6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti"

Transkript

1 Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin de son günlerde durmadan kimyasal silah vurgusu yapmasý askeri operasyon ihtimalini yükseltiyor. NATO tarafýndan Türkiye ye gönderilmesine karar verilen üç Patriot füze savunma sisteminden ikisini gönderecek olan Almanya, bu konuda ilk kararýný bugün verdi. Olaðanüstü toplanan bakanlar kurulu, iki Patriot bataryasýyla birlikte 400 Alman askerinin Türkiye ye gönderilmesini kararlaþtýrdý. Her bir batarya için 85 askerin Türkiye ye gönderilmesi gerektiði halde, asker sayýsýnýn 400 olarak açýklanmasý, NATO tarafýndan Türkiye-Suriye sýnýrýna gönderilecek AWACS uçaklarýna baðlandý. 6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Aralarýnda Ankara da okuyan tutuklu 13 Týp Fakültesi öðrencisinin de bulunduðu 47 saðlýk öðrencisi, 6 ay sonra bugün sabah hakim karþýsýna çýktý. 6 Haziran 2012 tarihinde, 6 kentte KCK operasyonlarý çerçevesinde gözaltýna alýnan Kürt öðrencilerin duruþmasý 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde, bu mahkemenin salonu olmadýðý için 12. Aðýr Ceza Mahkemesi Duruþma Salonu nda baþladý. Öðrenciler, aileleri ve demokrasi güçleri sabah saatlerinde Adliye Sarayý önünde buluþtu Eðitim haklarý ellerinden alýnan öðrencilerle dayanýþmak amacýyla sabah saat: 09:00 dan itibaren, ellerinde çeþitli dövizlerle Ankara Adliye Sarayý önünde toplanmaya... 2 DE Nevþehir in Gülþehir ilçesine baðlý Yüksekli köyü, kuduz vakasý nedeniyle karantinaya alýndý. Geçtiðimiz günlerde Gülþehir ilçesine baðlý Yüksekli köyünde bir köylü, tilki tarafýndan ýsýrýlan ineðinin durumundan þüphelenip Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðüne bilgi verdi. Köye gelen yetkililerin aldýklarý numuneler sonucunda inekte kuduz vakasý tespit edildi. Olayýn ardýndan köy karantinaya alýndý. Köy muhtarý Hayati Öztürk, kuduz vakasýnýn ardýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkililerinin köylerindeki büyükbaþ ve küçükbaþ hayvanlarý aþýladýðýný ve köylerindeki ahýrlarda bulunan hayvanlarýn dýþarýya çýkarýlmasýnýn yasaklandýðýný kaydetti. Nevþehir Belediyesi tarafýndan Ýbrahim Paþa Mahallesi nde yapýmý 36 bin metrekarelik kapalý inþaat alanýn alan üzerinde gerçekleþtirilen Modern Pazaryeri, 9 Aralýk 2012 Pazar günü, hizmete giriyor. Oyun ne tuhaf, aslýnda amacý yalnýzca kar elde etmek olan ticari bir faaliyeti ifade özgürlüðü, sanat, yaþam tarzýna müdahale gibi itirazlarla iktidara karþý korumak yine gelip sola düþüyor. Gücünü temerküz ettirmiþ ceberut bir erkin, halkýn baþýna baþka bir þekilde tebelleþ olmuþ bir musibetle kavgasýnda saf tutmak durumunda kalýyoruz. Tarýmsal Biyoteknoloji ürünleri olan Genetik Yapýsý Deðiþtirilmiþ Organizmalý (GDO lu) Gýda ve Yemler, 8 Aralýk Cumartesi günü Eskiþehir de tartýþýlacak. Seksenden fazla kurumsal üyesiyle çevre, ekoloji, biyoçeþitlilik, insan ve hayvan saðlýðýný koruma mücadelesini, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmalarýný sürdüren, Çiftçi-Sen in de bileþenleri arasýnda bulunduðu GDO ya Hayýr Platformu, Eskiþehir Tepebeþý Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilecek olan etkinlikte Eskiþehir halkýyla buluþacak.

2 Cumhurbaþkaný Gül, Sivas katliamýnýn, hadise baþlýðýyla yeniden soruþturulmasýný istedi. Baþtan belirteyim ki; Bu giriþim kesinlikle yeni bir aklama giriþimi! AKP nin, Erdoðan ýn ve son olarak Gül ün de niyeti Madýmak katliamý nezdinde siyasal Ýslamý aklamak! Sivas sanýklarýný savunanlarýn neredeyse tamamýnýn bugün AKP de ve devlette önemli görevlere gelmesi, katillerle ilgili zamanaþýmý kararýndan sonra Erdoðan ýn hayýrlý olsun temennisi, Akit Gazetesi nin mezarlar açýlsýn, yeni otopsi yapýlsýn kampanyasý ve 19 yýldýr katliamýn asýl maðdurlarýnýn sesini bir türlü duymayan Gül ün BBP li Belediye Baþkaný öncülüðündeki 114 derneðin sesini hemen duymasý ve Devlet Denetleme Kurulu na talimat vermesi bunu gösteriyor * * * 1993 yýlýnda ilçeler hariç Sivas þehir merkezinde yaklaþýk 240 bin kiþi yaþýyormuþ. (1990 sayýmýna göre kiþi) Polis kayýtlarýna göre, merkezde yaþayan bu 240 bin kiþinin tam 15 bini (yazý ile on beþ bin kiþi) Madýmak Oteli nin önündeki gösteriye katýlmýþ. Yani bu, þu anlama geliyor: Madýmak Oteli içindekilerle birlikte yakýldýðýnda, çocuklar, kadýnlar ve Aleviler bu sayýdan düþüldükten sonra en kötümser rakamla Sivas merkezde yaþayan her 10 Sivaslý dan biri bu yakma eylemine ortak olmuþtur! Ama bizzat yakarak ama gösteriye katýlarak ama alkýþlayarak Ýþin doðrusu bu gerçeði görmek için uzun araþtýrmalara gerek yok. Televizyonlarda onlarca kez gösterilmiþ, birçok belgeselde yer almýþ görüntüleri izlemek yeterli. Tekbir sesleri ile yakýn ula yakýn çýðlýklarý iç içe... Baþkaca bir belgeye veya yoruma ihtiyaç yok. Görüntüleri izleyince gerçek bütün korkunçluðuyla orta yerde duruyor: Tam bir vahþet! 1993 de Demirel ve Çiller den baþlayarak, Erdoðan a ve Abdullah Gül e kadar bu ülkenin bütün yöneticileri bunu biliyor mu? Evet, tereddütsüz biliyorlar Dönemin Sivas Belediye Baþkaný Temel Karamollaoðlu ndan, þimdiki Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp e kadar bunu biliyorlar mý? Tereddütsüz; Evet biliyorlar! Ancak, bütün yöneticiler bunu bildiði için, ýsrarla gerçeklerle yüzleþmekten kaçýyorlar. Erdoðan la bazý söylem farklarý ortaya çýktýðý için Cumhurbaþkaný Abdullah Gül e baþka misyonlar biçilmeye çalýþýlsa da Gül de bu gerçekten kaçtýðý için insanlýk tarihinde katliam olarak yerini almýþ bir büyük katliama bilinçli olarak hadise ya da olay demeyi tercih ediyor! Ancak, katliama katliam diyememek yalnýzca Gül e özgü bir durum deðil. Bu ülkenin bütün yöneticileri, bürokratlarý da ayný þeyi yapýyor. Sivas Belediye Baþkaný da Sivaslýlarýn önemli bir bölümü de Çünkü bu ülke katliamlara bile katliam diyemeyenler topluluðu gibi bir ruh haline sahip. Bütün güzellikleri kendine, bütün kötülükleri baþkasýna yazýyor. O yüzden hiçbir siyasi cinayet aydýnlanmýyor, o yüzden resmi tarihte biz hep muhteþem oluyoruz! Böyle olunca kendi yalanýmýza kendimiz de inanýyoruz. Sivas ý bin yýllýk kültürün temsilcisi, insan sevgisinin temsilcisi bir memleket olarak tarif eden Belediye Baþkaný için 3-4 Eylül 1978 de Ali Baba Mahallesi nde yaþan saldýrýlar da, 2 Temmuz 1993 katliamý da dýþ güçlerin iþi. Hadi bin yýllýk kardeþlik edebiyatýný, kýz aldýk, kýz verdik, etle týrnak gibiyiz yalanlarýný tartýþmayalým ama nereye kadar? Kuþkusuz katliamlarda dýþ güçlerin parmaðý mutlaka var, ancak Maraþ ta, Malatya da, Sivas ta katliamlarý bizzat yapanlarýn tereddütsüz iç güçler olduðu da fotoðraf karelerinde, televizyon ekranlarýnda çok net deðil mi? Evet, dýþ güçler hep vardý, bu ülkede solcular iktidar olamadýðý sürece de hep olacak ancak bu gerçeði öne sürerek koca bir kentin günahýný da kimse bunun arkasýna saklayamaz. 2 Temmuz 1993 te Madýmak Oteli önünde toplanarak oteli yakanlar arasýnda ya da yakýn ula yakýn diye alkýþlarla ve tekbirle teþvik edenler arasýnda her 10 Sivaslý dan birinin olduðunu kimse artýk saklamamalý. Bu gerçekle yüzleþmek ve öncelikle orada katledilenlerin ailelerinden özür dilemek yeni bir yargý sürecini ve dolayýsýyla katliam üzerindeki bütün soru iþaretlerinin de bir bir çözülmesini beraberinde getirir. Gerçeklerden kaçarak ve katliamlara da hadise diyerek ancak katiller aklanýr. Lafý evirip çevirmeye gerek yok: Sivas la ilgili gerçek bir soruþturma ve yargýlama için, Demirel den Çiller e, Gazioðlu ndan bütün SHP li bakanlara kadar herkes sorgulanmalýdýr. Ancak bu sorgunun bir yanýnda mutlaka Sivas katliam davasýnýn müdahil avukatlarý, Alevi kuruluþlarý ve Madýmak ta çocuklarý yakýlan aileler olmalýdýr! Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK 06-Aralýk ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Aralarýnda Ankara da okuyan tutuklu 13 Týp Fakültesi öðrencisinin de bulunduðu 47 saðlýk öðrencisi, 6 ay sonra bugün sabah hakim karþýsýna çýktý. 6 Haziran 2012 tarihinde, 6 kentte KCK operasyonlarý çerçevesinde gözaltýna alýnan Kürt öðrencilerin duruþmasý 13. Aðýr Ceza Mahkemesi nde, bu mahkemenin salonu olmadýðý için 12. Aðýr Ceza Mahkemesi Duruþma Salonu nda baþladý. Öðrenciler, aileleri ve demokrasi güçleri sabah saatlerinde Adliye Sarayý önünde buluþtu Eðitim haklarý ellerinden alýnan öðrencilerle dayanýþmak amacýyla sabah saat: 09:00 dan itibaren, ellerinde çeþitli dövizlerle Ankara Adliye Sarayý önünde toplanmaya baþlayan öðrenciler, aileleri ve Ankara demokrasi güçleri, duruþma baþlamadan önce, saat: da burada bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdiler. Yargýlanan Kürt öðrencileriyle dayanýþmak için gelen kurum temsilcileri, BDP ve CHP milletvekilleri duruþmaya katýlarak davayý izledi Dayanýþma için gelen kurum ve bireyler arasýnda; HDK temsilcileri, TTB, KESK, TMMOB, DÝSK, Halkevleri, ÝHD, TÝHV yönetici ve temsilcileri, BDP milletvekilleri; Sebahat TUNCEL, Aysel TUÐLUK, Sýrrý SAKIK, Sýrrý Süreyya ÖNDER, Ýdris BALÜKEN, Ayla AKAT, Nursel AYDOÐAN ile CHP milletvekilleri; Aytuð ATICI, Nurettin DEMÝR, Sezgin TANRIKULU, Ýlhan CÝHANER, Veli AÐBABA, Özgür ÖZEL, Hülya GÜVEN, Candan YÜCEER, Muharrem IÞIK, Ayþe ESER DANIÞOÐLU, Orhan DÜZGÜN ve yazar Temel DEMÝRER vardý. Adliye Sarayý önünde konuþanlar; AKP nin saldýrýlarýnýn kendilerini yýldýramayacaðýný, mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdiler Basýn açýklamasýnýn ilk konuþaný KESK e baðlý SES Genel Baþkaný Çetin ERDOLU oldu. Geleceðin saðlýk öðrencilerinin bugün içeride olduðunu, onlarýn halkýn saðlýk haklarýný savunduklarý için cezaevine atýldýklarýný belirten ERDOLU, egemenlerin onlardan korktuklarý için cezaevine attýklarýný, ancak butür saldýrýlarýn demokrasi güçlerini yýldýramayacaðýný, mücadeleyi sürdüreceklerin belirtti. TTB baþkaný AKTAN, öðrenciler saðlýk hakký için nasýl mücadele edilmesi gerektiðini öðretti Ýkinci sýrada konuþan ise Türk Tabipleri Birliði (TTB) Merkez Konseyi Baþkaný Özdemir AKTAN idi. Öðrencileri almaya geldiklerini söyleyerek konuþmasýna baþlayan AKTAN, öðrencilerin tutuklanmasýný kabul etmediklerini, çünkü onlarýn kendilerine saðlýk hakký için nasýl mücadele edilmesi gerektiðini öðrettiklerini söyledi. AKTAN, saðlýk politikalarýnýn yanlýþ olduðunu savunduklarý için öðrenciler cezaevlerine atýldý Bu ülkede saðlýk hakkýný aramanýn suç olduðunu belirten AKTAN, bu öðrencilerin saðlýk politikalarýnýn yanlýþ olduðunu savunduklarý için cezaevine girdiklerini, saldýrýlarýn mücadelelerini engelleyemeyeceðini, demokrasi ve hak alma mücadelesinde örnek olan bu mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Kendisi de Tabip olan CHP Milletvekili Aytuð ATICI, AKP nin toplumun tüm muhalif kesimlerine dönük saldýrýlarýný sürdürdüðünü belirtti. Týp Fakültesi nde hocalýk yapan CHP milletvekili Nurettin DEMÝR ise, tutuklu öðrencileri özgür býraktýracaklarýný ve onlara hekim önlüðü giydireceklerini söyledi. Öðrencilerin temsilcisi ÇALIÞÇI, arkadaþlarýmýza dönük operasyon sýradan deðil, siyasi Týp Fakültesi öðrencileri adýna açýklamaya yapan Akif ÇALIÞÇI, saðlýk ve týp öðrencilerine yönelik 6 Haziran da gerçekleþtirilen operasyonlarýn siyasi olduðunu, KCK adý altýnda sürdürülen diðer operasyonlardan farksýz olduðunu söyledi. ÇALIÞÇI, barýþ olmadan saðlýk olmaz, hem barýþa hem de saðlýk hakkýmýza sahip çýkacaðýz Barýþýn saðlýðýn olmazsa olmazlarý arasýnda bulunduðunu belirten ÇALIÞCI, barýþ olmadan saðlýðýn olamayacaðýný hatýrlatarak, saðlýk ve Týp Fakültesi öðrencileri olarak hem barýþ istemeye, hem de saðlýk haklarýna sahip çýkmaya devam edeceklerini kaydetti. Tutuklu öðrencilerin adlarý okundu, gökyüzüne beyaz balonlar salýverildi Yapýlan kýsa konuþmalarýn devamýnda tutuklu öðrencilerin adlarý bir bir okundu, her isim okunmasýnýn ardýndan, ÖZGÜR BIRAKILSIN diye haykýrýldý. Basýn açýklamasý eylemi çok sayýda beyaz balonunun gökyüzüne salýverilmesiyle son buldu ve dayanýþma için gelen kurum temsilcileri duruþmayý izlemek üzere Adliye Sarayý önünden ayrýldýlar. Prof. Dr. Nejla KURUL, verdiði temsili dersle týp öðrencileriyle dayanýþmasýný sürdürdü Duruþma devam ederken Adliye Sarayý önündeki bekleyiþ çekilen halaylar ve Prof. Dr. Nejla KURUL un verdiði temsili dersle sürdü. KURUL un dersi; nasýl bir üniversite istiyoruz, geleceðe nasýl bakýyoruz vb. sorularýnýn yanýtlarýný içeriyordu. Öðleye doðru baþlayan duruþmada mahkeme heyeti Anadilde savunma talebini reddetti Duruþmayý izleyenlerden alýnan bilgilere göre; kimlik tespiti esnasýnda 6 öðrencinin anadilde savunma talebinde bulunduklarý, savcýnýn sanýklarýn kendilerini anlatabilecek kadar Türkçe bilmelerine karþýn TBMM deki bu konuda yapýlan son düzenlemelere iþaret ederek kararý mahkemenin takdirine býraktýðý, mahkeme baþkanýnýn ise sanýklarýn eðitim durumlarýyla birlikte yaptýðý deðerlendirmede hepsinin Türkçeyi bildiðini düþünerek Anadilde Savunma taleplerini reddettiði öðrenildi. Öðrencilerin avukatlarý asýlsýz, uydurma ve komik iddialarla maðdur edilen müvekkillerinin Anadilde savunma taleplerinin bir hak olduðunu yineledi Öðrencilerin avukatlarýnýn savunmalarýnda, 6 aydan beri asýlsýz, uydurma ve komik iddialarla hapishanede tutuklu bulunan gençlerin fazlasýyla maðdur edildiðini belirttiði, Anadilde savunma talebinin bir hak olduðunu söylediði, bu hakkýn tanýnmamasýnýn öðrencilere dönük bir ayrýmcýlýðýn yansýmasý olduðunu bildirdikleri öðrenildi. Tutuklu 13 öðrenci hakkýnda tahliye kararý çýktý Ýlerleyen akþam saatlerinde kararýný veren mahkemenin, 13 tutuklu öðrenci hakkýnda tahliye kararý verdi. Öðrencilerle ilgili iddialar suç içermediði gibi ciddiye alýnacak türden de deðildi Öðrenciler; Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitesi Týp Fakültelerinde öðrenim görürken gözaltýna alýnmýþlar, Ankara da 16 saðlýk örgütünce 13 Mart ta gerçekleþtirilen, Çok Ses Tek Yürek Mitingine katýlmak, saðlýk taramasý yapmak, üniversitede Sicko filmini göstermek gibi faaliyetlere katýldýklarý için tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilmiþlerdi. 5 Aralýk 2012

3 Yücel Özdemir Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin de son günlerde durmadan kimyasal silah vurgusu yapmasý askeri operasyon ihtimalini yükseltiyor. NATO tarafýndan Türkiye ye gönderilmesine karar verilen üç Patriot füze savunma sisteminden ikisini gönderecek olan Almanya, bu konuda ilk kararýný bugün verdi. Olaðanüstü toplanan bakanlar kurulu, iki Patriot bataryasýyla birlikte 400 Alman askerinin Türkiye ye gönderilmesini kararlaþtýrdý. Her bir batarya için 85 askerin Türkiye ye gönderilmesi gerektiði halde, asker sayýsýnýn 400 olarak açýklanmasý, NATO tarafýndan Türkiye-Suriye sýnýrýna gönderilecek AWACS uçaklarýna baðlandý. Böylece, NATO nun önümüzdeki aylarda Patriotlarýn yaný sýra AWACS savaþ uçaklarýný da Türkiye ye göndermeyi gündeme getireceði tahmin ediliyor. Türkiye ye gönderilecek Alman askerlerinin görev süresi bir yýl olarak belirlendi. Bir yol sonra NATO nun talebi üzerine askerlerin bölgede kalmasý talep edildiðinde, yeniden hükümet tarafýndan karara baðlanacak. Hükümetin 170 deðil de 400 askerin Türkiye ye gönderilmesine karar vermesi Alman basýný tarafýndan sürpriz olarak deðerlendirildi. AWACS HAZIRLIÐI MI? Hükümete yakýn kaynaklar tarafýndan basýna verilen bilgiye göre 400 askerin 220 si Patriotlar için gönderilirken, 50 asker de AWACS uçaklarý için gönderiliyor. Geriye kalanlar yedek ve ihtiyaç duyulduðu durumlarda gönderilecek. NATO bünyesindeki AWACS larýn önemli bir bölümünü Alman ordusu kullanýyor. Irak iþgali sýrasýnda da Alman askerlerinin kullandýðý AWACS lar Konya ya gönderilmiþti. Patriotlarýn en kýsa süre içerisinde Türkiye ye gönderilmesi beklenirken, hangi kentlere kurulacaklarý ise henüz belirlenmedi. MECLÝS HAFTAYA KARAR VERECEK Federal Hükümet tarafýndan Türkiye ye 400 askerin gönderilmesiyle ilgili alýnan karar haftaya mecliste görüþülecek ve nihai olarak karara baðlanacak. 12 Aralýkta mecliste ilk görüþmesi yapýlacak Patriotlar için oylama 14 Aralýk Cuma günü yapýlacak. Hükümet partileri CDU/CSU ve FDP nin yaný sýra anamuhalefet partisi SPD lehte oy kullanacak. Yeþiller Partisi nden bazý vekillerin de destek vermesi bekleniyor. Sol Parti ise Patriot ve asker göndermeye karþý oy kullanacak. Ayný gün Türkiyeli ve Alman savaþ karþýtlarý meclis binasý önünde bir protesto gösterisi düzenleyecek. TÜRKÝYE ATEÞLE OYNUYOR, ALMANYA BENZÝN DÖKÜYOR Hükümetin 400 asker ve Patriotlarý Türkiye ye göndermesi nedeniyle aldýðý karara tepki gösteren Sol Parti Meclis Grubu Uluslararasý Ýliþkiler Politikasý Sözcüsü Sevim Daðdelen, Öyle anlaþýlýyor ki, hükümet 400 askerle Suriye ye yönelik yapýlacak bir saldýrýya katýlmak istiyor. Türkiye hükümeti zaten askeri müdahale için yeþil ýþýk yakmýþtý. Türkiye de ve Almanya da halkýn büyük bölümü savaþa karþý olduðu halde, bütün iþaretler savaþý gösteriyor. Bu ortamda Türkiye hükümeti, ittifak dayanýþmasý adý altýnda askeri olarak destekleniyor dedi. Daðdelen, hükümeti ve milletvekillerini halkýn barýþ isteðine kulak vermeye davet ederek, Türkiye ye asker göndermeye karþý oy kullanmalarýný istedi. TÜRKÝYE NÝN ÝHTÝYACI PATRÝOT DEÐÝL BARIÞTIR NATO nun Türkiye ye füze savunma sistemi Patriotlarý göndermesine tepki gösteren Demokratik Ýþçi Dernekleri Federasyonu (DÝDF), savaþý körükleyen giriþimlere karþý Almanya da yaþayan herkesi duyarlý olmaya çaðýrdý. DÝDF Genel Merkezi tarafýndan yapýlan açýklamada þöyle denildi: NATO tarafýndan Türkiye ye gönderilecek Patriotlarýn hem Alman ordusuna ait olmasý hem de Ramstein den komuta edilmesi, bu ülkede yaþayan savaþ karþýtlarýný özel olarak ilgilendiriyor. Türkiye yi koruma adý altýnda, Suriye ve Ýran ý askeri baský altýna alma ve bölgedeki savaþý daha da týrmandýrma amacýyla Türkiye nin güney sýnýrýna yerleþtirilmesi planlanan Patriotlarla birlikte çok sayýda Alman askeri de gidecek. Yýllardýr Afganistan daki Alman askerlerinin geri çekilmesini talep eden ve bu temelde yapýlan eylemlerde yerini alan Federasyonumuz, Alman askerlerinin Türkiye ye gönderilmesine de karþý çýkýyor. Çünkü, Patriotlarýn Türkiye ye gönderilmesi barýþ deðil, savaþ ve istikrarsýzlýk anlamýna geliyor. Bölgede daha fazla istikrarsýzlýk ve çatýþma, ne Türkiye ne Suriye ne de Almanya da yaþayan halklarýn, emekçilerin yararýnadýr. Bu nedenle bölgede büyük çatýþmalara yol açmadan, bu savaþ politikalarýndan vazgeçilmelidir. NATO ve Federal Hükümet, Türkiye ye Patrotlarý ve askerleri gönderme planlarýný durdurmalýdýr. DÝDF tarafýndan yapýlan açýklamada devamla, Türkiye ye Patriotlarýn Almanya dan gönderiliyor olmasý, biz Türkiye kökenli göçmenleri de yakýndan ilgilendiriyor. Türkiye-Suriye gerilimi ve bu bunun yol açtýðý bölgesel sorunlarý Alman halkýna anlatarak, onlarýn geliþmeleri doðru bir þekilde öðrenmesini saðlayabiliriz. Yýllardýr savaþ karþýtlarýnýn oluþturduðu birliklerde yerel ve merkezi düzeyde yer alan Federasyonumuz, geliþmeleri Alman savaþ karþýtlarýna en doðru ve hýzlý bir þekilde aktarmanýn çabasý içerisinde. Önümüzdeki dönemde iþgal planlarýna ve Alman askerlerinin Türkiye ye gönderilmesine karþý bu ülkenin savaþ karþýtlarýyla gücümüzü daha fazla birleþerek hareket edeceðiz. Çünkü Türkiye bugün, Patriotlara ve silahlanmaya deðil, barýþa ihtiyaç duymaktadýr. Ama ne var ki mevcut hükümet barýþtan çok savaþ propagandasý yapýyor, bu temelde adýmlar atýyor. Hem Almanya da hem de Türkiye de halkýn büyük bir bölümü Suriye ye ve Ýran a askeri bir müdahaleye karþýdýr. Hükümetler de bu barýþ sesine kulak vermek durumundadýrlar. Biz de bu sesi büyütmek için, Türkiye kökenli göçmenler olarak, Patriotlarýn ve Alman askerlerinin Türkiye ye gönderilmesine karþý yapýlacak etkinliklerde ve eylemlerde yerimize alacaðýz. Bu amaçla herkesi, barýþ talebini daha güçlü seslendirmeye; 14 Aralýk Cuma günü Berlin de Federal Meclis önünde yapýlacak gösteriye katýlarak güç vermeye çaðýrýyoruz denildi.(evrensel) Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN üzere otomobiller yolda kaldý. Zinciri olan sürücüler zincirlerini takarak yola devam ederken, zinciri olmayanlar beklemek zorunda kaldý. Sürücüler, gece yarýsý saatlerce yoðun kar yaðýþý ve þiddetli tipi altýnda araçlarýný kurtarmak için mücadele ederken, þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüslerde bulunan yolcular karayolunda kalan otobüsü kurtarmaya çalýþtý. Birçok aracýn yolda kalmasý sonucu trafik akýþý tamamen dururken, vatandaþlar telefonlarla trafik ekiplerine ve karayollarý ekiplerine durumu bildirerek yardým istedi. Yolda kalan birçok sürücü diðer sürücülerin de desteði ile otomobilleri arkadan itmek sureti ile kurtarmaya çalýþtý. Kurtarma çalýþmalarýnda zaman zaman kayýp düþen vatandaþlar ilginç görüntüler oluþtu. Kar yaðýþýna hazýrlýksýz yakalandýklarýný belirten sürücüler, beklemekten baþka çarelerinin olmadýðýný söylediler. 5 Aralýk 2012 Aksaray da gece boyunca devam eden kar yaðýþý kent merkezinde kartpostallýk görüntüler oluþtururken, karayollarýnda adeta çileye dönüþtü. Kar yaðýþý nedeniyle Aksaray Nevþehir Karayolu trafiðe kapanýrken, kar yaðýþýna hazýrlýksýz yakalanan baþta þehirlerarasý yolcu taþýyan otobüsler ve kamyonlar olmak

4 Madýmak Þehitlerinden Behçet Aysan'ýn kýzý Eren Aysan, DDK ya asla yargý kararýnýn infazýný önleyici bir görev verilemez. Kesinleþmiþ hükümleri geçersiz kýlmak amacýyla, bu kurul kullanýlamaz. Çünkü Sivas Katliamý yargýlanmýþ ve kesin karara baðlanmýþ durumda diyor ve Cumhurbaþkaný Gül e soruyor, Neden Sivas Katliamý Davasý zamanaþýmýna giderken bizlere yardýmcý olmadý? Sivas Katliamý nda yaþamýný yitiren þair Behçet Aysan ýn kýzý Eren Aysan ile Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ün emrindeki Devlet Denetleme Kurulu na (DDK) Sivas Katliamý yla ilgili araþtýrma görevi vermesini konuþtuk. Aysan, DDK ya asla yargý kararýnýn infazýný önleyici bir görev verilemez. Kesinleþmiþ hükümleri geçersiz kýlmak amacýyla, bu kurul kullanýlamaz. Çünkü Sivas Katliamý yargýlanmýþ ve kesin karara baðlanmýþ durumda diyor ve Cumhurbaþkaný Gül e soruyor, Neden Sivas Katliamý Davasý zamanaþýmýna giderken bizlere yardýmcý olmadý? 19 yýldýr babasýný kaybetmenin acýsýný yaþayan ve hukuk mücadelesi veren Eren Aysan, DDK yý, süreci ve verdikleri mücadeleyi anlattý Sivas Katliamýný yargý deðil de Cumhurbaþkaný emrindeki DDK'ýn el atmasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Öncelikle þunu söyleyeyim. Ben bir hukukçu deðilim. Ama babamýn ölümünden sonra yaþadýðým süreç bizi adeta bir hukukçu gibi bilgi sahibi olmaya, sürekli araþtýrmaya, veri toplamaya yöneltti. Sanýrým bu ülkede cezaevine düþen aydýnlarýn, gazetecilerin, öldürülen yakýnlarýn izini süren ailelerin ortak kaderidir bu. Bir ülke düþünün, siyasi nedenlerle cinayetler ardý ardýna yaþansýn, devlet üzerine düþen görevi yerine getirmesin! Hatta katiller beraat ettirilsin, cezalarý özendirici þekilde azaltýlsýn! Bu kadarla da kalmayýp, o katillere pasaportlar, ehliyetler, evlilik cüzdanlarý verilsin! Devlet sorumlularý bulacaðýna, siyasi cinayetlere kurban giden ailelerin yakýnlarý gözünde kurumayan yaþla yalnýz býraksýn! O zaman soruyorum: Adalete hesap vermesi gereken yalnýz tetikçiler mi, yoksa bütün bu yaþadýðýmýz sürecin sorumlularý mý? On dokuz yýldan yirmi yýla evrildiðimiz zaman diliminde katliamýn üstünü kapatmak için sürekli olarak toprak eþeleyen herkesi suçlu görüyorum. Bununla birlikte ilk bakýþta Cumhurbaþkaný nýn böylesine vahim bir olaya el atmasýný iyi niyetli bir yaklaþým olarak görmek istiyorum. Ama þunu da biliyorum: DDK ya asla yargý kararýnýn infazýný önleyici bir görev verilemez. Kesinleþmiþ hükümleri geçersiz kýlmak amacýyla, bu kurul kullanýlamaz. Çünkü Sivas Katliamý yargýlanmýþ ve kesin karara baðlanmýþ durumda... Ayrýca bilindiði üzere DDK sadece kamu kurumlarýnda inceleme yapabilir. Ama burada esas sorulacak soru þu: Neden Cumhurbaþkaný Sivas Katliamý Davasý zamanaþýmýna giderken bizlere yardýmcý olmadý? Oysa biz, Sabahattin Ali den Hrant Dink e kadar siyasi cinayetlerde öldürülen yirmi sekiz aydýnýn ailesi Toplumsal Bellek Platformu adý altýnda, iki kere TBMM e gitmiþtik. Siyasi cinayetlerde zamanaþýmý ortadan kaldýrýlsýn diye ýsrarcý olmuþtuk Mecliste geniþ yetkilerle donatýlmýþ bir Araþtýrma Komisyonu kurulsun talebinde bulunmuþ, bu komisyonun idarenin ve yargýnýn elindeki bütün verileri inceleyerek deðerlendirmeler yapmasýný istemiþtik. Þimdi þu sorularý sormam çok mu sakýncalý: Suçlularýn yargýlanarak cezalandýrýlmasý devletin temel göreviyken, kayýplarýmýzýn ardýndaki karanlýklarýn aydýnlatýlmasý neden yerine getirilmez? Neden bu taleplerin olduðu soru önergesi iktidar partisi tarafýndan tam on sekiz kez reddedilir? Verdiðimiz yakýnlarýmýzýn kanýnýn sýçradýðý dilekçe tozlu raflara neden kaldýrýlýr? Buna karþýlýk demokrasi havarisi kesilenler yakýnlarýmýzýn adlarýný aðýzlarýna almaya, onlardan gözyaþlarýyla alýntýlar yapmaya, yazýlarýný, þiirlerini okumaya neden devam ederler? Ve neden yine bizim korktuðumuz baþýmýza gelir? Ýþte Sayýn Cumhurbaþkaný nýn süreçte esas görmesi gereken noktalar bunlar sanýrým. Toplumsal Bellek Platformu olarak uzun yýllar mücadele verdiniz fakat geçtiðimiz günlerde Sivas'ta faaliyet gösteren 114 STK temsilcisi Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþtükten sonra bir adým atýldý. 19 Yýl sonra deðiþen ne oldu ve kim bu STK'lar? Kiþisel olarak þunu rahatlýkla söyleyebilirim: Ben bu 114 STK Baþkanýný hiç ama hiç tanýmýyorum. 114 STK nýn ne baþkaný ne de herhangi bir temsilcisi bizimle bir bað kurmadý. Vicdani olarak bu katliamýn aydýnlanmasýndan yana olanlarýn usul gereði, acaba sizin de eklemek istediðiniz bir þey var mý? diye sormalarý gerekmez mi? Dahasý þunu da ekleyebilirim: Sivas Katliamýnda yaþamýný yitiren aileler iki kere Cumhurbaþkaný ndan randevu talep etti. Bu randevular kabul edilmedi. Demek ki öldürülen ailelerin yakýnlarýndan daha üstün olan bu STK larýn kimliðinin net bir biçimde açýða çýkmasý gerekiyor. Ayrýca þunu ekleyeyim: Bu 114 STK da beþ yaþýndaki çocuðun bile hemfikir olacaðý Sivas Katliamý na, Sivas olayý diyor, durumu küçültmeye çalýþýyor. Bunun arkasýnda topu taca atma çabasý var. Böylesine büyük, yargýda da ispatlanmýþ, cumhuriyete ve laikliðe karþý örgütlü ve gerici bir kalkýþmayý yok saymak endiþe verici bir durum. Dahasý Cumhurbaþkanlýðý da yazýlý açýklamasýnda Sivas Olaylarý diyor. Ne diyeyim? BBP li Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp, "gerekirse yaþamýný yitirenlerin mezarlarý açýlsýn" dedi. Katliamýnda yaþamýný yitiren 33 aydýnýn mezarý açýlabilir mi? Ve mezarlarý açmadaki amaç nedir? Sivas Belediye Baþkaný Doðan Ürgüp ün açýklamalarýnýn geçtiðimiz yaz okur karþýsýna çýkan Yeni Akit gazetesinin manþetiyle örtüþtüðünü düþünüyorum: Yeni Akit gazetesinde 19 Yýllýk Yalan baþlýðýyla çýkan haberde cesetlerde kurþun izleri olduðu öne sürülüyor, ölenlerin otel içinde kurþunlandýklarýnýn altýný çiziyordu. Bu haberin tek kelimeyle yalan haber olduðu anlaþýldý. Her þeyden önce fotoðraflar yeni deðildi, oysa fotoðraflar bizim on dokuz yýldýr bildiðimiz fotoðraflardý. Hele bir kýzýn saç örgüsünü kan izi olarak yutturmaya çalýþmalarý tam bir kara komediydi. Manþette babamýn morgdaki görüntüsü göze çarpýyordu. Dudaðýnýn kenarýndaki is kan diye sunulmak isteniyordu. Þimdi bu haberlerin bir amacý olduðunu görüyorum. Þunu söyleyeyim: Ben babam þair Behçet Aysan ýn mezarýný açtýrmam, otopsi yaptýrmam. Neden mi? Birinci tanýðým. Babamýn cesedini gördüm. Dumandan boðulmuþtu, deðil en ufak bir yanýk izi vücudunda hiçbir iz yoktu. Yani katliamýn açýða çýkmasý adýna bir takým grupçuklar, vay efendim olaylarýn tam olarak açýða çýkmasýna aileler izin vermiyor diye boþuna martaval okumasýnlar. Silahla vurulma hadisesi babam için geçerli deðil. Oysa þunu da çok iyi biliyorum: Bu tarz hukuki süreçlerde varisinin itirazýna raðmen mezar açýlabiliyor. Ben yaþarken koruyamadýðým babamýn bir de mezarýnýn delik deþik olmasýna nasýl göz yumamam. Cemal Süreya nýn, babam öldü gözlerim kör oldu cümlesi bende, süreçte babam öldü bütün bir ülke kör oldu dizesine evrildi. Bu noktada yapacaðým tek þey babamýn mezarýna gidip yatmak olur. Oradan beni de kazýsýnlar! Ýkincisi katliamýn üstünü örtme çabasý var bu düþüncede... Sanki Madýmak Oteli ndekiler yakýlmak istenmemiþ... Peki, o zaman otelin önündekiler Kýzýlderili Dansý mý yapýyordu? Herhalde Cumhuriyet Sivas ta Kuruldu Sivas ta yýkýlacak, Laiklere Ölüm çýðlýðý atanlar da yoktu... Bu ülkede her þey bir yanýlsama operasyonu adý altýnda sunulmak isteniyor. Utanmasalar ölenler birbirini öldürdü diyecekler. Absürt oyunlarda vardýr ya: Bir sürü insan ölür. Cenaze kaldýrýlýrken sürekli kim ölmüþ? diye sorulur. Bizim baþýmýza gelen iþte tam olarak bu... Bir katliamýn oluþmasýnda, buna izin verilmesinde mutlaka derin bir takým güçler vardýr. Ama Sivas Katliamý özelinde yalnýzca bu güçlere topu atmak sakýncalý diye düþünüyorum. Ayrýca þunu da ekleyeyim: Devlet önce Sabahattin Ali den bugüne katillerimizi tam anlamýyla yargýlasýn. Bizim tetikçilerle iþimiz yok. Derdimiz tetikçilere emri verenlerde... Sivas Katliamý Davasýnda da örgütlü bir durum söz konusu... Emri veren kim? Ya da kimler? Hangi yapýlanma? Bu sorularý sorarken bile boðazým düðümleniyor. Yaþarken bile çok sevdiðim babamýn mezarýný koruyamaz duruma düþüyorum. Peki, Doðan Ürgüp Sivas'ýn yanýnda Baþbaðlar'ý da anýmsatarak "sadece Sivas'ýn araþtýrýlmasýný da istemiyoruz" dedi. Neden Baþbaðlar için ayrý özel bir çalýþma istenmezken Sivas ile paralel bir çalýþma isteniyor? Baþbaðlar da tüyleri diken diken eden, insan olanýn karþý koymasý gereken, son derece trajik, masumlarýn öldürüldüðü bir katliam. Bu ülkede yaþanan bütün öldürümlerin, hukuksuzluklarýn, iþkencelerin, ýstýraplarýn karþýsýnda biri olarak þunu söyleyebilirim: Sivas da benim acým... Baþbaðlar da... Ama þunu biliyorum: Sivas Baþbaðlar ýn nedeni deðil. Ne yazýk ki süreçte, Sivas ta Aleviler, Baþbaðlar da da Sünniler öldürüldü denmeye çalýþýlýyor. Yine utanmasalar, bize Baþbaðlar ýn hesabýný soracaklar... Bir katliam maðduruna bir baþka katliam sorulamaz. Ama bunu da gördük, yaþadýk! Toplumsal Bellek Platformu olarak ikinci kere TBMM ne gidiþimizde Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Ayhan Sefer Üstün, Zeynep Altýok la bana dönüp, Peki Baþbaðlar Katliamý için niye yüreðiniz yanmýyor? Onlarýn katilleri bile ortada yok deme cüretini gösterdi. Biz ise son derece vakur bir biçimde, acýlarýmýzý yarýþtýrmamýz gerektiðini, eðer siyasi cinayetlerde zamanaþýmýnýn kaldýrýlmasý ve meclis araþtýrma komisyonuna iþlerlik kazandýrýlmasý gerçekleþirse, bunun Baþbaðlar Katliamý maðdurlarýnýn da iþine yarayacaðýný anlattýk. Ama bu tarz sorularda ve yan yana getirmelerde göz ardý edilen son derece trajik bir durum söz konusu: Ben açýkçasý bütün bu yorumlarýn Sivas Katliamý vahþetini kamuoyunda azaltmak için yapýlan bir operasyon olduðuna inanýyorum. Ama zaten Sivas Katliamý ndaki gizli kalmýþlýklar ortaya çýkarsa, her þey çorap söküðü gibi ilerler. Sivas Katliamýnýn tarafsýz ve samimi bir çalýþmada yürütülmesi için neler yapýlmalýdýr? Ne yazýk ki Türkiye de hukuk Sivas Katliamý davasýnda son derece kötü bir sýnav verdi. Týpký siyasi saikle öldürülen diðer aydýnlarýmýzýn davalarýnda olduðu gibi... Kiþisel olarak bakarsanýz, hiç þüphe yok ki, 2 Temmuz 93 çocukluðumun bitip ergenliðe adým attýðým gündür. Bir silsile halinde yaþanan tarifsiz acýlarýn baþlangýcýdýr. Mesela Ankara 1 No lu Güvenlik Mahkemesi nde 21 Eylül 1993 günü baþlayan Sivas davasýnda, maðdurlar duruþma salonuna alýnmadý. Bu duruma itiraz eden, Sivas katliamýnda çocuklarýný kaybetmiþ annelerin çýðlýðý emniyette bitti. Çýkan olaylarda pek çok kiþi gözaltýna alýndý. Bense ilk duruþmanýn olduðu günden bu yana yenilgi duygusunu üzerimden atamadým. Sanki o ana kadar her þeyin çözümü vardý. Sýkýntý ne kadar aðýr olursa olsun, küçücük hayale yol açan umut da vardý. Þimdiyse tek duygu kaldý geriye, çaresizlik Felaketler dizisi bununla bitmedi, o günlerin gazetelerinde, yananýn provokatör, yakanýn kahraman olduðu söylemlerine tanýklýk ettik. Özellikle Sabah, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Meydan gibi yüksek tirajlý gazeteler, olaylara Aziz Nesin in yaptýðý lüzumsuz konuþmanýn neden olduðu nu dile getirdi. Kendinden menkul köþe yazarlarý, orada öldürülen sanatçý, yazar ve þairlerin kimliðini gözetmeden, tek hedef olarak Aziz Nesin i gösterdi. Kaleme alýnanlar, Madýmak Oteli nin önünde yükselen, Cumhuriyet Sivas ta kuruldu, Sivas ta yýkýlacak, Kahrolsun laiklik nidalarýndan uzaktý. Siz kalpten parmak uçlarýna uzanan acýnýn týrnaklarý bile titrettiðini bilir misiniz? Ben biliyorum... Bugün bütün hücrelerimde bu acýyý yaþýyorum. Bir sonraki duruþmaya, dönemin Adalet Bakaný Þevket Kazan yakanlarýn yanýnda katýldý. Birtakým sanýklarýn aranmasýna sözde devam edildi. Kýrmýzý bültenle arandýðý ifade edilen sanýk Cafer Erçakmak kýzýnýn evinde vefat etti. Vahit Kaynar Polonya da yakalandý. Ancak Adalet Bakanlýðý sanýðýn iadesiyle ilgili gereken iþlemi yapamadý. Kaynar salýverildi. Sonra kimi sanýklarýn kýrmýzý bültenle aranmasýna raðmen, ehliyet aldýðýný, resmi nikâh kýydýðýný öðrendik. Zamanaþýmýndan sonra bu sanýklar aramýzda yaþýyorlar. Bütün bunlarla, yine Toplumsal Bellek Platformu üyeleri Cevat Yurdakul, Zeki Tekiner ve Kemal Türkler in sanýklarýnýn da serbest kaldýðýnýn altýný çizmem gerek. Biz, hep TBP olarak siyasi cinayetlerde geriye dönük zamanaþýmý iþlensin dedik. Ama reddedildik. Oysa geçmiþini aydýnlatmaya çalýþan ülkelerde, Ýspanya, Polonya, Latin Amerika da uygulanan bu tarz dava örnekler var elimizde. Temiz bir toplumun nasýl inþa edileceðinin apaçýk örnekleri bunlar... Neden model olarak alýnmasýn? Deniz Toprak / Odatv 3 Aralýk 2012

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 5 DE 6 DA 6 DA Söyleþi 4 DE 2 DE Ýzmir'de Gündoðdu Meydaný'nda Eþitlikçi, Çoðulcu, Demokratik Anayasa, Zorunlu din derslerine hayýr, Laik Devlet talepleri ile toplanan on binlerce Alevi ve onlara destek olan siyasal

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

CHP halkýný tanýmýyor

CHP halkýný tanýmýyor Hitit te bölüm Musa Duman, Okulda bir dizi incelemelerde bulundu. FSM Rektörü anýlarý tazeledi * HABERÝ 4 DE sayýsý 5 oldu YÖK Ýnþaat Mühendisliði Bölümü nü onayladý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Yeter artýk çocuklar ölmesin

Yeter artýk çocuklar ölmesin sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 378 16 Ekim 2009 2 YTL Ceylan Önkol 14 yaþýndaydý Yeter artýk çocuklar ölmesin YENÝ SOL AVRUPA KUTUPLAÞMA SOL OYLARI

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi

Kýskanç da gözaltýna alýnanlar arasýnda. Emniyet te gözaltýna alýnanlar ile görüþen avukatlar gözaltý sayýsýnýn 23 olduðunu Kaynak: BirGün Gazetesi YIL:8 Patriotlar, tartýþmalar eþliðinde Türkiye sýnýrýna girdi. Almanya 'nýn Lübeck kentine baðlý Travemünde Limaný'ndan 8 Ocak'ta yola çýkan gemi, dün Ýskenderun Limaný'na geldi. Geminin Ýskenderun Limaný'nda

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı