İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları"

Transkript

1 İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları Ozan Nazım GÜNAL Direktör MBA, SMMM, CIA, CISA 1

2 İç Denetimin Tanımı İç Denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık sağlayan bir denetim faaliyetidir. Risk yönetimini, İç Kontrol ve Yönetim Süreçlerinin Etkinliğini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.(*) (*) Uluslararası İç Denetim Standartları Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) The Intitute of Internal Auditors «www.theiaa.org», Türkiye İç Denetim Enstitüsü «www.tide.org.tr» 2

3 İç Denetimin Tanımı İç Denetim, Firmanın; Mevcut ve potansiyel riskleri nasıl yönettiğini, Risklere, hatalara, suiistimal ve diğer olası kayıplara karşı iç kontrollerinin varlığını ve etkinliğini, Yönetim süreçleri ve organizasyon yapısının sağlığını değerlendirir, sonuçları ilgili Firma Üst Yönetimine raporlar ve sorunlara çözüm önerileri getirir. 3

4 Şirket İçi Kontrolün 4 Temel Dayanağı Şirket İçi Kontrolün 4 Temel Dayanağı Bağımsız Dış Denetim İç Denetim/ IT Denetimi/ Risk Yönetimi Raporlama ve Bütçeleme Kurumsal Yönetim/ Kurum Kültürü/Davranış Kuralları/ Politika ve Prosedürler 4

5 İç Denetim in Mali Denetimden Farkı Mali denetim; Firmanın sadece mali tabloları, hesapları ve muhasebesi ile ilgili yapılan denetimdir. Firmanın diğer faaliyetleri hakkında detaylı denetimi ön görmez veya bilgi vermez. İç Denetim; Şirket faaliyetlerinin tamamı ile ilgilidir, değerlendirme kapsamında denetlenir, tüm departmanlar Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tespit eder, Tespit edilen risklere karşı Şirkette kontrollerin varlığına bakar. Var ise, bu kontrollerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder, Şirket hedeflerine ulaşabilmekte midir? Verimli çalışmakta mıdır bunu tespit eder. 5

6 Uygulama Modelimiz Entegre Yaklaşım 6

7 Tepe Yönetimi ile Toplantı ve Beklentilerin Belirlenmesi Toplantıya işletme ortak, ortakları ve yönetimin belirleyeceği üst düzey yöneticiler katılır. Amaç genel tanışmanın yanında, anahtar noktaları anlayarak işletmenin yukarıda yer alan modele göre ne gibi hizmetlere gereksinimi olduğunu anlayabilmektir. Yapılan tek toplantının yeterli olacağı anlaşılırsa ve işletme talep ederse, modelde yer alan izleyen aşama veya aşamalara geçilir. 7

8 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İç Kontrolün Tanımı İç Kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır. Kısaca İç Kontrol: Bir şirket içerisindeki süreçlerin minimum hata ile çalışmasını sağlayan ve şirket yönetimleri tarafından uygulanan kurallar bütünüdür. 8

9 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Başarı Kriterleri Gövdenin tanınması Sistemin uygunluğu Motto: İşletmenin iç kontrol sistemi ne kadar kaliteli ise, iç denetimin de başarısı artar. Bu çalışma ile İşletme Yönetiminin önüne bir resim konularak; İşletmedeki iç kontrol politika ve prosedürlerinin genel durumunu, Var olan sistemin güçlü noktalarını, Var olan sistemin zayıf noktalarını, Hiç olmayan politika ve prosedürleri, Hile ve yolsuzluğa açık noktaları görme olanağı sunulmalıdır. Bu hizmeti verirken uygulama yaklaşımı olarak, uluslararası kabul görmüş COSO Modeli kullanılabilir. 9

10 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - COSO İç Kontrol Metodolojisi 10

11 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - COSO İç Kontrol Metodolojisi COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) tarafından 1992 yılında geliştirilmiş olup, günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğramıştır. COSO metodolojisi kullanılarak yapılan iç kontrol değerlendirmesi 5 ayrı bölüm üzerinden organizasyondaki iç kontrolün etkinliğini ve verimliliğini inceler: 1) Kontrol Çevresi: Bu bölümde organizasyon yönetiminin yaklaşımı, görev-yetki dağılımı, çalışanların yetkinliği, etik değerler gibi konular incelenir. Kontrol çevresi, aşağıda da görülebileceği üzere, organizasyondaki iç kontrolün temelini oluşturur. 2) Risk Değerlendirmesi: Bu bölümde organizasyonun hedeflerinin nasıl belirlendiği, organizasyonun karşı karşıya olduğu risklerin nasıl analiz edildiği, dış koşulların değişmesi durumunda değişimin nasıl yönetildiği gibi konular değerlendirilir. 3) İç Kontrol Faaliyetleri: Bu bölümde kontrol amaçlı olarak gerekli düzenlemelerin (politika, prosedür, yönetmelik vs) yapılıp yapılmadığı ile bu düzenlemelerin fiilen uygulanıp uygulanmadığı incelenir. 4) Bilgi Paylaşımı ve İletişim: Bu bölümde organizasyon içinde bilginin nasıl paylaşıldığı, şirket içi iletişim kanallarının yeterliliği ve etkinliği değerlendirilir. 5) Gözlem ve Takip: Şirket içindeki gözlem ve takip faaliyetlerinin, eksikliklerin veya gelişme alanlarının tespit ve raporlama süreçlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin incelenmesi bu bölümde yapılır. 11

12 B. İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Yapılandırılması İşletmenin iç kontrol sisteminin resmi çekildikten sonra, ortaya çıkan duruma göre işletmenin iç kontrol sisteminde ortaya çıkan, Kontrol Zayıflıklarını Gidermek Gerekli Ek Kontrolleri Oluşturmak Hile ve Yolsuzluklara sebebiyet verebilecek açıkları kapatmak için bu çalışma yapılabilir Bu çalışmada, işletmenin durumu ve büyüklüğü dikkate alınarak, yukarıda belirttilen COSO modeli yapıya oturtulmaktadır. 12

13 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Çalışma kapsamında aşağıdaki işler yapılmaktadır: İşletmenin büyüklüğüne ve sektörüne uygun bir iç denetim yapısının kurgulanması, İç denetim faaliyeti için gerekli olan strateji, politika ve prosedürlerin oluşturulması, İç Denetim Yönetmeliği İç Denetim Çalışma İlkeleri İç Denetim Kritik Performans Göstergeleri 13

14 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 1 Amaç Bu yönetmeliğin amacı, Şirket ve şubelerinde yapılacak olan iç denetim faaliyetlerinin esaslarını belirlemektir. Madde 2 - Kapsam Şirket ve tüm şubeleri bu yönetmelik kapsamındadır. Madde 3 İç Denetim Faaliyetine Yetkililer İç denetim faaliyetleri, şirket iç denetim birimi çalışanları tarafından gerçekleştirilir. Şirket iç denetim birimi, iç denetim yöneticisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. 14

15 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 4 - Görev Şirket iç denetim birimi, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ile uyumlu olarak, aşağıdaki görevleri yerine getirir: A) Denetimi yapılan şirketlerin aktiflerinin korunmasına yönelik kontroller yapmak, alınan tedbirleri değerlendirmek, B) Denetimi yapılan şirketlerin mali ve operasyonel bilgilerinin güvenilirliğini ve doğruluğunu incelemek, C) Denetimi yapılan şirketlerin iç kontrol sistemlerinin yeterli, etkin ve verimli olarak işleyip işlemediğini değerlendirmek, Ç) Denetimi yapılan şirketlerin faaliyet ve işlemlerinin, yürürlükteki mevzuata, şirket genel kurulu veya yönetim kurulu kararlarına, şirketteki mevcut düzenlemelere, plan ve bütçe hedeflerine uygunluğunu incelemek, D) Denetimi yapılan şirketlerin faaliyet ve işlemlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek, E) Kesinleşen denetim raporlarının sonuçlarını takip etmek, alınması planlanan aksiyonlar için verilen terminlere uyulup uyulmadığını izlemek F) Denetim sonuçlarına göre özel amaçlı bir denetim veya bir soruşturma yapılması gerekiyorsa, şirket yönetim kurulunu bilgilendirmek ve şirket yönetim kurulu tarafından yetkilendirilme durumunda, özel amaçlı denetimler ve/veya soruşturmalar yapmak G) Şirket yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 15

16 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 5 Organizasyondaki Konum Şirket iç denetim birimi çalışanları, şirketin icradan sorumlu birimlerinden bağımsızdırlar. Faaliyetleri ile ilgili olarak, yalnızca yönetim kuruluna rapor verirler. Madde 6 Denetim Süreci Madde 7 Dönemsel Çalışmalar Madde 8 Yetkiler Şirket iç denetim birimi çalışanları: a) Denetimi yapılan şirketlerdeki tüm kayıtlara, bilgilere, belgelere (elektronik kayıtlar ve bilgi sistemleri dahil), bu şirketler bünyesindeki tüm tesislere ve varlıklara herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişmeye, b) Denetimi yapılan şirketlerdeki personel ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüşmeye, bu kişilerden belge veya görüş almaya, c) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri iç denetim yöneticisinin bilgisine sunmaya, yetkilidirler. Gerekli gördüğü takdirde, şirket iç denetim yöneticisi: a) Yönetim kurulu üyeleri ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın baş başa görüşebilir ve/veya bilgi alışverişinde bulunabilir. b) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri yönetim kurulunun bilgisine sunabilir. 16

17 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 9 Danışmanlık Yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda, şirket iç denetim birimi şirketin icradan sorumlu birimlerine danışmanlık faaliyetinde bulunabilir. Madde 10 Hüküm Bulunmayan Haller Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları uygulanır. Madde 11 Yürürlük Madde 1 - Yürütme Bu yönetmelik hükümlerini, şirket Yönetim kurulu yürütür. 17

18 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri Şirket iç denetim biriminin temel amacı, İç Denetimin Tanımı na paralel olarak, şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmaktır. Bu amaçla birim, tarafsız ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti yürütür. Birim, faaliyetlerinde Şirket iç denetim yönetmeliğini ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları nı esas almaktadır. Risk değerlendirmesi, denetim planının hazırlanması, denetim saha çalışmasının yürütülmesi, raporlama ve aksiyon planlarının takibi aşamalarında yukarıdaki metinlerde sözü edilen standartlara uyulur. Söz konusu tanıma ve standartlara Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) web sitesinden ulaşılabilir. 18

19 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 1. Risk Değerlendirmesi Şirket iç denetim yönetmeliğinin 7. maddesine paralel olarak, birim en azından yılda bir kez olmak üzere, şirket hedeflerini, hedeflere ulaşırken karşılaşılacak riskleri, bu risklerin oluşma sıklıklarını, etkilerini ile bu risklerin etkisini en aza indirecek kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini göz önünde bulundurarak, bir risk değerlendirmesi yapar ve bu değerlendirmeyi şirket yönetim kurulunun onayına sunar. 2. Denetim Planı Onaylanan risk değerlendirmesinin ardından birim, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve şirket yönetim kurulunun görüşlerini dikkate alarak,herhangi bir yıl içinde şirketin hangi departmanının ne zaman denetleneceğini gösteren bir denetim planı hazırlar ve şirket yönetim kurulunun onayına sunar. Denetim planının her yıl Ocak ayının ilk haftası içinde yönetim kurulunun onayına sunulması esastır. Denetim planının icradan sorumlu yöneticiler ile paylaşılıp paylaşılmaması, denetimin kapsamının belirlenmesi iç denetim yöneticisinin yetkisindedir. Herhangi bir nedenle denetim planında meydana gelecek değişiklikler, yönetim kurulu onayına bağlıdır. 19

20 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 2.1. Denetim Planı Dışındaki Görevler Birim Şirket yönetim kurulunun talebi üzerine ya da çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek gereksinimler üzerine ve şirket yönetim kurulunun onayına dayanarak, program dışı özel amaçlı inceleme, soruşturma ve denetimler de yapabilir. 3. Denetim Saha Çalışması Denetim saha çalışması başlamadan önce, iç denetim yöneticisi tarafından denetlenecek departmanın en üst yöneticisi denetim başlangıç tarihi hakkında bilgilendirilir ve denetlenecek konuların ele alınacağı Açılış Toplantısı organize edilir. Yine denetim saha çalışması başlamadan önce, denetimde kullanılacak şirket bilgilerini temin etmek üzere İstenen Belge Listesi denetlenecek departmanın en üst yöneticisine gönderilir. Bu listede yer alan bilgi ve belgelerin açılış toplantısından en geç bir gün sonra departman çalışanlarınca hazırlanması ve iç denetim yöneticisine teslim edilmesi gereklidir. 20

21 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 3.1 Açılış Toplantısı Açılış toplantısına birim çalışanlarının dışında, denetlenecek departmanın en üst yöneticisi katılır. Gerekli görürse, denetlenecek departmanın en üst yöneticisi departmanın diğer yöneticilerini de açılış toplantısına davet edebilir. Açılış toplantısında iç denetim yöneticisi, denetlenecek departmanın yöneticilerini denetimin konusu ve kapsamı hakkında bilgilendirir; (varsa) denetlenecek departmanın yöneticilerinin denetim çalışmasından beklentilerini ve önceliklerini öğrenilerek kapsamın şekillendirilmesine çalışır. 3.2 Saha Çalışması İstenecek Belge Listesi nde yer alan bilgi ve belgelerin edinilmesinin ardından, birim çalışanları tarafından denetim kapsamındaki departmanda gerekli görülen görüşmeler, belge ve sistem incelemeleri, doğrulamalar, sayımlar, analiz, sentez ve değerlendirmeler yapılır. Gerekiyor ise, sonraki denetimlerde yol gösterici olması bakımından, iç denetim yöneticisi tarafından belirlenen denetim konularında sistem notları hazırlanır. Yapılan bu çalışmalarda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun iç denetim yöneticisi tarafından uygun görülecek şekilde belgelendirilmesi zorunludur. 21

22 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 3.3 Kapanış Toplantısı Saha çalışmasının sonunda, birim çalışanlarının ve denetlenen departmanın açılış toplantısına katılan yetkililerinin katılımı ile kapanış toplantısı yapılır. Bu toplantıda iç denetim yöneticisi, denetlenen departmanın yetkililerine çalışmalar sonucunda ulaşılan tespitler ile ilgili bilgi verir ve bu tespitler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunur. 22

23 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 4.1 Taslak Rapor Hazırlanması ve Karşı Görüşler Kapanış toplantısının ardından, (5) iş günü içerisinde birim çalışanları tarafından taslak rapor hazırlanır ve şirket iç denetim yöneticisine sunulur. Şirket iç denetim yöneticisi, raporu inceleyerek düzeltilmesini gerekli gördüğü hususların düzeltilmesini sağlar ve tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra raporu denetlenen departmanın en üst yöneticisine gönderir. Raporun gönderildiği kişilerin, (varsa) karşı görüşlerini (5) iş günü içinde iç denetim yöneticisine iletmeleri esastır. Karşı görüşler, raporun içine ilgili bulgunun ardından Yönetim Görüşü başlığı altında ve bulgunun yazılı olduğu renkten farklı bir renkte eklenebilir. Eğer denetlenen departman yetkilileri ve birim bulguda mutabıklarsa, denetlenen departman yetkililerinin ilgili eksikliğin giderilmesi için bir termin ve sorumlu da vermeleri gereklidir. 23

24 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 4.2 Final Rapor Karşı görüşlerin alınmasından itibaren (5) iş günü içinde birim çalışanları raporda kendi sorumlu oldukları bölümlerin son kontrollerini yaparak, iç denetim yöneticisini bilgilendirirler. Yanlış anlaşılmalar ve eksik bilgi nedeniyle oluşan tespitler, iç denetim yöneticisinin onayı ile, rapordan çıkarılır. Tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra final rapor, taslak raporun gönderildiği kişiler dışında şirket genel müdürüne ve yönetim kurulu üyelerine gönderilir Denetim Raporu Toplantısı Final raporun sunumunun ardından, şirket yönetim kurulu üyeleri, şirket genel müdürü, ilgili diğer üst düzey yöneticiler ve denetlenen departmanın en üst yöneticisinin katıldığı denetim raporu toplantısı yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu tarafından uygun bulunan aksiyonlar için, birim çalışanları tarafından bir aksiyon planı hazırlanır. 24

25 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 5. Aksiyon Planı Takibi Aksiyon Planı nda belirtilen aksiyonların süresinde tamamlanıp tamamlanmadığı, departmanın bir sonraki denetiminde birim çalışanları tarafından denetlenir ve tespitler şirket yönetim kuruluna sunulur. 6. Dosyalama ve Referans Sistemi İstenen Belge Listesi ne göre şirketten alınan evraklar, bulguları destekler nitelikteki bilgisayar çıktıları, faturalar vb destekleyici belgeler oluşturulacak bir referans sistemine göre sınıflandırılmalı ve dosyalanmalıdır. İlgili bölümlerine göre ayrılan evrak, kendi arasında da referans kodu içerir şekilde ardışık sıra ile numaralandırılmalıdır. 25

26 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - Kritik Performans Göstergeleri Bu çalışmada yer alan kritik performans göstergeleri (KPG), Şirket İç Denetim Yönetmeliği ve Uluslararası İç Denetim Standartları esas alınarak belirlenmiştir. KPG 1: Denetlenen birim sayısının şirketteki birim sayısına oranı KPG 2: Fiilen denetimde harcanan saatin planlanan denetim saatine oranı KPG 3: Risk değerlendirmesi sonuçlarının revizyon sayısı KPG 4: Yönetim Kurulu nun Kabul Ettiği Önerilerin Toplam Önerilere Oranı KPG 5: Denetim Raporunun Yazım ve Sunum Süresi KPG 6: Yönetim Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Aksiyonların Yapılıp Yapılmadığının Kontrolü KPG 7: Denetim Birimi Aleyhine Yapılan Şikayet Sayısı 26

27 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - Kritik Performans Göstergeleri KPG 5:Denetim Raporunun Yazım ve Sunum Süresi Hedef: Saha Çalışması Süresinin % 100 ü (Maksimum) Gerekçesi: Bu KPG ile, denetim raporunun taslağının yazılması, denetlenen birimin rapordaki bulgular ve önerilere (varsa) karşı görüşlerinin alınması, taslağın bu karşı görüşler doğrultusunda finalize edilmesi ve son hali verilen raporun yönetim kuruluna sunulması süreçleri için harcanan toplam zamana bir üst sınır getirilmesi, böylelikle verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır. KPG 6: Yönetim Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Aksiyonların Yapılıp Yapılmadığının Kontrolü Hedef: % 100 (Her denetim için, ayrı ayrı) Gerekçesi: Uluslararası İç Denetim Standartları, iç denetim raporlarının sonuçlarının gözlenmesi için bir sistem kurulması ve uygulanması yükümlülüğünü getirmektedir. Şirket iç denetim yönetmeliğinin 6. maddesinde de, aksiyon planı takibi denetim aşamaları arasında sayılmaktadır. KPG 7: Denetim Birimi Aleyhine Yapılan Şikayet Sayısı Hedef: Maksimum 2 (12 ay için) Gerekçesi: Bu madde ile, denetim birimi aleyhine yapılan ve sonucunda yönetim kurulunca düzeltici-önleyici aksiyon alınmasına karar verilen şikayet sayısını izlemek amaçlanmaktadır. 27

28 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması Bu çalışma kurulan iç denetim biriminin harekete geçirilmesi ve iç denetim işlerinin yapılmasına dayanmaktadır Oluşturduğumuz iç denetim bölümüne iç denetçi bulmak, yerleştirmek ve uyum kazanmasını sağlamak İşletmemize iç denetim hizmetini dışarıdan ekiplerimizi göndererek anlaşılan süre kapsamında iç denetim hizmeti vermek, Yine şirketimiz bünyesinde olacak, ancak işletmenize tam zamanlı hizmet verecek bir ekip kurmak ve iç denetim hizmeti vermek, İç denetim danışmanlığı yapmak. 28

29 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması 29

30 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması 30

31 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması G.1 Denetim Evreninin Tanımlanması: İç Denetim Hizmeti kapsamında Denetim Evreni Şirket bünyesindeki denetlenebilir alanların tamamını ifade etmektedir. G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi: A) Denetim, Şirket hedeflerinin gözden geçirilmesi ile başlar. Daha sonra bu hedeflere ulaşırken firmayı etkileyebilecek riskler dikkate alınır ve en son olarak tespit edilen risklerden kaçınmak için uygulanan yöntemler incelenir. B) Riskleri tamamen kontrol etmeye çalışmak yerine risklerden kaçınmak, riskleri paylaşmak veya riskleri üçüncü şahıslara aktarmak tercih edilmelidir. İç Denetim, ticari hayatta Şirket in kaçınamayacağı ve olduğu gibi kabul etmesi gereken risklerin her zaman olabileceğini peşinen kabullenir fakat kabul edilebilecek risk tutarlarının Üst Yönetim tarafından daha önceden belirlenen limitler dahilinde tutulması gerekir. 31

32 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması C) Risk unsurları, oluşma sıklıkları ve etkileri temel alarak belirlenir ve değerlendirilir. Risk unsurlarının değerlendirilmesi, sadece bunlarla kısıtlı olmamak üzere; yönetim ile görüşmeler, varsa önceki denetim raporlarının incelenmesi ve incelenen birimin geçmişi ile ilgili detayların çıkarılması aşamalarından oluşmaktadır. Risk unsurlarına örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir: - Birimin büyüklüğü, - Muhasebesel veya İdari yapıdaki yakın tarihli değişiklikler, - Faaliyetlerinin karmaşıklığı, - Aktiflerinin nakde dönüşebilme hızı, - Kilit personeldeki yakın tarihli değişiklikler, - Birimin ekonomik durumu, - Birimin personel sayısındaki hızlı artış ya da azalış, - Son denetimden sonra geçen zaman, - Çalışanların moral motivasyon seviyesi. - Hile ve suiistimale açık noktalar D) Risk unsurlarının değerlendirmesinden çıkan sonuçlar baz alınarak düşük, orta ve yüksek düzeyde riskli alanları temsil eden bir risk derecelendirmesi gerçekleştirilir. E) Denetimler yukarıda tarif edildiği şekilde belirlenen risklere açık bölgelere öncelik tanıyarak, bu risk seviyelerinin aşağıya çekilmesi için gereken önlemlerin alınmasında firma Üst Yönetime yardımcı olur. 32

33 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Yönetim Kurulu nun aldığı stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Örneğin: YK nın Şirket Pazar payını %15 ten %20 ye çıkartma kararının Şirketin mevcut olan/olmayan riskleri üzerindeki etkisini tüm yönleriyle değerlendirir. Tahsilat Yöntemlerinde Değişiklik (Müşteri kredilendirme politikalarının denetlenmesi), Personel İstihdamı (İK, Bordro Süreçlerinin Denetlenmesi), Promosyon malzemesi, Reklam Giderlerinde Artış (Satınalma Süreçlerinin Denetlenmesi), Yeni sigorta şirketleri ile İlişki kurulması (Hukuk Prosedürlerinin Denetlenmesi) Yeni bina yatırımı kararı (Yatırım ile ilgili süreçlerin Denetlenmesi) 33

34 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Potansiyel risklerin belirlenmesi Tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri durumunda kuruma yükleyeceği maliyetlerin hesaplanması Risk limitlerinin belirlenmesi Azaltıcı Ortadan Kaldırıcı Yönetici Önlem ve Eylemlerin seçilmesi ve uygulanması 34

35 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Yönetim Kurulu nun Sorumluluğu: Risk yönetimine ilişkin politika ve stratejiler Üstlenilecek risk seviyesi Yazılı uygulama usulleri Yönetici personel bazında risk limitleri 35

36 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Risk gerçekleşirse kaybedilecek nakit veya İtibar Riskin gerçekleşme ihtimali Risk İştahı Belirleme Tablosu TL < 5 K 5 K -50 K 50 K - 1 M 1 M - 5 M > 5 M Nadir Düşük Olasılık Olabilir Muhtemel Kesine Yakın Riskin gerçekleşmesinin sonucu Organizasyon içerisinde, küçük zorluklar yaratan, hedeflere ulaşmasını engellemeyecek etki Organizasyonun kısıtlı bir zaman boyunca bazı hedeflerine ulaşmasını engelleyecek etki Organizasyonun kısıtlı bir zaman boyunca hedeflerine ulaşmasını engelleyecek etki Organizasyonun, uzun bir zaman boyunca, hedeflerinin tümüne veya büyük bir bölümüne ulaşmasını engelleyecek etki Organizasyonun varlığını tehdit edecek derecede yıkıcı etki Riskin Ölçütü Önemsiz Küçük Dikkate Değer Büyük Yıkıcı Etki Notu

37 Nadir (1) Riskin Gerçekleşme ihtimali Düşük (2) Olabilir (3) Muhtemel (4) Kesine Yakın (5) G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Risk Analizi Nedir? Risk Matrisi 5 İkincil Sorun 10 Sorun 15 Kabul Edilemez 20 Kabul Edilemez 25 Kabul Edilemez 4 Kabul Edilebilir 8 İkincil Sorun 12 Sorun 16 Kabul Edilemez 20 Kabul Edilemez 3 Kabul Edilebilir 6 İkincil Sorun 9 Sorun 12 Sorun 15 Kabul Edilemez 2 Kabul Edilebilir 4 Kabul Edilebilir 6 İkincil Sorun 8 İkincil Sorun 10 Sorun 1 Kabul Edilebilir 2 Kabul Edilebilir 3 Kabul Edilebilir 4 Kabul Edilebilir 5 Sorun Önemsiz (1) Küçük (2) Önemli (3) Büyük (4) Yıkıcı (5) Riskin Etkisi Kabul Edilemez : Riski yönetmek için hemen harekete geçmeli Sorun : Riski yönetmek için harekete geçmeli İkincil Sorun : Kaynak yeterliyse harekete geçmeli Kabul Edilebilir : Harekete geçmeye gerek yok Yönetim Kurulu'nun belirlediği Risk İştahı IR = İçsel Risk AR = Artık Risk 37

38 Riskin gerçekleşme olasılığı G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Risk Analizi Nedir? Risk Matrisi Kesine Yakın SATIŞ MALİ UYGULAMALAR TEKNİK ALTYAPI YÖNETİMİ SATINALMA Yüksek İhtimalli PAZARLAMA SEVKİYAT İŞ GELİŞTİRME İK YÖNETİMİ Mümkün BİLGİ İŞLEM BÜTÇE İLE YÖNETİM ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME DEPOLAMA MUHAFAZA Düşük İhtimalli MEDİKAL RUHSATLANDIRMA Nadir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ KALİTE İÇ İLETİŞİM ÜRÜN GELİŞTİRME Gözardı Edilebilir Minör orta Majör Yıkıcı Riskin Büyüklüğü/Önem Durumu 38

39 G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Risk Analizi Nedir? S1 S2 S3 S4 Sevi ye Kayıtlı Riskler Ref Süreç Süreç Tanımı Sürecin İhtiva Ettiği Kilit Risk Riskin Etkisi Satın Alma (Özet Seviye) Risk Kaynağı (Belirleyen kişi/kurum) İRE İRS İRÖ ,1 Hedefleri Belirle Satın alma sürecinin hedefleri tanımlanır Süreç hedefleri, organizasyonun hedeflerininin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayamıyor ,2 Hammade Satın Al Mamul üretmek için hammade satın alınır Satın alınan maddeler uygun değil, çok pahalı ya da geç teslim ediliyor ,2 Hammade Satın Al Mamul üretmek için hammade satın alınır Başka bi yerden tedarik edilemeyecek, hayati önemi olan bir hammaddedenin tedarikçisi, hammaddeyi tedarik edemiyor ,3 Sabit Kıymet (Varlık) Satın Al Sabit kıymet satın alınır Varlıklar gereksiz, uygun değil veya çok pahalı ,4 Ticari Mal (Emtia) Satın Al Tekrar satmak için Ticari mal alınır Satın alınan maddeler uygun değil, çok pahalı ya da geç teslim ediliyor ,5 Diğer Mal /Hizmet Satın Al Organizasyon için gerekli diğer mal ve hizmetler satın alınır Satın alınan maddeler uygun değil, çok pahalı ya da geç teslim ediliyor ,5 Diğer Mal /Hizmet Satın Al Organizasyon için gerekli elektrik, doğalgaz vb hizmetler satın alınır Elektrik, doğalgaz vb gibi hizmetler için en düşük fiyatlar geçerli değildir ,6 Satın Alma'yı Destekle Yukarıda belirtilen süreçleri devam ettirebilmek için kaynaklar hazır hale getirilir Stratejinin yerleştirilmesinde ihtiyaç duyulan kaynaklar anlaşılamamış veya yetersiz kalmıştır 0 39

40 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması G.3 Denetim Planının Oluşturulması:..\Sunman\Teklif_Sözleşme\Sözleşme\SUNMAN 2013 DENETİM PLANI DETAY.xlsx Şirket e özgü bilgiler derlendikten ve risk derecelendirmesi oluşturduktan sonra, mevcut kaynakların risklilik derecesine göre dağıtımı yapılarak iç denetim planı oluşturulur. Planlama sürecine mutlaka dahil edilecek hususlar aşağıdaki gibidir: - Hedefler - Denetim çalışma çizelgeleri - Personel planlaması ve bütçe - Faaliyet raporları S.1 Süreç Seviyesindeki Denetim Çalışmaları:..\Simit Sarayı\IA\Fieldwork\SS Franchise Work Program_Final_ xlsx Bu aşamada: A) Süreç Seviyesinde Denetim Hazırlıkları, B) Süreç Analizi ve Dokümantasyonu, C) Süreç Risk Değerlendirmesi, D) Denetim Faaliyetleri ve Testleri,..\Doğan ICS Takip\Çelikhalat\Fieldwork\SATINALMA ÇALIŞMA KAĞIDI.xls E) Süreç bazlı iç kontrollerin değerlendirilmesi gibi görevler yerine getirilmektedir. 40

41 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması S.2 İç Denetim Ön Raporları Hazırlanacak iç denetim ön raporları denetimin hedefi, incelenen konu ve denetim çalışmasının sonuçlarını içerir. Üretilen denetim ön raporu denetime tabi birimin sorumlusuna ulaştırılır. (Denetlenen birim sorumlusu atanmamış ise ilgili departmanın başındaki kişiye iletilir.) S.3 Yöneticilerin/Sorumluların Yorumlarının Alınması: İç Denetim ön raporunun denetlenen birimin sorumlusuna iletilmesini takip eden 15 gün içerisinde sorumlunun yazılı bir cevap vermesi beklenir. Verilecek cevabın ön raporda belirtilen her bulgu ve tavsiye için bir yorum içermesi ve özellikle: * her bir bulgu ve öneri hakkında katılıp katılmadığına ilişkin bir beyan, * sorumlunun bulgu ve önerilere katılmaması halinde, bu durumun mantıklı bir izahı ve * düzeltici faaliyetlerle ilgili tavsiyelerin hayata geçirilmesi ile ilişkili olarak bir zaman planı belirlenmesi beklenir. 41

42 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması S.4 İç Denetim Sonuç Toplantısı: İç Denetim Sonuç Toplantısı resmi denetim sürecini sonlandırır. İç denetim ön raporunun son hali Yönetim ile paylaşılarak nihai rapor haline getirilir. Nihai rapor ise Şirket Üst Yönetimi ne dağıtılmak üzere hazırlanır...\simit Sarayı\IA\Fieldwork\Satınalma\Simit Sarayı Satınalma Rapor_Taslak.pub S.5 Nihai İç Denetim Raporunun Hazırlanması ve Dağıtılması Detaylı bir Nihai İç Denetim Raporu, Üst Yönetim ve denetlenen birimlerin/alanların yönetim kademelerine iletilir. Nihai raporda ayrıca bir de Yönetici özeti bölümü yer alır. S.6 Bulgu Takibi ve Gözetimi: Denetlenen birimin sorumlusunun ön raporlar hakkında yorumlarını içeren yazılı cevaplarda belirlenen uygulama zaman planları göz önüne alınarak düzeltici faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılacaktır. 42

43 43

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİ BELGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yalova, 2015 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİNE İLİŞKİN YÖNERGE Yürürlük Tarihi / /2015 26/05/2015 Revizyon

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ MART 2008 Bu Yönerge; 12/07/2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM. 18 Haziran 2014 Ankara İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM 18 Haziran 2014 Ankara 1 İç Denetimin Tarihçesi (1) Amerika Birleşik Devletlerinde 1940 lı yıllardan itibaren yapılan bilimsel araştırmalarda, hukuka uygunluk denetimi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

na Kütle (Population): Analitik İnceleme (Analytical Review): Analitik Kanıtlar (Analytical Evidences): Anket (Questionnaire): Ara Rapor

na Kütle (Population): Analitik İnceleme (Analytical Review): Analitik Kanıtlar (Analytical Evidences): Anket (Questionnaire): Ara Rapor A na Kütle (Population): Denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak için örneklem seçmek istediği veri seti anlamına gelir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak olan ana kütlenin denetimin

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 1 1. GİRİŞ... 2 2. İŞİN NİTELİĞİ... 4 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)... 4 2.1.1. Yönetişim

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı