Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z. Limak Holding"

Transkript

1

2 çindekiler

3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl tüm hedeflerimize ulaflt k 12 Grup fiirketlerimiz, fltiraklerimiz, Ba l Ortakl klar m z 14 Limak Dönüm Noktalar 16 nflaat Grubu 17 hedef, önde gelen alt yapı ve enerji flirketlerinden biri olmak 19 Ortado u, Balkanlar, Do u Avrupa ve Yak n Do u takibimizde 20 dünyanın dört bir yanında adımızı gururla duyuran projelerle kalite ve ifl güvenli ine özen göstererek yeni rekorlara de üstüne koyarak ilerleyece iz. 23 nflaat Grubu Devam Eden Projeler 24 stanbul Cumhuriyet çme Suyu Arıtma Tesisi 26 Ankara-Pozantı Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi 28 Çandarlı Limanı Mendirek nflaat 30 Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere li Yolu 31 Bozüyük-Mekece Otoyolu yilefltirme Projesi (II. K s m) 32 Espiye-Çarfl bafl (Giresun Geçifli Dahil) Yolu 33 Pizaziz-Espiye-Çarfl bafl (Giresun fiehir Geçifli Dahil) Yolu 34 Gaziantep Çevre Yolu 35 Tirebolu -Do ankent-kürtün Devlet Yolu Üstyap yilefltirmesi 36 Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi 37 Ulus-Keçiören Metro Hattı 38 Gerede-Ankara çme Suyu Projesi 39 kalite ve hız en önemli ilkemiz Karacasu Baraj 41 kizdere Baraj 42 Burgaz Barajı 43 Adatepe Barajı 44 Arkun Barajı ve HES 45 Balkusan Barajı ve HES 46 Daran I-II Regülatörü ve HES 47 Yurtd fl devam eden projeler 48 do ru ve etkili çözümler üretiyoruz 49 Ras Al Zawr-Riyad Su sale Sistemi Suudi Arabistan 50 Ras Al Zawr-Hafr Al Batin Su Isale Sistemi Suudi Arabistan 51 Hub-Uthal ICB-1 (N-25) Yolu Pakistan 52 Qila Saifullah-Zhob ICB-3B (N-50) Yolu Baluchistan Pakistan 53 Sukkur-Shikarpur- Jacobabad (ICB-5) N65 Karayolu Pakistan L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 3 F A A L Y E T R A P O R U

4 Avrupa fl Ödülleri Yar flmas 2011 Di er Devam Eden Projeler 2009 Y l nda Tamamlanan Projeler Obruk Barajı ve HES stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman yidere-çayeli Yolu Muslim Bagh-Qila Saifullah ICA-3A (N-50) Yolu Pakistan sistemli, disiplinli ve dikkatli nizami olarak ve zamanında Tamamlanan Projeler ( ) Turizm Grubu Ödüller Kendi otelimizi kendimiz yapar, kendimiz iflletiriz Müflteri memnuniyetinin meyvelerini topluyoruz Limak Akademi ilk mezunların verdi Limra Hotel & Resort Arcadia Golf & Sport Resort Atlantis Hotel & Resort Limak Lara De Luxe Hotel & Resort Ambassadore Boutique Hotel Eurasia Luxury Hotel Limak Thermal Boutique Hotel ISG Airport Hotel Limak Babylon Hotel & Resort Çimento Grubu Ödüller Uluslararası pazarlarda varlı ımızı göstermek istiyoruz. flu anda kapasite olarak Türkiye üçüncüsüyüz Limak Kurtalan Çimento Limak Ergani Çimento Limak Gaziantep Çimento Limak fianl urfa Çimento Limak Bitlis Çimento Limak Mardin Çimento Limak Ankara Çimento Limak Balıkesir Çimento Limak Trakya Çimento Limak Ambarlı Çimento Limak Haz r Beton Tesisleri Limak Yatırım çok güçlü bir portföy oluflturduk y llara dayanan deneyim... stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Prifltina Uluslararas Adem Yaflari Havaliman

5 Akdeniz in en önemli limanlar ndan biri haline getirmeyi planl yoruz. skenderun Limanı do ru zamanda do ru pozisyon alan elektrik sat fl flirketi Enerji kaynaklarımızı çeflitlendirerek büyümeye devam edece iz Alkumru Baraji ve Hidroelektrik Santrali Seyrentepe Barajı ve Hidroelektrik Santrali Uzunçayır Barajı ve Hidroelektrik Santrali Pamuk Hidroelektrik Santrali Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santrali Kirazlık Barajı ve Hidroelektrik Santrali Tatar Barajıve Hidroelektrik Santrali Planlanma Aflamasındaki Santraller Elektrik Piyasanın flekillenmekte oldu u önemli, tarihi bir dönem... Dengeli Ticaret Modeli ve Dengeli Perakende Modeli Uluda Elektrik Da t m A.fi. ve Çaml Elektrik Da t m A.fi. 142 Di er Enerji Yat r mlar 143 Çal Hidroelektrik Santrali 144 Karg Baraj ve Hidroelektrik Santrali 145 Dereköy Demirkap Hidroelektrik Santrali 146 G da Grubu 147 ikinci fabrika için çal flmalar m z bafllad 148 Limkon Meyvesuyu Konsantre Tesisleri 150 Havac l k Grubu 151 Limak Havac l k 152 Y l n Önemli Geliflmeleri 154 Finans Grubu ve Yönetim Kurulu Danıflmanlar 155 çok h zl hareket ederiz 156 sadece flirketler grubu de il, okul 157 tek seçene imiz baflar 158 kurumsallaflma çabalar m z h zland 159 yeni istihdam alanlar 160 Limak Makina kmal 162 nsan Kaynakları 163 çekim merkezi bin kifliden oluflan bir aileyiz 166 Etkinliklerimizden 168 Bilgi Teknolojileri 169 sa l kl bir iletiflim altyap s sa lamak. 170 Sosyal Sorumluluk Projelerimiz 172 Kalite Belgelerimizden Baz lar 174 Üyesi Oldu umuz Kurulufllardan Baz lar L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 5 F A A L Y E T R A P O R U

6

7 faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde dengeli ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesinde ilerlemeye devam edeceğiz Türkiye de ikinci ve üçüncü kuflaktan flirketlerin sayısı iki elin parma ını geçmez. Halbuki Avrupa ya, Amerika ya baktı ımızda 100 yafl n geçmifl çok fazla flirket görürsünüz. Bizde de öyle olması lazım. Bunun içindir ki Sezai Bey le birlikteli imizin çocuklarımızda da devam etmesini istiyoruz. Biz çok kolay anlaflırız. Birbirimizi o kadar iyi tanıyoruz ki, karflımıza bir mesele geldi inde nasıl tepki verece imizi karflılıklı kestirebiliyoruz. Bazen de iflik fikirler de oluyor ama netice olarak tek ses çıkar. Bir karar veririz; ya Sezai Bey in fikrini benimseriz ya da benim fikrim kabul edilir. Karar verdikten sonra artık o Limak ın fikridir. Limak ın düflüncesidir artık o. Dolayısıyla ikimiz de aynı düflünce, aynı plan dahilinde hareket ederiz. Nihat Özdemir L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 7 F A A L Y E T R A P O R U

8

9 Limak Anayasas n yaz yoruz Nihat Bey le üniversite sıralarından beri birlikteyiz. Ö rencili imiz, asistanlı ımız ve Limak Kırk yılı aflan bir arkadafllı ımız, otuzbefl yıla varan ortaklı ımız var. Anlaflmak için ço u kez konuflmaya bile gerek duymayız. Zaten birbirimizin ne düflünece ini biliriz. Bizden sonraki kuflaklarla uzun yıllar yaflayacak kurumsal bir firma haline gelmek istiyoruz. Bunun için bir flirket anayasası oluflturmak üzere konufltuk. Anayasa yı kafamızda flekillendirmeye baflladık; yazıya dökece iz. Bu anayasayla birlikte yavafl yavafl kendimizi tasfiye edip yerlerimizi yeni kuflaklara, profesyonellere terk etmeyi planlıyoruz. Kurumsallaflmasını gelifltirmifl, büyümeye devam eden, baflarılı, iyi yerlere gelmifl bir Limak hayal ediyorum. Sezai Bacaks z L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 9 F A A L Y E T R A P O R U

10 tüm hedeflerimizi aşt k 2010 Limak için önemli geliflmelerle dolu bir yıl oldu. Yurt dıflında Kosova-Prifltina Havalimanı, yap-iflletdevret projesini, Suudi Arabistan da Harf-al Batin Boru Hattını, yurt içinde ise Uluda ve Çamlıbel Elektrik Da ıtım ihalelerini ve skenderun Limanı yap-ifllet-devret ihalesini en uygun tekliflerle grubumuza ba lı flirketler kazandı. Bu projelerden Uluda ve Çamlı elektrik da ıtım ile Prifltina Havalimanı iflinin devir ifllemleri tamamlandı. skenderun Liman yla yeni bir sektöre adım atmıfl olduk. 36 yıl süreyle iflletme hakkını kazandı ımız skenderun Limanını sadece Türkiye nin de il, Akdeniz in en önemli limanlarından biri haline getirmeyi planlıyoruz. YEN SEKTÖRLER, DEV PROJELER nflaat grubumuz faaliyet dönemi içinde dünya sıralamalarında yer alan iki büyük projeye baflladı. Bunlardan birisi Çandarlı Limanı Mendirek nflaatı, di eri Gerede-Ankara çme Suyu Projesi. Çandarlı, dünyada ilk 10 da yer alacak büyüklükte bir liman. Gerede-Ankara çme Suyu Projesinde ise dünyanın en uzun su nakil tünellerinden birini infla edece iz. Geçti imiz dönem için en önemli hedefimiz olan Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santralini 19 Mayıs 2011 de tam kapasiteyle hizmete açtık. Ülkemizde özel sektörün iflletti i en büyük hidroelektrik santrallerinden biri olan Alkumru yla gurur duyuyoruz. Alkumru projesini gerçeklefltiren inflaat grubumuzun, bu projeyi de rekor sürede tamamlaması, bizim için gurur vesilesi oldu y l içerisinde yapılacak olan Mısır-Kahire havalimanı yeni terminal inflaatı ifli ile Suudi Arabistan Medine Havalimanı yap-ifllet-devret projelerine teklif verece iz. Bu ihalelerden de baflarılı sonuçlar almak istiyoruz. Ayn zamanda çevre ülkelerde yeni projeler ve yeni yatırım fırsatlarını dikkatle takip ediyoruz. Pakistan daki mevcut yol ifllerimize bir de baraj projesi eklemek hedefindeyiz. Amacımız, bu co rafyada var oldu umuz ülkelerde faaliyetlerimizi geniflletmek ve di er ülkelerde yeni projelere bafllamaktır. Grubumuzun bir di er önemli tesislerinden stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2010 senesinde Dünyanın en hızlı büyüyen havalimanı olma baflarısını gösterdi senesi içerisinde enerji ve ulaflım alanındaki özellefltirme ihalelerine katılıp, baflarılı sonuçlar almayı hedefliyoruz. YALOVA TERMAL VE EURASIA H ZMETE G RD Yalova da Termal Bölgesi nin yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesine büyük katkı sa layaca ını düflündü ümüz bir projeye imza attık. lk misafiri Mustafa Kemal Atatürk olan Yalova daki tarihi oteli, aslına uygun olarak yeniden infla ettik ve Atatürk ün Yalova nın Termal lçesi ne gelifl tarihi olan 19 A ustos ta hizmete açtık. Yalova Termal Otel, ülke tarihi için önemi olan bir mekanı yeniden turizme kazandırdı ımız bir prestij projesi oldu. Turizm yatırımlarımızdan en yenisini stanbul Kavacık ta hizmete açtık. Limak Eurasia Hotel, 400 yatak kapasiteli, befl yıldızlı bir tesis olarak hizmet vermeye baflladı. Kıbrıs ta Babylon Hotel ve Dynasty Convention Center inflaatımız devam ediyor. Mersin-

11 Tarsus ta iki otel ve bir golf tesisiyle ilgili yatırım çalıflmalarımız devam ediyor. Ç MENTODA HEDEF M ZE ULAfiTIK Çimento sektörüne baktı ımızda; Set Grup Holding in çimento fabrikalarını satın aldık. Bu satın alma ile birlikte Limak Çimento olarak, Türkiye nin 3. Büyük çimento üreticisi konumuna yükseldik. Böylece hem batı bölgelerine hem de stanbul ve Ankara gibi büyük metropollere açılm fl olduk. Aynı zamanda Balıkesir ve Ambarlı tesisleri sayesinde yurt dıflına ihracatta büyük kolaylık elde ettik. Devraldı ımız fabrikalarda iyilefltirme ve kapasite artırımına yönelik yatırım süreci bafllattık. Hedeflerimiz aras nda Kuzey Irak ta bir çimento fabrikası kurmak var. nflallah onu da bu yıl gerçeklefltirmifl olaca ız. L MAK YATIRIM Baflarılarımızı yatırımcılarla paylaflmak üzere halka arz sürecini bafllattık. Limak Yatırım olarak çok güçlü bir portföy hazırladık. Portföyümüzde enerji, altyapı ve havalimanı iflletmecili ini kapsayan 17 tane operasyonel flirket bulunuyor. Bu flirketlere ait yatırımlar arasında, Türkiye de 9, Gürcistan da 4 olmak üzere, 13 hidroelektrik santrali; biri stanbul Sabiha Gökçen, öteki Kosova Prifltina olmak üzere 2 havalimanı; skenderun Limanı ile 3 milyon 250 bin abone sayısına ve 2.2 milyar Lira ciroya ulaflan büyüklükteki Uluda Elektrik Da ıtım (UEDAfi) ve Çamlıbel Elektrik Da ıtım dan (ÇEDAfi) oluflan iki elektrik da ıtım flirketi bulunuyor. Türkiye de kazandı ımız tecrübe ve bilgi birikiminin deste inde, 8 ayrı ülkede takip etti imiz 22 büyük projeyle gücümüzü dünyaya taflımaya çalıflıyoruz yılına kadar varlık göstermek istedi imiz co rafyalarda, ilgi alanımıza giren yatırımları belirledik. Takip etti imiz bölgeler, Do u Avrupa ve Balkanlar, Ortado u ve Körfez Bölgesi, Kafkaslar ve Hint Yarımadası ile civarını kapsıyor. Balkanlar, güçlenmek istedi imiz bölgeler arasında. Kosova nın yanı sıra, Makedonya, Hırvatistan ve Karada da aktif oldu umuz di er ülkeler. Yeni dönemde yeni hedeflerimize ulaflmak için, faaliyet gösterdi imiz tüm sektörlerde dengeli ve sürdürülebilir büyüme ilkesi çerçevesinde ilerlemeye devam edece iz. Bu vesileyle, elde etti imiz baflarıların gerçekleflmesinde eme i geçen tüm çalıflanlarımıza, ortaklarımıza ve müflterilerimize teflekkürlerimizi sunuyoruz Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Sezai Bacaks z Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s 8 ÜLKEDE 22 BÜYÜK PROJE Sınırları Türkiye yi aflan büyük yatırımlar yapıyoruz. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 11 F A A L Y E T R A P O R U

12 Grup Şirketleri, ştiraklerimiz, Bağl Ortakl klar m z Limak Holding A.fi. Limak International Inc. Limak nflaat Limak nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limsan nflaat Limsan nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Limyra Turizm Limyra Turizm nflaat Sanayi ve Tic.A.fi. Sunter Turizm Sunter Turizm A.fi. Limtur Turizm Limtur Seyahat Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Enerji Holding A.fi. Limak Enerji Limak Enerji Üretim Da t m San. ve Tic. A.fi. Bess Bess Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Hidroelektrik Limak Hidroelektrik Santral Yat r mlar A.fi. Baren Enerji Baren Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti. Uluda Elektrik Uluda Elektrik Da t m A.fi. Çaml bel Elektrik Çaml bel Elektrik Da t m A.fi. Truva Enerji Truva Enerji nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Server Enerji Server Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. KLG Ltd KLG Limited, Gürcistan Darenhes Darenhes Elektrik Üretim A.fi. Seyrantepe Hes Seyrantepe Hes Elektrik Üretim A.fi. nşaat Grubu Yap san nflaat Yap san Turizm nflaat Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.fi. Limak nflaat Kosovo Limak nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. Kosovo Branch Office Turizm Grubu Yaz Turizm Yaz Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Arykanda Turizm Arykanda Turizm nflaat Sanayi ve Tic. A.fi. fiimflekler Turizm fiimflekler Teflebbüsler Ltd. fiti. Limmer Turizm Limmer Turizm Sanayi ve Ticaret A.fi. Enerji Grubu Pamuk Hes Pamuk Hes Elektrik Üretim A.fi. Limgaz Limgaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. LNS LNS Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Karg Enerji Karg Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Erinç Enerji Erinç Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.fi. Lider Enerji Lider Toptan Elektrik Sat fl A.fi. Ulu Enerji Ulu Enerji Da t m ve Perakende Sat fl Hizmetleri A.fi. Çaml Enerji Çaml Enerji Da t m ve Perakende Sat fl Hizmetleri A.fi. Kas m Enerji Kas m Enerji Elektrik Üretim Ltd. fiti. Eno Enerji Eno Enerji Ortakl Toptan Elektrik Sat fl A.fi.

13 Çimento Grubu Limak Bat Çimento Holding A.fi. Limak Çimento Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limçim Çimento Limçim Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limçim Madencilik Limak Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret A.fi. Altafl Altafl Ambarl Liman Tesisleri Ticaret A.fi. Limak Anadolu Çimento Limak Anadolu Çimento nflaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.fi. Met Teknik Met Teknik Servis ve Maden Sanayi Ticaret A.fi. Arpaj Arpaj Ambarl Römorkaj Pilotaj Ticaret ve Sanayi A.fi. Kurtalan Çimento Nakliye Kurtalan Çimento Nakliye A.fi. Limak- stafl Limak- stafl nflaat Sanayi ve Ticaret A.fi. G da Grubu Limkon Limkon G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Bat Çimento Limak Bat Çimento Sanayi ve Ticaret A.fi. Limak Yat r m Limak Yat r m flletme Hizmetleri ve nflaat A.fi. ISG stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve flletme A.fi. LGM LGM Güvenlik Hizmetleri A.fi. Yat r m Grubu Havac l k Grubu Limak Havac l k Limak Havac l k letiflim E itim ve Ticaret A.fi. LGM stanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı flletmeleri Ticaret ve Turizm A.fi. Limak Kosovo Internatiol Airport Limak Kosovo International Airport JSC ADLMS PIA ADLMS PIA Operations JSC ştiraklerimiz, Bağl Ortakl klar m z ATY Turizm Hizmetleri A.fi. Belek Turizm A.fi. Betuyap A.fi. Çavundur Proje Gelifltirme nflaat fll. A.fi. Lara Yat r m Turizm nfl. San. A.fi. Limak International Ltd. Limyra International Ltd. Sunter International Investment Ltd. Bay nd r-limak Adi Ortakl Ekinciler-Limak- çtafl Adi Ortakl Limak-Gürsan Adi Ortakl Limak-Kolin Adi Ortakl Limak-Limsan Adi Ortakl Limak-Metifl-Kolin fl Ortakl Limak-OTV-Emit-Marubeni Adi Ort. Limak-Soma Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Türkerler Adi Ortakl Limsan-Kazer Adi Ortakl Punj Lloyd-Limak Adi Ortakl Türkerler-Limak Adi Ortakl Limak-Gammon Adi Ortakl Limak-ZKB Adi Ortakl Limak-GMR Ortak Giriflimi Limak-Bay nd r Adi Ortakl Mersin-Tarsus Turizm Yat r mc lar O.G. A.fi. Tepe Kule Liman ve Depo flletmecili i A.fi. Alsancak Denizcilik Römarkaj ve Liman fll. A.fi. Rize nflaat Yat r m Sanayi ve Ticaret A.fi. CMBE-Cengiz-Limak-Mapa-Kolin fl Ortakl L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 13 F A A L Y E T R A P O R U

14 Limak Dönüm Noktalar Limak Çimento Çimento sektörüne girifl Siirt Kurtalan Çimento sat n al nd. Limak nflaat kuruldu. Limak Enerji Enerji sektörüne girifl Limak Enerji kuruldu. Limsan nflaat Limsan nflaat kuruldu. Limak, ilk yurt d fl iflini ald. Limak Holding kuruldu Turizm sektörüne girifl Limak Arcadia Otel hizmete girdi. Çal HES elektrik üretimine bafllad. Limak Limra Tatil Köyü hizmete girdi. Atlantis Otel hizmete girdi.

15 fltirakimiz Pamuk HES serbest üretici olarak elektrik üretmeye bafllad. Mey çki Sanayi A.fi. deki hisselerin tamam TPG ye sat ld. Gaziantep Çimento Fabrikas sat n al nd. Ergani Çimento Fabrikas sat n al nd. Seyrantepe HES üretime bafllad. Bitlis Çimento Tesisi hizmete girdi. Limkon Konsantre Meyve Suyu Tesisleri hizmete girdi. Limak-GMR OGG Kahire Havaliman ihalesini kazand. stanbul Kavac k Limak Eurasia Hotel hizmete girdi. Alkumru Baraj ve HES devreye girdi. fianl urfa Çimento Fabrikas sat n al nd. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman yeni d fl hatlar terminali hizmete girdi. Seyrantepe HES yat r m bafllad Mey çki Sanayi A.fi. kuruldu. Özellefltirme: Limak, Nurol, Özalt n, Tütsab Konsorsiyumu Tekel in alkollü içecekler bölümünü sat n ald. Havac l k Sektörüne Girifl Limak Havac l k kuruldu. Limkon G da kuruldu. Limak OGG Sabiha Gökçen Havaliman ihalesini kazand. stanbul Sabiha Gökçen Uluslararas Havaliman Yat r m Yap m ve flletme A.fi. kuruldu. Ambassadore Otel hizmete girdi. Limak Lara Otel hizmete girdi. LIMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL Termal - Yalova Mardin Çimento Fabrikas üretime bafllad. Limak, Prifltina Havaliman ihalesini kazand. UEDAfi ve ÇEDAfi ile Elektrik da t m sektörüne girifl. Yalova Termal Butik Otel hizmete girdi. Limak, skenderun Liman ihalesini kazand. Set Çimento, Limak Çimento Grubuna kat ld. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 15 F A A L Y E T R A P O R U

16 Limak nşaat Grubu

17 hedef, önde gelen alt yap ve enerji şirketlerinden biri olmak Limak Şirketler Grubu nun katk lar yla Türk Çocuk Parçalar CD si yay nland Ebru Özdemir Limak Yatırım Yönetim Kurulu Baflkan Limak Grubu olarak, önümüzdeki 10 sene içinde, Türkiye'nin en önde gelen alt yapı ve enerji flirketlerinden biri olmay hedefliyoruz. Güçlü ve dinamik yönetici kadromuz, sektördeki yat r mc rolümüz, sürdürülebilir ve çevreyle dost büyüme planlar m z ve ifl eti ine sayg l çal flma kültürümüz sayesinde bu hedefimizi gerçeklefltirece imize inan yoruz y l nda bir yandan Türkiye deki enerji ve ulafl m projelerimize devam ederken, di er yandan da yak n co rafyam zdaki yeni alt yap projelerini takip edece iz. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 17 F A A L Y E T R A P O R U

18

19 Ortadoğu, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Yak n Doğu takibimizde Limak Şirketler Grubu nun destekleriyle, ünlü viyolonsel Natalia Gutman konserleri gerçekleştirildi Mart 2009 Serdar Bacaksız Limak Yatırım Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ortado u, Balkanlar, Do u Avrupa ve Yakın Do u pazarları yakın takibimiz altında. Pakistan daki mevcut yol ifllerimize bir de baraj projesi eklemeyi hedefliyoruz. Temel amacımız, bu co rafyada varlı ımızı kabul ettirdi imiz ülkelerde faaliyetlerimizi geniflletmek, henüz giremedi imiz ülkelerde ise faaliyet bafllatmaktır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 19 F A A L Y E T R A P O R U

20 dünyan n dört bir yan nda ad m z gururla duyuran projelerle... Limak Şirketler Grubu nun destekleriyle, Ankara Devlet Opera ve Balesi Sanatç lar, LÖSEV yarar na Harem Balesi ni sergiledi. 26 May s 2010 Feyiz Genç Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Limak nflaat Grubu Üstyapılar Genel Müdürü Global resmin bütününe bakma alıflkanlı ımız ve flirketler toplulu umuzun stratejileri paralelinde, çok farklı sektörlerdeki tecrübe ve birikimlerimiz ile do ru alanlarda, farklı, yenilikçi ve yaratıcı olmanın riskini her zaman göze alarak yürümeye devam edece iz. Bugüne kadar oldu u gibi, 2011 yılı ve sonrasında da faaliyetlerimize hız vererek, gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada sayısız dev projeye Limak imzasını atmayı sürdürece iz.

21 kalite ve iş güvenliğine özen göstererek yeni rekorlara... Mustafa Bafltürk Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Limak nflaat Grubu Altyapılar Genel Müdürü 2011 yılında en önemli hedefimiz, ciromuzu 2010 yılının üzerine çıkarmak ve her zaman oldu u gibi, ifllerimizi zamanından önce bitirerek, yeni rekorlara imza atmaktır. Tabii bu iki hedefe ulaflırken, kalite ve ifl güvenli ine en yüksek seviyede özen göstermek, ilkemiz olacaktır yılı hedeflerinin gerçekleflmesi için, bütün mesai arkadafllarımın azimli ve gayretli çalıflmalarla katkıda bulunaca ına inanıyor, tüm çalıflma arkadafllarıma baflarılar diliyorum. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 21 F A A L Y E T R A P O R U

22 2011 de üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Fest-i Kült 3 Kültürleraras Amatör Film Festivali Limak Şirketler Grubu nun destekleriyle gerçekleştirildi Kas m 2007 Bahattin Özdemir Limak fiirketler Grubu cra Kurulu Üyesi Limkon Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Grubumuz, hızla geliflmeye devam eden Türkiye ve yakın co rafya ekonomilerine bakarak, sürdürülebilir büyüme ve karlılık potansiyeline sahip bir flekilde çalıflmalarına ve yatırımlarına devam etmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı ndan sonra Prifltina Uluslararası Adem Yaflari Havalimanı iflini grup olarak üstlenmifl bulunmaktayız. Hedefimiz bu yatırımları da bafları ile tamamlamaktır. Bunun yanı sıra Kahire Uluslararası Havalimanı nın yenilenmesi ve yolcu kapasitesinin yükseltilmesi için açılan ihaleye en uygun fiyatı veren kurulufl olduk. Dünya Bankası ndan gelecek onayın ardından çalıflmalarımıza bafllamak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Limak Holding olarak, tıpkı 2010 yatırımlarının tamamlanmasında gösterilen bafları gibi 2011 de de yeni yatırımlara ilave olarak havalimanları ve meyve suyu sektörlerinde baflarılı adımlar ataca ımıza ve gücümüze güç kataca ımıza inanıyorum.

23 nşaat Grubu Devam Eden Projeler stanbul Cumhuriyet çme Suyu Ar tma Tesisi Ankara-Sivas H zl Tren Projesi Yozgat-Yerköy-Sivas Kesimi Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi Ulus-Keçiören Metro Hatt Çandarl Liman Mendirek nşaat Gerede-Ankara çmesuyu Projesi Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ereğli Yolu Karacasu Baraj yileştirme Projesi (II. K s m)bozüyük-mekece Otoyolu kizdere Baraj Espiye-Çarş baş (Giresun Geçişi Dahil) Yolu Burgaz Baraj Pizaziz-Espiye-Çarş baş (Giresun Şehir Geçişi Dahil) Yolu Adatepe Baraj Gaziantep Çevre Yolu Arkun Baraj ve HES Tirebolu -Doğankent-Kürtün Devlet Yolu Üstyap yileştirmesi Balkusan Baraj ve HES Daran I-II Regülatörü ve HES L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 23 F A A L Y E T R A P O R U

24 stanbul Cumhuriyet çme Suyu Ar tma Tesisi Emit OTV Marubeni Türkiye nin mali ve fiziki açılardan en büyük yatırımlarından birisi olan stanbul çme Suyu Ar tma Tesisi projesi, stanbul Bo azı nın yaklaflık 170 kilometre do usundaki Büyük Melen Çayı ndan alınan ham suyun, flehrin 30 kilometre kuzeydo usunda 400 dönümlük bir arazi üzerine kurulu tesislerde arıtılıp Avrupa Yakasına iletilmesini ve flehre verilmesini kapsar.

25 Abdullah Y ld z Proje Müdürü Limak nflaat ailesi ile böylesine prestijli bir projenin hayata geçirilmesinde görev al yor olmaktan büyük onur duyuyorum Günlük 3 milyon 120 bin metreküplük su arıtma kapasiteli ile dünyanın sayılı tesislerinden olan Cumhuriyet çme Suyu Arıtma Tesisi, Melen Projesi kapsamında ve dört aflamalı olarak tasarlanmıfl olup, 720 bin metreküp/gün kapasiteli ilk aflaması, Limak öncülü ündeki uluslararası ortak giriflim grubunca yapılmaktadır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 25 F A A L Y E T R A P O R U

26

27 Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik-Çiftehan Kesimi Bu projeyle GAP ve Çukurova bölgelerinde üretilen pamuk, tah l, sebze, meyve ve narenciye en k sa yoldan emniyetli bir flekilde iç ve d fl pazarlara ulaflacakt r. Mahmut Selçuk Ankara-Pozant Otoyolu Eminlik-Çifthan Kesimi fiantiye fiefi Limak liderli i birkez daha tescil edildi. 15 kilometre uzunlu undaki otoyol kesiminde 2x2 bin 869 metre boyutlarında 15 adet viyadük, 67 metre uzunlu unda, bir adet üst geçit, 2x3 bin807 metre boyutlarında 6 adet tünel, bin 644 metre uzunlu unda 19 adet muhtelif kesitli kutu menfez yer alıyor. Yapım çalıflmaları 10 Mayıs 2000 tarihinde bafllatılan otoyol, geçici kabulünün yapılmasının ardından, 3 Mayıs 2010 tarihi itibariyle trafi e açılmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 27 F A A L Y E T R A P O R U

28 Çandarl Liman Mendirek nşaat Limak-Kolin ortaklı ında gerçeklefltirilecek olan Çandarlı Limanı Mendirek nflaatı Projesi kapsamında, 800 metresi tafl dolgu, bin metresi çelik boru kazıklı olmak üzere, bin 800 metre uzunlu unda dalgakıran ve toplamda 2 bin metre uzunlu unda 18 metre derinli inde rıhtım infla edilecektir. Rıhtım inflaatında, her biri bin 524 milimetre yarıçapında ve 55 metre uzunlu unda olan, toplam a ırlı ı 81 bin 500 tonu bulan, bin 680 adet çelik borudan yapılmıfl kazıklar kullanılacaktır.

29 Dünyanın En Büyük 10. Limanı Rıhtım gerisinde dolgu yapılmak suretiyle 800 bin metrekare konteynır istif sahası ve 800 bin metrekare lojistik alan oluflturulacaktır. Buralara konteynır doldurma ve boflaltma tesisleri, yönetim binaları, arıtma tesisi ve benzeri üstyapı tesisleri yapılacaktır. Limandaki rıhtımlar, aynı anda 300 metre uzunlu unda 6 adet konteynır gemisine hizmet verebilecektir. Dünyanın en büyük 10 limanı arasına girecek olan Çandarlı daki bu dev yatırımla Türkiye nin konteynır kapasitesinin 3 kat arttırılması hedefleniyor. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 29 F A A L Y E T R A P O R U

30 Düzce-Akçakoca- Karadeniz Ereğli Yolu Kemal Günayd n Proje Müdürü Turizm ve Sanayi Bölgesi ancak, yüksek standarttaki karayollar ile hedefledikleri yüksek kapasite ve verime ulaflabilir. Düzce-Akçakoca-Karadeniz Ere li Yolu inflaatı, 72 kilometre uzunlu unda, 2x2 bölünmüfl yol olup, tesviye, sanat yapıları, köprüler, üstyapı ve tünel ifllerini kapsamaktadır. Acil Eylem Planı kapsamında 1995 te bafllayan projenin 2012 yılında bitirilmesi planlanmıfltır. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yaflanan trafik problemi ortadan kalkacak, ülke turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sa lanacaktır.

31 Bozüyük-Mekece Otoyolu yileştirme Projesi (II. K s m) Davut Kamilo lu Proje Müdürü Art k, karayolu ile stanbul dan Antalya ya gitmek eziyet olmaktan ç kt, keyif verici hale geldi. Toplam kilometre uzunlu unda bölünmüfl yol standartlarındaki yolda yapım çalıflmaları 5 Mart 2003 tarihinde bafllatılarak, kilometre aflınma seviyesinde tamamlanmıfl ve binder seviyesinde trafi e açılmıfltır. Bu kesimde 2 adet 2x2 bin x800 metre boyutlarında 4 tünel, 7 adet bin 123 metre uzunlu unda köprü, 2 adet metre uzunlu unda köprülü kavflak, 161 adet metre uzunlu unda kutu menfez bitirilmifl, projenin yüzde i tamamlanmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 31 F A A L Y E T R A P O R U

32 Espiye-Çarş baş (Giresun Geçişi Dahil) Yolu Limak-Kolin Ortaklı ı tarafından gerçeklefltirilen Espiye-Çarflıbaflı (Giresun Geçifli dahil) Yolu, toplam 61 kilometre uzunlu unda olup, flehir içi 3x2, flehir dıflı 2x2 fleritli olarak projelendirilmifltir. Proje kapsamında 19 adet köprü, 11 adet köprülü kavflak, toplam 6 bin 800 metre uzunlu unda 8 adet tünel, 11 milyon 33 bin metreküp toprak ifli, 35 milyon 146 bin ton tahkimat ifli, 1 milyon 17 bin 900 ton bitümlü sıcak kaplama, 373 bin metreküp sanat yapısı yapılmıflt r. Proje 28 Temmuz 2010 tarihinde tamamlanmıfltır. H. Alper Eryi it Espiye-Çarfl bafl Yolu Projesi Proje Müdürü Proje bünyesinde yer alan çeflitli ifl kalemleri, mesleki kariyerim için çok önemli bir tecrübe oldu.

33 Pizaziz-Espiye-Çarş baş (Giresun Şehir Geçişi Dahil) Yolu Limak-Gürsan Ortaklı ı tarafından gerçeklefltirilen Piraziz-Espiye-Çarflıbaflı (Giresun Geçifli dahil) yolu, toplam 16 kilometre uzunlu unda olup, flehir içi 3x2, flehir dıflı 2x2 fleritli olarak projelendirilmifltir. Proje kapsamında 9 adet köprü, 3 adet köprülü kavflak, 2 milyon 668 bin 940 metreküp toprak ifli, 8 milyon ton tahkimat ifli, 240 bin ton bitümlü sıcak kaplama, 75 bin metreküp sanat yapısı betonu bulunmaktadır yılı sonu itibariyle aflınma seviyesinde üstyapısı tamamlanan yolun, toprak ifli, bitümlü sıcak kaplama, sanat yapısı betonu ile tahkimat iflleri yapılmıfl ve proje 19 Ekim 2010 tarihinde tamamlanmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 33 F A A L Y E T R A P O R U

34 Gaziantep Çevre Yolu Ergin Peker Gaziantep Çevre Yolu fiantiye fiefi 2011 y l içerisinde Gaziantep Çevre Yolunu tamamlayarak Karayollar Genel Müdürlü üne teslim edece iz. Gaziantep Çevre Yolu Pojesi kilometre uzunlu unda otoyol standardında olup, toprak ve tesviye iflleri, büyük ve küçük sanat yapıları, güvenlik ve trafik iflleri, peyzaj, müteferrik ifller ve ikincil ifllerle birlikte bir yıllık bakım iflini kapsamaktadır. Yolun bünyesinde bir adet 360 metre uzunlu unda alt geçit köprüsü, 5 adet 260 metre uzunlu unda üst geçit köprüsü, 103 adet 5 bin 849 metre uzunlu unda kutu menfez imalatı bulunmaktadır. Nisan 2011 itibariyle projenin yüzde 95 i tamamlanmıfltır.

35 Tirebolu -Doğankent-Kürtün Devlet Yolu Üstyap yileştirmesi Kerim Tütüncü fiantiye fiefi Trafik faalken oldukça zor koflullarda çal flt k. Kalite ve disiplini ön planda tutarak keyifli bir projeyi hayata geçirdik. Tirebolu-Do ankent-kürtün Devlet Yolu nda üstyapı iyilefltirmesi ifli, Giresun-Gümüflhane illeri devlet yolları aksında bulunmaktadır. Proje 2x1 tek flerit olup, uzunlu u 51 kilometredir. Proje kapsamında, ton B. Temel, ton binder, ton aflınma, ton plentmiks temel, 11 bin 519 metreküp drenaj, metreküp beton hendek, 14 bin 400 metre drenaj imalatları bulunmaktadır. Toplam 51 kilometre uzunlu undaki yolda yapım çalıflmaları 13 Temmuz 2010 tarihinde bafllatılarak, 2010 yılı sonunda tamamlanmıfltır. L M A K Ş R K E T L E R G R U B U 35 F A A L Y E T R A P O R U

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler

Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu. çindekiler 2 Limak fiirketler Grubu Faaliyet Raporu çindekiler 3 Limak Holding Yönetim Kurulu Baflkan Nihat Özdemir Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Sezai Bacaks z 10 Sunufl 2010 da Hedef 2,5 Milyar Dolar 12 Grup

Detaylı

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz

Içindekiler. İnşaat. Turizm. Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz Içindekiler 4 6 8 9 12 14 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İnşaat Projeler Yurt İçi

Detaylı

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013

LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 LİMAK SİRKETLER GRUBU FAALİYET RAPORU 2013 İçindekiler 6 10 12 13 Sunuş Limak Dönüm Noktaları Grup Yapısı Küresel İşbirliklerimiz İNŞAAT GRUBU 16 20 22 24 26

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz

Ermafl Mermer Genel Müdürü Mustafa Ercan: Volvo ile Çal flmaktan Mutluyuz D MER Diyarbak r Mermer Kurucusu Raif Türk: Volvo nun Üstünlü ü Tart fl lmaz Karabük Demir Çelik Genel Müdürü Dr. Osman K lavuz: Volvo ile Bafllad k, Volvo ile Devam Edece iz Ermafl Mermer Genel Müdürü

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL

bag lant Noktas b1 N SAN 2010 » TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD kilometrede h zl tren istasyonu olacak B NAL N bag b1 N SAN 2010 S:15 www.baglantinoktasi.org lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» TAYFUN ACARER: ÖZAL BANA YAKIN LG GÖSTERD Erbakan, Esenbo a y görünce flafl rd Nuray Demirer: YILDIRIM

Detaylı

28 ülke 74 bin çal flan

28 ülke 74 bin çal flan 80 Yılı Aşkın Tecrübe Koç Toplulu u, cirosu, ihracatı, MKB deki payı ve çalıflan sayısı ile Türkiye nin en büyük flirketler toplulu udur. Son befl y lda dolar bazında kaydetti i ortalama %31 büyüme sonucu

Detaylı

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler

Suyla yakalanan. Gelecek& Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? çme suyu için yenilikçi çözümler KAPAKSIEM 6/22/07 11:36 AM Page 1 Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Temmuz 2007 www.siemens.com.tr Türkiye nin su sorunu nas l çözülecek? Yeni yat r mlar ar tma suyu ve

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

Sizin için çal fl yoruz...

Sizin için çal fl yoruz... Kurum Profili 2005 içindekiler Akkök fiirketler Grubu 02 Akkök fiirketler Grubu Toplam De er Göstergeleri 03 Tarihçe ve Geliflim 04 Yönetim Kurulu nun Mesaj 06 cra Kurulu Baflkan n n Mesaj 10 Kimya 14

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFE_OCK2010 3/2/10 4:56 PM Page 1 çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı