TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS UYGULAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS UYGULAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS UYGULAMA YÖNERGESİ 2007 (Bu yönerge, Yönetim Kurulunun 30/03/2007 tarih ve 5/244 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yönetim Kurulunun tarih ve 6/86 sayılı onayı ile 17.madde ilave edilmiştir.)

2 TKİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RÖDÖVANS UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1: Bu yönerge, hukuku TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan, ancak Kurumca yapılan ekonomik değerlendirmeler sonucu yatırım yapılması ve çalışılması uygun görülmeyen veya Kurumun Kömür ihtiyacına çözüm sağlayabilmek için Kurumca yapılan ekonomik değerlendirmeler sonucu ekonomik görülen ancak Kurumca yatırım yapılmayacak ruhsatlı sahalarda veya panolarda rödövans karşılığı üretim yaptırılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. KAPSAM Madde 2: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez uygulamalarını bu yönerge hükümlerine göre yürütür. ve Taşra Teşkilatları, rödövans TANIMLAR Madde 3: Kurum İdare : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü (TKİ), : TKİ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerini, İstekli : İhale ile verilen sahalarda rödövans işini yapmak üzere ihalede teklif veren maden işletmeciliği yapabilecek gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim topluluğunu, İşletmeci : TKİ ile rödövans sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi, ortak girişimi veya konsorsiyumu, Rödövans : Belirli bir bedel veya bu bedel karşılığı kömür alınması karşılığında kömür ve varsa diğer madenlerin arama ve üretiminin işletmeciye yaptırılmasını, Rödövans Fiyatı : İşletmecinin üreteceği ya da sevk edeceği kömür ve varsa diğer madenler için TKİ ye ödeyeceği ( TL/Ton) fiyatı ile üreteceği elektrik enerjisi için Kw/h başına ödeyeceği (ykr/kw/h) fiyatı, Rüçhan Hakkı : TKİ nin rödövans karşılığı verdiği bazı sahalarda, üretilecek kömürün tamamından veya bir kısmından öncelikle istifade etme hakkı, TKİ Payı : TKİ nin rödövans bedeline karşılık, üretilen enerjisinden veya asgari üretime tekabül eden kömürden aldığı miktarı, kömürden, elektrik

3 Kontrol Birimleri : İşletmecinin sahada yapacağı her türlü madencilik faaliyetlerini ve tahakkuka esas üretim miktarını kontrol edecek idarece görevlendirilmiş elemanlardan oluşan birimleri, Denetim ve Kontrol : Rödövans karşılığı verilen sahadaki madencilik faaliyetlerinin Maden Kanunu, sözleşme ve projesine uygunluğunun kontrolünü, Kontrol Ölçüsü : Sözleşmede belirlenen ve kontrol birimince uygun görülen zamanlarda, üretim yapılan alanın ve/veya gerekli görülen diğer alanların teknik kurallara uygun bir şekilde ölçümlenerek haritalarının yapılması işini, Kontrol Ölçüm Ekibi: Kontrol ölçümünü yapmak üzere idarece görevlendirilen, harita mühendisi (gerekli görülmesi halinde), harita teknisyeni (topograf), yardımcı eleman gibi teknik eleman ve uygun ekipmanla donatılmış ekibi, Sözleşme Alanı Yıl : Ruhsatlı saha içinde, köşe koordinatları sözleşmede belirtilen sahayı, : Takvim Yılı Asgari Üretim Miktarı: İşletmecinin sözleşmede veya uygulama projesinde üretmeyi taahhüt ettiği yıllık üretim miktarı (ton/yıl), ile kömürden üreteceği yıllık elektrik enerjisi miktarını (kwh/yıl) Arama Programı : Sözleşmesinde arama aşaması öngörülen sahalarda, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra arama raporu ve uygulama projesine esas olmak üzere, işletmeci tarafından yürütülecek arama ve rezerv tespit faaliyetlerini, Arama Raporu : Sözleşmesinde arama aşaması öngörülen sahalarda, arama faaliyetleri sonuçlarını kapsayan raporu, Uygulama Projesi : Arama faaliyetleri sonucunda tespit edilen rezervin ekonomik olarak madencilik kurallarına uygun şekilde üretilmesi için, Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen İşletme Projesi formatında hazırlanan ve TKİ ce onaylanmış maden işletme projesini, Hazırlık Dönemi: Sözleşmesinde hazırlık dönemi öngörülen sahalarda, Uygulama projesinin Kurum tarafından onaylanmasından sonra işletmeciye asgari üretim başlangıcına kadar tanınan hazırlık süresini, Yer Teslim : Sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme sahasının işletmeciye teslim edilmesi için yapılan işlemleri, Baz Kalorifik Değer : Sözleşmesinde TKİ payı öngörülen, TKİ ce Rüçhan hakkı kullanılan veya TKİ ce kömür alınan rödövanslı sahalarda iyileştirme sonucu bedelli veya rödövans karşılığı TKİ ye verilecek kömürlerin sözleşmesinde belirtilen alt ısıl değerini (AID- Kcal/kg) İfade eder.

4 İHALE KARARI Madde 4: Ruhsatlı sahaların tamamında veya bir kısmında rödövans karşılığında üretim yapılması için ihaleye çıkılmasına, ilgili birimin teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. İhale kararından önce gerekiyorsa ÇED Raporu alınır. İhale kararından sonra, ilgili birimce ihale dosyası hazırlanır. İHALE DOSYASI KAPSAMI Madde 5: İhale dosyasında; Şartnameler ve ekleri, Sözleşme taslağı, Varsa, bilgi mahiyetindeki belgeler; - Ruhsat fotokopisi, - Jeoloji haritaları, - Sahanın sondaj ve rezerv bilgileri, - Ormanlık alanlar, mülkiyet, irtifak, kamulaştırma, enerji nakil hattı, vs. gibi detayları gösterir plan, - Saha ve çevresindeki yerleşim, yol, göl, baraj, vs. gibi detayları gösterir plan, - Sahada daha önce üretim yapılmışsa son durumu gösterir imalat ve faaliyet planları, Bulundurulur. İHALENİN YAPILMASI Madde 6: a- İhale Yetkilisi : Rödövans ihalesinde ihale yetkilisi TKİ Yönetim Kuruludur. b- İhale Onayının Alınması : İlgili Dairesince işin konusunu ve bütün yönlerini açıklayan bir takrir ekinde İhale Dosyası, ilgili Genel Müdür Yardımcısına sunulduktan sonra ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından Genel Müdürlük Makamına arz edilecektir. c- İhale Komisyonu Teşkili : İhale Komisyonu, ihale onayının alınması aşamasında ihale yetkilisi tarafından aşağıdaki nitelikleri taşıyan kişilerden en az beş ve tek sayıda asil ve yedekleri belirlenerek teşkil ettirilir. Satınalma Daire Başkanı Takriri sunan Daire Başkanı İhale Konusu işin uzmanı (Talep Birimi) İhale uzmanı Müşavir/Başuzman

5 Şeklinde teşkil ettirilen İhale Komisyonunun yedekleri de aynı derecede yetki ve sorumluluk sahibi kişilerden görevlendirilir. d- İhale Onayı ve Sözleşme İhale komisyonları tarafından yapılan değerlendirme ve alınan gerekçeli karar, Satınalma Dairesince ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale Yetkilisi ilgili mevzuatı doğrultusunda kararı onaylar veya gerekçesini belirtmek koşulu ile iptal eder. Kesinleşen İhale Kararının bildirimi, sözleşmeye davet gibi işlemler Satınalma Dairesince yürütülür.sözleşmeler Satınalma Dairesince İhale İşlem Dosyasındaki Sözleşme Tasarısı esas alınarak hazırlanır. Talep Birimi tarafından kontrol edilerek paraflanır.sözleşmeler Genel Müdür ile talep sahibi Daire Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanır. Yapılan sözleşme Satınalma Dairesi tarafından sözleşme süreci işlemlerinin yürütülmesi için talep sahibi birime ve diğer ilgili birimlere gönderilir. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ Madde 7: Sözleşme Şartname ve Sözleşmede belirtilen koşulların yerine getirilmesini müteakip yürülüğe girer. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak arama programı, arama faaliyetleri, uygulama projesi, işletmeci tarafından sözleşmede öngörülen süreler içinde yapılır. İhale dosyasında bilgi mahiyetinde verilen belgeler Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez. İşletmeci, uygulama projesinin hazırlanmasına yönelik arama ve rezerv tespit çalışmalarını kendisi yapar. Kurumun arama programı kapsamına aldığı sahalarda arama faaliyetleri işletmeci ile müştereken yapılır. Uygulama projesi, madencilik kurallarına uygun, ekonomik ve ülke ekonomisine en verimli katkıyı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. ŞARTNAME VE/VEYA SÖZLEŞMEDE YER ALMASI GEREKEN KONULAR Madde 8: İhaleye esas şartname ve sözleşmede; Rödövans karşılığı verilecek sözleşmene alanının 3 derece ve 6 derecelik ülke koordinat sistemine bağlı sınır köşe noktaları koordinatları listesi, var ise uydu görüntüleri Proje değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı, Yıllık iş programları ile ilgili bilgiler, İdarenin, Maden Kanunu ve Yönetmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin işletmeci tarafından, idare adına yerine getirilmek zorunda bulunduğu, bu yükümlülüklerin neler olduğu ve yerine getirilmemesi halinde ne gibi cezaların uygulanacağı, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden asgari üretim başlangıcına kadar geçen sürede yapılması gereken; yer teslimi, arama programı, arama raporu, uygulama projesi, hazırlık dönemi gibi faaliyetlerden gerekli görülenler ile ilgili işlemlerin nasıl yürütüleceği, Rödövans fiyatının ne olduğu, ödeme şeklinin ve fiyat artışının nasıl olacağı, TKİ payının ne olduğu teslim yeri ve şartlarının ne olacağı ile teslimin hangi esaslara göre yapılacağı, Rödövans tahakkukuna esas maden cinsinin (tüvenan, satılabilir, satılan) ne olacağı ile elektrik enerjisini, Rödövans tahakkukuna esas olacak madenin tartılacağı kantarların kimin tarafından nerede kurulacağı ve kalibrasyonları ile ilgili uygulamanın nasıl olacağı, ayrıca termik santral kurulması halinde, üretilecek enerjinin enerji santrali ana sayacından okunmasına ilişkin esasları,

6 TKİ nin satışta rüçhan hakkını kullanmak istemesi halinde, bunun hangi esaslar dahilinde kullanılacağı, Rüçhan hakkı kullanılan veya TKİ ce kömür alınan rödövanslı sahalarda iyileştirme sonucu numune alınması ve kömür analizlerinin nasıl yapılacağı ve diğer ilave işlerin hangi koşullar ile yaptırılacağı, Denetleme ve kontrollerin yapılma şekillerinin ve sıklıklarının ne olacağı, yıl sonu mutabakatının ve iş bitim tespitinin nasıl yapılacağı, İşletmecinin yapılacak kontrollerin gerektirdiği bilgi ve belgeleri kontrol birimine vermek, ölçüm konusunda gerekli güvenlik ve kolaylığı sağlamak zorunda bulunduğu, Tahakkuka esas dosyada hangi belgelerin bulunması gerektiği ve bunların kimler tarafından düzenleneceği, Nelerin hangi şartlarda çalışmayı engelleyecek zorunlu haller olarak kabul edileceği, İşletmecinin yükümlülüklerini yerine getirmediği durumlarda (İşletmecinin teminatını gelir kaydetme ve yasal yollara baş vurma hakkı saklı kalmak kaydıyla) Kurumun sözleşmeyi tek taraflı fesih edeceği, İşletmecinin çalıştıracağı personel ile ilgili olarak Kurumun isteklerinin neler olduğu, Kamulaştırma, orman irtifak hakkı, arazi satın alma veya kiralama, arazi düzenleme ve ıslahının yapılıp yapılamayacağı, Kazı ve yıkımlarda bulunacak değerli eşyalar ile ilgili olarak neler yapılması gerektiği, TKİ ye ait taşınmazların kullanımının, devrinin veya kiralanmasının nasıl olacağı, Çalışma alanında kömürle beraber başka cevher üretilmesi durumunda uygulamanın nasıl olacağı, İşletmecinin çalışmaları esnasında üçüncü şahısların uğrayacağı zararların nasıl tazmin edileceği İşletmecinin uygulayacağı emniyet tedbirlerinin ve işletmeciye uygulanacak cezaların neler olduğu ve nasıl uygulanacağı, Sözleşmenin feshi ve tasfiyesinin hangi durumlarda ve nasıl yapılacağı, Anlaşmazlıkların nasıl ve nerede çözümleneceği, Hususlarına yer verilir. (sözleşmenin niteliğine göre bu hususlardan tamamı veya ilgili kısmı yer alabilir.) KONTROL ÖLÇÜ VE HESAPLARI Madde 9: Yer teslim amacı ile yapılanlar hariç, bütün kontrol ölçü ve hesaplar, 3 ayrı dosya halinde düzenlenerek taraflarca imzalanır ve biri işletmeciye verilir. İdare, görevlendireceği kontrol elemanları ile, işletmecinin yapacağı çalışmaları, her aşamada, istediği sıklıkta kontrol eder. KONTROL BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ Madde 10: Kontrol Birimleri: Madencilik faaliyetlerinin sözleşme ve şartname hükümlerine ve uygulama projesine uygun olarak yürütümünü, rödövans tahakkukuna esas teşkil edecek üretim

7 kayıtlarını, işletmecinin Kurum adına üstlenmiş olduğu (Maden kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen) yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini görsel,uydu, kamera vs. gibi yöntemlerle denetler, Şartname ve sözleşme hükümleri ile uygulama projesine uygun olmayan faaliyetlerin tespiti halinde işletmeciyi yazılı olarak uyarır, gerektiğinde sözleşmenin cezai hükümlerini uygular, fesih ve tasfiye koşullarının varlığı halinde durumu yetkili birimlere bildirir. TESPİT VE KABUL Madde 11: Sözleşme süresince her yıl sonunda işletmecinin faaliyetlerinin, Maden Kanunu ve Yönetmeliklerine, şartname sözleşme ve uygulama projesine uygunluğu idare tarafından oluşturulan ve işletmecinin de katılacağı bir komisyon ile tespit edilerek taraflarca buna uygun bir tutanak düzenlenir. Sözleşme süresinin sona ermesi, fesih ve tasfiye durumlarında da aynı işlem uygulanır. İŞTİRAKLAR İLE İLİŞKİLER Madde 12 : TKİ tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; TKİ tarafından işletilmeyecek sahalar; ihale yapılmaksızın, TKİ Ana Statüsünün 4. maddesi 2. fıkrası gereğince, ekonomik işletmecilik ve diğer koşullar açısından uygun görülmesi halinde, TKİ nin cari rödövans fiyatları ve koşulları da dikkate alınarak rödövans veya satışta rüçhan hakkı kullanımını da sağlayan rödövans karşılığında Genel Müdürlük iştiraklerine verilebilir. EK İŞ Madde 13 : Müstakil ruhsata sahip olmayıp, rödövans veya rüçhan hakkı kullanımlı rödövans karşılığı, yeraltı işletmesi olarak çalışan sahalarda, rezervin doğal yayılımı dikkate alınarak müstakilen ihalesi teknik olarak mümkün görülmeyen ve TKİ ce ekonomik bulunmayan alanlar, ilave asgari üretim talep edilmeden mücavirdeki işletmecilere ek iş olarak verilebilir. Müstakil ruhsata sahip olmayıp, rödövans veya rüçhan hakkı kullanımlı rödövans karşılığı, yer altı işletmesi olarak çalışılan sahalarda, işletmecinin fiili çalışma temposu ve yatırımları dikkate alınarak, sözleşme konusu alandaki rezervin sözleşme süresince yeterli gelmeyeceği yönünde işletmecinin talebi ve bu talebin TKİ ce teyit edilmesi halinde, işletme sahasının mücavirinde bulunan ve müstakilen ihale edilebilecek alanların bir kısmı da ilave asgari üretim taahhüdü ve ana sözleşmede öngörülen rödövans fiyatı veya TKİ payı karşılığında, yer altı işletmeciliğiyle üretim yapılması koşuluyla işletmeciye ek iş olarak verilebilir. Her iki durumda da şartlar sözleşmeye ek protokol ile düzenlenir ve Protokol Hükümleri TKİ Yönetim Kurulu onayından sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip yürürlüğe girer. Ek işler ana sözleşmenin süresini değiştirmez. ASFALTİT REZERVLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 14: TKİ uhdesinde bulunan Asfaltit sahalarının bir kısmı veya tamamının işletme hakkı, ruhsat sahasının bulunduğu ilin Valiliğince talep edilmesi halinde, Valiliğin ekonomik işletmecilik ve diğer koşullara ilişkin gerekçeleri ile TKİ nin cari rödövans fiyatı ve koşulları birlikte dikkate alınarak değerlendirilmek suretiyle, rödövans veya satışta rüçhan hakkı içeren rödövans karşılığında, ihale yapılmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile talep eden valiliğe verilebilir.

8 RÖDÖVANS ÖDEMELERİNDEKİ GECİKMELER Madde 15: İşletmeci tarafından rödövans sözleşmesinde belirtilen süre içinde ödeme yapılamayacağının tespit edilmesi halinde; TKİ sözleşme hükümleri doğrultusunda işlem yapma yetkisini saklı tutmakla birlikte, firmanın bu süre dolmadan vereceği bir dilekçede Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun (6183 sayılı Kanun) çerçevesinde belirlenen gecikme faizi üzerinden işlem yapılmasını kabul etmesi ve hesaplanacak faize karşılık ilave teminat mektubu vermesi şartı ile TKİ dilerse 6 aylık süreyi aşmamak üzere bu alacağını erteleyebilir. STOKLARIN ALINMASI Madde 16: Rödövans sözleşmesi süresi içinde işletmecinin üreterek stok yaptığı kömürler, İşletmecinin talebi halinde TKİ ce ekonomik değerlendirme imkanı araştırılarak belirlenen bir bedel karşılığında alınabilir. TERMİK SANTRAL KURULMASI ŞARTI İLE RÖDÖVANS KARŞILIĞI ÇALIŞILAN SAHALARDA KÖMÜR SATIŞI: Madde 17: Termik Santral kurulması şartı ile rödövans karşılığı çalışılan sahalarda, kömür satışına imkan tanınmış olması halinde, sözleşme hükümleri dahilinde işletmecinin kömür satış talebi, sözleşme ile hedeflenen ve rezervin tahsis edildiği asıl amaçlara halel gelmemesi, enerji üretimi projeksiyonunda indirime gidilmemesi ve sözleşmede benimsenen hak ve borçları etkilememesi şartı ile aşağıda belirtilen usule göre değerlendirilir. 1-Proje Onayı: İşletmeci tarafından hazırlanan projeler; piyasaya satışına izin verilebilir azami ürün miktarı ve proje içeriği bakımından Etüt Proje ve Tesis Daire Başkanlığı nca, yıllık ocak başı satış bedeli bakımından, Pazarlama ve Satış Daire Başkanlığı nca incelenir ve her iki Dairece uygun görülmesi durumunda, İşletme Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna veya yetkilendirdiği makama sunulur ve onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer. 2- Ocakbaşı Satış Tutarlarının İzlenmesi: Ocak başı satış tutarları, piyasa fiyatlarına aykırı düşmemek şartıyla, yukarıda belirtilen usul izlenerek her takvim yılı başında yeniden belirlenir. Kömür dışındaki madenlerin üretilmesi için, Maden Kanunu ve ilgili Mevzuatı gereği alınacak izinlerin her türlü işlem yükümlülüğü ve maliyet işletmeciye aittir. YÜRÜRLÜK Madde 18: Bu Yönerge TKİ Yönetim Kurulunun 30/03/2007 tarih ve 5/244 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. NOT: Yönetim Kurulunun tarih ve 6/86 sayılı onayı ile 17.madde ilave edilmiştir.

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ

Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönerge No: 39 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ TEMMUZ - 2008 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEKAPAJ İŞLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu

17 09 2013 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7332&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=grubu ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: GRUBU Resmi Gazete

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3469 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1/8/1997 No: 97/9853 Dayandığı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Kırmızı renk:eklenmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: MADEN KANUNUNUN I (A) GRUBU MADENLERİ İLE İLGİLİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 03/02/2005

Detaylı

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN

09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 09/05/2009 TARİH ve 27223 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET SATIŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28895 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bakanlık harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; Bursa Orhangazi Üniversitesi nin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ile yapım, ihale, alım, satım, kiralama,

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 6 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29279 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Şubat 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29271 YASAMA BÖLÜMÜ KANUN MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE

SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE SERBEST BÖLGELERDEKİ ÜSTYAPI VE TAŞINMAZLARIN TAHSİSİ, DEVRİ, SATIŞI VE TALEBE UYGUN OLMAYAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN GENELGE No : 2012/3 Yayım Tarihi : 07/06/2012 Yürürlük Tarihi : 08/06/2012 Amaç ve Kapsam

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ BAĞLANTI ANLAŞMASI Tarih:.../.../... Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya ait.. tesislerinin, Elektrik

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü harcama

Detaylı

YÖNETMELİK. (l) İdare: İl özel idarelerini, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını,

YÖNETMELİK. (l) İdare: İl özel idarelerini, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valilik yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını, 30 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29015 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı