KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE SİYASET: TÜRK DÜŞÜNSEL VE SİYASAL YAŞAMINDA KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE SİYASET: TÜRK DÜŞÜNSEL VE SİYASAL YAŞAMINDA KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI"

Transkript

1 KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE SİYASET: TÜRK DÜŞÜNSEL VE SİYASAL YAŞAMINDA KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI GİRİŞ Yirminci yüzyılın son çeyreğinde görülen ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimleri, dönüşümleri açıklamaya-anlamaya yönelik olarak post-yapısalcılık, post-kolonyalizm, post-endüstriyel, post-fordizm, post-marksizm, postmodernizm, ikinci modern, geç modern, yeni emperyalizm, bilgi toplumu, kapitalist ötesi toplum risk toplumu, yeni ortaçağ, üçüncü dalga, hizmet sınıfı toplumu, burjuva sonrası toplum, ikinci endüstriyel bölünme dönemi gibi çok farklı kavramlar önerilmiş ve önerilmektedir. Küreselleşmenin de, bu açıklamaanlama çabalarında özellikle 90 lı yıllarla birlikte öne çıkan ve belki de en fazla kabul gören bir analiz aracı olduğu söylenebilir. Kavramın, mazisi çok gerilere götürülememekle birlikte, özellikle 90 lı yıllardan sonra, neredeyse bu kavrama işaret etmeyen herhangi bir sosyal bilim çalışmasının olmadığı, ekonomiden ekolojik çalışmalara, stratejik gelişmelerden sağlık sorunlarına, teknolojik buluşlardan kadın hareketlerine kadar pek çok alanın moda terimi haline geldiği söylenebilir. Çok yaygın bir alanda kullanıma giren kavramın tam olarak neye işaret ettiği, kapsamı, tarihi, içeriği, sınırları, kendiliğindenliği ya da ideolojikliği üzerinde yoğun bir tartışma sürmektedir. Öyle ki, bütün bir insanlık tarihinin aslında bir küreselleşme tarihi olduğundan, sadece 1960 lı yıllar sonrası için kullanmanın anlamlı olduğuna ya da değişen bir şeylerin olmayıp, emperyalizmin yeni bir versiyonu olduğuna, modernliğin bir devamı olarak algılanmasından, postmodern bir yaklaşımla tarihsel bir kopuşa işaret ettiğine, bir süreç olarak görülmesinden, başı sonu belirli bir proje olarak düşünülmesine, ulusdevletlerin küreselleşme süreçleri ile ölmekte olduğuna, ilgili süreçlerin yerel kültür, 1

2 kimlik ve değerler için daha fazla fırsatlar sunduğundan, küresel kültür teorilerine; homojenleşme, Amerikanlaşma yaklaşımlarına dair bir dizi teori üretilmektedir. Küreselleşme tartışmaları sosyal bilimlerin hemen hemen bütün disiplinlerini kuşatmış görünse de bu çalışmalarda ağırlıklı olarak iki temel unsurun öne çıktığı söylenebilir. İlki küreselleşme çalışmalarının, ilk dönemlerde daha fazla olmak üzere, ekonomik küreselleşme boyutunda daha çok yoğunlaştığıdır. Diğer boyutları ile birlikte küreselleşmenin sosyo-kültürel boyutu üzerine yapılan çalışmaların ikincil derecede kaldığı söylenebilir. İkincisi ise, ekonomik, teknolojik ya da sosyo-kültürel küreselleşme çalışmalarında ağırlıklı olarak küresel olanın yerel, ulusal ya da bölgesel olana etkileri üzerinde tartışılıyor olmasıdır. Çalışmalar daha çok küresel ekonomi/kültür/teknoloji/siyaset/tehdit vb.lerinin yerel, ulusal ya da bölgesel ekonomi/kültür/teknoloji/siyaset vb.leri üzerindeki etkileri; bir başka ifade ile akademik olarak ilk kez Edward Shils in önerdiği kavramları kullanmak gerekirse, (1975) merkez in çevre üzerindeki etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çevrenin küresel etkiler karşısındaki tutumunu, tepkilerini irdelemeyi amaçlayan çalışmalara ise pek rastlanmamaktadır. Yerel, ulusal ya da bölgesel unsurların, küresel etkilere yönelik tepkilerini araştıran sınırlı sayıdaki çalışmalardan birkaçına değinmek gerekirse, Chakarin Komolsiri, Globalization and Local Voices isimli doktora çalışmasında Taylandlı entellektüellerin küreselleşmeye gösterdikleri tepkileri araştırır. Taylandlı entellektüellerle derinliğine mülakatlar yaparak, küreselleşme karşısında aldıkları pozisyonları ve buna bağlı olarak geliştirdikleri tavırları ortaya koymayı amaçlar. Komolsiri, Taylandlı küreselleşme karşıtlarının, küresel değerler ve pratikler ile sekülerleşmenin Tayland toplumuna zarar verdiğini, Budist değerleri tehdit ettiğini ve Budist değerlerin tüketim kültürü karşısında kendisini koruyamadığını düşündüklerini belirtir. Ama küreselleşme karşıtları, küreselleşme ile birlikte artacağını düşündükleri demokrasi standardı ve insan haklarından da memnundurlar. Taylandlı düşünürler, siyasal küreselleşme ile birlikte yükselecek demokrasi standardı ile sivil yönetim üzerindeki askeri otoritenin azalacağını düşünmektedirler (Komolsiri, 1995: ). 2

3 Komolsiri nin Taylandlı entellektüellere ilişkin yaptığı çalışmanın bir benzerini Loubna Skalli Faslı kadın dergileri üzerinde yapar. Faslı Kadın Dergileri Örnek Olayında Küresel ve Yereli Eklemlemek isimli doktora çalışmasında, amacının kültürel homojenleşme senaryolarını değerlendirerek alternatif modeller üzerinde tartışmak olduğunu söyleyen Skalli, Yerel ürünler, genellikle varsayıldığı gibi, küresel medya ürünlerini yeniden mi üretirler? Yerel ürünler küresel medya ürünlerinin sadece birer kopyaları mıdırlar yoksa özgün ürünler midirler? Ya da bunların bir kombinasyonu mudurlar (Skalli, 2000: 4-5) biçiminde formule ettiği sorularına yanıt arar. Homojenleşmeye ilişkin eleştirel yaklaşan Skalli, tezinde, ilerleyen bölümlerde daha geniş bir biçimde ele alınacak olan hibridleşme teorisini savunur. Stephen Entwisle da, La Chanson Hip-Hop laşıyor: Quebec Milliyetçiliğinde Yerel Kimlik, Küreselleşme ve Çağdaş Müzik isimli çalışmasında benzer kaygıları araştırır. Entwisle, ekonomik, sosyal ve kültürel küreselleşmenin yerel kimliklerin ifadesini ve oluşumunu tehdit edip etmediğini, müzikte Quebec milliyetçiliğinin gelişimini inceleyerek ortaya koymaya çalışır. Entwisle çalışmasında, küreselleşmenin bir açıdan kültürel söylemi homojenleştirme potansiyeli taşıdığını ve bu nedenle yerel kimliklerin ifadesi için bir tehdit oluşturduğunu bir başka açıdan ise yerel kimliklerin oluşumunu ve ifadesini kolaylaştırdığı sonucuna ulaşır (Entwisle, 1999). 1 Türkiye de de küreselleşme konusu son yıllarda pek çok akademisyen, entellektüel ve araştırmacının düşünce ürünlerinde gittikçe artan oranda yer almaya 1 Küreselleşme ile ilgili benzer alanlarda yapılmış akademik çalışmalar için bkz: Jeff Derksen, Globalism and the Role of the Cultural: Multiculturalism and Articulated Locals, Doktora tezi, Department of English, Calgary/Alberta/Canada: University of Calgary, 2000; Peter Robert Urtmetzer, Globalization and Canadian Society: Rhetoric and Reality, Doktora Tezi, The Faculty of Graduate Studies, Department of Antropology and Sociology, The University of British Colombia, 1999; Marlene Lori Zalka, Globalization of the Internet: Convergence or Multicultural Community? Doktora Tezi, Florida International University, Miami, Florida, 1999; Andrew J. Grant, Globalization and the State: An Illusion of Convergence, Master tezi, Department of Political Science, University of Calgary, Calgary/Alberta/Canada, 1999; Rafael R. Ioris, Intercultural Contacts, Globalization and Prospects For A Sustainable World Order: A Synthesis. Master tezi. Graduate Faculty of Global and Liberal Arts and Sciences, United States International University, San Diago, 1999; Olga Vladimirovna Kuznetsova, National Sovereignty and Economic Globalization: An Analysis of the Role of the IMF in the Changing World, Master Tezi, Department of Political Scinence, College of Liberal Arts, University of Nevada, Las Vegas,

4 başlamış olmakla birlikte, spesifik olarak bu olguyu konu alan ve küreselleşmeye ilişkin teorik bir çerçeve oluşturarak, Türkiye den bakıldığında küreselleşmenin nasıl algılandığını, nasıl yorumlandığını ve sağdan veya soldan nasıl tepki verildiğini tartışan bir doktora çalışması yapılmış değildir. Akademik literatürde, birkaç makale ve bazı master çalışmalarının dışında 2 küreselleşmenin Türkiye de genel olarak nasıl yorumlandığını araştıran ve bu anlamda bir Türkiye resmi çizen doktora çalışmaları da bulunmamaktadır. Oysa, küreselleşmenin gerçek veya kurgusal boyutuyla, bir akım olarak etkisinin reel veya abartılı olduğuna ilişkin tartışmalar bir yana, Türkiye nin son yıllardaki akademik ve siyasal tartışmalarında önemli bir yeri olan, sağda ve solda karşıtları ve destekleyicileri bulunan bir olgu olarak önemli bir araştırma nesnesi olduğuna kuşku yoktur. Bu çerçevede, tezin temel konusu, içinde bulunduğumuz zamanda küreselleşmenin ne olduğunu, literatüre katkı yapan başlıca düşünür ve akademisyenlerin kuramsal yaklaşımları çerçevesinde tanımlamak ve bu çerçeveden hareketle, bir çevre ülkesi sayılabilecek olan Türkiye de küreselleşme olgusunun nasıl algılandığını, nasıl tepki verildiğini, yorumlandığını araştırmak ve buradan hareketle siyasal tartışmanın geleceğine ilişkin öngörülerde bulunmaktır. Bu yönüyle tezin her üç bölümünün ilk kısımları ağırlıklı olarak betimsel (descriptive) bir nitelik taşımakta olup, küreselleşmeyi tanımlamayı ve onunla ilgili başlıca yaklaşımları farklı perspektiflerden tartışmaları da kapsayacak biçimde- ortaya koymayı amaçlamakta; her bölümün ikinci ve üçüncü kısımları ise küreselleşmenin bir çevre ülke olarak Türkiye deki reel ve olası etkisine ilişkin yaklaşımları farklı bir boyutuyla ele almaktadır. Bu yönüyle tez, yöntemsel bakımdan Komolsiri, Skalli ve Entwisle ın çalışmalarıyla paralel olup, küreselleşmenin kendisinden çok çevreden görünümünü konu almakta, çevrenin (tez özelinde Türkiye nin) küresel gelişmeleri algılayışı, bu gelişmeler karşısında geliştirdiği tavır ve tepkileri anlamayı amaçlamaktadır. Türkiye de küreselleşme konusunda düşünen, yazan veya siyasa oluşturanların onu nasıl değerlendirdiklerini anlamak, siyasal spektrumda mecliste bulunan partilerin ona yüklediği misyonu somutlaştırmak, Türkiye de küreselleşme konusunda alınacak genel tutumun, yasa koyucunun izleyeceği politikaların ve aydınların çözüm önerilerinin neler olabileceğini kestirebilmek bakımından önemli 2 Bu master çalışmalarının en kapsamlılarından birisinin, Pınar Kaya nın AÜ, SBE, Sosyoloji Anabilim Dalı nda, yaptığı Türkiye de Küreselleşme Tartışmaları isimli tezinin olduğu söylenebilir (2002). 4

5 görünmektedir. Bu yönüyle bu çalışmanın, 21. yüzyılın başında bulunduğumuz bir zaman diliminde, Türkiye nin üzerinde dolaşmakta olan devasa bir bulutun, aşağıdakiler tarafından nasıl algılandığını, nasıl yorumlandığını ve ona karşı yapılması gerekenlere ilişkin ne tür stratejiler geliştirilmeye çalışıldığını belirlemeyi amaçlaması bakımından bir ilki oluşturması nedeniyle de önemli olacağı düşünülmüştür. Bu çerçevede tezdeki temel amaç, küreselleşme politikalarını üreten değil, daha çok onlardan etkilenen bir ülkenin, entellektüeli ve siyasetçisiyle süreci nasıl algıladığını ve nasıl bir tepki geliştirdiğini ortaya koymaktır. Küreselleşme teorilerine ilişkin herhangi bir tezin desteklenmesi, karşı çıkılması veya küresel gelişmelerin yerel/ulusal unsurlar üzerindeki etkilerinin araştırılması, bu tezin birincil amaçları arasında değildir. Bununla birlikte, küreselleşme olgusunun betimlenmesi, hiç kuşkusuz, konuyla ilgili tüm kuramsal yaklaşımların aynı değerde ele alınacağı veya eleştirel bir perspektiften değerlendirilmeyeceği anlamını taşımayacaktır. Doğal olarak, oldukça dağınık bir küreselleşme literatürü ve teorileri arasında anlamlı bir çerçeve oluşturabilmek için ileri sürülen pek çok teze karşı çıkılacak ya da pek çok tez paylaşılacaktır (Zira olguyu betimlemek, örneğin küreselleşmeyi insanlığın ulaşacağı sonul bir aşama olarak gören ve onunla tarihin sonu nu ilan eden yaklaşımların değer bağımlı olduğu veya örtük bir ideoloji içerdiği eleştirisini dışta bırakmayı gerektirmemektedir). Yukarıda da belirtildiği gibi, küreselleşmenin stratejik araştırmalardan, kadın çalışmalarına, ekolojik boyutundan genetik çalışmalara kadar pek çok boyutundan bahsedilebilir. Küreselleşmenin bütün bu boyutları ile nasıl algılandığının araştırılması, anlamlı olup olmaması bir tarafa, bir doktora çalışmasının boyutlarını aşacaktır. Siyaset Bilimi Doktora Programı çerçevesindeki bir tezin doğal olarak küreselleşmenin siyasal boyutu üzerinde yoğunlaşması beklenir. Bununla birlikte, ilerleyen bölümlerde de tartışılacağı gibi, bu çalışmada küreselleşmenin, önceki dönemlerden ayırıcı ve farklı özelliğinin, eğer niteliksel bir değişimden söz etmek mümkünse, özellikle onun kültürel boyutunda aranması gerektiği ve değişimin somut sonuçlarının önemli ölçüde kültürel alanda görünürlük kazandığı söylenebilir. Bu 5

6 nedenle, tez kapsamında küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutu ile Türkiye de nasıl algılandığının araştırılması öngörülmektedir. Temel olarak küreselleşmenin, özellikle siyasal ve kültürel boyutları ile Türkiye de nasıl algılandığını, bu algılamanın özgün olup-olmadığını araştıran bir araştırmanın kimler üzerinden yapılacağı sorunu, gerçeğe en yakın görüntüye ulaşabilmek bakımından önemlidir. Küreselleşmenin siyasal ve kültürel boyutları ile Türkiye de nasıl anlaşıldığını araştıran bir çalışmanın Türkiye deki entellektüel yaşamın yaklaşımlarını konu edinmemesi herhalde düşünülemez. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye li aydınların, entellektüellerin, yazarların, akademisyenlerin ve küreselleşme üzerine görüş belirten düşünürlerin yorumları önemli bir yer tutacaktır. Entellektüellerin yaklaşımları sadece küreselleşme tartışmalarında yönlendirici bir rol üstlenmeleri açısından değil, doğrudan siyasa üreten organları dolaylı olarak etkileyebilme potansiyelleri açısından da önemlidir. Bununla birlikte Türkiye gibi ülkelerde küreselleşmeye ilişkin gelişmelerin, değerlendirmelerin sadece düşünsel çabalardan ibaret olduğu söylenemez. Türkiye de küreselleşmeye ilişkin gelişmelerin, düşünsel uğraşların ötesinde belki de daha çok reel-pratikler aracılığı ile işlediği söylenebilir. Reel pratik ifadesi ile kastedilen, pratik uygulamaların ya da gündelik gelişmeleri belirleyen pratiklerin küreselleşmeye ilişkin gelişmelerde öncü bir rol oynadığıdır. Daha açıklıkla söylemek gerekirse, Türkiye de, en temel siyasa oluşturucu organ olan TBMM tarafından Avrupa Birliği sürecinde belirleyici olan uyum politikaları çerçevesinde kabul edilen ve uygulamaya konulan yasaların, küreselleşmeye ilişkin gelişmeleri, düşünürlerin görüşleri kadar ve belki de daha fazla etkilediğidir. Bu çalışmada ilk aşamada milletvekilleri yerine bürokratlarla mülakatlar yapılması, bürokratların yaklaşımlarının derlenmesi düşünülmüştü. Ancak daha sonra, bu süreçte, Anayasadan başlayarak yürürlükteki hukuk sistemine ilişkin değişimin taşıyıcısı işlevi gören başlıca siyasal aktör olarak TBMM nin icra ettiği bu fonksiyon nedeniyle milletvekilleri ile görüşmeler yapılması daha anlamlı bulunmuştur. Açıklanan nedenlerle siyasal ve kültürel boyutları ile küreselleşmenin milletvekilleri ve düşünürler üzerinden araştırılması amaçlanmaktadır. Bu noktada 6

7 TBMM nden geçen yasalar üzerinde milletvekillerinin gerçek anlamda ne kadar söz sahibi oldukları sorulabilir. Parti politikalarının ya da siyasal liderlerin siyasa oluşturma sürecinde daha belirleyici oldukları düşünülebilir. Hiç kuşkusuz bu savda önemli ölçüde doğruluk payı bulunmakla birlikte, milletvekilleri üzerinden yapılacak bir çalışma bu tezin sınanması açısından da anlamlıdır. TBMM nin 1980 sonrasında uyum yasaları için yoğun çaba harcadığı düşünüldüğünde, milletvekillerinin küreselleşmeye ilişkin olarak, bu çabaya karşıt bir tutum içerisinde oldukları sonucuna ulaşılırsa, bu sonuç da başlı başına önemli bir sonuç olacaktır. Bu çerçevede tez; 1) Öncelikle, küreselleşme olgusunu, ona katkı yapan başlıca düşünürlerin fikirleri çerçevesinde ele alarak betimlemeyi amaçlayan ve ardından, buna bağlı olarak çevre de (Türkiye de) küreselleşmenin nasıl algılandığını araştıran bir çalışma, -özellikle çevrede küreselleşmenin nasıl algılandığına ilişkin fazlaca çalışmanın olmadığı düşünülürse- küreselleşme literatürüne bir katkı niteliğini taşıyacaktır. 2) Küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna dair geliştirilen teorilerin, çevredeki (Türkiye deki) düşünürlerin ve siyasa yapıcılarının yaklaşımları ile ne kadar örtüştüğünü veya ayrıştığını; varsa eğer, çevrede geliştirilen, teorilerin özgünlüğünü gözlemleyebilme olanağı sağlayacaktır. 3) Ulusal düzeyde, Türkiyeli düşünürlerin ve siyasa yapıcılarının, oldukça dağınık bir küreselleşme literatürü içerisinde ve devam eden bir küreselleşme sürecinde kendilerini nasıl konumlandırdıklarını, bu literatür ve sürecin hangi boyutlarına vurgu yaptıklarını araştıran bir çalışma doğal olarak devam eden bir süreç niteliğindeki küreselleşmenin Türkiye deki geleceğine ilişkin olarak da bize ipuçları verecektir. 4) Böylesi bir çalışma, Türkiye de küreselleşme olgusuna daha kuramsal bir bakış sergileyeceği düşünülen düşünürlerle, daha pratik bir yaklaşım göstermesi 7

8 beklenen Türk siyasal yaşamının karar alıcıları, milletin temsilcileri arasındaki örtüşmeleri ve ayrışmaları gözlemleyebilmeyi de olanaklı kılacaktır. 5) Çalışma, başkaca düşünürlerce de dile getirilmekle birlikte, Türkiye de küreselleşme tartışmalarının önde gelen isimlerinden Fuat Keyman ın ısrarla vurguladığı küreselleşmenin Antonio Gramsci nin ifadesi ile eskinin ölmekte olduğu ama yeninin doğmadığı bir durumu simgelemesi nedeniyle siyasetin yeni bağlamını oluşturduğu (Keyman, 2004: 36; Keyman-Sarıbay, 2000: 2; Keyman- Sarıbay; 1998: 10; Keyman, 1998: 35) tezinin de Türkiye pratiğinde gözlemlenebilmesine fırsat verecektir. Henüz ideolojik temellerini oluşturmamış ve muhafazakar-demokrat bir söylem arayışı içerisinde olsa da, çok genel anlamda Türk siyasal yaşamının sağ ya da milliyetçi-muhafazakar ana arteri içerisinde değerlendirilebilecek AKP ile Türk siyasal yaşamının sol ya da sosyal demokrat geleneğinin köklü bir temsilcisi olarak görülebilecek CHP arasında, küreselleşmeye yönelik bir ayrışma ya da uzlaşmanın bulunup bulunmadığının, küreselleşmenin bu iki partinin yaklaşımları arasında bir benzeşme sağlayıp sağlamadığının görülmesine katkı sağlayacaktır. Küreselleşme, Kültür ve Siyaset: Türk Düşünsel ve Siyasal Yaşamında Küreselleşme Yaklaşımları başlıklı tez üç bölümden oluşmaktadır. Küreselleşme ekseninde süregiden yoğun ve kapsamlı tartışmalar nedeni ile kavramsal ve kuramsal çerçeveye yönelik tartışmalar, genellikle yapıldığı gibi 1. bölümde değil, ilgili bölümlerin ilk kısmında yapılmıştır. Bu bağlamda, küreselleşme genel yaklaşımlarına ve Türkiye deki küreselleşme üzerindeki genel tartışmalara Kavramsal Çerçeve, Genel Kuramsal Tartışmalar ve Türkiye adını taşıyan birinci bölümde; siyasal alana ilişkin literatürdeki ve Türkiye deki yaklaşımlara Küreselleşme, Siyasal Alan ve Türkiye başlıklı ikinci bölümde ve kültürel alana ilişkin tartışmalara da Küreselleşme, Kültürel Alan ve Türkiye başlıklı üçüncü bölümde yer verilmiştir. Böylelikle küreselleşmenin genel, siyasal ve kültürel boyutlarına yönelik bütün kuramsal tartışmaların tek bölümde analizi ile oluşacak bölümler arası kopukluk önlenmiş ve ilgili bölümlerdeki kuramsal ve pratik tartışmaların daha yakından izlenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca küreselleşme ile ilgili her bölümün ilk kısmını oluşturan kavramsal çerçeve ve kuramsal tartışmalar 8

9 özellikle Türkiye dışı ya da Türkçe olmayan kaynaklardan hareketle yapılmaya çalışıldı. Bu iki açıdan önemliydi. İlki Türkiye dışındaki literatürdeki kuramsal tartışmalar ile Türkiye deki tartışmaların örtüştüğü, ayrıştığı noktaları ya da Türkiye deki tartışmaların, Türkiye dışındaki literatürden ne kadar bağımsız olduğunu gözlemleyebilmek; ikincisi ise, Türkiye deki tartışmalar zaten bir sonraki kısmın konusu olacağı için tekrara düşmemek. Bu çerçevede üç bölümden oluşacak tezin her bölümü de üç kısımdan oluşacaktır. Bölümlerin ilk kısmında ilgili kavramsal ve kuramsal tartışmalara yer verilirken, ikinci kısmında TBMM üyelerinin ve 3. kısımda düşünürlerin o bölümle ilgili yaklaşımları değerlendirilecektir. İzleyen bölümlerde de görülebileceği gibi, milletvekillerinin ve düşünürlerin küreselleşmeye ilişkin olumlu, olumsuz ve kuşkucu bir yaklaşım içerisinde oldukları söylenebilir. Bu nedenle bu yaklaşım içerisindeki vekil ve düşünürlerin görüşlerinin birlikte değerlendirilmesi de düşünülebilirdi. Bununla birlikte, bir ölçüde tekrara düşme riskini de göze alarak, ayrıntı ve farklılıkların daha iyi gözlemlenebilmesi adına, vekil ve düşünürlerin yaklaşımlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi tercih edilmiştir. Son olarak, bir dipnot bağlamında belirtilmesi gerekirse, bu çalışmanın bir bölümü, yıllarında araştırma amacıyla bulunduğum, bazı düşünürlerce küreselleşmenin öncüsü sayılan, Amerika Birleşik Devletleri nde, bir bölümü bir ulus-devletin başkenti Ankara da ve bir bölümü de Anadolu nun kırsal bir köyünde yazıldı. Bu dağılım, tezin temel inceleme birimi küreselleşmenin farklı katmanlarını gösteren küresel/yerel/ulusal düzeylere de denk düşmektedir. 9

10 METODOLOJİ ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLARI Araştırma küreselleşmenin, genel, siyasal ve kültürel boyutları ve bu boyutların Türkiye de nasıl algılandığı, nasıl tepki verildiği ile ilgilidir. Bu bağlamda küreselleşme olgusunun ekonomik, stratejik, çevresel, etik, sağlık, kadın çalışmaları vb gibi boyutlarına Türkiye de nasıl tepkilerin verildiği araştırmanın kapsamı dışındadır. Varsayımlar Önceki paragraflarda kısmen değinildiği gibi bu çalışma tümdengelimli, hipotetik bir araştırma değildir. Bununla birlikte literatür taramalarından, okumalardan ve yakın tarih TBMM uygulamalarından hareketle, tezin kalkış noktası, ya da temel hipotezi aşağıdaki gibi özetlenebilir: Siyasal ve kültürel boyutu ile Türkiye de küreselleşme homojen bir yaklaşıma değil, birbirleri ile çelişen, çatışan, örtüşen değerlendirmelere konu olmaktadır. Örneğin bu çalışma bağlamında vekillerin, Meclis in yakın dönemde AB süreci ve uluslararası mevzuata ilişkin yaptığı uyum çalışmaları nedeni ile, entellektüellere göre küreselleşmeye daha yakın durdurdukları söylenebilir. Bununla birlikte, kendi içerisindeki onca çatışan/örtüşen değerlendirmelere rağmen Türkiye deki küreselleşme tartışmalarının dünyadaki tartışmalardan çokça farklılaştığını, genel 10

11 küreselleşme tartışmalarından fazlası ile ayrıştığını söyleyebilmek zor görünmektedir. Türkiye deki küreselleşmeye ilişkin tutum, algı ve yorumlar homojen bir görünüm sergilememekle birlikte, bu tartışmalar sadece Türkiye ye özgü değildir. Türkiye de küreselleşme üzerine yapılan tartışmaların sadece Türkiye ye özgü değil, genel küreselleşme tartışmalarının bir uzantısı olduğunu söylemek, küreselleşme, AB ilişkileri, insan hakları, demokrasi ve özgürlüklere ilişkin tartışmalarda sıklıkla dile getirilen Türkiye nin kendine özgü koşullarının bulunduğu tezine karşılık, aslında koşulların çok da Türkiye ye özgü olmadığının, ama benzer tartışmaların Türkiye de de yaşandığının görülebilmesi açısından da önemlidir. Hatları çok genel çizilmiş bu varsayımlar, araştırma nesnesinin genel çerçevesi ve neyin araştırılacağı konusunda da yardımcı olacaktır. Araştırmanın Yöntemi Küreselleşmenin genel, siyasal ve kültürel boyutlarını içeren kavramsal ve kuramsal çerçevesinin ortaya konabilmesi için, Türkiye de ve yılları arasında bulunduğum ABD deki University of Kansas da yoğun bir literatür taraması yapılmıştır. Türkiye de YÖK kütüphanesi aracılığı ile ABD de de Kansas Üniversitesi aracılığı ile farklı üniversitelerdeki ilgili akademik tezler taranmıştır. Türk düşünsel ve siyasal yaşamındaki küreselleşme yaklaşımlarını ortaya koymak için ise düşünülen araştırma metodu nitel alan araştırmasıdır. Nitel araştırma metodu, nicel (Qualitative) yöntemden farklı olarak, bir hipotezin testinin değil, yeni bir teori geliştirilmesinin amaçlandığı (Cherry, 2000: 49), insanların kendi bölgelerinde, tercih ettikleri dil ve kavramlar ile gözlemlenmek istendiği (Kirk and Miller, 1986:9) ya da sayılarla ölçülebilir istatistiksel bilgiler elde etmenin mümkün 11

12 veya arzu edilir olmadığı (King, Keohane and Verba, 5), durumlar için önerilmektedir. Nitel araştırmayı anlamlı kılan yukarıdaki nedenlerin herbiri bu çalışmanın niteliklerine de denk düşmektedir. Bu çalışmada, öncelikle küreselleşme teorilerine dair geliştirilen bir kuramın, Türk düşünürleri ya da siyasetçileri üzerinden doğruluğu ya da yanlışlığı test edilmemektedir. Tersine, Türkiye de küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna ilişkin öne sürülen yaklaşımları, algıları ve tutumları ortaya koymayı ve bu çerçevede mümkün olabilirse küreselleşmenin Türkiye deki algılanmasına yönelik teorik bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. İkinci olarak, böylesi bir çalışma, doğal olarak, araştırmaya katılanların kendi kavramlarını ve analiz birimlerini kullanmalarına olanak verecek nitelikte olmalıdır. Üçüncü olarak, araştırmanın amaçlanan sonuçlarını elde etmek için sayılarla ölçülebilir somut istatistiksel veriler gerektiren tek başına anket yöntemi uygun düşmediği gibi arzu da edilmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada milletvekilleri ile derinliğine görüşmeler (deep interview) yöntemi uygulanırken, düşünürlerin görüşlerinin elde edilebilmesi için ortaya koydukları, makale, kitap, bildiri ve söyleşilerinden faydalanılmıştır. Bununla birlikte, düşünürlerin ve milletvekillerinin tanımlarının ve yaklaşımlarının genel bir resmini çizebilmek, bir Türkiye fotoğrafı çekebilmek, düşünürler ve milletvekilleri arasında karşılaştırmalı analizler yapabilmek amacıyla, elde edilen bilgilerin istatistik yöntemlerinin de kullanılarak analiz edilmesi anlamlı görünmektedir. Bu nedenle verilerin istatistik metotlarının kullanımına uygun hale getirilebilmesi için, belirlenen kriterler çerçevesinde ilgili düşünür ve milletvekilinin küreselleşmenin genel, siyasal ve kültürel boyutları karşısında, küreselleşmeci, küreselleşme karşıtı, dönüşümcü ya da olumlu, olumsuz, kuşkucu olarak nasıl bir tutum aldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu yapılırken ilgili metinler ve konuşmalar, genel, siyasal ve kültürel alanlara göre belirlenen kriterler ölçüsünde değerlendirilmiş, bir tür metin analizi yapılmıştır. Küreselleşmeye ilişkin yapılan tanımlar da sınıflandırılarak, tanımlar ve tutumlar üzerinde istatistik yöntemlerinin uygulanabilmesi sağlanmıştır. Daha sonra, SPSS 10.0 istatistik metodu kullanılarak elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Böylelikle istatistiksel yöntemlerle de değerlendirilebilir hale gelen verilerle, gerek bir Türkiye fotoğrafı çizmek ve 12

13 gerekse, AKP li ve CHP li vekiller ve düşünürler arasında karşılaştırmalar yapabilmek olanaklı hale gelmiştir. Son olarak bu çalışma, yöntem olarak 4 temel nitel araştırma metodundan, yeni durumları önceki durumlarla karşılaştırmak için kullanılan gerekçeli kuram teorisine (grounded theory), gündelik gelişmeleri izlemeyi amaçlayan çalışmalar için önerilen doğal (naturalistic) yaklaşıma, insanların kendi bakışlarından kendi kültürlerini nasıl gördüklerini araştırmak için kullanılan etnografi (ethnography) yöntemine değil, yukarıdaki üç yaklaşımdan herhangi birisi de olabilen, bununla birlikte araştırmacının gözlemlediği olguyu birincil tanık olarak gözlemlediği, gözlemlerinin doğruluk oranını arttırmak için olguya dair kendi düşünce ve duygularını sürekli kontrol ettiği bir yöntem olarak yol gösterici/sezgisel (heuristic) yaklaşıma (Cherry, 2000: 49) denk düşmektedir. Araştırma Evreni Araştırmanın iki evreni bulunmaktadır. İlki, Türkiye de küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna ilişkin düşünce üreten akademisyenler, düşünürler ve yazarlardır. İkincisi ise, 22. dönem TBMM üyeleridir. Örneklem Türkiye de yaşayan akademisyenlerin, yazarların, düşünürlerin ve milletvekillerinin küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna dair yaklaşımlarını tespit edebilmek için, doğaldır ki herbiri ile derinliğine görüşmeler yapma ya da her 13

14 birinin eserlerinin tamamının taranması olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle belirli bir sınırlamaya gidilmesi kaçınılmazdır. Görüşülecek milletvekilleri için TBMM üyelerinin %10 u hedeflenmiştir. 55 milletvekili ile mülakat yapmanın TBMM üyelerinin küreselleşme yaklaşımlarını elde edebilmek için yeterli olduğu düşünülmektedir. Görüşülecek milletvekillerinin tespitine yönelik olarak rastlantısal ve kartopu örnekleme 3 (snowball sampling) yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Görüşme yapılacak milletvekilleri belirlenirken kota yöntemi uygulanarak, Türkiye nin coğrafi dağılımına göre partilerin çıkardıkları milletvekilleri oranları dikkate alınmıştır. Özetle, coğrafi dağılım esasına göre o bölgede çıkarılan milletvekili sayısının %10 u ile görüşülmesi hedeflenmiş, ama bu %10 luk dilim belirlenirken partilerin ülke genelinde değil o bölgede çıkardıkları milletvekili sayısı dikkate alınmıştır 4. Bu çerçevede 51 MV ile görüşülmüştür. Marmara bölgesinden 2 AKP ve 1 CHP, Karadeniz bölgesinden de 1 AKP kontenjanı eksik kalmıştır. Görüşülen MV oranı, amaçlanan oranın %92.7 sine ve Meclisin yaklaşık %10 una denk düşmektedir. Meclisin tamamına yakınını oluşturan sayısal dağılımları nedeni ile sadece AKP ve CHP li vekillerle görüşmeler yapılmıştır. İlgili yöntemle belirlenen ve görüşülen milletvekilleri şu isimlerden oluşmaktadır: Tablo 1: Görüşülen MV listesi Görüşülen MV Parti Seçildiği Meclis ya da Parti Görevi MV öncesi İl Mesleği/Görevi Abdullah Torun AKP Adana Anayasa Komisyonu Üyesi Avukat Ahmet Koca AKP Afyon İş Adamı Ali A. Dumanoğlu AKP Trabzon Türkiye-AB Parlamento Öğretim Üyesi, KTÜ Komisyonu Bşk. Rektörü Ali Osman Sali AKP BalıkesirPlan ve Bütçe Kom. Üyesi Devlet Personel Bşk. 3 Bir deneğin kendisinden sonraki deneği belirlemesi ve belirlenen yeni deneğin bir sonraki deneği belirlemesi süreci (Aziz, 1994: 59-60). 4 Görüşme yapılan bir AKP li ve bir de CHP li vekilin yorumları, kota uygulaması nedeni ile değerlendirmeye alınmamıştır. 14

15 Avni Doğan AKP K.Maraş Milli Eğitim, Kültür, Gençlik Gazeteci Yazar ve Spor Kom. Üyesi Ersönmez Yarbay AKP Ankara İnsan Haklarını İnceleme Yönetici-Özel Sektör Kom. Üyesi Fahrettin Poyraz AKP Bilecik Vakıflar İnceleme ve Sayıştay Denetçisi Araştırma Kom. Bşk. Vekili Faruk Ünsal AKP Adıyamanİnsan Haklarını İnceleme Makina Mühendisi Komisyonu Sözcüsü F. Fikret Baloğlu CHP Antalya CHP TBMM Grup Yön. Avukat Kur. Üyesi Gökhan Durgun CHP Hatay TBMM Hesaplarını Serbest Ticaret İnceleme komisyonu Üyesi Gürol Ergin CHP Muğla Plan ve Bütçe Kom. Üyesi Öğretim Üyesi Hacı Biner AKP Van Merkez Disiplin Kur. Üyesi Bürokrat Hakan Taşçı AKP Manisa İnsan Haklarını İnceleme İş Adamı Kom. Üyesi Hamit Taşçı AKP Ordu Dilekçe Kom. Üyesi Bürokrat Hasan Angı AKP Konya Ticaret, Enerji, Tabii Uçak Mühendisi Kaynaklar,... Kom. Üyesi Hüseyin Bayındır CHP Kırşehir CHP Grup Yön. Kur. Üyesi Bürokrat Hüseyin Kansu AKP İstanbul Dış İşleri Kom. Bşk. V. Yönetici-Özel Sektör İbrahim Özdoğan AKP Erzurum Çevre Komisyonu Üyesi Eczacı,Köşe Yazarı İhsan Arslan AKP D.Bakır Dış İşleri Kom. Üyesi Gazeteci/Mazlum-Der Bşk. İsmail Özay CHP Ç.kale KİT Komisyonu Üyesi Mühendis,Ç.kale Bld.bşk. Kemal Derviş CHP İstanbul CHP Genel Başkan Yrd. DB Bşk. Yrd/Bakan Kemal CHP İstanbul CHP Parti Meclisi Üyesi Bürokrat/SSK, Bağkur Kılıçdaroğlu Gen. Müd. M. Said AKP Ankara İslam Konferansı Örgütü Diyanet İşleri Bşk/ YÖK Yazıcıoğlu Parlamento Birliği Bşk. üyesi M.Akif CHP Trabzon Plan ve Bütçe Komisyonu Bürokrat/Gelirler 15

16 Hamzaçebi Üyesi Gen.Müd Medeni Yılmaz AKP Muş Türkiye-Lübnan Dostluk Tıp Doktoru Grubu Bşk. Mehdi Eker AKP D.bakır Merkez Karar Yönetim Veteriner, Koruma ve Kurulu Üyesi Kontrol Genel Müd. Mehmet Ali Bulut AKP Maraş Merkez Disiplin Kur. Üyesi Avukat Mehmet Ceylan AKP Karabük Plan ve Bütçe Komisyonu DPT Uzmanı, Belediye Üyesi Bşk. Mehmet Elkatmış AKP Nevşehirİnsan Haklarını İnceleme Avukat Komisyonu Başkanı M. Emin Tutan AKP Bursa KİT Komisyonu Üyesi Mali Müşavir M. Melik Özmen AKP Ağrı Plan vebütçe Kom. Üyesi Endüstri Mühendisi MehmetTekelioğlu AKP İzmir Öğretim Üyesi Mehmet Tomanbay CHP Ankara Parti meclisi üyesi Öğretim Üyesi Muharrem Kılıç CHP Malatya CHP Grup Yön. Kur. Üyesi Öğretmen Musa Uzunkaya AKP Samsun Plan ve Bütçe Kom. Üyesi Müftü Nezir üyükcengiz CHP Konya CHP Parti Meclisi Üyesi Tüccar Oğuz Oyan CHP İzmir CHP Genel Sekreter Yrd. Öğretim Üyesi Orhan Erdem AKP Konya Grup Yön. Kur. Üyesi Mali Müşavir Osman oşkunoğlu CHP Uşak Plan ve Bütçe Kom. Üyesi Öğretim Üyesi Osman Nuri Filiz AKP Denizli Milli Savunma Komisyonu DPT Uzmanı, Aile Üyesi Araştırma Kurumu Bşk. Ömer Abuşoğlu AKP G.Antep Barış İçin Asyalı Kom. Bşk. Öğretim Üyesi Ömer İnan AKP Mersin AB Uyum Kom. Bşk. V. Öğretim Üyesi Resul Tosun AKP Tokat İnsan Haklarını İnceleme Gazeteci-Yazar Kom. Üyesi Süleyman Gündüz AKP İstanbul Dış İşleri Kom. Üyesi Gazeteci-yazar Tacidar Ayhan CHP Adana Parti meclisi üyesi Mühendis, Şirket G. Müd Telat Karapınar AKP Ankara Milli Savunma Kom. Üyesi Avukat Turhan Çömez AKP B.kesir Türkiye-Brezilya Dostluk Doktor Grubu Bşk. 16

17 Vahit Erdem AKP Kırıkkale NATO Parlamenter Savunma Sanayi Asamblesi Türk Grubu Bşk. Müsteşarı, Büyükelçi Vedat Melik CHP Ş.Urfa Sanayici Yüksel Ç.oğlu CHP Artvin Adalet Kom. Üyesi Avukat Zülfü Livaneli CHP İstanbul Avrupa Konseyi Meclisi Yazar, Sanatçı BAB Asamblesi Üyesi Görüşülen milletvekillerinin bölgesel dağılımları ise aşağıdaki gibidir: Tablo 2: Görüşme yapılan MV lerinin bölgelere göre dağılımı Bölge AKP li MV CHP li MV sayısı Toplam sayısı İç Anadolu Ege Marmara Karadeniz Akdeniz Doğu Anadolu Güney Doğu Teze başlarken, küreselleşme tartışmalarına düşünsel katkıda bulunanların görüşlerini elde etmek için de mülakat yöntemi düşünülmüştür. Bu düşünce ile iki akademisyen ile görüşülmesine rağmen, görüşülecek düşünürlerin önemli bir kısmının Ankara dışında yaşamaları nedeni ile karşılaşılabilecek ulaşım, ekonomik ve pratik zorluklar gözönüne alınarak ve zaten ortaya koydukları çalışmalardan elde edilebileceği düşüncesi ile düşünürlerin görüşlerinin eserlerinden derlenmesine karar verilmiştir. Araştırma kapsamındaki düşünürlerin belirlenebilmesi için olasılıksız örnekleme (non-probability sampling) 5 ve kota örnekleme (quota sampling) 6 yöntemleri birlikte değerlendirilerek olasılıksız kota örnekleme metodu 5 Olasılıksız Örnekleme Metodu: Örneklemin, araştırma evrenindeki birey ve objelerden, eşit şansları oranında ya da rastlantısal olarak değil, belirli özellikler dikkate alınarak belirlenmesi yöntemi (Aziz, 1994: 57-58). 6 Kota Örnekleme: Örneklemin belirli kriterlere göre gruplandırılarak belirlenmesi yöntemi ((Aziz, 1994: 58-59). 17

18 kullanılmıştır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için Türkiye de küreselleşmenin kültürel ve siyasal boyutuna ilişkin üretilen makale, kitap, bildiri ve söyleşi gibi bilimsel eserlerden hareket edilmiştir. Küreselleşme gibi sınırları belirsiz bir alanda, gazetelerde çok sayıda yazarlar tarafından oldukça fazla makale yazılmış olabileceği, böylesi bir dağınıklık içerisinde yol alabilmenin ve anlamlı bir sonuca ulaşabilmenin mümkün olmayabileceği nedenleri ile gazete yazıları uygulanacak olasılıksız kota örnekleme metodunun kapsamı dışında bırakılmıştır. Kitap, makale, bildiri ve söyleşi gibi bilimsel eserlerin Türkiye nin düşünsel yaşamını değerlendirmek için yeterli olacağı düşünülmektedir. Araştırma kapsamındaki düşünürlerin tespit edilebilmesi için öncelikle geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır. Bu amaçla tarihinden önce yayınlanmış olmak kaydı ile Milli Kütüphane, Bilkent, ODTÜ A.Ü. SBF kütüphanesi ve bilimsel dergiler gözden geçirilmiş ve Milli Kütüphane Türkiye Makaleler Bibliyografyasından faydalanılmıştır. Sonuç olarak Türkiye de yazılan, kitap, makale ve bildiri ve söyleşilerden oluşan küreselleşmeyle ilgili 839 çalışma elde edilmiştir. Bu çalışmalar arasından küreselleşmeye ilişkin 2 ya da daha fazla eser verenler seçilerek, bunlar arasından eserlerinden en az birisi küreselleşmenin kültürel ya da siyasal boyutuna ilişkin olan düşünürler ayrılmış ve böylelikle 53 düşünüre ulaşılmıştır. Ulaşılan 53 düşünürden üçü eserlerine ulaşılamaması ya da eserlerinin çok geç tespit edilmesi nedeni ile değerlendirme dışı bırakılmış, kalan 50 düşünürün küreselleşmenin kültürel ya da siyasal boyutuna ilişkin çalışmaları araştırma kapsamına alınmıştır. 50 düşünürün küreselleşmeye ilişkin olarak toplam 181 çalışması bulunmaktadır. Bu sayı elde edilen 839 çalışmanın %21 ine karşılık gelmektedir. Ağırlıklı olarak akademisyenlerden ve az sayıdaki bürokrat, gazeteci ve yazarlardan oluşan araştırma kapsamındaki bu düşünürler, tezin ilerleyen aşamalarında, kullanım kolaylığı sağlaması açısından sadece düşünürler olarak adlandırılacaktır. Aksi belirtilmediği sürece düşünürler ifadesi, yukarıdaki biçimde belirlenen akademisyen, aydın, yazar ve bürokratlara işaret etmektedir. 18

19 Araştırma kapsamındaki düşünürlerin listesi, meslekleri ve küreselleşmeye ilişkin çalışma sayıları aşağıdaki gibidir: Tablo 3: Araştırma kapsamındaki düşünürlerin listesi Araştırma Küreselleşme Mesleği kapsamındaki ile ilgili düşünürler çalışma sayısı Ahmet Davudoğlu 2 Öğr. Üyesi/Başbakanlık Baş Danışmanı Ahmet İnsel 3 Öğretim Üyesi Ali Bulaç 2 Yazar Ali Rıza Büyüksulu 3 Öğretim Üyesi Ali Yaşar Sarıbay 5 Öğretim Üyesi Alparslan Işıklı 4 Öğretim Üyesi/YÖK Üyesi Anıl Çeçen 4 Öğretim Üyesi Aydın Çubukçu 2 Yazar Baskın Oran 4 Öğretim Üyesi Birgül Ayman Güler 3 Öğretim Üyesi Cem Somel 4 Öğretim Üyesi Coşkun Can Aktan 2 Öğretim Üyesi Çağlar Keyder 4 Öğretim Üyesi Deniz Ü. Arıboğan 2 Öğretim Üyesi Emre Kongar 2 Öğretim Üyesi Erol Manisalı 3 Öğretim Üyesi Feyzullah Eroğlu 3 Öğretim Üyesi Fikret Başkaya 4 Yazar Fuat Keyman 24 Öğretim Üyesi Gaye Yılmaz 5 Sendikacı Gencay Şeylan 2 Öğretim Üyesi Güliz Uluç 2 Öğretim Üyesi Gülten Kazgan 4 Öğretim Üyesi 19

20 Hayriye Erbaş 4 Öğretim Üyesi İbrahim Canbolat 2 Öğretim Üyesi İhsan D. Dağı 3 Öğretim Üyesi İlhan Tekeli 2 Öğretim Üyesi Kadir Cangızbay 3 Öğretim Üyesi Kadir Koçdemir 5 Yazar Korkut Boratav 5 Öğretim Üyesi Mehmet A. Kılıçbay 3 Öğretim Üyesi Mehmet Altan 3 Öğretim Üyesi Mehmet Yüksel 3 Öğretim Üyesi Mim Kemal Öke 4 Öğretim Üyesi Mithat Sancar 2 Öğretim Üyesi Mustafa Acar 4 Öğretim Üyesi Mustafa Erdoğan 2 Öğretim Üyesi Muzaffer İ. Erdost 2 Yazar Nimet Önür 4 Öğretim Üyesi Nuri Gürgür 3 Yazar Osman Ulagay 6 Gazeteci-Yazar Ömer Demir 3 Bürokrat/DİE Başkanı Ramazan Gözen 3 Öğretim Üyesi Rana Aslanoğlu 3 Öğretim Üyesi Sadun Aren 4 Öğretim Üyesi Servet Karabağ 2 Öğretim Üyesi Taner Timur 3 Öğretim Üyesi Veysel Bozkurt 2 Öğretim Üyesi Yasemin Özdek 4 Öğretim Üyesi Yusuf Erbay 4 Bürokrat/Yalova Valisi Tablo 4:Düşünürlerin mesleki dağılımı Akademisyen Bürokrat Yazar Sendikacı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya

ADRES: Akdeniz Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Kampüs/Antalya Doç. Dr. Faruk Ataay, siyaset bilimci, yazar. Ataay 1971 de Karabük te doğdu. İzmir Fen Lisesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ), Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdikten sonra bir

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU

SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU SEÇİM SİSTEMLERİ SUNUŞU Erol Tuncer TESAV Vakfı Başkanı 2 Kasım 2013 GİRİŞ İki Ana Seçim Sistemi Çoğunluk sistemi, Nispi temsil sistemi. Seçim Sistemlerinin İki Boyutu Temsilde adalet, Yönetimde istikrar.

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İşletmeye Giriş BBA 101 Güz 3, 0, 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası Siyaset SPRI 322 2 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye- Amerika İlişkileri SPRI 401 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 11111 110 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 06 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Özel araştırma kütüphanesi ya da bilgi merkezi, uluslararası kaynaklarda, dar bir konu alanında belirli bir kesimin

Detaylı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi S.B.E. İktisat anabilim Dalı İktisat Programı 7. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri AÇIKLAMALAR: İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için belirlenen program yeterlilikleri 20 tane olup tablo 1 de verilmiştir. İktisat Ana Bilim Dalı İktisat yüksek lisans programı için

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Pazarlama Yönetimi BBA 261 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 102 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu Sürdürülebilir Yerel Kalkınma için Gençlerin Karar Mekanizmalarına Katılımı Araştırması Gerekçesi Bölgesel kalkınma ile ilgili çabaların sürdürülebilirliğinin sağlanması,

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Uygulamalı İşletme İstatistiği BBA 282 Bahar 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bilim ve Bilimsel Araştırma

Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim ve Bilimsel Araştırma Bilim nedir? Scire / Scientia Olaylar ve nesneleri kavramak, tanımak ve sınıflandırmak üzere çözümleyen, olgular arasındaki nesnellik ilişkilerini kuran, bu ilişkileri deney

Detaylı

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL

A N A L İ Z. 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi. Furkan BEŞEL A N A L İ Z 7 Haziran dan 1 Kasım a Seçim Beyannameleri: Metin Analizi Furkan BEŞEL Ekim 2015 7 HAZİRAN DAN 1 KASIM A 7 Haziran 2015 te yapılan 25. Dönem milletvekili genel seçiminde 53.741.838 kayıtlı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU

2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU 2016 KONYA İKİ DOĞU İKİ BATI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ BAŞVURU KLAVUZU İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin düzenlediği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı nın katkılarıyla

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7

DERS BİLGİLERİ. Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Staj BBA 491 Güz 0+0+0 NC 7 Ön Koşul Dersleri Üçüncü sınıf dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI İstanbul Enstitüsü Hakkında İstanbul Enstitüsü, toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek amacıyla yüksek kaliteli, nesnel ve derinlemesine

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Tv ve Sinema (Tam Burslu) 4 TS-1 483,980 423 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Medya ve Görsel Sanatlar (İng.) (Tam Burslu) 8 TS-1 465,251 1.030 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Yerel seçimlerden sonra ülke gündeminde

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6. Program Öğrenme Çıktıları 13,14,15 13,14,15 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI SPRI 301 1 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay

Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5. Yrd.Doç.Dr.Can Tansel Kaya, Yrd.Doç.Dr. Çağatay Akarçay DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Finansal Raporlama ve Analiz BBA 242 2 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 241 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Proje Yönetimi BBA 481 Güz 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN

Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu. BAŞKAN : Dr. Hasan AKGÜN Karar Tarihi Karar No Kararın- Meclis Başkan Vekillerinin Seçimi. 11 / 04 /2014 ( 19 ) Konusu GÜNDEMİN ( 2. ) MADDESİ : seçimi; : 5393 sayılı yasanın 19. Maddesi gereğince Meclis 1. ve 2. Başkan Vekillerinin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya

Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2. Program Öğrenme Çıktıları 5, 12 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETME ALMANCASI II MAN 104 2 3 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015

Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Karar No : 2025 Karar Tarihi : 19/10/2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 15/10/2015 günlü, 16311 sayılı yazısında; TGRT HABER logosuyla yayın yapan TGRT HABER TELEVİZYON A.Ş. adlı kuruluşa ait izleme

Detaylı

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48

BİLGİSAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ SAYAR TEMEL ALAN KODU: 48 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...2 1.1.ISCED 97 (FOET

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 371,81 385,86 335,47 342,30 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 368,74 393,23 272,37 279,22 ADNAN

Detaylı

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması

Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin Adı Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyelinin Artırılması Etkinliğin amacı Bu etkinliğin amacı Mimarlık bilim alanında yer alan Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İnsan Hakları Hukuku SPRI 440 2 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı