Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding"

Transkript

1

2 çindekiler

3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl tüm hedeflerimize ulaflt k 12 Grup fiirketlerimiz, fltiraklerimiz, Ba l Ortakl klar m z 14 Limak Dönüm Noktalar 16 nflaat Grubu 17 hedef, önde gelen alt yapı ve enerji flirketlerinden biri olmak 19 Ortado u, Balkanlar, Do u Avrupa ve Yak n Do u takibimizde 20 dünyanın dört bir yanında adımızı gururla duyuran projelerle kalite ve ifl güvenli ine özen göstererek yeni rekorlara de üstüne koyarak ilerleyece iz. 23 nflaat Grubu Devam Eden Projeler 24 stanbul Cumhuriyet çme Suyu Arıtma Tesisi 26 Ankara-Pozantı Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi 28 Çandarlı Limanı Mendirek nflaat 30 Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere li Yolu 31 Bozüyük-Mekece Otoyolu yilefltirme Projesi (II. K s m) 32 Espiye-Çarfl bafl (Giresun Geçifli Dahil) Yolu 33 Pizaziz-Espiye-Çarfl bafl (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu 34 Gaziantep Çevre Yolu 35 Tirebolu -Do ankent-kürtün Devlet Yolu Üstyap yilefltirmesi 36 Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi 37 Ulus-Keçiören Metro Hattı 38 Gerede-Ankara çme Suyu Projesi 39 kalite ve hız en önemli ilkemiz Karacasu Baraj 41 kizdere Baraj 42 Burgaz Barajı 43 Adatepe Barajı 44 Arkun Barajı ve HES 45 Balkusan Barajı ve HES 46 Daran I-II Regülatörü ve HES 47 Yurtd fl devam eden projeler 48 do ru ve etkili çözümler üretiyoruz 49 Ras Al Zawr-Riyad Su sale Sistemi Suudi Arabistan 50 Ras Al Zawr-Hafr Al Batin Su Isale Sistemi Suudi Arabistan 51 Hub-Uthal ICB-1 (N-25) Yolu Pakistan 52 Qila Saifullah-Zhob ICB-3B (N-50) Yolu Baluchistan Pakistan 53 Sukkur-Shikarpur- Jacobabad (ICB-5) N65 Karayolu Pakistan L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 3 F A A L Y E T R A P O R U

4 Avrupa fl Ödülleri Yar flmas 2011 Di er Devam Eden Projeler 2009 Y l nda Tamamlanan Projeler Obruk Barajı ve HES stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman yidere-çayeli Yolu Muslim Bagh-Qila Saifullah ICA-3A (N-50) Yolu Pakistan sistemli, disiplinli ve dikkatli nizami olarak ve zamanında Tamamlanan Projeler ( ) Turizm Grubu Ödüller Kendi otelimizi kendimiz yapar, kendimiz iflletiriz Müflteri memnuniyetinin meyvelerini topluyoruz Limak Akademi ilk mezunların verdi Limra Hotel & Resort Arcadia Golf & Sport Resort Atlantis Hotel & Resort Limak Lara De Luxe Hotel & Resort Ambassadore Boutique Hotel Eurasia Luxury Hotel Limak Thermal Boutique Hotel ISG Airport Hotel Limak Babylon Hotel & Resort Çimento Grubu Ödüller Uluslararası pazarlarda varlı ımızı göstermek istiyoruz. flu anda kapasite olarak Türkiye üçüncüsüyüz Limak Kurtalan Çimento Limak Ergani Çimento Limak Gaziantep Çimento Limak fianl urfa Çimento Limak Bitlis Çimento Limak Mardin Çimento Limak Ankara Çimento Limak Balıkesir Çimento Limak Trakya Çimento Limak Ambarlı Çimento Limak Haz r Beton Tesisleri Limak Yatırım çok güçlü bir portföy oluflturduk y llara dayanan deneyim... stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Prifltina Uluslararas Adem Yaflari Havaliman

5 Akdeniz in en önemli limanlar ndan biri haline getirmeyi planl yoruz. skenderun Limanı do ru zamanda do ru pozisyon alan elektrik sat fl flirketi Enerji kaynaklarımızı çeflitlendirerek büyümeye devam edece iz Alkumru Baraji ve Hidroelektrik Santrali Seyrentepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali Pamuk Hidroelektrik Santrali Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kirazlık Barajı ve Hidroelektrik Santrali Tatar Barajıve Hidroelektrik Santrali Planlanma Aflamasındaki Santraller Elektrik Piyasanın flekillenmekte oldu u önemli, tarihi bir dönem... Dengeli Ticaret Modeli ve Dengeli Perakende Modeli Uluda Elektrik Da t m A.fi. ve Çaml Elektrik Da t m A.fi. 142 Di er Enerji Yat r mlar 143 Çal Hidroelektrik Santrali 144 Karg Baraj ve Hidroelektrik Santrali 145 Dereköy Demirkap Hidroelektrik Santrali 146 G da Grubu 147 ikinci fabrika için çal flmalar m z bafllad 148 Limkon Meyvesuyu Konsantre Tesisleri 150 Havac l k Grubu 151 Limak Havac l k 152 Y l n Önemli Geliflmeleri 154 Finans Grubu ve Yönetim Kurulu Danıflmanlar 155 çok h zl hareket ederiz 156 sadece flirketler grubu de il, okul 157 tek seçene imiz baflar 158 kurumsallaflma çabalar m z h zland 159 yeni istihdam alanlar 160 Limak Makina kmal 162 nsan Kaynakları 163 çekim merkezi bin kifliden oluflan bir aileyiz 166 Etkinliklerimizden 168 Bilgi Teknolojileri 169 sa l kl bir iletiflim altyap s sa lamak. 170 Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 172 Kalite Belgelerimizden Baz lar 174 Üyesi Oldu umuz Kurulufllardan Baz lar L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 5 F A A L Y E T R A P O R U

6

7 faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde dengeli ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğiz Türkiye de ikinci ve üçüncü kuflaktan flirketlerin sayısı iki elin parma ını geçmez. Halbuki Avrupa ya, Amerika ya baktı ımızda 100 yafl n geçmifl çok fazla flirket görürsünüz. Bizde de öyle olması lazım. Bunun içindir ki Sezai Bey le birlikteli imizin çocuklarımızda da devam etmesini istiyoruz. Biz çok kolay anlaflırız. Birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki, karflımıza bir mesele geldi inde nasıl tepki verece imizi karflılıklı kestirebiliyoruz. Bazen de iflik fikirler de oluyor ama netice olarak tek ses çıkar. Bir karar veririz; ya Sezai Bey in fikrini benimseriz ya da benim fikrim kabul edilir. Karar verdikten sonra artık o Limak ın fikridir. Limak ın düflüncesidir artık o. Dolayısıyla ikimiz de aynı düflünce, aynı plan dahilinde hareket ederiz. Nihat Özdemir L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 7 F A A L Y E T R A P O R U

8

9 Limak Anayasas n yaz yoruz Nihat Bey le üniversite sıralarından beri birlikteyiz. Ö rencili imiz, asistanlı ımız ve Limak Kırk yılı aflan bir arkadafllı ımız, otuzbefl yıla varan ortaklı ımız var. Anlaflmak için ço u kez konuflmaya bile gerek duymayız. Zaten birbirimizin ne düflünece ini biliriz. Bizden sonraki kuflaklarla uzun yıllar yaflayacak kurumsal bir firma haline gelmek istiyoruz. Bunun için bir flirket anayasası oluflturmak üzere konufltuk. Anayasa yı kafamızda flekillendirmeye baflladık; yazıya dökece iz. Bu anayasayla birlikte yavafl yavafl kendimizi tasfiye edip yerlerimizi yeni kuflaklara, profesyonellere terk etmeyi planlıyoruz. Kurumsallaflmasını gelifltirmifl, büyümeye devam eden, baflarılı, iyi yerlere gelmifl bir Limak hayal ediyorum. Sezai Bacaks z L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 9 F A A L Y E T R A P O R U

10 tüm hedeflerimizi aşt k 2010 Limak için önemli geliflmelerle dolu bir yıl oldu. Yurt dıflında Kosova-Prifltina Havalimanı, yap-iflletdevret projesini, Suudi Arabistan da Harf-al Batin Boru Hattını, yurt içinde ise Uluda ve Çamlıbel Elektrik Da ıtım ihalelerini ve skenderun Limanı yap-ifllet-devret ihalesini en uygun tekliflerle grubumuza ba lı flirketler kazandı. Bu projelerden Uluda ve Çamlı elektrik da ıtım ile Prifltina Havalimanı iflinin devir ifllemleri tamamlandı. skenderun Liman yla yeni bir sektöre adım atmıfl olduk. 36 yıl süreyle iflletme hakkını kazandı ımız skenderun Limanını sadece Türkiye nin de il, Akdeniz in en önemli limanlarından biri haline getirmeyi planlıyoruz. YEN SEKTÖRLER, DEV PROJELER nflaat grubumuz faaliyet dönemi içinde dünya sıralamalarında yer alan iki büyük projeye baflladı. Bunlardan birisi Çandarlı Limanı Mendirek nflaatı, di eri Gerede-Ankara çme Suyu Projesi. Çandarlı, dünyada ilk 10 da yer alacak büyüklükte bir liman. Gerede-Ankara çme Suyu Projesinde ise dünyanın en uzun su nakil tünellerinden birini infla edece iz. Geçti imiz dönem için en önemli hedefimiz olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralini 19 Mayıs 2011 de tam kapasiteyle hizmete açtık. Ülkemizde özel sektörün iflletti i en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Alkumru yla gurur duyuyoruz. Alkumru projesini gerçeklefltiren inflaat grubumuzun, bu projeyi de rekor sürede tamamlaması, bizim için gurur vesilesi oldu y l içerisinde yapılacak olan Mısır-Kahire havalimanı yeni terminal inflaatı ifli ile Suudi Arabistan Medine Havalimanı yap-ifllet-devret projelerine teklif verece iz. Bu ihalelerden de baflarılı sonuçlar almak istiyoruz. Ayn zamanda çevre ülkelerde yeni projeler ve yeni yatırım fırsatlarını dikkatle takip ediyoruz. Pakistan daki mevcut yol ifllerimize bir de baraj projesi eklemek hedefindeyiz. Amacımız, bu co rafyada var oldu umuz ülkelerde faaliyetlerimizi geniflletmek ve di er ülkelerde yeni projelere bafllamaktır. Grubumuzun bir di er önemli tesislerinden stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2010 senesinde Dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı olma baflarısını gösterdi senesi içerisinde enerji ve ulaflım alanındaki özellefltirme ihalelerine katılıp, baflarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. YALOVA TERMAL VE EURASIA H ZMETE G RD Yalova da Termal Bölgesi nin yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkı sa layaca ını düflündü ümüz bir projeye imza attık. lk misafiri Mustafa Kemal Atatürk olan Yalova daki tarihi oteli, aslına uygun olarak yeniden infla ettik ve Atatürk ün Yalova nın Termal lçesi ne gelifl tarihi olan 19 A ustos ta hizmete açtık. Yalova Termal Otel, ülke tarihi için önemi olan bir mekanı yeniden turizme kazandırdı ımız bir prestij projesi oldu. Turizm yatırımlarımızdan en yenisini stanbul Kavacık ta hizmete açtık. Limak Eurasia Hotel, 400 yatak kapasiteli, befl yıldızlı bir tesis olarak hizmet vermeye baflladı. Kıbrıs ta Babylon Hotel ve Dynasty Convention Center inflaatımız devam ediyor. Mersin-

11 Tarsus ta iki otel ve bir golf tesisiyle ilgili yatırım çalıflmalarımız devam ediyor. Ç MENTODA HEDEF M ZE ULAfiTIK Çimento sektörüne baktı ımızda; Set Grup Holding in çimento fabrikalarını satın aldık. Bu satın alma ile birlikte Limak Çimento olarak, Türkiye nin 3. Büyük çimento üreticisi konumuna yükseldik. Böylece hem batı bölgelerine hem de stanbul ve Ankara gibi büyük metropollere açılm fl olduk. Aynı zamanda Balıkesir ve Ambarlı tesisleri sayesinde yurt dıflına ihracatta büyük kolaylık elde ettik. Devraldı ımız fabrikalarda iyilefltirme ve kapasite artırımına yönelik yatırım süreci bafllattık. Hedeflerimiz aras nda Kuzey Irak ta bir çimento fabrikası kurmak var. nflallah onu da bu yıl gerçeklefltirmifl olaca ız. L MAK YATIRIM Baflarılarımızı yatırımcılarla paylaflmak üzere halka arz sürecini bafllattık. Limak Yatırım olarak çok güçlü bir portföy hazırladık. Portföyümüzde enerji, altyapı ve havalimanı iflletmecili ini kapsayan 17 tane operasyonel flirket bulunuyor. Bu flirketlere ait yatırımlar arasında, Türkiye de 9, Gürcistan da 4 olmak üzere, 13 hidroelektrik santrali; biri stanbul Sabiha Gökçen, öteki Kosova Prifltina olmak üzere 2 havalimanı; skenderun Limanı ile 3 milyon 250 bin abone sayısına ve 2.2 milyar Lira ciroya ulaflan büyüklükteki Uluda Elektrik Da ıtım (UEDAfi) ve Çamlıbel Elektrik Da ıtım dan (ÇEDAfi) oluflan iki elektrik da ıtım flirketi bulunuyor. Türkiye de kazandı ımız tecrübe ve bilgi birikiminin deste inde, 8 ayrı ülkede takip etti imiz 22 büyük projeyle gücümüzü dünyaya taflımaya çalıflıyoruz yılına kadar varlık göstermek istedi imiz co rafyalarda, ilgi alanımıza giren yatırımları belirledik. Takip etti imiz bölgeler, Do u Avrupa ve Balkanlar, Ortado u ve Körfez Bölgesi, Kafkaslar ve Hint Yarımadası ile civarını kapsıyor. Balkanlar, güçlenmek istedi imiz bölgeler arasında. Kosova nın yanı sıra, Makedonya, Hırvatistan ve Karada da aktif oldu umuz di er ülkeler. Yeni dönemde yeni hedeflerimize ulaflmak için, faaliyet gösterdi imiz tüm sektörlerde dengeli ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesinde ilerlemeye devam edece iz. Bu vesileyle, elde etti imiz baflarıların gerçekleflmesinde eme i geçen tüm çalıflanlarımıza, ortaklarımıza ve müflterilerimize teflekkürlerimizi sunuyoruz Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Sezai Bacaks z Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s 8 ÜLKEDE 22 BÜYÜK PROJE Sınırları Türkiye yi aflan büyük yatırımlar yapıyoruz. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 11 F A A L Y E T R A P O R U

12 Grup Şirketleri, ştiraklerimiz, Bağl Ortakl klar m z Limak Holding A.fi. Limak International Inc. Limak nflaat Limak nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limsan nflaat Limsan nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limyra Turizm Limyra Turizm nflaat Sanayi ve Tic.A.fi. Sunter Turizm Sunter Turizm A.fi. Limtur Turizm Limtur Seyahat Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Enerji Holding A.fi. Limak Enerji Limak Enerji Üretim Da t m San. ve Tic. A.fi. Bess Bess Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Hidroelektrik Limak Hidroelektrik Santral Yat r mlar A.fi. Baren Enerji Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Uluda Elektrik Uluda Elektrik Da t m A.fi. Çaml bel Elektrik Çaml bel Elektrik Da t m A.fi. Truva Enerji Truva Enerji nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Server Enerji Server Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. KLG Ltd KLG Limited, Gürcistan Darenhes Darenhes Elektrik Üretim A.fi. Seyrantepe Hes Seyrantepe Hes Elektrik Üretim A.fi. nşaat Grubu Yap san nflaat Yap san Turizm nflaat Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.fi. Limak nflaat Kosovo Limak nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Kosovo Branch Office Turizm Grubu Yaz Turizm Yaz Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Arykanda Turizm Arykanda Turizm nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. fiimflekler Turizm fiimflekler Teflebbüsler Ltd. fiti. Limmer Turizm Limmer Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Enerji Grubu Pamuk Hes Pamuk Hes Elektrik Üretim A.fi. Limgaz Limgaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. LNS LNS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Karg Enerji Karg Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Erinç Enerji Erinç Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Lider Enerji Lider Toptan Elektrik Sat fl A.fi. Ulu Enerji Ulu Enerji Da t m ve Perakende Sat fl Hizmetleri A.fi. Çaml Enerji Çaml Enerji Da t m ve Perakende Sat fl Hizmetleri A.fi. Kas m Enerji Kas m Enerji Elektrik Üretim Ltd. fiti. Eno Enerji Eno Enerji Ortakl Toptan Elektrik Sat fl A.fi.

13 Çimento Grubu Limak Bat Çimento Holding A.fi. Limak Çimento Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limçim Çimento Limçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limçim Madencilik Limak Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret A.fi. Altafl Altafl Ambarl Liman Tesisleri Ticaret A.fi. Limak Anadolu Çimento Limak Anadolu Çimento nflaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Met Teknik Met Teknik Servis ve Maden Sanayi Ticaret A.fi. Arpaj Arpaj Ambarl Römorkaj Pilotaj Ticaret ve Sanayi A.fi. Kurtalan Çimento Nakliye Kurtalan Çimento Nakliye A.fi. Limak- stafl Limak- stafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. G da Grubu Limkon Limkon G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Bat Çimento Limak Bat Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Yat r m Limak Yat r m flletme Hizmetleri ve nflaat A.fi. ISG stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve flletme A.fi. LGM LGM Güvenlik Hizmetleri A.fi. Yat r m Grubu Havac l k Grubu Limak Havac l k Limak Havac l k letiflim E itim ve Ticaret A.fi. LGM stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı flletmeleri Ticaret ve Turizm A.fi. Limak Kosovo Internatiol Airport Limak Kosovo International Airport JSC ADLMS PIA ADLMS PIA Operations JSC ştiraklerimiz, Bağl Ortakl klar m z ATY Turizm Hizmetleri A.fi. Belek Turizm A.fi. Betuyap A.fi. Çavundur Proje Gelifltirme nflaat fll. A.fi. Lara Yat r m Turizm nfl. San. A.fi. Limak International Ltd. Limyra International Ltd. Sunter International Investment Ltd. Bay nd r-limak Adi Ortakl Ekinciler-Limak- çtafl Adi Ortakl Limak-Gürsan Adi Ortakl Limak-Kolin Adi Ortakl Limak-Limsan Adi Ortakl Limak-Metifl-Kolin fl Ortakl Limak-OTV-Emit-Marubeni Adi Ort. Limak-Soma Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Türkerler Adi Ortakl Limsan-Kazer Adi Ortakl Punj Lloyd-Limak Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Gammon Adi Ortakl Limak-ZKB Adi Ortakl Limak-GMR Ortak Giriflimi Limak-Bay nd r Adi Ortakl Mersin-Tarsus Turizm Yat r mc lar O.G. A.fi. Tepe Kule Liman ve Depo flletmecili i A.fi. Alsancak Denizcilik Römarkaj ve Liman fll. A.fi. Rize nflaat Yat r m Sanayi ve Ticaret A.fi. CMBE-Cengiz-Limak-Mapa-Kolin fl Ortakl L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 13 F A A L Y E T R A P O R U

14 Limak Dönüm Noktalar Limak Çimento Çimento sektörüne girifl Siirt Kurtalan Çimento sat n al nd. Limak nflaat kuruldu. Limak Enerji Enerji sektörüne girifl Limak Enerji kuruldu. Limsan nflaat Limsan nflaat kuruldu. Limak, ilk yurt d fl iflini ald. Limak Holding kuruldu Turizm sektörüne girifl Limak Arcadia Otel hizmete girdi. Çal HES elektrik üretimine bafllad. Limak Limra Tatil Köyü hizmete girdi. Atlantis Otel hizmete girdi.

15 fltirakimiz Pamuk HES serbest üretici olarak elektrik üretmeye bafllad. Mey çki Sanayi A.fi. deki hisselerin tamam TPG ye sat ld. Gaziantep Çimento Fabrikas sat n al nd. Ergani Çimento Fabrikas sat n al nd. Seyrantepe HES üretime bafllad. Bitlis Çimento Tesisi hizmete girdi. Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri hizmete girdi. Limak-GMR OGG Kahire Havaliman ihalesini kazand. stanbul Kavac k Limak Eurasia Hotel hizmete girdi. Alkumru Baraj ve HES devreye girdi. fianl urfa Çimento Fabrikas sat n al nd. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman yeni d fl hatlar terminali hizmete girdi. Seyrantepe HES yat r m bafllad Mey çki Sanayi A.fi. kuruldu. Özellefltirme: Limak, Nurol, Özalt n, Tütsab Konsorsiyumu Tekel in alkollü içecekler bölümünü sat n ald. Havac l k Sektörüne Girifl Limak Havac l k kuruldu. Limkon G da kuruldu. Limak OGG Sabiha Gökçen Havaliman ihalesini kazand. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yat r m Yap m ve flletme A.fi. kuruldu. Ambassadore Otel hizmete girdi. Limak Lara Otel hizmete girdi. LIMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL Termal - Yalova Mardin Çimento Fabrikas üretime bafllad. Limak, Prifltina Havaliman ihalesini kazand. UEDAfi ve ÇEDAfi ile Elektrik da t m sektörüne girifl. Yalova Termal Butik Otel hizmete girdi. Limak, skenderun Liman ihalesini kazand. Set Çimento, Limak Çimento Grubuna kat ld. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 15 F A A L Y E T R A P O R U

16 Limak nşaat Grubu

17 hedef, önde gelen alt yap ve enerji şirketlerinden biri olmak Limak Şirketler Grubu nun katk lar yla Türk Çocuk Parçalar CD si yay nland Ebru Özdemir Limak Yatırım Yönetim Kurulu Baflkan Limak Grubu olarak, önümüzdeki 10 sene içinde, Türkiye'nin en önde gelen alt yapı ve enerji flirketlerinden biri olmay hedefliyoruz. Güçlü ve dinamik yönetici kadromuz, sektördeki yat r mc rolümüz, sürdürülebilir ve çevreyle dost büyüme planlar m z ve ifl eti ine sayg l çal flma kültürümüz sayesinde bu hedefimizi gerçeklefltirece imize inan yoruz y l nda bir yandan Türkiye deki enerji ve ulafl m projelerimize devam ederken, di er yandan da yak n co rafyam zdaki yeni alt yap projelerini takip edece iz. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 17 F A A L Y E T R A P O R U

18

19 Ortadoğu, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Yak n Doğu takibimizde Limak Şirketler Grubu nun destekleriyle, ünlü viyolonsel Natalia Gutman konserleri gerçekleştirildi Mart 2009 Serdar Bacaksız Limak Yatırım Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ortado u, Balkanlar, Do u Avrupa ve Yakın Do u pazarları yakın takibimiz altında. Pakistan daki mevcut yol ifllerimize bir de baraj projesi eklemeyi hedefliyoruz. Temel amacımız, bu co rafyada varlı ımızı kabul ettirdi imiz ülkelerde faaliyetlerimizi geniflletmek, henüz giremedi imiz ülkelerde ise faaliyet bafllatmaktır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 19 F A A L Y E T R A P O R U

20 dünyan n dört bir yan nda ad m z gururla duyuran projelerle... Limak Şirketler Grubu nun destekleriyle, Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatç lar, LÖSEV yarar na Harem Balesi ni sergiledi. 26 May s 2010 Feyiz Genç Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Limak nflaat Grubu Üstyapılar Genel Müdürü Global resmin bütününe bakma alıflkanlı ımız ve flirketler toplulu umuzun stratejileri paralelinde, çok farklı sektörlerdeki tecrübe ve birikimlerimiz ile do ru alanlarda, farklı, yenilikçi ve yaratıcı olmanın riskini her zaman göze alarak yürümeye devam edece iz. Bugüne kadar oldu u gibi, 2011 yılı ve sonrasında da faaliyetlerimize hız vererek, gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada sayısız dev projeye Limak imzasını atmayı sürdürece iz.

21 kalite ve iş güvenliğine özen göstererek yeni rekorlara... Mustafa Bafltürk Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Limak nflaat Grubu Altyapılar Genel Müdürü 2011 yılında en önemli hedefimiz, ciromuzu 2010 yılının üzerine çıkarmak ve her zaman oldu u gibi, ifllerimizi zamanından önce bitirerek, yeni rekorlara imza atmaktır. Tabii bu iki hedefe ulaflırken, kalite ve ifl güvenli ine en yüksek seviyede özen göstermek, ilkemiz olacaktır yılı hedeflerinin gerçekleflmesi için, bütün mesai arkadafllarımın azimli ve gayretli çalıflmalarla katkıda bulunaca ına inanıyor, tüm çalıflma arkadafllarıma baflarılar diliyorum. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 21 F A A L Y E T R A P O R U

22 2011 de üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Fest-i Kült 3 Kültürleraras Amatör Film Festivali Limak Şirketler Grubu nun destekleriyle gerçekleştirildi Kas m 2007 Bahattin Özdemir Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Limkon Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Grubumuz, hızla geliflmeye devam eden Türkiye ve yakın co rafya ekonomilerine bakarak, sürdürülebilir büyüme ve karlılık potansiyeline sahip bir flekilde çalıflmalarına ve yatırımlarına devam etmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı ndan sonra Prifltina Uluslararası Adem Yaflari Havalimanı iflini grup olarak üstlenmifl bulunmaktayız. Hedefimiz bu yatırımları da bafları ile tamamlamaktır. Bunun yanı sıra Kahire Uluslararası Havalimanı nın yenilenmesi ve yolcu kapasitesinin yükseltilmesi için açılan ihaleye en uygun fiyatı veren kurulufl olduk. Dünya Bankası ndan gelecek onayın ardından çalıflmalarımıza bafllamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Limak Holding olarak, tıpkı 2010 yatırımlarının tamamlanmasında gösterilen bafları gibi 2011 de de yeni yatırımlara ilave olarak havalimanları ve meyve suyu sektörlerinde baflarılı adımlar ataca ımıza ve gücümüze güç kataca ımıza inanıyorum.

23 nşaat Grubu Devam Eden Projeler stanbul Cumhuriyet çme Suyu Ar tma Tesisi Ankara-Sivas H zl Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi Ulus-Keçiören Metro Hatt Çandarl Liman Mendirek nşaat Gerede-Ankara çmesuyu Projesi Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ereğli Yolu Karacasu Baraj yileştirme Projesi (II. K s m)bozüyük-mekece Otoyolu kizdere Baraj Espiye-Çarş baş (Giresun Geçişi Dahil) Yolu Burgaz Baraj Pizaziz-Espiye-Çarş baş (Giresun Şehir Geçişi Dahil) Yolu Adatepe Baraj Gaziantep Çevre Yolu Arkun Baraj ve HES Tirebolu -Doğankent-Kürtün Devlet Yolu Üstyap yileştirmesi Balkusan Baraj ve HES Daran I-II Regülatörü ve HES L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 23 F A A L Y E T R A P O R U

24 stanbul Cumhuriyet çme Suyu Ar tma Tesisi Emit OTV Marubeni Türkiye nin mali ve fiziki açılardan en büyük yatırımlarından birisi olan stanbul çme Suyu Ar tma Tesisi projesi, stanbul Bo azı nın yaklaflık 170 kilometre do usundaki Büyük Melen Çayı ndan alınan ham suyun, flehrin 30 kilometre kuzeydo usunda 400 dönümlük bir arazi üzerine kurulu tesislerde arıtılıp Avrupa Yakasına iletilmesini ve flehre verilmesini kapsar.

25 Abdullah Y ld z Proje Müdürü Limak nflaat ailesi ile böylesine prestijli bir projenin hayata geçirilmesinde görev al yor olmaktan büyük onur duyuyorum Günlük 3 milyon 120 bin metreküplük su arıtma kapasiteli ile dünyanın sayılı tesislerinden olan Cumhuriyet çme Suyu Arıtma Tesisi, Melen Projesi kapsamında ve dört aflamalı olarak tasarlanmıfl olup, 720 bin metreküp/gün kapasiteli ilk aflaması, Limak öncülü ündeki uluslararası ortak giriflim grubunca yapılmaktadır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 25 F A A L Y E T R A P O R U

26

27 Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi Bu projeyle GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tah l, sebze, meyve ve narenciye en k sa yoldan emniyetli bir flekilde iç ve d fl pazarlara ulaflacakt r. Mahmut Selçuk Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik-Çifthan Kesimi fiantiye fiefi Limak liderli i birkez daha tescil edildi. 15 kilometre uzunlu undaki otoyol kesiminde 2x2 bin 869 metre boyutlarında 15 adet viyadük, 67 metre uzunlu unda, bir adet üst geçit, 2x3 bin807 metre boyutlarında 6 adet tünel, bin 644 metre uzunlu unda 19 adet muhtelif kesitli kutu menfez yer alıyor. Yapım çalıflmaları 10 Mayıs 2000 tarihinde bafllatılan otoyol, geçici kabulünün yapılmasının ardından, 3 Mayıs 2010 tarihi itibariyle trafi e açılmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 27 F A A L Y E T R A P O R U

28 Çandarl Liman Mendirek nşaat Limak-Kolin ortaklı ında gerçeklefltirilecek olan Çandarlı Limanı Mendirek nflaatı Projesi kapsamında, 800 metresi tafl dolgu, bin metresi çelik boru kazıklı olmak üzere, bin 800 metre uzunlu unda dalgakıran ve toplamda 2 bin metre uzunlu unda 18 metre derinli inde rıhtım infla edilecektir. Rıhtım inflaatında, her biri bin 524 milimetre yarıçapında ve 55 metre uzunlu unda olan, toplam a ırlı ı 81 bin 500 tonu bulan, bin 680 adet çelik borudan yapılmıfl kazıklar kullanılacaktır.

29 Dünyanın En Büyük 10. Limanı Rıhtım gerisinde dolgu yapılmak suretiyle 800 bin metrekare konteynır istif sahası ve 800 bin metrekare lojistik alan oluflturulacaktır. Buralara konteynır doldurma ve boflaltma tesisleri, yönetim binaları, arıtma tesisi ve benzeri üstyapı tesisleri yapılacaktır. Limandaki rıhtımlar, aynı anda 300 metre uzunlu unda 6 adet konteynır gemisine hizmet verebilecektir. Dünyanın en büyük 10 limanı arasına girecek olan Çandarlı daki bu dev yatırımla Türkiye nin konteynır kapasitesinin 3 kat arttırılması hedefleniyor. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 29 F A A L Y E T R A P O R U

30 Düzce-Akçakoca- Karadeniz Ereğli Yolu Kemal Günayd n Proje Müdürü Turizm ve Sanayi Bölgesi ancak, yüksek standarttaki karayollar ile hedefledikleri yüksek kapasite ve verime ulaflabilir. Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere li Yolu inflaatı, 72 kilometre uzunlu unda, 2x2 bölünmüfl yol olup, tesviye, sanat yapıları, köprüler, üstyapı ve tünel ifllerini kapsamaktadır. Acil Eylem Planı kapsamında 1995 te bafllayan projenin 2012 yılında bitirilmesi planlanmıfltır. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaflanan trafik problemi ortadan kalkacak, ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sa lanacaktır.

31 Bozüyük-Mekece Otoyolu yileştirme Projesi (II. K s m) Davut Kamilo lu Proje Müdürü Art k, karayolu ile stanbul dan Antalya ya gitmek eziyet olmaktan ç kt, keyif verici hale geldi. Toplam kilometre uzunlu unda bölünmüfl yol standartlarındaki yolda yapım çalıflmaları 5 Mart 2003 tarihinde bafllatılarak, kilometre aflınma seviyesinde tamamlanmıfl ve binder seviyesinde trafi e açılmıfltır. Bu kesimde 2 adet 2x2 bin x800 metre boyutlarında 4 tünel, 7 adet bin 123 metre uzunlu unda köprü, 2 adet metre uzunlu unda köprülü kavflak, 161 adet metre uzunlu unda kutu menfez bitirilmifl, projenin yüzde i tamamlanmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 31 F A A L Y E T R A P O R U

32 Espiye-Çarş baş (Giresun Geçişi Dahil) Yolu Limak-Kolin Ortaklı ı tarafından gerçeklefltirilen Espiye-Çarflıbaflı (Giresun Geçifli dahil) Yolu, toplam 61 kilometre uzunlu unda olup, flehir içi 3x2, flehir dıflı 2x2 fleritli olarak projelendirilmifltir. Proje kapsamında 19 adet köprü, 11 adet köprülü kavflak, toplam 6 bin 800 metre uzunlu unda 8 adet tünel, 11 milyon 33 bin metreküp toprak ifli, 35 milyon 146 bin ton tahkimat ifli, 1 milyon 17 bin 900 ton bitümlü sıcak kaplama, 373 bin metreküp sanat yapısı yapılmıflt r. Proje 28 Temmuz 2010 tarihinde tamamlanmıfltır. H. Alper Eryi it Espiye-Çarfl bafl Yolu Projesi Proje Müdürü Proje bünyesinde yer alan çeflitli ifl kalemleri, mesleki kariyerim için çok önemli bir tecrübe oldu.

33 Pizaziz-Espiye-Çarş baş (Giresun Şehir Geçişi Dahil) Yolu Limak-Gürsan Ortaklı ı tarafından gerçeklefltirilen Piraziz-Espiye-Çarflıbaflı (Giresun Geçifli dahil) yolu, toplam 16 kilometre uzunlu unda olup, flehir içi 3x2, flehir dıflı 2x2 fleritli olarak projelendirilmifltir. Proje kapsamında 9 adet köprü, 3 adet köprülü kavflak, 2 milyon 668 bin 940 metreküp toprak ifli, 8 milyon ton tahkimat ifli, 240 bin ton bitümlü sıcak kaplama, 75 bin metreküp sanat yapısı betonu bulunmaktadır yılı sonu itibariyle aflınma seviyesinde üstyapısı tamamlanan yolun, toprak ifli, bitümlü sıcak kaplama, sanat yapısı betonu ile tahkimat iflleri yapılmıfl ve proje 19 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 33 F A A L Y E T R A P O R U

34 Gaziantep Çevre Yolu Ergin Peker Gaziantep Çevre Yolu fiantiye fiefi 2011 y l içerisinde Gaziantep Çevre Yolunu tamamlayarak Karayollar Genel Müdürlü üne teslim edece iz. Gaziantep Çevre Yolu Pojesi kilometre uzunlu unda otoyol standardında olup, toprak ve tesviye iflleri, büyük ve küçük sanat yapıları, güvenlik ve trafik iflleri, peyzaj, müteferrik ifller ve ikincil ifllerle birlikte bir yıllık bakım iflini kapsamaktadır. Yolun bünyesinde bir adet 360 metre uzunlu unda alt geçit köprüsü, 5 adet 260 metre uzunlu unda üst geçit köprüsü, 103 adet 5 bin 849 metre uzunlu unda kutu menfez imalatı bulunmaktadır. Nisan 2011 itibariyle projenin yüzde 95 i tamamlanmıfltır.

35 Tirebolu -Doğankent-Kürtün Devlet Yolu Üstyap yileştirmesi Kerim Tütüncü fiantiye fiefi Trafik faalken oldukça zor koflullarda çal flt k. Kalite ve disiplini ön planda tutarak keyifli bir projeyi hayata geçirdik. Tirebolu-Do ankent-kürtün Devlet Yolu nda üstyapı iyilefltirmesi ifli, Giresun-Gümüflhane illeri devlet yolları aksında bulunmaktadır. Proje 2x1 tek flerit olup, uzunlu u 51 kilometredir. Proje kapsamında, ton B. Temel, ton binder, ton aflınma, ton plentmiks temel, 11 bin 519 metreküp drenaj, metreküp beton hendek, 14 bin 400 metre drenaj imalatları bulunmaktadır. Toplam 51 kilometre uzunlu undaki yolda yapım çalıflmaları 13 Temmuz 2010 tarihinde bafllatılarak, 2010 yılı sonunda tamamlanmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 35 F A A L Y E T R A P O R U

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler 2 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu çindekiler 3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 12 Grup

Detaylı

İcindekiler. Sunuş Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir şirket olmak yolundayız Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

İcindekiler. Sunuş Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir şirket olmak yolundayız Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İcindekiler 6 12 14 15 Sunuş Bulunduğumuz coğrafyada güçlü bir şirket olmak yolundayız Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz 16 İnşaat Grubu 18 22 24 26 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Detaylı

TÜRKİYE NİN MÜHENDİS KIZLARI BİLGİ NOTU

TÜRKİYE NİN MÜHENDİS KIZLARI BİLGİ NOTU TÜRKİYE NİN MÜHENDİS KIZLARI BİLGİ NOTU 17 Nisan 2016 Türkiye nin Mühendis Kızları (TMK) Hakkında: Kadın katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan biri mühendislik olarak dikkat çekiyor. Limak,

Detaylı

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz Içindekiler 4 6 8 9 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İnşaat Projeler Yurt İçi

Detaylı

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 İçindekiler 6 10 12 13 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İNŞAAT GRUBU 16 20 22 24 26

Detaylı

Limak 40. Yıl Büyük Buluşması, 1-3 Nisan 2016, Antalya

Limak 40. Yıl Büyük Buluşması, 1-3 Nisan 2016, Antalya Limak 40. Yıl Büyük Buluşması, 1-3 Nisan 2016, Antalya Içindekiler İNŞAAT TURİZM ÇİMENTO 4 6 8 9 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21

Detaylı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı

Asra bedel yatırım, Kandıra Barajı Kocaeli nde 3 bin 505 kilometrekarelik alanda yaklaşık 1 milyon 600 bin nüfusa ve 596 bin aboneye hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü nün tamamen öz kaynaklarıyla yapacağı Kandıra

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD.

ULAŞTIRMA - DENİZYOLU ULAŞTIRMASI - HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI - DHMİ GN.MD. ULAŞTIRMA DENİZYOLU ULAŞTIRMASI HAVAYOLU ULAŞTIRMASI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DHMİ GN.MD. 2008E020110 Çandarlı Limanı İzmir İnşaat 20082013 300.000 206.000 94.000 2012E020060 AB Projeleri

Detaylı

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım,

Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, İzmir 14 Mart Bayındır 9 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi ( 6 temel, 3 açılış) (1 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu tesisi, 2 adedi gölet, 3 adedi gölet ve sulama, 1 adedi rehabilitasyon, 1 adedi

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ

GÖKÇELER BARAJI. GAZĠPAġA OVASI SULAMA PROJESĠ GÖKÇELER BARAJI ĠĢin Adı: Gökçeler Barajı İkmali Yüklenici Firma: HMP İletişim Enerji San.Tic.A.Ş.+BRJ İnş. San. ve Tic A.Ş. Ortak Girişimi Gövde hacmi: 1 854 900 mm3 Yükseklik (talvegden): 98 m Normal

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü

Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı Göl Alanı Genel Görünümü Ermenek Barajı nın Konumu Ermenek Barajı tamamlanma tarihi itibari ile Türkiye deki en yüksek barajdır. Ermenek Barajı Avrupa nın en yüksek 6. barajıdır. Ermenek

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011

GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ. Başlama-Bitiş Tarihi 1997-2013 1986-2011 GAP EYLEM PLANI 2010 YILI EYLÜL SONU (3. DÖNEM) YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ III. ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ Eylem SULAMA AG.1.1 İnşaatı devam eden projelerin öncelikle ana kanal inşaatları tamamlanacaktır.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ. Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü

Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ. Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü Garanti Anadolu Sohbetleri KAYSERİ Ergun Özen Garanti Bankası Genel Müdürü 1 Kasım 2007 GARANTİ BANKASI Finansal Bilgiler 1 1 Ödüller ve ve Başarılar Aktifler Toplam Krediler 2 Mevduat Şubeler 3 57,5 milyar

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ VE KURTKÖY AKYAZI KESİMİ www.marmaraotoyolu.com KUZEY MARMARA OTOYOLU (3. Boğaz Köprüsü Dahil) PROJESİ KINALI ODAYERİ KESİMİ

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ

TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ TÜRK İNŞAAT VE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İnşaat ve Yapı Malzemeleri Dünya Ticareti 2010 yılında yapı malzemelerinin dünyadaki toplam ithalatı, 2009 yılına göre %14 oranında artarak 648 milyar dolar seviyesine

Detaylı

G Ö L M A K E N E R J İ

G Ö L M A K E N E R J İ 1 2 G Ö L M A K E N E R J İ G Ö L M A K E N E R J İ 3 GÖLMAK ENERJİ HAKKINDA Bizler yılların birikimini ülkemize kazandırmak ve ülkemize bir fayda sağlamak maksadı ile Gölmak Enerji Hizmet İşletmeleri

Detaylı

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI

TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 1886 TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAPI 21-46 1886 NÜFUS NÜFUS SAYIMI SONUÇLARI* Eski Tahmin Türkiye Mersin 2008 Toplam Nüfus 71.517.100 72.561.312 fiehir 53.611.723 54.807.219 Köy 17.905.377 17.754.093 Nüfus

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK YATIRIMLARI 2014 OCAK AYI ÖZET RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK YATIRIMLARI 2014 OCAK AYI ÖZET RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK YATIRIMLARI 214 OCAK AYI ÖZET RAPORU Ozan Soydaş, Cem Üllenoğlu (Enerji Yatırımları Dairesi Başkanlığı) Bu rapor Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından

Detaylı

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000

YER. DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 PROJE SAHİBİ KURULUŞ : TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJENĠN ADI 2011B040010 Sondaj Öncesi Aramalar Muhtelif 64.957 120.000 64.957 120.000 Trakya Arama Projesi Güneydoğu Anadolu Arama Projesi Diğer Bölgeler Arama

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EÜAŞ ADANA VE YÖRESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çukurova Elektrik A.Ş. arasında imzalanan imtiyaz sözleşmesinin şirket kusuru nedeniyle 12.06.2003 tarihinde feshedilmesi

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K

ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI. Ayber M Ü H E N D İ S L İ K ENERJİ ULAŞIM ALTYAPI Ayber M Ü H E N D İ S L İ K Ayber Mühendislik; Ülke ihtiyaçlarına yönelik hizmetler ve yapılar sunan, insanların yaşam kalitesini artıran ve kendini sürekli geliştiren, girişimci,

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AYLIK OPERASYONEL RAPORLAMA MAYIS 2011

AYLIK OPERASYONEL RAPORLAMA MAYIS 2011 AYLIK OPERASYONEL RAPORLAMA MAYIS Rapor Yayınlanma Tarihi: 21.06. Kısaltmalar: LTM: Son on iki aylık gerçekleşme YTD: Sene başından bugüne kadarki gerçekleşme MoM: Cari ayın bir önceki yılın aynı ayına

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

ARAR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT. www.araryol.com.tr

ARAR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT. www.araryol.com.tr arar YOL ARAR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT www.araryol.com.tr Tamamlanmış ve Devam Eden Bazı Projelerimizden Kareler Muhtelif Plent ve Konkasör Çalışmalarından Kareler Muhtelif Plent ve Konkasör Çalışmalarından

Detaylı

NOKTASAL PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT MİMARLIK EĞİTİM SAN.. VE TİC. LTD. ŞTİ. NOKTASAL PROJE su mühendisliği ve enerji alanında kadrosu ve deneyimi ile hem kamu, hem de özel sektör müşterilerine

Detaylı

Ankara Yıldız. İstanbul Altunizade. Ankara Balgat. Ankara Dışkapı

Ankara Yıldız. İstanbul Altunizade. Ankara Balgat. Ankara Dışkapı 1 Erener İnşaat Ltd. ti. 1998 Ankrajlı Kazıklı İzmir Ankrajlı Kesişen Fore Kazıklı Projesi. (Kazı Derinliği Yaklaşık 7.5 M.) 2 CBO İnşaat Müh. San. Ve Tic. 1998 Ankrajlı Mını Kazıklı Yıldız irket Merkezi

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI

SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI 01 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Bakanlıklar / ANKARA 02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Bakanlıklar / ANKARA 03 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Balgat / ANKARA 04 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Bakanlıklar

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI

ANTALYA ÇEVRE YOLLARI ANTALYA ÇEVRE YOLLARI Toplam 29 km uzunluğundaki 2003 yılından önce 24,6 km si sathi kaplamalı, 4,4 km si BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak trafiğe açılmıştır. 2003 2008 yılları arasında ise 4,1 km si

Detaylı

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI

GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI GAP BÖLGESİNDE YER ALAN İLLERİN YATIRIM FAALİYETLERİ BÖLGESEL TOPLANTISI Prof. Dr. Veysel EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı 18 Ağustos 2009 - Şanlıurfa GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

İzmir Bergama. Adapazarı Kandıra. Kocaeli Kandıra. Aydın Denizli. İzmit Yalova. Eskişehir Bilecik. Bandırma Bursa

İzmir Bergama. Adapazarı Kandıra. Kocaeli Kandıra. Aydın Denizli. İzmit Yalova. Eskişehir Bilecik. Bandırma Bursa 1 SU-YAPI Mühendislik Mişavirlik A.. 1999 Bergama Altı Adet Köprüye Ait Temellerin Tasarımı Ve Geoteknik 2 Alaçatı Turizm Ve Yatırım A.. 1999 Alaçatı İstinat Duvarları Hakkında Değerlendirme 3 ESER Müşavirlik

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440

Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar. a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 Proje Adı FİNANSMAN KAYNAĞI Tutar A 1 KENTSEL PLANLAMA VE PROJE BELGELERİ 331,095 2015 yılının çeyreği a) Kentsel planlama belgeleri 103,440 1 Detaylı Kentsel Planlama (DKP) Balibegovo tepesi i Kupusişte

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ

OYAK BETON HAKKINDA OYAK BETON PROJELERİ ULAŞIM PROJELERİ OYAK BETON HAKKINDA Çeyrek asra yakın bir süre OYAK Çimento Grubu fabrikalarının çatısı altında ikincil bir hizmet olarak sunulan hazır beton üretimi ve satışı, sektördeki hızlı gelişmelerin ve artan talebin

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor.

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor. BAŞİSKELE Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim, Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. 4 y l sonunda geri dönüp bakt m zda ilerlemifl, geliflmifl modern ve müreffeh bir Kocaeli görüyoruz. 4. y la gururla,

Detaylı

Yamanlar olarak, Türkiye, Avrupa, Orta Do u ve Orta Asya daki flirketlerimiz ve

Yamanlar olarak, Türkiye, Avrupa, Orta Do u ve Orta Asya daki flirketlerimiz ve Rusya Yamanlar olarak, Türkiye, Avrupa, Orta Do u ve Orta Asya daki flirketlerimiz ve Almanya Türkiye Irak Kazakistan Özbekistan Türkmenistan 40 yıla yaklaflan tecrübemiz ile petrokimya, enerji, inflaat,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi)

Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Muğla 15 Mart 18 Adet Tesisin Temel Atma ve Açılış Merasimi (9 adedi sulama, 1 adedi içmesuyu, 8 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR

Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/ ) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR Ek 1-B- (Değişik: RG-19/6/2014-29035) 2.TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLAR 2.1. Üzerinde Bina ve Tesis Olan Taşınmazlar 2.1.1. İdare Binaları 2.1.1.1. Hizmet Binaları 2.1.2. Eğitim ve Öğretim Amaçlı Bina

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 1.250 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi)

Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme suyu tesisi, 5 adedi taşkın koruma tesisi) Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Antalya Kepez 1 Mart 9 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi (1 adedi baraj, 3 adedi içme

Detaylı

Türkiye nin her yerine icraat sözü

Türkiye nin her yerine icraat sözü Türkiye nin her yerine icraat sözü Haziran 11, 2011-8:38:44 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası boyunca 45 bin 944 km uçtu. 92 saat havada kaldı. Kampanyada 1 milyon

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı