BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MERKEZÎ STIN LM UZMNI DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 06/04/2013 dı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... LNLR SORU SYISI TOPLM SORU SYISI SINV SÜRESİ (DKİK) tama Yapılacak Görevin Niteliği 48 Devlet Personel Başkanlığı Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları DYLRIN DİKKTİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVP KÂĞIDI VE SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. dınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun dört seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 1. DMO Satınalma Yönetmeliği ne göre, aşağıda belirtilenlerden hangisi katalog komisyonu üyelerinden biri değildir? ) Genel Müdür B) Katalog Daire Başkanı C) Genel Müdür Yardımcısı D) Pazarlama Daire Başkanı 5. DMO Satınalma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi satınalma usulü değildir? ) Mutemet eliyle alım usulü B) Doğrudan sipariş usulü C) çık eksiltme usulü D) Pazarlık usulü 2. DMO Satınalma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi mutemet eliyle alımın özelliklerinden biri değildir? ) lımın piyasa araştırması yapılmak suretiyle yapılması B) lımın şartname düzenlenmek suretiyle yapılması C) lımın belli bir limit dahilinde yapılması D) lımın numunesine göre yapılması 6. Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi ne göre, ürün sorumlusu personelin sorumlu olduğu katalog ürünlerine ilişkin fiyat araştırmalarına yönelik belge, bilgi ve araştırma raporlarının yer aldığı dosya hangisidir? ) Evrak dosyası B) Satınalma dosyası C) Ürün inceleme dosyası D) Katalog ürünleri sorumluluk dosyası 3. DMO Satınalma Yönetmeliği ne göre, Satınalma komisyonlarınca alınan kararlar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Kararlarda çekimser kalınamaz. B) Komisyon karalarının oy birliği ile alınması şarttır. C) Karara muhalif kalan üye şerhini yazar kararı imzalamaz. D) Komisyon kararlarında başkanın sorumluluğu esastır. 4. İhale bedelinin TL olduğu yurt içi bir satınalmada, Yönetim Kurulu kararıyla istekliye TL avans verilmiştir. İstekliden alınacak teminata ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Teminat almak gerekmez. B) TL tutarında teminat alınmalıdır. C) TL tutarında teminat alınmalıdır. D) TL tutarında teminat alınmalıdır. 7. Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi ne göre ön inceleme sorumlusu personel, hangi daire başkanlığı bünyesinde yer almaktadır? ) Satınalma Daire Başkanlığı B) Pazarlama Daire Başkanlığı C) Muhasebe Daire Başkanlığı D) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 8. Satınalma ve Satış İşlemleri Yönergesi ne göre, Pazarlık usulü ile yapılacak alımlarda, ödeneğin Ofis hesaplarında olması hâlinde; Otomasyon sisteminde... oluşturularak, müşteri hesabından talep edilen ürün/ürünlere ilişkin tutar için. işlemi yapılır. cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) Satış siparişi / ödenek eşleme B) Ödenek eşleme / satış siparişi C) Ödenek eşleme / satınalma siparişi D) Satınalma siparişi / ödenek eşleme 2

3 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 9. Müteferrik kapsamdaki alımlarda otomasyon sisteminde, alımı yapılan ürünlere ilişkin olarak ürün tanımlaması kapsamında verilen müteferrik ürün kodu aşağıdakilerden hangisidir? ) 111. B) 211. C) 411. D) Kamu İhale Kurumunca yürütülen Elektronik Kamu lımları Platformundan (EKP) ihale kayıt numarası ne zaman alınır? ) Satınalmaya ilişkin Komisyon kararının yetkili makamın onayına sunulması aşamasında B) Satınalma talebinin ilgili satınalma daire başkanlığına ulaşmasını müteakip C) Satınalmaya ilişkin ön müsaade onayının yetkili makamca onaylanmasını müteakip D) Sözleşme aşamasında 11. Yüklenici, bir partiyle ilgili teslimatın tamamını bir defada veyahut da müddeti içinde partiye ait miktarın. sinden az olmamak üzere. defada yapabileceği gibi, Ofis çe kabulü hâlinde partilere ait miktarlardan, daha fazla teslimat da yapabilir. İç piyasadan yapılacak satınalmalara ait ticari şartnameye göre, yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) % 60, iki B) % 60, bir C) % 50, iki D) % 50, bir 12. şağıda sayılan uluslararası teslim şekillerinden hangisi Denizyolu, iç su yolu teslim şeklidir? 13. çık Satışlara it Satınalma Sözleşmeleri ile müteferrik kapsamdaki müşteri taleplerinin incelenmesinde aşağıdakilerden hangisi ortak inceleme konusu değildir? ) Müşterinin kredili satış talebinin olup olmadığı B) Talepte bulunan müşterinin, müşteri kaydının olup olmadığı C) Talep konusu ürünün/ürünlerin Ofisin faaliyet konusuna girip girmediği D) Talebin, ilgili yönetmelikler veya Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen firma, ürün ve parasal sınırlamalara uygun olup olmadığı 14. lternatif teklif verebilme hâlleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına birden fazla teklif vermesi durumunda aşağıda sayılanlardan hangisi yapılır? ) ltı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. B) Bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. C) Bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, Ofis ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. D) ltı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, Ofis ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. 15. rdiye ücreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Reddedilen malzeme bedelinin onbinde beşidir. B) Reddedilen malzeme bedelinin binde beşidir. C) rdiye ücreti otuz günden fazla olabilir. D) Sözleşme bedelinin binde beşidir. ) DDP B) FOB C) CIP D) CPT 3

4 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 16. Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek çık Satışlara it Satınalma Sözleşmesi ne göre, Katalogda yer alan ürünün bayi veya perakende satış fiyatından indirim yapılması hâlinde tedarikçi, indirimli fiyatlarını,. ve. uygulanmak üzere Ofise bildirecektir. cümlesindeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) 3 gün içinde, bildirim tarihinden itibaren B) 10 gün içinde, bildirim tarihinden itibaren C) 5 gün içinde, indirim tarihinden itibaren D) Derhâl, bildirim tarihinden itibaren 18. Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek çık Satışlara it Satınalma Sözleşmesi ne göre Garanti sorumluluğu için alınmış olan teminat,. ya da firma ile Ofis arasında tekrar katalog sözleşmesi akdedildiğinde iade edilir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ) sözleşme süresinin sonunda B) sözleşme süresinin bitiminden 1 yıl sonra C) sözleşme kapsamında teslim edilen en son ürünün teslim tarihinden bir yıl sonra D) firmanın sözleşme kapsamında teslim etmiş olduğu en son ürünün garanti süresi dolduğunda 17. Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek çık Satışlara it Satınalma Sözleşmesi ne göre aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin feshi nedenlerinden biri değildir? ) Tedarikçinin bir kez bile olsa sipariş edilen ürünlerle birlikte müşteriye fazla mal vermesi B) Tedarikçinin verilen siparişlerde sözleşme süresi içinde, toplam beş defa teslimatta gecikmeye düşmesi C) Tedarikçinin daha önceki katalog sözleşmelerine ait risturn borcunu ödememesi nedeniyle risturn alacağının tahsili için hakkında yasal yollara başvurulması D) Tedarikçinin, sözleşme süresi içerisinde verilen siparişlerinde, gecikme süresinin 30 günü aşması nedeniyle üç defa siparişinin kısmen ya da tamamen iptal edilmesi 19. Katalog sözleşmesi imzalamak üzere firmaya yazılan davet yazısında, aşağıdaki belgelerden hangisini getirmesi istenilmez? ) Kesin ve süresiz teminat mektubu B) Geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge C) Ürünler için öngörülen katalog katılım bedelinin Ofis hesaplarına yatırıldığını gösterir belge D) Kesinleşmiş ve vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge 20. Katalog Kapsamındaki Firmalardan Gerçekleştirilecek çık Satışlara it Satınalma Sözleşmesi ne göre, aşağıdaki durumların hangisinde Ofis katalog kapsamındaki ürünü sözleşme kapsamından çıkarmakta serbest değildir? ) Ürünün stok kapsamına alınması B) Ürünün tanımı ve nitelikleri arasında çelişkilerin olması C) Ürünün bayi veya perakende satış fiyatında indirim yapıldığının Ofise bildirilmemesi D) Ürünle ilgili olarak tedarikçi ile ihtilafa düşülmüş olması 4

5 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 21. Tesellüm Komisyonunun ana görevi nedir? ) Parti numunesini alır. B) Üretim aşamasında ara kontrol yapar. C) Teslim edilen malzemenin muayenesini yapar. D) Muayene sonucu uygun bulunan malın girişini yapar. 25. İmalat veya üretim süreci gerektiren alımlarda, geri dönüşü olmayan hataların ortaya çıkmasını önlemek, teslim süresinde gecikmelere yol açmamak ve hataların zamanında giderilmesini sağlamak amacıyla yapılan kontrollere ne ad verilir? ) Numune İnceleme B) Geçici Muayene C) İkinci Muayene D) ra Denetim 22. Numune alma komisyonunun başkan veya üyelerinin herhangi bir nedenle bulunmaması hâlinde taşrada yerlerine katılacak personeli kim belirler? ) Ünite Müdürü B) Genel Müdür C) Kalite Kontrol Daire Başkanı D) Genel Müdür Yardımcısı 23. şağıdakilerden hangisi Kalite Kontrol Daire Başkanlığı nın görevlerinden değildir? ) Teknik şartname hazırlamak B) Teslim tesellüm işlemlerini gerçekleştirmek C) Standardizasyon Kurulu sekretarya hizmetlerini yerine getirmek D) Siparişi yapılan malların sipariş şartlarına uygunluğunun tespitini yapmak sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, teminat mektuplarına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir? ) İstekliler tarafından idareye verilen geçici teminat mektuplarının geçerlik süresi, idarece belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmalıdır. B) Kesin teminat mektuplarının süresi idarece belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az altmış gün fazla süreli olmalıdır. C) Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir. D) Teklif geçerlilik süresinin uzatılması hâlinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir? 24. Ofisimizce mevcut uygulamada aşağıda belirtilen taşıtlardan hangisinin muayenesi yapılmamaktadır? ) Çöp kamyonu B) Cenaze aracı C) Standart araç D) İtfaiye ) Yüklenicilere geçici kabulü yapılan işlere ilişkin olarak iş bitirme belgesi verilir. B) İş durum belgeleri düzenlendikleri tarihten itibaren geçerlik süresi en fazla bir yıldır. C) Yönetme görevlerinde bulunanlara verilen iş yönetme belgeleri 1/5 oranında değerlendirilir. D) Denetleme görevinde bulunanlara verilen iş denetleme belgeleri 4/5 oranında değerlendirilir. 5

6 MERKEZÎ STIN LM UZMNI sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, Yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) Devir öncesi veya devir sonrasında ilk sözleşme bedelinin % 80 inden fazla kısmını gerçekleştiren yüklenicilere Yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. B) Devir öncesi veya devir sonrasında ilk sözleşme bedelinin % 50 sinden fazla kısmını gerçekleştiren yüklenicilere Yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. C) Devir öncesi veya devir sonrasında bitirilen kısımların, sözleşme bedeline oranı dikkate alınarak, hem devreden hem de devir alan yüklenicilere Yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. D) İş seviyesine ve devir durumuna bakılmaksızın, işin geçici kabulünü yaptıran yükleniciye geçici kabule esas işin tamamı üzerinden Yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. 31. DMO satış organlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden, hangisi doğrudur? ) Satış organlarının yetki ve görev alanlarının tespitine ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu yetkilidir. B) Satış organları, müşterilere satış, dağıtım ve hizmet vermek üzere kurulan Pazarlama Daire Başkanlığı, bölge müdürlükleri ve irtibat bürolarından oluşur. C) Satış organları, bölgeleri dışındaki müşterilere, müşterilerin mal ve malzemeyi satış organlarında teslim almaları ve nakliyesinin Ofis araçları ile yapılması hâlinde satış yapabilirler. D) Satış organları, müşterilerin bulunduğu mahal ve satış imkânları dikkate alınarak ülkenin çeşitli yerlerinde na Statüye uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile kurulabilir veya kaldırılabilir sayılı Kamu İhale Kanunu na göre hizmet alım ihalelerinde; hizmetin gerçekleştirilmesi için kârsız yaklaşık maliyete işin niteliği dikkate alınarak dahil edilmesi gereken en yüksek kâr oranı nedir? ) % 12 B) % 18 C) % 20 D) % sayılı Kamu İhale Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulamaz? ) Lisans eğitimine ait mezuniyet belgesi B) Meslek odası kayıt belgesi C) Yüklenici iş bitirme belgesi D) İş denetleme belgesi 32. Satış organlarınca, iptal edilenler dahil düzenlenen faturaların dip koçanları ciltlenerek düzenlendikleri tarihten itibaren kaç yıl süreyle saklanır? ) 1 B) 5 C) 10 D) Merkez hinterland dahilindeki müşteri kurum nkara Valiliğince, Pazarlama Daire Başkanlığından tutarı TL olan yüzey temizleme maddesi teslim alınmıştır. Daha sonra ihtiyaçlarının otomatik makinelerde kullanılacak yüzey temizleme maddesi olduğunun anlaşılması üzerine söz konusu ürünlerin değiştirilmesi talep edilmiş olup, söz konusu malzemenin değiştirilmesi yetkisi aşağıdakilerin hangisine aittir? ) Genel Müdür B) Pazarlama Daire Başkanı C) İlgili Genel Müdür Yardımcısı D) Stok Takip ve Faturalama Şube Müdürü 6

7 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 34. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Satış fiyatlarına Katma Değer Vergisi ve taşıtlarda Özel Tüketim Vergisi dâhildir. B) Ofis stok malzemelerinin satış fiyatları alış maliyetlerine ve piyasa cari fiyatlarına göre belirlenir. C) Satışlar, mal ve malzemenin satış amacıyla depodan çıkışının yapıldığı, tarihteki cari fiyatlarla yapılır. D) Ofisçe, satış fiyatı Türk Lirası olarak belirlenmekle birlikte dövize bağlı ürünlerin satış fiyatları, döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak belirlenir. 38. DMO da eğitim planını hazırlamak hangi birimin görevidir? ) Pazarlama Daire Başkanlığı B) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı C) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı D) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 39. Stoklar sayım cetvelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? ) Hesap no B) Maliyet fiyatı C) Fazlalık tutarı D) Sayımda mevcut 35. şağıdaki kuruluşlardan hangisi DMO nun müşterisidir? ) Dershaneler B) Koç Holding C) Başkent EDŞ D) Kalkınma jansları 40. Ünite ihtiyacı için satın alınan ve KDV hariç bedeli 210 TL olan bilgisayar yazıcısı hangi hesaba alınır? ) Yatırım hesapları B) Demirbaş giderleri C) Kırtasiye Malzemesi giderleri D) Diğer endirekt malzeme giderleri 36. DMO da Şube Müdürlükleri nasıl kurulur? ) na Statü değişikliği ile B) Genel Müdürün onayı ile C) Yönetim Kurulu Kararı ile D) Yönetim Kurulu Kararını müteakip Bakan Onayı ile 41. İşletme Bütçesinde aşağıdaki planlardan hangisi bulunmaz? ) Satış Planı B) Tedarik Planı C) Ödeme Planı D) Finansman Programı 37. DMO nun yatırım programı hangi birim tarafından hazırlanır? ) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı B) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı C) Muhasebe Daire Başkanlığı D) Pazarlama Daire Başkanlığı 42. mortisman ayırma ve fatura kesme sınırı aşağıdakilerden hangisidir? ) 770 B) 800 C) 944 D)

8 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 43. şağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu na tabi değildir? ) Emniyet Genel Müdürlüğü B) Karayolları Genel Müdürlüğü C) nkara Büyükşehir Belediyesi D) Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 47. Excel de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? ) Yeni bir Excel satırı ekler. B) Yeni bir Excel sütunu ekler. C) Satır/sütunları otomatik toplar. D) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar sayılı Harcırah Kanunu na göre, harcırahını avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine kaç gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar? ) 10 B) 15 C) 20 D) Ms Office uygulamalarında belgeyi değişik bir isimle saklamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) Düzen Yeni dla kaydet B) Dosya Farklı kaydet C) Dosya d değiştir D) Dosya Kaydet sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye göre teşebbüslerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? ) Teşebbüsler, Başbakan ın teklifi ve Cumhurbaşkanı nın onayı ile Başbakanlık veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. B) Teşebbüslerin bağlantı yerleri Bakanlar Kurulunca belirlenir. C) Teşebbüslerin bağlantı yerlerinin değiştirilmesi Koordinasyon Kurulu kararı ile yapılır. D) Teşebbüsler Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile diğer Bakanlıklarla ilgilendirilebilir. 46. Kayıtlı bir dosyayı yazıcıya göndermek için Ms Office uygulamalarında hangi kısa yol tuşu kullanılır? ) Ctrl + s B) Ctrl + v C) Ctrl + z D) Ctrl + p 49. T.C. nayasası nda yer alan Hiçbir kimse veya organ kaynağını nayasa dan almayan bir Devlet yetkisini kullanamaz. ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir? ) Devletin temel amaç ve görevleri B) Cumhuriyetin nitelikleri C) Kanun önünde eşitlik D) Egemenlik 50. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek Kamu mallarını korumak T.C. nayasası na göre yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için hangi hürriyet kanunla sınırlandırılabilir? ) Yerleşme B) Düşünce C) Haberleşme D) Hak arama 8

9 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 51. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi, seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir? ) Hâkimler ve savcılar B) skerî okul öğrencileri C) Silah altında bulunan er ve erbaşlar D) Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 55. şağıdaki inkılaplardan hangisi, Lozan Barış Konferansı öncesinde gerçekleştirilmiştir? ) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabul edilmesi 52. T.C. nayasası na göre yargı yolu ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? ) Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler yargı denetimi dışındadır. B) İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar. C) İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü değildir. D) Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. 53. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek B) Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak C) Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek D) TBMM tarafından kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlamak 54. T.C. nayasası na göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin belli bir konuda bilgi edinmek için yaptığı incelemeden ibaret olan bilgi edinme ve denetim yolu aşağıdakilerden hangisidir? 56. şağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile Türk kadınına verilen haklardan biri değildir? ) Boşanma B) Meslek seçme C) Mirastan eşit pay alma D) Belediye seçimlerine katılma 57. Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermez. Vatandaşlar kanun önünde eşittir. Millî egemenlik esastır. Verilen özellikler hangi tatürk ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır? ) İnkılapçılık B) Halkçılık C) Milliyetçilik D) Devletçilik 58. Millî güvenliğin sağlanması ve korunması konusunda Bakanlar Kurulu ile Millî Güvenlik Kurulunun sorumluluklarının nayasa ve kanunla belirlenmiş olması, Millî Güvenlik kavramının hangi yönünün bulunduğunu gösterir? ) Hukuki B) Ekonomik C) Siyasi D) Sosyal ) Soru B) Genel görüşme C) Meclis araştırması D) Meclis soruşturması 9

10 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 59. Kuruluş kanunlarında da gösterilmesi gereken bakanlık müşavirlerinin sayısı en çok kaç kişidir? ) 15 B) 20 C) 25 D) sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli olarak işe alınacak personelin kaç yaşını tamamlamış olması gerekir? ) 20 B) 18 C) 17 D) Belediye başkanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Belediyeyi oluşturan organlardan biridir. B) Belediyenin yürütme organını oluşturur. C) İçişleri Bakanı nın talebi üzerine, Yargıtay kararı ile başkanlığı düşer. D) Doğrudan seçmenler tarafından beş yıllığına seçilir. 61. Bakanlık merkez teşkilatında hiyerarşik kademeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi ihtiyaca göre kurulacak birimdir? ) Şeflik B) Müsteşarlık C) Şube Müdürlüğü D) Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı 62. I- Boş bir pozisyonun bulunması II- Bu görevin iş gereklerini taşıması III- Sicil ve başarı değerlemesinin veya B düzeyinde olması 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi için yukarıdaki şartlardan hangilerinin bulunması gerekir? ) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı suç işleyenler (memur sayılarak) hakkında hangi kanun hükümleri uygulanır? ) Türk Ceza Kanunu B) İdari Yargılama Usulü Kanunu C) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu D) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi kaç saattir? ) 30 B) 35 C) 40 D) sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, çalışma saatleriyle ilgili olarak günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir? ) Teşebbüs veya bağlı ortaklıkların Yönetim Kurulları B) Teşebbüs veya bağlı ortaklıkların bağlı olduğu Bakan C) Teşebbüs veya bağlı ortaklıkların Teftiş Kurulu Başkanlığı D) Teşebbüs veya bağlı ortaklıkların Genel Müdürü 10

11 MERKEZÎ STIN LM UZMNI sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı yıl olanlara temel ücretlerinin % kaçı oranında kıdem ücreti verilir? 71. şağıdaki cümlelerin hangisinde de/da nın yazımı yanlıştır? ) Sizde hemen her şeye kızıyorsunuz. B) Eviniz de arabanız da hayırlı olsun. C) Gazetede yazılanları okudum. D) Oysaki bende de hâl kalmadı. ) 2 B) 3 C) 4 D) I- Teftiş veya soruşturmanın güçlendirilmesi II- Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması III- İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ye göre, yukarıdaki hâllerden hangisi/hangileri olduğunda sözleşmeli personel görevden uzaklaştırılır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III 69. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ) Çocuktan al haberi. B) Çocuk ta bizimle idi. C) Çanta ya da kalem almalı. D) Sınıfta kalmak ona acı verdi. 70. şağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesidir? ) Öğrenci parmak kaldırdı. B) Bilmediğin yere gitmeyeceksin. C) Havada bugün bir durgunluk var. D) Ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın. 72. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor( ) bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. cümlesindeki parantez içindeki boşluğa aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? ) Virgül B) İki nokta C) Noktalı virgül D) Üç nokta 73. şağıdaki cümlelerden hangisi nesne almamıştır? ) Kalemini ve defterini çantasına koydu. B) Bahçeden çıkarak hızla uzaklaştı. C) Çocuk, üşüyen ellerini ovuşturdu. D) li, misafirleri sıcak karşıladı. 74. Resmî yazılarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Resmî yazılar elektronik ya da mekanik daktilo makinesi veya bilgisayarlarla yazılır. B) Resmî yazılar, kural olarak bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha düzenlenir. C) Resmî yazılarda vurgulanmak istenen sözcük yükleme yakın kullanılır. D) Resmî yazılarda geçen kurum ve kuruluş adlarındaki harflerin hepsi büyük harfle yazılır. 11

12 MERKEZÎ STIN LM UZMNI 75. Hedef kitlenin özellikleri, beklentileri, istekleri iyi bilinmelidir. Bu ilkenin en etkili ve önemli özelliklerinden biri de kullanılan dildir. Sonuca ulaşmak için, iletişim süreci planlı bir şekilde uygulanmalıdır. Yukarıdaki maddelerde halkla ilişkilerin hangi ilkesi tanımlanmıştır? ) Yineleme B) çıklık C) İnandırıcılık D) Dürüstlük 78. Kaymakam li Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır. Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz? ) Saygınlık ve güven B) Halka hizmet bilinci C) Dürüstlük ve tarafsızlık D) maç ve misyona bağlılık 76. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan sosyal ve kültürel etkinlik araçlarından değildir? ) Geziler B) Yarışmalar C) Sponsorluk D) Radyo ve televizyon 79. Etik davranış ilkelerine aykırılık iddiasıyla, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılacak başvuru usulü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Hiçbir şekilde sözlü başvuru yapılamaz. B) Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması şartı aranmaz. C) Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. D) Başvuru en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler için yapılır. 77. şağıdakilerden hangisi, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun işlevleri arasında yer almaz? ) Hediye alma yasağının kapsamını belirlemek ve uygulanmasını izlemek B) Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak C) Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunları çözmek D) Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek 80. İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir? ) Yozlaşma B) Etik İkilem C) Bürokratik Oligarşi D) Bürokratik Sabotaj TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 12

13 SINV SÜRESİNCE UYULCK KURLLR 1. daylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. daylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SLON GÖREVLİLERİNCE SINV BŞLMDN ÖNCE DYLR YPILCK SON UYRI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Başlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

14 6 NİSN 2013 TRİHİNDE YPILN DEVLET MLZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 2. GRUP: MERKEZÎ STIN LM UZMNI SORU KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. a 2. b 3. a 4. d 5. c 6. d 7. b 8. a 9. c 10. C 11. c 12. b 13. c 14. b 15. a 16. c 17. a 18. d 19. b 20. c 21. d 22. a 23. b 24. c 25. d 26. b 27. d 28. a 29. c 30. b 31. d 32. c 33. c 34. a 35. d 36. c 37. a 38. d 39. a 40. b 41. c 42. b 43. d 44. b 45. a 46. d 47. c 48. b 49. d 50. a 51. a 52. c 53. d 54. c 55. b 56. d 57. b 58. a 59. d 60. c 61. a 62. d 63. b 64. a 65. c 66. a 67. b 68. d 69. b 70. c 71. a 72. c 73. b 74. d 75. c 76. d 77. c 78. d 79. a 80. b

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP KISIM MİRİ (TŞR) GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONEL DİRESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN (ELEKTRONİK) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S404 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP MEMUR SAĞLIK AKANLIĞI VE AĞLI KURULUŞLARININ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 28/06/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S403 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜHENDİS (ENDÜSTRİ) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP HUKUK, ULUSLARA- RASI İLİŞKİLER, KAMU YÖN., İKTİSAT,

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP MÜHENDİS (BİLGİSAYAR) GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı