SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)"

Transkript

1 T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: Pazartesi Son Başvuru Tarihi: Pazartesi Saat: 17:00

2 İÇİNDEKİLER 1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Giriş Tanımlar Programın Amacı ve Öncelikleri SODES Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak SODES PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN KURALLAR UYGULAMA KOŞULLARI Sözleşmenin Değiştirilmesi Tanıtım ve Görünürlük PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Ödemeler Satınalma Süreci Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

3 1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 1.1 Giriş Sosyal Destek Programı (SODES), istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. SODES, yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında oluşturulmuş ve 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) illerinin eklenmesiyle toplam yararlanıcı il sayısı 25 e çıkmış; 2011 yılı itibarı ile de Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illeri SODES in uygulama alanına dâhil edilmiştir. SODES in en önemli amacı, uygulandığı illerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla uygulandığı illerdeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir. SODES in kapsadığı nüfus kesimleri ise, özellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. SODES kapsamındaki çalışmalar toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır. SODES Programının, 2011 yılında Mersin ilinde pilot olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Mersin ilinde mevcut SODES uygulamalarından farklı olarak program bazlı yeni bir model uygulanması planlanmaktadır yılı Mersin ili SODES Programı için tahsis edilen toplam bütçe TL dir yılında Mersin ilinde uygulanacak SODES Programında, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 18. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan 2011 yılı Program Bazlı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri dikkate alınacaktır. Mersin Valiliği, bu çerçevede Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen ilke ve tedbirleri de dikkate alarak ilin sosyal alanlarındaki temel sorunlarını ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilin önceliklerini ve bu önceliklere ilişkin bir yıllık hedefleri ortaya koyan bir program hazırlamıştır. Uygulanacak programın başarılı olabilmesi için Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Üniversitesi ve Mersin 2

4 Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapılmıştır. Ayrıca SODES Programlarının halen uygulandığı GAP ve DAP illerindeki deneyimlerden azami ölçüde yararlanılmıştır. Programın genel koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanmaktadır. SODES in Mersin ilinde yürütülmesinde Mersin Valiliği Sözleşme Makamı olup, programın uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. 1.2 Tanımlar a. Başvuru Sahibi: Bu program kapsamında SODES proje desteği almak üzere Mersin Valiliğine başvuran kurum ve kuruluşları, b. Eşfinansman: Valilik tarafından desteklenen SODES projelerinde harcanmak üzere, Başvuru Sahibi tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıyı, c. Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş işleri, d. Görünürlük: Projenin yürütülmesi süresi boyunca Valilik tarafından sağlanan mali destek ile DPT Müsteşarlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması amacıyla proje yürütücüsü tarafından alınan ve projenin tanıtımına yönelik tedbirleri, e. Mali Destek: Desteklenecek SODES projelerinin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Valilik tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödemeyi, f. Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, g. Ödenek: SODES kapsamındaki programı desteklemek amacıyla Müsteşarlık bütçesinden Valiliğe aktarılan ödeneği, h. Program Sorumlusu: SODES koordinasyon Birimini ve SODES kapsamında yürütülmesi Valilik tarafından kabul edilen programı yürütmekle sorumlu olan, Vali veya Vali tarafından yetkilendirilmiş kişiyi, i. Program: İlin öncelik alanları, bu önceliklere yönelik hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik projeler bütünlüğünü, j. Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan proje yürütücüsü tarafından projeye özel olarak açılan ve eşfinansman da öngören projelerde bu tutarın da dâhil olacağı proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabını, k. Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Valilik tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu, l. Sivil Toplum Kuruluşları: Program kapsamındaki ilde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarını, m. SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini, n. SODES İl Değerlendirme Kurulu: Vali başkanlığında toplanan ve İl Belediye Başkanı, ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İl Planlama Müdürü ve Valinin belirleyeceği sosyal kalkınmaya yönelik çalışan iki STK temsilcisinden oluşan; SODES Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirilerek uygulanması önerilen projeleri program öncelik ve hedefleri çerçevesinde nihai karara bağlamak ve izlemekten sorumlu kurulu, o. SODES Koordinasyon Birimi: SODES kapsamında il düzeyindeki programı tasarlayan, program kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesini yapan ve/veya yaptıran; programın 3

5 ifade eder. bütünselliğinden, program ve projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan Valilik bünyesinde kurulan birimi, p. Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programı, q. Sözleşme: Valilik ile proje yürütücüsü arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve koşullarını belirleyen, uygulama ve sonrası için gerekli düzenlemeleri içeren belgeyi, r. Usul ve Esaslar: 2011 yılı Program Bazlı SODES Uygulama Usul ve Esaslarını, s. Valilik: Mersin Valiliği ni 1.3 Programın Amacı ve Öncelikleri Bu programın genel amacı Mersin ilinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesidir. Bu amaç doğrultusunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Göçle gelen ve niteliksiz işgücü konumunda olan nüfusun istihdam edilebilirliğini sağlamaya dönük tedbirlerin alınması ve nitelikli işgücü konumuna ulaştırılması, Öncelik 2: Aile kurumunun güçlendirilmesi ve buna dönük sosyal politikaların geliştirilmesi, Öncelik 3: Çocukların, gençlerin ve engellilerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi, 1.4 SODES Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak SODES kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Valilik, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. olacaktır: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında Asgari tutar: TL Azami tutar: TL SODES kapsamında Başvuru Sahibinin eşfinansmanı zorunlu olmamakla birlikte, eşfinansman öngören proje teklifleri değerlendirme aşamasında bu yönü ile önceliklendirilebilecektir. Başvuru Sahibinin başvurusunda eşfinansman taahhüdünde bulunması durumunda; hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın bu taahhüdün yerine getirilmesi tamamen proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Proje bütçesinde öngörülen nakdi eşfinansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Proje harcamalarının finansman sözleşmesinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir. 4

6 edilmeyecektir. Eşfinansmanın tamamının nakdi katkı olması gereklidir. Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul 2 SODES PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölüm; SODES çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması ile ilgili kuralları içerir. Bu kurallar, bu Rehberin giriş kısmında belirtilen ilgili mevzuatta açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili mevzuat hükümleri ile bu Rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Mersin Valiliği, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri, Valilikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu program kapsamında Valiliğe sunulan projeler, Valilik tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve Başvuru Sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve meslekî sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir. 2.1 Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu Bu program kapsamında aşağıdaki kurum/kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler: Kamu kurum ve kuruluşları, İl ve ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahallî İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje başvuruları bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Valilik tarafından desteklenmesi amacıyla Müsteşarlığa teklif edilecek projelerin toplam bütçesinin en az yüzde 25 i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının Mersin ilinde faaliyette bulunmaları ve 15 Ağustos 2010 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmaları gereklidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 5

7 2.1.2 Projelerin Uygunluğu Süre Proje uygulama süresi azami 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden 1 (bir) sonraki gün itibariyle başlar. Yer Projelerin temel faaliyetleri, Mersin ili dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Ancak gezi, sergi, müsabaka ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, il dışında gerçekleştirilebilir. Programın Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları Öncelik 1: Göçle gelen ve niteliksiz işgücü konumunda olan nüfusun istihdam edilebilirliğini sağlamaya dönük tedbirlerin alınması ve nitelikli işgücü konumuna ulaştırılması Etkili, nitelikli ve sürdürülebilir meslekî eğitim merkezlerinin açılması, mevcut olanların niteliğinin artırılması, İşsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik nitelikli ve sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi, vb. projeler, Öncelik 2: Aile kurumunun güçlendirilmesi ve buna dönük sosyal politikaların geliştirilmesi Kadın ve erkeklerin bireysel gelişimlerinin sağlanması ve aile kurumunda yaşanan sorunların giderilmesi, Okuma-yazma bilmeyen kadın ve erkeklerin tespit edilerek bu konudaki engellerin kaldırılması ve okuma-yazma öğrenmeleri yolu ile eğitim ve bilinç düzeylerinin artırılması, Kadın ve erkeklerin kamusal hizmetler konusunda farkındalıklarının artırılması ve bu hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi, Aile içi şiddetin azaltılması ve şiddete maruz kalan bireyler için psikolojik destek ve terapilerin uygulanması, Aile içi yaşam koşullarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, aile danışma merkezlerinin oluşturulması, Kent yaşamına uyum sağlanması, kentlilik bilincinin artırılması ve kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi, vb. projeler, Öncelik 3: Çocukların, gençlerin ve engellilerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi Çocuklar ve gençlerin bireysel gelişimlerine ve sorunlarının giderilmesine yönelik birimlerin oluşturulması, Engellilerin ve engelli ailelerinin hayata tutunabilmesi, ekonomik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması, kamu hizmetlerine erişebilirliklerinin artırılması, Ücretsiz etüt merkezi, sınavlara hazırlık kursları ve benzeri imkanların sağlanması yolu ile çocuklar ve gençlerin almakta oldukları eğitimlerin desteklenmesi, vb. projeler, Yukarıda belirtilen konular sadece örnek olarak verilmiş olup, başvurular bu konularla sınırlı değildir. Ancak proje konusu, bu programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bu program kapsamında özellikle göçle gelen nüfusa yönelik aile, çocuk, genç ve engellilere hizmet vermek üzere 6

8 birim açılmasına ilişkin projelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğinin sağlanması halinde söz konusu projeler öncelikli olarak değerlendirilebilecektir Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Bu program kapsamında sivil toplum kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlar için Valiliğe proje sunma ve sunulan projelerden destek almaya hak kazanma konusunda herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar en fazla 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve Valilik bunlardan en fazla 1 (bir) tanesine mali destek sağlayabilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ve program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelerin toplam bütçesinin program bütçesinin %25 inin altında kalması halinde sivil toplum kuruluşlarının başarılı bulunan ikinci projesi de desteklenebilir Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar şunlardır: a. Personel giderleri, meslekî eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), b. Yolculuk giderleri, c. Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı nın her yıl için belirlediği harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), d. Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, e. Sarf malzemeleri maliyetleri, f. Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), g. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), h. Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.), i. Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler a. Bütçe büyüklüğü TL nin altında olan projelerde proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada 7

9 en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. b. Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekânların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. c. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. d. Meslekî eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen meslekî eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. e. Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. f. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Süreci.doc internet adresinde yer alan hükümlere uyulur. g. Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. h. SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. 2.2 Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Valilik proje teklif çağrısını internet sitesinden kamuoyuna duyurur. SODES-BİS e yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese ulaştırılır: T.C. Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Camiişerif Mahallesi Uray Caddesi No:17, P.K:33060, Akdeniz / MERSİN Başvurular, Başvuru Formu dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır: 1. Sivil toplum kuruluşları için noter onaylı veya kuruluş yetkilisi tarafından onaylanan kuruluş ve tescil belgesi örneği (dernekler için tüzük ve dernekler il müdürlüğü kaydı, vakıflar için vakıf senedi veya mahkeme kararı,...), 2. Projede görev alacak olan proje koordinatörü, eğitmen vb. kilit personelin özgeçmişleri, 3. Ayrıca eğitim ve bilgilendirmeye yönelik projelerde, eğitim ve bilgilendirme müfredatının içeriği, -varsa- verilecek sertifikanın geçerliliği ve eğitimcilerin hangi kaynaklardan tedarik edileceği hususlarını içeren ve Başvuru Sahibince tanzim edilecek ve imzalanacak bir belge. Başvuru zarfının üstüne TR SODES referans numarası ve Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun ismi ve irtibat kişisinin iletişim bilgileri (adı, soyadı, adres ve telefon) açık bir şekilde yazılmalıdır. 8

10 Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen, yukarıda tanımlanmış olan adres dışındaki yerlere teslim edilen, SODES-BİS e kaydedilmeden sunulan veya destekleyici belgeleri eklenerek gönderilmeyen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru formunun sadece sisteme yüklenerek gönderilmesi, başvurunun tamamlandığı anlamını taşımaz ve değerlendirmeye alınmaz. Bu nedenle sistemden çıktı alınan ve yetkili kişilerce imzalanan başvuru formunun destekleyici belgelerle birlikte belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular, aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: 1. Öncelikle internet adresinden Yeni Kullanıcı linkine girilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kullanıcı adı alınır. Kullanıcı adı, parolası ve aktivasyon siteye kayıt formunun doldurulması sırasında girilen e-posta adresine sistem tarafından gönderilir. 2. E-posta adresine gelen doğrulama postasında yer alan aktivasyon linkine kullanıcı adı ve parola kullanılarak SODES Başvuru Sistemine girilir. 3. SODES Başvuru Sisteminde yer alan Başvuru İşlemleri bölümünde Başvuru Formu linkine tıklanarak elektronik başvuru formu bilgisayara indirilir. 4. Bilgisayar ortamında doldurulan başvuru formu yine aynı sisteme girilerek Başvuru Formu Gönder linkine tıklanarak sisteme yükleme işlemi tamamlanır ve başvuru sisteme gönderilir. 5. Başvuru Sisteminde yer alan Başvurularım linkine tıklanarak sisteme gönderilen başvuru formu görüntülenerek 2 (iki) çıktı alınır. (Başvuru formu çıktısı alabilmek için başvurunun öncelikle sisteme gönderilmiş olması gerekmektedir.) 6. Sisteme yüklenen Başvuru Formunda herhangi bir değişiklik yapılamayacağından, formun sisteme yüklenmeden önce titizlikle kontrol edilmesi Başvuru Sahiplerinin yararınadır. 7. Çıktı alınan başvuru formları Başvuru Sahibi kurum/kuruluş yetkilisi tarafından imzalanarak, kapalı zarf içerisinde başvuru sırasında istenen ek belgelerle birlikte Valiliğe teslim edilir. 8. Sisteme yüklenen başvuru formunun içeriği ile Valiliğe teslim edilen çıktının bire bir aynı olması gerekmekte olup, tutarsızlık halinde bu durum başvurunun reddine yol açabilir Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Başvuruların alınması için son tarih 15 Ağustos 2011 saat dir Daha Fazla Bilgi Almak İçin Daha fazla bilgi almak için, Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü nün aşağıda yer alan e-posta adresi, telefon veya faks numarası kullanılabilir. E-posta adresi: Telefon: 0 (324) Faks: 0 (324) DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN KURALLAR bulundurulur: Proje başvurularının değerlendirilmesi sürecinde aşağıda belirtilen hususlar göz önünde a. SODES tanımındaki amaçlara ve Valilikçe ilan edilen programa uygunluk, b. Sürdürülebilirlik, 9

11 c. Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, d. Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, e. Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, f. Projenin hedef grubunun genişliği, g. Eşfinansman oranı, İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB ve İl Özel İdareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kurum/kuruluşlarla bir ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. SODES İl Değerlendirme Kurulu; bütçe imkânları dâhilinde, öncelik ve proje bazında SODES tarafından desteklenecek projeleri belirler. Valilik, programa ilişkin Müsteşarlık görüşünü aldıktan sonra programın nihai halini SODES-BİS ve Valilik internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurur. Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin ilan edilmesini müteakip, SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile Valilik arasında sözleşme imzalanır. Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Başvuru Sahiplerinin bu süre zarfında talep edilen ilave bilgi ve belgeleri hazır ederek sözleşme imzalamak üzere Valiliğe başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. 4 UYGULAMA KOŞULLARI Proje yürütücüsü, projeyi amacına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmaktan sorumludur. Bu sorumluluğa, projeye dahil edilen ortak kurum/kuruluşlar veya üçüncü tarafların proje kapsamındaki görevlerini yerine getirmelerini sağlamak da dahildir. Projede herhangi bir sorun yaşanması halinde durum derhal Valiliğe bildirilir. Proje Yürütücüsü, projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi alır. Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeler, projenin başlangıcında Valiliğe sunulur ve hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisi de gecikmeksizin bildirilir. Proje yürütücüsü proje kapsamındaki meslekî eğitim kurslarına katılan kişilerin İŞKUR a kayıtlarının yapılmasını sağlar. Meslekî eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesi sağlanır. Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR a kayıtlı olan kişiler arasından belirler. 10

12 Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10 unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve -varsa- kursiyer harçlıkları kesilir. Meslekî eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücülerine aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, meslekî eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amacına uygun şekilde kullanılması proje yürütücüsü ve Valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, Valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES kapsamında desteklenemez. 4.1 Sözleşmenin Değiştirilmesi Projenin amaç ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkânı ortadan kalkan faaliyetler Valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkân vermesi halinde, Valinin izniyle, proje amacına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde Valinin izniyle değişiklik yapılabilir. Projelerde Valilik tarafından onaylanacak değişiklik sayısı ikiyi geçemez. Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde Valilik yıl içerisinde SODES İl Değerlendirme Kuruluna yeni proje teklifinde bulunabilir. Teklif edilen projeler SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Projenin bütçe kalemleri arasında Valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20 sine kadar olan değişiklikler, Valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, Valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek Valilik SODES hesabına aktarılır. Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini Valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Valiliğe bildirilir. 11

13 Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik SODES hesabına aktarılır. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla Valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içerisinde bildirilir. Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır. 4.2 Tanıtım ve Görünürlük Proje yürütücüleri ve varsa ortakları, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Valiliğin sağladığı SODES desteğini ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, SODES görünürlük kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır. Proje yürütücüsü, proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amacı, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirir. Görünürlük kurallarının yer aldığı Görünürlük Rehberine erişmek için internet adresi ziyaret edilebilir. 5 PROJELERİN İZLENMESİ ve DENETLENMESİ Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS e girilir ve Valilik tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15 ine kadar Müsteşarlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere Valiliğe teslim edilir. Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır. Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 5.1 Ödemeler Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için proje yürütücüsü adına Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açılır. 12

14 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde Valilik, proje yürütücüsüne SODES in projeye olan katkısının yüzde 25 ini öder. Projenin kalan ödenekleri, projenin gerçekleşme durumunun SODES-BİS e girilmesi ve Valiliğin girilen bilgileri onaylamasını müteakip, Aralık, Nisan ve Ağustos aylarının sonunda eşit dilimler halinde aktarılır. Projenin niteliği ve faaliyet takviminin yukarıda öngörülen ödeme planına uymaması halinde, ödemeler sözleşmede kararlaştırılacak bir ödeme planı çerçevesinde yapılır. Bu durumda her ödemeden önce proje yürütücüsü SODES Uygulama Usul ve Esaslarının 17. maddesine göre projeye ilişkin bilgileri SODES-BİS e girmekle yükümlüdür. Proje izlenme ve denetlenmesi esnasında Valilik, proje yürütücüsünden her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS e girmesini temin eder. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. SODES-BİS e girilmeyen harcamalar ile SODES-BİS e girilmesine rağmen Valilik tarafından onaylanmayan hiçbir harcama bedeli ödenmez. 5.2 Satınalma Süreci Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır. Sözkonusu doğrudan temin usulüne ilişkin hükümler internet adresinde yer almaktadır. Proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamındaki ihale ilanlarının, en az bir hafta öncesindenden Valiliğe ait internet sitesinden de yayınlanması gereklidir. Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. 13

15 Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dâhil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. muhafaza eder: Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve bu belgeleri 5 yıl süre ile a) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları, b) Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, d) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler, e) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler, f) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler, g) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar. Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir. 14

Bilgilendirme Toplantısı

Bilgilendirme Toplantısı T.C. ERZURUM VALİLİĞİ Proje Koordinasyon Merkezi 2015 YILI SODES UYGULAMALARI USUL VE ESASLARI Bilgilendirme Toplantısı HOŞGELDİNİZ Mart 2015 Sosyal Destek Programı (SODES) Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri

Detaylı

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

T.C. GAZİANTEP VALİLİĞİ SODES PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ SODES PROGRAMI 2013 ÇAĞRI DÖNEMİ 22.02.2013 Gaziantep Sanayi Odası İÇERİK 1. SODES Programı 2. Değerlendirme Kriterleri 3. 2013 Uygulama Usul Ve

Detaylı

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ

T.C. GİRESUN VALİLİĞİ ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES 2013) Bilgilendirme Toplantısı Tarih : 29.07.2013 PROGRAM Açılış EDES 2013 Tanıtım Sunumu 2011 ve 2012 Yılları EDES Projelerimiz EDES 2013 Uygulama Usul ve Esasları Başvuru

Detaylı

2015 YILI SODES PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. 23 Mart 2015 ERZİNCAN. Erzincan Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi

2015 YILI SODES PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. 23 Mart 2015 ERZİNCAN. Erzincan Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi 2015 YILI SODES PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 Mart 2015 ERZİNCAN Erzincan Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi SODES NEDİR? AMACI: yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan

Detaylı

2010 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI. 2 Haziran 2010

2010 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI. 2 Haziran 2010 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI 1 2 Haziran 2010 2010 YILI SODES UYGULAMA USUL ve ESASLARI Uygulama Usul ve Esaslarının Amacı; Sosyal Destek Programının (SODES); uygulanması, koordinasyonu ve

Detaylı

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller

küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller küçük dokunuşlar, gerçekleşen en hayaller 05 Eylül 2012 GOAP İÇERİK SATIN ALMA SÜRECİ İNSAN KAYNAKLARI FAALİYET DOĞRULAYICI BELGELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ RAPORLAMA REVİZYON VE DEMİRBAŞ PROTOKOLÜ GÖRÜNÜRLÜK

Detaylı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı

2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı 2015 yılı SODES Bilgilendirme Toplantısı SODES Programı SODES programı; 2008 yılında GAP illerinde uygulanmaya konulmuş 2010 DAP illerini ve 2013 yılında ilimizi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Detaylı

Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi

Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları SODES Nedir? GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur. Sonraki yıllarda DAP illeri ve diğer

Detaylı

Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi

Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları. Sivas Valiliği SODES Proje Ofisi Genel Tanıtım Uygulama Usul ve Esasları SODES Nedir? GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur. Sonraki yıllarda DAP illeri ve diğer

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

SODES in Amaçları Nelerdir?

SODES in Amaçları Nelerdir? SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR63-11-SODES Teklif Çağrısı İlan Tarihi: 27 Haziran 2011 Son Başvuru Tarihi: 12 Ağustos 2011

Detaylı

ADANA İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

ADANA İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ T.C. ADANA VALİLİĞİ ADANA İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 12 Nisan 2013 Saat: 17.00 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1.

Detaylı

2017 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2017 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2017 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara

4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 19-20 Kasım 2009, Ankara SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) İlyas Çelikoğlu Devlet Planlama Teşkilatı I. GİRİŞ Bilindiği üzere, kişilerin ve toplumun refah, huzur

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ Bu çalışmada Kalkınma Bakanlığı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler ilgili kurum sitelerinden alıntıdır. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI İçindekiler

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

İçişleri Bakanlığı Dernekler Destekleri

İçişleri Bakanlığı Dernekler Destekleri İçişleri Bakanlığı Dernekler Destekleri Bu çalışmada İçişleri Bakanlığı Dernekler desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı nın ilgili

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - ÖNEMLİ UYARI Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde,

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2013 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2013 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2013 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi

ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi ELAZIĞ VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon Birimi 2013 PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER GENEL HÜKÜMLER PERSONEL ÖDEMELERİ, SATIN ALMA HARCAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VERGİLER ve KDV TEVKİFATI A-GENEL

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

T.C. Osmaniye Valiliği 2015 SODES Programı. T.C. Osmaniye Valiliği SODES Projeleri Koordinasyon Birimi

T.C. Osmaniye Valiliği 2015 SODES Programı. T.C. Osmaniye Valiliği SODES Projeleri Koordinasyon Birimi T.C. Osmaniye Valiliği 2015 SODES Programı T.C. Osmaniye Valiliği SODES Projeleri Koordinasyon Birimi 30 Eylül 2015 01 2015 UYGULAMA,USUL VE ESASLAR 30 Eylül 2015 www.osmaniyepkm.gov.tr 2 ĠġLENECEK KONULAR

Detaylı

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,

ı) Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

T.C. FIRATKALKINMA AJANSI

T.C. FIRATKALKINMA AJANSI T.C. FIRATKALKINMA AJANSI 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ PROGRAM ÖZETİ ADI AMACI BÜTÇESİ BAŞVURU YERİ DESTEK TUTARI PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİBİ TEKNİK DESTEK Bölgedeki kurum ve

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI 1 2 3 4 MAKiNA imalat MALi DESTEK PROGRAMI 5 Programın Amacı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5- BELEDİYE NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TASLAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNDE YAPILACAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV VE SORUMLULUK ALANINA GİREN KONULARDAKİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARIN YÜRÜTÜLMESİ VE DESTEKLENMESİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ MADDE 1- AMAÇ

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 13 1 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER

DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLER Hikmet DENİZ, Uzman Temmuz - 2012 DİYARBAKIR DA İŞGÜCÜ YETİŞTİRMEYE YÖNELİK DESTEKLER Günümüz rekabet piyasasında işletmeler belli alanlarda uzmanlaşmak

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152)

ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK. (Yayımlandığı R.G. Tarihi : Sayı : 21152) ÇEVRE KORUMA PROJELERİNİN YAPTIRILMASI ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (Yayımlandığı R.G. Tarihi : 24.2.1992 Sayı : 21152) Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2010 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA EĞİTİMİ 2 İÇERİK SATIN ALMA NEDİR? GENEL ÇERÇEVE SATIN ALMA STRATEJİSİ / PLANI SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ ÖZEL DURUMLAR 3 Satın

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler.

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI. Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 1-15 Mayıs günleri arasında YÖK e iletirler. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI! Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmaz üzere öğrenci seçilemez.! Yükseköğretim kurumları değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim

Detaylı

d) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da

d) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından belirlenen kişiyi ya da YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (GOPÜSEM) Eğitim ve Öğretim Programları Yönergesi Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Sosyal Destek Programı

Sosyal Destek Programı Bu Program Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilmekte olup Şanlıurfa Valiliği Koordinasyonunda

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN SONLANDIRILMASI

PROJE KESİN RAPORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJENİN SONLANDIRILMASI PROJE BAŞVURUSU PROJENİN HAVUZA KOMİSYON TOPLANTISI GÜNDEM HAZIRLANMASI KOMİSYON TOPLANTISI SATIN ALMA İŞLEMLERİ PROTOKOL İMZALANMASI PROJENİN KABUL EDİLMESİ GÜNDEMİN KOMİSYONDA VE PROJEYE UYGUN ONAY BELGESİ

Detaylı

DOĞAKA 2013 YILI İLÇELER SODES-2PROGRAM KÜNYESİ

DOĞAKA 2013 YILI İLÇELER SODES-2PROGRAM KÜNYESİ Programın Amacı Hedef Kitle Programın Bileşenleri DOĞAKA 2013 YILI İLÇELER SODES-2PROGRAM KÜNYESİ Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı

Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi 2015 Yılı Çağrısı TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1601 TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı