Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008 GÜNDEM NEWS Tekstil Fuarlar nda TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP flbirli i TEKNIK Ltd. and TUYAP Cooperation for Textile Exhibitions ELYAF İPLİK FIBRE YARN Wings- POY Üretiminde 4 Yenilikler 108 Wings The Innovations in POY Production DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Dokumada Yeni Bir Yol; G6500 ART 114 Bir Mucidin Hat ra Defteri 92 G6500 ART - The New Way to Weave The Diary of an Inventor BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Sentetik Elyaf n Üretim S ras nda Renklendirilmesi Coloration of Polypropylene Fibers During Fiber Production 120 REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX AJANS PRESS DOW CORN NG...77 GROB HORGEN...Ö.K/F.C LOEPFE...Ö.K. /F.C.I SPOT A.fi...45 AKSAfi S L KON DY STAR...35 GRUPPO MERSAN SPOTSA...51 ALESTA EKOTEKS...83 GÜMÜfi ENERJ...89 MÜKSA MAK NA STAUBLI...7 BALKAN MAK NA...91 EKOTEKS...85 GÜVEN ÇEL K N DE ÜN VERS TES SWISSTEX...11 BATEKS...67 EL AR...97 HIGHTEX...55 NONWOVEN TECH fianal PLAST K BEKAERT...33 ENMOS...79 IFAI...63 OULABITEX...17 TATEKS...69 BENTEKS ERBEL - RIETER...27 ISIMAK ÖZDEM R KEÇE...99 TEPAfi BENTEKS - COMEZ...61 FETEKS - FERRORA...47 ITM A.K. /FC PROTEKS...A.K/B.C TEST LAB...71 CANLAR MAK NA FUKAHAMA...25 ITM GENEL...5 RATEKS - BOYAP...93 TETAfi - BARUDAN...13 DE RMEN...1 GEMSAN...43 J.MULLER...21 RETAfi...87 T MTAfi DE RMEN...19 GENK M...49 J.MULLER...23 ROTORCRAFT...37 TÜYAP D PAZ MAK NA GENOP - TRF RMS KLUBER...81 SETAfi K MYA...29 ÜLKEMAL...95 DORNIER...9 GOINDUSTRY...15 KOLORGEN SIMATEX...31 WOOLMARK...53

5 Bak fl / View mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY T ekstil sektörüne yönelik çal flmalar yla Ümit VURAL Birlikten Kuvvet Do uyor The Power of Cooperation T EKNIK Ltd, who is known for its innovati- ilklere imza atan TEKN K Fuarc l k ve ve projects within the textile industry and Türkiye de fuarc l k sektörünün duayeni TUYAP, a leader in Turkiye s exhibition market, have decided to come together for a cru- TÜYAP, önemli bir iflbirli i anlaflmas yapt. cial cooperation. The first step in this union ITM 2009 Fuarlar ile ad m at lan bu beraberlik, di er tekstil fuarlar ile devam ede- will be ITM 2009 and will be followed by other textile exhibitions shortly thereafter. The cek. Dünya genelinde tan t m çal flmalar - introduction and promotion of these exhibitions have started through out the world and na bafllan lan bu fuarlar, konusunda önemli dünya firmalar n stanbul da buluflturacak. Tarihleri ve detaylar önümüz- companies in stanbul. The specific details of are expected to bring together important deki günlerde aç klanacak olan fuarlar, the future exhibitions have yet to be released, tekstil sektörü kapsam nda faaliyet gösteren alt sanayi dallar nda uzmanlaflan ulus- specialized exhibitions by bringing together however they are expected to be world wide lararas ihtisas fuarlar olacak. different expert branches within the textile TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP beraberli iyle industry. The exhibitions to be organized with the cooperation of TEKNIK Ltd. and TUyap lacak olan fuarlar; ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar, KNITEMB YAP include ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition, KNITEMB th Uluslararas Örgü, Nak fl Makineleri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar Fuar, International Knitting and Embroidery Machineries, Spare Parts and Accessories Exhibition, YARNSHOP 2010, 7th International Istan- YARNSHOP Uluslararas stanbul plik Fuar, CARPETTECH 2010 Hal, Zemin bul Yarn Exhibition and CARPETTECH 2010 ve Teknolojileri Fuarlar ndan olufluyor. Y llard r TÜYAP taraf ndan yap lan benzeri The new exhibitions,which will take the pla- Carpet, Floor and Technologies Exhibition. fuarlar n yerini alacak olan bu organizasyonlar, Türk tekstiline yeni bir canl l k ve iv- YAP in the past, are anticipated to bring new ce of similar exhibitons put together by TUme kazand racak. Bu birlik ve beraberlik life and acceleration to the Turkish textile market. This cooperation is expected to increase the success of both the textile and ex- Türkiye nin tekstil ve fuarc l k sektörlerindeki baflar s n art racakt r. stanbul u, Orta hibition industries in Turkiye, and to make stanbul the center of textile exhibitions in the Do u ve Avrupa n n tekstil fuarlar merkezi haline getirmek için bu iflbirli ini yapt k. Middle East and Europe. We believe this first Sektörde öncülü ünü yapt m z bu birleflmenin daha de iflik sinerjilerin oluflmas nhin the sector that will in turn influence diffe- step in cooperation will set an example witda da ön ayak olaca n düflünüyoruz. rent synergies in the future. Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Mali ve dari fller Müdürü / Administrative and Financial Director H.Engin DEM RKAN Haber Müdürü / Editor Z. Seda DEM RDELEN Yaz flleri / Editorial Cihan ALDIK Yay n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM R - Dr. Vedat B LG N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Uluslararas liflkiler / International Relations Department Murat ÇAVDAR Canan KORKMAZ Didem YÖRÜK Reklam Müdürü / Advertisement Manager Saime TEM Z Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Grafik Servisi / Design and Art Direction Ömral T RYAK Emre NCE Abone ve Da t m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bursa Temsilcili i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL K Tel&Fax: (0224) Bask - Cilt / Publishing House Trichrome Matbaac l k Yap m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k Reklamc l k Dan flmanl k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Fabrikalar Cad. No:1 Kat: Beflyol / Florya STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) internet/web : Fiyat : 12 YTL Ayda Bir Yay mlan r. Monthly Published. Bu dergide yay mlanan haber ve foto raflar, kaynak gösterilmeden kullan lamaz. All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Sayg lar mla... Best regards...

6 GÜNDEM NEWS Tekstil Fuarlar nda TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP flbirli i Tekstil sektörüne yönelik çal flmalar yla ilklere imza atan TEKN K Fuarc l k ve Türkiye de fuarc l k sektörünün duayeni TÜYAP, önemli bir iflbirli i anlaflmas yapt. T Soldan sa a: Teknik Fuarc l k Teknik Operasyonlar Direktörü Ümit Vural, TEMSAD Baflkan Adil Nalbant, Tüyap cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n, Teknik Fuarc l k Sat fl ve Pazarlama Dirktörü Necip Güney, Tüyap Tan t m Grup Baflkan Oya Akgün. ekstil sektörüne yönelik çal flmalar yla ilklere imza atan TEKN K Fuarc l k ve Türkiye de fuarc l k sektörünün duayeni TÜYAP, önemli bir iflbirli i anlaflmas yapt. ITM 2009 Fuarlar ile ad m at lan bu beraberlik, di er tekstil fuarlar ile devam edecek Haziran 2009 tarihlerinde TEK- N K Fuarc l k ve TÜYAP taraf ndan yap lacak olan ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar n n ard ndan, 2010 y l nda tekstil sektörüne yönelik di er fuarlar da TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP ortakl yla düzenlenecek. Y llard r TÜYAP taraf ndan yap lan benzeri fuarlar n yerini alacak olan bu organizasyonlar, Türk tekstiline yeni bir canl l k ve ivme kazand racak. Dünya genelinde sektörel ihtisas fuarlar n n baflar l olmas için büyümenin ve uzmanlaflmas n n önemini vurgulayan TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP yöneticileri, Türkiye nin tekstil ve fuarc l k sektörlerindeki baflar s n art rmak; stanbul u Orta Do u ve Avrupa n n tekstil fuarlar merkezi haline getirmek için bu iflbirli ini yapt klar n vurgulad lar. Dünya genelinde tan t m çal flmalar na bafllan lan bu fuarlar, konusunda önemli dünya firmalar - n stanbul da buluflturacak. Tarihleri ve detaylar önümüzdeki günlerde aç klanacak olan fuarlar, tekstil sektörü kapsam nda faaliyet gösteren alt sanayi dallar nda uzmanlaflan uluslararas ihtisas fuarlar olacak. TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP beraberli iyle yap lacak olan fuarlar flöyle: ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar, KNITEMB Uluslararas Örgü, Nak fl Makineleri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar Fuar, YARNSHOP Uluslararas stanbul plik Fuar, CARPETTECH 2010 Hal, Zemin ve Teknolojileri Fuar TEKNIK Ltd. and TUYAP Cooperation for Textile Exhibitions TEKNIK Ltd. being known with its innovative projects regarding the textile industry and TUYAP being the leader in Turkiye in the fair bussiness have made a recent and crucial cooperation. T EKNIK Ltd. being known with its innovative projects regarding the textile industry and TUYAP being the leader in Turkiye in the fair bussiness have made a recent and crucial cooperation. The first leap of this cooperation was done with the organization of ITM 2009 and will continue with other textile exhibitions. Following ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition to be held from 6 to 10 June 2009 by TEKNIK Ltd. and TU- YAP, other textile exhibitions fort he year 2010 will be organized with the cooperation of these two leading organizers. The exhibitions aforementioned for the year 2010 will replace previous exhibitions organized in the field of textile, and provide an acceleration and boom in the Turkish textile industry. TEKNIK Ltd. and TUYAP s managers, who pointed out the importance of alliances so as to ensure the success of sectoral exhibitions throughout the world, stated that this cooperation was made for the sake of Turkish textile and fair industry and make Istanbul the center of textile exhibitions in Middle East and Europe. The promotion studies throughout the, to enable the world leading textile companies to bring together in Istanbul, world have already started for the exhibitions aforementioned to be organized in 2010 enabling. The dates and details of these exhibitions will be announced in the forthcoming days. The exhibitions to be organized with the cooperation of TEKNIK Ltd. and TUYAP are as follows: ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition, KNITEMB th.International Kintting and Embroidery Machineries,Spare Parts and Accessories Fair, YARNSHOP th International Istanbul Yarn Fair, CARPETTECH 2010 Carpet, Floor and Technologies Fair 4

7

8 GÜNDEM NEWS Son Alman Teknolojileri, VDMA Sempozyumunda Tan t ld 2. Alman Tekstil Teknoloji Sempozyumu, Nisan 2008 tarihlerinde, stanbul Swissotel The Bosphorus ta yap ld. Yaklafl k 500 kiflinin izledi i sempozyum, yo un ilgi gördü. A lmanya n n Türkiye Büyükelçili i, Alman Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanl ve Alman Ticaret Fuarlar Endüstrisi Birli i iflbirli i ile VDMA (Alman Tekstil Makine Üreticileri Birli i) taraf ndan düzenlenen 2. Alman Tekstil Teknoloji Sempozyumu, Nisan Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i Ö retim Üyeleri ve VDMA Yetkilileri 2008 tarihlerinde, stanbul Swissotel The Bosphorus ta yap ld. Yaklafl k 500 kiflinin izledi i sempozyumda, Türkiye deki kay t ifllemleri ve koordinasyon, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i yetkilileri taraf ndan gerçeklefltirildi. Sempozyum boyunca süren oturumlarda Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr.Kerim Duran, Ege Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kado lu ve Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i eski Bölüm Baflkan Prof. Dr. Ifl k Tarakç o lu moderatörlük yapt lar. Alman teknoloji gelifltirici firmalar n n yetkililerinin ve Türkiye mümessili firmalar n sorumlular n n haz r buldu u sempozyum, Türk tekstil üreticileri taraf ndan yo un ilgi gördü. 2 gün süreyle düzenlenen sempozyum, 28 Nisan 2009/ Pazartesi sabah yap lan aç l fl töreniyle bafllad. Daha sonraki 3 ayr salonda, Nonwoven ve Teknik Tekstiller, plik E irme ve Terbiye konulu oturumlar yap ld. Nonwoven ve Teknik Tekstiller Sempozyumun ilk günü düzenlenen Nonwoven ve Teknik Tekstiller konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Dilo Group ad na Sinan Karadal: neleme Nonwoven Üretimi ve Ürün Uygulamalar çin Son Teknik ve Teknolojiler Isra Surface Vision GmbH ad na Serkan Çak r: Nonwoven Üretiminizden Daha Fazlas n Al n: Proses ve Kalitenizi Artt racak Yeni Yüzey Denetleme / A Kontrol Sistemleri Monforts ad na Thomas Päffgen: Teknik Tekstil Mamulleri ve Kaplama çin Ramöz Fleissner ad na Christian Schaefer: AquaJet Su Jeti Teknolojisi le En Son Yenilikler Erko Trützschler ad na Oliver Doering: Tüm Uygulamalar çin Do ru Tülbent Oluflturma ve Ba lama Ekipman plik E irme Sempozyumun ilk günü düzenlenen plik E irme konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Textechno ad na Dr. Guntram Kugler: E rilmifl plik Bölümünde Kalite Kontrol çin Eksiksiz Çözümler Textechno Güvenilir Bir Partner SSM Hacoba ad na Robin Gutbrod: SSM Hacoba Teknolojisi: Bobinleme, Tekstüre ve Dikifl pliklerinin Son flleminde Art De er Yaratma Rieter ad na Jürgen Müler: Rieter Cer Makinalar Cer Teknolojisinde Kilometre Tafllar Rieter ad na Dr. Stephan Weidner- Bohnenberger: Rieter Open End plik Makinalar le Kalite ve Ekonomide Yeni Standartlar Welker ad na Claus Koch: pliklerin Kondisyonlanmas Oerlikon Schlafhorst ad na Martin Leichter: Zinser ve Autoconer 5 En Üst Seviyede Alman teknoloji gelifltirici firmalar n n yetkililerinin ve Türkiye mümessili firmalar n sorumlular n n haz r buldu u sempozyum, Türk tekstil üreticileri taraf ndan yo un ilgi gördü. plik ve Bobin Kalitesi çin Mükemmel Kombinasyondur Oerlikon Saurer ad na O uz Karc er: Teknik plikler çin Technocorder TC-S ve Fantazi plikler çin Fascinator ECP 1 de Allma Ürün Hatt ndaki Yeni Geliflmeler 6

9

10 GÜNDEM NEWS 2 gün süreyle düzenlenen sempozyum, 28 Nisan 2009/ Pazartesi sabah yap lan aç l fl töreniyle bafllad. Harman-Hallaç ve Tarakta Yüksek Performans Kavram Trützschler ad na Hermann Sekler: Penye Ring plikleri çin Optimum fierit Haz rlama Oerlikon Schlafhorst ad na Dr. Tai: Autocoro Rotor E irme Teknolojinde Pazar Lideri Mac Andritz Küsters ad na Dominic Prömpler: Tekstil Kaland r Teknolojisi le lgili Komple Genel Görüntü Küsters Textile ad na Erdinç Dincer: Örme Kumafllar çin Aç k En Prosesler - Rekabet ve Çözümler Pleva ad na Rainer Tüxen: Tekstil Terbiyesi, Kaplama ve Kontinü/Cpb Boyama çin Kullan c ya Yönelik Modüler Ölçüm ve Kontrol Sistemleri Oerlikon Saurer ad na Richard Klein: Enerji Optimizasyonu Plan na ve Yüksek Büküm ve Kablo Büküm Makinelerinin Kullan m na Ba l Olarak Maliyetlerde Azalma Terbiye Sempozyumun ilk günü düzenlenen Terbiye konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Monforts ad na Thomas Päffgen: Kompresif çektirme: Proses Optimizasyonu çin Yeni Tesis Konseptleri Mahlo ad na Adnan Andaç: Orthopac XRVMC-12-Düzeltmenin Yeni ve Etkili Bir Yolu Goller ad na Mehmet Aksu: Dokuma ve Örme Kumafllar n Yafl Bitim fllemlerindeki Yeni Geliflmeler Erbatech ad na Ulrich von Christen Erbatech: Kontinü Makinelerde Örme Kumafllar n Yafl fllemi A artma / Y kama / Boyama. Maliyet Optimizasyonu çin Son Makine Geliflmeleri Weko ad na Robert Mascherpa ve N. Emre Utku: Tekstillerin Fonksiyonellefltirmesine ve Terbiyesine Yönelik Weko S v Aplikasyon Sistemi Körting ad na Karl Hesse: Merserizasyon flleminde Kostik Geri Kazan m le Tasarruf Erhardt + Leimer ad na Klaus Baumann: Hassas Tekstil Yüzeylerinin Prosesi/ Elstraight - Yüzey Düzgünlefltirmenin Gelece i 28 Nisan 2008/ Pazartesi günü yap lan sempozyum, VDMA Textile Machinery Genel Müdürü Thomas Waldmann n Daha yi Yat r mlar - Sahip Olma Yaklafl m n n Toplam Maliyeti konulu aç klamalar yla sona erdi. Daha sonra Alman Konsoloslu u nda, Bafl Konsolos Matthias von Kummer taraf ndan kat l mc firmalara davet verildi. 29 Nisan 2008/ Sal günü yap lan sempozyum, Öko-Tex ten Dr. Stefan Mecheels in yapt Öko-Tex Sessiz Bir Sat c konulu aç klamayla bafllad. Daha sonraki 2 ayr salonda, plik E irme/terbiye ve Dokuma/Örme konulu oturumlar yap ld. plik E irme/ Terbiye Sempozyumun ikinci günü düzenlenen plik E irme/terbiye konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Trützschler ad na Gerd Wienands: Dokuma/Örme Sempozyumun ikinci günü düzenlenen Dokuma/Örme konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Karl Mayer ad na Bülent Eru ur: Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH Firmas ndan Çözgü Haz rlama, Levent Sarma ve Hafl llama Alan nda Haberler Lindauer Dornier ad na Siegfried Sachs: Dornier Dokuma Makineleri Sistem Ailesi Genkinger-Hubtex ad na Sinan Ünal: Yaklafl k 500 kiflinin izledi i sempozyumda, Türkiye deki kay t ifllemleri ve koordinasyon, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i yetkilileri taraf ndan gerçeklefltirildi. Malzeme Tafl ma Sistemleri çin Optimum Çözümler Mayer & Cie ad na Kahraman Güveri: Elastomerik Vanizede Yeni Bir Dönüm Noktas na Ulaflmak Groz-Beckert ad na Özkan Edirne: Groz-Beckert in Örme Makinesi Hassas neleri-önemli Ürün Özellikleri ve Groz-Beckert Müflterilerinin Avantajlar SMC ad na Joerg Schairer: SMC - En nce Örme Makinesi Silindirleri 8

11

12 GÜNDEM NEWS The Latest German Technologies were Introduced at VDMA 2 nd German Textile Technology Symposium took place in Istanbul Swissotel The Bosphorus on April 28th-29th. Participated by almost 500 people, the symposium received great interest. 2 nd German Textile Technology Symposium that was organized by the VDMA (German Textile Machinery Association) in the cooperation of Embassy of Germany to Turkey, German Federal Ministry of Economics and Technology and Association of German Trade fair Industry took place in Istanbul Swissotel The Bosphorus on April 28th-29 th. Participated almost by 500 people, the registration and coordination of the symposium in Turkiye were carried out by the authorities of Ege University Textile Engineering Department. The sessions during the symposium were moderated by Prof. Dr. Kerim Duran, The Head of Ege University Textile Engineering Department; Prof. Dr. Hüseyin Kado lu from Ege University and Prof. Dr. Ifl k Tarakç o lu the Former Head of Ege University Textile Engineering Department. The symposium in which the representatives of German technology producer companies and their Turkey agents were present, received great interest from the Turkish textile producers. Lasted for two days; the symposium started with the opening ceremony in the morning of April 28th 2008/Monday. Then the sessions were organized about Nonwovens and Technical Textiles, Spinning and Finishing in 3 different halls. Nonwovens and Technical Textiles The company representatives giving their speeches in Nonwovens and Technical Textiles part at the first day of the symposium and the topics were as follows: Sinan Karadal for Dilo Group: Latest Technique and Technology for the Production of Needle Felted Nonwovens and their Applications Serkan Çak r for Isra Surface Vision GmbH: Get more out of nonwovens production: new web inspection tools for process and quality improvement The symposium in which the representatives of German technology producer companies and their Turkey agents were present, received great interest from the Turkish textile producers. Lasted for two days; the symposium started with the opening ceremony in the morning of April 28th 2008/Monday. Thomas Paffgen for Monforts: Stenter for Technical Textiles and Coating Christian Schaefer for Fleissner: Latest Innovations with AquaJet Spunlace Technology Oiver Doering for ErkoTrützschler: For every application the right web - forming and - bonding equipment Spinning The company representatives giving their speeches in Spinning part at the first day of the symposium and the topics were as follows: Dr. Guntram Kugler for Textechno: Complete Solutions For The Quality Control In The Spun Yarn Section - Textechno A Reliable Partner Robin Gutbrod for SSM Hacoba: SSM Hacoba Technology: Creating added value in winding, texturing and final make-up of sewing threads Jürgen Müller for Rieter: The RDB- D40 autoleveler drawframe a firework of innovations Stephan Weidner-Bohnenberger for Rieter: New standards in quality and economy with Rieter rotor spinning Claus Koch for Welker: Conditioning of Yarns Martin Leichter for Oerlikon Schlafhorst: Zinser and Autoconer 5 is the perfect combination for superior yarn and package quality O uz Karc er for Oerlikon Saurer: New developments of Allma Product Line on TechnoCorder TC-S for technical yarns and Fascinator ECP 1 for fancy yarns 10

13

14 GÜNDEM NEWS Trade fair Industry took place in Istanbul Swissotel The Bosphorus on April 28th-29 th. Richard Klein for Oerlikon Saurer: Reduced Costs due to an Energy Optimized Planning and Utilization of Up- Twisting and Cabling Machines Finishing The company representatives giving their speeches in Finishing part at the first day of the symposium and the topics were as follows: Thomas Päffgen for Monforts: Compressive Shrinking: New range of concepts for process optimization Adnan Andaç for Mahlo: Orthopac XRVMC-12- a new, effective way of straightening Mehmet Aksu for Goller: New developments in the wet finishing of woven and knitted fabrics Ulrich von Christen Erbatech for Erbatech: Bleaching/Washing/Dyeing - wet finishing of knitted fabrics on continuous machines. Latest machine developments for cost optimized processes. Robert Mascherpa and N. Emre Utku for Weko: Weko Liquid Application Participated almost by 500 people, the registration and coordination of the symposium in Turkiye were carried out by the authorities of Ege University Textile Engineering Department. System for Funcitonalization and Finishing of Textiles Karl Hesse for Körting: Save Money through Lye Recovery in your Mercerising Process Klaus Baumann for Erhardt+Leimer: Processing delicate textile webs/ Elstraight - the future of web straightening The symposium on April 28th, 2008/Monday ended with VDMA Textilie Machinery General Manager Thomas Waldmann s explanation on the topic of Better investments - the Total Cost of Ownership approach. Then in Consulate General Matthias von Kummer gave a reception to participator companies at Consulate German. The symposium on April 29 th, 2008/Tuesday started with the presentation of Dr. Stefan Mecheels from Öko-Tex called Öko-Tex a Silent Seller. Then the sessions took place about Spinning/Finishing and Weaving/Knitting in 2 different halls. Spinning /Finishing The company representatives giving their speeches in Spinning/Finishing part at the second day of the symposium and the topics were as follows: Gerd Wienands for Trützschler: High performance concept in blow room and carding Hermann Sekler for Trützschler: Optimal sliver preparation for combed ring yarns Dr. Tai for Oerlikon Schlafhorst: Autocoro market leading rotor spinning technology Dominic Prömpler for Andritz Küsters: The Complete Range of Textile Calendering Erdinç Dinçer for Küsters Textile: Open width processing of knit goods - Challenges and solutions Rainer Tüxen for Pleva: User-oriented modular measuring and control systems for textile finishing, coating and continuous/cpb dyeing Weaving/ Knitting The company representatives giving their speeches in Weaving/Knitting part at the second day of the symposium and the topics were as follows: Bülent Eru ur for Karl Mayer: News in the field of warping, beaming and sizing from Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH Siegfried Sachs for Lindauer Dornier: The Dornier Weaving Machinery System Family Sinan Ünal for Genkinger-Hubtex: Optimized Solutions for Material Transport Systems Kahraman Güveri for Mayer & Cie: Reaching a new milestone in Elastomeric Plating Özkan Edirne for Groz-Beckert: Groz- Beckert High Precision Knitting Needles requirements, advantages and benefits for our customers Joerg Schairer for SMC: SMC - finest knitting cylinders 12

15

16 GÜNDEM NEWS Alman Teknoloji Üreticilerinin Türkiye deki ve Dünyadaki Durumu 2007 y l nda, toplamda 3,9 milyar Euro de erinde Alman tekstil makinesi 150 pazara ihraç edildi, bir önceki y lda %7,2 art fl kaydedildi. V DMA Alman Tekstil Teknoloji Sempozyumu öncesi yap lan bas n toplant s na, Almanya Bafl Konsolosluk Vekili Peter von Wesendonk ve VDMA Sempozyum Proje Müdürü Sibylle Wenisch kat ld. Sibylle Wenisch, sempozyum hakk nda verdi i bilginin ard ndan, Alman tekstil makine üreticileri ve Türkiye pazar ndaki konumlar hakk nda aç klamalar yapt. Sibylle Wenisch flunlar söyledi Dünya çap nda tekstil makineleri endüstrisi için çok güzel bir y l olan 2007 ye bakt m zda, toplamda 3,9 milyar Euro de erinde Alman tekstil makinesi 150 pazara ihraç edildi, bir önceki y la göre %7,2 art fl oldu. Kuzey Amerika pazar, Çoklu-Elyaf Anlaflmas n n durdurulmas ndan dolay önemli ölçüde azald y l nda Çin ABD deki kotas z giyim kategorisinin %65 lik pazar pay na sahipti. Ancak ABD geleneksel olarak büyük bir hal üreticisi ve flimdi nonwovenlar konusunda da aktif. Latin Amerika daki en önemli pazarlar Meksika ve Brezilya d r. Güney Terbiye Örme Dokuma plikçilik Amerika daki politik ve mali durumlar sabit olmaktan çok uzakta. Afrika da en önemli pazar M s r d r; Türkiye ve M s r aras nda ticari iliflkiler de vard r. Ayr ca Çin de Afrika ya yat r m yap - yor, dolay s yla Çin makineleri ve ikinci el makineler de burada kullan l yor. Asya ya bakt m zda hepimiz biliyoruz ki, Çin dünyadaki en büyük dikim merkezidir. Teknik tekstillerin kullan m dünyan n her yerinde sürekli art yor. Mimari, tafl t yap m, tar m, ilaç ve pek çok di er alanlarda teknik tekstiller hafif a rl klar ndan dolay kullan l yor. Son olarak Avrupa da, 2007 de Alman tekstil makineleri için ikinci en büyük pazar olan Türkiye yi en büyük tekstil üreticisi ülke olarak kabul ediyoruz. Son 10 y lda çok büyük ölçüde geliflmifltir. Almanya ve talya gibi Avrupa ülkelerinde teknik tekstiller tekstil üretiminde öne geçmifltir. Almanya ve talya gibi Avrupa ülkelerinde teknik tekstiller, tekstil üretiminde öne geçmifltir. Türkiye pazar Türkiye deki tekstil endüstrisi pek çok avantaja sahip. Uzun gelene inden dolay en iyi know-how, Avrupa pazar na yak nl ve son olarak da en yüksek teknolojik standarttaki ekipmanlar. Bu avantajlar AB de en be enilen ulus anlaflmalar, 408 "Paneuro-Mediterranen" ser best bölgesi ile tamamlan yor Bu çok büyük bir tekstil makineleri park ve tekstil makineleri için önemli ve sürekli talep anlam na geliyor. thal edilen ma kinelerin %30 u Alman makineleridir. 100 Tekstil, Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYIH), istihdam ve ihracat bak m ndan Türk ekonomisindeki en önemli endüstridir Türkiye ye Alman tekstil makineleri ihracat milyon Almanya talya Fransa sviçre Japonya Çin ABD Belçika-Lüksemburg Kore Tayvan Türkiye ye tekstil makinesi ihraç eden bafll ca ülkeler

17 GÜNDEM NEWS Soldan sa a: VDMA Sempozyum Proje Müdürü Sibylle Wenisch ve Almanya Bafl Konsolosluk Vekili Peter von Wesendonk. büyüdü. Türkiye 408 Milyar Euro ile %73 lük bir art fl elde etti. Türkiye de üretilen yüksek pamuk hacminden dolay, fabrikalar n ço u iplik e irme fabrikalar d r. Örgüyü düz örme ve yuvarlak örme olarak ikiye ay rmak gerekir. Düz örme 3-4 y l önce artmaktayd ; flu anda sat fllar yar ya düfltü. Yuvarlak örme makineleri için Türkiye hala büyük bir yetenekle, yerli kullan m için de iyi bir pazar. Dokuma makinelerinin pay %4,7; oldukça küçük pay n nedeni flu olabilir, Almanya da sadece bir dokuma makineleri üreticisi var. Y kama, kasarlama ve boyay kapsayan terbiye tekstil zincirindeki son halkad r ve yüksek kaliteli ürünler üretmek için de çok önemlidir. Düflük kalitede makineler kullanarak bu gerçe i göz ard etmek iyi markalardan ayr lmaya neden oluyor. Ne yaz k ki, 2007 için uluslararas veriler henüz haz r de il. Grafik gösteriyor ki; 2005 ten 2006 ya geliflme neredeyse tüm ülkelerde düfltü, ancak 2007 de Türkiye ye Alman ihracat verileri deminde söylendi i gibi art fl %72 dir. Tekstil Türk GSYIH n n %10 unu ve üretim sektöründeki istihdam n %20 sini oluflturuyor. Sektörde yaklafl k üretici flirket bulunuyor. Tekstil/giyim ihracat de er olarak Türk ihracat nda en büyük paya sahiptir (%23). Türk tekstil ihracat 2006 da 19.8 milyar Euro ya ulaflt. Türkiye nin tekstil endüstrisi yerli üretim pamu a dayanm yor. Geleneksel bir pamuk üreticisi olan Türkiye, flu anda dünyan n yedinci en büyük pamuk üreticisidir y l nda ton üretildi, ton ithal edildi ve ton ihraç edildi. Böylece ton iplik ve kumafl olarak ifllendi. Tekstil endüstrisi her çeflit iplik, pamuk, giysi, ev tekstilleri ve di er haz r ürünleri üretiyor ve ihraç ediyor. Türk ürünleri yüksek kaliteleri ile biliniyorlar. Türk partnerler siparifl boyutu ve moda de ifliklikleri bak m ndan güvenilir ve esnek teslimat yapmaktad r. Tüm bunlar gurur duyulacak ve tabi ki Alman tekstil makineleri kullan larak Türkiye deki tekstil üretimini gelifltirmek amac yla ifl birliklerini güçlendirmek için en iyi koflullard r y - l nda Çin Alman tekstil makineleri ihracatç lar için en büyük pazar haline geldi. %56 l k bir art flla ABD yi geçti ve bir numaral var fl noktas haline geldi. Türkiye talya dan sonra dördüncü s radayd y l nda Türkiye %136 l k bir art fl elde etti ve Çin den sonra iki numaral var fl noktas haline geldi ve 2004 y llar nda da Türkiye ikinci s raya yerleflti y l nda tekstil endüstrilerinin yat r mlar dünya çap nda 15

18 GÜNDEM NEWS Position of German Technology Producers in Turkiye and the World In 2007, in total German textile machinery worth 3,9 billion Euro was exported into 150 markets, this was 7,2 percent more than the year before. P eter von Wesendonk from Consulate General Germany and Sibylle Wenisch, the project manager of VDMA Symposium, participated in the press meeting held before VDMA German Textile technology Symposium. After providing information on the symposium, Sibylle Wenisch provided information about German textile machinery producers and their position in Turkish market. Sibylle Wenisch gave the following explanations: When we look back to 2007, a very good year for the worldwide textile machinery industry, in total German textile machinery worth 3,9 billion Euro was exported into 150 markets, this was 7,2 percent more than the year before. The North American market has been decreased massively because of the suspension of the Mult-Fiber-Agreement. In 2004 China already had a 65% market share of the quota-free categories of clothing in the USA. However the USA is traditionally a big manufacturer of carpets and now it is also active in nonwovens. In Latin America the most important markets are Mexico and Brazil. Political as well as financial aspects are far from being stable in South America. Germany taly France Switzerland Japan China USA Belgium-Luxembourg Korea Taiwan Leading countries exporting textile machinery to Turkiye In Africa the most important market is Egypt, there are also trade connections between Turkiye and Egypt. Also China is investing in Africa, accordingly Chinese Machinery and second hand machinery are in use there. When we look at Asia: As all of us know that China is the biggest sewing centre of the world. Within the last 10 years it has developed enormously. In the European countries, like, Germany and Italy technical textiles have Within the last 10 years it has developed enormously. In the European countries, like, Germany and Italy technical textiles have taken the lead in textile production taken the lead in textile production. The use of technical textiles is growing continuously throughout the world. In architecture, vehicle construction, agriculture, medicine and many other segments technical textiles are used because of their low weight. Last but not least, in Europe, we regard Turkiye as the biggest textile production country, which has also been the second biggest market for German textile machinery in Finishing Knitting Weaving Spinning Increase in production of Turkish industry segments Turkish Market The textile industry in Turkiye has several advantages. Best know-how because of its long tradition, closeness to the European market and last but not least equipment of the highest technological standard. These advantages are complemented by most favoured nation agreements with the EU, the "Paneuro- Mediterranen" free zone. This means a huge textile machinery park and a large and continuous demand for textile machinery. 30% of the imported Machinery is German 16

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING

knoloji 1~. rn TROTZSCHLEg IIIII ddd TROTZSCHLE!, SPINNING YILIYEAR 16 SAYI/ISSUE 188 TEMMUZ I JULY 2012 knoloji TROTZSCHLE!, SPINNING Kompakt tarzda duzenlenen Cer unitesinin yan1nda, TD 8 daha bir c;:ok avantajlar sunmaktad1r: Ost silindirlerin pnomatik bask1s1

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Hindistan: Gelin, Yat r m

Hindistan: Gelin, Yat r m Hindistan: Gelin, Yat r m Yap n, Üretin, Kazan n 68 Invitation from India for Turkish textile producers: Come, Invest, Produce, Profit ünyan n en büyük pamuk üreticisi ve müflterilerinden, tekstil ve haz

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

w w w. t e x t o w e a r. c o m REKLAM NDEKS /AD INDEX ACAR PATENT...95 AKMAZ...78 AKMAZ...79 ALAETT N...9 ATA THALAT...27 ATAK MAK NA...77 BAMEN...55 BUFALO...19 CEN K...53 CEVHER MAK...93 ÇEL KHAN...89

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

Newsletter. www.future-fish.com

Newsletter. www.future-fish.com Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization

Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization Eylül-Ekim / September-October 2007/ No.22 Haberler / News Seramik Sektörü markalaflmaya h z verdi Ceramic Industry speeds up brandization 8 Sektör, marka günü için biraradayd Türk seramiklerinin markalaflmas

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK

İHTİYATLI BÜYÜME YILI OLACAK YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:95 ARALIK/DECEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 2011 İHTİYATLI BÜYÜME YILI

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı