20. ULUSAL KANSER KONGRESİ NİSAN 2013 RADYOTERAPİ KURSU. Doç Dr Durmuş ETİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "20. ULUSAL KANSER KONGRESİ 19-23 NİSAN 2013 RADYOTERAPİ KURSU. Doç Dr Durmuş ETİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD"

Transkript

1 20. ULUSAL KANSER KONGRESİ NİSAN 2013 RADYOTERAPİ KURSU Doç Dr Durmuş ETİZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD

2 Her yıl bin de 3 yeni kanser vakası Kanser vakalarının % Radyoterapi ihtiyacı Günde 7 saat çalışan cihaz Saatte 4 fraksiyon tedavi ederse Haftada 5 gün Yılda 50 hafta çalışırsa Ayda 1 gun kalite kontrol-bakım çalışmıyorsa Toplam fraks=[7x4x5x50]-[7x4x12]=6664 fraks/yıl ½ palyatif= 10 fr= 333 hasta ½ küratif=30 fr= 111 hasta ~Toplam 450 hasta

3 Personel (Dr,Fiz.,Tekniker) Ekonomik beklenti nedir? Gelecek yeni sistemin katkısı nedir? Fizibilite raporu ve gereklilikler ile idari makamlar ikna olmalı Kabul edilirse (Yönetim tarafından)

4 İhtiyaç belirlendikten sonra firmalardan bilgi talepleri Cihazın basit tanımı (broşür) Yer ihtiyacı-boyutları-enerji ve çevresel gereklilikleri Bütçe (temel cihazın ve opsiyonel parçaların) Eğitim Garantiler Üretici tarafından sağlanan hizmetler Cihazın kullanıcı listesi Sizin firmanızın cihazı rakiplerinizden neden daha iyi? sorusunu cevaplayan özet bilgi Cihazların rutin kullanılan yerlerde incelenmesi (site visits)

5 İhale : Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemler

6

7

8

9

10 2 1

11

12

13

14 Aşırı düşük teklifler MADDE 59 (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. (2) İhale komisyonu; a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Teklif edilen işin özgünlüğü, hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır

15

16

17

18 DEĞERLENDİRME FİYATI: A Firması Teklif 100 TL+ 0 puan,b Firması: Teklif104 TL + % 12 nispi puan TEKLİF FİYATI - Teklif fiyatı x topladığı nispi puan 100 % 12 puan topladı. 104 TL teklif verdi TL = TL kabul ediliyor < 100 İhale B firmasına verilebilir

19

20

21 İhalelerde danışıklı hareket edilmesine yönelik anlaşmalar (bid-rigging= İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA) pek çok şekilde gerçekleşebilir ve bunların hepsi alıcıların çoğunlukla ulusal ve yerel yönetimlerin mümkün olan en düşük fiyat üzerinden mal ve hizmet alımı gerçekleştirme çabalarını engeller. Çoğu zaman, rekabetçi bir ihale sürecinin sonucunda işi kazanan teklif sahibinin kim olacağı rakipler arasında önceden kararlaştırılır.

22 İhalelerde danışıklı hareket edilmesine yönelik anlaşmalar (bid-rigging conspiracies) pek çok şekilde gerçekleşebilir ve bunların hepsi alıcıların çoğunlukla ulusal ve yerel yönetimlerin mümkün olan en düşük fiyat üzerinden mal ve hizmet alımı gerçekleştirme çabalarını engeller. Çoğu zaman, rekabetçi bir ihale sürecinin sonucunda işi kazanan teklif sahibinin kim olacağı rakipler arasında önceden kararlaştırılır.

23 Göstermelik fiyat teklifi (cover bidding) Teklif sınırlandırma (bid suppression) Dönüşümlü teklif verme (bid rotation) Pazar tahsisi (market allocation)

24 Şirket sayısının azlığı. Pazar koşulları (öngörülebilir talep olması) Sektörel birlikler. Rutin ihaleler (Repetitive bidding) (Tekrar eden alımlar) Mevcut ikame sayısının azlığı (alternatif ürün az ise)

25 En düşük teklif sahibinin genellikle aynı tedarikçi olması. Kazanılan ihalelerin coğrafi dağılımının olması. Bazı firmaların sadece belirli coğrafi bölgelerde ihalelere çıkması ve kazanması. Devamlı olarak teklif veren tedarikçilerin normalde teklif vermeleri beklenen bir ihalede teklif vermemesi ancak diğer ihalelerde teklif vermeye devam etmesi. Bazı tedarikçilerin beklenmeyen bir şekilde tekliften çekilmesi. Bazı şirketlerin sürekli teklif verip hiçbir zaman kazanmaması. Her şirketin sırayla kazanıyor gibi görünmesi. İki ya da daha fazla işletmenin, en azından biri kendi başına teklif verebileceği halde, ortak teklif sunması. İhalenin son gününden kısa bir süre önce rakiplerin düzenli olarak bir araya gelmesi ve toplantılar yapması. Tedarikçilerin fiyatlarının uzun bir süredir aynı olması, Kazanan fiyat teklifiyle diğer teklifler arasında büyük bir fark olması, Tedarikçilerin fiyatları aşırı arttırması ve bunun maliyet artışıyla gerekçelendirilememesi, Tedarikçilerin özellikle daha önceden indirim yapılan piyasalarda indirimleri kaldırması

26 TEKNİK ŞARTNAME Firma ihale öncesi itiraz hakkı var (Zeyilname) İHALE KARAR TEBLİĞ Firma süre 7+10 GÜN SÜRE KURUM 10 GÜN (KARAR VERİR)(DEĞİŞİKLİK ±) KAMU İHALE KURUMU

27 Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline, b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine, c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

28 İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle 1) İdari şartnamenin Fiyat dışı unsurlar başlıklı 35.2 nci maddesi ile Teknik Şartname nin aynı amaca yönelik "Üstün özellikler" başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerle, tek bir firmaya %26 oranında bir avantaj sağlandığı dolayısıyla rekabet ortamının oluşmadığı, aynı idarenin aynı konulu daha önce gerçekleştirdiği ihalesinin, tarihli ve sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile ihalede yeterli rekabetin sağlanamadığı ve ihaleye katılımın kısıtlandığı gerekçesiyle iptal edildiği, anılan Kurul kararında rekabetin sağlanamamasının ve katılımın kısıtlanmasının en önemli nedeninin üstün özelliklere bağlı nispi puanlama bölümünde yapılan düzenlemeler sonucunda tek bir firmaya avantaj sağlanması olarak belirtildiği, dolayısıyla puanlamanın tümü ile kaldırılması gerektiği

29 Bu çerçevede bir akademik kuruluştan, anılan Kurul kararına dayanak teşkil eden teknik görüş, Teknik Şartname ve İdari Şartname nin Fiyat dışı unsurlar başlıklı maddeleri gönderilerek, talep edilen hususların verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olup olmadığı, ihaleye katılımı ve rekabeti daraltıp daraltmadığı, tek bir markayı işaret edip etmediği, çıkarılması veya değiştirilmesi istenilen üstün özelliklere ilişkin ileri sürülen gerekçelerin yerinde olup olmadığı, ilave edilmesi istenilen özelliklerin verimlilik, fonksiyonellik ve klinik açıdan gerekli olup olmadığı, İdari Şartname nin Fiyat dışı unsurlar başlıklı 35.2 nci maddesinde yer verilen özellikler ile Teknik Şartname nin, tek bir marka/modeli tarif edip etmediği ve bu firmaya fiyat avantajı sağlamaya yönelik hazırlanıp hazırlanmadığı, belirlenen fiyat dışı unsurlar ve nispi ağırlıklarının objektif olup olmadığı, verimlilik, fonksiyonellik ve klinik açıdan gerekli olup olmadığı yönünde gerekçeli görüş talep edilmiştir

30 İdari şartnamenin 'Fiyat Dışı Unsurlar başlıklı 35.2 maddesinde yer verilen özellikler ile teknik şartnamenin (ihaleye katılan firmalar ve hangi model cihazları ile katıldıkları bilgisine sahip olmamakla birlikte) tek bir marka-modeli tanımladığını düşünmemekteyim. Belirlenen fiyat dışı unsurları verimlilik, fonksiyonellik ve klinik açıdan gerekli bulmaktayım. Fiyat dışı unsurların varlığının nitelikli bir cihazın makul bir fiyata teminini dolaylı olarak sağladığı düşüncesindeyim. Nispi ağırlık puanları idare tasarrufunda olmaktadır. Kullanıcı tercihleri de söz konusudur. Mutlak objektif olması kullanıcının ihtiyaçları ve klinik anlamda önem verdiği hususlar değişken olabileceğinden zor görünmektedir. denilmektedir. KİKDolayısıyla, başvuru sahibinin, İdari Şartname nin Fiyat dışı unsurlar başlıklı 35.2 nci maddesi ile Teknik Şartname nin aynı amaca yönelik "Üstün özellikler" başlıklı bölümünde yapılan düzenlemelerin, tek bir firmayı tarif edecek ve bu firmaya fiyat avantajı sağlayacak nitelikte olmadığı anlaşılmış ve iddia yerinde görülmemiştir.

31 Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak: Başvuru sahibinin İdari Şartname nin Fiyat dışı unsurlar başlıklı 35.2 nci maddesi ile Teknik Şartname nin aynı amaca yönelik Üstün özellikler başlıklı bölümünde, çıkartılması veya değiştirilmesini talep ettiği düzenlemelere ilişkin 4 üncü iddiasına yönelik yapılan incelemede; a- 1 inci maddesinde yer alan; Gantri açıklığı çapının 85 cm veya üzerinde olmasının [nispi ağırlık %4, (yüzde dört)] şeklindeki düzenlemenin klinik olarak bir üstün özellik niteliği taşımadığı, 85 cm ve üzeri gantri çapının fokus dedektör mesafesinin uzamasına ve dolayısıyla ideal olmayan doz dağılımı, hastadan yansıyan ışınların artması vb. istenmeyen durumlara sebebiyet verdiği, dolayısıyla bu maddenin çıkarılması gerektiği yönündeki iddiasına ilişkin alınan gerekçeli teknik görüşte, Gantri açıklığı çapının 85 cm veya üzerinde olması, hasta konforu bakımından görece rahatlık sağlamaktadır. Bu maddenin çıkarılması tarafımdan uygun görülmemektedir. Nispi ağırlık yüzdesinin değiştirilmesi kanaatimce idarenin tasarrufundadır. denilmiş olup, alınan teknik görüş çerçevesinde iddia yerinde bulunmamıştır.

32 Rekonstrüksiyon hızı matriks için 30 imaj/saniye olabilmesinin [nispi ağırlık %2 (yüzde iki)] şeklindeki düzenlemenin, CT simülatör çekimlerinde ortalama 60 kesit görüntü alındığı varsayılarak bir hesaplama yapıldığında, sistemimizin 20 imaj/saniye rekonstrüksiyon süresi ile şartnamede puan avantajı sağlanan 30 imaj/saniye rekonstrüksiyon süresi arasında, ortalama 30 dakika süren bir simülasyon süresinde sadece 1 saniyelik bir rekonstrüksiyon süresi avantajı sağlanabilmektedir. 1 saniyelik bir süre kısaltılması için %2 lik bir nispi puan avantajı sağlanması haksız rekabet ortamı oluşturmakta ve efektif olarak katkı sağlayacak bir değerlendirmeden uzaklaştırarak, ihaleyi sadece kağıt üzerinde cihazların parametrelerinin karşılaştırılması boyutuna taşıdığı gerekçesiyle fiyat dışı unsurlardan çıkarılması gerektiğine yönelik iddiasına ilişkin alınan gerekçeli teknik görüşte, Rekonstrüksiyon hızı matriks için. maddesinde ifade edilen husus kanaatimce anlamlı fonksiyonelliği ya da verimliliği artırıcı bir unsur değildir. Nispi ağırlık verilmemesi görüşündeyim. denilmiştir. Alınan teknik görüş çerçevesinde, söz konusu maddenin fiyat dışı unsurlardan çıkarılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve iddia yerinde görülmüştür.

33 Şartnamede istenilen minimum kesit kalınlığı 0.7 mm dir. Kesit kalınlığı direkt olarak görüntü kalitesini etkileyen bir faktördür. Kesit kalınlıkları arttıkça görüntülenecek detaylar azalacaktır. Firmamız 0.6 mm lik kesit kalınlığında 20 kesit alabilmektedir. Pek çok firma en düşük 0.625mm ye kadar kesit kalınlığını standart olarak sağlayabilmekte,.firması bu konuda en kalın kesitleri ve bununla birlikte en düşük kaliteli görüntüleri almaktadır. Şartnamede en düşük 0.7 mm kesit kalınlığı istenerek, sadece tek bir firma 0.75 mm lik kesit kalınlığı ile en kalın kesitler alan firma olmasına rağmen, hem firmamıza hem de ihaleye iştirak etmek isteyecek firmalara haksızlık yapılmaktadır. Üstün özellikler bölümünde bazı maddelerde imaj kalitesini artırmak amaçlı üstün puanlamalar yapılırken, direkt imaj kalitesini etkileyen, daha net görüntülü daha ince kesitler alan firmamızın böyle bir üstün özelliğinin yok sayılıp, puanlamaya almaması da taraflı ve rekabeti engelleyici bir yaklaşımdır. 0.7 mm den daha düşük kesit kalınlığı sağlayabilen firmalara klinik üstünlüklerinden, imaj kalitesini artırdıklarından dolayı bir nispi puanlama gerekmektedir. gerekçesiyle,

34 Sistemin en yüksek kesit sayısında alabildiği kesit kalınlığının mm veya daha ince olması [nispi ağırlık %2 (yüzde iki)] maddesinin eklenmesinin gerekli olduğu yönündeki talebine ilişkin alınan gerekçeli görüşte, İtirazen şikayette bulunan firmanın fiyat dışı unsurlara eklenmesini talep ettiği maddeler hiç kuşkusuz kendi önerdiği cihazın (diğer firmalara üstünlük sağladığı) özellikleridir. Burada önerilen maddeler; cihazın enerji, doz, zaman gibi fizik parametrelerindeki minör farklılıkları hedeflemektedir. Öngördükleri nispi ağırlıklar ise, bazı maddelerde, mevcut şartnamenin çok üzerinde değerlere sahiptir ve genel olarak alışılmışın ötesindedir. Bununla birlikte önerilen değişiklikler tek tek değerlendirmeye alınmıştır: Minimum kesit kalınlığı aksiyal taramalarda fonksiyonelliği ya da verimliliği artırıcı bir özellik olarak görülmemektedir. Bu özelliğin fiyat dışı unsurlara katılmasının uygun olacağını düşünmemekteyim. denilmiş olup, alınan teknik görüş çerçevesinde iddia yerinde bulunmamıştır.

35 Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden ihalenin iptaline karar verilmesi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale..tarih ve..sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden, Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde..idare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi

36 .. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Şirketler Grubu'na yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, aralarında şirketin yönetim kurulu Başkanı..,..Üniversitesi Rektörü Prof. Dr...ile bazı dekanlar, çok sayıda hastane başhekimi, doktor, müfettişin de bulunduğu 45'i tutuklu, 5'i aranan 234 kişi hakkında, 756 sayfalık iddianame ile dava açıldı. Savcı, tutuklu hakkında toplam 1205 yıl, Rektör..için 28 yıl hapis cezası ile elde ettikleri malların müsaderesini istedi. 4 Mayıs Pazartesi günü Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak duruşmada, 45'i tutuklu, 4'ü firari, 1'i hakkında yakalama emri bulunan, 184'ü tutuksuz 234 şüpheli yargılanacak.

37 1)İleri teknoloji ürünleri ve yüksek maliyetli cihazlar 2)Birbiri ile çalışan cihazlar (sistem) alınıyor 3)Sektörde firma sayısı sınırlı 4)Alıcının en üst teknoloji talep etmesi 5)Rakip firmalar bu teknolojiyi geliştirmemişse teknik şartnameyi kendine yönelik istiyor

38 Radyasyon Onkolojisi uzmanı (IMRT yapan, günde 30 hasta tedavi eden ) Radyoterapi fizik mühendisi (Cihaz kalibrasyonu ve ölçümleri için neler gerekli?dozimetreler-su fantom) Profesyonel ekip (Muhasebe, Mali işler sorumlusu, Alım satım uzmanı, Mühendis, Biyomedikal uzmanı, sağlık teknikeri) Mimar

39 1)Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır. 2)Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır.

40 3)Yedek parça tanımlamaları ve asıl ürüne entegresi konusunda tereddütler yaşanmaması için, yedek parça temini (orijinal, kullanılmış, orijinal taklit) ve fiyat unsurları da belirtilmelidir 4)Teknik şartname, istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır.

41 5) Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, çalışma saatleri, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir. 6) Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere tolerans verilmelidir. Tolerans; en az..., en çok... veya +/-... şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir

42 7) Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılmalıdır. 8) Teknik Şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak veya tablo halinde net belirtilmelidir.

43 9) Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler teknik şartnamede belirlendiği şekilde ihale dokümanında belirtilmelidir. 10) Kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi hususları belirtilmelidir. 11) Cihaz alımlarında en az bir(-iki) yıl garanti şartı konulmalıdır. İki yıldan fazla garanti istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir. Cihazlarla ilgili 10 yıl yedek parça garantisi istenilmelidir.

44 12) İş bitirme süreleri dikkatli belirlenmelidir 13)Firmalara ödeme koşulları (Hakediş ödemeleri)

45 Note that all promises and agrements should be made in writing*. *The Modern Technology of Radiation Oncology. Jacob Van Dyk

46 En ileri teknolojiyi içermeli (Bölümün talebi) Rekabet olmalı (Kamu İhale Kanunu) En ucuz a mal edilmeli (Alıcı kurumun talebi)

47 REKABET EŞİTLİK SAYDAMLIK GİZLİLİK

TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

1. GİRİŞ 2. YAYGIN DANIŞIKLI HAREKET TÜRLERİ

1. GİRİŞ 2. YAYGIN DANIŞIKLI HAREKET TÜRLERİ 1. GİRİŞ İhalelerde danışıklı hareket ( bid rigging ya da collusive tendering ), normal koşullarda rekabet etmesi beklenen işletmelerin, ihale yoluyla ürün veya hizmet alımı gerçekleştirmek isteyen alıcılara

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü

EÜAŞ. MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü EÜAŞ MALZEME YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Teknik Şartname Hazırlama Müdürlüğü TEKNİK ŞARTNAME NEDİR? KANUNİ DAYANAĞINI NEREDEN ALMAKTADIR? TEKNİK ŞARTNAME İÇERİĞİ NASIL OLMALIDIR? 2013/30 NO LU GENELGE?

Detaylı

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER KAMU İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER Yaşar GÖK Sayıştay Uzman Denetçisi Kamu İhale Kurulu E. Üyesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Üyesi 1.GİRİŞ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 5 inci maddesinde

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER makaleler Hüseyin BİLGİN 5812 SAYILI KANUN İLE KAMU İHALE KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Hüseyin BİLGİN Giriş 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, TBMM tarafından 04.01.2002 tarihinde kabul edilerek, 22.01.2002

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar

idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar idarelerin, Yemek Hizmet Alımları ihalelerinde şartnamelerde ve ihale komisyonlarının karar süreçlerinde yaptığı hatalar Toplantı No : 2013/062 Gündem No : 3 Karar Tarihi : 23.09.2013 Karar No : 2013/UH.II-3716

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RESMİ GAZETE SAYISI: 27327 RESMİ GAZETE TARİHİ: 22.08.2009 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve kapsam 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOSBİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI YOLUYLA YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER SR EK 1: İlanlı Usul İçin

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ Öz Mehmet AKSOY * Kamu hizmetlerindeki genişlemeye bağlı olarak kamu alımlarının GSYH dan

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

İHTİYAÇ TALEBİ İLE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI

İHTİYAÇ TALEBİ İLE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI İHTİYAÇ TALEBİ İLE TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI I.BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç Madde 1. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi için tedarik edilecek her türlü mal veya hizmetin teknik

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 24 Ay üzerinden hesaplanması gerektiği konusunda tereddüt bulunmadığı anlaşılmış olup, işin süresinin 731 yerine hatalı olarak 730 gün olarak belirtilmesi sonuca etkili bulunmamıştır.

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı