MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ceza Muhakemesi Hukuku 2012 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulu Final Mazeret Sınavı Saat:15.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ceza Muhakemesi Hukuku 2012 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulu Final Mazeret Sınavı 28.08.2012 Saat:15."

Transkript

1 MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Ceza Muhakemesi Hukuku 2012 Eğitim Öğretim Dönemi Yaz Okulu Final Mazeret Sınavı Saat:15.00 Metin Soruları I-a) Bir ceza muhakemesinde kural olarak fail, hangi aşamalarda hangi makamlar tarafından olaya ilişkin olarak dinlenir ve bu dinleme işlemine ne ad verilir açıklayınız. Resmi makamların bu sıfatları ile şüpheli veya sanığa olaya ilişkin bilgisini sorması ifade veya sorgu olarak adlandırılır. -Soruşturma evresinde şüpheli, savcı veya savcının bilgisi dahilinde kolluk tarafından olaya ilişkin olarak dinlenir. Savcı veya kolluğun şüpheliyi bu evrede dinlemesine ifade alma denir. Bu evrede C.savcısı sulh ceza hakiminden şüphelinin olaya ilişkin olarak dinlenmesini tutuklama ile birlikte talep edebilir. Sulh ceza hakiminin sanığı dinlemesine sorgu denir. Bu evrede savcı sulh ceza hakiminden sadece sorgu da talep edebilir. -Kovuşturma evresinde duruşmada mahkeme de sanığı olaya ilişkin olarak dinlemek zorundadır. Bu dinlemeye de sorgu denir. Kolluğun suç şüphesinin belirli bir kişiyi göstermediği aşamada etraftakilere rastgele sorular sorması ifade alma değildir. Bu işlem kolluğun bilgi toplaması olarak isimlendirilir. Bunun gibi, kollukla karşılaşan kişinin kolluğun hak hatırlatmasına veya isnatta bulunmasına fırsat bırakmadan kendiliğinden yaptığı ani açıklamalar da ifade olarak değerlendirilmez. Bu açıklamalar ifade olmadığından CMK m.147 deki ifade alma usulüne uyulmasına gerek yoktur. Yani hak hatırlatılması gerekli değildir. Ancak, ani açıklamalar ve bilgi toplama kapsamında kolluğun sorduğu sorulara verilen cevaplar, ifade usulüne uyulmamış olmasına rağmen kovuşturma evresinde değerlendirmeye alınır. Ani açıklamaları duyan veya bilgi toplayan memur bu açıklamaların tanığı olarak kovuşturma evresinde dinlenir. b) İfade tutanaklarının hukuki değeri hakkında bilgi veriniz. Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının veya kolluğun şüphelinin ifadesini aldığını, sulh ceza hakiminin ise şüpheliyi sorguya çektiğini belirttik. Kovuşturma evresinin doğrudan doğruyalığı ve sözlülüğü ilkeleri gereğince sanığın mahkeme sorgusunda söyledikleri hakimin vicdani kanaatine esas olur. Sanığın soruşturma evresindeki beyanlarını içeren ifade ve sorgu tutanakları kovuşturma evresine belge delili olarak gelir. Kural olarak bu belge delilleri kovuşturma evresinde bir fonksiyona sahip değildir. Soruşturma evresinde elde edilen ifade ve sorgu tutanakları istisnaen kovuşturma evresinde okunabilir. Kolluk tarafından alınan ifade ancak müdafi huzurunda alınmışsa ve kovuşturma evresinde mahkemenin yaptığı sorguda söylenenlerle çelişki ortaya çıkmışsa kolluk ifade tutanakları çelişkiyi gidermek maksadıyla okunur. (CMK m.213).

2 Savcı tarafından alınan ifadeyi içeren tutanakların kovuşturma evresinde mahkeme huzurunda okunabilmesi için savcı ifade tutanaklarının içeriği ile mahkeme önündeki sorgu içeriklerinin çelişmesi yeterlidir. Savcının ifade alması sırasında müdafiin hazır bulunmuş olması zorunlu değildir. Soruşturma evresinde sulh ceza hakimince yapılan sorgu işleminin tutanaklarının kovuşturma evresinde okunabilmesi için bu sorgu tutanaklarının içeriği ile mahkeme önündeki sorgu içeriğinin çelişmesi gerekli değildir. Sorgu tutanakları mahkemede doğrudan doğruya okunabilen belge delillerindendir. Belirtmek gerekir ki, şüphelinin beyanının özgür iradesine dayanması gerekir. Soruşturma evresinde yasak usullerle elde edilen ifadeler, hiçbir şekilde duruşmada okunamaz, bu ifadeye tanıklık eden kişiler de tanık olarak dinlenemez. Kovuşturma evresinde çelişkiyi gidermek için okunan ifade tutanaklarının belge delili olarak hükme esas alınıp alınamayacağı tartışmalıdır. Bir görüşe göre, duruşmaya getirilen ve ikame edilen her vasıta delil olarak hükme esas alınabilir. Diğer bir görüşe göre ise asıl delil mahkeme önündeki sorgu içerikleridir (açıklamalardır). Sadece çelişkiyi gidermek için yani sorgu içeriklerinin doğruluğunun değerlendirilebilmesi için okunurlar. Yoksa bu belgeler doğrudan doğruya delil olarak hükme esas alınamazlar. c)ifade ile sorgu arasındaki öğretisel farkı açıklayınız ve tartışınız. Öğretide, ifade alma işleminde temel amacın bilgi almak olduğu, savunmanın ikinci planda kaldığı, sorguda ise asıl amacın sanığa savunma olanağı sağlamak olduğu ileri sürülmektedir. Ancak ifade ve sorgu işlemi Yasa da aynı usule bağlanmıştır. İfade ve sorgu işlemleriyle, ifade alan ve sorgu yapan gerçeği bulma, ifade veren ve sorguya çekilen ise savunma olanağına kavuşmaktadır. İfade almanın da amacı muhakemenin amacıyla aynı doğrultudadır. İfade almada da maddi gerçeği bulmak için resmi makamlarca soru sorulması, bilgi toplanması, şüpheli açısından ise savunma sözkonusudur. Bu nedenle, sözkonusu işlemlerin sadece isim farklılığı dolayısıyla farklı amaçları gerçekleştirdiğini söylemek doğru değildir. II-Aşağıdaki kavramları örnek vererek açıklayanız. a) Malen sorumlu Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişiyi ifade eder (CMK m.2, YGİY m.4). Malen sorumlu kişiler kamu davasına katılabilir ve ona savunmasında yardımcı olabilirler. Örneğin araç sahibi çalıştırdığı kişinin bu araçla işlediği suçlardan dolayı açılacak olan ceza davasına malen sorumlu sıfatıyla katılabilir. b)yer gösterme/tatbikat hakkında kısaca bilgi veriniz. Ne CMK da ne de Yakalama, Gözaltına alma ve İfade Alma Yönetmeliği nde yer gösterme işleminin içeriği tanımlanmıştır. Yer gösterme uygulamada şu şekilde yapılmaktadır: İfadesi alınan yani olayı anlatmış olan kişi, olay mahalline götürülür ve olayı bir de orada yani olay mahallinde anlatması istenir. Yer gösterme, uygulamadaki şekliyle olay yerinde doğrulatma ifadesi niteliğindedir. Bu nedenle yer göstermenin ifade alma kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. CMK 85 e göre yer göstermenin içeriği hakkında bilgi verilmemekle birlikte bu işlemin kimler huzurunda ve kimin tarafından yapılabileceği gösterilmiştir. CMK m.85 e göre, Cumhuriyet savcısı, kendisine yüklenen suç hakkında

3 açıklamada bulunmuş olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırabilir. Kolluk amirine ise CMK 250/1 kapsamındaki suçlar dışında yer gösterme yetkisi tanınmamıştır. İfadesi alınırken susma hakkını kullanmış olan şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırılamaz. Müdafi işlem sırasında hazır bulunabilir. Yer gösterme işlemi tutanağa bağlanır ve bu işlemin basın önünde yapılması yasaktır. Olay-I Cumhuriyet savcısı, hakkında yağmadan dolayı şikâyette bulunulan 65 yaşındaki (A) ya telefon eder ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet savcılığına gelmesi gerektiğini, gelmediği takdirde ihzaren (zorla) getirileceğini bildirir. (A) belirtilen gün ve saatte gelmeyince Cumhuriyet savcısı (A) nın zorla getirilmesine karar verir. (A), ifade saatinden 30 saat önce evinden alınır. Cumhuriyet savcısı, 65 yaşındaki (A) ya, müdafi isteyip istemediğini sorar. (A), müdafie ihtiyacı olmadığını, suçsuz olduğunu ve ifade vermeyeceğini söyler. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı, (A) müdafi talep etmediği için barodan müdafi talebine gerek olmadığına ve (A) nın ifadeye zorlanmak üzere 2 ay süreyle disiplin hapsine karar verir. Soru: Olaydaki hukuka aykırı işlemleri doğrusunu da göstererek, hukuka uygun işlemleri ise yasal dayanağını belirterek açıklayınız. (Zorunlu müdafilik ile ilgili bir işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız cevabınızda zorunlu müdafilik hallerini de belirtiniz). 1. Yağmadan dolayı şikayette bulunulması Yağma suçu şikayete tabi bir suç olmadığından, şikayet değil, ihbar söz konusu olabilir. Takibi şikayete bağlı olmayan bir suçun yani re sen takip edilen bir suçun adli makamlara bildirilmesi, ister suçtan zarar gören tarafından, isterse üçüncü kişiler tarafından olsun ihbar niteliğindedir. 2. Savcının şüpheliyi telefonla davet etmesi Cumhuriyet savcısı şüpheliyi Adliyeye ifade işlemi için davet edebilir (CMK m.145). Şüpheli çağrı kağıdı ile davet edilmelidir. Telefonla davet edilmesi ve gelmediğinde zorla getirilmesi mümkün değildir. (Ceza muhakemesinde savcı sadece tanık ve bilirkişileri telefon, telgraf, faks, yoluyla çağırabilir. Ancak bu yolla davet edilen tanık ve bilirkişinin zorla getirilmesi mümkün değildir). 3. Savcının gelmeyen (A) nın zorla getirilmesine karar vermesi. C. savcısı olayda şüpheliyi telefonla davet ettiğinden zorla getirme kararı vermesi mümkün değildir. Ancak çağrı kağıdı ile çağırsa ve şüpheli gelmeseydi ve çağrı kağıdında zorla getirileceğine dair kayıt olsaydı Cumhuriyet savcısının verdiği ihzar kararı doğru olurdu. 4. (A) nın, ifade gününden 30 saat önce evinden alınması. Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç 24 saat içinde çağrılan hakimin, mahkemenin veya C. savcısının önüne götürülür. Dolayısıyla zorla getirme nedeniyle kişinin özgürlüğü yol süresi hariç en çok 24 saat kısıtlanabilir. Olayda 30 saat önce evinden alınması, ancak yol süresinin 6 saat olması durumunda hukuka uygun sayılabilir. 5. Yağma suçunun faili 65 yaşındaki (A) ya müdafi atanmaması

4 Şüphelinin 65 yaşında olması zorunlu müdafi atanmasını gerektirmez. Ancak kendisini savunamayacak derecede malulse veya kusur yeteneğinin araştırılması için gözlem altına alınmasına karar verilecekse zorunlu müdafilik söz konusu olur. Yağma suçunun cezasının alt sınırı 5 yıldan fazla hapis olduğundan zorunlu müdafi atanması gerekir. Şüphelinin müdafi istemediği şeklindeki iradesi bu noktada önem taşımaz. Şüpheli (A) ya barodan zorunlu müdafii tayin edilmesi talep edilmeliydi. Şu hallerde zorunlu müdafi tayin edilir. 1)çocuklara, 2)kendini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olanlara, 3) alt sınırı bey yıldan fazla hapis cezasını gerektiren şüpheli veya sanıklara, 4)gözlem altına alma karar verilecek olması, 5)kaçaklara, 6)tutuklama sorgusu yapılıyor olması, 7)sanığın duruşmanın düzenini bozduğu için yokluğunda duruşmaya devam edilmesine karar verilmesi. 6. (A) nın ifadeye zorlanması ve hakkında 2 ay süreyle disiplin hapsine karar verilmesi Anayasa m.38/5 e göre, hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan beyanda bulunmaya ve bu yönde delil göstermeye zorlanamaz. Ayrıca CMK m.147 ye göre ifadesi alınan şüphelinin en önemli haklarından birisi susma hakkıdır. Bu, adil yargılanma hakkının gereğidir. Şüpheli ve sanığın kendisine isnat edilen fiil veya sorulan bazı sorular hakkında soruşturma ve kovuşturma evrelerinde kısmen veya tamamen susma hakkı vardır. Susma hakkı da diğer haklar gibi şüpheliye hatırlatılmalıdır. Şüpheli olay hakkında ifade vermeye zorlanamaz. Bu zorlama CMK m.148 de öngörülen yasak ifade yöntemlerine girer. Savcının şüpheli hakkında disiplin hapsi kararı vermesi mümkün değildir. Ancak tanıkların yemine ve tanıklığa zorlanması mümkündür ancak bu tazyik hapsine de ancak sulh ceza hakimi karar verebilir (CMK m.60/2). Olay-II Cumhuriyet savcısı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işlenen bir suçtan ötürü gözaltına alınan (A) nın, 25 saat süreyle müdafii ile görüşmesinin yasaklanmasına karar verir. Bu sırada gözaltına alınan şüphelinin kolluk tarafından ifadesi alınır. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi nezdinde görev yapan özel yetkili Cumhuriyet savcısı, sulh ceza hakimine başvurarak dosya hakkında gizlilik kararı alır. Müdafi, dosyada yer alan keşif tutanaklarını görmek ister ve ayrıca verilen kararın yetki bakımından hukuka aykırı olduğunu iddia eder. 1. Cumhuriyet savcısı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında işlenen bir suçtan ötürü gözaltına alınan (A) nın, 25 saat süreyle müdafii ile görüşmesinin yasaklanmasına karar verilmesi ve kolluk tarafından ifadesinin alınması. C. savcısının talebi üzerine, sulh ceza hakiminin vereceği kararla terör suçları veya terör amacıyla işlenen suçların şüphelisinin gözaltında 24 saat süreyle müdafi ile görüşme hakkı kısıtlanabilir. Ancak bu süre içinde ifadesi alınamaz (TMK m. 10/b). Olayda hem yetki ve süre bakımından hem de bu süre zarfında ifadesinin alınması dolayısıyla hukuka aykırılık söz konusudur. 2. Cumhuriyet savcısının, sulh ceza hakimine başvurarak dosya hakkında gizlilik kararı alması ve müdafiin, dosyada yer alan keşif tutanaklarını görmek istemesi.

5 Olayda Terörle Mücadele Kanunu nun kapsamına giren bir suç söz konusudur. Özel yetkili Cumhuriyet savcısı suçu takip etmektedir. Özel yetkili ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerin soruşturmasında sulh ceza hakimlik görevini HSYK nın görevlendirmesiyle özel yetkili ağır ceza mahkemesinin üyelerinden birisi yerine getirir. Ancak böyle bir görevlendirme yoksa yetkili adi yargı hakimi yani adi suçların soruşturması aşamasında görev yapan nöbetçi sulh ceza hakimi yerine getirir (CMK m.251/2). Ancak özel görevlendirme yoksa sulh ceza hakiminden dosya hakkında gizlilik kararı verilmesi yerinde olabilir. Aksi takdirde bu talep yetkisiz makamdan istenmiş olur. Adi suçlarda CMK m.153 e göre, sulh ceza hakimi dosya hakkında gizlilik kararı verdiğinde müdafiin şüphelinin ifade tutanaklarını, bilirkişi raporlarını ve şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu işlemelere ilişkin tutakları inceleme yetkisi kısıtlanamaz. Bu hükme göre şüpheli keşif işleminde hazır bulunmaya yetkili kişi olduğundan bu tutanakları müdafiin alması engellenemez. Ancak Terörle MK m.10/d de, Terörle Mücadele Kanunu nun kapsamına giren suçlarda dosyanın gizlenmesine karar verilmesi halinde müdafiin dosyadan bu belgeleri alabileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Gizlilik kararı mutlaktır. Soru: Olaydaki karar, talep ve işlemleri yasal dayanaklarını belirterek değerlendiriniz. Test Soruları (20 puan) 1-Sulh ceza hâkiminin faaliyet alanına ilişkin olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? a-soruşturma evresinde görev yapan sulh ceza hâkimliği sadece iddia makamı olarak işlem yapar ve karar verir. b-sulh ceza hâkimi soruşturma evresinde kural olarak sadece Cumhuriyet savcısının talebi üzerine faaliyet gösterebilir. c-suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa, sulh ceza hâkimi soruşturma evresinde sadece ifade alma işlemi yapabilir. d-sulh ceza hâkimi, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine verdiği kararları gereği yerine getirilmek üzere doğrudan ilgili kolluk birimine gönderir. e-1412 sayılı CMUK ile sulh ceza hâkimlerine tanınmış olan tebligat ve infaz yetkisi 5271 sayılı CMK nda da kabul edilmiştir. 2-Yer gösterme işlemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? a-soruşturmayı geciktirmemek koşuluyla müdafi, yer gösterme işlemi sırasında hazır bulunabilir. b-ifadesi alınırken susma hakkını kullanmış olan şüpheliyle yer gösterme işlemi yapılamayacaktır. c-yer gösterme, olay yerinde doğrulatma ifadesi olarak da nitelendirilebilir d-yer gösterme, ifade alma kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. e-yer gösterme olay yeri incelemesi niteliğinde bir işlem olup, suç işlenen mahalde bilimsel ve teknik araştırma ile gerçekleştirilir. 3-Baro tarafından görevlendirilen (atanan) müdafi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a-sanık, baro tarafından kendisine müdafii atandıktan sonra kendisi bir müdafii seçebilir. Bu halde baro tarafından görevlendirilen müdafiin görevi sonar eder. b-şüpheli veya sanığın, Baro tarafından görevlendirilen müdafii seçme, belli bir avukatın görevlendirilmesini isteme hakkı yoktur. c-baro tarafından görevlendirilen müdafi başka bir avukata alt vekâlet verebilir. d-baro tarafından görevlendirilen müdafiiler görevlerini yerine getirmezlerse mahkeme başkanı barodan yeni bir müdafii görevlendirilmesini ister. e-baro tarafından müdafiin de dosyayı inceleme, şüpheli/sanıkla görüşme ve yazışma, hazır bulunma, soru sorma ve kanun yollarına başvurma yetkisi bulunmaktadır. 4-Tanıklara yemin verilmesine ilişkin olarak aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? a)dinlenme sırasında onbeş yaşını doldurmamış olanlara yemin verdirilmez. b)şüpheli veya sanığın yakını olması nedeniyle tanıklıktan çekinme hakkı olanlara yemin verdirilmez.

6 c)yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayacak durumda olanlara yemin verdirilmez. d)takibe konu suçlara iştirakten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlara yemin verdirilmez. e)takibe konu suçtan dolayı suçluyu kayırmaktan ya da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten şüpheli, sanık veya hükümlü olanlara yemin verdirilmez. 5-Aşağıdakilerden hangisi meslek veya sürekli uğraşları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecek kimselerden değildir? a-şüpheli veya sanığın tedavisini yapan doktor. b-şüpheli veya sanığın avukatı. c-şüpheli veya sanığın doktor olan arkadaşı. d-şüpheli veya sanığın mali müşaviri. e-şüpheli veya sanığın soruşturma ve kovuşturma konusu işini yapan noter. 6-İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasıyla ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? a)şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi olanağının bulunmaması durumunda mümkündür. b)iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı karar verir. c)şüpheli ve sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişim kayda alınamaz. d)şüpheli veya sanığa yüklenen suç dolayısıyla müdafiin bürosu, konutu ve yerleşim yerindeki telekomünikasyon araçlarının dinlenmesi konusunda yukarıdaki kurallar doğrultusunda karar alınabilir. e)iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması her suç hakkında değil, ancak Yasa da sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir. 7-Müstehcenlik suçu aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisinde katalog suçlar arasında sayılmıştır? a-iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması b-teknik araçlarla izleme c-gizli soruşturmacı görevlendirilmesi d-internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi e-iletişimin önleme amaçlı denetlenmesi 8-Aşağıdaki ifade yöntemlerinden hangisi yasak ifade-sorgu yöntemleri kapsamında değerlendirilmez? a-şüpheli veya sanığa suçunu itiraf ederse hakkında daha az cezaya hükmedilmesinin sağlanacağının söylenmesi. b-yalan makinesi ile ifadenin alınması. c-cebir, şiddet veya tehditle ifade alınması. d-soruşturma ve kovuşturma konusu suçla ilgili olmayan konularda soru sorulması. e-şüpheli veya sanık uyuşturucu madde etkisi altındayken ifade ve sorgu işlemini yapma. 9-Müdafiin, müdafilik görevinden yasaklanması kararına karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir? a-temyiz kanun yoluna başvurulabilir. b-istinaf kanun yoluna başvurulabilir. c-itiraz kanun yoluna başvurulabilir. d-eski hale getirme yoluna başvurulabilir. e-kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir. 10-Soruşturma evresinde müdafiin dosyayı inceleme yetkisinin kısıtlanması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a-müdafiin dosyayı inceleme yetkisi Cumhuriyet başsavcılığı tarafından kısıtlanabilir. b-müdafiin dosyayı inceleme yetkisi savcının talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından kısıtlanabilir. c-ancak zorunlu savcılık halinde sulh ceza hakimi savcının talebi üzerine müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlayabilir. d-soruşturma evresinde müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlanamaz. e-ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis veya on seneden fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlanabilir.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Hukuku 2011-2012 II. Dönem Vize Mazeret Sınavı (02.05.2012 Saat:09.00) Açıklamalar: 1-Sınav süresi 80 dakikadır. 2-Mevzuat kullanılabilir. 3-Soruların

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 9105 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU Kanun Numarası : 5271 Kabul Tarihi : 4/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/12/2004 Sayı :25673 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

Detaylı

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN!

Konu İle İlgili Mevzuat CMK 2, 158, 160, 161; ÇKK 2 SAVCILIK AŞAMASI KONTROL EDİN! Savcılık Aşaması 4 46 SAVCILIK AŞAMASI İlk bölümde kolluğun kendiliğinden yapabileceği işlemler incelenmişti. Bu bölümde ise C. savcısının emri ile yapılabilecek olan araştırma ve soruşturma işlemleri

Detaylı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde

Detaylı

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler

Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler Soruşturma Evresinde Ağırlıklı Olarak Kolluk Tarafından Yapılan İşlemler 3 26 SORUŞTURMA EVRESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KOLLUK TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER Suç işlendikten sonra yapılan araştırma ve soruşturmalar

Detaylı

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME

1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafilik 1 12 MÜDAFİLİK 1.1 TANIŞMA - DOSYA İNCELEME - GÖRÜŞME Müdafi, toplumsal müdafa makamı olup, ceza muhakemesinde C. savcısının sahip bulunduğu yetkiler kadar eşit yetkilerle donatılmış bir süjedir.

Detaylı

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU HAKKINDA BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Doç. Dr. * GİRİŞ 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu nun (CMK) diğer bütün kanunlar gibi iyi hükümleri olduğu gibi, eleştirilmesi

Detaylı

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE

CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE CEZA YARGILAMASI SÜRECİ THE PROCESS OF CRIMINAL JUSTICE Ersan ŞEN * Özet : Bu çalışmamızda, soruşturma ve kovuşturmayı kapsayan ceza yargılamasının uygulamada ne gibi temel esaslarla yürütüldüğü ve ne

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN SORUŞTURMA EVRESİNE KATILAN KİŞİLER İÇİN CMK CEP KİTABI Rifat Çulha Turgay Demirci Feridun Yenisey ŞUBAT 2013 / 3. BASKI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ CEZA MUHAKEMESİNİN

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

CEZA MUHAKEMESĐ HUKUKUNDA YER GÖSTERME ĐŞLEMĐ

CEZA MUHAKEMESĐ HUKUKUNDA YER GÖSTERME ĐŞLEMĐ AÜHFD, 62 (4) 2013: 1087-1103 Öntan CEZA MUHAKEMESĐ HUKUKUNDA YER GÖSTERME ĐŞLEMĐ The Procedure Of Showing The Crime Scene In Turkish Criminal Procedure Law ÖZET Yaprak ÖNTAN * Yer gösterme işleminin hukuki

Detaylı

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir.

I. BÖLÜM. 1-Nöbetçi Savcıya Bildirim; Adli olaylar, kolluk tarafından geciktirilmeden ve en seri şekilde Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bildirilmelidir. I. BÖLÜM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARININ VE ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNİN "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği" ve "Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği" KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ SORUŞTURMALARDA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU TOPLANTI YERİ : Anemon Hotel/Adana TOPLANTI TARİHİ : 07-10 Kasım 2013 GRUP ADI : Ceza Hukuku 1. Grup KONU : Koruma Tedbirleri

Detaylı

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri 1215 YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBĐRLERĐ Dr. Pervin AKSOY ĐPEKÇĐOĞLU * GĐRĐŞ Koruma tedbirleri, ceza muhakemesinin yürütülmesini sağlamaya, muhakeme

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI

CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI CEZA MUHAKEMESİNDE ARA MUHAKEME, KOVUŞTURMA EVRESİ VE KANUN YOLLARI Avukat Ülkercan Özbey İlhan, Ankara Barosu CMK Kurulu üyesi, Gelincik Merkezi Rehber Avukatı Ara Muhakeme Evresi C.Savcılığı tarafından

Detaylı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE Fethi ŞİMŞEK Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ocak 2014 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GENEL ÇALIŞMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU** HAKEMLİ Üst ve Büro Araması, Postada Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi Gibi Çeşitli Koruma Tedbirlerinin Pasif Öznesi Olarak Kuram ve Uygulamada Avukatın Bağımsızlığı* Yrd. Doç. Dr. Serhat Sinan KOCAOĞLU**

Detaylı

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri bütün kolluk kuvvetini kapsar.

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri bütün kolluk kuvvetini kapsar. YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bütün kolluk kuvveti makam ve memurlarının, Cumhuriyet savcılarının

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

UYGULAMADA YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA ve İFADE ALMA

UYGULAMADA YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA ve İFADE ALMA UYGULAMADA YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA ve İFADE ALMA Ş. Binnaz Aydın YUNUS Taşlıçay C.Savcısı GİRİŞ: Her suç toplum düzeninde açılmış bir yarayı ifade eder. Devletin toplum düzeni içinde açılmış bu yarayı

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015

T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2015/10-337 K. 2015/197 T. 09.06.2015 2709/m. 2 5271/m. 139, 160, 308 5237/m. 43, 220 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi/m. 6 ÖZET : Uyuşturucu madde ticareti suçundan sanığın

Detaylı

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ

YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Ali KARAGÜLMEZ hakemli makaleler YER GÖSTERME İŞLEMİ VE 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU NUN 85. MADDESİNİN İNCELENMESİ Dr. Ali KARAGÜLMEZ * I. GENEL OLARAK 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi

Detaylı

Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1

Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1 Türk Ceza Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi 1 Bilindiği üzere, Türk Ceza Adalet Sisteminde (CAS) 1 Haziran 2005 tarihi milat kabul edilmek suretiyle esaslı değişiklikler meydana getirilmiş ve Türkiye,

Detaylı

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ

KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ Dr.Kadir GÜNDOĞAN Cihan KOÇ Coşkun ÖZBUDAK Avukat Avukat Avukat KOLLUĞUN ÖNLEYİCİ VE ADLÎ GÖREVLERİ (KOLLUK HUKUKU) KOLLUK TEŞKİLATI ÖNLEYİCİ KOLLUK VE ÖNLEYİCİ GÖREVLER ÖNLEYİCİ KOLLUK YETKİLERİ ZOR VE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI I. GENEL AÇIKLAMALAR Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı

Detaylı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır."

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI HAKKI. Özel Broşürü. Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ HAKKI Özel Broşürü "Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma özgürlüğü vardır." Birleşmiş Milletler Evrensel Bildirgesi m.20 İstanbul

Detaylı

TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi - 3 TRANS BİREYLER İÇİN HUKUKİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Trans Bireyler İçin Hukuki Bilgilendirme Kitapçığı Siyah Pembe Üçgen Hukuk Dizisi 3 Şubat 2012 Yayına Hazırlayan: Sinan

Detaylı