TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/02/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete No: BĠRĠNCĠ BÖLÜM:Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı TEMSAN Anonim ġirketinin ; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabii tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu kapsamı dıģında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen, yurt içinden ve yurt dıģından yapılacak her çeģit mal ve hizmet alımlarında, üçüncü Ģahıslara yaptırılacak etüt, plan, proje, müģavirlik, hizmetlerinde, taģınır ve taģınmaz malların satın alınmasında, inģaat ve tesis yapımında, nakliye, kambiyo, gümrükleme, sigorta, ekspertiz iģlemlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, anahtar teslimi suretiyle yaptırılması kararlaģtırılan inģaat, tesis, montaj, demontaj ve onarım iģlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değiģiklikleri ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile TEMSAN Anonim ġirketinin ana statüsü hükümlerine göre hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulamasında; ġirket: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketi ( TEMSAN ) ı Yönetim Kurulu: ġirket Yönetim Kurulunu, Genel Müdür: ġirket Genel Müdürünü, Genel Müdürlük: ġirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri, Ġhale Yetkilisi: ġirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kiģi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıģ görevlilerini, Merkez: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketi Genel Müdürlüğünü, Üst Birim: ġirketin Daire BaĢkanlıkları ile Genel Müdüre doğrudan bağlı Hukuk MüĢavirliği, Genel Müdürlük MüĢavirliği, Savunma Sekreterliği ve Müdürlükleri,

2 Fabrika Müdürlükleri: ġirketin Genel Müdürlük dıģında kalan tesis ve iģletmelerini, Ünite: ġirkete bağlı Merkez ve TaĢra teģkilatında yer alan müstakil birimi, Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi, Satın Alma ve Ġhale Organları: Satın alma ve ihale iģlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Ģirketin üst birim ve ünitelerini, Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Satın alma ve ihale iģlemlerini karara bağlamak üzere Merkez ve TaĢra teģkilatları bünyelerinde oluģturulan komisyonları, Satın Alma ve Ġhale Komisyonları Kararları: Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca verilmiģ olan kararları, Teklif Değerlendirme Komisyonu: ġirketin Merkez teģkilatında alınan teklifleri değerlendirmek üzere kurulan komisyonu, Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taģınır ve taģınmaz mal ve hakları, Hizmet: Bakım ve onarım, taģıma, haberleģme, sigorta, araģtırma ve geliģtirme, muhasebe, piyasa araģtırması ve anket, danıģmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taģınır ve taģınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri, Tesisler: Üretim faaliyetleri için kurulmuģ ve kurulacak birbirleri ile bağlantılı olarak çalıģan teçhizat ve makine grupları ile taģınmaz ana ve yardımcı binaları, Yapım: Bina, altyapı, boru ve iletim hattı, enerji nakil hattı, baraj, enerji santralı, arıtma tesisi, dekapaj, toprak ıslahı, taģkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inģaat iģleri ve bu iģlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj iģleri ile benzeri yapım iģlerini, Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimleri, Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, Yapım Müteahhidi: Yapım iģi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, Yüklenici: ġirketle sözleģme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, DanıĢman: DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Ģirketin yararı için kullanan, danıģmanlığını yaptığı iģin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Ģirketten danıģmanlık hizmeti karģılığı dıģında hiçbir kazanç sağlamayan ve danıģmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Ortak giriģimci: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiģinin aralarında yaptıkları anlaģma ile oluģturulan iģ ortaklığı veya konsorsiyumları, Yerli Ġstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı gerçek kiģiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuģ tüzel kiģilikleri, Aday: Ön yeterlik için baģvuran gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimleri,

3 Satın alma: Mal ve hizmet alımlarını, Ġhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin, istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleģmenin imzalanması ile tamamlanan iģlemleri, Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Ģirkete sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Yetki Limiti: ġirketin Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri, Amil-i Mütehassıs Firma: BaĢka üreticisi olamayan belirli bir malzemenin temini için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent hakkına veya yedd-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici, YaklaĢık Maliyet: Ġhale konusu iģlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araģtırma yapılarak tespit edilen yaklaģık bedeli veya keģif bedelini, KeĢif DeğiĢikliği: SözleĢmeye bağlanmıģ olan bina, tesis veya bakım onarım iģlerinde, mal veya hizmet alımında sözleģme süresi içinde sözleģme konusu iģlerin tamamlanabilmesini teminen iģin yapımı esnasında oluģabilecek zorunlu imalat artıģları ile ilk keģif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama sırasında yapılması zorunlu imalatların keģfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelen artıģlar ve eksiliģleri, Ġlave iģ veya sipariģ: Bina, tesis veya bakım onarım iģleri ile mal ve hizmet alımlarında, sözleģme süresi içerisinde, sözleģme kapsamında veya dıģında olan ve ihtiyaca bağlı olarak yapılması zorunlu iģ veya iģlerin, teslim süresi hariç sözleģmede yer alan aynı Ģart ve esaslarda olmak üzere ana sözleģmeye ilavesi, Ġhale dokümanı: Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki iģlerin; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iģin varsa projesini de kapsayan teknik Ģartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleģme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri, BaĢvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araģtırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüģ ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmıģ ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araģtırmaları yapılmıģ olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inģaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi, Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmıģ kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü: ġirket tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aģamalı olarak gerçekleģtirildiği ve Ģirketin ihale konusu iģin teknik detayları ile gerçekleģtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüģtüğü usulü,

4 Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Ģirket tarafından davet edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüģülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, SözleĢme: ġirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaģmayı, Protokol: Kamu kurum ve kuruluģlarıyla yapılan sözleģmeyi, Teklif tarihi : Teklifin verileceği son gün ve saati, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve diğer Ģartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi, Ġhale Onay Belgesi: Ġhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu, Konsorsiyum: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiģinin aralarında yaptıkları anlaģma ile oluģturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu, Ġfade eder. Sorumluluk Madde 5- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren iģlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiģ olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur. Temel Ġlkeler Madde 6- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; a) Ġhtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karģılanması ile rekabetin, saydamlığın, eģit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır. b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri bir arada ihale edilemez. c) Ödeneği bulunmayan hiçbir yatırım iģi için ihaleye çıkılamaz. d) Birlikte satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. Gıda ve tekel maddeleri bu hüküm dıģındadır. Finansman yetersizliği olması durumunda malzeme partiler halinde alınabilir. e) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma iģleminde karlılık, fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır. f) Ġhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM: Satın Alma ve Ġhale Organları, Görevleri, Yetkileri Satın Alma ve Ġhale Organları Madde 7- Satın alma ve ihale organları aģağıda belirtilmiģtir. a) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı, b) Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığı,

5 c) Personel, Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı, d) Fabrika birimleri; 1) Orta ve Yüksek Gerilim Kesici Ayırıcı Fabrikası Müdürlüğü / ANKARA 2) Su Türbini ve Generatör Fabrikası Müdürlüğü / DĠYARBAKIR Satın Alma ve Ġhale Organlarının Görevleri Madde 8- Satın alma ve ihale organlarının görevleri aģağıda belirtilmiģtir: a) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı görevleri: ġirketin yatırım ve iģletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemeler ile Merkez ünitelerin ve Fabrikaların birimlerinin alım yetkisini aģan veya mahalli piyasadan kendi imkanları ile uygun fiyatla temin edemeyecekleri malzemelerin temini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük iģlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruģat, büro malzemesi, demirbaģ, kayda tabi malzeme, kırtasiye ile temizlik hizmet alımları, gerektiğinde alım yetkisi olan Daire BaĢkanlıklarının yetki limitlerini aģan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iģ makinesi alımlarını, bakım, onarım, tadilat, müģavirlik hizmetleri ile ilgili ihale iģlerinin yurt içinden ve/veya yurt dıģından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır. c) Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığı görevleri: ġirketin; inģaat, etüt, proje, tesis, müģavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri ile ilgili yapım iģlerini yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. ġirketin yapım iģleri ile ilgili birimleri kendi faaliyet alanlarına iliģkin yapım iģleri ve hizmet alımlarının Ģartname ve ihale dosyalarını hazırlar, yaklaģık maliyetleri kendi yetki limitleri içerisinde ise doğrudan, yetki limitlerinin üzerindeki iģler için gerekli onayı alarak onaylanan usule göre ihaleye çıkarlar. d) Personel, Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı görevleri: KreĢ ve anaokulları, misafirhane, lojman, spor ve dinlenme tesislerinin ihtiyacı olan her türlü gıda maddeleri ile su, aydınlatma, yakıt, mutfak gereçleri, çiçek, çelenk ve benzeri sosyal amaçlı alımlar, koruyucu giyim malzemeleri, temizlik hizmetleri ve malzemeleri, bina ve bahçelerin bakım ve onarımları, nakil vasıtaları ile mobilya ve mefruģatın bakım ve onarım iģleri, nakil vasıtalarının yakıt ve yedek parça ihtiyaçları, binaların kalorifer, sıhhi tesisat, klima, asansör ve benzer tesisatlarının bakım, onarım iģleri ve iģletilmesi ile ilgili olarak yapılacak ihaleleri yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. f) Fabrika Müdürlüklerinin görevleri: ġirketimizin Ana Statüsü ve kendilerine verilen görev yetki ve sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve iģletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım iģlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Mahalli piyasadan ve kendi imkanları ile temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla alamayacakları ihtiyaçları Merkezdeki satın alma ve ihale organlarına aktarmak üzere bağlı olduğu üst birime bu Yönetmelik usul ve esasları dahilinde, bildirirler. Satın Alma ve Ġhale Organlarının Yetkileri Madde 9- Satın alma ve ihale organlarının yetkileri aģağıda belirlenmiģtir. a) Alım Memurunun Yetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın alma iģleri, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iģtigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araģtırması yaparak uygun bulduğu malı satın almaya yetkilidir. Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonra iģlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar.

6 b) Fabrika Müdürlerinin Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararı Ġta Amirinin (Fabrika Müdürünün) onayı ile yürürlüğe girer. c) Daire BaĢkanının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarınca iģlem yapılır. ĠĢin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüģü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Daire BaĢkanının onayı ile yürürlüğe girer. d) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. ĠĢin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüģü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. e) Genel Müdürün Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. f) Yönetim Kurulunun Yetkisi: Genel Müdürün yetkisini aģan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak hazırlanan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararı; Ticaret Dairesince veya ihaleyi yapan ihale organlarınca hazırlanan sunuģ yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Yetki Limitlerinin DeğiĢtirilmesi Madde 10- Yetki limitleri günün Ģartlarına göre Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yetki Limitlerinin AĢılması Madde 11- Yetki limitleri aģılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibariyle Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir. Yetki Devri Madde 12- Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde Ģirket ünitelerine devredebilir. Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir iģleme geçilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhale Komisyonları, KuruluĢu, Görevleri ve ÇalıĢma Esasları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları Madde 13- Satın Alma ve Ġhale komisyonları aģağıda belirtilmiģtir: a) Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonu: Ġhale Yetkilisi: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu, BaĢkan : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, Üye : Ticaret Dairesi BaĢkanı, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanı,

7 Üye : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Ģeklinde teģekkül eder. b) Daire BaĢkanlıkları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: 1) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, BaĢkan : Ticaret Dairesi BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Talep sahibi birimden ilgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından bir Müdür, Ģeklinde teģekkül eder. Ticaret Dairesi BaĢkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Ticaret Dairesi BaĢkanı, BaĢkan : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Ġlgili ġef ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Ġhale konusu iģi takip eden personel, Üye : Talep sahibi birimden ilgili personel, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından bir personel, Ģeklinde teģekkül ederler. 2) Diğer Daire BaĢkanlıkları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, BaĢkan : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef, Üye : Ġhale konusu iģi takip eden Personel,

8 Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından Personel, Daire BaĢkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, BaĢkan : Ġlgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef, Üye : Ġhale konusu iģin uzmanı en az iki kiģi, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetimi Dairesi BaĢkanlığından bir kiģi, Ģeklinde teģekkül ederler. c) Fabrikalar Satın Alma ve Ġhale Komisyonu: Ġhale Yetkilisi : Fabrika Müdürü, BaĢkan : Ġlgili Müdür Yardımcısı, Üye : Muhasebe Müdürü, Üye : Ticaret Müdürü, Üye : Talep sahibi Müdür, Üye : Ġhale konusu iģi takip eden kiģi, Ģeklinde teģekkül eder. d) Özel Durum Satın Alma ve Ġhale Komisyonu : Özellik arz eden ve/veya ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaģılan durumlarda (Tabii afetlerde, Ģirket için hayati önem arz eden acil durumlarda; can güvenliğini ilgilendiren konularda ve benzeri konularda ) talep sahibi ünitesince, gerekçeleri açıkça belirtilmesi Ģartıyla özel heyet eliyle alım yapılabilir. Bu heyet, yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamınca oluģturulur. OluĢturulan bu heyete tanınacak alım yetkisi ve tutarı ise yetki limitlerine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının KuruluĢu Madde 14- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde tanımlandığı Ģekilde, oluģur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. ĠĢin özelliğine göre, gerektiğinde bu Komisyonlara Ģirketin içinden veya dıģından iģin uzmanı kiģiler dahil edilebilir. Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun Görevleri Madde 15- Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun görevi; Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aģan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satın alma konularında, Ġhale gün ve saati ile varsa diğer Ģartları belirlemek, mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüģünü bir protokol ile ihale yetkilisine sunmak, BaĢkanlıklar ile Fabrikalar Ünitelerince çıkılan ihalelerde yetki limitlerinin aģılması durumunda Genel Müdürlükçe gerekli görülenler hakkında görüģ bildirmek, yapılan satın alma ve ihale iģlemleri sonuçlarına göre satın alma iģleri ve prensipleri hakkında Genel Müdürlüğe teklifler götürmektir.

9 Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun sekreterya görevini Ticaret Dairesi BaĢkanlığı, Ġlgili Daire BaĢkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Dairesi yürütür. Sekreteryanın Görevleri Madde 16- Sekreteryanın görevleri Ģunlardır: a) Satın alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak. b) Komisyonun toplanmasını sağlamak. c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığını kontrol etmek, teklif fiyatları ve geçici teminat bilgilerini zapta yazmak. d) Komisyon yazıģmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak. e) Gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dokümanının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine dağıtmak. f) Tutulan tutanakları hazırlayıp ilgililere imzalatmak. g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak. Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun Görevleri Madde 17- Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun görevleri Ģunlardır: a) Fabrika Müdürü tarafından havale edilen Satın alma ve Ġhale konularını inceleyerek, konuya iliģkin görüģlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak. b) Ġlgili birimce hazırlanmıģ mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca iliģkin görüģlerini bir kararla Fabrika Müdürüne sunmak. Komisyon BaĢkanı ve Üyelerin Bulunmaması Madde 18- Komisyon toplantılarına, BaĢkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; baģkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dıģında bulunmaları, sağlık izini, yıllık izin ve diğer kanuni izinleri kullanması hallerinde yerlerine vekalet eden, vekalet edenin bulunmaması halinde görevlendirilen kiģiler toplantıya katılır. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararları Madde 19- Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. BaĢkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. Ġhaleye çıkma, teklif zarfları açma, eksik belgelerin tamamlanması ve indirim isteme kararları hariç olmak üzere, diğer Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları yetki limitine göre onay merciinin onayı ile yürürlüğe girer. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararlarının Yeniden Ġncelenmesi Madde 20- Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarına Yardımcı Değerlendirme (Ġhtisas) Komisyonu

10 Madde 21- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları vereceği kararlar için istiģari mahiyette çalıģmalar yaptırmak üzere, bir Değerlendirme Komisyonuna konuyu inceletebilir. Değerlendirme Komisyonu Kurulması ve ÇalıĢma Esasları Madde 22- Değerlendirme Komisyonu kurulması ve çalıģma esasları aģağıda belirtilmiģtir. a) Değerlendirme Komisyonu, Merkezde, ihaleyi yapan Daire BaĢkanlıklarınca talep sahibi ünite elemanlarının da katılımıyla, Fabrikalarda ise talep sahibi ünite elemanlarından oluģturulur. Değerlendirme Komisyonu; ihale yetkilisinin onayı ile, en az üç kiģiden veya teklifin niteliğine göre ihtisas üniteleri ve diğer Üst Birimlerden de eleman alınarak, daha fazla tek sayıda kiģiden teģekkül eder. b) Değerlendirme Komisyonu, Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Komisyon çalıģmalarını Satın Alma ve Ġhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dıģına çıkamaz, Komisyon çalıģmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Komisyon BaĢkan ve üyelerinin müģterek görev ve sorumluluğudur. Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayı ile firmaların iģ mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluģları ile üniversitelerden görüģ istenebilir. Ayrıca, teklif değerlendirme sırasında uzman kuruluģlardan ve danıģmanlardan hizmet alımı yolu ile destek sağlanabilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Komisyon BaĢkanının talebi doğrultusunda, ihaleyi yapan ticaret birimlerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bu bilgi ve belgelerin mahiyeti Komisyon raporunda belirtilir. Değerlendirme Komisyonu, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza getirerek kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari Ģartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler. Ticaret Dairesi BaĢkanlığı dıģında yapılan yurt dıģı alımlarda; navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda bu BaĢkanlığın yazılı görüģünü alabilir. Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı Ģekilde belirtilir. Değerlendirme Komisyonu, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiģ olan ihale dokümanlarını Satın Alma ve Ġhale organına intikal ettirmek üzere BaĢkanlığına teslim eder. Değerlendirme Komisyonu, çalıģmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satın Alma ve Ġhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranıģlarından sorumludurlar. Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Satın Alma Ġhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulması için konu Satın Alma ve Ġhale organına gönderilir. Değerlendirme Komisyonların yetki limitlerine göre bağlı bulunduğu BaĢkanlığı veya Müdürlüğü, bu Komisyonlar tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, raporu ve rapor hakkındaki BaĢkanlık veya Müdürlük görüģlerini Satın Alma ve Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına gönderir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar

11 Madde 23- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları; ilgili Daire BaĢkanlığınca bildirilen görüģü, varsa Değerlendirme Komisyonu raporunu, firmaların ticari durumu ve imkanlarını, ġirket ile olan iģ iliģkilerini, taahhütlerine karģı bağlılıklarını, genel olarak iģ tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini ve yerini, ödeme Ģartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi ġirketin menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari Ģartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararlarının Saklanması Madde 24- Alımla ilgili tüm çalıģmaları içerecek Ģekilde hazırlanan Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden baģlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır, aslı Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığına verilir ve dosya sekreterya tarafından mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satın Alma ve Ġhale Komisyon Kararlarından birer suret isterlerse Ġhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır. Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü Ģahıslara verilemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhale Usulleri Uygulanacak Ġhale Usulleri Madde 25- ġirketimizce yapılacak mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki yapım iģlerinin ihalelerinde aģağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü. d) Doğrudan temin. Açık Ġhale Usulü Madde 26- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Madde 27- Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç duyulan iģin yapılmasında Ģirket tarafından yeterli görülen firmaların, ISO kalite sistemi gereği taģeron firma-tedarikçi değerlendirme raporları sonucunda tespit edilen firmaların, ihale ilanı yapmaksızın, ihaleye davet edilmesi suretiyle davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ġirket, yeterlilik için ön yeterlilik ihalesi yapabilir ve ihaleye davet edeceği firmaları bu ön yeterlik ihalesi değerlendirmesi sonucunda belirleyebilir. ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Bu usule göre yapılacak ihalelerde davet edilecek firmaların belirlenmesi için ön yeterlik ihalesi yapılacaksa; adayların baģvurularını hazırlayabilmeleri için en az on takvim günü süre tanınarak ön yeterlik ilânı yapılır. Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koģullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara ihaleye davet mektubu gönderilir. ĠĢin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek Ģekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ġhaleye davet edilen firmalardan teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri

KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar)

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU (Genel Esaslar) 1 GĠRĠġ Kamu İhale Kanunu, satın alma sürecine ilişkin esas ve usulleri belirlerken Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bu süreç sonunda imzalanacak sözleşmelere

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO

KAMU İHALE KANUNU KANUN NO KAMU İHALE KANUNU KANUN NO : 4734 KABUL TARİHİ : 04.01.2002 RESMİ GAZETE TARİH/SAYI : 22.01.2002/24648 KANUN NO : 4761 (BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN) KABUL TARİHİ : 12.06.2002 RESMİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar Karar Sayısı: 2003/6554 ( 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından:

18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete. Yönetmelik. Kültür ve Turizm Bakanlığından: 18.6.2005-25849 sayılı Resmi Gazete Kültür ve Turizm Bakanlığından: Yönetmelik Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri,

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ 5355 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ ALIM-SATIM-KİRALAMA VE KİRAYA VERME İHALE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2007 No : 2007/13058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/3/1950 No : 5659

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) 1. EKLER LİSTESİ (YAPIM İŞİ İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı ĠĢi Ġçin Ġhale Ġlanı Özgül Tarım Makineleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Ticaret Limited ġirketi,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU < Mal Alımı için ihale ilanı < Özel Pen PVC Alüminyum Demir Doğrama Temizlik ĠnĢaat Nakliye San. Tic.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 3 Teklif Dosyası ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI Bulsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayinin

Detaylı

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ

İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN ETKİN KULLANIMININ SAĞLANMASI PROJESİ İZMİR KALKINMA AJANSI OKUL ÖNCESİ VE MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/13/OME02/0035 İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (KOSBİ) İSTİHDAMA YÖNELİK MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ TEKNOLOJİLERİN

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası

1. Ekler listesi. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu. SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu. SR EK 3: Teklif Dosyası 1. Ekler listesi SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 2 : Ġhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar

TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar TEKLĠF DOSYASI Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye katılacak olan isteklilerin aģağıda

Detaylı