SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (I. DÖNEM) PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0) Dersin hedefi; modern pazarlama kavramını, misyonunu, stratejilerini kavratmaktır. İşlenen konular; pazarlamaya giriş, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, hedef pazar belirleme pazar bölümleme, ürün yönetimi, hizmet ve marka yönetimi, fiyat ve fiyatlandırma stratejileri, halkla ilişkiler ve tanıtım, doğrudan pazarlama OFİS PROGRAMLARI I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, işletim sistemi kullanımı. Microsoft Word de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarının kullanılması, yazdırma seçenekleri, özgeçmiş hazırlama GENEL İŞLETME (3+0) Dersin amacı; İşletme biliminin spesifik araştırma konusu işletmelerin ekonomik yönüdür. Bununla beraber işletmelerin toplumsal hukuki teknik yönlerini ilgilendiren psikoloji sosyoloji, işletme hukuku vb diğer disiplinlerin kendini ilgilendiren yönlerinin incelenmesidir. Dersin İçeriği; İnsan İhtiyaçları ve Ekonomik Faaliyetler, Ekonomi ve Üretim ilişkisi, İşletmenin ekonomik hayat içerisindeki yeri, İşletmelerin Kuruluşu, İşletme maliyetleri, İşletme gelirleri, İşletmenin Verimliliği, İşletmenin Fonksiyonlarıdır EKONOMİ(3+0) Temel iktisadi kavramların ve toplumların temel iktisada problemlerinin öğrenilmesi ve mikro iktisadi faaliyetlerin analiz amaçlanmaktadır. Dersin İçeriği; İktisadın temel kavramları, toplumların ortak ekonomik problemleri, arz-talep, piyasa kavramı ve piyasa 1

2 dengesinin oluşması, devletin piyasalara müdahalesi, tüketici dengesi, üretim ve üretici dengesi, firma dengesidir MATEMATİK (3+0) Dersin amacı; Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilmedir. Yüzde, faiz, ortaklık, karışım ve alaşım, ıskonto hesapları, İkinci derece fonksiyonlar, denklemler, eşitsizlikler, (temel kavramlar, sayılar, çarpanlara ayırma), logaritma konuları işlenecektir TEMEL HUKUK (2+0) Dersin amacı; Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metotların neler olduğunu incelemektir. Dersin İçeriği; Toplumsal düzen kuralları, hukukun diğerlerinden farkı, hukuk kavramının anlamı, hukukun yaptırımları, pozitif hukukun kaynakları, pozitif hukukun bölümleri; Kamu hukuku dalları(anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Vergi Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Yargılama Hukuku), Özel hukuk dalları(medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku), Karma hukuk dalları(medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku)dir MUHASEBE(3+0) Bu dersin amacı; öğrencilere muhasebe fonksiyonu ile ilgili bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu ders ayrıca muhasebe dalında uzmanlaşma amacında olmayan öğrencilerin temel muhasebe işlemlerini kavramasını sağlayacaktır. Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, kavramları, ilkeleri bunların güncel hayatta kullanımı. Ticarette kullanılan belgeler (fatura, sevk irsaliyesi gibi), tablolar (bilânço, gelir tablosu gibi). Tek düzen muhasebe sistemi ve hesapların anlatımı anlatılacaktır TÜRK DİLİ I (2+0) Bu dersin amacı; Dilin tanımını yapmak, dil kültür ilişkisini kurabilmek, dilin millet hayatındaki önemini ayrıca dünya dilleri arasındaki yeri ve önemini, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi ve devrelerini öğretmek, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanlarını göstermek, 2

3 Türkçede sesler ve sınıflandırılması, ses bilgisi ile ilgili kuralları, ses özelliklerini, ses olaylarını, hece yapısını, vurgusunu, yapım eklerini ve cümlenin yapısını öğretmektir. Dersin İçeriği; Dil nedir?,yeryüzündeki diller, Türk Dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler, Seslerin sınıflanılması, Ses Bilgisi ile ilgili kurallar (Ses özellikleri ve ses olayları), Türkçenin hece yapısı, Vurgu, Yapım ekleri, Çekim ekleri, Türkçede cümleler ATATÜRK İLKELERİ VE İNTİLAP TARİHİ I (2-0) Bu dersin amacı; Devlet yapımız ve inkılâp kavramlarının anlatılması ve Atatürk İlkelerinin yorumlanmasıdır. Türkiye ve Türk dünyası, Fransız İhtilali, Osmanlı Islahat hareketleri, Tanzimat, meşrutiyetler, fikir akımları, Trablusgarp, Balkan Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı nın paylaşılmasıyla ilgili anlaşmalar, Mütareke ve Milli Mücadele dönemine Giriş işlenecektir YABANCI DİL I (2+0) Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma anlama, yazma, dinleme ve anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin İçeriği; Elementary(başlangıç) düzeyi gramer konuları olarak günlük temel cümleler, selamlaşmalar, kendini tanıtma, emir cümleleri, sosyal yaşam, restoran havaalanı gibi yerlerde sipariş verme, renkler, saatler, Be(am,is,are),sıfatlar,sorukalıpları(who,which,where,why),sayılar,bağlaçlar,edatlar(in,on,at), geniş zaman,şimdiki zaman,artikeller(a-an.the). (II. Yarıyıl) PAZARLAMA İLKELERİ I (3+0) Dersin hedefi; modern pazarlama yönetimi içinde yer alan pazarlama karması unsurlarının stratejileri ile rekabet stratejileri ve bu stratejilerin uygulamada nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. İşlenen konular; kişisel satış yönetimi, reklam, dağıtım kanalları, perakendecilik ve mağaza yönetimi, pazarlama planlaması ve örgütlenmesi, rekabetçi pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama OPROGRAMLARI II (2+1) Power Point programına giriş, slayt ve sunularla çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, slaytlarda animasyon, sunu görünümleri, slaytlarda renk düzenleri, slaytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarının kullanılması, Excel e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, 3

4 hücre açıklamaları, veri sistemi ile çalışma, grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı, fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubuklarının kullanılması İŞLETME YÖNETİMİ (3+0) Yönetim ve organizasyon kavramı ve tanımları, yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişimi; yönetim düşüncesine bilimsel yaklaşımlar, yönetim, yönetici, müteşebbis ve liderlik, klasik ve neo-klasik yönetim teorileri, modern yönetim teorisi, çeşitli organizasyon yapıları, organizasyon süreci, organizasyon el kitabı ve önemi, yönetimin fonksiyonları (planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim fonksiyonu); post-modern örgütler ve yönetim yaklaşımları; örgütlerde gruplar ve grupların yönetimi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, stres ve örgütsel stresin yönetimi, toplantı yönetimi, vizyon yönetimi, misyon ve yönetimi ve öğrenen organizasyon kavramları İSTATİSTİK (3+0) Uygulamalı istatistiğin temel kavramlarının hem teorik hem de uygulamalı olarak öğretilmesi ve böylelikle verilerin anlam taşıyan birer anahtar konumuna getirilmesi amaçlanmıştır. Tablolar Grafikler, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Dağılımlar, Örnekleme Dağılımları, Tahmin Hipotez Testi, Regresyon Analizi, Endeksler İLETİŞİM(2+0) İnsan davranışını ortaya çıkaran temel etkenler, iletişimin sonuçları, iletişimle ilgili temel ilkelerin işletme ölçeğinde örneklenmesi amaçlanmaktadır. İçerik; Genel Tanım ve Kavramlar, Sosyal Gruplar, Sosyal Yapı ve Normlar, Toplumun Temel Özellikleri, Sosyal Yapı ve Sosyal İlişkiler, Davranış Düzlemi, Sosyal Statü ve Rol, Sosyal Kurum Kavramı, Tanımı Özellikleri ve Fonksiyonları, Kültür Kavramı ve Tanımı Unsurları ve Özellikleri, Kültür Çeşitleri, Bireysel İletişim Kavramı ve Tanımı, Temel Özellikleri, Örgütsel İletişim, Beden Dili, Sosyal Etki ve Uyma, Tutumlar, Önyargılar, Güdülenme Çatışma, Algılama, Liderlik, Öğrenme, Duygusal Zekâ, Uyum Sorunları ve Savunma mekanizmaları, Stres, Davranış Bozukluklarıdır TİCARET HUKUKU(2+0) Dersin Amacı; Ticaret Hukukunun esaslarını ve ilgili terimlerini kavramadır. İçeriği; Ticaret Hukukunun Tanımı, Ticaret Hukukunda Sistemler, Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel 4

5 Kişi Tacirler, Ticaret Sicili, Ticari İş, Tacir, Ticari Defterler, Faiz, Teselsül, Ticaret Unvanı, Marka TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI (3+0) Tüketicilerin satın alma davranışında bulunurken bu kararlarını etkileyen faktörlerin neler olduğu, davranışı istenilen yönde değiştirmek için neler yapılması gerektiği ile ilgili teori ve uygulamaların açıklanması amaçlanmıştır. İçerik; İnsan İhtiyaçları ve Ekonomik Faaliyetler, Tüketim davranışını etkileyen psikolojik, sosyal, kültürel, iktisadi faktörlerdir TÜRK DİLİ- II(2+0) Amaç, İmla kurallarını, kompozisyonla ilgili genel kuralları, anlatım türlerini, anlatım bozukluklarını, cümle bozukluklarını, iyi bir anlatımın niteliklerini, yazılı kompozisyon türlerini öğretmektir. İçerik; İmla kuralları, Noktalama İşaretleri, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, Genel anlatım Bozuklukları, Cümle bozuklukları, İyi bir anlatımın nitelikleri, Anlatım ve çeşitli anlatım bozuklukları, Yazılı kompozisyon türleri (Dilekçe, tutanak, mektup, fıkra, makale, nutuk) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2+0) Dersin amacı; Türk İstiklal Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti, inkılâplar ve Atatürk hakkında bilgiler vermek. Türk gençliğini, ülkesi, milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içinde müşterek hedefler etrafında birleştirmek konusunda bilinçlendirmek. Türk gençliğini, tarihimiz boyunca milletimize hizmet etmiş tarihi şahsiyetler hakkında bilgilendirmektir. Dersin İçeriği; Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a geçmesi ve Türk Milletinin inisiyatifi eline alması, Kongreler, Kuva-yi Milliye ve Düzenli Orduların kurulması, askeri harekâtlar, Saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşması Cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin lağvı. İnkılâplar, Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet in ilk yıllarındaki iç siyasî ve ekonomik gelişmeler, Dış politik gelişmeler YABANCI DİLII (2+0) Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma anlama, yazma, dinleme ve anlama ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin İçeriği; Simple Past Tense, Past Cont.Tense,Simple Past Tense of Be (was-were),when-while,modals ( can-must-have to),adjectives,comparatives,superlatives,present perfect,future tenses (will-be going to) 5

6 (III. Yarıyıl) REKLAMCILIK (3+0) Reklâmcılık gerek sosyo-kültürel gerekse ekonomik açıdan günümüzde etkinliğini giderek arttıran bir sektör durumundadır. Bu bağlamda, reklâm ve reklâmcılığı ilgilendiren tüm kavramların, süreç içinde verilen tüm kararların ve süreçte yer alan tüm kurumların detaylı olarak incelenmesi yapılacaktır. Reklâm kavramı, reklâmın tarihsel gelişimi, reklâmın sosyal ekonomik ve yasal yönü, reklâmcılık kurumları, reklâm ajansı, reklâm araştırmaları, reklâm kampanya planlaması, reklâm uygulamaları, reklâm etkinlik ölçme yöntemleri konularına değinilecektir GLOBAL PAZARLAMA (3+0) Dersin amacı; Uluslararası pazarlamanın, yurtiçi pazarlamadan ayırt edici yönlerinin; pazarlama bileşenleri çerçevesinde belirlenmesi. Rekabet üstü olabilmek için kullanılabilecek politika, strateji ve taktiklerin örnek olaylar üzerinde incelenmesidir. Dersin içeriği; Temel bilgiler ve kavramlar, uluslar arası mal politikaları, uluslar arası fiyatlandırma kararları ve ödeme şekilleri, uluslar arası pazarlamada dağıtım kanallarının seçimi, uluslar arası pazarlamada tutundurma vasıtaları ve kararları, uluslar arası pazarlamada örgütlenme ve kontrol, uluslar arası pazarlama araştırmalarıdır PAZARLAMA ARAŞTIRMASI(3+0) Pazarlama biliminin ana ilkelerini tanımlamak, araştırma tekniklerinin başlıcalarını tanımlamak, araştırma sürecinin basamaklarını belirlemek, metodoloji belirlemek, veri toplama, analiz etmeyi kavratmak, raporlama tekniklerini belirlemek. Pazarlama Araştırması Kavramı; Tanımı; Önemi ve Uygulama Alanları; Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi ve Sınırları; Organizasyon İçindeki Yeri; Araştırma Sürecinin Tanımlanması; Problemin Ortaya Konması; Veri Kaynaklarının Belirlenmesi; Örnekleme; Örnekleme Yöntemleri ve Hataları; Veri Toplamada Kullanılacak Yöntemin Seçimi: Anket, Gözlem, Deney, Projeksiyon, Ölçekleme yöntemi; Verilerin Toplanması, Verilerin dökümü ve analizi: Tek değişkenli ve çok değişkenli analizler; Araştırma Raporunun Hazırlanması; Pazarlama Araştırmasının Türleri PAZARLAMADA İLETİŞİK TEKNİKLERİ (3+0) Dersin amacı çağdaş pazarlama bakış açısının önemini anlatmaktır. Dersin İçeriği; Pazarlama ve İletişim İlişkisi, Pazarlama İletişimi Kavramı ve Özellikleri, Temel Bilgiler; Kavramları ve Günlük Yaşamdan Örnekler Vererek Açıklama; Pazarlama İletişiminin 6

7 Özellikleri; Reklâm, Halkla İlişkiler ve Duyurum, Kişisel Satış, Satış Tutundurma, Kurum Kimliği, Ürün, Marka ve Ambalaj, Dağıtım ve Fiyatın İletişim Boyutu, Doğrudan Pazarlama, Pazarlama İletişiminin Yönetimi; Pazarlama ve Değerlendirmedir SATIŞ YÖNETİMİ (3+0) Dersin amacı; Satış yönetimini tanımlamak, satış yöneticisinin görevlerini ve fonksiyonlarını tanımlamak, müşteri sorunları için profesyonel çözümler üretmektir. Dersin İçeriği,; Satış öncesi hazırlık yapmak, satış sürecini gerçekleştirmek, satış sürecinde krizi yönetmek, satış sonrası hizmetleri takip etmek, satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, doğrudan satış yapmak, dolaylı satış yapmak, satışların mevcut durum analizini yapmak, birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, pazarın fırsat ve tehditlerini tahmin etmek, uzun vadeli stratejik amaç ve hedefler tespit etmek, satış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamak, satışları tahmin etmek, satış kotalarını belirlemek, atışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetmek, birim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, satış elemanı sayısını belirlemek, satış elemanının niteliğini belirlemek, satış elemanının temin edilmesine katkıda bulunmak, bölümleri oluşturmak, uygun örgüt yapısını seçip yetki ve sorumlulukları belirlemek, bölge özelliklerini belirlemek, bölgeye uygun rotayı oluşturmak, satış ekibinin koordinasyonunu sağlamak, satış elemanlarını denetlemektir MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0) Dersin hedefi; müşteri ilişkilerinin hedefi ve önemi ile müşteri memnuniyeti oluşturma yöntemlerini kavratmak ve uygulamaya döndürmek. Müşteri ilişkilerinde toplam kalite yönetimi, müşteri ilişkileri yoluyla değer yaratma, müşteri hizmet kalitesi ve müşteri hizmet sistemi, müşteriyi elde tutma modeli, müşteriyi elde tutma programlarının geliştirilme türleri, kaybedilen müşterilerin kazanılması stratejileri, müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, fokus grupdanışma panelleri ve kritik olay tekniği, müşteri ilişkileri anketi ve kıyaslama metodu, müşteri odaklı değişim süreci, müşteri odaklı kültür değişimi, öğrenen örgüt uygulaması, müşteri odaklı kültür değişim stratejileri ve kültür değişimindeki engeller HALKLA İLİŞKİLER(2+0) Bir iletişim biçimi olarak halkla ilişkiler disiplinine yönelik kavramların tanınması, halkla ilişkilerin işleyiş biçimlerinin açıklanması amaçlanmaktadır. Halkla İlişkilerin Tanımı ve Halkla İlişkiler Karması; Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi; Halkla İlişkilerde 7

8 Meslekleşme ve Temel İlkeler; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Organizasyonu; Kurum İçi Halkla İlişkiler; Halkla İlişkilerde Araştırma; Halkla İlişkilerde Kampanya Planlaması; Halkla İlişkilerde Uygulama; Halkla İlişkilerde Değerleme; Halkla İlişkilerde kullanılan İletişim Araçları ve Medya İlişkileri; Örnek Olaylar ve Çözüm Yolları ele alınacaktır SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ (3+0) Mesleği ile ilgili yayınları takip etmek, kurs ve seminerlere katılmak, satış sürecinde kullanılan paket programların analizi ve seçimi, satış elemanlarının oryantasyonunu sağlamak, satış elemanlarının eğitimini sağlamak, çalışanların kongre, seminer, panel gibi faaliyetlere katılımını sağlamak, satış elemanlarının motivasyon ihtiyacını belirlemek ve motivasyonu sağlamak, performans kriterlerini belirlemek ve ölçmek, performans ölçüm sonuçlarına göre gerekenleri yapmak, çalışanların kariyer basamaklarını belirlemek, çalışanlara kariyer yolu oluşturabilecek koçluk ve mentorluk sistemini oluşturmak, etik kurallara uygun davranmak, etik kurallara uygun davranılmasını sağlamak, sosyal gelişmeleri incelemek, sosyal olayları yorumlamak, stresi yönetmek, zamanı yönetmek TİCARİ BELGELER (2+0) Ticari açıdan işletmeler, Ticarette kullanılan belgeler, Vergiler, Vergi mükellefliği, Vergi Dairesi, SGK, Bölge Çalışma Müdürlüğü, Belediyeye vb karşı yükümlülükler, Pimler ve hesaplanması, aylık prim belgesinin doldurulması, ücret hesaplaması ve ücret bordrosunun doldurulması, belgelerdeki vergilerin hesaplanması, belge örnekleri, çözümlü örnekler, beyanname çeşitleri, muhtasar beyanname (IV. Yarıyıl) PARAKENDE( YÖNETİMİ3+0) Perakendeci işletmeleri sınıflandırmak ve yer türlerini saptamak, perakendeci işletmelerin özelliklerini saptamak, perakendeci işletmelerin mağaza düzeni hakkında bilgi elde etmek, perakendeci işletmenin finansal bilgilerini elde etmek, kategori yönetiminin oluşturulmasına katkıda bulunmak, ürün çeşitlendirme planlama sürecine katkıda bulunmak, perakende satın alma sistemlerini saptamak, perakendeci işletmenin fiyatlandırma yönteminin seçimine katkıda bulunmak, perakendeci işletmenin iletişim yöntemleri ve bütçesini belirlemek, perakende iletişim programının planlanması konusunda katkı sağlamak. 8

9 İHRACAT TEKNİKLERİ (3+0) Ders kapsamında dış ticaretin tanımı, yapılma nedenleri dış ticaret politikasının kapsamı, küreselleşme ve dış ticaret ilişkisi, bölgesel entegrasyonlar, kambiyo ve gümrük mevzuatı, dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, ihracat ve ithalat kavramları ve çeşitleri, dış ticaret işlemlerinde teslim şekilleri, ödeme şekilleri teorik olarak verilir. Ayrıca konuyla ilgili örnek olaylar anlatılarak konuların pekiştirilmesi sağlanır SATIŞ SAHA PLANLAMASI (2+0) Kişisel hazırlık yapmak, iş planı yapmak, satış organizasyonu için gerekli dokümanları hazırlamak, satış ekibi ile günlük toplantılar ve iş dağılımı yapmak, toplantı gündemini belirlemek, toplantı için katılımcılara bilgi vermek ve toplantı mekanını hazırlatmak, gündeme uygun şekilde hazırlanarak toplantıyı gerçekleştirmek, birimin hangi dönemde ne kadar çalışana ihtiyaç duyacağını öngörülmemek, çalışanların hangi dönemde izin kullanacakları hakkında bilgi elde etmek, işlerin aksamayacağı şekilde personel izin planlamasını yapmak, teşhir ve tanzim mekanlarını düzenlemek, fuar stantlarını düzenlemek, çalışma alanını ergonomik şekilde düzenlemek, gerekli olan birincil ve ikincil verileri toplamak, birincil ve ikincil veri analiz etmek ve yorumlamak, kurum yapısına uygun yazılı raporları hazırlamak ve üst yönetime sunmak, dosyalama ve arşivleme takibini yapmak ARAŞTIRMA YÖNTET TEKNİKLERİ (2+1) Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar, Bilim ve Bilimsel Araştırma, Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma, Nedensellik, Betimleme Yöntemi, İçerik Analizi, Alan Araştırması, Örneklem Seçme Mantığı, Değerlendirme Araştırmaları, Açıklama Modeli, Tarihi/Karşılaştırmalı Yöntem, Araştırma Önerisi, Rapor Yazma ve Sunuş, Etik İhlaller ve İntihal, Kaynakça Hazırlama, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ(2+0) Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı. Tedarik Zinciri Yönetiminin Temelleri: Fiziksel Tedarik (inbound). Üretim ve Dahili İşlemler. Fiziksel Dağıtım (outbound) ve Dağıtım Kanal Yönetimi. Tedarik Zincirlerinde Rekabet Avantajının Elde Edilmesi. Tedarik Zincirinde Arz ve Talep Planlaması. Tedarik Zincirinde Belirsizlik ve Ölçek Ekonomisinin Yönetilmesi. Tedarik Zincirinde Şebeke Tasarımı. Tedarik Zincirinde Operasyonel Konular. Tedarikçi İlişkileri Yönetimi. Tedarikçi Hayat Eğrisi. Tedarikçi Seçimi. Tedarikçi İlişkileri. Örgütsel İletişim. 9

10 Satınalma Organizasyonu, Yapı ve Süreçler. Satınalma ve Pazarlık Yönetimi; Taktik ve Stratejiler. Tedarikçi Değerlendirme Teknikleri. Tedarikçi Kalite Yönetimi Sistemi. Tedarikçi Sertifikasyon Program Örnekleri. Tedarikçi Geliştirme Politikaları. Tedarikçi Denetimi. Tedarik Zinciri Koordinasyonu ve Sözleşmeler. Tedarik Zincirinde Entegrasyon. Tedarik Zinciri Yönetiminde Performans Ölçümlemesi ve SCOR Modeli. Tedarik Zinciri Yöneticisi Kimdir? Tedarik Zincirinde Taşıma ve Lojistik Yönetimi. Üretici ve Lojistik İşletmesi İle İlişkiler. Küresel İşletmeler ve Tedarik Zinciri Yönetimi Vaka Çalışmaları PAZARLAMA MEVZUATI (2+0) Sözleşme çeşitleri, ayıplı mal ve hizmet,ayıp çeşitleri,ayıbın ihbarı,tüketicinin ayıplı mal ve hizmet karşısındaki seçimlik haklar,seçimlik hakları sınırlandıran hususlar,tüketici sorunları hakem heyeti, tüketici mahkemeleri,satıcının ayıplı mala karşı sorumlulukları,etiket,garanti belgesi,tanıtma ve kullanım kılavuzları, taksitli satışlar,tüketici kredileri,rekabetin korunması,aldatıcı reklamlar,idari ve cezai tedbirler BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2+1) İnternetin tanımı, internette kullanılan terimler, web sayfası hazırlama, internet ve kariyer, e-posta gönderimindeki hususlar, Outlook programı kullanılarak e-posta yönetimi, arama motorlarının kullanılması, arama yaparken kullanılan teknikler, sunu teknikleri, slayt ve sunularla çalışma ELEKTRONİK PAZARLAMA (2+0) Dersin amacı; Farklı pazarlama çeşitlerinin çıkmasına neden olan değişim, küreselleşme, teknoloji, bilgi toplumu gibi temel etkenlerin belirlemesi. Elektronik pazarlama çeşitlerini kavrayabilme, birbiri ile farklarını ayırt edebilme. Türkiye ve dünyadaki elektronik pazarlama uygulama örneklerini stratejileri ile birlikte açıklayabilmektir. Dersin içeriği; Değişim Yönetimi, Bilgi Toplumu, Teknoloji Yönetimi ve Küreselleşme ile ilgili temel bilgiler ve kavramlar, Viral Pazarlama, Yenilik Pazarlaması, İzinli Pazarlama, Demarketing, Gerilla Pazarlama, Reverse Pazarlama, Değer Pazarlaması, Sosyal Pazarlama, Yeşil Pazarlama, Post modern Pazarlama, Siber Pazarlama, İlişki Pazarlaması, Senkronize Pazarlamadır. 10

11 KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMLERİ(2+0) Kalite kavramı, Sandart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve standartları, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli MARKA YÖNETİMİ (2+0) Derste, Marka kavramı, marka tescili, marka ile ilgili kararlar, marka ismi seçimi, marka konumlandırma, marka değeri, marka stratejileri gibi konular ele alınmaktadır. Markanın, bütünleşik pazarlama stratejileri çerçevesindeki rolü. Marka nedir; neden önemli bir bileşendir; tüketiciler nezdinde neyi temsil eder ve kurumların onları doğru olarak yönetebilmeleri için ne yapmaları gerekir? Marka değeri nasıl yaratılır, nasıl ölçümlendirilir ve küresel iş geliştirme fırsatları çerçevesinde nasıl kullanılır? Marka simülasyonları ve örnek çalışmalar. 11

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 I.DÖNEM 5129131-5130131 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU LOJİSTİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM I.DÖNEM (5139161/5140161) OFİS PROGRAMLARI- I (2+1) Bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayarın

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS ĠÇERĠKLERĠ I.DÖNEM 5131161-5132161

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS ĠÇERĠKLERĠ I.DÖNEM 5131161-5132161 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS ĠÇERĠKLERĠ I.DÖNEM 5131161-5132161 GENEL MUHASEBE-I (4+0) Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİFATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL DERSİN

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ

MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ 1. YIL I. Yarıyıl ISL 111 Temel Hukuk Bu ders kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri

T.C Cumhuriyet Üniversitesi Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Programı Ders İçerikleri I.SINIF I.YARIYIL DERSLERİ ENF1011 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI (2-0-2) Bilgisayarın donanımları, klavyenin kullanımı, fare ve diğer bilgisayar birimleri, işletim sistemleri, veri ekleme ve silme

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ 1.YARIYIL Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Batıda Aydınlanma ve Sanayileşme süreci onun sosyal

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ I.DÖNEM 5137161 5138161 GENEL İŞLETME (2+0) ATKS :2 İş fikri geliştirme süreci,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ŞAPHANE MESLEK YÜKSEKOKULU-BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI DERS PLANI VE DERS İÇERİKLERİ. 1. Dönem Dersler Ders Adı Zorunlu / Seçmeli Kredi AKTS SINIF DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Zorunlu 2 2 1 1 Türk Dili I Zorunlu 2 2 1 1 Yabancı Dil I Zorunlu 2 2 1 1 Protokol ve Sosyal Davranış

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU I.DÖNEM KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FATMA ŞENSES SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2404146-2452146 GENEL MUHASEBE I (3+1) MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 2014-2015 DERS İÇERİKLERİ

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU A - BÜRO YÖNETĠMĠ VE YÖNETĠCĠ ASĠSTANLIĞI PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü BYA-101 İletişim 2 0

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı