KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE SİYASET: TÜRK DÜŞÜNSEL VE SİYASAL YAŞAMINDA KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE SİYASET: TÜRK DÜŞÜNSEL VE SİYASAL YAŞAMINDA KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE SİYASET: TÜRK DÜŞÜNSEL VE SİYASAL YAŞAMINDA KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI GİRİŞ Yirminci yüzyılın son çeyreğinde görülen ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimleri, dönüşümleri açıklamaya-anlamaya yönelik olarak post-yapısalcılık, post-kolonyalizm, post-endüstriyel, post-fordizm, post-marksizm, postmodernizm, ikinci modern, geç modern, yeni emperyalizm, bilgi toplumu, kapitalist ötesi toplum risk toplumu, yeni ortaçağ, üçüncü dalga, hizmet sınıfı toplumu, burjuva sonrası toplum, ikinci endüstriyel bölünme dönemi gibi çok farklı kavramlar önerilmiş ve önerilmektedir. Küreselleşmenin de, bu açıklamaanlama çabalarında özellikle 90 lı yıllarla birlikte öne çıkan ve belki de en fazla kabul gören bir analiz aracı olduğu söylenebilir. Kavramın, mazisi çok gerilere götürülememekle birlikte, özellikle 90 lı yıllardan sonra, neredeyse bu kavrama işaret etmeyen herhangi bir sosyal bilim çalışmasının olmadığı, ekonomiden ekolojik çalışmalara, stratejik gelişmelerden sağlık sorunlarına, teknolojik buluşlardan kadın hareketlerine kadar pek çok alanın moda terimi haline geldiği söylenebilir. Çok yaygın bir alanda kullanıma giren kavramın tam olarak neye işaret ettiği, kapsamı, tarihi, içeriği, sınırları, kendiliğindenliği ya da ideolojikliği üzerinde yoğun bir tartışma sürmektedir. Öyle ki, bütün bir insanlık tarihinin aslında bir küreselleşme tarihi olduğundan, sadece 1960 lı yıllar sonrası için kullanmanın anlamlı olduğuna ya da değişen bir şeylerin olmayıp, emperyalizmin yeni bir versiyonu olduğuna, modernliğin bir devamı olarak algılanmasından, postmodern bir yaklaşımla tarihsel bir kopuşa işaret ettiğine, bir süreç olarak görülmesinden, başı sonu belirli bir proje olarak düşünülmesine, ulusdevletlerin küreselleşme süreçleri ile ölmekte olduğuna, ilgili süreçlerin yerel kültür, 1

2 kimlik ve değerler için daha fazla fırsatlar sunduğundan, küresel kültür teorilerine; homojenleşme, Amerikanlaşma yaklaşımlarına dair bir dizi teori üretilmektedir. Küreselleşme tartışmaları sosyal bilimlerin hemen hemen bütün disiplinlerini kuşatmış görünse de bu çalışmalarda ağırlıklı olarak iki temel unsurun öne çıktığı söylenebilir. İlki küreselleşme çalışmalarının, ilk dönemlerde daha fazla olmak üzere, ekonomik küreselleşme boyutunda daha çok yoğunlaştığıdır. Diğer boyutları ile birlikte küreselleşmenin sosyo-kültürel boyutu üzerine yapılan çalışmaların ikincil derecede kaldığı söylenebilir. İkincisi ise, ekonomik, teknolojik ya da sosyo-kültürel küreselleşme çalışmalarında ağırlıklı olarak küresel olanın yerel, ulusal ya da bölgesel olana etkileri üzerinde tartışılıyor olmasıdır. Çalışmalar daha çok küresel ekonomi/kültür/teknoloji/siyaset/tehdit vb.lerinin yerel, ulusal ya da bölgesel ekonomi/kültür/teknoloji/siyaset vb.leri üzerindeki etkileri; bir başka ifade ile akademik olarak ilk kez Edward Shils in önerdiği kavramları kullanmak gerekirse, (1975) merkez in çevre üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çevrenin küresel etkiler karşısındaki tutumunu, tepkilerini irdelemeyi amaçlayan çalışmalara ise pek rastlanmamaktadır. Yerel, ulusal ya da bölgesel unsurların, küresel etkilere yönelik tepkilerini araştıran sınırlı sayıdaki çalışmalardan birkaçına değinmek gerekirse, Chakarin Komolsiri, Globalization and Local Voices isimli doktora çalışmasında Taylandlı entellektüellerin küreselleşmeye gösterdikleri tepkileri araştırır. Taylandlı entellektüellerle derinliğine mülakatlar yaparak, küreselleşme karşısında aldıkları pozisyonları ve buna bağlı olarak geliştirdikleri tavırları ortaya koymayı amaçlar. Komolsiri, Taylandlı küreselleşme karşıtlarının, küresel değerler ve pratikler ile sekülerleşmenin Tayland toplumuna zarar verdiğini, Budist değerleri tehdit ettiğini ve Budist değerlerin tüketim kültürü karşısında kendisini koruyamadığını düşündüklerini belirtir. Ama küreselleşme karşıtları, küreselleşme ile birlikte artacağını düşündükleri demokrasi standardı ve insan haklarından da memnundurlar. Taylandlı düşünürler, siyasal küreselleşme ile birlikte yükselecek demokrasi standardı ile sivil yönetim üzerindeki askeri otoritenin azalacağını düşünmektedirler (Komolsiri, 1995: ). 2

3 Komolsiri nin Taylandlı entellektüellere ilişkin yaptığı çalışmanın bir benzerini Loubna Skalli Faslı kadın dergileri üzerinde yapar. Faslı Kadın Dergileri Örnek Olayında Küresel ve Yereli Eklemlemek isimli doktora çalışmasında, amacının kültürel homojenleşme senaryolarını değerlendirerek alternatif modeller üzerinde tartışmak olduğunu söyleyen Skalli, Yerel ürünler, genellikle varsayıldığı gibi, küresel medya ürünlerini yeniden mi üretirler? Yerel ürünler küresel medya ürünlerinin sadece birer kopyaları mıdırlar yoksa özgün ürünler midirler? Ya da bunların bir kombinasyonu mudurlar (Skalli, 2000: 4-5) biçiminde formule ettiği sorularına yanıt arar. Homojenleşmeye ilişkin eleştirel yaklaşan Skalli, tezinde, ilerleyen bölümlerde daha geniş bir biçimde ele alınacak olan hibridleşme teorisini savunur. Stephen Entwisle da, La Chanson Hip-Hop laşıyor: Quebec Milliyetçiliğinde Yerel Kimlik, Küreselleşme ve Çağdaş Müzik isimli çalışmasında benzer kaygıları araştırır. Entwisle, ekonomik, sosyal ve kültürel küreselleşmenin yerel kimliklerin ifadesini ve oluşumunu tehdit edip etmediğini, müzikte Quebec milliyetçiliğinin gelişimini inceleyerek ortaya koymaya çalışır. Entwisle çalışmasında, küreselleşmenin bir açıdan kültürel söylemi homojenleştirme potansiyeli taşıdığını ve bu nedenle yerel kimliklerin ifadesi için bir tehdit oluşturduğunu bir başka açıdan ise yerel kimliklerin oluşumunu ve ifadesini kolaylaştırdığı sonucuna ulaşır (Entwisle, 1999). 1 Türkiye de de küreselleşme konusu son yıllarda pek çok akademisyen, entellektüel ve araştırmacının düşünce ürünlerinde gittikçe artan oranda yer almaya 1 Küreselleşme ile ilgili benzer alanlarda yapılmış akademik çalışmalar için bkz: Jeff Derksen, Globalism and the Role of the Cultural: Multiculturalism and Articulated Locals, Doktora tezi, Department of English, Calgary/Alberta/Canada: University of Calgary, 2000; Peter Robert Urtmetzer, Globalization and Canadian Society: Rhetoric and Reality, Doktora Tezi, The Faculty of Graduate Studies, Department of Antropology and Sociology, The University of British Colombia, 1999; Marlene Lori Zalka, Globalization of the Internet: Convergence or Multicultural Community? Doktora Tezi, Florida International University, Miami, Florida, 1999; Andrew J. Grant, Globalization and the State: An Illusion of Convergence, Master tezi, Department of Political Science, University of Calgary, Calgary/Alberta/Canada, 1999; Rafael R. Ioris, Intercultural Contacts, Globalization and Prospects For A Sustainable World Order: A Synthesis. Master tezi. Graduate Faculty of Global and Liberal Arts and Sciences, United States International University, San Diago, 1999; Olga Vladimirovna Kuznetsova, National Sovereignty and Economic Globalization: An Analysis of the Role of the IMF in the Changing World, Master Tezi, Department of Political Scinence, College of Liberal Arts, University of Nevada, Las Vegas,

4 başlamış olmakla birlikte, spesifik olarak bu olguyu konu alan ve küreselleşmeye ilişkin teorik bir çerçeve oluşturarak, Türkiye den bakıldığında küreselleşmenin nasıl algılandığını, nasıl yorumlandığını ve sağdan veya soldan nasıl tepki verildiğini tartışan bir doktora çalışması yapılmış değildir. Akademik literatürde, birkaç makale ve bazı master çalışmalarının dışında 2 küreselleşmenin Türkiye de genel olarak nasıl yorumlandığını araştıran ve bu anlamda bir Türkiye resmi çizen doktora çalışmaları da bulunmamaktadır. Oysa, küreselleşmenin gerçek veya kurgusal boyutuyla, bir akım olarak etkisinin reel veya abartılı olduğuna ilişkin tartışmalar bir yana, Türkiye nin son yıllardaki akademik ve siyasal tartışmalarında önemli bir yeri olan, sağda ve solda karşıtları ve destekleyicileri bulunan bir olgu olarak önemli bir araştırma nesnesi olduğuna kuşku yoktur. Bu çerçevede, tezin temel konusu, içinde bulunduğumuz zamanda küreselleşmenin ne olduğunu, literatüre katkı yapan başlıca düşünür ve akademisyenlerin kuramsal yaklaşımları çerçevesinde tanımlamak ve bu çerçeveden hareketle, bir çevre ülkesi sayılabilecek olan Türkiye de küreselleşme olgusunun nasıl algılandığını, nasıl tepki verildiğini, yorumlandığını araştırmak ve buradan hareketle siyasal tartışmanın geleceğine ilişkin öngörülerde bulunmaktır. Bu yönüyle tezin her üç bölümünün ilk kısımları ağırlıklı olarak betimsel (descriptive) bir nitelik taşımakta olup, küreselleşmeyi tanımlamayı ve onunla ilgili başlıca yaklaşımları farklı perspektiflerden tartışmaları da kapsayacak biçimde- ortaya koymayı amaçlamakta; her bölümün ikinci ve üçüncü kısımları ise küreselleşmenin bir çevre ülke olarak Türkiye deki reel ve olası etkisine ilişkin yaklaşımları farklı bir boyutuyla ele almaktadır. Bu yönüyle tez, yöntemsel bakımdan Komolsiri, Skalli ve Entwisle ın çalışmalarıyla paralel olup, küreselleşmenin kendisinden çok çevreden görünümünü konu almakta, çevrenin (tez özelinde Türkiye nin) küresel gelişmeleri algılayışı, bu gelişmeler karşısında geliştirdiği tavır ve tepkileri anlamayı amaçlamaktadır. Türkiye de küreselleşme konusunda düşünen, yazan veya siyasa oluşturanların onu nasıl değerlendirdiklerini anlamak, siyasal spektrumda mecliste bulunan partilerin ona yüklediği misyonu somutlaştırmak, Türkiye de küreselleşme konusunda alınacak genel tutumun, yasa koyucunun izleyeceği politikaların ve aydınların çözüm önerilerinin neler olabileceğini kestirebilmek bakımından önemli 2 Bu master çalışmalarının en kapsamlılarından birisinin, Pınar Kaya nın AÜ, SBE, Sosyoloji Anabilim Dalı nda, yaptığı Türkiye de Küreselleşme Tartışmaları isimli tezinin olduğu söylenebilir (2002). 4

5 görünmektedir. Bu yönüyle bu çalışmanın, 21. yüzyılın başında bulunduğumuz bir zaman diliminde, Türkiye nin üzerinde dolaşmakta olan devasa bir bulutun, aşağıdakiler tarafından nasıl algılandığını, nasıl yorumlandığını ve ona karşı yapılması gerekenlere ilişkin ne tür stratejiler geliştirilmeye çalışıldığını belirlemeyi amaçlaması bakımından bir ilki oluşturması nedeniyle de önemli olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede tezdeki temel amaç, küreselleşme politikalarını üreten değil, daha çok onlardan etkilenen bir ülkenin, entellektüeli ve siyasetçisiyle süreci nasıl algıladığını ve nasıl bir tepki geliştirdiğini ortaya koymaktır. Küreselleşme teorilerine ilişkin herhangi bir tezin desteklenmesi, karşı çıkılması veya küresel gelişmelerin yerel/ulusal unsurlar üzerindeki etkilerinin araştırılması, bu tezin birincil amaçları arasında değildir. Bununla birlikte, küreselleşme olgusunun betimlenmesi, hiç kuşkusuz, konuyla ilgili tüm kuramsal yaklaşımların aynı değerde ele alınacağı veya eleştirel bir perspektiften değerlendirilmeyeceği anlamını taşımayacaktır. Doğal olarak, oldukça dağınık bir küreselleşme literatürü ve teorileri arasında anlamlı bir çerçeve oluşturabilmek için ileri sürülen pek çok teze karşı çıkılacak ya da pek çok tez paylaşılacaktır (Zira olguyu betimlemek, örneğin küreselleşmeyi insanlığın ulaşacağı sonul bir aşama olarak gören ve onunla tarihin sonu nu ilan eden yaklaşımların değer bağımlı olduğu veya örtük bir ideoloji içerdiği eleştirisini dışta bırakmayı gerektirmemektedir). Yukarıda da belirtildiği gibi, küreselleşmenin stratejik araştırmalardan, kadın çalışmalarına, ekolojik boyutundan genetik çalışmalara kadar pek çok boyutundan bahsedilebilir. Küreselleşmenin bütün bu boyutları ile nasıl algılandığının araştırılması, anlamlı olup olmaması bir tarafa, bir doktora çalışmasının boyutlarını aşacaktır. Siyaset Bilimi Doktora Programı çerçevesindeki bir tezin doğal olarak küreselleşmenin siyasal boyutu üzerinde yoğunlaşması beklenir. Bununla birlikte, ilerleyen bölümlerde de tartışılacağı gibi, bu çalışmada küreselleşmenin, önceki dönemlerden ayırıcı ve farklı özelliğinin, eğer niteliksel bir değişimden söz etmek mümkünse, özellikle onun kültürel boyutunda aranması gerektiği ve değişimin somut sonuçlarının önemli ölçüde kültürel alanda görünürlük kazandığı söylenebilir. Bu 5

6 nedenle, tez kapsamında küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutu ile Türkiye de nasıl algılandığının araştırılması öngörülmektedir. Temel olarak küreselleşmenin, özellikle siyasal ve kültürel boyutları ile Türkiye de nasıl algılandığını, bu algılamanın özgün olup-olmadığını araştıran bir araştırmanın kimler üzerinden yapılacağı sorunu, gerçeğe en yakın görüntüye ulaşabilmek bakımından önemlidir. Küreselleşmenin siyasal ve kültürel boyutları ile Türkiye de nasıl anlaşıldığını araştıran bir çalışmanın Türkiye deki entellektüel yaşamın yaklaşımlarını konu edinmemesi herhalde düşünülemez. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye li aydınların, entellektüellerin, yazarların, akademisyenlerin ve küreselleşme üzerine görüş belirten düşünürlerin yorumları önemli bir yer tutacaktır. Entellektüellerin yaklaşımları sadece küreselleşme tartışmalarında yönlendirici bir rol üstlenmeleri açısından değil, doğrudan siyasa üreten organları dolaylı olarak etkileyebilme potansiyelleri açısından da önemlidir. Bununla birlikte Türkiye gibi ülkelerde küreselleşmeye ilişkin gelişmelerin, değerlendirmelerin sadece düşünsel çabalardan ibaret olduğu söylenemez. Türkiye de küreselleşmeye ilişkin gelişmelerin, düşünsel uğraşların ötesinde belki de daha çok reel-pratikler aracılığı ile işlediği söylenebilir. Reel pratik ifadesi ile kastedilen, pratik uygulamaların ya da gündelik gelişmeleri belirleyen pratiklerin küreselleşmeye ilişkin gelişmelerde öncü bir rol oynadığıdır. Daha açıklıkla söylemek gerekirse, Türkiye de, en temel siyasa oluşturucu organ olan TBMM tarafından Avrupa Birliği sürecinde belirleyici olan uyum politikaları çerçevesinde kabul edilen ve uygulamaya konulan yasaların, küreselleşmeye ilişkin gelişmeleri, düşünürlerin görüşleri kadar ve belki de daha fazla etkilediğidir. Bu çalışmada ilk aşamada milletvekilleri yerine bürokratlarla mülakatlar yapılması, bürokratların yaklaşımlarının derlenmesi düşünülmüştü. Ancak daha sonra, bu süreçte, Anayasadan başlayarak yürürlükteki hukuk sistemine ilişkin değişimin taşıyıcısı işlevi gören başlıca siyasal aktör olarak TBMM nin icra ettiği bu fonksiyon nedeniyle milletvekilleri ile görüşmeler yapılması daha anlamlı bulunmuştur. Açıklanan nedenlerle siyasal ve kültürel boyutları ile küreselleşmenin milletvekilleri ve düşünürler üzerinden araştırılması amaçlanmaktadır. Bu noktada 6

7 TBMM nden geçen yasalar üzerinde milletvekillerinin gerçek anlamda ne kadar söz sahibi oldukları sorulabilir. Parti politikalarının ya da siyasal liderlerin siyasa oluşturma sürecinde daha belirleyici oldukları düşünülebilir. Hiç kuşkusuz bu savda önemli ölçüde doğruluk payı bulunmakla birlikte, milletvekilleri üzerinden yapılacak bir çalışma bu tezin sınanması açısından da anlamlıdır. TBMM nin 1980 sonrasında uyum yasaları için yoğun çaba harcadığı düşünüldüğünde, milletvekillerinin küreselleşmeye ilişkin olarak, bu çabaya karşıt bir tutum içerisinde oldukları sonucuna ulaşılırsa, bu sonuç da başlı başına önemli bir sonuç olacaktır. Bu çerçevede tez; 1) Öncelikle, küreselleşme olgusunu, ona katkı yapan başlıca düşünürlerin fikirleri çerçevesinde ele alarak betimlemeyi amaçlayan ve ardından, buna bağlı olarak çevre de (Türkiye de) küreselleşmenin nasıl algılandığını araştıran bir çalışma, -özellikle çevrede küreselleşmenin nasıl algılandığına ilişkin fazlaca çalışmanın olmadığı düşünülürse- küreselleşme literatürüne bir katkı niteliğini taşıyacaktır. 2) Küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna dair geliştirilen teorilerin, çevredeki (Türkiye deki) düşünürlerin ve siyasa yapıcılarının yaklaşımları ile ne kadar örtüştüğünü veya ayrıştığını; varsa eğer, çevrede geliştirilen, teorilerin özgünlüğünü gözlemleyebilme olanağı sağlayacaktır. 3) Ulusal düzeyde, Türkiyeli düşünürlerin ve siyasa yapıcılarının, oldukça dağınık bir küreselleşme literatürü içerisinde ve devam eden bir küreselleşme sürecinde kendilerini nasıl konumlandırdıklarını, bu literatür ve sürecin hangi boyutlarına vurgu yaptıklarını araştıran bir çalışma doğal olarak devam eden bir süreç niteliğindeki küreselleşmenin Türkiye deki geleceğine ilişkin olarak da bize ipuçları verecektir. 4) Böylesi bir çalışma, Türkiye de küreselleşme olgusuna daha kuramsal bir bakış sergileyeceği düşünülen düşünürlerle, daha pratik bir yaklaşım göstermesi 7

8 beklenen Türk siyasal yaşamının karar alıcıları, milletin temsilcileri arasındaki örtüşmeleri ve ayrışmaları gözlemleyebilmeyi de olanaklı kılacaktır. 5) Çalışma, başkaca düşünürlerce de dile getirilmekle birlikte, Türkiye de küreselleşme tartışmalarının önde gelen isimlerinden Fuat Keyman ın ısrarla vurguladığı küreselleşmenin Antonio Gramsci nin ifadesi ile eskinin ölmekte olduğu ama yeninin doğmadığı bir durumu simgelemesi nedeniyle siyasetin yeni bağlamını oluşturduğu (Keyman, 2004: 36; Keyman-Sarıbay, 2000: 2; Keyman- Sarıbay; 1998: 10; Keyman, 1998: 35) tezinin de Türkiye pratiğinde gözlemlenebilmesine fırsat verecektir. Henüz ideolojik temellerini oluşturmamış ve muhafazakar-demokrat bir söylem arayışı içerisinde olsa da, çok genel anlamda Türk siyasal yaşamının sağ ya da milliyetçi-muhafazakar ana arteri içerisinde değerlendirilebilecek AKP ile Türk siyasal yaşamının sol ya da sosyal demokrat geleneğinin köklü bir temsilcisi olarak görülebilecek CHP arasında, küreselleşmeye yönelik bir ayrışma ya da uzlaşmanın bulunup bulunmadığının, küreselleşmenin bu iki partinin yaklaşımları arasında bir benzeşme sağlayıp sağlamadığının görülmesine katkı sağlayacaktır. Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Düşünsel ve Siyasal Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları başlıklı tez üç bölümden oluşmaktadır. Küreselleşme ekseninde süregiden yoğun ve kapsamlı tartışmalar nedeni ile kavramsal ve kuramsal çerçeveye yönelik tartışmalar, genellikle yapıldığı gibi 1. bölümde değil, ilgili bölümlerin ilk kısmında yapılmıştır. Bu bağlamda, küreselleşme genel yaklaşımlarına ve Türkiye deki küreselleşme üzerindeki genel tartışmalara Kavramsal Çerçeve, Genel Kuramsal Tartışmalar ve Türkiye adını taşıyan birinci bölümde; siyasal alana ilişkin literatürdeki ve Türkiye deki yaklaşımlara Küreselleşme, Siyasal Alan ve Türkiye başlıklı ikinci bölümde ve kültürel alana ilişkin tartışmalara da Küreselleşme, Kültürel Alan ve Türkiye başlıklı üçüncü bölümde yer verilmiştir. Böylelikle küreselleşmenin genel, siyasal ve kültürel boyutlarına yönelik bütün kuramsal tartışmaların tek bölümde analizi ile oluşacak bölümler arası kopukluk önlenmiş ve ilgili bölümlerdeki kuramsal ve pratik tartışmaların daha yakından izlenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca küreselleşme ile ilgili her bölümün ilk kısmını oluşturan kavramsal çerçeve ve kuramsal tartışmalar 8

9 özellikle Türkiye dışı ya da Türkçe olmayan kaynaklardan hareketle yapılmaya çalışıldı. Bu iki açıdan önemliydi. İlki Türkiye dışındaki literatürdeki kuramsal tartışmalar ile Türkiye deki tartışmaların örtüştüğü, ayrıştığı noktaları ya da Türkiye deki tartışmaların, Türkiye dışındaki literatürden ne kadar bağımsız olduğunu gözlemleyebilmek; ikincisi ise, Türkiye deki tartışmalar zaten bir sonraki kısmın konusu olacağı için tekrara düşmemek. Bu çerçevede üç bölümden oluşacak tezin her bölümü de üç kısımdan oluşacaktır. Bölümlerin ilk kısmında ilgili kavramsal ve kuramsal tartışmalara yer verilirken, ikinci kısmında TBMM üyelerinin ve 3. kısımda düşünürlerin o bölümle ilgili yaklaşımları değerlendirilecektir. İzleyen bölümlerde de görülebileceği gibi, milletvekillerinin ve düşünürlerin küreselleşmeye ilişkin olumlu, olumsuz ve kuşkucu bir yaklaşım içerisinde oldukları söylenebilir. Bu nedenle bu yaklaşım içerisindeki vekil ve düşünürlerin görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi de düşünülebilirdi. Bununla birlikte, bir ölçüde tekrara düşme riskini de göze alarak, ayrıntı ve farklılıkların daha iyi gözlemlenebilmesi adına, vekil ve düşünürlerin yaklaşımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi tercih edilmiştir. Son olarak, bir dipnot bağlamında belirtilmesi gerekirse, bu çalışmanın bir bölümü, yıllarında araştırma amacıyla bulunduğum, bazı düşünürlerce küreselleşmenin öncüsü sayılan, Amerika Birleşik Devletleri nde, bir bölümü bir ulus-devletin başkenti Ankara da ve bir bölümü de Anadolu nun kırsal bir köyünde yazıldı. Bu dağılım, tezin temel inceleme birimi küreselleşmenin farklı katmanlarını gösteren küresel/yerel/ulusal düzeylere de denk düşmektedir. 9

10 METODOLOJİ ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLARI Araştırma küreselleşmenin, genel, siyasal ve kültürel boyutları ve bu boyutların Türkiye de nasıl algılandığı, nasıl tepki verildiği ile ilgilidir. Bu bağlamda küreselleşme olgusunun ekonomik, stratejik, çevresel, etik, sağlık, kadın çalışmaları vb gibi boyutlarına Türkiye de nasıl tepkilerin verildiği araştırmanın kapsamı dışındadır. Varsayımlar Önceki paragraflarda kısmen değinildiği gibi bu çalışma tümdengelimli, hipotetik bir araştırma değildir. Bununla birlikte literatür taramalarından, okumalardan ve yakın tarih TBMM uygulamalarından hareketle, tezin kalkış noktası, ya da temel hipotezi aşağıdaki gibi özetlenebilir: Siyasal ve kültürel boyutu ile Türkiye de küreselleşme homojen bir yaklaşıma değil, birbirleri ile çelişen, çatışan, örtüşen değerlendirmelere konu olmaktadır. Örneğin bu çalışma bağlamında vekillerin, Meclis in yakın dönemde AB süreci ve uluslararası mevzuata ilişkin yaptığı uyum çalışmaları nedeni ile, entellektüellere göre küreselleşmeye daha yakın durdurdukları söylenebilir. Bununla birlikte, kendi içerisindeki onca çatışan/örtüşen değerlendirmelere rağmen Türkiye deki küreselleşme tartışmalarının dünyadaki tartışmalardan çokça farklılaştığını, genel 10

11 küreselleşme tartışmalarından fazlası ile ayrıştığını söyleyebilmek zor görünmektedir. Türkiye deki küreselleşmeye ilişkin tutum, algı ve yorumlar homojen bir görünüm sergilememekle birlikte, bu tartışmalar sadece Türkiye ye özgü değildir. Türkiye de küreselleşme üzerine yapılan tartışmaların sadece Türkiye ye özgü değil, genel küreselleşme tartışmalarının bir uzantısı olduğunu söylemek, küreselleşme, AB ilişkileri, insan hakları, demokrasi ve özgürlüklere ilişkin tartışmalarda sıklıkla dile getirilen Türkiye nin kendine özgü koşullarının bulunduğu tezine karşılık, aslında koşulların çok da Türkiye ye özgü olmadığının, ama benzer tartışmaların Türkiye de de yaşandığının görülebilmesi açısından da önemlidir. Hatları çok genel çizilmiş bu varsayımlar, araştırma nesnesinin genel çerçevesi ve neyin araştırılacağı konusunda da yardımcı olacaktır. Araştırmanın Yöntemi Küreselleşmenin genel, siyasal ve kültürel boyutlarını içeren kavramsal ve kuramsal çerçevesinin ortaya konabilmesi için, Türkiye de ve yılları arasında bulunduğum ABD deki University of Kansas da yoğun bir literatür taraması yapılmıştır. Türkiye de YÖK kütüphanesi aracılığı ile ABD de de Kansas Üniversitesi aracılığı ile farklı üniversitelerdeki ilgili akademik tezler taranmıştır. Türk düşünsel ve siyasal yaşamındaki küreselleşme yaklaşımlarını ortaya koymak için ise düşünülen araştırma metodu nitel alan araştırmasıdır. Nitel araştırma metodu, nicel (Qualitative) yöntemden farklı olarak, bir hipotezin testinin değil, yeni bir teori geliştirilmesinin amaçlandığı (Cherry, 2000: 49), insanların kendi bölgelerinde, tercih ettikleri dil ve kavramlar ile gözlemlenmek istendiği (Kirk and Miller, 1986:9) ya da sayılarla ölçülebilir istatistiksel bilgiler elde etmenin mümkün 11

12 veya arzu edilir olmadığı (King, Keohane and Verba, 5), durumlar için önerilmektedir. Nitel araştırmayı anlamlı kılan yukarıdaki nedenlerin herbiri bu çalışmanın niteliklerine de denk düşmektedir. Bu çalışmada, öncelikle küreselleşme teorilerine dair geliştirilen bir kuramın, Türk düşünürleri ya da siyasetçileri üzerinden doğruluğu ya da yanlışlığı test edilmemektedir. Tersine, Türkiye de küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna ilişkin öne sürülen yaklaşımları, algıları ve tutumları ortaya koymayı ve bu çerçevede mümkün olabilirse küreselleşmenin Türkiye deki algılanmasına yönelik teorik bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak, böylesi bir çalışma, doğal olarak, araştırmaya katılanların kendi kavramlarını ve analiz birimlerini kullanmalarına olanak verecek nitelikte olmalıdır. Üçüncü olarak, araştırmanın amaçlanan sonuçlarını elde etmek için sayılarla ölçülebilir somut istatistiksel veriler gerektiren tek başına anket yöntemi uygun düşmediği gibi arzu da edilmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada milletvekilleri ile derinliğine görüşmeler (deep interview) yöntemi uygulanırken, düşünürlerin görüşlerinin elde edilebilmesi için ortaya koydukları, makale, kitap, bildiri ve söyleşilerinden faydalanılmıştır. Bununla birlikte, düşünürlerin ve milletvekillerinin tanımlarının ve yaklaşımlarının genel bir resmini çizebilmek, bir Türkiye fotoğrafı çekebilmek, düşünürler ve milletvekilleri arasında karşılaştırmalı analizler yapabilmek amacıyla, elde edilen bilgilerin istatistik yöntemlerinin de kullanılarak analiz edilmesi anlamlı görünmektedir. Bu nedenle verilerin istatistik metotlarının kullanımına uygun hale getirilebilmesi için, belirlenen kriterler çerçevesinde ilgili düşünür ve milletvekilinin küreselleşmenin genel, siyasal ve kültürel boyutları karşısında, küreselleşmeci, küreselleşme karşıtı, dönüşümcü ya da olumlu, olumsuz, kuşkucu olarak nasıl bir tutum aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken ilgili metinler ve konuşmalar, genel, siyasal ve kültürel alanlara göre belirlenen kriterler ölçüsünde değerlendirilmiş, bir tür metin analizi yapılmıştır. Küreselleşmeye ilişkin yapılan tanımlar da sınıflandırılarak, tanımlar ve tutumlar üzerinde istatistik yöntemlerinin uygulanabilmesi sağlanmıştır. Daha sonra, SPSS 10.0 istatistik metodu kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Böylelikle istatistiksel yöntemlerle de değerlendirilebilir hale gelen verilerle, gerek bir Türkiye fotoğrafı çizmek ve 12

13 gerekse, AKP li ve CHP li vekiller ve düşünürler arasında karşılaştırmalar yapabilmek olanaklı hale gelmiştir. Son olarak bu çalışma, yöntem olarak 4 temel nitel araştırma metodundan, yeni durumları önceki durumlarla karşılaştırmak için kullanılan gerekçeli kuram teorisine (grounded theory), gündelik gelişmeleri izlemeyi amaçlayan çalışmalar için önerilen doğal (naturalistic) yaklaşıma, insanların kendi bakışlarından kendi kültürlerini nasıl gördüklerini araştırmak için kullanılan etnografi (ethnography) yöntemine değil, yukarıdaki üç yaklaşımdan herhangi birisi de olabilen, bununla birlikte araştırmacının gözlemlediği olguyu birincil tanık olarak gözlemlediği, gözlemlerinin doğruluk oranını arttırmak için olguya dair kendi düşünce ve duygularını sürekli kontrol ettiği bir yöntem olarak yol gösterici/sezgisel (heuristic) yaklaşıma (Cherry, 2000: 49) denk düşmektedir. Araştırma Evreni Araştırmanın iki evreni bulunmaktadır. İlki, Türkiye de küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna ilişkin düşünce üreten akademisyenler, düşünürler ve yazarlardır. İkincisi ise, 22. dönem TBMM üyeleridir. Örneklem Türkiye de yaşayan akademisyenlerin, yazarların, düşünürlerin ve milletvekillerinin küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna dair yaklaşımlarını tespit edebilmek için, doğaldır ki herbiri ile derinliğine görüşmeler yapma ya da her 13

14 birinin eserlerinin tamamının taranması olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle belirli bir sınırlamaya gidilmesi kaçınılmazdır. Görüşülecek milletvekilleri için TBMM üyelerinin %10 u hedeflenmiştir. 55 milletvekili ile mülakat yapmanın TBMM üyelerinin küreselleşme yaklaşımlarını elde edebilmek için yeterli olduğu düşünülmektedir. Görüşülecek milletvekillerinin tespitine yönelik olarak rastlantısal ve kartopu örnekleme 3 (snowball sampling) yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Görüşme yapılacak milletvekilleri belirlenirken kota yöntemi uygulanarak, Türkiye nin coğrafi dağılımına göre partilerin çıkardıkları milletvekilleri oranları dikkate alınmıştır. Özetle, coğrafi dağılım esasına göre o bölgede çıkarılan milletvekili sayısının %10 u ile görüşülmesi hedeflenmiş, ama bu %10 luk dilim belirlenirken partilerin ülke genelinde değil o bölgede çıkardıkları milletvekili sayısı dikkate alınmıştır 4. Bu çerçevede 51 MV ile görüşülmüştür. Marmara bölgesinden 2 AKP ve 1 CHP, Karadeniz bölgesinden de 1 AKP kontenjanı eksik kalmıştır. Görüşülen MV oranı, amaçlanan oranın %92.7 sine ve Meclisin yaklaşık %10 una denk düşmektedir. Meclisin tamamına yakınını oluşturan sayısal dağılımları nedeni ile sadece AKP ve CHP li vekillerle görüşmeler yapılmıştır. İlgili yöntemle belirlenen ve görüşülen milletvekilleri şu isimlerden oluşmaktadır: Tablo 1: Görüşülen MV listesi Görüşülen MV Parti Seçildiği Meclis ya da Parti Görevi MV öncesi İl Mesleği/Görevi Abdullah Torun AKP Adana Anayasa Komisyonu Üyesi Avukat Ahmet Koca AKP Afyon İş Adamı Ali A. Dumanoğlu AKP Trabzon Türkiye-AB Parlamento Öğretim Üyesi, KTÜ Komisyonu Bşk. Rektörü Ali Osman Sali AKP BalıkesirPlan ve Bütçe Kom. Üyesi Devlet Personel Bşk. 3 Bir deneğin kendisinden sonraki deneği belirlemesi ve belirlenen yeni deneğin bir sonraki deneği belirlemesi süreci (Aziz, 1994: 59-60). 4 Görüşme yapılan bir AKP li ve bir de CHP li vekilin yorumları, kota uygulaması nedeni ile değerlendirmeye alınmamıştır. 14

15 Avni Doğan AKP K.Maraş Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Gazeteci Yazar ve Spor Kom. Üyesi Ersönmez Yarbay AKP Ankara İnsan Haklarını İnceleme Yönetici-Özel Sektör Kom. Üyesi Fahrettin Poyraz AKP Bilecik Vakıflar İnceleme ve Sayıştay Denetçisi Araştırma Kom. Bşk. Vekili Faruk Ünsal AKP Adıyamanİnsan Haklarını İnceleme Makina Mühendisi Komisyonu Sözcüsü F. Fikret Baloğlu CHP Antalya CHP TBMM Grup Yön. Avukat Kur. Üyesi Gökhan Durgun CHP Hatay TBMM Hesaplarını Serbest Ticaret İnceleme komisyonu Üyesi Gürol Ergin CHP Muğla Plan ve Bütçe Kom. Üyesi Öğretim Üyesi Hacı Biner AKP Van Merkez Disiplin Kur. Üyesi Bürokrat Hakan Taşçı AKP Manisa İnsan Haklarını İnceleme İş Adamı Kom. Üyesi Hamit Taşçı AKP Ordu Dilekçe Kom. Üyesi Bürokrat Hasan Angı AKP Konya Ticaret, Enerji, Tabii Uçak Mühendisi Kaynaklar,... Kom. Üyesi Hüseyin Bayındır CHP Kırşehir CHP Grup Yön. Kur. Üyesi Bürokrat Hüseyin Kansu AKP İstanbul Dış İşleri Kom. Bşk. V. Yönetici-Özel Sektör İbrahim Özdoğan AKP Erzurum Çevre Komisyonu Üyesi Eczacı,Köşe Yazarı İhsan Arslan AKP D.Bakır Dış İşleri Kom. Üyesi Gazeteci/Mazlum-Der Bşk. İsmail Özay CHP Ç.kale KİT Komisyonu Üyesi Mühendis,Ç.kale Bld.bşk. Kemal Derviş CHP İstanbul CHP Genel Başkan Yrd. DB Bşk. Yrd/Bakan Kemal CHP İstanbul CHP Parti Meclisi Üyesi Bürokrat/SSK, Bağkur Kılıçdaroğlu Gen. Müd. M. Said AKP Ankara İslam Konferansı Örgütü Diyanet İşleri Bşk/ YÖK Yazıcıoğlu Parlamento Birliği Bşk. üyesi M.Akif CHP Trabzon Plan ve Bütçe Komisyonu Bürokrat/Gelirler 15

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐLAHĐYAT ANABĐLĐM DALI DĐN SOSYOLOJĐSĐ BĐLĐM DALI TÜRKĐYE DE KÜRESELLEŞMEYE KARŞI EKONOMĐK TEPKĐLER VE DĐN Yüksek Lisans Tezi Đsmail EKĐNCĐ ĐSTANBUL

Detaylı

KAMUSAL ALANDA AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: HABER MEDYASI İNCELEMESİ

KAMUSAL ALANDA AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: HABER MEDYASI İNCELEMESİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ KAMUSAL ALANDA AVRUPA BİRLİĞİ TARTIŞMALARI: HABER MEDYASI İNCELEMESİ Huriye

Detaylı

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI

TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0002 TÜRKİYE DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE BAZI İLÇE BELEDİYELERİNİN KÜLTÜREL HARCAMALARI HAZIRLAYAN Çağıl Serar

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ

TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ TÜRKİYE YENİ ÜNİVERSİTELERİNE KAVUŞURKEN: TÜRKİYE DE YENİ ÜNİVERSİTELER VE KURULUŞ GEREKÇELERİ Öğr. Gör. Dr. Sultan Kavili Arap Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Özet Türkiye de üniversitelere

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplum: BİR DÖNÜM NOKTASI

Türkiye de Sivil Toplum: BİR DÖNÜM NOKTASI Türkiye de Sivil Toplum: BİR DÖNÜM NOKTASI Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye Ülke Raporu II Türkiye de Sivil Toplum: BİR DÖNÜM NOKTASI Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi Türkiye

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel

hesap verir kılmanın da ötesine geçmektedir. Giroux a (2008) göre bu tavır alış, öğrencilerin özsel KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ mıştır? Bu tür sorgulama, günümüz için her hangi bir alanda yapılabilen genel bir eleştirel yaklaşımı ifade edebilir. Bütün bunların ötesinde, temel amacı ve çıkış

Detaylı

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 1-10, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* Kürşat KAN Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS-DEVLET ve EGEMENLİK OLGULARI. Bülent ŞENER Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Haziran 2014 Haziran 2014 Yıl 7, Sayı XVIII, ss. 51-77. Year 7, Issue XVIII, pp. 51-77. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh500 KÜRESELLEŞME

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T.C, ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ SOSYOLOJĐ ANA BĐLĐM DALI SOS YL 2007 0001 KADININ SĐYASAL KATILIMI BAĞLAMINDA PARTĐLERĐN KADIN KOLLARININ SOSYOLOJĐK AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

Detaylı

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış

Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış Kamu Politikaları Analizine Kuramsal Bir Bakış Doç. Dr. Aydın Usta * Özet Kamu politikaları, yaşanan toplumsal sorunlarla ilişkili olarak hükümet tarafından alınan kararlara rehber niteliğindeki ölçüt,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMELERİ.

HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMELERİ. T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TELEVİZYON SİNEMA BİLİM DALI HABER TELEVİZYONLARINDA HABER YAPIM VE YAYIN SÜREÇLERİ: NTV, HABERTÜRK VE CNN TÜRK TELEVİZYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1: DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİ VE KÜRESELLEŞME I- KÜRESELLEŞME VE İLETİŞİM... 10 A - KÜRESELLEŞMENİN TANIMLANMASI... 11 B - İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELER... 16 C - ENFORMASYON

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN

TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI. Özgür GÜNAYDIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE EMNİYET TEŞKİLATI NDA TEKNOLOJİK YENİDEN YAPILANMA: DENETİM VE GÖZETİMİN DEĞİŞEN DOĞASI Özgür GÜNAYDIN SİYASET BİLİMİ VE KAMU

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı