İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ"

Transkript

1 EK : D-1 İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ PROJE NO : PROJENİN TÜRÜ : PROJE / EĞİTİM* GÖRDÜĞÜ MESLEK KONUSU :... Sıra No Katılımcı Adı, Soyadı Katılımcının SSK NO Adresi Yerleştiği İşyeri Adresi Tel. No : Katılımcı İmzası İşverenin İmzası Eğitim Hizmeti için * Kişinin Çalışma Alanı Düşünceler Hizmet Sağlayıcı Kaşe/İmza Not : Bu çizelge tek bir firma için doldurulabileceği gibi, çizelgedeki bilgileri içerecek şekilde katılımcıyı işe alan işyeri tarafından hazırlanan resmi bir yazı da kabul edilebilecektir. (*) Eğitim Hizmetlerinde, kursiyerlerin eğitim aldığı mesleki alan ile işe yerleştirme sonucu görev yapmakta olduğu alanların uygun ve tutarlı olması gerekmektedir. Ayrıca, bu formda yer almayan.. kişinin, proje uygulama esaslarına uygun olarak işe yerleştirildiğine ilişkin işveren firmaların resmi yazıları İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. 1

2 KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ EK:D-2 İl müdürleri hizmetler kapsamındaki iş ve işlemleri koordine etmek üzere, şoför ve yardımcı hizmetler dışındaki en uygun personeli koordinatör olarak görevlendirecektir. İl Müdürlüğü görevini tedviren, vekaleten ve asaleten yürütenler, koordinatör olmayacaktır. Personel eksikliği bulunan yerler olduğunda konu ile ilgili Genel Müdürlük nezdinde girişimde bulunularak söz konusu problemin giderilmesinden sonra projelerin uygulanmasına devam edilecektir. Koordinatöre, takip edebileceği kadar proje görevi verilecektir. Yapılacak her sözleşmede bu görevi yürütecek koordinatörün isim ve soyadı yer alacaktır. Bu kapsamda koordinatörün görevleri aşağıda belirtilmiştir : Koordinatör, projede belirtilen iş ve işlemlerin sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için işin her aşamasında kontrol görevini yerine getirecektir. Hizmet sırasında ortaya çıkabilecek olan problemleri tespit ederek giderilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Hizmet sağlayıcılarının hizmetlerin sunumu esnasında hazırlayıp Kurum a verdikleri her türlü belgeyi kontrol edecek, verilecek istihkak miktarının gerçekliğini belgeler çerçevesinde tespit edecektir. Eğitimlere TYÇP lere devamsızlık yapan ve devamsızlık limitini dolduran katılımcıların ilişiğinin kesilmesi için il müdürlüğüne teklifte bulunacaktır. Hizmetlerin yürütülmesi esnasında Hizmet Sağlayıcıdan kaynaklanan aksaklıkların olması halinde, Koordinatör gerekli görüşmeleri yaparak o aksaklıkların giderilmesi için çaba harcayacak, bu sorunlar Hizmet Sağlayıcı tarafından giderilmezse durumu açıklayan bir rapor hazırlayarak il müdürlüğüne verecektir. Koordinatör verilecek hizmetlerle ilgili olarak gerektiğinde katılımcılarla görüşmeler yapacak, onların haklarını ve sorumluluklarını açıklayacaktır. Koordinatör eğitim yerine/proje uygulama alanına gitmek dahil olmak üzere, lüzumlu gördüğü yöntemlerle belgeleri incelemek, katılımcıların dilek ve şikayetlerini dinlemek, sorunların çözümü için öneriler geliştirmekle yetkili ve sorumludur. Koordinatör ayda en az bir kez eğitim yerine/proje uygulama alanına giderek ÖSDP Denetim Raporunu tanzim edecektir. Koordinatör; projelerin uygulama aşamasında aşağıda belirtilen formların Hizmet Şartnamelerinde, Hizmet Sağlayıcının Vereceği Raporlar ve Belgeler bölümünde (EK: A/B/C-7) belirtilen uygulama esasları dikkate alınacak şekilde temin edilmesini, doldurtulmasını ve dağıtımını/arşivlenmesini takip etmekten sorumludur. Katılımcı Taahhütnamesi EK:D-3 ( 1 sayfa) Kursiyer Kimlik Kartı ( 1 sayfa) ( Eğitim ve TYÇP Programları için ) (22/03/2007 tarih ve sayılı talimat ile yapılan açıklama)katılımcıların tamamının Ferdi Kaza Grup Sigortalarının yapıldığını gösterir belgeler Denetim Raporu EK : D-6 (1 Sayfa) İşgücü Yetiştirme Belgesi ( 1 sayfa) Proje Başlama Yazısı EK : D-7 (1 Sayfa) EK:A/B/C-7.1 Proje Başlama Raporu Hizmet Katılımcı Formları EK : A/B/C -9 Aylık İstihkak Bildirimi EK : A/B/C -10 Hizmet bedeline ilişkin Fatura veya Fatura Yerine geçen Belgeler Eğitim Hizmetleri Toplu İcmal (EK:B-9), TYÇP Hizmetleri Katılımcı Zaruri Ödeme Beyanı (EK:C-9) Teknik ve Mali Proje Sonuç Raporu EK : D-8.1 ve D-8.2 (2 Sayfa) Proje başlangıcında; imzalanan sözleşme, eki olan mali teklifin fotokopisi ve Proje Başlama Raporu nu (EK:D-7) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığına, proje tamamlandığında ise; Teknik Proje Sonuç Raporu nu (EK:D-8.1) ve İşe Yerleştirilenlerin Listesini (EK:D-1) İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığına, Teknik ve Mali Proje Sonuç Raporu nun her ikisini birden ( EK:D-8.1 ve 8.2) ve Hizmet Sözleşmesi nin bir nüshasını İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderecektir. Koordinatör, hizmet sağlayıcının istihkak dönemini takip eden ayın son iş gününe kadar teslim edeceği istihkak bildirimi ve eklerini teslim tarihini izleyen 3 gün içinde inceleyecektir. İstihkak bildiriminde yer alan rakamlar doğru ise, inceleme süresinin sonunda ödenecek tutar İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından yazı ile istenecektir. Hizmet sağlayıcıya ödeme yapıldıktan sonra, istihkak bildiriminin il müdürlüğünce tasdikli fotokopisi ödeme tarihini belirten bir üst yazı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir. Seçilen katılımcıların ve hizmet sağlayıcının işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcılara ait SSK Hizmet Dökümlerinin/SSK kayıt sorgulaması sonuçlarının incelenmesinden ve arşivleşmesinden sorumludur. Teşvik ödemesi talep eden hizmet sağlayıcıların işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcılar için, il müdürlüğü SSK hattı kullanılarak sorgulama yapılacak, denetimin yapıldığı tarihte teşvikli istihdam oranına (taahhüt edilen istihdam oranının, 20 puan fazlasıyla toplamından elde edilen oran) karşılık gelen katılımcıların en az %90 ının istihdamının devam ettiğine dikkat edilecek, bu şartı yerine getiren hizmet sağlayıcıların teşvik ödemesi yapılacaktır.

3 TAAHHÜTNAME EK:D-3 1- Tamamen kendi istek ve irademle programa katıldığımı, 2- Türkiye İş Kurumunun son 24 ay içerisinde düzenlediği İşgücü Yetiştirme Kursları, Toplum Yararına Çalışma Programları ve Eğitim Hizmetleri programlarına katılmadığımı, 3- Öğrenci olmadığımı, Öğrencilerin programlara katılamayacağına dair uyarılar çerçevesinde bir öğrenci olmam durumunda programa katılmayacağımı, 4- Programın başında işsiz olduğumu, program süresince herhangi bir işe başladığımda kursiyer olma özelliğimi kaybedeceğimden bu durumu Hizmet Sağlayıcıya ve İŞKUR a bildireceğimi, 5-18 Yaşından küçük olmam halinde Kanuni Velimin imzası olmadan kendi başıma herhangi bir belgeyi imzalamayacağımı, 6- Hizmet alacağım ve/veya hizmetlerin bitiminden sonra istihdam edileceğim kurum/kuruluşun sürekli veya geçici çalışanı olmadığımı, daha önce çalıştığım kurum/kuruluşta işe yerleştirilmek istenmem halinde bu durumu yazılı olarak hem hizmet sağlayıcıya, hem de ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne bildireceğimi, 7- Programın içeriği, süresi, yükümlülüklerim, hizmetin sonunda yerleştirilebileceğim işin nitelikleri ve çalışma koşulları konusunda hizmet sağlayıcı tarafından yazılı olarak bilgilendirildiğimi. 8- Doğal afet, yangın, hastalık, ailece bir başka yere nakil, anne-baba, eş ve çocuk gibi yakınlarımdan birinin ölümü, vb. zorunlu sebepler ile iş bulma dışında programı yarıda bırakmayacağımı ve eğitim süresinin 1/10 undan - TYÇP süresinin 1/20 sinden fazla devamsızlık göstermeyeceğimi, 9- Program devam ederken veya programa katılmam nedeniyle uğrayabileceğim hastalık ve/veya kaza nedeniyle Kurumdan hiçbir hak talep etmediğimi, 10- Program sonunda başarılı olamamam durumunda ve/veya başarılı olmama karşın, işbirliği yapılan kurum/kuruluşun işe yerleştirememesinden dolayı Kurumdan herhangi bir hak talep etmeyeceğimi, 11- Program kurallarına uyduğum sürece kursu tamamlama hakkına sahip olduğumu biliyorum. Tüm kurallara uymama rağmen hizmet sağlayıcı tarafından açık veya dolaylı olarak kursu bırakmaya zorlanmam durumunda bu durumu zaman geçirmeden İş Kurumu İl Müdürlüğü ne bildireceğimi, 12- Hizmet sağlayıcının en az asgari ücretle eğitimin/tyçp nin konusuna uygun önereceği işi kabul edeceğimi ve İş Kanunundaki haklı sebepler dışında en az bir ay süreyle işten ayrılmayacağımı, 13- Verdiğim tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, Beyan ve taahhüt ederim. Beyanlarımın aksi kanıtlandığı, taahhütlerime uymadığım taktirde programın başlangıcından programdan ayrıldığım tarihe kadar benimle ilgili olarak Kurumca sarf edilen meblağların tümünü Kuruma geri ödeyeceğimi taahhüt ederim. Katılımcı 18 Yaşından küçük katılımcılar Adı : için Kanuni Velinin İmzası Soyadı : Adresi : Tarih : İmza : Not : 7. madde TYÇP Katılımcıları için uygulanmaz. Bu belge 3 nüsha halinde düzenlenecek; bir nüshası kursiyerde, bir nüshası hizmet sağlayıcıda ve bir nüshası da proje koordinatöründe kalacaktır. 3

4 EK : D-4 MALİ TEKLİF MÜZAKERE TUTANAĞI ÖRNEĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Tarih Son Teklif Verme Tarihi Avro Efektif Satış Kuru : YTL Teklif dosyası Toplam Maliyet ; YTL / _ Avro Teklif dosyası Kişi Başı Günlük Birim Maliyet ; YTL / _ Avro* Müzakereye Esas Katılımcı Başına Günlük Birim Maliyet ; _ Avro * Müzakere Sonucu Kararlaştırılan Katılımcı Başına Günlük Birim Maliyet; _ Avro * Müzakere Sonucu Teklif Toplam Tutarı (% 100 Formal ve İşyeri Eğitimi) ; _ Avro / YTL * Danışmanlık hizmetlerinde katılımcı başına birim maliyetler yazılacaktır. Müzakere görüşmelerine ilişkin Açıklamalar ; Not : İşyeri Eğitimlerinde müzakereye ilişkin hesaplamalar yapılırken, tutarlar %100 üzerinden dikkate alınacaktır. Müzakere görüşmeleri sonucunda Teklif dosyasına ilişkin olarak Kişi Başı Günlük Birim Maliyet ve dolayısıyla Teklif Toplam Maliyetin değişmesi durumunda mali teklif yeni anlaşılan tutarlar paralelinde yeniden oluşturularak hizmet sağlayıcıdan, il müdürlüğüne teslim edilecektir. Daha önce mali teklif açıklamaları verilmişse, yeniden düzenlenen mali teklife uygun olarak güncelleştirilecektir. İŞKUR Hizmet Sağlayıcı İl Müdürlüğü Teklif Değerlendirme.. Komisyon Başkan ve Üyeleri Teklif İmzalamaya Yetkili Kişi Adı ve Soyadı İmzası Adı ve Soyadı İmzası Tarih ve Saat Tarih ve Saat 4

5 EK: D-5.1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu.. İl Müdürlüğü SAYI : TUTANAK NO: 2006/16./../2006 NİHAİ TEKLİF DEĞERLENDİRME KARAR TUTANAĞI ÖRNEĞİ Özelleştirme Sosyal Destek Projesi-2 kapsamında Eğitim ve TYÇP hizmetleri için tarihinde Yeni Sabah gazetesinde yayınlanan hizmet sağlama talebi ilanına istinaden son teklif verme günü olan tarihinde saat 12:00 ye kadar 6 Hizmet sağlayıcı eğitim, 1 Hizmet sağlayıcı TYÇP teklifi vermiştir. Komisyonumuzca.. no lu genelge hükümlerine göre yapılan inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre ;. nedenlerinden ötürü adı geçen teklifler yapılan değerlendirmede uygun görülmemiştir. 1. C Derneğine ait müzakere sonrası toplam proje maliyetinin % 100 ü..avro ve YTL (% 70 i YTL*) olan ve teşvik tutarı ile birlikte toplam maliyeti. YTL** olan konulu (işyeri*) eğitim teklifinin, söz konusu genelge hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. Yukarda belirtilen projenin toplam maliyeti Avro nun üzerinde olduğundan, onay için Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekmektedir. 2. A Vakfına ait müzakere sonrası toplam proje maliyeti..avro ve teşvik tutarı dahil maliyeti YTL olan.. konulu TYÇP teklifinin, 3. E Şirketine ait müzakere sonrası toplam proje maliyetinin % 100 ü..avro ve YTL (% 70 i YTL*) olan ve teşvik tutarı ile birlikte toplam maliyeti. YTL** olan konulu (işyeri*) eğitim teklifinin, söz konusu genelge hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. 2 inci ve 3 üncü maddelerde belirtilen projelerin her birinin toplam maliyeti Avro nun altında kalmakta olduğundan, Genel Müdürlükten kaynak tahsisi için gerekli işlemler yapıldıktan sonra uygulamaya konulmasını olurlarınıza arz ederiz. 5

6 İş bu tutanak tarihinde saat 15:15 te hazırlanmıştır. Teklif Değerlendirme Komisyon Başkan üyeleri : (İmza) (İmza) (İmza) (Adı Soyadı) (Adı Soyadı) (Adı Soyadı) Başkan Üye Üye İL MÜDÜRÜNÜN GÖRÜŞÜ (İmza).../.../2006 (Adı Soyadı) İl Müdürü * İşyeri eğitimlerinde diğer bilgilere ek olarak bu bilgiler de verilecektir. ** Formal eğitimlerde %100 lük maliyetler, işyeri eğitimlerinde %70 lik maliyetler yazılacaktır. Not: Türü ne olursa olsun, teklif toplam tutarının %100 ünün Avro ve üzerinde olması halinde teklif dosyası Genel Müdürlüğe 2 nüsha halinde gönderilecek, aslı il müdürlüğünde kalacaktır. 6

7 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü EK: D-5.2 KAPAK YAZISI ÖRNEĞİ SAYI: B.13.1.TİK / KONU: ÖSDP-2 TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı) ANKARA İLGİ: 2006 / nolu genelge İlgi genelge doğrultusunda 05/06/2006 tarihinde eğitim hizmetleri için ilana çıkılmış olup, 26/06/2006 olan son teklif verme tarihine kadar il müdürlüğümüze teslim edilen tekliflerin değerlendirilmesi tamamlanmış ve hizmet satın alma sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 2006/ no lu Özelleştirme Sosyal Destek Projesi-2 ile ilgi genelgenin Genel Esaslar 5/e maddesinde belirtildiği üzere, maliyeti Avro ve daha fazlaya tekabül eden proje tekliflerinin onay için Genel Müdürlüğe gönderileceği belirtilmektedir. C Derneği ne ait.. konulu formal eğitim teklifi il müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede uygun görülmüş olup, teklifin toplam bütçesinin %100 ü Avro olduğundan onaylanmak üzere ekte (EK:3) sunulmuştur. İl müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede uygun görülen A Vakfına ait.. konulu TYÇP teklifinin toplam bütçesinin %100 ü Avro ve E Şirketine ait.. konulu işyeri eğitim tekliflerinin toplam bütçesinin %100 ü Avro dur. İlgi genelgenin 5/f maddesinde onaylamış olan proje tekliflerinin bütçesi ne olursa olsun Nihai Kalite Bazlı Teklif Değerlendirme sonucuna göre sıralanarak ödenek tahsisi ve/veya onay için gerekli belgelerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderileceği belirtilmekte olup, her iki teklifin de toplam bütçelerinin %100 ü Avro nun altında kalmaktadır. Tekliflere ait Nihai Kalite Bazlı Değerlendirme Tutanağı (EK:5) ve mali teklifler (EK:4) yazımız ekinde sunulmuş olup, adı geçen tekliflere kaynak tahsis edilebilmesi için uygunluğunun değerlendirilmesi hususunda, Bilgi ve gereğini arz ederim. EKLER : Mustafa KANAR İl Müdürü EK-1 : Hizmet Satınalma Süreci İle İlgili Özet Bilgi ( 1 sayfa) EK-2 : Hizmet Satınalma Süreci Dosyası (. Sayfa ) EK-3 : Teklif Dosyası (.. Sayfa ) EK-4 : Mali Teklifler ve ekleri ( sayfa) EK-5 : Nihai Kalite Bazlı Değerlendirme Tutanağı (TYÇP lerde Tekliflerin Nihai Sıralaması) (. Sayfa ) 7

8 EK -1 HİZMET SATINALMA SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ İlana Çıkış Tarihi,Sayfası ve Süresi : tarih, yerel Yeni Sabah gazetesi 3 ncü sayfa 1 gün süre ile Şartname alan hizmet sağlayıcı :17 Son teklif verme tarihi ve saati : Saat Teklif veren hizmet sağlayıcı :7 Teklif açma gün ve saati : Saat Yeterlilik belgeleri tamam olan H.S. :5 Teknik teklif değerlendirme gün ve saati : Saat Teknik teklif değerlendirmeden geçen H.S. :3 Mali teklif değerlendirme gün ve saati : Saat Mali değerlendirme sonucu teklifi uygun görülen H.S. :2 EKLER A. HİZMET SATINALMA SÜRECİ DOSYASI (. sayfa ) 1. Hizmet alım ilanını içeren orijinal gazete nüshası, 2. Teklif değerlendirme komisyonu görevlendirme yazısı, 3. İl müdürlüğünden elden şartname alan hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgileri (adı, firması, görevi, iletişim bilgileri v.b.) içeren çizelge, 4. Teklif veren hizmet sağlayıcılara ilişkin bilgileri içeren çizelge, 5. Teklif açma anında hazır bulunan Hizmet Sağlayıcı temsilcilerine ait bilgileri ve imzalarını içeren çizelge, 6. Teklif açma tutanağı (5. madde ile birlikte yapılabilir) 7. Teklif değerlendirme formları, 8. Son teklif verme tarihindeki döviz kurunu gösterir belge, 9. Teklif değerlendirme kararı tutanağı, 10. Teklif değerlendirme süreci ile ilgili diğer tutanak ve belgeler, 11. Mali teklif müzakere tutanağı. 12. Müzakere sonrası Nihai Kalite Bazlı Teklif Değerlendirme Tutanağı (TYÇP lerde tekliflerin nihai sıralaması) 13. Nihai Teklif Değerlendirme Karar Tutanağı B.TEKLİF DOSYASI (.. sayfa ) 1. Teklif Teslim Tutanağı 2. Yeterlilik Belgeleri 3. Teknik Teklif Ve Ekleri a. Hizmet Sağlayıcının Tarifi Ve Referansları b. Hizmetlerin Verilmesine İlişkin Genel Planın Oluşturulması c. Hizmetlerin Sağlanması 4. Mali Teklif Ve Ekleri 8

9 EK : D-6 ÖSDP DENETİM RAPORU Hizmet Sağlayıcı: Hizmet Türü: Planlanan Katılımcı Sayısı: Hizmet Başlama ve Bitiş Tarihi: Denetimin Yapıldığı Ay: Denetim Konuları Evet Hayır Yorumlar 1) Hizmet Sağlayıcı ilgili ay içinde en az bir kez ziyaret edildi? 2) Bu ziyaretlerde teknik teklife aykırı bir husus (eğitimcilerin değişmesi, ekipman ve eğitim kalitesinde görülen farklılık v.b.) görüldü mü? 3) Günlük Devam Çizelgeleri doğru ve tam olarak imzalanmış mı? 4) Katılımcıların Kursiyer Kimlik Kartları var mı? Programa devam eden katılımcılar kursiyer listesindeki kişiler mi? (Danışmanlık hizmetleri hariç) 5) Günlük Devam Çizelgeleri (EK:B-8) ve Toplu İcmal e (EK:B-9) ilişkin belgeler birbirini doğruluyor mu? 6) Günlük Devam Çizelgelerine uygun olarak katımcıların banka hesaplarına Katılımcı Zaruri Gideri (Eğitim), Katılımcı Ücret Gideri (TYÇP) yatırılmış mı? TYÇP Hizmeti ise sigorta yatırılıyor mu? 7. Eğitim, programda belirtildiği şekilde devam ediyor mu? 8. İstihkak Bildirimi, açıklamalara ve belgelere göre tam ve doğru olarak doldurulmuş mudur? 9. Programın yürütülmesi ile ilgili katılımcıların, eğitmenlerin bir şikayeti var mı? 10. Hizmet Sağlayıcı ile 10 günlük yazılı ihtar verilmesini gerektiren önemli bir sorun yaşandı mı? 11. Sorun İl Müdürü'ne raporlandı mı? Hizmet sağlayıcıya sorunları en geç 10 gün içerisinde gidermesi için yazılı ihtar verildi mi? Koordinatörün Aylık Görüş ve Önerileri Koordinatörün Adı Soyadı Rapor Tarihi - İmza 9

10 PROJE BAŞLAMA YAZISI ÖRNEĞİ EK : D-7 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü SAYI: B.13.1.TİK /ÖSDP KONU: ÖSDP projesi İLGİ: 2006 / nolu genelge TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE (İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı) ANKARA İlgi genelge doğrultusunda (Eğitim) hizmetleri için son teklif verme tarihi...( ) olan ilana ( )... tarihinde çıkılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen (A Şirketi).. ne ait (Kaynakçı).. konulu projenin, teşvik bütçesi dahil ( YTL) tutarındaki ödeneği, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının ( ). tarih ve ( )... sayılı yazısı ile tahsis edilmiştir. Hizmet Sağlayıcı ile ( ).. tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Hizmet ( )...tarihinde (30).. katılımcı ile başlamış olup ( )...tarihinde tamamlanması planlanmıştır. Bilgi ve gereğini arz ederim.. İl Müdürü EKLER : 1- Hizmet Sözleşmesi (. Sayfa) 2- Nihai (Müzakere Sonrası) Mali Teklif (. Sayfa ) 3- Proje Başlama Raporu (. Sayfa ) 10

11 TEKNİK PROJE SONUÇ RAPORU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK : D-8.1 PROJENİN NO : PROJENİN TÜRÜ : PROJENİN KONUSU :. HİZMET SAĞLAYICI : SÖZLEŞME TARİHİ :./../ PROJENİN BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ :./../ -./../ TAAHHÜT EDİLEN İSTİHDAM ORANI : % (*) a) Proje Başlangıcında b) Proje Bitiminde c) Başarılı Katılımcı d) İşe Yerleştirilen Katılımcı Sayısı (Toplam) Cinsiyete Göre Yaşa Göre Eğitim Durumu İşsiz Kalma Nedeni Kadın Erkek O-Y ilköğ Lise Üniv Özelleş Diğer PROJE BİTİMİNDE TAMAMLAYAN KATILIMCI ÜZERİNDEN İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKEN KİŞİ SAYISI: [(*) X b] : PROJE BİTİMİNDE TAMAMLAYAN KATILIMCI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞEN İSTİHDAM ORANI : [ d / b ] : % HİZMET SAĞLAYICI İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ [X] ; YERİNE GETİRDİ [ ] GEÇ YERİNE GETİRDİ [ ] GETİRMEDİ [ ] HİZMET SAĞLAYICI TEŞVİK ÖDEMESİ ; HAK ETTİ [ ] HAK ETMEDİ [ ] KATILIMCI SSK KAYDI KONTROL TARİHİ [.. /.. /... ] KATILIMCI SSK KAYDI KONTROL TARİHİNDE İSTİHDAMI DEVAM EDEN KATILIMCI SAYISI : [ ] VE ORANI : [ % ] PROJE MALİYETLERİ BÜTÇELENEN GERÇEKLEŞEN 1- HİZMET BEDELİ TUTARI : (EK:D-8.2 den; -I- Sütünda Bütçe (4) bölümü) (EK: D-8.2 den; -I- Sütunu ) 2- KATILIMCI GİDER TUTARI : (EK:D-8.2 den; -II- Sütünda Bütçe (4) bölümü) (EK: D-8.2 den; -II- Sütunu ) 3- TOPLAM MALİYET : (1+2) (Tahmini Toplam Sözleşme Bütçesi) (EK: D-8.2 den C+D) 4- TEŞVİK TUTARI : (Mali teklifteki teşvik tutarı) (EK: D-8.2 den E) (*) 5- TEŞVİKLİ MALİYET : (3+4) (3+4) 6- PROJENİN TOPLAM MALİYETİ ( EK: D-8.2 den; F ) PROJE SONUNDA SAĞLANAN SOMUT YARAR : EK : Verilen hizmetler sonucunda işe yerleştirilen katılımcıların listesi (EK:D-1) Not : EK : D-1 formlarında yer almayan.. kişinin işe yerleştirildiğine ilişkin işveren firmaların resmi yazıları İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. Ayrıca işe yerleştirilen toplam. Kişiye ait SSK işe giriş bildirgeleri, bir aylık ücret bordroları ve İl SSK Müdürlüğünden tasdik edilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin örnekleri kontrol edilmiş, genelge hükümlerine uygunluğu görülmüş olup İl Müdürlüğümüz dosyalarında muhafaza edilmektedir. (*)Tüm hizmetler için EK:A/B/C-4.1 İşe Yerleştirme Zorunluluğu ve Ödemeler maddesinde belirtilen proje uygulama esaslarına uygun olarak işlem yapılmıştır. İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı na yalnızca Teknik Proje Sonuç Raporu EK: D-8.1 gönderilecektir. ( Koordinatörün imzası)

12 MALİ PROJE SONUÇ RAPORU EK : D-8.2 PROJE NO : SÖZLEŞME TUTARI (A) : TL. (TEŞVİK TUTARI DAHİL) İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCI SAYISI (B) :.. ÖDENEK HARCAMA DURUMU (TL):. AY / YIL (İSTİHKAK DÖNEMİ) -I- HİZMET BEDELİ (1) -II- KATILIMCI GİDERİ (1), (2) AYLIK TOPLAM % 10 KESİNTİ ÖDENEN TUTAR ASGARİ ÜCRET ARTIŞ FARKI (3) [Sadece TYÇP de] TOPLAM (C) (D) BÜTÇE (4) FARK (5) NİHAİ ÖDEME TUTARI (C) (6):. TEŞVİK ÖDEME TUTARI (E) (7):. PROJE TOPLAM MALİYETİ (F) = (C)+(D)+(E). NİHAİ ÖDEME / TEŞVİK ÖDEMESİ TARİHİ : / / KATILIMCI BAŞINA İŞE YERLEŞTİRME KULLANILMAYAN / AŞAN TUTAR (G) = (A) (F) :. MALİYETİ (F) / (B):. AÇIKLAMALAR : (1) İşyeri eğitimlerinde bu sütunlara, istihkak bildirimlerinde yer alan rakamların % 70 i yazılacaktır. (2) Danışmanlıkta Yeni Bölgeye Taşınma Gideri bu sütuna yazılacaktır. (3) Bu sütun bilgi amaçlıdır. Buraya, sadece TYÇP Hizmetlerine ilişkin olarak mali teklifin hazırlanmasında dikkate alınan asgari ücrette bir artış olmuş ise, bu artıştan kaynaklanan katılımcı gideri toplamındaki fark yazılacaktır. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri için geçerli değildir. (4) Sözleşmeye esas nihai mali teklifteki hizmet bedeli toplamı ve katılımcı giderleri ilgili bölümlere yazılacaktır. İşyeri eğitimlerinde bu rakamların % 70 leri yazılacaktır. (5) Hizmet bedeli toplamı ve katılımcı giderleri bütçelerinden, bir üst çizelgedeki ilgili kalemlere ait harcama toplamları çıkarılarak aradaki fark yazılacaktır. Farkın - olması, ilgili kalem için bütçelenin üzerinde harcama yapıldığını göstermektedir. FARKIN HİZMET BEDELİ VE KATILIMCI GİDERLERİNDE EKSİ ÇIKMASI, HİZMET SAĞLAYICIYA FAZLA ÖDEME YAPILDIĞINI GÖSTERİR. (6) Bu tutar aylık belgelerde içerildiği için ayrı bir fatura/harcama belgesi istenmeyecektir. (7) Teşvik tutarı, nihai mali teklifteki hizmet bedeli toplamının katılımcı sayısına bölümünün hizmeti tamamlayan (Danışmanlık ta yararlanan) katılımcı sayısıyla çarpılarak bulunan tutarın %10 u kadardır. (İşyerleri için, hesaplanan teşvik tutarının %70 i alınacaktır). Bu tutar için Ayrı bir fatura/ harcama belgesi istenecektir. BU TUTAR ÖDENEN HİZMET BEDELİ TOPLAMININ %10 UNDAN FAZLA OLMAYACAKTIR. Teşvik ödemesi talep eden hizmet sağlayıcıların işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcıların SSK kayıt sorgulamasında, denetimin yapıldığı tarihte, teşvikli istihdam oranına (taahhüt edilen istihdam oranının, 20 puan fazlasıyla toplamından elde edilen oran) karşılık gelen katılımcıların en az %90 ının istihdamının devam etmesi koşulu aranacaktır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı na Teknik ve Mali Proje Sonuç Raporu EK: D-8.1 ve EK: D-8.2 birlikte gönderilecektir KOORDİNATÖRÜN, ADI SOYADI : İMZASI : TARİH :

13 PROJE TANITIM RAPORU EK D:-9 Hizmet Sağlayıcı: Proje No : Projenin Türü: (Danışmanlık/Eğitim/TYÇP) Yılı: Hizmetin Adı: (Eğitim için mesleğin adı/tyçp için işin adı) Sözleşme Tarihi:../../. Başlama Tarihi:../../. Bitiş Tarihi:../../. Projeyi tamamlayan Katılımcı: Proje Bütçesi: Harcanan Tutar: İşe Yerleştirilen Katılımcı: Proje Hakkında Hizmet Sağlayıcının Yorumları: Proje Hakkında Katılımcıların Yorumları: (Ek yapılabilir.) AÇIKLAMALAR : * Bu form doküman ve disket ortamında verilecektir. * Bu forma her bir proje için en az 2 adet fotoğraf eklenecektir.(fotoğrafın arkasına projenin adı, hizmet sağlayıcının adı, fotoğrafın tarihi ve projenin hangi aşamasına ait olduğu belirtilecektir.), * Forma bu proje ile ilgili gazete kupürü, CD ve görsel tüm belgeler eklenecektir.

14 EK:D-10 PROJE SONUÇ RAPORLARI İŞLEM ADIMLARI KONTROL LİSTESİ EK:D-10 III.AŞAMA E H EK:D-8.1 Proje Teknik Sonuç Raporu; 1 Genel Müdürlük Ödenek Tahsis veya Onay yazısında yer alan Proje No belirtilmiş midir? 2 Proje Sözleşme Tarihi teklif dosyası belgeleri ile (sözleşme, yazışmalar,vb) tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 3 Proje Başlama ve Bitiş Tarihleri teklif dosyası belgeleri ile ( sözleşme, yazışmalar,vb) tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 4 Proje kapsamında Taahhüt edilen istihdam oranı sözleşme ve eki mali teklif ile tutarlı olacak şekilde doğru olarak belirtilmiş midir? 5 Proje Başlangıcında/ Bitiminde/Başarılı Olan/İşe Yerleştirilen katılımcılara ilişkin İşsiz Kalma/Eğitim Durumu/ Yaşa ve Cinsiyete göre dağılımlarına ilişkin istatistiksel bilgiler uygulama aşamaları dahilinde teklif dosyası belgeleri ile ( sözleşme, yazışmalar,vb) tutarlı olacak şekilde doğru ve tutarlı olarak belirtilmiş midir? 6 Proje bitiminde tamamlayan katılımcı üzerinden istihdam edilmesi gereken kişi sayısı, formda belirtilen şekilde doğru hesaplanarak belirtilmiş midir? 7 Proje bitiminde tamamlayan katılımcı üzerinden gerçekleşen istihdam oranı, formda belirtilen şekilde doğru hesaplanarak belirtilmiş midir? 8 Proje Maliyetlerine ilişkin olarak onaylanan Mali teklifte yer alan Planlanan Toplam Maliyet / Teşvik Tutarı (Varsa) ve Teşvikli Toplam Maliyet Bütçelenen bölümünde, istihkak formları ve ilgili belgeler dahilinde hizmet sağlayıcıya ödenen ve doğru hesaplanarak, hazırlanmış olan EK:D-8.2 de belirtilen nihai Toplam Maliyet / Teşvik Tutarı (Hak edildi ise) ve Teşvikli Toplam Maliyet Gerçekleşen bölümünde, yer alan ilgili boşluklarda doğru olarak belirtilmiş midir? 9 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; Ekli İşe Yerleştirilen Katılımcıların Listesi EK:D-1 Formunun; Katılımcı ile işveren imzaları, İşe Yerleştirilen kişinin çalışma alanı (Eğitim Hizmetlerinde) ve Hizmet Sağlayıcının Kaşe ve imzası eksiksiz yer alacak şekilde hazırlanmış olduğu kontrol edilmiş midir? 10 Gerekçesi uygun olması koşuluyla bu formda yer almayan kişiler olması durumunda; bu formda yer almayan kaç kişinin olduğu formda ilgili bölüme yazılmış olduğu ve söz konusu kişi/lerin proje uygulama esaslarına uygun işe yerleştirildiğine ilişkin işveren firmaların resmi yazıları İl Müdürlüğü dosyalarında muhafaza edilmekte olduğu form üzerinde ki açıklamada açıkça belirtilmiş midir? 11 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; İşe yerleştirilen katılımcılar için SSK İşe Giriş Bildirgelerinde, işe başlangıç tarihleri proje istihdam sürelerine karşılık gelen 60 veya 90 günlük (işyeri eğitimleri için 30 veya 60 günlük ) süreler içersinde yer alıyor mu?

15 12 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; İşe yerleştirilen katılımcıların bir ay çalıştığını belgeleyen işverence onaylanmış bir aylık (SSK primine esas teşkil edecek kesintisiz 30 tam günlük) ücret bordrolarında; İşe yerleştirildiği bildirilen kursiyerler için SSK prim ödeme gün sayılarının en az 30 gün olduğu kontrol edildi mi?(hizmet sağlayıcıların işe yerleştirilen katılımcılara ait SSK Hizmet Dökümlerini temin etmekte zorluklarla karşılaşması ve bu zorlukların gerekli denetimlerin yapılmasını ve projenin sonuçlandırılmasını olumsuz etkilemesi halinde, il müdürlüğünce uygun görülmesi durumunda gerekli sorgulamalar il müdürlüğü SSK Hattı kullanılarak yapılacak ve elde edilen sonuçların bilgisayar çıktıları alınarak dosyalanacaktır) 12.1 Teşvik ödemesi talep eden hizmet sağlayıcıların işe yerleştirdiğini beyan ettiği katılımcılar için il müdürlüğünce SSK kayıt sorgulaması yapıldı mıdır? Sorgulamanın yapıldığı tarihte teşvikli istihdam oranına (taahhüt edilen istihdam oranının, 20 puan fazlasıyla toplamından elde edilen oran) karşılık gelen katılımcıların en az %90 ının istihdamının devam ettiği tespit edilmiş midir? 13 Ücret bordrolarında; tarih dönemi, prim gün sayıları, işveren ve katılımcı tarafından imzalı olduğu kontrol edildi mi? 14 Ücret bordrosunda Katılımcı imzası bulunmaması durumunda; Hizmet Sağlayıcıdan, katılımcılardan adlarına düzenlenmiş ücret bordrosu kapsamında ilgili işverenden belgede belirtilen tutarda maaş aldığına dair teyit yazılarını, temin etmesi istenerek, temin edildi mi? 15 SSK İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihini takip eden istihdam dönemi içinde kesintisiz 30 günlük yatırılan primleri yansıtan ücret bordrolarının temin edilememesi halinde veya ilgili kişi için işten çıkış yapıldıysa bu durumda, proje süre sınırları dahilinde kabul edilebilecek şekilde yeniden SSK İşe Giriş Bildirgesi dikkate alınarak ilgili belgeler temin edildi mi? 16 İstihdam edilen kursiyerlere ait işe yerleştirme belgelerinden; İşe yerleştirilen katılımcılar için İl SSK Müdürlüğünden tasdik edilmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin örneklerinde SSK İl Müdürlüğünün onayı var mı? ( Barkod lu olan internet çıktısı kabul edilmektedir. ) 17 SSK Aylık Prim Dökümü ve ücret bordrolarında çalışma gün sayısı ile SSK prim ödeme gün sayılarının karşılık geliyor mu? 18 İşe Yerleştirildiği belirtilen kursiyerlerin SSK İşe Giriş Bildirgelerinde yer alan işe başlama tarihinden itibaren geçerli olan SSK primine esas teşkil edecek kesintisiz 30 tam günlük süre mevcut mu? (işe başlama tarihini takip eden kıst dönemlerde ilgili dönem gün sayılarından ve/veya tam dönemlerde 30 günden az çalışma söz konusu olmaması ve eksik prim yatırılmaması) 19 Formal eğitim, Danışmanlık, TYÇP hizmetleri ve % 20 sınır dahilinde işe yerleştirme başka işyerlerinde yapılıyorsa İşyeri Eğitim Hizmetlerinde projeler tamamlandığında hizmet sağlayıcı tarafından işe yerleştirilen katılımcılara ilişkin teslim edilen; son teklif verme tarihinden önceki bir yıldan başlayıp istihdam edildikleri tarihe kadar olan süreyi içeren SSK Hizmet döküm belgelerinin, Hizmet Sağlayıcının kendi işyerlerine, bağlı yan kurum/kuruluşlara ve varsa bu işyerlerinde alt hizmet sözleşmesiyle faaliyet yürüten kurum/kuruluşlara ait İşyeri SSK Sicil Numaraları ile karşılaştırılarak incelenmesi sonucunda eski işyerine yerleştirilmemiş olduğuna dair gerekli kontroller yapılmış mıdır? 20 Hizmet için son teklif verme tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve hizmetin fiilen başlayacağı tarihe kadar Hizmet sağlayıcının ve konsorsiyum ortaklarının veya bağlı ve yan kuruluşların çalışanı olan kişiler Yeniden İşe Yerleştirme Hizmetlerinden yararlanamazlar. Yapılan kontrollerde böyle bir durum tespit edildi mi? Edilmesi halinde ilgili her bir katılımcı için yapılan tüm ödemelerin üç katı ödemenin yapıldığı tarihten itibaren yasal faizi ile birlikte hizmet sağlayıcıdan tahsil edilmesi istenmiş ve hizmetlerle ilişiği kesilmiş midir? (İşyeri eğitimlerinde katılımcıların yukarıda belirtilen zaman zarfında çalıştıkları eski işyerlerinde istihdam edilmeleri halinde de istihdamdan kabul edilmeyecekler ve hizmet sağlayıcıya aynı cezai müeyyide uygulanacaktır. Ancak, Formal eğitim hizmetleri, TYÇP ve Danışmanlık Hizmetlerinde katılımcıların, hizmet sağlayıcıya bağlı işyerleri dışında kalan ve yukarıda belirtilen dönem içinde çalıştıkları eski işyerlerinde istihdam edilmesi durumunda, sadece hizmet sağlayıcının işe yerleştirme yükümlülüğünde dikkate alınmayacaktır.)

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi

İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. 416 Saat EK-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT:Yukarıda belirtilen belgelerin eksik olması halinde teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 1- Tüm hizmet sağlayıcılar, aşağıda belirtilen yeterlilik bilgi ve belgelerini tekliflerine ek olarak İl Müdürlüklerine ileteceklerdir; a- Teklifi imzalamaya yetkili kişilere

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak işbaşı eğitim programı

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK 3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI HİZMET ALIM İLANI1 (UMEM KAPSAMINDA) İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AĞRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI KATILIMCI İLANI İl Müdürlüğümüz hizmet alanında faaliyet gösteren ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen

Detaylı

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI ORMAN ALANLARININ TEMİZLİĞİ, ORMAN YOLLARININ ALTYAPILARININ DÜZENLENMESİ ve YOL KENARLARININ TEMİZLENMESİ VE DOĞAL GENÇLEŞTİRME ALANLARINDAKİ ÜRETİM ARTIKLARININ TEMİZLENMESİ

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI BİNGÖL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İl Müdürlüğümüzce İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Kurumumuza kayıtlı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri İşbaşı

Detaylı

c - Döner Sermaye İşlemleri :

c - Döner Sermaye İşlemleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.73.00.01 / KONU : Genel Uygulamalar 20.02.2002 tarih ve 3724 sayılı GENELGE 2002 / 24 Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI 1501, 1507,1509, 1511 ve 1512 KODLU DESTEK PROGRAMLARI MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU SÜRÜM 03.00 TÜBİTAK 01.12.2013 İçindekiler GİRİŞ 4 BÖLÜM

Detaylı

(V) UYGULAMA REHBERİ EKLERİ - ÖRNEK FORMATLAR -

(V) UYGULAMA REHBERİ EKLERİ - ÖRNEK FORMATLAR - (V) UYGULAMA REHBERİ EKLERİ - ÖRNEK FORMATLAR - KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/59)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tekno Endüstriyel Tasarım Bilgisayar Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ lere Yönelik İmalat

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A:

İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İHALE DOSYASI BİLEŞENLERİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar)

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KOSBİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI YOLUYLA YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER SR EK 1: İlanlı Usul İçin

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı Mal Alımı İçin İhale İlanı Eker Makine-Abdullah EKER Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı KOBİ lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali

Detaylı