6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti"

Transkript

1 Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin de son günlerde durmadan kimyasal silah vurgusu yapmasý askeri operasyon ihtimalini yükseltiyor. NATO tarafýndan Türkiye ye gönderilmesine karar verilen üç Patriot füze savunma sisteminden ikisini gönderecek olan Almanya, bu konuda ilk kararýný bugün verdi. Olaðanüstü toplanan bakanlar kurulu, iki Patriot bataryasýyla birlikte 400 Alman askerinin Türkiye ye gönderilmesini kararlaþtýrdý. Her bir batarya için 85 askerin Türkiye ye gönderilmesi gerektiði halde, asker sayýsýnýn 400 olarak açýklanmasý, NATO tarafýndan Türkiye-Suriye sýnýrýna gönderilecek AWACS uçaklarýna baðlandý. 6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Aralarýnda Ankara da okuyan tutuklu 13 Týp Fakültesi öðrencisinin de bulunduðu 47 saðlýk öðrencisi, 6 ay sonra bugün sabah hakim karþýsýna çýktý. 6 Haziran 2012 tarihinde, 6 kentte KCK operasyonlarý çerçevesinde gözaltýna alýnan Kürt öðrencilerin duruþmasý 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde, bu mahkemenin salonu olmadýðý için 12. Aðýr Ceza Mahkemesi Duruþma Salonu nda baþladý. Öðrenciler, aileleri ve demokrasi güçleri sabah saatlerinde Adliye Sarayý önünde buluþtu Eðitim haklarý ellerinden alýnan öðrencilerle dayanýþmak amacýyla sabah saat: 09:00 dan itibaren, ellerinde çeþitli dövizlerle Ankara Adliye Sarayý önünde toplanmaya... 2 DE Nevþehir in Gülþehir ilçesine baðlý Yüksekli köyü, kuduz vakasý nedeniyle karantinaya alýndý. Geçtiðimiz günlerde Gülþehir ilçesine baðlý Yüksekli köyünde bir köylü, tilki tarafýndan ýsýrýlan ineðinin durumundan þüphelenip Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne bilgi verdi. Köye gelen yetkililerin aldýklarý numuneler sonucunda inekte kuduz vakasý tespit edildi. Olayýn ardýndan köy karantinaya alýndý. Köy muhtarý Hayati Öztürk, kuduz vakasýnýn ardýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkililerinin köylerindeki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarý aþýladýðýný ve köylerindeki ahýrlarda bulunan hayvanlarýn dýþarýya çýkarýlmasýnýn yasaklandýðýný kaydetti. Nevþehir Belediyesi tarafýndan Ýbrahim Paþa Mahallesi nde yapýmý 36 bin metrekarelik kapalý inþaat alanýn alan üzerinde gerçekleþtirilen Modern Pazaryeri, 9 Aralýk 2012 Pazar günü, hizmete giriyor. Oyun ne tuhaf, aslýnda amacý yalnýzca kar elde etmek olan ticari bir faaliyeti ifade özgürlüðü, sanat, yaþam tarzýna müdahale gibi itirazlarla iktidara karþý korumak yine gelip sola düþüyor. Gücünü temerküz ettirmiþ ceberut bir erkin, halkýn baþýna baþka bir þekilde tebelleþ olmuþ bir musibetle kavgasýnda saf tutmak durumunda kalýyoruz. Tarýmsal Biyoteknoloji ürünleri olan Genetik Yapýsý Deðiþtirilmiþ Organizmalý (GDO lu) Gýda ve Yemler, 8 Aralýk Cumartesi günü Eskiþehir de tartýþýlacak. Seksenden fazla kurumsal üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeþitlilik, insan ve hayvan saðlýðýný koruma mücadelesini, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmalarýný sürdüren, Çiftçi-Sen in de bileþenleri arasýnda bulunduðu GDO ya Hayýr Platformu, Eskiþehir Tepebeþý Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikte Eskiþehir halkýyla buluþacak.

2 Cumhurbaþkaný Gül, Sivas katliamýnýn, hadise baþlýðýyla yeniden soruþturulmasýný istedi. Baþtan belirteyim ki; Bu giriþim kesinlikle yeni bir aklama giriþimi! AKP nin, Erdoðan ýn ve son olarak Gül ün de niyeti Madýmak katliamý nezdinde siyasal Ýslamý aklamak! Sivas sanýklarýný savunanlarýn neredeyse tamamýnýn bugün AKP de ve devlette önemli görevlere gelmesi, katillerle ilgili zamanaþýmý kararýndan sonra Erdoðan ýn hayýrlý olsun temennisi, Akit Gazetesi nin mezarlar açýlsýn, yeni otopsi yapýlsýn kampanyasý ve 19 yýldýr katliamýn asýl maðdurlarýnýn sesini bir türlü duymayan Gül ün BBP li Belediye Baþkaný öncülüðündeki 114 derneðin sesini hemen duymasý ve Devlet Denetleme Kurulu na talimat vermesi bunu gösteriyor * * * 1993 yýlýnda ilçeler hariç Sivas þehir merkezinde yaklaþýk 240 bin kiþi yaþýyormuþ. (1990 sayýmýna göre kiþi) Polis kayýtlarýna göre, merkezde yaþayan bu 240 bin kiþinin tam 15 bini (yazý ile on beþ bin kiþi) Madýmak Oteli nin önündeki gösteriye katýlmýþ. Yani bu, þu anlama geliyor: Madýmak Oteli içindekilerle birlikte yakýldýðýnda, çocuklar, kadýnlar ve Aleviler bu sayýdan düþüldükten sonra en kötümser rakamla Sivas merkezde yaþayan her 10 Sivaslý dan biri bu yakma eylemine ortak olmuþtur! Ama bizzat yakarak ama gösteriye katýlarak ama alkýþlayarak Ýþin doðrusu bu gerçeði görmek için uzun araþtýrmalara gerek yok. Televizyonlarda onlarca kez gösterilmiþ, birçok belgeselde yer almýþ görüntüleri izlemek yeterli. Tekbir sesleri ile yakýn ula yakýn çýðlýklarý iç içe... Baþkaca bir belgeye veya yoruma ihtiyaç yok. Görüntüleri izleyince gerçek bütün korkunçluðuyla orta yerde duruyor: Tam bir vahþet! 1993 de Demirel ve Çiller den baþlayarak, Erdoðan a ve Abdullah Gül e kadar bu ülkenin bütün yöneticileri bunu biliyor mu? Evet, tereddütsüz biliyorlar Dönemin Sivas Belediye Baþkaný Temel Karamollaoðlu ndan, þimdiki Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp e kadar bunu biliyorlar mý? Tereddütsüz; Evet biliyorlar! Ancak, bütün yöneticiler bunu bildiði için, ýsrarla gerçeklerle yüzleþmekten kaçýyorlar. Erdoðan la bazý söylem farklarý ortaya çýktýðý için Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e baþka misyonlar biçilmeye çalýþýlsa da Gül de bu gerçekten kaçtýðý için insanlýk tarihinde katliam olarak yerini almýþ bir büyük katliama bilinçli olarak hadise ya da olay demeyi tercih ediyor! Ancak, katliama katliam diyememek yalnýzca Gül e özgü bir durum deðil. Bu ülkenin bütün yöneticileri, bürokratlarý da ayný þeyi yapýyor. Sivas Belediye Baþkaný da Sivaslýlarýn önemli bir bölümü de Çünkü bu ülke katliamlara bile katliam diyemeyenler topluluðu gibi bir ruh haline sahip. Bütün güzellikleri kendine, bütün kötülükleri baþkasýna yazýyor. O yüzden hiçbir siyasi cinayet aydýnlanmýyor, o yüzden resmi tarihte biz hep muhteþem oluyoruz! Böyle olunca kendi yalanýmýza kendimiz de inanýyoruz. Sivas ý bin yýllýk kültürün temsilcisi, insan sevgisinin temsilcisi bir memleket olarak tarif eden Belediye Baþkaný için 3-4 Eylül 1978 de Ali Baba Mahallesi nde yaþan saldýrýlar da, 2 Temmuz 1993 katliamý da dýþ güçlerin iþi. Hadi bin yýllýk kardeþlik edebiyatýný, kýz aldýk, kýz verdik, etle týrnak gibiyiz yalanlarýný tartýþmayalým ama nereye kadar? Kuþkusuz katliamlarda dýþ güçlerin parmaðý mutlaka var, ancak Maraþ ta, Malatya da, Sivas ta katliamlarý bizzat yapanlarýn tereddütsüz iç güçler olduðu da fotoðraf karelerinde, televizyon ekranlarýnda çok net deðil mi? Evet, dýþ güçler hep vardý, bu ülkede solcular iktidar olamadýðý sürece de hep olacak ancak bu gerçeði öne sürerek koca bir kentin günahýný da kimse bunun arkasýna saklayamaz. 2 Temmuz 1993 te Madýmak Oteli önünde toplanarak oteli yakanlar arasýnda ya da yakýn ula yakýn diye alkýþlarla ve tekbirle teþvik edenler arasýnda her 10 Sivaslý dan birinin olduðunu kimse artýk saklamamalý. Bu gerçekle yüzleþmek ve öncelikle orada katledilenlerin ailelerinden özür dilemek yeni bir yargý sürecini ve dolayýsýyla katliam üzerindeki bütün soru iþaretlerinin de bir bir çözülmesini beraberinde getirir. Gerçeklerden kaçarak ve katliamlara da hadise diyerek ancak katiller aklanýr. Lafý evirip çevirmeye gerek yok: Sivas la ilgili gerçek bir soruþturma ve yargýlama için, Demirel den Çiller e, Gazioðlu ndan bütün SHP li bakanlara kadar herkes sorgulanmalýdýr. Ancak bu sorgunun bir yanýnda mutlaka Sivas katliam davasýnýn müdahil avukatlarý, Alevi kuruluþlarý ve Madýmak ta çocuklarý yakýlan aileler olmalýdýr! Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK 06-Aralýk ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Aralarýnda Ankara da okuyan tutuklu 13 Týp Fakültesi öðrencisinin de bulunduðu 47 saðlýk öðrencisi, 6 ay sonra bugün sabah hakim karþýsýna çýktý. 6 Haziran 2012 tarihinde, 6 kentte KCK operasyonlarý çerçevesinde gözaltýna alýnan Kürt öðrencilerin duruþmasý 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde, bu mahkemenin salonu olmadýðý için 12. Aðýr Ceza Mahkemesi Duruþma Salonu nda baþladý. Öðrenciler, aileleri ve demokrasi güçleri sabah saatlerinde Adliye Sarayý önünde buluþtu Eðitim haklarý ellerinden alýnan öðrencilerle dayanýþmak amacýyla sabah saat: 09:00 dan itibaren, ellerinde çeþitli dövizlerle Ankara Adliye Sarayý önünde toplanmaya baþlayan öðrenciler, aileleri ve Ankara demokrasi güçleri, duruþma baþlamadan önce, saat: da burada bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdiler. Yargýlanan Kürt öðrencileriyle dayanýþmak için gelen kurum temsilcileri, BDP ve CHP milletvekilleri duruþmaya katýlarak davayý izledi Dayanýþma için gelen kurum ve bireyler arasýnda; HDK temsilcileri, TTB, KESK, TMMOB, DÝSK, Halkevleri, ÝHD, TÝHV yönetici ve temsilcileri, BDP milletvekilleri; Sebahat TUNCEL, Aysel TUÐLUK, Sýrrý SAKIK, Sýrrý Süreyya ÖNDER, Ýdris BALÜKEN, Ayla AKAT, Nursel AYDOÐAN ile CHP milletvekilleri; Aytuð ATICI, Nurettin DEMÝR, Sezgin TANRIKULU, Ýlhan CÝHANER, Veli AÐBABA, Özgür ÖZEL, Hülya GÜVEN, Candan YÜCEER, Muharrem IÞIK, Ayþe ESER DANIÞOÐLU, Orhan DÜZGÜN ve yazar Temel DEMÝRER vardý. Adliye Sarayý önünde konuþanlar; AKP nin saldýrýlarýnýn kendilerini yýldýramayacaðýný, mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdiler Basýn açýklamasýnýn ilk konuþaný KESK e baðlý SES Genel Baþkaný Çetin ERDOLU oldu. Geleceðin saðlýk öðrencilerinin bugün içeride olduðunu, onlarýn halkýn saðlýk haklarýný savunduklarý için cezaevine atýldýklarýný belirten ERDOLU, egemenlerin onlardan korktuklarý için cezaevine attýklarýný, ancak butür saldýrýlarýn demokrasi güçlerini yýldýramayacaðýný, mücadeleyi sürdüreceklerin belirtti. TTB baþkaný AKTAN, öðrenciler saðlýk hakký için nasýl mücadele edilmesi gerektiðini öðretti Ýkinci sýrada konuþan ise Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez Konseyi Baþkaný Özdemir AKTAN idi. Öðrencileri almaya geldiklerini söyleyerek konuþmasýna baþlayan AKTAN, öðrencilerin tutuklanmasýný kabul etmediklerini, çünkü onlarýn kendilerine saðlýk hakký için nasýl mücadele edilmesi gerektiðini öðrettiklerini söyledi. AKTAN, saðlýk politikalarýnýn yanlýþ olduðunu savunduklarý için öðrenciler cezaevlerine atýldý Bu ülkede saðlýk hakkýný aramanýn suç olduðunu belirten AKTAN, bu öðrencilerin saðlýk politikalarýnýn yanlýþ olduðunu savunduklarý için cezaevine girdiklerini, saldýrýlarýn mücadelelerini engelleyemeyeceðini, demokrasi ve hak alma mücadelesinde örnek olan bu mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Kendisi de Tabip olan CHP Milletvekili Aytuð ATICI, AKP nin toplumun tüm muhalif kesimlerine dönük saldýrýlarýný sürdürdüðünü belirtti. Týp Fakültesi nde hocalýk yapan CHP milletvekili Nurettin DEMÝR ise, tutuklu öðrencileri özgür býraktýracaklarýný ve onlara hekim önlüðü giydireceklerini söyledi. Öðrencilerin temsilcisi ÇALIÞÇI, arkadaþlarýmýza dönük operasyon sýradan deðil, siyasi Týp Fakültesi öðrencileri adýna açýklamaya yapan Akif ÇALIÞÇI, saðlýk ve týp öðrencilerine yönelik 6 Haziran da gerçekleþtirilen operasyonlarýn siyasi olduðunu, KCK adý altýnda sürdürülen diðer operasyonlardan farksýz olduðunu söyledi. ÇALIÞÇI, barýþ olmadan saðlýk olmaz, hem barýþa hem de saðlýk hakkýmýza sahip çýkacaðýz Barýþýn saðlýðýn olmazsa olmazlarý arasýnda bulunduðunu belirten ÇALIÞCI, barýþ olmadan saðlýðýn olamayacaðýný hatýrlatarak, saðlýk ve Týp Fakültesi öðrencileri olarak hem barýþ istemeye, hem de saðlýk haklarýna sahip çýkmaya devam edeceklerini kaydetti. Tutuklu öðrencilerin adlarý okundu, gökyüzüne beyaz balonlar salýverildi Yapýlan kýsa konuþmalarýn devamýnda tutuklu öðrencilerin adlarý bir bir okundu, her isim okunmasýnýn ardýndan, ÖZGÜR BIRAKILSIN diye haykýrýldý. Basýn açýklamasý eylemi çok sayýda beyaz balonunun gökyüzüne salýverilmesiyle son buldu ve dayanýþma için gelen kurum temsilcileri duruþmayý izlemek üzere Adliye Sarayý önünden ayrýldýlar. Prof. Dr. Nejla KURUL, verdiði temsili dersle týp öðrencileriyle dayanýþmasýný sürdürdü Duruþma devam ederken Adliye Sarayý önündeki bekleyiþ çekilen halaylar ve Prof. Dr. Nejla KURUL un verdiði temsili dersle sürdü. KURUL un dersi; nasýl bir üniversite istiyoruz, geleceðe nasýl bakýyoruz vb. sorularýnýn yanýtlarýný içeriyordu. Öðleye doðru baþlayan duruþmada mahkeme heyeti Anadilde savunma talebini reddetti Duruþmayý izleyenlerden alýnan bilgilere göre; kimlik tespiti esnasýnda 6 öðrencinin anadilde savunma talebinde bulunduklarý, savcýnýn sanýklarýn kendilerini anlatabilecek kadar Türkçe bilmelerine karþýn TBMM deki bu konuda yapýlan son düzenlemelere iþaret ederek kararý mahkemenin takdirine býraktýðý, mahkeme baþkanýnýn ise sanýklarýn eðitim durumlarýyla birlikte yaptýðý deðerlendirmede hepsinin Türkçeyi bildiðini düþünerek Anadilde Savunma taleplerini reddettiði öðrenildi. Öðrencilerin avukatlarý asýlsýz, uydurma ve komik iddialarla maðdur edilen müvekkillerinin Anadilde savunma taleplerinin bir hak olduðunu yineledi Öðrencilerin avukatlarýnýn savunmalarýnda, 6 aydan beri asýlsýz, uydurma ve komik iddialarla hapishanede tutuklu bulunan gençlerin fazlasýyla maðdur edildiðini belirttiði, Anadilde savunma talebinin bir hak olduðunu söylediði, bu hakkýn tanýnmamasýnýn öðrencilere dönük bir ayrýmcýlýðýn yansýmasý olduðunu bildirdikleri öðrenildi. Tutuklu 13 öðrenci hakkýnda tahliye kararý çýktý Ýlerleyen akþam saatlerinde kararýný veren mahkemenin, 13 tutuklu öðrenci hakkýnda tahliye kararý verdi. Öðrencilerle ilgili iddialar suç içermediði gibi ciddiye alýnacak türden de deðildi Öðrenciler; Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Týp Fakültelerinde öðrenim görürken gözaltýna alýnmýþlar, Ankara da 16 saðlýk örgütünce 13 Mart ta gerçekleþtirilen, Çok Ses Tek Yürek Mitingine katýlmak, saðlýk taramasý yapmak, üniversitede Sicko filmini göstermek gibi faaliyetlere katýldýklarý için tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilmiþlerdi. 5 Aralýk 2012

3 Yücel Özdemir Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin de son günlerde durmadan kimyasal silah vurgusu yapmasý askeri operasyon ihtimalini yükseltiyor. NATO tarafýndan Türkiye ye gönderilmesine karar verilen üç Patriot füze savunma sisteminden ikisini gönderecek olan Almanya, bu konuda ilk kararýný bugün verdi. Olaðanüstü toplanan bakanlar kurulu, iki Patriot bataryasýyla birlikte 400 Alman askerinin Türkiye ye gönderilmesini kararlaþtýrdý. Her bir batarya için 85 askerin Türkiye ye gönderilmesi gerektiði halde, asker sayýsýnýn 400 olarak açýklanmasý, NATO tarafýndan Türkiye-Suriye sýnýrýna gönderilecek AWACS uçaklarýna baðlandý. Böylece, NATO nun önümüzdeki aylarda Patriotlarýn yaný sýra AWACS savaþ uçaklarýný da Türkiye ye göndermeyi gündeme getireceði tahmin ediliyor. Türkiye ye gönderilecek Alman askerlerinin görev süresi bir yýl olarak belirlendi. Bir yol sonra NATO nun talebi üzerine askerlerin bölgede kalmasý talep edildiðinde, yeniden hükümet tarafýndan karara baðlanacak. Hükümetin 170 deðil de 400 askerin Türkiye ye gönderilmesine karar vermesi Alman basýný tarafýndan sürpriz olarak deðerlendirildi. AWACS HAZIRLIÐI MI? Hükümete yakýn kaynaklar tarafýndan basýna verilen bilgiye göre 400 askerin 220 si Patriotlar için gönderilirken, 50 asker de AWACS uçaklarý için gönderiliyor. Geriye kalanlar yedek ve ihtiyaç duyulduðu durumlarda gönderilecek. NATO bünyesindeki AWACS larýn önemli bir bölümünü Alman ordusu kullanýyor. Irak iþgali sýrasýnda da Alman askerlerinin kullandýðý AWACS lar Konya ya gönderilmiþti. Patriotlarýn en kýsa süre içerisinde Türkiye ye gönderilmesi beklenirken, hangi kentlere kurulacaklarý ise henüz belirlenmedi. MECLÝS HAFTAYA KARAR VERECEK Federal Hükümet tarafýndan Türkiye ye 400 askerin gönderilmesiyle ilgili alýnan karar haftaya mecliste görüþülecek ve nihai olarak karara baðlanacak. 12 Aralýkta mecliste ilk görüþmesi yapýlacak Patriotlar için oylama 14 Aralýk Cuma günü yapýlacak. Hükümet partileri CDU/CSU ve FDP nin yaný sýra anamuhalefet partisi SPD lehte oy kullanacak. Yeþiller Partisi nden bazý vekillerin de destek vermesi bekleniyor. Sol Parti ise Patriot ve asker göndermeye karþý oy kullanacak. Ayný gün Türkiyeli ve Alman savaþ karþýtlarý meclis binasý önünde bir protesto gösterisi düzenleyecek. TÜRKÝYE ATEÞLE OYNUYOR, ALMANYA BENZÝN DÖKÜYOR Hükümetin 400 asker ve Patriotlarý Türkiye ye göndermesi nedeniyle aldýðý karara tepki gösteren Sol Parti Meclis Grubu Uluslararasý Ýliþkiler Politikasý Sözcüsü Sevim Daðdelen, Öyle anlaþýlýyor ki, hükümet 400 askerle Suriye ye yönelik yapýlacak bir saldýrýya katýlmak istiyor. Türkiye hükümeti zaten askeri müdahale için yeþil ýþýk yakmýþtý. Türkiye de ve Almanya da halkýn büyük bölümü savaþa karþý olduðu halde, bütün iþaretler savaþý gösteriyor. Bu ortamda Türkiye hükümeti, ittifak dayanýþmasý adý altýnda askeri olarak destekleniyor dedi. Daðdelen, hükümeti ve milletvekillerini halkýn barýþ isteðine kulak vermeye davet ederek, Türkiye ye asker göndermeye karþý oy kullanmalarýný istedi. TÜRKÝYE NÝN ÝHTÝYACI PATRÝOT DEÐÝL BARIÞTIR NATO nun Türkiye ye füze savunma sistemi Patriotlarý göndermesine tepki gösteren Demokratik Ýþçi Dernekleri Federasyonu (DÝDF), savaþý körükleyen giriþimlere karþý Almanya da yaþayan herkesi duyarlý olmaya çaðýrdý. DÝDF Genel Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: NATO tarafýndan Türkiye ye gönderilecek Patriotlarýn hem Alman ordusuna ait olmasý hem de Ramstein den komuta edilmesi, bu ülkede yaþayan savaþ karþýtlarýný özel olarak ilgilendiriyor. Türkiye yi koruma adý altýnda, Suriye ve Ýran ý askeri baský altýna alma ve bölgedeki savaþý daha da týrmandýrma amacýyla Türkiye nin güney sýnýrýna yerleþtirilmesi planlanan Patriotlarla birlikte çok sayýda Alman askeri de gidecek. Yýllardýr Afganistan daki Alman askerlerinin geri çekilmesini talep eden ve bu temelde yapýlan eylemlerde yerini alan Federasyonumuz, Alman askerlerinin Türkiye ye gönderilmesine de karþý çýkýyor. Çünkü, Patriotlarýn Türkiye ye gönderilmesi barýþ deðil, savaþ ve istikrarsýzlýk anlamýna geliyor. Bölgede daha fazla istikrarsýzlýk ve çatýþma, ne Türkiye ne Suriye ne de Almanya da yaþayan halklarýn, emekçilerin yararýnadýr. Bu nedenle bölgede büyük çatýþmalara yol açmadan, bu savaþ politikalarýndan vazgeçilmelidir. NATO ve Federal Hükümet, Türkiye ye Patrotlarý ve askerleri gönderme planlarýný durdurmalýdýr. DÝDF tarafýndan yapýlan açýklamada devamla, Türkiye ye Patriotlarýn Almanya dan gönderiliyor olmasý, biz Türkiye kökenli göçmenleri de yakýndan ilgilendiriyor. Türkiye-Suriye gerilimi ve bu bunun yol açtýðý bölgesel sorunlarý Alman halkýna anlatarak, onlarýn geliþmeleri doðru bir þekilde öðrenmesini saðlayabiliriz. Yýllardýr savaþ karþýtlarýnýn oluþturduðu birliklerde yerel ve merkezi düzeyde yer alan Federasyonumuz, geliþmeleri Alman savaþ karþýtlarýna en doðru ve hýzlý bir þekilde aktarmanýn çabasý içerisinde. Önümüzdeki dönemde iþgal planlarýna ve Alman askerlerinin Türkiye ye gönderilmesine karþý bu ülkenin savaþ karþýtlarýyla gücümüzü daha fazla birleþerek hareket edeceðiz. Çünkü Türkiye bugün, Patriotlara ve silahlanmaya deðil, barýþa ihtiyaç duymaktadýr. Ama ne var ki mevcut hükümet barýþtan çok savaþ propagandasý yapýyor, bu temelde adýmlar atýyor. Hem Almanya da hem de Türkiye de halkýn büyük bir bölümü Suriye ye ve Ýran a askeri bir müdahaleye karþýdýr. Hükümetler de bu barýþ sesine kulak vermek durumundadýrlar. Biz de bu sesi büyütmek için, Türkiye kökenli göçmenler olarak, Patriotlarýn ve Alman askerlerinin Türkiye ye gönderilmesine karþý yapýlacak etkinliklerde ve eylemlerde yerimize alacaðýz. Bu amaçla herkesi, barýþ talebini daha güçlü seslendirmeye; 14 Aralýk Cuma günü Berlin de Federal Meclis önünde yapýlacak gösteriye katýlarak güç vermeye çaðýrýyoruz denildi.(evrensel) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN üzere otomobiller yolda kaldý. Zinciri olan sürücüler zincirlerini takarak yola devam ederken, zinciri olmayanlar beklemek zorunda kaldý. Sürücüler, gece yarýsý saatlerce yoðun kar yaðýþý ve þiddetli tipi altýnda araçlarýný kurtarmak için mücadele ederken, þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüslerde bulunan yolcular karayolunda kalan otobüsü kurtarmaya çalýþtý. Birçok aracýn yolda kalmasý sonucu trafik akýþý tamamen dururken, vatandaþlar telefonlarla trafik ekiplerine ve karayollarý ekiplerine durumu bildirerek yardým istedi. Yolda kalan birçok sürücü diðer sürücülerin de desteði ile otomobilleri arkadan itmek sureti ile kurtarmaya çalýþtý. Kurtarma çalýþmalarýnda zaman zaman kayýp düþen vatandaþlar ilginç görüntüler oluþtu. Kar yaðýþýna hazýrlýksýz yakalandýklarýný belirten sürücüler, beklemekten baþka çarelerinin olmadýðýný söylediler. 5 Aralýk 2012 Aksaray da gece boyunca devam eden kar yaðýþý kent merkezinde kartpostallýk görüntüler oluþtururken, karayollarýnda adeta çileye dönüþtü. Kar yaðýþý nedeniyle Aksaray Nevþehir Karayolu trafiðe kapanýrken, kar yaðýþýna hazýrlýksýz yakalanan baþta þehirlerarasý yolcu taþýyan otobüsler ve kamyonlar olmak

4 Madýmak Þehitlerinden Behçet Aysan'ýn kýzý Eren Aysan, DDK ya asla yargý kararýnýn infazýný önleyici bir görev verilemez. Kesinleþmiþ hükümleri geçersiz kýlmak amacýyla, bu kurul kullanýlamaz. Çünkü Sivas Katliamý yargýlanmýþ ve kesin karara baðlanmýþ durumda diyor ve Cumhurbaþkaný Gül e soruyor, Neden Sivas Katliamý Davasý zamanaþýmýna giderken bizlere yardýmcý olmadý? Sivas Katliamý nda yaþamýný yitiren þair Behçet Aysan ýn kýzý Eren Aysan ile Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün emrindeki Devlet Denetleme Kurulu na (DDK) Sivas Katliamý yla ilgili araþtýrma görevi vermesini konuþtuk. Aysan, DDK ya asla yargý kararýnýn infazýný önleyici bir görev verilemez. Kesinleþmiþ hükümleri geçersiz kýlmak amacýyla, bu kurul kullanýlamaz. Çünkü Sivas Katliamý yargýlanmýþ ve kesin karara baðlanmýþ durumda diyor ve Cumhurbaþkaný Gül e soruyor, Neden Sivas Katliamý Davasý zamanaþýmýna giderken bizlere yardýmcý olmadý? 19 yýldýr babasýný kaybetmenin acýsýný yaþayan ve hukuk mücadelesi veren Eren Aysan, DDK yý, süreci ve verdikleri mücadeleyi anlattý Sivas Katliamýný yargý deðil de Cumhurbaþkaný emrindeki DDK'ýn el atmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Öncelikle þunu söyleyeyim. Ben bir hukukçu deðilim. Ama babamýn ölümünden sonra yaþadýðým süreç bizi adeta bir hukukçu gibi bilgi sahibi olmaya, sürekli araþtýrmaya, veri toplamaya yöneltti. Sanýrým bu ülkede cezaevine düþen aydýnlarýn, gazetecilerin, öldürülen yakýnlarýn izini süren ailelerin ortak kaderidir bu. Bir ülke düþünün, siyasi nedenlerle cinayetler ardý ardýna yaþansýn, devlet üzerine düþen görevi yerine getirmesin! Hatta katiller beraat ettirilsin, cezalarý özendirici þekilde azaltýlsýn! Bu kadarla da kalmayýp, o katillere pasaportlar, ehliyetler, evlilik cüzdanlarý verilsin! Devlet sorumlularý bulacaðýna, siyasi cinayetlere kurban giden ailelerin yakýnlarý gözünde kurumayan yaþla yalnýz býraksýn! O zaman soruyorum: Adalete hesap vermesi gereken yalnýz tetikçiler mi, yoksa bütün bu yaþadýðýmýz sürecin sorumlularý mý? On dokuz yýldan yirmi yýla evrildiðimiz zaman diliminde katliamýn üstünü kapatmak için sürekli olarak toprak eþeleyen herkesi suçlu görüyorum. Bununla birlikte ilk bakýþta Cumhurbaþkaný nýn böylesine vahim bir olaya el atmasýný iyi niyetli bir yaklaþým olarak görmek istiyorum. Ama þunu da biliyorum: DDK ya asla yargý kararýnýn infazýný önleyici bir görev verilemez. Kesinleþmiþ hükümleri geçersiz kýlmak amacýyla, bu kurul kullanýlamaz. Çünkü Sivas Katliamý yargýlanmýþ ve kesin karara baðlanmýþ durumda... Ayrýca bilindiði üzere DDK sadece kamu kurumlarýnda inceleme yapabilir. Ama burada esas sorulacak soru þu: Neden Cumhurbaþkaný Sivas Katliamý Davasý zamanaþýmýna giderken bizlere yardýmcý olmadý? Oysa biz, Sabahattin Ali den Hrant Dink e kadar siyasi cinayetlerde öldürülen yirmi sekiz aydýnýn ailesi Toplumsal Bellek Platformu adý altýnda, iki kere TBMM e gitmiþtik. Siyasi cinayetlerde zamanaþýmý ortadan kaldýrýlsýn diye ýsrarcý olmuþtuk Mecliste geniþ yetkilerle donatýlmýþ bir Araþtýrma Komisyonu kurulsun talebinde bulunmuþ, bu komisyonun idarenin ve yargýnýn elindeki bütün verileri inceleyerek deðerlendirmeler yapmasýný istemiþtik. Þimdi þu sorularý sormam çok mu sakýncalý: Suçlularýn yargýlanarak cezalandýrýlmasý devletin temel göreviyken, kayýplarýmýzýn ardýndaki karanlýklarýn aydýnlatýlmasý neden yerine getirilmez? Neden bu taleplerin olduðu soru önergesi iktidar partisi tarafýndan tam on sekiz kez reddedilir? Verdiðimiz yakýnlarýmýzýn kanýnýn sýçradýðý dilekçe tozlu raflara neden kaldýrýlýr? Buna karþýlýk demokrasi havarisi kesilenler yakýnlarýmýzýn adlarýný aðýzlarýna almaya, onlardan gözyaþlarýyla alýntýlar yapmaya, yazýlarýný, þiirlerini okumaya neden devam ederler? Ve neden yine bizim korktuðumuz baþýmýza gelir? Ýþte Sayýn Cumhurbaþkaný nýn süreçte esas görmesi gereken noktalar bunlar sanýrým. Toplumsal Bellek Platformu olarak uzun yýllar mücadele verdiniz fakat geçtiðimiz günlerde Sivas'ta faaliyet gösteren 114 STK temsilcisi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtükten sonra bir adým atýldý. 19 Yýl sonra deðiþen ne oldu ve kim bu STK'lar? Kiþisel olarak þunu rahatlýkla söyleyebilirim: Ben bu 114 STK Baþkanýný hiç ama hiç tanýmýyorum. 114 STK nýn ne baþkaný ne de herhangi bir temsilcisi bizimle bir bað kurmadý. Vicdani olarak bu katliamýn aydýnlanmasýndan yana olanlarýn usul gereði, acaba sizin de eklemek istediðiniz bir þey var mý? diye sormalarý gerekmez mi? Dahasý þunu da ekleyebilirim: Sivas Katliamýnda yaþamýný yitiren aileler iki kere Cumhurbaþkaný ndan randevu talep etti. Bu randevular kabul edilmedi. Demek ki öldürülen ailelerin yakýnlarýndan daha üstün olan bu STK larýn kimliðinin net bir biçimde açýða çýkmasý gerekiyor. Ayrýca þunu ekleyeyim: Bu 114 STK da beþ yaþýndaki çocuðun bile hemfikir olacaðý Sivas Katliamý na, Sivas olayý diyor, durumu küçültmeye çalýþýyor. Bunun arkasýnda topu taca atma çabasý var. Böylesine büyük, yargýda da ispatlanmýþ, cumhuriyete ve laikliðe karþý örgütlü ve gerici bir kalkýþmayý yok saymak endiþe verici bir durum. Dahasý Cumhurbaþkanlýðý da yazýlý açýklamasýnda Sivas Olaylarý diyor. Ne diyeyim? BBP li Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp, "gerekirse yaþamýný yitirenlerin mezarlarý açýlsýn" dedi. Katliamýnda yaþamýný yitiren 33 aydýnýn mezarý açýlabilir mi? Ve mezarlarý açmadaki amaç nedir? Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp ün açýklamalarýnýn geçtiðimiz yaz okur karþýsýna çýkan Yeni Akit gazetesinin manþetiyle örtüþtüðünü düþünüyorum: Yeni Akit gazetesinde 19 Yýllýk Yalan baþlýðýyla çýkan haberde cesetlerde kurþun izleri olduðu öne sürülüyor, ölenlerin otel içinde kurþunlandýklarýnýn altýný çiziyordu. Bu haberin tek kelimeyle yalan haber olduðu anlaþýldý. Her þeyden önce fotoðraflar yeni deðildi, oysa fotoðraflar bizim on dokuz yýldýr bildiðimiz fotoðraflardý. Hele bir kýzýn saç örgüsünü kan izi olarak yutturmaya çalýþmalarý tam bir kara komediydi. Manþette babamýn morgdaki görüntüsü göze çarpýyordu. Dudaðýnýn kenarýndaki is kan diye sunulmak isteniyordu. Þimdi bu haberlerin bir amacý olduðunu görüyorum. Þunu söyleyeyim: Ben babam þair Behçet Aysan ýn mezarýný açtýrmam, otopsi yaptýrmam. Neden mi? Birinci tanýðým. Babamýn cesedini gördüm. Dumandan boðulmuþtu, deðil en ufak bir yanýk izi vücudunda hiçbir iz yoktu. Yani katliamýn açýða çýkmasý adýna bir takým grupçuklar, vay efendim olaylarýn tam olarak açýða çýkmasýna aileler izin vermiyor diye boþuna martaval okumasýnlar. Silahla vurulma hadisesi babam için geçerli deðil. Oysa þunu da çok iyi biliyorum: Bu tarz hukuki süreçlerde varisinin itirazýna raðmen mezar açýlabiliyor. Ben yaþarken koruyamadýðým babamýn bir de mezarýnýn delik deþik olmasýna nasýl göz yumamam. Cemal Süreya nýn, babam öldü gözlerim kör oldu cümlesi bende, süreçte babam öldü bütün bir ülke kör oldu dizesine evrildi. Bu noktada yapacaðým tek þey babamýn mezarýna gidip yatmak olur. Oradan beni de kazýsýnlar! Ýkincisi katliamýn üstünü örtme çabasý var bu düþüncede... Sanki Madýmak Oteli ndekiler yakýlmak istenmemiþ... Peki, o zaman otelin önündekiler Kýzýlderili Dansý mý yapýyordu? Herhalde Cumhuriyet Sivas ta Kuruldu Sivas ta yýkýlacak, Laiklere Ölüm çýðlýðý atanlar da yoktu... Bu ülkede her þey bir yanýlsama operasyonu adý altýnda sunulmak isteniyor. Utanmasalar ölenler birbirini öldürdü diyecekler. Absürt oyunlarda vardýr ya: Bir sürü insan ölür. Cenaze kaldýrýlýrken sürekli kim ölmüþ? diye sorulur. Bizim baþýmýza gelen iþte tam olarak bu... Bir katliamýn oluþmasýnda, buna izin verilmesinde mutlaka derin bir takým güçler vardýr. Ama Sivas Katliamý özelinde yalnýzca bu güçlere topu atmak sakýncalý diye düþünüyorum. Ayrýca þunu da ekleyeyim: Devlet önce Sabahattin Ali den bugüne katillerimizi tam anlamýyla yargýlasýn. Bizim tetikçilerle iþimiz yok. Derdimiz tetikçilere emri verenlerde... Sivas Katliamý Davasýnda da örgütlü bir durum söz konusu... Emri veren kim? Ya da kimler? Hangi yapýlanma? Bu sorularý sorarken bile boðazým düðümleniyor. Yaþarken bile çok sevdiðim babamýn mezarýný koruyamaz duruma düþüyorum. Peki, Doðan Ürgüp Sivas'ýn yanýnda Baþbaðlar'ý da anýmsatarak "sadece Sivas'ýn araþtýrýlmasýný da istemiyoruz" dedi. Neden Baþbaðlar için ayrý özel bir çalýþma istenmezken Sivas ile paralel bir çalýþma isteniyor? Baþbaðlar da tüyleri diken diken eden, insan olanýn karþý koymasý gereken, son derece trajik, masumlarýn öldürüldüðü bir katliam. Bu ülkede yaþanan bütün öldürümlerin, hukuksuzluklarýn, iþkencelerin, ýstýraplarýn karþýsýnda biri olarak þunu söyleyebilirim: Sivas da benim acým... Baþbaðlar da... Ama þunu biliyorum: Sivas Baþbaðlar ýn nedeni deðil. Ne yazýk ki süreçte, Sivas ta Aleviler, Baþbaðlar da da Sünniler öldürüldü denmeye çalýþýlýyor. Yine utanmasalar, bize Baþbaðlar ýn hesabýný soracaklar... Bir katliam maðduruna bir baþka katliam sorulamaz. Ama bunu da gördük, yaþadýk! Toplumsal Bellek Platformu olarak ikinci kere TBMM ne gidiþimizde Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, Zeynep Altýok la bana dönüp, Peki Baþbaðlar Katliamý için niye yüreðiniz yanmýyor? Onlarýn katilleri bile ortada yok deme cüretini gösterdi. Biz ise son derece vakur bir biçimde, acýlarýmýzý yarýþtýrmamýz gerektiðini, eðer siyasi cinayetlerde zamanaþýmýnýn kaldýrýlmasý ve meclis araþtýrma komisyonuna iþlerlik kazandýrýlmasý gerçekleþirse, bunun Baþbaðlar Katliamý maðdurlarýnýn da iþine yarayacaðýný anlattýk. Ama bu tarz sorularda ve yan yana getirmelerde göz ardý edilen son derece trajik bir durum söz konusu: Ben açýkçasý bütün bu yorumlarýn Sivas Katliamý vahþetini kamuoyunda azaltmak için yapýlan bir operasyon olduðuna inanýyorum. Ama zaten Sivas Katliamý ndaki gizli kalmýþlýklar ortaya çýkarsa, her þey çorap söküðü gibi ilerler. Sivas Katliamýnýn tarafsýz ve samimi bir çalýþmada yürütülmesi için neler yapýlmalýdýr? Ne yazýk ki Türkiye de hukuk Sivas Katliamý davasýnda son derece kötü bir sýnav verdi. Týpký siyasi saikle öldürülen diðer aydýnlarýmýzýn davalarýnda olduðu gibi... Kiþisel olarak bakarsanýz, hiç þüphe yok ki, 2 Temmuz 93 çocukluðumun bitip ergenliðe adým attýðým gündür. Bir silsile halinde yaþanan tarifsiz acýlarýn baþlangýcýdýr. Mesela Ankara 1 No lu Güvenlik Mahkemesi nde 21 Eylül 1993 günü baþlayan Sivas davasýnda, maðdurlar duruþma salonuna alýnmadý. Bu duruma itiraz eden, Sivas katliamýnda çocuklarýný kaybetmiþ annelerin çýðlýðý emniyette bitti. Çýkan olaylarda pek çok kiþi gözaltýna alýndý. Bense ilk duruþmanýn olduðu günden bu yana yenilgi duygusunu üzerimden atamadým. Sanki o ana kadar her þeyin çözümü vardý. Sýkýntý ne kadar aðýr olursa olsun, küçücük hayale yol açan umut da vardý. Þimdiyse tek duygu kaldý geriye, çaresizlik Felaketler dizisi bununla bitmedi, o günlerin gazetelerinde, yananýn provokatör, yakanýn kahraman olduðu söylemlerine tanýklýk ettik. Özellikle Sabah, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Meydan gibi yüksek tirajlý gazeteler, olaylara Aziz Nesin in yaptýðý lüzumsuz konuþmanýn neden olduðu nu dile getirdi. Kendinden menkul köþe yazarlarý, orada öldürülen sanatçý, yazar ve þairlerin kimliðini gözetmeden, tek hedef olarak Aziz Nesin i gösterdi. Kaleme alýnanlar, Madýmak Oteli nin önünde yükselen, Cumhuriyet Sivas ta kuruldu, Sivas ta yýkýlacak, Kahrolsun laiklik nidalarýndan uzaktý. Siz kalpten parmak uçlarýna uzanan acýnýn týrnaklarý bile titrettiðini bilir misiniz? Ben biliyorum... Bugün bütün hücrelerimde bu acýyý yaþýyorum. Bir sonraki duruþmaya, dönemin Adalet Bakaný Þevket Kazan yakanlarýn yanýnda katýldý. Birtakým sanýklarýn aranmasýna sözde devam edildi. Kýrmýzý bültenle arandýðý ifade edilen sanýk Cafer Erçakmak kýzýnýn evinde vefat etti. Vahit Kaynar Polonya da yakalandý. Ancak Adalet Bakanlýðý sanýðýn iadesiyle ilgili gereken iþlemi yapamadý. Kaynar salýverildi. Sonra kimi sanýklarýn kýrmýzý bültenle aranmasýna raðmen, ehliyet aldýðýný, resmi nikâh kýydýðýný öðrendik. Zamanaþýmýndan sonra bu sanýklar aramýzda yaþýyorlar. Bütün bunlarla, yine Toplumsal Bellek Platformu üyeleri Cevat Yurdakul, Zeki Tekiner ve Kemal Türkler in sanýklarýnýn da serbest kaldýðýnýn altýný çizmem gerek. Biz, hep TBP olarak siyasi cinayetlerde geriye dönük zamanaþýmý iþlensin dedik. Ama reddedildik. Oysa geçmiþini aydýnlatmaya çalýþan ülkelerde, Ýspanya, Polonya, Latin Amerika da uygulanan bu tarz dava örnekler var elimizde. Temiz bir toplumun nasýl inþa edileceðinin apaçýk örnekleri bunlar... Neden model olarak alýnmasýn? Deniz Toprak / Odatv 3 Aralýk 2012

5 Oyun ne tuhaf, aslýnda amacý yalnýzca kar elde etmek olan ticari bir faaliyeti ifade özgürlüðü, sanat, yaþam tarzýna müdahale gibi itirazlarla iktidara karþý korumak yine gelip sola düþüyor. Gücünü temerküz ettirmiþ ceberut bir erkin, halkýn baþýna baþka bir þekilde tebelleþ olmuþ bir musibetle kavgasýnda saf tutmak durumunda kalýyoruz. Set iþçilerinin öldürücü çalýþma saatlerinden çýkýp, toplumda var olan türlü kompleksleri provoke etmek pahasýna dizisini izletmeye çalýþan ve bundan da spekülatif, adeta hayata mugayir karlar devþiren bir yapýnýn derdine düþüyoruz. Bunu da sanat ve iktidar dosyasý içinde inceliyoruz. Ne diyeyim, bilmiyorum. Düþünüyorum da acaba aklýmýza daha iyi bir þey mi gelmiyor, yapacak baþka mühim bir iþimiz mi yok, yoksa kartlarýn sürekli önümüze düþtüðü bir masada oyuna mahkûm muyuz? Galiba hepsi. Yoksa bugün bizlerin cangýllaþmaya karþý çýkýyoruz diyerek Ýnci Pastanesi nin, Emek sinemasýnýn kapanmasýný, sanatýn sorunlarý diyerek Muhteþem Yüzyýl ýn baþýna geleni protesto etmekten çok daha kökten itirazlarý temellendirmemizin dillendirmemizin vaktidir. Zira gündelik semptomlarýn peþinde helak olmakla elimize bir þey geçmez. Olgularýn böyle tenis topuna döndüðü bir kortta iktidar tenis topu atma makinesine, bizlerde elinde raket koþturan acemi tensiçiye döneriz. Yapacak bir þey yok, þu uðursuz masayý devirecek gücü kendimizde bulana dek böyle tartýþmalarla oyalanacaðýz. Peki, biz öyle yapaduralým, önümüzdeki günlerde Muhteþem Yüzyýl ýn yapýmcýsý firma küçük bir senaryo müdahalesiyle diziyi tam da Baþbakan ýn istediði kývama çekebilir, izlenmemekle kaybettiði parayý baþka iþten gelecek bir sübvansiyonla alabilir. Kuþkusuz öyle de olacaktýr zira sermayedarýn baþkaca bir derdi olamamaktadýr. Demek ki düþerler, kalkarlar, derviþ sýrasýnda bu milletin gözlerini baðlarlar. Biz hangi birini diyelim. YAÞANANLAR AZÝZ NESÝN'Ý HATIRLATIYOR Ýktidardakiler Ecdadýmýz böyle deðildi diyorlar. Ýnsanýn kendi sýnýrlý doðrusunu mutlaklaþtýrma eðilimini hep gülünç buluyorum. Bugünkü hassasiyetleri ile geçmiþe bakmasýný, mukaddeslerini, naslarýný korumak güdüsünde rasyonaliteyi hiçe saymasýný ilginç buluyorum. Kendisini kandýrmakla mahir, tuhaf bir canlýdan söz ediyoruz. Bir ömür de inanabilir, beþ ömür de Nitekim inanýyor. Benim ecdadým öyle deðildi diyor. Öyleyse de öyle olmasýn istiyor, geçmiþ kendisini doðrulasýn, bugün durduðu yerin saðlamasý tutsun istiyor. Ne severim Aziz Nesin in öyküsünü, Bütün babalar birinci Her çocuk babasýnýn öðrenciliðinde sýnýf birincisi olduðunu düþünüyor. Ayný tavrý diziyi eleþtirenlerde görüyoruz. Üstelik birinciliði bugünün kriterleri ile ölçen, kavrayan tuhaf bir zihin karýþýklýðý içindeler. Sözgelimi aþký, cesareti, savaþý, devlet idaresini, kazanmayý, kaybetmeyi, doðruyu, eðriyi hep bugünün kavramlarýyla karþýlayarak çözümlemeye çalýþýyorlar. Kendi hayat tecrübelerini tüm zamanlara teþmil ediyorlar. Doðallýkla bu bakýþlarýna uymayan bir gerçeklik gördüklerinde kontrollerini kaybediyorlar. Bir asabiye sorunu sayabiliriz. Psikoterapide böyle bir bireyin ilk önce ailesiyle hesaplaþmasý bekleniyor. Zira bir yetiþkin için anne ve babasýný yerli yerine koymadan hayatta tekâmül mümkün olmuyor. Bu baðlamda iktidarýn ve destekçilerinin Muhteþem Yüzyýl tepkisinde ham ve çocuksu bir tavýr olduðunu söylemek hata olmaz. Yanlýþ anlaþýlmak istemem, bu tespitimi dizinin tarihsel gerçekliðine iliþkin tartýþmanýn çok ötesine tahammülsüzlük noktasýna bina ediyorum. Yargýyý göreve çaðýrmaklar, kýzmaklar, baþkasý (ille de yabancýlar) ne düþünür diye endiþe etmeleri saðlýklý bulmuyorum. Yoksa Kanuni öyle midir, bilebileceðim bir þey deðil, burada derdim Kanuni yi mukaddes sayan zihniyetin, öyle olmama ihtimali ile karþýlaþtýðý anda verdiði kontrolsüz tepki olmaktýr. Anlaþýlmaz olan burasýdýr. Hakikatin peþinde koþmaktansa çözüm bu tavrýn hoyratlýðýný dengelemekle mümkün olacaktýr. ÝKTÝDAR ESTETÝK ALANDAN UZAK DURMALI Zira yazýyla iliþkisi sýnýrlý, dolayýsýyla hafýzasý sözel olan bu toplumun anlatýlarý kýsa vadede deðiþiklik göstermektedir. Epizodik bir hafýzanýn sonluluðunda, uç uça geçirilmeden bir köþeye atýlmýþ parçalardan oluþamayan, bir türlü ortaya çýkmayan resimden söz ediyorum. Yani þu bildiðiniz Türkiye tarihinden. Bizzat yaþadýðýmýz günlerin, kendi tecrübelerimizin bile gerçekliðini koruyamazken uzun bir tarihin hakikatinden emin olmayý anlayamýyorum. Ayný ülkede yaþýyoruz, hepimiz biliyoruz; her gün geçmiþin deðiþimiyle sarsýlýr, buna iliþkin tüm referans noktalarýmýzý yitirirken tutup da Saray erkânýnýn nasýl bir hayat sürdüðüne iliþkin kesin yargýlarý ikna edici bulmuyorum. Bana bunlar iman sözleri gibi geliyor ki, müelliflerini objektif bir tartýþmanýn tarafý olarak göremiyorum. Ben öyle inanýyorum diyenin inancýna saygý duyuyorum, ama hakikati tartýþmaktan çekiniyorum. O yüzden derdim üslupladýr. Ve iktidarlar estetik alanlardan uzak durmakla yükümlüdürler. Oralar insanlarýn serbest zihin sýçramalarýyla baþka bir dünyayý resmettikleri yerlerdir. O halde öncelikli hassasiyetimiz bu alanýn kýyýsýna köþesine yapýlan, yapýlacak, tasarlanan her türlü müdahaleye karþý çýkmak olmalýdýr. Neyse, bu temelde konuþmalar bizim açýmýzdan ortada iktidarý rahatsýz edecek bir sanat yükseldiðinde yapýlacak konuþmalardýr. Bugünkü emsal üzerinde konuþmak anlamlý deðildir. Zira dizler sanat eseri deðildirler. Estetik alandan pay alarak üretilen ticari ürünlerdir. Dolayýsýyla sanat ve iktidar diye bir tartýþmaya Sülüman dan baþlamak anlamlý deðildir. Nermi Uygur un kavramýný ödünç alýrsam Sanat bir karþýt kültürdür. Mevcut kültürün önünde dikilen, alternatifini önerendir. O baðlamda sanat devrimci olmak durumundadýr. Çünkü yýkýp yeniden yapmak iþtiyakýna yazgýlýdýr. Oysa diziler istikrar severler, piyasanýn teveccühüne mazhar olup uzun yýllar yayýmlanmak isterler. Farklý þeylerdir. Son söz olarak prensipleri piyasa koþullarý içinde oluþan bir yapýdan, pazarýn dengelerine aykýrý etik bir tavýr talep etmenin riyakârlýðýný konuþmak zorundayýz. Zira iktisadi alanda her türlü kamusal hassasiyetlerinden sýyrýldýðýný gördüðümüz, dibine kadar neoliberal bir iktidarýn bu kabil duygusal beklentilerini özel sektöre dayatmasýný, yetmeyip bunun için yargýyý göreve çaðýrmasýný þaþýrtýcý bulmamak elde deðildir. Hükümette nasýl olup da bir anda dizi yapýmcýlarýný altlarýnda çalýþan bir birim gibi görmek eðilimi baþ göstermektedir? Bu ne gayri piyasacý bir tavýrdýr? *** Ýktidara sorularýmýz var Ýktidara sormak isterim, kadir-i mutlak saydýðýnýz, saðlýkla yaþamasý için her dediðine evet dediðiniz piyasa þimdi mi kötü olmuþtur? Varsýn düþüklük olsun, biraz da saray hafiflesin, müþteri memnun, iyi para kazanýlýyor, daha ne istiyorsunuz? Bu müdahale neyin nesidir? Ben sizi yakaný gayet iyi anlýyorum da, niçin siz bizim içimizi yakaný anlamamakta direniyorsunuz? Neden palyatif itirazlarýnýzdan çýkýp büyük sorgulamaya varamýyorsunuz? Bir yandan grayderleriniz çalýþadursun, bir yandan dev projeleriniz payitahatý delik deþik etsin, gökdeklenler, köprüler, büyüme fetiþizminde bir ülke darmaduman olsun, siz diziyle kavga ederek tarihe saygýlý olun. Size inanmak mümkün deðildir. Anlaþýlan o ki, dizinin yapýmcýlarý -Dr. Cemal Dindar ýn kulaklarý çýnlasýniktidarýn biat etmek zorunda kaldýðý büyük düzenin kendi içinde doðurduðu çaresizliðine ve ondan yükselen öfkesine muhatap olmuþlardýr. Onlara da çok üzülmemelerini tavsiye ederim, Madem hocanýzdýr sevecek de dövecek de BirGün Pazar

6 Köye gelen yetkililerin aldýklarý numuneler sonucunda inekte kuduz vakasý tespit edildi. Olayýn ardýndan köy karantinaya alýndý. Köy muhtarý Hayati Öztürk, kuduz vakasýnýn ardýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkililerinin köylerindeki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarý aþýladýðýný ve köylerindeki ahýrlarda bulunan hayvanlarýn dýþarýya çýkarýlmasýnýn yasaklandýðýný kaydetti. Ayrýca kuduz vakasýnýn görüldüðü ahýrýn sahiplerinin ve bazý köylülerin de Ýl Saðlýk Müdürlüðünden gelen ekip tarafýndan aþýlandýðýný söyleyen Öztürk, "Þu anda endiþenilecek bir durum yok. Gerek Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkilileri gerekse de Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan tüm tedbirler alýndý. Köylüler düzenlenen toplantýlarla kuduz vakasýna karþý bilgilendirildi" dedi. Ayrýca tilkinin ýsýrdýðý bir inek ve bir buzaðýnýn da itlaf edildiði bildirildi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir in Gülþehir ilçesine baðlý Yüksekli köyü, kuduz vakasý nedeniyle karantinaya alýndý. Geçtiðimiz günlerde Gülþehir ilçesine baðlý Yüksekli köyünde bir köylü, tilki tarafýndan ýsýrýlan ineðinin durumundan þüphelenip Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne bilgi verdi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin in katýlýmý ile gerçekleþtirilen `Yükseköðretimde Kadýn Liderliði Çalýþtayý na katýldý. Düzce Üniversitesi ve Elginkan Vakfý iþbirliði ile Türkiye de ilk defa düzenlenen ve Düzce Üniversitesinin ev sahipliðini yaptýðý `Yükseköðretimde Kadýn Liderliði Çalýþtayý na; Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, TBMM Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkaný Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Þerifoðlu, Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoðlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aygün Attar, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sýddýka Semihat Demir, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþe Þule Kut, Elginkan Vakfý Müdürü Ýlhan Üttü, UNESCO Cinsiyet Eþitliði Birim Baþkaný Saniye Gülser Corat, yöneticiler ve akademisyenler katýldý. Yükseköðretim alanýnda liderlik pozisyonlarýnda kadýn akademisyenlerin yer almalarý konusundaki engelleri irdeleyebilmek ve kadýn akademisyenlerin karar alma süreçlerine daha fazla katýlmasýný, yöneticilik görevlerinde daha fazla yer almasýný saðlayacak adýmlarýn belirlenmesini amaçlayan çalýþtayda konuþan Bakan Þahin, yükselen deðerler arasýnda Kadýn Liderliðini önemsediklerini, kadýnlarýn kamu dahil bir çok kesiminde eskiye nazaran daha fazla yer almaya baþladýðýný ve kadýn liderliði konusunda bu çalýþtaylara büyük önem verdiklerini ifade etti. Çalýþtayda konuþan ve yükseköðretimde kadýn akademisyenlerin yönetici olarak çok fazla görev alamadýklarýný ve bazý engellerin olduðunu belirten Nevþehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, bu engellerin baþýnda kurum içi erkek egemen eðilimler, kadýnýn çok rollülüðü, annelik rolünü destekleyecek kurumsal desteðin yetersizliði, kadýnlarýn hedeflerinin yüksek olmamasý ve rol model eksikliði gibi hususlarýn geldiðini söyledi. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, bu engellerin aþýlabilmesi için Nevþehir Üniversitesi olarak çalýþmalar yaptýklarýný; en son somut adým olarak özellikle Nevþehir Üniversitesinde görev yapan kadýn akademisyenlerin annelik rolünü desteklemek için anaokulu yapýmýna baþlandýðýný sözlerine ekledi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi tarafýndan Ýbrahim Paþa Mahallesi nde yapýmý 36 bin metrekarelik kapalý inþaat alanýn alan üzerinde gerçekleþtirilen Modern Pazaryeri, 9 Aralýk 2012 Pazar günü, hizmete giriyor. Nevþehir in yýllardan beri katmerleþen en temel meselelerinin baþýnda gelen ve yýllar yýlý çözüm üretilemeyen Modern Pazar yeri, Nevþehir Belediyesi nin bu yöndeki soruna kararlý bir þekilde yaklaþýmý ile artýk sona eriyor. Türkiye nin bu alanda örnek projelerinden biri olacak Nevþehir Modern Pazar yeri, vatandaþlarýn pazar alýþveriþ ihtiyacýný daha saðlýklý ortamda yapmalarýnýn saðlanmasýnýn yanýnda bazý özellikli birimleriyle de günlük veya hafta sonu pazar alýþveriþini yapacak ev hanýmlarý açýsýndan ideal bir alýþveriþ merkezine de dönüþecek. Bebekleri ile birlikte alýþveriþ yapmak isteyen ev hanýmlarý için bebek bakým odasý ve dinlenme birimlerinin de oluþturulduðu modern pazar yerinin alt katýnda yaklaþýk 1000 kiþilik 2 bin 942 metrekarelik bir alanda çok amaçlý salon, 250 araçlýk otopark, polis, zabýta ve veteriner hizmet üniteleri de yer alýyor. Yürüyen merdivenin yaný sýra engelli ve yaþlýlar için asansörün de bulunacaðý Modern Pazar yerinde, Pazar tezgahlarý ile birlikte, 105 iþyeri, Balýk ve Peynir satýþ üniteleri de bulunuyor. Kendi alanýnda bir ilk merkez olma ünvanýný da elinde bulunduran Modern Pazaryeri sayesinde vatandaþlar, yazýn sýcaðýnda ve kýþ aylarýnýn soðuk günlerinde artýk pazar alýþveriþlerini yapmaktan da kurtulacaklar.

7 C. ÖZENÇ ATALAY Þu güzelim ülkemizi Gör ne hale getirdiler Konuya nereden baþlayacaðýmý bilemiyorum; Ülkemin durumu gibi kafam da bir hayli karýþýk Nasýl karýþýk olmasýn ki AKP iktidar oldu olalý, ortalýk toz duman! Ülkede neredeyse her gün akla hayale gelmedik olaylar oluyor, sýk sýk gündem deðiþiyor, deðiþtiriliyor! Doðuda yaþanan saldýrýlar, baskýnlar, katliamlar, Afyon da cephanelik patlamasý, Uludere de yaþananlar Yargýnýn ve medyanýn baský altýna alýnmasý, eðitimde yapýlan deðiþimler, baþkanlýk dayatmalarý say saya bildiðince! Ýþin uzmanlarý bunlarýn nedenlerini açýklýyor; Özetle ehil olmayanlarýn sorumluluk mevkilerinde oluþu, bürokraside ve benzer makamlarda; AKP zihniyetinde olan hacýlarýn, hocalarýn bulunmasý, moral çöküntüsü, umutsuzluk vb. Bu ve benzer olaylar, sol, sosyal demokrat bir iktidar döneminde yaþansaydý, olanlar için söylenmedik söz, yapýlmayan eylem kalmazdý... Ülke dýþ politikada da içinden çýkýlmaz bir duruma getirildi! AKP Ýktidarý, daha doðrusu, Baþbakan ve stratejik derinlikli Dýþ Ýþleri Bakaný, sözde sýfýr sorun politikalarýndan bu gün ülkeyi savaþýn eþiðine getirdi! Arap-Sünni hayranlýðý, kayýrmacýlýðý mý dersiniz, bilmediðimiz baþka nedenler mi savaþýn korkunç nefesini ensemizde duyar olduk! Suriye sýnýrý yolgeçen hanýna döndü! Nereden geldiði bilinmeyen, silahlandýrýlan militanlar, sýnýrdan geçerek tekbir sesleriyle katliamlar yapýyorlar! Bunun adý da diktatöre karþý halk savaþý oluyor! AKP Ýktidarý da bunlara her türlü desteði veriyor! Sonra da dönüp, hiçbir ülkenin içiþlerine karýþmadýklarýný açýklayabiliyorlar! Öte yandan yine baþka bir takým diktatörleri kayýrýyor, birlikte görüntü veriyorlar! Özal döneminde dile getirilen; bir koyup, üç olma! politikalarýndan, bu gün sonucunun ne olacaðý bilinmeyen, karmaþýk bir sürecin içine sürükleniyoruz. Hem de bizi doðrudan ilgilendiren bir neden yokken! Bütün bu kargaþa içinde AKP yine yapýyor yapacaðýný; okullarda yönetmelikler deðiþtirilerek kýyafet serbestîsi görüntüsü altýnda, yine Ýslami referanslar öne çýkarýlýyor, her boyutuyla (zorunlu din dersleriyle, kuran öðretimiyle vb) bilim bir yana býrakýlarak, Ýslami öðreti yerleþtiriliyor! Öteden beri öne sürdükleri gerici, çað dýþý ideolojileri gerçekleþtiriliyor! Öte yandan ilerledik, ilerliyoruz nutuklarýyla, beyin yýkamalarý ile usulsüzlüklerle, yolsuzluklarla, iktidarlarýný devam ettiriyorlar! Bizler de toplum olarak, sessizce, tepkisizce seyrediyoruz! Bu yazýmý da yukarýya aldýðým, þiirimin devamý olan iki dize olarak tamamlamýþ olayým; Ýlerledik diye diye Orta Çaða götürdüler TÜÝK'in açýkladýðý yoksulluk oranlarýna göre yoksulluk oranlarý, 2010 yýlýnda yüzde 3.66, 2011 yýlýnda yüzde 2.79 olarak gerçekleþti. Ekonomist Mustafa Sönmez ise yoksulluk çalýþmasýnýn makro verilerle yapýlmadýðýný dile getirerek, yapýlan araþtýrmanýn gerçek yoksulluk düzeyini yansýtmadýðýný dile getirdi. TÜÝK'in açýkladýðý yoksulluk çalýþmasýnda 'Satýn alma gücü paritesine göre kiþi baþý dolar cinsinden yoksulluk sýnýrlarýna göre yoksulluk oranlarý düþmektedir ' ibaresi yer aldý. Kiþi baþý günlük harcamasý, cari satýnalma gücü paritesine göre 2,15 dolarýn altýnda kalan fert oraný 2010 yýlýnda yüzde 0,21 iken, bu oran 2011 yýlýnda yüzde 0,14 olarak tahmin edildi. 4,3 dolar sýnýrýna göre ise 2010 yýlýnda yüzde 3,66 olan yoksulluk oraný, 2011 yýlýnda yüzde 2,79 olarak gerçekleþti. KIR, KENTTEN DAHA YOKSUL TÜÝK tarafýndan kýrsal yerlerde yaþayanlarýn yoksulluk riski kentsel yerlerde yaþayanlardan fazla olduðu bildirildi. Cari satýnalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sýnýrý esas alýndýðýnda, kýrsal yerleþim yerlerinde yaþayanlarda 2010 yýlýnda yüzde 9,61 olan yoksulluk oraný, 2011 yýlýnda yüzde 6,83 olarak tahmin edildi. Ayný yoksulluk sýnýrýna göre kentsel yerlerde yaþayanlarýn yoksulluk oranlarý 2010 yýlý için yüzde 0,97, 2011 yýlý için ise yüzde 0,94 oldu. RAPORDA MAKRO VERÝLER KULLANILMIYOR Yoksulluk oranlarýna iliþkin görüþlerine baþvurduðumuz ekonomist Mustafa Sönmez,TÜÝK'in yaptýðý yoksulluk çalýþmasý ile ilgili eleþtiride bulundu. Sönmez, TÜÝK'in makro verilerle yoksulluk çalýþmasýný yapmadýðýný, yoksulluk çalýþmasýndaki verileri anket yöntemiyle belirlendiðini vurguladý. Bu verilerin makro veriler göz önüne alýnarak yapýlmadýðýný dile getiren Sönmez, "Yoksulluk çalýþmalarýnýn makro verilere dayandýrýlarak yapýlmasý daha saðlýklý ve gerçek sonuçlar verecektir" dedi. Asgari ücretlerdeki ve gelir düzeyinde görülür artýþýn olmadýðýný söyleyen Mustafa Sönmez, TÜÝK'in yoksulluk çalýþmasýnýn Türkiye açýsýndan gerçek yoksulluk sonuçlarýný vermediðini ve bu verilerin inandýrýcý olmadýðýný dile getirdi. *** KESK-AR: TÜÝK, verileri çarpýtýyor KAMU Emekçileri Sendikasý Araþtýrma Enstitüsü (KESK-AR) ise, TÜÝK in rakamlarýna iliþkin þu açýklamalarda bulundu: Öncelikle müthiþ bir dezenformasyon süreci ile karþý karþýya olduðumuzun altýný çizmek isteriz. Birçok analize, birçok tahlil ve yoruma veri oluþturacak TÜÝK raporlarýnda bilinçli bir saptýrma görülmektedir. Bunun adý da kuþkusuz gerçeðe müdahaledir. Türkiye de yaþayan her bir emekçi, yaþadýðý koþullarýn günden güne zorlaþtýðýný ve yoksulluða hatta açlýk sýnýrýna doðru ilerlediðinin farkýnda. TÜÝK, açýkladýðý raporlarla bu tabloyu yumuþatmaya çalýþýlýyor. Örneðin yoksullaþmaya ve refah kayýplarýna doðrudan etki eden enflasyonun hesaplamasýnda gelir gruplarý dikkate alýnmýyor, açýklanan enflasyon halkýn enflasyonunu yansýtmýyor. Çünkü her gelir grubunun harcama kalýplarý farklý, dolayýsýyla yaþadýðý enflasyon farklý. Nitekim buna baðlý ücret zamlarýnda da bu gerçeði yansýtmayan oranlar dikkate alýnýyor, emekçiler yine hayat pahalýlýðý karþýsýnda yenik duruma düþürülüyor. Dolayýsý ile bugün açýklanan yoksulluk oranlarý ve yoksulluðun azaldýðýna dair yorumlar da gerçek dýþý. Böyle bir gelir adaletsizliðinin olduðu bir durumda yoksulluk hesaplamalarýnda bir bireyin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasýnýn tüketim harcamasýna daðýlýmý incelenmeli, izlenecek yöntemde bu inceleme dikkate alýnmalýdýr. (BirGün) TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu, hazýrladýðý raporu Meclis Baþkanlýðý na sundu. AKP nin yýllardýr darbelerle hesaplaþma niyeti taþýmadýðý, darbe istismarcýlýðý ile kendi siyasi iktidarýný tahkim etmek istediði, bu ülkenin karanlýk sayfalarýný aydýnlatamayacaðý, geçmiþle yüzleþemeyeceði, demokrasinin geliþtirilmesine katkýda bulunamayacaðý bu raporla yeniden anlaþýldý. Bu rapor, ne yazýk ki, AKP nin günlük ihtiyaçlarýnýn karþýlamanýn ötesine geçememiþtir. Rapor, Cumhuriyet döneminin siyasi ve toplumsal olaylarýnýn kronolojik bir özeti gibidir. Komisyon, Komisyonda dinlenen kiþilerin verdiði bilgileri, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bahse konu olaylarla ilgili düzenlediði raporlarý, gazete yazýlarýný, anýlarý ve kitaplarý referans alarak rapor hazýrlamýþ, bugüne kadar kamuoyunca bilinenleri tekrar etmiþtir. Bu açýdan baktýðýmýzda darbe komisyonu raporu, iyi bir özet sayýlabilir; darbelerin kronolojik çalýþmasýdýr ve bundan öteye de hiçbir anlam taþýmamaktadýr. Nitekim, darbelerin meþrulaþmasýný saðlayan süreçler ve olaylarla ilgili üstünkörü bir yaklaþým görülmektedir sayfalýk raporda amacýn 28 Þubat sürecini incelemeye dönük olduðu, Türkiye nin diðer karanlýk sayfalarýnýn aydýnlatýlmasýna dönük hiçbir gayret, çaba ve niyet taþýnmadýðý, komisyonun yasak savma babýnda bir inceleme yaptýðý çok açýktýr. Örneðin, 1993 yýlýnda yaþanan Madýmak katliamý 27 satýrdan ibarettir; 12 Eylül öncesinde 4 Eylül 1978 de yaþanan ilk Sivas olaylarý ise 140 satýrdýr. Çorum katliamý ise 61 satýrda anlatýlmýþtýr ve raporda yer alan bilgiler sadece Çorum davasý kararýnýn rapora yazýmýndan ibarettir. Komisyonun gözünde Türkiye tarihinin en büyük vahþetlerinden biri olan Maraþ katliamý o kadar deðersizdir ki, Maraþ katliamý için özel bir baþlýk bile açýlmaya ihtiyaç duyulmamýþ, Maraþ katliamý Darbeye giden süreçte yaþanan toplumsal olaylara iliþkin deðerlendirme bölümünde sadece ve sadece 163 satýrla anlatýlmýþtýr. Çorum, Maraþ, Sivas katliamlarýyla ilgili ne yazýk ki, kamuoyunun uzun yýllardýr cevap beklediði sorular aydýnlatýlamamýþtýr. Örneðin, Maraþ katliamýnda MÝT in oynadýðý rolle ilgili merhum Baþbakan Bülent Ecevit in kasasýndan çýkan özel not dahi soruþturulmamýþtýr. Darbeci Kenan Evren in özel arþivinden çýkan Emniyet eski Genel Müdürü Refet Küçüktiryaki nin 40 bin Aleviye kan kusturduðunu belirttiði yazý da alelade bir belge iþlemi görmüþtür. Maraþ, Çorum, Sivas katliamlarý, yasak savma kabilinden ele alýnmýþtýr. Bu gerçek, Komisyona hâkim olan niyeti ele vermiþ, taraflý davranýldýðý gerçeðini ifþa etmiþ, raporun sakat doðmasýna neden olmuþtur. Objektif gerçekleri deðil, AKP Hükümetinin gerçeðini aramýþ, tahkim etmiþtir.türkiye eðer darbelerle yüzleþecekse din ve etnik köken farklýlýklarýnýn, tahrik unsuru olarak kullanýlmasýný saðlayan Kýrmýzý Kitap larýn, Milli Siyaset Belgeleri nin hazýrlanýþ süreçlerini mutlaka aydýnlatmalý ve bu süreçleri yok etmelidir. Ne yazýk ki, komisyon raporunda devletin bazý odaklarý tarafýndan hazýrlanan ve Alevilerle ilgilidevletin yetkililerinin altýnda imzasýnýn bulunduðu belgeler gün yüzüne çýkartýlmamýþ, kýrmýzý noktalý haritalar yine kozmik sýrlar arasýnda kalmýþ, katliamlarýn organizatörleriyle ilgili hiçbir yeni bilgi kamuoyuna sunulamamýþtýr. Dolayýsýyla, TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu, darbeler ve darbe süreçlerini hazýrlayan olaylarý, AKP nin kendi siyasal zihniyetine dokunduðu sýnýrla baþlatmýþ, 28 Þubat sürecine odaklanmýþtýr. Söz konusu raporun demokrasi, insan hak ve özgürlükleri açýsýndan hiçbir kýymeti yoktur, sadece ve sadece AKP nin ideolojik gerçeðine ve statükosuna denk düþen yeni bir resmi tarih oluþturma çabasýndan ibarettir. 3 Aralýk 2012 Selahattin Özel Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Baþkaný

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sertaç DANACI Tarýmsal Biyoteknoloji ürünleri olan Genetik Yapýsý Deðiþtirilmiþ Organizmalý (GDO lu) Gýda ve Yemler, 8 Aralýk Cumartesi günü Eskiþehir de tartýþýlacak. Seksenden fazla kurumsal üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeþitlilik, insan ve hayvan saðlýðýný koruma mücadelesini, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmalarýný sürdüren, Çiftçi-Sen in de bileþenleri arasýnda bulunduðu GDO ya Hayýr Platformu, Eskiþehir Tepebeþý Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikte Eskiþehir halkýyla buluþacak. Gýda ve Yemlerde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar konulu Panel ve Çalýþtay 8 Aralýk 2012 Cumartesi günü Tepebaþý Belediyesi Özdilek Sanat Galerisinde gerçekleþtirilecektir. Halka açýk olarak düzenlenen bu etkinliðin programý þöyle; 10:00 Açýlýþ Konuþmalarý Dt.Ahmet Ataç (Tepebaþý Belediye Baþkaný) Prof.Dr.Cengiz Türe (Anadolu Üniversitesi Ekoloji ABD Baþkaný) 10:30-12:30 Panel Gýda ve Yemlerde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar Panel Moderatörü: Dr.Yavuz Dizdar (Ýstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü) Panelistler ; Dr.Iþýl Ergin (Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý ABD) GDO larýn Risk ve Saðlýk Etkileri Tartýþmalarýnda Taraflar Ne Söylüyor, Neyi hedefliyorlar? Abdullah Aysu (Çiftçi Sendikalarý Konfederasyonu Baþkaný) Çiftçiler, Ekoloji ve Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar Fuat Engin (Tüketici Örgütleri Federasyonu Baþkaný) GDO lu Yem ve Gýdalarda,Tüketicinin Bilgi Edinmesi ve Saðlýðýnýn Korunmasý Ýçin Etiketlemenin Önemi Çapar Kanat ( Çið Süt Üreticileri ve Tüketicileri Grubu ve Yazar) Süt ve Süt Ürünlerinde GDO yu Durdurmanýn Yolu : Yeni Daðýtým Aðý 12:30-13:00 Soru ve Cevaplar 13:00-14:00 Öðle Arasý 14:00-17:00 Çalýþtay Gýda ve Yemlerde GDO lar ve Alýnmasý Gereken Önlemler Çalýþtay Moderatörü: Dr.Barýþ Gencer Baykan (Bahçeþehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araþtýrmalar Merkezi Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Gýda Mühendisleri Odasý, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla bir basýn açýklamasý yaptý. HEPÝMÝZ BÝR ENGELLÝ ADAYI OLABÝLÝRÝZ Ülkemiz nüfusunun %12,8 i engellilerden oluþmaktadýr. Ortopedik, görme, iþitme, konuþma ve zihinsel özürlü birçok vatandaþýmýz; 21. yüzyýl teknolojisine raðmen günlük yaþamlarýný büyük mücadelelerle sürdürebilmekte; en temel haklarýndan yararlanmak dahi sorun halini almaktadýr. Gündelik yaþamýn rutini içerisinde engelli vatandaþlarýmýz en basit ihtiyaçlarýna/haklarýna ulaþmakta büyük güçlükler yaþamaktadýrlar. Þehirlerin fiziki koþullarý, ulaþým, saðlýk hizmetleri, eðitim ve çalýþma yaþamý engellerle doludur. Kaldýrýmlar, yollar, merdivenler, kapýlar, tuvaletler, taþýma araçlarý gibi çok sayýda engel yaþamý zorlaþtýrmakta, kimi iþleri imkânsýz hale getirmektedir. Kaldýrýmlarda yardým almadan yürüyebilmek, karþýdan karþýya geçebilmek, binalara rahatlýkla girip kendi baþýna bir etkinlik yapmak nerendeyse imkânsýz haldedir. Görme engelliler için kaldýrýmlarda yapýlan iþaretlerin aniden bittiði, hatta zaman zaman tehlike yaratacak biçimde olduðu hepimizin her gün rastladýðý bir durumdur. Tekerlekli sandalyedeki yurttaþlar ise birçok binaya giremez, birçok asansörü kullanamaz durumdadýr. Ne yazýk ki buna çok sayýda kamu binasý da dâhildir. Nüfusumuzun önemli bir kesimi fiilen hayatýn dýþýna itilmiþ ve dýþlanmýþ bir durumdadýr. 572 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve Özürlüler Kanunu ile öngörülen fiziksel çevrenin, kamu binalarýnýn ve kamusal kullaným alanlarýnýn engellilere uyumlu hale getirilmesi için tanýnan süre dolmuþ olmasýna raðmen sorunlar devam etmektedir. Oluþturulan yasal düzenlemelerin uygulamaya gereði gibi yansýtýlamamasý ve takip edilmemesi; sosyal hukuk devleti ve eþitlik ilkesiyle baðdaþmamaktadýr Sayýlý Ýþ Kanunu gereði; özel sektörde 50 ve 50 nin üzerinde iþçi çalýþtýran iþ yerlerinde %3, kamu sektöründe ise 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu gereði %3 oranýnda engelli çalýþan istihdam edilmesi zorunludur. Özel sektör ve kamu iþverenlerinde özürlü personel istihdam edilmediði durumlarda istihdam edilmeyen her bir kiþi için para cezasý uygulanmaktadýr. Bu cezai yaptýrým nedeni ile özel sektörde özürlüler için ayrýlan kadrolarda personel istihdamý çok önemli ölçülerde saðlanmýþtýr. Ancak, para cezasý devlet memurluðu kontenjaný için uygulanmamakta olduðundan kamu kurumlarý için ayný ifadeyi kullanmak mümkün deðildir. Ýlgili Kanun gereði kamu kurumlarýnda bu koþulun yerine getirilmesinden Devlet Personel Baþkanlýðý sorumludur. Devlet Personel Baþkanlýðý görevini yerine getirmelidir. Engelli vatandaþlarýn tüm bireyler gibi onurlu bir yaþam sürebilmeleri için kendi kendilerine yeten bireyler olmalarýnýn saðlanmasý, bu yönde eðitim, saðlýk, istihdam politikalarýnýn oluþturulmasý ve mutlaka denetlenmesi son derece önemlidir. Engellilere gereksinim duyduklarý araçlar, ücretsiz ya da çok ucuza verilmelidir. Engellilerin gereksinim duyduklarý özel araçlarýn geliþtirilmesi konusunda AR-GE araþtýrmalarý desteklenmeli, araçlara ulaþým kolaylaþtýrýlmalýdýr. Bu araçlar engellilerin toplumsal yaþama katýlýmýnýn biricik gereçleridir. Kimi kanunlarla engellilere tanýnan ayrýcalýklar, bu kiþilere bakmakla yükümlü olanlar için de deðerlendirilmelidir. Engelliler; kanun ve yönetmeliklerde "özürlü" olarak anýlmak istememektedirler. Vatandaþlarýmýzý kýsa süre ile de olsa, kendilerini engelli vatandaþlarýnýn yerine koymaya; çevrelerindeki koþullarý bu gözle irdelemeye davet ediyoruz. Hayatýn birden ne kadar zor olacaðýný göreceklerdir. Unutmamalýdýrlar ki, her "saðlam" kiþi bir gün "engelli" olabilir. Engelli yurttaþlarýmýzýn sorunlarý, kendi sorunlarý kadar baþkalarýnýn da sorunlarýný dert edinen, çözmeye çalýþan ve bu yönde engellilerle beraber mücadele veren kiþi ve kurumlarýn varlýðý ile daha kolay, daha hýzlý ve insanca yaklaþýmlarla çözülecektir. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nde, bir kez daha kamu ve özel sektör yetkililerini ilgili kanun hükümlerini uygulamaya, var olan eþitsizliklere ve zorluklara raðmen büyük bir özveri ile ayakta durmaya çalýþan engellilere sahip çýkmaya ve engelli meslektaþlarýmýz için bulunduðumuz giriþimlere karþý duyarlý olmaya davet ediyoruz. Engellerin azaldýðý bir dünya dileðiyle... R. Petek ATAMAN TMMOB Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı