnç katsay s yeteri kadar yüksek olmal d r. Is letkenlik Katsay s (l) Is iletkenlik katsay s, malzemelerin birbirine dik 1 m mesafedeki, 1 m 2 lik iki yüzeyi aras ndan; s cakl k fark 1 C oldu unda; birim zamanda geçen s miktar d r ve birimi W/mK dir. ODE K-FLEX elastomerik kauçuk köpü üne yap lan testler sonucunda, malzemenin farkl s cakl klardaki s iletkenlik katsay lar (l) afla da verilmifltir: ODE K-FLEX; -20 C l = 0,034 W/mK 0 C l= 0,036 W/mK +20 C l= 0,038 W/mK +40 C l= 0,040 W/mK Is yal t m malzemelerinin seçiminde göz önüne al nmas gereken bafll ca özellikler; l Is letkenlik Katsay s (l) l Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (m ) l Yang n S n f l S cakl k Dayan m l Uygulama Kolayl l Sa l a Etkileri l Boyutsal Stabilite l Gözenek Yap s l Yo unluk 8 Yal t m Bir Bütündür Yo uflman n önlenebilmesi için; do ru s yal t m malzemesi seçilmeli, yo uflma olmamas için gerekli minimum yal t m kal nl do ru hesaplanmal, yal - t mda s köprüleri oluflmamal, s zd rmazl k uygulamalar do ru ODE K-FLEX s iletkenlik katsay s de iflim grafi i

6 ODE K-FLEX / ODE n TEKN K YAZI Test Raporlar ile Ediyoruz Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (m ) Su buhar, s cakl a ve ba l neme ba l olarak, k smi buhar bas nc yüksek olandan düflük olana do ru ilerler ve ilerlerken de bir direnç ile karfl lafl r. Her malzeme, kal nl na ba l olarak buhar difüzyonuna karfl koyar. Bu direncin havan n su buhar difüzyon direncine oran "Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s "d r. Su buhar n n tamamen geçmesi halinde m =1, hiç geçmemesi halinde m = (örn: alüminyum) ile ifade edilmektedir. m = aras nda olan malzemeler de "Buhar Kesici" olarak adland - r l rlar. ODE K-FLEX ST elastomerik kauçuk köpü ü s yal t m malzemesinin su buhar difüzyon direnç katsay s yap lan testler sonucunda, m = olarak bulunmufltur. Yal t m çin Önce ODE 9

7 ENKA MOSKOVA OF S B NASI / ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA ENKA Moskova Ofis Binas Ses Yal t m Uygulamas ENKA n n Paveletsky Moskova daki ofis binas n n mekanik dairelerinde yap lan ses yal t m akustik düzenleme ve titreflim kontrolü uygulamalar nda ODE Mason ürünleri kullan ld. Binada mekanik dairelere komflu mahallerde gürültü kriteri (NC-Noise Criteria) olarak NC35 de eri esas al nd. Yaklafl k olarak 90 db(a) ses seviyesi olan mekanik dairelerde, tüm duvarlar, döflemeler ve özellikle ekipmanlar yans t c yüzeylere sahip oldu u için ortamdaki ses yank lanarak 5-10 db(a) aras nda bir art fl göstermekte idi. Toplam 4 adet mekanik daire bulunan binada, katlardaki hacim akusti i ve ses yal t m problemini çözmek amac yla hem duvara hem de tavana ses yal t m detaylar uygulanarak ses problemleri çözüldü. Mekan içerisinde akustik düzenleme amac yla tavanlarda ODE NFAF yanmaz akustik malzemeler kullan larak reverberasyon süresi düflürüldü. Ses ve titreflim de erlerinin en fazla oldu u 27. kattaki mekanik dairede akustik düzenlemenin yan nda, ODE MASON JACK-UP sistemi kullan ld. Bu sistemde yaklafl k 700 m 2 lik yüzer döfleme betonu titreflim al c yaylar üzerinde yükseltilerek ses ve titreflimin geçifli indirgendi. 10 Yal t m Bir Bütündür

8 ENKA MOSKOVA OF S B NASI / ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA Klima santrallerinin alt na titreflim al c kauçuk padlar (Super K padlar) uyguland. Ayr ca tüm mekanik tesisat katlar nda bulunan ekipmanlar n titreflim kontrolü için yaylar, neopren ayaklar ve ask lar kullan ld. Borular vas tas yla titreflimin iletilmesini engellemek amac yla 30N tipi yay ve neoprenden oluflan hanger ürünleri uyguland. Chillerlerin alt na yüzer döfleme yap larak, bu proje için özel olarak dizayn edilen yivli neopren padlar kullan ld. 27. kattaki mekanik dairede uygulanan ODE MASON Jackup sistemi ile elde edilen farkl frekanslardaki ses geçifl kay plar Riverbank testleri ile tespit edildi. 50 mm hava boflluklu detay ile STC 79 (Sound Transmission Class) elde edildi. ODE MASON Jack-Up Test Raporu AfiA IDAK DETAY 27. KAT MEKAN K DA RE Ç N UYGULANMIfiTIR Detay n Ses Geçifl Kayb STC 79 dur. ODE Taflyünü Akustik düzenleme öncesinde mekan içindeki reverberasyon süresi hesab için, yans t c tavan, taban ve duvar yüzey alanlar, pencere alanlar, ekipman ve boru - kanal yüzey alanlar ile bu yüzeylerin farkl frekanslardaki ses yutma katsay lar (a) belirlendi. A=(F1*a1)+(F2*a2)+... reverberasyon süresi hesab formülü kullan larak projede tespit edilen 2710 m 3 lük toplam mekan hacmi için reverberasyon süreleri hesapland. Akustik düzenleme sonras nda 25 mm ODE NFAF yanmaz akustik köpük kullan larak reverberasyon sürelerinde önemli ölçüde düflme sa lan rken, oluflturulan detaylar ile yüksek bir ses yutma performans elde edildi. t (sn) t (sn) t (sn) (500Hz) (1000Hz) (2000Hz) 5,82 5,10 4,00 t (sn) t (sn) t (sn) (500Hz) (1000Hz) (2000Hz) 1,47 1,09 0,90 D L D L D L (500Hz) (1000Hz) (2000Hz) 5,9 db 6,7 db 6,5 db Akustik düzenleme öncesindeki Reverberasyon Süreleri: t=0,16*v/a Akustik düzenleme sonras ndaki reverberasyon süreleri Uygulanan detay n sa lad ses indirgeme de erleri Summary ODE MASON Products were preferred at PAVELETSKY-MOSKOW Office Building ODE MASON products were used for sound insulation and acoustics, with vibration control applications at PAVELETSKY- MOSCOW. Mechanical room s sound insulation problems were solved with special wall and ceiling sound application details. Reverberation time was reduced by using ODE NFAF non flammable acoustic foam. Beside these applications, ODE MASON JACK-UP System were used at 27th floor mechanical room. In Jack-up system by lifting up the 700 m 2 floating concrete floor on spring mounts, vibration transmission and mechanically transmitted sound to structure were prevented. Yal t m çin Önce ODE 11

9 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM Is pan Uygulamala MURAT ÇANKIRLI NfiAAT 1999 y l nda kurulan firmam z s, ses ve su yal t m konular nda malzeme sat fl, uygulama ve teknik dan flmanl k hizmeti vermektedir. Son y llarda s nma giderlerindeki art fl, müflterilerimizi baflta s yal t m olmak üzere de iflik tasarruf çözümlerine yönlendirmifltir. Müflterilerimiz art k, s yal t m n n lüks de il her bina için vazgeçilmez bir gereklilik oldu unu daha iyi anlad lar. ODE nin sundu u, kaliteli ve ekonomik çözümleri, firmam z n uygulama deste i ile müflterilerimize aktard k. ODE nin sa lad teknik bilgi deste i ve ürün kalitesi sayesinde bölgemizde pek çok baflar l çal flma gerçeklefltirdik ve uygulamalar m z hakk nda olumlu tepkiler ald k. Bu nedenle s yal t m uygulamalar nda ODE Is pan ve ODE Sistem i tercih ve tavsiye etmekteyiz. Murat Çank rl / Konya : MURAT ÇANKIRLI NfiAAT Uygulama Yap lan Yer : Sami Baflkurt Dershanesi /KONYA Yap lan Uygulama : 700 m 2 ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 5 cm ODE Is pan MD TEZKO DÖNÜfiÜM M MARLIK Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : TEZKO : Defterdarl k Binas /BALIKES R : 1200 m 2 ODE Is pan-giydirme Cephe Is Yal t m Uygulamas : 5 cm ODE Is pan DT ZOKL MA Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme 12 Yal t m Bir Bütündür : DÖNÜfiÜM M MARLIK : Konut - flyeri/çorum : 700 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD : ZOKL MA Uygulama Yap lan Yer : Villa - Göltürkbükü / BODRUM Yap lan Uygulama : 400 m 2 ODE Sistem-Is Yal t m Uygulamas 200 m 2 ODE Is pan-teras Çat Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD-5 cm ODE Is pan DT

10 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM r Devam Ediyor DEMTA GENEL MÜDÜRLÜK B NASI Uygulama Yap lan Yer : Demta Genel Müdürlük Binas / STANBUL Yap lan Uygulama : 900 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 4 cm ODE Is pan MD ve Özel Akrilik Yap flt r c BETEK GENEL MÜDÜRLÜK B NASI CAN NfiAAT Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : CAN NfiAAT : Betek Genel Müdürlük Binas / STANBUL : 1200 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD ARGON ZOLASYON : CAN NfiAAT Uygulama Yap lan Yer : Asteknik Genel Müdürlük Binas / STANBUL Yap lan Uygulama : 250 m 2 ODE Is pan Teras Çat Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan DT : ARGON ZOLASYON Uygulama Yap lan Yer : Volkswagen Pursaklar Bayii - ANKARA Yap lan Uygulama : 1500 m 2 ODE Is pan-teras Çat Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 5 cm + 3 cm ODE Is pan DT Yal t m çin Önce ODE 13

11 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM OLGUNLAR NfiAAT Is yal t m bilincinin geliflmesi; bu konuda yay nlanan dergiler, düzenlenen seminerler ve üretici firmalar n çeflitli faaliyetleri ile önemini art rmaktad r. nflaat sektörünün içinde bulundu umuz y lda da küçülmesine ra men son verilere göre s yal t m ürünlerinin kullan m bir önceki y la göre büyük bir art fl göstermifltir. Tüm bunlar orta ve uzun vadede ülkemizin enerji tasarrufu aç s ndan büyük bir fayda sa layaca anlam na gelmektedir. Firmam z n da ODE nin deste i ile bu geliflim içerisinde yer almas ve s yal t m bilincinin gelifltirilmesi aç s ndan sektörde önemli bir paya sahip olmas bizleri mutlu etmektedir. Hasan Çetinkaya - Olgunlar nflaat / stanbul Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : OLGUNLAR NfiAAT : Medet Bozkurt Villas /S NOP : 1500 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD ZONUR Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ZONUR : Villa - BURSA : 480 m 2 - ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ZONUR : Ayris Evleri - BURSA : 1000 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT ORBA YALITIM Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ORBA YALITIM : Villa 4 Adet - Çekmeköy/ STANBUL : 1000 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ORBA YALITIM : Apartman-Ümraniye/ STANBUL : 600 m 2 ODE Sistem-Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD 14 Yal t m Bir Bütündür

12 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM HAN-E YAPI ÖZGEN ISI Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : HAN-E YAPI : Saray Otel/ED RNE : 300 m 2 ODE Is pan Teras Çat Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ÖZGEN ISI : Trakya Üniversitesi Güllapo lu Yerleflkesi Kapal Yüzme Havuzu/ED RNE : 650 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD MAV YAPI 2000 y l nda Braas Kiremit Bayisi olarak kurulan ve Çat -Der üyesi olan firmam z e imli çat uygulamas konusunda teknik kadrosu ile birçok baflar l ifle imzas n atm flt r y l nda ODE Bayisi olan firmam z s yal t m konusunda da söz sahibi olmaya bafllam flt r. Mantolama sisteminde ODE nin getirdi i yüksek kalite ve ekonomi anlay fl, Mavi Yap n n genç ve dinamik kadrosu ile birleflerek müflterilerimize avantajl hizmet olarak yans maktad r. Gürkan U rafl - Mavi Yap - stanbul Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : MAV YAPI : Villa-Celaliye/ STANBUL : 1400 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD TOKAÇ NfiAAT NET YALITIM Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : TOKAÇ NfiAAT : Villa-Ünye/ORDU : 450 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 5 cm ODE Is pan MD Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : NET YALITIM : Türeli Tekstil Genel Müdürlük Binas Balgat/ANKARA : 1000 m 2 ODE Is pan Perde Duvar Su Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT Yal t m çin Önce ODE 15

13 TEKFEN TOWER / ODE n REFERANSLARIMIZ Tekfen Mimari projesini Swanke Hayden Connell Mimarl k Atölyesi nin, Mekanik Projesini ise Ersa Mühendislik in yapt Tekfen Tower n inflaat h zla devam ediyor. stanbul 4. Levent te infla edilen 26 katl bina toplamda m 2 lik kapal alana sahip. Ofis a rl kl ifl merkezi olarak tasarlanan binan n mekanik tesisat uygulamas ise Sönmez Metal A.fi. taraf ndan yap lmakta KW lik so utma; 6100 KW lik s tma kapasitesine sahip bir sistem kurulan binada toplam 23 adet klima santrali bulunuyor. Ayr ca binada yap lan toplam borulama mt. havaland rma kanal ise m 2. Tekfen Tower Mekanik Tesisat ndaki Özel Seçimler ve Uygulamalar Bina tesisat nda enerji tasarrufu sa lamak amac yla pompalar, santraller, egzost fanlar ve brülörler frekans konvertörlü kullan lm fl. fiartnamelerde yer alan ses kriterlerini sa lamak amac yla mekanik hacimlerin tümünde akustik yal - t m uygulamas yap lm fl. Mekanik borulama sisteminin deprem esnas nda esnekli ini sa lamak amac yla yivli kaplinli borulama ile minimum kaynak yap lm fl. Minimum kaynak kullan m ile kaynak cüruflar n n boru içinde kalarak sistemi kirletmesi engellenmifl. Ayr ca yivli borulama yap larak sistemde montaj ve demontaj kolayl sa lanm fl. Yal t m Uyg ODE 16 Yal t m Bir Bütündür

14 TEKFEN TOWER / ODE n REFERANSLARIMIZ Tower n ulamalar nda Ürünleri Summary ODE Products were preferred for insulation applications of Tekfen Tower Tekfen Tower Business Center has m 2 closed area and 26 floors. 23 air handling units are located in the Building where a system has been established having kw cooling capacity and kw heating capacity m pipe insulation, m 2 duct insulation, m 2 sound insulation and m 2 duct fire insulation were applied. ODE K-FLEX, ODEFLEX Pipe and Sheets, ODE Stonewool products were applied for thermal insulation applications. ODE NFAF non flammable acoustic foams were used in sound insulation details for fire insulation ODE Knauf Fireboard were preferred. Tercih Edildi SÖNMEZ GRUBU SÖNMEZ Metal Endüstri ve Ticaret A.fi. Temmuz 1980 de klima sektöründe üretim ve müteahhitlik yapan bir mühendislik firmas olarak kurulmufltur. Bafllang çta özellikle tekstil fabrikalar n n klimatizasyonu konusunda birçok ifli baflar ile tamamlam flt r. htisas n gelifltiren güçlü mühendislik kadrosu ile ilaç, g da, seramik, bas n ve otomotiv gibi di er sektörlerdeki endüstriyel tesislerin de klima sorunlar n en uygun projelerle çözerek k sa süre içinde konusunda çok aranan bir flirket konumuna gelmifltir. Türkiye nin geliflen inflaat sektörüne paralel olarak SÖNMEZ Metal de organizasyonunun geniflleterek kendi bünyesi içinde SÖNMEZ Yap A.fi. yi kurmufltur. Böylece teflkilat n büyütüp gelifltiren SÖNMEZ Metal, çok katl, büyük kapal alanl bir çok yap n n ve yine çeflitli endüstriyel tesislerin komple mekanik tesisat ifllerinin taahhüdüne de baflar ile imzas n atm flt r ve bu çal flmalar na ayn titizlikle devam etmektedir. Türkiye deki bu çal flmalar n yan nda, yurtd fl sat fllar ve mekanik müteahhitlik hizmetleri yapmak için, yine SÖNMEZ in bünyesi içinde, Çorlu daki Avrupa Serbest Bölgesi nde faaliyet gösteren SÖNMEZ Kollektif fiirketi kurulmufltur. SÖNMEZ flir- Genel Müdürü Sönmez Yap A.fi. Herman Minasyan ketleri böylece büyük bir grup olarak baflta Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere Türki Cumhuriyetleri nde, Bulgaristan ve Romanya da çeflitli iflleri tamamlam fl ve yeni taahhütlerine devam etmektedir. Sönmez Yap A.fi. Genel Müdürü Herman Minasyan a Tekfen Tower ve Sönmez Grubu hakk nda verdi i bilgiler için teflekkür ediyoruz. Pfizer laç fiahinler Tekstil Altur Turizm Yal t m çin Önce ODE 17

15 KLÖBER/ ODE n GÜNCEL mzalad k ile flbirli i Anlaflmas Kas m ay içinde Avrupa n n önde gelen çat aksesuarlar üreticilerinden Klöber ile firmam z aras nda iflbirli i anlaflmas imzaland. Genel Müdürümüz Orhan Turan ve Klöber in Uluslararas Sat fl Müdürü Michael Rautenberg in imzalad anlaflma uyar nca ODE Difuser nefes alan su yal t m örtüleri ODE için Klöber taraf ndan üretilmeye baflland. (Soldan sa a) Klöber Güneydo u Avrupa-Asya Bölgesi Sat fl ve Pazarlama Koordinatörü Attila Pehlivano lu, Genel Müdürümüz Orhan Turan, Klöber Uluslararas Sat fl Müdürü Michael Rautenberg KLÖBER GRUP 50 milyon Euro luk cirosu ile Klöber, Avrupa n n önde gelen çat aksesuarlar üreten firmalar aras nda yer almaktad r. Klöber in sahip oldu- u genifl ürün gam n n lokomotif grubunu ise nefes alan su yal t m örtüleri oluflturmaktad r. Almanya ve Güney Afrika daki üretim tesisleri ve bu tesislerdeki Ar-Ge departmanlar ile Klöber nefes alabilen çat lar yaratmak için gerekli; mahya havaland rma, hava tahliye, çat ç k fllar, buhar dengeleyiciler gibi; tüm ürünleri sistem halinde kullan ma sunan, Türkiye, Avusturya, Almanya, ngiltere, Fransa, spanya ve Avrupa n n di er birçok ülkesinde sat fl ve teknik destek a na sahip lider üretici firmalardan birisidir. 18 Yal t m Bir Bütündür

16 KLÖBER/ ODE n GÜNCEL Cephe ve çat kaplamalar nda kullan labilen, su ve rüzgar geçirimsiz, ancak yap n n serbestçe nefes almas n sa layan (S d 0.02m), bu özellikleri ile yap içerisindeki su buhar - n n yap d fl na ç kmas na izin veren ve yo uflma, rutubet gibi yap içerisinde arzulanmayan oluflumlara izin vermeyen modern bir su yal t m örtüsüdür. So uk ve s cak k rma çat - larda, yal bask s ve ahflap yap larda yap n n su ve rüzgar geçirimsiz olarak infla edilmesine olanak sa lar. So uk ve s cak k rma çat larda bitümlü su yal t m membranlar yerine ODE Difuser uygulanmas n n avantajlar flu flekilde s ralanabilir; l Bitümlü membranlar su buhar n geçirmeyen yal t m örtüleridir ve ancak k rma çat n n çift havaland rma boflluklu tasarlanmas ile do ru uygulama yap labilir. Aksi takdirde s cak hacim taraf ndan gelen su buhar yap bünyesinde yo uflmakta ve kesitte yer alan malzemeleri olumsuz etkilemektedir. Halbuki polyolefin kökenli vlies film kombinasyonundan elde edilen ODE Difuser (S d 0.02m) ile tek havaland rma bofllu u ile bu durum ortadan kald r l r. l Rüzgar ve hava geçirimsiz olduklar için k rma çat lardaki tek hava bofllu undan tafl n m (konveksiyon) yolu ile olan s kayb n da minimuma indirgemektedir. Böylece mekân içinde s l konfor sa lanmas aç s ndan s yal t m na destek olmaktad rlar. l ODE Difuser in di er tercih sebepleri hafif (125 gr/m 2 ), rüzgar gücüne ve y rt lmaya karfl yüksek dirençli, bina ömrüne efl ömürlü, uygulamas kolay, çevreye dost, birlikte kullan ld malzemeler ile uyumlu olmalar d r. ODE Difuser s cak k rma çat lar n haricinde mertek üzerinden olmak üzere k rma çat larda, az e imli metal çat larda ve ahflap konstrüksiyonlu duvarlarda ve yal bask s uygulamalar nda güvenle kullan lmaktad r. Teknik Özellikler Bileflimi Polyolefin kökenli vlies/film kombinasyonu A rl k 125 gr/m 2 Su buhar geçirgenli i DIN >1200 gr/m 2.24h Su buhar direnci (S d ) DIN <0,02 m Çekme dayan m DIN Boyuna 275N/5cm, enine 170N/5cm Su bas nc na dayan kl l DIN EN20811 >1500 mm H 2 0 S cakl k dayan m -40, + 80 C Yang n dayan m DIN B2 Rulo eni 1,5m Rulo uzunlu u 50m Rulo kaplama alan 75 m 2 Summary ODE & Klober cooperate to place new products for the roofing market ODE and Klober, Europe s one of the leading roofing accessories producers, cooperate to supply breathing membranes to the Turkish roofing market. ODE General Manager Orhan Turan and Klober International Sales Manager Michael Rautenberg signed the aggrement for the new business development. Klober will produce breathing membranes for ODE, in ODE Difuser brand name. Yal t m çin Önce ODE 19

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri,

Gürültü. Denetimi TAKDER in kuruluflu, Türkiye de. Hakemli olan bu dergide bilimsel makaleler, araflt rmalar, özgün bildiriler ve dernek etkinlikleri, TÜRK YE DE GÜRÜLTÜ DENET M / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Türkiye de Gürültü Denetimi TAKDER in kuruluflu, amac, üye profili ve çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? lk kurulufl çal flmalar 1979 y - l nda bafllayan,

Detaylı

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü

Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE TASARIM VE TASARIMCININ ROLÜ / ODE UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektöründe Tasar m ve Tasar mc n n Rolü TTMD Onursal Baflkan Celal Okutan Türk tesisat sektörünün gelifliminden

Detaylı

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu

Summary. Küresel Trendler ve Beklentiler 4-15 MERHABA. V ZYON Sa l k sektöründe yal t m. GRUPTAN HABERLER ODE Bayileri ST. Petersburg da bulufltu SAYI: 31 HAZ RAN 06 20 y ll k deneyim 5 modern üretim tesisi 30 bin m2 kapal, 120 bin m2 aç k alan 200 bin m3 stok kapasitesine sahip lojistik merkezi 25 ülkeye ihracat 140 bayi ve uzman personelimizle

Detaylı

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda...

enerji verimlili i yüzde 25 tasarruf sa layabiliriz Sunufl De erli okurlar m z Bu say m zda... Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc lar Ertu rul Feyzi YÖRÜK Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyeleri Durmufl TOPÇU Asil Üye Levent ÜRKMEZ Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Emrullah

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU

Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Baflkan Durmufl TOPÇU Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih ÖKTEM Baflkan Yard mc s Levent ÜRKMEZ Asil Üye Orhan TURAN Asil Üye Kubilay ULU Asil Üye brahim TUZA Yedek Üye Levent KAYA Yedek Üye Feyzi

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR

GRUPTAN HABERLER Bayilerimizle Moskova da Bulufltuk. fi ORTAKLARIMIZ Sistem Mühendislik Alpgiray nflaat UYGULAMALAR SAYI:28 MART 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 28 MART 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN

SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN 7. ÜN VERS TELERARASI YALITIM YARIfiMASI 2007 SA LIK YAPILARINDA YALITIM ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Mehmet Çal flkan Abdurrahman

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN

E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN E T M YAPILARINDA YALITIM: ISI-SES-YANGIN Yay na Haz rlayanlar: Abdullah Bilgin Hakk Buyruk Prof. Dr. Mehmet Çal flkan Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Erkan fiahmal Levent Tosun Editör: Prof. Dr. Mehmet Çal

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_TEM2010 7/20/10 1:50 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı