Azerbaycan Raporu. The Regional Economic Working Group. Under the leadership of Center for Global Peace of American University

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Azerbaycan Raporu. The Regional Economic Working Group. Under the leadership of Center for Global Peace of American University"

Transkript

1 The Regional Economic Working Group Under the leadership of Center for Global Peace of American University Azerbaycan Raporu Özel Girişimcilik ve Piyasa Ekonomisi Gelişimine yardım Vakfı tarafınca hazırlandı

2 Coğrafya (ülke arazisi, mevkii, komşu ülkeler, coğrafi konumun müspet ve menfi yönleri) Arazi. Yüzölçümü 86.6 bin km2, (11.5 % - ormanlar, 1.6% - sular, 5 % tarım sahaları). En büyük göller: Sarısu 67 km2, Akgöl 56.2 km2, Ağzıbirçala 37 km2, Mehman 35 km2. En yüksek nokta - Bazardüzü 4466 м. Hazardaki sahil hattı 713 km. uzunluğundadır. En büyük nehirler: Kura 1515 km., Aras 172 km., Alazan 172 km., Lori 389 km., Terter 2 km., Samur 216 km. Mevkıı. Kafkas. Ülke 44 ve 52 doğu boylamı ile 38 ve 42 kuzey enlemi arasında yerleşmektedir. Başkent Bakü ile kuzey kutbu arasındaki mesafe 555 km., ekvatore kadarki mesafe ise km. Komşu ülkeler. Kuzeyde Rusya, kuzey batıda - Gürcistan, güney-batıda Türkiye, batıda - Ermenistan, güneyde - İran. Rusya ile olan müşterek serhaddin uzunluğu 39 km., Gürcistanla 48 km., Türkiye ile 14 km., Ermenistanla 17 km., İranla 765 km. Goğrafi konumun olumlu ve olumsuz yönleri. Olumlu yönleri: tarımın gelişimi için gereken güzel tabii şartlar; turizmin gelişimi için gereken tabii güzellikler; büyük pazarlar arasında yerleşmesi, tranzit açısından memleketi önemli kılıyor; farklı kültürlerle komşuluk. Olumsuz yönleri: dünya hidrokarbon kaynaklar tüketim merkezlerine direkt çıkışların olmaması; uluslararası kultur ve teknoloji merkezlerden uzaklık; Tabiat. Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinin arazisinin büyük bir kısmı Büyük ve Küçük ve Talış dağları arasında yerleşiyor. Bununla birlikte dağlar memleketin yarısına yakın kısmını işkal ediyor. Doğu taraftan ülkenin komşusu Hazar denizidir. Sahil hattının uzunluğu 713 km. Azerbaycan Cumhuriyeti (AC) dokuz iklim kuşağında yerleşmekte. Dolayısı ile ülke sınırları içinde iklim kuru ve yaş subtropik ten yüksek tunduralar iklimine doğru değişkenlik arzediyor. Ortayıllık hararet derecesi çukur bölgelerde 14 iken, dağlık bölgelerde a kadar inmektedir.çukur bölgelerde temmuz ayında hararet derecesi iken, yüksek dağlık bölgelerde 5 veya daha aşağı derecelere varmaktadır. Azerbaycanda yaklaşık olarak 12 tane nehir bulunmakta. Bunların büyük kısmı ufak dağ nehirleridir. Batıdan şarka doğru ve Hazar denizine akan en büyük nehir Kür (Kura) nehridir. Ülkede aynı zamanda 25 ye yakın üfak göl mevcuttur. En büyükleri: Sarısu (67, km2) ve Akgöl (56.2 2

3 km2) dür. Dağlarda da tabiat harikası olan bir çok göl vardır ki aralarında en güzeli Gök-göl dür. Bitki ve hayvanat alemi itibarı ile de Azerbaycan çok zengin tabiata sahip. Ülke arazisinde 41 den fazla bitki türü var. Orman sahası 1145 bin hektar dir. 12 binden fazla hayvan türü var. Dağ bölgelerinde leopar, ayı, yaban domuzu, vaşak, dağ keçisi, karaca, sincap ve s. hayvanlara rastlamak mümkün. Kırlarda ise çokca jeyrana, sülün ve s. bulunabiliyor. Azerbaycan aynı zamanda Hazarda bulunan değerli balık çeşitleri ile meşhurdur: som, büyük mersin, mersin balığı, осетр. Nüfus (sayı, etnik terkip, azınlıklar) Nüfus. 23 evvellerinde Azerbaycanın nüfusu 8 mln. 22 bin kişi idi. Bunlardan 4 mln. 154 bin (%51) şehir ahalisi, 4 mln. 48 bin kişi de (%49) köy ahalisi idi. Yaş ve cinsiyet itibarı ile: erkek nüfüsu 4 mln. 23 bin (%49), kadın nüfusu ise 4 mln.179 bin (%51) kişidir; ahalinin 15 yaşına kadar olan kısmı tamamının %3 teşkil ediyor, ahalinin çalışabilen kısmı (erkekler yaşında, kadınlar yaşında) bütününün %61 teşkil ediyor. Etnik terkip yılında yapılan son nüfus sayımına güre etnik terkibin arzettiği görünüm şöyledir: azeri türkleri %9.6, lezgiler %2.2, ruslar %1.8, ermeniler %1.5, talışlar %1., avarlar %.6, ahıska türkleri %.5, tatarlar %.4, ukraynalılar %.4, saxurlar %.2, gürcüler %.2, kürdler %.2, tatlar %.13, yahudiler %.1, udinler %.5, diğer %.12. Devlet (kuruluş tarihi, yapısı, Anayasa, Devlet Başkanı, Hükümet, Yasama ve Yargı) Kuruluş tarihi: Azerbaycan Cumhuriyeti Devletinin kuruluş tarihi 28 mayıs 1918 İstiklal günü 18 ekim 1991 Devletin yapısı. Anayasaya göre Azerbaycan Cumhuriyeti kanunun üstünlüğü prensibini kabul eden demokratik, üniter ve laik devlettir. Azerbaycan devleti kendi iç işlerinde kendi kanunlarına tabi, dış ilişkilerinde ise kabul ettiği uluslararası kanuni mevzuata tabidir. AC de hakimiyetin üçe ayrılması prensipi kabul edilmektedir: Yasama AC Milli Meclisine aittir; Yürütme AC Devlet Başkanına ait; Yargı ise AC mahkemelerinin elinde. 3

4 Anayasa. Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası, 12 kasım 1995 года referandumu ile kabul edildi. Daha sonra 24 ağustos 22 referandumunda kabul edilen düzenlemeler anayasaya eklenmiştir. 5 kısım, 12 bölüm ve 158 maddeden ibaret olan Anayasa ülke vatandaşlarının hak ve hürriyetlerini, yeni seçim sistemini, merkeze tabi olmayan mahalli idarenin kabulünü ilan ediyor, devlet kurumları seviyesinde cemiyette fiili demokrasinin temellerini atıyor. Anayasa AC nin yasama sisteminin esasını teşkil eder ki bu sistem aynı zamanda referanduümle kabul edilen kararlar, kanunlar, Devlet Başkanının emirleri, Bakanlar Kurulunun ve merkezi yürütme organlarının kararlarını içermektedir. Anayasaya göre AC ine bir otonom devlet olan Nahçivan Otonom Cumhuriyeti de dahildir. Bu devletin statü sü AC Anayasası tarafından belirlenmektedir. Nahçıvan Otonom Cumhuriyetinin kendi Anayasası var. Devlet Başkanı. AC nin Başkanı Azerbaycan Devletinin Başkanıdır. O Azerbaycan Devletini hem ülke içinde hem de ülke dışında teösil etmektedir. AC nin Devlet Başkanı AC nin istiklal ve arazi bütünlüğünün, AC nin kabul ettiği uluslararası antlaşmalarının uygulanmasının garantörüdür. AC nin Devlet başkanı makamına yaşı 35 ten az olmayan, AC de sürekli olarak 1 fazla yaşayan, seçimlerde iştirak etmek hakkina sahip, ağır cinayetlere göre mahküm edilmemiş, diğer devlere hiç bir borcu veya sorumluluğu olmayan, üniversite mezunu olan ve ikikli vatandaşlığı olmayan her bir AC vatandaşı seçile bilir. AC nin Devlet Başkanı, umumi, eşit ve direkt seçme hakkı esasında, serbest, ferdi ve gizli oylama ile 5 yıllık müddete seçilmektedir. Hükümet. Yürütme fonksiyonlarının icrası için Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu tayin eder. Bakanlar Kurulu Devlet Başkanına tabidir. Bakanlar Kurulu, başbakan, başbakan yardımcıları, bakanlar ve devlet organlarının başkanlarından ibarettir. Mahalli idare. Mahalli idareler mahalli idare başkanlarınca icra edilmekte. Mahalli idare başkanları kendi makamlarına Devlet Başkanı tarafından tayin veya azledilir. Mahalli idarelerdeki yürütme salahiyetleri Devlet Başkanı tarafından belirlenir. Yasama. AC deki Yasama Milli Meclis tarafından icra edilmekte. Milli Meclis çoğunluk sistemi esasında seçilmektedir. 125 millet vekili 5 yıllık bir dönem için seçilmekte. Irki, cinsi, dini ve etnik mensubiyetten asılı olmadan 18 yaşından itibaren MM seçımlerine katıla bilir, 25 yaşından itibaren de MM se millet vekili olarak seçile bilir. MM in Kabul ettiği kanun Devlet Başkanı tarafından imzalanınca hukuki kuvvet kazanır. 4

5 Nahçıvan Otonom Cumhuriyeti kendi yasama organına sahiptir, bu Ali Meclis tir. Adli hakimiyet. AC de adli hakimiyet ancak mahkemelerce icra edilir. Adli hakimiyet Anayasa Mahkemesi, Ali Mahkeme, istinaf mahkemeleri ve umumi özel mahkemelerce icra edilir. Adli hakimiyetin icrası Anayasa, mülki, cinai ve kanunun öngördüğü diğer yargılarama çeşitlerine tabidir. 9 hakimden ibaret olan Anayasa Mahkemesi, AC kanunları, Devlet Başkanının emir ve talimatları, merkezi yürütme kararları, onaylanmamış uluslararası antlaşmaları ve Ali Mahkeme kararlarının Anayasaya uygunluğu hakkında kararlar çıkarır. Anayasa Mahkemesi siyasi partilerin ve toplumsal orgülerın faaliyetini durdurmak ve yasama, yürütme ve yargı arasındaki kanunlarla ilgili tartışmalarda hüküm verme salahiyetine sahiptir. Anayasa Mahkemesinin başka salahiyetleri de var. AC nin Ali Mahkemesi mülki, cinai ve s. ihlal çeşitleri konusunda AC nin en üst merciidir. Ali Mahkeme aynı zamanda mahkeme süreçlerine nazareti gerçekleştirir, adli icraatla ilgili meselelere izahat getirir. 1. Ekonominin genel değerlendirilmesi Ekonomide kalkınma ( dönemi için GSMH artış grafiği dahil, ekonomi genel tasviri, ve son dönem için enflasyon grafiği) 1996 senesine kadar ülke ekonomisinin karakteristik özellikleri: GSMH nin kayda değer düşüşü; yüksek enflasyon; yüksek bütce açığı; milli paranın citti derecede devalusyonu; büyük ölçüde işsizliğin artması. Bu dönemde ekonomik krizin esas sebepleri: 198 lerde SSCB de yaşanan ekonomik depresyonun negatif etkileri; SSCB nin bir bütün olan ekonomik sisteminin dağılması; pazar ekonomisine geçiş reformlerinin Azerbaycanda gecikmesi; ülkedeki siyasi istikrarsızlık; Ermenistanla savaş dan itibaren ülkedeki makroekonomik durum düzelmeye başladı. Bunun sebebi 1995 yılından itibaren Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankasının yardımı ile Azerbaycan hükümetinin gerçekleştirmeye başladığı sert mali-kredi ve büdce politikası, ve aynı zamanda 1994 eylülünde yabancı petrol şirketleri konsorsium ile ilk petrol antlaşmasının ve takip eden dömenlerde daha başka 5

6 antlaşmaların imzalamasıdır. Özellikle bu iki hadise uluslararası finans kurumlarının Azerbaycana kredi ayırması ve ülkeye citti yatırımların yapılmasına sebep oldu. Grafik yılına nispette GSMH hacimlerinin değişimi (%). Bu grafikte de görüldüğü gibi döneminde GSMH hacmi 199 na nazaran %4 tan biraz fazla idi. 22 yılında ise GSMH 199 na nazaran yaklaşık olarak %6 seviyesine çıktı % Indicator of consumer goods and services on previous year, in percentage Grafik 1. Grafik 2. Grafik 2 tüketim malları ve hızmetler önceki seneye nispette endeks dinamiği (%) dönemindeki yüksek enflasyon sadece fiatların liberalleşmesi değil, aynı zamanda hükümetin mali-kredi ve büdce politikasının neticesi idi. Daha doğru ifade kullanılacak olursa bunun sebebi hükümetin gereken önlemleri alamamasıdır yılında başlayan fiyatların liberalleşmesinden sonra hükümet asgari ücret seviyesini, devlet memurlarının maaşlarını, emekli maaşlarını, yardım ve öğrenci burslarını bir kaç defa yükseltmek zorunda kaldı. Aynı zamanda petrol ve ürünleri, elektroenerji ve termoenerji, ekmek ve unlu mamulat fiatlarının yükseltülmesine hükümetçe kararlar verilmiş. Memur ve emekli maaşlarının, yardım ve oğrenci burslarının, enerji kaynakları fiatlarının bu şekilde sıra ile bazen de hatta eşzamanlı yukseltilmesi tabii ki enflasyonun citti şekılde artmasına neden olacaktı. Bu dönemde enflasyonu tırmandıran sebeplerden biri de büyük kredi emisyonları oldu. Grafik 2 de gördüğümüz gibi, takip eden senelerde hiperenflasyon kısmen durdurulmuş. Bu politika IMF nin tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleşiyordu. Mali istikrar politikası esasen bütce harcamalarının ve banka kredilerinin kısıtlanması, para emisyonunun azaltılmasından ibaretti. Son durum itibarı ile yapılabilenler: 1994 yılında bütce açığını GSMH in 1% oranından 1-2% azaltmak ve bütce açığının Milli Bankanın kredileri ile kapanmasını durdurmak; 1994 yılında Milli Bankanın kredi oranları %25 den %7 ye kadar azaltılması; döviz pyasasında manevra edebilmek için ülkenin 4-5 aylık ithalatı değerinde altın ve döviz kaynağını oluşturmak; 6

7 milli dövizin dolara kurunu sabitleştirmek yılından itibaren ekonomik istikrar ve büyümenin önemli faktörlerinden biri petrol antlaşmaları oldu. Gelişen petrol sanayisi inşaat, telekomünikasyon ve hizmet sektörlerinin gelişmesine sebebiyet verdi. Dış ticaret politikası (Ödeme dengesinde genel değişimler, dış borc /grafikle birlikte/, direkt yabancı yatırımlar /grafikle birlikte/, ve.s.) Ödeme dengesinde genel değişmeler. Yapılan tahlillere göre, petrol antlaşmalarının gerçekleşmeye başladığı zamandan itibaren, Azerbaycanın ödeme dengesinin durumu büyük ölçüde yatırım hacmine ve projelerin gerçekleşmesi ile ilgili olarak yapılan işlere bağlı. 1.tabloda dönemine ait ödeme dengesinin cari muameleler hesabı dinamiği gösterilmektedir. Ödeme dengesi Cari işlemler hesabı Mallar ve hizmetler Gelirler Cari çevirmeler yılının neticeleri itibarı ile $1,93 mlrd. seviyesinde ülkenin ödeme dengesinin cari muameleler hesabının rekor açığı beklenmektedir. Cari muameleler açığı büyüme tandansı 24 yılında da devam edecektir. Bunun sebebi büyük petrol ve doğal gaz projelerinin hazırlanmasıdır çünlü buna bağlı olarak, bu projelerin gerçekleşmesi için, yatırımlarla ilgili avadanlık ithali, çeşitli mallar ve hizmetler artmaktadır. Önemli ölçüde bu açık teknik açık olarak nitelene bilir, çünkü o ülkenin dünyaya olan gerçek borcunu göstermemekte. Dış borç itibarı ile Azerbaycanın dış borcu 1 mlrd. 35 mln. ABD doları idi. Yabancı para ile yapısı: ABD doları 48% Japon yeni 24% Euro 16% İngilis sterlini 6% İsviçre frankı 6% 7

8 Grafik 3 - Azerbaycanın dış borcunun büyüme grafiği görülmektedir. 16 Million USD Grafik 3 Direkt yabancı yatırımlar. Yabancı şirketler Azerbaycandaki biznes imkanları ile henüz 8 li yılların sonlarında ilgilenmeye başlamışlardı. Özellikle ilgilerini çeken petrol sektörü idi çünkü Azerbaycan eskiden beri zengin petrol kaynakları ile tanınmakta idi. Bu ilgiyi dikkate alarak SSCB hükümeti 1991 ocağında denizdekı Azeri petrol yatağı için tender ilan etmiş. Bu tendere Britiş Petroleum (STATOYL alyanslı), AMOKO ve YUNOKAL gibi dünya çapında bilinen petrol şirketleri iştirak ettiler. Tender 1991 in yaz aylarında amerikan AMOKO şirketinin zaferi ile neticelendi. Ancak hükümetin kararı ile bu projede çalişmak için öteki şirketler de davet edilmiş ve böylece AMOKO nun başkanlığında bir tür konsorsium kuruldu. Bu konsorsiumda YUNOKAL, BRİTİŞ PETROLEUM / STATOYL ortaklık, MAKDERMOT, RAMKO gibi şirketler de kendi iştirak paylarını da ala bildiler. АMOCO ve diğer şirketlere fizibilite ve petrol kontratonun projesini hazırlamak teklif edildi. Fakat bu konularda karar almak yetkisi artık SSCB hükümetine deyil, mustakil Azerbaycan hükümetine kismet oldu. O arada Azerbaycan hükümeti yabancı petrol şirketleri ile Azeri yataklarının birlikte işletilmesi hakkında antlaşmanın imzalanması için çalışmalarına devam ediyordu. İlk antlaşma 2 eylül 1994 yılında 1 yabancı şirketten ibaret konsorsium ile Azeri-Çırak-Güneşli yataklarının işletilmesi üzere imzalandı. Bu yabancı şirketler aşağıdakilerdir: BP EXPLORATION (CASPIAN SEA) LIMITED (İngiltere), AMOCO CASPIAN SEA PETROLEUM LIMITED (ABD), LUKOIL JOINT STOCK COMPANY (Rusya), PENNZOIL CASPIAN CORPORATION (ABD), UNOCAL KHAZAR LTD.(ABD), DEN NORSKE STATS OLJESELSKAP a.s (Norvec), MCDERMOTT (ABD), RAMCO HAZAR ENERGY LIMITED (İngiltere), TURKIYE PETROLLERI A.O.(Türkiye), DELTA NIMIR KHAZAR LIMITED (Saudi Arabistan). Bundan sonraki dönemde de aynı sektöre dair 21 antlaşma daha imzalandı. İstiklalin ilk günlerinden biri hükümet sadece petrol sektorüne deyil fakat ekonominin diğer sektörlerine de yabancı sermaye çekmek istiyordu. Bunu başara bilmek için gereken bir takım şartlar 8

9 temin edilmeli idi, bir takım kanunlar kabul edilmeli idi. İstiklal ilanından henüz üç ay geçmeden, 15 ocak 1992 yılında Yabancı Yatırımların Korunması Hakkında kanun kabul edildi. Bu kanun fiilen yabancılara ülke içinde ve ekonominin bütün sektörlerinde sınırsız faaliyet için izin. Ayrıca kanun devlete ve mahalli idareye ait mülkiyetin özelleştirilmesinde yabancı yatırımcılara iştirak etmeğe izin veriyordu. Kanun yabancı yatırımlar için hukuki rejimin yerli kurumlar ve AC vatandaşları için olan rejime eşit olduğunu ilan ediyordu. Kanuna göre devlet yabancı yatırımları mevzuatın değiştirilmesi, millileştirme, ve istimlak, gelirlerin ve diğer meblağların döviz şeklinde transferi, sermaye yatırımlarından kazançların tekrar yatırılmasına karşı koruyordu, yabancı yatırımcılara tazminat ödemeleri hakkında ve kayıt, vergilendirme, sigorta, ödemelerin dövizle gerçekleştirilmesi, muhasebe ve hesap verme, işçi kabulü, ürünlerin ihracat ve ithali, gümrük vergilendirmesi, menkullerin alımı, toprağın kullanımı, hükümetle imtiyaz antlaşmaları esasında madenlerin aranma ve işletilmesi ve s. gibi konularda yabancı yatırımcının faaliyetine dair bir çok problemin halli ile ilgili bir takım maddeler yürürlüğe giriyordu. 11 ağustos 1992 yılında devlet başkanının emri ile Yabancı Yatırımlar Komitesi kuruldu. Fakat fazla uzun geçmeden 16 aralık 1992 yılında yine devlet başkanının emri ile Devlet Ekonomi ve Planlama Komitesi nde aynı maksatla bir şube kurularak bahsi geçen Yabancı Yatırımlar Komitesi tasfiye edildi. Daha sonra yine Yabancı Yatırımlar Ajansı kuruldu. Grafik 4 ülke ekonomisine yapılan yabancı yatırımlar grafiği. Grafikte görüldüğü gibi yabancı yatırımların çok önemli kısmı petrol sektörüne yapılmış. Million USD ,3 139, ,4 14,9 416, ,5 12,8 78,1 196,3 33, , , ,5 336,2 21,4 546, , , , , Investment in the other sectors of the economy Financial credits Investment in the oil sector 4. Grafik 23 yılında ekonomiye yapılan yabancı yatırımlar $2,3 mlrd. Gibi bir rakama ulaştı ve bu ülke tarihinde en yüksek rakamdır. $1,88 mlrd. aşkın miktar veya genel sermaya akımının %93 nü petrol sektörüne yapılan direkt yatırımlar oluşturuyor. Tabii ki önceki senelerde olduğu gibi bu meblağlar 9

10 ülke ekonomisine kalmıyor, fakat teknik teçhizat ithalatı, malzeme ve petrol antlaşmaları çerçevesinde gerçekleşen hizmetlere harcanıyordu. Nitekim 23 neticelerine göre petrol sektörünün mal ithalatı yaklaşık olarak $7 mln. ulaştı, hizmetler ithalatı ise $1,5 mlrd. yakaladı. Petrol sektörünün dışındaki kısma yapılan yabancı yatırımlar daha çok inşaat, telekomünikasyon ve hizmetler sektöründe toplanıyor. Fakat son senelerde sanayi ve tarım mahsullerinin işlenmesi sektörlerinde yabancı yatırımcıların aktivitesi artmış. Sanayı sektöründe yabancı yatırımlar sadece yeni производств kurulmasına (mesela, Baku steel company gibi) yönelmemekte, aynı zamanda yabancı şirketlerin devlet sanayı kuruluşlarının özelleştirilmesi için yapılan sermaye yatırımları ihaleleri neticelerine göre sahip oldukları sanayı komplekslerin rekonstruksiyon ve gelişmesine de yönelmektedir (mesela, alüminyüm sanayisi bir Hollanda şirketi olan Fondel Metal e, Sumgayıt boru fabrikası Targol Investment Limited İngilis şirketine, Daşkesen dağ-maden fabrikası yine İngilis şirketi olan Aldex Limited e, Bakü Elektrik Ağı ise Türk Barmek şirketine verilmiş). Mali sektör (milli döviz ve kurunun regüle politikası /grafik dahil/ parayı yönetenler ve politikaları) Milli para birimi olan MANAT devlet başkanının 15 haziran 1992 tarihli emri ile kabul edilmiş. Ayrıca manatla birlikte rus rublesi de dedavülde kalmaya devam ediyordu. Değişim kuru1 manat 1 ruble olarak tayin edilmişti. Tedavüle sokulan milli para ilk dönemde hacim ititbarı ile çok ta büyük deyildi eylülü itibarı ile oran olarak nakit paranın %2 kısmını oluşturuyordu. Fakat yavaş yavaş Milli Bankanın manat emisyonu rus rublesini safdışı bırakmaya başladı ve 1993 senesinin sonları itibarıyle tedavülde kalan sadece milli para birimi idi. Devlet başkanının 11 aralık 1993 tarihli emri ile, 1 ocak 1994 tarihinden itibaren manat resmi olarak tek kanuni ödeme vasıtası olmuş. Manat kurunu desteklemek maksadı ile 1992 temmuz ayında devlet başkanının AC nin sabitleştirme döviz fonu kurulması hakkında emri yayınlandı. Bu emre gore döviz fonu araçlarını oluşturmanın kaynağı olarak ihacat kaynakları tayin edilmiş, ve bunların ayrılması için bazı devlet organ ve şirketlerine gereken talimatlar verilmiş. Kısa dönem içinde fon da $1 mln. fazla miktar toplanmış. İstiklalin ilk yıllarında ülkenin döviz rezerveleri esasen Azerbaycan mallarının ihracatı ve kısmen de petrol bonusları hesabına elde ediliyordu. Takib eden yıllarda döviz rezervelerin oluşmasında esas rol petrol bonuslarına, IMF kredilerine ve Milli Bankanın döviz borsasında döviz alımı işlemlerine aitti. Son yıllarda ise ülkenin döviz rezervelerinin oluşmasında en önemli rol PSA nın satışından elde edilen petrol gelirlerine ait. Sabitleştirme döviz fonu 25 nisan 1994 yılına kadar varlığını devam ettirdi. Bu tarihte devlet başkanı AC nin Birleşik Para Fonunun Oluşturulması ve Kullanım Prensipleri Hakkındaki Kanun u imzası ile tastik etti. Bu prensipler genel esaslar, Birleşik Döviz Fonu araçlarının средств Единого döviz 1

11 fonu oluşturulmasındaki kaynaklar ve fon daki средств esas kullanım sahalarını ihtiva eder. Sabitleştirme fonu Birleşik döviz fonuna dahil edilmiş. Birleşik döviz fonu ülke başkanına tabi edilmişti. Fondaki paralarla banka işlemlerinin yapuılması görevi Milli Bankaya verilmişti. Fon daki meblağların oluşması için belirlenen kaynaklar olarak aşağıdakiler tespit edilmişti: Mülkiyet türünden farksız olarak ülke arazisinde ekonomik kuruluş ve kurumlardan ve ihracattan elde edilen döviz ödenekleri, ve yabancı yatırımcıların karlarını ülke dişina çıkarmak için döviz şeklinde ödedikleri vergi; Döviz olarak ödenen gümrük vergi ve ödemeler; Hukuki şahıslarin kaydı için devletin döviz olarak topladığı vergiler; Devlet garantisi ile elde edilen krediler ve ülke dışında yapılan kıymetli kağıtlar satışından elde edilen döviz. Kaydı geçen prensiplere gore Birleşik döviz fonunun mali imkanları sosyal-ekonomik ve s. stratejik proğramlara, milli savunma ihtiyaçlarına, cari devlet harcamalarına (yurtdışındaki diplomatik hizmetler, uluslararası orgütlere azalık ödemeleri, bakanlar kurulunun cari harcamaları ve s.), devlet iç ve dış borçlarının iadesi ve milli para kurunun takviye edilmesine harcanabilirdi. Grafik 5 - ortalama manat kurunun dinamiği. 6 AZM / USD ,5 431,3 3985, ,2 4474,2 4656,6 486, ,8 2 92, Grafik döneminde milli para kurunda yaşanan citti düşüşün sebebi devletin mali imkanlar yetersizliğini para ve kredi emisyonu yolu ile halletme usulundedir sonlarından 1994 sonlarına kadar hükümet sürekli olarak devlet sektöründe mali açığın kapatılması için para emisyonu vasıtası ile ahalinin mali kaynakları çıkartılıyordu. Bu açığın bir kısmı elbette ki Karabağ cephesindeki askeri harekatla ilgili idi. Hakim kanaate göre ağır ekonomik durumun çözum yolu petrol antlaşmalarının imzalanmasından geçiyordu. Ve hükümet bir yandan petrol antlaşmalarını imzalarken bir yandan da IMF in sert malikredi ve bütce politikaları ile ilgili verdiği tafsiyeleri kabul ediyordu. 11

12 1995 yılından 1999 yılının ilk yarısına kadar manatın takviyesi gerçekleşiyordu (daha çok bonuslar ve uluslararası finans kurumlarının verdiği krediler hesabina). Manatın takviyesinin bir takım iç sebebleri olduğu gibi, dış sebepleri de vardı ki bunların arasında Azerbaycanın dış ticaretinde devalüasyon kur siyaseti yürüten erin büyürk ağırlığı. Bu ülkeler esasen Rusya ve Türkiye idi. Milli para kurunun takviyesindeki diğer faktör de ülke vatandaşlarının ülke dışında kazandıkları idi ki bunların bir kısmı Azerbaycana akıyor ve ahalinin ödeme kabiliyeti endeksli talebinin büyümesine yardım ediyordu. Bir başka faktör de ülkenin özelleştirme vauçerleri pyasasında yabancı sermayenin döviz mudaheleleri idi ortalarında manat reel değerini kaybetmeğe başladı. Buna para siyasetini yönetenlerin, temeli 1999 temmuzunda atılan, sıra ile devam ettirilen milli para devalüasyonu sebep olmuştu. Yakın gelecekte, beklenen büyük petrol gelirlerini, hükümet 1999 senesinde kurulan Petrol Fonu hesabına zararsızlaştırmak istiyor ki bunun maksadı manatın keskin biçimde pahalaşmasını önlemektir. Para politikaları konusunda sorumlu olan Milli Banka ve Maliye bakanlığıdır. Sosyal göstergeler (işsizlik, gelirler, fakirlik problemleri) Petrol sektörünün GSMH in ve yatırımların büyümesindeki önemli rolüne rağmen bu sektör istihdamda ve fakirlik problemlerinin hallinde çok ta önemli factor değil. Petrol sektörünün özelliği insane işgücünü çok ta fazla kullanmamasıdır. Dolayısı ile petrol sektörünün ekonominin diğer sektörlerini (değişim kuru vasıtası ile ve yatırımların büyük kismini kendine çekmesi sebebi ile) menfi yönden etkilemesinden başka, petrol sektörü aynı zamanda işsizlik te yaratıyor. 2 yılında petrol sektörü GSMH nin %3 nu teşkil ederken, onun istihdamdaki payı oran olarak %1 oldu. İstihdam artışı petrol sektörüne hizmet eden sektörlerde müşahade ediliyor. Mesela, genel istihdam hacminden hizmet ve istirahat sektörlerinde iş yerleri 199 yılında %9.9 iken, 1998 yılında %18.9 kadar yükseldi. Petrol sektöründeki maaş seviyesi diğer sektörlerindekinden fazladır. 21 yılında petrol sektöründe orta aylık maaş $23 idi, halbuki öteki sektörlerde orta aylık maaş $15 idi. Petrol sektörünün bir başka özelliği de onun ülkenin belli bir noktasında konsantre olmasıdır. Bu ise petrol sanayiinin gelişiminden elde edilen müsbet sosyal efektlerin de aynı noktada konsantre olması ve ülkenin diğer kısımlarına yayılmaması demektir. Ülkede sosyal problemlere sebebiyet veren çok önemli faktörlerden biri de Dağlık Karabağdaki olaylar neticesinde yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmış büyük bir insan kitlesidir. Ülede yaşayan 8 mln. İnsandan 1 milyonu bu konumdadır yılında yapılan ateşkesten sonrakı yıllarda onların 12

13 durumu çok ta iyileşmedi. UNDP raporuna göre döneminde, ahalinin %37 kısmı açlık çekti. Postsovyet döneminde eğitime yapılan harcamalarda da citti azalma yaşandı. Bahsi geçen rapora göre döneminde eğitime yapılan harcamalarda %11 den fazla bir oranda azalma yaşandı. Mesela, Kazakistanda aynı dönemde bu sektördeki harcamalarda ancak %2.2 oranında yaşandı. Aynı şekilde sıhhiye için de yapılan harcamalar 199 yılında GSMH nin %2.7 oranında iken, 1998 yılında %1 oranına düştü. Kazakistanda 1998 yılında sıhhiyeye yapılan harcamalar GSMH nin %2.75 oranında idi yani Azerbaycanın 199 yılında sahip olduğu seviyede. Dünya Bankası mütehassıslarınca %2 ye yakın aile fazla zayıf olarak klasifize edile bilir. 5, fazla kişi işsizdir. Özellikle çok düşük maaş tarımsal sektörlerde, eğitim sektöründe ve s. sektörlerde gözlemleniyor. UNDP verilerine göre Baküde tüketim sepetinin değeri, orta aylık maaşından 3-4 kat yüksektir. Hükümetin resmi verilerine göre ahalinin %49 kısmı fakirlik çizgisinin altında bulunuyor. Ülkede fakirlik seviyesinin azalması için 23 yılında hükümet dönemi için ekonomik büyüme ve fakirliğin azaltılması için proğram kabul etti. Bu proğram uluslararası finans kurumlarınca destekleniyor. 2. Ekonomik islahatlar ve kurumsal gelişme Liberalleşme (fiatların liberalleşmesi, özelleşme ve özel sektörün gelişmesi /GSMH deki özel sektörün payı hakkında grafik dahil, ticaret rejimleri ve döviz tanzimi prensipleri) Fiatların liberalleşmesi süreci konuya ilşkin emrin devlet başkanı tarafınca 2 ocak 1992 yılında imzalanınca başladı. Bu emre göre 6 ocak 1992 yılından itibaren hemen bütün tüketim mallarının ve maddi kaynakların fıatları serbest bırakılmış. İstisna edilen petrol, doğal gaz, bazı petrol ürünleri, elektrik ve termoenerji, değerli metaller, yük taşımacılığı, kamu servisleri, ev kirası, iletişim hizmetleri, kamu ulaşımı, ekmek, tuz, şeker, bitkisel yağ, esas süt mamülleri, çocuk maması, ilaçlar, kibrit ve rakı fiatları idi. Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerde fiatların liberalleşmesinden bir sene sonraki fiat artışları gösterilmektedir. Ülke, yıl Fiat artişi, % Azerbaycan (1992) 29 Rusya (1992)

14 Bulgaristan (1991) 457 Çekoslovakya (1991) 54 Macaristan (1991) 33 Polonya (199) 249 Romanya (1991) ocağında, hükümet, devlet siparişleri sisteminin kalktığını ve ekmek fiatlarına para yardımı yapmaktan imtina edildiğini ilan ederek, ekmek fiatlarının tam liberalleşmesi ile ilgili çok önemli adım attı. Son durum itibarı ile ülkede serbest bırakılmadan kalan enerji resürsleri, bazı kamu servisleri ve kamu ulaşımı fiatlarıdır. Fakat herhalde dikkate almamız gereken, bazı sektörlerde tekellerin hakimiyetidir ve dolayısı ile o sahalarda mal ve hizmetleri fiat ve tarifelerinin pyasaya göre oluşmasından bahsetmek anlamsızdır. Özelleştirme. Genişçaplı devlet mülkiyetinin özelleştirme sürecine hazırlık safhası istiklalin ilk senesinde başladı.. 13 ocak 1992 yılında Milli Meclis ekonomide tekellerin tasfiye edilmesi, devlet ve belediye emlakının özelleştirilmesinin tehiredilemez önlemleri hakkında karar kabul etti. 14 ocak 1992 yılında devlet ekonomik kuruluşlarının özelleştirilmesine hazırlık hakkında, devlet başkanının emri yayınlandı. Özelleştirmeye ilişrin bir sonraki daha önemli adım ise devlet başkanının 23 temmuz 1992 tarihli emri oldu. Bu emre tabi olarak Cumhurreise tabi ve Milli Meclise da hesap verme durumunda olan Devlet Mülkiyeti Devlet Komitesi kuruldu. Yeni oluşan Komite iki ay müddetinde dönemi için devlet özelleştirme proğramı hazırlayıp onu ülke parlamentosuna sunmakla görevlendirildi. 7 ocak 1993 yılında ACMM AC de Devlet Mülkiyetinin Özelleştirilmesi Hakkında kanun kabul etti. Bu kanun özelleştirme objesi olarak AC Devletine ait (özelleştirilmesi yasak olanlar hariç) bütün iktisadi kuruluşlar ve mülkiyet olarak belirledi. (özelleştirilmesi yasaklananlar ise devlet başkanı tarafından MM ne takdim edilip MM tarafından onaylanmalı idi). Kanuna göre özelleştirme milli para esasında yapılmalı idi. 1 mart 1993 yılına kadar proğramın projesi hazırlanıp parlamentoya takdim edilmişti. Fakat 1993 yazının siyasi hadiseleri proğramın kabulünü geciktirmiş. Proğam yalnız 29 eylül 1995 yılında, ve dönemini ihata ederek kabul edilmişti. Bu proğrama göre 1996 yılında vatandaşlara 4 satılabilir çek şeklinde özelleştirme payları verilmiş. Bu çekler sahibi tarafından özelleştirilen kuruluşların hisse senetlerinin alımı için kullanılabilmekte aynı zamanda satıla bilmekte, hedıye edilebilmekte, rehine veya miras olarak bırakılabilmekte idi. Böylece 32 mln. çek paylaştırılmış oldu. Özelleştirmeye katılmak isteyen yabancı yatırımcılar Proğrama göre opsiyon satın almalı idiler (bu 14

ERMENİSTAN ÜLKE HAKKINDA RAPOR. Amerikan Üniversitesine tabi Global Barış Merkezinin Bölgesel Ekonomik İş Grupu

ERMENİSTAN ÜLKE HAKKINDA RAPOR. Amerikan Üniversitesine tabi Global Barış Merkezinin Bölgesel Ekonomik İş Grupu Amerikan Üniversitesine tabi Global Barış Merkezinin Bölgesel Ekonomik İş Grupu ERMENİSTAN ÜLKE HAKKINDA RAPOR Biznes şartları araştırma Azerbaycan Türkiye Gürcistan Ermenistan grupları tarafından esas

Detaylı

AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ

AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ AZERBAYCAN'IN GENEL EKONOMİK DURUMU VE TÜRKİYE İLE EKONOMİK-TİCARİ İLİŞKİLERİ TEMMUZ 2014 BAKÜ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA NO BÖLÜM I 1. GİRİŞ 3 2. SOSYAL VE EKONOMİK

Detaylı

AZERBAYCAN Ülke Bülteni

AZERBAYCAN Ülke Bülteni 2013 AZERBAYCAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Azerbaycan İş Konseyi 0 Genel Bilgiler Resmi adı: Azerbaycan Cumhuriyeti Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Bakü Diğer şehirler: Gence, Nahçıvan, Sumgayıt, Lenkeran,

Detaylı

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003)

KAZAKİSTAN. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2003) Nüfus 15,0 milyon Dil Kazakça. Ayrıca yaygın olarak Rusça. Din Müslüman ( %47), Ortodoks ( %44), Protestan ( %2), diğer ( %7) GSYİH 30,8 milyar $

Detaylı

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir.

Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. Bu metin 28 29 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Balkan Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Balkan Congress

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2

MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER. Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya. Nüfus 2 046 209. Yüzölçümü 25 333 km 2 MAKEDONYA 1. TEMEL EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER Resmi Adı Resmi Dil Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya Makedonca Nüfus 2 046 209 Yüzölçümü 25 333 km 2 Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Sinan YÜZAL Ankara - March, 2012 GÜRCİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus 4,5 milyon Dili Resmi dil: Gürcüce Etnik Yapı: Gürcü (%

Detaylı

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ

GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Bora ESEN Ankara - April, 2011 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ UKRAYNA Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler

Detaylı

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul

Rusya Ülke Raporu. Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Rusya Ülke Raporu Rusya Ülke Günü, 19 Nisan 2010 İSO Odakule Meclis Salonu, İstanbul Sayfa 2 / 2 Author: XXXXXXXX Date: XX-XX-XXXX İçindekiler ÖZET BİLGİLER 5 GENEL EKONOMİK DURUM 7 Genel Ekonomik Yapı

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan Ayşe Oya BENLİ 2008 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi BULGARİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler (2007) Nüfus 7,7 milyon

Detaylı

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent

BELARUS ÜLKE BÜLTENİ GENEL BİLGİLER. Resmi Adı. Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli. Cumhuriyet Başkent BELARUS ÜLKE BÜLTENİ 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı Belarus Cumhuriyeti Bağımsızlık Tarihi 25 Ağustos 1991 Yönetim Şekli Cumhuriyet Başkent Minsk Yüzölçümü 207.600 Km² Nüfusu 9 milyon 463 bin (Şubat 2012)

Detaylı

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış

İkinci Bölümde Rusya Federasyonunun ekonomik yapısı, 1991 sonrası ülkede yapılan ekonomik reformlar, başlıca makroekonomik göstergeler, Rusya nın dış GİRİŞ Rusya ve Türkiye nin bulunduğu jeopolitik konum çok önemli bir noktadadır. Yüzyıllardır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklar günümüzdede stratejisini korumaktadır. Ortadoğu, Kafkaslar,

Detaylı

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni

ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni 2012 ÖZBEKİSTAN Ülke Bülteni DEİK / Türk Özbek İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi adı: Özbekistan Cumhuriyeti (1 Eylül 1991) Yönetim şekli: Cumhuriyet Başkent: Taşkent İdari yapı: 12 bölge, 1 özerk cumhuriyet*

Detaylı

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ

TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-74 TURKMENISTAN ÜLKE PROFİLİ, MEVZUAT VE TÜRK GİRİŞİMCİLERİ Hazırlayan: Selçuk Tayfun OK Volkan AYDOS İSTANBUL Bu eserin tüm telif hal

Detaylı

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley)

1999 2000 2001 2002 2003 GSYİH (piyasa fiyatlarıyla milyar Ley) ROMANYA ÜLKE PROFİLİ Temel Sosyal Ve Ekonomik Göstergeler Nüfus 22 355 551 (Temmuz 2004 tahmini) Dil Romence. Ayrıca yaygın olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca Din Ortodoks (%87), Protestan

Detaylı

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince

iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince iş dünyası için gürcistan REHBERi HAZIRLAYANLAR dr. Hüseyin TUTaR Evren demir Muhammet demir Orhan Gazi ince şubat 2013 COPYRIGHT 2013 SERKA ISBN: 978-605-63661-3-0 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI SURİYE ARAP CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Nisan 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I SURİYE HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği...1 1.2. Kısa Tarihçe...2 1.3. Siyasi Yapı...2 1.4. Sosyo-Ekonomik

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

BİR TÜRK MÜTEAHHİT FİRMANIN YURTDIŞINDA (AZERBAYCAN) YAPIM ÖNCESİ PROJE YÖNETİM PLANI REHBERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh.

BİR TÜRK MÜTEAHHİT FİRMANIN YURTDIŞINDA (AZERBAYCAN) YAPIM ÖNCESİ PROJE YÖNETİM PLANI REHBERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR TÜRK MÜTEAHHİT FİRMANIN YURTDIŞINDA (AZERBAYCAN) YAPIM ÖNCESİ PROJE YÖNETİM PLANI REHBERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Adem HERSEK Anabilim Dalı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU

ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE MAYIS 2014 1 ÖZBEKİSTAN ÜLKE RAPORU ÜLKE KİMLİGİ Resmi Adı: Yönetim Biçimi: Cumhurbaşkanı: Başbakan: Başkent: Özbekistan Cumhuriyeti Başkanlık Tipi Cumhuriyet İslam Kerimov

Detaylı

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ

GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ GÜRCİSTAN ÜLKE PROFİLİ TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER, 2004 Yüzölçümü 69 700 km² Dil Gürcüce %71 (resmi), Azeri %6, Ermenice %7, Rusça %9, diğer %7 Nüfus 4,32 milyon (tahmini) Başkent Tiflis Başlıca

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU KONYA TİCARET ODASI YUNANİSTAN CUMHURİYETİ Etüd-Araştırma Servisi Haziran 2009 İÇİNDEKİLER Giriş iii Tablolar Listesi...iv Kısaltmalar Listesi...v BÖLÜM I YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Ülke Kimliği.1

Detaylı

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012

Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 Tacikistan Ülke Bülteni Mart 2012 GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tacikistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Başkenti : Duşanbe Başlıca Kentleri : Duşanbe, Murgob, Khorugh, Tursunzade, Khojand İdari Yapı : 2 vilayet,

Detaylı

BREZİLYA ÜLKE RAPORU

BREZİLYA ÜLKE RAPORU BREZİLYA ÜLKE RAPORU İÇİNDEKİLER A. Siyasi ve İdari Yapı B. Nüfus ve İşgücü Yapısı C. İstihdam ve işgücü İstatistikleri D. Coğrafi Konumu E. Doğal Kaynakları F. Dahil Olduğu Uluslarası Anlaşmalar I. BÖLÜM

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU

MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MACARİSTAN ÜLKE RAPORU MÜSİAD Ticaret Heyeti Programı T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Himayelerinde 16-18 Şubat 2014 - Macaristan Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Temel Sosyal Göstergeler Kaynak: The

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA

istanbul TiCARET ODASI Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 Yayın No 1987/17 FINLANDIYA istanbul TiCARET ODASI Yayın No 1987/17 Ülke Etüdlerı Dizisi No: 33 FINLANDIYA istanbul-1987 fj!!t LEBİB YA LKIN l'a.yf:"r!lari 'iiii/1 VE BASlM /ŞLERI A.. Ş. Tel: 152 ll 001 S Hat İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ BİRİNCİ

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum

YUNANİSTAN. 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler. 2.Genel Ekonomik Durum YUNANİSTAN 1. Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler Resmi Adı Resmi Dil Nüfus Yüzölçümü Başkenti Başlıca Şehirler Komşu Ülkeler Etnik Yapısı Azınlıklar Helenik Cumhuriyet Yunanca 10,9 milyon Toplam 131

Detaylı