İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ"

Transkript

1 EK : D-1 İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ PROJE NO : PROJENİN TÜRÜ : PROJE / EĞİTİM* GÖRDÜĞÜ MESLEK KONUSU :... Sıra No Katılımcı Adı, Soyadı Katılımcının SSK NO Adresi Yerleştiği İşyeri Adresi Tel. No : Katılımcı İmzası İşverenin İmzası Eğitim Hizmeti için * Kişinin Çalışma Alanı Düşünceler Hizmet Sağlayıcı Kaşe/İmza Not : Bu çizelge tek bir firma için doldurulabileceği gibi, çizelgedeki bilgileri içerecek şekilde katılımcıyı işe alan işyeri tarafından hazırlanan resmi bir yazı da kabul edilebilecektir. (*) Eğitim Hizmetlerinde, kursiyerlerin eğitim aldığı mesleki alan ile işe yerleştirme sonucu görev yapmakta olduğu alanların uygun ve tutarlı olması gerekmektedir. Ayrıca, bu formda yer almayan.. kişinin, proje uygulama esaslarına uygun olarak işe yerleştirildiğine ilişkin işveren firmaların resmi yazıları İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. 1

2 KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ EK:D-2 İl müdürleri hizmetler kapsamındaki iş ve işlemleri koordine etmek üzere, şoför ve yardımcı hizmetler dışındaki en uygun personeli koordinatör olarak görevlendirecektir. İl Müdürlüğü görevini tedviren, vekaleten ve asaleten yürütenler, koordinatör olmayacaktır. Personel eksikliği bulunan yerler olduğunda konu ile ilgili Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunularak söz konusu problemin giderilmesinden sonra projelerin uygulanmasına devam edilecektir. Koordinatöre, takip edebileceği kadar proje görevi verilecektir. Yapılacak her sözleşmede bu görevi yürütecek koordinatörün isim ve soyadı yer alacaktır. Bu kapsamda koordinatörün görevleri aşağıda belirtilmiştir : Koordinatör, projede belirtilen iş ve işlemlerin sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için işin her aşamasında kontrol görevini yerine getirecektir. Hizmet sırasında ortaya çıkabilecek olan problemleri tespit ederek giderilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Hizmet sağlayıcılarının hizmetlerin sunumu esnasında hazırlayıp Kurum a verdikleri her türlü belgeyi kontrol edecek, verilecek istihkak miktarının gerçekliğini belgeler çerçevesinde tespit edecektir. Eğitimlere TYÇP lere devamsızlık yapan ve devamsızlık limitini dolduran katılımcıların ilişiğinin kesilmesi için il müdürlüğüne teklifte bulunacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında Hizmet Sağlayıcıdan kaynaklanan aksaklıkların olması halinde, Koordinatör gerekli görüşmeleri yaparak o aksaklıkların giderilmesi için çaba harcayacak, bu sorunlar Hizmet Sağlayıcı tarafından giderilmezse durumu açıklayan bir rapor hazırlayarak il müdürlüğüne verecektir. Koordinatör verilecek hizmetlerle ilgili olarak gerektiğinde katılımcılarla görüşmeler yapacak, onların haklarını ve sorumluluklarını açıklayacaktır. Koordinatör eğitim yerine/proje uygulama alanına gitmek dahil olmak üzere, lüzumlu gördüğü yöntemlerle belgeleri incelemek, katılımcıların dilek ve şikayetlerini dinlemek, sorunların çözümü için öneriler geliştirmekle yetkili ve sorumludur. Koordinatör ayda en az bir kez eğitim yerine/proje uygulama alanına giderek ÖSDP Denetim Raporunu tanzim edecektir. Koordinatör; projelerin uygulama aşamasında aşağıda belirtilen formların Hizmet Şartnamelerinde, Hizmet Sağlayıcının Vereceği Raporlar ve Belgeler bölümünde (EK: A/B/C-7) belirtilen uygulama esasları dikkate alınacak şekilde temin edilmesini, doldurtulmasını ve dağıtımını/arşivlenmesini takip etmekten sorumludur. Katılımcı Taahhütnamesi EK:D-3 ( 1 sayfa) Kursiyer Kimlik Kartı ( 1 sayfa) ( Eğitim ve TYÇP Programları için ) (22/03/2007 tarih ve sayılı talimat ile yapılan açıklama)katılımcıların tamamının Ferdi Kaza Grup Sigortalarının yapıldığını gösterir belgeler Denetim Raporu EK : D-6 (1 Sayfa) İşgücü Yetiştirme Belgesi ( 1 sayfa) Proje Başlama Yazısı EK : D-7 (1 Sayfa) EK:A/B/C-7.1 Proje Başlama Raporu Hizmet Katılımcı Formları EK : A/B/C -9 Aylık İstihkak Bildirimi EK : A/B/C -10 Hizmet bedeline ilişkin Fatura veya Fatura Yerine geçen Belgeler Eğitim Hizmetleri Toplu İcmal (EK:B-9), TYÇP Hizmetleri Katılımcı Zaruri Ödeme Beyanı (EK:C-9) Teknik ve Mali Proje Sonuç Raporu EK : D-8.1 ve D-8.2 (2 Sayfa) Proje başlangıcında; imzalanan sözleşme, eki olan mali teklifin fotokopisi ve Proje Başlama Raporu nu (EK:D-7) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığına, proje tamamlandığında ise; Teknik Proje Sonuç Raporu nu (EK:D-8.1) ve İşe Yerleştirilenlerin Listesini (EK:D-1) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığına, Teknik ve Mali Proje Sonuç Raporu nun her ikisini birden ( EK:D-8.1 ve 8.2) ve Hizmet Sözleşmesi nin bir nüshasını İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderecektir. Koordinatör, hizmet sağlayıcının istihkak dönemini takip eden ayın son iş gününe kadar teslim edeceği istihkak bildirimi ve eklerini teslim tarihini izleyen 3 gün içinde inceleyecektir. İstihkak bildiriminde yer alan rakamlar doğru ise, inceleme süresinin sonunda ödenecek tutar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından yazı ile istenecektir. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapıldıktan sonra, istihkak bildiriminin il müdürlüğünce tasdikli fotokopisi ödeme tarihini belirten bir üst yazı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Seçilen katılımcıların ve hizmet sağlayıcının işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcılara ait SSK Hizmet Dökümlerinin/SSK kayıt sorgulaması sonuçlarının incelenmesinden ve arşivleşmesinden sorumludur. Teşvik ödemesi talep eden hizmet sağlayıcıların işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcılar için, il müdürlüğü SSK hattı kullanılarak sorgulama yapılacak, denetimin yapıldığı tarihte teşvikli istihdam oranına (taahhüt edilen istihdam oranının, 20 puan fazlasıyla toplamından elde edilen oran) karşılık gelen katılımcıların en az %90 ının istihdamının devam ettiğine dikkat edilecek, bu şartı yerine getiren hizmet sağlayıcıların teşvik ödemesi yapılacaktır.

3 TAAHHÜTNAME EK:D-3 1- Tamamen kendi istek ve irademle programa katıldığımı, 2- Türkiye İş Kurumunun son 24 ay içerisinde düzenlediği İşgücü Yetiştirme Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programları ve Eğitim Hizmetleri programlarına katılmadığımı, 3- Öğrenci olmadığımı, Öğrencilerin programlara katılamayacağına dair uyarılar çerçevesinde bir öğrenci olmam durumunda programa katılmayacağımı, 4- Programın başında işsiz olduğumu, program süresince herhangi bir işe başladığımda kursiyer olma özelliğimi kaybedeceğimden bu durumu Hizmet Sağlayıcıya ve İŞKUR a bildireceğimi, 5-18 Yaşından küçük olmam halinde Kanuni Velimin imzası olmadan kendi başıma herhangi bir belgeyi imzalamayacağımı, 6- Hizmet alacağım ve/veya hizmetlerin bitiminden sonra istihdam edileceğim kurum/kuruluşun sürekli veya geçici çalışanı olmadığımı, daha önce çalıştığım kurum/kuruluşta işe yerleştirilmek istenmem halinde bu durumu yazılı olarak hem hizmet sağlayıcıya, hem de ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne bildireceğimi, 7- Programın içeriği, süresi, yükümlülüklerim, hizmetin sonunda yerleştirilebileceğim işin nitelikleri ve çalışma koşulları konusunda hizmet sağlayıcı tarafından yazılı olarak bilgilendirildiğimi. 8- Doğal afet, yangın, hastalık, ailece bir başka yere nakil, anne-baba, eş ve çocuk gibi yakınlarımdan birinin ölümü, vb. zorunlu sebepler ile iş bulma dışında programı yarıda bırakmayacağımı ve eğitim süresinin 1/10 undan - TYÇP süresinin 1/20 sinden fazla devamsızlık göstermeyeceğimi, 9- Program devam ederken veya programa katılmam nedeniyle uğrayabileceğim hastalık ve/veya kaza nedeniyle Kurumdan hiçbir hak talep etmediğimi, 10- Program sonunda başarılı olamamam durumunda ve/veya başarılı olmama karşın, işbirliği yapılan kurum/kuruluşun işe yerleştirememesinden dolayı Kurumdan herhangi bir hak talep etmeyeceğimi, 11- Program kurallarına uyduğum sürece kursu tamamlama hakkına sahip olduğumu biliyorum. Tüm kurallara uymama rağmen hizmet sağlayıcı tarafından açık veya dolaylı olarak kursu bırakmaya zorlanmam durumunda bu durumu zaman geçirmeden İş Kurumu İl Müdürlüğü ne bildireceğimi, 12- Hizmet sağlayıcının en az asgari ücretle eğitimin/tyçp nin konusuna uygun önereceği işi kabul edeceğimi ve İş Kanunundaki haklı sebepler dışında en az bir ay süreyle işten ayrılmayacağımı, 13- Verdiğim tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, Beyan ve taahhüt ederim. Beyanlarımın aksi kanıtlandığı, taahhütlerime uymadığım taktirde programın başlangıcından programdan ayrıldığım tarihe kadar benimle ilgili olarak Kurumca sarf edilen meblağların tümünü Kuruma geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Katılımcı 18 Yaşından küçük katılımcılar Adı : için Kanuni Velinin İmzası Soyadı : Adresi : Tarih : İmza : Not : 7. madde TYÇP Katılımcıları için uygulanmaz. Bu belge 3 nüsha halinde düzenlenecek; bir nüshası kursiyerde, bir nüshası hizmet sağlayıcıda ve bir nüshası da proje koordinatöründe kalacaktır. 3

4 EK : D-4 MALİ TEKLİF MÜZAKERE TUTANAĞI ÖRNEĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Tarih Son Teklif Verme Tarihi Avro Efektif Satış Kuru : YTL Teklif dosyası Toplam Maliyet ; YTL / _ Avro Teklif dosyası Kişi Başı Günlük Birim Maliyet ; YTL / _ Avro* Müzakereye Esas Katılımcı Başına Günlük Birim Maliyet ; _ Avro * Müzakere Sonucu Kararlaştırılan Katılımcı Başına Günlük Birim Maliyet; _ Avro * Müzakere Sonucu Teklif Toplam Tutarı (% 100 Formal ve İşyeri Eğitimi) ; _ Avro / YTL * Danışmanlık hizmetlerinde katılımcı başına birim maliyetler yazılacaktır. Müzakere görüşmelerine ilişkin Açıklamalar ; Not : İşyeri Eğitimlerinde müzakereye ilişkin hesaplamalar yapılırken, tutarlar %100 üzerinden dikkate alınacaktır. Müzakere görüşmeleri sonucunda Teklif dosyasına ilişkin olarak Kişi Başı Günlük Birim Maliyet ve dolayısıyla Teklif Toplam Maliyetin değişmesi durumunda mali teklif yeni anlaşılan tutarlar paralelinde yeniden oluşturularak hizmet sağlayıcıdan, il müdürlüğüne teslim edilecektir. Daha önce mali teklif açıklamaları verilmişse, yeniden düzenlenen mali teklife uygun olarak güncelleştirilecektir. İŞKUR Hizmet Sağlayıcı İl Müdürlüğü Teklif Değerlendirme.. Komisyon Başkan ve Üyeleri Teklif İmzalamaya Yetkili Kişi Adı ve Soyadı İmzası Adı ve Soyadı İmzası Tarih ve Saat Tarih ve Saat 4

5 EK: D-5.1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu.. İl Müdürlüğü SAYI : TUTANAK NO: 2006/16./../2006 NİHAİ TEKLİF DEĞERLENDİRME KARAR TUTANAĞI ÖRNEĞİ Özelleştirme Sosyal Destek Projesi-2 kapsamında Eğitim ve TYÇP hizmetleri için tarihinde Yeni Sabah gazetesinde yayınlanan hizmet sağlama talebi ilanına istinaden son teklif verme günü olan tarihinde saat 12:00 ye kadar 6 Hizmet sağlayıcı eğitim, 1 Hizmet sağlayıcı TYÇP teklifi vermiştir. Komisyonumuzca.. no lu genelge hükümlerine göre yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ;. nedenlerinden ötürü adı geçen teklifler yapılan değerlendirmede uygun görülmemiştir. 1. C Derneğine ait müzakere sonrası toplam proje maliyetinin % 100 ü..avro ve YTL (% 70 i YTL*) olan ve teşvik tutarı ile birlikte toplam maliyeti. YTL** olan konulu (işyeri*) eğitim teklifinin, söz konusu genelge hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. Yukarda belirtilen projenin toplam maliyeti Avro nun üzerinde olduğundan, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. 2. A Vakfına ait müzakere sonrası toplam proje maliyeti..avro ve teşvik tutarı dahil maliyeti YTL olan.. konulu TYÇP teklifinin, 3. E Şirketine ait müzakere sonrası toplam proje maliyetinin % 100 ü..avro ve YTL (% 70 i YTL*) olan ve teşvik tutarı ile birlikte toplam maliyeti. YTL** olan konulu (işyeri*) eğitim teklifinin, söz konusu genelge hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. 2 inci ve 3 üncü maddelerde belirtilen projelerin her birinin toplam maliyeti Avro nun altında kalmakta olduğundan, Genel Müdürlükten kaynak tahsisi için gerekli işlemler yapıldıktan sonra uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederiz. 5

6 İş bu tutanak tarihinde saat 15:15 te hazırlanmıştır. Teklif Değerlendirme Komisyon Başkan üyeleri : (İmza) (İmza) (İmza) (Adı Soyadı) (Adı Soyadı) (Adı Soyadı) Başkan Üye Üye İL MÜDÜRÜNÜN GÖRÜŞÜ (İmza).../.../2006 (Adı Soyadı) İl Müdürü * İşyeri eğitimlerinde diğer bilgilere ek olarak bu bilgiler de verilecektir. ** Formal eğitimlerde %100 lük maliyetler, işyeri eğitimlerinde %70 lik maliyetler yazılacaktır. Not: Türü ne olursa olsun, teklif toplam tutarının %100 ünün Avro ve üzerinde olması halinde teklif dosyası Genel Müdürlüğe 2 nüsha halinde gönderilecek, aslı il müdürlüğünde kalacaktır. 6

7 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü EK: D-5.2 KAPAK YAZISI ÖRNEĞİ SAYI: B.13.1.TİK / KONU: ÖSDP-2 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı) ANKARA İLGİ: 2006 / nolu genelge İlgi genelge doğrultusunda 05/06/2006 tarihinde eğitim hizmetleri için ilana çıkılmış olup, 26/06/2006 olan son teklif verme tarihine kadar il müdürlüğümüze teslim edilen tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmış ve hizmet satın alma sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 2006/ no lu Özelleştirme Sosyal Destek Projesi-2 ile ilgi genelgenin Genel Esaslar 5/e maddesinde belirtildiği üzere, maliyeti Avro ve daha fazlaya tekabül eden proje tekliflerinin onay için Genel Müdürlüğe gönderileceği belirtilmektedir. C Derneği ne ait.. konulu formal eğitim teklifi il müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede uygun görülmüş olup, teklifin toplam bütçesinin %100 ü Avro olduğundan onaylanmak üzere ekte (EK:3) sunulmuştur. İl müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede uygun görülen A Vakfına ait.. konulu TYÇP teklifinin toplam bütçesinin %100 ü Avro ve E Şirketine ait.. konulu işyeri eğitim tekliflerinin toplam bütçesinin %100 ü Avro dur. İlgi genelgenin 5/f maddesinde onaylamış olan proje tekliflerinin bütçesi ne olursa olsun Nihai Kalite Bazlı Teklif Değerlendirme sonucuna göre sıralanarak ödenek tahsisi ve/veya onay için gerekli belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderileceği belirtilmekte olup, her iki teklifin de toplam bütçelerinin %100 ü Avro nun altında kalmaktadır. Tekliflere ait Nihai Kalite Bazlı Değerlendirme Tutanağı (EK:5) ve mali teklifler (EK:4) yazımız ekinde sunulmuş olup, adı geçen tekliflere kaynak tahsis edilebilmesi için uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda, Bilgi ve gereğini arz ederim. EKLER : Mustafa KANAR İl Müdürü EK-1 : Hizmet Satınalma Süreci İle İlgili Özet Bilgi ( 1 sayfa) EK-2 : Hizmet Satınalma Süreci Dosyası (. Sayfa ) EK-3 : Teklif Dosyası (.. Sayfa ) EK-4 : Mali Teklifler ve ekleri ( sayfa) EK-5 : Nihai Kalite Bazlı Değerlendirme Tutanağı (TYÇP lerde Tekliflerin Nihai Sıralaması) (. Sayfa ) 7

8 EK -1 HİZMET SATINALMA SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ İlana Çıkış Tarihi,Sayfası ve Süresi : tarih, yerel Yeni Sabah gazetesi 3 ncü sayfa 1 gün süre ile Şartname alan hizmet sağlayıcı :17 Son teklif verme tarihi ve saati : Saat Teklif veren hizmet sağlayıcı :7 Teklif açma gün ve saati : Saat Yeterlilik belgeleri tamam olan H.S. :5 Teknik teklif değerlendirme gün ve saati : Saat Teknik teklif değerlendirmeden geçen H.S. :3 Mali teklif değerlendirme gün ve saati : Saat Mali değerlendirme sonucu teklifi uygun görülen H.S. :2 EKLER A. HİZMET SATINALMA SÜRECİ DOSYASI (. sayfa ) 1. Hizmet alım ilanını içeren orijinal gazete nüshası, 2. Teklif değerlendirme komisyonu görevlendirme yazısı, 3. İl müdürlüğünden elden şartname alan hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgileri (adı, firması, görevi, iletişim bilgileri v.b.) içeren çizelge, 4. Teklif veren hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgileri içeren çizelge, 5. Teklif açma anında hazır bulunan Hizmet Sağlayıcı temsilcilerine ait bilgileri ve imzalarını içeren çizelge, 6. Teklif açma tutanağı (5. madde ile birlikte yapılabilir) 7. Teklif değerlendirme formları, 8. Son teklif verme tarihindeki döviz kurunu gösterir belge, 9. Teklif değerlendirme kararı tutanağı, 10. Teklif değerlendirme süreci ile ilgili diğer tutanak ve belgeler, 11. Mali teklif müzakere tutanağı. 12. Müzakere sonrası Nihai Kalite Bazlı Teklif Değerlendirme Tutanağı (TYÇP lerde tekliflerin nihai sıralaması) 13. Nihai Teklif Değerlendirme Karar Tutanağı B.TEKLİF DOSYASI (.. sayfa ) 1. Teklif Teslim Tutanağı 2. Yeterlilik Belgeleri 3. Teknik Teklif Ve Ekleri a. Hizmet Sağlayıcının Tarifi Ve Referansları b. Hizmetlerin Verilmesine İlişkin Genel Planın Oluşturulması c. Hizmetlerin Sağlanması 4. Mali Teklif Ve Ekleri 8

9 EK : D-6 ÖSDP DENETİM RAPORU Hizmet Sağlayıcı: Hizmet Türü: Planlanan Katılımcı Sayısı: Hizmet Başlama ve Bitiş Tarihi: Denetimin Yapıldığı Ay: Denetim Konuları Evet Hayır Yorumlar 1) Hizmet Sağlayıcı ilgili ay içinde en az bir kez ziyaret edildi? 2) Bu ziyaretlerde teknik teklife aykırı bir husus (eğitimcilerin değişmesi, ekipman ve eğitim kalitesinde görülen farklılık v.b.) görüldü mü? 3) Günlük Devam Çizelgeleri doğru ve tam olarak imzalanmış mı? 4) Katılımcıların Kursiyer Kimlik Kartları var mı? Programa devam eden katılımcılar kursiyer listesindeki kişiler mi? (Danışmanlık hizmetleri hariç) 5) Günlük Devam Çizelgeleri (EK:B-8) ve Toplu İcmal e (EK:B-9) ilişkin belgeler birbirini doğruluyor mu? 6) Günlük Devam Çizelgelerine uygun olarak katımcıların banka hesaplarına Katılımcı Zaruri Gideri (Eğitim), Katılımcı Ücret Gideri (TYÇP) yatırılmış mı? TYÇP Hizmeti ise sigorta yatırılıyor mu? 7. Eğitim, programda belirtildiği şekilde devam ediyor mu? 8. İstihkak Bildirimi, açıklamalara ve belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulmuş mudur? 9. Programın yürütülmesi ile ilgili katılımcıların, eğitmenlerin bir şikayeti var mı? 10. Hizmet Sağlayıcı ile 10 günlük yazılı ihtar verilmesini gerektiren önemli bir sorun yaşandı mı? 11. Sorun İl Müdürü'ne raporlandı mı? Hizmet sağlayıcıya sorunları en geç 10 gün içerisinde gidermesi için yazılı ihtar verildi mi? Koordinatörün Aylık Görüş ve Önerileri Koordinatörün Adı Soyadı Rapor Tarihi - İmza 9

10 PROJE BAŞLAMA YAZISI ÖRNEĞİ EK : D-7 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü SAYI: B.13.1.TİK /ÖSDP KONU: ÖSDP projesi İLGİ: 2006 / nolu genelge TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE (İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı) ANKARA İlgi genelge doğrultusunda (Eğitim) hizmetleri için son teklif verme tarihi...( ) olan ilana ( )... tarihinde çıkılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen (A Şirketi).. ne ait (Kaynakçı).. konulu projenin, teşvik bütçesi dahil ( YTL) tutarındaki ödeneği, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının ( ). tarih ve ( )... sayılı yazısı ile tahsis edilmiştir. Hizmet Sağlayıcı ile ( ).. tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Hizmet ( )...tarihinde (30).. katılımcı ile başlamış olup ( )...tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Bilgi ve gereğini arz ederim.. İl Müdürü EKLER : 1- Hizmet Sözleşmesi (. Sayfa) 2- Nihai (Müzakere Sonrası) Mali Teklif (. Sayfa ) 3- Proje Başlama Raporu (. Sayfa ) 10

11 TEKNİK PROJE SONUÇ RAPORU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK : D-8.1 PROJENİN NO : PROJENİN TÜRÜ : PROJENİN KONUSU :. HİZMET SAĞLAYICI : SÖZLEŞME TARİHİ :./../ PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ :./../ -./../ TAAHHÜT EDİLEN İSTİHDAM ORANI : % (*) a) Proje Başlangıcında b) Proje Bitiminde c) Başarılı Katılımcı d) İşe Yerleştirilen Katılımcı Sayısı (Toplam) Cinsiyete Göre Yaşa Göre Eğitim Durumu İşsiz Kalma Nedeni Kadın Erkek O-Y ilköğ Lise Üniv Özelleş Diğer PROJE BİTİMİNDE TAMAMLAYAN KATILIMCI ÜZERİNDEN İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKEN KİŞİ SAYISI: [(*) X b] : PROJE BİTİMİNDE TAMAMLAYAN KATILIMCI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN İSTİHDAM ORANI : [ d / b ] : % HİZMET SAĞLAYICI İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ [X] ; YERİNE GETİRDİ [ ] GEÇ YERİNE GETİRDİ [ ] GETİRMEDİ [ ] HİZMET SAĞLAYICI TEŞVİK ÖDEMESİ ; HAK ETTİ [ ] HAK ETMEDİ [ ] KATILIMCI SSK KAYDI KONTROL TARİHİ [.. /.. /... ] KATILIMCI SSK KAYDI KONTROL TARİHİNDE İSTİHDAMI DEVAM EDEN KATILIMCI SAYISI : [ ] VE ORANI : [ % ] PROJE MALİYETLERİ BÜTÇELENEN GERÇEKLEŞEN 1- HİZMET BEDELİ TUTARI : (EK:D-8.2 den; -I- Sütünda Bütçe (4) bölümü) (EK: D-8.2 den; -I- Sütunu ) 2- KATILIMCI GİDER TUTARI : (EK:D-8.2 den; -II- Sütünda Bütçe (4) bölümü) (EK: D-8.2 den; -II- Sütunu ) 3- TOPLAM MALİYET : (1+2) (Tahmini Toplam Sözleşme Bütçesi) (EK: D-8.2 den C+D) 4- TEŞVİK TUTARI : (Mali teklifteki teşvik tutarı) (EK: D-8.2 den E) (*) 5- TEŞVİKLİ MALİYET : (3+4) (3+4) 6- PROJENİN TOPLAM MALİYETİ ( EK: D-8.2 den; F ) PROJE SONUNDA SAĞLANAN SOMUT YARAR : EK : Verilen hizmetler sonucunda işe yerleştirilen katılımcıların listesi (EK:D-1) Not : EK : D-1 formlarında yer almayan.. kişinin işe yerleştirildiğine ilişkin işveren firmaların resmi yazıları İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. Ayrıca işe yerleştirilen toplam. Kişiye ait SSK işe giriş bildirgeleri, bir aylık ücret bordroları ve İl SSK Müdürlüğünden tasdik edilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin örnekleri kontrol edilmiş, genelge hükümlerine uygunluğu görülmüş olup İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. (*)Tüm hizmetler için EK:A/B/C-4.1 İşe Yerleştirme Zorunluluğu ve Ödemeler maddesinde belirtilen proje uygulama esaslarına uygun olarak işlem yapılmıştır. İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı na yalnızca Teknik Proje Sonuç Raporu EK: D-8.1 gönderilecektir. ( Koordinatörün imzası)

12 MALİ PROJE SONUÇ RAPORU EK : D-8.2 PROJE NO : SÖZLEŞME TUTARI (A) : TL. (TEŞVİK TUTARI DAHİL) İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCI SAYISI (B) :.. ÖDENEK HARCAMA DURUMU (TL):. AY / YIL (İSTİHKAK DÖNEMİ) -I- HİZMET BEDELİ (1) -II- KATILIMCI GİDERİ (1), (2) AYLIK TOPLAM % 10 KESİNTİ ÖDENEN TUTAR ASGARİ ÜCRET ARTIŞ FARKI (3) [Sadece TYÇP de] TOPLAM (C) (D) BÜTÇE (4) FARK (5) NİHAİ ÖDEME TUTARI (C) (6):. TEŞVİK ÖDEME TUTARI (E) (7):. PROJE TOPLAM MALİYETİ (F) = (C)+(D)+(E). NİHAİ ÖDEME / TEŞVİK ÖDEMESİ TARİHİ : / / KATILIMCI BAŞINA İŞE YERLEŞTİRME KULLANILMAYAN / AŞAN TUTAR (G) = (A) (F) :. MALİYETİ (F) / (B):. AÇIKLAMALAR : (1) İşyeri eğitimlerinde bu sütunlara, istihkak bildirimlerinde yer alan rakamların % 70 i yazılacaktır. (2) Danışmanlıkta Yeni Bölgeye Taşınma Gideri bu sütuna yazılacaktır. (3) Bu sütun bilgi amaçlıdır. Buraya, sadece TYÇP Hizmetlerine ilişkin olarak mali teklifin hazırlanmasında dikkate alınan asgari ücrette bir artış olmuş ise, bu artıştan kaynaklanan katılımcı gideri toplamındaki fark yazılacaktır. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için geçerli değildir. (4) Sözleşmeye esas nihai mali teklifteki hizmet bedeli toplamı ve katılımcı giderleri ilgili bölümlere yazılacaktır. İşyeri eğitimlerinde bu rakamların % 70 leri yazılacaktır. (5) Hizmet bedeli toplamı ve katılımcı giderleri bütçelerinden, bir üst çizelgedeki ilgili kalemlere ait harcama toplamları çıkarılarak aradaki fark yazılacaktır. Farkın - olması, ilgili kalem için bütçelenin üzerinde harcama yapıldığını göstermektedir. FARKIN HİZMET BEDELİ VE KATILIMCI GİDERLERİNDE EKSİ ÇIKMASI, HİZMET SAĞLAYICIYA FAZLA ÖDEME YAPILDIĞINI GÖSTERİR. (6) Bu tutar aylık belgelerde içerildiği için ayrı bir fatura/harcama belgesi istenmeyecektir. (7) Teşvik tutarı, nihai mali teklifteki hizmet bedeli toplamının katılımcı sayısına bölümünün hizmeti tamamlayan (Danışmanlık ta yararlanan) katılımcı sayısıyla çarpılarak bulunan tutarın %10 u kadardır. (İşyerleri için, hesaplanan teşvik tutarının %70 i alınacaktır). Bu tutar için Ayrı bir fatura/ harcama belgesi istenecektir. BU TUTAR ÖDENEN HİZMET BEDELİ TOPLAMININ %10 UNDAN FAZLA OLMAYACAKTIR. Teşvik ödemesi talep eden hizmet sağlayıcıların işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcıların SSK kayıt sorgulamasında, denetimin yapıldığı tarihte, teşvikli istihdam oranına (taahhüt edilen istihdam oranının, 20 puan fazlasıyla toplamından elde edilen oran) karşılık gelen katılımcıların en az %90 ının istihdamının devam etmesi koşulu aranacaktır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı na Teknik ve Mali Proje Sonuç Raporu EK: D-8.1 ve EK: D-8.2 birlikte gönderilecektir KOORDİNATÖRÜN, ADI SOYADI : İMZASI : TARİH :

13 PROJE TANITIM RAPORU EK D:-9 Hizmet Sağlayıcı: Proje No : Projenin Türü: (Danışmanlık/Eğitim/TYÇP) Yılı: Hizmetin Adı: (Eğitim için mesleğin adı/tyçp için işin adı) Sözleşme Tarihi:../../. Başlama Tarihi:../../. Bitiş Tarihi:../../. Projeyi tamamlayan Katılımcı: Proje Bütçesi: Harcanan Tutar: İşe Yerleştirilen Katılımcı: Proje Hakkında Hizmet Sağlayıcının Yorumları: Proje Hakkında Katılımcıların Yorumları: (Ek yapılabilir.) AÇIKLAMALAR : * Bu form doküman ve disket ortamında verilecektir. * Bu forma her bir proje için en az 2 adet fotoğraf eklenecektir.(fotoğrafın arkasına projenin adı, hizmet sağlayıcının adı, fotoğrafın tarihi ve projenin hangi aşamasına ait olduğu belirtilecektir.), * Forma bu proje ile ilgili gazete kupürü, CD ve görsel tüm belgeler eklenecektir.

14 EK:D-10 PROJE SONUÇ RAPORLARI İŞLEM ADIMLARI KONTROL LİSTESİ EK:D-10 III.AŞAMA E H EK:D-8.1 Proje Teknik Sonuç Raporu; 1 Genel Müdürlük Ödenek Tahsis veya Onay yazısında yer alan Proje No belirtilmiş midir? 2 Proje Sözleşme Tarihi teklif dosyası belgeleri ile (sözleşme, yazışmalar,vb) tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 3 Proje Başlama ve Bitiş Tarihleri teklif dosyası belgeleri ile ( sözleşme, yazışmalar,vb) tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 4 Proje kapsamında Taahhüt edilen istihdam oranı sözleşme ve eki mali teklif ile tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 5 Proje Başlangıcında/ Bitiminde/Başarılı Olan/İşe Yerleştirilen katılımcılara ilişkin İşsiz Kalma/Eğitim Durumu/ Yaşa ve Cinsiyete göre dağılımlarına ilişkin istatistiksel bilgiler uygulama aşamaları dahilinde teklif dosyası belgeleri ile ( sözleşme, yazışmalar,vb) tutarlı olacak şekilde doğru ve tutarlı olarak belirtilmiş midir? 6 Proje bitiminde tamamlayan katılımcı üzerinden istihdam edilmesi gereken kişi sayısı, formda belirtilen şekilde doğru hesaplanarak belirtilmiş midir? 7 Proje bitiminde tamamlayan katılımcı üzerinden gerçekleşen istihdam oranı, formda belirtilen şekilde doğru hesaplanarak belirtilmiş midir? 8 Proje Maliyetlerine ilişkin olarak onaylanan Mali teklifte yer alan Planlanan Toplam Maliyet / Teşvik Tutarı (Varsa) ve Teşvikli Toplam Maliyet Bütçelenen bölümünde, istihkak formları ve ilgili belgeler dahilinde hizmet sağlayıcıya ödenen ve doğru hesaplanarak, hazırlanmış olan EK:D-8.2 de belirtilen nihai Toplam Maliyet / Teşvik Tutarı (Hak edildi ise) ve Teşvikli Toplam Maliyet Gerçekleşen bölümünde, yer alan ilgili boşluklarda doğru olarak belirtilmiş midir? 9 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; Ekli İşe Yerleştirilen Katılımcıların Listesi EK:D-1 Formunun; Katılımcı ile işveren imzaları, İşe Yerleştirilen kişinin çalışma alanı (Eğitim Hizmetlerinde) ve Hizmet Sağlayıcının Kaşe ve imzası eksiksiz yer alacak şekilde hazırlanmış olduğu kontrol edilmiş midir? 10 Gerekçesi uygun olması koşuluyla bu formda yer almayan kişiler olması durumunda; bu formda yer almayan kaç kişinin olduğu formda ilgili bölüme yazılmış olduğu ve söz konusu kişi/lerin proje uygulama esaslarına uygun işe yerleştirildiğine ilişkin işveren firmaların resmi yazıları İl Müdürlüğü dosyalarında muhafaza edilmekte olduğu form üzerinde ki açıklamada açıkça belirtilmiş midir? 11 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; İşe yerleştirilen katılımcılar için SSK İşe Giriş Bildirgelerinde, işe başlangıç tarihleri proje istihdam sürelerine karşılık gelen 60 veya 90 günlük (işyeri eğitimleri için 30 veya 60 günlük ) süreler içersinde yer alıyor mu?

15 12 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; İşe yerleştirilen katılımcıların bir ay çalıştığını belgeleyen işverence onaylanmış bir aylık (SSK primine esas teşkil edecek kesintisiz 30 tam günlük) ücret bordrolarında; İşe yerleştirildiği bildirilen kursiyerler için SSK prim ödeme gün sayılarının en az 30 gün olduğu kontrol edildi mi?(hizmet sağlayıcıların işe yerleştirilen katılımcılara ait SSK Hizmet Dökümlerini temin etmekte zorluklarla karşılaşması ve bu zorlukların gerekli denetimlerin yapılmasını ve projenin sonuçlandırılmasını olumsuz etkilemesi halinde, il müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda gerekli sorgulamalar il müdürlüğü SSK Hattı kullanılarak yapılacak ve elde edilen sonuçların bilgisayar çıktıları alınarak dosyalanacaktır) 12.1 Teşvik ödemesi talep eden hizmet sağlayıcıların işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcılar için il müdürlüğünce SSK kayıt sorgulaması yapıldı mıdır? Sorgulamanın yapıldığı tarihte teşvikli istihdam oranına (taahhüt edilen istihdam oranının, 20 puan fazlasıyla toplamından elde edilen oran) karşılık gelen katılımcıların en az %90 ının istihdamının devam ettiği tespit edilmiş midir? 13 Ücret bordrolarında; tarih dönemi, prim gün sayıları, işveren ve katılımcı tarafından imzalı olduğu kontrol edildi mi? 14 Ücret bordrosunda Katılımcı imzası bulunmaması durumunda; Hizmet Sağlayıcıdan, katılımcılardan adlarına düzenlenmiş ücret bordrosu kapsamında ilgili işverenden belgede belirtilen tutarda maaş aldığına dair teyit yazılarını, temin etmesi istenerek, temin edildi mi? 15 SSK İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihini takip eden istihdam dönemi içinde kesintisiz 30 günlük yatırılan primleri yansıtan ücret bordrolarının temin edilememesi halinde veya ilgili kişi için işten çıkış yapıldıysa bu durumda, proje süre sınırları dahilinde kabul edilebilecek şekilde yeniden SSK İşe Giriş Bildirgesi dikkate alınarak ilgili belgeler temin edildi mi? 16 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; İşe yerleştirilen katılımcılar için İl SSK Müdürlüğünden tasdik edilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin örneklerinde SSK İl Müdürlüğünün onayı var mı? ( Barkod lu olan internet çıktısı kabul edilmektedir. ) 17 SSK Aylık Prim Dökümü ve ücret bordrolarında çalışma gün sayısı ile SSK prim ödeme gün sayılarının karşılık geliyor mu? 18 İşe Yerleştirildiği belirtilen kursiyerlerin SSK İşe Giriş Bildirgelerinde yer alan işe başlama tarihinden itibaren geçerli olan SSK primine esas teşkil edecek kesintisiz 30 tam günlük süre mevcut mu? (işe başlama tarihini takip eden kıst dönemlerde ilgili dönem gün sayılarından ve/veya tam dönemlerde 30 günden az çalışma söz konusu olmaması ve eksik prim yatırılmaması) 19 Formal eğitim, Danışmanlık, TYÇP hizmetleri ve % 20 sınır dahilinde işe yerleştirme başka işyerlerinde yapılıyorsa İşyeri Eğitim Hizmetlerinde projeler tamamlandığında hizmet sağlayıcı tarafından işe yerleştirilen katılımcılara ilişkin teslim edilen; son teklif verme tarihinden önceki bir yıldan başlayıp istihdam edildikleri tarihe kadar olan süreyi içeren SSK Hizmet döküm belgelerinin, Hizmet Sağlayıcının kendi işyerlerine, bağlı yan kurum/kuruluşlara ve varsa bu işyerlerinde alt hizmet sözleşmesiyle faaliyet yürüten kurum/kuruluşlara ait İşyeri SSK Sicil Numaraları ile karşılaştırılarak incelenmesi sonucunda eski işyerine yerleştirilmemiş olduğuna dair gerekli kontroller yapılmış mıdır? 20 Hizmet için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve hizmetin fiilen başlayacağı tarihe kadar Hizmet sağlayıcının ve konsorsiyum ortaklarının veya bağlı ve yan kuruluşların çalışanı olan kişiler Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetlerinden yararlanamazlar. Yapılan kontrollerde böyle bir durum tespit edildi mi? Edilmesi halinde ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemelerin üç katı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte hizmet sağlayıcıdan tahsil edilmesi istenmiş ve hizmetlerle ilişiği kesilmiş midir? (İşyeri eğitimlerinde katılımcıların yukarıda belirtilen zaman zarfında çalıştıkları eski işyerlerinde istihdam edilmeleri halinde de istihdamdan kabul edilmeyecekler ve hizmet sağlayıcıya aynı cezai müeyyide uygulanacaktır. Ancak, Formal eğitim hizmetleri, TYÇP ve Danışmanlık Hizmetlerinde katılımcıların, hizmet sağlayıcıya bağlı işyerleri dışında kalan ve yukarıda belirtilen dönem içinde çalıştıkları eski işyerlerinde istihdam edilmesi durumunda, sadece hizmet sağlayıcının işe yerleştirme yükümlülüğünde dikkate alınmayacaktır.)

16 21 Hizmet sağlayıcının iş yerleştirme taahhüdüne karşılık gelen sayıda katılımcının tüm belgelerinin eksiksiz ve genelge şartlarına uygun oluğu tespit edilen projelerde %10 teminat tutarının ödenebilmesi için, söz konusu tutar belgelerin hizmet sağlayıcı tarafından teslim edilmesini takip eden 1 haftalık sürenin ardından kontrolünün tamamlanarak uygunluğunun tespitinden sonra en geç 2 gün içinde İdari ve Mali İşler Başkanlığından istenmiş midir? 22 Yukarıda belirtilen uygulama esasları dahilinde istihdam olarak kabul edilecek şekilde gerçekleştirilen İşe Yerleştirme Yükümlülüklerine istinaden form üzerinde Not bölümünde ilgili kişi sayısı belirtilecek şekilde İşe yerleştirilen toplam Kişiye ait SSK işe giriş bildirgeleri, bir aylık ücret bordroları ve İl SSK Müdürlüğünden tasdik edilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin örnekleri kontrol edilmiş, genelge hükümlerine uygunluğu görülmüş olup İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. ibaresine eksiksiz yer verilmiş midir? 23 Süresi içinde istihdam garantisini yerine getiremeyen hizmet sağlayıcı ilgili genelge maddesi dahilinde Teklif Veremeyecek Hizmet Sağlayıcılar kapsamına alındı mı? Söz konusu kurum/kuruluşlara durumları ve hangi şartlarla bu kapsamdan çıkabilecekleri yazı ile bildirildi mi?. 24 İlgili genelge hükmü dahilinde yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen kurum/kuruluşlar ihtilafın hangi konulardan kaynaklandığı açıkça belirtilecek şekilde Genel Müdürlüğe bildirildi mi? 25 Teminat olarak kesilen % 10 luk Nihai ödeme bloke edildi mi? 26 Koordinatörün adı, soyadı ve imzası ile tarih form üzerinde belirtilmiş midir? 27 EK:D-1 eklenerek İşgücü Uyum Dairesine gönderilmiş midir? EK:D-8.2 Mali Proje Sonuç Raporu; 1 Proje No ve Sözleşme Tutarı (İşyeri eğitimlerde tüm tutarlar %70 üzerinden ) doğru belirtilmiş midir? 2 Proje İşe yerleştirilen katılımı sayısı ve gerçekleşme maliyetine karşılık gelen Ödenek Harcama Durumu teklif doyası ve istihdama ilişkin belgeler ile tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 3 İstihkak dönemleri kapsamında, hizmet bedeli, katılımcı giderleri, aylık toplam, %10 Teminat Tutarı ve Ödenen tutarların formda belirtilen şekilde hesaplanarak, teklif dosyası belgeleri ve istihkak formları ile tutarlı ve doğru belirtilmiş midir? (Hizmet Bedeli mali teklif ve sözleşmedeki tutarı aşmadığı kontrol edilmiş midir?) 4 %10 Kesintilere ilişkin toplama karşılık gelen Nihai ödeme Tutarı ve kontrol edilerek Hizmet Sağlayıcının hak etmesi durumunda formda belirtilen şekilde hesaplanarak bulunacak Teşvik Ödeme Tutarı toplamına karşılık gelen Proje Toplam Maliyeti ne ilişkin tutarlar doğru olarak belirtilmiş midir? 5 Koordinatörün adı, soyadı ve imzası ile tarih form üzerinde belirtilmiş midir? 6 EK:D-8.1 ve EK:D-1 eklenerek İdari ve Mali İşler Dairesine gönderilmiş midir?

17 Özelleştirme Sosyal Destek Projesinin Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetleri kapsamında işbirliği yapılarak.. tarihinde tamamlanan. ait.. konulu.. hizmetini.. kişinin tamamladığı, % olan istihdam taahhüdüne karşılık gelen.. katılımcıyı işe yerleştirmesi gerekirken katılımcının işe yerleştirildiğini yansıtan istihdama ilişkin belgeler il müdürlüğümüze / / tarihinde teslim edilmiştir. Hizmet Sağlayıcının istihdama ilişkin teslim ettiği belgeler kapsamında Proje Koordinatörü tarafından.. no lu genelge hükümlerine göre yapılan işlemler, inceleme ve kontrollere ilişkin değerlendirme sonuçları çerçevesinde yukarıda kontrol listesinde belirtilen hususlar dahilinde işlemler yapılmıştır. UYGUNDUR (İmza) (İmza).../.../ /.../2008 (Adı Soyadı) (Adı Soyadı) Koordinatör İl Müdürü

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TİP SÖZLEŞME 1

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TİP SÖZLEŞME 1 EK 21: İşbaşı Eğitim Programı Tip Sözleşme (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI TİP SÖZLEŞME 1 Taraflar Madde

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu ise ilgili Yönetim Kurulu kararı Rektör onayı

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI RAPORLAMA EĞİTİMİ 2 Raporlama Yükümlülükleri Nihai Rapor Proje Sonrası Değerlendirme Raporu 3 NİHAİ RAPOR Nihai rapor nedir? Nihai Rapor,

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR?

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENECEKTİR? Bekir AKTÜRK 40 GİRİŞ Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLAE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU 1 Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI BİLGİ NOTU TANIM & AMAÇ Günümüz dünyasında yeni teknolojilerin giderek daha yoğun bir şekilde kullanılması, işgücünün mevcut mesleki bilgi

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI

EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI EĞİTİM HİZMETLERİ HİZMET ALIM İLANI İzmir İl Müdürlüğümüzce aşağıdaki mesleklerde Hizmet Alım Dökümanında yer alan belgelere uygun olarak Eğitim Hizmet alımı yapılacaktır. Sıra Meslek Eğitim süresi Fiili

Detaylı

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI

TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI TORUL MYO HİZMET STANDARTLARI S. 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ

MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı ve fotokopisi. 2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 3- Dört (4) adet biyometrik (zemin ve

Detaylı

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif işgücü hizmetleri, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME STAJI SÖZLEŞMESİ Genel Hükümler MADDE 1 - (1) Bu sözleşme 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa uygun olarak, mesleki ve teknik eğitim yapan

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUŞ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ADI A- TEMEL EĞİTİM 1- Diploma aslı veya noter tasdikli sureti 2- Nüfus Cüzdanı. 01 Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Kimlik Kartı 3- İki (2) adet vesikalık fotoğraf. 4-Sağlık Kurulu raporu 5- İki

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU

GENEL DESTEK PROGRAMI TABLO 2 - BAŞVURU VE ÖDEME BELGELERİ TABLOSU YURT İÇİ FUAR 1. Yurt İçi Fuar Desteği Başvuru Formu 2. İşletmenin Organizatör Kuruluş ile yapmış olduğu Fuar Başvuru / Katılım Formu (İşletmenin Meslek Kuruluşundan yer temin etmesi halinde Meslek Kuruluşu

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI TALEBİ İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI TALEBİ İLANI EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği (2014/1 Sayılı Genelge Eki) T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI TALEBİ

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI

KELKİT ADMYO HİZMET STANDARTLARI 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 1 Akademik Personelin 3-7 Güne Kadar Bölüm Başkanı ve Müdür Onaylı Öğretim Elemanı Görev Görevlendirilmesi Belgesi,15 Güne Kadar Bölüm Başkanı, Müdür ve Rektör Onaylı

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞOVA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1. ilgiliden dilekçe 2. Davet yazısı 3. 7

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU (FORM 3) 1.NÜSHA T.C. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİİTİM SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası İkametgah

Detaylı

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ESENYURT SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği Dilekçe 1 İş günü 2 Key

Detaylı

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir.

Not: 5951 sayılı ilgili kanun da 5921 sayılı kanunun devamıdır. 5951 e giren personel 5921 kanundaki gibi değerlendirilir. 08 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro BORDRO UYGULAMALARI FARKLI KANUNLARA TABİ PERSONEL İÇİN BORDRO UYGULAMALARI 5921 SAYILI KANUN (İşsizlik Maaşı Alanın

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU İSTENEN BELGELER T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BULANCAK UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMET ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Resmi Yazışmalar (Kurum

Detaylı

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER

ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER ÇERKEZKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adres Değişikliği İşlemleri 1- Dilekçe 1

Detaylı

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN

Memur Bayram KARAKURT. Memur Bayram. Paraf Fakülte Sekreteri Nur SUSOY. İmza Dekan Prof.Dr.Sefa TARHAN SGK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (20.11.2015) Toplam Süre : gün 3 saat Gerektiğinde Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 1 saat 1 saat 1 saat Personelin Fakültemize

Detaylı

İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ

İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ İŞKUR ANTALYA DEVLET DESTEKLERİ ZİRVESİ 23.05.2017 1 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? İşbaşı Eğitim Programı, işsizlerimiz ve öğrencilerimizin mesleki deneyim ve tecrübe kazanmalarını sağlayan geliştirilmiş

Detaylı

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe

05 Eylül 2011, Pazartesi. 06 Eylül 2011, Salı. 08 Eylül 2011, Perşembe 2011 LYS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri; aşağıda belirtilen tarihlerde, 09:00 17:00 saatleri arasında, Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. No: 44 34865 Kartal- İSTANBUL

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı

Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı EK: TİP TEKLİF ÇAĞRISI TÜRKİYE İŞ KURUMU Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Özel Politika Gerektiren Kişi ve Gruplara Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi:26/04/2016

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

İdari Personel Maaş İşlemleri

İdari Personel Maaş İşlemleri İdari Personel Maaş İşlemleri Üniversitemize bağlı; Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Rektörlük, Genel Sekreterlik Özel Kalem in Hukuk Müşavirliğinin, Personel Daire Başkanlığı idari Personel Şube Müdürlüğünden

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2015 TÜRKİYE 2016 İZMİR 2015 İZMİR 2016 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

DESTEK DOKÜMANI. a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 6111 Sayılı Torba Yasa Uygulaması 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI GEREKLİ BELGELER SÜRESİ PERSONEL İŞLERİ 1 Personel Özlük İşleri Dilekçeler, Ek Belgeler 2 Akademik

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ ARGE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ PROJE ADI: Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (FreeRange) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI

İLAHİYAT FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Akademik personelin görevlendirilmesi 1-İlgiliden dilekçe 2-Davet yazısı 3-7 güne kadar Dekan /Müdür onayı,15 güne kadar Rektör onayı ve gündelikli yolluklu

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Toplu Satış Teklifleri Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yeni Öğrenci Kabulü Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin

Detaylı

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Sayı : 43501582/774.01/485787 15/01/2015 Konu: 2015 Yılı Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Planı ve Yetki Devri BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ÇALIŞMA VE İŞKURUMU SİNOP İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaşların,şikayet, bilgi ve belge talepleri (Bilgi Edinme

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışı Bakım Belgesi 1-Yurt Dışı

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 2015 MALATYA

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 2015 MALATYA T.C. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ 2015 MALATYA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ MADDE 1-Amaç (1) Bu Yönergenin

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/15 Ref : 6/15 Konu: FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Mal, hizmet ve yapım işleri kontrolü ve muhasebeleştirilmesi TOPLAM SÜR 2 iş günü İŞ SÜRCİ arcama Birimi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa tabi mal, hizmet,yapım işleri ile doğrudan

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

(SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

(SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALBAX olarak sunduğumuz hizmetlerin tamamı «ekonomik fayda» yaratma üzerinedir. Bu nedenle hizmetlerimiz standart bir ücret ile değil «kazan-kazan»

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM SÜRECİ İş Akışı 1. İlgili bölüm başkanlığı tarafından gerekçesi ile birlikte teklif edilip Rektörlükçe onaylanan öğretim üyesi ile irtibata geçilmesi. 2. Dekanlık/Bölüm

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TOPLU SATIŞ TEKLİFLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı