SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)"

Transkript

1 T.C. MERSİN VALİLİĞİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR SODES BAŞVURU REHBERİ Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi: Pazartesi Son Başvuru Tarihi: Pazartesi Saat: 17:00

2 İÇİNDEKİLER 1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) Giriş Tanımlar Programın Amacı ve Öncelikleri SODES Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak SODES PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu Projelerin Uygunluğu Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Daha Fazla Bilgi Almak İçin DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN KURALLAR UYGULAMA KOŞULLARI Sözleşmenin Değiştirilmesi Tanıtım ve Görünürlük PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Ödemeler Satınalma Süreci Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi

3 1 SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES) 1.1 Giriş Sosyal Destek Programı (SODES), istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır. SODES, yılları arasında bölgesel kalkınma projelerinin büyük ölçüde tamamlanması amacıyla hazırlanan GAP Eylem Planının Sosyal Gelişmenin Sağlanması bileşeni altında oluşturulmuş ve 2008 yılında GAP illerinde uygulamaya konulmuştur yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) illerinin eklenmesiyle toplam yararlanıcı il sayısı 25 e çıkmış; 2011 yılı itibarı ile de Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illeri SODES in uygulama alanına dâhil edilmiştir. SODES in en önemli amacı, uygulandığı illerin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmaktır. Yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan SODES projeleri, istihdam edilebilirliği artırmayı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlamayı, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla uygulandığı illerdeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı vermeyi hedeflemektedir. SODES in kapsadığı nüfus kesimleri ise, özellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç etmişler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve gruplardır. SODES kapsamındaki çalışmalar toplumsal hayata etkin şekilde katılmakta zorluklarla karşılaşan bu kesimler için yeni fırsatlar oluşturmakta ve bu kesimin kendine olan güvenini artırarak toplumsal yaşamın daha sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamaktadır. SODES Programının, 2011 yılında Mersin ilinde pilot olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Mersin ilinde mevcut SODES uygulamalarından farklı olarak program bazlı yeni bir model uygulanması planlanmaktadır yılı Mersin ili SODES Programı için tahsis edilen toplam bütçe TL dir yılında Mersin ilinde uygulanacak SODES Programında, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 18. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. maddesine dayanılarak hazırlanan 2011 yılı Program Bazlı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri dikkate alınacaktır. Mersin Valiliği, bu çerçevede Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen ilke ve tedbirleri de dikkate alarak ilin sosyal alanlarındaki temel sorunlarını ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ilin önceliklerini ve bu önceliklere ilişkin bir yıllık hedefleri ortaya koyan bir program hazırlamıştır. Uygulanacak programın başarılı olabilmesi için Çukurova Kalkınma Ajansı, Mersin Üniversitesi ve Mersin 2

4 Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapılmıştır. Ayrıca SODES Programlarının halen uygulandığı GAP ve DAP illerindeki deneyimlerden azami ölçüde yararlanılmıştır. Programın genel koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından sağlanmaktadır. SODES in Mersin ilinde yürütülmesinde Mersin Valiliği Sözleşme Makamı olup, programın uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur. 1.2 Tanımlar a. Başvuru Sahibi: Bu program kapsamında SODES proje desteği almak üzere Mersin Valiliğine başvuran kurum ve kuruluşları, b. Eşfinansman: Valilik tarafından desteklenen SODES projelerinde harcanmak üzere, Başvuru Sahibi tarafından sağlanması taahhüt edilen nakdi katkıyı, c. Faaliyet: Süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş işleri, d. Görünürlük: Projenin yürütülmesi süresi boyunca Valilik tarafından sağlanan mali destek ile DPT Müsteşarlığının genel koordinasyonunun görünür kılınması amacıyla proje yürütücüsü tarafından alınan ve projenin tanıtımına yönelik tedbirleri, e. Mali Destek: Desteklenecek SODES projelerinin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda Valilik tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödemeyi, f. Müsteşarlık: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını, g. Ödenek: SODES kapsamındaki programı desteklemek amacıyla Müsteşarlık bütçesinden Valiliğe aktarılan ödeneği, h. Program Sorumlusu: SODES koordinasyon Birimini ve SODES kapsamında yürütülmesi Valilik tarafından kabul edilen programı yürütmekle sorumlu olan, Vali veya Vali tarafından yetkilendirilmiş kişiyi, i. Program: İlin öncelik alanları, bu önceliklere yönelik hedefler ve bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik projeler bütünlüğünü, j. Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan proje yürütücüsü tarafından projeye özel olarak açılan ve eşfinansman da öngören projelerde bu tutarın da dâhil olacağı proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabını, k. Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Valilik tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu, l. Sivil Toplum Kuruluşları: Program kapsamındaki ilde faaliyet gösteren ve son başvuru tarihinden en az bir yıl önce kurulmuş bulunan sivil toplum kuruluşlarını, m. SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS): SODES kapsamındaki projelerin elektronik ortamda alınması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanması gibi süreçlerin tamamını kapsayan bilgi sistemini, n. SODES İl Değerlendirme Kurulu: Vali başkanlığında toplanan ve İl Belediye Başkanı, ilgili Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri, İl Planlama Müdürü ve Valinin belirleyeceği sosyal kalkınmaya yönelik çalışan iki STK temsilcisinden oluşan; SODES Koordinasyon Birimi tarafından değerlendirilerek uygulanması önerilen projeleri program öncelik ve hedefleri çerçevesinde nihai karara bağlamak ve izlemekten sorumlu kurulu, o. SODES Koordinasyon Birimi: SODES kapsamında il düzeyindeki programı tasarlayan, program kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesini yapan ve/veya yaptıran; programın 3

5 ifade eder. bütünselliğinden, program ve projelerin yerel düzeyde tanıtımı, uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan Valilik bünyesinde kurulan birimi, p. Sosyal Destek Programı (SODES): Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdam, sosyal içerme ve kültür, sanat ve spor alanlarındaki projeleri destekleyen programı, q. Sözleşme: Valilik ile proje yürütücüsü arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve koşullarını belirleyen, uygulama ve sonrası için gerekli düzenlemeleri içeren belgeyi, r. Usul ve Esaslar: 2011 yılı Program Bazlı SODES Uygulama Usul ve Esaslarını, s. Valilik: Mersin Valiliği ni 1.3 Programın Amacı ve Öncelikleri Bu programın genel amacı Mersin ilinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesidir. Bu amaç doğrultusunda desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır: Öncelik 1: Göçle gelen ve niteliksiz işgücü konumunda olan nüfusun istihdam edilebilirliğini sağlamaya dönük tedbirlerin alınması ve nitelikli işgücü konumuna ulaştırılması, Öncelik 2: Aile kurumunun güçlendirilmesi ve buna dönük sosyal politikaların geliştirilmesi, Öncelik 3: Çocukların, gençlerin ve engellilerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi, 1.4 SODES Kapsamında Sağlanacak Mali Kaynak SODES kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL dir. Valilik, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. olacaktır: Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında Asgari tutar: TL Azami tutar: TL SODES kapsamında Başvuru Sahibinin eşfinansmanı zorunlu olmamakla birlikte, eşfinansman öngören proje teklifleri değerlendirme aşamasında bu yönü ile önceliklendirilebilecektir. Başvuru Sahibinin başvurusunda eşfinansman taahhüdünde bulunması durumunda; hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın bu taahhüdün yerine getirilmesi tamamen proje yürütücüsünün sorumluluğundadır. Proje bütçesinde öngörülen nakdi eşfinansman, finansman sözleşmesi imzalandıktan bir hafta sonrasına kadar proje hesabına yatırılır. Proje harcamalarının finansman sözleşmesinde öngörülen bütçeden daha düşük oranda gerçekleşmesi durumunda aynı oranda eşfinansman miktarı proje yürütücüsüne iade edilir. 4

6 edilmeyecektir. Eşfinansmanın tamamının nakdi katkı olması gereklidir. Ayni katkılar eşfinansman olarak kabul 2 SODES PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR Bu bölüm; SODES çerçevesinde finanse edilecek projelerin sunulması ile ilgili kuralları içerir. Bu kurallar, bu Rehberin giriş kısmında belirtilen ilgili mevzuatta açıklanmaktadır. Başvuru Sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili mevzuat hükümleri ile bu Rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar. Mersin Valiliği, zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda Başvuru Sahipleri, Valilikten herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Bu program kapsamında Valiliğe sunulan projeler, Valilik tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve Başvuru Sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve meslekî sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir. 2.1 Uygunluk Kriterleri Başvuru Sahibinin Uygunluğu Bu program kapsamında aşağıdaki kurum/kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilirler: Kamu kurum ve kuruluşları, İl ve ilçe özel idareleri, Belediyeler, Mahallî İdare Birlikleri, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Okul, halk eğitim merkezi, kütüphane, gençlik merkezi, çocuk yuvası, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje başvuruları bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür. Valilik tarafından desteklenmesi amacıyla Müsteşarlığa teklif edilecek projelerin toplam bütçesinin en az yüzde 25 i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan projelerden oluşacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının Mersin ilinde faaliyette bulunmaları ve 15 Ağustos 2010 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olmaları gereklidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar. 5

7 2.1.2 Projelerin Uygunluğu Süre Proje uygulama süresi azami 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden 1 (bir) sonraki gün itibariyle başlar. Yer Projelerin temel faaliyetleri, Mersin ili dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Ancak gezi, sergi, müsabaka ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, il dışında gerçekleştirilebilir. Programın Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları Öncelik 1: Göçle gelen ve niteliksiz işgücü konumunda olan nüfusun istihdam edilebilirliğini sağlamaya dönük tedbirlerin alınması ve nitelikli işgücü konumuna ulaştırılması Etkili, nitelikli ve sürdürülebilir meslekî eğitim merkezlerinin açılması, mevcut olanların niteliğinin artırılması, İşsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik nitelikli ve sertifikalı eğitimlerin düzenlenmesi, vb. projeler, Öncelik 2: Aile kurumunun güçlendirilmesi ve buna dönük sosyal politikaların geliştirilmesi Kadın ve erkeklerin bireysel gelişimlerinin sağlanması ve aile kurumunda yaşanan sorunların giderilmesi, Okuma-yazma bilmeyen kadın ve erkeklerin tespit edilerek bu konudaki engellerin kaldırılması ve okuma-yazma öğrenmeleri yolu ile eğitim ve bilinç düzeylerinin artırılması, Kadın ve erkeklerin kamusal hizmetler konusunda farkındalıklarının artırılması ve bu hizmetlere erişimlerinin iyileştirilmesi, Aile içi şiddetin azaltılması ve şiddete maruz kalan bireyler için psikolojik destek ve terapilerin uygulanması, Aile içi yaşam koşullarının ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, aile danışma merkezlerinin oluşturulması, Kent yaşamına uyum sağlanması, kentlilik bilincinin artırılması ve kente aidiyet duygusunun geliştirilmesi, vb. projeler, Öncelik 3: Çocukların, gençlerin ve engellilerin bireysel gelişimlerinin desteklenmesi Çocuklar ve gençlerin bireysel gelişimlerine ve sorunlarının giderilmesine yönelik birimlerin oluşturulması, Engellilerin ve engelli ailelerinin hayata tutunabilmesi, ekonomik ve sosyal yönden gelişimlerinin sağlanması, kamu hizmetlerine erişebilirliklerinin artırılması, Ücretsiz etüt merkezi, sınavlara hazırlık kursları ve benzeri imkanların sağlanması yolu ile çocuklar ve gençlerin almakta oldukları eğitimlerin desteklenmesi, vb. projeler, Yukarıda belirtilen konular sadece örnek olarak verilmiş olup, başvurular bu konularla sınırlı değildir. Ancak proje konusu, bu programın amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Bu program kapsamında özellikle göçle gelen nüfusa yönelik aile, çocuk, genç ve engellilere hizmet vermek üzere 6

8 birim açılmasına ilişkin projelerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle işbirliğinin sağlanması halinde söz konusu projeler öncelikli olarak değerlendirilebilecektir Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı Bu program kapsamında sivil toplum kuruluşları dışındaki kurum ve kuruluşlar için Valiliğe proje sunma ve sunulan projelerden destek almaya hak kazanma konusunda herhangi bir sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Sivil toplum kuruluşları arasında rekabet edebilirliği ve fırsat eşitliğini sağlamak üzere, bu kuruluşlar en fazla 2 (iki) proje için destek başvurusunda bulunabilir ve Valilik bunlardan en fazla 1 (bir) tanesine mali destek sağlayabilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan ve program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelerin toplam bütçesinin program bütçesinin %25 inin altında kalması halinde sivil toplum kuruluşlarının başarılı bulunan ikinci projesi de desteklenebilir Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler SODES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar şunlardır: a. Personel giderleri, meslekî eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), b. Yolculuk giderleri, c. Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı nın her yıl için belirlediği harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır), d. Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, e. Sarf malzemeleri maliyetleri, f. Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), g. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), h. Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.), i. Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Proje Harcamalarına İlişkin Özel Hükümler a. Bütçe büyüklüğü TL nin altında olan projelerde proje koordinatörü için SODES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada 7

9 en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. b. Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekânların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. c. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılamaz. d. Meslekî eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen meslekî eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. e. Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. f. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Süreci.doc internet adresinde yer alan hükümlere uyulur. g. Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. h. SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. 2.2 Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? Valilik proje teklif çağrısını internet sitesinden kamuoyuna duyurur. SODES-BİS e yüklenen ve 2 (iki) çıktı alınarak yetkili kişilerce imzalanan başvuru formları, başvuru sırasında sunulması gereken destekleyici belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese ulaştırılır: T.C. Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Camiişerif Mahallesi Uray Caddesi No:17, P.K:33060, Akdeniz / MERSİN Başvurular, Başvuru Formu dışında aşağıdaki destekleyici belgelerle birlikte sunulmalıdır: 1. Sivil toplum kuruluşları için noter onaylı veya kuruluş yetkilisi tarafından onaylanan kuruluş ve tescil belgesi örneği (dernekler için tüzük ve dernekler il müdürlüğü kaydı, vakıflar için vakıf senedi veya mahkeme kararı,...), 2. Projede görev alacak olan proje koordinatörü, eğitmen vb. kilit personelin özgeçmişleri, 3. Ayrıca eğitim ve bilgilendirmeye yönelik projelerde, eğitim ve bilgilendirme müfredatının içeriği, -varsa- verilecek sertifikanın geçerliliği ve eğitimcilerin hangi kaynaklardan tedarik edileceği hususlarını içeren ve Başvuru Sahibince tanzim edilecek ve imzalanacak bir belge. Başvuru zarfının üstüne TR SODES referans numarası ve Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun ismi ve irtibat kişisinin iletişim bilgileri (adı, soyadı, adres ve telefon) açık bir şekilde yazılmalıdır. 8

10 Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen, yukarıda tanımlanmış olan adres dışındaki yerlere teslim edilen, SODES-BİS e kaydedilmeden sunulan veya destekleyici belgeleri eklenerek gönderilmeyen proje teklifleri reddedilecektir. Başvuru formunun sadece sisteme yüklenerek gönderilmesi, başvurunun tamamlandığı anlamını taşımaz ve değerlendirmeye alınmaz. Bu nedenle sistemden çıktı alınan ve yetkili kişilerce imzalanan başvuru formunun destekleyici belgelerle birlikte belirtilen adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Başvurular, aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır: 1. Öncelikle internet adresinden Yeni Kullanıcı linkine girilerek gerekli bilgiler doldurulduktan sonra kullanıcı adı alınır. Kullanıcı adı, parolası ve aktivasyon siteye kayıt formunun doldurulması sırasında girilen e-posta adresine sistem tarafından gönderilir. 2. E-posta adresine gelen doğrulama postasında yer alan aktivasyon linkine kullanıcı adı ve parola kullanılarak SODES Başvuru Sistemine girilir. 3. SODES Başvuru Sisteminde yer alan Başvuru İşlemleri bölümünde Başvuru Formu linkine tıklanarak elektronik başvuru formu bilgisayara indirilir. 4. Bilgisayar ortamında doldurulan başvuru formu yine aynı sisteme girilerek Başvuru Formu Gönder linkine tıklanarak sisteme yükleme işlemi tamamlanır ve başvuru sisteme gönderilir. 5. Başvuru Sisteminde yer alan Başvurularım linkine tıklanarak sisteme gönderilen başvuru formu görüntülenerek 2 (iki) çıktı alınır. (Başvuru formu çıktısı alabilmek için başvurunun öncelikle sisteme gönderilmiş olması gerekmektedir.) 6. Sisteme yüklenen Başvuru Formunda herhangi bir değişiklik yapılamayacağından, formun sisteme yüklenmeden önce titizlikle kontrol edilmesi Başvuru Sahiplerinin yararınadır. 7. Çıktı alınan başvuru formları Başvuru Sahibi kurum/kuruluş yetkilisi tarafından imzalanarak, kapalı zarf içerisinde başvuru sırasında istenen ek belgelerle birlikte Valiliğe teslim edilir. 8. Sisteme yüklenen başvuru formunun içeriği ile Valiliğe teslim edilen çıktının bire bir aynı olması gerekmekte olup, tutarsızlık halinde bu durum başvurunun reddine yol açabilir Başvuruların Alınması İçin Son Tarih Başvuruların alınması için son tarih 15 Ağustos 2011 saat dir Daha Fazla Bilgi Almak İçin Daha fazla bilgi almak için, Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü nün aşağıda yer alan e-posta adresi, telefon veya faks numarası kullanılabilir. E-posta adresi: Telefon: 0 (324) Faks: 0 (324) DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN KURALLAR bulundurulur: Proje başvurularının değerlendirilmesi sürecinde aşağıda belirtilen hususlar göz önünde a. SODES tanımındaki amaçlara ve Valilikçe ilan edilen programa uygunluk, b. Sürdürülebilirlik, 9

11 c. Projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, d. Projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, e. Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, f. Projenin hedef grubunun genişliği, g. Eşfinansman oranı, İstihdam projelerinde, proje sonrasında kendi işini kurmak isteyen kursiyerler için KOSGEB ve İl Özel İdareleri gibi girişimcilik ve mikro kredi desteği veren kurum/kuruluşlarla bir ortaklık kuranlar ile istihdam garantili olanlara öncelik verilir. SODES İl Değerlendirme Kurulu; bütçe imkânları dâhilinde, öncelik ve proje bazında SODES tarafından desteklenecek projeleri belirler. Valilik, programa ilişkin Müsteşarlık görüşünü aldıktan sonra programın nihai halini SODES-BİS ve Valilik internet sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurur. Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin ilan edilmesini müteakip, SODES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde proje yürütücüsü ile Valilik arasında sözleşme imzalanır. Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Başvuru Sahiplerinin bu süre zarfında talep edilen ilave bilgi ve belgeleri hazır ederek sözleşme imzalamak üzere Valiliğe başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. 4 UYGULAMA KOŞULLARI Proje yürütücüsü, projeyi amacına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmaktan sorumludur. Bu sorumluluğa, projeye dahil edilen ortak kurum/kuruluşlar veya üçüncü tarafların proje kapsamındaki görevlerini yerine getirmelerini sağlamak da dahildir. Projede herhangi bir sorun yaşanması halinde durum derhal Valiliğe bildirilir. Proje Yürütücüsü, projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi alır. Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeler, projenin başlangıcında Valiliğe sunulur ve hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisi de gecikmeksizin bildirilir. Proje yürütücüsü proje kapsamındaki meslekî eğitim kurslarına katılan kişilerin İŞKUR a kayıtlarının yapılmasını sağlar. Meslekî eğitim faaliyeti içeren projelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR la işbirliği yapmak suretiyle kursiyerlere işgücü piyasasında geçerliliği olan bir sertifika verilmesi sağlanır. Proje yürütücüleri, proje kapsamında koordinatörler dışında istihdam edeceği kişileri İŞKUR a kayıtlı olan kişiler arasından belirler. 10

12 Kursiyerlerin, devamsızlık durumlarının toplam eğitim süresinin % 10 unu aşması halinde eğitim ile ilişkileri ve -varsa- kursiyer harçlıkları kesilir. Meslekî eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücülerine aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan etüt merkezi, meslekî eğitim atölyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amacına uygun şekilde kullanılması proje yürütücüsü ve Valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, Valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde Valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir. Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler SODES kapsamında desteklenemez. 4.1 Sözleşmenin Değiştirilmesi Projenin amaç ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkânı ortadan kalkan faaliyetler Valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkân vermesi halinde, Valinin izniyle, proje amacına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde Valinin izniyle değişiklik yapılabilir. Projelerde Valilik tarafından onaylanacak değişiklik sayısı ikiyi geçemez. Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, acil ve zorunlu hallerde Valilik yıl içerisinde SODES İl Değerlendirme Kuruluna yeni proje teklifinde bulunabilir. Teklif edilen projeler SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Projenin bütçe kalemleri arasında Valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemleri içerisinde, bütçe kalemi toplam tutarının yüzde 20 sine kadar olan değişiklikler, Valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir. Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, Valiliğin SODES hesabında yeterli ödenek olması halinde, Valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek Valilik SODES hesabına aktarılır. Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini Valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde Valiliğe bildirilir. 11

13 Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri Valilik SODES hesabına aktarılır. Projelerde yapılacak tüm değişiklikler SODES-BİS aracılığıyla Valiliğe ve Müsteşarlığa 10 gün içerisinde bildirilir. Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır. 4.2 Tanıtım ve Görünürlük Proje yürütücüleri ve varsa ortakları, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde Valiliğin sağladığı SODES desteğini ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için, SODES görünürlük kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır. Proje yürütücüsü, proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amacı, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirir. Görünürlük kurallarının yer aldığı Görünürlük Rehberine erişmek için internet adresi ziyaret edilebilir. 5 PROJELERİN İZLENMESİ ve DENETLENMESİ Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje yürütücüleri tarafından SODES-BİS e girilir ve Valilik tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra SODES-BİS aracılığıyla Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının 15 ine kadar Müsteşarlığa bildirilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere Valiliğe teslim edilir. Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır. Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirleri uygular. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 5.1 Ödemeler Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için proje yürütücüsü adına Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde SODES için ayrı bir hesap açılır. 12

14 Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde Valilik, proje yürütücüsüne SODES in projeye olan katkısının yüzde 25 ini öder. Projenin kalan ödenekleri, projenin gerçekleşme durumunun SODES-BİS e girilmesi ve Valiliğin girilen bilgileri onaylamasını müteakip, Aralık, Nisan ve Ağustos aylarının sonunda eşit dilimler halinde aktarılır. Projenin niteliği ve faaliyet takviminin yukarıda öngörülen ödeme planına uymaması halinde, ödemeler sözleşmede kararlaştırılacak bir ödeme planı çerçevesinde yapılır. Bu durumda her ödemeden önce proje yürütücüsü SODES Uygulama Usul ve Esaslarının 17. maddesine göre projeye ilişkin bilgileri SODES-BİS e girmekle yükümlüdür. Proje izlenme ve denetlenmesi esnasında Valilik, proje yürütücüsünden her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir ve proje gelişmelerine ilişkin bilgileri SODES-BİS e girmesini temin eder. Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. SODES-BİS e girilmeyen harcamalar ile SODES-BİS e girilmesine rağmen Valilik tarafından onaylanmayan hiçbir harcama bedeli ödenmez. 5.2 Satınalma Süreci Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır. Sözkonusu doğrudan temin usulüne ilişkin hükümler internet adresinde yer almaktadır. Proje yürütücüsü tarafından gerçekleştirilecek proje kapsamındaki ihale ilanlarının, en az bir hafta öncesindenden Valiliğe ait internet sitesinden de yayınlanması gereklidir. Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. SODES İl Değerlendirme Kurulu tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir Proje Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar. 13

15 Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dâhil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir. muhafaza eder: Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve bu belgeleri 5 yıl süre ile a) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları, b) Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler, c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri, d) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler, e) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler, f) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler, g) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar. Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir. 14

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2013 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN

İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖZETİ VE BAŞLARKEN... 2. SOSYAL DESTEK PROGRAMI(SODES)... 2.1.Giriş... 2.2. Tanımlar... 2.3. Programın Genel ve Özel Amaçları... 2.3.1. Genel Amaçlar... 2.3.2. Özel

Detaylı

SOSYAL DESTEK PROGRAMI

SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2013 BAŞVURU REHBERİ Referans No : TR63-13-SODES İlan Tarihi : 01 Nisan 2013 Son Başvuru Tarihi : 03 Mayıs 2013 Saat 17:00 SOSYAL DESTEK PROGRAMI www.dogaka.gov.tr İÇİNDEKİLER 1. SOSYAL DESTEK PROGRAMI

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00

T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 T.C. SİVAS VALİLİĞİ SİVAS İLİ SOSYAL DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi 15 Nisan 2015 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1- SOSYAL DESTEK PROGRAMI (SODES)... 1 1.1-

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/SKA Son Başvuru Tarihi: 13.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi

ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI. Başvuru Rehberi ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR51/12/DFD 1 1 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ... 57 1.1. GİRİŞ... 75 1.2. PROGRAMIN AMAÇLARI VE ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

SODES in Amaçları Nelerdir?

SODES in Amaçları Nelerdir? SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal Destek Programı (SODES): Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, SODES in Amaçları Nelerdir? Sosyal

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi 1 Referans No: TR51/12/SOS Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013 Saat: 17:00 2012 Sosyal Kalkınma Mali Destek

Detaylı

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMAYA YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru

Detaylı

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2015 TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72/15/TD Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir: Dönem Referans No Son Başvuru

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR81/14/SOSYAL Son Başvuru Tarihi (KAYS Girişi): 28/03/2014 Saati: 23:59 Son Başvuru Tarihi

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Son Başvuru Tarihi: 20/03/2015 1 2 SOSYAL

Detaylı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 1 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi 2015 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı 2 T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TR81/14/TD Son Başvuru Tarihi: 19 Aralık 2014 Saat: 18 00 DÖNEM AYLAR BAŞVURU TARİHLERİ 1. DÖNEM OCAK-ŞUBAT

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı