Statinlerin Pleotropik Etkileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Statinlerin Pleotropik Etkileri"

Transkript

1 Orijinal Derleme Makale Original Review Article Statinlerin Pleotropik Etkileri Pleiotropic Effects of Statins Özet Saadet Demirtaş M Bülent Vatan M Akif Çakar Levend Ediş Hüseyin Gündüz Hiperkolesterelomi koroner arter hastalığının önemli bir risk faktörüdür. Statinler, karaciğerde 3-hidroksi-3-metilglutaril coenzim A (HMG-CoA) enzimini inhibe ederek kolesterol sentezini azaltırlar. Statinlerin kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azalttığı birçok epidemiyolojik çalışmada gösterilmiştir. Statinlerin kolesterol düşüşünden bağımsız olarak endotel işlevlerine, trombosit fonksiyonlarına, vasküler inflamasyona ve aterosklerotik plak yapısı üzerine de olumlu etkisi vardır. Tüm bu etkilere pleiotropik etki denilmektedir. Bu yazıda statinlerin pleiotropik etkilerini sunmaktayız. Anahtar Kelimeler: Statin, Pleotropik etki, Kardiyovasküler koruma. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Sakarya İletişim/ Corresponding Dr. Saadet Demirtaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Sakarya Tel: Abstract Hypercholesterolemia is the common risk factor of coronary artery disease. Statins decrease synthesis of the cholesterol by inhibit the enzyme 3-hydroxy-3 methylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) reductase in liver. Most epidemiological studies show the efficiency of statins about reduction of cardiovascular morbidity and mortality. There are some pleiotrophic effects of statins such as improvement of endothelial function, inflammation, function of the platelets and stabilization of atherosclerotic plaque independent from reduction of the cholesterol levels. We review the pleiothropic effects of statins in this report. Keywords: Statin, pleiotropic effect, cardiovascular protection. 10 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 2 / 2010

2 Koroner arter hastalığı dünyada önde gelen mortalite ve morbidite nedenidir. Koroner arter hastalıklarının gelişmesindeki temel nedenlerin başında ateroskleroz gelmektedir. Ateroskleroz oluşumu birçok faktöre bağlı olmakla birlikte, artmış serum kolesterol düzeyleri ile aterosklerotik hastalıklar arasında güçlü bir ilişki bulunduğu yapılan birçok epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir. Kolesterol yüksekliği bulunan hastaların tedavisinde, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri önemli bir yer tutar. Ancak hedeflenen kolesterol seviyesine ulaşılamamakta ve tedaviye farmakolojik ajanların eklenmesi çoğu zaman gerekli olmaktadır (1-3). Statinler mevcut kolesterol düşürücü ilaçların en güçlü grubunu oluştururlar. Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamağında 3-hidroksi-3-metil glutaril koenzim A (HMG-CoA) redüktaz enzimini geri dönüşümlü olarak inhibe ederek karaciğerde kolesterol sentezini azaltırlar. Ayrıca düşük yoğunluklu lipoproteinin (LDL) kolesterol ün karaciğerde reseptör aracılı endositozunu arttırarak plazma LDL kolesterolünü düşürür (4). Statinlerin, LDL kolesterol düşürücü etkileriyle birlikte, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol yükseltici ve trigliserid düşürücü etkileri bulunmaktadır. Tedavi ile doz bağımlı olarak yaklaşık LDL %20-50 düşürken, HDL düzeyinde %10 artış ve trigliserid değerinde %10-40 oranında düşüş sağlanmaktadır (5,6). Statinlerin kardiyovasküler morbidite ve mortaliteyi azaltıcı etkileri birçok primer ve sekonder korunma çalışmasında gösterilmiştir. Genellikle bu etkiler lipid düşürücü etkiye bağlansada, yapılmış olan bu çalışmaların alt grup analizlerinde lipid düşürücü etkilerinden bağımsız olan direkt kardiyoprotektif etkileri olduğu düşünülmektedir. Statinlerin bu etkilerine ise genel olarak pleotropik etki denilmektedir. Bu etkiler kısaca; endotel fonksiyonu üzerine olan olumlu etkiler, nitrik oksitin bioyararlanımında artma ve antioksidan özellik, trombosit fonksiyonları üzerine olumlu etkiler, aterosklerotik plak stabilizasyonu ve vasküler inflamasyonu azaltma şeklinde sıralanabilir (Tablo 1) (7-9). Statinlerin endotel fonksiyonları üzerine etkileri Vasküler tonusun belirlenmesi, hemostazın aktif olarak kontrol edilmesi, endotel geçirgenliğinin kontrolü, vasküler düz kas büyümesinin kontrolü, antiinflamatuar ve anti trombotik etki endotelin başlıca fonksiyonel özelliklerindendir. Endotel disfonksiyonu, endotelin fonksiyonel özelliklerinin bozulması olarak tanımlanmaktadır (10). Bu genel ifadenin yanında endotel disfonksiyonu, daha çok endotele bağlı dilatasyondaki bozulmayı anlatmak için kullanılmaktadır. Endotel kaynaklı nitrik oksit (NO), vasküler relaksasyon sağlayan önemli bir moleküldür. Platelet agregasyonu, vasküler düz kas proliferasyonu ve endotel-lökosit ilişkisinde aterojenitenin engellenmesi gibi çeşitli fonksiyonlarda rol alır. Disfonksiyone endotelde NO salınımı bozularak, NO in endotel üzerindeki etki ve kontrolü kaybolmaktadır. Bu molekül aynı zamanda damardaki inflamatuar aktivitenin önemli düzenleyicisidir (11). Endotel disfonksiyonunun aterosklerozdaki önemi ise, aterosklerotik sürecin başlangıç evresinde meydana gelen ilk bozukluk olmasından kaynaklanmaktadır (12). Hiperkolesterolemi vasküler homeostazda birçok değişikliğe yol açar. NO biyoaktivitesini azaltır, süperoksit üretimini ve endotelin reaktivitesini artırır (13). Ayrıca adezyon moleküllerinde artışa ve endotel bağımlı vazodilatasyonda azalmaya neden olduğu da gösterilmiştir (14). Kolesterol yüksekliğinin sebep olduğu endotel fonksiyon bozukluğunda sadece LDL konsantrasyonuna bağlı olmadığı, LDL oksidasyonuyla da ilgili olduğu düşünülmektedir (15). Statin tedavisi ise kardiyovasküler riski azaltmakla birlikte endotel fonksiyonlarını düzelttiği yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (16, 17). Statinler, HMG CoA redüktaz inhibisyonu ile kolesterol sentezini engellemekle birlikte önemli izoprenoid intermediatörlerin de sentezini inhibe etmektedir. Bu intermediatörler hücre içi çeşitli proteinlerin posttranslasyonel modifikasyonunu engelleyerek NO sentazın endotel izoformunun aktivitesini arttırdığı gösterilmiştir (18-20). Bu şekilde statinler endotelden NO salınımını arttırarak endotel fonksiyonları üzerine olumlu etki yapmaktadır. Ayrıca endotelin-1 seviyesini sentezini de azaltarak endotel fonksiyonlarını iyileştirmek- 11 AİBÜ İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT: 5 SAYI: 2 / 2010

3 tedir (21). Yapılan bir çalışmada stabil hastalarda statin alımından üç saat gibi kısa bir süre sonra akım bağımlı vazodilatasyonda artış olduğu saptanmıştır (22). Statinler, ayrıca kemik iliğinden endotel progenitör hücrelerin (EPH) hareketini, dolaşımdaki sayılarını ve dolaşımdaki kalış sürelerini artırarak endotelizasyonu hızlandırdığı belirtilmektedir (23). Yapılan bir çalışmada stabil koroner arter hastalığı olan hastalarda 4 hafta 40 mg/gün atorvastatinin 1. haftada EPH sayısını 1.5 kat, 4. haftada 3 kat arttırarak dolasımdaki EPH düzeyini arttırdığı ve bunların iskemik alanlara doğru mobilizasyonuda hızlandırdığı gösterilmiştir (24). Statinlerin endotel fonksiyonunu düzeltici etkilerinde olası bir diğer mekanizma, antioksidan etkileridir. Yapılan bir çalışmada atorvastatinin kolesterol değerleri normal hipertansif hastalarda serbest oksijen radikal (ROT) üretimini azaltarak endotel bağımlı vazodilatasyonu düzelttiği gösterilmiştir (25). Bir diğer çalışmada statinler, endotel-kaynaklı vazodilatasyou, süperoksit ve hidroksil radikalleri gibi ROT oluşumunu inhibe ederek arttırmıştır (26). Ayrıca, lipid düşürücü etkileriyle de vasküler oksidatif stresi azaltmaktadırlar(27). Statinlerin, Rac-1 aracılı NADH oksidaz aktivitesini inhibe ederek ve anjiotensin tip-1 reseptör ekspresyonunu azaltarak vasküler düz kasta anjiotensin 2 ile indüklenen serbest radikal üretimini azalttığı gösterilmiştir (25). Ayrıca statinler C-reaktif protein seviyelerini düşürerek endotele bağımlı vazodilatasyonu artırıp endotel disfonksiyonunun iyileşmesine dolaylı olarak etki edebilmektedirler. Statinler ve trombosit fonksiyonları Bilindiği gibi akut koroner sendromda trombositler önemli bir işleve sahiptir. Hiperkolesterolemi ile platelet reaktivitesinde artış olduğu gösterilmiştir (28). Bunun trombositlerdeki kolesterol / fosfolipid oranındaki artış ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Statin tedavisi ile platelet aktivasyonunun azaldığı yapılan çeşitli çalışmalarda saptanmıştır. Örneğin JUPITER çalışmasında rosuvastatin ile venöz tromboemblizmin azaldığı saptanmış ve bu etkinin kolestrol düşüşü ile ilişkili olmadığı çünkü hiperkolesteroleminin venöz tromboembolizm için risk faktörü olmadığı belirtilmiştir (29). Yapılan bir çalışmada endotele bağlı NO sentazın statin tedavisi ile artmasının platelet aktivasyonunun azalmasında etkili olduğu belirtilmiştir (30). Platelet aktivasyonunda azalmanın diğer bir mekanizmanın da makrofajlarda doku faktör ekspresyonunun statin tedavisi ile inhibe edilerek damar duvarının trombojenitesinin azalmasına bağlı olduğu düşünülmektedir (31). Ayrıca tromboksan A2 (TxA2) vazokonstriktör ve platelet agragasyonuna yol açarak tromboza eğilim oluşturmaktadır. Statinler, TxA2 sentezini inhibe ederek prostasiklin sentezini ve siklooksijenaz- 2 nin up-regülasyonunu artırarak antiagregan ve vazodilatör etkinlik göstermektedir (32). Statinler ve plak stabilizasyonu Aterosklerotik plakların rüptüre olarak bulundukları yerden ayrılmaları, akut koroner sendromun en önemli nedenidir. Aterom plağındaki fibröz yapıda oluşan herhangi bir çatlama, yırtılma ya da hasar sonucu, plak bulunduğu yerden ayrılır ve tromboz oluşur. Makrofajlar ise fibröz yapıyı aşındırabilen matriks metalloproteinazlar (MMP) gibi proteolitik enzimler salgılayarak fibröz yapıyı aşındırır. Aşınan fibröz yapı plak stabilitesinin bozulmasına, plağın bulunduğu yerden kopmasına ve sonuçta trombüs oluşumuna neden olmaktadır (33). Statinler tarafından lipid düzeylerinin düşürülmesi, lipid çekirdeğin fizyokimyasal özelliklerini etkileyerek, ayrıca aterosklerotik lezyonlarda makrofaj birikimini azaltarak ve aktive makrofajlarda matriks metalloproteinazlarının sentezini azaltarak plak stabilitesine katkıda bulunduğu düşünülmektedir (34). Statinler ayrıca inflamatuar hücrelerin endotele adezyonu, dokuya transmisyonu dolayısıyla pro-inflamatuar sitokin salgısını ve serbest radikal üretimini engelleyerekte plak stabilizasyonuna katkıda bulunmaktadırlar. Statinler ve vasküler inflamasyon Aterosklerozda başlangıç aşamasından plağın rüptüre olmasına kadar her aşamada kronik bir inflamasyonun rol oynadığı ve her bir risk faktörünün atta yatan inflamatuar olayı hızlandırdığı bilinmektedir (35). Son yapılan çalışmalar ile sta- 12

4 tinlerin aterosklerotik plaklarda bulunan inflamatuvar hücreleri azalttığı ve statinlerin antiinflamatuvar özelliği olduğu gösterilmiştir (36). Bu etkinin mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte, statinlerin bir düzenleyici bölge olan β2 integrin ve lökosit fonksiyonlu antijen-1 e bağlanarak inflamatuvar yanıtı azalttığı gösterilmiştir (37). Statinlerin, normokolesterolemik ve diyabetik hayvanlarda yapılan çalışmalarda, P selektin ve lökosit adezyonunu azaltarak iskemik miyokardiyumu koruduğuda gösterilmiştir (38, 39). Yüksek duyarlılıklı (hs) CRP, bir klinik inflamasyon belirtecidir (40). CRP nin, plazminojen aktivatör inhibitor-1, kompleman aktivasyonu ve hücresel adezyon moleküllerini arttırdığı, endotele bağlı NO sentazın sentezini azalttığı, bu sekilde tromboz, inflamasyon ve endotel disfonksiyonuna meyil oluşturduğu gösterilmiştir (41). CRP nin, aterogenez ve inflamasyonu uyarıcı etki gösterek lezyon oluşumuna ve plak yırtılmasına katkıda bulunduğu düşünülmektedir (41). Statin tedavisi, hiperkolesterolemik hastalarda hs-crp düzeylerini düşürür (40). Son bir JUPITER çalışmasında, LDL yüksekliği bulunmayan ancak CRP si yüksek olan kişilerde statin verilmesiyle kardiyovasküler olay gelişimini ve tüm nedenlere bağlı ölümü anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir (42). Bu sonuç statinlerin lipit düşürücü etkisinin yanı sıra antiinflamatuar etkileri ile de kardiyovasküler olaylar üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak statinler serum kolesterol düşüşünden bağımsız olarak çeşitli pleiotropik etkiler ile endotel fonksiyonlarını, plak stabilizasyonunu, trombosit işlevlerini iyileştirdiği ve vasküler inflamasyonu azalttığı düşünülmektedir. Bu etkilerin çoğunda statinlerin izoprenoid sentezi üzerindeki inhibitor etkisinin rol oynadığı belirtilmektedir (7,19). Statinler, gerek serum kolesterol seviyesini azaltarak gerekse pleotropik etkileri ile kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin azaltılmasında etkili olabilen önemli ilaç sınıfını oluşturmaktadırlar. Kaynaklar 1. Sytowski PA, Kannel WB, D Agostino RB. Changes in risk factors and decline in mortality from cardiovascular disease: the Fragmingham study. N Engl J Med 1990; 322: Kjekshus J, Pedersen TR. Reducing the risk of coronary events: evidence from the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Am J Cardiol 1995; 76: Influence of pravastatin and plasma lipids on clinical events in the West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS). Circulation 1998; 97: Istvan ES, Deisenhofer J. Structural mechanism for statin inhibition of HMG-CoA reductase. Science 2001; 292: Jones P, Kafonek S, Laurora I, Hunninghake D. Comparative dose efficacy study of atorvastatin versus simvastatin, pravastatin, lovastatin, and fluvastatin in patients with hypercholesterolemia (the CURVES study). Am J Cardiol 1998; 81: Bakker-Arkema RG, Davidson MH, Goldstein RJ, et al. Efficacy and safety of a new HMG CoA reductase inhibitor, atorvastatin, in patients with hypertriglyceridemia. JAMA 1996; 275: Paolo C, Edward T.H. Current Opinion in Cardiology. Turkish Edition 2006; 1(1): Tokgözoğlu L. Ateroskleroz ve Enflamasyonun Rolü. Türk Kardiyol Dern Arş 2009; 37 Suppl 4: Sözen SB, Albayrak E.S, Yazıcı M. Statinlerin Etki Mekanizmaları ve Akut Koroner Sendromda Statin Kullanımı. MN Kardiyoloji 2008;15: Khrbanda RK, Deanfield J. Functions of the healthy endothelium. Coron Arter Disease 2001; 12: Tedgui A, Mallat Z, Anti-inflammatory mechanisms in the vascular wall. Circ Res 2001; 88: Ross R. The pathogenesis of atherosclerosis: a perspective for the 1990 s. Nature 1993; 362: Lerman A, Webster MWI, Chesebro JH et al. Circulating and tissue endothelin immunoreactivity in hypercholesterolemic pigs. Circulation 1993; 88: Davi G, Romano M, Mezzetti A et al. Increased levels of soluble P-selectin in hypercholesterolemic patients. Circulation 1998; 97: Anderson TJ, Meredith IT, Charbonneau F et al. Endothelium dependent coronary vasomotion relates to the susceptibility of LDL to oxidation in humans. Circulation 1996; 93: Masumoto A, Hirooka Y, Hironaga K, et al. Effect of pravastatin on endothelial function in patients with coronary artery disease (cholesterol-independent effect of pravastatin). Am J Cardiol 2001; 88: Perticone F, Ceravolo R Maio R, et al. Effects of atorvastatin and vitamin C on endothelial function of hypercholesterolemic patients. Atherosclerosis 2000; 152: Goldstein JL, Brown MS. Regulation of the mevalonate pathway. Nature 1990; 343: Qian Zhou, MD; James K. Liao, MD. Pleiotropic Effects of Statins. Basic Research and Clinical Perspectives. Circ J 2010; 74: Laufs U, La Fata V, Plutzky J, Liao JK. Upregulation of endothelial nitric oxide synthase by HMG Coa reductase inhibitors. Circulation 1998; 97: Hernandez-Perera O, Perez-Sala D, Navarro-Antolin J. Effect of the 3-hyroxy-3-methylutarly-CoA reductase inhibitors, atorvastatin and simvastatin, on the expression of endothelin-1 and endothelial nitric oxide synthase in vascular endothelial cells. J. Clin Invest 1998; 101: Omori H, Nagashima H, Tsurumi Y, et al. Direct in vivo evidence of a vascular statin: a single dose of cerivastatin rapidly increases vascular endothelial responsiveness in

5 14 healthy normocholesterolamic subjects. Br J Clin Pharmacol 2002; 54: Werner N, Priller J, Laufs U, et al. Bone marrow-derived progenitor cells modulate vascular reendothelialization and neointimal formation: effect of 3-hydroxy-3methylglutaryl coenzyme a reductase inhibition. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22: Vasa M, Fichtlscherer S, Adler K, et al.increase in circulating endothelial progenitor cells by statin therapy in patients with stable coronary artery disease. Circulation 2001; 103: Wassmann S, Laufs U, Baumer AT, et al. HMG-CoA reductase inhibitors improve endothelial dysfunction in normocholesterolemic hypertension via reduced production of reactive oxygen species. Hypertension 2001; 37: Rikitake Y, Kawashima S, Takeshita S, Yamashita T, Azumi H, Yasuhara M, Nishi H, Inoue N, Yokoyama M. Anti-oxidative properties of fluvastatin, an HMG-Co A reductase inhibitor, contribute to prevention of atherosclerosis in cholesterol-fed rabbit. Atherosclerosis 2001;154: Cai H, Harrison DG. Endothelial dysfunction in cardiovascular diseases: the role of oxidant stres. Circ Res 2000; 87: Opper C, Clement C, Schwarz H, Krappe J, Steinmetz A, Schneider J, et al. Increased number of high sensitive platelets in hypercholesterolemia, cardiovascular diseases, and after incubation with cholesterol. Atherosclerosis 1995; 113: Glynn RJ, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto AM Jr, Kastelein JJ, et al. A randomized trial of rosuvastatin in the prevention of venous thromboembolism. N Engl J Med 2009; 360: Laufs U, Gertz K, Huang P, Nickenig G, Bohm M, Dirnagl U, et al. Atorvastatin upregulates type III nitric oxide synthase in thrombocytes, decreases platelet activation, and protects from cerebral ischemia in normocholesterolemic mice. Stroke 2000; 31: Aikawa M, Rabkin E, Sugiyama S, Voglic SJ, Fukumoto Y, Furukawa Y, et al. An HMG-CoA reductase inhibitor, cerivastatin, suppresses growth of macrophages expressing matrix metalloproteinases and tissue factor in vivo and in vitro. Circulation 2001; 103: Degraeve F, Bolla M, Blaie S,et al. Modulation of COX-2 expression by statins in human aortic smooth muscle cells: involvement of geranylgeranylated proteins. J. Biol Chem 2001;276: Libby P. Molecular bases of the acute coronary syndromes. Circulation 1995; 91: Fukumoto Y, Libby P, Rabkin E, et al. Statins alter smooth muscle cell accumulation and collagen content in established atheroma of watanabe heritable hyperlipidemic rabbits. Circulation 2001; 103: Mallika V, Goswami B, Rajappa M. Atherosclerosis Pathophysiology and the role of novel risk factors: a clinicobiochemical perpective. Angioloy 2007;58: Vaughan CJ, Gotto AM Jr, Basson CT. The evolving role of statins in the management of atherosclerosis. J Am Coll Cardiol 2000; 35: Weitz-Schmidt G, Welzenbach K, Brinkmann V, Kamata T, Kallen J, Bruns C, Cottens S, Takada Y, Hommel U. Statins selectively inhibit leukocyte function antigen-1 by binding to a novel regulatary integrin site. Nat Med 2001;7: Lefer AM, Scalia R, Lefer DJ. Vascular effects of HMG-CoA reductase inhibitors (statins) unrelated to cholesterol lowering: new concepts for cardiovascular disease Cardiovasc Res 2001; 49: Stalker TJ, Lefer AM, Scalia R. A new HMG-CoA reductase inhibitor, risovastatin, exerts anti-inflammatory effects on the microvascular endothelium: the role of mevalonic acid. Br J Pharmacol 2001;133: Ridker PM, Rifai N, Clearfield M, et al. Measurement of C- reactive protein for the targeting of statin therapy in the primary prevention of acute coronary events. N Engl J Med 2001; 344: Yeh ET. CRP as a mediator of disease. Circulation 2004;109:II11-II Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto AM Jr, Kastelein JJ, et al; JUPITER Study Group. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 2008;359:

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü

Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü MÜSBED 2015;1(1):21-30 DOI: 10.5455/musbed.20150306053623 Araştırma / Original Paper Sıçanda Endotoksemiye Bağlı Çoklu Organ Hasarında Kolinerjik Anti-İnflamatuvar Yolun Rolü Meltem Kolgazi 1, Fatih Özgür

Detaylı

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus

Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi için Yeni Oral Antidiyabetik Ajan. Sitagliptin: New Oral Antidiabetic Agent for Tip 2 Diabetes Mellitus Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 11 (2011) 021201 (1-13) AKU J. Sci. 11 (2011) 021201 (1-13) Sitagliptin: Tip 2 Diyabet Tedavisi

Detaylı

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi

Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI DERLEME / REVIEW International Journal of Hematology and Oncology Bafl Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi İlhan ÖZTOP Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü,

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız?

Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Derleme Van Tıp Dergisi: 20(1): 40-47, 2013 Migren başağrısında ne yapmalıyız? Migren Baş Ağrısında: Ne Yapmalıyız? Aysel Milanlıoğlu *, Temel Tombul ** Özet Migren; insanların hayat kalitesi ve iş gücünü

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler

Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal Önlemler Prof. Dr. Serap ÖZTÜRKCAN*, Dr. Tuba Çelebi KAYHAN* * Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı Özet Abstract Deri Yaşlanmasına Karşı Medikal

Detaylı

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır?

Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Kan androjen düzeyleri ile BPH arasında bir ilişki var mıdır? Dr. Murat Çakan, Dr. Uğur Altuğ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Üroloji Kliniği, Ankara DERLEME ÖZET Prostat

Detaylı

FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ

FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ FRUKTOZ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKER TÜKETİMİNİN SAĞLIK AÇISINDAN ETKİLERİ: SON VERİLERİN DERLEMESİ Fruktoz, yapısal olarak glukoz ile aynı kimyasal formüle sahip (C 6 H 12 O 6 ), ancak glukozda birinci karbondaki

Detaylı

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL

ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER. Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ. Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL T.C İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİK DİŞ HAREKETLERİ VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Elif ARSLAN BAĞIŞ DOKTORA SEMİNERİ Danışman Prof. Dr. Tancan UYSAL Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı

Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı ISSN: 1308-0679 DERLEME Çiftlik Hayvanlarında Önemli Akut Faz Proteinleri ve Bunların Veteriner Hekimlik Alanındaki Kullanımı H. İbrahim GÖKCE 1 Kadir BOZUKLUHAN 2 http://www.dicle.edu.tr/fakulte/veteriner/dergi.htm

Detaylı

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System

The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Original Article / Özgün Araştırma The Effects of Dexmedetomidine and Propofol on the Antioxidant System Deksmedetomidin ve Propofol ün Oksidan ve Antioksidan Sistem Üzerine Olan Etkileri Haluk Dülger

Detaylı

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01031 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 31-36 TAHUD 2015 Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Estimated

Detaylı

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır.

Diyabet çok hızlı olarak global epidemik problem haline gelmiş bir hastalıktır. DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:113-120 Yeni antidiyabetik ilaçlar Kubilay Ükinç 1, Alper Gürlek 2, Aydan Usman 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri

Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri 65 Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 30 (2011), 1: 65-72 Amylin ve Glukoz Homeostazisi Üzerine Etkileri Saime GÜZEL 1 Nazmiye GÜNEŞ 1 Geliş Tarihi: 04.04.2011 Kabul Tarihi: 30.06.2011 Abstract: The pancreatic

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının

Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının Hematolojik Malignitelerde Sinyal İleti Sistemleri Dr. Güray SAYDAM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir Sinyal ileti sistemi, normal hücre fonksiyonlarının devamı için gerekli iletişim

Detaylı

İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMELERİ

İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMELERİ TC. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİODONTOLOJİ ANA BİLİM DALI İLACA BAĞLI DİŞETİ BÜYÜMELERİ (BİTİRME TEZİ) Hazırlayan Stj. Dişhekimi Bengi Koçanalı Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Baylas

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı