AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de"

Transkript

1 HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Mustafa Þentop Resmî ideoloji deðiþmez 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ KARNE ALDI maddelerde saklý M. Ü. ÖÐRETÝM ÜYESÝ VE MÝLLETVEKÝLÝ PROF. DR. MUSTAFA ÞENTOP, DEÐÝÞMEZ MADDELERÝN HUKUKEN DE, AHLÂKEN DE PROBLEMLÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. ANAYASANIN UZUN OLMASI DARBELERÝN BAHANESÝ OLUYOR uprof. Dr. Þen top ye ni a na ya sa ile il gi li yap tý ðý a çýk la ma da, a na ya sa lar da baþ lan gýç kýs mý nýn ol ma sa da o la ca ðý ný be lir te rek, ye ni a na ya sa nýn çok ký sa ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Baþ lan gýç kýs mýn da ki de ðiþ mez mad de le rin de mok ra tik ol ma dý ðý ný, bu mad de le rin hu ku ken de, ah lâ ken de prob lem li ol du ðu nu be lir ten Þen top, A na ya sa dar be leri te mi ze çý kar mak i çin u zun tu tul du de di. DEÐÝÞMEZ MADDE BENÝM KIRMIZI ÇÝZGÝM DEMEK ABESLE ÝÞTÝGAL ua na ya sa nýn baþ lan gýç kýs mý nýn res mî i de o lo ji nin sak lan dý ðý yer ol du ðu na dik ka ti çe ken Prof. Dr. Þen top, De ðiþ ti ril mez mad de le ri mil let be nim si yor sa de ðiþ ti ril mez za ten. Ne yi, ki me kar þý ko ru yor sun? Baþ kent, bay rak, res mî dil... Bu mad de ler de ðiþ ti ril sin, di yen kim se yok. Bu ko nu da "Be nim kýr mý zý çiz gim bun lar dýr" de mek, a bes le iþ ti gal di ye ko nuþ tu. Yazýsý Medya-Politik sayfasýnda SOSYAL BÝR PROBLEM Ev len me ler a zal dý, bo þan ma lar art tý utür ki ye de ge çen yýl, ev le nen çift sa - yý sý, bir ön ce ki yý la gö re yüz de 1,53 a za - la rak 582 bin 715 e dü þer ken, bo þan ma - lar da yüz de 3,86 ar týþ gö rül dü. TÜ ÝK, 2010 yý lý na i liþ kin ev len me ve bo þan ma is ta tis tik le ri ne gö re, ilk kez ev le nen çift ler a ra sýn da ki or ta la ma yaþ far ký i se 3,3 o la rak kay de dil di. Ha be ri sayfa 3 te MEVLÂNÂ KONUÞULDU Hollanda da kilisede Mesnevî okundu uhol lan da da Pro tes tan Pet rus Ki li se - si nde dü zen le nen prog ra ma ka tý lan Müs lü man Hýrýs ti yan, Mu se vî, Hin dû, Hü ma nist, Su fî ve Bu dist i nanç la rý na sa - hip bi lim a dam la rý, Mev lâ nâ nýn yýl lar ön - ce ses len dir di ði söz le rin gü nü müz dün - ya sý so run la rý na re çe te o la rak su nu la bi - le ce ði ni di le ge tir di. Ha be ri say fa 7 de KIRGIZ PROF. DOÇ. DR. RESUL: Bediüzzaman ýn eserlerine bu zamanda çok ihtiyaç var umustafa Öztürkçü nün yazýsý sayfa 9 da GAZETECÝ TAHA AKYOL: HARAPJOZ KÖYÜNDE KALAN SURÝYELÝLER PERÝÞAN HALDE ISSN Baþ ba kan, a na ya sa i çin her ke sin a ya ðý na git me li u Ga ze te ci-ya zar Ta ha Ak yol, ye ni a na ya sa nýn Baþ - ba ka nýn mü te va zý ve uz laþ ma cý ol ma sýy la müm kün o la bi le ce ði ni be lir ti rek, Baþ ba kan, her ke sin a ya ðý na git me li dir. Git me si nin ken di si ni kü çült me ye ce ði ni, bü yül te ce ði ni bil me li dir de di. Ha be ri say fa 4 te Çadýrkentte ilâç sýkýntýsý u Su ri ye de ki o lay lar dan ka ça rak Ha tay i li nin Yay la da ðý il çe si Gü veç çi Kö yü ya ký nýn da kur duk la rý ça dýr kent te ka lan Su ri ye li le rin yaþama mü ca de le si de vam e di yor. Bu a ra da, Tür ki ye sý ný rý na ya kýn Ha rap joz Kö yün de ça dýr lar ku ra rak ha yat la rý ný sür dür me ye ça lý þan yak la þýk 300 Su ri ye li i se yi ye cek, i çe cek ve i lâç sý kýn tý sý çe ki yor. n7 de Esad gitmeden dönmeyiz uha be ri sayfa 7 de Ýlköðretim öðrencileri karnelerini dün alarak 19 Eylül e kadar tatile girdiler. FO TOÐ RAF: A A Uzun tatil baþladý u Ýl köð re tim ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki yak la þýk 16 mil yon öð ren ci dün kar ne a la rak 3 ay lýk u zun yaz ta ti li ne gir di. Öð ren ci ler, 180 iþ gü nü ve yak la þýk 8 ay sü ren e ði ti m-öð re tim yý lý ma ra to nu nun yor gun lu ðu nu 3 ay sü re cek yaz ta ti lin de a ta cak. Ha be ri sayfa 3 te 1 ÖLÜ, 19 YARALI ÖÐRENCÝ SERVÝSÝ ÞARAMPOLE YUVARLANDI uha be ri sayfa 3 te ÖSYM AÇIKLAMASI LYS ÝÇÝN GÜVENLÝK EN ÜST SEVÝYEDE uha be ri sayfa 3 te ABBAS, ÜRDÜN DE ABD LÝ TEMSÝLCÝLERLE GÖRÜÞTÜ Yahudi yerleþimleri durdurulsun ufilistin lideri Mahmud Abbas, Ürdün de görüþtüðü ABD yönetimi temsilcilerine, Batý Þeria da Ýsrail in Yahudi yerleþim yeri inþasýný durdurmasý taleplerinde ýsrarlý olduklarýný söyledi. Görüþmede, Abbas, 1967 savaþý öncesi sýnýrlara dayanan iki devletli çözüme iliþkin ABD Baþkaný Barack Obama ile ayný görüþü paylaþtýklarýný vurguladý. Ha be ri sayfa 7 de MÜSLÜMANLARIN DEÐÝL, BÜTÜN ÝNSANLARIN SORUNU Filo, Mavi Marmara sýz gidecek uu lus la ra ra sý Öz gür lük Fi lo su Ý kin ci Ko a lis yo nu nun Ýs veç li Tem sil ci si Dror Fe i ler, tek nik bir ta kým sebep ler den do la yý Tür ki ye den Ma vi Mar ma ra nýn Gaz ze ye yar dým fi lo su na ka tý la ma ya ca ðý ný, yi ne de ÝHH nýn, bu fi lo nun bir par ça sý ol du ðu nun al tý ný çiz di. Ha be ri sayfa 5 te

2 02:02.qxd 6/17/2011 2:49 PM Page 1 2 LÂHÝKA Âl-i Y Rablerinden korkan kimseler için, altlarýndan ýrmaklar akan Cennetler vardýr. Onlar orada ebediyen kalýrlar ve Allah katýndan ziyafetlerle aðýrlanýrlar. Allah katýndaki mükâfat ise, salih kullar için dünya menfaatinden daha hayýrlýdýr. Ýmran Sûresi: 198 / Âyet-i Kerime Meâli Yaz mevsimi ve gaflet Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Ders arkadaþlarýmýzýn çoðu fütûra düþüp tâtili eþgâle mecbur oluyor. Ciddî hakaikle tam meþgûl olamýyor. Biliniz ki, þu zamanda þu vazife-i imaniye çok mühimdir. Benim gibi zayýf, fikri çok cihetlerle inkisam etmiþ bir bîçareye yükletmemeli, elden geldiði kadar yardým etmeli. Evet, mücmel ve mutlak hakaik, biz zahirî vesile olup çýkýyor. Tanzim ve tasfiye, tasvir ise, kýymettar, muktedir ders arkadaþlarýma aittir. Bazan onlara vekâleten tafsilâta, tanzimata giriþiyorum, noksan kalýyor. Bilirsiniz ki, yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder. Ders arkadaþlarýmýzýn çoðu fütûra düþüp tâtil-i eþgâle mecbur oluyor. Ciddî hakaikle tam meþgûl olamýyor. Cenâb-ý Hak, kemal-i rahmetinden, iki senedir ciddî hakaike nisbeten yemiþler, fâkiheler nev înden tevafukat-ý lâtîfeyle ezhânýmýzý taltif etti, zihnimizi neþ elendirdi. Kemal-i merhametinden o tevafukat-ý lâtîfe meyveleriyle, ciddî bir hakikat-i Kur âniyeye zihnimizi sevk etti ve ruhumuza, o meyveleri gýda ve kut yaptý. Hurma gibi, hem fâkihe, hem kut oldu. Hem hakikat, hem ziynet ve meziyet birleþti. Kardeþlerim, bu zamanda dalâlet ve gaflete karþý pek çok mânevî kuvvete muhtacýz. Maatteessüf, ben þahsým itibarýyla çok zayýf ve müflisim. Harika kerâmâtým yok ki, bu hakâiki onunla ispat edeyim. Ve kudsî bir himmetim yok ki, onunla kulûbu celb edeyim. Ulvî bir deham yok ki, onunla ukulü teshir edeyim. Belki, Kur ân-ý Hakîm in dergâhýnda, bir dilenci hâdim hükmündeyim. Bu muannid ehl-i dalâletin inadýný kýrmak ve insafa getirmek için, Kur ân-ý Hakîmin esrarýndan bazan istimdad ederim. Kerâmât-ý Kur âniye olarak, tevafukatta bir ikram-ý Ýlâhî hissettim, iki elimle sarýldým. Evet, Kur ân dan tereþþuh eden Ýþârâtü l-ý câz ve Risâle-i Haþirde kat î bir iþaret hissettim. Emsalleri bulunsun bulunmasýn, bence bir kerâmet-i Kur âniyedir. Ýþârâtü l-ý câz ýn bir sayfasýna dikkat ettik; satýrlarýn baþýnda bütün hurûfât ikiþer ikiþer olup, harika bir intizamla hurufatýn vaz edildiðini gördük. Onuncu Sözde medâr-ý tevafuk 3, 4, 5, 6 rakamlarý, herbirisi 13 te ittifaklarý; o 13 ün de, Altýncý ve Sekizinci, mahrem Dördüncü Remizlerde mühim bir esrar anahtarý olduðunu gördük. Bunda þüphemiz kalmadý ki, kâðýt üzerinde daima kalacak bir keramet-i Kur âniyedir, bir ikram-ý Ýlâhîdir ve doðrudan doðruya, risâlenin ve iman-ý haþrin tasdikine bir imza telâkki ettik. Havada uçmak, su üzerinde yürümeye benzemiyor; onlar muvakkat... Hem þahsýn kemaline ve ihtiyarýna, belki istidrâca verilebilir. Doðrudan doðruya hakikate hususan bu zamanda hizmet edemiyor. Her neyse, bir küçük mesele münasebetiyle çok konuþtum ve çok da israf ettim. Ahbapla fazla konuþmak mergub olduðundan, Ýnþaallah bu israf affolur. Barla Lâhikasý, s. 97 Zihinlerdeki iffet ffet; haya, edep dairesinde bulunma, doðruluk, dürüstlük, ahlâkî deðerlere baðlýlýk gibi İ anlamlar içermektedir. Daha genel bir ifadeyle, namus, ahlâk ve þeref manalarýna gelir. Ýslâm ahlâkçýlarýna göre ise, kuvve-i þeheviyenin vasat halinden ortaya çýkan bir ahlâktýr. Yani istikamet ve itidal üzere bulunarak, meþrû dairedeki zevk ve lezzetlere karþý istekli davranmanýn yaný sýra gayr-i meþrû arzu ve iþtihalara iradî olarak kapalý kalma tavrýdýr. Ýffetin, hemen zihinlerde oluþan anlamýndan baþka, daha derinlerde ve hayatýn deðiþik kademelerinde de tezahürleri görülmektedir. Meselâ, insanýn müstaðnî kalmasý, kimseden bir þey kabul etmemesi, baþkasýnýn malýna göz dikmemesi, gayr-i meþrûya el uzatmamasý, dilencilik ve zillet hallerine düþmemesi iffetin baþka boyutlarýdýr. Ayrýca insanýn içinde bulunduðu makamýn, mesleðin, konumun hakkýný vermesi, lâyýk olmasý, tembellik yapmamasý, verilen vazifeyi hakkýyla yerine getirmeye çalýþmasý, toplum i- çerisinde üstlendiði rolleri, kendi kültür ve gelenekleri içerisinde hakkýyla yerine getirmesi gibi durumlar da iffet kavramý içinde deðerlendirilebilir. Meselâ babalýk, annelik, hocalýk rolleri gibi. Bunlardan baþka, düþüncelerin dahi bir iffeti söz konusudur. Meselâ, konuþmalarda veya bildiði hakikatleri anlatýrken kullanýlan sözler, verilen örnekler, bayaðý ifadeler, ümitsizlik üreten düþünceler de iffet ile doðrudan alâkalýdýr. Zira düþüncelerdeki istikameti yakalamak ve korumak, zihin mertebelerindeki tahayyül ve tasavvur ile alâkalýdýr. Bu noktalardaki aþýrýlýklar ve kirlenmeler zihinlerdeki iffeti bozabilecektir. Peygamber Efendimiz (asm) bir hadis-i þerifinde, Fena duygular seni hayallerinde yakalayýnca ilk Nazar Rabbi Teâlâ vermiþ iki gözle akýl, Bedenî donaným muazzam þekil, Zararlý gördüðünden kaç çekil, Allah (cc) O ne büyük bir vekil, Gözlerle eyle dakîk bir nazar, Þu hakikat bin kitapta ne yazar, Dünya ahirete açýlan bir pazar, Çok sevaplar kazan, olsun hezar, Ýffet, insan hayatýnýn çok çeþitli karelerinde, uzuvlarýnýn her birinde farklý boyutlarýyla yaþanmasý gereken bir ahlâktýr. Gözün iffeti, düþüncenin iffeti, dilin iffeti gibi. fýrsatta hemen onlardan kurtulmaya çalýþ, yoksa bir müddet sonra götürüldüðün yerden geriye dönemezsin buyurmuþlardýr. Ýnsan iradesi, tahayyül ve tasavvur aþamalarýnda zihnî kirlenmelerin önünü alabilecek bir güçtedir. Fakat bu kirlenme, bu aþamadan ilerleyip, zihinde bir kökleþme meydana getirmiþse, zihin koridorlarýnda çirkin libaslar, resimler çoðalmýþsa, böyle bir insan güzel manalarý, hakikatleri öðrenirken, okurken dahi zihin onu çirkin tahayyüllerle meþgul edebilir. Bu yüzden bakýlan, duyulan, dokunulan ve okunan her þeye dikkat gereklidir. Zihne giren bir olumsuz manzara insanýn bütün psikolojisini alt-üst etmeye yetebilir. Bu yüzden insan, düþüncelerin oluþtuðu ilk merkez olan tahayyül ve tasavvur mertebeleri için bir süzgeç uygulamalýdýr. Kimselerin görmediði, bilmediði yerlerde de hep kendine hakim olma, bakmama gibi iradî iþleri arttýrmalýdýr. Harama, günaha giden yollarý kapatmak asýldýr. Zira irade bu noktalarda güçlüdür (tahayyül ve tasavvur). Fakat mesafe aldýktan sonra, irade bu manada etkisini kaybedebilir ve insan kendini haramlara ve günahlara bulaþmýþ bir vaziyette bulur. Kur ân-ý Kerim de, zina ve yetim malý ile ilgili olan tehdid-i Ýlâhîde, Zina yapmayýn, yetim malý yemeyin deðil de, zinaya yaklaþmayýn tarzýnda bir ifade kullanýlmasý, günahýn ve haramýn yollarýný daha baþta kesmek anlamýndadýr. Çünkü o alana girildiðinde çýkmak i- radesi çok daha zayýflayacaktýr. Ýnsanýn gördüðü, duyduðu, iþittiði, tattýðý, dokunduðu her þey, zihinde kurgulanýr, tahayyül ve tasavvura dönüþür. Sonra da taakkul aþamasýna gelip, belli bir þekil alýr. Bir kýlýfa, libasa girer. Bu hal insanýn iradî davranýþlarýna tesir eder. Ýnsanýn bu aþamadan sonra ayaklarý, gözleri harama gidebilir, kayabilir. Haram konuþabilir, iþitebilir bir aþamaya gelir. Dolayýsýyla daha tahayyül aþamasýnda iken günahlara engel olmak, önünü kesmek aslolandýr. Meselâ þeytanýn oklarýndan bir ok olan harama nazar etmek, daha baþtan insan iradesiyle önü alýnabilecek bir durumdur. Nazarý hemen çevirmek bunu engelleyecektir. Fakat kiþi bu noktada titiz olmazsa günaha tiryakilik baþlar. Gafletli bakýþlar veya haram ve yanlýþ sözleri iþitmeler onun zihin dünyasýnda kirlenmeler oluþturur. Hâsýlý iffet, insan hayatýnýn çok çeþitli karelerinde, u- zuvlarýnýn her birinde farklý boyutlarýyla yaþanmasý gereken bir ahlâktýr. Gözün iffeti, düþüncenin iffeti, dilin iffeti gibi. Yalana, gýybete, iftiraya alýþmýþ bir dil iffetini kaybetmiþtir. Bunlarý iþiten ve ortamý deðiþtirmeyen, fakat dinleyen kulak da iffetini kaybetmiþ demektir. Ýnsanýn ihlâssýz davranýþlarý, düþünceleri aslýnda zihnindeki, gözündeki, dilindeki iffetsizliklerden kaynaklanmaktadýr. Bu mânâdan bakýldýðýnda iffet noktasýndaki en aþýrý uçlar, münafýk ruhlardýr. Ýnsanýn kaybettiði ve ihlâsýnýn sarsýldýðý noktalarý Bediüzzaman, þu ifadelerle tesbit eder: Mânâsýz, lüzumsuz, zararlý, kederli, hodfuruþâne, sakil, riyakârâne bazý hissiyât-ý süfliye. Kolayca ve gafletle söylenen bir yalan, bir sözü abartmak, hilâf-ý vaki beyanda bulunmak, hissetmediði bir sözü söylemek veya davranýþýnda riyakârca göstermek, iç ve dýþ ahengini bozmak, kalp ile sözleri, düþünceleri i- le davranýþlarý arasýnda zýtlýklarýn olmasý gibi, bütün ihlâssýz davranýþlar aslýnda iffet noktasýnda da ahlâkî bir zaafýn varlýðýndan haber vermektedir. Ayrýca, insaný iffetsizleþtirebilen zayýf damarlarý da mevcuttur. Duygular noktasýnda hýrs, þöhret düþkünlüðü, tama, tembellik gibi huylar, insanýn iffet noktasýnda tavizler verebileceði ve þeytanýn kullanabileceði zayýf alanlarýdýr. Akl-ý selim doðrularý bulmak için, Temerrüdün, inadýn hâlâ niçin, Ýçtimâî hayatla barýþýk ol geçin, Kuru boþ lâflardan kaçýn çekin Kârýný zararýný çok iyi bilirsin, Hatta lâzým gelse canýný verirsin, Tehlikeyi sezince durur kalýrsýn, Ahirette hesap kitap yok mu sanýrsýn Nurlar âlemde eder temessül, Hakikatleri öðrensin her nesil, Ýnsanlýða rehber gelmiþ Resul Aldanýp kötülüðe etme tevessül, Cenâb-ý Hak sever kâmil mü mini, Asra kasemle etmiþ yemini, Rahmet diye göndermiþ Muhammed emini (asm), Ahirete mezra etmiþ arzý zemini, HASAN YEÞÝLKAYA

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 16 Recep 1432 Rumî: 5 Haziran 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Tatil zili çaldý ÝLKÖÐRETÝM VE ORTAÖÐRETÝM OKULLARINDAKÝ YAKLAÞIK 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ DÜN KARNE ALARAK 3 AYLIK UZUN YAZ TATÝLÝNE GÝRDÝ. ÖÐRENCÝLER, 180 iþ günü ve yaklaþýk 8 ay süren eðitim-öðretim yýlý maratonunun yorgunluðunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacak eðitim-öðretim yýlý 20 Eylül 2010 da baþlamýþ, öðrenciler 28 Ocak-14 Þubat 2011 tarihleri arasýnda yarýyýl tatili yapmýþtý. Ýlköðretim ve lise son sýnýf öðrencileri mezun olmanýn yaný sýra, yaz tatilinde her yýl olduðu gibi sýnava girme, sýnav sonucu öðrenme, tercih yapma ve kayýt heyecaný yaþayacak. Lise son sýnýf öðrencilerinin bazýlarý, eðitim-öðretim yýlýnýn sona erdiðinin ertesi günü ve Pazar günü ile sonraki hafta sonu, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý na katýlacak. Ýlköðretim öðrencilerinden 7. sýnýflar 5 Haziran da, 8. sýnýflar ise 4 Haziran da Seviye Belirleme Sýnavlarý na (SBS) katýlmýþtý. Ýlköðretim 8. sýnýflarýn katýldýðý SBS sonuçlarý 7 Temmuz da, ilköðretim 7. sýnýflarýn sýnav sonuçlarý ise 5 Aðustos ta açýklanacak eðitim-öðretim yýlý, 19 Eylül 2011 Pazartesi günü baþlayacak. Okula yeni baþlayacak anaokulu ve ilköðretim birinci sýnýf öðrencileri Eylül de uyum programý na alýnacak. Ankara / aa Okullar da karne aldý Buruk karne günü Van ýn Gürpýnar ilçesinde öðrenci servisinin þarampole yuvarlanmasý sonucu meydana gelen kazada 1 öðrenci öldü, 2 si aðýr 19 öðrenci yaralandý. Gürpýnar Kaymakamý Nurullah Kaya yaptýðý açýklamada, Baðrýyanýk Köyünden ilçe merkezindeki okula karne almaya gelen öðrencileri taþýyan Halit Akpýnar yönetimindeki 65 AC 907 plâkalý servis aracýnýn, Kuþdaðý Köyü yakýnlarýnda þarampole yuvarlanmasý sonucu sürücü ile 20 öðrencinin yaralandýðýný belirtti. Kaya, öðrencilerden Necibe Çabuk un (14) yolda öldüðünü, 2 si aðýr 19 yaralýnýn tedavisine Van daki hastanelerde devam edildiðini söyledi. Van / aa Evlenmeler azaldý, boþanmalar arttý TÜRKÝYE'DE geçen yýl, evlenen çift sayýsý, bir önceki yýla göre yüzde 1,53 azalarak 582 bin 715 e düþerken, boþanmalarda yüzde 3,86 artýþ görüldü. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK), 2010 yýlýna iliþkin evlenme ve boþanma istatistiklerine göre, geçen yýl evlenen çift sayýsý, bir önceki yýla göre yüzde 1,53 azaldý. 582 bin 715 çiftin evlendiði 2010 da, kaba evlenme hýzý da binde 7,98 olarak gerçekleþti. Ortalama ilk evlenme yaþý erkekler için 26,5, kadýnlar için 23,2 olarak belirlendi. Boþanan çiftlerin sayýsý, bir önceki yýla göre yüzde 3,86 artarak 118 bin 568 e yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 1,62 olarak gerçekleþti. Boþanmalarýn en yüksek olduðu bölge, binde 2,33 ile Ege Bölgesi olarak belirlendi. Boþanmalarýn yaklaþýk yüzde 40 ý, evliliðin ilk beþ yýlý içinde, yüzde 24 ü ise 16 yýl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleþti. Ankara / aa ÖSYM: LYS'de güvenlik en üst seviyede ÖSYM, dün bir günlük gazetede yer alan "LYS Sorularýnýn çalýnacaðý" haberlerle ilgili olarak internet sitesinde bir açýklama yaptý. Sýnavlar öncesinde zaman zaman bu türden duyumlarýn alýndðý vurgulanan açýklamada þunlar kaydedildi: ÖSYM, sýnav güvenliðini en üst düzeyde tutmaya ö- zen göstermektedir. Tüm sýnavlarda olduðu gibi bu sýnavlarda da gerek kurum içinde, gerek matbaada, gerekse de sýnav evrakýnýn Türkiye nin dört bir yanýna eriþtirilmesi esnasýnda, emniyet birimleri ile iþbirliði içinde, en üst seviyede güvenlik tedbirleri alýnmýþtýr. Ankara / aa FOTOÐRAFLAR: AA ÜNÝVERSÝTEYE giriþ sýnavý sonuçlarýna göre, Türkiye nin en i- yi karneye sahip okulu Ankara Fen Lisesi oldu. Özel okullar arasýnda Mersin den Özel Yýldýrým Han Fen Lisesi en üst sýrada yer alýrken, Anadolu liseleri arasýnda Ýstanbul Lisesi birinciliði elde etti. Ankara Millî Eðitim Müdürlüðü 2009 yýlý ÖSS sonuçlarýna göre, Türkiye deki tüm okullarýn karnesini çýkardý. Her okulun kendi türünde ve türler arasýnda hangi alanda kaç puan elde ettiði ve kaçýncý sýraya yerleþtiði konusunda detaylý bir çalýþma hazýrlayan Ankara Millî Eðitim Müdürlüðü nün bu verileri ilgili bütün o- kullara gönderildi. Hazýrlanan rapora göre, Türkiye nin en baþarýlý okulu sayýsal, sözel ve eþit aðýrlýklý alanlarda Ankara Fen Lisesi oldu. Ankara Fen Lisesi, Matematik te 99.97, Fizik, Kimya ve Türkçe de , Biyoloji de 99.92, Tarih te 99.93, Coðrafya da 99.96, Felsefede puan ortalamasý elde etti. Ankara Fen Lisesi yüzdelik dilime göre yapýlan sýralamada Matematik, Fizik, Kimya, Türkçe, Tarih ve Felsefe de Üniversiteye giriþ sýnavý sonuçlarýna göre, Türkiye'nin en iyi okullarý seçildi. 100 tam puan alýrken, Biyolojide yüzde 94.37, Coðrafya da yüzde puan ortalamasýna sahip oldu. Özel Fen liseleri arasýnda Mersin deki Özel Yýldýrým Han Fen Lisesi ilk sýrada gelirken, A- nadolu liseleri arasýnda en üst sýraya Ýstanbul lisesi yerleþti. Ýstanbul Lisesi Türkiye de Sayýsal-1 puan türünde 25., Eþit Aðýrlýklý puan türünde 14., sözel puan türünde 12. oldu. Sayýsal puan türünde Türkiye deki sýnava giren 7 bin 105 okuldan 5 bin 317 si, E- þit Aðýrlýklý puan türünde 5 bin 157 si, Sözel puan türünde 4 bin 881 i Türkiye ortalamasýnýn altýnda kaldý. Sayýsal-1 puan türünde Türkiye puan ortalamasý olarak belirlendi. Sayýsal-1 puan türünde 5 bin 317 lise Türkiye ortalamasýnýn altýnda kaldý. Bu puan türünde Türkiye nin ilk 100 okulu arasýna 58 fen lisesi, 33 ü özel okul, 9 Anadolu lisesi girdi. Sayýsal-1 puan türünde listenin son sýralarýnda meslek liseleri yer aldý. Ankara / aa Çinli gençlere Türkiye de din eðitimi DÝYANET Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, Çinli gençlerin Türkiye de din eðitimi alabilmesini de içeren protokolü imzalamak için Pazar günü Çin Halk Cumhuriyeti ne gidecek. Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez, Çin e yapacaðý 5 günlük resmî ziyaret kapsamýnda öðrenci mübadelesi baþta olmak üzere din hizmetleri gibi konularý da içeren bir protokol imzalayacak. Türkiye deki öðrencilerin Çin e giderek dil eðitimi almasý, Çinli Müslüman gençlerin de Türkiye de din eðitimi verilen merkez ve üniversitelere gelebilmesi için imzalanacak protokolle, Çinli gençlerin din eðitimi alabilmesinin yolu açýlacak. Protokolde ayrýca Çin deki Müslümanlara yönelik verilen din hizmetlerinin geliþtirilmesi konusuna da yer verilecek. Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez in yapacaðý ziyaret, ilk kez bir Diyanet Ýþleri Baþkaný nýn Çin e yapacaðý resmi ziyaret olmasý bakýmýndan da önem taþýyor. Ankara / aa

4 4 Y HABER Ýki konu, tek gerçek eðitim yýlý, karnelerin daðýtýlmasýyla birlikte sona erdi, ama muhtemelen biz; eðitim sisteminin problemlerini yaz boyunca da tartýþmaya devam edeceðiz. Sistemin artýlarý ve eksileri tartýþýlmalý ki, önümüzdeki eðitim yýlýnda yanlýþlar tekrarlamasýn, hatalar düzeltilsin. Gerçi Türkiye yi idare edenler nezdinde bu konular gündemin ilk sýralarýnda yer almýyor, fakat biz yine de hatýrlatmalarý sürdürelim. Geçmiþ yýllarda olduðu gibi bu yýl da çeþitli illerde mezuniyet törenleri yapýlacak. Ve muhtemelen pek çoðunda eðitime uygun olmayan hal ve hareketler sergilenecek. Hele hele üniversite mezuniyet törenlerinde bazen öldürücü ler su gibi akabilecek. Olur mu öyle þey? demeyelim, maalesef geçmiþ yýllarda oldu ve bu yýl da olma ihtimali var. Giresun Valisi Dursun Ali Þahin, mezuniyet ve kutlama törenleriyle ilgili yayýmladýðý genelgede, törenlerde kýz öðrencilerin eteklerinin diz kapaðýný örtecek boyda olmasý gerektiðini hatýrlatmýþ. Vay sen misin bunu hatýrlatan! Beþ koldan aleyhte yayýn yapýlmaya baþlandý. Vali nasýl böyle bir hatýrlatma yaparmýþ? Ne demekmiþ eteklerin diz altýna kadar inmesi? Türkiye nereye gidiyormuþ vs. Aslýnda bu hatýrlatma sadece mezuniyet ve kutlama törenleri için deðil, yýl içinde de yapýlmasý lâzým. Pek çok okulda öðrenci etekleri aþýrý kýsa ve bundan öðretmenler de þikâyetçi. Yürürlükteki kararnamelere göre diz altýna kadar olmasý lâzým, ama bu kuralý uygulayan yok. Zaten eðitimde uygulanan tek yönetmelik var: Baþörtüsünü yasaklayan yönetmelik. Bütün eðitimciler ve yöneticiler elbirliði etmiþcesine sadece bu kanunsuz yönetmeliði uyguluyor. Baþý kapalý olarak ilköðretim ve liseye gelen öðrencilere, Ya baþýný aç okula gir, ya da evine git deniliyor. Niye böyle yapýyorsunuz? denildiðinde de Yönetmelik böyle diyorlar. Peki, ayný yönetmeliðin diðer maddelerini niçin uygulamýyorsunuz sorusu sorulduðunda da Biz hafýz deðiliz, yönetmeliðin bütününü ezberlemedik anlamýna gelen lâflar ediliyor. Açýkçasý medya mahallesi nin baskýsýnda korkuyorlar. Hemen ifade edelim ki eteklerin uzun olmasý kuralý eðitimi engelleyen, kýzlarýn okula gitmesine mani olan bir durum deðil. Aksine düzgün giyim, eðitimin þartlarý arasýndadýr. Bunu hem aileler, hem de eðitimciler ifade ediyor. Ýkinci bir husus da, çok eþlilik tartýþmalarýdýr. Bir haným yazar, taaddüd-ü zevcat ý savununca, (erkeðin, þartlarýna uyarak birden çok [en fazla 4] eþle evlenmesi) bir kýsým medya, manþetlerden itiraz etmiþlerdi. Þimdi ise baþka bir uzman Tekeþlilik doðaya aykýrý (Hürriyet, 16 Haziran 2011) demiþ, a- ma maalesef zina yý mazur gösterecek þekilde deðerlendirme yapmýþ. Dikkat çekici olan, Erkek, çok eþli olabilsin diyen hanýma manþetlerden itiraz e- denlerin, Kadýnlar çok erkekli olsun gibi bir sapmayý dillendiren uzman a karþý sessiz olmalarýdýr. Aslýnda bütün bu problemlerin tek bir çözümü var: Fýtrat dini olan Ýslâmýn bu hususlarda ne dediðine kulak vermek. Ýnsanoðlu bu kolay yolu tercih etmek istemediði için yanlýþlardan yanlýþlara yuvarlanýp duruyor. Tesettürün farz kýlýnmasý da fýtrîdir, taaddüd-ü zevcat da yaradýlýþa uygundur. Sebep ve sonuçlarý hem Kur ân da, hem de hadis-i þeriflerde açýklanmýþ, akýl ve kalp ikna olmuþtur. Ayrýntýlarýný ilahiyatçýlarýn izahlarýna býrakýp þu kadarýný ifade edelim ki, problemleri çözmede Fýtrat dini Ýslâm a müracaat etmedikten sonra insanoðlu bir çeliþkiden baþka bir çeliþkiye doðru sürüklenebilir... Halen yürürlükte olan yönetmeliðin 12. Maddesinde, Kýz öðrenciler, okulca seçilen bir renkte vücut hatlarýný belli etmeyecek, yýrtmaçsýz, kolsuz ve diz kapaðýný örtecek boyda bir forma giyerler. Makyaj yapýlmaz, kaþlar alýnmaz, týrnak uzatýlmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye, iðne ve bilezik gibi süs ve ziynet eþyasý takýlmaz deniliyor. VATAN a konuþan Giresun Valisi ise genelgenin hâlâ yürürlükte olan 1981 yýlýndaki yönetmeliðe dayandýðýný söyledi, Þehrimizden bazý öðrenci velileri bana gelip, mezuniyet törenlerinde bazý öðrencilerin giyim kuþamlarýndan rahatsýz olduklarýný söylediler. Ayrýca çok fazla masraf yapýldýðýný belirttiler. Çocuklar mezun olsa da öðrencilikleri henüz bitmemiþ ve mezuniyet törenleri için de izin alýnýr. Bu da törenlerin resmi olduðunu gösteriyor. Ancak öðrenciler mezun olduktan sonra ne giyerlerse giyinsinler beni hiç ilgilendirmez. Eðitim-Sen Giresun Þube Baþkaný Hayri Þenel de, valiliðin genelgeyi çekmemesi durumunda dâvâ açacaklarýný söyledi. TAZÝYE Aðabeyimiz Hüseyin ve Yusuf Özbey'in amcasý, Þevket Özbey'in babasý, Ahmet Turan ve Ekrem Özbey'in dedesi, Abuzer Özbey'in vefat ettiðini teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mehmet Boybey ve Ailesi ÖZDEBÝR: PARTÝLER MÝLLETE SÖZ VERDÝ ANKARA Sanayi Odasý (ASO) Baþkaný Nurettin Özdebir de Türkiye nin daha iyi yönetilebilmesi i- çin anayasa deðiþikliðinin yapýlmasý gerektiðine dikkat çekerek, þunlarý söyledi: Her halde Eylül den sonra Meclis çalýþmaya baþlar. O süreç i- çerisinde hava da biraz daha yumuþarsa Türkiye nin sorunlarý, özellikle Kürt sorununun çözümü yönünde olumlu adýmlar atýlacaðýna inanýyorum. Çünkü daha önce Meclis te bulunan partilerin hiçbiri bu konuda pozitif anlamda bir yaklaþým göstermiyorlardý. Ama halkýn önünde hepsi bu konuyu çözeceklerine dair birbirlerine çok da uzak olmayan fikirler ve planlarla çýktýlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna bir taahhüttür. Bu taahhüdü yerine getireceklerini zannediyorum. Yani bu iþ artýk her halde piþti. Olma zamaný geldi her halde. Hayýrlýsýyla bunu da çözersek önümüzdeki dönemde çok daha ivmeli bir þekilde büyüyeceðimize inanýyorum. GAZETECÝ Taha Akyol, yeni anayasanýn Baþbakanýn mütevazi ve uzlaþmacý olmasýyla mümkün olabileceðini, onun herkesin ayaðýna gitmesi gerektiðinin altýný çizerek, Baþbakan, herkesin ayaðýna gitmesinin kendisini küçültmeyeceðini büyülteceðini bilmelidir dedi. Abant Platformu, 12 Haziran seçimlerini bir grup gazeteci ve aydýnla deðerlendirdi. Ceylan Otel de gerçekleþtirilen 12 Haziran Seçimlerini Deðerlendirme Toplantýsý nda baþta yeni anayasa ve Kürt meselesi gibi konular için uzlaþma çaðrýsý yapýldý. Toplantýya katýlan gazeteci Taha Akyol vatandaþýn AKP ye Sana güveniyorum al sana yüzde 50 oy. Ama Anayasayý tek baþýna yapma dediðini ifade ederek, Dolayýsýysa ben AK Parti nin aldýðý yüzde 50 oya sevindim, öz güven arttý. Ama 230 u bulamamasýna da sevindim tek baþýma ben yapar halka götürürüm þeklinde önümüzdeki dönemi fevkalade gerginleþtirecek bir tavýrdan sakýnacaktýr. Baþbakanýn balkon konuþmasý ve bugün yapýlan açýklamaya göre daha önce gazeteciler ve politikacýlar hakkýnda açtýðý dâvâlarý geri çekmiþ olmasý bu yönde bir iþarettir. Memnuniyet verici bir iþarettir dedi. Yeni anayasanýn Baþbakanýn mütevazi ve uzlaþmacý olmasýyla mümkün olabileceðinin altýný çizen Akyol, Baþbakanýn herkesin ayaðýna gitmesi gerektiðini söyledi. Akyol þöyle konuþtu: Baþbakan, herkesin ayaðýna gitmesinin kendisini küçültmeyeceðini büyülteceðini bilmelidir. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn geri çektiði dâvâlarýn büyük bir kýsmýnýn kazanýlamayacak dâvâlar olduðunu savundu. Gazetecilerle sabah kahvaltýsýnda bir a- raya gelen Kýlýçdaroðlu, bir gazetecinin Baþbakan ýn seçim dönemine yönelik açtýðý dâvâlarý geri çektiðini hatýrlatarak, bu durumu nasýl karþýladýðýný sormasý üzerine, Balkon konuþmasýnýn bir jest olduðuna inanmýyorum. Bunu daha öncede söyledim. Eðer bir insan yanlýþ yaptýðýný bilir ve o ifadesini kullandýktan hemen sonra bunu düzeltirse onun iyi niyetinden kimsenin kuþkusu olmaz. Ama ben her türlü hakareti, her türlü kötülüðü yapayým, nasýl olsa ben seçimden sonra gider balkonda bir konuþma yaparým, herkesin gönlünü alýrým diye düþünüyorsa, bunun adý iki yüzlülüktür, samimiyet deðildir. Helâlleþme hiç deðildir. Siz hatanýzý seçimden sonra mý gördünüz? Daha önce niye görmediniz? Halkýn iradesine saygý duyulmalý TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, seçim sonuçlarýný deðerlendirirken, insanoðlunun bulduðu en üst yönetim þeklinin demokrasi olduðunu belirterek, Demokrasiye inanýyorsanýz, halkýn iradesi nasýl tecelli etmiþse herkes ona saygý duymak durumunda. Halk da iradesini gösterdi. Buna hepimizin, hem ülkemizin, hem ülkemiz dýþýndaki herkesin saygý duymasý lâzým dedi. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, TOBB Ankara Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Sevgi Daþtan ýn sahibi olduðu Lazenza Mobilya Maðazasýnýn açýlýþ töreninde gazetecilerin seçim sonuçlarýna iliþkin sorularýný cevapladý. Seçimlerin Türkiye ye hayýrlar getirmesi dileðinde bulunan Hisarcýklýoðlu, þunlarý kaydetti: Eðer demokrasiye inanýyorsanýz, insanlarýn yönetimi için Bunu yaptýðý takdirde CHP ve AK Partinin temel prensiplerde uzlaþabileceðini düþünüyorum. Bu hem Anayasa yapma yöntemi bakýmýndan uzlaþma olabilir hem de Anayasanýn içeriði bakýmýndan uzlaþma olabilir. Anayasa hakkýnda bugüne kadar açýkladýklarý önemli ölçüde örtüþüyor. Böyle bir CHP ve AK Parti yani iktidar ve a- na muhalefet uzlaþmasý olursa bu ana damar çekici ve cazip olur. Diðerlerinin de katýlýmýný kolaylaþtýrýr. Kilit buradadýr. Ki daha önemlisi BDP nin uzlaþmacý mý davranacaðý yoksa militan ve yýkýcý tavrýný devam mý ettireceðidir. LAÇÝNER: UZLAÞI ÞART Gazeteci Ömer Laçiner ise ciddî ve yeni bir a- nayasa yapýlmak isteniyorsa uzlaþmanýn kesinlikle þart olduðuna vurguladý. Laçiner, Bunu yapabilme baþarýsý AK Parti ye düþüyor. Baþbakanýn atacaðý adýmlar çok önemli. Köklü bir anayasa için bütün partilerin uzlaþmasý gerekiyor dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu Baþbakan ýn daha öncede balkon konuþmasý yaptýðýný hatýrlatan Kýlýçdaroðlu, Ne oldu? O açýdan bizim tavrýmýz ve tutumumuz belli. Biz seçim öncesi ne söylediksek, sonra da ayný þeyleri söylüyoruz. Ama onlar seçim öncesi söyledikleri ile sonrasýnda söyledikleriyle fark yaratýyorlar. Bu farka da herkesin inanmasýný istiyorlar. Kusura bakmasýnlar, ama biz inanmýyoruz dedi. insanoðlunun bulduðu en üst þey demokrasi. Bundan daha üstün bir þey yok. O zaman demokrasiye inanýyorsanýz halkýn iradesi nasýl tecelli etmiþse herkes ona saygý duymak durumunda. Halkta iradesini gösterdi. Buna hepimizin, hem ülkemizin, hem ülkemiz dýþýndaki herkesin saygý duymasý lâzým. Bundan sonra önümüze bakmamýz lâzým. Türkiye önüne bir hedef koydu Cumhuriyetimizin 100. yýlýnda dünyanýn ilk 10 büyük ekonomisi arasýnda olmak. Yani bu sadece ülkenin zenginleþmesi deðil, halkýnda zenginleþmesi demektir. Bugünkü gelir düzeyinin ikiye katlanmasý demektir. Hedef bu. Bu hedef doðrultusunda, inþallah esas yol haritamýzý önümüze koyup, bunu yapýyor olmamýz lâzým. Bunda da en önemli unsur bu dönemde 2023 hedeflerine, Cumhuriyet in Baþ ba kan, her ke sin a ya ðý na git me li GA ZE TE CÝ AK YOL, YE NÝ A NA YA SA NIN BAÞ BA KA NIN MÜ TE - VA ZI VE UZ LAÞ MA CI OL MA SIY LA MÜM KÜN O LA BÝ LE CE ÐÝ NÝ, O NUN HER KE SÝN A YA ÐI NA GÝT ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Ö mer La çi ner Taha Akyol DP eski Genel Baþkaný Süleyman Soylu SOY LU: PAR TÝ LE RÝN TEST DÖ NE MÝ DE MAK RAT Par ti es ki Ge nel Baþ ka ný Sü ley man Soy lu da a na ya sa i çin par ti le rin uz la þa cak la rý ný ü mit et ti ði ni be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Çün kü bu dö nem bü tün si ya sî par ti le rin halk ta ra fýn dan sa mi mi yet tes ti ne tu tul - du ðu dö nem dir. Ýk ti dar da da hil mu ha le fet de da hil. Bu sa mi mi yet tes - tin den sý nýf ta ka lan la rýn ben ö nü müz de ki si ya set dö ne min de çiz gi nin ü ze - rin de o la ma ya ca ðý ka na - a ti ni ta þý yo rum. Ýs tan bul / ci han Dâ vâ la rý ka za na ma ya cak tý ÝN SAF LI BÝR DE ÐER LEN DÝR ME YAP MA MIZ LÂ ZIM SEÇÝM son ra sý par ti de ya þa nan Ba þa rý, ba þa rý sýz lýk tar týþ ma la rý ve es ki Ge nel Baþ kan De niz Bay kal ýn a çýk la ma la rý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Ký lýç da roð lu, bek - le dik le ri o yu a la ma dýk la rý ný,so nu cu bir he zi met o la rak de ðer len dir me dik le ri ni söy le di. Ký lýç da roð lu, CHP li le rin med ya ü ze rin den e leþ ti ri yap ma la rý ný doð ru bul mu yo rum. Ben Ge nel Baþ ka ným, var - sa e leþ ti ri le cek bir þey ran de vu a lý nýr, ge - li nir e leþ ti ri ler ya pý lýr, yan lýþ la rý mýz söy le - nir, biz her ke se say gý du ya rýz ve din le riz di ye ko nuþ tu. Ku rul ta yýn, nor mal a ký þý i - çe ri sin de ya pý la ca ðý ný bil di ren Ký lýç da - roð lu, Ma dem ki ül ke miz de de mok ra si - yi is ti yo ruz, par ti de de de mok ra si yi ge ti - re ce ðiz. Biz, tü zü ðü de ðiþ ti re ce ðiz se çi - me gi de ce ðiz. Nor mal a ký þý i çe ri sin de ku rul ta yý ya pa ca ðýz de di. An ka ra / a a 100. yýl hedeflerine ulaþýlabilmesi için öncelikle yeni bir anayasa yapýlmasý noktasýnda herkes mutabakat içinde. Türk iþ âleminin baþkaný olarak 11 yýldýr kendilerinin de bunu söylediðini belirten Hisarcýklýoðlu, ilk defa bu konsensüsün saðlanmýþ olmasýndan da memnuniyet duyduklarýný anlattý. Bunu Türkiye nin birlik ve beraberliðine helâl getirmeyecek þekilde hazýrlayýp, tasarlayýp önümüze koyabilirsek, bundan 74 milyon artý sadece bizim ülkemiz deðil, bize gözünü dikmiþ olan balkanlar dahil olmak üzere Kuzey Afrika, Ortadoðu, Orta Asya olmak üzere bütün hepsinin umudu olmaya inþallah devam edeceðiz dedi. Önlerindeki dönemin birinci gündeminin bu olduðunu tekrarlayan Hisarcýklýoðlu, bu konunun birlik ve beraberlik içerisinde çözülmesini istediklerini bildirdi. Ankara / aa HABERLER TBMM Baþkaný Þahin: Deðiþene kadar yemin bu TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, milletvekillerinin Genel Kurul kürsüsünde hangi metni yemin olarak söyleyeceklerinin Anayasa da ve TBMM içtüzüðünde yazýlý olduðuna dikkati çekerek, Bu, deðiþmesi icap ediyorsa deðiþinceye kadar milletvekili arkadaþlarýmýzýn bu yemini yapmalarý gerekir dedi. Karabük ten AKP milletvekili seçilen TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, AKP Karabük Milletvekili Osman Kahveci ile milletvekili kaydý yaptýrdý. Þahin, kayýt iþlemlerinin ardýndan bir gazetecinin, Milletvekili seçilen 9 kiþi cezaevinde. Milletvekili seçilmek tahliye için yeterli deðil diyenler var Sizin görüþünüz nedir? sorusu üzerine, Buna yargý organlarý karar verecektir. Milletvekili seçilen, tutuklu bulunan milletvekillerinin dosyalarýna bakan yargýçlar deðerlendirecektir. Sanýyorum onlar ellerindeki mevzuat çerçevesinde hareket edeceklerdir dedi. Bir baþka gazetecinin, Yemin konusu þimdiden tartýþýlmaya baþlandý. Baðýmsýzlardan 3 isim, Atatürk ilke ve devrimleri bölümlerinden rahatsýz olduklarýný söylemiþler sözleri üzerine Þahin, milletvekillerinin Genel Kurul kürsüsünde hangi metni yemin olarak söyleyeceklerinin Anayasa da ve TBMM içtüzüðünde yazýlý olduðuna dikkati çekti. Þahin, þöyle devam etti: Bu, deðiþmesi icap ediyorsa deðiþinceye kadar milletvekili arkadaþlarýmýzýn bu yemini yapmalarý gerekir. Aksi halde yemin etmemiþ veya yemin yapmaktan kaçýnmýþ bir duruma düþer ki parlamento çalýþmalarýna katýlamazlar. Ben hiçbir milletvekili arkadaþýmýzýn böyle bir tavýr içerisinde olacaklarýný düþünemiyorum doðrusu. Geçmiþte de pek olduðuna hatýrlamýyorum. Ankara / aa Yeni vekiller kiralarý görünce þaþýrdý GENEL seçimlerin ardýndan ilk kez Meclis e girecek milletvekilleri, ev kiralamak veya satýn almak için emlakçýlarýn kapýsýný çalmaya baþladý. Öncelikle TBMM ye yakýn Dikmen, Çukurambar, Balgat, Cevizlidere ve Ayrancý gibi semtleri tercih eden çiçeði burnunda vekiller, istedikleri nitelikteki kiralýk daire fiyatlarýnýn bin 500 ile 2 bin 500 arasýnda olduðunu görünce þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Kimi milletvekilleri bu durum karþýsýnda oteller ve misafirhanelere yönelirken, bir süreliðine bu mekanlarda konaklayacaklarýný bildirdi. AKP den Konya Milletvekili seçilen Gülay Samancý, ilk etapta misafirhanede konaklamayý planladýðýný belirterek, ilerleyen günlerde Dikmen veya Ayrancý da ev kiralayacaðýný söyledi. Samancý, Kiralamak için uygun ev buluncaya kadar Ankara ya bir süre Yüksek Hýzlý Tren ile gidip gelmeyi düþünüyorum. Kiraladýktan sonra da yine ulaþýmý hýzlý tren ile yapacaðým diye konuþtu. AKP Konya Milletvekili seçilen Cem Zorlu ise evinin Konya da olduðunu ancak Ankara dan da ev tutmayý planladýðýný kaydetti. Zorlu, Çukurambar da AKP Genel Merkezi yakýnlarýndaki evlere baktýðýný, buradan bir ev kiralamayý düþündüðünü bildirdi. CHP den Ýzmir Milletvekili seçilen Hülya Güven ile CHP Antalya Milletvekili Yýldýray Sapan oturacaklarý evin parti genel merkezi ya da TBMM ye yakýn bir bölgede olmasýný istediðini belirtiyorlar. Þimdiden çeþitli kamu kurumlarýna ait misafirhanelerde rezervasyon yaptýrmaya baþlayan milletvekilleri odalarýn özelliklerine göre kahvaltý dahil geceliði 25 ile 180 lira arasýnda ücret ödeyecek. Ankara / aa Çelik: Son dönemimiz DEVLET Bakaný Faruk Çelik, Baþbakanýmýzýn son dönemi, bizim de son dönemimiz. Bazý arkadaþlarýmýzýn da son dönemi. Bundan rahatsýz olunacak bir þey yok. 3 dönem hizmet sundunuz. dedi. Çelik, Bursa O- lay TV de canlý yayýnlanan bir programda, Ýktidar partisi normalde yýpranýr. Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? sorusu üzerine þöyle konuþtu: Bu doðrudur ama Türkiye de muhalefet sorunu var. Bu dönemde ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi nden ziyade Cumhuriyet Vaat Partisi þekline dönüþtü. Bu gelip geçici, mevsimlik bir yaklaþýmla Türkiye de siyaseti yönlendirmek, baþ olmak, iktidar olmak kolay deðil. 13 Haziran bunun baþlangýcýdýr. Muhalefetin dizayný baþlamýþtýr. 13 Haziran itibarýyla, yüzde 50 oy alan AK Parti baþarýsýndan sonra muhalefet kendisini dizayn etmek durumundadýr. Baþbakanýmýzýn son dönemi, bizim de son dönemimiz. Bazý arkadaþlarýmýzýn da son dönemi. Bundan rahatsýz olunacak bir þey yok. 3 dönem hizmet sundunuz. Vatandaþýn talebi olabilir. Bu ülkede hizmet sunacak daha çok insan olduðunu düþünüyorum. Genel Baþkanýmýzýn ve Baþbakanýmýzýn iþin baþýnda kendini baðlayacak þekilde ilân etmesi, tüzük deðiþmeyecek anlamýný ortaya koyuyor. Bursa / aa

5 Y HABER 5 Füze Kalkaný muammasý karlarý ve güvenliði konsepti olduðu, her söyleyecek bir þey yok diye konuþtu ne kadar gizlense de hedefin Ýran olduðu baþta Gates ve Amerikan Savunma Bakanlýðý nýn Avrupa ve NATO politikalarýndan Ne var ki Lizbon Zirvesi yapýldý; önce- sorumlu üst düzey yetkilisi Jim Townsend likle füzeleri ateþleme ve kontrol meka- TÜRKÝYE TRUVA ATI MI? Gelinen noktada, Ankara nýn olmak üzere, Amerikalý ve NATO yetkililerince dile getirilmiþti deðil, Amerikalý NATO Kuvvetleri komunizmasý komutasýnýn Ankara nýn elinde itirazlarý nýn, kararlarýn oy Seçim sonrasýna kalan Türkiye nin ö- birliðiyle alýndýðý NATO da ne tanýnýn elinde olduðu açýklandý. Akabinde nündeki sorunlardan biri de Füze TÜRKÝYE NÝN ÞARTLARI denli dikkate alýndýðý daha önce Buton kimde olacak? Ona Kalkaný nýn akýbeti. Türkiye nin itirazlarýnýn ve çekincelerinin ne denli karþý- KARÞILANDI MI? bakmak lâzým, önemli olan o diyen Erdoðan, Biz komutanýn tamamýyla NATO da muammasý sürüyor. Hakikaten, Bu sebeple, bütün baskýlara raðmen baþta Ankara nýn öncelikle itirazlarý oldu. Füze Kalkaný projesi ne oldu? olmasýný savunduk, buton NATO da olalandýðý konusu. Hatýrlanacaðý üzere, geçen Ekim ayýnda Evvela Millî Savunma Bakaný Vecdi Gönül, ardýndan Baþbakan Erdoðan ýn aðzýnsa olmaz þartýndan caydý. Türkiye nin çekinceleri nin ne cak diye Türkiye nin en öncelikli olmaz- daha Bush döneminde hazýrlanan ve Polonya ile Çek Cumhuriyeti nde konuþlandýrýlmasý plânlanan Pentagon un hazýrladýðý kin bazý çekinceleri ileri sürüldü kadarý dikkate alýnacak? imzaladýðý belgeye göre, füze kalkanýnýn dan peþinen proje ye yeþil ýþýk yakýldý; lâ- kadarý nazara alýndý? Veya ne Daha sonra, Cumhurbaþkaný Gül ün aþamalý, uygulanabilir Amerikan Füze Savunma Sistemi nin, Obama ve Amerikan Savunma Bakaný Robert Gates in onayladýðý revize yle NATO bünyesine Türkiye topraklarýna yerleþtirilmesi kararý alýnmýþtý. Ardýndan da yeni NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Avrupa nýn tehdit altýnda oluðu ve dünyada 30 dan fazla ülkenin balistik füze teknolojisi üzerinde çalýþtýðý ve bazýlarýnýn menzili Avrupa ya ulaþtýðý gerekçesiyle, Füze Kalkaný nýn Türkiye de konuþlanmasýna arabuluculuk yapmýþtý. Sözkonusu hava savunma kompleksi nin Amerika ve Ortadoðu daki iþgal/savaþ ortaðý Ýngiltere ile Ýsrail in stratejik çý- Kasým da Lizbon da NATO zirvesinde A- nadolu ya SM-3 ve Patriot PAC 3 füzelerin konuþlandýrýlacaðý kararýna, Türkiye nin itirazý yapýldý. Öncelikle sistemin bir ülkenin (ABD) dayatmasý deðil NATO nun savunma sistemi olmasý, Türkiye nin bütününü ve NATO üyelerinin tamamýný kapsamasý, proje nin Türkiye yle sýnýrlý kalmamasý þartý iletildi. Amerikan ve NATO yetkililerinin, Ýran ve diðer haydut devletlerden gelebilecek bir füze saldýrýsýna karþý ittifaký koruma amacý na karþý, NATO belgelerinde Ýran ve Suriye nin tehdit olarak a- dýnýn geçmemesi istendi. Kýsacasý, her ne kadar temelde bir Pentagon projesi olsa da, Baþbakan net bir i- fade ile Füze Kalkaný Projesi nin NATO kapsamýnda konuþlandýrýlacak füzelerin yerleþim-serpilme noktalarýnýn ve irtifalarýnýn Türkiye nin onayýyla belirlenmesi þartlarýný koþtu. Kamuoyuna karþý, Füzeleri ateþleme butonu/düðmesi kesinlikle Türkiye nin elinde olmalý, Füze Kalkaný nda komuta bize verilmeli; aksi halde böyle bir þeyi kabul etmemiz mümkün deðil sözünü verdi. Lizbon Zirvesi nde de bu görüþülecek. Eðer mutabakat saðlanýrsa ne ala, saðlanmazsa Türkiye nin doðusuna kurulacaðý haberleri çýktý. Bu arada, Þanghay Ýþbirliði Örgütü çerçevesinde Kazak Baþkenti Astana da toplanan Rusya ve Çin in yaný sýra Kazakistan, Kýrgýzistan, Tacikistan ve Özbekistan cumhurbaþkanlarý, Füze kalkanýnýn küresel güvenliðe tehdit oluþturduðu görüþünü vurgulayan bir bildiri yayýnlandý Gelinen noktada, Ankara nýn itirazlarý nýn, kararlarýn oy birliðiyle alýndýðý NA- TO da ne denli dikkate alýndýðý muammasý sürüyor. Hakikaten, Füze Kalkaný projesi ne oldu? Türkiye nin çekinceleri nin ne kadarý nazara alýndý? Veya ne kadarý dikkate alýnacak? Danýþtay eski Baþkaný Birden ifade verdi ESKÝ Danýþtay Baþkaný Mustafa Birden, Ergenekon dâvâsý kapsamýnda, Danýþtay saldýrýsýyla ilgili olarak maðdur tanýk sýfatýyla talimatla ifade verdi. Ankara A- dalet Sarayý na sabah saatlerinde gelen Birden in talimat ifadesi, Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti tarafýndan alýndý. Birden, yaklaþýk yarým saat süren ifadesinin ardýndan adliyeden ayrýldý. Öte yandan, ayný dava kapsamýnda, geçen günlerde, Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekili Hamza Keleþ in de Ýstanbul 13. A- ðýr Ceza Mahkemesi nin talimatý doðrultusunda, tanýk sýfatýyla ifadesine baþvurulduðu öðrenildi. Ankara / aa Erdoðan Bodrum da tatilde BAÞBAKAN Recep Tayyip Erdoðan, ailesiyle Bodrum daki tatilini sürdürüyor. Bodrum a Çarþamba gecesi gelen ve ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Rixos Otele yerleþen Erdoðan ve ailesi, otelde dinleniyor. Dün Cuma namazý için dýþarý çýkmasý beklenen Erdoðan, otelden ayrýlmadý. Rixos Otele gelen AKP li bazý yöneticiler, Erdoðan ýn otelde olduðunu, dýþarý çýkmayacaðýný söyledi. Öte yandan, o- tel önüne gelen bir kadýn, Emine Erdoðan ile görüþmek istediðini belirtti. Otelin güvenlik görevlileri, yetkililerle görüþeceklerini ve daha sonra kendisine bilgi vereceklerini iletti. Çok sayýda basýn mensubu ve canlý yayýn aracý da Erdoðan ýn dýþarý çýkmasý ihtimaline karþý otel önündeki bekleyiþlerini sürdürüyor. Bodrum / aa Samast için 27 yýl istendi AGOS Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Hrant Dink in öldürülmesine i- liþkin çocuk mahkemesinde yargýlanan Ogün Samast ýn, Tasarlayarak adam öldürmek ve Ruhsatsýz silâh bulundurmak iddialarýndan, 19 ile 27 yýl a- rasýnda hapis cezasýna çarptýrýlmasý istendi. Ýstanbul 2. Çocuk Aðýr Ceza Mahkemesindeki duruþmada esas hakkýndaki görüþünü açýklayan Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Ali Demir, tutuklu sanýk Samast ýn, TCK nýn tasarlayarak adam öldürmek suçunu düzenleyen 82/1-a maddesi ve 6136 sayýlý Ateþli Silâhlar Hakkýndaki Kanun da düzenlenen ruhsatsýz silâh bulundurmak suçlarýndan, yaþýnýn 18 den küçük olduðu da dikkate alýnarak 19 ile 27 yýl a- rasýnda deðiþen hapis cezasýna çarptýrýlmasýný talep etti. Ýstanbul / aa Çarkýn Ýstanbul a çaðrýldý SUSURLUK dâvâsý hükümlüsü eski özel harekât polisi Ayhan Çarkýn ýn, medyada gündeme gelen ve tutuklandýðý gün Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna verdiði faili meçhul cinayetlere iliþkin ifadeleri doðrultusunda yeniden özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna çaðrýlarak bilgisine baþvurulacaðý öðrenildi. Ankara da tutuklu olan Çarkýn ýn, önümüzdeki günlerde Beþiktaþ taki Ýstanbul Adliyesine getirilerek, savcý Karaali ye ifade vermesi bekleniyor. Ýstanbul / aa ARAP BAHARI MASAYA YATIRILDI ORTADOÐU'DAKÝ DURUMUN ELE ALINDIÐI TOPLANTIDA TÜRKÝYE'NÝN, ULUS- LAR ARASI ORTAKLARIYLA ÝÞBÝRLÝÐÝNÝN ARTTIRILMASI KARARLAÞTIRILDI ORTADOÐU ve Kuzey Afrika Büyükelçiler Toplantýsý nda, Türkiye nin baþarýlý demokratik ve ekonomik performansý, aktif dýþ politikasýyla bölgede ilgi odaðý ve ilham kaynaðý olduðu tespiti yapýlarak, Türkiye nin, bölgesel ve uluslar arasý ortaklarýyla iþbirliði, eþgüdüm ve istiþare halinde çabalarýný arttýrmasý kararlaþtýrýldý. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýnda Ankara Palas ta düzenlenen ve MGK Genel Sekreteri Serdar Kýlýç, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Büyükelçi Feridun Sinirlioðlu, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn Müsteþar Yardýmcýlarý, Kuzey Afrika ve Ortadoðu ülkeleri ile ABD, Rusya, Ýngiltere, Fransa, Belçika, Ýtalya gibi bazý önemli baþþehirlerdeki büyükelçiler, Türkiye nin BM, NATO ve AB gibi önemli kuruluþlardaki daimî temsilcilerinin katýldýðý Arap Baharý toplantýsý gece civarýnda sona erdi. Toplantýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan Dýþiþleri Bakanlýðý ndan toplantýnýn içeriðine iliþkin yapýlan açýklamada, toplantýnýn, Ortadoðu ve Kuzey Afrika ülkelerinde meydana gelen güncel geliþmeleri deðerlendirmek, bu geliþmelerin önümüzdeki kýsa, orta ve uzun vadedeki muhtemel seyrini irdelemek, bölge ülkeleri ile iliþkilerin bütün boyutlarýný ele almak amacýyla düzenlendiði belirtildi. Açýklamada, toplantý sýrasýnda Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu tarafýndan genel bir deðerlendirme yapýldýðý, büyükelçilerin bölgedeki deðiþim ve dönüþüm hareketlerinin görevli bulunduklarý ülkeden nasýl algýlandýðýna iliþkin deðerlendirmeler yaptýklarý ifade edildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi: Yapýlan deðerlendirmelerde, Ortadoðu ve Kuzey Afrika daki siyasî deðiþim ve demokratik dönüþümün esasen geç kalmýþ bir normalleþme süreci olduðu, büyük fýrsatlar kadar zorlu sýnamalarý da i- çeren bu sürecin uzun yýllar devam edecek ve geri çevrilemez bir nitelik taþýdýðý, halklarýn meþrû beklentileri temelinde i- lerleyen bu sürecin baþarýyla sonuçlanmasýnýn mukadder olduðu, sürecin barýþçýl ve düzenli olmasýnýn bölgesel barýþ ve istikrar bakýmýndan büyük önem taþýdýðý, ülkemizin bu baðlamdaki yapýcý ve ön alýcý katkýlarýnýn tüm bölge ülkeleri ve belli baþlý uluslararasý aktörler tarafýndan yakýndan izlendiði ifade edilmiþtir. Açýklamada, toplantýda, Türkiye nin bölgeye ilham kaynaðý olduðu tesbitinin de yapýldýðý belirtilerek, þunlar kaydedildi: Türkiye nin baþarýlý demokratik ve ekonomik performansý, aktif dýþ politikasýyla bölgede ilgi odaðý ve ilham kaynaðý olduðu; bu itibarla Ortadoðu ve Kuzey Afrika da esen deðiþim ve dönüþüm rüzgarlarýnýn halklarýn meþru talep ve beklentilerinin karþýlanmasý suretiyle bölgesel barýþ, istikrar ve refaha hizmet edecek þekilde yönetilmesinde temel bir rol üstlenmesinin uygun olacaðý deðerlendirilmiþ, bu amaçla, bölgesel ve uluslararasý ortaklarýyla iþbirliði, eþgüdüm ve istiþare halinde çabalarýný artýrmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Ankara / aa Mavi Marmara Gazze ye gitmiyor Uluslararasý Özgürlük Filosu Ýkinci Koalisyonunun Ýsveçli Temsilcisi Dror Feiler, teknik birtakým sebeplerden dolayý Türkiye den Mavi Marmara nýn Gazze ye yardým filosuna katýlamayacaðýný, yine de ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfýnýn, bu filonun bir parçasý olduðunu belirterek, Mavi Marmara nýn katýlamayacak olmasý, Ýsrail in öteden beri ileri sürdüðü, filonun sadece Türk ve Ýslâmcýlarýn projesi olduðu iddiasýný boþa çýkaracaktýr dedi. Dror Feiler, ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfýnýn Fatih teki merkezinde düzenlenen basýn toplantýsýnda, Gazze ye uygulanan ambargoyu kýrmak amacýyla oluþturulan Uluslararasý Özgürlük Filosunun, insan haklarý savunucularýnýn oluþturduðu bir koalisyon olduðunu söyledi. Feiler, Bu, sadece Müslümanlarý deðil, Hristiyanlarý, Yahudi, Hindu gibi bütün dinlerdeki insanlarý ilgilendiren bir konudur. Bu dünya vatandaþlarýnýn birliðidir diye konuþtu. 20 ülkede yapýlan kampanyalar sonucunda, 10 geminin Özgürlük filosu 2-Ýnsan kal çatýsý altýnda toplandýðýný i- fade eden Feiler, þunlarý kaydetti: Ýsrail tarafýndan Gazze ye uygulanan gayri hukukî ambargoyu kýrmak amacýyla yola çýkmaya hazýrlanýyoruz. Teknik birtakým sebeplerden dolayý Türkiye den Mavi Marmara nýn katýlmasý mümkün olmasa da ÝHH Ýnsanî Yardým Vakfý, bu filonun bir parçasýdýr. Mavi Marmara nýn katýlamayacak olmasý, Ýsrail in öteden beri ileri sürdüðü, filonun sadece Türk ve Ýslâmcýlarýn projesi olduðu iddiasýný boþa çýkaracaktýr. Ýstanbul / aa Öðrenciler tatile girerken Ýlköðretim ve ortaöðretim okullarýndaki yaklaþýk 16 milyon öðrenci dün karnelerini alýp yaklaþýk üç aylýk tatile girdiler. Fakat ilköðretim ve lise son sýnýf öðrencileri mezun olmanýn yaný sýra, yaz tatilinde her yýl olduðu gibi sýnava girme, sýnav sonucu öðrenme, tercih yapma ve kayýt heyecaný yaþayacak. Lise son sýnýf öðrencilerinin bazýlarý, bugün ve yarýn ve sonraki hafta sonu, Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý na (YLS) katýlacak. Yaz-boz tahtasýna dönen eðitim sistemi sorunlarla boðuþuyor. Lise son sýnýflarýn girdiði YGS de yaþanan þifre iddialarý ile ÖSYM nin yaptýðý imtihanlardaki kopya iddialarý eðitim alanýna bu yýl damgasýný vurdu. Bu tartýþmalar öðrencilerin büyük oranda motivasyonlarýný bozarken, sistemin önümüzdeki yýl da belirsizliðini korumasý, þu anda lise son sýnýfa geçen öðrencileri kara kara düþündürüyor. Eðitim sisteminin en önemli sorunlarýndan birisi de sýnav ve dershane odaklý olmasý. Mevcut sistem; araþtýran, sorgulayan deðil, soru çözen, sýnava girdikten sonra da ezberlediklerini unutan bir gençlik meydana getirdi, getiriyor. Dershanelere baðýmlý olan bu sistem, hem öðrenciyi ezbere yönlendiriyor, hem ailelerin bütçesine büyük külfetler getiriyor. Öðrenciler okulda sadece sýnýfý geçmeye odaklý bir eðitim alýyorlar. Sýnavlara ise dershanelere giderek hazýrlanabiliyorlar. Öðretmen açýðý, okullarda yaþanan aidat ve zorunlu baðýþ uygulamasý, eðitimcilerin bir türlü halledilemeyen sorunlarý Burada daha pek çok sorun sýralayabiliriz. Yazýnýn baþýnda da temas ettiðimiz gibi bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu lise son sýnýftaki öðrenciler ile mezun öðrencilerin gireceði ve ÖSYM tarafýndan yapýlacak Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) gerçekleþecek. Tam da bu sýrada Eðitim-Bir-Sen Stratejik Araþtýrmalar Merkezi 12 ilde bin 200 öðrenciyle yüz yüze yaptýðý Öðrencilerin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler konulu bir araþtýrmayý açýkladý. Araþtýrma önemli veriler ortaya koymuþ. Sendikanýn Genel Sekreteri Ahmet Özer bu araþtýrmanýn sonuçlarýný açýklarken, eðitimcilere, velilere ve öðrencilere ýþýk tutabilecek tekliflerini de sýraladý. Öðrenciler sýnava girdikten sonra gelecek sonuçlara göre meslekî alanlarý konusunda kararlarýný vermeye çalýþacaklar. Öðrenciler kendilerine uygun olan meslekleri çeþitli yönleri ile deðerlendirip kendilerine en uygun mesleði seçmelidirler. Çünkü, araþtýrmada da ortaya çýkýyor ki, günümüzde binlerce insanýn iþinde baþarýlý olamadýðý, yüz binlerce insanýn iþ aradýðý, iþ ve meslek sayýsýnýn da on binin üstünde olduðu düþünülürse, meslek seçiminin ne kadar önemli olduðu anlaþýlýr. Araþtýrmaya katýlan öðrencilerin yüzde 66,8 i ÖSYM de lisans, yüzde 27,8 i önlisans, yüksekokul veya meslek yüksekokul, yüzde 2 si açýköðretim tercih edeceðini ve yüzde 3,4 ü tercih yapmayacaðýný belirtmiþler. Öðrencilerin tercih edecekleri alanlar incelendiðinde birinci sýrada eðitim-öðretmenlik yer aldý. Eðitim-öðretmenliði, ikinci sýrada mühendislikmimarlýk ve üçüncü sýrada iktisat-iþletme-idarî bilimler takip etmiþ. Kýzlarýn en çok tercih edeceði alanýn ise eðitim-öðretmenlik olduðu ortaya çýkmýþ. Araþtýrmadaki bir baþka sonuç ise, anne ve babasý ilk ve ortaöðretim kademesinden mezun çocuklarýn, ilk sýrada eðitim-öðretmenlik alanýný tercih edeceði, önlisans kademesinden mezun velilerin çocuklarýnýn ilk sýrada mühendislik-mimarlýk alaný, lisans veya yüksek lisans kademesinden mezun velilerin çocuklarýnýn ise ilk sýralarda mühendislik-mimarlýk, hukuk, týp, diþ hekimliði, eczacýlýk alanlarýný tercih ettikleri ortaya çýkmýþ. Araþtýrma, öðrencilerin bölüm seçimi yaparken öncelikli olarak kazanç durumuna ve iþ bulma kolaylýðýna, daha sonra sýrasýyla ilgi-yeteneklerine ve toplumdaki saygýnlýðýna önem verdiðini de ortaya koymuþ. Araþtýrmaya göre, her beþ öðrenciden dördünün, YGS deki þifre tartýþmalarýndan etkilendiði görüldü. Diðer yandan Danýþtay ýn, meslekî ve teknik ortaöðretim öðrencilerinin geleceðine yönelik kararlarý da öðrencileri hayli üzmüþ ev kýrmýþ. Bu kýrgýnlýklarýný Meslek liseleri ikinci sýnýf muamele görüyor, Bizi üniversiteye almamak için ellerinden geleni yapýyorlar, Üniversite yolu bizim için yine kapandý diye cevaplar vererek ortaya koymuþlar. Araþtýrmanýn deðerlendirilmesinin yapýldýðý öneriler bölümünde ise, meslekî ve teknik ortaöðretimin, baþarýlý öðrencilerin de tercih edebileceði kurumlar haline getirilmesi, öðrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi, bunun yanýnda meslekî ve teknik ortaöðretimin önündeki katsayý engelinin tamamen kaldýrýlmasý gerektiði dile getirildi. Öte yandan, öðrenciler meslek seçerken ailelerin baský yapmamasý, çocuklarý ile istiþare içinde olmalarý ve meslek seçerken iyi bir araþtýrma yapmalarý gerektiði de söyleniyor. Ve þu teklifte bulunuluyor. Öðrenciler yetenekli olmadýðý, ilgi duymadýðý bir mesleði sadece büyük kazanç saðladýðý veya toplumsal saygýnlýðý olduðu için seçmekten kaçýnmalý; iþ bulma þansý az olan, ülke çapýnda geçerli olmayan bir iþe kendini hazýrlamak gibi bir hataya düþmemek için ani kararlar vermemeli, bilinçli bir meslek seçimi yapmalýdýr Bu hafta ve önümüzdeki hafta imtihana girecek öðrencilere baþarýlar dilerken, bu ikazlara kulak vermelerini tavsiye ediyoruz.

6 6 Y YURT HABER HABERLER Sultangazi, ilçenin izcilerini yetiþtiriyor SULTANGAZÝ Belediyesi, öðrencilere izcilik eðitimi veriyor. Sultangazi Kent Ormaný nda Türkiye Ýzcilik Federasyonu ile birlikte hayata geçirilen izcilik kampýnda Temmuz ayý içerisinde 600 öðrenci eðitim görecek. Ýzcilik kýsaca; çeþitli yaþ gruplarýndaki gençlerin zihinsel, fiziksel ve karakter geliþimine katkýda bulunmak ve tabiat sevgisini aþýlamayý amaçlayan bir gençlik faaliyeti. Ormanda sessizce yürümek, görünmeden hayvanlarý izlemek, arazide yolunu harita ve pusula yardýmý ile bulmak, yýldýzlarýn altýnda bir çadýrda uyumak izciliðin olmazsa olmazlarýhdan. Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kent Ormaný nda Türkiye Ýzcilik Federasyonu ile ortaklaþa düzenlediði Ýzcilik Kampý nda Temmuz ayýnda 600 öðrenciyi a- ðýrlayacak. Ýzcilik Kampý baþvurularý baþladý. Dört dönem olarak yapýlacak Ýzcilik Kampý etkinlikleri beþer gün sürecek. 4-9 Temmuz tarihleri arasýnda yaþ grubundaki 150 öðrencinin eðitimiyle baþlayacak Ýzcilik Kampý etkinlikleri 30 Temmuz a kadar devam edecek. Ýzcilik Kampý müracaatlarý için Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü, (212) (212) no lu telefonlardan aranabilir. Ýstanbul / Yeni Asya 'Kendini Keþfet' yaz projeleri baþlýyor SABANCI Üniversitesi Kendini Keþfet Projesi ile 11 yýlda çocuða ulaþtý. Sabancý Üniversitesi öncülüðünde diðer üniversitelerden de öðrencilerin katýlýmýyla ilköðretim öðrencileri için Kendini Keþfet yaz projeleri baþlýyor. Üniversiteliler, ilköðretim öðrencisi çocuklar için Kendini Keþfet Projesi kapsamýnda bu yýl yepyeni illerde, köylerde projeler yapacak. 18 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasýnda Muþ ta, 2 Temmuz - 15 Temmuz tarihleri arasýnda Nevþehir de ve 16 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasýnda da Giresun-Þebinkarahisar da yaz boyunca çalýþmalara devam edecek. Bu yaz gerçekleþtirilecek çalýþmalar sonucunda Muþ, Nevþehir ve Giresun-Þebinkarahisar da yürütülecek çalýþmalar ile 3 ilde toplam 650 ilköðretim okulu öðrencisine ve Bilim ve Sanat Merkezi ndeki üstün yetenekli çocuklara u- laþmak, onlarýn yeteneklerini ve özgüvenlerini geliþtirmek, kendilerinin farkýna varmalarýný saðlamalarý hedefleniyor. Çocuklara yaþadýklarý þehrin kültürü ile iliþkili olarak kültürel mirasý koruma bilinci oluþturma, toplumsal cinsiyet kavramý, Türkiye de kadýn ya da erkek olmak üzerine drama çalýþmalarý, insan haklarý, el becerisi, müzik, ve basýn yayýn ahlakýna dair birçok konuda onlarýn kabiliyetlerini ortaya çýkaracak aktiviteler gerçekleþtirilecek. Ýstanbul / Yeni Asya Eðitimde sýkýntýlar sürüyor DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI, EÐÝTÝM SÝSTEMÝNDE YAÞANAN SIKINTILARIN TAM OLARAK AÞILAMADIÐINI BELÝRTEREK, EÐÝTÝM POLÝTÝKALARINDA STRATEJÝK BÝR VÝZYONLA DEÐÝÞÝME GÝDÝLMESÝ GEREKTÝÐÝN KAYDETTÝ. RECEP GÖREN ANKARA ADANA DA terör örgütü sempatizanlarýnýn düzenlediði izinsiz gösteride atýlan molotofkokteyli bakkala ekmek almaya giden 6 yaþýndaki çocuðun yanarak yaralanmasýna sebep oldu. Alýnan bilgiye göre, 14 Haziran tarihinde Sivas ýn Ýmranlý ilçesi kýrsalýnda 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmesini bahane eden terör örgütü sempatizanlarý, Adana da çeþitli semtlerde izinsiz gösterdi düzenledi. Þakirpaþa, Daðlýoðlu ve Gülbahçesi mahallelerinde izinsiz gösteriler düzenleyen göstericiler, polise havaifiþek, taþ ve molotofkokteyli ile saldýrdý. Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðüne baðlý e- kipler de göstericilere panzer ve toplumsal olaylara müdahale (TOMA) araçlarýyla müdahale etti. Gülbahçe Mahallesi Obalar Caddesi nde düzenlenen gösteriler sýrasýnda terör örgütü PKK ve elebaþýsý Abdullah Öcalan lehinde sloganlar a- tan bir grup, kendilerine müdahale eden panzere molotofkokteylleriyle saldýrdý. Ailesiyle Bitlis in Hizan ilçesinden þehre göç e- den Bülent Altýn (6), olaylar sýrasýnda ekmek almak için, annesinin gönderdiði bakkala doðru hýzla koþarken, saldýrýlarýn ortasýnda kaldý. Yüzlerini poþularla kapatan bir grubun attýðý molotofkokteyli þiþesi küçük çocuðun üzerinde alev aldý. Bir anda alevler arasýnda kalan çocuða ilk müdahaleyi göstericileri daðýtmaya çalýþan güvenlik güçleri yaptý. Altýn, Adana Numune Hastanesine kaldýrýldý. Adana / aa 15 milyon öðrencinin karnelerini alarak 3 aylýk yaz tatiline girmesiyle birlikte sona eren eðitim öðretim yýlýný deðerlendiren Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, eðitim sisteminde yaþanan sýkýntýlarýn tam olarak aþýlamadýðýný söyledi. Gürkan Avcý, öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý, yabancý dil eðitimi, tayin, terfi ve atamalarda yaþanan haksýzlýk ve aksaklýklarýn giderilmesi, kamuda en düþük düzeyde seyreden eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yükseltilmesi, okullarýn çevre ve altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý, o- kullarýn güvenliðinin saðlanmasý gibi ivedi konularda atýlacak adýmlarýn eðitim bileþenlerinin moral ve motivasyonlarýný yükselteceðini söyledi. Türkiye de eðitim fakültelerinin nitelikli, birikimli ve donanýmlý öðretmenler yetiþtirmek için eðitim politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesine ihtiyaç bulunduðunu söyleyen Avcý, Çaðdaþ, bilimsel ve verimli bir eðitim sistemi için eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþan bir gelir ve meslekî, özlük haklar verilmelidir. Cüzdanýyla idealleri arasýnda sýkýþan, bocalayan bir öðretmenden yüksek bir performans beklemek hayalcilik olur dedi. VELÝLERE KIRIK KARNE UYARISI Karne dönemlerinde dayak, evden kaçma, intihar gibi birçok acý olay yaþandýðýna dikkat çeken Accý, Kýrýk karne yalnýzca öðrencinin deðil ayný zamanda da anne-babanýndýr. Anne babalar kýrýk karne getiren çocuklarýyla ü- züntüsünü paylaþmalýdýr. Her çocuk farklý becerilere sahip bir bireydir. Bir baþkasýyla asla kýyaslanmamalýdýr. Baþarýsýzlýðýnýn nedenini birlikte konuþulmalý, yapýlabilecekler belirlenmeli, eksik olduðu konular tesbit edilerek, bunlarýn nasýl gidereceðine birlikte karar verilmelidir. Gelecek dönem için baþarýsýz olduðu derslerle ilgili neler yapýlabileceði planlanmalýdýr diye konuþtu. Ekmek almaya giden çocuða molotoflu saldýrý Evlerinden bakkala ekmek almaya giden 6 yaþýndaki çocuk terörün hedefi oldu. FOTOÐRAF: AA EÐÝTÝM BÜTÇESÝ YÜKSELTÝLMELÝ DEMOKRATÝK eðitim sistemini en baþta okullarýmýzda tesis etmek, okullarýn demokrasinin talimhanesi haline getirmek adýna okul idarecilerinin öðretmenler ve öðrenciveli temsilcilerinden oluþan bir komisyon tarafýndan iki yýllýðýna seçileceði bir yönetici atama sistemini düzenlemesi zarurî hale geldiðini de söyleyen DES Baþkaný Avcý þu görüþlere yer verdi: Eðitimin ekonomik yükü altýnda ezilen velilerimiz, çeþitli sosyal politikalarla okullarýn ve eðitimin aktif, ilgili bileþenleri haline getirilmelidir. Öðrencilerimiz, dershane mahkûmiyetinden kurtarýlmalý, sýnava endeksli eðitim sistemimizin neden olduðu bunalýmdan, onursuz bir yarýþtan gençlerimizi kurtarmalý, eðitim yaþamý boyunca çocuklarýmýzýn çocukluklarýný, gençlerimizin gençliklerini yaþayabilmelerini saðlamalýyýz. Eðitime ayrýlan bütçe yükseltilmeli, eðitim kalitesi bölgelere, illere ve semtlere göre büyük farklýlýklar göstermemelidir. MAZLUMDER den LYS kriz masasý MAZLUMDER Ankara Þubesi avukatlarý LYS sýnalarýnda baþörtülü kýz öðrencilere hukukî destek saðlamak üzere bir kriz masasý oluþturacak. LYS sýnalarýnda baþörtüsüyle giren adaylarýn sýnava alýnmamalarý durumunda, hukukî destek verme kararý alan MAZLUMDER, üniversite adaylarýnýn kýyafetlerinden dolayý sýnava alýnmamalarý durumunda, dernek avukatlarýna ulaþýp yardým talebinde buluna bileceklerini duyurdu. Sýnavlarda sorun yaþayan adaylar MAZLUMDER Ankara Þubesi nin Kurumsal (0541) nolu telefon numarasýný arayýp destek isteyebilecek. Ankara / Yeni Asya Karnelerini alamadýlar RÝZE'DE merkeze baðlý Gündoðdu beldesi 29 Ekim Ýlköðretim Okulu 4. sýnýf öðrencisi Recep Can Ýslamoðlu, (10) önceki gün öðle teneffüsünde okul dýþýna çýktý. Yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Ýslamoðlu na, O. N. M. (41) yönetimindeki 53 AH 797 plâkalý otomobil çarptý. Rize Eðitim ve A- raþtýrma Hastanesinde kaldýrýlan Ýslamoðlu, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Öte yandan Konya da ilköðretim 6. sýnýf öðrencisi, karne alacaðý gün 8 katlý bir apartmanýn çatý katýndaki evlerinin penceresinden düþerek öldü. Polis o- layý soruþturuyor. Rize - Konya / aa Yseri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde Eylül arasý kullanýma hazýr, TL satýlýk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: ELEMAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomotiv Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) Web Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) Kýrtasiye sektöründe deneyimli pazarlama elemaný araç kullanabilen Tel : 0(212) Gsm: (0506) Grafik ve Tasarým elemaný aranýyor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) Özel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur. (0532) (0505) Antakya/Hatay Sultanahmet bölgesinde ki otelimiz için Ýngilizce bilen bay resepsiyon elemaný aramaktayýz. Ýrtibat tel : 0(212) E Ehliyetli Kamyon Þoförü aranýyor. 0(212) ÝHRACATÇI FÝRMA- LARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) KÝRALIK DAÝRE Sahibinden Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) Sahibinden Denizli Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) m 2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl a- rasý, 500 TL depozit, kira 350 TL 0(212) , kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL (0536) m 2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit (0536) SATILIK DAÝRE ASYA TERMAL KIZILCAHAMAM Tatil Köyü'nde SATILIK Devre mülk. 15.Dönem Temmuz- Aðustos (Sayran Konaklarý B2-2-15) ve 19.Dönem Aðustos-Eylül(Park Evleri C ) Müracaat Tel: Kumburgaz 'da Sahibinden satýlýk dubleks daire 180m TL Krediye Uygun Þirinevler 'de Hürriyet mahallesinde Sahibinden satýlýk kombili asansörlü 120m 2 daire TL BARLADA Göl Manzaralý 3 kat saðlýk ocaðýnýn önünde Kemal Karta Satýlýk Triplex 350m 2 kapalý alan 500m 2 müstakil bahçe, deniz manzaralý. Beylikdüzü, Kavaklý, Ýstanbul Küçükköy Yenimahalle'de 3.Kat 100 m 2 Doðalgazlý-Kombili Tapulu-Krediye uygun 120 bin lira Acil ihtiyaçtan satýlýk azda olsa pazarlýk payý var TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) SATILIK ARSA Sahibinden satýlýk Tarla Saray kurtdere köyünde 500m 2 köyiçi meraya cepheli elektrik, su, yol mevcut anaasfalta 200m mesafede Sakarya Kaynarcada Ýstanbula 100 dakika mesafede dönümü 'den 'e kadar müstakil tapulu araziler Arnavutköy 'de 250m 2, TL Yarý peþin yarýsý taksitli Yalova Fevziye köyünde asfalt cepheli 4200m TL Yalova 'da Sahibinden 2300m 2 arazi TL Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað VASITA Kamyonet BMC çift kapýlý tek kabin 3000'lik hürtürlü kamyon alýnýrsatýlýr. Merkez: MaltepeÞube: BaðcýlarÞube: GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz 2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara 2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇEÞÝTLÝ Kombi Bakým tesisat iþleri yapýlýr Ateþ Otogaz 'da Ýtalyan sistemlerinde Þok Kampanya TOMASETTO 1050TL T4-BLUE 850 TL GAZELÝ 1250TL kartlara 10 taksit biryýl kesintisiz yol yardým Topkapý Maslak Ýkitelli Gebze Abdi Ýpekçi Mahallesinde (Tren Ýstasyonu Yaný) bulunan "Ucuzluk Japon Pazarý" Dükkânýmý Uygun Þartlarda Devretmek Ýstiyorum. (0537) Acele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih

7 Y DÜNYA 7 GELEN SURÝYELÝ SAYISI 10 BÝN E YAKIN Suriye deki olaylardan kaçarak, sýnýr köylerinden kontrollü bir þekilde Türkiye ye giren Suriyelilerin sayýsý 9 bin 693 e ulaþtý. Alýnan bilgiye göre, Türkiye ye gelen Suriye vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 8 bin 904 den, dün gelenlerle birlikte 9 bin 693 e ulaþtýðý, gelenlerin tamamýnýn kayýt altýna alýndýðý öðrenildi. Türk Kýzýlayý tarafýndan ikisi Yayladaðý, ikisi Altýnözü ve birisi Reyhanlý ilçesinde olmak üzere kurulan toplam 5 geçici çadýr kentte, Suriyelilere saðlýk hizmetinin yaný sýra 3 öðün yemek verildiði ve bütün ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðý belirtildi. Bu arada çadýr kentte kalan Suriyelilere, Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsanî Yardým Vakfý (ÝHH) tarafýndan yiyecek, içecek, mama ve çocuk bezi gönderdiði gözlendi. Hatay / aa FOTOÐRAF: AA Mahmud Abbas: Ýsrail yerleþimleri durdursun FÝLÝSTÝN lideri Mahmud Abbas ýn, Ürdün de görüþtüðü ABD yönetimi temsilcilerine, Batý Þeria da Ýsrail in Yahudi yerleþim yeri inþasýný durdurmasý taleplerinde ýsrarlý olduklarýný söylediði bildirildi. Filistinli görüþmeci Nebil Þaat ýn yaptýðý açýklamaya göre, Abbas iki Amerikalý temsilciyle görüþürken, 1967 savaþý öncesi sýnýrlara dayanan iki devletli çözüme iliþkin ABD Baþkaný Barack Obama ile ayný görüþü paylaþtýðýný ancak yerleþim yeri inþasý faaliyetlerinin durdurulmasýnda ýsrarlý olduðunu vurguladý. Ýsrail ile Filistin arasýndaki barýþ görüþmeleri, Eylül ayýnda Ýsrail in, Batý Þeria daki Yahudi yerleþim yeri inþaatlarýnýn dondurulmasýyla ilgili ilân ettiði moratoryumun süresinin sona ermesi üzerine kesilmiþti. Filistin, Ýsrail yeni bir moratoryum ilân etmeden görüþmelere devam etmeyi reddetmiþti. Ýsrail ise hiçbir ön þart olmadan görüþmelere devam edilmesini istiyor. Obama nýn barýþ görüþmelerine yeniden baþlanmasýna iliþkin son çaðrýsýnda, yeni Yahudi yerleþim yerleri inþasýnýn dondurulmasýndan bahsedilmedi. ABD yetkililerinin, Filistin in söz konusu talebinin, barýþ görüþmelerine yeniden baþlamak için hayatî ö- nemde olmadýðý görüþünü destekler yönde tutum takýndýðýna iþaret ediliyor. Kudüs / cihan GAZZE YE ÝLÂÇ GEÇÝÞÝNE ÝZÝN TÜRK Kýzýlayý tarafýndan gönderilen ilâçlarý taþýyan bir TIR ýn Erez sýnýr kapýsýndan Gazze Þeridi ne geçiþ yaptýðý bildirildi. Ýsrail basýnýnýn haberine göre; týbbi malzeme, bandaj ve ilaçlardan oluþan yardýmlar Ürdün üzerinden Ýsrail e geldi. Ýsrailli yetkililer, gerekli prosedürleri yerine getiren Kýzýlay ýn kendileriyle koordinasyon içerisinde yardým gönderdiðini belirtti. Ýsrail Radyosu, Filistin deki bazý anlaþmazlýklar dolayýsýyla Gazze Þeridi nde son günlerde ilâç sýkýntýsýnýn baþ gösterdiðini duyurdu. Ýsrailli yetkililer ise týbbî yardým geçiþinin ilâç kriziyle ilgili olmadýðýný, sevkýyatýn rutin bir uygulama olduðunu kaydetti. Tel Aviv / cihan Esad gitmeden dönmeyiz SURÝYE DEKÝ ÝÇ KARIÞIKLIKTAN KAÇARAK TÜRKÝYE YE SIÐINAN SURÝYELÝLER, CUMHURBAÞKANI ESAD, GÝTMEDEN ÜLKELERÝNE DÖNMEYECEKLERÝNÝ SÖYLÜYOR. SURÝYE DEKÝ olaylardan kaçarak Hatay sýnýrýndaki Güveççi Köyündeki yakýnlarýnýn yanýna yerleþen Suriye vatandaþlarý, o- laylar sona erinceye kadar ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi. Güveççi Köyündeki yakýnýn yanýna yerleþen, adýný a- çýklanmasýný istemeyen bir kiþi, Türkiye sýnýrýna yakýn Harapjoz Köyünde Suriyeliler tarafýndan kurulan çadýr kentte yiyecek ve su bulunmadýðýný, oradaki insanlarýn geceleri Türkiye tarafýna geçerek ailelerine yardým kuruluþlarýndan gelen çocuk mamasý, bez ve süt aldýklarýný anlattý. Ayný kiþi, Suriye ye dönmeleri halinde kötü bir akýbetle karþýlaþacaklarýný, dönenlerden bazýlarýnýn öldürüldüðü duyumlarý aldýklarýný ifade etti. Cisr Eþ Þuður kasabasýnda a- yaðýndan yaralanan ve çadýr kentte birkaç haftadýr kalan bir Suriyeli, isminin açýklanmamasý þartýyla, Suriye Cumhurbaþkaný Beþþar Esad gitmeden dönmeyeceklerini, geri dönmeleri halinde akýbetlerinin ne olacaðýný bilmediklerini ifade etti. Yaralý Zevahiri, ABD nin hedef tahtasýnda ABD Ge nel kur may Baþ ka ný O ra mi ral Mi ke Mul lan, te rör ör gü tü El Ka i de nin öl dü rü len li de ri U sa me bin La din in ye - ri ne ge ti ri len Ey men El Ze va hi ri yi de ya ka la ya rak öl dür me sö zü ver di. El Ka i - de nin ABD i çin hâ lâ teh dit o luþ tur du - ðu nu söy le yen Mul len, Bin La din de ba - þa rý lý ol duk la rý ya ka la ve öl dür yön te - mi ni El Ze va hi ri de de uy gu la ya cak la rý ný be lirt ti. O ra mi ral Mul len, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, El Ka i de nin i ki nu - ma ra lý is mi El Ze va hi ri nin ye ni li der ol - ma sý nýn ken di si a çý sýn dan sür priz ol ma - dý ðý ný da kay det ti. Bin La din, A me ri kan ko man do la rý nýn Pa kis tan ýn A bo da bad ken tin de 2 Ma yýs ta dü zen le di ði o pe ras - yon da öl dü rül müþ tü. Ankara / aa Müs lü man Kar deþ ler, Kýp ti Pat ri ði i le gö rü þe cek MÜS LÜ MAN Kar deþ ler Ör gü tü Yü - rüt me Kon se yi Reh be ri Mu ham med Be - di i nin Sa lý gü nü, Mý sýr Kýp ti Pat ri ði Ba - ba 3. Þe nu da i le bir a ra ya ge le ce ði bil di - ril di. Mý sýr da ya yým la nan ba ðým sýz El Mas ri El Yovm ga ze te si nin in ter net si te - sin de yer a lan ha be re gö re, Reh ber Mu - ham med Be dii i le Pat rik Ba ba 3. Þe nu da, Ab ba si ye Sa int Mark Ka ted ra li nde ger - çek leþ me si plan la nan gö rüþ me de, Müs - lü man Kar deþ ler i le Kýp ti a zýn lýk a ra sýn - da ki di ya log sü re ci ni e le a la cak. Ga ze te - ye ko nu þan bir kay nak, söz ko nu su top - lan tý nýn, te yit e dil me mek le bir lik te Müs - lü man Kar deþ ler i le Kýp ti ler a ra sýn da ki i - liþ ki ler de ye ni bir say fa aç mak i çin ta sar - lan dý ðý ný söy le di. Kahire / aa Suriyeli, yakýnlarýndan 3 kadýnýn kasabaya giren askerlerin tecavüzüne uðradýðýný öne sürdü. Ayný Suriyeli, halka ateþ e- den güvenlik güçlerinin Suriyeli olmadýðýný, farklý bir ülkeden getirildiðini ve kollarýnda yeþil bandaj bulunduðunu iddia etti. Suriye nin Cisr Eþ Þuður kasabasýndan eþi ve 2 yaþýndaki çocuðuyla Güveççi Köyündeki akrabalarýna üç gün önce geldiklerini belirten Abdulkadir Hayma (24), Türkiye nin yardýmlarýnýn olmamasý halinde çok zor durumda kalacaklarýný kaydetti. Hayma, Türkiye ye gelmeden önce iki aydýr Suriye nin Harapjoz Köyünde kurduklarý derme çatma çadýr kentte kötü þartlar altýnda kaldýklarýný ve çocuklarýnýn hastalanmasý üzerine Türkiye ye girme kararý aldýklarýný bildirdi. Suriye askerlerinin kadýn, erkek, çocuk ayrýmý yapmadan herkese ateþ ettiðini, kiminin yaralandýðýný, kiminin öldüðünü ifade eden Hayma, Suriye Cumhurbaþkaný Beþþar Esad yönetimi býrakmadan ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi. Hatay / aa Mülteciler çadýr kentlerde zor þartlar altýnda yaþýyor. ÇADIR KENTTE SIKINTI VAR SURÝYE DEKÝ olaylardan kaçarak Hatay ilinin Yayladaðý ilçesi Güveççi Köyü yakýnýnda kurduklarý çadýr kentte kalan Suriyelilerin hayat mücadelesi devam ediyor. Suriye nin kuzeyindeki Cisr Eþ Þuður kasabasýndan kaçarak Türkiye sýnýrýna yakýn Harapjoz Köyünde çadýrlar kurarak hayatlarýný sürdürmeye çalýþan yaklaþýk 300 Suriyeli, yiyecek, içecek ve ilâç sýkýntýsý çekiyor. Suriye topraklarýndaki çadýr kente giren AA ekibi, orada kalanlarýn hayatlarýný görüntüledi. Kurduklarý derme çatma çadýrlarda kalan Suriyelilerin kirli dereden su içtiði ve çocuklarýn burada yüzdüðü gözlendi. Burada kalan Kadir Basim, 15 bin silâhlý Suriye güvenlik gücünün þehir ve civardaki köylere gerek evlere baskýnlar düzenlediðini söyledi. Askerler köylerden çekildikten sonra evlerine dönen köylüler, deðerli eþyalarýnýn askerler tarafýndan yaðmalandýðýný belirtti. Basim, kasabadan kaçan ve daha sonra evlerine dönen köylülerin güvenlik güçleri tarafýndan bilmedikleri yerlere götürüldüðünü ve orada iþkenceye maruz kaldýðýný kaydetti. Yayladaðý - Güveççi / aa Ekonomik krizin ardýndan gösterilerle sarsýlan Yunanistan'da Baþbakan Papandreu çareyi kabineyi yenilemekte buldu. Pa pan dre u, ye ni ka bi ne yi be lir le di YU NA NÝS TAN Baþ ba ka ný Yor go Pa pan dre u, ye ni ka bi ne si ni be lir le - di. Yu na nis tan Hü kü met Söz cü sü Yor go Pe ta lo tis, Yu na nis tan Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý na Di mit ri Dru ças ýn ye ri ne, Av ru pa Par la men to su (AP) mil let ve ki li Stav ros Lam bri ni dis in, Ma li ye Ba kan lý ðý na þu a na ka dar Sa vun ma Ba ka ný o la rak gö re vi ni yü rü ten E van ge los Ve ni ze los un, Sa vun ma Ba kan lý ðý na i se bu gü ne ka dar Ve ni ze los un yar dým cý sý o lan Pa nos Beg li tis in a tan dý ðý ný a çýk la - dý. Ma li ye Ba kan lý ðý na a ta nan Ve - ni ze los un ay rý ca Baþ ba kan Yar - dým cý sý o la rak da gö rev ya pa ca ðý bil di ril di. Bir çok ba kan gö rev yer le - ri de ði þe rek ka bi ne de kal dý. KOMÞU BORÇ BATAÐINDA AV RO Gru bu Baþ ka ný ve Lük sem burg Baþ ba ka ný Je an-clu a de Junc ker, Yu na nis tan a ye ni yar dým pa ke ti ko nu sun da ka ra rýn Ey lül a yý na bý ra kýl ma sý nýn i yi bir fi kir ol ma dý ðý na i nan dý ðý ný söy le di. Junc ker, Al man ga ze te si Ta gess pi e gel e yap tý ðý a çýk - la ma da, Al man ya nýn Yu na nis tan a yar dým ko nu sun da ka ra - rýn son ba har da ve ril me si ni is te di ði ni ha týr la ta rak, Ka ra rýn Ey lül a yý na er te len me si ni ka bul et me miz ge rek ti ði gö rü þün - de de ði lim de di. Yu na nis tan a ve ri le cek i kin ci kur tar ma pa - ke tin de ö zel sek tör kre di tör le ri nin ka tý lý mý nýn o la ca ðý ný vur - gu la yan Junc ker, bu ka tý lý mýn gö nül lü lük e sa sý na da yan ma sý ge rek ti ði ni yi ne le di. Av ru pa lý yet ki li ler, Yu na nis tan ýn borç so ru nu nu çöz mek i çin ha zýr lan ma sý plan la nan i kin ci fi nan sal yar dým pa ke ti nin ni hai ka ra rý nýn, en er ken Tem muz a yý or ta - sý na ö te le ne bi le ce ði ni a çýk la mýþ lar dý. Bu arada Yunanistan Baþbakaný Yorgo Papandreu'nun dün sabah yaptýðý kabine deðiþikliðinin ardýndan görevlerine atanan bakanlar, Yunanistan Cumhurbaþkanlýðý'nda düzenlenen törenle yemin ederek göreve baþladý. Atina-Frankfurt / aa Yemenli muhalifler, yönetimi devralmak için iktidar sahipleriyle müzakere yapýyor. Yemen de yönetimin devri pazarlýðý sürüyor YE MEN DE sü ren halk a yak lan ma la - rýn da, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in Su u di A ra bis tan a te da vi ye git me sin den son ra baþ kan lý ða ve kâ let e den Ab drab bu Man sur Ha di i le mu - ha le fet a ra sýn da ki yö ne ti min dev ri pa zar lýk la rý nýn 3. haf ta sý na gi ril di. Genç lik Dev ri mi söz cü le ri, Ha di nin ge çiþ sü re ci ne ya pý cý kat ký lar ver me ye ha zýr ol du ðu nun far kýn da ol duk la rý ný fa kat e ko no mik so run la rýn ön ce lik ta - þý dý ðý ný söy le di. Söz cü ler den Rem zi El Sa na vi, mu ha le fet o la rak her za man ya pý cý ve ba rýþ cýl bir ta výr ser gi le dik le - ri ni ve Sa lih son ra sý Ha di nin ü ze rin - de o lu þan bas ký nýn far kýn da ol duk la - Mevlânâ nýn öðütleri kilisede tartýþýldý HOL LAN DA DA çe þit li göç men ku ru - luþ la rýn or ga ni zas yo nuy la bir a ra ya ge len fark lý din le re men sup uz man lar, Mev lâ nâ nýn ün lü Ye di Ö ðü dü nü tar týþ tý. Baþ þehir Ams ter dam da Pro - tes tan Pet rus Ki li se si nde dü zen le nen prog ra ma ka tý lan Müs lü man Hris ti - yan, Mu se vi, Hin du, Hü ma nist, Su fi ve Bu dist i nanç la rý na sa hip bi lim a - dam la rý, Mev lâ nâ'nýn yýl lar ön ce ses - len dir di ði söy lem le rin gü nü müz dün - ya sý so run la rý na re çe te o la rak su nu la - bi le ce ði ni di le ge tir di. Mes ne vî den ba zý be yit le rin Fars ça o kun ma sýy la baþ la yan prog ram da, da ha son ra uz - man lar, ken di i nanç la rý doð rul tu sun - da Mev lâ nâ nýn fel se fe si ni e le al dý. Prog ra mýn dü zen len me sin de e me ði bu lu nan, i ki se ne ön ce Mes ne vî yi Hol lan da ca ya çe vi ren Hol lan da lý Müs lü man Ab dul wa hid van Bom - mel, týp ký Mev lâ nâ nýn de di ði gi bi fark lý din men sup la rý ný bir a ra ya ge ti - rý ný ak tar dý. Sa na vi, Biz ey lem le ri mi - ze de vam e de ce ðiz ve ge çi ci hü kü met ku rul ma sý nýn ka bin de ya pý la cak se - çim le rin ta kip çi si o la ca ðýz. Bütün bu sü reç te Ha di ye dü þen bel li baþ lý gö - rev ler var, a ma o nun ön ce lik le a kar - ya kýt kýt lý ðý, e lek trik ke sin ti le ri ve gý da ka ra bor sa sý ko nu sun da ki so rum lu - luk la rý nýn da far kýn da yýz. Bu prob - lem le rin çö zü mü ne ka dar a ce le ci dav ran ma ya ca ðýz de di. Bu a ra da baþ þehir Sa na da bu gün de mu ha le fet ve yö ne tim ta raf ta rý grup la rýn pro tes - to ha zýr lýk la rý i çin de ol duk la rý ve mey dan la ra doð ru yü rü yüþ le rin baþ - la dý ðý be lir til di. Sana / aa re rek, kar þý lýk lý di ya lo ðu ar zu la dýk la rý - ný söy le di. Za man lar üs tü o la rak de - ðer len dir di ði Mev lâ nâ fel se fe si ve ö - ðüt le ri nin dün ya ba rý þý nýn sað lan ma - sýn da ö nem li rol oy na ya bi le ce ði ne de - ði nen Van Bom mel, Mevlânâ nýn fel - se fe si, söz le ri, ö ðüt le ri, gü nü müz dün ya sý so run la rý i çin çö züm i çe ri yor. Çün kü söz le ri za man üs tü dür. Te mel ma na la rý var dýr. Hem çok ba sit hem çok de rin... Mevlânâ nýn fel se fe sin de bir za man sýz lýk var. O çok müs tes na bir du rum dur. Her þa ir, su fi bu nu bu la maz. De mek ki Al lah tan bir il - ham al dý ve il ha ma gö re o de rin söz - le ri bi ze mi ras bý rak tý. Biz o ke li me le - ri, o hik met le ri kul lan maz sak ap ta lýz di ye ko nuþ tu. Hol lan da da bir ki li se - de Mevlânâ yý ta nýt ma ya ça lýþ ma la rý - nýn mut lu luk ve ri ci ol du ðu nu kay de - den Van Bom mel, ün lü dü þü nü rün e - ser le ri ni ter cü me et me ye ça lýþ tý ðý ný ha týr lat tý. Amsterdam / aa

8 8 18 MEDYA POLÝTÝK HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ Y Farký fark edelim emperyalist zalimleri Libya yý bombalayarak çoluk çocuk Avrupa nýn demeden kan döküyor. Kaddafi denilen acýmasýz diktatör ise saltanatýný devam ettirebilmek için halkýn gözyaþlarýna bakmýyor bile. Bu durum ister istemez 90 yýl önceki Osmanlý saltanatýnýn yýkýlýþýný akla getiriyor. Tarihi olmadýk yalanlarla istedikleri gibi düzenlemeye çalýþanlarýn kulaklarý çýnlasýn Bu yazýda elbette saltanatý övecek deðilim. Isýrýcý saltanat, Emevilerin, Müslümanlar içine attýðý en büyük bid attan bir tanesidir. Ýslâmiyet in kabul ettiði devlet sistemi, cumhurî bir rejimdir; fakat kâðýt ve resimden ibaret bir cumhuriyet deðil adalet mekanizmasýnýn güçlü olduðu, insan haklarýna dayalý bir devlet yönetimidir. Bugün Batýda uygulanan temsili parlamenter sistem bir baþka ifade ile demokrasi, Ýslâm a en yakýn yönetim biçimidir. Evet, adalet-i izafiyeyi (yani tam adalet mümkün olmadýðýnda uygulanan ferdin hukukunu nazara almayan nisbî adaleti) esas alan saltanat sistemi tam 1200 yýl boyunca bütün dünyada devam etti. 20. Yüzyýlýn baþýnda Osmanlý devleti ile birlikte bütün büyük saltanatlar yýkýldý ve yerine demokrasi i- le yönetilen devletler kuruldu. BirÝslâmýn tarihtekiâdil idarecilerini düþünelim. Birdegünümüzde kendihalkýnýn katilidiktatörleri. Aralarýndakifarký farkedelim,yeter. Sadece küçük saltanat ülkeleri ve Ýngiltere kaldý. Maalesef günümüzde adý cumhuriyet olsa da faþist yönetimlerin iþbaþýnda olduðu devletlerin çoðu Müslüman devletler. Bunlar da birer birer yýkýlýyor ve yýkýlacak yýlýný yaþayan bizler tarihin bu sayfasýna þahitlik ediyoruz. Hüsnü Mübarek gibi diktatörler Mýsýr ve Tunus ta çok fazla direnemediler. Halkýn caný yanmasýn, kan akmasýn diyerek iktidardan ayrýldýlar. Lâkin Kaddafi ve Esad gibi acýmasýz katiller saltanatlarýnýn korunmasý için var güçleri ile ayakta kalmaya çalýþýyorlar. Bu esnada binlerce insan ölmüþ, kardeþ kardeþi kýrmýþ, umurlarýnda bile deðil. Varsa yoksa kan dökerek elde ettikleri diktatörlüklerini muhafaza etmek, en büyük amaçlarý bu. Mukayese için bir de mazlûm Osmanlý Padiþahý Vahdeddin e bakalým. Ýngiltere, Fransa ve Ý- talya gibi iþgalcilerin zulümlerine mani olmak i- çin her türlü fedakârlýkta bulunuyor. Hatta el altýndan millî mücadeleyi destekliyor, boþta oturan Paþalarý Anadolu ya gönderiyor. Ülkenin parçalanmasýna sebep olacak Sevr Barýþ Anlaþmasýný imzalamýyor. Kan dökülmesine sebep olabilecek iki baþlý devletin ortaya çýkmamasý için Ýstanbul u ve saltanatý terk ediyor. Ýstese hazineyi ve Topkapý Sarayýný yaðmalayýp kendisine ve ailesine ömür boyu yetecek kadar serveti, elinin tersi ile itiyor ve vataný terk ediyor. Yunanlýlara karþý kazanýlan zaferden sonra Ankara hükümetinin elini kuvvetlendirmek için Lozan a Ýstanbul hükümetinden temsilci katýlmasýný istemiyor. Buna raðmen Ýsmet Ýnönü ve heyeti gizli anlaþmalar yaparak çok kötü bir barýþ anlaþmasýna imza atýyorlar. Lozan, o kadar kötü ve yeni kurulan devleti zor durumda býrakan anlaþmadýr ki, kabul edilmesi hâlâ mümkün olmayan maddelerden bir tanesini anlatýrsam bana hak vereceksiniz. Ýstanbul ve Çanakkale boðazlarýnýn serbest bölge statüsünde bulunacaðý ve sahilden itibaren belirli bir bölgenin asker bulundurmayacak þekilde silâhtan arýndýrýlacaðý hükme baðlanmýþtýr. Bir ülkenin egemenlik haklarýnýn tamamen a- yaklar altýna alýndýðý bu madde, Sovyetler Birliði nin 1936 yýlýnda talebi ile deðiþtirilmiþtir. Montrö de Boðazlarýn statüsü yeniden ele alýnmýþ Stalin in Karadeniz Limanlarý düþman savaþ gemilerine açýk hâle geliyor endiþesi giderilmiþtir. Tam 10 sene bu çok hatalý anlaþma maddesinin gereði uygulanmýþ, iþgalcilerin menfur e- mellerine âlet olunmuþtur. Lozan ýn açýklanan diðer maddeleri de ülkemiz adýna birer felâkettir. Lâkin yeterince tartýþýlmamýþtýr. Konu çok geniþ olduðundan bu hamur çok su götürür. Biz burada hainlikle suçlanmýþ hatta mutfak masraflarýný ö- deyemediði için cenazesine haciz konmuþ bir padiþahýn fedakârlýðýný hatýrlayarak Osmanlý adil padiþahlarýný düþünelim. Günümüzdeki kendi halkýnýn katili diktatörlerle aralarýndaki farký fark edelim, yeter. Rabbim, bütün insanlýðý ve baþta Müslüman kardeþlerimizi kanlý katillerden ve zalimlerden korusun MÜ öðretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Þentop: Baþlangýç maddeleri resmî idelolojilerin saklandýðý yerdir (...)O halde sizin önerdiðiniz anayasa çok kýsa bir anayasa olacak... Oldukça kýsa... Birçok konunun anayasayla düzenlenmesi gerekmiyor. Türkiye de anayasalar, özellikle 82 anayasasý niye uzun, niye bu kadar karmaþýk. Bu amaçlanmýþ bir þey. Türkiye de 60 darbesiyle vesayetçi ideoloji kurulmuþ. Seçimle iþbaþýna gelemeyecek bir siyasi ideolojiyi seçimi kazanmasa da nasýl iktidarda tutarýz? Türkiye de darbe anayasalarý bunun formülüdür. Bürokratik oligarþinin ipleri elinde tutmasýný saðlamak için anayasa çok ö- nemli. Çok açýk olmamasý, bürokratik oligarþiye sýkýþtýðý zaman manevra imkâný saðlýyor. O yüzden, anayasalar bu kadar uzun ve bu kadar yoruma müsait. Anayasa asýl kýsa olduðu zaman yoruma açýk olmaz mý? Öncelikle Anayasa Mahkemesinin doðru yapýlandýrýlmasý gerekiyor, Parlamento nun daha çok üye seçmesi lazým. Nihayetinde ipleri elinde tutan Anayasa Mahkemesi. Onu bu rolden çýkarmamýz gerekiyor. Ýkincisi Anayasa Mahkemesi, anayasa deðiþikliklerini denetleyememeli. Anayasa deðiþiklikleri, referanduma sunulmalý. O zaman sýk sýk referanduma mý gideceðiz? Hayýr, anayasa kýsa olursa deðiþiklik yapma ihtiyacý hasýl olmayacak. SALI akþamý, Kanal 24 te Gökhan Gökçe nin sunduðu Gündem Özel programýnda eðlenceli bir olay oldu. Konu AK Parti nin yüzde 50 lik baþarýyý nasýl yakaladýðýydý... Söz bana geldiðinde, baþladým örnekler vermeye... Yollar, uçaklar, filan derken aklýma bir þey daha geldi. Bir konu daha var ki AK Parti politikalarýnýn baþarýsýdýr ama parti bunun reklamýný yapamadý, yapamýyor dedim. Tabii herkes merak etti. Baþladým anlatmaya... Üç-beþ cümle söylemiþtim ki Star gazetesinin Yayýn Yönetmeni Mustafa Karaalioðlu zarif bir söz çalýmýyla lafa karýþtý. Topu benden alýp sürmeye devam etti: TOKÝ, saðlýk, vs., vs. Niye böyle yaptý? Çünkü Kanal 24 gibi, Ýslami deðerlere hassas bir kanaldaydýk ve ben þarapçýlýktan söz ediyor, AKP döneminde þarapçýlýðýmýzýn nasýl geliþtiðini anlatýyordum. Bu örneði aklýma ne getirdi? Anlatayým... *** Seçim günü bir gazete ilavesinde çýkan yazý, Allah söyletiyor durumuydu. Yazý þarap sektöründeki Türk mucizesinden söz ediyordu ve özetle þöyle diyordu: Þarap sektörümüz son 10 yýlda büyük atýlým yaptý... Hem üzüm kalitemiz yükseldi, ARTIK açýkça anlaþýldý ki, ideolojik kopukluk devri sona ermektedir. Halk kopukluk deðil, tarihi devamlýlýk istiyor. Baþlangýç kýsýmlarý resmî i- deolojinin saklandýðý yer- dir. Dünyada baþlangýç kýsmý olmayan çok anayasa var. Bizde de 1924 anayasasýnýn baþlangýç kýsmý yok. 1961, 1982 anayasalarýnda niye baþlangýç var. Siz, anayasanýn baþlangýç kýsmý olmamalý, diyorsunuz. Neden? Çünkü baþlangýç kýsýmlarý resmi ideolojinin saklandýðý yerdir. Dünyada baþlangýç kýsmý olmayan çok anayasa var. Bizde de 1924 anayasasýnýn baþlangýç kýsmý yok. 1961, 1982 anayasalarýnda niye baþlangýç var? Çünkü neden darbe yaptýklarýný açýklamalarý lâzým. Diyorlar ki, ideolojisiz bir baþlangýç kýsmý olabilir, insani deðerlerden bahsedelim. Ama biz oraya ne yazarsak yazalým, bugüne ait bir þey olacak. Bir çok kavram vardýr ki, yenidir; hukuk devleti, sosyal devlet... Belki ilerde baþka bazý kavramlar çýkacak. Benim kanaatime göre anayasa madem ki bir sözleþme, burada sadece maddeler bulunsun. hem de þarap kalitemiz... Artýk rahatlýkla u- luslararasý piyasalarda yarýþa girebiliyoruz... Bir dakika! Bir dakika! Bu baþarý hangi dönemde yakalandý, demiþtiniz? Son 10 yýlda, öyle mi? Peki son 10 yýlýn, 8 yýl 7 ayýnda hangi parti hükümetteydi? Hangi partinin ekonomi politikalarý þarap sektörünü kalkýndýrdý? Hep beraber söylüyoruz: AK Parti! *** Peki, þarap sektörünün durumunu anlatan bu yazý nasýl biri, ne tür bir insan tarafýndan kaleme alýnmýþtý? Sýký durun... Kasým 2002 de iktidara gelmesinden bu Halk vesayet ve baský rejimi deðil, milli kimlik ve kültüre dayalý (ne kadar olabilirse) gerçek demokrasi istiyor. Halk egemen azýnlýklarýn baskýlý, yasaklý, tabulu rejimini istemiyor. M. Kemal Paþa nýn ölümünden sonra imal edilmiþ Kemalizm ideolojisinin sultasý sona ermektedir. Fabrikalar, devlet tesisleri özelleþtiriliyor da, resmi ideoloji niçin ö- zelleþtirilmesin? Ýspanya da Frankizm artýk resmi ideoloji deðildir ama orada isteyen vatandaþ bu ideolojiye din gibi inanabilir, onu isteyebilir. Bizde de Kemalizm böyle olmalýdýr. Ýsteyen benimsesin, sevsin, istesin ama çoðunluða bu konuda baský yapýlmasýn, ideoloji din gibi benimsetilmeye kalkýþýlmasýn, devlet bu i- deolojiye göre yönetilmesin. Kemalistler bir parti kursunlar, seçimlere girsinler, kazanýrlarsa iktidar olsunlar. Yüzde 1 nispetinde oy alabilirler mi acaba? Seçimlerden sonra yeni bir anayasa hazýrlýklarý baþlayacaktýr. Bu a- 24 anayasasý resmî ideolojisi olmadýðý için mi 61 anayasasýndan daha iyi? 1924 anayasasýnda eksikler var; hukuk devleti ilkesi yok, temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemeler eksik. Ama kâðýt üzerinde, anlayýþ olarak 1961 e göre daha doðru bir anayasa. Bürokratik oligarþi gibi bir yapýlanmayý öngörmüyor. Resmi devlet ideolojisi benimsemiyor. (...) AKP nin gizlediði bir baþarýsý! Hangi partinin ekonomi politikalarý þarap sektörünü kalkýn- dýrdý? Hep beraber söylüyoruz: AK Parti! Evet, içki sektörümüz de AK Parti döneminde büyük bir ilerleme saðladý. Yeni anayasa nasýl olmalý? CHP, ilk üç madde deðiþtirilemez olarak kalsýn, diyor. Siz ne diyorsunuz? Deðiþtirilmezlik hukuken, ahlaken problemli birþey. Hiçbir kuþak kendisinden sonraki kuþaklarýn iradesini baðlayamaz. Bunun ötesinde anayasanýn Bu maddeler tehlike içersindedir. Biz de anayasadaki deðiþtirilemez maddesiyle koruyoruz þeklinde bir hava vermesi de yanlýþ. Bu maddeleri millet benimsiyorsa deðiþtirilmez zaten. Neyi, kime karþý koruyorsun? Baþkent, bayrak, resmi dil... Bu maddeler deðiþtirilsin, diyen kimse yok. Bu konuda Benim kýrmýzý çizgim bunlardýr demek abesle iþtigal, lüzumsuz bir þey. Hiçbir madde için mi deðiþtirilmezlik ilkesi olmamalý? Þahsi kanaatim, hiçbiri için olmamalý. Belki birinci madde için kalabilir. Ama birinci madde de 1924 te, iki sene önce saltanat kaldýrýlmýþ, o- lur ki saltanat taraftarlarý vardýr diye getirilmiþ. Aradan bu kadar zaman geçmiþ, Türkiye de saltanatçý tek bir düþünür bile yok... Bunun Türkiye de reel bir karþýlýðý yok. Ama sembolik olarak denilirse koruma olsun, olsun... Devletin nitelikleriyle ilgili ikinci madde için öneriniz ne? Ýkinci maddede demokratik, laik, sosyal hukuk devleti nin önünde hukuki olmayan nitelendirmeler var. Mesela ne demek toplumun huzuru, nedir milli dayanýþma? Atatürk milliyetçiliðine baðlý ama insan haklarýna saygýlý ; saygý duyuyor ama her zaman uymak zorunda da deðil. Bu maddede devletin en azýndan insan haklarýna saygýlý ya da baðlý olma niteliði olmalý. Konuþan. Tuðba Tekerek, Taraf, 17 Haziran 2011 yana... Her türlü yerli ve yabancý kara propaganda imkânýný kullanarak... AK Parti nin gerici bir parti olduðunu, þeriatý getireceðini... Yaþam tarzlarýna müdahale edeceðini... Kadýnlarý çarþafa sokacaðýný, içkiyi yasaklayacaðýný iddia eden Mason camiasýna mensup bir yeme-içme yazarý tarafýndan... Tam bir Allah söyletiyor durumu deðil mi? Pardon, tam deðil. Yazarýmýz ideolojik i- nadýný sürdürüyor ve koskoca yazýda bir kez olsun Bu geliþme AKP nin ekonomi politikalarý sayesinde oldu demiyordu... Yazarýn günahýný almak istemem. Aslýnda demek istese de diyemez: Çünkü orducu-laikçi (yani Atatürkçü) biraderlerinin hýþmýna uðrayabilir. Locadan bile atmaya kalkýþýrlar. Not: Yazarýn Masonluðu gizli bilgi deðildir. Kamuoyuna kendisi açýklamýþtýr. *** Madem bu parti böyle bir parti... Nasýl o- luyor da onun döneminde Türk þarapçýlýðý mucize yaratýyor? Madem AK Parti içkiyi yasaklayacak; nasýl oluyor da þarapçýlýðýn geliþmesine imkân tanýyor. Kimse bana Yasalarý aþamadý demesin. Siyasetçilerin ve bürokratlarýn ne mal olduðunu biliriz. Bir þeyin gerçekleþmesini istemediklerinde bel altýndan çalýþýr, üreticiyi, daðýtýcýyý, tüketiciyi periþan ederler. Baþbakan Erdoðan da isteseydi, þarap sektörünün canýna okurdu. Halbuki tam tersini yaptý. *** Evet, içki sektörümüz de AK Parti döneminde büyük bir ilerleme saðladý. Ancak kendine endiþeli modern diyenlerin akýlsýz ve izansýz saldýrýlarýna raðmen, Saçmalamayýn, gidin þarap sektörünü inceleyin diyemedi. Bizim dönemimizde Türk þarapçýlýðý çað atladý þeklinde reklam yapamadý. Diðerleriyle birlikte bu geliþmeyi de topluma gururla sunamadý. Nedeni belli: Çünkü tabanýnýn büyük bölümü Ýslami deðerleri benimsemiþ, muhafazakâr dediðimiz insanlardan oluþuyor. Onlar alkolden, özellikle de þaraptan övgüyle söz edilmesini istemiyor. Görmezden geliyorlar. Bugün Ege Bölgesi sektöre yeni girmiþ þarap üreticileriyle dolu. Ama Baþbakan hâlâ Hayat tazýna karýþmadýk demekle yetiniyor, bunun somut örneðini veremiyor. Ben verdim gitti! Emre Aköz, Sabah, 17 Haziran 2011 nayasada: 1. Resmi ideoloji heyulasýnýn zerresi bile yer almamalýdýr. 2. Bizde laiklik de laikçilik de çýðýrýndan çýkartýlmýþtýr. Binaenaleyh laiklik de yer almamalýdýr. Portekiz ve Fransa hariç hiçbir Avrupa devletinin anayasasýnda laiklik yoktur. 3. Anayasada milli kimlik ve kültür deðerleri yer almalýdýr. 4. Çoðunluðu oluþturan Sünnilere, Ýngiltere de olduðu gibi geniþ bir din, inanç, i- nandýðý gibi yaþamak, din eðitimi hürriyeti saðlanmalýdýr. 5. Sünnilik dýþýndaki azýnlýklara da din ve kimlik hürriyeti verilmelidir. 6. Alfabe, takvim, kýlýk kýyafet, serpuþ, hafta tatili gibi konulardaki yasaklar, tabular, diretmeler kaldýrýlmalýdýr. 7. Tasavvuf konusundaki yasaklar kaldýrýlmalýdýr. 8. Tevhid-i Tedrisat eðitimi laðv edilmeli, Fransa da olduðu gibi genel eðitim veren ö- zel din okullarýnýn önü açýlmalýdýr. Bizde Katolik misyonerlerinin ve papazlarýnýn Saint Joseph lisesi var da, Müslümanlarýn niçin bir Ýmamý Gazali Lisesi yoktur? 9. Baþörtüsü konusundaki yasaklar, baskýlar, tabular kaldýrýlmalýdýr. 10. Bütün partilerin Atatürkçü olma mecburiyeti kaldýrýlmalýdýr. 11. Ýdeolojik milletvekili yemini deðiþtirilmelidir. 12. Paralarýn ve pullarýn üzerine, Türkiye yi, onun kimlik ve kültürünü temsil e- den çeþitli büyük þahsiyetlerin resimleri basýlmalýdýr. 13. Türk ordusu, resmi ideolojinin bekçisi olma statüsünden çýkartýlmalýdýr. 14. Anayasanýn deðiþmez, deðiþtirilmesi bile teklif edilemez ideolojik deðer ve tabularla ilgili zorlayýcý ve baskýcý bir maddesi olmamalýdýr.(...) Yeni anayasaya yeniden Kemalizm ideolojisi konulacak olursa emekler boþa gidecektir. Ne þiþ yansýn ne kebap zihniyeti ve eyyamcýlýðý Türkiye nin önünü açamaz. (...) Gökdelenler, otoyollar, fabrikalar, hava a- lanlarý, barajlar, limanlar, yedi yýldýzlý lüks o- teller, israf ekonomisi, lüks otolar, yatlar kimsenin gözünü kamaþtýrmasýn. Adaletsiz bir ülke ayakta durmaz. Mehmet Þevket Eygi, Milli Gazete, 17 Haziran 2011

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Bir kardeþimiz, Özeleþtiri yapmayacak, muhasebe ve murakabe ile kendine çekidüzen vermeyecek misin? diye sordu telefonda biraz da kýzgýn bir ses tonuyla. Olabildiðimce nazik ve nazenin bir eda ile, Bu sualine vereceðim cevap, Elbette, kimse kendisini lâyüs el (sorumsuz) zannetmemeli! þeklinde oldu. Ýlâhî fermanlarda hayatýmýzýn her safhasýnýn, her dakikasýnýn hesabýný vereceðimiz ýsrarla ve mükerreren beyan edildiðine göre; kendimizi nasýl bunun haricinde görebiliriz? Ayrýca, kendimizi muhasebe ve murakabeye çekmeden imtihaný kazanabileceðimizi düþünüyorsak, fena halde aldanýyoruz, demektir. Kurtuluþun sýrrý, Hayye ale'ssalâh ta saklý! Yýl lar ön ce Hay ye a le l-fe lâh ve ir ti ca baþ lýk lý bir ya zý yaz mýþ ve o ra da, bi zim dev rim baz-dü zen - baz la rýn, dün ya da hiç bir Müs lü man dev le tin yap ma dý ðý i þi ya pa rak, 25 se - ne ka dar e za nýn as li ye ti ni de ðiþ ti rip, A na do lu in sa ný nýn ta bi riy le tan gýrtun gur di ye mi nâ re ler de ba ðýrt týk la rý ke li me le ri na za ra ver miþ ve yi ne o ra da ya pý lan bir þey tan lýk tan bah set miþ tik. O da þuy du: Gü ya e zân-ý Mu ham me dî yi (asm) tah rib e dip, Türk çe leþ tir miþ ler di (!) Bü tün ke li me le ri ne tat bik et tik le ri hal - de, bir tek Hay ye a le l fe lâh ke li me si - ne ge lin ce o nun ya rý sý ný ter cü me et - miþ ler, ya rý sý ný i se A rap ça o la rak bý rak - mýþ lar dý. Hay din na ma za! de yip, sa- lât ý Türk çe leþ tir dik le ri hal de; fe lâh ke li me si ni öy le ce bý rak mýþ lar, Hay din Kur tu lu þa! ma nâ sýn da o lan bu ke li me - yi, öy le ter cü me et me miþ ler, Hay din fe lâ ha! di ye o kut muþ lar, a kýl la rý sý ra fe lâ hýn kur tu luþ ol du ðu nu na zar la ra ver me miþ ler ve sak la mýþ lar dý. Ver se - ler di ne o la cak tý? O za man, na ma zý doð ru-dü rüst kýl ma yan lar di ye cek ti ki Ha a, de mek ki kur tu luþ na maz day mýþ, o za man biz de na ma zý mý zý ký la lým. Gör dü nüz mü þey tan lý ðý? Ýþ te ya pý lan buy du. A ma her þe ye, her zul me ve bas ký ya rað men Müs lü man mil let, yi ne de e za ný na sa hip o lu yor, mi nâ re ler den her ne ka dar öy le o kun sa da iç le rin den mý rýl da na rak, e za ný as lî þek liy le o ku - yor du. Bu þe kil de e zan o kun ma sý na as - la ta raf tar ol ma yan Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri i se, e za nýn as lý ný hiç boz dur ma dan o ku muþ ve o kut tur muþ - tur. (a ða bey le rin an lat tý ðý na gö re Üs - tad, na maz kýl dý ðý her me kân da sün net ol du ðu i çin e zan o kut tu rur muþ.-e za ný - ný as lý na dön dü rül dü ðü ta rih ten son ra da da hil ya kýn da ca mi o lup, e zan se si du yul sa da bu nu yap tý rýr mýþ.) E vet, na maz kur tu luþ tur! E be dî ve da i mî o lan a hi ret ha ya tý nýn en bü yük kur ta rý cý sý na maz dýr! Bu kur tu luþ, e za - nýn i çin de ki hay din na ma za! dan son ra hay din kur tu lu þa! ke li me siy le i lân e dil mek te dir. Na maz ký la nýn an - cak kur tu lu þa e re ce ði bil di ril mek te dir. Ya ni kur tu lu þun sýr rý, na maz da sak lý - dýr. (na maz ký lýp da, þah sî gü nah iþ le - yen ler bah si mi zin ha ri ci dir.) Ýn san öl - dü ðün de, ken di si ne so ru la cak ilk su al, i man dan son ra na maz dýr! O nun i çin e za nýn i çe ri si ne o ke li me yer leþ ti ril - miþ tir. Da ha doð ru su, Pey gam berimiz (asm) za ma nýn da, na ma za Müs lü man - la rýn dâ vet yol la rý a raþ tý rý lýr ve is ti þa rî yol la dü þü nü lür ken, sa ha be den Ab - dul lah bin Zeyd (ra), ýn gör dü ðü bir rü ya ü ze ri ne, Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan o na rü ya da e za nýn söz le ri bil di ri le rek, i lâ hî bir sevk i le öy le tes bit e dil miþ tir. E zan ve e zan la a lâ ka lý an sik lo pe dik bil - gi le ri her yer den bu lup öð ren mek müm - kün ol du ðun dan, ya zý yý u zat ma mak i çin o ra ya gir me dik. Bu gün ler de e za nýn ilk o - kun ma ya baþ la dý ðý nýn ve rah met li Men - de res ta ra fýn dan da, tek rar as lý na uy gun bir bi çim de o ku nu þu nun yýl dö nüm le ri o lu þu, ak lý mý za bun la rý ge tir di. Özeleþtiri yapmayacak mýsýn? Ancak, hayatýmýz hep güllük gülistanlýk olmaz. Hizmet zemini ve müesseselerimiz serapa gül bahçesi de olsa, dikenleri, mezbelelikleri, nahoþ yerleri olacaktýr. Ýnsan zaafsýz, hizmet edilen mekânlar problemsiz olabilir mi? Önemli olan, Ýlâhî ölçülere dayanarak onlarý çözmeye çalýþmaktýr. Yoksa, nefsi ölçülere göre deðil! Ehl-i iman ve ehl-i hizmet olarak þiddetli imtihanlardan geçtiðimizin þuuruna vararak adým atmalýyýz. Problemsiz, acýsýz, ýztýrapsýz, sýkýntýsýz, baþarýsýz bir hayat düþünülemez. Bunlar imtihanýn gereði deðil mi? Musîbetler, felâketler, yokluklar, iniþler ve çýkýþlar da hiç eksik olmaz. Zira, dünya zevk ve lezzet yeri deðil; imtihan yeridir. Hepimiz baþta nefsimizle, insî ve cinnî þeytanlarla, deccalizmle, müstebit sistemle, günahlarla mücadele ediyoruz. Bunu ferd ve cemaat olarak da gerçekleþtirmeye çalýþýyoruz. Bu kararsýz dünya deverânýnda kimi zaman maðlûp olur, kaybederiz. Ve bu kaybediþin Muhammed Resul Mu ham med Re sul as len Kýr gý zis tan lý dýr do ðum lu o lan Mu ham med, hâ - len Kýr gý zis tan OS Dev let Ü ni ver si te - si nde E de bi yat Fa kül te si Halk E de bi ya tý bö lü - mü öð re tim ü ye si o la rak gö rev yap mak ta dýr. Do çent tir. Tam on al tý dil bil di ði ni söy lü yor. Han gi dil ler di ye so ru yo rum? Þöy le sý - ra lý yor: Türk çe, Ja pon ca, Çin çe, Ko re ce, Vi et nam ca, Rus ça, Hint çe, Ben gal ce, Fars ça, Gür cü ce, Er - me ni ce, Ta cik çe, Ýn gi liz ce, Ur du ca... Tür ki ye ye Türk mil le ti nin ma ri fet ve me de - ni ye ti, ge le nek, gö re nek ko nu su nu se çe rek ü ni - ver si te si a dý na bir a raþ týr ma ça lýþ ma sý yap mak mak sa dýy la gel miþ. Ül ke miz de yap tý ðý ça lýþ ma - lar kap sa mýn da Ýz nik i de seç miþ. Biz de za ten ken di siy le Ýz nik te gö rüþ tük. Bi zi me kâ ný mýz da zi ya ret et ti. A raþ týr ma la rý ko nu sun da pay laþ tý ðý hu sus lar ol du. Yar dým cý ol duk ken di le ri ne... Söz ma ri fet, ge le nek, gö re nek ten a çý lýn - ca Be di üz za man Haz ret le ri ve e ser le ri ni müsebbibi, kendimizden çok baþkalarý, hizmet ehli kardeþlerimiz veya yöneticilerimiz zannederiz. Oysa, baþarý elde edildiðinde kendi payýmýzý, hizmetimizi, emeðimizi düþünür, iftihar eder; ücretimizi alýr veya bekleriz. Kaybettiðimizde ise, suçluluðun psikolojisiyle midir nedir hemen baþkasýna yöneliriz. Kaybediþlerimizde, kaderin ve baþka hususlarýn payýný da ayýrarak; hata ve kusurlarýmýzý muhasebe, murakabe etmeli ve kendimizi özeleþtiriye tabi tutmalýyýz. Üstad ýn þu uyarýsý hepimizedir: Zaman cemaat zamanýdýr. Cemaatýn ruhu olan þahs-ý mânevî daha metindir. Ve, tenfîz-i ahkâm-ý þer iyeye (þeriatýn hükümlerini uygulamaya) daha ziyade muktedirdir. Halife-i þahsî, ancak ona istinadla vezâifi deruhte edebilir. Cemaatin ruhu olan þahs-ý mânevî eðer müstakim olsa, ziyade parlak ve kâmil olur. Eðer fena olsa, pek çok fena olur. Ferdin iyiliði de, fenalýðý da mahduttur (sýnýrlýdýr). Cemaatin ise gayr-ý mahduttur (sýnýrsýzdýr). 1 Bu ra da ken di mi zi sor gu la ma mýz ge re ken hu - sus; biz ne ka dar ce ma at þu u ruy la ha re ket e di yo - gün de me ge tir dik. Be di üz za man ý ta ný yýp ta ný ma dý ðý ný, e ser le ri ni o ku yup o ku ma dý ðý ný sor du ðu muz da, mü te va zi bir ha let i çer sin de: Doð ru su, a raþ týr dým, bi li yo rum. E ser le ri ni Tür ki ye de yap tý ðým a raþ týr ma lar da An ka ra Ga - zi Ü ni ver si te si kü tüp ha ne le rin de Ri sâ le le ri e di - ne rek in ce le dim. di yor du. Ek le di ði hu sus lar i se, sa mi mî duy gu la rý ný i fa - de den i ba ret ti. Þöy le di yor du Mu ham med: Be di üz za man ý be ðen dim. Ben ken dim Nak - þî ta ri ka tý na men su bum. Be di üz za man ý çok se - ruz? Þahs-ý ma ne vî nin güç len me si, is ti ka me ti i çin ih lâs, gay ret, sa da kat, fe da kâr lýk ve ve fa kâr lý ðý mýz la ne ka dar kat ký da bu lu nu yo ruz? Bir kal bin ta þý ma sý ge re ken i man, mu hab bet, sa da kat, ha mi yet gi bi dört te mel ö zel lik biz de han gi se vi ye de dir? Sa hi büz za man ýn, Siz ler, a ra sý ra, Ýh lâs ve Ýk ti sat Lem a la rý ný ve ba zan Hü cu mat-ý Sit te Ri sâ le si ni mâ bey ni niz de be ra ber o ku ma lý sý nýz. Si zin þim di ye ka dar fev ka lâ de se bat ve me ta net ve te sa nüd ve it - ti fa ký nýz, bu mem le ke te me dâr-ý if ti har o la cak ve is tik ba li ni kur ta ra cak de re ce de dir. Dik kat e di niz, bu ye ni fýr tý na si zin te sa nü dü nü zü boz ma sýn. 2 di - rek ti fi ni ye ri ne ge tir mek i çin ken di mi ze so ra lým: Bu e ser le ri kaç gün de, kaç haf ta da, kaç ay - da bir o ku yo ruz? Ken di mi zi test e der sek a ca - ba na sýl bir so nuç a lý rýz? Ku sur la rý baþ ka sý na yük le me, yal nýz ca yö - ne ti ci le ri ha ta lý gör me ko lay cý lý ðý na kaç mak ki me ne ka zan dý rýr? Dip not lar: 1- Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 87.; 2- Kas ta mo nu, s Kýrgýzistan OS Devlet Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Resul: Bediüzzaman'ýn eserlerine bu zamanda çok ihtiyaç var Bediüzzaman ý çok seviyorum. Onun eserlerine bu zamanda çok ihtiyaç var. Bütün Ýslâm âlemi onu çok iyi öðrenmeli ve okumalýdýr. Günümüz dünyasýnda problemlere çareler sunmuþtur. Mustafa Öztürkçü vi yo rum. O nun e ser le ri ne bu za man da çok ih ti - yaç var. Ay la rdýr Tür ki ye de yim. Her yer de o ku - nu yor. Kýr gý zis tan da ca mi ler de ve med re se ler - de de o ku nu yor. Bü tün Ýs lâm â le mi o nu çok i yi öð ren me li ve o ku ma lý dýr. Gü nü müz dün ya sýn - da prob lem le re ça re ler sun muþ tur. Mu ham med Re sul le Be di üz za man ý ko nuþ - ma mýz bir hay li sür dü. Sa mi mî bir soh bet ha va - sý i çin de ge çen za ma nýn so nun da, Be di üz za - man ýn ha ya tý nýn muh te lif yön le ri ni an la tan Üs tad Say fa la rý ki ta bý mýz la be ra ber Nur Ri sâ - le le rin den de ken di si ne he di ye et tim. O da mem nu ni ye ti ni i fa de e de rek, Be di üz za man i le il gi li ki tap la rý o ku duk tan son ra ken di de ðer len - dir me le rim le bir lik te si ze mek tup ya pa ca ðým sö zü nü ver di. Mu ham med Re sul i le gö rüþ me mi zin a ka bin - de A ziz Üs tad ý mý zýn Kar daþ la rým, me rak et - me yin, bu Nur la rý bü tün dün ya ya o kut tu ra ca - ðým i fa de le ri ni an la tan ha tý ra la rý yâd i çin de, mer hum Bay ram Yük sel in an lat tý ðý þu a nek do - tu ta hat tur e di yor dum: Bir gün Sýd dýk Sü ley man bi ze an lat tý, de di ki: Üs ta da i çim den bir gün de dim. Biz ya zý yor ve o ku yo ruz. Üs tad bu ka dar zah me ti ne den çe ki - yor? Üs tad ým bir den: Kar de þim, gö re cek sin, ben bun la rý bü tün dün ya ya o kut tu ra ca ðým. (B. Yük sel, Son Þa hit ler, c. 3, s. 64) Þü kür el ham dü lil lah. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Risâle-i Nur nasýl bir tefsirdir? Ay þe nur Ay doð du: O kul da Ri sâ le-i Nur ders le ri yap ma ya ça lý þý yo ruz. Ý la hi yat me - zu nu bir ar ka daþ var. Ri sâ le-i Nur la rýn tef - sir de ðil, ta sav vuf ki ta bý ol du ðu nu; kal bi, ru hu v.s tat min et ti ði ni, bu a çý dan i yi ol du - ðu nu; fa kat tef sir ol ma dý ðý ný söy lü yor. Bu ki þi ye kar þý ne ce vap ver me miz lâ zým? Kaç çe þit tef sir var dýr? Ri sâ le-i Nûr bun lar dan han gi si ne gi rer? Geç miþ te Ri sâ le-i Nûr tar - zýn da e ser ler ya zýl mýþ mý dýr? Ýs lâm ta ri hin de ilk tef sîr uy gu la ma sý, â yet le ri baþ ka â yet ler le ve ya Pey gam ber E fen di miz in (asm) ha - dis le riy le ve sün ne tiy le, ya da sa ha be söz le riy le a - çýk la ya rak ya pýl mýþ týr. Bu tef sîr de yo rum doð ru dan doð ru ya ya yi ne Kur ân a, ya Al lah Re sû lü ne (asm), ya da en ni hâ yet sa ha be le re a it tir. Bu tarz tef sî re ri - vâ yet tef sî ri den miþ tir ki, gü ve ni lir li ði, ri vâ yet se net - le ri nin gü ve ni lir li ði i le öl çül müþ tür. Ri vâ yet yo luy la ya pý lan tef sîr, â yet le rin i niþ se bep le ri ni ve ne mâ nâ ya gel dik le ri ni a çýk lar ken doð ru dan ilk e le, ya ni Pey - gam ber E fen di miz e (asm) da yan dý ðý i çin, sýh hat ve sað lam lýk ba ký mýn dan en mu te ber tarz o la rak be - nim sen miþ tir. Bu nun la be ra ber, za yýf ri va yet ka rýþ - ma ih ti ma li ne kar þý ri va yet tef sir le ri ni o kur ken a kýl te râ zi si ni el den bý rak ma ma lý, ri vâ yet le ri di ðer sa hih kay nak lar la doð ru la ma ya ö zen gös ter me li dir. Ri vâ - yet tef sîr le ri ne ör nek o la rak, Mu ham med bin Ce rîr et-ta be rî nin, Ýbn-i Ke sîr in ve Ce lâ led din es-sü yû - tî nin tef sîr le ri ni ver mek müm kün dür. Son ra ki dö nem ler de, Kur ân-ý Ke rîm in, sa hih ri - vâ yet ler de göz ö nün de bu lun du ru la rak i lim, hik - met, mâ ri fet ve iç ti hat i le tef sîr le ri de ya pýl mýþ týr. Bu tarz tef sîr le re i se, di râ yet tef sîr le ri den miþ tir. Di râ yet tef sîr le rin de her ne ka dar gö rüþ ve iç ti hat hâ kim i se de, sa hih ri vâ yet le re ay ký rý lýk bu lun ma ma sý e sas týr. Çün kü sa hih ri vâ yet ler bi rer pu su la gi bi dir; Kur ân â yet le ri nin tef sîr ve a çýk la ma la rýn da, sýh hat, i sâ - bet ve is ti ka met ba ký mýn dan te mel teþ kil e der ler. Fah red dîn er-râ zî nin, Kâ dî Bey dâ vî nin, En-Ne se - fî nin, E bu s-su ud E fen di nin ve El-Â lû sî nin e ser le ri bi rer di râ yet tef sî ri dir. Î mân bað la rý nýn sar sýl dý ðý, Kur ân et ra fýn da ki sur - la rýn yý kýl dý ðý, Kur ân ýn ken di ken di si ni sa vun ma ya bý ra kýl dý ðý, ri vâ yet le re, na kil le re ve hat tâ sa hih se net - le re da hi î ti mat sýz lý ðýn had saf ha ya u laþ tý ðý, in saf sýz bir in kâr fýr tý na sý nýn bü tün tak lî dî î mân la rý sars tý ðý as rý mýz da, Kur ân ýn i çin den öy le bir tef sîr çýk ma lýy - dý ki, hem bü tün dâ vâ sý ný ak la ve man tý ða tes bit et ti - re rek Kur ân ýn çe lik bir zýr hý ol sun; hem Kur ân ýn en sað lam te me li o lan î mân-ý bi l-gayb, ya ni gay ba î mân ha ki ka ti ni ko nu a lan â yet le ri tah kî kî o la rak tef sîr et sin; hem in saf sýz in kâr fýr tý na sý nýn kar þý sýn da sar sýn tý ge çi ren tak lî dî î mân la rý tah kî kî î mân mer - te be si ne çý kar sýn; hem de na kil le re gü ve nin sar sýl dý ðý bir za man da ri vâ yet ler le ve na kil ler le meþ gul ol ma - sýn, fa kat her sö zü ve her cüm le si sa hih ri vâ yet ler le doð ru lan sýn. Ýþ te Ri sâ le-i Nûr, bu va sýf la rý ken di sin - de top la yan bir Kur ân tef sî ri dir. Ri sâ le-i Nûr, na kil ler le pek faz la meþ gul ol ma yan, ak lý da tek ba þý na hâ kim kýl ma yan, a ma her sö zü nü hem sa hih ha dis le re da yan dý ran, hem de sâ lim ak la, sað du yu la ra ve kal be tas dik et ti ren, ya ni as lýn da ne nak li, ne de ak lý ih mal et me yen, ehl-i sün net çiz gi - sin de i ki si ni de ba rýþ tý ran, ya ni sa hih nak lin sâ lim a - kýl i le çe liþ me di ði ni, sâ lim ak lýn da sa hih nak li doð - ru la dý ðý ný is pat e den ve Kur ân ýn î mân â yet le ri ni en te mel çö züm ler le ve en sar sýl maz bur han lar la ak la ve kal be tas dik et ti ren, sa ha sýn da ilk, o ri ji nal, mak bul ve mû te ber bir tah kî kât tef sî ri dir. Bu tah kî kât tef sî ri, ön ce ki tef sîr ler de ol du ðu gi bi, Kur ân ýn baþ tan so na bü tün â yet le ri ni tef sîr et mez. Çün kü bu na ne za ma ný var dýr, ne de þim di lik ih ti yaç söz ko nu su dur! Çün kü, e sa sen üç yüz el li bin tef sîr bü tün doð ru la rýy la or ta yer de dur mak ta dýr. Bü tün me se le bu tef sîr ler den yüz çe vir me mek tir. Al lah ý ve pey gam be ri bil me yen bir a sýr da bü tün yo ðun luk, î - mâ na ve ril me li dir. Sâ ir â yet le rin tef sî ri i çin i se, üç yüz el li bin tef sî rin te me li ni ve göv de si ni teþ kil et ti ði bir bi nâ yý ta mam la ma gü cü ne sa hip e hil bir he ye te ze min ha zýr lan ma lý dýr. Çün kü, öy le bir deh þet li a sýr dan geç mek te yiz ki, as rý mýz da, Kur ân ýn Al lah ke lâ mý ol du ðu na î mân sar sýl mýþ týr! Hat tâ Al lah ýn var lý ðý na î mân, za a fi ye te uð ra mýþ týr! Haz ret-i Mu ham med in (asm) Al lah el - çi si ol du ðu ve Al lah tan va hiy al dý ðý hu su sun da þüp - he ler ve hat tâ in kâr lar ay yû ka çýk mýþ týr! Böy le deh - þet li bir za man da Kur ân ýn tamamýný ye ni den tef sîr et mek ye ri ne; sar sýn tý ge çi ren, za a fi yet ko nu su o lan ve þüp he ler ya þa nan ko nu la rý kap sa yan â yet le ri tah - kî kî bi çim de tef sîr et mek; î mâ ný tah kî kî o la rak ye ni - den ya pý lan dýr mak, tes lî mi ye ti a kýl öl çü sün de ye ni - den te sis et mek, duy gu la rý man týk süz ge cin de î mân - la ih yâ et mek ve dî ni ye ni bir ak si yon la tec dîd et mek ge re ki yor du. Bu na ih ti yaç þid det li i di. Be dî üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri Kur ân ýn î mân â yet le ri ni tef sîr e de rek bu þid det li ih ti yâ cý te lâ fi e der ken; Kur ân ýn ge ri ka lan â yet le ri nin tef - si ri hu su sun da da da ha ön ce üm met çe ya pýl mýþ üç yüz el li bin tef sî ri doð ru ve is ti ka met li ad res o la rak gös te ri yor. 1 Dip not: 1- Lem a lar, s. 197; Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 13.

10 10:10.qxd 6/17/2011 2:02 PM Page 1 10 Y KÜLTÜR SANAT Küçükgüvercin Bir küçük güvercin vardý. Peþinde de bir avcý. Avcý güvercini vurdu. Kanadý kýrýk güvercin bir dala kondu. Dal kýrýldý. Yaprak savruldu. Bir fýrtýna koptu aniden. Üstte güvercin altta yaprak uçar da uçar. Denizin ortasýna dek. Deniz dalgalý hava sýcak Ortada zavallý güvercin çar naçar Kalbim dalgalý denizdeki bu yaprak Dalgalar özgür, yaprak tutsak. Ýnancým bu yaralý güvercin Þeytan kýrdý kanadýný Tutunduðu akýl dalý çürüktü Bir fiskeyle kýrýldý Battý ha batacak Bir el bekliyor onu kurtaracak Kulluk onu çýkaracak Sahil-i selâmete Yaprak da kavuþacak Esaretten izzete Mehmet Ýpçioðlu Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov ölümünün 3. yýlýnda baþþehir Biþkek te açýlan bir sergiyle anýldý. FOTOÐRAF: AA Cengiz Aytmatov anýldý DÜNYACA ünlü Kýrgýz yazarý Cengiz Aytmatov ölümünün 3. yýlýnda baþþehir Biþkek te açýlan bir sergiyle anýldý. Cengiz Aytmatov Fonu tarafýndan düzenlenen Cengiz Aytmatov un Hayatý ve Sanatý adlý sergi, Kýrgýzistan Cumhurbaþkaný Roza Otunbayeva nýn katýlýmýyla Tarih Müzesi nde törenle açýldý. Yazarýn yakýnlarý ve dostlarýn katýldýðý törende konuþan Cumhurbaþkaný Otunbayeva, Aytmatov un bizlerin umudu, vicdaný ve önderi olduðunu söyledi. Yazarýn dostlarýnýn birer konuþma yaptýðý törenin ardýndan serginin açýlýþýný Otunbayeva yaptý. Sergiyi, Aytmatov un oðlu ile gezen Otunbayeva, sergiden çok etkilendiðini söyledi. Sergide, yazarýn bütün kitaplarý, dergilerde çýkan yazýlarý, aile, iþ ve resmî fotoðraflarý, videolarý, özel eþyasý, çeþitli ödülleri, çalýþma odasý yer aldý. Sergiyi vatandaþlar da ziyaret etti. Aytmatov, 2008 yýlýnýn Mayýs ayýnda bir Rus televizyon kanalýnýn belgesel çekimleri için gittiði Tataristan ýn baþþehri Kazan da rahatsýzlanmýþ, tedavi için götürüldüðü Almanya da 10 Haziran da vefat etmiþti. Biþkek / aa Çalkanoðlu nun ebru sergisi yarýn açýlýyor EBRU sanatçýsý Firdevs Çalkanoðlu nun Nevbahar isimli ebru sergisi, 19 Haziran da açýlacak. Çalkanoðlu, lilyum, gala, iris, leylak, anemon, orkide, kiraz çiçeði, japon ayvasý, erguvan ve manolya gibi ilk defa görücüye çýkacak ebrularýn bulunduðu sergide, toplam 80 eserin yer aldýðýný belirtti. Çeþitli ebatlardaki ebrularýn olduðu serginin 19 ile 25 Haziran tarihleri arasýnda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu nda ziyaret e- dilebileceðini ifade eden Çalkanoðlu, Geleneksel sanatlarýn özü, geçmiþte yaþayan üstadlarýn günümüze tuttuðu ýþýk doðrultusunda yeni nesillere ýþýk tutabilmek ve onlarý geniþ ufuklarla aydýnlatabilmektir dedi. Ýstanbul / aa BÝR OYUNCAK KÜTÜPHANESÝ DE ORDU DA AÇILDI Ordu da Bir Ümit, Bir Gelecek projesi kapsamýnda toplanan çocuk kitaplarý ve oyuncaklar, Oyuncak Müzesi nde miniklerin kullanýmýna sunuldu. ORDU DA Baþöðretmen Anadolu Lisesi tarafýndan yürütülen, Bir Ümit, Bir Gelecek projesi kapsamýnda toplanan çocuk kitaplarý ve oyuncaklar, Ordu Kültür Sanat Merkezi ndeki Gazi Halk Kütüphanesinde oluþturulan Oyuncak Müzesi nde miniklerin kullanýmýna sunuldu. Vali Orhan Düzgün, Oyuncak Kütüphanesi nin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, oyuncaklar ve oyunlarýn çocuklarýn fiziksel ve psikolojik geliþimleri için çok önemli olduðuna iþaret etti. Oyuncak Kütüphanesinin o- luþturulmasýnda emeði geçenlere teþekkür eden Düzgün, þunlarý söyledi: Bugün Ordu Kültür Sanat Merkezi nde yeni bir mekâna ev sahipliði yapýyoruz. Çocuklar, dünyayý dokunarak, hissederek daha iyi tanýyorlar. Onun i- çin oyuncaklarýn çocuk geliþiminde çok önemli olduðunu düþünüyorum. Ordu Baþöðretmen Anadolu Lisesi çok önemli bir çalýþmaya imza attý. Kendilerine Ordu Kent Konseyi Kadýn Meclisi de destekler verdi. Çocuklarýmýzýn kendini çok iyi yetiþtirmeleri, oyuncaklarla kitaplarý ayný mekânda yan yana bulmalarý son derece faydalý olacaktýr. Ben zamanla oyuncak kütüphanemizin daha da geliþerek çok daha fazla sayýya ve çok daha fazla çocuða ulaþma imkâný bulacaðýný ümit ediyorum. Ordu Baþöðretmen Lisesi Müdürü Muzaffer Kesik de Karadeniz Bölgesi nde böyle bir projenin ilk defa uygulanacaðýný ifade ederek, Ordulular çocuklarýnýn kullanmadýklarý oyuncaklarýn bir bölümünü bizlere gönderdi. Burada þimdi çok sayýda oyuncak, miniklerin kullanýmýna sunuldu. Bu projenin Ordu da olmasýndan oldukça mutluyuz. Çocuklar bizim geleceðimizdir dedi. Açýlýþa, Ordu Belediye Baþkaný Seyit Torun, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Gülderen, projede emeði geçenler ile 0-6 yaþ grubu çocuklar katýldý. Ordu / aa Masal dinleyip sertifika aldýlar Esenler Fevzi Çakmak Kütüphanesi nde 4-6 yaþ arasý çocuklara kitap okuma sevgisini aþýlayan Masal Okuma Saatleri programý sona erdi. Masal saatlerine katýlan toplam 42 çocuk, yýlsonu katýlým sertifikasý aldý. Çocuklara ve gençlere kütüphaneyi sevdirmek için proje yürüten Esenler Fevzi Çakmak Kütüphanesi, büyük ölçüde amacýna ulaþtý. Gençler için Birlikte Okuyoruz projesi yürüten kütüphane çocuklar için de Masal Okuma Saatleri düzenledi. Proje ile çocuklarýn hayal güçlerini geliþtirerek, onlara yeni ufuklar açýlmasýna katký saðlandý. Said Temur / Ýstanbul TopkapýSarayý nda mehtersusmayacak TOPKAPI Sarayý Müzesi nde Eylül ayýna kadar haftanýn 6 günü mehteran gösterisi düzenlenecek. Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, müzenin Bab-ý Hümayun kapýsý önünde gerçekleþtirilecek konserlerde farklý mehter gruplarý yer alacak. Yaz boyunca sürecek faaliyette Perþembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat da Kültür ve Turizm Bakanlýðý Tarihi Türk Müziði Topluluðu Mehter Grubu, çarþamba günleri saat da Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlýðý Mehter Bölüðü, Pazartesi ve Cuma günleri saat te ise Belediye Mehter Grubu konser verecek. Açýklamada görüþlerine yer verilen Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Mehteran konserleri Topkapý Sarayý ile bütünleþmiþ durumdadýr ve en çok uygunluk arz ettiði mekândýr. Sarayý ziyaret eden yerli-yabancý turistler için en önemli cazibe unsurudur. Sarayda mehteran uygulamasý Eylül sonuna kadar devam edecektir dedi. Ýstanbul / aa TahirKutsiMakal faaliyetiyapýldý TÜRK edebiyatýnda farklý türlerde verdiði eserlerle tanýnan gazeteci-yazar Tahir Kutsi Makal, vefatýnýn 12. yýl dönümünde, Edebiyat Sanat ve Kültür Araþtýrmalarý Derneðinin düzenlediði faaliyetle anýldý. Timaþ Yayýnlarýndaki faaliyette konuþan gazeteci-yazar Mehmet Nuri Yardým, Makal ile Son Havadis gazetesinde çalýþýrken tanýþtýklarýný, o sýrada Makal ýn yazý iþleri müdürü o- larak görev yaptýðýný söyledi. Yardým, Makal ýn kendisini gazetecilik konusunda her zaman teþvik ettiðini ifade etti. Halk edebiyatý araþtýrmacýsý Ahmet Özdemir ise Makal ýn hayata gözlerini yumarken kendisinin adýný andýðýný duyduðunu ve bunun kendisini çok mutlu ettiðini dile getirerek, Beni halk edebiyatýna yönlendirdi. Ondan çok þey öðrendim. Türk edebiyatýna birbirinden deðerli eserler kattý. Romancýlýðýnýn yaný sýra þair olarak da bizlere unutulmaz þiirler býraktý dedi. Toplantýya, yazarlar Etem Çalýþkan, Abdurrahman Þen, Veli Avcý, Osman Akkuþak, Erdoðan Aslýyüce, Muammer Erkul ve Mustafa Nadir Önay da katýldý. Kültür Sanat Servisi Sabancý Üniversitesi çocuklara Kendini Keþfet diyor! SABANCI Üniversitesi Kendini Keþfet Projesi ile 11 yýlda çocuða ulaþtý. Sabancý Üniversitesi öncülüðünde diðer ü- niversitelerden de öðrencilerin katýlýmýyla ilköðretim öðrencileri için Kendini Keþfet yaz projeleri baþlýyor. Üniversiteliler, ilköðretim öðrencisi çocuklar için "Kendini Keþfet Projesi kapsamýnda bu yýl yepyeni illerde, köylerde projeler yapacak. 18 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasýnda Muþ ta, 2 Temmuz-15 Temmuz tarihleri arasýnda Nevþehir de ve 16 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasýnda da Giresun-Þebinkarahisar da yaz boyunca çalýþmalara devam edecek. Kültür Sanat Servisi Minik ressamlardan sergi RESSAM Sünusi Arpacý Atölyesi ne devam eden 6-9 yaþ grubu Çocuk Ressamlarýn resim sergisi 20 Haziran tarihinden itibaren Pendik Mehmet Âkif Ersoy Kültür Merkezi nde beðenilere sunulacak. 27 Haziran tarihine kadar açýk kalacak sergide, resme gönül vermiþ miniklerin tuvallare yansýyan birbirinden güzel resimleri sergilenecek. Kültür Sanat Servisi F A A L Ý Y E T Çýnaraltý Sohbetleri TÜRKÝYE Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliði (ÝLESAM) Ýstanbul Þubesi olarak bugün Çýnaraltý Sohbetleri nin otuz beþincisinde, Dr. Nevin Algül, Mahmut AKOK un Sanat Tarihimizdeki Yeri konusunu anlatýyor. Yer: Ýstanbul-Beyazýt Devlet Kütüphanesi Konferans Salonu Saat: de. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Yüzeyi belirli uzunlukta býrakýlmýþ ham madde lifleriyle kaplý, parlak, yumuþak kumaþ. - Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapýlan bir yemek. 2. Klâsik Türk Müziðinde bir makam. - Aruz vezninde kýsa okunmasý gereken heceyi ölçüye uydurmak için uzun okuma. 3. Ankara iline baðlý ilçelerden biri. - Hacýlarýn Kurban Bayramý'nýn Arefe Günü toplandýklarý Mekke'nin doðusundaki tepe. 4. Kaydý ve baðlýlýðý olmayan, hür yýllarý arasýnda yaþamýþ büyük Türk Ýslâm düþünürünün adý. 5. Risâlenin birinci hecesi. - Büyük erkek kardeþ, aðabey. - Ýnce perde veya örtü. 6. Mercan adasý. - Tespihlerin baþ tarafýna geçirilen uzunca parça. 7. Bazý yörelerimizde olumsuzluk bildiren bir kelime. - Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ. - Arapçada "Biz" mânâsýna gelen zamirdir. 8. Hurafe, batýl. 9. Bir bütünden kesilmiþ veya ayrýlmýþ ince, yassý parça. - Kadýn rahib. 10. Geniþliði mânâsýnda bir kelime. - Ýþe yaramaz durumda olan. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. - Türk alfabesinin beþinci harfinin adý, okunuþu. 2. Yeryüzü parçasý. - Etkilenme, çaðrýþým veya içe doðmayla akla gelen sanatçý duygu. 3. Karelere ayrýlmýþ zemin üzerinde on altý taþla iki kiþi arasýnda oynanan oyun. - Aralarýnda ayný yerde bulunmaktan baþka hiçbir ortak özellik bulunmayan kiþilerden oluþan topluluk, halk. 4. Bir dinin buyruklarýný yerine getirme. - Nikel elementinin simgesi. 5. Tuzak, kapan. - Çevirmek iþi. 6. Bir yüzeyde boy sayýlan iki kenar arasýndaki uzaklýk. - Kolun bilekten parmak uçlarýna kadar olan, tutmaya ve iþ yapmaya yarayan bölümü. 7. Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayý baðýþlama. - Ýsviçre'de bir akarsu. 8. Tepeleri ortak bir noktada birleþen, tabanlarý da herhangi bir çokgenin birer kenarý olan birtakým üçgenlerden oluþmuþ cisim, ehram. -Amerikyumun simgesi Ç E L Ý K A Ç Ü R Ü M E A S A Y Ý S L Ý M A N T A R A F AT N Ü T Ý T O A T A L A ÞK A B I T A S N Ý Þ Ý Y A M Ü S E M Ý A R A M E Y A M A K A S N E M A T I K A M A K E A R A Ç A K A B A L A K S A M U R E M A N A L I A Y A L A M A K A Y E N 9. Bayýndýrlýk. - Çorum yöresinde baykuþun söyleniþi. 10. Geveze. - Yaban hayvanlarýnýn kendilerine yuva edindikleri kovuk. 11. ABD'de bir eyalet. - Bizmut elementinin simgesi. 12. Süreç. - Topraðýn kaymasýný veya suyun akmasýný önlemek için yapýlan kalýn duvar BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

11 11 Y EKONOMÝ Cinsi DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ Cinsi MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1ABDDOLARI 1 AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1 EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 16 HAZÝRAN ÝSVÝÇREFRANGI 1 ÝSVEÇ KRONU 1KANADADOLARI 1 KUVEYT DÝNARI 1NORVEÇKRONU 1 SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ 100JAPONYENÝ S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 78,70 ÖN CE KÝ GÜN 79,45 DÜN 530,00 ÖN CE KÝ GÜN 534,16 DO LAR DÜN 1,6000 ÖN CE KÝ GÜN 1,6170 DÜN 2,2810 ÖN CE KÝ GÜN 2,2820 HABERLER Pa zar la ma cý lýk tan pat ron lu ða GI DA sek tö rü ne pa zar la ma cý lýk ya pa rak baþ - la yan Ök keþ A la taþ, bu gün bir çok mar ka nýn ba yi li ði ni e lin de bu lun du ran Al de mir Gý da yý ku ra rak, böl ge sel mar ka ol du. Gý da sek tö rü ne 22 ya þýn da fark lý fir ma lar da pa zar la ma cý lýk ya - pa rak gi ren A la taþ, i þe ön ce ta nýn mýþ ve ta nýn - ma mýþ gý da fir ma la rý nýn ba yi lik le ri ni a la rak baþ la dý. Gý da sek tö rü ne yo ðun la þan A la taþ, ku - ru ye miþ sek tö rü ne de el a ta rak sað lýk þart la rý na a za mi ö zen gös te ren ü re tim he de fi ni ger çek - leþ tir di yý lýn dan i ti ba ren Al de mir fir ma sý bün ye sin de Al po len mar ka sýy la bal ü re ti mi ne de ge çen A la taþ, bü tün ü re tim ler de hij yen þart - la rý na en üst de re ce de dik kat et tik le ri ni vur gu - la dý. A la taþ, Ül ke mi zin en gü zel böl ge le rin den en ka li te li bal la rý top la yýp An ka ra Ta rým Ýl Mü - dür lü ðü La bo ra tu var la rýn da tah lil yap tý rý yo ruz. Tah lil iþ le mi bi tip ka li te o na yý al dýk tan son ra ü re ti me ge çi yo ruz de di. Ken di bün ye sin de bal ü re ti mi ni ger çek leþ ti ren A la taþ, ay ný za man da bir çok mar ka nýn da ba yi li ði ni e lin de bu lun du - ru yor. Ken di ü re ti mi ni ve ba yi li ði ni yap tý ðý mar ka la rý da ðý tý mý ný de ne yim li hiz met e ki biy le ya pan Al de mir Gý da, Mer sin, A da na, Os ma ni - ye ve Ha tay da böl ge sel mar ka o la rak fa a li yet le - ri ni sür dü rü yor. Ü mit Ký zýl te pe / Mer sin Bor, her der de de va TA RIM DAN as ke rî sa na yi ye, cam dan de ter ja - na, i lâç sa na yi sin den e ner ji ye ka dar yak la þýk 500 a lan da ya rar la ný lan bor ma de ni nin kul la - ným a lan la rý na her ge çen gün bir ye ni si ek le ni - yor. Son ya pý lan a raþ týr ma lar, bo run, o be zi tey le mü ca de le ve kalp kri zi ni nin ön len me sin de de ö nem li kat ký lar sað la dý ðý ný or ta ya koy du. Her yýl 300 bin in san o be zi te dolayýsýyla vefat e di - yor. Tür ki ye de ya pý lan a raþ týr ma lar, bo run vü - cut ý sý sý ný ar ttý ra rak za yý la ma yý sað la dý ðý ný or - ta ya çý kar dý. U lu sal Bor A raþ týr ma Ens ti tü sü, An ka ra Ü ni ver si te si ve Ha cet te pe Ü ni ver si te - sin ce or tak yü rü tü len a raþ týr ma lar da, bo run kalp kri zi nin ön len me sin de ve kalp kri zi son ra - sý uy ku ya ge çen hüc re le rin ye ni den kal be ka - zan dý rýl ma sýn da ö nem li bir kat ký sað la dý ðý tes - bit e dil di. U lu sal Bor A raþ týr ma Ens ti tü sü (BO - REN) En düs tri yel Ý liþ ki ler Ko or di na tö rü Mü - nib Ka ra ký lýç, An ka ra Ü ni ver si te si ve Ha cet te - pe Ü ni ver si te siy le bir lik te bo run, za yýf la ma ya ve kalp kri zi nin ön len me si ne yö ne lik bir a raþ - týr ma yap týk la rý ný be lirt ti. A raþ týr ma da el de et - tik le ri bul gu la rýn son de re ce çar pý cý ol du ðu nu i fa de e den Ka ra ký lýç, bo run, o be zi te i le mü ca - de le ve kalp kri zi nin ön len me si ko nu sun da u - mut ol du ðu nu di le ge tir di. An ka ra / a a TTNET, sü re li in ter net hiz me ti baþ lat tý TTNET kul la ný cý la rý, 2 ve 3 ay lýk sü re li in ter - net pa ket le ri ni hiz me te sun du. TTNET a çýk la - ma sý na gö re, kul la ný cý lar, yaz ta til le rin de ve ya u zun sü ren se ya hat le rin de TTNET in sun du - ðu Sü re li Ýn ter net hiz me ti ni sa týn a la bi le cek. Pa ke ti sa týn al mak is te yen ler, fa tu ra yý tek se - fer de ö de yip, in ter net le ri ni yan la rýn da gö tü re - bi le cek. Sü re li Ýn ter net i çin 2 ay lýk NET 6 pa - ke ti ne 59 TL, Ya lýn NET 6 pa ke ti ne 89 TL, 3 ay lýk NET 6 pa ke ti ne 85 TL ve 3 ay lýk Ya lýn Net 6 pa ke ti ne i se 130 TL ö de mek ge re ki yor. Mo dem yok sa 24 TL ye kab lo lu ya da 48 TL ye kab lo suz mo dem de a lý na bi li yor. Ýs tan bul / a a TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz, Doç. Dr. Mehmet Þahin'in babasý Ýbrahim Þahin'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý Ýthalata sebep olan krediye fren CARÎ ÝÞLEMLER AÇIÐINDAKÝ HIZLI ARTIÞI BÝR MÝKTAR FRENLEMEK ÝÇÝN ÖZELLÝKLE BANKALARIN ARA MALI VE MAL ÝTHALATINA SEBEP OLACAK KREDÝ KULLANIMLARININ YAVAÞLATILMASINA YÖNELÝK TEDBÝRLERÝN ALINMASI BEKLENÝYOR. E KO NO MÝ yö ne ti mi nin, kre di ge niþ le me si ne yö - ne lik at tý ðý a dým la rýn he nüz tam o la rak ça lýþ ma - ma sý nýn ya ný sý ra ca rî iþ lem ler a çý ðýn da ki hýz lý ar - tý þý bir mik tar fren le mek i çin ö zel lik le ban ka la rýn a ra ma lý ve mal it ha la tý na ne den o la cak kre di kul - la ným la rý nýn ya vaþ la týl ma sý na yö ne lik ted bir le rin de ðer len di ril me si bek le ni yor. Ntvmsnbc de yer a la na ha be re gö re, Re u ters a bil gi ve ren üst dü zey bir e ko no mi yet ki li si, ca rî a çý ðýn þu a þa ma da ü ze - rin de du rul ma sý ge re ken en ö nem li ko nu ol du - ðu nu be lir te rek, Bu ko nu da her han gi bir te red - düt bu lun mu yor. Bu ra da ilk ya pý la bi le cek uy gu - la ma, ban ka la rýn a ra ma lý ve mal it ha la tý na ne den o la cak kre di kul la ným la rý nýn ya vaþ la týl ma sý na yö - ne lik a dým lar o la cak. Bun lar i çin de o to mo tiv sek - tö rün de ki ta le be yö ne lik a tý la cak a dým lar var. O - to mo tiv de cid dî bir it ha lat var. Bu ra da, ta le bi kýs - ma ya yö ne lik o la rak, ban ka la rýn kul lan dýr dý ðý a - raç kre di le ri ni sý nýr la mak i çin a dým la rýn a týl ma sý müm kün. A tý la bi le cek ilk a dým lar dan bi ri bu o la - cak týr... O to mo tiv kre di le rin de KKDF ar tý þý dý þýn - da da ön lem ler a lý na bi lir de di. Yet ki li ler, ban ka - la rýn kre di kul lan dýr ma sý ný sý nýr lan dýr ma ya yö ne - lik a tý lan a dým la rýn tam o la rak ih ti ya ca ce vap ve - re me di ði ne vur gu ya pa rak, bu yön de ye ni a dým - la rýn a týl ma sý nýn ge re ke ce ði ni i fa de e di yor lar. Ön ce lik li o la rak a ra ma lý ve doð ru dan ü rün it ha - la tý ný a zal ta cak a dým la rýn a týl ma sý nýn ön ce lik li bir ted bir o la rak ha ya ta ge çi ril me si ge rek ti ði ne vur - gu ya pan yet ki li, Yer li ü rün o la rak gö rü len ba zý mal lar da, cid dî þe kil de it ha lat zo run lu lu ðu var. Bu ay rý mýn cid dî þe kil de ya pý lýp bun la ra yö - ne lik ma li yet art tý rý cý ya da kre di kul la ný mý ný zor laþ tý rý cý a dým lar ge rek li di ye ko nuþ tu. VER GÝ AR TI ÞI EN SON TED BÝR O LA CAK Di ðer yan dan son dö nem de tar tý þý lan, ban ka la rýn kul lan dýr dý ðý e ner ji sek tö rün de ki kre di le re yö ne lik ký sýt la ma nýn bir mik tar gev þe til me si - nin müm kün o la bi le ce ði ni vur gu la yan yet ki li, þöy le ko nuþ tu: So nuç - ta bu kre di ler, her han gi bir þe kil de a ra ma lý o la rak ya da ü rün o la rak it ha lat ge rek tir me yen ka lem ler. Bu ra da ki bir mik tar gev þe me ay ný za - man da bü yük e ner ji ö zel leþ tir me le ri nin de kre di te mi nin de ya þa nan so run la rýn a þýl ma sý ný sað la ya cak týr. EPDK nýn da bu yön de bir gö rü þü var bu nu Mer kez Ban ka sý, BDDK ve Ha zi ne ye de i let ti. Bu yön de bir ka rar a lýn ma sý pren sip te müm kün gö rü nü yor. Ay ný yet ki li, geç miþ dö nem ler de ol du ðu gi bi, tü ke ti ci kre di le rin de KKDF nin ar ttý rýl ma sý nýn a tý la cak ilk a dým lar dan bi ri o la bi le ce ði ni i fa de e de rek, Bu nun la kre di ma li yet le ri nin art tý rýl ma sý yo lu na gi di le bi lir. Bu ra da ver gi ar tý þý el bet - te bir se çe nek, an cak a lý na bi le cek ted bir le rin yü rür lü ðe ko nul ma sýn - dan son ra e ðer bir i ler le me sað la na maz sa ver gi ar tý þý dev re ye so ku la - bi lir. Ver gi ar tý þý en son ted bir o la cak týr de di. Ban ka la rýn ser ma ye ye - ter li lik ras yo su nun he sap lan ma sýn da da bir de ði þik li ðe gi di le bi le ce ði ni be lir te rek, SYR le rin he sap lan ma sýn da ki risk a ðýr lýk la rý nýn art tý rýl ma - sý yo lu na gi di le bi lir. Bu þe kil de ser ma ye ye ter li lik ras yo sun da yüz de 12 lik o ran art tý rýl ma sa da, ban ka lar bu o ran la rý tut tu ra bil mek i çin da - ha yük sek mik tar da kay nak tut mak zo run da ka lýr lar de di. Vatandaþlar fiyatý artmaya baþlayýnca bir yatýrým aracý olarak gördüðü gümüþü de yastýk altýna koymaya baþladý. AL TIN ve gü müþ fi yat la rýn da ki ar týþ, ta ký se ver le - rin ter ci hi ni de de ðiþ tir di. Ta ký da al týn ter cih e - den ler, fi ya týn da ki yük se liþ dolayýsýyla gü mü þe yö nel di. Gü müþ se ver ler de son 2 yýl da yüz de 100 ü a þan fi yat ar tý þýn dan do la yý bi ju te ri ler de sa tý lan i mi tas yon ü rün le ri ne yö ne lir ken, va tan - daþ gü mü þü de ya tý rým a ra cý gö rüp yas týk al týn da bi rik tir me ye baþ la dý. Ýs tan bul Gü müþ Ta ký Ý ma - lat çý la rý ve Top tan cý la rý Der ne ði (ÝG TÝTD) Baþ ka ný Hü se yin Gü nay dýn, me tal fi yat la rýn da ki yük se liþ do la yý sýy la sa týþ lar da dü þüþ ol du ðu nu, bu nun gü mü þe de yan sý dý ðý ný i fa de e de rek, ye te ri ka dar gü müþ sto ðu bu lun du ðu nu, bu na kar þýn fi ya týn art tý ðý ný, bu nun da sir kü las yo nun a zal ma sý na ve i mal e di len mik ta rýn düþ me si ne sebep ol du ðu nu söy le di. Gü nay dýn, Bu nu dün ya be lir li yor. Fon - lar a lý yor, fi ya tý ný yük sel ti yor, son ra dü þü rü yor, tek rar yük sel ti yor lar. Bi zim de ca ný mý zý o ku yor - lar. Ý ma lat çý bun la rýn u mu run da de ðil de di. Gü - nay dýn, Türk hal ký nýn es ki den do lar, a ðýr lýk lý o la - rak da al tý ný yas týk al tý na koy du ðu nu ha týr la ta - rak, Va tan daþ bir ya tý rým a ra cý o la rak gör me ye baþ la dý ðý gü mü þü de yas týk al tý na ko yu yor. Gram gü müþ ler de sa tý lý yor. Al tý na gö re fi ya tý da ha uy gun ol du ðu i çin ki lo i le gü müþ a lým la rý - nýn da baþ la dý ðý ný duy dum de di. Ýs tan bul / a a Gü müþ de yas týk al tý na gir di ES DER Ge nel Baþ ka ný Mah mut Çe li kus, ye ni hü kü met ten bek len - ti le ri ni a çýk la dý. Ye ni dö nem de Tür ki ye nin gün de min de ye ni bir a na ya sa ih ti ya cý ol du ðu nu söy le - yen Çe li kus, Es naf ve Sa nat kâr lar Der ne ði (ES DER) o la rak u zun za - man dýr, ye ni bir a na ya sa na sýl o lu - ru a raþ týr dýk, i þin uz man la rýy la ça - lýþ týk. Te men ni miz o dur ki, ye ni a na ya sa i ve di o la rak çý ka rýl ma lý - dýr de di. Mah mut Çe li kus, ye ni a na ya sa i le has sa si yet le ri ni þöy le sý ra la dý: A na ya sa nýn 173. Mad - de si; Dev let, es naf ve sa nat kâ rý ko - ru yu cu ve des tek le yi ci ted bir le ri a - lýr hük mü ge niþ le til miþ þek li i le yer al sýn. Es naf ve sa nat kâ rý mýz e - ko no mik de ðe ri nin ya nýn da sos yal ve kül tü rel de ðer le ri mi zin ha mi si ve ge le nek ne sil le re ta þý yý cý sý dýr i - fa de si yer al sýn. A na ya sa i de o lo ji - nin ü rü nü ol mak tan çý kar týl sýn. A na ya sa kor ku lar dan a rýn dý rýl sýn. E ge men lik ta ma men mil le te dev - re dil sin. Bü rok ra si do ku nul maz lý - ðý kal dý rýl sýn. Ý nanç, din ve vic dan hür ri ye ti i le la ik lik ko nu la rýn da a çýk ve net ta ným lar ya pýl sýn. Ýn - san hak ve öz gür lük le ri ne ge ti ri - len ký sýt la ma lar kal dý rýl sýn.yar gý ta raf sýz lý ðý güç len di ril sin. Top lu - mun ge liþ me si ö nün de ki tüm en gel ler kal dý rýl sýn. Çe li kus, yýl - lar dýr bek le yen ü re ti ci, es naf ve sa nat kâr, te da rik çi hak la rý ný ko - ru yan pe ra ken de ya sa sý nýn a ci len çý ka rýl ma sý ve hak sýz re ka bet ön - len me si ge rek ti ði ni de söz le ri ne ek le di. Ahmet Terzi / Ankara Hipermarket yasasý çýkmalý 300 nükleer mühendis yetiþtirilecek MER SÝN Ak ku yu ya ku ru la cak nük le er güç san tra li nin iþ le tim sü re cin de is tih dam e dil - mek ü ze re, se çi le cek 300 öð ren ci ye Rus ya da burs lu nük le er mü hen dis lik e ði ti mi ve ri le - cek. Öð ren ci le rin tüm mas raf la rý kar þý la na - cak ve dol gun ma aþ ve ri le cek. Mer sin Ak ku - yu Nük le er Güç San tra li (NGS) Pro je si kap - sa mýn da Ak ku yu NGS E lek trik Ü re tim A.Þ. a dý i le ku ru lan þir ket, Türk uy ruk lu öð ren ci - le rin Rus ya Fe de ras yo nu nun baþ ken ti Mos - ko va da yer le þik U lu sal A raþ týr ma Nük le er Ü - ni ver si te sin de (MEP hi) nük le er e ner ji a la nýn - da e ði tim al ma la rý ný sað la mak ü ze re bir pro je ha zýr la dý. Bu çer çe ve de bu yý lýn Ey lül dö ne - min de 50 öð ren ci, prog ram sü re sin ce de top - lam da 300 Türk uy ruk lu öð ren ci, ta ma mý Pro je Þir ke ti ta ra fýn dan sað la na cak burs i le MEP hi de e ði tim gö re cek. Söz ko nu su e ði ti - mi ta mam la ya rak me zun o lan öð ren ci ler Ak - ku yu nük le er san tra lin de en az 13 yýl mec bu - ri hiz met te bu lu na cak lar. Ça lý þan la ra dol gun bir üc re tin ya ný sý ra si gor ta ve loj man gi bi im kân lar da sað la na cak. Ey lül a yýn da baþ la ya - cak prog ra ma Tür ki ye de yer le þik ü ni ver si te - le rin mü hen dis lik fa kül te le ri i le fen fa kül te le - ri nin fi zik ve/ve ya ma te ma tik ders le ri nin o - ku tul du ðu tüm bö lüm le ri nin ha li ha zýr da ha - zýr lýk, 1., 2., 3. ve 4. sý ný fýn da e ði tim gö ren ve - ya bu bö lüm ler den me zun o lan Türk uy ruk lu öð ren ci ler baþ vu ru ya pa bi le cek ler. Ýl gi le nen öð ren ci le rin ya - da o ku mak.com/ ad lý in ter net si te sin de yer a lan for mu dol du ra rak 23 Ha zi ran 2011 gü - nü ge ce a ka dar on-li ne baþ vu ru yap - ma sý ge re ki yor. Nük le er kül tü rün yer leþ me - si a çý sýn dan Türk öð ren ci le rin Rus ya da nük le er mü hen dis lik e ði ti mi al ma la rý ný çok ö nem se di ði ni an la tan E ner ji ve Ta bii Kay - nak lar Ba ka ný Ta ner Yýl dýz, San tra lin in þa - a tý 6-7 yýl lýk bir sü reç. Bu sü reç te hem Rus, hem Türk mü hen dis ler za ten bu lu na cak lar. Ýn þa at sü re cin de en az 300 Türk öð ren ci Rus ya da e ði til miþ o la cak. Bu öð ren ci ler iþ - let me sü re cin de is tih dam e di le cek. Bu i þi hem san tral o la rak hem de sa na yi o la rak öð re ne ce ðiz de di. An ka ra / a a Aldemir Gýda'nýn patronu Ökkeþ Alataþ. Ö zel sektörün borcu arttý Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað - la dý ðý u zun va de li kre di bor cu, Ni - san a yý so nun da yý lýn ilk çey re ði ne ký yas la yüz de 2,9 ar ta rak, 126 mil - yar 112,4 mil yon do lar ol du. Mart so nu i ti ba rýy la ö zel sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý u zun va de li kre di bor cu 122 mil yar 481,9 mil - yon do lar dü ze yin dey di. Mer kez Ban ka sý nýn Ö zel Sek tö rün Yurt Dý þýn dan Sað la dý ðý Kre di Bor cu is ta tis tik le ri ne gö re, u zun va de li bor cun 39,4 mil yar do la rý fi nan sal ku ru luþ lar dan, 86,7 mil yar do la rý i se fi nan sal ol ma yan ku ru luþ lar - dan a lý nan borç lar dan o luþ tu. Ö - zel sek tö rün u zun va de li kre di bor cu nun 10,4 mil yar do la rý res - mi a la cak lý la ra, 112,7 mil yar do la - rý ö zel a la cak lý la ra, 3 mil yar do la rý da tah vil a la cak lý la rý na ö de ne cek. U zun va de li kre di bor cu nun 91,2 mil yar do la rý Av ru pa, 141 mil yon do la rý Af ri ka, 17,8 mil yar do la rý A me ri ka, 16,9 mil yar do la rý As ya ve 60,7 mil yon do la rý da Ok - ya nus ya ve Ku tup Böl ge le rin den te min e di len borç lar dan o luþ tu. Ö zel sek tö rün u zun va de li borç lan ma da en çok ter cih et ti - ði Av ru pa ül ke si i se Bir le þik Kral lýk ol du. Ni san so nu i ti ba - riy le ö zel sek tö rün Bir le þik Kral lý ða 25,4 mil yar do lar bor cu bu lu nu yor. Bir le þik Kral lý ðý 12,8 mil yar do lar i le Hol lan da, 11,7 mil yar do lar i le Lük sem burg ve 11,5 mil yar do lar i le Al man ya iz li yor. Ö zel sek tö rün yurt dý - þýn dan sað la dý ðý ký sa va de li kre - di bor cu i se ni san so nun da bu yý lýn ilk çey re ði ne ký yas la yüz de 4,1 ge ri le di ve 22 mil yar 553 mil yar do lar ol du. An ka ra / a a BU yý lýn ilk 5 a yýn da ku ru lan þir ket sa yý sý, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 13,76, ka pa nan þir ket sa yý sý yüz de 15,66 art tý. Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB), 2011 Ma yýs A yý na A it Ku ru lan ve Ka pa nan Þir ket Ýs ta tis tik le ri ni a - çýk la dý. Bu na gö re, bu yý lýn ilk 5 a - yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ger çek ki þi ler ta ra fýn dan ku - ru lan ti ca ri iþ let me sa yý sý yüz de 22,50 o ra nýn da ar tar ken, ko o pe ra - tif sa yý sý yüz de 34,52 a zal dý. Ay ný dö nem i çin de ka pa nan ger çek ki þi ti ca ri iþ let me sa yý sý yüz de 36,86 yük se lir ken, ka pa nan ko o pe ra tif sa yý sý yüz de 9,03 ge ri le di. Yi ne bu yý lýn O cak -Ma yýs dö ne min de ku - ru lan ya ban cý or tak ser ma ye li þir - ket sa yý sý bin 401 o lur ken, bu þir - ket le rin 259 u Ý ran, 159 u Al man - ya, 86 sý A zer bay can ve 52 si Rus - ya Fe de ras yo nu or tak lý ðýn dan o - luþ tu. Bu þir ket le rin 223 ü ti ca ret ve 116 sý in þa at sek tö rün de ku rul - du. Bu yý lýn ilk 5 a yýn da top lam 25 bin 574 þir ket ve ko o pe ra tif ku rul - du yý lý Ma yýs a yýn da, ku ru - lan þir ket sa yý sýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 7,41 a zal ma mey da na ge lir ken, ka pa nan þir ket sa yý sýn da yüz de 2,97 ar týþ ya þan dý. Ka pa nan ko o pe ra tif sa yý sý yüz de 31 ar tar - ken, ka pa nan ger çek ki þi ti ca ri iþ - let me sa yý sý yüz de 53,03 lük a za lýþ gös ter di. An ka ra / a a A çý lan, ka panan þir ket ler de ar týþ

12 12 Y ÝLAN T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý : 2011/340 Esas. 10/06/2011 Konu :. Mahkememizin 24/05/2011 Tarih, 2011/340 Esas, 2011/921 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul ili, Kadýköy ilçesi, Osmanaða Mahallesi nüfusuna kayýtlý Ýsmail Hakký ve Meliha'dan olma 1955 doðumlu ATÝLLA KEFE'nin kýsýtlandýðý ve kendisine Eþi NADÝDE KE- FE'nin VASÝ OLARAK ATANMASINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. B: ÝLAN 17/07/2008 tarih ve sayýlý ÇED Yönetmeliði 9. Maddesi gereðince "Diper Kimya Endüstrisi San. ve Tic. Ltd. Þti" tarafýndan Kýrovasý Mevkii Taþkahve Kemalpaþa Asfaltý 1250 m. KEMALPAÞA/ÝZMÝR adresinde yapýlmasý planlanan "Kaðýt Kimyasallarý Üretim, Bitkisel Atýk Yaðlardan (Soap Stock) Asit Yaðý ve Distile Yað Asidi Üretim Tesisi" ile ilgili yönetmelik kapsamýnda halký bilgilendirmek, görüþ ve önerilerini almak amacýyla 28/06/2011 tarihinde saat 14:00'de Kemalpaþa Ýlçesi, Ulucak Köyü Köy Meydaný Murat'ýn Kahvesi'nde "ÇED" Sürecine Halkýn katýlýmý Toplantýsý" yapýlacaktýr. B: T. C. KARTAL 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO : 2011/25 KARAR NO : 2011/ Davanýn KABULÜNE, Malatya ili, Akçadað ilçesi, Gürkaynak köyü, C: 57, H: 5 BSN: 161'de nüfusa kayýtlý Hasan kýzý, Zebey'den doðma, Akçadað 1985 doðumlu TC no.lu davacý Zakine Kadem'in Zakine olan adýnýn Roniya Masal olarak nüfus kütüðünde DÜZELTÝLMESÝNE karar verildi. 26/05/2011 B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/29 Esas. KARAR NO: 2011/910 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik mahallesi nüfusuna kayýtlý Hasan ve Azime'den olma, 1965 doðumlu YAÞAR KÖROÐLU hacir altýna alýnarak, kendisine ayný hanede nüfusa kayýtlý Hasan ve Azime'den olma, 1968 doðumlu GÖNÜL KÖROÐLU VASÝ OLARAK ATAN- MIÞTIR. Ýlan olunur. 13/06/2011 B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No: 2011/38 Va si Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 11/05/2011 ta rih, 2011/38 E sas ve 2011/690 Ka rar sa yý lý ka rar i le An ka ra Ý li, Al týn dað Ýl çe si, Do ðan bey Mah. Cilt No: 29, Ha ne No: 490, Bi rey Sý ra No: 14'de nü fu sa ka yýt lý, Es ki þe hir 15/03/1929 do ðum lu, Ýd ris ve Ay þe'den ol ma, T.C.Kim lik Nu ma ra lý ZE KÝ YE FÝN CAN CI TMK'nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne Ýs tan bul Ý li, Ka dý köy Ýl çe si, E ren köy Mah. Cilt No: 7, Ha ne No: 2259, Bi rey Sý ra No: 2'de nü fu sa ka yýt lý, Be sim ve Ze ki ye'den ol ma, Es ki þe hir 01/12/1953 do ðum lu, T.C. Kim lik Nu ma ra lý ký zý MU KAD DES KA VA LA va si ta yin e dil miþ tir. 11/05/2011 B: T. C ANKARA 18. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2011/100 Ha san A car ta ra fýn dan Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan Ý SÝM TAS HÝ HÝ da va sý nýn ya - pý lan yar gý la ma sý so nun da ve ri len 13/05/2011 gün ve 2011/162 sa yý lý ka ra rý i le; DA VA NIN KA BU LÜ NE, AN KA RA i li, KI ZIL CA HA MAM il çe si, E ÐER LÝ A LÖ REN mah/köy, 52 cilt, 2 Ha ne, 29 BSN, T.C No'da nü fu sa ka yýt lý Meh met ve Þe - ri fe den, 16/07/1961'de ol ma, HA SAN A CAR'ýn nü fus ta "HA SAN" o la rak ka yýt lý is mi ö nü ne "MERT" is mi nin i la ve siy le, ÝS MÝ NÝN "HA SAN MERT o la rak DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril miþ o lup, 3. ki þi le re i la nen TEB LÝÐ O LU NUR. B: DOS YA NO: 2011/203 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 149 A da, 3 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 255,35 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta pýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Þe mo SA ÇI'nýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la - na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/205 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Ka pý lý Kö yü, 104 A da, 54 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ týrý la cak a la nýn 644 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa - nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ya sin SA ÇI'nýn da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la - na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ týrý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u - ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2010/1204 Esas. 27/05/2011 Mahkememizin 12/05/2011 Tarih, 2010/1204 Esas, 2011/837 Karar sayýlý kararý ile Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Ýskenderpaþa Mahallesi/Köyü T.C. Kimlik numaralý Sabahattin ve Selma'dan olma 1977 doðumlu TOLGA RADKAN'ýn kýsýtlandýðý ve kendisinin Babasý SABAHATTÝN RADKAN'ýn VELAYETÝ ALTINA KONULMASINA dair karar verildiði, Ýlan olunur. B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas No:2010/1340 Va si Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 07/06/2011 ta rih, 2010/1340 E sas ve 2011/438 Ka rar sa yý lý ka rar i le Bur sa Ý li, Os man ga zi Ýl çe si, Mak sem Mah., Cilt No: 57, Ha ne No: 294, Bi rey Sý ra No: 6'da nü fu sa ka yýt lý, Meh met ve Ru ki ye'den ol ma, Ýs tan bul 06/06/1918 do ðum lu, T.C. Kim lik Nu ma ra lý ZE LÝ HA HÝK MET ÖZ BÝL GE TMK' nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI NA RAK TMK 419. mad. ge re ðin ce ken di si ne T.C. Kim lik Nu ma ra lý oð lu A LÝ A TÝL LA ÖZ BÝL GE. 07/06/2011 B: DOSYA NO: 2011/206 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Pirinçli Köyü, 150 Ada, 2 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 245,96 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Tahir SAÇI'nýn davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: T. C. SÝNOP ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2008/238 Esas. DAVALI : HÜSEYÝN BASUT Davacý Maliye Hazinesi tarafýndan aleyhinize açýlan Orman (Hazine Veya idarece Açýlan Tapu Ýptal Ýstemli) davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizden ayrýldýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Du ruþ ma Gü nü: 26/07/2011 gü nü sa at: 09:05'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. SÝNCAN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/701 Esas. Davacý ÞÜKRÜ DOÐAN tarafýndan Hasýmsýz olarak mahkememize açýlan Gaipliðe Karar Verilmesi davasýna verilen ara karar gereðince; Çankýrý ili, Kýzýlýrmak ilçesi, Kavlaklý Köyü, Cilt No: 18, Hane No: 7, BSN: 69'da nüfusuna kayýtlý, Fatma Doðan'ýn 1999 yýlýndan bu tarafa gaip olduðu, bu kiþiyi bilen ve tanýyan olup olmadýðýnýn, tanýyan bilen kiþilerin 6 ay içerisinde mahkememize baþvurmalarý, aksi taktirde yukarýda adý geçen Fatma Doðan'ýn GAÝPLÝÐÝNE karar verileceði hususu ilan olunur. 09/06/2011 B: T. C. KARTAL 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E sas No : 2010/492 E sas. GE REK ÇE LÝ KA RAR Ka rar No : 2011/ A çý lan da va nýn KA BU LÜ i le; Af yon ka ra hi sar i li, Si nan pa þa Ýl çe si, Ah met pa þa/di - bek ba þý Ma hal le si CN: 5, HN: 14, BSN: 41'de nü fu sa ka yýt lý TC kim lik nu ma - ra lý Mu rat ve A ti ke'den ol ma Sin can lý- 02/01/1965 do ðum lu Ni ka hi CAN'ýn Ni ka hý o lan is mi nin Ni da yi CAN o la rak DÜ ZEL TÝ LE REK TES CÝ LÝ NE ve yi ne ay ný ha ne de ka yýt lý o lan TC kim lik nu ma ra lý Mu rat CAN'ýn da ba ba ha ne sin de ki Ni ka hi o lan is mi - nin Ni da yi o la rak DÜ ZEL TÝ LE REK TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril miþ tir. 25/05/2011 B: DOS YA NO: 2011/210 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 177 A da, 23 sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu - laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 1219,42 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu - na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa - nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa - zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ha met BÜ TÜN LÜK'ün da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ týrý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u yarýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOS YA NO: 2011/209 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Taþ lý Kö yü, 104 A da, 19 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 5879,01 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u - ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Sü ley man PA DIR'ýn da vet e dil di ði an cak uz laþ - ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u yarýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: DOSYA NO: 2011/182 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Kapýlý Köyü, 104 Ada, 34 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 1625,11 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Abdullah CELEN'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOS YA NO: 2011/183 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Ka pý lý Kö yü, 104 A da, 44 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ka mu laþ týrý la cak a la nýn 2883,64 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u yarýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u - ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ab dur rah man CE LEN'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý - la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka - nu nu 10. mad de si u yarýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: BAKIRKÖY 5. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2007/107 Esas. KARAR NO : 2011/255 ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNACAKLAR: KEMAL SOYSAL, ÖZLEM TÜRKMEN, MUSTAFA SOYSAL, ERDAL TÜRKMEN, AYTEN SOYSAL, NESÝBE OYA SOYSAL, ÞÜKRÜ KIZI YETER AKDAÐ, CEMÝLE AKDAÐ Davacýlar ESMA TAPAN, SEVÝNÇ ÞAVÞAK TÜRKMEN, MUSTAFA TÜRKMEN, EYYÜP TÜRKMEN, YAÞAR TÜRKMEN aleyhine mahkememizde açýlan Ortaklýðýn Giderilmesi davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: 1- Sabit görülen davacýlarýn davasýnýn KABULÜNE, dava konusu Bakýrköy ilçesi Zeytinlik Mahallesinde kain 189 Ada 10 Nolu parsel üzerinde bulunan 10/100 arsa paylý 2 no.lu baðýmsýz bölüm ile 20/100 arsa paylý 3 no.lu baðýmsýz bölümün ayrý ayrý açýk arttýrma sureti ile satýlarak ORTAKLIÐIN GÝDERÝLMESÝNE, satýþ memuru olarak Bakýrköy Nöbetçi Ýcra Müdürlüðünün görevlendirilmesine, 2- Satýþ bedelinin tapudaki hisseler oranýnda taraflara aidiyetine, 3- Satýþ bedeli üzerinden binde 9,9 oranýnda harç alýnmasýna, 4- Peþin alýnan harca göre bakiye 5,30 TL ilam harcýnýn taraflarýn tapu kaydýndaki hisseleri oranýnda taraflara aidiyetine, 5- Davacý tarafýndan yapýlan 927 TL yargýlama giderinin taraflarýn tapu kaydýndaki hisseleri oranýnda taraflara aidiyetine, 6- Taraf vekilleri için AAÜT'ne göre belirlenen 825 TL vekâlet ücretinin tapudaki hisseleri oranýnda taraflara aidiyetine, KEMAL SOYSAL, ÖZLEM TÜRKMEN, MUSTAFA SOYSAL, ERDAL TÜRKMEN, AYTEN SOYSAL, NESÝBE OYA SOYSAL, ÞÜKRÜ KIZI YETER AKDAÐ, CEMÝLE AKDAÐ'a teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 10/05/2011 B: TAZÝYE Kardeþimiz Cuma Bindal'ýn eþi Nilgün Bindal' ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Not: Cuma Bindal Telf: (0 532) Adapazarý Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz, Mehmet Danýþmaz'ýn kardeþi, Muhammed ve Ömer Danýþmaz'ýn aðabeyi, Hasan Hüseyin ve Mustafa Danýþmaz'ýn babasý Ali Danýþmaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý T. C. ÞÝÞLÝ 4. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Sayý : 2009/3 Esas. 08/06/2011 Davacý FATMA TUNCAY ile Davalý ALÝ TUNCAY arasýnda mahkememizde görülmekte olan Boþanma davasý nedeniyle; Mustafa ve Ayþe'den olma, ÝSTANBUL doðumlu T.C kimlik numaralý davalý ALÝ TUNCAY adýna tebligat yapýlamamýþ, yapýlan araþtýrmada adresinin tespit edilemediðinden dava dilekçesinin ve duruþma gününün davalýya ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþmanýn býrakýldýðý günü saat 15:15'de mahkememiz salonunda hazýr bulunmanýz veya kendinizi yetkili bir vekille temsil ettirmeniz, delillerinizi ibraz etmeniz, duruþmaya gelmediðiniz veya mazeret bildirmediðiniz takdirde iþ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde baþlanmak üzere 10 gün içinde cevap vermeniz vermediðiniz takdirde HUMK.'nun 213. maddesi uyarýnca yargýlamanýn yokluðunuzda yapýlacaðý ve hüküm kurulacaðý dava dilekçesinin ve duruþma gününün teblið yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. B: T. C. PENDÝK 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/2790 tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat 10:40-10:45 arasýnda ÇÖZÜM OTOPARKI SABÝHA GÖKÇEN HAVAALANI PENDÝK/ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak % 1 KDV alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , FN 1813 PLAKALI 2008 MODEL RENAULT MEGAN ANAHTAR RUHSAT YOK. MUHT. ÇÝZÝK. B: DOSYA NO: 2011/208 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 245 Ada, 80 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 2121,38 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Þakir CENGÝZ'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOSYA NO: 2011/207 Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca Alkumru Barajý ve HES üretim tesisi yapýmý amacýyla Siirt ili, Þirvan Ýlçesi, Taþlý Köyü, 245 Ada, 55 Parsel sayýlý taþýnmaz hakkýnda kamulaþtýrma kararý alýndýðý, kamulaþtýrýlacak alanýn 738,02 m 2 olduðu, 2942 sayýlý yasanýn 27. maddesi uyarýnca taþýnmaz malýn kamulaþtýrma bedelinin mahkemece tespit olunarak acele kamulaþtýrma kararý alýndýðý, taþýnmazýn idare tarafýndan 2942 sayýlý yasanýn 11. ve 12. maddeleri uyarýnca kýymet takdirinin yapýldýðý ve 8. maddesi uyarýnca pazarlýkla satýn alma için davalý Þükrü CENGÝZ'in davet edildiði ancak uzlaþmanýn saðlanamadýðý, bu nedenle kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile kamulaþtýrýlacak yerin hazine adýna tescili için mahkememizde dava açýlmýþtýr. Kamulaþtýrma kanunu 10. maddesi uyarýnca kamuoyuna ilanen duyrulur. B: DOS YA NO: 2011/204 E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lun ca Al kum ru Ba ra jý ve HES ü re tim te si si ya pý mý a - ma cýy la Si irt i li, Þir van Ýl çe si, Pi rinç li Kö yü, 104 A da, 2 Par sel sa yý lý ta þýn maz hak kýn da ka mu laþ týr ma ka ra rý a lýn dý ðý, ka mu laþ tý rý la cak a la nýn 1619,94 m 2 ol du ðu, 2942 sa yý lý ya - sa nýn 27. mad de si u ya rýn ca ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma be de li nin mah ke me ce tes - pit o lu na rak a ce le ka mu laþ týr ma ka rarý a lýn dý ðý, ta þýn ma zýn i da re ta ra fýn dan 2942 sa yý lý ya sa nýn 11. ve 12. mad de le ri u ya rýn ca kýy met tak di ri nin ya pýl dý ðý ve 8. mad de si u ya rýn ca pa zar lýk la sa týn al ma i çin da va lý Ra ma zan Ö ZE KES'in da vet e dil di ði an cak uz laþ ma nýn sað la na ma dý ðý, bu ne den le ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ka mu laþ tý rý la cak ye rin ha zi ne a dý na tes ci li i çin mah ke me miz de da va a çýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma ka nu nu 10. mad de si u ya rýn ca ka mu o yu na i la nen duy ru lur. B: PENDÝK 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/68 KA RAR NO: 2011/216 Da va cý Bu rak Em re Kuþ taþ ta ra fýn dan da va lý Pen dik Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a - çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn ka bu lü i le; Er zu rum, A zi zi ye Ýl çe si, Sýr lý Kö yü, C: 165, H: 30'da nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Mus ta fa ve Se ma'dan ol ma, 25/06/1989 do ðum ta rih li Bu rak Em re Kuþ taþ'ýn so ya dý nýn T.M.K. 27. mad de si u ya rýn ca MERT o la rak Er zu rum ya zý lý o lan do ðum ye ri nin Üs kü dar o la rak tas hi hen dü zel til me si ne ka rar ve ril di ði i lan o lu nur. Ýþ bu i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la cak týr. 14/06/2011 B: 40454

13 DÝZÝ 13 ZEYNEP ÇAKIR -4- BÝR E ÐÝ TÝM VE TER BÝ YE YU VA SI O LA RAK SA RAY SA RA YIN MAH RE MÝ YET KA Ý DE LE RÝ Oku yu cu ba ðýþ la sýn a ma, di zi ye a týf ta bu lun - ma dan ge çe me ye ce ðim, hat ta bu bö lüm bi raz da a týf lar la þe kil le ne cek. Di zi de a ce mi ca ri ye Hür rem e, Ni gâr Kal fa et me-ya sak de dik - çe, Hür rem, ne bi çim yer bu ra sý o ya sak, bu ya - sak di ye ce vap ve rir, bir de ba na ya sak yok di ye dik le nir di. Ger çek ten de sa ray tam bir di sip lin me - kâ nýy dý. Os man lý Sa ra yý si ya se tin bi rin ci de re ce de - ki þah sý nýn Pa di þah-ý Al-i Os man ýn e viy di ve bu - ra da gayr-ý cid dî ve mah re mi ye te ay ký rý hiç bir þey ka bul gör mez di. Yu ka rý da çok yö nüy le i zah et me - ye ça lýþ tý ðý mýz ha rem, per so ne liy le, teþ ri fat ka i de - le riy le, sa kin le rin ve müs tah dem le ri nin rüt be le riy - le bir as ke rî kýþ la ve ya di sip lin li bir o kul hü vi ye tin - dey di. Hiç kim se bu lun du ðu mev ki den bir yu ka rý ken di is te ðiy le çý ka maz, had di ni a þa maz dý. En alt ka de me de ki bir ca ri ye nin pa di þah da i re si ne gir - mek þöy le dur sun geç ti ði yol da kar þý sý na bi le çý ka - ma dý ðý gi bi, bu gün de bir þir ket yö ne ti ci si nin o fi - si ne, bir müs tah de min sýrf o þir ket te ça lýþ tý ðý i çin e li ni ko lu nu sal la ya rak gi re me di ði ni bi li yo ruz. Sa - ray da i re le rin de, o da la rýn tef ri þa týn dan (en gü zel dö þen miþ ve en ay dýn lýk ve bü yük o la ný va li de sul - ta nýn ki dir) e mir le ri ne ve ri len hiz met kâr sa yý sý ve bað la nan ma aþ lar da hat ta mut fak tan çý kan ye mek tab la la rý na va rýn ca ya ka dar hep rüt be ve mev ki gö - ze ti lir di. Fa kat bu hi ye rar þi nin en al týn da o la na ka - bi li ye te gö re en yük se ðe çýk ma im kâ ný ve ril miþ ti. Ta rih çi Ýl ber Or tay lý, hem yu ka rý da ya zý lan la rýn bir ö ze ti hem de ha re min ger çek yö nü i le il gi li ba ký nýz na sýl bir tes bit te bu lu nu yor; Ha rem i çin ne ya zýl sa boþ, ger çek ler o ka dar il ginç de ðil, her kes e ro tik mu hay yi le si ni ya zýl mýþ gör me yi ter cih e di yor gi bi. Ýn gil te re nin ih ti lâl le ri ma lûm, boy nu vu ru lan kral - la rý ve sa ray ha yat la rý ný ha týr la ya lým, he le Fran sa ma lûm; bu i ki ül ke de ki sa ray lar, eð len ce ve mu a þa - ka da Os man lý Ha re mi yle mu ka ye se ka bul et mez. Ha re mi ko nu e di nen film ler ve ka le me a lý nan ve çok sa tan i kin ci sý nýf ro man lar hep tar týþ ma mey - da na ge tir miþ tir... Halk a ra sýn da að zý ný ya ya ya ya ha rem den bah se den in san la rýn bu ra da ya þa nan çe tin ha ya tý, a ma ay ný za man da bu ra da ki ye te nek li ve ze ki ka dýn la rýn mey da na ge tir dik le ri kül tü rel or ta mý ta ný yýp an la ma dýk la rý ve ta rih te ki bir top lu - lu ðu bi lir bil mez ha fi fe al dýk la rý çok a çýk týr. Ha rem öz gür, eð len ce lik a lan de ðil dir, her þey den ön ce bir ev dir, hiç de ðil se her a i le nin e vi ka dar say gý gös te - ril me si ge re kir de mek te ne ka dar da hak lý dýr. Sa ra ya ge len a ce mi kýz la ra ön ce lik li o la rak Türk çe, son ra sýn da Kur ân-ý Ke rim, di nî bil gi ler, mu si kî, di kiþ-na kýþ ve gü zel sa nat lar öð re ti lir di. An cak bu ders le rin pra tik te ruh in ce li ði ne ve bu - nun dý þa ze ra fet ve ne za ket o la rak yan sý ma sý da a - dab-ý mu a þe ret ka i de le ri ne ri a yet le o lur du. Sul tan Re þad dö ne min de sa ray mu al li me li ði yap mýþ Sa fi - ye Ü nü var Ha ný me fen di nin, va zi fe si ne baþ la mak ü ze re sa ra ya gel di ðin de ken di si ni kar þý la yan lar la il - gi li ilk in ti ba sý sa ray lý la rýn ko nuþ ma la rýn da ve ha - re ket le rin de ki ne za ket ol muþ tur. Dar ül- Mu al li - mat ý bi ti rip ye ni dip lo ma al mýþ bir genç kýz o la rak baþ la dý ðý gö re vin de, ilk mu ha tap ol du ðu sa ray hiz - met li le rin den ha zi ne dar us ta da ki a sa le tin, ken di si ü ze rin de u yan dýr dý ðý te sir ba ký nýz na sýl dýr: Alt mýþ yaþ la rýn da ka dar dý. To puk la rý na ka dar u zun bir en ta ri giy miþ ti. Üs tü ne Sal ta ta bir o lu nan ký sa bir ce ket at mýþ tý. Böy le, a yak ta pür ih ti þam bir Ha ný - me fen di i le kar þý kar þý yay dým. Riþ ki dil Kal fa be ni tak dim et ti. Ba na doð ru i ki a dým at tý ve ga yet müþ - fik bir ses le; -Ký zým de di. Þev ket me ab E fen di miz si - zi, sul ta ne fen di le re ve mek tep za ma ný ge lin ce ye ka dar i ki þeh za de mi ze mu al lim ta yin bu yur du lar. Mü sa it za man la rý nýz da da ar zu e den kal fa la ra din ders le ri ver me ni zi i ra de ey le di ler. O na gö re ça lý þýp, þev ket me ab E fen di mi zin te vec cüh le ri ne maz har ol ma ný zý te men ni e de rim. Se le fi niz Ku r'ân-ý A zi - müþ þan o ku tur ken ba zý hür met siz lik ler de bu lun - muþ, bu yüz den va zi fe si ne son ve ril miþ. Siz i se u - le ma ev lâ dý sý nýz. Bu ci he ti biz den i yi tak dir e der - si niz. Ce nâb-ý Hak mu vaf fa ki yet ih san bu yur sun. -Riþ ki dil Kal fa ya dö ne rek- Kal fa cý ðým mu al li me ha ný mý ken di le ri ne tah sis e di len da i re ye gö tü - rü nüz. Her i ki miz de ha zi ne dar us ta yý se lâm la - ya rak o da yý terk et tik. Tu haf de ðil mi? An cak o za man ra hat bir ne fes a la bil miþ tim. Hiz me ti ne ta yin e di len Pi ya le rü i sim li kal fa nýn; za ma nýn da pa di þah ha rem le rin den bi ri nin hiz - met kâ rý ol du ðu, son ra sýn da i se þeh za de Nec - med din E fen di nin hiz me ti ne ve ril di ði, o nun ö lü - mü ü ze ri ne i se yap tý ðý hiz met le re bir ve fa bor cu o la rak gö re vi ne son ve ril me yip da i re sin de tu tul - du ðu ma i ye tin de i se ü çü a ce mi ol mak ü ze re beþ gö rev li bu lun du ðu bil gi le ri nin yer al dý ðý ha tý ra tý, yu ka rý da an lat tý ðý mýz as ke rî hiz met hi ye rar þi si nin sað la ma sý gi bi dir. Ken di si ne ya pý lan be yan-ý hoþ a me di me ra si min den de çok mem nun ka - lan mu al li me, sa ray lý lar hak kýn da þun la rý söy le - mek ten ken di ni a la ma mýþ týr: Kýz la rýn ter bi ye ve ne za ke ti ni gö rün ce pa þa la rýn, bey le rin ev len me i þin de ne den sa ray dan çý kan ha ným la rý ter cih et - tik le ri ni an la mýþ ve ken di le ri ne hak ver miþ tim. Þeh za de le rin, sul tan la rýn ye tiþ me si ne e mek ve - ren kal fa la rýn, on lar dan bü yük say gý gör dü ðü ne de dik kat çe ken ya zar, sa ray da ki a dab-ý mu a þe re ti i se þöy le sý ra lý yor: El bi se si bu ru þuk, yýr týk, çýp lak a yak hat ta ký sa ço rap la bi le gez mek, þa ma ta lý ak sýr mak, süm kür mek a yýp tý. Ko ri dor da ve bü yük so fa lar da yaþ lý la ra te sa düf e der ler se ya du rup o nun geç me - si ni bek ler ler ve ya hut müs ta vel iþ le ri var sa des - tu run de me den ya ni mü sa ade al ma dan geç - mez ler. Sa ra ya gi riþ ve mi sa fir ka bu lün de i se yaþ mak la fe ra ce ve u zun e tek li el bi se gi yil me si þart ko þul du ðu, ge len mi sa fi rin yaþ mak ve fe - ra ce si nin a ce mi kýz lar ta ra fýn dan a lý nýp ü tü - len dik ten son ra boh ça la nýp, dö nüþ za ma ný ge - ti ri lip on lar ta ra fýn dan giy di ril di ði gi bi bin tür lü teþ ri fat u sû lü ve ri len bil gi ler a ra sýn da dýr. 1 Es ki den be ri sa ray da ter bi ye ol ma yan baþ ka yer de o la maz sö zü nü bo þa çý kart ma yan tür den in ce lik ler dir bun lar. Ýl ber Or tay lý da bu sa ray lý ha ným la rýn halk a ra sýn dan ev len me le ri nin mu - hi te te si ri ni i se þu söz ler le i fa de e di yor;...o tur - du ðu semt te sa ray lý ha ným o la rak bi li nir, gör gü ve dav ra nýþ la rýy la et ra fýn dan say gý gö rür dü. Bir ma hal le de sa ray ter bi ye si al mýþ bir ha ný mýn bu - lun ma sý o ma hal le nin sa ray ter bi ye si ve sa ray Türk çe si ni öð ren me si i çin ye ter liy di. Bu ha - ným la rýn yan la rýn da bu lu nan lar bu gü zel a dab ve er kâ ný ne sil ler bo yu sür dür müþ ler dir. Di zi ye a týf me se le si ni u nut ma dýk. Bu ra ya ka dar ya zý lan lar da za ten di zi de ki i maj la rýn tas hi hi dir. Ya ni ney miþ? Öy le, Sü lü man di - ye or ta lýk lar da do la þan, Süm bül A ða yla yý lý þýk ko nu þan, ar ka daþ la rýy la her da ki ka lâf da la - þýn da o lan tip ler le do lu de ðil miþ sa ray! 1- Os man lý da Ha rem - Prof. Dr. Ah met Ak - gün düz Diziyi izleyenlerin, kafasýný kurcalayan konulardan biri de hanýmlarýn kýyafetleridir. Orada giyilenler daha çok, Rus veya Ýngiliz klâsiklerinin sinemaya uyarlanmýþ filmlerinde gördüðümüz kadýnlarýnkine, ne kadar da benzer. Tesettür denilen þey i- se nerdeyse hiç akla gelmez. Geldiðinde de uydurmadan bir tülle saçýn üstü kapatýlýverir. Olacak o kadar, adý üzerinde dizidir! Osmanlý Harem Teþkilâtý, homojen bir yapýda deðildir. Klâsik dönem tabir edilen ve Kanuni devrini de içine alan 16. yüzyýl Osmanlý Saray yapýsý ile, Meþrûtiyet dönemi protokollerinde, sistemin özü ayný kalmakla beraber, bazý deðiþikliklerin görülmesi tabiîdir. Padiþah portrelerinde gördüðümüz kýyafetler ve baþlýklarýn zaman içindeki deðiþimini gözlemliyoruz. Bu durum saray kadýnlarý için de geçerlidir. Giyilen kýyafet, baþa takýlan hotoz, sýrta alýnan ceket, askerî bir üniforma gibi, bir bakýþta saray kadýnýnýn mevkisini belirlemeye yeter. Teorik olarak, cariyelerin baþý a- çýk gezmesinde þer i bir sakýnca olmasa bile, teamüllerin buna izin vermediði veya baþka bir deyiþle Hürrem in kýzdýðý ayýp listeleri nin çokluðundan bellidir. Yukarýda a- dý geçen muallime hanýmýn tesbitine göre; Sarayda hýrka giymek ayýptýr, içlerine kalýn fanila giyerler. Efendilerinin karþýsýnda hiçbir Çerkez cariyenin hýrka giydiðini görmedim. Saray adatýna çok itina ederler, odalarýnda ne isterse giyinebilirlerdi. Her halde iþin atlanan baþka tarafý da þu olmalýdýr. Günde beþ vakit okunan ezanlarýn, duâlarla, âyet ve hadislerle tezyin edilmiþ odalarýn içinde ö- zellikle Ramazan aylarýnda topluca yapýlan i- badetlerin yaþandýðýný bildiðimiz haremde, padiþahýn ev halkýnýn, Avrupa prensesleri gibi salýnarak gezmedikleri belgeler olmasa da anlaþýlabilir. Belki bugün riayet e- dilmiyor, ama geçmiþte babalarýnýn eve gelmesiyle üstü baþýný toparlayýp, öyle karþýlayan, eðer müsait deðilse odasýna kaçan kýz çocuðunun durumunu bilen bunu da anlar. Fakat son döneme sirayet eden Batý hayranlýðýndan saray kadýnlarý da nasiplenecek, birbirleriyle þýklýk yarýþýna girercesine, alafranga giyinmeye baþlayacaklar, açýk saçla poz verip fotoðraf çektirmekte bir beis görmeyeceklerdir. Devlet siyasetindeki Batýcý- Ýslâmcý tartýþmalarýnýn saray kadýnlarýndaki izdüþümü alaturka -alafranga kýyafet ve hayat tarzýdýr. Pertevniyal Valide Sultan örneðinde olduðu gibi gelenekçi tutumundan taviz vermeyip, alaturka tarzý devam ettirenler olduðu gibi, Paris modasýnýn sýký takipçisi olanlar da vardýr. Özel hayat sýnýrlarý içinde kaldýðý düþünülüp, gevþetilen tesettür kaidelerine riayetin saray dýþýnda eskisi gibi devam ettirildiðini görürüz. Ancak saltanatýn ilgasýyla baþlayan ve genelde büyük Avrupa þehirlerinde devam ettirilen sürgün hayatýnýn hanedan kadýnlarýnýn tesettür anlayýþýný büyük ölçüde erozyona uðrattýðý da bir gerçektir. Bir diðer kafa kurcalayan konu ise, saray kadýnlarýnýn namahrem erkeklerle görüþmelerindeki sýnýrdýr. Osmanlý Sarayý na býrakýn yabancý erkek girmesini, yüksek rütbeli diplomat eþlerinin hanýmlarý bile bin güçlükle izin kopararak, çok merak ettikleri saraylý hanýmlarla görüþme imkâný bulmuþlardýr. Hareme ancak harem aðalarý ve doktorlar girebilir. O da padiþahýn özel iznine tabidir. Padiþah evinin bir gazeteciye açýlmasý ise ancak 1910 yýlýnda gerçekleþmiþtir. Tarihçi Abdurrahman Þeref Bey, haremle ilgili tetkiklerini Topkapý Saray-ý Hümayunu baþlýðý altýnda Tarih-i Osmanî Encümeni dergisinde yayýnlayacak ve kamuoyunu bilgilendirecektir. Görevleri zaten saray muhafýzlýðý olan, harem kadýnlarýnýn sarayýn diðer daireleriyle ve dýþ dünyayla irtibatýný saðlayan harem aðalarýnýn bile, görev mahalleri dýþýnda, asýl harem dairesine girmeleri yasaktýr. Kösem Sultan ýn sert ifadeli bildirisi bunun delilidir; Harem kapýsý önünde oturmaktan baþka iþiniz yoktur. Size tayin olunan harem kapýsý önündeki odalardýr. Eðer harem kapýsýndan içeri izinsiz bir adým girdiðiniz veya yazý gönderdiðiniz iþitilir ise katlolunursunuz. Þayet mühim bir iþ olup tarafýmýza bildirmek icap ederse bir tezkire ile kethuda kadýna ifade edersiz. Ol dahi bize ifade eder. 1 O hal de sa ray ka dýn la rý nýn, sa ra yýn di ðer er - kek per so ne liy le öy le yol lar da ge lip ge çer ken tek lif siz ko nu þa ma dý ðý ný an la mak çok ko lay - dýr. He le he le, me se lâ; Hür rem Sul - tan ýn Þeh za de Mus ta fa yý tut tu ðu i - çin düþ man ke sil di ði Ýb ra him Pa - þa nýn kar þý sý na, Ka nu nî nin ya - nýn da giy di ði ký ya fet le çý ka - ma ya ca ðý i se bes bel li dir. Ye ni lik çi Pa di þah o la rak bi li nen Sul tan Ab dül me - cit le il gi li þu a nek dot, mah re mi yet ka i de - le ri nin na sýl bir ze - ra fet ha lin de te cel li et ti ði ni gös ter mek a çý sýn dan dik kat çe ki ci dir: O ðul la - rýn dan Sul tan Meh met Re þad ýn an ne si o lan ha ný mý Gül ce mal Ka dý ne - fen di nin te da vi si i - çin Vi ya na lý dok tor Schi pitzl i ça ðý rýr pa - di þah. Son ra sý i se dok - to run i fa de siy le þöy le dir; Zat-ý Þa ha ne yi his se di lir de re ce de üz gün gör düm. Re þad E fen di nin va li de si 3. Ka dý ne fen di den ba his le; -Bu ka - dýn ken di si ne kar þý en ha ki kî mu hab - bet duy du ðum ye gâ ne zev cem dir. Bü - tün öm rüm, genç li ðim be ra ber geç ti, kur - ta rýl ma sý i çin ne müm kün se lüt fen ya pýn, tek ri cam te da vi e di yo ruz di ye o nu hýr pa la ma ya lýmde di. Ha re me bir lik te git tik. O da nýn or ta sýn da - ki ya tak ta ci bin li ðin al týn da yü zü þal la ör tü - lü ka dý ne fen di ya tý yor du. Pa di þah o na; - Ra hat sýz lý ðý nýz na sýl e fen dim? di ye sor du. O tat lý, se vim li bir ses le; -Ken di mi i yi his se di yo - rum e fen dim- ce va bý ný ver di. Pa di þa hýn; -Dok to - ru mu ge tir dim, is ti yo rum ki; si zi te da vi et sin, o na nab zý ný zý ve ri niz- sö zü ü ze ri ne; Em re der si niz hi ta - býy la þa lýn al týn dan bir el u zan dý. Ü zü cü has ta lý ðýn bü tün be lir ti le ri ni yan sý tan za yýf lýk gö rü nür ha le gel - miþ ti. Has ta nýn di li ni de gör mem i cap et ti ði ni söy le - dim. Ab dül me cit o nun yü zün de ki ör tü yü ken di si kal dýr dý. Ýþ te o za man öy le gü zel bir ka dýn çeh re si gör düm ki ne ta rif e di le bi lir, ne ha yal e di le bi lir. Bý ra ký nýz ya ban cý er kek le gö rüþ me yi, sa ray ka i de - le ri, pa di þa hýn, ha ným la rý ve kýz la rýy la gö rüþ me si ni bi le res mi ye te da ya nan bir üs lû ba bað la mýþ tý. Bu ger çe ði i se sa ra yýn i çin den bir i sim, 2. Ab dül ha - mid in ký zý Ay þe Os ma noð lu þu söz ler le i fa de e di yor - du; Ha tý ra la rý mýn da ha ön ce ki ký sým la rýn da da i ma ca zip renk le riy le an lat ma ya ça lýþ tý ðým Os man lý Ha re mi nde as lýn da ge rek hü küm dar ge rek se o nun ka dýn la rý i çin bir i ti dal re ji mi hü küm sü rer di. Hü küm dar i le ha rem le ri a ra sýn da çok cid dî ka i de ler i le sý nýr lan mýþ mü na - se bet ler var dý. Dipnot: 1- met sim sir gil.com/ha re ma ga la ri.html 2 - h t t p : / / w w w. r a d i k a l. c o m. t r / h a b e r. p h p? h a b e r n o = ce bo ok.com/no te.php?no te-id= Ye di Ký ta der gi si { DEVAM EDECEK {

14 14 SPOR Y BURSASPOR'DA ÞOK GÖZALTI YÜRÜTÜLEN SORUÞTURMADA KULÜP BAÞKANI ÝBRAHÝM YAZICI ÝLE BÝRÇOK YÖNETÝCÝ GÖZALTINA ALINDI. BURSASPOR ile ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda hakkýnda yakalama kararý çýkarýlan Kulüp Baþkaný Ýbrahim Yazýcý, emniyete geldi. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam ile Bursa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüne gelen Yazýcý, herhangi bir a- çýklama yapmadý. ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasýyla yürütülen soruþturma kapsamýnda, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bursaspor Ýkinci Baþkan Haluk Özkýyýcý, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazýcý, kulüp avukatý Jale Demir ve muhasebeci Sema Çavuþoðlu, dün gözaltýna alýnmýþtý. Bu arada, eski yönetici Osman Çelik hakkýnda da yakalama kararý ve yurt dýþýna çýkýþ yasaðý bulunuyor. Bursaspor ile ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda, Kulüp Baþkaný Ýbrahim Yazýcý ile Hasan Saltan daha sonra gözaltýna alýndý. ESKÝ YÖNETÝCÝYE YAKALAMA EMRÝ Öte yandan Bursaspor ile ilgili yürütülen soruþturma kapsamýnda yeþil-beyazlý kulübün eski yöneticilerinden Mesut Mestan hakkýnda da yakalama emri çýkarýldýðý öðrenildi. Alýnan bilgiye göre, ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasýyla yürütülen soruþturma çerçevesinde, bir dönem Bursaspor Kulübü Futbol Þube Sorumluluðu görevini yürüten, daha sonra yönetim kurulu kararýyla üyelikten ihraç edilen Mesut Mestan hakkýnda da cumhuriyet savcýsý tarafýndan yakalama emri çýkarýldý. Mestan'ýn, þu anda ABD'de bulunduðu bildirildi. Soruþturma kapsamýnda, eski yönetici Osman Çelik hakkýnda da yakalama kararý ve yurt dýþýna çýkýþ yasaðý bulunuyor. Ýspanya'da spor basýný, Galatasaray yönetiminin, Atletico Madridli futbolcular Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ve Tomas Ujfalusi'yi transfer etmek için baþlattýðý görüþmelere geniþ yer ayýrdý. ÝSPANYA'DA çetin pazarlýk ÝSPANYOL BASINI,"FORLAN, REYES VE UJFALUSÝ SADECE BAÞDÖNDÜRÜCÜ BÝR TEKLÝF GELÝRSE GALATASARAY'A GÝDER. OSMANLILAR TEKLÝFÝ YÜKSELTEBÝLÝR" DEDÝ. ÝSPANYOL spor basýný, Galatasaray'ýn, Atletico Madridli futbolcular Diego Forlan, Jose Antonio Reyes ve Tomas Ujfalusi'yi transfer etmek için baþlattýðý görüþmelere geniþ yer ayýrarak, "Sadece baþdöndürücü bir teklif gelirse giderler" yorumunu yaptý. "Galatasaray, Reyes, Forlan ve Ujfalusi'yi götürmek istiyor" baþlýðýný kullanan Marca, "Teklif edilen miktar az. Futbolcular baþdöndürücü bir teklif dýþýnda Türkiye'ye gitmeyecekler" ifadesini kullandý. Galatasaray yönetimi ile yapýlan görüþmelere Atletico Madrid Yönetim Kurulu Baþkaný Miguel Angel Gil'in katýldýðý belirtilerek, "Çýkýþý olan, basit bir operasyon gibi gözükmüyor. Osmanlýlarýn masaya koyduklarý rakam beklentilerden az. Ama ilk engel bu deðil. 3 futbolcudan hiçbiri Türkiye'ye gitmeye hazýr deðil. Her türlü halde müzakereler baþladý ve Galatasaray teklifini yükseltebilir" denildi. REYES'Ý VERMEK ÝSTEMÝYORLAR AS gazetesi, Atletico Madrid'in yeni spor direktörü Jose Luis Perez Caminero'nun "sadece Reyes'e getirilen teklifi geri çevirdiðini", Forlan ve Ujfalusi için de "transfer edilebilir" dediðini yazdý. Caminero'nun Forlan ve Ujfalusi'yi "kariyerinin sonlarýndaki futbolcular" olarak görmesinden dolayý, Galatasaray'dan gelen teklifin onlar tarafýndan daha iyi deðerlendirileceðini düþündüðü bildirildi. Bu arada, Atletico Madrid'in yeni teknik direktörü Gregorio Manzano basýnda yer alan demeçlerinde, gerek Kun gerekse Forlan'ý takýmda görmekten memnun olacaðýný söyledi. RONALDO BUGÜN ÝSTANBUL'DA REAL Madrid in efsanevi ismi Cristiano Ronaldo bugün Beyoðlu Demirören Ýstiklal, Virgin Megastore da sevenleriyle buluþuyor. 18 Haziran tarihine kadar, Virgin Megastore da 250 TL ve üzeri alýþveriþ yapan herkese Ronaldo formasý hediye edilecek. Bugün saat 16.00'da yapýlacak organizasyonda dileyenler, hediye formalarýna Ronaldo dan imza almak için Virgin Megastore a gelebilecekler. F.Bahçe Diarra'nýn peþinde REAL MADRÝD 25 MÝLYON AVRO BONSERVÝS BEDELÝ ÝSTÝYOR. ÝSPANYOL spor gazetesi Marca, Real Madrid'in Fransýz orta saha oyuncusu Lass Diarra'yý isteyenler arasýnda Fenerbahçe, Juventus ve Ýngiliz kulüplerinin olduðunu yazdý. Lass'ýn geleceðinin bulanýk olduðunu ve Real Madrid'in de kararsýz olduðunu savunan Ýspanyol gazetesi, futbolcu ve kulüp arasýnda son dönemlerde bir gerginlik olduðunu savundu. Lass'ýn menajeri John Williams, "Lass tatilde ve Madridli yöneticilerden saklanmýyor. Futbolcu, kulübüne saygý gösteriyor ve hiçbir gerginliðe yolaçmak istemiyor" dedi. Real Madrid'in 25 milyon avro bonservis bedeli istediði Lass i- çin bu zamana kadar Fenerbahçe, Juventus ve Ýngiliz kulüplerinden teklif aldýðý ileri sürülürken, Ýspanyol kulübünün sadece futbolcunun gitmek istemesi halinde bu teklifleri deðerlendireceði belirtildi. 26 yaþýndaki Lass'ýn mevcut durumda gelecek sezon Mourinho'nun yönetiminde Real Madrid'te kalma ihtimalinin daha yüksek olduðu kaydedildi.

15 Y SPOR 15 Wimbledon partisine Ýstanbul damgasý ÝNGÝLTERE'NÝN baþkenti Londra'da düzenlenen, ''Wimbledon Partisi''ne Ýstanbul damgasýný vurdu. Sir Richard Branson'un ev sahipliði yaptýðý partide, 3 yýl WTA Turnuvasý'ný düzenleyecek Ýstanbul tanýtýldý. Spor, sanat ve iþ dünyasýndan çok sayýda kiþinin katýldýðý etkinlikte, Türkiye'den de yaklaþýk 100 kiþilik bir davetli grubu hazýr bulundu. Dünya klasmanýnda ilk sýrada yer alan Caroline Wozniacki'nin yaný sýra Serena Williams, Maria Sharapova, Jelena Jankovic, Ana Ivanovic ve milli tenisçi Ýpek Þenoðlu'nun da aralarýnda yer aldýðý çok sayýda tenisçinin yer aldýðý gecede, Ýstanbul fotoðraflarýnýn bulunduðu özel köþe davetlilerin yoðun ilgisini çekti. Tenis Federasyonu Baþkaný Ayda Uluç, organizasyonun temasýnýn Ýstanbul olduðunu belirterek, ''Bin kiþiye yakýn davetli var. Ýlk defa böyle bir þey oluyor. Genelde bu parti yapýlýyor ama bir temasý olmuyor. Biz bunu öneri olarak getirdik ve Ýstanbul'u tanýtalým istedik'' diye konuþtu. WTA Championship'in Türkiye için çok prestijli bir turnuva olacaðýný ifade eden U- luç, ''Baþkanlýðým döneminde bu turnuvanýn Türkiye'de olmasýndan ben ve arkadaþlarým çok mutluyuz. 4-5 aylýk bir zaman kaldý. Güzel Ýstanbul'umuzda dünyanýn en iyi 8 kadýn tenisçisini göreceðiz. Her gün çalýþýyoruz'' dedi. Uluç, Ýstanbul'un 3 yýl ev sahipliði yapacaðý WTA Turnuvasý'nda Türk sporcularýn mücadele etme þansýyla ilgili soruya ise, ''Çok zor ama keþke olsa. Hayýr demek de istemiyorum. Biraz zor. Çünkü WTA Turnuvasý'nda mücadele etmek i- çin 52 hafta turnuvalara katýlmak ve iyi dereceler almak lazým. Belki 3 yýl içinde olmaz ama ilerleyen zamanlarda olur diye düþünüyorum'' cevabýný verdi. Genel Müdür Yunus Akgül, yapýlacak seçmeler sonrasýnda millî takýmý belirleyeceklerini ve turnuvalara göndereceklerini söyledi. SANAL ÂLEMÝN millî takýmý geliyor GENÇLÝK VE SPOR GENEL MÜDÜRÜ YUNUS AKGÜL, ''YAPACAÐIMIZ SEÇMELER SONRASINDA MÝLLÝ TAKIMI BELÝRLEYEREK, TURNUVALARA GÖNDERECEÐÝZ'' DEDÝ. DÜNYADA gençlerin sanal oyunlara olan ilgisi her geçen gün artarken, Türkiye de kurduðu Dijital Oyunlar Federasyonu ile bu akýma ilgisiz kalmadý. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü (GSGM) bünyesinde kurulan yeni federasyon, bilgisayar oyunlarý üzerine yoðunlaþacak ve kurulacak milli takýmlarla dünya genelinde düzenlenen çeþitli turnuvalara katýlacak. Federasyon ayrýca Türkiye'ye gelecek oyun kategorilerini inceleyecek ve internet kafelerle ilgili çeþitli çalýþmalarda da bulunacak. SAHÝP ÇIKACAÐIZ Akgül, Merkez Danýþma Kurulu toplantýsýnda adaylar arasýndan baþkan seçeceklerini ve baþkanýn belirlenmesinin ardýndan çalýþmalarýna hýz vereceklerini belirterek, ''Yeni federasyon özerk olmayan, kurumumuza baðýlý bir federasyon. Dijital o- yunlar, yani televizyon, bilgisayar ve play-station gibi platformlardan oynanan oyunlar var. Bu ÇOCUKLAR KORUNACAK YURT dýþýndan gelen oyunlarla ilgili de denetimlerde bulunacaklarýný kaydeden Akgül, þöyle devam etti: ''Oyunlarýn üzerine konulacak uyarý yazýlarýyla, oyunun kaç yaþýndaki çocuklara hitap ettiðini aileler görebilecek. Örneðin alacaklarý oyunun 35 yaþ grubuna mý 18 yaþýndan büyüklere mi hitap ettiðini rahatlýkla bilecekler. Çocuklarýn ve gençlerin, yanlýþ yerlere yönlenmesini engellemeye çalýþacaðýz. Tesislerin de kendilerine çeki düzen verme zorunluluðunu getireceðiz.'' oyunlarla ilgili olarak birçok ülke milli takýmlar oluþturuyor. Bu o- yunlar için dünyada çok büyük organizasyonlar yapýlýyor. Bu ay içinde Güney Kore'de 3 bin kiþilik bir organizasyon yapýlacak. Örneðin 'Age OF Empires' adlý strateji oyununun turnuvasý yapýlýyor ve bu organizasyona ülkeler milli takýmlarýný gönderiyor. Bizim ülkemizde ise bir firma sponsor olursa çocuklarýmýz gidebiliyor, aksi halde gidemiyor. Biz bu çocuklara sahip çýkacaðýz'' diye konuþtu. ÝNTERNET CAFELERE YILDIZ Antrenör kriterlerini henüz belirlemediklerini, ancak baþkanlýk seçimi sonrasýnda bu konuya aðýrlýk vereceklerini vurgulayan Yunus Akgül, ''Biz kontrol mekanizmasý deðiliz ama internet kafelere de yýldýz vereceðiz. Kafamýzda öyle bir plan var. Bir yýldýzýn, iki yýldýzýn kriteri nedir? Aileler, verilecek yýldýzlar sonrasýnda çocuklarýný nasýl bir tesise býraktýklarýný bilecekler ve ona göre yönlendirme yapacaklar. Kafelerin de kendilerine çeki düzen vermelerini saðlayacaðýz. Aileler artýk çocuklarýný güvenli bir tesise emanet edebilecek'' dedi.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Susuz ülkelere römorkörlerle kutuplardan buzdaðý çekme denemelerine ilk olarak 2012 ya da 2013 yýlýnda baþlanacak.... FOTOÐRAF: CÝHAN Suyu olmayan ülkelere buz gibi dað KU ZEY KUT BU'NDAN DEV BUZ DAÐ LA RI NI RÖ MOR KÖR LE ÇEK - ME YÝ PLAN LA YAN 70 YA ÞIN DA KÝ MO U GÝN, BU YOL LA MÝL YON - LAR CA ÝN SA NI SU SUZ LUK TAN KUR TAR MA YI HE DEF LÝ YOR. SU U DÝ A ra bis tan ýn, su ih ti ya cý na çö - züm bul ma sý i çin 1970 ler de gö rev len - dir di ði ün lü Fran sýz mü hen dis Ge or ges Mo u gin, 35 yý lý aþ kýn bir ça lýþ ma nýn ar - dýn dan pro je si ni ta mam la dý. Ku zey Kut - bu ndan dev buz dað la rý ný (ays berg) rö - mor kör le çek me yi plan la yan 70 ya þýn da - ki Mo u gin, bu yol la mil yon lar ca in sa ný su suz luk tan kur tar ma yý a maç lý yor. Dün ya da yak la þýk 1,1 mil yar in san, te - miz iç me su yu bul mak ta zor la ný yor. Ma vi ve ye þi lin ya ný sý ra ge nel lik le be yaz renk o lan buz dað la rý nýn gü neþ li ha va lar - da e ri yen ký sým la rý, yü zey de göl cük ler mey da na ge ti ri yor. Bu göl cük ler de, i çi le - bi lir tat lý su lar bi ri ki yor. Mo u gin, su sý - kýn tý sý çe ken ül ke le re Ku zey Kut bu ndan tat lý su u laþ týr ma yý he def li yor. Don muþ hal de ki mil yar lar ca ga lon kul la ný la bi lir te miz su yun, e ri ye rek tuz lu su ya ka rýþ tý - ðý ný ve he ba ol du ðu nu sa vu nan Mo u gin ve e ki bi, ays berg le ri çek me nin yo lu nu bul duk la rý ný be lir ti yor. 3 bo yut lu tek no - lo ji, uy du ve ri le ri ve a kýn tý ha re ket le ri bil gi le ri ni kul la nan Fran sýz mü hen dis, ays ber gi çev re sin den sa ran dev bir ke - mer ve a þa ðý doð ru i nen bü yük e tek ta - sar la dý. 160 met re ye ka dar de rin li ðe i ne - bi len e te ði ve ke me ri güç lü bir rö mor - kör çe ke cek. Bu sa ye de a ðýr lýk la rý 100 mil yon to na u la þan buz dað la rý u zun me sa fe le re ta þý na bi le cek. E tek sa ye sin de buz da ðý ný ku þa tan so ðuk su ko ru na bi le - cek. Buz da ðý, ta þý ma sü re si bo yun ca hýz - lý bir e ri me ye ma ruz kal ma ya cak. Fran - sýz di zayn fir ma sý Das sa ult Systè mes i le Ge or ges Mo u gin in ça lýþ ma la rý kap sa - mýn da, dev buz dað la rý nýn bü yük rö mor - kör ler le çe kil me si ni gös te ren a ni mas - yon lar ha zýr lan dý. Ays berg le ri yüz dür me de ne me le ri ne ilk o la rak 2012 ya da 2013 te baþ la na cak. Ýstanbul / cihan Mad de yi 10 mil yon kez kü çült tü ler TÜRK a raþ týr ma cý lar, Bil kent Ü ni - ver si te si Yer leþ ke sin de ki U lu sal Na no - tek no lo ji A raþ týr ma Mer ke zi nde (U - NAM) mad de yi on mil yon kez kü çül - ten yön te mi ge liþ ti re rek, dün ya nýn çev re si ni do la þa cak bin ler ce ki lo met re u zun luk ta na no tel ler ü ret ti. Kü çül - dük çe renk de ðiþ ti ren dün ya nýn en u - zun ve en in ce ya rý i let ken tel le ri ni ü re - ten Türk a raþ týr ma cý la rýn ça lýþ ma sý dün ya bi lim dün ya sýn da bir ilk ol ma ö - zel li ði ta þý yor. Ün lü bi lim der gi si Na - tu re Ma te ri al ýn Tem muz sa yý sý nýn ka pa ðýn dan bi lim dün ya sý na du yu - ru la cak o lan Ba yýn dýr A raþ týr ma Gru bu nun bu ça lýþ ma sý nýn, Gu i ness Re kor lar Ki ta bý na gir me si i çin ha zýr - lýk ya pý lý yor. Ça lýþ ma, bi lim dün ya sýn - da yep ye ni na no ya pý la rýn ü re til me si ne im kân sað la ya cak. An ka ra / a a Ýn san sýz a ra ba yý bir Türk ya pa cak ABD DE, ya pay ze kâ ü ze ri ne ça lý - þan dok to ra öð ren ci si Meh met Ke mal Ko ca maz, e ki biy le, ABD Sa vun ma Ba - kan lý ðý nýn (Pen ta gon) in san sýz yer ta þýt - la rý ya rýþ ma sýn da bi rin ci o la rak, bu a lan - da ge le ce ðin bi lim a dam la rýn dan bi ri o - la ca ðý ný þim di den is pat la dý. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý bur suy la ABD ye gel dik ten son ra ken di ni ya pay ze kâ o luþ tur ma ya a da yan Ko ca maz ýn yýl dý zý, bu a lan da ö - nem li öl çü de par lý yor. Dok to ra e ði ti mi ni yap tý ðý De la wa re Ü ni ver si te si nin 4 ki þi - lik in san sýz ro bot pro je sin de, ro bo tun ya pay ze kâ sý ü ze ri ne ça lý þan Ko ca - maz, e ki biy le bir lik te, yol da çiz gi le rin dý þý na çýk ma dan, tüm sek, vi raj ve en - gel le ri ta ný ya rak gi de bi len ve hýz lý ma - nev ra ya pan ro bot ge liþ tir di. Ko ca - maz a gö re, bu a la na ye ter li fon saðlan ma ya de vam e dil me si ha lin de, ge le - cek yýl i çin de ro bot as ker ler ve in san sýz gi de bi len yer ta þýt la rý gör mek müm kün o la bi le cek. Was hing ton / a a Çay iç mek mik rop tan ko ru yor A ME RÝ KA LI bi lim a dam la rýn ca ya pý - lan bir a raþ týr ma ya gö re çay da ki L-the - a ni ne mad de si, vü cu dun ba ðý þýk lýk sis - te mi i çin ge rek li sa vun ma hüc re le ri nin sa yý sý ný art tý rý yor. A raþ týr ma kap sa mýn - da 11 ki þi lik bir gru ba gün de beþ bar dak çay, 10 ki þi ye i se beþ fin can kah ve i çi ril - di. Ar dýn dan de nek le rin kan ör nek le ri a - lýn dý. Bu kan ör nek le ri ne la ba ra tu var da E-co li bak te ri si bu laþ tý rýl dý. Çay i çen le rin ka nýn da beþ kat da ha faz la sa vun ma hüc re si ü re til di ði tes pit e dil di. Havalarýn serin ve yaðýþlý olmasýndan arýlar çalýþamadý. Arýlar çalýþamayýnca rekolte azaldý ÇÝ ÇEK LEN ME dö ne min de ha va la rýn se rin ve ya ðýþ lý ol ma sý ne de - niy le a rý fa a li yet le ri nin is te ni len dü zey de ger çek leþ me me si nin, ki - raz da döl len me yi o lum suz et ki le di ði, bu nun so nu cun da da re - kol te nin ya rý ya rý ya dü þe ce ði bil di ril di. A la ra Fi dan Ü re tim ve Pa - zar la ma Sa na yi Ti ca ret A.Þ nin üst yö ne ti ci si (CE O) Ya vuz Ta - ner, bu yýl ilk ba ha rýn se rin ve ya ðýþ lý geç ti ði ni, döl len me de ve ve - rim de ö nem li rol üs te le nen a rý la rýn ça lýþ ma im kâ ný bu la ma dý ðý ný vur gu la dý. Ta ner, þöy le ko nuþ tu: Çi çek aç týk tan son ra 24 sa at gi - bi ký sa sü re de döl len me nin ol ma sý ge re ki yor. Bu yýl a rý lar, ça lý þa - bi le cek le ri 24 ya da 48 sa at lik bir dö nem bu la ma dý. Bursa / aa Program, Arnavutköy ilçesindeki Taþoluk Yeþil Cami 'de yapýlacak. Yeþil Camii Kur ân Kursu 50 yaþýnda ÝS TAN BUL UN ö nem li Kur ân Kurs la rýn dan o lan ve ye tiþ tir - di ði bin ler ce ha fýz la a dý ný du yu ran Ye þil Ca mii Kur ân Kur su ku ru lu þu nun 50 in ci yý lý ný bü yük bir et kin lik le kut la ya cak. Bay ram pa þa Ye þil Ca mi Kur an Kur su, 50 yýl dýr e ði tim ve öð re tim fa a li yet le ri ni ke sin ti siz o la rak sür dü rü yor. Kur su - nun 50 in ci yýl et kin lik le ri mü na se be tiy le Ar na vut köy il çe - sinde bu lu nan Ta þo luk Ye þil Ca mi i nde bir tö ren ter tip e di - le cek. 19 Ha zi ran Pa zar gü nü sa at de hal ka a çýk o la rak ya pý la cak tö re ne is te yen ka tý la bi le cek. Ýstanbul / Yeni Asya

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Anayasa tamamen deðiþmeden yetki gasbý bitmez

Anayasa tamamen deðiþmeden yetki gasbý bitmez SiyahMaviKýrmýzýSarý SBS açýklandý, sýra tercihlerde/ 3 TE Emlâk piyasasýnda hareket yok/ 11 DE Memur adaylarý zorlu virajda/ 6 DA Ýpek üreticiliði de tarih olmasýn / 20 DE SBS birincisi Antalya dan Mus

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı