ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

2 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük

3 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Yönetim Sistemleri ġefliği Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Sayfa 3 Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı Sayısı Toplam Süre (adamxsaat) Çevre Görevlisi Eğitimi Dış Bitmiş KKD Solunum Koruyucular (Yarım Yüz Maskeleri) Dış Bitmiş , Eğitimcilerin Eğitimi Dış Bitmiş Kamu İhale Kanunu, Tebliğ, Çerçeve Anlaşmalar Dış Bitmiş Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarıyla Çalışma Dış Bitmiş İngilizce Eğitimi Dış Bitmiş Bilgi Güvenliği Yasal Mevzuatı ve Uygulamaları Dış Bitmiş E.K.E.D. Uygulamaları İç+Dış Bitmiş Çerçeve Program Bilgilendirme ve Proje Önerisi Dış Bitmiş Hazırlama Temel Fotoğraf Eğitimi Dış Bitmiş Hasta Taşıma Teknikleri İç Bitmiş Temel Yönetim Becerileri Dış Bitmiş Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Dış Bitmiş Mayıs Süreç Yönetimi Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (I.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (II.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (III.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (IV.Grup) Dış Bitmiş Etkin Süreç Yönetimi Dış Bitmiş Haziran İleri Yöneticilik Becerileri Dış Bitmiş Radyasyondan Korunma Dış Bitmiş Takım Çalışması ve Kurumdaşlık Dış Bitmiş Temmuz Hedeflerle Yönetim Dış Bitmiş Kurumsal Gelişim Dış Bitmiş Ağustos Sivil Savunma Eğitimi Dış Bitmiş , Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi Dış Bitmiş Ekim Elektronik Kamu Alımları Platf.Eğitimi Dış Bitmiş Kimyasal Metroloji Eğitimi Dış Bitmiş Hacim Kapları ve Pistonlu Pipet-Büret Kalibrasyon Eğitimi Dış Bitmiş Toplam 4.056

4 Dokümantasyon; Yönetim Sistemleri ġefliği Doküman yapısı yeniden oluģturuldu, prosedür sayısı azaltıldı. GüncellenmiĢ dokümanlar (Dokümanların ve Kayıtların kontrolü YGG, Ġç Denetleme,Eğitim ve Düzeltici Önleyici Faaliyet prosedürleri )17025 standardı Ģartlarını da karģılayacak duruma getirilmesi için Akreditasyon DanıĢmanına gönderildi. Diğer prosedürlerle ilgili güncelleme çalıģması devam ediyor. QDMS Programıyla ilgili iyileģtirme çalıģmaları ve sistem yapısının yeniden oluģturulması çalıģması devam ediyor. Sayfa 4

5 Yönetim Sistemleri ġefliği Kurumsal GeliĢim Projesi; Süreç yapılandırmasıyla ilgili KALĠNDA yetkilileriyle da görüģme yapıldı. Ana süreç Ģeması KALĠNDA yetkilileri tarafından yeniden düzenlenerek gönderildi. Ana ve alt süreçlerle ilgili çalıģmalar devam ediyor. Vizyon-Misyonun yeniden tanımlanması için tarihinde üst yönetimle KALĠNDA dan Prof. Dr. Nurullah GENÇ arasında görüģme sağlandı. Birimlerden öneriler alındı. Vizyon ve Misyon değiģikliği üst yönetim tarafından gerçekleģtirildikten sonra ilgili taraflara duyurulacak. Sayfa 5

6 Diğer Faaliyetler ; Yönetim Sistemleri ġefliği Dokümantasyon; hazırlama, revizyon, vb. uygulamalar QDMS programı üzerinde takip edilmektedir. Düzeltici Önleyici Faaliyetler; talebi ve takibi QDMS programı üzerinde yapılmaktadır. ÇalıĢan Bildirimleri; her ay Ġ.S.G. Kurulunda görüģülerek alınan kararlar ve iyileģtirici faaliyetler aylık periyotta panolara asılarak çalıģanlara geri bildirim sağlanmaktadır. Aksiyon Yönetimi; QDMS programı üzerinde takibi sağlanmaktadır. Sayfa 6

7 Yönetim Sistemleri ġefliği Tesisimiz ziyarete gelen Türkiye genelindeki TEĠAġ lardan ve TÜRKĠYE BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ nden katılan 70 kiģiye ĠZAYDAġ teknik tanıtım ve sunum yapıldı. Sayfa 7

8 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü

9 1 Personel Ġstatistikleri Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tic. ve Paz. Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 9

10 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 3 ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) ĠĢten Ayrılan KiĢi ĠĢten Çık.Tr. ĠĢe Giren ĠĢe Gir. Tar. Veri Kaynağı:.. Sayfa 10

11 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Güvenlik personelimize yılda bir defa yaptırılması zorunlu olan fiģek atıģ eğitimi için, 14 kadrolu personelimiz ile hizmet satın aldığımız 12 güvelik personelimize 25 fiģek üzerinden hizmet içi eğitim atıģı yaptırıldı. Sayfa 11

12 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Bunker binasının yan tarafına yangın söndürme cihazları için kapalı alan oluģturuldu. Sayfa 12

13 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü DıĢ birimlere her gün yemek götüren aracımız yenilendi. Sayfa 13

14 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Sahada çalıģan personelimize 15 Ekim e kadar teslim edilmesi gereken ĠĢ elbiselerinin dağıtımı yapıldı. Sayfa 14

15 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Yemekhanemizdeki üretim yeri, kiler, sunum yeri ve bulaģıkhanenin tavanları stropiyer kaplandı. Sayfa 15

16 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Yemekhanemizin içi komple boyandı. Sayfa 16

17 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. Ekim ayında 1adet ihbarlı atık olmuģtur. ( GEBZE ) Sayfa 17

18 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü

19 1- Ġhale Durum Tablosu Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 DĠLOVASI EVSEL KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASI MEVCUT LOTUN GENĠġLETĠLMESĠ YAPIM ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde KARAR AġAMASINDA 2 4X4 KAMYONET ALIMI ĠġĠ ,00 21 (f) ALIMI GERÇEKLEġTĠ 3 AKARYAKIT (MOTORĠN, FUEL OĠL 5 VE FUEL OĠL 6) ALIMI ĠġĠ (g) SÖZLEġME YAPILDI 4 ATIK ALMA GEMĠSĠ KĠRALAMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ (g) SÖZLEġME YAPILDI 5 ĠZAYDAġ GEBZE AKTARMA ĠSTASYONUNA GELEN EVSEL KATI ATIKLARIN AYRIġTIRILMASI ĠÇĠN TESĠSĠN KĠRALANMASI ĠġĠ (g) SÖZLEġME AġAMASINDA 6 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRAL TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ĠHALE AġAMASINDA Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 19

20 Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü 1 YazıĢmalar AY Toplam YazıĢma sayısı Bertaraf ve Nakliye Talepleri Firmaca Onaylanan Bertaraf Teklifleri Red edilen Bertaraf Teklifleri Nakliye Talepleri Onaylanan Nakliye Teklifler Red edilen Nakliye Teklifleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK GENEL TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası. Veriler güncellenmiģtir. Sayfa 20

21 4 -Numune ĠĢlemleri AY Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü MüĢteri Tarafından Gönderilen Numune Sayısı (Adet) Toplam Kabul Edilen Numune Sayısı (Adet) Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Geri DönüĢ Oranı % OCAK %0 ġubat %20,41 MART %17,31 NĠSAN %25,37 MAYIS %41,38 HAZĠRAN %0 TEMMUZ %15,79 AĞUSTOS %10 EYLÜL %0 EKĠM %12.86 KASIM ARALIK GENEL TOPLAM %16,16 Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 21

22 1-Firma Ziyaretleri AY Ziyaret Edilen Firma Sayısı (Adet) Ziyaret Edilen Yeni Firmalar (Adet) Veri Kaynağı: Kaynağı:MüĢteri Ziyareti Takip Formu Sayfa 22 Atık Gönderen Yeni Firma Sayısı (Adet) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü TOPLAM

23 Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü 2-Nakliye Hizmetleri AYLAR ĠZAYDAġ ın Nakliye Hizmeti Verdiği Firma Sayısı (Adet) Nakliye Hizmeti Verilen Firmaların Toplam Sefer Sayısı (Adet) Ocak 6 23 ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı:Sayı Dosyası-Eba Sayfa 23

24 Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü AYLAR 3-Bunker VII Gemisi ile Alınan Atıkların Cins ve Miktarları SĠNTĠNE SLAÇ SLOP ATIK YAĞ KĠRLĠ BALAST ÇÖP PĠS SU TOPLAM GELĠR (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m 3 ) (TL) Ocak 48,24 62,42 0 7, , , ġubat 108,81 117,37 0 9, , , Mart 70,1 38,9 0 12, , , Nisan 128,94 119, , , , Mayıs 38,82 71,4 0 3,7 0 22, , Haziran 7,58 56,29 0 2,01 0 7, , Temmuz 34,95 40, ,5 0 88, Ağustos 59,43 92,69 0 8, , , Eylül 79,07 58,04 0 9, , Ekim 61,2 38,39 0 2,3 0 12, , Kasım Aralık TOPLAM 637,14 695, , , , Veri Kaynağı:Gemi -Alınan Atık Takip Formu Sayfa 24

25 4- Diğer ÇalıĢmalar Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Türkchem 2010 Kimya Fuarı 7-10 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen TURKCHEM EURASIA Kimya Sanayi Grup Fuarına stand açarak katılım sağladık. Ġlaç ve kimyasal madde üretimi yapan firmaların bulunduğu fuarda mevcut ve muhtemel müģterilerimize ĠZAYDAġ ı ve sağladığı olanakları anlatma fırsatı bulduk. Sayfa 25

26 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠĢletme Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü

27 ĠĢletme Müdürlüğü 1- Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Özel Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Yanabilir Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 27

28 2- Enerji Üretim Verileri AY ĠĢletme Müdürlüğü Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 28

29 3- Yakma Tesisinden Çıkan Atık Miktarları Ay ĠĢletme Müdürlüğü Cüruf (kg) Islak Kül (kg) Filtrepres Keki (kg) TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 29

30 4- Yakma Tesisi ÇalıĢma ve DuruĢ Saatleri AY ĠĢletme Müdürlüğü Tesisin ÇalıĢma Saat Sayısı Tesisin DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Planlı Bakım DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Arıza Kaynaklı DuruĢ Sayısı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 30

31 ĠĢletme Müdürlüğü 1.2 DAF Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Atıksu Arıtma Tesisi Proses Seçimi ve Tatbikat Projesi Hazırlanması ĠĢi ile ilgili olarak Yüklenici ile beraber çalıģmalarımız devam etmektedir. Yüklenici firma ile tüm bilgiler paylaģılmıģ ve alınan numune sonuçları değerlendirilmiģtir. Yüklenici, ön değerlendirme raporunu tarihinde ĠZAYDAġ a teslim etmiģ ancak raporda eksik hususlar tespit edilmiģtir. Yüklenici ön proses raporunu mevcut eksiklikleri tamamlayarak Kasım ayı baģında teslim edecektir. Ekim ayı içerisinde Samsun ve Erzurum ili çöp depolama sahaları ve sızıntı suları arıtma tesisleri ziyaret edilmiģtir. Teknik ziyaretimiz faydalı olmuģtur. Sayfa 31

32 Sayfa Sterilizasyon Tesisi Verileri Ay Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Yakma Tesisine Giden Tıbbi Atık Miktarı Depolama Sahasına Giden Tıbbi Atık Miktarı Sterilizasyon Ünitesine Giden Tıbbi Atık Miktarı Sterilizasyon Ünitesinden Çıkan Tıbbi Atık Miktarı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ĠĢletme Müdürlüğü 2 Sterilizasyon Ünitesi TOPLAM (KG) Veri Kaynağı: Geri Kazanım ve Atık Kabul ġefliği kayıtları

33 ĠĢletme Müdürlüğü 2.2 Sterilizasyon Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır. Sayfa 33

34 ĠĢletme Müdürlüğü 3 Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar ĠZAYDAġ a nakli Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi tarafından organize edilen çim atıkları Biyogaz tesisi depolama sahasına alınmaktadır. Çimler sahaya alındıktan sonra harmanlanmakta, ezilmekte ve üzerleri kapatılmaktadır. ÇalıĢma sırasında ihtiyaç duyulan malzeme ve iģ makinesi ĠZAYDAġ tarafından karģılanmaktadır. Tesiste reaktörlerin ısıtılması için sıcak suyu sağlayacak kazan ve doğalgaz bağlantı iģi talebi yapılmıģtır. Konu satınalma biriminde takip edilmektedir. Ekim sonu itibari ile sahada depolanan çim miktarı 797 ton dur. Sayfa 34

35 1- Planlama Verileri ĠĢletme Müdürlüğü Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Planlanan Atık Bunker (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Planlanan Atık Fıçı Bes. (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Planlanan Atık Sulu Sıvı (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Yan. Sıvı (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Özel Sıvı (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Toplam (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Sayfa 35

36 ĠĢletme Müdürlüğü 3- Gelen / Yakılan / Kalan Atık Verileri Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem Ağus Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Bunker Gelen Atık ton Kalan Atık Fıçı Besleme Gelen Atık ton Kalan Atık Sulu Sıvı Gelen Atık ton Kalan Atık Yanabilir Sıvı Gelen Atık Kalan Atık Özel Sıvı Bes. Gelen Atık ton Kalan Atık Toplam Gelen Toplam Atık ton Kalan Toplam Atık Sayfa 36

37 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Deponi Alanları Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü

38 Deponi Alanları Müdürlüğü 1-Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Dep. Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) Oca ġub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas.10 Ara.10 TOPLAM Veri Kaynağı: (Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu) Sayfa 38

39 2 Diğer ÇalıĢmalar Deponi Alanları Müdürlüğü Balya Analizleri Kocaeli Üniversitesi/Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte yürütülen Paketleme Tesisinden çıkan balyaların Kalorifik değer analizlerinin saptanması ve yanabilirliğinin tespiti amacı ile yapılan çalıģma tamamlandı. En iyi 11 adet balya hazırlandı, baģlangıç analizleri için numune alınarak laboratuara verildi. Bu balyaların 5-6 aylık süre ile incelenmesi devam ediyor. Hazırlanan en iyi balyalardan tekrar numune alındı, öğütme çalıģması devam ediyor. Analiz yapılacak. Yanmaya ideal en uygun balya içeriği tespit edilecek. ( ) Sayfa 39

40 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Mevcut Lotun Genişletilmesi Mevcut lotun kuzeyinde kalan kısmına atık alımına baģlanıldı. Sayfa 40

41 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Yeni Lot İlavesi Mevcut lota ilave olarak eski taģ ocağının lot yapımı için ihale yapıldı. ( ) Değerlendirme yapılıyor. Sayfa 41

42 Deponi Alanları Müdürlüğü 154kV Yüksek Gerilim Hattı Yükseltilmesi Yeni direklerin yerinde dikilmesinde yaģanan problemler nedeni ile yeni proje hazırlandı ve TEĠAġ Genel Müdürlüğüne proje revizyonu onaylatıldı. ( ) Enerji kesintisi için TEĠAġ Genel Müdürlüğü ne talep yapıldı, bekleniyor. Sayfa 42

43 Deponi Alanları Müdürlüğü Depo Gazı (LFG)/Enerji Üretimi ĠZAYDAġ Solaklar ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik Üretim Santrali Yapımı ve ĠĢletilmesi ile ilgili tarihinde ihalesi yapıldı. SözleĢme yapıldı. Yüklenici firma Solaklar ve Dilovası sahalarının mevcut durum haritalarını çıkarmak için ölçüm yaptı. Sayfa 43

44 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Çöp Suyu Havuzu Üzerinin Kapatılması Dilovası nda bulunan çöp suyu toplama havuzunun üzerinin kapatılarak oluģan gazdan enerji üretimi ile ilgili proje ve danıģmanlık hizmeti için firma ile sözleģme yapıldı. Malzeme tespiti yapıldı, satın alma yapılacak. Sayfa 44

45 Deponi Alanları Müdürlüğü Körfez Aktarma İstasyonu Pres kurularak devreye alındı. ( ) Sayfa 45

46 Deponi Alanları Müdürlüğü Lot 1 membran çalışması tarihinde deformasyona uğrayan membran tadilatı için mevcut seddenin kaldırılması ile iģe baģlanılmıģ olup, Ağustos ayı içerisinde alanın membran kaynak iģlemleri, geotekstil serme iģlemleri ve kumlama iģlemi tamamlanmıģtır. Çakıl serme iģlemi tamamlandı. Sayfa 46

47 Deponi Alanları Müdürlüğü tarihinde talep yapıldı. Kolektör Hat Temizliği tarihi itibari ile temizlik iģlemi baģladı tarihinde çalıģma tamamlandı tarihinde ihalesi yapıldı. Gebze Ayrıştırma Tesisi Sayfa 47

48 Deponi Alanları Müdürlüğü 1 - ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart TOPLAM Çayırova Hafriyat Sahası nın dolması nedeniyle Nisan ayı itibariyle hafriyat alımına kapatılmıģtır. Sayfa 48

49 Deponi Alanları Müdürlüğü 3- SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI ÖZEL AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 49

50 Deponi Alanları Müdürlüğü 5- GEBZE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Ekim TOPLAM Sayfa 50

51 Deponi Alanları Müdürlüğü 7- HEREKE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu Tır TIR Dolgu Tır (SözleĢmeli) TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 51

52 Deponi Alanları Müdürlüğü 9-ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D OnTeker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu TIR TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 52

53 Deponi Alanları Müdürlüğü 11- DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak TIR TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 53

54 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Teknik Hizmetler Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü

55 2 - Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 55 Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu formlarından alınmıģtır.

56 Ay Müteahhit Firma ĠĢbaĢı Sayısı Kazı ÇalıĢması Tank ve Kapalı Alanlarda ÇalıĢma Sıcak ĠĢ ÇalıĢması Veri Kaynağı: Ay bazında açılan F ,F ,F , F ,F nolu formların sayısıdır. Sayfa 56 Yüksekte ÇalıĢma TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 3 ÇalıĢma Ġzinleri Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM

57 1- Yapılan Analizler Ay Toplam ĠĢ Gücü (Per. Say * Aylık ÇalıĢma Saati ) Deklarasyon Analizleri Atık Kabul Analizleri ĠĢletme Analizleri TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 57

58 2 Diğer ÇalıĢmalar: Teknik Hizmetler Müdürlüğü AAS cihazı eğitimleri; Grafit Fırın ve Hidrür Sistemi genel kullanımı ve örnek numuneler ile kullanıcı eğitimlerine Ekim ayında da ara verilmiģtir. Laboratuvar Akreditasyonu çalıģmaları; Deney Metodlarının oluģturulması: Deney metodlarından PCB ve numune alma hariç diğer metodlar tamamlanmıģtır. Validasyon ÇalıĢmaları: Eylül ayı içerisinde baģlayan validasyon çalıģmaları PCB, BTEX, Mineral Yağ ve Numune alma hariç tamamlanmıģtır. Sayfa 58

59 2 Diğer ÇalıĢmalar: Eğitim; Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ekim ayı içerisinde 21/ tarihinde TÜBĠTAK UME tarafından düzenlenen Hacim Kapları Kalibrasyonu eğitimine Laboratuvardan 2 Personel ile, yine aynı tarihte, aynı kurumda düzenlenen Kimyasal Metroloji Eğitimi (TrainMiC) ne Laboratuvardan 1 kiģi ile katılım sağlanmıģtır. Kocaeli Üniversitesine PCB analizleri için 1 günlük eğitim programı düzenlenmiģtir. Laboratuvardan 4 Personel ile katılım sağlanmıģtır. Laboratuvar Eğitim ve Toplantı Salonu ; Revizyon çalıģmaları devam etmektedir. Haftalık Laboratuvar Toplantıları: Düzenli olarak yapılmakta ve personel Akreditasyon süreci hakkında sürekli bilgilendirilmektedir. Sayfa 59

60 2 Diğer ÇalıĢmalar: Doküman Hazırlama: Süreç değerlendirme çalıģmalarına paralel olarak çıkartılması planlanan prosedürler Ağustos ayı sonuna kadar laboratuvara teslim edilmesi öngörülmüģtü ancak doküman teslim edilmediğinden ve süreç haritaları laboratuvar birimine henüz sunulmadığından EYS birimi ile yapılan toplantı ile alınan kararlar doğrultusunda prosedürlerin baģlıkları belirlenmiģ ve çalıģma planı buna göre yeniden oluģturulmuģtur. Kasım ayı içerisinde çalıģmaların büyük bir kısmının tamamlanması hedeflenmektedir. Diğer: Teknik Hizmetler Müdürlüğü Satın alma talebi yapılan Otomatik Soxhlet cihazı teslim alınmıģtır. Eğitimleri Kasım ayı içerisine planlanmıģtır. Su ve Atıksudan Numune Alma konusunu da akreditasyon kapsamıma alabilmek için kompozit numune alma cihazı satınalma talebi yapılmıģtır ve cihaz teslimi Kasım ayı içerisinde olması planlanmaktadır. Sayfa 60

61 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 1- Genel ĠĢ ve Arızi Bakım Kapsamlı ĠĢler Ay Mekanik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım, Boya ĠĢleri Elektrik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Enstrüman Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Araç Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 61

62 Ay Mekanik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Teknik Hizmetler Müdürlüğü 2 Periyodik- Planlı Bakım Yapılan Ekipman Sayıları Elektrik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Periyodik Bakım Sayısı Araç Bakım Periyodik Bakım Sayısı Mekanik Bakım Planlı Bakım Sayısı Elektrik Bakım Planlı Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Planlı Bakım Sayısı TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 62

63 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 3- Revizyon ve Diğer Faaliyetler Yedek parça stok çalıģmasına devam edilmektedir. Planlı duruģ bakım çalıģmaları tamamlanmıģtır. Mekanik bakım: 143 adet Elektrik bakım: 57 adet Enstrüman bakım: 113 adet iģ yapılmıģtır. Yakma tesisi tarihinde devreye alınmıģtır. Batarak çöp suyuna maruz kalan BOMAG kompaktörün bakım iģleri yapılıp, kompaktör çalıģır duruma getirilmiģtir. Sayfa 63

64 AR-GE çalıģmaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Tavuk gübresi, Peynir altı suyu,inek gübresi karıģımı ile deneysel çalıģmalar devam etmektedir. Ġnek Gübresi, mısır silajı ile deneysel çalıģmalar iki fazlı olarak devam etmektedir. ISU arıtma çamuru numunelerinin analizleri yapılmıģ, aneorobik çürütme için hesaplar yapılmaktadır. Sayfa 64

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim

Detaylı

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Antalya Ocak - 2013 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI AYRINTILI FAALĠYET

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE)

TÜBİTAK MAM ÇEVRE ENSTİTÜSÜ (ÇE) Sayfa/Toplam Sayfa: 1 / 410 GüncelleĢtirme Sayısı: 01 ĠÇĠNDEKĠLER KISALTMALAR... 7 ġekġl LĠSTESĠ... 9 TABLO LĠSTESĠ...13 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ...17 EXECUTIVE SUMMARY...47 1. GĠRĠġ...73 1.1. Su Çerçeve Direktifi

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı