SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu

2

3

4 Bunlar Biliyor Muydunuz? Alo SU 185 hatt n n, haftan n 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdi ini ve bu servisi kulanarak telefonun tufllar yla ar za-flikayet-kaçak su bildirimi, su birim fiyat ö renme, abonelik ifllemleri hakk nda bilgi al nabildi ini, Kocaeli de 450 noktadan numune al narak, flebeke suyunun her ay, SU nun labaratuvarlar nda analiz edildi ini, Kocaeli de musluklardan akan suyun Dünya Sa l k Teflkilat (WHO) ve TS 266 kriterlerinde bir kaliteye sahip oldu unu ve bu suyun gönül rahatl yla içilebildi ini, biliyor muydunuz?

5 SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu su Genel Müdürlü ü Tel: (pbx) Fax:

6 Çal flmadan, ö renmeden, yorulmadan rahat yaflaman n yollar n aramay al flkanl k haline getirmifl milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

7 çindekiler KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANI NIN TAKD M YAZISI... 2 GENEL MÜDÜR SUNUfiU... 3 M SYON VE V ZYON... 5 I - GENEL B LG LER... 7 A - YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 B - DAREYE L fik N B LG LER F Z KSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR NSAN KAYNAKLARI SUNULAN H ZMETLER çmesuyu Temini At ksular n Uzaklaflt r lmas YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM II - FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A - MAL B LG LER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMALAR D ER HUSUSLAR B - PERFORMANS B LG LER FAAL YET VE PROJE B LG LER Yat r m Projeleri çmesuyu, Kanalizasyon ve Ya mursuyu Altyap Yat r mlar Dere Islah Yat r mlar Köylerdeki Altyap Yat r mlar Kurum Ekiplerince Gerçeklefltirilen Altyap Çal flmalar Kamulaflt rma Çal flmalar D ER HUSUSLAR Sat n Alma Bilgileri Malzeme kmal Abonelik Hizmetleri Halkla liflkiler ve Kültürel Faaliyetler... 90

8 2 Kocaeli'de modern bir kent oluflturma gayretiyle ç kt m z yolda büyük bir h zla ilerliyoruz. Bugün, 'Küresel Is nma', ' klim De ifliklikleri' ve bunlar n sonucunda insanl k için hayati öneme sahip bir kaynak olan suyun, yerküremizde günden güne azalmas, dünyan n en önemli gündemini oluflturuyor. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve SU olarak, suyun dünyada ve ülkemizdeki önemiyle birlikte sorumlulu umuzun büyüklü ünü biliyor, tüm projelerimizi bu titizlikle gerçeklefltiriyoruz. Çal flmalar n, halk m z n ihtiyaçlar do rultusunda en iyi flekilde planlayarak hayata geçiren kuruluflumuz SU, genifl sorumluluk alan içinde Kocaeli'mizin tüm ilçelerine, beldelerine, köylerine, k sacas en uç noktalar na kadar ulafl yor. SU'nun bütün bu özverili çal flmalar, Kocaeli'nin gelece inde önemli bir mihenk tafl olmaya aday. Çünkü hizmetin ve kalitenin ön planda oldu u tüm bu projeler, en az 50 y l sonras n düflünecek flekilde tasarlan yor. Her aflamada, iflin özelli ine göre, en kaliteli malzemenin kullan lmas ve yap lacak olan iflin en iyi flekilde yap lmas sa lan yor. Uygar ve modern bir kent olarak, gelecek kuflaklara su gibi de erli bir miras b rakma misyonunu üstleniyor, yat r m programlar m zla da daha sa l kl bir suyu, daha sa l kl bir çevrede kullanmay hedefliyoruz. Körfezimize yeniden hayat kazand rma azmiyle kurdu umuz ar tma tesisleri sayesinde, körfezi at ksulardan ar tarak kirlenmesinin önüne geçiyor, y llar sonra körfez sular nda tekrar kulaç atabiliyor, gönül rahatl yla yüzülebiliyoruz. Derelerin slah, içmesuyu ve kanalizasyon flebekelerinin yenilenmesi ve daha pek çok hizmetimizle dünya standartlar n aflmay hedefliyoruz. Havas, suyu, yeflili, mavisi, tüm zenginlikleri ve do al kaynaklar yla Kocaeli'mizi gelecek nesillere p r l p r l teslim etmek, bugün üstlendi imiz en büyük sorumluluk, en önemli görev

9 3 Yaflam için Su hayat n temel kayna d r. Su Olmay nca Hayat Olmuyor. Son derece önemli olan bu kayna, SU Genel Müdürlü ü olarak yaklafl k insana sa l kl ve kaliteli bir flekilde götürmeye çal fl yoruz. Bununla beraber, oluflan at ksuyu çevremize, Körfeze zarar vermeyecek flekilde ar tarak do aya veriyoruz. Biz, vatandafllar m zla bu maddenin k ymetini bilerek paylaflal m istiyoruz. Sorumluluk alan geniflleyen SU, Kocaeli'nin il s n rlar n kapsayan bir çal flma içerisindedir say l kanunla Kocaeli Büyükflehir s n rlar n n il mülki s n rlar haline gelmesi ile birlikte ülkemizde efline rastlan lmayacak büyük de iflim ve dönüflüm gerçekleflmifltir. Bu büyüme ve de iflimde en büyük yükü SU Genel Müdürlü ü üzerine alm fl, yo un ve etkili çal flma içerisinde aboneye müflteri odakl hizmet anlay fl ile gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat süreyle il genelinde tüm nüfusa hizmet verir hale gelmifltir. Sa l ks z, eskiyen ve yetersiz olan yüzlerce kilometrelik içme suyu hatt çok h zl bir flekilde de ifltirilmifl, içme suyu flebekesi olmayan yerlere flebeke hatlar döflenmifltir. Dere slah çal flmalar yap lm fl ve 8 adet at ksu ar tma tesisi ile Körfez at ksulardan ar nd r lm flt r. Tüm bu çal flmalar SU'yu devlefltirmifltir. K sa sürede iflletmeye aç lan yat r mlarla yerinde ve h zl hizmete dönüflen çal flmalar kuruma ve Kocaeli'ne tasarruf sa layacakt r. Gerçeklefltirdi imiz yat r m ataklar ile içmesuyu, kanalizasyon, ya mursuyu flebeke çal flmalar ve dere slahlar ve planlad m z dört yeni ar tma tesisi yat r mlar ile SU, Kocaeli'nde su üzerine yaz yazacakt r. Bütün bu u rafl lar m z; Kocaeli'yi, yaflam kalitesiyle imrenilecek, yaflamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tan nan bir körfez flehrine dönüfltürmek içindir.

10 Misyonumuz; çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlar n optimum maliyet ve en yüksek kullan c tatmini sa layarak da tmak, at ksu ve ya mur sular n toplamak ve boflaltmak, Körfezin ve kentimizin su kaynaklar n n, göl ve akarsu k y lar n n at ksularla kirletilmesini önlemek, bunlar için gerekli ar tma tesisleri yapmak veya yapt rmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi korumakt r. Vizyonumuz; Kentimizde her zaman yüksek kalitede ve kesintisiz su ve at ksu hizmeti gerçeklefltiren, nitelikli ve uzun ömürlü yat r m sa lamay amaçlayan, dinamik, güvenilir, kendini gelifltiren ve çevreyi korumay ilke edinmifl bir kurum olmakt r. 5

11

12 I - GENEL B LG LER

13

14 A - YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR

15 10 SU Genel Müdürlü ü, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanlar devralmak ve bir elden iflletmek, 2560 say l Kanunda say lan görevleri yerine getirmek üzere kurulmufltur. Bu idare, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ne ba l müstakil bütçeli, kamu tüzel kiflili ine haiz bir kurulufltur. Bu idare k saca ( SU) rumuzu ile adland r l r. SU Genel Müdürlü ü, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'ne ba l olarak, 2560 say l kurulufl kanununda belirtilen su ve kanalizasyon ifllerini sorumluluk s n rlar nda yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluflan organlar ile yönetilir. Büyükflehir Belediyesi s n rlar d fl nda kalan fakat flehrin yararland su kaynaklar n n korunmas na iliflkin hizmetler de SU taraf ndan yerine getirilir. SU'nun bütçesi analitik bütçe esaslar na göre haz rlan r. Mali y l bütçesi, takip eden 2 y l n gelir ve gider tahminleri ile birlikte de erlendirilir. Genel Müdürlükçe haz rlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul karar ile yürürlü e girer Say l Kanunun 2. maddesine göre SU'nun görev ve yetkileri flunlard r: a) çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlar n n her türlü yeralt ve yer üstü kaynaklar ndan sa lanmas ve ihtiyaç sahiplerine da t lmas için; kaynaklardan abonelere ulafl ncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yapt rmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanlar devral p iflletmek ve bunlar n bak m ve onar m n yapmak, yapt rmak ve gerekli yenilemelere giriflmek, b) Kullan lm fl sular ile ya fl sular n n toplanmas, yerleflim yerlerinden uzaklaflt r lmas ve zarars z bir biçimde boflaltma yerine ulaflt r lmas veya bu sulardan yeniden yararlan lmas için abonelerden bafllanarak bu sular n toplanacaklar veya b rak lacaklar noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yapt rmak; gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanlar devral p iflletmek ve bunlar n bak m ve onar m n yapmak, yapt rmak ve gerekli yenilemelere giriflmek, c) Bölge içindeki su kaynaklar n n, deniz, göl, akarsu k y lar n n ve yeralt sular n n kullan lm fl sularla ve endüstri art klar ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sular n kayb na veya azalmas na yol açacak tesis kurulmas n ve bu tür faaliyetlerde bulunulmas n önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alan içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü tafl n r ve tafl nmaz mal sat n almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmam fl araç ve gereçleri satmak, SK 'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu veya özel kurulufllarla ortak olarak kurmak ve iflletmek, bu maksatla kurulmufl veya kurulmakta olan tesislere ifltirak etmek, f) Kurulufl amac na dönük çal flmalar n gerekli k lmas halinde her türlü tafl nmaz mal kamulaflt rmak veya üzerinde kullanma haklar tesis etmek Faaliyet Raporu

16 B - DAREYE L fik N B LG LER

17 F Z KSEL YAPI 5216 Say l Kanun ile Kocaeli Büyükflehir Belediyesi s n rlar Kocaeli l Mülki S n rlar haline gelerek ülkemizde efline rastlan lmayacak büyük bir de iflim ve dönüflüm gerçekleflmifltir. Bu büyüme ve de iflimde en büyük yükü SU Genel Müdürlü ü üzerine alm fl, yo un ve etkili bir çal flma içerisinde abone odakl hizmet anlay fl ile gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat sürekli hizmet vermektedir. Bugün, 23 belediyenin, çok say da su birli inin ve köy hizmetlerine ait su ve kanalizasyon birimlerinin hizmet alan na dahil olmas ile SU'nun abone say s 2 kat ndan fazla artarak 'ye ulaflm flt r. Hizmet alan 50 kat na ç km fl ve ayn zamanda personel say s %70 oran nda artm flt r. Bugün SU, sadece Saraybahçe ve Bekirpafla bölgeleri ve baz belde merkezlerini de il 45 belediyeyi içine alan, tüm Kocaeli iline hizmet sunan bir kurum haline gelmifltir. Hizmet alan, zmit Merkez, Gebze, Körfez, Köseköy, Bahçecik, Derince, Karamürsel, Gölcük, Kand ra, olmak üzere toplam 9 bölgeye ayr lm fl ve merkez hariç her bölgede flube müdürlükleri oluflturulmufltur. Ayn zamanda hizmet verdi i köy say s da artm fl bulunmaktad r. Toplam 243 köyün 116 tanesinin içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri köy muhtarl klar yla gerçeklefltirilen protokollerle devral nm fl ve di erlerinin de devir çal flmalar devam etmektedir YILLARA GÖRE ABONE SAYISI YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISI ÖRGÜT YAPISI SU Genel Müdürlü ü daresi, Genel Müdür Genel Müdür Yard mc lar I.Hukuk Müflavirli i Sivil Savunma Uzmanl Teftifl Kurulu Baflkanl Özel Kalem Müdürlü ü APK Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Baflkanl Abone flleri Daire Baflkanl Mali Hizmetler Daire Baflkanl çmesuyu Daire Baflkanl Kanalizasyon Daire Baflkanl Elektrik Makine ve Malzeme kmal Daire Baflkanl Planlama ve Yat r m nflaat Daire Baflkanl Bilgi fllem Daire Baflkanl Ar tma Tesisleri Daire Baflkanl Projeler Daire Baflkanl Çevre Koruma Daire Baflkanl Emlak ve stimlak Daire Baflkanl fiube Müdürlükleri ile bunlara ba l alt kademe birimlerinden teflekkül eder. Toplam 12 daire baflkanl görevlidir. Sorumluluk alan bölgelere ayr lan SU Genel Müdürlü ü'nün taflra teflkilat yap land rmas içerisinde bölgelerde kurulan flube müdürlükleri de yer almaktad r. Kocaeli Büyükflehir Belediye Meclisi, SU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 Say l Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder. Büyükflehir Belediye Baflkan Yönetim Kurulunun baflkan d r. Belediye Baflkan n n bulunmamas halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna baflkanl k eder. Yönetim Kurulu 2560 say l Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder say l Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 5355 say l Mahalli dare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci maddelerine dayan larak düzenlenen Belediye ve Ba l Kurulufllar le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na liflkin Esaslar a göre 2006 y l nda Genel Müdürlü ümüzde norm kadro çal flmalar düzenlenmifltir. Bu esaslar n amac ; kamu kaynaklar n n etkili ve verimli kullan lmas, yerel hizmetlerin dengeli da l m n n temin edilmesi, kurumlar taraf ndan sunulan hizmetlerde kalitenin art r lmas, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve say da personel istihdam n n sa lanmas d r. Bu amaca uygun olarak afla daki tablolarda gösterildi i üzere Kurumumuzda norm kadrolar oluflturulmufltur H ZMET SAHASI : km 2 H ZMET VERD MEVCUT NÜFUS : H ZMET VERD BELED YE SAYISI : 45 H ZMET VERD KÖY VE MAHALLE SAYISI : Faaliyet Raporu

18 Norm kadrolar belirlendikten sonra kurumun tüm birimlerinin yetki ve sorumluluklar n belirten Kurulufl ve Yönetimine Dair Teflkilat Yönetmeli imiz yeniden düzenlenerek tarihinde 3. Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda onaylanm fl ve tarihinde Kocaeli Gazetesinde yay nlanarak yürürlü e girmifltir. ORGAN ZASYON fiemasi GENEL KURUL DENETÇ LER YÖNET M KURULU GENEL MÜDÜR 1.HUKUK MÜfiAV R HUKUK MÜfiAV R S V L SAVUNMA UZMANI TEFT fi KURULU BAfiKANI ÖZEL KALEM fib.md. APK fib.md. GENEL MÜDÜR YRD. TEKN K YATIRIMLAR GENEL MÜDÜR YRD. TEKN K filetmeler GENEL MÜDÜR YRD. MAL GENEL MÜDÜR YRD. DAR PROJELER DA RE. BfiK. PLN. YTR. ve Nfi. DA RE. BfiK. EMLAK ve ST MLAK DA. BfiK. ÇME SUYU DA. BfiK. KANAL ZASON DA. BfiK. MAL H ZMETLER DA. BfiK. ABONE filer DA. BfiK. ELK. MAK. ve MALZ. KML. DA. BfiK. NSAN KAY. ve DES. H Z. DA. BfiK. B LG filem DA. BfiK. ÇEVRE KORUMA DA. BfiK. ARITMA TES SLER DA. BfiK. 13 PROJELER fib. MD. KES. HES. ve HALE fib. MD. EMLAK ve KAMULAfiTIR- MA fib.md. ÇMESUYU MERKEZ fib. MD. KANAL ZAS- YON MERKEZ fib. MD. BÜTÇE ve MUHASEBE fib. MD. TAHAKKUK ve FATURALA- MA fib. MD. SATINALMA fib. MD. PERSONEL fib. MD. B LG filem fib. MD. ARITMA TES SLER fib. MD. HAR TA fib. MD. YATIRIM NfiAAT fib. MD. ÇMESUYU SALE HATLA- RI fib. MD. KANAL ve KOLLEKTÖR- LER fib. MD. TAHS LAT ve F NANSMAN fib. MD. SAYAÇ ve KAÇ. TAK. fib. MD STOK KONTROL fib. MD. E T M VE SOS. fil. fib. MD. ATIKSU RUH. ve KON. fib. MD. KÖYLER SU ve KAN. fib. MD. ABONE filer fib. MD. TAB PL K TAfiRA TEfiK LATI (fiubeler) GEBZE fib. MD. KÖRFEZ fib. MD. KÖSEKÖY fib. MD. DER NCE fib. MD. KARAMÜRSEL fib. MD. GÖLCÜK fib. MD. KANDIRA fib. MD. ÇAYIROVA fib. MD. DARICA fib. MD. fiahsa münhas r dondurulmufl kadrolar. (Kadroda bulunan kifli emekli veya tayin olunca yerine atama yap lmayacakt r.) Yönetim Kurulu Üyeleri Baflkan : brahim KARAOSMANO LU (KBB Baflkan ) Üye : lhan BAYRAM ( SU Genel Müdürü) Üye : Sezai FEYZ O LU Üye : Fevzi Ç LENK Üye : Aziz TEM Z ( SU Genel Müdür Yard.) Denetçiler Ali ODABAfi S. Selami ÇAKICI

19 NORM KADRO ESASLARINA UYGUN OLARAK TAR H VE 14 SAYILI MECL S KARARI LE SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü'NDE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER ÜNVANI DE fi KL K ÖNCES KADRO DURUMU TAR H VE 14 SAYILI MECL S KARARI LE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER BOfi DOLU DE fi KL K SONRASI KADRO DURUMU fiahsa MÜNHASIR DOLU BOfi TOPLAM PTAL HDAS PTAL HDAS DOLU BOfi TOPLAM DONDURULMUfi MEMUR DA M fiç GEÇ C fiç NORM KADRO ESASLARINA UYGUN OLARAK TAR H VE 29 SAYILI MECL S KARARI LE SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü'NDE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER 14 ÜNVANI DE fi KL K ÖNCES KADRO DURUMU TAR H VE 29 SAYILI MECL S KARARI LE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER BOfi DOLU DE fi KL K SONRASI KADRO DURUMU fiahsa MÜNHASIR DOLU BOfi TOPLAM PTAL HDAS PTAL HDAS DOLU BOfi TOPLAM DONDURULMUfi MEMUR DA M fiç GEÇ C fiç VE TAR HLER NDE SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü'NDE KADRO DURUMU ÜNVANI TAR H T BAR YLE DOLU BOfi TOPLAM fiahsa MÜNHASIR DONDURULMUfi TAR H T BAR YLE DOLU BOfi TOPLAM fiahsa MÜNHASIR DONDURULMUfi MEMUR DA M fiç GEÇ C fiç Faaliyet Raporu

20 3 - B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR 2006 Y l nda Kurumumuzca bilgi teknolojisinde önemli bir yap lanma sürecine geçilmifltir. Bilindi i üzere yüzy l m zda; kamu hizmetlerinin, bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal olarak biçimlenmesi, h zl, etkin ve do ru paylafl lmas ve bu kapsamda bireylerin yaflamsal anlay fl n n ve kültürünün de iflmesi olarak tan mlanabilecek e-kurum dönüflümü kaç n lmaz bir olgu halini alm flt r. Bu olgu, kamu kurum ve kurulufllar m z n hem vatandafl hem de çal flan memnuniyetine odaklanm fl, verimlili i esas alm fl, tutarl ve fleffaf hale gelmesini vazgeçilmez bir hedef haline getirmifltir. Böyle bir yaklafl m kamu kurumlar n n ifl, yaflam ve teknolojik süreçlerinde önemli de iflimler yapma gereklili ini ortaya ç karm flt r. Genel Müdürlü ümüzde sistemi yenilemek, elektronik ortamda veri iflletmek ve paylaflmak amac yla liflkisel Veri Taban Projesi çal flmalar na geçilmifltir. Projenin 30 Aral k 2005 tarihinde ihalesi yap lm fl ve çal flmalara 2006 y l nda bafllanm flt r. Bu projeyle Kocaeli'nin tamam nda teflkilatlanan kurumumuz her türlü bilgiye an nda ulaflma kabiliyetine eriflecektir. Kurumumuzda bilgi altyap s daha kolay ve etkin veri izleme ve çal flma imkan sa layacakt r. Oluflturulacak yap ile kurumumuzun tüm birimleri birbirine ba l bir entegrasyon yap s içinde çal flabilecek ve abonelerimize sundu umuz hizmet kalitesinde önemli geliflmeler sa lanacakt r. Büyük ilerlemeler kaydedilmifl olan projede ilk ad m tüm donan m n kurulmas n, iflletim sitemini, e-posta sunucusunu, firewall ve antivirüs yaz l mlar n n yüklenmesini ve ABYS (Abone Yönetim Sistemi) yaz l m n n tamamen SU birimlerince çal fl labilir duruma getirilmesini kapsamaktad r. kinci ad m, tüm yaz l m modüllerinin idare bünyesinde çal flt r ld, devreye al nd aflamay oluflturmaktad r. Üçüncü ad m ise çal fl r duruma getirilen sistemde, sonradan gözlemlenen iyilefltirme alanlar ile ilgili çözümlerin gerçeklefltirilmesi, eksiklik ve ilave rapor, sorgu ve analiz tablolar n n tamamlanmas evresini oluflturmaktad r. Dördüncü ve son ad m ise sistem garantisini içermektedir. Dört ad mda gerçeklefltirilecek olan SU e-kurum projesinde 2006 y l sonu itibariyle ilk ad m bitirilmifl olup ikinci ad m n çal flmalar na geçilmifltir. SU dari birimlerinin kullan m için gerçeklefltirilmekte olan yönetim bilgi sistemi yaz l mlar afla daki özellikleri kapsamaktad r: - Oracle 10g uygulama sunucusu ve java olanaklar n kullanabilme, - Oracle veri taban n n sa lad özellikleri bütünüyle kullanabilme, - Kullan c yetki ve sorumluluklar tamamen kontrol edebilme ve izleyebilme, - Yüksek güvenlik, - Yüksek performans, - Esnek raporlama, - Denetim kay tlar üretme, - Veri bütünlü ünü sa lama 2006 y l nda Kuruma yüksek performansl ana bilgisayarlar kurulmufl olup, iletiflim yap s bafltan planlanm flt r. Yeni yap ile bütün vezne ve bölgelerin Telekom'a, oradan da Bilgi fllem Sistem Odas na fiberoptik kablo üzerinden ba lant s sa lanm flt r. Böylelikle bölge, vezne ve gezici veznelerin tamam Genel Müdürlük ile haberleflir hale getirilmifltir. letiflim yap s nda Leased Line, Frame Relay, G.Shdsl ve Gprs ba lant lar kullan lm flt r. Abone Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) program n n yaz l m gerçeklefltirilmifl olup, Kocaeli genelinde program devreye al nm flt r. Böylece bütün abone bilgileri tek veri taban nda toplanm fl ve 20 Kas m 2006 tarihinden itibaren Kocaeli'nin istenilen yerinden aboneler faturalar n SU veznelerine ödeyebilir hale getirilmifltir. Yeni otomasyon sistemi internet teknolojisine uyumlu olarak tasarland ndan dolay yak n zamanda abonelerin internet üzerinden su faturas ödemeleri mümkün olabilecektir. 4 - NSAN KAYNAKLARI 5216 say l Büyükflehir Belediye Kanunu ile sorumluluk s n rlar geniflleyen SU'nun personel say s da art r larak uzman ve e itimli personelin kat l mlar yla toplam personel say m z 2006 y l sonu itibariyle 1765'e ulaflm flt r. SU personeli 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, 1475 ve 4857 say l fl Kanunu hükümlerine tabidir. Kurumumuzda: 334 memur kadromuza karfl l k tarihi itibar yla çal flan memur say m z 256, münhal memur say m z 78'dir tarihi itibar yla bu mevcudu azalt c olarak: 3 kifli normal emekli, 4 nakil yoluyla ayr lan, 1 ilifli i kesilen, 2 istifa ederek ayr lan sözleflmeli personel; bu mevcudu artt r c olarak: 32 kifli nakil yoluyla gelen, 1 aç ktan tayin yoluyla gelen, 29 sözleflmeli personel statüsünde gelen oldu undan ve Norm Kadro Esaslar na uygun olarak tarih ve 14 say l Meclis Karar ile yap lan 20 dolu kadro iptali, 20 dolu kadro ihdas, 73 fiahsa Münhas r Dondurulmufl dolu kadro, 18 bofl kadro iptali ve 71 bofl kadro ihdas de ifliklikleri sonucunda tarihi itibar yla çal flan memur personelimiz 210 dolu art 71 flahsa münhas r dondurulmufl olmak üzere 281, sözleflmeli personelimiz 27, münhal memur say m z 77 toplam 314 kadromuz olmufltur. 588 daimi iflçi kadromuza karfl l k tarihi itibar yla çal flan daimi iflçi say m z 256, münhal daimi iflçi say m z 332'dir tarihi itibar yla bu mevcudu azalt c olarak: 44 kifli normal emekli, 1 ilifli i kesilerek ayr lan; bu mevcudu artt r c olarak herhangi bir sebeple gelen olmad ndan ve Norm Kadro Esaslar na uygun olarak tarih ve 14 say l Meclis Karar ile yap lan 76 dolu kadro iptali, 76 dolu kadro ihdas, 33 fiahsa Münhas r Dondurulmufl dolu kadro, 367 bofl kadro iptali de ifliklikleri sonucunda tarihi itibar yla çal flan daimi iflçi personelimiz 181 dolu art 30 flahsa münhas r dondurulmufl olmak üzere 211, münhal daimi iflçi say m z 7 toplam 188 kadromuz olmufltur geçici iflçi vizemize karfl l k tarihi itibar yla çal flan geçici iflçi say m z 1298, münhal geçici iflçi say m z 43' dür tarihi itibar yla bu mevcudu azalt c olarak: 56 kifli normal emekli, 17 ilifli i kesilen, 3 vefat, 2 askere giden, 1 ifl akdi ask ya al nan; bu mevcudu artt r c olarak: 3 asker dönüflü, 23 özürlü ve eski hükümlü olarak ifle al nan, 1 Türkiye fl Kurumu kanal yla ifle al nan oldu undan ve Norm Kadro Esaslar na uygun olarak tarih ve 14 say l Meclis Karar ile yap lan 1275 geçici iflçi kadrosunun fiahsa Münhas r Dondurulmas sonucunda tarihi itibar yla çal flan geçici iflçi say m z 1246 olmufltur. 15

21 YILI PERSONEL DURUMU TABLOSU Tarihinde Toplam Personel Tarih Aral nda Gelen Personel Tarih Aral nda Ayr lan Personel Tarihinde Toplam Personel PERSONEL TÜRÜ Aç ktan Tayin Yoluyla Gelen Özr.ve Es. Hük.Aç Yeni Al nan Naklen Gelen lifli i Kesilen stifa, Askerlik ve Vefat vbg. Nakil Yoluyla Ayr lan Emekliye Ayr lan Memur Sözleflmeli Daimi flçi Geçici flçi Toplam Personel Tarihlerinde Personel Art fl Azal fl Yüzdeleri Tarihinde Personel Yüzdeleri Tarihinde Personel Yüzdeleri % % 14% 2% 0% % 14% Tarihinde Toplam Personel Tarihinde Toplam Personel 70% 72% Memur Sözleflmeli Daimi flçi Geçici flçi Memur Sözleflmeli Daimi flçi Geçici flçi 2006 Faaliyet Raporu

22 5 - SUNULAN H ZMETLER SU Genel Müdürlü ü 2560 Say l Kanunla kendisine atfedilen görev yetki ve sorumluluklar dahilinde, içmesuyu temini ve at ksular n uzaklaflt r lmas ana bafll klar alt nda çal flmalar n yürütmektedir. çmesuyu Temini SU Genel Müdürlü ü 2560 say l, kurulufl kanununun üzerine yüklemifl oldu u görev, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde Kocaeli'ne sa l kl, içilebilir ve kesintisiz su sa lamak için çal flmalar n 7 gün 24 saat sürdürmektedir. limize içmesuyu temin eden en büyük su kayna m z Yuvac k Baraj 'd r. Yuvac k Baraj 'ndan 2006 y l içerisinde m 3 'lük su temin edilmifltir. SU flebeke suyunu her ay 450 noktadan numune alarak, modern laboratuvarlar nda uzmanlar na analiz ettirmektedir. çmesuyumuz Dünya Sa l k Teflkilat (WHO) ve TS 266 standartlar na tamamen uymaktad r. Her gün flehri besleyen depo ç k fl sular ndan, belirlenmifl olan flebeke noktalar ndan, okul, hastane ve camilerden al nan numuneler TS 266 standartlar na göre analiz edilmekte ve analiz sonuçlar na göre ilgili birime gerekli uyar yap larak önlem al nmas sa lanmaktad r. Ayr ca ekiplerimize gelen flikayetlere an nda müdahale edilmekte olup, yerleflim alanlar ndan al nan numuneler tahliye musluklar nda sterilize edildikten sonra steril fliflelere konulmaktad r. lk olarak yerinde klor ölçümü yap lmakta daha sonra mikrobiyolojik analiz için Su Kalite Laboratuvarlar m za getirilmektedir. Böylelikle flehri besleyen suyun içilebilir nitelik ve kalitede oldu u kontrol edilmifl olur. çmesuyu Kalite Kontrol Laboratuvar nda analizi yap lan her numunenin, ayn zamanda Mikrobiyoloji Laboratuvar nda bakteriyolojik analizleri de yap lmaktad r. YILLARA GÖRE BARAJDAN TEM N ED LEN SU M KTARI (M 3 ) Yuvac k Baraj 'ndan su temininde 2006 y l nda s k nt yaflanm fl olup, 6 Aral k 2006 tarihi itibariyle 113 milyon m3 su teminiyle rezerv su bitmifl ve normal dönemin 1/3'ü oran nda su temin edilebildi inden, 20 gün süreyle flehre dönüflümlü su verilmek zorunda kal nm flt r. Bu dönemde devreye sokulan ilave su kaynaklar yan nda SK 'den su sat n al nm flt r. Bu nedenle, 2006 y l su temini 2005 y l n n yaklafl k 4 milyon m3 gerisinde kalm flt r y l Yuvac k Baraj 'n n ilimizin içmesuyu ihtiyac n tek bafl na karfl layamayaca n gözler önüne sermifltir. Bu da alternatif su kaynaklar araflt r lmas gere ini ortaya koymufl olup, bunun için en önemli alternatif su kayna olarak Sapanca Gölünden ilimize su temini projesinin haz rl klar na 2006 y l nda bafllanm flt r.

23 YUVACIK BARAJI ARITMA TES S ÇIKIfiI ARITILMIfi SU ANAL Z DE ERLER Parametre B rim TS Ortalama ph ph 6,5-8, Serbest Klor mg/l cl2 0,1-0, Bulan kl k NTU < 1, Renk mg/l Pt-Co Tat ve Koku - - Yok Alüminyum Al mg/l < 0, Demir Fe mg/l < 0, Mangan Mn mg/l < 0, Nitrit NO2 mg/l < 0, Amonyak NH3 mg/l < 0,5 0 Sertlik CaCO3 mg/l < Koliform MPN/100ml 0 0 E. Koli MPN/100ml Faaliyet Raporu

24 TÜRK YE N N EN FAZLA ATIKSU ARITMA TES S NE SAH P L KOCAEL At ksular n Uzaklaflt r lmas Körfezin mavisi ile çevrenin yeflili kentimizin simgesini oluflturmaktad r. Bunlar korumak ve gelecek nesillere temiz bir flekilde teslim etmek, bütün Kocaeli halk n n vazifesidir. Bizden sonraki nesillere b rakaca m z en k ymetli miras mavinin ve yeflilin ahenk içersindeki varl d r. SU Genel Müdürlü ü, zmit Körfezini at ksulardan ar nd rarak, yüzülebilir ve içinde canl lar bar nd rabilir hale getirebilmek için büyük yat r mlar yapm flt r. Bugün SU Genel Müdürlü ü Türkiye'nin en fazla at ksu ar tma tesisine sahip bir kurulufludur. Ülkemizde bu say da at ksu ar tma tesisine sahip baflka bir il bulunmamaktad r. Bunlara ilave olarak Gebze, Dilovas, Hereke ve Kand ra'da at ksu flebeke ve ar tma tesisleri infla edilecektir. Söz konusu at ksu ar tma tesislerinin inflaat na 2007 y l nda bafllanmas hedeflenmektedir. Böylece zmit Körfezi kuflaklama kollektör hatlar ile çevrelenmifl olup, ar t lmadan denize at ksu b rak lmas önlenmifl olacakt r. Genel Müdürlü ümüze ba l olarak faaliyet gösteren 8 adet at ksu ar tma tesisinde 2006 y l nda toplam m3 at ksu ar t lm fl olup, tesislerde tüketilen elektrik enerjisi miktar KWh ve tutar YTL olarak gerçekleflmifltir. Tesisten ç kar lan çamur miktar ise ton'dur. Körfez çevresine s ralanm fl 2 adedi ya mursuyu, 32 adedi de at ksu olmak üzere toplam 34 adet terfi merkezi ar tma tesislerine at ksular ulaflt rmakta ve at ksular bu tesislerde ar t ld ktan sonra denize deflarj edilmektedir. zmit Körfezini Temizleyen At ksu Ar tma Tesisleri 42 Evler At ksu Ar tma Tesisi 42 Evler At ksu Ar tma Tesisi, zmit Çevre Entegre Projesi ( ÇEP) dahilinde inflaat yapt r lan 3 adet tesisten biridir. Tesis tek aflamal olarak tasarlanm flt r. Tesis inflaat na 29/01/1993 y l nda bafllanm fl ve 24/11/1996 tarihi itibariyle tesise at ksu al nmaya bafllanm flt r. Tesise at ksuyun tafl nmas amac yla 18 km uzunlu unda kolektör hatt bulunmaktad r. Tesis, zmit'in do u kesiminde yer alan 20 endüstri kuruluflunun at ksular n bertaraf etmek üzere tasarlanm flt r. 42 Evler at ksu ar tma tesisi inflaat yaklafl k DM ( USD)'a mal olmufltur. Bu at ksu ar tma tesisi, evsel ve endüstriyel at ksular n sadece Karbon kaynakl Biyolojik Oksijen htiyac n (BOI5) gidermek amac yla infla edilmifltir y l içerisinde tesisten toplam m3 at ksu ar t lm fl olup, tesiste tüketilen elektrik enerjisi miktar KWh ve tutar YTL olarak gerçekleflmifltir. Tesisten ç kar lan çamur miktar ise ton'dur. 19

25 20 Tesis Tasar m Özeti Debiler Qmin Qort Qmak. Qpro : 570 m3/ saat : 1460 m3/ saat : 1750 m3/ saat : 1500m3/saat Kirlilik Yükleri BOI5 : 9000 kg/gün (250 mg /L) AKM : kg/gün (350 mg/l) KOI : kg/gün (800 mg/l) Deflarj Suyu Kirlilik Konsantrasyonlar BOI5 : 45 mg/l KOI : 100 mg/l AKM : 30 mg/l Tesis Üniteleri Dengeleme Havuzlar Adet : 2 Hacim (m 3 ) :2500 Uzunluk*Genifllik*Yükseklik(m*m*m) : 32*16*5 Blover Say s : 2 Blover Motor Gücü (kw) : 37 Ön Çökeltme Havuzlar Adet : 2 Çap (m) : 20 Yüzey Yükleme Oran (m 3 /m 2 /saat) : 2,4 Hacim (m 3 ) : 943 Hidrolik Bekleme Süresi (saat) : 1,3 BOI5 Giderim Oran (%) : 25 AKM Giderim Oran (%) : 50 Havaland rma Havuzlar Tasar m BOI5Yükü (kg BOI5/gün) : 6840 Adet : 2 Uzunluk*Genifllik*Yükseklik(m*m*m) : 48*24*4,5 Hacim (m 3 ) : F/M (kg BOI5/kg MLSS*gün) : 0,17 Çamur Yafl (Gün) : 8 Yüzeysel Havaland r c Say s : 2 Havaland r c Tipi : Gyrox Havaland r c Motor Gücü (kw) : 135 Havaland r c OC (kg O2/saat) : 212,5 Havaland r c SAE (kg O2/kWh) : 1,6 MLSS (kg /m 3 ) : 4 Son Çökeltme Havuzlar Adet : 4 Çap (m) : 25 Yüzey Yükleme Oran (m 3 /m2/saat) : 0,76 Çamur Yükleme Oran (m 3 MLSS/ m 2 /saat) : 0,45 Hacim (m 3 ) : 5880 Hidrolik Bekleme Süresi (saat) : 4,7 Ortalama Yükseklik (m) : Faaliyet Raporu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI TC. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNDE SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMALARI 12 OCAK 2011 MALKARA/TEKĠRDAĞ SU KĠRLĠLĠĞĠ: Yeryüzündeki sular, güneşin sağladığı

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın]

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 [Metni yazın] T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ANTALYA SU VE ATIIKSU İİDARESİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK // 2013 [Metni yazın] T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü

MAL H ZMETLER MÜDÜRLÜ Ü PERSONEL DURUMU Müdür : 1 Muhasebe Yetkilisi : 1 Birim Yetkilisi : 3 Birim Yetkilisi Yard mc s : 5 Memur : 99 fiirket Eleman : 59 flçi : 1 2007 y l içerisinde, Karaba lar, Eskiizmir, Yeflilyurt ve Gültepe

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU

GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU GEPOSB 2012 YILI FAALİYET RAPORU İMAR BİRİMİ FAALİYET RAPORU 1- Yapı ruhsatları 2012 yılı içerisinde, 13 katılımcıya 37 adet yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 2- Yapı kullanma izin belgesi 2012 yılı içerisinde,

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı