Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler"

Transkript

1 Doğrudan Temin Alımlarında (22/f) Belirli Süreli Sözleşmeler Mehmet Akif OSMANOĞLU Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı Mayıs 2013 AFYONKARAHİSAR 1

2 Sunum Planı -1- TANIMLAR a. Doğrudan Temin b. 22(f) maddesi c.doğrudan Temin Süreci -2- MEVCUT UYGULAMADA GENEL OLARAK 22 (F) SATINALMA SÜRECİ -3-22(f) BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİNİN GELİŞİM SÜRECİ -4- KAMU İHALE KURUMU 22 (F) GÖRÜŞÜ -5- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ a. Amaç b. Yeni Uygulama -6- SÖZLEŞME İÇERİĞİNİN ÖZETİ -7- SONUÇ 2

3 1- Tanımlar ve Doğrudan Temin Süreci: * a. Doğrudan Temin:«Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü» olarak tanımlanmaktadır. (4734/ madde 4) *Bu usul ile 22.maddede sayılan bütün bentler için ilan yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu madde de sayılan yeterlilik koşullarını arama zorunluluğu olmaksızın ihtiyaçların temin edilmesi sağlanmıştır. (İhale usulü değil, temin yöntemi) * b. Madde 22 (f): «Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları» olarak tanımlanmaktadır. 3

4 c.doğrudan Temin süreci İhtiyacın Tespiti Onay Belgesinin Düzenlenmesi Piyasa Araştırması için Görevlendirme Yapılması Piyasa Araştırması Yapılması Piyasa Araştırmasının Harcama Yetkilisinin Onayına Sunulması Alımın Gerçekleştirilmesi 4

5 Doğrudan Temin Yönteminde; Bu usulde teminat (geçici/kesin) alınması ve ilan yapılması zorunlu değildir. İhale komisyonu kurulması ve ihale kararı alınması zorunlu değildir. İhale dokümanı hazırlanması ve yaklaşık maliyet tespiti zorunlu değildir. Şartname hazırlanması ve sözleşme yapılması zorunlu değildir. Yazılı teklif alınması ve pazarlık yapılması zorunlu değildir Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerinin aranılması zorunlu değildir. 5

6 2 - Mevcut Uygulamada Genel Olarak 22 (f) Satınalma Süreci *Her vaka için ayrı bir satınalma işlemi gerçekleştirilen 22(f) kapsamındaki alımlarda genel olarak süreç aşağıdaki gibi işlemektedir. Klinik Talep Fiyat Değerlendirme Alım Kararı Sipariş Stok Kontrol Piyasa (Fiyat) Araştırması Muayene Kabul Onay Alınması ile Satınalma İşlemlerinin Başlaması Alımın Duyurulması Hastabaşı Uygulama 6

7 3-22(f) BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİNİN GELİŞİM SÜRECİ Satınalmalardaki 22(f) le alakalı iş yükü bilinmektedir. Bazı hastanelerimizde 22 (f) dosyası yıllık 5000 adeti bulmaktadır. Sadece 22 (f) le alakalı satınalma işlemlerini yürüten 7-8 satınalma çalışanı olan hastanelerimiz mevcuttur. Sahadan gelen 22/f görüş istemleri Satınalmalarda 22/f iş yükü Bu iş yükünün getirmiş olduğu sorunları aşmak için hastanelerden Kurumumuza iletilen görüş istemleri söz konusudur. KİK görüşü Bu görüş istemlerinin ve sahadan gelen mevcut sorunların giderilmesi açısından; Kurumca çözüm arayışı neticesinde 22(f) le alakalı toplu alımların olabileceği ve hatta bazı hastanelerimizde bunun uygulandığı düşünüldüğünde bu uygulamanın yaygınlaştırılması için Kamu İhale Kurumundan görüş istenmiştir. Tip sözleşme için Birlik satınalmalarının görüş ve önerileri alındı 4734 sayılı kanunun 22(f) maddesi Birim Fiyat Tip Sözleşme Tip sözleşme için Uzman Doktorların görüş ve önerileri alındı 7

8 Kanuni Dayanak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Kurumu ndan alınan 17/01/2013 tarihli ve 1250 sayılı görüş yazısı, Bakanlık Makamından alınan 20/05/2013 tarihli ve 2105 Sayılı Onay. 8

9 4- KAMU İHALE KURUMUNUN 22 (F) BİRİM FİYAT USULÜ SÖZLEŞME YAPILMASINA DAİR GÖRÜŞLERİ 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi çerçevesinde, her vaka için ayrı bir satınalma işlemi yapılması yerine, belirli sürede sözleşmeler yapılabileceği, Acil vakalarda kullanılma zorunluluğu bulunan ancak o an için hastanede bulunmayan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünlerinin 4734 sayılı kanunun 22inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamındaki alımlarında sözleşme süresinin bu ihtiyaçların ihale usulüyle teminine yönelik süre dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği, 9

10 4- Kamu İhale Kurumunun 22 (f) Birim Fiyat Usulü Sözleşme Yapılmasına Dair Görüşleri Tedarikçiler tarafından gerçekçi tekliflerin verilebilmesi için 4734 sayılı kanunun 22inci maddesinin birinci fıkrasının (f)bendi çerçevesinde piyasa fiyat araştırmasında tahmini alım miktarlarının belirtilmesinin uygun olacağı, bir başka ifadeyle alıma konu yaklaşık miktarın belirtilerek piyasa fiyat araştırmasının yapılması gerektiği, 4734 sayılı kanunun 22inci maddesinin birinci fıkrasının (f)bendi kapsamında yapılacak alımlara ilişkin sözleşmelerde, sözleşme yapılmış olmasının idareye alım yapma yükümlülüğü getirmeyeceği ile alımın daha az miktarda tamamlanması durumunda yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak bir bedel istenemeyeceğine yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı belirtilmiştir. 10

11 5- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ Sözleşmenin Konusu: İdarenin bir liste halinde belirtildiği ihtiyaçlarının şartname ve sözleşme dahilindeki hususlar dikkate alınarak Yüklenici tarafından sağlanması işidir. Sözleşmenin Kapsamı: Söz konusu tip sözleşme sadece ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları nda kullanılacaktır. Anılan bent kapsamında yapılan Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri alımlarında söz konusu tip sözleşme kullanılmayacak olup ilgili mevzuat dahilinde bu alımlar gerçekleştirilecektir. Sözleşmenin Süresi: Sözleşmeler 1 yılı aşmamak şartıyla çeşitli sürelerde (3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık gibi) yapılabilecektir. Sözleşmelerin süresi ilgili mevzuatı dahilinde ertesi yıla geçen yüklenmeler şeklinde de yapılabilecektir. 11

12 5- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ Teslim Şekli: Acil vaka durumlarında ihtiyaç olan malzemenin yükleniciye bildirimi telefonla yapılarak ilgili birime teslimatı sağlanacaktır. Acil vaka durumu dışında bu işlem faks veya yazılı talep edilerek idareye teslim edilecektir. Sözleşmenin Bedeli: Sözleşme birim fiyat sözleşme olup; her bir iş kalemi ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan yekün Sözleşme Bedelini oluşturur. Sözleşmenin devri söz konusu değildir, sözleşme hiçbir şekilde devredilemez. Sözleşme kapsamında doğan alacaklar üçüncü şahıslara temlik edilemez. Kesin Teminat alınmayacaktır. 12

13 5- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ Tedarikçiler tarafından gerçekçi tekliflerin verilebilmesi için piyasa fiyat araştırması yapılırken tedarikçilere tip sözleşme metni ile birlikte sözleşme süresince alınacak malların tahmini miktarlarının belirtilmesi ve varsa teknik şartnamelerin gönderilmesi gerekmektedir. Ancak Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağında tahmini miktarlar ve toplam tutarlar yazılmayacak olup, sadece ürünlerin birim fiyatları yazılacaktır. Sözleşme ekinde sözleşme kapsamında alınacak ürün adlarının belirtildiği liste yer alacaktır. Anılan bent kapsamında yapılacak alımlarda; alınacak ürüne ilişkin Sağlık Uygulama Tebliği nde (SUT) fiyat belirlenmişse piyasa fiyat araştırması yapılırken SUT fiyatından zorunlu kanuni kesintilerin düşürülmesiyle bulunacak fiyat tavan fiyat olarak esas alınacaktır. (SUT-Kanuni Kesintiler= Tavan Fiyat) Alınacak ürünün fiyat tarifeleri ile belirlenmiş bir fiyatı olmaması durumunda MKYS de yer alan fiyatlar dikkate alınacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra SUT da fiyatların değişmesi veya fiyatı belirli olmayan ürünlerin SUT kapsamına alınması durumunda imzalanan sözleşmeler gözden geçirilerek gerektiğinde ilgili ürüne ilişkin alımdan vazgeçilecektir. 13

14 5- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ a. Amaç : Mevcut hasta bazlı 22(f) alımlarını belirli süreli sözleşmelerle almak. Bu sayede; Bağlı sağlık tesislerinin satınalma iş yükünün azaltılması ve satınalma giderlerinin düşürülmesi, Ankara Numune Hastanesinde yıllık ile arası 22(f) dosyası düzenlenmektedir. ) (Örneğin; 22(f) kapsamında satınalma birimlerinde çalışan insan gücü sayısının azaltılması, Belirli süreli sözleşmeler ile birim fiyatların düşeceği düşünülmektedir. Talep eden birimlerin (Klinikler gibi) satınalma süreci takibinin önüne geçilecektir. İmzalanan Sözleşme ile malzemenin temin edilme süresi kısalacaktır. Hasta yatış ve bekleme süreleri kısalacaktır. 14

15 b. Yeni Uygulama Belirli Süreli Klinik Talep Stok Kontrol Satınalma Birimi Alımın Duyurulması Piyasa (Fiyat) Araştırması Belirli Süreli Sözleşme Alım Kararı Fiyat Değerlendirme Mevcut uygulamada her hasta için ayrı ayrı uygulanan bu süreç, belirlenen süredeki toplu klinik talepler neticesinde sözleşme süresince 1 kez uygulanır. Sözleşme neticesinde acil vakalarda telefonla, diğer durumlarda ise yazı/faks ile bildirimle ihtiyaç duyulan malzemenin temin süreci kısalarak 4 aşamaya kadar çekilebilmekt edir. Hasta bazlı klinik talep Satınalma birimi/ İlgili firmadan Sipariş Muayene Kabul Hastabaşı Uygulama 15

16 6- SÖZLEŞME İÇERİĞİNİN ÖZETİ Belirli Süreli Sözleşme İle; Her vaka için ayrı bir satınalma işlemi yapmak yerine toplu halde alıma çıkılmasıyla sadece siparişle alım gerçekleştirilebilecek, Birim Fiyat üzerinden sözleşme imzalanacak, Alımları Genel Sekreterlik yapabileceği gibi yetki devri yapmak suretiyle bağlı sağlık tesisleri de yapabilecek, SUT-Kanuni Kesintiler fiyatı tavan fiyat olacak, SUT dışı fiyatlarda MKYS fiyatları dikkate alınacak, En fazla 12 aylık sözleşme yapılabilecek, Şartnameye uygun en avantajlı teklif verenle sözleşme yapılacak, Sözleşme alım garantisi getirmiyor, alım mecburiyeti yok, Teminat alınmayacak. 16

17 7-SONUÇ Anılan bent kapsamında yer alan ürünlerin temin edilmesinde belirli süreli sözleşmelerin imzalanmasında her hangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak bu türdeki ürün alımlarında aşırı iş yükünün ortadan kaldırılması ve ihtiyaçların uygun zamanda ve şartlarda karşılanması açısından belirli süreli sözleşmelerin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Birim Fiyat Tip Sözleşmesi oluşturulmasındaki amaçların Birlik yada Sağlık Tesisi nezdinde ne ölçüde gerçekleştiğinin Kurumumuzca takibi açısından; Mali Hizmetler Başkanlıklarınca sözleşmeden önceki durum ile sözleşme sonrasındaki durumun takibi yapılarak bu durumun ortaya koyulduğu ve amaçlardaki kriterleri barındıran faaliyet raporları hazırlanacak ve talep edildiğinde Kurumumuza gönderilecektir. Uygulama esnasında karşılaşılan sorunlar gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla çözüm önerileriyle birlikte Kurumumuza bildirilecektir. 17

18 TEŞEKKÜRLER Mehmet Akif OSMANOĞLU Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığı Tel: (312) Faks: (312) E-Posta: 18

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

Nazım KUTLU Grup Başkanı

Nazım KUTLU Grup Başkanı 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN UYGULANMASINDA İDARELERCE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 4734 SAYILI KANUNUN 22 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER VE UYGULAMASI Nazım KUTLU Grup

Detaylı

erişim hizmetleri. 4 Kaldırılan ibare: Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine,

erişim hizmetleri. 4 Kaldırılan ibare: Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının görüşü üzerine, 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi MADDE 26 Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yüklenmeye girişilmesi Madde 26- Yüklenme, usulüne uygun olarak düzenlenmiş sözleşme esaslarına veya kanun hükmüne dayanılarak iş yaptırılması, mal veya

Detaylı

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010

Kamu İhale Kanunu ve EKAP. Seminer Ders Notları 2010 Kamu İhale Kanunu ve EKAP Seminer Ders Notları 2010 İÇİNDEKİLER Doğrudan Temin 3-62 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 63-255 İhale Usulleri 256-324 Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Sorgulanması ve Değerlendirilmesi

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ SANKO ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alımı ve satımı ile kiralama, taşıma

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU SATINALMA VE İHALE TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; federasyonunun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1-(1) Bu Talimatın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU SATIN ALMA VE İHALE TALIMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı