Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ MALATYA, KULUNCAK KUZEYİNİN VE BATISININ MADEN JEOLOJİK İNCELEMESİ Abdulkadir PEKTAŞ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2010 Her hakkı saklıdır.

2 TEZ ONAYI Abdulkadir PEKTAŞ tarafından hazırlanan Malatya, Kuluncak Kuzeyinin ve Batısının Maden Jeolojik İncelemesi Adlı tez çalışması tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Danışman: Prof. Dr. Taner ÜNLÜ Jüri Üyeleri Başkan: Prof.Dr.Cem SARAÇ Üye: Prof.Dr.Taner ÜNLÜ Üye: Doç.Dr.İ.Sönmez SAYILI Yukarıdaki sonucu onaylarım. Prof. Dr. Orhan ATAKOL Enstitü Müdürü

3 ÖZET Yüksek Lisans Tezi MALATYA, KULUNCAK KUZEYİNİN VE BATISININ MADEN JEOLOJİK İNCELEMESİ Abdulkadir PEKTAŞ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Taner ÜNLÜ Toros Kuşağının doğu ucunda yer alan Malatya ili Kuluncak ilçesi yakın çevresinde; Toros platformu üzerine Meastrihtiyen öncesi yaşta tektonik olarak yerleşmiş olan ofiyolitik kayaçlar, temeli oluşturmaktadır. Bunların üzerine posttektonik havza çökelleri uyumsuz bir biçimde gelmektedir. Paleosen yaşlı granitik kayaçlar ile Miyosen yaşlı volkanitler sahada gözlenen magmatik aktiviteyi karakterize etmektedir. Saha çalışmaları, mineralojik ve petrografik incelemeler sonucunda, çalışma sahasında; ultramafik ve mafik kayaçlar, kireçtaşları ve konglomeralar ile siyenitik kayaçlar ve bu kayaçların yoğun olduğu bölgelerde fluorit oluşumları ile farklı lokalitelerde kromit cevherleşmeleri ve manyetit oluşumlarına özgü litolojiler belirlenmiştir. Cevher mikroskobisi ve jeokimyasal çalışmalar ile; sahada gözlenen Alpin tipi yatakları karakterize eden kromititlerin yanı sıra, kurşun-çinko, demir, fluorit,manyezit ve vermikülit oluşumlarına ortam hazırlayan yankayaç ve cevher örneklerine özgü parametreler irdelenmiştir Tüm çalışma sonucunda; bölgede ultramafik kayaçlarda, olasıl lateritleşmeler sonucunda Ni ve Co elementlerince zenginleşmeler saptanmıştır. Granitik kayaçlara bağlı geç hidrotermal etkiler (listvenitleşmeler) ise, daha önceki oluşumları maskelemiştir. Bu kayaçlarda yüksek Cr içeriği dikkate değerdir. Alkali siyenit, siyenit ve trakit örneklerinde ise yüksek NTE, U ve Th element içerikleri saptanmıştır. Fluorit örneklerinde de çok yüksek NTE ve yüksek U, Th element içerikleri belirgindir. Haziran 2010, 90 sayfa Anahtar Kelimeler: Malatya, Kuluncak, Ofiyolit, Granitoyid, Maden Jeolojisi

4 ABSTRACT Master Thesis MINING GEOLOGICAL INVESTIGATIONS AT THE NORTH AND THE WEST OF KULUNCAK, MALATYA Abdulkadir PEKTAŞ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geological Engineering Supervisor: Prof. Dr. Taner ÜNLÜ Pre-Maastrichtian ophiolitic rocks which are tectonically emplaced on Taurus platform are the basement at around Kuluncak area of Malatya province located at the east of Taurus Belt. Post tectonic basin sediments unconformably overlie this unit. Magmatic activity at the study area is characterized by Paleocene granitic rocks and Miocene volcanites. According to field studies and mineralogical and petrographical investigations, ultramafic and mafic rocks, limestones and conglomerates, syenitic rocks and fluorite occur in these areas, in addition, lithologies related with chromite and magnetite occurrences are determined. Due to the microscopic and geochemical studies, alpine type chromitites, lead and zinc, iron, fluorite, magnesite and vermiculite occurrences are interpreted with their wall rocks and ore samples. Consequently, lateritic enrichments of Ni and Co elements at ultramafic rocks of the region are found. Late hydrothermal effects related with granitic rocks(listvenites) mask all previous formations. High Cr content is important at these rocks. REE, U and Th enrichments are determined in alkali syenite, and trachyt samples. Very high REE and high U and Th enrichments outstand in fluorite samples June 2010, 90 pages Key Words : Malatya, Kuluncak, Ophiolite, Granitoid, Mining Geology

5 ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR Malatya, Kuluncak kuzeyinin ve batısının maden jeolojik incelemesi konulu tez çalışması, sayın Prof. Dr. Taner ÜNLÜ danışmanlığında, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı nda; yılları arasında hazırlanmıştır. Tez çalışmasının tüm aşamalarında bilgi birikimi, değerli yorum ve önerileri ile çalışmamı yönlendiren, mesleki bilgi yanında, çalışma yöntemi prensipleriyle de donanımımı sağlayan değerli hocam sayın Prof. Dr. Taner ÜNLÜ ye (Ankara Üniversitesi), Petrografi çalışmalarında verdiği katkılar ve yorumlarıyla, farklı düşünce açılımları sağlayan sayın Doç. Dr. İ. Sönmez SAYILI ya (Ankara Üniversitesi), Jeokimyasal analizlerin yapımı konusunda yardımcı olan sayın Prof. Dr. Yusuf Kağan KADIOĞLU na (Ankara Üniversitesi), Tezin hazırlanması sırasında çeşitli konularda katkılar sağlayan sayın Prof. Dr. Cem SARAÇ a (Hacettepe Üniversitesi), Sedimanter birimlerin mikroskobik olarak tanınmasındaki katkılarından dolayı sayın Prof.Dr. Yavuz OKAN a (Ankara Üniversitesi), Arazi ve büro çalışmalarında desteklerini esirgemeyen ve yorumlarıyla teze katkı koyan sayın Prof. Dr. Mehmet ÖNAL a (İnönü Üniversitesi), Deneyiminden büyük ölçüde istifade ettiğim sayın Dr. Yusuf Ziya ÖZKAN a, Ocaklarda yapılan çalışmalarda her türlü yardım ve desteği veren Bilfer Madencilik elemanlarına, Yürekten teşekkürlerimi sunarım. Abdulkadir PEKTAŞ Ankara, Haziran 2010

6 İÇİNDEKİLER ÖZET.....I ABSTRACT....II ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR III SİMGELER DİZİNİ... VI ŞEKİLLER DİZİNİ... VII ÇİZELGELER DİZİNİ... XI 1. GİRİŞ Çalışma Alanını Tanımı Çalışma Alanının Coğrafik Durumu Çalışmanın Amacı Çalışma Yöntemi Saha çalışmaları Laboratuvar çalışmaları ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR BÖLGESEL JEOLOJİ ÇALIŞMA SAHASININ JEOLOJİSİ Stratigrafi ve Litoloji Ultrabazik-Bazik Kayaç Topluluğu Harzburjitler Dunitler Gabrolar Listvenitler Siyenit Porfir ve Trakitler Çökel Kayaçlar YAPISAL JEOLOJİ Alvar Yaylası-Hamal Çayı Fay Sistemi Yunnuk-Düşüksöğüt Fay Sistemi Kıvrımlar MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÇALIŞMALAR Ultramafik Kayaçlar Serpantinitler Serpantinleşmiş Peridotitler... 33

7 6.1.3 Piroksenit Kromititler Silisleşmiş ve/veya Karbonatlaşmış Ultramafik Kayaçlar (Listvenitler) Mafik Kayaçlar Asidik Magmatik Kayaçlar Sedimanter Kayaçlar Üst Kretase Kireçtaşları Üst Kretase Konglomeraları Pliyosen (?) Kireçtaşları Fluorit Cevherleşmeleri CEVHER MİKROSKOPİSİ JEOKİMYA MADEN JEOLOJİSİ Krom Ocakları Karadere Ocağı Yılmaz ve Çakır Ocakları Alvar Ocakları Kuluncak Kuyu Ocağı Kurşun- Çinko Ocakları Demir ocakları Fluorit Ocakları Manyezit Ocağı Vermikülit Oluşumları SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ

8 SİMGELER DİZİNİ AÜ Bio Ca Cr Cu Fe F Kçt Ankara Üniversitesi Biyotit Kalsiyum Kromit Bakır Demir Florit Kireçtaşı K, G, D, B Temel Coğrafik Yönler Man Mg NTE Ol Op Pl ppm Pi Pb Zn Manyetit Manyezit Nadir Toprak Elementleri Olivin Ortopiroksen Plajiyoklaz Milyonda bir Piroksen Kurşun Çinko

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1.1 Çalışma alanının yer bulduru haritası... 2 Şekil 3.1 Çalışma alanının 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Sivas Paftasındaki yeri. 8 Şekil 3.2 Çalışma alanının genelleştirilmiş dikme kesiti Şekil 4.1 Çalışma alanının jeoloji haritası Şekil 4.2 Çalışma alanının genel görünümü Şekil 4.3 Çalışma alanında gözlenen harzburjitler Şekil 4.4 Bicir güneyindeki gabrolardan bir görünüm Şekil 4.5 Serpantinitlerden listvenitlere geçiş Şekil 4.6 Kapıkaya yöresindeki listvenitler Şekil 4.7 Kuluncak batısında izlenen siyenit porfirler Şekil 4.8 Sığırkıran doğusunda izlenen trakitler Şekil 4.9 Sığırkıran zirvesi trakitleri Şekil 4.10 Alibeyli tepe civarı alkali siyenitleri Şekil 4.11 Ultrabazik-bazik kayaçlar üzerine transgresif yerleşen konglomeralar Şekil 4.12 Yer yer kristalize olmuş Karapınar kireçtaşları Şekil 5.1 Dunitleri kesen bir fay sistemi Şekil 5.2 Demir çakılları içeren Yunnuk fay breşi Şekil 5.3 Kıvrımlı Eosen kireçtaşları Şekil 6.1 Karadere Sarı Murat tepe arasından alınan serpantinleşmiş peridotit Şekil 6.2 Günlenme gösteren dunitik ultramafik kayaç Şekil 6.3 Gül ocağı civarından alınan serpantinleşmiş peridotit Şekil 6.4 Eskiköy deresi batısından alınan piroksenit örneği Şekil 6.5 İleri derecede serpantinleşmiş olivinler içeren dunit... 31

10 Şekil 6.6 Serpantinleşmiş peridotit içinde bastitleşmiş ortopiroksen minerali Şekil 6.7 Serpantin mineralleri arasında kataklastik kromit taneleri Şekil 6.8 Serpantinit içinde talk mineralleri Şekil 6.9 Elek dokusu sunan serpantinleşmiş olivinler arasında bastitleşmiş ortopiroksen minerali Şekil 6.10 Orta iri taneler arasında piroksenler ve serpantinleşmiş olivinler Şekil 6.11 Karadere ocağından alınan masif kromit cevheri Şekil 6.12 Karadere ocağı yarı masif kromit cevheri Şekil 6.13 Alvar ocağından alınan benekli kromit cevheri Şekil 6.14 Serpantin ve talk mineralleri arasında kümülatlar şeklinde yeralan kataklastik kromit taneleri Şekil 6.15 Serpantin ve talk mineralleri arasında kümülatlar şeklinde yeralan karbonat damarları tarafından kesilmiş kromit taneleri Şekil 6.16 Karbonatlaşmış ve silisleşmiş ultramafik kayaç lisvenit Şekil 6.17 Serpantinitlerin silisleşip karbonatlaştıkları ve genç kuvars damarcıkları ile kesildikleri görünüm Şekil 6.18 Serpantinleri kesen karbonat damarları ve onları kesip öteleyen kuvars damarları Şekil 6.19 Kamışlı Yivek dereden alınan piroksen ve plajioklazları belirgin gabroyik kayaç Şekil 6.20 Bicir güneyinden alınan gabroyik kayaç Şekil 6.21 Seylik tepeden alınan gabroyik kayaç Şekil Dilinimlerinden itibaren opaklaşmış piroksenler ve serizitleşmiş plajioklazlar Şekil 6.23 İkizlenmeli ve yarı öz şekilli ve uralitleşmiş piroksenler Şekil 6.24 Özşekilsiz plajioklazlar ve taze piroksenler ile uralitleşmiş piroksenler... 42

11 Şekil 6.25 Olivin, piroksen ve plajiyoklaz mineralleri içeren olivin gabro Şekil 6.26 Sığırkıran T. Zirvesinden alınan trakit örneği Şekil 6.27 Sığırkıran T. kuzeybatısından alınan trakit örneği Şekil 6.28 Fluorit ocakları arasından alınan siyenit örneği Şekil 6.29 Adatepe batısından alınan siyenit örneği Şekil 6.30 Kızılgüney tepe kuzeyinden alınan alkali siyenit örneği Şekil 6.31 Alibeyli tepe kuzeydoğusundan alınan alkali siyenit porfir örneği Şekil 6.32 Feldispatlarında akma dokusu sunan trakit Şekil 6.33 Feldispat fenokristalinin etrafını saran ışınsal akma dokulu feldispatlar Şekil 6.34 K-Feldispat fenokristal ve hamurundan oluşan siyenit porfir Şekil 6.35 K-Feldispatlar içinde öz şekilli egirin kristalleri Şekil 6.36 Kösürelik civarından alınan kireçtaşı örneği Şekil 6.37 Karbonat damarları tarafından doldurulmuş kireçtaşı Şekil 6.38 Taban konglomerasına ait örnek Şekil 6.39 Kayaç ve mineral parçalarından oluşan konglomera Şekil 6.40 Bej renkli kireçtaşı Şekil 6.41 Gözenekli değişik mineraller içeren kireçtaşı Şekil 6.42 Alçakçal tepe doğusundan alınan fluorit örneği Şekil 6.43 Alibey tepe kuzeydoğusundan alınan fluorit örneği Şekil 6.44 Eflatun ve mor renkli fluoritler ve aralarındaki yarı opak-opak mineral adacıkları ve tüm kayacı kesen karbonat damarcıkları Şekil 7.1 Kromitlerde bol çatlaklı yapı Şekil 7.2 Kromit tanelerinde tane sınırları boyunca gözlenen kromspinel dönüşümleri Şekil 7.3 Kromit tane çatlaklarında gözlenen lineyit grubu mineral oluşumları Şekil 7.4 Çok ince taneli pirit oluşumları sfen tanesi ile birlikte... 57

12 Şekil 7.5 Rutil-sfen dönüşümlerinin özgün bir tane boyutunda görünüşü Şekil 7.6 Hematit ve mangan grubu minerallerinin birlikte görünüşü Şekil 7.7 Hematit çubukları ve gang içersinde mangan grubu minerallerin farklı bir tanedeki görünüşü Şekil 7.8 Pirit relikti içinde limonitlerin görünüşü Şekil 7.9 Rutil- anataz ve hematit birlikteliği Şekil 7.10 Bir rutil tanesinin görünüşü Şekil 7.11 Hematit sfen birlikteliği Şekil 7.12 Limonit içersinde pirit relikti Şekil 7.13 Limonit içersinde açık renkli anataz-rutil tanelerinin dağılımı Şekil 7.14 Bir hematit tanesinin görünüşü Şekil 7.15 Mineral dönüşümü rutilden bir görünüş Şekil 9.1 Karadere krom ocağı Şekil 9.2 Çakır krom ocağı Şekil 9.3 Alvar krom ocağı Şekil 9.4 Kuluncak kuyu krom ocağı Şekil 9.5 Terkedilmiş bir kurşun galerisi Şekil 9.6 Zülfikaroğlu Çal demir ocağı Şekil 9.7 Fuorit ocağı Şekil 9.8 Manyezit ocağından bir görünüm Şekil 9.9 Yunluk mahallesi demir ocağında izlenen manyetit ve vermikülit oluşumları.. 85

13 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge 6.1 Çalışma alanından alınıp mikroskopik olarak incelenen örnekler Çizelge 8. 1 Serpantinleşmiş harzburjit örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8. 2 Dunit örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.3 Piroksenit örneğine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.4 Gabro örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.5 Alkali siyenit örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.6 Siyenit örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.7 Trakit örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.8 Listvenit (laterit) örneklerine özgü jeokimyasal veriler Çizelge 8.9 Fluorit örneklerine özgü jeokimyasal veriler... 76

14 1. GİRİŞ 1.1 Çalışma Alanının Tanımı Malatya ili Kuluncak ilçesi civarında yer alan çalışma alanı; 1/25000 ölçekli Malatya K39-a1, Malatya K39-a2, Malatya K39- a3 ve Malatya K39- a4 paftaları sınırları içinde kalmaktadır (Şekil 1.1.). Bölgeye ulaşım Malatya- Hekimhan -Kuluncak veya Malatya- Darende- Kuluncak yollarından sağlanmakta olup, yollar asfalt yapılmış durumdadır. Kuluncak kuzeyinde kalan kısma ulaşım stabilize yollarla sağlanmakta olup, batısında kalan kısma ulaşım ise bir kısmı asfalt, bir kısmı stabilize olan yollarla sağlanabilmektedir. Malatya-Kuluncak arası asfalt olup, yaklaşık 120 km dir. Kuluncak tan çalışma alanlarının son noktalarına olan uzaklık yaklaşık 25 km olup, stabilize yollarla çalışma alanlarının sınırlarına ulaşılmaktadır. 1.2 Çalışma Alanının Coğrafik Durumu Çalışma alanı Malatya il sınırları içinde olup çok az bir kısmı Sivas il sınırları içinde kalmaktadır. Bölge karasal iklim şartları etkisinde olup, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı bir iklimin etkisindedir. Bölge, Alp Orojenik kuşağının Anadolu nun güney ve doğu kesiminden geçen bölümünde yer alması nedeniyle, yoğun tektonik hareketlerden etkilenerek çok engebeli bir morfoloji kazanmıştır. Bölgedeki önemli yükseltiler; Akpur tepe (1650 m), Sarı Murat tepe (1684 m), Sığırkıran tepe (1704 m), Maden tepe (1606 m), Payamlı tepe (1612 m), Zülfükaroğlu Çal tepe (1725 m), Ziyaret Çal tepe (1677 m) dir. Yörenin en alçak kesimleri ise Tohma Çayı nın yatağıdır. Büyük akarsu olarak Fırat ın bir kolu olan Tohma çayı çalışma alanını, KB köşesinden GD köşesine doğru, Bicir-Alvar-Kuluncak boyunca kat eder. Tohma çayının suyu yaz, kış akmaya devam eder. Bitki örtüsü bakımından vadilerde kayısı bahçeleri dikkat çekmektedir. 1

15 Şekil 1.1 Çalışma alanının yer bulduru haritası 2

16 1.3 Çalışmanın Amacı Bu araştırmanın kapsamında; Malatya ili Kuluncak ilçesi civarında gözlenen ultrabazikbazik kayaçlar alt birimlerine ayırtlanarak haritalanacak, maden ocak ve bölgede yer alan zuhurlar incelenecektir. İnceleme alanından toplanan örnekler üzerinde yapılacak makroskopik ve mikroskopik incelemelerle, jeokimyasal analizlerin bütünleştirilmesi sonucunda, sahanın jeolojik yapısı ve sahada yer alan cevherleşmeler hakkında yorumlar yapılacaktır. 1.4 Çalışma Yöntemi Çalışma alanında farklı yazarlar tarafından farklı zamanlarda jeoloji ve maden jeolojisi amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda yapılan haritalar ve yorumlardan tezde de yararlanılmıştır. Büro çalışmaları sırasında arazi ile ilgili öncel çalışmalar derlenmiş, makale ve raporlar incelenmiştir. Ayrıca saha çalışmaları ile jeolojik harita oluşturulmuş ve toplanan örneklerde mineraloji, petrografi ve jeokimyasal analizlere yönelik laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmiştir Saha Çalışmaları Saha çalışmaları 2009 yılı yaz aylarında yapılmıştır. Daha önce yılları arasında Bilfer Madencilik A.Ş nde ve özel olarak araştırmacı bu bölgede çalıştığından hızlı bir süreç içerisinde sahadan, bölgede gözlenen kayaçların mineralojik ve petrografik özelliklerini belirlemek amacıyla sistematik bir şekilde örnekler derlenmiştir. Alınan örneklerden 43 tanesinden ince kesit, 20 tanesinden cevher mikroskopisi ve 20 tanesinden de jeokimyasal analizler yapılacak şekilde bir çalışma sistematiği gerçekleştirilmiştir Laboratuvar Çalışmaları Laboratuar çalışmaları tüm örneklerden hazırlanan ince kesitlerde,ince kesitlerden seçilen cevher mikroskobisi için hazırlanmış parlak kesitlerde yapılan mineralojik ve petrografik çalışmalar ve tüm bu sonuçların değerlendirilmesi sonucu seçilen örneklerde yapılan kimyasal analizlerin değerlendirilmesi biçiminde yürütülmüştür. Bu kapsamda 3

17 43 adet örneğin ince kesiti AÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü İnce Kesit Laboratuvarı nda hazırlanmıştır. Yapılan ince kesitler LEİTZ marka polarizan mikroskop altında incelenerek, kayaçların mineralojik, petrografik ve dokusal özellikleri belirlenmiştir. Seçilen 20 adet örnekte MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesinde parlatma kesiti hazırlanmış ve aynı 20 adet örnek AÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji ve Petrografi Araştırma Laboratuvarı nda Jeokimyasal analizlerle değerlendirilmiştir 4

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Çalışma sahası Türkiye nin önemli bir demir cevheri havzası olan Hekimhan- Hasançelebi-Karakuz bölgesi gibi demir cevherleşmelerinin yoğun biçimde yer aldığı sahanın yaklaşık 30 km batısında yer alması ve bölgenin maden yatak ve zuhur zenginliği bakımından ilginç olması nedeni ile birçok jeoloji ve maden jeolojisi çalışmalarına konu olmuştur (Pilz 1937, Konvenko 1938, Jacobson 1971, Akkoca ve Kurt 1974, Kurtman 1978, Kıral ve Yılmaz 1989, Bozkaya ve Yalçın 1992, Gürer 1992, 1994, Stendal vd. 1995). Çalışma alanının tamamını veya bir kısmını içine alan çalışmaların en önemlileri kısaca aşağıda verilmiştir. Chaput (1936), Bölgede ilk çalışma yapanlardan biridir. Ultrabazik-bazik kayaçlar üzerine transgresif olarak gelen birimin Üst Kretase yaşında olduğunu paleontolojik bulgulara dayanarak kanıtlamıştır. Blumenthal (1937), Hekimhan-Hasançelebi bölgesindeki cevherleşmeleri incelemiş ve oluşumların büyük bir fay zonunda pnömatolitik-metazomatik yolla geliştiklerini savunmuştur. İzdar (1961), Kuluncak yöresinin stratigrafisini ve yapısını çalışmıştır. Ayrıca yöredeki cevherleşmeleri de inceleyerek köken konusunda değerlendirmelerini yapmış ve oluşum biçimlerini açıklamaya çalışmıştır. Ayan ve Bulut (1964), Gürün-Darende yöresinin statigrafisini ve yapısını incelemişlerdir. Leo vd. (1973), yöredeki magmatik kayaçların radyometrik yaş belirlemelerini yaparak, bölgenin mineral kaynakları ve jeolojisini çalışmışlardır. İzdar ve Ünlü (1977), Hekimhan-Hasançelebi ve Kuluncak bölgesindeki özellikle sedimanter birimleri yaş sıralamasına göre; Alt, Orta ve Üst seri olarak ayırtlamışlardır. Özer ve Kuşçu (1986), Kuluncak yöresindeki demir cevherlerinde arama çalışmaları gerçekleştirmiş ve değerlendirmelerini yapmışlardır. 5

19 Özgenç ve Kibici (1994), Kuluncak-Başören köyü britolit damarlarının jeolojisi ve kimyasal-mineralojik özelliklerini çalışmışlardır. 6

20 3. BÖLGESEL JEOLOJİ Çalışma alanı Doğu Toroslar kuşağında yer almaktadır. Sahanın büyük bir bölümünü çok genel anlamda değişik yaş, tür ve boyutlarda blok ve allokton kaya birimlerinden oluşan Bozkır birliğine ait birimler kaplamaktadır. Bozkır birliği; Bolkar dağı, Aladağ ve Geyik dağı birliklerinin üzerinde tektonik ilişkili konumda yer almaktadır. Bozkır birliğinin kapsadığı kaya birimlerinden bazıları aynı yaşta olmalarına karşın, farklı fasiyesleri sergilemektedirler. Derin deniz koşullarını yansıtan bu birimler, değişik boyda ofiyolit bloklarını, tüf ve bazik denizaltı volkanitlerini içerir (Özgül, 1976). Yöredeki en yaşlı birimler, Permiyen yaşlı dolomitik kireçtaşları, kalkşist, fillit, kuvarsit ve kuvars-şistten oluşur (Baykal, 1966). Bölgede Mesozoyik yaşlı birimler oldukça kalın bir biçimde izlenmekte olup, bunların çoğunluğu karbonatlardan oluşan sedimenter bir istif biçimindedir. Triyas; şeyl-killi kireçtaşı ve konglemeralarla temsil olunur. Bunların üzerine Jura-Alt Kretase yaşlı, yer yer dolomitik kireçtaşları gelir. Çalışma alanında bulunan ofiyolitik karmaşık bu kireçtaşları üzerine sürüklenmiştir. Bu tektonik yerleşmenin Üst Kretasede gerçekleştiği düşünülmektedir ( Şekil 3.1). Yukarıda anılan istif taban konglomeralarıyla başlayan ve yoğun biçimde kireçtaşı litolojileriyle temsil edilen post-tektonik havzaya özgü litolojiler tarafından örtülmektedir. Daha geniş bölgede volkano-sedimanter karakter taşıyan bu istif Kuluncak bölgesinde granitik kayaçlar tarafından katedilmektedir. Bu istif Eosen ve Oligosen yaşlı genç çökeller tarafından uyumsuz bir biçimde örtülmektedir. Miyosen yaşlı volkanitler ise bölgenin en genç volkanik aktivitesi biçiminde izlenmektedir (Şekil 3.2). 7

21 Şekil 3.1 Çalışma alanının 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Sivas paftasındaki yeri 8

22 Şekil 3.2 Çalışma alanının genelleştirilmiş dikme kesiti (İzdar ve Ünlü 1977, Özgenç ve Kibici 1994 ten değiştirilerek alınmıştır). 9

23 4. ÇALIŞMA SAHASININ JEOLOJİSİ 4.1 Stratigrafi ve Litoloji Çalışma alanının en eski birimi ; altındaki Jura-Kretase yaşlı kireç taşları üzerine tektonik olarak yerleşmiş olan ultrabazik- bazik kayaçlardır. Üst Kretase yaşlı bu ultrabazik-bazik kayaç topluluklarının, Üst Kretase yaşlı bir örtü altında aşınma pencereleri halinde yüzeyledikleri izlenmektedir. Üst Kretase birimleri içinde ada biçiminde yüzeylemeler veren bu ultrabazik-bazik kayaç topluluklarının, birbirleriyle kökensel ilişkili, yerleşim sırası ve sonrasındaki tektonik etkilerle dilimlenmiş, özdeş bir ofiyolitik kütlenin parçaları olarak düşünülmektedir. Ultabazik-bazik kayaç topluluğu üzerine taban konglomerası ile başlayan Kampaniyen yaşlı bir çökel istif transgresif olarak gelmektedir.onun üzerine Maastrihtiyen-Oligosen yaş aralığına sahip; marn, kumtaşı ve kireç taşlarından oluşan birim uyumsuz olarak çökelmiştir. Çalışma alanında en genç birim olarak Pliyosen yaşlı çakıltaşları ve alüvyonlar izlenir (Şekil 4.1). Öte yandan trakit ve siyenit porfir biçiminde izlenen Üst Kretase-Paleosen yaşlı bir siyenit sokulumu ultrabazik-bazik kayaçları keser (Şekil 4.2). Üst Kretasede bölgede farklı fasiyeslerde çökelmeler oluşmuştur. Bazı yerlerde marn-kumtaşı-kireçtaşı çökelimleri izlenirken, bazı kısımlarda kırıntılı tortullar ve resifal kireçtaşları volkanik ürünler ile birlikte çökelmiştir. Bölgedeki Tersiyer oluşukları Paleosen yaşlı kireçtaşlarıyla başlar (Kurtman, 1973). Eosen oluşukları Paleosen i, açık uyumsuzlukla örter ve değişik fasiyeslerde gelişir. Bazı yerlerde fliş karakterindedir. Konglomera-kumtaşı silttaşı-marn ve kireçtaşlarını kapsar. Bazı yörelerde ise tüfit, andezit lav ve aglomeraları Eosen birimleri içinde yer alır. Oligosen yüzlerce metre kalınlığındadır, Jipsli Seri olarak adlandırılır (Ketin,1983) ve jipsli, alacalı kumtaşı-silttaşı ardalanmasından meydana gelir. 10

24 11

25 12

26 Şekil4.2 Çalışma alanının genel görünümü 4.2 Ultrabazik-Bazik Kayaç Topluluğu Çalışma sahasının güneyi ve batı kısmını kaplayan bu kayaçlar, 1/ ölçekli Türkiye Jeoloji Haritasında Üst Kretase yaşlı ayrılmamış ofiyolitler olarak gösterilmiştir. İnceleme alanında gözlenen krom yataklarının içinde yer aldığı bu ultrabazik-bazik kayaçlar, yer yer çökel kayaçlarla karışık durumdadır. Birimler arasındaki dokanaklar faylanmış ve tektonik dilimlenmeyle bazı birimler kamalanarak kaybolmuş ya da incelmiştir. Yer yer de, Kuluncak yöresinde olduğu gibi tanınmayacak derecede değişimlere uğramıştır. Dizinin en alt kesimini tektonit dokular sunan başlıca harzburjitlerden oluşur. Onların üzerine faylı bir dokanakla kümülat yapı ve dokulara sahip kayaçlar gelir. Kümülat dunit ve gabrolar olarak iki birime ayrılan bu kayaçların üzerinde ise, çökel kayaçlar yer alır. 13

27 Ultrabazik-bazik kayaçlar bu çalışmada; harzburjitler, kümülat dunitler, piroksenitgabrolar diye üç birim biçiminde haritalanmışlardır. Ayrıca bunların silisleşmiş karbonatlaşmış türevleri olan listvenitler de haritada gösterilmiştir Harzburjitler Çalışma alanının en yaygın kayaçları harzburjitler olup, Kuluncak civarı ve batı kısmında geniş alan kaplarlar (Şekil 4.3). Haritada harzburjit-serpantin diye gösterilen bu birim, başlıca harzburjitlerden oluşmakla birlikte, gerçekte az oranda iç yapıya uyumlu katman ya da mercekler halinde dunit içerir. Harzburjitler ve dunitler ileri derecede serpantinleşmişlerdir. Bu oranın %75 in üzerinde olduğu söylenebilir. Harzburjitlerin dış yüzeyleri; ince bir limonitlik kılıfla kaplanmış olup, tipik bir sarımsıkırmızımsı renge boyanmıştır. Genellikle yüksek engebeli bir görünüme sahiptirler. Arazide, piroksen kristallerinin parlama yapan yüzeyleri ile kolayca tanınabilmektedir. Harburjitlerin, daha doğrusu ultramafik tektonitlerin üzerine belirgin bir faylı dokanakla kümülat dokulu kayaçlar (kümülat dunit ve gabrolar) gelir. Şekil 4.3 Çalışma sahasında gözlenen harzburjitler 14

28 4.2.2 Dunitler Kambak tepe, Kuzuyatağı tepe, Alakilise yayla evleri kuzeyi ve Zopçu tepe güneyinde yüzeyler. Yeşilimsi-sarı,gri renklerde ve toprağımsı yüzeylenmeler biçiminde izlenir. İlk bakışta bir kiltaşı yada marn görünümü sergiler. Kolayca aşınabildikleri için,tatlı eğimli bir topoğrafya sunarlar. Arazide makro ölçeklerde kümülat karekterleri açık biçimde izlenememektedir. İleri derecedeki serpentinleşme ilksel dokularını maskelemektedir. Tektonik dilimlenmeler nedeniyle dunitler çoğu yerde kamalanmıştır. Bu yüzden değişik kesitlerdeki kalınlıkları çok değişebilmekte, hatta bazı yerlerde bu kamalanmalar sonucu kaybolabilmektedir Gabrolar Çalışma alanının batı kısımlarında çok yaygın olarak görülmektedirler. Gabrolar içerdikleri olivin / piroksen / plajiyoklaz kristallerinin oranlarındaki değişimlerle beliren mm ya da cm ölçeğinde belirgin katmanlanmalı bir yapı sunarlar. Gabrolardan alınan örneklerin ince kesitlerinde tipik kümülat dokular izlenmiştir. Çoğu örnekte makroskobik ölçekte ilksel mineraloji önemli oranda değişmeye uğramış görünse de, ilksel dokuların daha iyi korunduğu izlenmektedir. Olivin içermeyen gabrolar en yaygın gabro türüdür, ancak yer yer olivin gabrolar da sahada yüzeylemektedir (Şekil 4.4) Listvenitler Teorik olarak, serpantinitlerin silisleşmiş, karbonatlaşmış türevlerine listvenit denilmektedir. Kuluncak kuzeyinde silisleşmiş-karbonatlaşmış ultrabazik kayaçlar geniş alanlar kaplar. En tipik yüzeylemeleri Sarı Mağara tepe, Kızıl Sivri tepe, Payamlı tepe, Kızılgüney tepe, Çamderebaşı tepe, Zülfükaroğlu Çalı tepe, Düşüksöğüt tepe ve Yunnuk mahallesi dolaylarında görülür. 15

29 Şekil 4.4 Bicir güneyindeki gabrolardan bir görünüm Listvenitler çoğu yerde köken kayaçları olan serpentinitlerle birlikte, iç içe, gelişigüzel biçimde karışık olarak bulunurlar (Şekil ). Listvenitler karbonat damar ve damarcıkları tarafından yoğun bir biçimde katedilmektedir. 4.3 Siyenit Porfir ve Trakitler Başlıca Alvar köyü güneyinde Sığırkıran tepe ve Maden tepe dolayında, Hamamın Gediği civarında, Alçak Çal civarında ve Sofular Başören arasında yüzeylerler. (Şekil 4.7, Şekil ). Sığırkıran tepe de trakit, Kızılsivri, Hamamın gediği ve Kuluncak kuzeyinde ise siyenit porfir biçiminde görülürler. Yüzeylenmemiş bir siyenit sokulumunun kanıtı olarak kabul edilen bu kayaçlar ultrabazik-bazik kayaçları ve Üst Kretase yaşlı birimleri keserler (İzdar 1961, Leo vd. 1969). İzdar (1961) sokulumun yaşını, göreceli yaş verilerine dayanarak Paleosen olarak öne sürmüştür. 16

30 Şekil 4.5 Serpantinitlerden litvenitlere geçiş Şekil 4.6 Kapıkaya yöresindeki listvenitler 17

31 Şekil 4.7 Kuluncak batısında izlenen siyenit porfirler Şekil 4.8 Sığırkıran doğusunda izlenen trakitler 18

32 Şekil 4.9 Sığırkıran zirvesi trakitleri Leo vd. (1969) ise Kuluncak kuzeyinde Üst Kretase yaşlı kireçtaşlarını kesen alkali siyenit daykının yaşını K/Ar yöntemiyle ± 1.6 milyon yıl olarak saptamıştır (Şekil 4.10). Buna göre sokulumun yaşı Üst Kretase-Paleosen aralığına karşılık gelmektedir. Siyenit sokulumunun ultrabazik-bazik kayaçlar üzerindeki olası metazomatik etkileri sonucu, Kuluncak yöresinde yaygın olarak izlenen listvenitleşmelere ve cevherleşmelere yol açtığı düşünülmektedir. Siyenit kayaçların cevher getirici olduğu kadar (örneğin kurşun cevherleşmeleri), ultrabazik-bazik kayaçlardaki etkileşimleri sonucu element mobilizasyonları ile bazı cevherleşmelerde de önemli roller oynayabileceği (örneğin demir cevherleşmeleri) düşünülmektedir. 4.4 Çökel Kayaçlar Çalışma alanı dışı ve güneyinde en yaşlı çökel birim; ultrabazik-bazik kayaçların üzerinde tektonik dokanakla yer aldığı, tabandaki Jura-Kretase yaşlı kireçtaşlarıdır. 19

33 Şekil 4.10 Alibeyli tepe civarı alkali siyenitleri Ultrabazik-bazik kayaçlar üzerinde uyumsuz biçimde transgresif olarak gelen Üst Kretase yaşlı taban çakıltaşları yer alır (Şekil 4.11). Bu çakıl taşları çokluk sırasıyla gabro, diyabaz, serpantinit ve radyolarit çakıllarından oluşur. Çakıltaşlarından üste doğru Üst Kretase yaşlı yer yer volkanik katkılar da içeren, kırmızı, boz renkli kumtaşı, marn, kireçtaşı litolojisindeki kayaçlara geçer (İzdar, 1961) (Şekil 4.12). Üst Kretase yaşlı bu birim üzerinde ise açılı uyumsuzlukla gelen Eosen yaş aralığına sahip kireçtaşı ve marnlar izlenir. Yunnuk mahallesi dolaylarında yüzeyleyen konglomera ve kumtaşları, Oligosen yaşlı olarak kabul edilmiştir (Leo ve Altunlu 1971). Sahada en genç birim olarak, büyük vadiler boyunca görülen ve çevredeki kayaçların kum, çakıl boyutundaki tutturulmamış kırıntılarından oluşan alüvyonlar yer alır. 20

34 Şekil 4.11 Ultrabazik-bazik kayaçların üzerine transgresif olarak yerleşen konglomeralar Şekil 4.12 Yer yer kristalize olmuş Karapınar kireçtaşları 21

35 5. YAPISAL JEOLOJİ Pliyosen, Pliyo-kuvarterner çakılları ve alüvyonlar dışında çalışma alanındaki tüm birimler genel anlamda kıvrımlanmış ve yoğun olarak faylarla kesilmiştir. Çalışma sahasındaki etkin yapısal gidiş güneydoğu-kuzeybatı doğrultuludur. Haritalanan alanda başlıca iki fay sistemi egemendir. Bu iki sistemin dışında ise çok sayıda küçük faylanmalar da görülmektedir. 5.1 Alvar Yaylası-Hamal Çayı Fay Sistemi Çalışma sahasının batı kısmında Alvar yaylası ile Hamal çayı deresine kadar devam eden harzburjitlerle kümülatlar arasında bir dokanak oluşturan fay zonu, güneydoğukuzeybatı doğrultulu fayların en etkinidir. Yaklaşık 9 km. kadar devam eden bu fay, m genişliğindeki ezik bir zonun oluşumuna neden olmuştur º kuzeydoğuya eğimli bir ters faydır (Şekil 5.1). 5.2 Yunnuk-Düşüksöğüt Fay Sistemi Çalışma sahasının kuzey kesiminde yer alan önemli bir faydır. İnceciğin tepenin doğusundan Darılıdere nin kuzeybatısına kadar uzanmaktadır ve bu lokalitede Koca Çal Başı tepenin altında yüzeyleyen Eosen sonrası volkanik kayaçların altında kaybolur. Bu fayın yüzeyleyen uzunluğu yaklaşık 12 km dir. Fayın Saylak tepe ve Düşük söğüt tepe arasında izlenmesi oldukça zor olup, bu doğrultudaki devamı ancak olasıl biçimde düşünülmektedir. Doğrultusu güneydoğu-kuzeybatı yönlü olup eğim atımlı bir faydır (Şekil 5.2). 5.3 Kıvrımlar Kıvrımlı yapıların en tipik örneği Yunnuk mahallesinin kuzeyinde ve batısında çökelmiş Eosen kireçtaşlarında görülür (Şekil 5.3). Bu kıvrımlanmanın ultrabaziklerin yerleşmesi esnasındaki yükselmelerle ilişkili oluştuğu varsayılmaktadır 22

36 Şekil 5.1 Dunitleri kesen bir fay sistemi ( Alvar yaylası) Şekil 5.2 Demir çakılları içeren Yunnuk fay breşi 23

37 Şekil 5.3 Kıvrımlı Eosen kireçtaşları 24

38 6. MİNERALOJİK VE PETROGRAFİK ÇALIŞMALAR İnceleme alanından yapılan saha çalışmaları sırasında alınan çok sayıdaki örnekten seçilen 43 adedinden incekesit hazırlanmış ve mikroskobik olarak incelenmişlerdir. Çalışma alanında ağırlıklı olarak ultramafik ve mafik kayaçlar, kireçtaşları ve konglomeralar ile siyenitik kayaçlar ve bu kayaçların yoğun olduğu bölgelerde fluorit cevherleşmelerinden örnekler derlenmiştir. Ayrıca bir adet manyetit çakılı ve bir adet manyezit örneği de alınmıştır. Ancak bu son iki örnekte mineralojik çalışma gerçekleştirilmemiştir (Çizelge 6.1). Sahadan alınan örneklerden 24 tanesi ultramafik kayaçları, onların cevher içerenlerini ve altere olmuş türlerini temsil etmektedir. Çeşitli derecelerde serpantinleşmiş peridotitler, serpantinitler ve peridotitler ve piroksenitten 12 örnek, bu ultramafik kayaçlar içinde yüksek oranlarda kromit mineralleri içermeleri nedeniyle kromititler olarak adlanan cevherli kayaçlardan ise 6 örnek incelenmiştir. Karbonatlaşma ve silisleşme geçirmiş peridotitler listvenitler olarak adlandırılmış olup bu örneklerin sayısı ise 6 dır. Mafik kayaçlar olarak alınan 4 örnek ise gabroyik kayaçlar olarak ayırtlanmışlardır. Yapı ve dokuları ile mineralojik bileşimleri açısından farklılıklar sunan siyenitik kayaçlardan da 6 adet örnek mikroskop altında incelenmiştir. Sedimanter kayaçlardan ise 4 örnek mikroskobik olarak incelenmiştir. Çalışma sahasının önemli cevherleşmelerinden sayılan mor renkli fluorit içeren 3 örnekte de mineralojik incelemeler yapılmıştır. Yukarıdaki belirtilen örneklerin dağılımları ışığında, mikroskobik incelemelerle elde edilen mineralojik ve petrografik verilere dayanarak; Ultramafik Kayaçlar, Mafik Kayaçlar, Asidik Magmatik Kayaçlar, Sedimanter Kayaçlar ve Fluorit Cevherleşmeleri olmak üzere 5 ana grup altına toplanarak sunulmuştur. 25

39 Çizelge 6.1 Çalışma alanından alınıp mikroskobik olarak incelenen örnekler Örnek No Kayacın Adı Örneğin alındığı yer MK 1 Dunit (Listvenit) Avlar Ocağı civarı MK 2 Listvenit Avlar Ocağı civarı MK 3 Serpantinit (dunit) Avlar Ocağı civarı MK 4 Serpantinit (dunit) Alakilise kuzeyi MK 5 Serpantinit (dunit) Avlar Ocağı batısı MK 6 Dunit Kuzu Yatağı doğusu MK 7 Dunit Kuzu Yatağı batısı MK 8 Kireçtaşı (Pliyosen?) Avlar Ocağı civarı MK 9 Konglomera (Üst Kretase) Bicir Güneyi MK 10 Kireçtaşı (Üst Kretase) Kösürelik MK 11 Kireçtaşı (Üst Kretase) Kösürelik MK 12 Kromitit Karadere Ocağı MK 13 Kromitit Karadere stok sahası MK 14 Kromitit Avlar Ocağı MK 15 Kromitit Avlar Ocağı MK 16 Kromitit Çakır Ocağı MK 17 Kromitit Çakır Ocağı MK 18 Trakit Sığır Kıran T. zirvesi MK 19 Trakit Sığır Kıran T. kuzeybatısı MK 20 Gabro Kamışlı Yivek dere 26

40 Çizelge 6.1 Çalışma alanından alınıp mikroskobik olarak incelenen Örnekler (devamı) Örnek No Kayacın Adı Örneğin alındığı yer MK 21 Piroksenit Eskiköy deresi batısı MK 22 Gabro Bicir güneyi MK 23 Gabro Kıllı Ziyaret tepe MK 24 Olivin Gabro Seylik tepe MK 25 Piroksenit Avlar Ocağı doğusu MK 26 Serpantinleşmiş Harzburjit Sarı Murat tepe MK 27 Serpantinleşmiş Harzburjit Çakır Ocağı yanı MK 28 Serpantinleşmiş Harzburjit Karadere- S.Murat T.arası MK 29 Serpantinleşmiş Harzburjit Karadere doğusu MK 30 Serpantinleşmiş Harzburjit Gül Ocağı yanı MK 31 Siyenit porfir Florit ocakları arası MK 32 Siyenit Adatepe batısı MK 33 Listvenit Kapıkaya MK 34 Listvenit Kuyu Ocağı civarı MK 35 Listvenit Kızıl G tepe kuzeyi MK 36 Fluorit cevheri Alçak Çal tepe doğusu MK 37 Fluorit cevheri Alçak Çal tepe doğusu MK 38 Manyetit çakılı Zülfikaroğlu Çal tepe MK 39 Listvenit Yunnuk manyetit ocağı MK 40 Fluorit cevheri Alibeyli tepe kuzeydoğusu MK 41 Alkali Siyenit porfir Kızıl Güney T. kuzeyi MK 42 Alkali Siyenit Alibeyli tepe kuzeydoğusu MK-43 Manyezit Kuluncak güneyi 27

41 6.1 Ultramafik Kayaçlar Yapılan saha çalışmaları sırasında el örneklerinde bu kayaçlar yeşil-koyu yeşil renklerde görülmektedir (Şekil 6.1). Bazen günlenme olayları sonucu kayaç açık kahverengi renklerde de görülebilmektedir (Şekil 6.2). Yer yer elek dokuları belirginleşirken bazen de piroksen minerallerini gözle ya da lup ile görmek olasıdır (Şekil 6.3). Bazı örnekler ise belirgin olarak piroksen minerallerince zenginleşmişlerdir (Şekil 6.4). Bir kısım örneklerde ise siyah renkleri ve bol miktarlarda bulunmaları ile tipikleşen kromit tane ve seviyeleri gözlenmektedir. Örneklerin bazılarının açık renkli ince damar ve damarcıklar şeklinde kesildikleri izlenmektedir. Bu tanımlamalardan hareketle yapılan incekesit çalışmalarında büyük olasılıkla dunitten dönüşmüş serpantinitler, serpantinleşmiş peridotitler, piroksenit, kromititler ve silisleşmiş-karbonatlaşmış ultramafik kayaçlar (listvenitler) belirlenerek mineralojik özellikleri aşağıda sunulmuştur. Şekil 6.1 Karadere Ocağı Sarı Murat Tepe arasından alınan serpantinleşmiş peridotit. 28

42 Şekil 6.2 Günlenme gösteren dunitik ultramafik kayaç (Kuzu yatağı doğusu) Şekil 6.3 Gül Ocağı civarından alınan serpantinleşmiş peridotit 29

43 Şekil 6.4 Eskiköy deresi batısından alınan piroksenit örneği Serpantinitler Kayaçlarda en çok rastlanan mineral olivinlerdir. Olivinler hemen hemen tamamen bozunarak serpantin minerallerine dönüşmüşlerdir. Böylece kayaçta elek dokusu baskın hale gelmiştir. Serpantinleşme sırasında açığa çıkan manyetit damarcıklarını da görmek olasıdır. Ancak bölgeden alınan örneklerde çok yaygın manyetitleşme gözlenmemiştir (Şekil 6.5). Bu bulgudan hareketle olivin minerallerinin demirce zengin olan türlerden ziyade forsteritçe zengin ilksel bileşime sahip oldukları düşünülmektedir. Serpantin minerallerinin ise lifsi görünümleri ile krizotil ve levhamsı görünümleriyle de antigorit türlerinde olabileceğini varsaydırmaktadır. Serpantin damarları kalın değildir. 30

44 Şekil 6.5 İleri derecede serpantinleşmiş (krizotil) olivinler içeren dunit. Serpantin mineralleri arasında az oranda manyetit mineralleri de açığa çıkmıştır. a.tek nikol b.çift nikol Bu tür kayaçlarda, oranları % 5 in altında kalan piroksen minerallerine de rastlanmaktadır. Piroksenlerin büyük bir kısmı, dilinimlerine paralel sönme göstermeleri ile ortopiroksen türündedir. Bu minerallerin de serpantinleşerek bastitleştikleri saptanmıştır (Şekil 6.6). Ayrıca dilinimlerine göre eğik sönen klinopiroksenler de izlenmiştir. Kayaçlarda az miktarda özşekiller sunmayan ve kataklazma geçirmiş kromit taneleri görülmektedir (Şekil 6.7). Şekil 6.6 Serpantinleşmiş peridotit içinde bastitleşmiş ortopiroksen minerali,çift nikol 31

45 Şekil 6.7 Serpantin mineralleri arasında kataklastik kromit taneleri, tek nikol Serpantinleşmelere eşlik eden bir diğer mineral ise talktır. İncekesitlerde ikinci mertebenin girişim renklerini sunan talklar kolaylıkla tanınmakta olup kayaçlarda talklaşmalar şeklinde izlenmektedir (Şekil 6.8). ta Şekil 6.8 Serpantinit içinde talk mineralleri (ta), çift nikol Yukarıda belirtilen özelliklerden hareketle bu kayaçların dunitten itibaren serpantinleştikleri söylenebilir. 32

46 6.1.2 Serpantinleşmiş Peridotitler Bu kayaçlarda yine çok miktarda serpantinleşmiş olivin izlenmektedir. Elek dokuları gelişirken serpantin minerallerin aralarında manyetitlerin açığa çıktığı görülmektedir. Ancak bu grup kayaçlarda ortopiroksen ve klinopiroksen türündeki piroksen mineralleri miktarı daha fazladır. Özellikle de bastitleşmiş ortopiroksen zenginliği belirginleşmektedir (Şekil 6.9). Yine az miktarda özşekilsiz kromit tanelerine rastlanırken kayaçlarda talklaşmaların yer yer arttığı da görülmektedir. Bu verilerden hareketle bu kayaçların serpantinleşmiş harzburjit oldukları söylenebilir. op Şekil 6.9 Elek dokusu sunan serpantinleşmiş olivinler arasında bastitleşmiş a. Tek nikol b. Çift nikol ortopiroksen (op) minerali Piroksenit Sahadan alınan bir örnek mikroskobik olarak incelendiğinde içinde olivinlerin yanı sıra bol miktarda piroksen minerali olduğu görülmüştür. Olivinlerde serpantinleşmeler izlenirken, piroksenlerin daha taze olarak kaldıkları görülmektedir (Şekil 6.10). 33

47 pi pi pi ol Şekil 6.10 Orta-iri taneler halinde piroksenler(pi) ve serpantinleşmiş olivinler (ol) a. Tek nikol b. Çift nikol Kromititler İncelenen sahada Alvar, Karadere, Çakır Ocakları gibi krom ocakları bulunmakta olduğu daha önce belirtilmişti (Çizelge 6.1). Bu ocaklardan alınan el örneklerinde masife yakın olarak (Şekil 6.11 ve Şekil 6.12) ve benekli (leopar) (Şekil 6.13) olarak tanımlanabilecek kromit yığışımlarından oluşan cevher örnekleri görülmektedir. Şekil 6.11 Karadere Ocağından alınan masif kromit cevheri 34

48 Şekil 6.12 Karadere Ocağı yarı masif kromit cevheri Şekil 6.13 Alvar Ocağından alınan benekli kromit cevheri Bu kayaçların incekesitlerinde opak minerallerin bol miktarda yer aldığı belirlenmiştir. Bu opak minerallerden yapılan parlak kesitte minerallerin kromit olduğu saptanmıştır. Kesitler kromitçe çok zengin hatta masif kromit yığışımlarından oluşmaktadır. Kromitlerde kataklazma etkileri izlenmektedir. Kromit minerallerin genellikle serpantin ve talk mineralleri arasında kümülatlar şeklinde yer aldığı (Şekil 6.14), bazende aynı minerallere karbonat damarlarınında eşlik ettiği (Şekil 6.15) görülmektedir. Diğer opak minerallerle ilgili bilgiler Cevher Mikroskobisi bölümünde sunulmuştur. 35

49 Şekil 6.14 Serpantin ve talk mineralleri arasında kümülatlar şeklinde yer alan kataklastik kromit taneleri a.tek nikol b.çift nikol Şekil 6.15 Serpantin ve talk mineralleri arasında kümülatlar şeklinde yer alan a. Tek nikol b. Çift nikol kataklastik kromit taneleri karbonat damarları tarafından kesilmişlerdir Silisleşmiş ve/veya Karbonatlaşmış Ultramafik Kayaçlar (Listvenitler) Serpantinleşmiş peridotit kayaç dokularının az çok korunduğu bu kayaçlar uğradıkları alterasyonlar nedeniyle sarımtrak ve boz renkler almışlardır (Şekil 6.16). İçlerinde çeşitli kalınlıklarda başta karbonatlar olmak üzere silis damar ve damarcıkları bazen çok yoğun olmak üzere sıklıkla görülmektedir. 36

50 Şekil 6.16 Karbonatlaşmış ve silisleşmiş ultramafik kayaç(listvenit) Kayaçların serpantinit oldukları incekesit incelemelerinde rastlanılan serpantin mineralleri, kromitler ve elek dokularından hareketle rahatlıkla söylenebilmektedir. Bu kayaçlarda farklı olarak belirlenen bir özellik; ince ve yer yer kalınlaşan ve ağırlıklı olarak karbonat daha az olarak da silis damar ve damarcıklarının az ya da yoğun olarak izlenmesidir (Şekil 6.17). Mikroskobik incelemeler karbonat damarlarının daha önce oluştuklarını daha sonrada silis damar ve damarcıklarıyla kesildiklerini göstermektedir (Şekil 6.18). Kayaçlarda bu karbonatların kalsit, dolomit veya manyezit olduklarına mikroskop altında karar verilememektedir. Bunun için diğer mineral tanımlayıcı yöntemler kullanılmalıdır. Şekil 6.17 Serpantinitlerin silisleşip karbonatlaştıkları ve genç kuvars damarcıklarıyla kesildikleri görülmektedir a.tek nikol b.çift nikol 37

51 Şekil 6.18 Serpantinleri kesen karbonat damarı ve onları kesip öteleyen kuvars damarı a. Tek nikol b. Çift nikol 6.2 Mafik Kayaçlar El örneklerinde ağırlıklı olarak yeşil renkli görülmekle birlikte dikkati çeker biçimde beyaz renkli prizmatik minerallerinde gözlenmesi ile belirgin bir özellik kazanırlar. El örneklerinde mineraller gözle görülebilmektedir. Bu nedenle faneritik dokuya sahip kayaçlardır. Oldukça taze görünümleriyle dikkat çekmektedirler (Şekil 6.19, Şekil 6. 20, Şekil 6.21). Şekil 6.19 Kamışlı Yivek dereden alınan piroksen ve plajiyoklazları belirgin gabroyik kayaç 38

52 Şekil 6.20 Bicir güneyinden alınan gabroyik kayaç Şekil 6.21 Seylik tepeden alınan gabroyik kayaç Mikroskobik olarak incelenen 4 adet gabroyik kayaç, gerek iç görünümleri gerekse incekesitlerde izlenen mineralleri, tane büyüklükleri ve dokusal ve alterasyon özelliklerine açısından ayrı ayrı özellikler sunmaktadırlar. O nedenle burada her bir örneğin özellikleri sunulmuştur. MK-20 numaralı örnek: Kayaç holokristalin olup başlıca plajiyoklaz ve piroksenlerden oluşmaktadır. Plajiyoklazlar genellikle özşekilsiz ve yarı özşekilli olup polisentetik ikizlenmeler göstermekte ve az ya da çok oranda serisitleşmelere uğramış olarak izlenmektedir (Şekil 6.22). Piroksenler ise tek yönlü ve yer yer iki yönlü dilinimleriyle belirginleşmekte olup yarı özşekilli ve özşekilsiz olarak görülmektedir. Bu örnekte opak mineral yok denecek kadar azdır sadece piroksenler dilinimlerinden 39

53 itibaren opaklaşmışlardır (Şekil 6.22). Piroksenler dilinimlerine göre eğik söndüklerinden klinopiroksen olarak tanımlanmıştır. Kayaç gabro olup çok ince karbonat damarları tarafından kesilmişlerdir. pl pi Şekil 6.22 Dilinimlerinden itibaren opaklaşmış piroksenler (pi) ve serisitleşmiş plajiyoklazlar (pl) aç Tek nikol b. Çift nikol MK-22 numaralı örnek: Holokristalin yaklaşık eş tane boyutlu plajiyoklaz ve piroksenlerden oluşan bir kayaçtır. Plajiyoklazları iki ya da çok sayıda ikizlenme içeren kombinasyonlar sunmakta olup yarı özşekilli ve özşekilsiz olarak görülmektedir (Şekil 6.23). Plajiyoklazlar taze olup alterasyona uğramamıştır. Piroksenler özşekilsiz bazen yarı özşekilli olarak görülmekte dilinimlerine göre eğik sönmektedir. Bu klinopiroksenler bu örnekte daha yoğun bir biçimde uralitleşmeye uğramışlardır (Şekil 6.23). Ayrıca gerek tek tek gerekse bazı yerlerde kümeler ve damarcıklar halinde opak mineraller izlenmektedir. Bu kümelenmeler damarcıklar değildir ve uralitleşme sonucu açığa çıkmışlardır. Kayaç gabro dur. 40

54 pl pi Şekil 6.23 İkizlenmeli yarıözşekilli plajiyoklazlar (pl) ve uralitleşmiş piroksenler (pi). a.tek nikol b. Çift nikol MK-23 numaralı örnek: Kayaç orta-iri boyutlu holokristalin dokulu minerallerden oluşmuştur. Gözlenen ana mineraller yine plajiyoklaz ve piroksenlerdir. Dissemine halde ve ayrıca bozunmalar sonucu ortaya çıkan opak mineraller de vardır. Plajiyoklazlar yarı özşekilli ve özşekilsiz olarak bulunmaktadır. Polisentetik ikizlenmeler ve bazen de iki ikiz bireyli ikizlenmeler ve bunların kombinasyonları içermektedir. İçlerinde küçük uralitleşmiş piroksen kapanımları içeren plajiyoklazlar da vardır. Piroksenler ise dilinimlerine göre eğik sönmektedir. Piroksenlerin bir kısmı ileri derecede uralitleşmiş iken diğer bir kısmı ise uralitleşmemiş ya da çok az uralitleşmiştir (Şekil 6.24). Bazı piroksenler kümelenmeler halinde görülmekte ve içlerinde damarcıklar ve disseminasyonlar şeklinde opak mineraller bulunmaktadır. Kayaç uralitleşmiş gabro olarak nitelendirilebilir. 41

55 pi pl upi Şekil 6.24 Özşekilsiz plajiyoklazlar (pl) ve taze piroksenler (pi) ile a.tek nikol b.çift nikol uralitleşmiş piroksenler (upi) MK-24 numaralı örnek: Kayaçta bol miktarda plajiyoklaz ve daha az piroksen ve yer yer gözlenen olivinler tipiktir (Şekil 6.25). Plajiyoklazlar ve piroksenler özşekilsizdir. Plajiyoklazlarda ikizlenmeler görülürken piroksenler dilinimlerine göre eğik sönmektedirler (klinopiroksen). Kayaç çok taze olup alterasyona rastlanmamıştır. Opak mineral oranı çok azdır. Kayaç olivin-gabro olarak adlandırılabilir. ol pl pr Şekil 6.25 Olivin(ol), piroksen(pr) ve plajiyoklaz(pl) mineralleri içeren olivin gabro. a. Tek nikol b.çift nikol 42

56 6.3 Asidik Magmatik Kayaçlar Bu kayaçlar el örneklerinde pembe, gri ve kızılımsı turuncumsu sarı renkli faneritik ve porfirik dokular sunmaktadır. Bazı örneklerde akma dokusu tipiktir. Diğerlerinde ise holokristalin doku belirgindir. Yapılan mikroskobik çalışmalar sonucu Trakit (Şekil 6.26 ve Şekil 6.27), Siyenit porfir (Şekil 6.28) ve Siyenit (Şekil 6.29) ile Alkali Siyenit (Şekil 6.30) ve Alkali Siyenit porfir (Şekil 6. 31) kayaçları ayırtlanmıştır. Ancak gerek el örneği düzeyinde gerekse mikroskobik incelemelerde farklı doku ve mineralojik bileşimler izlenmektedir. Bu nedenle aşağıda her grup ayrı ayrı anlatılacaktır. Şekil 6.26 Sığır Kıran tepe zirvesinden alınan trakit örneği Şekil 6.27 Sığır kıran tepe kuzeybatısından alınan trakit örneği 43

57 Şekil 6.28 Fluorit ocakları arasındaki bölgeden alınan siyenit örneği Şekil 6.29 Adatepe batısından alınan siyenit örneği 44

58 Şekil 6.30 Kızıl Güney tepe kuzeyinden alınan alkali siyenit örneği Şekil 6.31 Alibeyli tepe kuzeydoğusundan alınan alkali siyenit porfir örneği MK-18 numaralı örnek: Az miktarda, özşekilliye yakın, bazen iki bireyli ikizlenmeler sunan albitik ve sanidin türü küçük boyutlu fenokristaller izlenmektedir. Hamur holokristalin küçük taneli akma dokusu sunan feldispat çubukcuklarından oluşmaktadır (Şekil 6.32). Kayaçta bol miktarda kırık ve çatlaklarda gelişmiş opak mineral damarcıkları görülmektedir. Bunlar oksidasyon sonucu kahverengi ve kızılımsıkahverengi renkler almışlardır. Kayacın adı trakit olarak belirlenmiştir. 45

59 Şekil 6.32 Feldispatlarında akma dokusu sunan trakit a. Tek nikol b. Çift nikol MK-19 numaralı örnek: Özşekilliye yakın çok miktarda olmayan iki ikiz bireyinden oluşan kristalleri de gözlenen albit ve sanidin türü olduğu tahmin edilen fenokristaller izlenmektedir. Hamur ışınsal, prizmatik, akma dokusu gösteren feldispatlardan oluşmuştur (Şekil 6.33). MK-18 örneğine benzer görünüm sunmaktadır. Yine kayaçta okside olmuş özşekilsiz ancak disseminasyonlar şeklinde izlenen opak minerallerde bol miktarda gözlenmektedir. Her ne kadar MK-18 ve MK-19 örnekleri trakit olarak adlandırılmışsa da hamuru oluşturan kesimde volkan camına rastlanmaması ve hamur malzemesinin mikrolit boyuttan büyük ve tanınabilir boyutta feldispatlardan oluşmuş olması, buna karşın az da olsa fenokristallerin görünmesi bu kayaçların sub-volkanik olabileceğini düşündürmektedir. 46

60 Şekil 6.33 Feldispat fenokristalinin etrafını saran ışınsal,akma dokulu feldispatlar, çift nikol MK-31 numaralı örnek: Bu örnekte iri-çok iri K-feldispat fenokristalleri görülmektedir (Şekil 6.34). Bazı K-feldispatların üstünde yeniden K-feldispatlar büyümüştür. Kesitte az miktarda küçük tane boyutunda biyotitler görülmekte olup bunlardan bazıları tamamen opaklaşmıştır. Ayrıca saçılımlar halinde farklı boyutlarda özşekilsiz opak minerallere de rastlamak olasıdır. Hamur kısmı ise tamamen K- feldispatlardan oluşmuştur. Kayacın dokusu olarak porfirik ve glomeroporfirik dokulardan bahsedilebilir. Şekil 6.34 K-Feldispat fenokristali ve hamurdan oluşan Siyenit porfir a. Tek nikol b. Çift nikol 47

61 MK-32 numaralı örnek: Kayaç holokristalin dokuludur. Ancak minerallerin tane boyları eşit değildir. İzlenen mineraller özşekilsiz ve yarıözşekilli K-Feldispatlar, olasılıkla albitik plajiyoklazlar ve genellikle özşekilli alkali piroksenler (egirin?) olarak verilebilir. Bu çalışma sırasında Raman Spektroskobisi veya Elektron mikroprob analiz yöntemleri uygulanılmadığından mineraller sadece optik olarak değerlendirilmiştir. Egirinlerin feldispatlar içinde kapanımlar halinde olması (Şekil 6.35) onların ilk önce oluşan mineraller olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca kayaçta az miktarda biyotit de gözlenmiştir. Şekil 6.35 K-Feldispatlar içinde özşekilli egirin kristalleri a.tek nikol b. Çift nikol 6.4 Sedimanter Kayaçlar Sahadan alınan 2 kireçtaşı örneği Üst Kretase ye ait birimlerdendir. Bir örnekte yine yapılan haritaya göre Üst Kretase konglomeralarına aittir. Son örnek ise Pliyosen olarak haritalanmış birimden alınan kireçtaşıdır. Bu kayaçlara aşağıda ayrı ayrı sunulmuştur. 48

62 6.4.1 Üst Kretase Kireçtaşları Bu kayaçlar açık bej, beyazımsı renkli, tıkız, ince taneli karbonatlardan oluşur. Saha verilerine göre Üst Kretase ile temsil edilen birimlerden alınan örneklerde çatlaklarında karbonat damarcıkları izlenmektedir (Şekil 6.36). Bu kayaçlar pelajik ortamı, derin deniz ortamını temsil eden mikritik, mikropelloidal kireçtaşı olarak tanımlanabilir. Kayaçlarda birkaç tane radyolarya gözlenmiştir. Bu kayaçlar Kretase fasiyesine aittir (Şekil 6.37). Şekil 6.36 Kösürelik civarından alınan kireçtaşı örneği Şekil 6.37 Karbonat damarları tarafından doldurulmuş kireçtaşı (Tek nikol) 49

63 6.4.2 Üst Kretase Konglomeraları Kırmızıya çalan renkleri ile belirginleşen bu kayaçta farklı kayaç parçalarına ait çakıllar görülmektedir (Şekil 6.38). İncelenen incekesitte metamorfik kayaç parçaları olarak saptanabilenler fillit, kuvarsit türü kayaç parçaları sayılabilir. Ayrıca gabroyik ve mikrolitik hamuru olan volkanik kayaç parçaları ile karbonatlı kayaç parçaları saptanabilmiştir. Bunlar dışında da türü belirlenemeyen kayaç parçaları da vardır. Bu kayaç parçalarının aralarında piroksen ve plajiyoklaz mineralleri olmak üzere değişik mineral taneleri de bulunmaktadır (Şekil 6.39). Şekil 6.38 Konglomeraya ait örnek Şekil 6.39 Kayaç ve mineral parçalarından oluşan konglomera. a. Tek nikol b.çift nikol 50

64 6.4.3 Pliyosen (?) Kireçtaşları Sahadan Pliyosen olarak haritalanmış birimden alınan bir örnek bej renkli yer yer boşluklu ve ufak mineral tanelerinden oluşan bir kireçtaşıdır (Şekil 6.40). Şekil 6.40 Bej renkli kireçtaşı Gevşek dokulu, travertenimsi olan bu kireçtaşında yer yer boşluklar ve bazı mineral taneleri ve opak minerallerden oluşmaktadır (Şekil 6.41). Şekil 6.41 Gözenekli, değişik mineraller içeren kireçtaşı. a.tek nikol, b. Çift nikol 51

65 6.5 Fluorit Cevherleşmeleri Fluorit içeren mor renkli cevher örneklerinde açık sarı renkli benekler halinde benekcikler gözlenmektedir. Ayrıca cevherleşmeleri kesen karbonat damarları vardır (Şekil ). Fluoritlerin mor rengi onlarda radyoaktif elementlerin olduğuna işaret etmektedir. Bu saptama ileride Jeokimya Bölümünde verilen analiz sonuçlarında görüleceği gibi NTE ve U ve Th elementlerinin varlığı ile doğrulanmaktadır. Şekil 6.42 Alçak Çal tepe doğusundan alınan fluorit cevheri örneği 52

66 Şekil 6.43 Alibeyli tepe kuzeydoğusu fluorit cevheri Kayaç ince kesitte incelendiğinde çok bol miktarda fluorit minerallerinden oluştuğu görülmektedir. Floritlerde zonlar halinde ve yer yer noktasal biçimde eflatun ve mor renkli kesimleri tipiktir. Bu renklenmeler, içerdikleri radyoaktif elementlerin yarılanma süreleri esnasında yaydıkları radyasyondan kaynaklanmaktadır. Floritlerin arasında kirli kahverengi yarı opak ve opak mineral adacıkları vardır. İleride verileceği üzere bu opak mineral topluluklarının limonit hematit ve piritten oluştuğu belirlenmiştir. Tüm kayacı kesen ince karbonat damarcıkları fluoritleri kesmiş ve onları breşleştirmişlerdir (Şekil 6.44). Bu kayaçtan da Raman Spektroskobisi ve Elektron Mikroprob çalışmaları yapılamadığından bazı minerallerin özellikle de Nadir Toprak Elementleri üzerinde kesin veriler elde edilememiştir. 53

67 Şekil 6.44 Eflatun ve mor renkli fluoritler ve aralarındaki yarı opak-opak mineral adacıkları ve tüm kayacı kesen karbonat damarcıkları. a.tek nikol, b.çift nikol. 54

68 7. CEVHER MİKROSKOBİSİ İnce kesitleri yapılan örneklerden seçilen; kromit mineralince zengin örneklerden, gabrolardan, siyenitlerden ve fluoritlerden örnekler derlenerek, parlatma kesitleri hazırlanmış ve MTA, MAT Dairesi elemanları yardımı ile LEITZ marka üstten aydınlatmalı mikroskop yardımı ile cevher mikroskobisi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda aşağıdaki veriler elde edilmiştir : Kromitçe zengin örneklerde kromit tanelerinin bol çatlaklı yapıda oldukları izlenmektedir. Bazı kromitlerin çok az oranda kromspinele dönüştükleri saptanmıştır. Ayrıca bazı kromit tanelerinin çatlaklarında oluşan boşluklarda lineyit grubu minerallerin yer aldığı gözlenmektedir (Şekil ). Şekil 7.1 Kromitlerde bol çatlaklı yapı (Resim Boyu: 0.6 mm) 55

69 Şekil 7.2 Kromit tanelerinde tane sınırları boyunca gözlenen kromspinel dönüşümleri (Resim Boyu: 0.6 mm) Şekil 7.3 Kromit tane çatlaklarında gözlenen lineyit grubu mineral oluşumları (Resim Boyu: 0.6 mm) 56

70 Gabro örneklerinde eser miktarda özşekilli pirit taneleri (7.5-8 mikron tane boyutlarında) ve yine eser miktarda rutil-sfen dönüşümleri izlenmektedir ( Şekil ). Şekil 7.4 Çok ince taneli pirit oluşumları sfen tanesi ile birlikte (Resim Boyu: 0.6 mm) Siyenit örneklerinde silikat minerallerinin boşluk ve çatlaklarında bol miktarda limonitler izlenmektedir. Ayrıca bu limonitlere özşekilli ve özşekilsiz rutil-anataz toplulukları eşlik etmektedir. Bir diğer örnekte rutil içeren hematit çubukları fazla miktarda gözlenmektedir. Bu beraberliğe pirit relikti içeren limonitler de eşlik etmektedir. Ayrıca, hematit çubukları arasında eser miktarda mangan grubu mineraller de izlenmiştir (Şekil ). Fluorit örneklerinde eser miktarda submikroskobik hematit taneciklerine ince taneli limonitler eşlik etmekte ve eser miktarda öz şekilli piritler izlenmektedir. Ayrıca mineral dönüşümü şeklinde rutiller de saptanmıştır (Şekil ). 57

71 Şekil 7.5 Rutil sfen dönüşümlerinin özgün bir tane boyutunda görünüşü (Resim Boyu: 0.6 mm) Şekil 7.6 Hematit ve mangan grubu minerallerin birlikte görünüşü (Resim Boyu: 0.6 mm) 58

72 Şekil 7.7 Hematit çubukları ve gang içersinde mangan grubu minerallerin farklı bir tanedeki görünüşü (Resim Boyu: 0.6 mm) Şekil 7.8 Pirit relikti içinde limonitlerin görünüşü (Resim Boyu: 0.6 mm) 59

73 Şekil 7.9 Rutil-anataz ve hematit birlikteliği (Resim Boyu: 0.6 mm) Şekil 7.10 Bir rutil tanesinin görünüşü (Resim Boyu: 0.6 mm) 60

74 Şekil 7.11 Hematit- sfen birlikteliği (Resim Boyu: 0.6 mm) Şekil 7.12 Limonit içerisinde pirit relikti (kalıntısı) (Resim Boyu: 0.6 mm) 61

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I Mağmatik Kayaç Dokuları Coarse-grained Fine-grained Porphyritic Glassy Vesicular Pyroclastic GRANİT GRANODİYORİT SİYENİT DİYORİT GABRO

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR

MAGMATİK KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR DERİNLİK (PLUTONİK) KAYAÇLAR Tam kristalli, taneli ve yalnızca kristallerden oluşmuştur Yalnızca kristallerden oluştuklarından oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar Yerkabuğunda değişik şekillerde Kütle halinde

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI

ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI SAHA BİLGİSİ II DERSİ 28 NİSAN 2016 TARİHLİ GEZİ FÖYÜ ESKİKÖY (TORUL, GÜMÜŞHANE) DAMAR TİP Cu-Pb-Zn YATAĞI Miraç AKÇAY, Ali VAN, Mithat VICIL 1. Giriş Eskiköy Cu-Pb-Zn cevherleşmesi Zigana tünelinin Gümüşhane

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER

Masifler. Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER Masifler Jeo 454 Türkiye Jeoloji dersi kapsamında hazırlanmıştır. Araş. Gör. Alaettin TUNCER 07.07.2015 MASİF NEDİR? Yüksek basınç ve sıcaklık şartlarından geçmiş, kökeni sedimanter kayaçlara dayanan,

Detaylı

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 36 (2) 2012 125 Mining Geology of the Magnetite Occurrences of Yellice (Çetinkaya-Sivas) Ceyda ÖZTÜRK 1, Taner ÜNLÜ 1, İ. Sönmez SAYILI 2 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar)

TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) TABAKALI SİLİKATLAR (Fillosilikatlar) Kaolinit Al 4 Si 4 O 10 (OH) 8 Serpantin Mg 6 Si 4 O 10 (OH) 8 Pirofillit Al 2 Si 4 O 10 (OH) 8 Talk Mg 3 Si 4 O 10 (OH) 8 Muskovit KAl 2 (AlSi 3 O 10 )(OH) 2 Flogopit

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KIRKLARELİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kırklareli ili Marmara Bölgesinin kuzeybatısında yer almakta olup, Dereköy sınır kapısıyla Türkiye yi Bulgaristan a bağlayan geçiş yollarından birine sahiptir.

Detaylı

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi

Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Pb-Zn Madeni Arazi Gezisi Yozgat-Akdağmadeni Akdağmadeni Yozgat'ın doğusunda bir ilçedir. Doğuda Sivas'ın Şarkışla İlçesi, güneyde Çayıralan, batıda Sarıkaya ve Saraykent, kuzeyde ise

Detaylı

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi

Yellice (Çetinkaya-Sivas) Manyetit Oluşumlarının Maden Jeolojisi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 36 (2) 2012 125 Araştırma Makalesi / Research Article Mining Geology of the Magnetite Occurrences of Yellice (Çetinkaya-Sivas) Ceyda ÖZTÜRK 1, Taner ÜNLÜ 1, İ. Sönmez SAYILI

Detaylı

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATİK-HİDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Maden

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI

OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI MTA Dergisi 113. 141-152, 1991 OSMANiYE (ADANA) YÖRESi ÜST KRETASE (MESTRIHTIYEN) BENTİK FORAMİNİFER FAUNASI Niyazi AVŞAR* ÖZ. - Bu çalışmada Osmaniye (Adana) yöresi Üst Kretase (Mestrihtiyen) çökellerinde

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi

Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Kemaliye nin (Eğin) Tarihçesi Fırat ve Dicle vadilerinin genellikle Pers egemenliğinde olduğu dönemlerde Kemaliye (Eğin) de Pers egemenliğinde kalmıştır. Eğin, daha sonra başlayan Roma devri ve onu takiben

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ

BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ GİRİŞ MTA Dergisi 110, 45-54, 1990 BİLLURİK DERE (ELAZIĞ) CEVHERLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ Ahmet ŞAŞMAZ* ve Ahmet SAĞIROĞLU* ÖZ. Billurik dere cevherleşmeleri Yüksekova karmaşığına ait granit ve diyoritik

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK166 Taş Malzeme Bilgisi ve Bozulmalar Ders Notu DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ DERS 2 1.1. KAYAÇ TÜR VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.1. 1. MAGMATİK (VOLKANİK) KAYAÇLAR Magma, çeşitli madde ve minerallerin dünyanın manto, özellikle astenosferde yüksek sıcaklık ve basınç altında ergimesi ve

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ *

MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * MERAM-ÇAYIRBAĞI (KONYA) VE SARIKAVAK (MERSİN) MANYEZİT YATAKLARININ JEOKİMYASAL İNCELEMESİ * Geochemıcal Investıgatıon Of The Magnesıte Deposıts Of Meram-Çayırbağı (Konya) And Sarıkavak (Mersin) Güzide

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler

MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler. Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler MADEN YATAKLARI 1. HAFTA İÇERİĞİ GİRİŞ: Terimler Genel Terimler Kökensel Terimler Mineralojik Terimler Genel Terimler Metalik Madenler Altın madeni, Gümüş madeni vs. Maden Metalik olmayan Madenler Ekonomik

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü

Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü vii İçindekiler Ön Söz Çeviri Editörünün Ön Sözü x xi 1 GİRİŞ 1 1.1 Seçilmiş Genel Kitaplar ve Jeoloji Üzerine Kaynak Malzemeler 2 1.2 Jeolojik Saha Teknikleri ile İlgili Kitaplar 3 2 ARAZİ DONANIMLARI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdurrahman TABLACI BİZMİŞEN-ÇALTI (KEMALİYE-ERZİNCAN) YÖRESİNDEKİ Fe LERE BAĞLI Cu-Au-Ag ve Ni CEVHERLEŞMELERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması

Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Ağır Mineral İçeriğinin Araştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Süleyman Demirel University Fen Bilimleri M. Kuşcu, Enstitüsü N. M. Dergisi Yılmaz / Sırçalık Mevkii (Acıpayam, Denizli) Dolaylarındaki Kırıntılı Tortulların Journal Ağır

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME

MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME MALI BOĞAZI (KALECİK-ÇANDIR) BÖLGESİNDE BAZI PİROKLASTİK OLUŞUMLARDAKİ PALAGONİTLEŞME Şuayip ÜŞENMEZ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Jeoloji Bölümü ÖZET. İnceleme sahası, Ankara bölgesinin kuzeyinde

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri

Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Lab 11: Metamorfik Kayaçların El Örnekleri Bu laboratuvarın amacı, metamorfik kayaç tiplerini ve el örneğinde nasıl göründüklerini size tanıtmaya başlamaktır. Aynı zamanda metamorfik kayaçları isimlendirmeyi

Detaylı

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu

Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Çifteharman, Karakuyu, h. Kapaklıkuyu, Zopzop ve Sarıçiçek Yaylası Özdirenç-Yapay Uçlaşma Etüdü Raporu Bu raporda Nevma Madencilik San. Tic. Ltd. Şti. ye ait Kömür Sahalarında, Haziran Ağustos 2011 tarihlerinde

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU

ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU ROMA DÖNEMİNE AİT YÜZLERCE TAŞ GÜLLE BULUNDU Kütahya'da yapılan yol çalışmalarında, Roma dönemine ait çok sayıda taş gülleye rastlandı. Müze Müdürü Türktüzün: "Eski dönemlerde, doğal taşlar, işlenerek

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ. a) CEVHER YAPI VE DOKULARI. b) CEVHER OLUŞTURUCU ERGİYİKLER

MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ. a) CEVHER YAPI VE DOKULARI. b) CEVHER OLUŞTURUCU ERGİYİKLER MADEN YATAKLARI 2. HAFTA İÇERİĞİ a) CEVHER YAPI VE DOKULARI Cevherlerde Görülen Farklı Yapılar Cevherlerde Görülen Farklı Dokular Ornatım (yer değiştirme dokuları) Eksolüsyon dokuları Boşluk dolgusu dokuları

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI

4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI 4. LINEASYON, LINEER YAPILAR ve KALEM YAPISI Tektonitlerin önemli bir özelliği de çizgisel yapılar içermeleridir. Cloos (1946), Lineasyonu, kayaç içinde veya üstündeki herhangibir çizgisellik olarak tanımlar.

Detaylı

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER

KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER MTA Dergisi 114, 95-110, 1992 KARSTİK PAYAS (HATAY) CEVHERLEŞMELERİNİN KAYNAĞINA YÖNELİK JEOKİMYASAL VERİLER Şükrü KOÇ* ve M. Ali DEĞER** ÖZ. _ Payas bölgesi cevherleşmeleri, jeokimyasal özellikleri ve

Detaylı

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI

SEDİMANTER MADEN YATAKLARI SEDİMANTER MADEN YATAKLARI Her hangi bir çökel havzasında, kimyasal veya klastik olarak oluşan malzemenin tortulaşması ile oluşan maden yataklarıdır. Daha çok demir ve mangan yatakları için önemlidir.

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ

ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ ÇAMLIDERE (ANKARA) NEOJEN SİLİSLEŞMİŞ AĞAÇLARI PALEOEKOLOJİ-PALEOKLİMATOLOJİ Mehmet Sakınç*, Aliye Aras**, Cenk Yaltırak*** *İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak/İstanbul **İ.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Emre ŞİŞMAN

Emre ŞİŞMAN 2012-2013 Emre ŞİŞMAN 20100804056 Antigorit Krizotil Lizardit Mg6 [(OH)8/Sİ4Oİ0] S. 3-4 Ö.a.± 2,56 Monoklinik Fe içermeyen içeren nx= 1,546-1,594 ny= 1,551-1,603 nz= 1,552-1,604 Çiftkırma = 0,006-0,009

Detaylı

OFİYOLİTLİ ÇAMLIBEL (YILDIZELİ) BÖLGESİNİN STRATİGRAFİ VE PETROGRAFİSİ

OFİYOLİTLİ ÇAMLIBEL (YILDIZELİ) BÖLGESİNİN STRATİGRAFİ VE PETROGRAFİSİ OFİYOLİTLİ ÇAMLIBEL (YILDIZELİ) BÖLGESİNİN STRATİGRAFİ VE PETROGRAFİSİ Yusuf TATAR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon ÖZET. Çamlıbel (Yıldızeli) yöresini içine alan çalışma bölgesindeki kayaçlar Akdağ

Detaylı

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri

Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27 (2) 2,003 47 Domaniç (Kütahya) Bakır-Molibden Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri Geohg}? and the Alteration Features of Domaniç (Kütahya) Copper-Molybdenium

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

Bilindiği gibi lateritleşme, ılıman ve yağışlı

Bilindiği gibi lateritleşme, ılıman ve yağışlı Nikel Lateritlerin Aranmasında Jeofizik Yöntemler - Gördes Ferda ÖNER Meta Nikel Kobalt A.Ş. Jeoloji Y. Mühendisi ferda.oner@metanikel.com.tr Tuğrul TOKGÖZ Zeta Proje Mühendislik Jeofizik Y. Mühendisi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEM304 JEOKİMYA UYGULAMA Arazi Çalışmaları ve örnek alımı Örneklerin makro ve optik incelemeleri Analiz için örneklerin seçimi Analiz

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ÜRETİM TESİSİ ALANI(ALAKÖPRÜ HİDROELEKTRİK SANTRALİ) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN İZAH RAPORU HAZIRLAYAN: MUZAFFER

Detaylı

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ

BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ BULDAN YÖRESİ METAMORFİK KAYAÇLARININ JEOLOJİK, PETROGRAFİK VE TEKTONİK AÇIDAN İNCELENMESİ Araş. Gör. Fatma GÖKGÖZ, Yard. Doç. Dr. Halis MANAV, Prof. Dr. Yahya ÖZPINAR Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR)

ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR) ÇERÇEVE VEYA KAFES YAPILI SİLİKATLAR (TEKTOSİLİKATLAR) Yerkabuğunu oluşturan kayaçların dörtte üçü bu gruptadır. Bu grup mineralleri SiO 4 veya SiO 4 vealo 4 dörtyüzlülerinin bütün oksijenlerini diğer

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1

MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1 MADEN YATAKLARI 1 METALİK MADEN YATAKLARI 1 Gökçe, A., 2000. Maden Yatakları. İkinci Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, No:85, Sivas, 335 s. Temur, S., 2001. Endüstriyel Hammaddeler. Üçüncü baskı,

Detaylı

ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI

ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI ESKİŞEHİR CİVARININ JEOLOJİSİ VE SICAK SU KAYNAKLARI M. Ziya GÖZLER*; Fahrettin CEVHER** ve Arif KÜÇÜKAYMAN** ÖZ. Çalışma alanı Eskişehir ili ve çevresi ile Eskişehir kuzeyinde yer alan Sakarılıca kaplıcasını

Detaylı

HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ *

HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ * MTA Dergisi, 108, 38-56, 1988 HINIS (ERZURUM GÜNEYDOĞUSU) DOLAYLARININ BAZI STRATİGRAFİK VE TEKTONİK ÖZELLİKLERİ * Ali YILMAZ**; İsmail TERLEMEZ** ve Şükrü UYSAL** ÖZ.- İnceleme alanı, Erzurum'un güneydoğusunda

Detaylı

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI

MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI MAĞMATĠK-HĠDROTERMAL MADEN YATAKLARI A) Porfiri Yataklar 1) Porfiri Cu 2) Porfiri Mo 3) Porfiri Sn B) Skarn Yatakları C) Volkanojenik Masif Sülfit Yatakları D) Kordilleran Damar Tip Yataklar Porfiri Tip

Detaylı

ANDIZLIK-ZIMPARALIK (FETHİYE-MUĞLA) CİVARINDAKİ ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN VE KROMİTLERİN KÖKENİ

ANDIZLIK-ZIMPARALIK (FETHİYE-MUĞLA) CİVARINDAKİ ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN VE KROMİTLERİN KÖKENİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANDIZLIK-ZIMPARALIK (FETHİYE-MUĞLA) CİVARINDAKİ ULTRAMAFİK KAYAÇLARIN VE KROMİTLERİN KÖKENİ H. Alim BARAN Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ, 2003 ANDIZLIK-ZIMPARALIK

Detaylı

SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ

SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ MTA Dergisi 113,133-139, 1991 SİVAS-DİVRİĞİ-TAŞLITEPE DEMiR PLASERİNİN JEOLOJİSİ VE OLUŞUMU ÜZERiNE BİR GÖRÜŞ Hüseyin ÖZTÜRK* ÖZ. - Taşlıtepe demir plasen, kristalize kireçtaşı, serpantinleşmiş ultrabazikler

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ

BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ BİGA YARIMADASINDA TARİHİ TRUVA HARABELERİNİN GÜNEYİNDEKİ RADYOAKTİF SAHİL KUMLARININ MİNERALOJİSİ VE BUNLARIN ANA KAYAÇLARININ PETROLOJİSİ Muzaffer ANDAÇ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara Etüdü

Detaylı

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti;

İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; İfade olarak: Hidrotermal = Sıcak çözelti; Alterasyon = Bozunma veya değişim; Yani Sıcak çözeltili bozuşma Bilimsel Olarak: Sıcak sulu çözeltilerin, geçtikleri yollar boyunca yan kayaçla giriştikleri fiziksel

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI

Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI Bölüm 7 HİDROTERMAL EVRE MADEN YATAKLARI HİDROTERMAL YATAKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ Hidrotermal yataklar sıcak çözeltilerin neden olduğu oluşumlardır.mağmanın ayrımlaşması esnasında oluşan fazların en son

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

KIRINTI TORTULLARDAKİ YATAKLAR

KIRINTI TORTULLARDAKİ YATAKLAR KIRINTI TORTULLARDAKİ YATAKLAR Kırmızı rengin oluşuklarda olağan olması nedeni ile bu cevherleşmelere kırmızı yataklar adı verilir. Kırmızı oluşuklar dünyanın çeşitli yerlerinde değişik yaşta bulunurlar.

Detaylı

KESİKKÖPRÜ (BÂLÂ - ANKARA) DEMİR YATAĞININ KÖKENİNE BİR YAKLAŞIM

KESİKKÖPRÜ (BÂLÂ - ANKARA) DEMİR YATAĞININ KÖKENİNE BİR YAKLAŞIM MTA Dergisi 120, 1-33,1998 KESİKKÖPRÜ (BÂLÂ - ANKARA) DEMİR YATAĞININ KÖKENİNE BİR YAKLAŞIM Bilgin DOĞAN*; Taner ÜNLÜ** ve l. Sönmez SAYILI** ÖZ. - Bu çalışmada; Kesikköprü beldesi (Bâlâ, Ankara) civarında

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

Volkan AŞGIN. Haziran 2007 DENİZLİ

Volkan AŞGIN. Haziran 2007 DENİZLİ MAYISLAR (ESKİŞEHİR) VE ARZULAR (GÜMÜŞHANE) BÖLGELERİNİN JEOLOJİK, PETROGRAFİK, JEOKİMYASAL OLARAK İNCELENMESİ VE ALTIN OLUŞUMU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Volkan AŞGIN Haziran 2007 DENİZLİ 3 MAYISLAR

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

DiVRiĞi (SİVAS) DEMiR YATAĞININ KÖKENİ, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE-BİR CEVHER MİKROSKOBİSİ ÇALIŞMASI. serpantinitler içinde yer alır.

DiVRiĞi (SİVAS) DEMiR YATAĞININ KÖKENİ, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE-BİR CEVHER MİKROSKOBİSİ ÇALIŞMASI. serpantinitler içinde yer alır. MTA Dergisi 117. 17-28. 1995 DiVRiĞi (SİVAS) DEMiR YATAĞININ KÖKENİ, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE-BİR CEVHER MİKROSKOBİSİ ÇALIŞMASI Taner ÜNLÜ*. Henrik STENDAL**; Emil MAKOVICKY" ve l. Sönmez SAYILI' ÖZ - Divriği

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nail YILDIRIM TEKMAN-PASİNLER (ERZURUM) ARASINDA YÜZEYLEYEN OFİYOLİTİK BİRİMLERİN JEOLOJİSİ VE PETROGRAFİK ÖZELLİKLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

PAYAS (HATAY) BÖLGESİ BOKSİTLİ DEMiR CEVHERLEŞMELERİNİN OLUŞUMU

PAYAS (HATAY) BÖLGESİ BOKSİTLİ DEMiR CEVHERLEŞMELERİNİN OLUŞUMU MTA Dergisi 113, 113-126, 1991 PAYAS (HATAY) BÖLGESİ BOKSİTLİ DEMiR CEVHERLEŞMELERİNİN OLUŞUMU Şükrü KOÇ* ve M. Ali DEĞER** ÖZ. - inceleme alanının tabanında Alt Triyas-Alt Jura yaşlı dolomit ve dolomitik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ. Yeliz GÜNAYDIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ İMAR ÖZELLİKLERİNİN TAŞINMAZ DEĞERLERİNE ETKİLERİ Yeliz GÜNAYDIN TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI ANKARA 2012 Her hakkı saklıdır ÖZET Dönem Projesi

Detaylı

oksijen silisyum tetrahedron

oksijen silisyum tetrahedron SİLİKATLAR Silikat mineralleri doğada bulunan bütün minerallerin üçte birini, yer kabuğunun bileşiminin ise yüzde doksanını teşkil eder. Silikatlar yalnızca magmatik kayaçların değil aynı zamanda metamorfik

Detaylı

2015 YILI SU SONDAJLARI

2015 YILI SU SONDAJLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı 2015 YILI SU SONDAJLARI BİRİM FİYAT CETVELİ FORMASYON POZ NO: FORMASYONUN YAPISI 10

Detaylı

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR

JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR JEOLOJĠ TOPOĞRAFYA VE KAYAÇLAR Bir nehir kenarında gezerken çakılların renk ve biçim bakımından birbirlerinden farklı olduğunu görürüz. Bu durum bize, kayaçların farklı ortamlarda oluştuğunu gösterir.

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi. Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale

Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi. Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations of Altınoluk, Çanakkale Jeoloji Mühendisliği Dergisi 34 (1) 2010 1 Araştırma Makalesi / Research Article Çanakkale-Altınoluk Kurşun-Çinko Cevher Oluşumlarının Maden Jeolojisi Mining Geology of the Lead-Zinc Ore Mineralizations

Detaylı

MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ

MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ MTA Dergisi 120, 199-221, 1998 MARMARA DENiZi ÇEVRESİNDEKİ TERSİYER VOLKANİZMASININ ÖZELLİKLERİ Tuncay ERCAN*, Ahmet TÜRKECAN*, Herve GUILLOU**, Muharrem SATIR***, Dilek SEVİN****, Fuat ŞAROĞLU**** ÖZ.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın Olcay ÇOLAKOĞLU REFAHİYE OFİYOLİTİNİN KÖKENİ (KD ERZİNCAN) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

HALOJENLER HALOJENLER

HALOJENLER HALOJENLER HALOJENLER HALOJENLER Bu grup bileşimlerinde flor (F), klor (Cl), brom (Br) ve iyot (I) gibi halojen iyonlarının hakim olmaları ile karakterize olurlar. Doğada 85 çeşit halojenli mineral tespit edilmiştir.

Detaylı

Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması

Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması Jeoloji Mühendisliği, 47,14-20, 1995 Aydın-Söke (istifim) Çimento fabrikasında Terkedilen Kireçtaşı Sabolarının Yeniden Üretime Kazandırılması Rahmi EYÜBOĞLU İTÜ Maden Fakültesi, Uygulamalı Jeoloji Anabilin

Detaylı

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ

X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ X-RAY TEKNİĞİ İLE FELDİSPATLARIN STRÜKTÜREL DURUMLARININ TAYİNİ Tuncay KİNEŞ Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Elazığ'ın takriben 50 km kuzeybatısındaki Keban masifi, Torid orojenik kuşağın

Detaylı

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA)

ÇOK EVRELİ KIVRIMLAR. Yaşar EREN-2003 ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) ÜSTELENMIŞ KIVRIMLAR (ÇOK EVRELI KIVRIMLANMA) Çok evreli kıvrımlanmanın nedenleri 1-Bir çok orojenik zonlarda, kıvrımlar geometrik olarak oldukça karmaşık bir yapı sunar. Çoğu kez bu karmaşıklık daha

Detaylı

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ

Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* I. JEOLOJİ MADEN KARMAŞIĞINA AİT DASİTİK KAYAÇLARLA İLİŞKİLİ HİDROTERMAL TİP BAKIR CEVHERLEŞMELERİNE GÜ- NEYDOĞU ANADOLUDAN BİR ÖRNEK (YUKARI ŞEYHLER, DİYARBAKIR) Nail YILDIRIM* ve Mahmut EROĞLU* Öz: Bu çalışma,

Detaylı

ILICA-BAYRAM-ULUPINAR (ANKARA) YÖRESİNİN PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ *

ILICA-BAYRAM-ULUPINAR (ANKARA) YÖRESİNİN PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ * ILICA-BAYRAM-ULUPINAR (ANKARA) YÖRESİNİN PETROGRAFİK VE GEMOLOJİK İNCELEMESİ * Petrographic And Gemological Researching Of Ilıca-Bayram-Ulupınar Environs İlkay KAYDU Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı