SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu"

Transkript

1 SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu

2

3

4 Bunlar Biliyor Muydunuz? Alo SU 185 hatt n n, haftan n 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet verdi ini ve bu servisi kulanarak telefonun tufllar yla ar za-flikayet-kaçak su bildirimi, su birim fiyat ö renme, abonelik ifllemleri hakk nda bilgi al nabildi ini, Kocaeli de 450 noktadan numune al narak, flebeke suyunun her ay, SU nun labaratuvarlar nda analiz edildi ini, Kocaeli de musluklardan akan suyun Dünya Sa l k Teflkilat (WHO) ve TS 266 kriterlerinde bir kaliteye sahip oldu unu ve bu suyun gönül rahatl yla içilebildi ini, biliyor muydunuz?

5 SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2006 Faaliyet Raporu su Genel Müdürlü ü Tel: (pbx) Fax:

6 Çal flmadan, ö renmeden, yorulmadan rahat yaflaman n yollar n aramay al flkanl k haline getirmifl milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

7 çindekiler KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YE BAfiKANI NIN TAKD M YAZISI... 2 GENEL MÜDÜR SUNUfiU... 3 M SYON VE V ZYON... 5 I - GENEL B LG LER... 7 A - YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 9 B - DAREYE L fik N B LG LER F Z KSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR NSAN KAYNAKLARI SUNULAN H ZMETLER çmesuyu Temini At ksular n Uzaklaflt r lmas YÖNET M VE Ç KONTROL S STEM II - FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A - MAL B LG LER BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TEMEL MAL TABLOLARA L fik N AÇIKLAMALAR D ER HUSUSLAR B - PERFORMANS B LG LER FAAL YET VE PROJE B LG LER Yat r m Projeleri çmesuyu, Kanalizasyon ve Ya mursuyu Altyap Yat r mlar Dere Islah Yat r mlar Köylerdeki Altyap Yat r mlar Kurum Ekiplerince Gerçeklefltirilen Altyap Çal flmalar Kamulaflt rma Çal flmalar D ER HUSUSLAR Sat n Alma Bilgileri Malzeme kmal Abonelik Hizmetleri Halkla liflkiler ve Kültürel Faaliyetler... 90

8 2 Kocaeli'de modern bir kent oluflturma gayretiyle ç kt m z yolda büyük bir h zla ilerliyoruz. Bugün, 'Küresel Is nma', ' klim De ifliklikleri' ve bunlar n sonucunda insanl k için hayati öneme sahip bir kaynak olan suyun, yerküremizde günden güne azalmas, dünyan n en önemli gündemini oluflturuyor. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ve SU olarak, suyun dünyada ve ülkemizdeki önemiyle birlikte sorumlulu umuzun büyüklü ünü biliyor, tüm projelerimizi bu titizlikle gerçeklefltiriyoruz. Çal flmalar n, halk m z n ihtiyaçlar do rultusunda en iyi flekilde planlayarak hayata geçiren kuruluflumuz SU, genifl sorumluluk alan içinde Kocaeli'mizin tüm ilçelerine, beldelerine, köylerine, k sacas en uç noktalar na kadar ulafl yor. SU'nun bütün bu özverili çal flmalar, Kocaeli'nin gelece inde önemli bir mihenk tafl olmaya aday. Çünkü hizmetin ve kalitenin ön planda oldu u tüm bu projeler, en az 50 y l sonras n düflünecek flekilde tasarlan yor. Her aflamada, iflin özelli ine göre, en kaliteli malzemenin kullan lmas ve yap lacak olan iflin en iyi flekilde yap lmas sa lan yor. Uygar ve modern bir kent olarak, gelecek kuflaklara su gibi de erli bir miras b rakma misyonunu üstleniyor, yat r m programlar m zla da daha sa l kl bir suyu, daha sa l kl bir çevrede kullanmay hedefliyoruz. Körfezimize yeniden hayat kazand rma azmiyle kurdu umuz ar tma tesisleri sayesinde, körfezi at ksulardan ar tarak kirlenmesinin önüne geçiyor, y llar sonra körfez sular nda tekrar kulaç atabiliyor, gönül rahatl yla yüzülebiliyoruz. Derelerin slah, içmesuyu ve kanalizasyon flebekelerinin yenilenmesi ve daha pek çok hizmetimizle dünya standartlar n aflmay hedefliyoruz. Havas, suyu, yeflili, mavisi, tüm zenginlikleri ve do al kaynaklar yla Kocaeli'mizi gelecek nesillere p r l p r l teslim etmek, bugün üstlendi imiz en büyük sorumluluk, en önemli görev

9 3 Yaflam için Su hayat n temel kayna d r. Su Olmay nca Hayat Olmuyor. Son derece önemli olan bu kayna, SU Genel Müdürlü ü olarak yaklafl k insana sa l kl ve kaliteli bir flekilde götürmeye çal fl yoruz. Bununla beraber, oluflan at ksuyu çevremize, Körfeze zarar vermeyecek flekilde ar tarak do aya veriyoruz. Biz, vatandafllar m zla bu maddenin k ymetini bilerek paylaflal m istiyoruz. Sorumluluk alan geniflleyen SU, Kocaeli'nin il s n rlar n kapsayan bir çal flma içerisindedir say l kanunla Kocaeli Büyükflehir s n rlar n n il mülki s n rlar haline gelmesi ile birlikte ülkemizde efline rastlan lmayacak büyük de iflim ve dönüflüm gerçekleflmifltir. Bu büyüme ve de iflimde en büyük yükü SU Genel Müdürlü ü üzerine alm fl, yo un ve etkili çal flma içerisinde aboneye müflteri odakl hizmet anlay fl ile gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat süreyle il genelinde tüm nüfusa hizmet verir hale gelmifltir. Sa l ks z, eskiyen ve yetersiz olan yüzlerce kilometrelik içme suyu hatt çok h zl bir flekilde de ifltirilmifl, içme suyu flebekesi olmayan yerlere flebeke hatlar döflenmifltir. Dere slah çal flmalar yap lm fl ve 8 adet at ksu ar tma tesisi ile Körfez at ksulardan ar nd r lm flt r. Tüm bu çal flmalar SU'yu devlefltirmifltir. K sa sürede iflletmeye aç lan yat r mlarla yerinde ve h zl hizmete dönüflen çal flmalar kuruma ve Kocaeli'ne tasarruf sa layacakt r. Gerçeklefltirdi imiz yat r m ataklar ile içmesuyu, kanalizasyon, ya mursuyu flebeke çal flmalar ve dere slahlar ve planlad m z dört yeni ar tma tesisi yat r mlar ile SU, Kocaeli'nde su üzerine yaz yazacakt r. Bütün bu u rafl lar m z; Kocaeli'yi, yaflam kalitesiyle imrenilecek, yaflamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tan nan bir körfez flehrine dönüfltürmek içindir.

10 Misyonumuz; çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlar n optimum maliyet ve en yüksek kullan c tatmini sa layarak da tmak, at ksu ve ya mur sular n toplamak ve boflaltmak, Körfezin ve kentimizin su kaynaklar n n, göl ve akarsu k y lar n n at ksularla kirletilmesini önlemek, bunlar için gerekli ar tma tesisleri yapmak veya yapt rmak, çevreyi ve ekolojik dengeyi korumakt r. Vizyonumuz; Kentimizde her zaman yüksek kalitede ve kesintisiz su ve at ksu hizmeti gerçeklefltiren, nitelikli ve uzun ömürlü yat r m sa lamay amaçlayan, dinamik, güvenilir, kendini gelifltiren ve çevreyi korumay ilke edinmifl bir kurum olmakt r. 5

11

12 I - GENEL B LG LER

13

14 A - YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR

15 10 SU Genel Müdürlü ü, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu maksatla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanlar devralmak ve bir elden iflletmek, 2560 say l Kanunda say lan görevleri yerine getirmek üzere kurulmufltur. Bu idare, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi ne ba l müstakil bütçeli, kamu tüzel kiflili ine haiz bir kurulufltur. Bu idare k saca ( SU) rumuzu ile adland r l r. SU Genel Müdürlü ü, Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'ne ba l olarak, 2560 say l kurulufl kanununda belirtilen su ve kanalizasyon ifllerini sorumluluk s n rlar nda yapmakla görevli olup, Genel Kurul, Denetçiler, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlükten oluflan organlar ile yönetilir. Büyükflehir Belediyesi s n rlar d fl nda kalan fakat flehrin yararland su kaynaklar n n korunmas na iliflkin hizmetler de SU taraf ndan yerine getirilir. SU'nun bütçesi analitik bütçe esaslar na göre haz rlan r. Mali y l bütçesi, takip eden 2 y l n gelir ve gider tahminleri ile birlikte de erlendirilir. Genel Müdürlükçe haz rlanan bütçe, Yönetim Kurulunca incelenerek Genel Kurul karar ile yürürlü e girer Say l Kanunun 2. maddesine göre SU'nun görev ve yetkileri flunlard r: a) çme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlar n n her türlü yeralt ve yer üstü kaynaklar ndan sa lanmas ve ihtiyaç sahiplerine da t lmas için; kaynaklardan abonelere ulafl ncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yapt rmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanlar devral p iflletmek ve bunlar n bak m ve onar m n yapmak, yapt rmak ve gerekli yenilemelere giriflmek, b) Kullan lm fl sular ile ya fl sular n n toplanmas, yerleflim yerlerinden uzaklaflt r lmas ve zarars z bir biçimde boflaltma yerine ulaflt r lmas veya bu sulardan yeniden yararlan lmas için abonelerden bafllanarak bu sular n toplanacaklar veya b rak lacaklar noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yapt rmak; gerekti inde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanlar devral p iflletmek ve bunlar n bak m ve onar m n yapmak, yapt rmak ve gerekli yenilemelere giriflmek, c) Bölge içindeki su kaynaklar n n, deniz, göl, akarsu k y lar n n ve yeralt sular n n kullan lm fl sularla ve endüstri art klar ile kirletilmesini, bu kaynaklarda sular n kayb na veya azalmas na yol açacak tesis kurulmas n ve bu tür faaliyetlerde bulunulmas n önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alan içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü tafl n r ve tafl nmaz mal sat n almak, kiralamak, ekonomik de eri kalmam fl araç ve gereçleri satmak, SK 'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri do rudan do ruya yahut di er kamu veya özel kurulufllarla ortak olarak kurmak ve iflletmek, bu maksatla kurulmufl veya kurulmakta olan tesislere ifltirak etmek, f) Kurulufl amac na dönük çal flmalar n gerekli k lmas halinde her türlü tafl nmaz mal kamulaflt rmak veya üzerinde kullanma haklar tesis etmek Faaliyet Raporu

16 B - DAREYE L fik N B LG LER

17 F Z KSEL YAPI 5216 Say l Kanun ile Kocaeli Büyükflehir Belediyesi s n rlar Kocaeli l Mülki S n rlar haline gelerek ülkemizde efline rastlan lmayacak büyük bir de iflim ve dönüflüm gerçekleflmifltir. Bu büyüme ve de iflimde en büyük yükü SU Genel Müdürlü ü üzerine alm fl, yo un ve etkili bir çal flma içerisinde abone odakl hizmet anlay fl ile gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat sürekli hizmet vermektedir. Bugün, 23 belediyenin, çok say da su birli inin ve köy hizmetlerine ait su ve kanalizasyon birimlerinin hizmet alan na dahil olmas ile SU'nun abone say s 2 kat ndan fazla artarak 'ye ulaflm flt r. Hizmet alan 50 kat na ç km fl ve ayn zamanda personel say s %70 oran nda artm flt r. Bugün SU, sadece Saraybahçe ve Bekirpafla bölgeleri ve baz belde merkezlerini de il 45 belediyeyi içine alan, tüm Kocaeli iline hizmet sunan bir kurum haline gelmifltir. Hizmet alan, zmit Merkez, Gebze, Körfez, Köseköy, Bahçecik, Derince, Karamürsel, Gölcük, Kand ra, olmak üzere toplam 9 bölgeye ayr lm fl ve merkez hariç her bölgede flube müdürlükleri oluflturulmufltur. Ayn zamanda hizmet verdi i köy say s da artm fl bulunmaktad r. Toplam 243 köyün 116 tanesinin içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri köy muhtarl klar yla gerçeklefltirilen protokollerle devral nm fl ve di erlerinin de devir çal flmalar devam etmektedir YILLARA GÖRE ABONE SAYISI YILLARA GÖRE PERSONEL SAYISI ÖRGÜT YAPISI SU Genel Müdürlü ü daresi, Genel Müdür Genel Müdür Yard mc lar I.Hukuk Müflavirli i Sivil Savunma Uzmanl Teftifl Kurulu Baflkanl Özel Kalem Müdürlü ü APK Müdürlü ü nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Daire Baflkanl Abone flleri Daire Baflkanl Mali Hizmetler Daire Baflkanl çmesuyu Daire Baflkanl Kanalizasyon Daire Baflkanl Elektrik Makine ve Malzeme kmal Daire Baflkanl Planlama ve Yat r m nflaat Daire Baflkanl Bilgi fllem Daire Baflkanl Ar tma Tesisleri Daire Baflkanl Projeler Daire Baflkanl Çevre Koruma Daire Baflkanl Emlak ve stimlak Daire Baflkanl fiube Müdürlükleri ile bunlara ba l alt kademe birimlerinden teflekkül eder. Toplam 12 daire baflkanl görevlidir. Sorumluluk alan bölgelere ayr lan SU Genel Müdürlü ü'nün taflra teflkilat yap land rmas içerisinde bölgelerde kurulan flube müdürlükleri de yer almaktad r. Kocaeli Büyükflehir Belediye Meclisi, SU Genel Kurulu olarak görevli ve yetkilidir. Genel Kurul 2560 Say l Kanunun 6.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder. Büyükflehir Belediye Baflkan Yönetim Kurulunun baflkan d r. Belediye Baflkan n n bulunmamas halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna baflkanl k eder. Yönetim Kurulu 2560 say l Kanunun 9.maddesinde belirtilen görevleri ifa eder say l Belediye Kanununun 49 uncu maddesi, 5216 say l Büyükflehir Belediyesi Kanununun 21 ve 28 inci maddeleri ile 5355 say l Mahalli dare Birlikleri Kanununun 17 ve 22 nci maddelerine dayan larak düzenlenen Belediye ve Ba l Kurulufllar le Mahalli dare Birlikleri Norm Kadro lke ve Standartlar na liflkin Esaslar a göre 2006 y l nda Genel Müdürlü ümüzde norm kadro çal flmalar düzenlenmifltir. Bu esaslar n amac ; kamu kaynaklar n n etkili ve verimli kullan lmas, yerel hizmetlerin dengeli da l m n n temin edilmesi, kurumlar taraf ndan sunulan hizmetlerde kalitenin art r lmas, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve say da personel istihdam n n sa lanmas d r. Bu amaca uygun olarak afla daki tablolarda gösterildi i üzere Kurumumuzda norm kadrolar oluflturulmufltur H ZMET SAHASI : km 2 H ZMET VERD MEVCUT NÜFUS : H ZMET VERD BELED YE SAYISI : 45 H ZMET VERD KÖY VE MAHALLE SAYISI : Faaliyet Raporu

18 Norm kadrolar belirlendikten sonra kurumun tüm birimlerinin yetki ve sorumluluklar n belirten Kurulufl ve Yönetimine Dair Teflkilat Yönetmeli imiz yeniden düzenlenerek tarihinde 3. Ola anüstü Genel Kurul Toplant s nda onaylanm fl ve tarihinde Kocaeli Gazetesinde yay nlanarak yürürlü e girmifltir. ORGAN ZASYON fiemasi GENEL KURUL DENETÇ LER YÖNET M KURULU GENEL MÜDÜR 1.HUKUK MÜfiAV R HUKUK MÜfiAV R S V L SAVUNMA UZMANI TEFT fi KURULU BAfiKANI ÖZEL KALEM fib.md. APK fib.md. GENEL MÜDÜR YRD. TEKN K YATIRIMLAR GENEL MÜDÜR YRD. TEKN K filetmeler GENEL MÜDÜR YRD. MAL GENEL MÜDÜR YRD. DAR PROJELER DA RE. BfiK. PLN. YTR. ve Nfi. DA RE. BfiK. EMLAK ve ST MLAK DA. BfiK. ÇME SUYU DA. BfiK. KANAL ZASON DA. BfiK. MAL H ZMETLER DA. BfiK. ABONE filer DA. BfiK. ELK. MAK. ve MALZ. KML. DA. BfiK. NSAN KAY. ve DES. H Z. DA. BfiK. B LG filem DA. BfiK. ÇEVRE KORUMA DA. BfiK. ARITMA TES SLER DA. BfiK. 13 PROJELER fib. MD. KES. HES. ve HALE fib. MD. EMLAK ve KAMULAfiTIR- MA fib.md. ÇMESUYU MERKEZ fib. MD. KANAL ZAS- YON MERKEZ fib. MD. BÜTÇE ve MUHASEBE fib. MD. TAHAKKUK ve FATURALA- MA fib. MD. SATINALMA fib. MD. PERSONEL fib. MD. B LG filem fib. MD. ARITMA TES SLER fib. MD. HAR TA fib. MD. YATIRIM NfiAAT fib. MD. ÇMESUYU SALE HATLA- RI fib. MD. KANAL ve KOLLEKTÖR- LER fib. MD. TAHS LAT ve F NANSMAN fib. MD. SAYAÇ ve KAÇ. TAK. fib. MD STOK KONTROL fib. MD. E T M VE SOS. fil. fib. MD. ATIKSU RUH. ve KON. fib. MD. KÖYLER SU ve KAN. fib. MD. ABONE filer fib. MD. TAB PL K TAfiRA TEfiK LATI (fiubeler) GEBZE fib. MD. KÖRFEZ fib. MD. KÖSEKÖY fib. MD. DER NCE fib. MD. KARAMÜRSEL fib. MD. GÖLCÜK fib. MD. KANDIRA fib. MD. ÇAYIROVA fib. MD. DARICA fib. MD. fiahsa münhas r dondurulmufl kadrolar. (Kadroda bulunan kifli emekli veya tayin olunca yerine atama yap lmayacakt r.) Yönetim Kurulu Üyeleri Baflkan : brahim KARAOSMANO LU (KBB Baflkan ) Üye : lhan BAYRAM ( SU Genel Müdürü) Üye : Sezai FEYZ O LU Üye : Fevzi Ç LENK Üye : Aziz TEM Z ( SU Genel Müdür Yard.) Denetçiler Ali ODABAfi S. Selami ÇAKICI

19 NORM KADRO ESASLARINA UYGUN OLARAK TAR H VE 14 SAYILI MECL S KARARI LE SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü'NDE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER ÜNVANI DE fi KL K ÖNCES KADRO DURUMU TAR H VE 14 SAYILI MECL S KARARI LE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER BOfi DOLU DE fi KL K SONRASI KADRO DURUMU fiahsa MÜNHASIR DOLU BOfi TOPLAM PTAL HDAS PTAL HDAS DOLU BOfi TOPLAM DONDURULMUfi MEMUR DA M fiç GEÇ C fiç NORM KADRO ESASLARINA UYGUN OLARAK TAR H VE 29 SAYILI MECL S KARARI LE SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü'NDE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER 14 ÜNVANI DE fi KL K ÖNCES KADRO DURUMU TAR H VE 29 SAYILI MECL S KARARI LE YAPILAN KADRO DE fi KL KLER BOfi DOLU DE fi KL K SONRASI KADRO DURUMU fiahsa MÜNHASIR DOLU BOfi TOPLAM PTAL HDAS PTAL HDAS DOLU BOfi TOPLAM DONDURULMUfi MEMUR DA M fiç GEÇ C fiç VE TAR HLER NDE SU GENEL MÜDÜRLÜ Ü'NDE KADRO DURUMU ÜNVANI TAR H T BAR YLE DOLU BOfi TOPLAM fiahsa MÜNHASIR DONDURULMUfi TAR H T BAR YLE DOLU BOfi TOPLAM fiahsa MÜNHASIR DONDURULMUfi MEMUR DA M fiç GEÇ C fiç Faaliyet Raporu

20 3 - B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR 2006 Y l nda Kurumumuzca bilgi teknolojisinde önemli bir yap lanma sürecine geçilmifltir. Bilindi i üzere yüzy l m zda; kamu hizmetlerinin, bilgi ve iletiflim teknolojilerine dayal olarak biçimlenmesi, h zl, etkin ve do ru paylafl lmas ve bu kapsamda bireylerin yaflamsal anlay fl n n ve kültürünün de iflmesi olarak tan mlanabilecek e-kurum dönüflümü kaç n lmaz bir olgu halini alm flt r. Bu olgu, kamu kurum ve kurulufllar m z n hem vatandafl hem de çal flan memnuniyetine odaklanm fl, verimlili i esas alm fl, tutarl ve fleffaf hale gelmesini vazgeçilmez bir hedef haline getirmifltir. Böyle bir yaklafl m kamu kurumlar n n ifl, yaflam ve teknolojik süreçlerinde önemli de iflimler yapma gereklili ini ortaya ç karm flt r. Genel Müdürlü ümüzde sistemi yenilemek, elektronik ortamda veri iflletmek ve paylaflmak amac yla liflkisel Veri Taban Projesi çal flmalar na geçilmifltir. Projenin 30 Aral k 2005 tarihinde ihalesi yap lm fl ve çal flmalara 2006 y l nda bafllanm flt r. Bu projeyle Kocaeli'nin tamam nda teflkilatlanan kurumumuz her türlü bilgiye an nda ulaflma kabiliyetine eriflecektir. Kurumumuzda bilgi altyap s daha kolay ve etkin veri izleme ve çal flma imkan sa layacakt r. Oluflturulacak yap ile kurumumuzun tüm birimleri birbirine ba l bir entegrasyon yap s içinde çal flabilecek ve abonelerimize sundu umuz hizmet kalitesinde önemli geliflmeler sa lanacakt r. Büyük ilerlemeler kaydedilmifl olan projede ilk ad m tüm donan m n kurulmas n, iflletim sitemini, e-posta sunucusunu, firewall ve antivirüs yaz l mlar n n yüklenmesini ve ABYS (Abone Yönetim Sistemi) yaz l m n n tamamen SU birimlerince çal fl labilir duruma getirilmesini kapsamaktad r. kinci ad m, tüm yaz l m modüllerinin idare bünyesinde çal flt r ld, devreye al nd aflamay oluflturmaktad r. Üçüncü ad m ise çal fl r duruma getirilen sistemde, sonradan gözlemlenen iyilefltirme alanlar ile ilgili çözümlerin gerçeklefltirilmesi, eksiklik ve ilave rapor, sorgu ve analiz tablolar n n tamamlanmas evresini oluflturmaktad r. Dördüncü ve son ad m ise sistem garantisini içermektedir. Dört ad mda gerçeklefltirilecek olan SU e-kurum projesinde 2006 y l sonu itibariyle ilk ad m bitirilmifl olup ikinci ad m n çal flmalar na geçilmifltir. SU dari birimlerinin kullan m için gerçeklefltirilmekte olan yönetim bilgi sistemi yaz l mlar afla daki özellikleri kapsamaktad r: - Oracle 10g uygulama sunucusu ve java olanaklar n kullanabilme, - Oracle veri taban n n sa lad özellikleri bütünüyle kullanabilme, - Kullan c yetki ve sorumluluklar tamamen kontrol edebilme ve izleyebilme, - Yüksek güvenlik, - Yüksek performans, - Esnek raporlama, - Denetim kay tlar üretme, - Veri bütünlü ünü sa lama 2006 y l nda Kuruma yüksek performansl ana bilgisayarlar kurulmufl olup, iletiflim yap s bafltan planlanm flt r. Yeni yap ile bütün vezne ve bölgelerin Telekom'a, oradan da Bilgi fllem Sistem Odas na fiberoptik kablo üzerinden ba lant s sa lanm flt r. Böylelikle bölge, vezne ve gezici veznelerin tamam Genel Müdürlük ile haberleflir hale getirilmifltir. letiflim yap s nda Leased Line, Frame Relay, G.Shdsl ve Gprs ba lant lar kullan lm flt r. Abone Bilgi Yönetimi Sistemi (ABYS) program n n yaz l m gerçeklefltirilmifl olup, Kocaeli genelinde program devreye al nm flt r. Böylece bütün abone bilgileri tek veri taban nda toplanm fl ve 20 Kas m 2006 tarihinden itibaren Kocaeli'nin istenilen yerinden aboneler faturalar n SU veznelerine ödeyebilir hale getirilmifltir. Yeni otomasyon sistemi internet teknolojisine uyumlu olarak tasarland ndan dolay yak n zamanda abonelerin internet üzerinden su faturas ödemeleri mümkün olabilecektir. 4 - NSAN KAYNAKLARI 5216 say l Büyükflehir Belediye Kanunu ile sorumluluk s n rlar geniflleyen SU'nun personel say s da art r larak uzman ve e itimli personelin kat l mlar yla toplam personel say m z 2006 y l sonu itibariyle 1765'e ulaflm flt r. SU personeli 657 say l Devlet Memurlar Kanunu, 1475 ve 4857 say l fl Kanunu hükümlerine tabidir. Kurumumuzda: 334 memur kadromuza karfl l k tarihi itibar yla çal flan memur say m z 256, münhal memur say m z 78'dir tarihi itibar yla bu mevcudu azalt c olarak: 3 kifli normal emekli, 4 nakil yoluyla ayr lan, 1 ilifli i kesilen, 2 istifa ederek ayr lan sözleflmeli personel; bu mevcudu artt r c olarak: 32 kifli nakil yoluyla gelen, 1 aç ktan tayin yoluyla gelen, 29 sözleflmeli personel statüsünde gelen oldu undan ve Norm Kadro Esaslar na uygun olarak tarih ve 14 say l Meclis Karar ile yap lan 20 dolu kadro iptali, 20 dolu kadro ihdas, 73 fiahsa Münhas r Dondurulmufl dolu kadro, 18 bofl kadro iptali ve 71 bofl kadro ihdas de ifliklikleri sonucunda tarihi itibar yla çal flan memur personelimiz 210 dolu art 71 flahsa münhas r dondurulmufl olmak üzere 281, sözleflmeli personelimiz 27, münhal memur say m z 77 toplam 314 kadromuz olmufltur. 588 daimi iflçi kadromuza karfl l k tarihi itibar yla çal flan daimi iflçi say m z 256, münhal daimi iflçi say m z 332'dir tarihi itibar yla bu mevcudu azalt c olarak: 44 kifli normal emekli, 1 ilifli i kesilerek ayr lan; bu mevcudu artt r c olarak herhangi bir sebeple gelen olmad ndan ve Norm Kadro Esaslar na uygun olarak tarih ve 14 say l Meclis Karar ile yap lan 76 dolu kadro iptali, 76 dolu kadro ihdas, 33 fiahsa Münhas r Dondurulmufl dolu kadro, 367 bofl kadro iptali de ifliklikleri sonucunda tarihi itibar yla çal flan daimi iflçi personelimiz 181 dolu art 30 flahsa münhas r dondurulmufl olmak üzere 211, münhal daimi iflçi say m z 7 toplam 188 kadromuz olmufltur geçici iflçi vizemize karfl l k tarihi itibar yla çal flan geçici iflçi say m z 1298, münhal geçici iflçi say m z 43' dür tarihi itibar yla bu mevcudu azalt c olarak: 56 kifli normal emekli, 17 ilifli i kesilen, 3 vefat, 2 askere giden, 1 ifl akdi ask ya al nan; bu mevcudu artt r c olarak: 3 asker dönüflü, 23 özürlü ve eski hükümlü olarak ifle al nan, 1 Türkiye fl Kurumu kanal yla ifle al nan oldu undan ve Norm Kadro Esaslar na uygun olarak tarih ve 14 say l Meclis Karar ile yap lan 1275 geçici iflçi kadrosunun fiahsa Münhas r Dondurulmas sonucunda tarihi itibar yla çal flan geçici iflçi say m z 1246 olmufltur. 15

21 YILI PERSONEL DURUMU TABLOSU Tarihinde Toplam Personel Tarih Aral nda Gelen Personel Tarih Aral nda Ayr lan Personel Tarihinde Toplam Personel PERSONEL TÜRÜ Aç ktan Tayin Yoluyla Gelen Özr.ve Es. Hük.Aç Yeni Al nan Naklen Gelen lifli i Kesilen stifa, Askerlik ve Vefat vbg. Nakil Yoluyla Ayr lan Emekliye Ayr lan Memur Sözleflmeli Daimi flçi Geçici flçi Toplam Personel Tarihlerinde Personel Art fl Azal fl Yüzdeleri Tarihinde Personel Yüzdeleri Tarihinde Personel Yüzdeleri % % 14% 2% 0% % 14% Tarihinde Toplam Personel Tarihinde Toplam Personel 70% 72% Memur Sözleflmeli Daimi flçi Geçici flçi Memur Sözleflmeli Daimi flçi Geçici flçi 2006 Faaliyet Raporu

22 5 - SUNULAN H ZMETLER SU Genel Müdürlü ü 2560 Say l Kanunla kendisine atfedilen görev yetki ve sorumluluklar dahilinde, içmesuyu temini ve at ksular n uzaklaflt r lmas ana bafll klar alt nda çal flmalar n yürütmektedir. çmesuyu Temini SU Genel Müdürlü ü 2560 say l, kurulufl kanununun üzerine yüklemifl oldu u görev, yetki ve sorumluluk bilinci içerisinde Kocaeli'ne sa l kl, içilebilir ve kesintisiz su sa lamak için çal flmalar n 7 gün 24 saat sürdürmektedir. limize içmesuyu temin eden en büyük su kayna m z Yuvac k Baraj 'd r. Yuvac k Baraj 'ndan 2006 y l içerisinde m 3 'lük su temin edilmifltir. SU flebeke suyunu her ay 450 noktadan numune alarak, modern laboratuvarlar nda uzmanlar na analiz ettirmektedir. çmesuyumuz Dünya Sa l k Teflkilat (WHO) ve TS 266 standartlar na tamamen uymaktad r. Her gün flehri besleyen depo ç k fl sular ndan, belirlenmifl olan flebeke noktalar ndan, okul, hastane ve camilerden al nan numuneler TS 266 standartlar na göre analiz edilmekte ve analiz sonuçlar na göre ilgili birime gerekli uyar yap larak önlem al nmas sa lanmaktad r. Ayr ca ekiplerimize gelen flikayetlere an nda müdahale edilmekte olup, yerleflim alanlar ndan al nan numuneler tahliye musluklar nda sterilize edildikten sonra steril fliflelere konulmaktad r. lk olarak yerinde klor ölçümü yap lmakta daha sonra mikrobiyolojik analiz için Su Kalite Laboratuvarlar m za getirilmektedir. Böylelikle flehri besleyen suyun içilebilir nitelik ve kalitede oldu u kontrol edilmifl olur. çmesuyu Kalite Kontrol Laboratuvar nda analizi yap lan her numunenin, ayn zamanda Mikrobiyoloji Laboratuvar nda bakteriyolojik analizleri de yap lmaktad r. YILLARA GÖRE BARAJDAN TEM N ED LEN SU M KTARI (M 3 ) Yuvac k Baraj 'ndan su temininde 2006 y l nda s k nt yaflanm fl olup, 6 Aral k 2006 tarihi itibariyle 113 milyon m3 su teminiyle rezerv su bitmifl ve normal dönemin 1/3'ü oran nda su temin edilebildi inden, 20 gün süreyle flehre dönüflümlü su verilmek zorunda kal nm flt r. Bu dönemde devreye sokulan ilave su kaynaklar yan nda SK 'den su sat n al nm flt r. Bu nedenle, 2006 y l su temini 2005 y l n n yaklafl k 4 milyon m3 gerisinde kalm flt r y l Yuvac k Baraj 'n n ilimizin içmesuyu ihtiyac n tek bafl na karfl layamayaca n gözler önüne sermifltir. Bu da alternatif su kaynaklar araflt r lmas gere ini ortaya koymufl olup, bunun için en önemli alternatif su kayna olarak Sapanca Gölünden ilimize su temini projesinin haz rl klar na 2006 y l nda bafllanm flt r.

23 YUVACIK BARAJI ARITMA TES S ÇIKIfiI ARITILMIfi SU ANAL Z DE ERLER Parametre B rim TS Ortalama ph ph 6,5-8, Serbest Klor mg/l cl2 0,1-0, Bulan kl k NTU < 1, Renk mg/l Pt-Co Tat ve Koku - - Yok Alüminyum Al mg/l < 0, Demir Fe mg/l < 0, Mangan Mn mg/l < 0, Nitrit NO2 mg/l < 0, Amonyak NH3 mg/l < 0,5 0 Sertlik CaCO3 mg/l < Koliform MPN/100ml 0 0 E. Koli MPN/100ml Faaliyet Raporu

24 TÜRK YE N N EN FAZLA ATIKSU ARITMA TES S NE SAH P L KOCAEL At ksular n Uzaklaflt r lmas Körfezin mavisi ile çevrenin yeflili kentimizin simgesini oluflturmaktad r. Bunlar korumak ve gelecek nesillere temiz bir flekilde teslim etmek, bütün Kocaeli halk n n vazifesidir. Bizden sonraki nesillere b rakaca m z en k ymetli miras mavinin ve yeflilin ahenk içersindeki varl d r. SU Genel Müdürlü ü, zmit Körfezini at ksulardan ar nd rarak, yüzülebilir ve içinde canl lar bar nd rabilir hale getirebilmek için büyük yat r mlar yapm flt r. Bugün SU Genel Müdürlü ü Türkiye'nin en fazla at ksu ar tma tesisine sahip bir kurulufludur. Ülkemizde bu say da at ksu ar tma tesisine sahip baflka bir il bulunmamaktad r. Bunlara ilave olarak Gebze, Dilovas, Hereke ve Kand ra'da at ksu flebeke ve ar tma tesisleri infla edilecektir. Söz konusu at ksu ar tma tesislerinin inflaat na 2007 y l nda bafllanmas hedeflenmektedir. Böylece zmit Körfezi kuflaklama kollektör hatlar ile çevrelenmifl olup, ar t lmadan denize at ksu b rak lmas önlenmifl olacakt r. Genel Müdürlü ümüze ba l olarak faaliyet gösteren 8 adet at ksu ar tma tesisinde 2006 y l nda toplam m3 at ksu ar t lm fl olup, tesislerde tüketilen elektrik enerjisi miktar KWh ve tutar YTL olarak gerçekleflmifltir. Tesisten ç kar lan çamur miktar ise ton'dur. Körfez çevresine s ralanm fl 2 adedi ya mursuyu, 32 adedi de at ksu olmak üzere toplam 34 adet terfi merkezi ar tma tesislerine at ksular ulaflt rmakta ve at ksular bu tesislerde ar t ld ktan sonra denize deflarj edilmektedir. zmit Körfezini Temizleyen At ksu Ar tma Tesisleri 42 Evler At ksu Ar tma Tesisi 42 Evler At ksu Ar tma Tesisi, zmit Çevre Entegre Projesi ( ÇEP) dahilinde inflaat yapt r lan 3 adet tesisten biridir. Tesis tek aflamal olarak tasarlanm flt r. Tesis inflaat na 29/01/1993 y l nda bafllanm fl ve 24/11/1996 tarihi itibariyle tesise at ksu al nmaya bafllanm flt r. Tesise at ksuyun tafl nmas amac yla 18 km uzunlu unda kolektör hatt bulunmaktad r. Tesis, zmit'in do u kesiminde yer alan 20 endüstri kuruluflunun at ksular n bertaraf etmek üzere tasarlanm flt r. 42 Evler at ksu ar tma tesisi inflaat yaklafl k DM ( USD)'a mal olmufltur. Bu at ksu ar tma tesisi, evsel ve endüstriyel at ksular n sadece Karbon kaynakl Biyolojik Oksijen htiyac n (BOI5) gidermek amac yla infla edilmifltir y l içerisinde tesisten toplam m3 at ksu ar t lm fl olup, tesiste tüketilen elektrik enerjisi miktar KWh ve tutar YTL olarak gerçekleflmifltir. Tesisten ç kar lan çamur miktar ise ton'dur. 19

25 20 Tesis Tasar m Özeti Debiler Qmin Qort Qmak. Qpro : 570 m3/ saat : 1460 m3/ saat : 1750 m3/ saat : 1500m3/saat Kirlilik Yükleri BOI5 : 9000 kg/gün (250 mg /L) AKM : kg/gün (350 mg/l) KOI : kg/gün (800 mg/l) Deflarj Suyu Kirlilik Konsantrasyonlar BOI5 : 45 mg/l KOI : 100 mg/l AKM : 30 mg/l Tesis Üniteleri Dengeleme Havuzlar Adet : 2 Hacim (m 3 ) :2500 Uzunluk*Genifllik*Yükseklik(m*m*m) : 32*16*5 Blover Say s : 2 Blover Motor Gücü (kw) : 37 Ön Çökeltme Havuzlar Adet : 2 Çap (m) : 20 Yüzey Yükleme Oran (m 3 /m 2 /saat) : 2,4 Hacim (m 3 ) : 943 Hidrolik Bekleme Süresi (saat) : 1,3 BOI5 Giderim Oran (%) : 25 AKM Giderim Oran (%) : 50 Havaland rma Havuzlar Tasar m BOI5Yükü (kg BOI5/gün) : 6840 Adet : 2 Uzunluk*Genifllik*Yükseklik(m*m*m) : 48*24*4,5 Hacim (m 3 ) : F/M (kg BOI5/kg MLSS*gün) : 0,17 Çamur Yafl (Gün) : 8 Yüzeysel Havaland r c Say s : 2 Havaland r c Tipi : Gyrox Havaland r c Motor Gücü (kw) : 135 Havaland r c OC (kg O2/saat) : 212,5 Havaland r c SAE (kg O2/kWh) : 1,6 MLSS (kg /m 3 ) : 4 Son Çökeltme Havuzlar Adet : 4 Çap (m) : 25 Yüzey Yükleme Oran (m 3 /m2/saat) : 0,76 Çamur Yükleme Oran (m 3 MLSS/ m 2 /saat) : 0,45 Hacim (m 3 ) : 5880 Hidrolik Bekleme Süresi (saat) : 4,7 Ortalama Yükseklik (m) : Faaliyet Raporu

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

De erli zmirliler, Kamu kurumlar n n stratejik planlar nda belirttikleri misyon, vizyon, amaç ve hedefleriyle uyumlu performans program olu turmalar ve bütçelerini de bu programa dayal olarak gerçekle

Detaylı

Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Tabiata sayg akl n vicdan d r. Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2009 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Kristal, hayata de er katmakt r... içindekiler GENEL MÜDÜR DEN MESAJ 05 YÖNET M KURULU ÜYELER 07 YÖNET M KURULU RAPORU 09 ORGAN ZASYON

Detaylı

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi

FAAL YET RAPORU. 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi FAAL YET RAPORU 01.01.2007-31.12.2007 Dönemi 0 2 2007 FAAL YET RAPORU De erli Ortaklar m z 2006 y l nda PET, PTA ve Preform iflinin spanyol La Seda flirketine sat lmas sonras nda elyaf, iplik ve polimer

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL.

KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. KURULUfi : 1966 SERMAYE : 70.543.872 YTL. dare Meclisi'mizin 07.03.2008 tarih ve 734 say l toplant s nda incelenerek kabul edilmifl ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmufltur. BURSA Ç MENTO FABR KASI

Detaylı

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU

KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2009 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 0216 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Kendiniz için de il, ba l bulundu unuz ulus

Detaylı

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu

Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi. 06 Faaliyet Raporu Kristal Kola ve Meflrubat Sanayii Ticaret A.fi 06 Faaliyet Raporu 1 Kristal Kola 06 Faaliyet Raporu Genel Müdürden Mesaj Kristal Kola sektöründe kuruluflundan bugüne kadar yerli ilk ve tek firma olman

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler

94 > 115. Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim. > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler 94 > 115 Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim > Stratejik Planlama > Bilgi fllem > Halkla liflkiler > AB Koordinasyon > D fl liflkiler > Araflt rma, Bilgi fllem ve letiflim Gelece imizi Yönetiyoruz Stratejik

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu

2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A.fi. 2012 YILI FAAL YET RAPORU F NANSAL DURUM TABLOSU (B LANÇO), GEL R TABLOSU, BA IMSIZ DENET M RAPORU ve DENETÇ RAPORU Yönetim Kurulumuzun 13/02/2013

Detaylı

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri...

zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... zaman içinde türkiye de takas ve saklama hizmetleri... 2005 faaliyet raporu çindekiler 1988... stanbul Menkul K ymetler Borsas nda menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin takas, borsa bünyesinde kurulan

Detaylı

Temel Finansal Göstergeler

Temel Finansal Göstergeler selçuk ecza deposu 2006 faaliyet raporu Temel Finansal Göstergeler Temel Finansal Göstergeler 2004 2005 2006 Net Sat fllar 1.916.264.503 2.756.287.238 3.150.807.238 Net Kâr 48.362.174 93.966.002 97.286.103

Detaylı

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu

Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Verimlilik odakl büyüme 2007 faaliyet raporu Ç NDEK LER 01 K saca Ak-Al 02 Ola an Genel Kurul Gündemi 03 Vizyon ve Kurumsal De erler 04 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 05 Ortakl k Yap s 05

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi.

Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2011 Y l Faaliyet Raporu. Borusan Yat r m ve Pazarlama A.fi. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Merkez: Meclisi Mebusan Caddesi No: 37 34427 Salıpazarı - İstanbul Tel: 0 212 393 52 00 Faks: 0 212 249 42 57 Şube: Rumelihisarı Baltalimanı Cad. No: 5 34470 Sarıyer -

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

F A A L Y E T R A P O R U

F A A L Y E T R A P O R U 2004 FAAL YET RAPORU 1 Atatürk Köflesi çindekiler 2 çindekiler Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. 1 2 3 Yönetim Kurulu 3 Baflkan n n Sunuflu Yönetim Kurulu ve 5 Denetim Kurulu Genel Müdür ün 7 Sunuflu

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı