erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "erlendirmesi Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek Taslak Rapor ubat www.erm.com"

Transkript

1 erlendirmesi Taslak Rapor ubat Daha rekabetçi bir dünyada sürdürülebilir çözümler üretmek

2 TASLAK Denizli DGKÇŞ ERM GmbH Frankfurt Siemensstrasse 9 D Neu-Isenburg Tel.: +49 (0) 61 02/206-0 Fax.: +49 (0) 61 02/ sel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Taslak Rapor Ofisler Hamburg Daimlerstrasse 71b D Hamburg Tel.: + 49 (0) 40/ Fax: + 49 (0) 40/ Şubat 11, 2010 Köln Gustav-Heinemann-Ufer 58 D Köln Tel.: + 49 (0) 2 21/ Fax: + 49 (0) 2 21/ Stuttgart Kurze Straße 40 D Filderstadt Tel.: +49 (0) 7 11/ Fax: +49 (0) 7 11/ Yönetim Direktörü Martin Gundert RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş., için hazırlanmıştır. Istanbul Ofisi, Etiler; Ergin Sokak No: 5, Beşiktaş - Istanbul PROJECT NO. P Bölge Mahkemesi HRB Ust.-Id Nr. (VAT No.) DE Banka Detayları Commerzbank, Neu-Isenburg Konto-Nr.: BLZ: SWIFT: COBADEFF 504 IBAN DE Deutsche Bank, Darmstadt Konto-Nr.: BLZ: SWIFT: DEUTSCHDEFF 508 IBAN DE Kanyakları Yönetim Grubu Üyesi

3 Bu rapor, müşteriyle yapılan ve Environmental Resources Management in Genel Ticari Şartları ve Koşullarını içeren Sözleşemin şartları doğrultusunda, müşteri tarafından anlaşma yoluyla bu işe tahsis edilen işgücü ve kaynaklar gözönünde bulundurularak, her türlü makul beceri, dikkat ve özenle ERM GmbH (ERM) tarafından hazırlanmıştır. ERM GmbH yukarıda verilen kapsamın dışındaki her konuda müşteriye veya başkalarına karşı her türlü sorumluluğu reddeder. Bu rapor müşteri için gizlidir ve ERM GmbH, niteliği ne olursa olsun, bu raporun ya da herhangi bir kısmının ifşa edildiği üçüncü taraflara dair hiçbir sorumluluk kabul etmez. Anılan tarafların her biri raporu riski kedisine ait olacak şekilde kuulanır. ERM GmbH Neu-Isenburg, Şubat 11, 2010 Klaus Kaiser Proje Direktörü Margarete Langer Proje Müdürü ÇSED 800 MW CCPP, DENIZLI, TURKIYE 2

4 ĐÇĐNDEKĐLER 1 GĐRĐŞ ÇALIŞMANIN AMACI PROJENĐN SAHĐPLERĐ PROJENĐN ARKA PLANI Proje Tipi ve Boyutu Projenin Konumu PROJE HAZIRLAMA AŞAMASI PROJE ĐÇĐN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ RAPOR ĐÇERĐĞĐNĐN KISA ÖZETĐ PROJENĐN AÇIKLAMASI PROJEYE DUYULAN ĐHTĐYAÇ PROJENĐN KURULUŞU VE ALTYAPI BAĞLANTISI PLANLAMA AŞAMASININ AYRINTILARI PROJE SAHASI TESĐSĐN DĐKKATĐ ÇEKEN ÖZELLĐKLERĐ ELEKTRĐK ÜRETĐM SÜRECĐNĐN AÇIKLAMASI TESĐSĐN ĐŞLETĐLMESĐ SAHA YERLEŞĐMĐ ĐŞLETME TÜKETĐMĐ VE ÇEVREYE SALIMLAR Özet Yakıt Tüketimi Havaya Yapılan Emisyonlar Gürültü Emisyonları Su Temini ve Atıksu Tehlikeli Maddeler Katı Atıklar Tüketim ve Salım Özeti KĐRLĐLĐK AZALTMA TEDBĐRLERĐ VE ĐZLEME Havaya Yapılan Emisyonlar Gürültü Emisyonları ve Titreşimler Çıkış Sularının Đzlenmesi YANGINA KARŞI KORUMA, GÜVENLĐK VE EMNĐYET ÖZELLĐKLERĐ ĐŞLETME YÖNETĐMĐ VE PERSONEL Tesis Đşletmesi Personel Tesis ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLĐK (ÇSG) YÖNETĐMĐ 2-37 ÇSED 800 MW CCPP, DENIZLI, TURKIYE 3

5 2.14 YAPIM FAALĐYETLERĐ VE PROGRAMI Genel Đnşaat Faaliyetleri Đnşaat Programı ve Zaman Çizelgesi Đnşaatta Đşgücü Şantiye Emniyeti Đnşaat Sırasında, Sağlık ve Güvenlik PROJENĐN KIYASLAMASI Genel Performans Göstergeleri PROJENĐN AÇIKLAMASI ALANIN GENEL GÖRÜNÜMÜ Genel Düşünceler Çalışma alanı Veri Mevcut Durum Raporunun Yapısı PROJE SAHASININ KONUMU TOPOGRAFI, ARAZI KULLANIMI VE MEKANSAL PLANLAMA Topografi Arazi kullanımı Mekansal planlama JEOLOJĐ Bölgesel Jeoloji Sahanın Jeolojisi Özel tedbir gerektiren alanlar Tektonikler TOPRAKLAR HĐDROJEOLOJĐ Yeraltı Suyunun Kalitesi Yeraltı Suyunun Kullanılması HĐDROLOJĐ YÜZEY SUYU KALĐTESĐ ĐKLĐM Genel Đklim Koşulları HAVANIN KALĐTESĐ Đlgili Alan ve Mevcut Veriler Proje Alanındaki Emisyon Hava Kalitesinin Đzlenmesi Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ 3-44 ÇSED 800 MW CCPP, DENIZLI, TURKIYE 4

6 Giriş sel Gürültü Ölçümleri Ulusal ve Uluslararası sel Gürültü Standartları ve Kılavuzları sel Gürültü Durumunun Değerlendirilmesi FLORA VE FAUNA Genel Düşünceler Bölgenin ve Proje Sahasını Ekolojik Ortamı Habitatlar Flora Fauna PEYZAJ VE DOĞAL GÖRÜNÜM KÜLTÜR MĐRASI SOSYOEKONOMĐK KOŞULLAR Giriş Mevcut Durum Bilgilerinin Toplanmasında Kullanılan Yöntem Đdari Kurumlar/Sosyokültürel Ağlar Demografik Bilgiler Arazi Mülkiyeti Geçim ve Đstihdam Altyapı Alandaki Belli Başlı Kalkınma Sorunları ALTERNATĐFLER "HĐÇBĐR ŞEY YAPMAMA" SEÇENEĞĐ ALTERNATĐF SAHALAR ELEKTRĐK ÜRETĐMĐ TEKNOLOJĐSĐ VE YAKIT ALTERNATĐFLERĐ Yakıt Alternatifleri Alternatif Elektrik Üretim Teknikleri Đşlem Teknolojisi ÖNGÖRÜLEN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKĐLER ĐLE ÖNLEMLERĐ ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ SÜRECĐ Genel Giriş Değerlendirme Yöntemi Değerlendirmenin Đçeriği HAVA KALĐTESĐ 5-3 ÇSED 800 MW CCPP, DENIZLI, TURKIYE 5

7 5.2.1 Genel Ulusal ve Uluslararası Standartları ve Kılavuzları Đşletme Döneminde Atmosfere Yapılan Emisyonlar Elektrik Santralinin Đşletme Dönemi için Hava Kalitesi Değerlendirmesi Önlemler Đnşaat Faaliyetleri Sırasında Atmosfere Yapılan Emisyonlar Đnşaat Sırasında Önlemler ĐKLĐM ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLER Yerel ve Bölgesel Đklim Yerel Sıcaklık Sera Etkisi GÜRÜLTÜ ETKĐSĐ Giriş Yeni Elektrik Santrali Faaliyetinin Gürültü Etkisi Modellemesi Önlemler Đnşaat Gürültüsü Titreşim ARAZĐ KULLANIMI ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLER TOPRAKLAR VE JEOLOJĐ ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLER Đnşaat sırasındaki önlemler Đşletme sırasındaki önlemler YERALTI VE YÜZEY SULARI ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLER Đnşaatın Olası Etkileri Yeraltından Su Çıkarmanın Etkileri Önlemler Đşletme Sırasındaki Diğer Olası Etkiler Atıksu Deşarjının Etkileri FLORA, FAUNA VE YAŞAM ALANLARI ÜZERĐNDEKĐ ETKĐLER Elektrik Santralinin Đşletme Dönemindeki Olası Etkiler Đnşaat Sırasındaki Etkiler GÖRSEL ETKĐLER Önlemler ARKEOLOJĐ, TARĐH VE KÜLTÜR MĐRASI KATI ATIK YÖNETĐMĐ ELEKTRĐK VE MANYETĐK ALANLAR (EMA) BÜYÜK KAZA TEHLĐKELERĐ Tehlikelerin Belirlenmesi Đş Güvenliği ve Sağlığı Acil Durum Müdahale Planı (ADMP) DOĞAL AFET RĐSKĐ Sismik Risk Taşkın Riski DĐĞER TESĐSLER VEYA FAALĐYETLERLE ETKĐLEŞĐM 5-47 ÇSED 800 MW CCPP, DENIZLI, TURKIYE 6

8 Sanayi Tesisleri Hava Trafiği Yerel ulaşım ve yollar SOSYAL VE SOSYOEKONOMĐK ETKĐLER Giriş Arazi ve Doğal Kaynak Üzerine Etkiler Sosyal Ağlar ve Altyapı Üzerindeki Etkiler Artan Sağlık Riskleri Ekonomik Etkiler Önlemler ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĐM PLANI (ÇSYP) GENEL Đnşaat Đşletme HALKIN KATILIMI VE BĐLGĐLENDĐRĐLMESĐ GĐRĐŞ KATILIMIN HEDEFLERĐ ÇSED KAPSAMINDAKĐ KATILIMLAR Genel Katılım Planı Katılım Faaliyetlerinin Özeti Katılımın başlangıç bulguları ĐNŞAAT ÖNCESĐ, ĐNŞAAT VE ĐŞLETME AŞAMALARINDAKĐ ĐLETĐŞĐM STRATEJĐLERĐ ŞĐKAYET MEKANĐZMASI 7-12 EKLER Ek A: Ek B: Ek C: Ek D: Ek E: Ek F: Proje Haritaları, Vaziyet Planları Hava Dağılım Modellemesi Ses Tahmini Sonuçları Jeoloji Flora & Fauna Araştırması Sosyo-ekonomik Araştırma NOT Taslak Rapor Đngilizce olarak hazırlanmış ve ERM tarafından tasdiklenmiştir. Yayınlanma amacıyla bu belge Türkçe ye tercüme edilmiştir. Herhangi bir çelişki ya da tutarsızlık durumunda Đngilizce sürüm geçerli olacaktır. ÇSED 800 MW CCPP, DENIZLI, TURKIYE 7

9 TASLAK RAPOR ERM GmbH Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali sel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Taslak Rapor 1 Giriş ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-I

10 1. BÖLÜMÜN ĐÇĐNDEKĐLER 1 GĐRĐŞ ÇALIŞMANIN AMACI PROJENĐN SAHĐPLERĐ PROJENĐN ARKA PLANI Proje Tipi ve Boyutu Projenin Konumu PROJE HAZIRLAMA AŞAMASI PROJE ĐÇĐN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ RAPOR ĐÇERĐĞĐNĐN KISA ÖZETĐ 1-6 ŞEKĐLLER LĐSTESĐ Şekil 1-1 Proje Alanı ve Projenin Konumu 1-4 ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-II

11 1 GĐRĐŞ 1.1 ÇALIŞMANIN AMACI RWE Holding A.Ş. ve Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin kurduğu bir ortak girişim şirketi olan RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş. (RWE&TURCAS), Türkiye'de Denizli yakınlarında kurulu gücü yaklaşık 800 MW olan bir doğal gaz kombine çevrim santrali (DGKÇS) inşa etme ve işletme (Proje) niyetindedir. Türk çevre yönetmelikleri uyarınca bu Proje için bir çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması zorunludur. Şubat 2008'de RWE&TURCAS (eski adıyla E.ON &Turcas 1 ), Projenin çevre onayını almak amacıyla ve Orman Bakanlığına (ÇOB) sunulacak başvuru dosyasının hazırlanması için Đstanbul'dan yerli danışmanlık şirketi Tugal Teknolojileri (TÇT) ile birlikte Ankara'dan Ekotest Danışmanlık ve Test Ltd. Şti. (Ekotest) ile sözleşme yapmıştır. Ayrıca, RWE politikasının gerekliliklerinin ve muhtemel uluslararası Proje finansörlerinin beklentilerinin karşılanması için RWE&TURCAS Mayıs 2008'de, ilave çalışmaların yapılması ve destekleyici bilgilerin daha geniş kapsamlı bir sel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) raporunda derlenmesi amacıyla ERM'nin (Frankfurt ofisi / Almanya) liderliğini yaptığı ve Ekotest ile birlikte TÇT tarafından yerel olarak desteklenen bir danışman ekibiyle sözleşme yapmıştır. ÇSED, Ekvator Prensipleri ve IFC Uygulama Standartları gibi uluslararası standartlara ve uygulamalara uyacak şekilde tasarlanmıştır. ERM Projenin halkın katılımı ve bilgilendirilmesi faaliyetlerinde RWE&TURCAS'a destek olmaktadır. ÇSED Raporu muhtemel finansörler için Projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesine girdi olarak hizmet edecektir. sel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Projenin tasarımı, inşası, işletilmesi ve faaliyetine son verilmesinin çevresel ve sosyal açıdan kabul edilebilir ve gerek ulusal, gerekse uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirileceğinin güvence altına alınması için gerekli olan önlemler ve izleme tedbirlerinin ana hatlarını belirler. 1 E.ON projedeki hisselerini RWE ye satmıştır.(daha fazla bilgi için bölüm 1.2 ye bakınız) ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-1

12 1.2 PROJENĐN SAHĐPLERĐ Bu Proje, tamamı Alman RWE AG nin sahibi olduğu Türk RWE Holding A.Ş. ile Türk Turcas Elektrik Üretim A.Ş. 'nin %70'e %30 hisse oranıyla oluşturduğu bir ortak girişim tüzelkişisi olan RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş.'ye (RWE&TURCAS, Yatırımcı) aittir yılının Mart ayında eski proje sahibi E.ON Holding A.Ş. E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. deki hisselesini RWE Holding A.Ş. ye satmış ve Haziran 2009 da şirket RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş. adını almıştır. Bu şirket 800 MW kurulu gücünde doğal gaz yakıtlı kombine çevrim bir enerji santralının tasarımı, inşaası ve işletilmesinden sorumludur. DGKÇS nin inşaası ve işletmesi için eski şirket ismi ile ve Orman Bakanlığı ından alınan ÇED Olumlu Kararı, DSI tarafından verilmiş olan yer altı suyu arama izni, EPDK tarafından verilen Elektrik Üretim Lisansı (Bölüm 2.2 ye bakınız) gibi tüm izinler ve onaylar yeni ismi ile RWE&TURCAS için de geçerlidir. Bunun yanısıra hisse devri ve firma ismi değişikliği ilgili tüm kuruluşlara bildirilmiştir. RWE AG 'in üzerinde çalışanı olan ve yaklaşık 49 milyar Avro'yu (2008) aşan bir ciroya sahip Alman enerji hizmet kuruluşu şirketidir. RWE Avrupa'da önde gelen özel enerji şirketlerinden biridir. RWE nin faaliyet alanları şunlardır: Elektrik enerjisi üretimi Đletim Dağıtım ve toptan satış Satış ve alımsatım Doğal gaz RWE, 2008 yılında hızla gelişen Türkiye enerji piyasasına girme kararı almıştır. RWE AG nin Türkiye deki iştirakı olan RWE Holding A.Ş Şubat ında Đstanbul da kurulmuştur. TURCAS Petrol A.Ş., Türkiye'de ilk özel petrol Dağıtım Şirketi olarak 1931'de kurulmuş ve anonim şirket statüsüne dönüştürülmüş Türk Petrol ve Madeni Yağlar A.Ş.'nin halefidir. Türk Petrol 1988'de British CASTROL ile birlikte Turcas Petrolcülük A.Ş.'yi kurmuştur. 1992'de Tabaş Petrolcülük A.Ş. şirket hisselerinin çoğunu satın almıştır. 1999'da Tabaş Petrolcülük A.Ş. ile Turcas Petrolcülük A.Ş.'nin birleşmesi sonucunda şirket adını Turcas Petrol A.Ş. olarak değiştirmiştir. 2005'te TURCAS, yakıt, madeni yağlar (nafta), perakende ve ticari satış, pazarlama ve dağıtım sahalarında Shell Türkiye ile Kısmi Ayrılma Duyurusu uyarınca Şirket Ortaklık Sözleşmesinin sonucu ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-2

13 olarak Shell ve Turcas Petrol A.Ş. (STAŞ) adında yeni bir ortaklık kurmuştur. Hisselerinin %30'unun TURCAS'a ait olduğu STAŞ, EPDK'dan gerekli belgeleri aldıktan sonra, Temmuz 2006'da faaliyetine başlamıştır. STAŞ yılda 4 milyon tonun üzerinde olan kendi petrol ürünlerini Türkiye çapındaki (Shell markalı) 1300 benzin istasyonunda pazarlamaktadır. 75 yıllık geçmişi ve petrol sanayinde kurduğu ortaklıkları ile deneyiminden gelen küresel kültür açısından zenginliği ile Türk enerji sanayinin yegane serbest şubesi olan TURCAS, enerji sanayisinin elektrik enerjisi ve doğal gaz gibi özelleştirilen diğer dallarında üretim ve yatırım yapan "Bölgesel ve Entegre Enerji Kuruluşu" haline gelme hedefine doğru ilerlemektedir. Petrol ürünleri perakendecisi olarak kurulmuş olan Turcas kendisini bir enerji holding şirketine dönüştürmektedir. Turcas halihazırda Shell ve Turcas Ortaklığındaki hisselerin %30'una sahiptir ve enerji sektörünün diğer kesimlerine genişleme konusunda çalışmaktadır. 1.3 PROJENĐN ARKA PLANI Proje Tipi ve Boyutu DGKÇS Projesi, ulusal şebekenin elektrik üretim kapasitesini artıran yaklaşık 800 MW'lık bir doğal gaz kombine çevrim santralinin tasarımını, mühendisliğini, inşaasını, devreye alma, işletilme ve bakımını içerir. Tesis iki adet endüstriyel tip gaz türbini, iki adet atık ısı kazanı ve bir adet buhar türbini ile tüm gerekli yardımcı ve yan sistemler ve ekipmanla yapılandırılacaktır. Đletim hatları ile gaz boru hattı bu Projenin parçası değildir ve Türkiye Elektrik Đletim A.Ş., TEĐAŞ, ile Boru Hatları ile Petrol Taşımacılık A.Ş. BOTAŞ'ın sorumluluğundadır. DGKÇS'nin toplam sermaye yatırımı yaklaşık olarak 600 milyon Avro tutarındadır Projenin Konumu Denizli DGKÇS için seçilen saha, Ege bölgesinde, Đzmir'in 280 km güneydoğusunda, Denizli kentinin yaklaşık 35 km doğusunda bulunmaktadır. Saha, Denizli Đli Honaz Đlçesi Kaklık Belediyesinin 1,8 km kuzeyinde yer alır. ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-3

14 Şekil 1-1 Proje Alanı ve Projenin Konumu 1.4 PROJE HAZIRLAMA AŞAMASI RWE&TURCAS kalifiye bir uluslararası anahtar teslim MSĐ (Mühendislik- Satınalma-Đnşaat) yüklenici olarak METKA yı seçmiş ve seçmiş, 27 Ekim 2009 tarihinde taraflar arasında bir sözleşme imzalanmıştır. Bu ÇSED çalışmasında gerekli olduğu tespit edilen tedbirlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla, ÇSED'nin tesis tasarımı ve proje uygulamasıyla ilgili çevresel ve sosyal bulguları, RWE&TURCAS tarafından dikkate alınacaktır. ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-4

15 Đnşaat başlangıcı kesin olmamak üzere 2010 yılının ilk çeyreği olarak planlanmıştır. Elektrik üretimine 2012 yılının sonunda başlanması hedeflenmiştir. 1.5 PROJE ĐÇĐN ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ RWE&TURCAS ÇSED'nin hazırlandığı sırada yerel ÇED'i ve Orman Bakanlığına (ÇOB) sunmuş ve inşaat ruhsatının ön şartı olan ÇOB'nın olumlu kararını 5 Kasım 2008'de almıştır. TÇT-Ekotest tarafından hazırlanan yerel ÇED Türk makamlarının çevresel iznini almayı hedeflemişken, bu ÇSED Raporu aralarında Ekvator Prensipleri Mali Kurumlarının (EPFI) da yer aldığı projenin muhtemel finansörlerinin çevresel ve sosyal gerekliliklerini karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. ÇSED Raporu bu kuruluşlara Projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesi için girdi olarak hizmet edecektir. Türk mevzuatına göre 17 Haziran 2008'de resmi bir halkın katılımı toplantısı düzenlenerek proje TÇT-Ekotest ve ÇOB tarafından Kaklık'ta halka sunulmuştur. Uluslararası ÇSED çalışması için bu toplantı prensipte kapsam oluşturma toplantısı olarak görev görmüştür. ÇSED kapsam oluşturma toplantılarına yönelik uluslararası en iyi uygulamalara koşut olması için Haziran 2008'deki halkın katılımı toplantılarından önce şu ilave faaliyetler gerçekleştirilmiştir: Đlgili paydaşlara başlangıç bilgilerini sağlamak amacıyla bir Proje Broşürü (Haziran 2008) hazırlanmıştır. Paydaşlar halkın katılımı ve bilgilendirilmesi planıyla (HKBP) belirlenmiştir. Bu bilgiler Yatırımcı tarafından ilk olarak Haziran 2008'de bir Web sitesinde 2 Türkçe ve Đngilizce olarak da yayınlanmıştır. Đlave halk bilgilendirme toplantıları Temmuz 2008'de gerçekleştirilmiştir (c.f. Bölüm 7). Bu ÇSED, elektrik santralinin inşası ve işletilmesiyle ilişkili olası çevresel ve sosyal etkiler üzerinde yapılan değerlendirmenin bulgularını sunar. Ayrıca belirlenen olası etkilerden kaçınılması veya bu etkilerin hafifletilmesi ile bunların uygulamalarının yönetilmesi için gerekli tedbirler ile ilgili standartlara uygunluğun izlenmesini açıklar. Bu, Projenin tasarımı, inşası, işletilmesi ve faaliyetine son verilmesinin çevresel ve sosyal açıdan kabul 2 Aslı olan site şu anda olarak yayınlanmaktadır. ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-5

16 edilebilir ve gerek ulusal, gerekse uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirileceğinin güvence altına alınması için ÇSED'nin sel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) bölümüne dahil edilmiştir. RWE&TURCAS tarafından verilen, Projeyle ilgili ayrıntıları temel alan bu ÇSED, Proje bileşenlerinin tesis sahasındaki muhtemel çevresel ve sosyal/sosyoekonomik etkilerinin değerlendirmesini içerir. Değerlendirmeler, mevcut başlangıç koşullarına göre olağan olmayan işletme riskleri ile Proje yapılarının varlığıyla ilgili etkiler dahil olmak üzere, inşaat ve işletmeye yönelik olarak yapılmıştır. Aynı zamanda diğer mevcut veya planlanan gelişmelerle birlikte birikerek artan etkiler de göz önünde bulundurulmuştur. Etkilerin değerlendirilmesinde başvuru kaynağı olarak ulusal ve uluslararası standartlar kullanılmıştır. Başvuru standartları özellikle Uluslararası Mali Đşbirliğinin (IFC) çevresel ve sosyal rehber belgeleri ile Performans Standartları (PS) ve Avrupa Birliğinin Varolan En Đyi Teknikler (BAT) Başvuru Belgeleridir (BREF). Bu ÇSED raporu ERM (Frankfurt ofisi) tarafından hazırlanmış ve yerel olarak TÇT-Ekotest tarafından desteklenmiştir. Başlangıç durumunu TÇT-Ekotest derlemiş ve saha ziyaretleri, saha incelemeleri ve danışma toplantıları sırasında yerel halk, kamu ve sivil toplum kuruluşları ve kurumlara yönelik irtibat ortağı olarak görev yapmıştır. 1.6 RAPOR ĐÇERĐĞĐNĐN KISA ÖZETĐ ÇSED Raporunun yapısında saptanmış uluslararası ÇSED uygulaması rehber alınmıştır. Raporun geri kalanı aşağıdaki bölümler halinde yapılandırılmıştır: 2. Bölümde Projenin gerektirdiği veya Proje için gerekli olan her türlü ilişkili faaliyet ile onay ve uygulama için önerilen program dahil olmak üzere, projenin gerekçesi, konumu, Proje tipi ve Yerleşimi, Projenin bileşenleri, işletme büyüklüğünü içerecek şekilde Projenin bir açıklaması verilmiştir; 3. Bölümde fiziksel ve ekolojik kaynaklar ile sosyoekonomik koşullar dahil olmak üzere, Proje çevresindeki alanın başlangıç koşullarının açıklaması yapılmıştır. 4. Bölümde Proje sahibi tarafından Proje için etüt edilen seçeneklerin bir incelemesi yer alır ve bu Projenin gazla çalışan santraller konusundaki mevcut sanayi standartlarına göre kıyaslaması dahil edilmiştir; ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-6

17 5. Bölümde Projenin muhtemel olumlu ve olumsuz çevresel ve sosyal etkileri tahmin edilerek değerlendirilir ve uygun hafifletici tedbirler belirlenir; 6. Bölümde hafifletme tedbirlerinin uygulanması için gerekli eylemler, izleme ve sorumlulukları açıklayan sel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) ortaya konur; 7. Bölümde halkın ve paydaşların Projenin geliştirme sürecine dahil edilmesi için girişilen süreç ile alınan paydaş görüşleriyle ilgili raporlar açıklanır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere Eklerde destekleyici bilgiler verilmiştir: Ek A: Proje Haritaları, Yerleşimler Ek B: Hava Dağılım Modellemesi Ek C: Gürültü Tahmini Sonucu Ek D: Jeoloji Ek E: Flora ve Fauna Araştırması Ek F: Sosyoekonomik Araştırma ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 1-7

18 TASLAK RAPOR ERM GmbH Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali sel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Taslak Rapor 2 Projenin Açıklaması ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 2-I

19 2. BÖLÜMÜN ĐÇĐNDEKĐLER 2 PROJENĐN AÇIKLAMASI PROJEYE DUYULAN ĐHTĐYAÇ PROJENĐN KURULUŞU VE ALTYAPI BAĞLANTISI PLANLAMA AŞAMASININ AYRINTILARI PROJE SAHASI TESĐSĐN DĐKKATĐ ÇEKEN ÖZELLĐKLERĐ ELEKTRĐK ÜRETĐM SÜRECĐNĐN AÇIKLAMASI TESĐSĐN ĐŞLETĐLMESĐ SAHA YERLEŞĐMĐ ĐŞLETME TÜKETĐMĐ VE ÇEVREYE SALIMLAR Özet Yakıt Tüketimi Havaya Yapılan Emisyonlar Gürültü Emisyonları Su Temini ve Atıksu Tehlikeli Maddeler Katı Atıklar Tüketim ve Salım Özeti KĐRLĐLĐK AZALTMA TEDBĐRLERĐ VE ĐZLEME Havaya Yapılan Emisyonlar Gürültü Emisyonları ve Titreşimler Çıkış Sularının Đzlenmesi YANGINA KARŞI KORUMA, GÜVENLĐK VE EMNĐYET ÖZELLĐKLERĐ ĐŞLETME YÖNETĐMĐ VE PERSONEL Tesis Đşletmesi Personel Tesis ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLĐK (ÇSG) YÖNETĐMĐ YAPIM FAALĐYETLERĐ VE PROGRAMI 2-39 ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 2-II

20 Genel Đnşaat Faaliyetleri Đnşaat Programı ve Zaman Çizelgesi Đnşaatta Đşgücü Şantiye Emniyeti Đnşaat Sırasında, Sağlık ve Güvenlik PROJENĐN KIYASLAMASI Genel Performans Göstergeleri 2-51 TABLOLAR LĐSTESĐ Tablo 2-1 Yakıtın (Doğal Gaz) Bileşimi 2-13 Tablo 2-2 Elektrik santralinin emisyon özellikleri ve ilgili emisyon standartları 2-15 Tablo 2-3 Bacaların teknik özellikleri ve emisyon parametreleri 2-15 Tablo 2-4 Doğal gaz kombine çevrim santralinin (DGKÇS) su talebi (bütün rakamlar detay mühendislik aşamasında güncellenecektir.) 2-17 Tablo 2-5 Yüzey Su Kütlesine Deşarj için Atıksu Kalitesi Seviyeleri 2-24 Tablo 2-6 Türk Sulama Suyu Sınıfları 2-25 Tablo 2-7 Arıtma Öncesi Atıksu Kalitesi 2-26 Tablo 2-8: Elektrik santralinin tüketim ve salımları 2-28 Tablo 2-9 DGKÇS'nin teşkilatı 2-35 Tablo 2-10 Elektrik santrali personelinin sayısı 2-36 Tablo 2-11: Tesis Đnşaatının Belli başlı Aşamaları ve Faaliyetleri Ön Zaman Çizelgesi 2-42 Tablo 2-12: IFC ve AB değerlerine kıyasla DGKÇS'nin verimlilik ve emisyon parametreleri 2-52 ŞEKĐLLER LĐSTESĐ Tablo 2-1 Elektrik Arz ve Talebi 2-1 Şekil 2-1: DGKÇS Sahasının Yer Haritası 2-5 Şekil 2-3 Bir DGKÇS'nin genel akış şeması (iki GT/AIK ünitesi artı bir BT'ye sahip yapılandırma) 2-9 ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 2-III

21 2 PROJENĐN AÇIKLAMASI 2.1 PROJEYE DUYULAN ĐHTĐYAÇ Geçen yıllarda Türkiye önemli bir ekonomik büyüme görmüştür ve bu hızlı yükselişe paralel olarak elektrik talebinde de artış gerçekleşmiştir. Türkiye'de elektrik talebinin uzun vadeli artış hızı yılda yaklaşık %10'la yüksek seviyededir. Ekonominin kalkınmasına yönelik tahmin 2020'ye kadar orta ile yüksek ekonomik büyüme oranları olacağını göstermektedir. Buna karşılık enerji taleplerinde artış olması beklenmektedir. TEĐAŞ (2008) tarafından öngörülen elektrik arz ve talep tahmini Tablo 2-1 de verilmiştir. Tahminlerde 2 farklı senaryo baz alınmıştır (yüksek talep ve baz talep). Elektrik talebinde sürekli büyümenin ve elektrik üretim kapasitesindeki yavaş artışın sonucu olarak Türkiye nin 2013 ve 2015 yılları arasında arz açığı ile karşılaşması beklenmektedir. TEĐAŞ ın projeksiyonlarına göre Türkiye nin 2008 ve 2010 yılları arasında arz açığı ile karşılaşması bekleniyordu yılındaki finansal kriz nedeni ile elektrik talebindeki artış yavaşlamış, 2009 yılındaki ekonomik yavaşlama olası arz açığını sonraki yıllara ötelemiştir. Tablo 2-1 Elektrik Arz ve Talebi ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 2-1

22 Denizli bölgesi diğer elektrik üretim tesislerinden uzakta olmasına karşın elektrik tüketiminin en yüksek olduğu bölgelerden biridir. Ayrıca Denizli bölgesinin enerji talebinin tahmini artışı Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye'nin batısında elektrik tüketiminin üretimin üzerindeolmasından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu bölge için ilave kapasite talep etmektedir. Siyasi ve hukuki çerçevenin koşulları özel şirketlerin enerji sektörüne yatırımlar yapmasına olanak tanımaktadır. Dolayısıyla özel yatırımlar kısa vadede gerekli enerji üretim kapasitesinin oluşturulması için iyi bir fırsat olarak ortaya çıkarken devlet yatırımlarının gerçekleştirilmesi siyasi ve mali nedenlerden ötürü daha güç olmaktadır. Gazla çalışan bir elektrik santralinin kurulması için gereken süre örneğin kömürle çalışan bir elektrik santrali için gerekenden daha kısa olduğundan, doğal gaz kombine çevrim santrali kısa vadede yeni baz yük üretim kapasitesi sağlanması konusundaki en iyi seçenektir. Bu nedenle Denizli bölgesinde doğal gazla çalışan 800 MW'lık (net performans garantisi 774 MW tır.) baz yüke sahip bir elektrik santralinin inşa edilmesi bölgeye ve tüm ülkeye yarar sağlayacaktır. 2.2 PROJENĐN KURULUŞU VE ALTYAPI BAĞLANTISI RWE&TURCAS tarafından Yap-Sahiplen-Đşlet esasına göre geliştirilen DGKÇS nin finansman, inşaat, işletme ve bakımından tamamıyla RWE&TURCAS sorumlu olacaktır. RWE&TURCAS tasarım ve inşaat konusunda Yunanlı bir MSĐ yüklenicisi METKA S.A. ile anlaşmıştır. Elektrik üretimi için EPDK'ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 9 Temmuz 2008'de 49 yıllık bir lisans başvurusunda bulunulmuştur. Başvurunun değerlendirilmesi tamamlanmış ve 22 Nisan 2009 tarihinde 49 yıl süreli Üretim Lisansı alınmıştır. Türkiye Elektrik Đletim Anonim Şirketi TEĐAŞ'tan gelen görüşe (6 Ekim 2008) göre DGKÇS Denizli - Afyon 380 kv iletim hattına her biri 13 km uzunluğunda iki paralel iletim hattıyla bağlanacaktır. Ayrıca 18 km uzunluğunda üçüncü bir iletim hattı elektrik santralini Denizli trafo merkezine bağlayacaktır. Tesisin ulusal elektrik şebekesine bağlanması için gerekli olan elektrik bağlantı tesisinin yapımından ve işletmesinden TEĐAŞ sorumlu olacaktır. DGKÇS'ye doğal gaz BOTAŞ tarafından bir boru hattı yoluyla temin edilecektir. Elektrik santrali bir tali boru hattı yoluyla sahanın yaklaşık 255 m ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 2-2

23 güneyinden geçen Isparta - Nazilli ana gaz boru hattına bağlanacaktır. DGKÇS sahasında ayrı bir binada bir gaz alım istasyonu kurulacaktır. Bu istasyon BOTAŞ'tan gelen ana gaz borusundaki bar gaz basıncının gaz türbinlerinin çalışması için gerekli 30 bar değerine düşürülmesinde kullanılacaktır. Gaz alım istasyonu terminal girişinde üstakış gaz basıncı değeri en az 40 bar olacaktır. Gaz alım istasyonu BOTAŞ tarafından işletilecektir. DGKÇS'nin elektrik şebekesine bağlanması için altyapının kurulması DGKÇS projesinin bir parçası olmadığı gibi TEĐAŞ ın sorumluluğunda olan hat güzergahına da henüz karar verilmemiştir. Ancak TEĐAŞ ın bütçesindeki yetersizlik nedeni ile elektrik bağlantı tesisleri RWE&TURCAS tarafından finanse edilecek işletme aşamasında TEĐAŞ ile mahsuplaşılacaktır PLANLAMA AŞAMASININ AYRINTILARI Proje için Ekim 2009 da Yunanlı MSĐ yüklenicisi METKA S.A. ile sözleşme imzalanmıştır. Dolayısıyla, planlama ayrıntısı konsept yerleşim aşamasındadır. Detay tasarım, belirlenen yerleşim çerçevesinde mühendislik çözümleri önermekte serbest olan MSĐ yüklenicisinin görevi olacaktır. Bu çözümler bu ÇSED raporunda belirlenen çevreyle ilgili önlemleri de içermelidir. Bu bölümde sunulan tesis tasarımıyla ilgili bilgiler MSĐ Yüklenicisinin ön tasarımını (ÇED Hazırlanması için Belgeler, Temmuz 2008) ve yerel ÇED'le (Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Denizli Đli, Honaz Đlçesi, Kaklık Kasabası, Kesin ÇED Raporu, TCT-Ekotest, Kasım 2008) birlikte yetkili mercilere (ÇOB) verilen ayrıntılar temel almıştır. MSĐ yüklenicisi tarafından verilen bilgilerde ayrıntılı tasarımda yapılacak değişikliklerin ÇSED'nin içeriği ve sonuçları açısından yalnızca düşük önem taşımasının sağlanacağı seviyede ayrıntı verilmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla, şu anki planlama aşamasında verilen rakamlar ön rakamlardır. Bununla birlikte, bu ÇSED için belirtilen rakamlar ve varsayımlarda benzer tesisler ve elektrik santrali teçhizatı konusundaki deneyim temel alınmıştır ve bu nedenle çevresel açıdan emniyetli tarafta olduğu düşünülmektedir. 2.4 PROJE SAHASI Denizli DGKÇS için planlanan saha, Ege bölgesinde, Đzmir'in 280 km güneydoğusunda, Denizli kentinin yaklaşık 35 km doğusunda ÇSED 800 MW DOĞAL GAZ KOMBINE ÇEVRIM SANTRALI, DENIZLI, TÜRKIYE 2-3

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Denizli Elektrik Santrali - Proje Bilgilendirme Broşürü KESİN Proje Bilgilendirme Broşürü 800 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali Kaklık, Denizli, Türkiye. 1 GİRİŞ 1.1 PROJENİN ARKA PLANI RWE

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

TC ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ece TOK Hava Yönetimi Daire Başkanlığı Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Şube Müdürü Büyük Yakma Tesisleri Taslak Yönetmeliği 24 Şubat

Detaylı

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI

PERFECTION IN ENERGY & AUTOMATION ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL KOJENERASYON UYGULAMALARI MAYIS 2015 1 Kojenerasyon Nedir? Bugün enerji, insanların hayatındaki en önemli olgulardan birisi haline gelmiştir. Kojenerasyon fikri, tamamen enerji verimliliği

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa GM960 PROSES ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ATIK ISIDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ORGANIC RANKINE CYCLE (ORC) TEKNOLOJİSİ www.durr.com ATIK ISINIZI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDIRIN DEĞERLENDİRİN Organic Rankine Cycle (ORC), desantral ısı kaynaklarından elektrik

Detaylı

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970)

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TARİHÇE 1970 Öncesi, Yerli Mühendislik etkili değil, 1967 1972 Arası Türkiye nin en büyük

Detaylı

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB

A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SUNULMASI GEREKEN BİLGB Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı ÇEVRE LİSANSI L ALMA AŞAMASINDA; A AMASINDA; GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLER SLERİNCE SUNULMASI GEREKEN BİLGB

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ. Hazırlayan (Unvan) Tarih İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İÇİNDEKİLER Sayfa 1. İŞLETME BİLGİLERİ 3 2.....

Detaylı

ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen. Ankara

ÇED Komisyonu Üyeleri Konum İlgili Bakanlığı Temsilen. Ankara Halkın Katılımı ve Bilgilendirilmesi Planı (HKBP) 800 MW Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali,, Denizli, Türkiye 1 GİRİŞ RWE Holding A.Ş. 1, Turcas ile birlikte (Yatırımcı), yaklaşık 800 MW kurulu

Detaylı

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015

GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi. Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ de Su Ayak İzi ve Su Risklerinin Yönetimi Peter Spalding: HSE Manager, GDF SUEZ Energy International April 2015 GDF SUEZ Önemli Rakamlar 2013 de 81,3 milyar gelir 147,400 dünyada çalışan sayısı

Detaylı

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul

Sistemleri. (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 04.01.2010 - İstanbul Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemleri (Kojenerasyon) Sedat Akar Makina Mühendisi Topkapı Endüstri, Gn.Md. 1 Birleşik ik Isı ve GüçG Sistemi Kojenerasyon- Nedir? En temel ifadeyle ; Elektrik ve Isının aynı

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özeti. 1 Giriş

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özeti. 1 Giriş DENİZLİ DGKÇS PROJESİ RWE&TURCAS Güney Elektrik Üretim A.Ş. Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Teknik Olmayan Özet TASLAK Şubat 2010 Bu belge, RWE&TURCAS Güney Elektrik A. Ş.'nin planlanan

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL TEBLİĞİ Tebliğ; 14 Aralık 2011 tarih ve 28142 sayılı R.G. EK 1. TESİS İÇİ MEVCUT EN İYİ TEKNİK (MET) UYGULAMALARI EK 2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIKSULARI

Detaylı

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR

SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR SANAYİ TESİSLERİNDE KASITSIZ ÜRETİM SONUCU OLUŞAN KOK LARIN ATMOSFERE VERİLMESİNİN KONTROLÜNE İLİŞKİN MEVZUAT VE ÇALIŞMALAR Aralık 2016 GENEL MEVZUAT H AV A K A L İ T E S İ N İ N K O R U N M A S I Y Ö

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas )

İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 213 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti alanlarında faaliyet gösteren Türkiye nin

Detaylı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı 2-Emisyon Ölçüm Raporu Formatı A) İşletmenin Sınıfı (1- İşletmenin faaliyetinin Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Madde 4 kapsamında yeri,) B) Faaliyetinin Anlatımı

Detaylı

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI

Online teknik sayfa MKAS KULLANICIYA ÖZEL TASARIMLI ANALIZ SISTEMLERI Online teknik sayfa MKAS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip MKAS Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100E HW SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100E HW A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100E HW Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Dräger ERS Odası Sığınma Odaları

Dräger ERS Odası Sığınma Odaları Dräger ERS Odası Sığınma Odaları Dräger Tasarlanmış Sığınma Çözümleri (ERS) acil durumlarda madenciler için güvenli bir bölge sağlar. Tasarlanmış oda çözümü, farklı maden gerekliliklerine göre bütünüyle

Detaylı

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İZMİR İLİ ENERJİ TESİSLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ (Aliağa Bölgesi) TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Giriş Sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte; üretimde enerji talebi artmış, sermaye sınıfı

Detaylı

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015

ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ. Hasan Çebi. Nuh Çimento 2015 ÇİMENTO TESİSLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ Hasan Çebi Nuh Çimento 2015 Özet Enerjiyi yoğun kullanan çimento tesisler yıllarca proses gereği attıkları ısılarını değerlendirmek için

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR. Yanma. Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İZMİR Yanma Prof.Dr. Abdurrahman BAYRAM Telefon: 0232 3017494 Faks: 0232 3017498 E-Mail: abayram@deu.edu.tr ÇEV 3016 Hava

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu 2015 SANAYİDE SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI UĞUR ÇELİKKAYALI Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) 16.12.2015 KAPSAM AKG Gazbeton İşletmeleri tanıtımı Kullanılan Prosesler ve Su

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans

Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: kw TRIGON XL. Kompakt tasarım, yüksek performans Yoğuşmalı gaz yakıtlı kazan Kapasite: 15-57 kw TRIGON XL Kompakt tasarım, yüksek performans TRIGON XL İhtiyaçlarınıza özel esnek tasarımlar Yeni nesil çözümler TRIGON XL üstün teknolojiyi yenilikçi tasarımla

Detaylı

KONYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DA SANAYİ ENVANTERİ ÇALIŞMALARI

KONYA VALĠLĠĞĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DA SANAYİ ENVANTERİ ÇALIŞMALARI KONYA DA SANAYİ ENVANTERİ ÇALIŞMALARI Mümin SEMERCİ Kimya Yüksek Mühendisi Hollanda Hükümeti ile Çevre ve Orman Bakanlığı arasında yürürlüğe konan Büyükşehirlerde Hava Kalitesi Yönetiminin Geliştirilmesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas

Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Yüksek verimli gaz yakıtlı çelik kazan CompactGas Patentli alufer teknolojisi ile yüksek verim, düşük emisyon 1 CompactGas ın (1000-2800) avantajları Hoval CompactGas; konfor,ekonomi, güvenilirlik ve teknik

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta

THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta Yoğuşmalı kazan Kapasite 66-133kW THISION L ECO Kazan tasarımında son nokta DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK VERİM THISION L ECO Yüksek kapasite Yüksek kullanım esnekliği THISION L ECO, yüksek kaliteli mühendislik

Detaylı

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ

BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ BİRLEŞİK GÜÇ ve ISI SANTRALLERİ ENERJİ GİDERLERİNİZİ AZALTMAYA, OPERASYON GELİRLERİNİZİ ARTTIRMAYA, KESİNTİSİZ,TEMİZ ve BAĞIMSIZ KENDİ ENERJİLERİNİZİ SAĞLAMAYA, GELECEĞE HAZIR MISINIZ?... Tres Enerji Üretim

Detaylı

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI

Online teknik sayfa MCS100FT SEOS ÇÖZÜMLERI Online teknik sayfa MCS100FT A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 15267 14181 certified certified Sipariş bilgileri Tip MCS100FT Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

Mikroşebekeler ve Uygulamaları

Mikroşebekeler ve Uygulamaları Ders 1 Güz 2017 1 Dağıtık Enerji Üretimi ve Mikroşebekeler 2 Başlangıçta... Elektriğin üretimi DC Küçük güçte üretim DC şebeke Üretim-tüketim mesafesi yakın Üretim-tüketim dengesi batarya ile sağlanıyor

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA BİLE

Detaylı

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları GBK 3 Genel Bağlayıcı Kurallar Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen koşullar, otomobillerin ve diğer taşıtların servisi, yıkaması

Detaylı

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR

EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR EK YAKIT OLARAK ÇİMENTO FABRİKALARINDA KULLANILABİLECEK ATIKLAR 1) Kullanılmış lastikler 2) I ve II nci kategori atık yağlar 3) Boya çamurları 4) Solventler 5) Plastik atıklar 6) Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ

GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ GES Lisans Başvuru Adımları: 1. Yönetmelikte gösterilen harita konumlarında yine yönetmelikte belirtilen niteliklerde alan tespit edilecek. 2. Alanda ölçüm yapılabilmesi için gerekliyse

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri

TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri TTGV Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Destekleri Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinin Finansmanı Bilgilendirme Toplantısı Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Odakule-İstanbul,

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas )

İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti alanlarında faaliyet gösteren Türkiye nin

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü

Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü Dräger EM200-e Dizel Egzoz Ölçümü Dräger EM200-E, dahili örnek alma pompasına sahip bir elektronik çoklu gaz algılama cihazıdır. Dizel motorların seyreltilmemiş egzoz gazlarındaki CO ve NOx içeriğini hassas

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ Verimli membran teknolojisi Dünyanın en iyi geçirgenlik (permeability) özelliğine sahip membranları % 95 - % 99.5 arasında azot safiyeti Az sayıda hareketli parça NITRON MG SERİSİ MEMBRAN AZOT JENERATÖRLERİ

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME. Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME Halime BEDİRHANOĞLU Çevre Uzmanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ENTEGRE KİRLİLİK ÖNLEME VE KONTROL

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Ek-3: Faaliyet Ön Bilgi Formu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Faaliyet Ön Bilgi Formu Kod No:... Tarih:.../.../... Bu form, toprak kirliliği potansiyeli bulunan endüstriyel faaliyetler ile ilgili genel

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ HAVA KALİTESİ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No: 1 / 6 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 27.06.2014 4,5 02 3,4,5,6 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda

Detaylı

-Grup Kurumsal Bilgileri-

-Grup Kurumsal Bilgileri- -Grup Kurumsal Bilgileri- Biogas-Ost grubu birbiri ile entegre çalışan 3 şirketten oluşmaktadır: Yüksek verimle çalışan biyogaz sistemlerinde; planlama kurulum ve destek hizmetleri veren firmamız, sistemlerin,

Detaylı