Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tesisat Sektörünün UZMAN GÖZÜYLE. Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir?"

Transkript

1 TTMD / ODE n UZMAN GÖZÜYLE Tesisat Sektörünün Türk Tesisat Sektörünü bugün bulundu u nokta itibari ile de erlendirir misiniz? Sektörün sorunlar nelerdir? Bizim mesle imizin y llardan beri devam eden ancak bir türlü çözüme ulaflt r lamayan sorunlar bulunuyor. Türkiye de flu ana kadar anlafl lmayan konulardan bir tanesi bizim bir proje müellifini ayn zamanda uygulama dan flman olarak kullanmam zd r. Asl nda proje müellifi projeyi yapar, proje ile ilgili dan flmanl - n yürütür. Projeyi yapan n karfl - s nda bir de mal sahibinin bir dan flman n n olmas gerekiyor. Bu dan flman, mal sahibinin en az para ile, en iyi flekilde bu ifli yapmas n temin eden kiflidir. Türkiye de ise yöntem böyle çal flm - yor. Koray daki yirmi, yirmi befl senelik çal flmamda görevim mal sahibinin, projeyi yapt rd kiflinin projesini kontrol etmek bunun o binaya uygun iyi proje olmas n sa lamakt. Bu hizmeti veren bir çok kiflinin olmas laz m ki yat r mlar daha ilk fizibilite çal flmas aflamas nda do ru yat r mlar olarak ortaya ç ks n ve yapt m z ifller daha sonradan tekrar revizyonlara girmeyecek flekilde dizayn edilsin. Burada Türkiye de insanlar n bilgiye para ödemek istememelerinin etkisi var m? Olabilir. Türkiye de yat r mc lar da bilinçlendirilmemifller. Türkiye de projecilerin ellerinde verebilecekleri standart bir flartnamenin olmamas. Herkesin kendine göre bir flartnamesi olmas ve bir standart olmad için de bunlar n hepsinin de farkl farkl olmas en büyük problemdir. Türkiye Tesisat Mühendisleri Derne i Baflkan Erdinç Boz Mesela nerede ne kadar yal t m kal nl kullanaca z diye bir optimizasyonun olmas laz m. Standartlar asgari flartlar koyarlar. Bizim böyle bir standard m z yok. En son 1978 de Bay nd rl k Bakanl n n ç kartm fl oldu u bir genel teknik flartname var. Bu flartnamede baz yal t m kal nl klar var ama o 1978 den 2002 ye kadar geçen sürede çok eskimifl yenilenmeye muhtaç bir flartnamedir. Türkiye de a rl kl olarak s tma sektöründe izolasyonun önemini vurgulamak çok büyük enerji tasarrufu sa lamak gerekiyor. yi bir boru izolasyonu ile en az %20 tasarruf sa layabilirsiniz. Sektörün geliflimi aç s ndan sektör içi e itimi de çok önemlidir. Mühendis olarak üniversitede temel mühendislik bilgilerinin al nm fl olmas daha sonra sektör içi e itim ile di er bilgileri rahatl kla ö renebilmesinin ön flart d r. Yurtd fl uygulamalara bakt m zda okulunu yeni bitiren genç mühendisler tesisat sektöründeki bir firmada çal flmaya bafll yor. Meslek içi e itimi tecrübeli mühendis a abeylerinden al yor ve sonunda s ras geldi inde departman baflkan oluyorlar. Sonuç olarak bu kifliler flirketteki bilgi birikimini al p bunlara kendilerinden de bir fleyler katarak o noktalara geliyorlar. Dolay s ile bu flirketlerde bir bilgi birikimi olufluyor. Yurdumuzda ki durumu bu aç dan mercek alt na al rsak genç mühendis kardefllerimiz geliyor 1-2 sene çal fl p bu iflleri çok iyi ö rendi ini zannederek kendi adlar na yeni bürolar aç yorlar veya taahhüt sektörüne giriyorlar. Ben burada yap lanlar n do ru veya yanl fll n tart flmak istemiyorum. Meslek içi e itim minimum on sene belki hayat boyu sürmesi gere ine inan yorum. Böylece daha az ve kaliteli proje bürolar na sahip olabilir, AB içinde de ifl potansiyeline sahip olabiliriz. TTMD ve hedefleri hakk nda bilgi verir misiniz? TTMD de birinci hedef e itim. Biz sektörümüze bilgi da tmak istiyoruz. Bu bilgileri nerelerden 4 Yal t m Bir Bütündür

2 TTMD/ ODE n UZMAN GÖZÜYLE Sorunlar ve TTMD temin edece iz, nas l da taca- z bunlar belirliyoruz. Profesyonel mühendislik de bu hedeflerimizden bir tanesi ama bunu yapman n ilk aflamada çok zor oldu unu biliyoruz. Bu nedenle de öncelikli hedef olarak belirtemiyorum, ama bunun için u rafllar m z devam edecektir. Kamu ile olan iliflkilerimizi çok ciddi flekilde artt rmam z laz m, çünkü her fley orda bitiyor. Mesela bina yal t m için oluflturulan TS 825 standard devlete kabul ettirildi. TTMD olarak biz bina kodlar n bir flekilde tercüme edip yay mlamay planl yoruz. Bu çok büyük bir tercüme ifli. Ayr ca üzerinde bir tak m uyarlama çal flmas n n yap lmas gerekiyor. Bunun için de sektördeki firmalardan, üniversitelerden oluflturulacak çal flma gruplar - n n deneyimlerinden faydalanarak bir kod sistemi oluflturaca- z. Çal flma tamamland ktan sonra da bunu yasalaflmas için devlete sunaca z. Zaman içinde etkili olabilece ini umuyorum. fiu anda konutlarda çok büyük bir enerji heba oluyor. Öncelikle burada neler yap labilece inin araflt r lmas laz m. Mesela bu konuda bir çal flma grubu kurulmal. Brülörün, kazan n ne flekilde çal flt r laca gibi konular n insanlara anlat lmas gerekli. Avrupa enerji konusunda çok titiz bir flekilde çal fl yor. Onlar n çal flmalar n da rehber alarak baz konularda biz de önemli bir enerji tasarruf program na girmek mecburiyetindeyiz. TTMD olarak sektördeki firmalardan, dernek üyelerinden neler bekliyorsunuz? Üyelerden öncelikli olarak kat l mc olmalar n bekliyorum. TTMD nin projeler belirleyip belli gruplara ihale ederek bunlar gelifltirmelerini sa lamas laz m. Siz konu üretmezseniz, biz konu üretip istemezsek karfl taraf ne yapaca n bilmez. Bu dönemde böyle bir hedefimiz var. Mesela çal flma gruplar kurup, projeler üretip bunlar üniversitelere yönlendirmek gibi. Ayr ca üniversitelerin yapt çal flmalar birlefltirmeyi de hedefliyoruz. Örne in günefl kolektörleri ile ilgili zmir de, Çukurova üniversitelerinde baz çal flmalarvar. Ama bunlar birlefltirilmemifl. Yap lan çal flmalar bir flekilde koordine edip bunlar n Türkiye de kullan labilirlik imkanlar n artt rmak hedeflerimiz aras nda yer al yor. hale yasas na iliflkin görüflleriniz neler? Türkiyede bugüne kadar devletin ihale yap fl tarz n anlatan detayl bir çal flma yap lmam flt. Son yap lan çal flmada baz eksikliklerin oldu unu düflünüyorum. Yasan n bu hali ile yürürlü- e girmesi sonucunda özellikle serbest dolafl m ve Avrupa Birli- i ne üyelik gerçekleflti i zaman Türkiye deki inflaat firmalar n n tafleron durumuna düflece i görüflündeyim. Bugün Rusya da ifl almaya gitti imiz zaman adamlar kendi firmalar n ön planda tutuyor. Size tamam sen bu ifli yap ama bu Rus firmas ile ortak ol diyorlar. Devletin bu noktada Türk firmalar n koruyucu önlemler almas gerekli. Ayn durum projecilerimiz için de geçerlidir. Türkiye ye yabanc projeciler geldi i zaman hem rakamlar çok yükselecek, hem de mühendislerimiz iflsiz kalacak, yada onlar n tafleronu olacak. Bunun da hofl bir durum olmad n düflünüyorum y l n sektör aç s ndan nas l de erlendiriyorsunuz? Bizim sektörü iki yönden ele almak laz m. Birincisi imalat, ikincisi proje. Ben iyi imalat yapan Türk firmalar n n bir patlama yapt n görüyorum. fiuanda ilan edilen rakamlara göre inan lmaz bir ihracat var. Bunun böyle devam etmesini can gönülden diliyorum. Ama inflaat sektörünün geriye gitmesi yerli piyasay bir hayli daraltt. Haks z rekabet ortaya ç kt. TSE nin veya ona eflde er bir kuruluflun kalitesiz mal piyasada satt rmamas laz m. Belli bir kalite anlay - fl n n konulmas gere ine inan - yorum. Ben önümüzdeki senelerde Türkiye de yat r m yapan yabanc firmalar n artaca, bunun için de Türkiye ekonomisinin daha iyi noktalara gelece i ve sektörün de hareketlenece i noktalara gelece i inanc nday m y l nda sektörümüzden daha iyi oluflumlar bekliyorum. Özellikle ihracatta herhalde 2002 yi geçece imizi düflünüyorum. Yal t m çin Önce ODE 5

3 ISO BELGES / ODE n GÜNCEL Üretim ve Hizmet Kalitemizi Sertifikas ile Mart 2002 de bafllad m z ISO 9002 çal flmalar m z sekiz ayl k yo un bir çal flma döneminin sonunda ekim ay nda baflar ile tamamlad k Ekim 2002 tarihlerinde Çorlu daki üretim tesislerimiz ile Genel Müdürlük ve stanbul Bölge Müdürlü ü ofislerimiz TÜV Südwest TGK firmas taraf ndan denetlendi. Denetim sonucunda üretimden sat fla firmam z n tüm birimlerinin "müflteri memnuniyeti"ni sa lamaya yönelik hizmet verdi i görüldü ve firmam z TS EN ISO 9002 : 1994 Kalite Güvence Belgesi ni ald. Kalite politikas n Türk yal t m sektöründe üretim ve da t mda lider olmak; e itimli personeli ile önleyici yaklafl m uygulayarak sürekli geliflimi sa lamak; zaman nda kaliteli ürünler üreterek yurtiçi ve yurtd fl nda müflteri memnuniyetini sa lamak olarak belirleyen firmam z n, yo un çal flmalar sonucunda belge almas flirketimizde büyük bir sevinç yaratt..t.ü flletme Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Ufuk Cebeci ve kalite departman m z n denetiminde yürütülen çal flmalarda firmam z n tüm faaliyetleri kalite politikam z dikkate al narak detayl bir flekilde incelendi. Müflteri memnuniyetini sa lamaya yönelik olarak düzenlenen prosedürlerin tüm birimlerde eksiksiz bir flekilde uygulanmas sa land. Bunun için düzenli olarak yap lan yo un iç denetimlere; departman içi ve flirket içi toplant lara kat - lan personelimiz tüm çal flmalara büyük bir özveri ile destek verdi y l ndan bu yana Türk yal t m sektörüne sundu u ürünler ve getirdi i hizmet anlay fl ile pekçok ile imza atan firmam z TS EN ISO 9002 : 1994 sertifikas n alarak kalitesini bir kez daha belgelemifl oldu. 6 Yal t m Bir Bütündür

4 ISO BELGES / ODE n GÜNCEL TÜV ISO 9002 Belgelendirdik TÜV Südwest TGK TÜV Süddeutschland e.v Almanya da teknik muayene, kontroller ve yönetim sistem belgelendirmesi için devlet taraf ndan yetkilendirilmifl, 140 y l aflk n bir geçmifle sahip ba ms z bir denetim ve kontrol kuruluflu. Firma sanayi kurulufllar na, enerji üretim tesislerine resmi, özel ve tüzel kurulufllar ad na teknik denetim, muayene, kontrol ve dan flmanl k hizmeti vermekte. Daha etkin ve süratli hizmet sunabilmek amac yla TÜV Südwest TGK ad yla stanbul da da faaliyete bafllayan firma 16 y ld r Türkiye de ülke endüstrisine teknik denetim, gözetim, dan flmanl k ve belgelendirme hizmetleri vermekte. TÜV Management Service kalite yönetim sistemi (DIN EN ISO 9000) konusunda Türkiye de sanayi ve bankac l k sektörleri dahil birçok önemli firmaya sertifika veren kuruluflun referans listesinde yer alan firmalardan baz lar flunlar; Aytaç G da, Do ufl Otomotiv, Erensan, Garanti Bankas, Genoto, Gezer Ayakkab, Hac Ayvaz, stanbul Deniz Otobüsleri, fl- Leasing, Kiptafl, MAN Kamyon, Mannesman Boru, Mercedes Benz, Pamukbank, Silcoat, Yakac k Valf. Summary We Accredited ISO 9002 Quality Certificate After 8 months of quality system establisment period which started in March 2002, we completed ISO 9002 quality studies successfully in October Our production plants, stanbul head office and branch offices were inspected by TÜV Südwest TGK. After the inspection, it was seen that our all units from production plant to sales and marketing department are giving services focused on customer satisfaction. Yal t m çin Önce ODE 7

5 ODE K-FLEX / ODE n TEKN K YAZI Ürün kalitemizi Belgelemeye Devam Dünya kalitesinde üretimini yapt m z ODE K-FLEX ürünümüzün Is letkenlik Katsay lar n ve Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay lar n test ettirerek kalitesini bir kez daha belgeledik. ODE K-FLEX, sahip oldu u kalite belgeleri ve test raporlar ile belgeledi i üstün kalitedeki ürünlerini baflta Amerika, talya ve Uzakdo u ülkeleri olmak üzere Azerbaycan, Bulgaristan, Endonezya, Japonya, Malezya, Gürcistan, srail, ran, talya, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kenya, M s r, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Suriye, Türkmenistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan'a ihraç etmektedir. Is letkenlik Katsay s (l) Ve Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (m ) l Ekonomik olmas l Atmosfer flartlar ve asitlere karfl dayan kl l kt r. Bu özelliklerden malzemenin s iletkenlik katsay s n n de eri, s yal t m malzemelerinin seçiminde belirleyici rol oynar. Is iletkenlik katsay s ne kadar düflükse, malzemeler o derece yüksek s yal t m direncine sahip olmaktad r. Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s, özellikle so uk hatlarda önem kazanan bir özelliktir. Is yal t m n n olmad veya do ru bir yal t m n yap lmad so uk hatlarda karfl lafl lan en önemli sorun, "yo uflma"d r. Yo uflma, havan n içindeki su buhar n n, ortam s cakl ve ba l nem miktar na ba l olan terleme s - cakl ndan daha düflük s cakl ktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden s v hale geçmesidir. yap lmal ve su buhar difüzyon direnç katsay s yeteri kadar yüksek olmal d r. Is letkenlik Katsay s (l) Is iletkenlik katsay s, malzemelerin birbirine dik 1 m mesafedeki, 1 m 2 lik iki yüzeyi aras ndan; s cakl k fark 1 C oldu unda; birim zamanda geçen s miktar d r ve birimi W/mK dir. ODE K-FLEX elastomerik kauçuk köpü üne yap lan testler sonucunda, malzemenin farkl s cakl klardaki s iletkenlik katsay lar (l) afla da verilmifltir: ODE K-FLEX; -20 C l = 0,034 W/mK 0 C l= 0,036 W/mK +20 C l= 0,038 W/mK +40 C l= 0,040 W/mK Is yal t m malzemelerinin seçiminde göz önüne al nmas gereken bafll ca özellikler; l Is letkenlik Katsay s (l) l Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (m ) l Yang n S n f l S cakl k Dayan m l Uygulama Kolayl l Sa l a Etkileri l Boyutsal Stabilite l Gözenek Yap s l Yo unluk 8 Yal t m Bir Bütündür Yo uflman n önlenebilmesi için; do ru s yal t m malzemesi seçilmeli, yo uflma olmamas için gerekli minimum yal t m kal nl do ru hesaplanmal, yal - t mda s köprüleri oluflmamal, s zd rmazl k uygulamalar do ru ODE K-FLEX s iletkenlik katsay s de iflim grafi i

6 ODE K-FLEX / ODE n TEKN K YAZI Test Raporlar ile Ediyoruz Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s (m ) Su buhar, s cakl a ve ba l neme ba l olarak, k smi buhar bas nc yüksek olandan düflük olana do ru ilerler ve ilerlerken de bir direnç ile karfl lafl r. Her malzeme, kal nl na ba l olarak buhar difüzyonuna karfl koyar. Bu direncin havan n su buhar difüzyon direncine oran "Su Buhar Difüzyon Direnç Katsay s "d r. Su buhar n n tamamen geçmesi halinde m =1, hiç geçmemesi halinde m = (örn: alüminyum) ile ifade edilmektedir. m = aras nda olan malzemeler de "Buhar Kesici" olarak adland - r l rlar. ODE K-FLEX ST elastomerik kauçuk köpü ü s yal t m malzemesinin su buhar difüzyon direnç katsay s yap lan testler sonucunda, m = olarak bulunmufltur. Yal t m çin Önce ODE 9

7 ENKA MOSKOVA OF S B NASI / ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA ENKA Moskova Ofis Binas Ses Yal t m Uygulamas ENKA n n Paveletsky Moskova daki ofis binas n n mekanik dairelerinde yap lan ses yal t m akustik düzenleme ve titreflim kontrolü uygulamalar nda ODE Mason ürünleri kullan ld. Binada mekanik dairelere komflu mahallerde gürültü kriteri (NC-Noise Criteria) olarak NC35 de eri esas al nd. Yaklafl k olarak 90 db(a) ses seviyesi olan mekanik dairelerde, tüm duvarlar, döflemeler ve özellikle ekipmanlar yans t c yüzeylere sahip oldu u için ortamdaki ses yank lanarak 5-10 db(a) aras nda bir art fl göstermekte idi. Toplam 4 adet mekanik daire bulunan binada, katlardaki hacim akusti i ve ses yal t m problemini çözmek amac yla hem duvara hem de tavana ses yal t m detaylar uygulanarak ses problemleri çözüldü. Mekan içerisinde akustik düzenleme amac yla tavanlarda ODE NFAF yanmaz akustik malzemeler kullan larak reverberasyon süresi düflürüldü. Ses ve titreflim de erlerinin en fazla oldu u 27. kattaki mekanik dairede akustik düzenlemenin yan nda, ODE MASON JACK-UP sistemi kullan ld. Bu sistemde yaklafl k 700 m 2 lik yüzer döfleme betonu titreflim al c yaylar üzerinde yükseltilerek ses ve titreflimin geçifli indirgendi. 10 Yal t m Bir Bütündür

8 ENKA MOSKOVA OF S B NASI / ODE n ÖZEL ÜRÜN ÖZEL UYGULAMA Klima santrallerinin alt na titreflim al c kauçuk padlar (Super K padlar) uyguland. Ayr ca tüm mekanik tesisat katlar nda bulunan ekipmanlar n titreflim kontrolü için yaylar, neopren ayaklar ve ask lar kullan ld. Borular vas tas yla titreflimin iletilmesini engellemek amac yla 30N tipi yay ve neoprenden oluflan hanger ürünleri uyguland. Chillerlerin alt na yüzer döfleme yap larak, bu proje için özel olarak dizayn edilen yivli neopren padlar kullan ld. 27. kattaki mekanik dairede uygulanan ODE MASON Jackup sistemi ile elde edilen farkl frekanslardaki ses geçifl kay plar Riverbank testleri ile tespit edildi. 50 mm hava boflluklu detay ile STC 79 (Sound Transmission Class) elde edildi. ODE MASON Jack-Up Test Raporu AfiA IDAK DETAY 27. KAT MEKAN K DA RE Ç N UYGULANMIfiTIR Detay n Ses Geçifl Kayb STC 79 dur. ODE Taflyünü Akustik düzenleme öncesinde mekan içindeki reverberasyon süresi hesab için, yans t c tavan, taban ve duvar yüzey alanlar, pencere alanlar, ekipman ve boru - kanal yüzey alanlar ile bu yüzeylerin farkl frekanslardaki ses yutma katsay lar (a) belirlendi. A=(F1*a1)+(F2*a2)+... reverberasyon süresi hesab formülü kullan larak projede tespit edilen 2710 m 3 lük toplam mekan hacmi için reverberasyon süreleri hesapland. Akustik düzenleme sonras nda 25 mm ODE NFAF yanmaz akustik köpük kullan larak reverberasyon sürelerinde önemli ölçüde düflme sa lan rken, oluflturulan detaylar ile yüksek bir ses yutma performans elde edildi. t (sn) t (sn) t (sn) (500Hz) (1000Hz) (2000Hz) 5,82 5,10 4,00 t (sn) t (sn) t (sn) (500Hz) (1000Hz) (2000Hz) 1,47 1,09 0,90 D L D L D L (500Hz) (1000Hz) (2000Hz) 5,9 db 6,7 db 6,5 db Akustik düzenleme öncesindeki Reverberasyon Süreleri: t=0,16*v/a Akustik düzenleme sonras ndaki reverberasyon süreleri Uygulanan detay n sa lad ses indirgeme de erleri Summary ODE MASON Products were preferred at PAVELETSKY-MOSKOW Office Building ODE MASON products were used for sound insulation and acoustics, with vibration control applications at PAVELETSKY- MOSCOW. Mechanical room s sound insulation problems were solved with special wall and ceiling sound application details. Reverberation time was reduced by using ODE NFAF non flammable acoustic foam. Beside these applications, ODE MASON JACK-UP System were used at 27th floor mechanical room. In Jack-up system by lifting up the 700 m 2 floating concrete floor on spring mounts, vibration transmission and mechanically transmitted sound to structure were prevented. Yal t m çin Önce ODE 11

9 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM Is pan Uygulamala MURAT ÇANKIRLI NfiAAT 1999 y l nda kurulan firmam z s, ses ve su yal t m konular nda malzeme sat fl, uygulama ve teknik dan flmanl k hizmeti vermektedir. Son y llarda s nma giderlerindeki art fl, müflterilerimizi baflta s yal t m olmak üzere de iflik tasarruf çözümlerine yönlendirmifltir. Müflterilerimiz art k, s yal t m n n lüks de il her bina için vazgeçilmez bir gereklilik oldu unu daha iyi anlad lar. ODE nin sundu u, kaliteli ve ekonomik çözümleri, firmam z n uygulama deste i ile müflterilerimize aktard k. ODE nin sa lad teknik bilgi deste i ve ürün kalitesi sayesinde bölgemizde pek çok baflar l çal flma gerçeklefltirdik ve uygulamalar m z hakk nda olumlu tepkiler ald k. Bu nedenle s yal t m uygulamalar nda ODE Is pan ve ODE Sistem i tercih ve tavsiye etmekteyiz. Murat Çank rl / Konya : MURAT ÇANKIRLI NfiAAT Uygulama Yap lan Yer : Sami Baflkurt Dershanesi /KONYA Yap lan Uygulama : 700 m 2 ODE Sistem - Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 5 cm ODE Is pan MD TEZKO DÖNÜfiÜM M MARLIK Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : TEZKO : Defterdarl k Binas /BALIKES R : 1200 m 2 ODE Is pan-giydirme Cephe Is Yal t m Uygulamas : 5 cm ODE Is pan DT ZOKL MA Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme 12 Yal t m Bir Bütündür : DÖNÜfiÜM M MARLIK : Konut - flyeri/çorum : 700 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD : ZOKL MA Uygulama Yap lan Yer : Villa - Göltürkbükü / BODRUM Yap lan Uygulama : 400 m 2 ODE Sistem-Is Yal t m Uygulamas 200 m 2 ODE Is pan-teras Çat Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan MD-5 cm ODE Is pan DT

10 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM r Devam Ediyor DEMTA GENEL MÜDÜRLÜK B NASI Uygulama Yap lan Yer : Demta Genel Müdürlük Binas / STANBUL Yap lan Uygulama : 900 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 4 cm ODE Is pan MD ve Özel Akrilik Yap flt r c BETEK GENEL MÜDÜRLÜK B NASI CAN NfiAAT Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : CAN NfiAAT : Betek Genel Müdürlük Binas / STANBUL : 1200 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD ARGON ZOLASYON : CAN NfiAAT Uygulama Yap lan Yer : Asteknik Genel Müdürlük Binas / STANBUL Yap lan Uygulama : 250 m 2 ODE Is pan Teras Çat Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 3 cm ODE Is pan DT : ARGON ZOLASYON Uygulama Yap lan Yer : Volkswagen Pursaklar Bayii - ANKARA Yap lan Uygulama : 1500 m 2 ODE Is pan-teras Çat Is Yal t m Uygulamas Kullan lan Malzeme : 5 cm + 3 cm ODE Is pan DT Yal t m çin Önce ODE 13

11 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM OLGUNLAR NfiAAT Is yal t m bilincinin geliflmesi; bu konuda yay nlanan dergiler, düzenlenen seminerler ve üretici firmalar n çeflitli faaliyetleri ile önemini art rmaktad r. nflaat sektörünün içinde bulundu umuz y lda da küçülmesine ra men son verilere göre s yal t m ürünlerinin kullan m bir önceki y la göre büyük bir art fl göstermifltir. Tüm bunlar orta ve uzun vadede ülkemizin enerji tasarrufu aç s ndan büyük bir fayda sa layaca anlam na gelmektedir. Firmam z n da ODE nin deste i ile bu geliflim içerisinde yer almas ve s yal t m bilincinin gelifltirilmesi aç s ndan sektörde önemli bir paya sahip olmas bizleri mutlu etmektedir. Hasan Çetinkaya - Olgunlar nflaat / stanbul Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : OLGUNLAR NfiAAT : Medet Bozkurt Villas /S NOP : 1500 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD ZONUR Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ZONUR : Villa - BURSA : 480 m 2 - ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ZONUR : Ayris Evleri - BURSA : 1000 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT ORBA YALITIM Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ORBA YALITIM : Villa 4 Adet - Çekmeköy/ STANBUL : 1000 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ORBA YALITIM : Apartman-Ümraniye/ STANBUL : 600 m 2 ODE Sistem-Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD 14 Yal t m Bir Bütündür

12 ODE ISIPAN / ODE n GÜNDEM HAN-E YAPI ÖZGEN ISI Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : HAN-E YAPI : Saray Otel/ED RNE : 300 m 2 ODE Is pan Teras Çat Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : ÖZGEN ISI : Trakya Üniversitesi Güllapo lu Yerleflkesi Kapal Yüzme Havuzu/ED RNE : 650 m 2 ODE Is pan Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD MAV YAPI 2000 y l nda Braas Kiremit Bayisi olarak kurulan ve Çat -Der üyesi olan firmam z e imli çat uygulamas konusunda teknik kadrosu ile birçok baflar l ifle imzas n atm flt r y l nda ODE Bayisi olan firmam z s yal t m konusunda da söz sahibi olmaya bafllam flt r. Mantolama sisteminde ODE nin getirdi i yüksek kalite ve ekonomi anlay fl, Mavi Yap n n genç ve dinamik kadrosu ile birleflerek müflterilerimize avantajl hizmet olarak yans maktad r. Gürkan U rafl - Mavi Yap - stanbul Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : MAV YAPI : Villa-Celaliye/ STANBUL : 1400 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan MD TOKAÇ NfiAAT NET YALITIM Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : TOKAÇ NfiAAT : Villa-Ünye/ORDU : 450 m 2 ODE Sistem Is Yal t m Uygulamas : 5 cm ODE Is pan MD Uygulama Yap lan Yer Yap lan Uygulama Kullan lan Malzeme : NET YALITIM : Türeli Tekstil Genel Müdürlük Binas Balgat/ANKARA : 1000 m 2 ODE Is pan Perde Duvar Su Yal t m Uygulamas : 3 cm ODE Is pan DT Yal t m çin Önce ODE 15

13 TEKFEN TOWER / ODE n REFERANSLARIMIZ Tekfen Mimari projesini Swanke Hayden Connell Mimarl k Atölyesi nin, Mekanik Projesini ise Ersa Mühendislik in yapt Tekfen Tower n inflaat h zla devam ediyor. stanbul 4. Levent te infla edilen 26 katl bina toplamda m 2 lik kapal alana sahip. Ofis a rl kl ifl merkezi olarak tasarlanan binan n mekanik tesisat uygulamas ise Sönmez Metal A.fi. taraf ndan yap lmakta KW lik so utma; 6100 KW lik s tma kapasitesine sahip bir sistem kurulan binada toplam 23 adet klima santrali bulunuyor. Ayr ca binada yap lan toplam borulama mt. havaland rma kanal ise m 2. Tekfen Tower Mekanik Tesisat ndaki Özel Seçimler ve Uygulamalar Bina tesisat nda enerji tasarrufu sa lamak amac yla pompalar, santraller, egzost fanlar ve brülörler frekans konvertörlü kullan lm fl. fiartnamelerde yer alan ses kriterlerini sa lamak amac yla mekanik hacimlerin tümünde akustik yal - t m uygulamas yap lm fl. Mekanik borulama sisteminin deprem esnas nda esnekli ini sa lamak amac yla yivli kaplinli borulama ile minimum kaynak yap lm fl. Minimum kaynak kullan m ile kaynak cüruflar n n boru içinde kalarak sistemi kirletmesi engellenmifl. Ayr ca yivli borulama yap larak sistemde montaj ve demontaj kolayl sa lanm fl. Yal t m Uyg ODE 16 Yal t m Bir Bütündür

14 TEKFEN TOWER / ODE n REFERANSLARIMIZ Tower n ulamalar nda Ürünleri Summary ODE Products were preferred for insulation applications of Tekfen Tower Tekfen Tower Business Center has m 2 closed area and 26 floors. 23 air handling units are located in the Building where a system has been established having kw cooling capacity and kw heating capacity m pipe insulation, m 2 duct insulation, m 2 sound insulation and m 2 duct fire insulation were applied. ODE K-FLEX, ODEFLEX Pipe and Sheets, ODE Stonewool products were applied for thermal insulation applications. ODE NFAF non flammable acoustic foams were used in sound insulation details for fire insulation ODE Knauf Fireboard were preferred. Tercih Edildi SÖNMEZ GRUBU SÖNMEZ Metal Endüstri ve Ticaret A.fi. Temmuz 1980 de klima sektöründe üretim ve müteahhitlik yapan bir mühendislik firmas olarak kurulmufltur. Bafllang çta özellikle tekstil fabrikalar n n klimatizasyonu konusunda birçok ifli baflar ile tamamlam flt r. htisas n gelifltiren güçlü mühendislik kadrosu ile ilaç, g da, seramik, bas n ve otomotiv gibi di er sektörlerdeki endüstriyel tesislerin de klima sorunlar n en uygun projelerle çözerek k sa süre içinde konusunda çok aranan bir flirket konumuna gelmifltir. Türkiye nin geliflen inflaat sektörüne paralel olarak SÖNMEZ Metal de organizasyonunun geniflleterek kendi bünyesi içinde SÖNMEZ Yap A.fi. yi kurmufltur. Böylece teflkilat n büyütüp gelifltiren SÖNMEZ Metal, çok katl, büyük kapal alanl bir çok yap n n ve yine çeflitli endüstriyel tesislerin komple mekanik tesisat ifllerinin taahhüdüne de baflar ile imzas n atm flt r ve bu çal flmalar na ayn titizlikle devam etmektedir. Türkiye deki bu çal flmalar n yan nda, yurtd fl sat fllar ve mekanik müteahhitlik hizmetleri yapmak için, yine SÖNMEZ in bünyesi içinde, Çorlu daki Avrupa Serbest Bölgesi nde faaliyet gösteren SÖNMEZ Kollektif fiirketi kurulmufltur. SÖNMEZ flir- Genel Müdürü Sönmez Yap A.fi. Herman Minasyan ketleri böylece büyük bir grup olarak baflta Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere Türki Cumhuriyetleri nde, Bulgaristan ve Romanya da çeflitli iflleri tamamlam fl ve yeni taahhütlerine devam etmektedir. Sönmez Yap A.fi. Genel Müdürü Herman Minasyan a Tekfen Tower ve Sönmez Grubu hakk nda verdi i bilgiler için teflekkür ediyoruz. Pfizer laç fiahinler Tekstil Altur Turizm Yal t m çin Önce ODE 17

15 KLÖBER/ ODE n GÜNCEL mzalad k ile flbirli i Anlaflmas Kas m ay içinde Avrupa n n önde gelen çat aksesuarlar üreticilerinden Klöber ile firmam z aras nda iflbirli i anlaflmas imzaland. Genel Müdürümüz Orhan Turan ve Klöber in Uluslararas Sat fl Müdürü Michael Rautenberg in imzalad anlaflma uyar nca ODE Difuser nefes alan su yal t m örtüleri ODE için Klöber taraf ndan üretilmeye baflland. (Soldan sa a) Klöber Güneydo u Avrupa-Asya Bölgesi Sat fl ve Pazarlama Koordinatörü Attila Pehlivano lu, Genel Müdürümüz Orhan Turan, Klöber Uluslararas Sat fl Müdürü Michael Rautenberg KLÖBER GRUP 50 milyon Euro luk cirosu ile Klöber, Avrupa n n önde gelen çat aksesuarlar üreten firmalar aras nda yer almaktad r. Klöber in sahip oldu- u genifl ürün gam n n lokomotif grubunu ise nefes alan su yal t m örtüleri oluflturmaktad r. Almanya ve Güney Afrika daki üretim tesisleri ve bu tesislerdeki Ar-Ge departmanlar ile Klöber nefes alabilen çat lar yaratmak için gerekli; mahya havaland rma, hava tahliye, çat ç k fllar, buhar dengeleyiciler gibi; tüm ürünleri sistem halinde kullan ma sunan, Türkiye, Avusturya, Almanya, ngiltere, Fransa, spanya ve Avrupa n n di er birçok ülkesinde sat fl ve teknik destek a na sahip lider üretici firmalardan birisidir. 18 Yal t m Bir Bütündür

16 KLÖBER/ ODE n GÜNCEL Cephe ve çat kaplamalar nda kullan labilen, su ve rüzgar geçirimsiz, ancak yap n n serbestçe nefes almas n sa layan (S d 0.02m), bu özellikleri ile yap içerisindeki su buhar - n n yap d fl na ç kmas na izin veren ve yo uflma, rutubet gibi yap içerisinde arzulanmayan oluflumlara izin vermeyen modern bir su yal t m örtüsüdür. So uk ve s cak k rma çat - larda, yal bask s ve ahflap yap larda yap n n su ve rüzgar geçirimsiz olarak infla edilmesine olanak sa lar. So uk ve s cak k rma çat larda bitümlü su yal t m membranlar yerine ODE Difuser uygulanmas n n avantajlar flu flekilde s ralanabilir; l Bitümlü membranlar su buhar n geçirmeyen yal t m örtüleridir ve ancak k rma çat n n çift havaland rma boflluklu tasarlanmas ile do ru uygulama yap labilir. Aksi takdirde s cak hacim taraf ndan gelen su buhar yap bünyesinde yo uflmakta ve kesitte yer alan malzemeleri olumsuz etkilemektedir. Halbuki polyolefin kökenli vlies film kombinasyonundan elde edilen ODE Difuser (S d 0.02m) ile tek havaland rma bofllu u ile bu durum ortadan kald r l r. l Rüzgar ve hava geçirimsiz olduklar için k rma çat lardaki tek hava bofllu undan tafl n m (konveksiyon) yolu ile olan s kayb n da minimuma indirgemektedir. Böylece mekân içinde s l konfor sa lanmas aç s ndan s yal t m na destek olmaktad rlar. l ODE Difuser in di er tercih sebepleri hafif (125 gr/m 2 ), rüzgar gücüne ve y rt lmaya karfl yüksek dirençli, bina ömrüne efl ömürlü, uygulamas kolay, çevreye dost, birlikte kullan ld malzemeler ile uyumlu olmalar d r. ODE Difuser s cak k rma çat lar n haricinde mertek üzerinden olmak üzere k rma çat larda, az e imli metal çat larda ve ahflap konstrüksiyonlu duvarlarda ve yal bask s uygulamalar nda güvenle kullan lmaktad r. Teknik Özellikler Bileflimi Polyolefin kökenli vlies/film kombinasyonu A rl k 125 gr/m 2 Su buhar geçirgenli i DIN >1200 gr/m 2.24h Su buhar direnci (S d ) DIN <0,02 m Çekme dayan m DIN Boyuna 275N/5cm, enine 170N/5cm Su bas nc na dayan kl l DIN EN20811 >1500 mm H 2 0 S cakl k dayan m -40, + 80 C Yang n dayan m DIN B2 Rulo eni 1,5m Rulo uzunlu u 50m Rulo kaplama alan 75 m 2 Summary ODE & Klober cooperate to place new products for the roofing market ODE and Klober, Europe s one of the leading roofing accessories producers, cooperate to supply breathing membranes to the Turkish roofing market. ODE General Manager Orhan Turan and Klober International Sales Manager Michael Rautenberg signed the aggrement for the new business development. Klober will produce breathing membranes for ODE, in ODE Difuser brand name. Yal t m çin Önce ODE 19

17 KIBRIS SEYAHAT / ODE n GEZ ODE Is pan Bayil K br s ta Bulufltu ODE Is pan ürün bayilerimiz Ekim tarihleri aras nda düzenledi imiz K br s Seyahatinde bir araya geldiler. 127 ODE Is pan bayimizin kat l m ile gerçekleflen gezimizin ilk gününde 2002 y l nda yaflanan geliflmelerin ve ODE faaliyetlerinin de erlendirildi i bir toplant düzenledik. Toplant m zda ilk olarak Genel Müdürümüz Orhan Turan söz ald. Turan konuflmas nda 2002 y - l nda dünyada ve ülkemizde yaflanan ekonomik geliflmeler ile bunlar n yal - t m sektörüne yans malar n genifl bir aç dan de erlendirdi. Toplant n n ikinci bölümünde ise Pazarlama Müdürümüz Ali Türker söz ald. Türk Yal t m Sektöründeki geliflmeler, ODE ve hedefleri konulu bir konuflma yapan Ali Türker, 2001 y l ndaki ekonomik kriz döneminde hizmete açt m z ODE Is pan üretim tesisleri ve burada üretilen ODE Is - pan ürünü hakk nda detayl bilgiler verdi. ODE Is pan n, üretime bafllanmas - n n ard ndan 1 y l gibi k sa bir sürede 20 Yal t m Bir Bütündür

18 KIBRIS SEYAHAT / ODE n GEZ erimiz üretim kalitesi ve ürün çeflitlili i ile pazarda büyük bir yer kazand na dikkat çeken Türker, konuflmas nda ODE Is pan ürününün kullan ld projelerden örnekler de gösterdi. Gezinin üçüncü gününde gerçeklefltirilen K br s turu ile bayilerimiz adan n tarihi ve do al güzelliklerini yak ndan görme f rsat buldular. Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nin baflkenti Lefkofla dan bafllayan gezinin ilk dura Barbarl k Müzesi idi. 24 Aral k 1963 tarihinde Dr. Nihat lhan n efli ve çocuklar n n Rumlar taraf ndan katledildi i ve bugün müze olarak kullan lan evde y llar aras nda adada cereyan eden olaylarda Türklerin yaflad - dram gözler önüne serilmekteydi. nsanl k d fl bir katliama sahne olan evin ard ndan adan n Türk ve Rum kesimini bir birinden ay ran yeflil hat ile Cumhurbaflkanl Saray n n bulundu u bölge gezildi. Gezinin ikinci dura ise adan n casino ve e lence yerleriyle ünlü flehri Girne idi. Bayilerimiz Girne de al nan ö le yeme inin ard ndan Girne Kalesi ni gezip, bol bol al fl-verifl yapt lar. Turun son bölümünde ise 1974 y l nda düzenlenen K br s Bar fl Harekat s ras nda Türk askerlerinin karaya ilk ç kt klar yer olan Ç kartma Plaj ile buradaki Karao lano lu flehitli i ziyaret edildi. K br s da düzenledi imiz 4 günlük gezi esnas nda bir araya gelen ODE Is pan bayilerimiz yo un bir çal flma temposundan k sa bir sürede olsa uzaklafl p bolca dinlenme ve gönüllerince e lenme f rsat bulmufl oldular. Yal t m çin Önce ODE 21

19 ZONUR / ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ ZONUR 4y l önce müflterilerimize yal t m alan nda daha iyi hizmet verebilmek amac yla kurulan firmam z ZONUR zolasyon Bursa ve civar nda 7 si idari, 20 si flantiye personeli olmak üzere toplam 27 kifli ile hizmet vermektedir. Faaliyet alanlar m z aras nda s -ses-su yal t m, cephe ve çat kaplama uygulamalar yer almaktad r senesinde ODE ile bayilik sözleflmesi imzalayan firmam z 2 y ll k süre zarf nda ODE ile birlikte daha da büyümüfl, özellikle Bursa piyasas nda belli bir üstünlü e ulaflm flt r. "Enerji ve yal t m bir bütündür" prensibi ile hareket eden firmam z maliyeti ikinci planda tutup, en zor detaya bile sa l kl çözümler üreterek bölgesinde sektörünün vazgeçilmez firmalar aras nda yerini alm flt r. Hedefimiz yal t m bilincini daha da yayg nlaflt rarak gerek konut gerek sanayi baz nda ülke olarak enerjiye ödedi imiz a r bedeli minimuma indirebilmektir. Referanslar m z aras nda Peugeot Otomobil Fabrikas, Bursa Do algaz Kombine Çevrim Santrali, Tofafl Anadolu Arabalar Müzesi, Çilek Mobilya Üretim Tesisleri, Borusan Boru Fabrikas, Kütahya Dumlup nar Üniversitesi Oditoryum Binas, Nestle G da, Mako A.fi., Frigopak A.fi. de yapt m z yal t m uygulamalar n sayabiliriz. ISI - SES - SU ZOLASYONU& HAVALANDIRMA N. SAN. T C. 22 Yal t m Bir Bütündür

20 TEKN K YAPI / ODE n YALITIM DANIfiMA ORTAKLARIMIZ TEKN K YAPI 1985 y l nda Samsun da kurulan firmam z bölgesinde su yal t m na yönelik yapt uygulamalar ile ad n duyurmufltur. Firmam z 1995 y l na kadar sürdürdü ü müteahhitlik hizmetlerini uygulama a rl kl ticarette pozitif yönde kullanmay bilmifltir. A rl kl olarak s ve su yal t m uygulamalar yapan firmam z yal t m alan nda genifl bir ürün yelpazesine sahip ODE nin bayili ini ald ktan sonra mekanik tesisat ve ses yal t m uygulamalar na da bafllam flt r. TEKN K YAPI ailesi olarak 5 i teknik, 5 i uygulama olmak üzere 10 kiflilik ekibimiz ile hizmet sunmaktay z. Yal t m ustalar m z bayili ini yapt - m z firmalar n e itim seminerlerine kat larak bilgi ve tecrübelerini sürekli art rmaktad r. Y llard r tecrübelerini sürekli artt ran ayn usta kadrosuyla çal flman n avantaj n da kullanan firmam z ekibini korumay bilmifltir. fiirket olarak bölgemizde yal t m sektörünü gerçek anlamda temsil etti imize inan yoruz. Araflt ran, çözüm üreten, do ru zamanda do ru malzeme ve profesyonel ekip ile ifl bitiren firma olarak oluflturdu umuz statüyü korumak için gereken itinay göstermekteyiz. Bölgemizdeki Samsun A abali Üst Geçit Köprü izolasyonu, 19 May s Üniversitesi içme suyu depolar, SASK Ar tma Tesisi havuz dilatasyonlar - n n yenilenmesi, Alt nkaya Baraj türbin üst saha dilatasyonlar, Kombassan Samsun Afra flantiyesi so uk hava odalar içten yal t m, Amasya K z Yurdu slak hacimleri ve su deposu, Suat U urlu Baraj ek türbin inflaat gövde yal t m Havza Kapl calar slak hacim yal t mlar, Turkcell Samsun binas havaland rma kanallar ve tesisat yal t mlar, Amasya Eryata Tugay ko ufllar prefabrik oluk izolasyonlar referanslar m zdan baz lar d r. Ayr - ca say lar elliye yak n cami kubbesi, yüzlerce teras izolasyonu, akustik ses izolasyonlar, dekoratif çat kaplamalar uygulamalar m z bizlere referans olmufltur. Düflüncemiz, sektörümüzde firmalar n düzenledi i usta seminerleri haricinde resmi kurumlara ve teknik elemanlara yönelik tan t m seminerlerinin yap lmas d r. Bu amaçla yap lan tan t mlar n inflaat kalitesini art raca bir gerçektir. Ayr ca sektöre hakim firmalar n görsel ve yaz l bas na verece i reklamlar tan t m için at lacak önemli ad mlardan biridir. Yal t m çin Önce ODE 23

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar

CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar CSB Kendinden Ya lamal Bak m Gerektirmeyen Yataklar (FB9) JIASHAN CHANGSHENG SLIDING BEARINGS CO., LTD. JIASHAN CSB SELF-LUB MATERIALS CO., LTD. ISO91&ISO/TS16949 TESC LL YATAK KURULUfiUDUR www.o-pak.com.tr

Detaylı

Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi.

Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Yap ve Yal t m Sistemleri A.fi. Stoper Membran Türkiye, en yeni ve en modern polimer bitümlü membran tesislerinde üretilen STOR membran ile tan fl yor. Polimer bitümlü membran üretiminde son teknolojiyi

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir

: Ontur Otel zmir. Yap Tan t m. Yap Ad. Ontur Otel zmir EGEM MARLIK 2007/4-63 Yap Tan t m Ontur Otel zmir Yap Ad : Ontur Otel zmir Toplam nflaat alan : 6 400 m 2 Mimari+Dekorasyon : Umut nan, Efe nan (SUTE Ltd. fiti.) Statik Müh. : Can Binzet (Ayd n Pelin-Can

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir:

Optimal bir s yal t m ile afla daki avantajlar hedeflenmelidir: Yap Fizi i 1. Genel Günümüzün ve gelece in inflaatlar, enerji tasarrufu ile gürültü ve çevre bilincinin getirdi i gereklilikler do rultusunda flekilleniyor. Bu bilinçten kaynaklanan ve büyük ölçüde yeni

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve İKİNCİLL MEVZUATI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve İKİNCİLL MEVZUATI A. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu B. Enerji Kaynaklarının

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı