TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/02/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete No: BĠRĠNCĠ BÖLÜM:Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı TEMSAN Anonim ġirketinin ; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabii tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu kapsamı dıģında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen, yurt içinden ve yurt dıģından yapılacak her çeģit mal ve hizmet alımlarında, üçüncü Ģahıslara yaptırılacak etüt, plan, proje, müģavirlik, hizmetlerinde, taģınır ve taģınmaz malların satın alınmasında, inģaat ve tesis yapımında, nakliye, kambiyo, gümrükleme, sigorta, ekspertiz iģlemlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, anahtar teslimi suretiyle yaptırılması kararlaģtırılan inģaat, tesis, montaj, demontaj ve onarım iģlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değiģiklikleri ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile TEMSAN Anonim ġirketinin ana statüsü hükümlerine göre hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulamasında; ġirket: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketi ( TEMSAN ) ı Yönetim Kurulu: ġirket Yönetim Kurulunu, Genel Müdür: ġirket Genel Müdürünü, Genel Müdürlük: ġirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri, Ġhale Yetkilisi: ġirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kiģi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıģ görevlilerini, Merkez: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketi Genel Müdürlüğünü, Üst Birim: ġirketin Daire BaĢkanlıkları ile Genel Müdüre doğrudan bağlı Hukuk MüĢavirliği, Genel Müdürlük MüĢavirliği, Savunma Sekreterliği ve Müdürlükleri,

2 Fabrika Müdürlükleri: ġirketin Genel Müdürlük dıģında kalan tesis ve iģletmelerini, Ünite: ġirkete bağlı Merkez ve TaĢra teģkilatında yer alan müstakil birimi, Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi, Satın Alma ve Ġhale Organları: Satın alma ve ihale iģlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Ģirketin üst birim ve ünitelerini, Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Satın alma ve ihale iģlemlerini karara bağlamak üzere Merkez ve TaĢra teģkilatları bünyelerinde oluģturulan komisyonları, Satın Alma ve Ġhale Komisyonları Kararları: Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca verilmiģ olan kararları, Teklif Değerlendirme Komisyonu: ġirketin Merkez teģkilatında alınan teklifleri değerlendirmek üzere kurulan komisyonu, Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taģınır ve taģınmaz mal ve hakları, Hizmet: Bakım ve onarım, taģıma, haberleģme, sigorta, araģtırma ve geliģtirme, muhasebe, piyasa araģtırması ve anket, danıģmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taģınır ve taģınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri, Tesisler: Üretim faaliyetleri için kurulmuģ ve kurulacak birbirleri ile bağlantılı olarak çalıģan teçhizat ve makine grupları ile taģınmaz ana ve yardımcı binaları, Yapım: Bina, altyapı, boru ve iletim hattı, enerji nakil hattı, baraj, enerji santralı, arıtma tesisi, dekapaj, toprak ıslahı, taģkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inģaat iģleri ve bu iģlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj iģleri ile benzeri yapım iģlerini, Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimleri, Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, Yapım Müteahhidi: Yapım iģi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, Yüklenici: ġirketle sözleģme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, DanıĢman: DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Ģirketin yararı için kullanan, danıģmanlığını yaptığı iģin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Ģirketten danıģmanlık hizmeti karģılığı dıģında hiçbir kazanç sağlamayan ve danıģmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Ortak giriģimci: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiģinin aralarında yaptıkları anlaģma ile oluģturulan iģ ortaklığı veya konsorsiyumları, Yerli Ġstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı gerçek kiģiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuģ tüzel kiģilikleri, Aday: Ön yeterlik için baģvuran gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimleri,

3 Satın alma: Mal ve hizmet alımlarını, Ġhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin, istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleģmenin imzalanması ile tamamlanan iģlemleri, Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Ģirkete sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Yetki Limiti: ġirketin Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri, Amil-i Mütehassıs Firma: BaĢka üreticisi olamayan belirli bir malzemenin temini için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent hakkına veya yedd-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici, YaklaĢık Maliyet: Ġhale konusu iģlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araģtırma yapılarak tespit edilen yaklaģık bedeli veya keģif bedelini, KeĢif DeğiĢikliği: SözleĢmeye bağlanmıģ olan bina, tesis veya bakım onarım iģlerinde, mal veya hizmet alımında sözleģme süresi içinde sözleģme konusu iģlerin tamamlanabilmesini teminen iģin yapımı esnasında oluģabilecek zorunlu imalat artıģları ile ilk keģif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama sırasında yapılması zorunlu imalatların keģfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelen artıģlar ve eksiliģleri, Ġlave iģ veya sipariģ: Bina, tesis veya bakım onarım iģleri ile mal ve hizmet alımlarında, sözleģme süresi içerisinde, sözleģme kapsamında veya dıģında olan ve ihtiyaca bağlı olarak yapılması zorunlu iģ veya iģlerin, teslim süresi hariç sözleģmede yer alan aynı Ģart ve esaslarda olmak üzere ana sözleģmeye ilavesi, Ġhale dokümanı: Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki iģlerin; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iģin varsa projesini de kapsayan teknik Ģartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleģme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri, BaĢvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araģtırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüģ ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmıģ ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araģtırmaları yapılmıģ olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inģaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi, Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmıģ kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü: ġirket tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aģamalı olarak gerçekleģtirildiği ve Ģirketin ihale konusu iģin teknik detayları ile gerçekleģtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüģtüğü usulü,

4 Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Ģirket tarafından davet edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüģülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, SözleĢme: ġirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaģmayı, Protokol: Kamu kurum ve kuruluģlarıyla yapılan sözleģmeyi, Teklif tarihi : Teklifin verileceği son gün ve saati, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve diğer Ģartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi, Ġhale Onay Belgesi: Ġhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu, Konsorsiyum: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiģinin aralarında yaptıkları anlaģma ile oluģturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu, Ġfade eder. Sorumluluk Madde 5- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren iģlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiģ olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur. Temel Ġlkeler Madde 6- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; a) Ġhtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karģılanması ile rekabetin, saydamlığın, eģit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır. b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri bir arada ihale edilemez. c) Ödeneği bulunmayan hiçbir yatırım iģi için ihaleye çıkılamaz. d) Birlikte satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. Gıda ve tekel maddeleri bu hüküm dıģındadır. Finansman yetersizliği olması durumunda malzeme partiler halinde alınabilir. e) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma iģleminde karlılık, fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır. f) Ġhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM: Satın Alma ve Ġhale Organları, Görevleri, Yetkileri Satın Alma ve Ġhale Organları Madde 7- Satın alma ve ihale organları aģağıda belirtilmiģtir. a) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı, b) Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığı,

5 c) Personel, Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı, d) Fabrika birimleri; 1) Orta ve Yüksek Gerilim Kesici Ayırıcı Fabrikası Müdürlüğü / ANKARA 2) Su Türbini ve Generatör Fabrikası Müdürlüğü / DĠYARBAKIR Satın Alma ve Ġhale Organlarının Görevleri Madde 8- Satın alma ve ihale organlarının görevleri aģağıda belirtilmiģtir: a) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı görevleri: ġirketin yatırım ve iģletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemeler ile Merkez ünitelerin ve Fabrikaların birimlerinin alım yetkisini aģan veya mahalli piyasadan kendi imkanları ile uygun fiyatla temin edemeyecekleri malzemelerin temini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük iģlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruģat, büro malzemesi, demirbaģ, kayda tabi malzeme, kırtasiye ile temizlik hizmet alımları, gerektiğinde alım yetkisi olan Daire BaĢkanlıklarının yetki limitlerini aģan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iģ makinesi alımlarını, bakım, onarım, tadilat, müģavirlik hizmetleri ile ilgili ihale iģlerinin yurt içinden ve/veya yurt dıģından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır. c) Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığı görevleri: ġirketin; inģaat, etüt, proje, tesis, müģavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri ile ilgili yapım iģlerini yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. ġirketin yapım iģleri ile ilgili birimleri kendi faaliyet alanlarına iliģkin yapım iģleri ve hizmet alımlarının Ģartname ve ihale dosyalarını hazırlar, yaklaģık maliyetleri kendi yetki limitleri içerisinde ise doğrudan, yetki limitlerinin üzerindeki iģler için gerekli onayı alarak onaylanan usule göre ihaleye çıkarlar. d) Personel, Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı görevleri: KreĢ ve anaokulları, misafirhane, lojman, spor ve dinlenme tesislerinin ihtiyacı olan her türlü gıda maddeleri ile su, aydınlatma, yakıt, mutfak gereçleri, çiçek, çelenk ve benzeri sosyal amaçlı alımlar, koruyucu giyim malzemeleri, temizlik hizmetleri ve malzemeleri, bina ve bahçelerin bakım ve onarımları, nakil vasıtaları ile mobilya ve mefruģatın bakım ve onarım iģleri, nakil vasıtalarının yakıt ve yedek parça ihtiyaçları, binaların kalorifer, sıhhi tesisat, klima, asansör ve benzer tesisatlarının bakım, onarım iģleri ve iģletilmesi ile ilgili olarak yapılacak ihaleleri yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. f) Fabrika Müdürlüklerinin görevleri: ġirketimizin Ana Statüsü ve kendilerine verilen görev yetki ve sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve iģletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım iģlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Mahalli piyasadan ve kendi imkanları ile temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla alamayacakları ihtiyaçları Merkezdeki satın alma ve ihale organlarına aktarmak üzere bağlı olduğu üst birime bu Yönetmelik usul ve esasları dahilinde, bildirirler. Satın Alma ve Ġhale Organlarının Yetkileri Madde 9- Satın alma ve ihale organlarının yetkileri aģağıda belirlenmiģtir. a) Alım Memurunun Yetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın alma iģleri, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iģtigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araģtırması yaparak uygun bulduğu malı satın almaya yetkilidir. Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonra iģlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar.

6 b) Fabrika Müdürlerinin Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararı Ġta Amirinin (Fabrika Müdürünün) onayı ile yürürlüğe girer. c) Daire BaĢkanının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarınca iģlem yapılır. ĠĢin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüģü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Daire BaĢkanının onayı ile yürürlüğe girer. d) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. ĠĢin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüģü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. e) Genel Müdürün Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. f) Yönetim Kurulunun Yetkisi: Genel Müdürün yetkisini aģan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak hazırlanan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararı; Ticaret Dairesince veya ihaleyi yapan ihale organlarınca hazırlanan sunuģ yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Yetki Limitlerinin DeğiĢtirilmesi Madde 10- Yetki limitleri günün Ģartlarına göre Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yetki Limitlerinin AĢılması Madde 11- Yetki limitleri aģılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibariyle Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir. Yetki Devri Madde 12- Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde Ģirket ünitelerine devredebilir. Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir iģleme geçilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhale Komisyonları, KuruluĢu, Görevleri ve ÇalıĢma Esasları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları Madde 13- Satın Alma ve Ġhale komisyonları aģağıda belirtilmiģtir: a) Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonu: Ġhale Yetkilisi: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu, BaĢkan : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, Üye : Ticaret Dairesi BaĢkanı, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanı,

7 Üye : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Ģeklinde teģekkül eder. b) Daire BaĢkanlıkları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: 1) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, BaĢkan : Ticaret Dairesi BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Talep sahibi birimden ilgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından bir Müdür, Ģeklinde teģekkül eder. Ticaret Dairesi BaĢkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Ticaret Dairesi BaĢkanı, BaĢkan : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Ġlgili ġef ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Ġhale konusu iģi takip eden personel, Üye : Talep sahibi birimden ilgili personel, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından bir personel, Ģeklinde teģekkül ederler. 2) Diğer Daire BaĢkanlıkları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, BaĢkan : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef, Üye : Ġhale konusu iģi takip eden Personel,

8 Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından Personel, Daire BaĢkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, BaĢkan : Ġlgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef, Üye : Ġhale konusu iģin uzmanı en az iki kiģi, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetimi Dairesi BaĢkanlığından bir kiģi, Ģeklinde teģekkül ederler. c) Fabrikalar Satın Alma ve Ġhale Komisyonu: Ġhale Yetkilisi : Fabrika Müdürü, BaĢkan : Ġlgili Müdür Yardımcısı, Üye : Muhasebe Müdürü, Üye : Ticaret Müdürü, Üye : Talep sahibi Müdür, Üye : Ġhale konusu iģi takip eden kiģi, Ģeklinde teģekkül eder. d) Özel Durum Satın Alma ve Ġhale Komisyonu : Özellik arz eden ve/veya ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaģılan durumlarda (Tabii afetlerde, Ģirket için hayati önem arz eden acil durumlarda; can güvenliğini ilgilendiren konularda ve benzeri konularda ) talep sahibi ünitesince, gerekçeleri açıkça belirtilmesi Ģartıyla özel heyet eliyle alım yapılabilir. Bu heyet, yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamınca oluģturulur. OluĢturulan bu heyete tanınacak alım yetkisi ve tutarı ise yetki limitlerine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının KuruluĢu Madde 14- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde tanımlandığı Ģekilde, oluģur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. ĠĢin özelliğine göre, gerektiğinde bu Komisyonlara Ģirketin içinden veya dıģından iģin uzmanı kiģiler dahil edilebilir. Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun Görevleri Madde 15- Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun görevi; Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aģan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satın alma konularında, Ġhale gün ve saati ile varsa diğer Ģartları belirlemek, mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüģünü bir protokol ile ihale yetkilisine sunmak, BaĢkanlıklar ile Fabrikalar Ünitelerince çıkılan ihalelerde yetki limitlerinin aģılması durumunda Genel Müdürlükçe gerekli görülenler hakkında görüģ bildirmek, yapılan satın alma ve ihale iģlemleri sonuçlarına göre satın alma iģleri ve prensipleri hakkında Genel Müdürlüğe teklifler götürmektir.

9 Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun sekreterya görevini Ticaret Dairesi BaĢkanlığı, Ġlgili Daire BaĢkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Dairesi yürütür. Sekreteryanın Görevleri Madde 16- Sekreteryanın görevleri Ģunlardır: a) Satın alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak. b) Komisyonun toplanmasını sağlamak. c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığını kontrol etmek, teklif fiyatları ve geçici teminat bilgilerini zapta yazmak. d) Komisyon yazıģmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak. e) Gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dokümanının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine dağıtmak. f) Tutulan tutanakları hazırlayıp ilgililere imzalatmak. g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak. Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun Görevleri Madde 17- Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun görevleri Ģunlardır: a) Fabrika Müdürü tarafından havale edilen Satın alma ve Ġhale konularını inceleyerek, konuya iliģkin görüģlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak. b) Ġlgili birimce hazırlanmıģ mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca iliģkin görüģlerini bir kararla Fabrika Müdürüne sunmak. Komisyon BaĢkanı ve Üyelerin Bulunmaması Madde 18- Komisyon toplantılarına, BaĢkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; baģkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dıģında bulunmaları, sağlık izini, yıllık izin ve diğer kanuni izinleri kullanması hallerinde yerlerine vekalet eden, vekalet edenin bulunmaması halinde görevlendirilen kiģiler toplantıya katılır. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararları Madde 19- Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. BaĢkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. Ġhaleye çıkma, teklif zarfları açma, eksik belgelerin tamamlanması ve indirim isteme kararları hariç olmak üzere, diğer Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları yetki limitine göre onay merciinin onayı ile yürürlüğe girer. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararlarının Yeniden Ġncelenmesi Madde 20- Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarına Yardımcı Değerlendirme (Ġhtisas) Komisyonu

10 Madde 21- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları vereceği kararlar için istiģari mahiyette çalıģmalar yaptırmak üzere, bir Değerlendirme Komisyonuna konuyu inceletebilir. Değerlendirme Komisyonu Kurulması ve ÇalıĢma Esasları Madde 22- Değerlendirme Komisyonu kurulması ve çalıģma esasları aģağıda belirtilmiģtir. a) Değerlendirme Komisyonu, Merkezde, ihaleyi yapan Daire BaĢkanlıklarınca talep sahibi ünite elemanlarının da katılımıyla, Fabrikalarda ise talep sahibi ünite elemanlarından oluģturulur. Değerlendirme Komisyonu; ihale yetkilisinin onayı ile, en az üç kiģiden veya teklifin niteliğine göre ihtisas üniteleri ve diğer Üst Birimlerden de eleman alınarak, daha fazla tek sayıda kiģiden teģekkül eder. b) Değerlendirme Komisyonu, Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Komisyon çalıģmalarını Satın Alma ve Ġhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dıģına çıkamaz, Komisyon çalıģmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Komisyon BaĢkan ve üyelerinin müģterek görev ve sorumluluğudur. Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayı ile firmaların iģ mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluģları ile üniversitelerden görüģ istenebilir. Ayrıca, teklif değerlendirme sırasında uzman kuruluģlardan ve danıģmanlardan hizmet alımı yolu ile destek sağlanabilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Komisyon BaĢkanının talebi doğrultusunda, ihaleyi yapan ticaret birimlerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bu bilgi ve belgelerin mahiyeti Komisyon raporunda belirtilir. Değerlendirme Komisyonu, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza getirerek kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari Ģartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler. Ticaret Dairesi BaĢkanlığı dıģında yapılan yurt dıģı alımlarda; navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda bu BaĢkanlığın yazılı görüģünü alabilir. Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı Ģekilde belirtilir. Değerlendirme Komisyonu, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiģ olan ihale dokümanlarını Satın Alma ve Ġhale organına intikal ettirmek üzere BaĢkanlığına teslim eder. Değerlendirme Komisyonu, çalıģmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satın Alma ve Ġhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranıģlarından sorumludurlar. Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Satın Alma Ġhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulması için konu Satın Alma ve Ġhale organına gönderilir. Değerlendirme Komisyonların yetki limitlerine göre bağlı bulunduğu BaĢkanlığı veya Müdürlüğü, bu Komisyonlar tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, raporu ve rapor hakkındaki BaĢkanlık veya Müdürlük görüģlerini Satın Alma ve Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına gönderir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar

11 Madde 23- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları; ilgili Daire BaĢkanlığınca bildirilen görüģü, varsa Değerlendirme Komisyonu raporunu, firmaların ticari durumu ve imkanlarını, ġirket ile olan iģ iliģkilerini, taahhütlerine karģı bağlılıklarını, genel olarak iģ tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini ve yerini, ödeme Ģartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi ġirketin menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari Ģartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararlarının Saklanması Madde 24- Alımla ilgili tüm çalıģmaları içerecek Ģekilde hazırlanan Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden baģlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır, aslı Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığına verilir ve dosya sekreterya tarafından mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satın Alma ve Ġhale Komisyon Kararlarından birer suret isterlerse Ġhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır. Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü Ģahıslara verilemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhale Usulleri Uygulanacak Ġhale Usulleri Madde 25- ġirketimizce yapılacak mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki yapım iģlerinin ihalelerinde aģağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü. d) Doğrudan temin. Açık Ġhale Usulü Madde 26- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Madde 27- Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç duyulan iģin yapılmasında Ģirket tarafından yeterli görülen firmaların, ISO kalite sistemi gereği taģeron firma-tedarikçi değerlendirme raporları sonucunda tespit edilen firmaların, ihale ilanı yapmaksızın, ihaleye davet edilmesi suretiyle davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ġirket, yeterlilik için ön yeterlilik ihalesi yapabilir ve ihaleye davet edeceği firmaları bu ön yeterlik ihalesi değerlendirmesi sonucunda belirleyebilir. ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Bu usule göre yapılacak ihalelerde davet edilecek firmaların belirlenmesi için ön yeterlik ihalesi yapılacaksa; adayların baģvurularını hazırlayabilmeleri için en az on takvim günü süre tanınarak ön yeterlik ilânı yapılır. Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koģullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara ihaleye davet mektubu gönderilir. ĠĢin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek Ģekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ġhaleye davet edilen firmalardan teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

12 Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir. Pazarlık Usulü Madde 28 - AĢağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir: a) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerin bir Ģekilde sonuçlandırılamaması. b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya Ģirket tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. c) Savunma ve güvenlikle ilgili veya üretim gecikmesine sebep olacak özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. d) Ġhalenin, araģtırma ve geliģtirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması. e) Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin özgün nitelikte ve karmaģık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. f) YaklaĢık maliyeti, acil alım yetki limitine kadar olan mal ve hizmet alımları. Bu usul ile yapılacak alımlarda ilân yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir. Ġstekliler, öncelikle ihale konusu iģin teknik detayları ve gerçekleģtirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. ġirketin ihtiyaçlarını en uygun Ģekilde karģılayacak yöntem ve çözümler üzerine ihale komisyonu her bir istekli ile görüģür. Teknik görüģmeler sonucunda Ģartların netleģmesi üzerine bu Ģartları karģılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek Ģartları netleģtirilmiģ teknik Ģartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek Ģekilde son tekliflerini vermeleri istenir. Bu maddenin (a), (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüģmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Bu maddenin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihalenin yeteri kadar istekliye duyurulduğunun belirlenmesi ve teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde mevcut tekliflere göre sonuçlandırılır. Doğrudan Temin Madde 29- AĢağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne baģvurulabilir: a) Ġhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kiģi tarafından karģılanabileceğinin tespit edilmesi. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kiģinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleģmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleģmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kiģiden alınması. d) Alım memurunun yetki limitini aģmayan alımlar.

13 e) ġirketin ihtiyacına uygun taģınmaz malın alımı veya kiralanması. Bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerine göre, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun Ģekilde karģılamak amacıyla teknik Ģartlar ve fiyat üzerinde görüģme yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. Bu bentlere uygun doğrudan alım taleplerinde amil-i mütehassıs olarak belirlenen firmanın tek üretici olduğunun belgelenmesi zorunludur. Bu itibarla, ihtiyaç duyulan iģ için, amil-i mütehassıs firmanın patent hakkı veya yedd-i vahit belgesinin, bu belgelerin temin edilemediği durumlarda talep sahibi birim tarafından oluģturulan komisyon marifeti ile düzenlenen ve ita amirince onaylanan doğrudan alıma iliģkin gerekçeli raporun, talep belgeleri ile birlikte satın alma ve ihale organlarına gönderilmesi esastır. Bu maddenin (d) bendinin uygulanması halinde, Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kurulmadan ve teminat alınmadan ihale yetkilisince görevlendirilecek kiģiler tarafından piyasada fiyat araģtırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilebilir. Bu maddenin (e) bendinin uygulanması halinde piyasada fiyat araģtırması yapılır. Kendi koģulları dıģında satıģ yapmayacağını ve teminat vermeyeceğini teklifinde beyan eden firmalardan teminat istenip istenmemesi Ġhale Yetkilisinin kararına bağlıdır. Ġhtiyaçların Kamu KuruluĢlarından KarĢılanması Madde 30- Karlılık ve verimlilik esas alınmak kaydıyla ve Ġhale Yetkilisinin onayı ile; genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluģlar, özel kanunlarla kurulmuģ kendilerine kamu görevi verilmiģ tüzel kiģiliğe sahip kuruluģlar, bağımsız bütçeli kuruluģlar, kamu iktisadi teģebbüsleri ile bu kuruluģların yarıdan fazla sermaye ile ortak oldukları her çeģit kuruluģ, müessese ve ortaklıkların sahip oldukları veya ürettikleri mal ve hizmetler, kıymet taktiri yapılmak suretiyle, baģka firmalardan teklif istenmeksizin, doğrudan doğruya bu kuruluģlardan temin edilebilir. Bu durumda teminat alınmaz, ilgili kuruluģ ile sadece protokol düzenlenir. Resmi kurum ve kuruluģlardan Ģirketimiz ihalelerine katılmak isteyenlere ihale dosyası bedelsiz olarak verilir ve teminat Ģartı aranmaz. DanıĢmanlık Hizmetleri Madde 31- ÇED raporu hazırlanması, plân, yazılım geliģtirme, tasarım, teknik Ģartname hazırlanması, denetim gibi teknik, malî, hukukî veya benzeri alanlarda niteliği itibarıyla kapsamlı ve karmaģık olduğu, özel uzmanlık ve deneyim gerektirdiği idarece tespit edilen hizmetler, danıģmanlık hizmet sunucularından alınabilir. DanıĢmanlık hizmet ihaleleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Ancak, aday ve istekli seçimi ile değerlendirilmesinde özel hükümler uygulanabilir. DanıĢmanlık hizmetleri, esas olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilebileceği gibi özel durumlarda diğer ihale usulleri de kullanılabilir. Tasarım YarıĢmaları Madde 32- ġirket gerekli gördükleri mimarlık, peyzaj mimarlığı, mühendislik, bölge planlama ve güzel sanat eserleri ile ilgili bir plan veya tasarım projesi elde edilmesine yönelik olarak, ilgili mevzuatında belirlenecek usul ve esaslara göre rekabeti sağlayacak Ģekilde ilan yapılmak suretiyle, jüri tarafından değerlendirme yapılmak üzere ödüllü veya ödülsüz yarıģma yaptırabilir. BEġĠNCĠ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhaleye Hazırlık ĠĢlemleri Satın Alma ve Ġhale Esasları

14 Madde 33- Satın almalarda, gerçek ucuzun veya uygun bedelin tespiti için; fiyat, kalite, teslim müddeti, geri ödeme Ģartları, firmanın talep edeceği avansın getireceği faiz yükü, evsaf garantisi, eskalasyon ve benzeri maddi külfetler göz önünde bulundurulur. Ġhtiyaç Talep Esasları Madde 34- Alımlar, talep sahibi ünitece düzenlenen ve gerekli idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine göre onaylı ihale belgelerine dayanılarak satın alma ve ihale organları tarafından ödeneği dahilinde yapılır. Fabrika birimlerinin programlarında yer alıp, Merkezce yapılması öngörülen Satın Alma ve Ġhale ĠĢleri usulüne uygun olarak tanzim edilen Ġhale Onay belgesine göre yapılır. Yatırımlarda, alım tutanaklarının bildirilen ödeneği aģacağının anlaģılması halinde alım yapılmaz ve ek ödenek sağlanması için durum, alımın yapılmasını isteyen Üniteye bildirilir. Stok kontrolü Merkezden yapılan malzeme, araç, gereç, yedek ve teçhizatlar ile taģıt ve iģ makinesi talepleri doğrudan Merkezce yapılır. Devam eden üretimler için yapılacak alımlarda ödenek aranmaz. Talep Belgelerinin Hazırlanması Madde 35- Talep sahibi birimler, ihale konusu iģ ile ilgili teknik karakteristikleri, Ģartnameye konulması istenen özel hükümleri, varsa Ģartnamesini, malzemenin depoda bulunmadığını, konuyla ilgili firma adres listesini, yaklaģık maliyet hesap cetvelini, yapılacak ihalenin Ģekli ile ilgili detaylı açıklamalarında bulunduğu alım taleplerini olur almak üzere makama arz eder. Doğrudan alım taleplerinde, amil-i mütehassıs firmanın sahip olduğu patent hakkı veya yedd-i vahit belgesi veya doğrudan alıma iliģkin gerekçeli rapor da talep belgelerine ilave edilecektir. Etüt, proje, mühendislik, müģavirlik, kontrollük ve tesis ihalelerinde ise, yatırım programında yer alması, yeterli ödeneğinin ve ihale izninin bulunması koģulu ile, yetki limitleri dahinde ihale yetkilisinden doğrudan onay almak suretiyle, talepler satın alma ve ihale organına intikal ettirilir. Genel Müdürlük Merkez teģkilatı bünyesinde bulunan ünitelerin kırtasiye ve büro makinelerinin sarf malzemeleri ile bakım ve onarımları için gerekli olan yedek parçalarının temini amacıyla ihtiyaç talep ünitesince düzenlenen ihtiyaç talep belgeleri, talep sahibi Daire BaĢkanlığı, Mali ĠĢler ve Finans Yönetimi Daire BaĢkanlığı ve Ticaret Dairesi BaĢkanlığının uygun görüģlerini müteakip doğrudan Satın Alma ve Ġhale organına intikal ettirilir. Ġhale Dosyalarının Hazırlanması ve Onayı Madde 36- Ġhalesi yapılacak her iģ için bir iģlem dosyası düzenlenir. Ġhaleyi yapacak olan Satın Alma ve Ġhale Organı talep edilen alım ile ilgili sekreterya görevini de yürütecektir. Bu kapsamda; talep biriminden gelen dokümanlar doğrultusunda Ģartnamelerin hazırlanması, ambar mevcudunun tespiti bakımından Ticaret Dairesi BaĢkanlığınca, ödeneğinin tespiti bakımından ise muhasebe birimlerince incelemelerin yer aldığı Ġhale Onay Belgelerinin düzenlenmesi ve bunlarla birlikte sözleģme taslağı, yaklaģık maliyete iliģkin hesap cetveli, ihale ilan metni, istekli veya adaylara talimatları da içeren ihaleye esas diğer bilgi ve belgelerden oluģan ihale dosyası ihaleyi yapacak satın alma ve ihale organı tarafından hazırlanacaktır. Ġhale dosyaları yetki limitleri çerçevesinde ihale yetkilisince, Yönetim Kurulunun yetkisinde olan alımlar ise Yönetim Kurulu kararına istinaden Satın Alma ve Ġhale organına tekrar intikal ettirilir. YaklaĢık Maliyetin Tespiti Madde 37- Mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki iģlerin ihalesi yapılmadan önce, ġirketçe, her türlü fiyat araģtırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaģık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. YaklaĢık maliyete ihale ve ön yeterlilik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi iliģkisi olmayan diğer kiģilere açıklanmaz. YaklaĢık maliyetin tespit edildiği tarih ile sözleģme tarihi arasında geçen sürede, ihale konusu iģin fiyatlarını etkileyen olayların ülkemizde ve/veya dünyada yaģanması halinde, yaklaģık maliyetin tespiti ilgili birimce yeniden yapılır.

15 Telefon veya Faksla Yapılacak Talepler Madde 38- Özellik arz eden ve ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaģıldığı acil durumlarda, talep sahibi ünite; satın alma ve ihale organlarına, telefonla veya faksla ihtiyaç bildirebilirler. Ancak, aciliyet sebeplerinin, sonradan satın alma ve ihale organlarına süratle yazılı olarak bildirilmesi, telefon ve faks teyitlerinin en geç üç gün içinde gönderilmesi Ģarttır. Taleplerin Acele Kaydıyla Verilemeyeceği Madde 39- Ġhtiyaçların önceden tespiti ve acele kaydı ile verilmemesi esastır. Acele talep etme zorunluluğu bulunması hallerinde, aciliyet sebeplerinin Satın Alma ve Ġhale organına gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesi Ģarttır. Ġhtiyaç konusu malzemenin bulunamaması halinde, Satın Alma ve Ġhale organı durumu en kısa zamanda ihtiyaç sahibi birime bildirir. ġartnamelerin Hazırlanması Madde 40- Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik Ģartnamelerin Ģirketçe hazırlanması esastır. Ancak, söz konusu mal veya hizmet alımı ile yapım iģinin özelliği nedeniyle, ġartnamesinin Ģirketçe hazırlanmasının mümkün olmadığının Onay merciince onaylanması kaydıyla, ilgili teknik Ģartnameler, bu Yönetmelik hükümlerine göre iģin uzmanı kiģilere ve/veya kuruluģlara hazırlattırılabilir. Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik Ģartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler; kaliteden ödün verilmeden, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususları içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eģitliği sağlayacak Ģekilde olmalıdır. Teknik Ģartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Bu Ģartnamelerde, teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya ürün belirtilemez. Belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde veya muadili ifadesine yer verilmek Ģartıyla marka veya model belirtilebilir. ġartnamelerde Bulunması Gereken Hususlar Madde 41- Ġhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iģin varsa projesini de kapsayan teknik Ģartnameler, sözleģme tasarısı ve gerekli diğer bilgi ve belgeler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan Ģartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer bilgi ve belgelere yer verilir. Ġdari ġartnamede, ihale konusuna göre asgari aģağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur : a) ĠĢin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iģ tanımı. b) ġirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası. c) Ġhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verileceği adres. d) Ġsteklilere talimatlar. e) Ġsteklilerde aranılan Ģartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. f) Ġhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri. g) Tekliflerin geçerlilik süresi.

16 h) Ġhale konusu iģin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği. ı) UlaĢım, sigorta, gümrük, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı. j) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar. k) Ġhale kararının alınmasından sözleģmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken usul ve esaslar. l) Ġhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. m) Ġhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. n) Teklif ve sözleģme türü. o) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait Ģartlar. p) Ġhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Ģirketin serbest olduğu. r) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Ģirketin serbest olduğu. s) Ġhale konusu iģin baģlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim Ģartları ve gecikme halinde alınacak cezalar. Ģ) Ödeme yeri ve Ģartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse Ģartları ve miktarı ile sözleģme konusu iģler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne Ģekilde ödeneceği. t) Süre uzatımı verilebilecek haller ve Ģartları. u) SözleĢme ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. v)tesis ve tesis niteliğindeki iģlerde, iģ ve iģyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna iliģkin Ģartlar. y) Denetim, muayene ve kabul iģlemlerine iliģkin Ģartlar. z) AnlaĢmazlıkların çözümü sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabiiyet durumu. Ġhale Ġlân Süreleri ve Kuralları Madde 42- Bütün isteklilere, tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli bir süre tanımak esastır. ġirketin Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen limit üzerindeki Satın Alma ve Ġhaleler, Resmî Gazete'de ilân edilir. ġirketin, yukarıda belirtilen zorunlu ilânların dıģında iģin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan baģka gazeteler veya yayın araçları, bilgi iģlem ağı veya elektronik haberleģme (Ġnternet) yolu ile de ayrıca ilân edebilir. Ayrıca, gerek duyulması halinde, ihaleye katılımı arttırmak için, teklif verebileceği bilinen firmalara davet mektubu gönderilir.

17 Satın Alma ve Ġhalelerde; ihale ilan tarihi ile teklif zarfı açma tarihi arasında en az 15 takvim günü, acil hallerde ve ihaleye verilecek teklifler ile dokümanlarının hazırlık sürelerinin yeterli olacağı kanaati oluģması durumunda Ġhale yetkilisinin onayı ile en az 7 takvim günü süre verilir. Ġhale Ġlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar Madde 43- Ġhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. Ġhale ilânlarında aģağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: a) ġirketin adı, adresi, telefon ve faks numarası. b) Ġhalenin adı, niteliği, türü, miktarı, sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım iģlerin ihalelerinde ise iģin yapılacağı yer ile ihale konusu iģin baģlama ve bitiģ süresi. d) Ġhalenin hangi usul ile yapılacağı. e) Ġhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. f) Tekliflerin geçerlilik süresi ve tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği, açılıģ yeri ve saati. g) Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgelerin neler olduğu ve ihalenin özelliğine göre gerekli görülecek diğer hususlar. h) 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabii olunup olunmadığı. Ġhale Dokümanlarının Verilmesi Madde 44- Ġhale ve ön yeterlik dokümanı Ģirkette bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye veya ön yeterliliğe katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetini aģmayacak ve rekabeti engellemeyecek Ģekilde tespit edilir. Ġhalelere Katılamayacak Olanlar Madde 45- AĢağıda sayılanlar, doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya baģkaları adına hiçbir Ģekilde ihalelere katılamazlar: a) Kamu Ġhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıģ olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Ġhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiģileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kiģiler. d) Ġhaleyi yapan idarenin ihale konusu iģle ilgili her türlü ihale iģlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) Bu maddenin (c) ve (d) bentlerinde belirtilen Ģahısların eģleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

18 f) Bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile Ģirketleri (bu kiģilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim Ģirketler hariç). g) Ġhale konusu iģin danıģmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler ile danıģmanlık hizmeti ihaleleri için ihale konusu iģin yüklenicileri. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim iliģkisi olan Ģirketleri ile bu Ģirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları Ģirketleri için de geçerlidir. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dıģı bırakılarak geçici teminatları irat kaydedilir. Bu durumun, tekliflerin değerlendirmesi aģamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmıģsa, durumun anlaģılması üzerine, teminatı irat kaydedilerek ihale iptal edilir. Ortak GiriĢimler ve Konsorsiyumlar Madde 46- Ortak giriģimler birden fazla gerçek veya tüzel kiģi tarafından iģ ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluģturulabilir. ĠĢ ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla iģin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak iģin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. ĠĢ ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, iģin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. Ġhale aģamasında ortak giriģimden kendi aralarında bir iģ ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaģma istenir. ĠĢ ortaklığı anlaģmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaģmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. Ġhalenin iģ ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleģme imzalanmadan önce noter tasdikli iģ ortaklığı veya konsorsiyum sözleģmesinin verilmesi gerekir. ĠĢ ortaklığı anlaģma ve sözleģmesinde, iģ ortaklığını oluģturan gerçek veya tüzel kiģilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müģtereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaģma ve sözleģmesinde ise, konsorsiyumu oluģturan gerçek veya tüzel kiģilerin, iģin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir. Alt Yükleniciler Madde 47- Ġhale konusu iģin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aģamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düģündükleri iģleri belirtmeleri, sözleģme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini ġirketin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları iģlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ġhale Saatinden Önce Ġhalenin Ġptal Edilmesi Madde 48- ġirketin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen duyurulur. Bu aģamaya kadar teklif vermiģ olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiģ olan bütün teklifler reddedilmiģ sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ģirketten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Ġhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir. Yasak Fiil veya DavranıĢlar Madde 49- Ġhalelerde aģağıda belirtilen fiil veya davranıģlarda bulunmak yasaktır:

19 a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaģma, irtikap, rüģvet suretiyle veya baģka yollarla ihaleye iliģkin iģlemlere fesat karıģtırmak veya buna teģebbüs etmek. b) Ġsteklileri tereddüde düģürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaģma teklifinde bulunmak veya teģvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranıģlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teģebbüs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dıģında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya baģkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) Ġhaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Firmalarla Ticari ĠliĢkilerin Kesilmesi Madde 50- Yasak fiil veya davranıģlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranıģlarının özelliğine göre bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dıģında usulüne göre sözleģme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, talep sahibi ünitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kiģilerin Ģahıs Ģirketi olması halinde Ģirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye Ģirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kiģi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kiģi olması durumuna göre; ayrıca bir Ģahıs Ģirketinde ortak olmaları halinde bu Ģahıs Ģirketi hakkında da, sermaye Ģirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye Ģirketi hakkında da aynı Ģekilde yasaklama kararı verilir. Ġhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranıģlarda bulundukları tespit edilenler, o ihaleye iģtirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar ġirketimiz birimleri tarafından yapılan diğer ihalelere ve daha sonraki ihalelere de iģtirak ettirilmezler. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranıģın tespit edildiği tarihi izleyen en geç otuz gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç on beģ gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ġhale Dokümanında DeğiĢiklik veya Açıklama Yapılması Madde 51- Ġlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değiģiklik yapılmaması esastır. DeğiĢiklik yapılması zorunluluğu varsa, bunu gerektiren sebepler gerekçeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yapılması istenilen değiģiklikler değiģikliği talep eden ünite tarafından, Ġhale Yetkilisinin Onayı ile birlikte Satın Alma ve Ġhale organına bildirilir, Satın Alma ve Ġhale organı tarafından ilan ettirilir. Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya iģin gerçekleģtirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değiģiklikler yapılabilir. Yapılan bu değiģikliklere iliģkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az yedi takvim günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değiģiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ondört takvim günü zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiģ olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır. Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden ondört takvim günü öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan

20 bütün isteklilere son teklif verme gününden yedi takvim günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek Ģekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması Madde 52- Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi iģe ait olduğu ve ihaleyi yapan satın alma organının açık adresi yazılır. Zarfın yapıģtırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiģilerce imzalanmıģ olması gereklidir. Ġhale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı Ģekilde hazırlanarak sunulur. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karģılığında belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaģması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iģleme konulmayacak olan tekliflerin alınıģ zamanı bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. HaberleĢme birimlerince alınan teklif zarfları Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının sekreteryasını yürüten birimlere teslim edilir. Tekliflerin Geçerlilik Süresi Madde 53- Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. Ġhtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleģme koģulları değiģtirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, uzatılabilir. Geçici Teminat ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Madde 54- Ġhalelerde, teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. Ġhale dokümanında belirtilmesi Ģartıyla, danıģmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir. Teminat olarak kabul edilecek değerler aģağıda gösterilmiģtir: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Hükümetçe kabul edilen formüle uygun olarak Türkiye de faaliyet gösteren bankalar veya Bankalar Kanununa tabi KuruluĢlar veya özel finans kurumları tarafından Türkçe olarak düzenlenip verilen ve geçerlilik süresi Ģartnamelerde veya sözleģmelerde öngörülen Ģartlara uygun olan teminat mektupları. c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. d) Ġlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dıģında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluģlarının kontrgarantisi üzerine Türkiyede faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları.

Genel Müdürlük: Şirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri,

Genel Müdürlük: Şirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri, Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yeni

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ

TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ 2 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28726 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TÜRKİYE DEMİRYOLU MAKİNALARI SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 27297 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ESKİŞEHİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, ESKİŞEHİR Yeminli Mali Müşavirler Odasının yapacağı ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri

Detaylı

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ

İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN YÖNETİMİ Kanun No : 4735 Kabul Tarihi : 05.01.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24648 Resmi Gazete Tarihi: 22.01.2002 Yürürlük Tarihi : 01.01.2003 Dr. Mürsel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının;

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN EŞİK DEĞERLER (KİK 2017/1 TEBLİĞİ) KİK 8 inci maddenin birinci fıkrasının; (a) bendinde belirtilen Genel bütçeye dahil daireler ve özel bütçeli idarelerin mal ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi

T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ. Kamu Harcama Yöntemi T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ Kamu Harcama Yöntemi 1 Kamu harcama yönetim sistemi, kamu kaynaklarının yönetimi ile ilgili kararların nasıl alınacağına

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İÇİNDEKİLER KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Uygulama İlkeleri Madde 1-Amaç 15 Madde 2- Kapsam 15 Madde 3- İstisnalar 16 Madde 4-Tanımlar 19 Madde 5- Temel İlkeler 22 Madde 6- İhale Komisyonu

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ 1 İHALE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Antalya Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İLGİLİ FİRMALARA Evrak Tarih ve Sayısı: 18/01/2017-214 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 97806279-934.01.11- Konu : Teklif Mektubu İLGİLİ FİRMALARA Mardin Artuklu

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH VE TEDAVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İHALE KANUNU KANUN

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: Doküman No: SA-5-2-2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Hizmet Alımı Ġhaleleri ĠĢ AkıĢ ġeması ĠġLEM / Ġġ AKIġI SORUMLULUKLAR

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi :

KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2009/077 Gündem No : 10 Karar Tarihi : TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: BaĢkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :Ali KAYA, Bahattin IġIK, Kazım ÖZKAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Erkan DEMĠRTAġ BAġVURU SAHĠBĠ: Aktif ĠnĢaat Gıda San. ve DıĢ Tic. Ltd. ġti.,

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler

Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatı; Genel İlkeler ve Ortak Düzenlemeler Dr. Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Çanakkale, 26 Ekim 2016 Kavramsallaştırma İhale Kamu İhalesi; Kamu Alımı; Devletin kamu hizmeti sunma sorumluluğu

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI

T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI T.C. SĠNOP ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ STAJ UYGULAMA ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648]

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648] KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648] Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 13 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28232 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı