TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ"

Transkript

1 TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE ELEKTROMEKANĠK SANAYĠĠ ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠSTĠSNA KAPSAMINDAKĠ MAL VE HĠZMET ALIMLARI ĠÇĠN SATIN ALMA VE ĠHALE YÖNETMELĠĞĠ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29/02/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete No: BĠRĠNCĠ BÖLÜM:Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı TEMSAN Anonim ġirketinin ; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için; Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabii tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu kapsamı dıģında tutulan ve bu kanunlarda istisna olarak belirtilen, yurt içinden ve yurt dıģından yapılacak her çeģit mal ve hizmet alımlarında, üçüncü Ģahıslara yaptırılacak etüt, plan, proje, müģavirlik, hizmetlerinde, taģınır ve taģınmaz malların satın alınmasında, inģaat ve tesis yapımında, nakliye, kambiyo, gümrükleme, sigorta, ekspertiz iģlemlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, anahtar teslimi suretiyle yaptırılması kararlaģtırılan inģaat, tesis, montaj, demontaj ve onarım iģlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değiģiklikleri ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile TEMSAN Anonim ġirketinin ana statüsü hükümlerine göre hazırlanmıģtır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulamasında; ġirket: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketi ( TEMSAN ) ı Yönetim Kurulu: ġirket Yönetim Kurulunu, Genel Müdür: ġirket Genel Müdürünü, Genel Müdürlük: ġirketin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile merkez birimleri, Ġhale Yetkilisi: ġirketin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kiģi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmıģ görevlilerini, Merkez: Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim ġirketi Genel Müdürlüğünü, Üst Birim: ġirketin Daire BaĢkanlıkları ile Genel Müdüre doğrudan bağlı Hukuk MüĢavirliği, Genel Müdürlük MüĢavirliği, Savunma Sekreterliği ve Müdürlükleri,

2 Fabrika Müdürlükleri: ġirketin Genel Müdürlük dıģında kalan tesis ve iģletmelerini, Ünite: ġirkete bağlı Merkez ve TaĢra teģkilatında yer alan müstakil birimi, Talep Sahibi Ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen üniteyi, Satın Alma ve Ġhale Organları: Satın alma ve ihale iģlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen Ģirketin üst birim ve ünitelerini, Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Satın alma ve ihale iģlemlerini karara bağlamak üzere Merkez ve TaĢra teģkilatları bünyelerinde oluģturulan komisyonları, Satın Alma ve Ġhale Komisyonları Kararları: Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca verilmiģ olan kararları, Teklif Değerlendirme Komisyonu: ġirketin Merkez teģkilatında alınan teklifleri değerlendirmek üzere kurulan komisyonu, Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taģınır ve taģınmaz mal ve hakları, Hizmet: Bakım ve onarım, taģıma, haberleģme, sigorta, araģtırma ve geliģtirme, muhasebe, piyasa araģtırması ve anket, danıģmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taģınır ve taģınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri hizmetleri, Tesisler: Üretim faaliyetleri için kurulmuģ ve kurulacak birbirleri ile bağlantılı olarak çalıģan teçhizat ve makine grupları ile taģınmaz ana ve yardımcı binaları, Yapım: Bina, altyapı, boru ve iletim hattı, enerji nakil hattı, baraj, enerji santralı, arıtma tesisi, dekapaj, toprak ıslahı, taģkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inģaat iģleri ve bu iģlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj iģleri ile benzeri yapım iģlerini, Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimleri, Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, Yapım Müteahhidi: Yapım iģi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, Yüklenici: ġirketle sözleģme yapan istekli veya isteklileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimcileri, DanıĢman: DanıĢmanlık yapan, bilgi ve deneyimini Ģirketin yararı için kullanan, danıģmanlığını yaptığı iģin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, Ģirketten danıģmanlık hizmeti karģılığı dıģında hiçbir kazanç sağlamayan ve danıģmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, Ortak giriģimci: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiģinin aralarında yaptıkları anlaģma ile oluģturulan iģ ortaklığı veya konsorsiyumları, Yerli Ġstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı gerçek kiģiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuģ tüzel kiģilikleri, Aday: Ön yeterlik için baģvuran gerçek veya tüzel kiģileri veya bunların oluģturdukları ortak giriģimleri,

3 Satın alma: Mal ve hizmet alımlarını, Ġhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve Ģartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin, istekliler arasından seçilecek biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleģmenin imzalanması ile tamamlanan iģlemleri, Teklif: Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin Ģirkete sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Yetki Limiti: ġirketin Yönetim Kurulunca belirlenen ihale yetkilileri ve bunların ihale ve harcama yapacakları parasal değerleri, Amil-i Mütehassıs Firma: BaĢka üreticisi olamayan belirli bir malzemenin temini için mutlaka kendisi ile temasa geçilmesi gereken, ihtiyaç konusu malzeme ile ilgili patent hakkına veya yedd-i vahit belgesine sahip tek yapımcı, tek üretici, YaklaĢık Maliyet: Ġhale konusu iģlerin tekliflerin alınmasından önce gerekli araģtırma yapılarak tespit edilen yaklaģık bedeli veya keģif bedelini, KeĢif DeğiĢikliği: SözleĢmeye bağlanmıģ olan bina, tesis veya bakım onarım iģlerinde, mal veya hizmet alımında sözleģme süresi içinde sözleģme konusu iģlerin tamamlanabilmesini teminen iģin yapımı esnasında oluģabilecek zorunlu imalat artıģları ile ilk keģif özetinin hazırlanması esnasında önceden belirlenemeyen ancak uygulama sırasında yapılması zorunlu imalatların keģfe dahil edilmesi nedeniyle meydana gelen artıģlar ve eksiliģleri, Ġlave iģ veya sipariģ: Bina, tesis veya bakım onarım iģleri ile mal ve hizmet alımlarında, sözleģme süresi içerisinde, sözleģme kapsamında veya dıģında olan ve ihtiyaca bağlı olarak yapılması zorunlu iģ veya iģlerin, teslim süresi hariç sözleģmede yer alan aynı Ģart ve esaslarda olmak üzere ana sözleģmeye ilavesi, Ġhale dokümanı: Ġhale konusu mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki iģlerin; isteklilere talimatları da içeren idari Ģartnameler ile yaptırılacak iģin varsa projesini de kapsayan teknik Ģartnameleri ve/veya teknik karakteristikleri sözleģme tasarısını ve gerekli diğer bilgi ve belgeleri, BaĢvuru belgesi: Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri, Ön proje: Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araģtırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüģ ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi, Kesin proje: Belli bir yapının onaylanmıģ ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araģtırmaları yapılmıģ olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inģaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi, Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmıģ kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, Açık ihale usulü: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü, Belli istekliler arasında ihale usulü: ġirket tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü, Pazarlık usulü: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aģamalı olarak gerçekleģtirildiği ve Ģirketin ihale konusu iģin teknik detayları ile gerçekleģtirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüģtüğü usulü,

4 Doğrudan temin: Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, Ģirket tarafından davet edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüģülerek doğrudan temin edilebildiği usulü, SözleĢme: ġirket ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaģmayı, Protokol: Kamu kurum ve kuruluģlarıyla yapılan sözleģmeyi, Teklif tarihi : Teklifin verileceği son gün ve saati, Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Bedel, nitelik ve diğer Ģartlar yönünden değerlendirilerek tercih edilen teklifi, Ġhale Onay Belgesi: Ġhale öncesinde düzenlenerek, yetki limitleri dahilinde Onay merci tarafından onaylanması gereken ekli standart formu, Konsorsiyum: Ġhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kiģinin aralarında yaptıkları anlaģma ile oluģturulan ve lider firmanın belirtildiği grubu, Ġfade eder. Sorumluluk Madde 5- Bu Yönetmeliğin kapsamına giren iģlerde, kendilerine görev verilen her kademedeki personel üstlenmiģ olduğu görev, yetki ve ihaleye etkinliği çerçevesinde sorumludur. Temel Ġlkeler Madde 6- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; a) Ġhtiyaçların uygun Ģartlarla ve zamanında karģılanması ile rekabetin, saydamlığın, eģit muamelenin, güvenilirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması esastır. b) Aralarında doğal ve kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece, mal alımı, hizmet alımı ve yapım iģleri bir arada ihale edilemez. c) Ödeneği bulunmayan hiçbir yatırım iģi için ihaleye çıkılamaz. d) Birlikte satın alınması gereken aynı cins ihtiyaç maddeleri ile yatırım programında yer alan bir projenin bölünerek satın alma organlarına tanınan muhtelif limitlere irca etmek suretiyle alımı yapılamaz. Gıda ve tekel maddeleri bu hüküm dıģındadır. Finansman yetersizliği olması durumunda malzeme partiler halinde alınabilir. e) Satın alma, karlılık ve verimlilik esaslarına göre yapılır. Satın alma iģleminde karlılık, fiyatta en ucuzun değil, fiyat yönünden en avantajlı teklifin veya uygun bedelin tespiti suretiyle sağlanır. f) Ġhtiyaçların, mümkün olduğunca, ilk kaynağından temin edilmesi esastır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM: Satın Alma ve Ġhale Organları, Görevleri, Yetkileri Satın Alma ve Ġhale Organları Madde 7- Satın alma ve ihale organları aģağıda belirtilmiģtir. a) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı, b) Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığı,

5 c) Personel, Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı, d) Fabrika birimleri; 1) Orta ve Yüksek Gerilim Kesici Ayırıcı Fabrikası Müdürlüğü / ANKARA 2) Su Türbini ve Generatör Fabrikası Müdürlüğü / DĠYARBAKIR Satın Alma ve Ġhale Organlarının Görevleri Madde 8- Satın alma ve ihale organlarının görevleri aģağıda belirtilmiģtir: a) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı görevleri: ġirketin yatırım ve iģletme faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için; standart, kalite ve fiyat yönünden topluca alınmasında yarar görülen malzemeler ile Merkez ünitelerin ve Fabrikaların birimlerinin alım yetkisini aģan veya mahalli piyasadan kendi imkanları ile uygun fiyatla temin edemeyecekleri malzemelerin temini, nakliye, sigorta, ithalat ve gümrük iģlemlerini, Merkez ünitelerinin ihtiyaçları olan; mobilya, mefruģat, büro malzemesi, demirbaģ, kayda tabi malzeme, kırtasiye ile temizlik hizmet alımları, gerektiğinde alım yetkisi olan Daire BaĢkanlıklarının yetki limitlerini aģan her türlü hizmet ve malzeme alımları ile makine, teçhizat, araç, gereç, iģ makinesi alımlarını, bakım, onarım, tadilat, müģavirlik hizmetleri ile ilgili ihale iģlerinin yurt içinden ve/veya yurt dıģından yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle yürütmek ve sonuçlandırmaktır. c) Proje ve Tesis Dairesi BaĢkanlığı görevleri: ġirketin; inģaat, etüt, proje, tesis, müģavirlik, mühendislik ve kontrollük hizmetleri ile ilgili yapım iģlerini yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. ġirketin yapım iģleri ile ilgili birimleri kendi faaliyet alanlarına iliģkin yapım iģleri ve hizmet alımlarının Ģartname ve ihale dosyalarını hazırlar, yaklaģık maliyetleri kendi yetki limitleri içerisinde ise doğrudan, yetki limitlerinin üzerindeki iģler için gerekli onayı alarak onaylanan usule göre ihaleye çıkarlar. d) Personel, Ġdari ĠĢler ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığı görevleri: KreĢ ve anaokulları, misafirhane, lojman, spor ve dinlenme tesislerinin ihtiyacı olan her türlü gıda maddeleri ile su, aydınlatma, yakıt, mutfak gereçleri, çiçek, çelenk ve benzeri sosyal amaçlı alımlar, koruyucu giyim malzemeleri, temizlik hizmetleri ve malzemeleri, bina ve bahçelerin bakım ve onarımları, nakil vasıtaları ile mobilya ve mefruģatın bakım ve onarım iģleri, nakil vasıtalarının yakıt ve yedek parça ihtiyaçları, binaların kalorifer, sıhhi tesisat, klima, asansör ve benzer tesisatlarının bakım, onarım iģleri ve iģletilmesi ile ilgili olarak yapılacak ihaleleri yetki limitleri dahilinde yürütmek ve sonuçlandırmaktır. f) Fabrika Müdürlüklerinin görevleri: ġirketimizin Ana Statüsü ve kendilerine verilen görev yetki ve sorumluluklar kapsamında olmak kaydıyla, yatırım ve iģletme faaliyetlerine yönelik olarak bu Yönetmelik hükümlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dahilinde alım iģlerini yürütmek ve sonuçlandırmaktır. Mahalli piyasadan ve kendi imkanları ile temin edemeyecekleri veya buralardan uygun fiyatla alamayacakları ihtiyaçları Merkezdeki satın alma ve ihale organlarına aktarmak üzere bağlı olduğu üst birime bu Yönetmelik usul ve esasları dahilinde, bildirirler. Satın Alma ve Ġhale Organlarının Yetkileri Madde 9- Satın alma ve ihale organlarının yetkileri aģağıda belirlenmiģtir. a) Alım Memurunun Yetkisi: Kendisine tanınan yetki limitine kadar olan satın alma iģleri, rayice uygun fiyatlar üzerinden alım memuru tarafından yapılır. Alım yapmakla görevli memur, malın ticareti ile iģtigal eden en az üç firmadan, belgelenecek tarzda piyasa araģtırması yaparak uygun bulduğu malı satın almaya yetkilidir. Ancak; alım memuru, alımı müteakiben büroda düzenleyeceği tutanağa ve temin edilen fatura arkasına amirinin görüldü imzasını aldıktan sonra iģlemleri tamamlamak üzere evrakları dosyasına koyar.

6 b) Fabrika Müdürlerinin Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararı Ġta Amirinin (Fabrika Müdürünün) onayı ile yürürlüğe girer. c) Daire BaĢkanının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarınca iģlem yapılır. ĠĢin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüģü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Daire BaĢkanının onayı ile yürürlüğe girer. d) Genel Müdür Yardımcısının Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. ĠĢin niteliğine göre talep sahibi ünitenin görüģü veya Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdür Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. e) Genel Müdürün Yetkisi: Tanınan yetki limitine kadar olan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun verdiği karar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. f) Yönetim Kurulunun Yetkisi: Genel Müdürün yetkisini aģan ihale ve satın alma iģlemleri için, bu Yönetmelik hükümlerine göre oluģturulan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca iģlem yapılır. Değerlendirme Komisyonu Raporu dikkate alınarak hazırlanan Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararı; Ticaret Dairesince veya ihaleyi yapan ihale organlarınca hazırlanan sunuģ yazısı ekinde Genel Müdürce Yönetim Kuruluna intikal ettirilir ve Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Yetki Limitlerinin DeğiĢtirilmesi Madde 10- Yetki limitleri günün Ģartlarına göre Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yetki Limitlerinin AĢılması Madde 11- Yetki limitleri aģılamaz, ancak limitlerin üzerindeki satın alma ve ihaleler için yetki limitleri itibariyle Genel Müdürlükten veya Yönetim Kurulundan Onay alınması gerekir. Yetki Devri Madde 12- Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük bu Yönetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek görüldüğünde Ģirket ünitelerine devredebilir. Yetki devri tamamlanmadıkça satın alma ve ihalelerle ilgili hiçbir iģleme geçilmez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhale Komisyonları, KuruluĢu, Görevleri ve ÇalıĢma Esasları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları Madde 13- Satın Alma ve Ġhale komisyonları aģağıda belirtilmiģtir: a) Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonu: Ġhale Yetkilisi: Genel Müdür veya Yönetim Kurulu, BaĢkan : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, Üye : Ticaret Dairesi BaĢkanı, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanı,

7 Üye : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Ģeklinde teģekkül eder. b) Daire BaĢkanlıkları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: 1) Ticaret Dairesi BaĢkanlığı Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, BaĢkan : Ticaret Dairesi BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Talep sahibi birimden ilgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından bir Müdür, Ģeklinde teģekkül eder. Ticaret Dairesi BaĢkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Ticaret Dairesi BaĢkanı, BaĢkan : Ġlgili Müdür ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Ġlgili ġef ( Ticaret Dairesinden ), Üye : Ġhale konusu iģi takip eden personel, Üye : Talep sahibi birimden ilgili personel, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından bir personel, Ģeklinde teģekkül ederler. 2) Diğer Daire BaĢkanlıkları Satın Alma ve Ġhale Komisyonları: Genel Müdür Yardımcısının yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Dairenin Bağlı Bulunduğu Genel Müdür Yardımcısı, BaĢkan : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, Üye : Ġlgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef, Üye : Ġhale konusu iģi takip eden Personel,

8 Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığından Personel, Daire BaĢkanlığı yetkisi dahilinde olan ihaleler; Ġhale Yetkilisi : Talep Sahibi Daire BaĢkanı, BaĢkan : Ġlgili Müdür, Üye : Ġlgili ġef, Üye : Ġhale konusu iģin uzmanı en az iki kiģi, Üye : Mali ĠĢler ve Finans Yönetimi Dairesi BaĢkanlığından bir kiģi, Ģeklinde teģekkül ederler. c) Fabrikalar Satın Alma ve Ġhale Komisyonu: Ġhale Yetkilisi : Fabrika Müdürü, BaĢkan : Ġlgili Müdür Yardımcısı, Üye : Muhasebe Müdürü, Üye : Ticaret Müdürü, Üye : Talep sahibi Müdür, Üye : Ġhale konusu iģi takip eden kiģi, Ģeklinde teģekkül eder. d) Özel Durum Satın Alma ve Ġhale Komisyonu : Özellik arz eden ve/veya ihtiyacın süratle giderilmesinde zaruret olduğu anlaģılan durumlarda (Tabii afetlerde, Ģirket için hayati önem arz eden acil durumlarda; can güvenliğini ilgilendiren konularda ve benzeri konularda ) talep sahibi ünitesince, gerekçeleri açıkça belirtilmesi Ģartıyla özel heyet eliyle alım yapılabilir. Bu heyet, yetki limitleri dikkate alınmak suretiyle, Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamınca oluģturulur. OluĢturulan bu heyete tanınacak alım yetkisi ve tutarı ise yetki limitlerine göre Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük Makamının onayı ile belirlenir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının KuruluĢu Madde 14- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde tanımlandığı Ģekilde, oluģur. Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır. ĠĢin özelliğine göre, gerektiğinde bu Komisyonlara Ģirketin içinden veya dıģından iģin uzmanı kiģiler dahil edilebilir. Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun Görevleri Madde 15- Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun görevi; Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini aģan, Genel Müdür Yardımcısının yetki limitinde olmasına rağmen Genel Müdür tarafından havale edilen ve/veya yetki limitine bakılmaksızın Genel Müdürlükçe havale edilen ihale ve satın alma konularında, Ġhale gün ve saati ile varsa diğer Ģartları belirlemek, mukayeseli teklif değerlendirme raporlarını incelemek ve görüģünü bir protokol ile ihale yetkilisine sunmak, BaĢkanlıklar ile Fabrikalar Ünitelerince çıkılan ihalelerde yetki limitlerinin aģılması durumunda Genel Müdürlükçe gerekli görülenler hakkında görüģ bildirmek, yapılan satın alma ve ihale iģlemleri sonuçlarına göre satın alma iģleri ve prensipleri hakkında Genel Müdürlüğe teklifler götürmektir.

9 Merkez Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun sekreterya görevini Ticaret Dairesi BaĢkanlığı, Ġlgili Daire BaĢkanlıklarınca yapılan ihalelerin sekreteryasını ilgili Dairesi yürütür. Sekreteryanın Görevleri Madde 16- Sekreteryanın görevleri Ģunlardır: a) Satın alma ve ihale komisyonu gündemini tespit ederek üyelere duyurmak. b) Komisyonun toplanmasını sağlamak. c) Teklif zarflarından çıkan geçici teminat ile diğer evrakın noksan olup olmadığını kontrol etmek, teklif fiyatları ve geçici teminat bilgilerini zapta yazmak. d) Komisyon yazıģmalarını opsiyon sürelerini dikkate alarak yapmak. e) Gerekli inceleme yapmalarını sağlamak üzere, ihale dokümanının birer örneğini, ilan veya daveti izleyen 3 gün içinde ihale komisyonu üyelerine dağıtmak. f) Tutulan tutanakları hazırlayıp ilgililere imzalatmak. g) Gizliliğin korunması için gerekli tüm tedbirleri almak. Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun Görevleri Madde 17- Fabrika Ünitelerindeki Satın Alma ve Ġhale Komisyonunun görevleri Ģunlardır: a) Fabrika Müdürü tarafından havale edilen Satın alma ve Ġhale konularını inceleyerek, konuya iliģkin görüģlerini bir kararla Ünite Amirine sunmak. b) Ġlgili birimce hazırlanmıģ mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca iliģkin görüģlerini bir kararla Fabrika Müdürüne sunmak. Komisyon BaĢkanı ve Üyelerin Bulunmaması Madde 18- Komisyon toplantılarına, BaĢkan ve üyelerin bizzat kendilerinin katılması esastır. Ancak; baģkan ve üyelerin geçici görevli olarak görev mahalli dıģında bulunmaları, sağlık izini, yıllık izin ve diğer kanuni izinleri kullanması hallerinde yerlerine vekalet eden, vekalet edenin bulunmaması halinde görevlendirilen kiģiler toplantıya katılır. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararları Madde 19- Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarında kararlar çoğunlukla alınır. BaĢkan ve üyeler tek oy sahibidir. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini karar altına yazarak imzalar. Böyle durumlarda onay mercii gerekli incelemeyi yapar ve kararı verir. Ġhaleye çıkma, teklif zarfları açma, eksik belgelerin tamamlanması ve indirim isteme kararları hariç olmak üzere, diğer Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları yetki limitine göre onay merciinin onayı ile yürürlüğe girer. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararlarının Yeniden Ġncelenmesi Madde 20- Sorumluluklarla ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, onay mercileri komisyon kararlarına uyup uymamakta serbesttirler. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları, onay mercii tarafından onaylanmayarak iade edildiği takdirde, iade sebepleri de göz önünde tutularak konu komisyonca yeniden incelenir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarına Yardımcı Değerlendirme (Ġhtisas) Komisyonu

10 Madde 21- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları vereceği kararlar için istiģari mahiyette çalıģmalar yaptırmak üzere, bir Değerlendirme Komisyonuna konuyu inceletebilir. Değerlendirme Komisyonu Kurulması ve ÇalıĢma Esasları Madde 22- Değerlendirme Komisyonu kurulması ve çalıģma esasları aģağıda belirtilmiģtir. a) Değerlendirme Komisyonu, Merkezde, ihaleyi yapan Daire BaĢkanlıklarınca talep sahibi ünite elemanlarının da katılımıyla, Fabrikalarda ise talep sahibi ünite elemanlarından oluģturulur. Değerlendirme Komisyonu; ihale yetkilisinin onayı ile, en az üç kiģiden veya teklifin niteliğine göre ihtisas üniteleri ve diğer Üst Birimlerden de eleman alınarak, daha fazla tek sayıda kiģiden teģekkül eder. b) Değerlendirme Komisyonu, Satın Alma ve Ġhale Komisyonunca değerlendirilmek üzere intikal ettirilen teklifleri inceler. Komisyon çalıģmalarını Satın Alma ve Ġhale Komisyonundan ayrı bir mahalde sürdürür. Belgeler, bu mahallin dıģına çıkamaz, Komisyon çalıģmaları sırasında belgelerin korunması, gizliliğin ve alım emniyetinin sağlanması Komisyon BaĢkan ve üyelerinin müģterek görev ve sorumluluğudur. Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayı ile firmaların iģ mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kuruluģları ile üniversitelerden görüģ istenebilir. Ayrıca, teklif değerlendirme sırasında uzman kuruluģlardan ve danıģmanlardan hizmet alımı yolu ile destek sağlanabilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili bazı tamamlayıcı bilgi ve belge alınması gerektiğinde, durum, Komisyon BaĢkanının talebi doğrultusunda, ihaleyi yapan ticaret birimlerince bir yazı ile ilgili firmalardan istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendiği ve alınan bu bilgi ve belgelerin mahiyeti Komisyon raporunda belirtilir. Değerlendirme Komisyonu, firmaların ihale konusuyla ilgili belgelerini incelerken, daha önceki benzeri ihalelerle ilgili fiyatları, aynı baza getirerek kalite, eskalasyon, teslim müddeti, evsaf garantisi, ve benzeri hususları göz önünde bulundurarak bir rapor hazırlar. Firma tekliflerinin teknik ve idari Ģartnameye uygunluğunu saptayarak değerlendirmeye esas fiyat mukayese cetvelini düzenler. Ticaret Dairesi BaĢkanlığı dıģında yapılan yurt dıģı alımlarda; navlun, sigorta, gümrük vergisi ve benzeri konularda bu BaĢkanlığın yazılı görüģünü alabilir. Düzenlenecek raporda, bu cetveldeki bilgiler özetlenir, firmaların avantaj ve dezavantaj durumları ayrıntılı Ģekilde belirtilir. Değerlendirme Komisyonu, verilen süre içerisinde hazırladığı raporunu ve kendisine teslim edilmiģ olan ihale dokümanlarını Satın Alma ve Ġhale organına intikal ettirmek üzere BaĢkanlığına teslim eder. Değerlendirme Komisyonu, çalıģmalarını süratle sonuçlandırmakla yükümlü olduğu gibi, gerçekleri Satın Alma ve Ġhale Komisyonuna doğru ve aynen yansıtmakla da mükellef olup, bu görevlerini yerine getirmemelerinden, gizliliği ve alım emniyetini bozan davranıģlarından sorumludurlar. Komisyonun incelemeyi kendisine verilen süre içerisinde tamamlaması esastır. Bu sürenin uzatılmasına ihtiyaç duyulması halinde, Satın Alma Ġhale Komisyonundan makul bir süre uzatım talebinde bulunulması için konu Satın Alma ve Ġhale organına gönderilir. Değerlendirme Komisyonların yetki limitlerine göre bağlı bulunduğu BaĢkanlığı veya Müdürlüğü, bu Komisyonlar tarafından kendilerine intikal ettirilen raporları inceleyerek, raporu ve rapor hakkındaki BaĢkanlık veya Müdürlük görüģlerini Satın Alma ve Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına gönderir. Satın Alma ve Ġhale Komisyonlarının Göz Önünde Bulunduracağı Hususlar

11 Madde 23- Satın Alma ve Ġhale Komisyonları; ilgili Daire BaĢkanlığınca bildirilen görüģü, varsa Değerlendirme Komisyonu raporunu, firmaların ticari durumu ve imkanlarını, ġirket ile olan iģ iliģkilerini, taahhütlerine karģı bağlılıklarını, genel olarak iģ tutumlarını, yapılacak alımın fiyatını, kalitesini, teslim süresini ve yerini, ödeme Ģartlarını, indirim oranını, diğer tüm teknik ve ticari durumları gibi ġirketin menfaatlerini ilgilendiren hususları göz önünde tutarak teknik ve idari Ģartnameye uygun olanlar arasından ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren istekliyi kararlarında belirtirler. Satın Alma ve Ġhale Komisyonu Kararlarının Saklanması Madde 24- Alımla ilgili tüm çalıģmaları içerecek Ģekilde hazırlanan Satın Alma ve Ġhale Komisyonu kararları, sekreterya tarafından her yıl birden baģlamak üzere sıra numarası verilerek dosyalanır, aslı Mali ĠĢler ve Finans Yönetim Dairesi BaĢkanlığına verilir ve dosya sekreterya tarafından mevzuatında belirtilen sürece saklanır. Satın Alma ve Ġhale Komisyon Kararlarından birer suret isterlerse Ġhale Komisyon üyelerine verilir. Bu üyelerce gizliliğin korunması için gereken tedbirler alınır. Komisyon Kararlarının suret ve fotokopileri, mevzuat gereği zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hariç, üçüncü Ģahıslara verilemez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Satın Alma ve Ġhale Usulleri Uygulanacak Ġhale Usulleri Madde 25- ġirketimizce yapılacak mal veya hizmet alımları ile tesis ve tesis niteliğindeki yapım iģlerinin ihalelerinde aģağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü. d) Doğrudan temin. Açık Ġhale Usulü Madde 26- Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü Madde 27- Belli istekliler arasında ihale usulü, ihtiyaç duyulan iģin yapılmasında Ģirket tarafından yeterli görülen firmaların, ISO kalite sistemi gereği taģeron firma-tedarikçi değerlendirme raporları sonucunda tespit edilen firmaların, ihale ilanı yapmaksızın, ihaleye davet edilmesi suretiyle davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ġirket, yeterlilik için ön yeterlilik ihalesi yapabilir ve ihaleye davet edeceği firmaları bu ön yeterlik ihalesi değerlendirmesi sonucunda belirleyebilir. ĠĢin özelliğinin uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihalesi bu usule göre yaptırılabilir. Bu usule göre yapılacak ihalelerde davet edilecek firmaların belirlenmesi için ön yeterlik ihalesi yapılacaksa; adayların baģvurularını hazırlayabilmeleri için en az on takvim günü süre tanınarak ön yeterlik ilânı yapılır. Ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgari yeterlik koģullarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduğu tespit edilen bütün adaylara ihaleye davet mektubu gönderilir. ĠĢin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek Ģekilde ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ġhaleye davet edilen firmalardan teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ SUNUM Mart 2002 tarihinde kabul edilen 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yeni

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 27297 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini,

BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Müdürlük : Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Merkez Birimlerini, ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412 SAYILI MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNETMELİĞİNİN 3/c MADDESİ GEREĞİ YAPILACAK ALIMLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA AİT YÖNERGE Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam,

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ

SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ SATIN ALMA-SATMA VE İHALE PROSEDÜRÜ AMAÇ VE KAPSAM Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş dağıtım faaliyeti kapsamında gerçekleştireceği yapım, mal ve hizmet alımı ile varlık ve hizmet satışı işlerine esas yapılacak

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

KAMU ĠHALE MEVZUATI. c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 26- ĠHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Ġhaleye katılamayacak olanlar Madde 11- Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi

T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı. Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi T.C. MUĞLA VALĠLĠĞĠ Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Sayı : 24429903-010.06.99 02/06/2014 Konu : Yatırımların Koordinasyonu ve Ġzlenmesi GENELGE 2014/01 Amaç: Madde 1) Muğla Valiliği Yatırım Ġzleme

Detaylı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı

Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Hizmet Alımı İhaleleri Mevzuatı Eren TOPRAK Kamu İhale Uzmanı Giresun, 13 Haziran 2012 Mevzuatın Kaynakları 1) Ana Kaynaklar 2) Yardımcı Kaynaklar Mevzuatın Kaynakları Ana Kaynaklar 1) 4734 Sayılı Kamu

Detaylı

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHALE YÖNERGESİ 1 İHALE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Antalya Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARCIRAH VE TEDAVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İHALE KANUNU KANUN

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29367 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ALTERNATİF SAĞLIK HİZMETİ ALIM KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve dayanak MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63 üncü,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 21 Ağustos 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27679 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI SERTĠFĠKALI EĞĠTĠM YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Biosidal Ürün Alım Süreci

Biosidal Ürün Alım Süreci Biosidal Ürün Alım Süreci 21.03.2014 Yavuz ATEŞ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Türk İhale Sisteminin Gelişimi 2886 sayılı Kanunun uygulamasında ortaya çıkan problemler, Türkiye deki Kamu ihaleleri alanındaki

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Ġlkeler

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Ġlkeler Resmi Gazete Tarihi: 26.04.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26150 DENĠZ ÇEVRESĠNĠN PETROL VE DĠĞER ZARARLI MADDELERLE KĠRLENMESĠNDE ACĠL DURUMLARDA MÜDAHALE VE ZARARLARIN TAZMĠNĠ ESASLARINA DAĠR KANUN KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648]

KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648] KAMU İHALE KANUNU[KANUN NUMARASI: 5846-KABUL TARİHİ:4/1/2002- YAYIMLANDIĞI R. GAZETE: TARİH: 22/1/2002 SAYI: 24648] Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU Kabul Tarihi : 04.01.2002 Resmi Gazete: 22/01/2002 / 24648 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi

Detaylı

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ. Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir.

ÖDENEKLERİN KONTROLÜ. Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Yılı içerisinde ödenekler bir program marifetiyle ya da diğer yöntemlerle sürekli bir biçimde kontrol edilmelidir. ÖDENEKLERİN KONTROLÜ Ödeneklerin kontrolü sonucunda ödenek durumu;

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BASILI EVRAK ALIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 7 Ekim 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28434 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3775 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Orhangazi

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNSANİ YARDIM HARCAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; ulusal ve uluslararası insani yardımlar kapsamında başlatılan kampanyalar ile toplanan

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN ULUS AL BOR ARAŞ TIRMA ENS TİTÜS Ü TARAFINDAN 4734 S AYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞ KİN ES AS LAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sosyal Güvenlik Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurumumuz harcama birimleri ve Strateji Geliştirme

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN F BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANAN 1.12.2003 TARİHLİ 2003/6554 SAYILI KARARNAME HÜKÜMLERİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA STANDART FORMLAR BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA Ġhale Kayıt Numarası 2010/4083 Ġhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR08/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. KARABAĞLAR BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUġ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191

Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 Resmi Gazete Tarihi: 01.02.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28191 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT, KALORĠFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR EDĠRNE BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KurĢunsuz Benzin (95 Oktan) 30000-LT Motorin (Diğer) 700000-LT Kalorifer Yakıtı 300000-KG (Kükürt Oranı %01'igeçen ancak

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 09.02.2004 tarih ve 25368

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı