SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010"

Transkript

1 SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1 BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1 Dayanak sözleģme tarihi 1.2 Değerleme Tarihi 1.3 Rapor Tarihi ve numarası 1.4 Rapor Türü 1.5 Değerleme Süresi 1.6 Gizlilik Derecesi 1.7 Raporu Hazırlayanlar BÖLÜM 2:ġĠRKET-MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ, DEĞERLEMENĠN TANIMI VE KAPSAMI 2.1 ġirket Bilgileri 2.2 MüĢteri Bilgileri 2.3 Değerlemenin Tanımı ve Kapsamı 2.4 Değerleme Yapılan Fabrikanın Analizi BÖLÜM 3:DEĞERLEMESĠ YAPILAN MAKĠNELER ĠLE ĠLGĠLĠ ANALĠZLER 3.1 Makinelerin Teknik Özellikleri ve Ekspertiz Değerleri 3.2 Makinelerin Değerine Etki Eden Faktörler 3.3 Değerlemede Kullanılan Yöntem-Maliyet OluĢumları YaklaĢımı BÖLÜM 4: SONUÇ BÖLÜM 5: RAPOR EKLERĠ BÖLÜM 6: ÖZGEÇMĠġLER

3 2 BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1.Dayanak sözleģme Bu değerleme raporu, şirketimiz ile MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarih 1206 Referans Numaralı Gayrimenkul Değerleme Sözleşmesi gereğince hazırlanmıştır. 1.2.Değerleme Tarihi Bu değerleme raporu, şirketimiz değerleme elemanlarından Makine Mühendisi Alper GÜLER, değerleme uzmanı Abdullah KARAÇOROĞLU, sorumlu değerleme uzmanı ġinasi ġik tarafından tarihlerinde yapılan incelemeye istinaden hazırlanmıştır. 1.3.Rapor Tarihi ve Numarası Bu rapor MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ nin tarihli talep, tarih 1206 referans numaralı sözleşmeye istinaden, şirketimiz tarafından tarihinde, ADA / / ÖZ 78 rapor numarası ile tanzim edilmiştir. 1.4.Rapor Türü Bu rapor, tamamı MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ adına kayıtlı olan Adana İli, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 138 Ada 6 parsel üzerinde yer alan tesisin bünyesinde Firma Yetkilileri tarafından verilmiş olan makine listesine göre mahal yerinde yapılan incelemede fiilen mevcut olduğu görülen makine, ekipman ve teçhizatların günümüz piyasa satış değerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanan değerleme raporudur. 1.5 Değerleme Süresi Bu rapor MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ nin talebi üzerine ve tarihleri arasında toplam 13 iş günü içerisinde hazırlanmıştır. 1.6.Gizlilik Derecesi Bu değerleme raporu MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ dışında 3. şahıslara verilmeyecektir. 1.7.Raporu Hazırlayanlar Bu değerleme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak ve farklı değerleme yöntemlerinden elde edilen sonuçların bir arada yorumlanması sonucunda hazırlanmıştır. Bu rapor, şirketimiz değerleme elemanlarından Makine Mühendisi Alper GÜLER (Oda Sicil No:76080), değerleme uzmanı Abdullah KARAÇOROĞLU (Lisans No:400320), sorumlu değerleme uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi (Lisans No:400211) ġinasi ġik tarafından hazırlanmıştır. Bu raporu hazırlayan değerleme elemanı, değerleme uzmanı ve sorumlu değerleme uzmanına ait özgeçmişler rapor ekindedir.

4 BÖLÜM 2:ġĠRKET-MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ,DEĞERLEMENĠN TANIMI VE KAPSAMI 2.1. ġirket Bilgileri Şirketimiz, tarihinde kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicilline no ile tescil edilmiştir. Ana sözleşmesinde belirtilen Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır. Şirketimiz, İstanbul Genel Merkez olmak üzere, İzmir, Adana ve Ankara Bölge Müdürlüklerinde faaliyetini sürdürmektedir. Adres: Nisbetiye Caddesi Toprakkale Sokak No:2 Kat:3 Etiler/ İstanbul Telefon: Fax: MüĢteri Bilgileri ÜNVANI: MİSİS APRE TEKSTİL BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. ADRES: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:5/B Sarıçam ADANA ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ : Telefon: (0322) Faks: (0322) KURULUġ YILI: 2000 KAYITLI SERMAYE TABANI: TL ÖDENMĠġ SERMAYESĠ: TL ORTAKLIK YAPISI: Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş : % 92 Bülent BİLİCİ.. : % 2 Mehmet Fatih BİLİCİ...: % 2 Mehmet Ali BİLİCİ..: % 1 Ali Hikmet BİLİCİ : % 1 Süleyman BİLİCİ..: % 1 Tamer BİLİCİ : % 1 FAALĠYET KONUSU: Şirket, kumaş boya ve apre, enerji, inşaat, turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. PORTFÖY BĠLGĠLERĠ:- 3

5 4 2.3 Değerlemenin Tanımı ve Kapsamı Bu rapor MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ bünyesinde Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:5/B Sarıçam Adana daki makine, ekipman ve teçhizatların günümüz piyasa satış değerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanan değerleme raporudur. Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. - Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir. - Taraflar makine ve ekipmanlar ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. - Makine ve ekipmanların satışı için makul bir süre tanınmıştır. - Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. - Makine ve ekipmanların alım- satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Düzenli Likitidasyon Değeri Taraflar arasında görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda, varlıklar için belirlenen, takribi 3-6 ay aralığı içindeki en olası nakit satış değeridir. Düzenli likitidasyonda, varlıkların her biri için en iyi değerin alınmasına çalışılmaktadır. Eğer belirtilen zaman aralığı içinde, taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda fiyat konusunda anlaşmaya varılmazsa, varlıkların açık arttırmayla satılması önerilir. Zorunlu Likiditasyon Değeri/Tasfiye Değeri Halka açık düzenlenen bir açık arttırmada, ekonomik trendler ve zorunlu satış koşulları göz önünde bulundurularak, makine ve ekipmanlar için belirlenen en olası nakit değeridir. Zorunlu likiditasyonda, varlıklar olabildiğince çabuk satılırlar. Satış için kabul edilen zaman aralığı genellikle 3 aydan azdır. 2.4 Değerleme Yapılan Fabrikanın Analizi Tesis Hakkında Bilgi Değerleme konusu MİSİS APRE TEKSTİL BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. yarı mamul haldeki ham kumaşı boya ve apre yaparak mamul durumuna getiren bir firmadır Sektör Hakkında Bilgi Tekstil Sektörü Türkiye de gelişmiş sektörlerdendir. Adana ise sektörün Türkiye deki üslerinden biridir. Birçok dünya markasına çalışan tekstil fabrikalarımız bulunmakla birlikte iç piyasanın da ihtiyacını karşılayacak güçtedir. Sektör 2010 Şubat ayına kadar krize girmiş ama 2010 Şubat ayından itibaren toparlanmaya başlamıştır Sektörde Kullanılan Makineler Hakkında Bilgi Sektör genel olarak makine ve teçhizat ihtiyaçlarını yurt dışı firmalardan temin etmektedir. Makinelerin dizilimi genel olarak üretim sırasına göre dizilmektedirler. Genel olarak sektördeki makineler birkaç işi birden yapabilen entegre makinelerdir.

6 5 BÖLÜM 3: DEĞERLEMESĠ YAPILAN MAKĠNELERE ĠLĠġKĠN ANALĠZLER 3.1. Makinelerin Teknik Özellikleri A. Ġplik Üretim Prosesi ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ Harman Hallaç Üretim Aşaması; balyaların, homojen bir harman karışımı sağlamak amacıyla oluşturulmuş harman reçetelerine göre, bekleme alanlarına açılmasıyla başlar. Açılan balyalar, ortam rutubetine ulaşması için bekletilip bu süre sonunda harman reçetelerine uygun olarak harman hallaç çalışma alanına alınır. İşleme hazır pamukların TRÜTZSCHLER marka harman hallaç makinelerinde açılması, temizlenmesi ve harmanlanarak homojen hale gelmesi sağlanır, ayrıca mevcut SP-F ünitesi ile pamukların içindeki yabancı maddelerin (renkli kontaminasyon vs.) ayrıştırması yapılır. Harman hallaç üretim aşamasını tamamlamış pamuk, tarak salonunda yer alan TRÜTZSCHLER ve TOYODA marka makinelerden oluşan tarak grubunda taranarak lifleri paralel hale getirilir, pamuk lifleri içinde kalan yabancı maddeler temizlenir ve elyaf kütlesi çekilip inceltilerek şerit haline getirilir. Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından Kalite Planlarına uygun olarak gerçekleştirilen testler ile bu aşamadan geçen yarı ürünün uygunluğu teyit edilir. Tarak şeritleri TOYODA Cer Makinelerinde 1. pasaj cer işlemine tabi tutularak düzgünleştirilir, tarak bantları birleştirilip çekim uygulanmak suretiyle homojenleştirilir. Yarı ürünün uygunluk testleri Kalite Planlarına uygun olarak Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilir 1. pasaj cer işleminde homojenliği sağlanan şeritler, TOYODA ve RİETER marka lap makinelerinde birleştirilerek penye vatkalarına dönüştürülür. Yarı ürünün uygunluk testleri Kalite Planlarına uygun olarak Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilir. Lap makinelerinden gelen vatkalara TOYODA ve RIETER marka penyöz makinelerinde yapılan ekstra tarama işlemiyle, elyaf içindeki nispeten kısa elyaflar ortamdan uzaklaştırılarak tamamen uzun elyaflardan oluşan penye şeritleri elde edilir Penyöz işleminden çıkan penye şeritleri RİETER marka regüleli cer makinelerinde gerçekleştirilen 2. pasaj cer işlemi ile tekrar düzgünleştirilerek homojenliğin artırılması sağlanır. Bu aşamadan geçen yarı ürün Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından periyodik olarak uygunluk testinden geçirilir Regüleli cer şeritleri TOYODA fitil makinelerinde çekime tabi tutularak inceltilir. Biraz bükümle fitil sağlamlaştırılır. Ardından özel sarma tertibatı ile fitiller kovaryalara sarılarak ring iplik makinelerinde çalışmaya hazır duruma getirilir. Kalite Kontrol Laboratuarı bu aşamada da uygunluk testlerini Kalite Planlarına göre yapar Fitiller, iğ kapasiteli ring iplik salonumuzda yer alan, TOYODA ve ZİNSER marka ring iplik makinelerinde iğ- bilezik (ring) kopça vasıtası ile çekilip bükülerek iplik haline getirilir ve masuralara sarılır. Mevcut ring kapasitesinin 6000 iğlik kısmında bulunan şantuk aparatları ile şantuklu iplik üretimi de yapılır. Yapılan laboratuar testleriyle bobin aşamasına problemsiz yarı ürün gitmesi sağlanır İplik makinelerinden masuralara sarılı olarak çıkan penye iplikler, SCHLAFHORST ve MURATEC marka, loepfe yarn master 900i modeli elektronik temizleme ve yabancı madde

7 kontrollü bobin makinelerinde müşterinin istediği çap, metraj ve ağırlıkta bobinler haline getirilir. Bobin haline gelmiş iplikler Kalite Kontrol Laboratuarında Kalite Planlarına uygun olarak komple testten geçirilerek ipliğin tüm teknik özellikleri kontrol edilir. 6 Bobin halindeki penye ipliklerimiz XORELLA marka kondisyonlama kazanına konularak, düşük ısıda doymuş buharla yaklaşık 35 dakikalık işlem süresinde kondisyonlama yapılarak bitmiş ürünün özelliklerinde iyileşme sağlanır. Bu aşama sonrası yapılan son kontrol ile ürün üretim proseslerini tamamlamış, ambalajlanmaya hazır duruma gelmiş olur. B. KumaĢ Üretim Prosesi 1. Çözgü Hazırlığı İstenilen iplik ve tel sayısında iplikler yan yana arzu edilen metrajda çözgü makinalarında dizilerek çözgüleri çekilir. İki ayrı sistemi vardır. Seri çözgü metodu: Toplam çözgü tel sayısı levent tabir edilen büyük makalara paylaştırılacak şekilde iplikler yan yana dizilir. Konik çözgü metodu: Seri çözgü makinesinde ve metodunda çekilemeyen çözgüler bu metotla çekilir. İpliği boyalı ve desenli örgüleri içeren çözgüler ile haşıla girmesinde fayda olmayan çözgüler çekilir. Çözgü leventler yerine bantlar halinde çekilir. Çağlık: Bobinlerin çözgü makinesinde kullanılmak için takıldığı yer. 2. HaĢıl ĠĢlemi Sadece çözgü ipliklerine tatbik edilir. Amaç çözgü ipliklerinin tümünün dokuma tezgahında çalışabilirliğinin sağlanmasıdır. Yapılan işlem ipliklerin kopmasını engellemek için kayganlık verecek mukavemet arttıracak bir film tabakası ile kaplanmasıdır. 3. Tahar ĠĢlemi Haşıldan çıkan dokuma leventlerinin dokuma tezgahlarında çalışabilmesi için taharlama işlemine tabi tutulması gerekir. Tahar işlemi çözgü ipliklerinin tek tek lamel ve gücü denilen ve özel olarak çözgü ipliği hareketi sağlayan ve kopan ipliğin yerinin bulunmasını temin eden kısımlardan geçirilmesidir. Daha sonra iplikler ayrıca tarak dişlerinden de istenilen sıklıkta geçirilir. Cımbız: Ham kumaş üzerinde henüz boyamaya girmeden elle ve makasla yapılan düzeltme işlemine cımbız denir. Kullanılan Bazı Terimler Çözgü Sıklığı = 1cm deki çözgü ipliği tel sayısı Atkı Sıklığı = 1cm deki atkı ipliği tel sayısı Çözgü Rapor Eni = Raporlu (desenli) çözgülerde bir raporun cm cinsinde değeri Atkı Rapor Boyu = Raporlu (desenli) atkılarda bir raporun cm cinsinde değeri Devir = 1 dk daki atkı tel sayısı Kenar Teli = Kumaş kenarına (çözgüye) ilave edilecek tel sayısı Atkı Büzülmesi (%) = Kumaş eni büzülme oranı (sipariş enine ilave edilecek oran) Çözgü Büzülmesi (%) = Kumaş boy büzülme oranı (sipariş miktarına ilave edilecek oran) Atkı Fazlası (cm) = Tarak Eni değerine ilave edilecek cm cinsinden değer Çözgü Fazlası (m) = Çözgü uzunluğu değerine ilave edilecek mt cinsinden değer Haşıllanma Oranı (%) = Çözgü iplik ağırlığı buna bağlı olarak kumaş ağırlığını artmasını sağlar.(iplik ihtiyacını etkilemez).

8 Not: Anlatımda makine isimleri rastgele verilmiştir. Misis Apre prosesinde farklı makine model ve isimleri bulunabilir Makinelerin Mülkiyet Bilgileri Tarihinde Adana İli, Sarıçam İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü nde yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerleme konusu gayrimenkulün üzerinde; BEYANLAR HANESĠNDE: tarih ve 4515 yevmiye no ile teferruat listesi tarih ve 8884 yevmiye no ile teferruat listesi bulunmaktadır. Söz konusu teferruat listeleri Ekler kısmında gösterilmiştir.

9 3.1.2 Makine ve Teçhizat Listesi, Makinelerin Ekspertiz Değerleri ve Acil SatıĢ Değerleri 8 MAKİNE PARK LİSTESİ Sıra No BOYAMA BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 1 Jet Boyama Makinesi Then , TL 300, TL 2 Jet Boyama Makinesi Then , TL 380, TL 3 Jet Boyama Makinesi Then , TL 195, TL 4 Jet Boyama Makinesi Dilmenler , TL 160, TL 5 Gergisiz Kurutma Makinesi Kranz , TL 225, TL 6 Halat Açma Makinesi Bianco , TL 50, TL 7 Yakma Kurutma Makinesi Monforst , TL 480, TL 8 Boya Mutfağı Ekipmanları Yük Asansörü , TL 12, TL 15 adet boya tankı (Gamak Motorlu) 9 Üretim Tankları Kostik (3 adet) ve Silikat (2 adet)tankları , TL 10, TL Sıra No KASAR BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 10 Yıkama Makinesi Goller , TL 430, TL 11 Kasar Makinesi Goller , TL 750, TL 12 Yakma Makinesi Osthoff , TL 165, TL 13 Poliüretan Kostik Tankı , TL 2, TL 14 Rotasyon Grubu , TL 3, TL Sıra No APRE BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 15 Ram Makinesi Brükner , TL 720, TL 16 Ram Makinesi Monforst , TL 380, TL 17 Şardon Makinesi M.Crosta , TL 240, TL 18 Makas Makinesi M.Crosta , TL 65, TL 19 Makas Makinesi M-Tec , TL 70, TL 20 Zımpara Makinesi M-Tec , TL 55, TL 21 Sanfor Makinesi Muzzi , TL 125, TL 22 Pentair Makinesi Pentair , TL 85, TL 23 Buharlama Makinesi Sperottorimar , TL 70, TL 24 Ram Makinesi Babcock , TL 300, TL 25 Fırça Makinesi Lisa , TL 40, TL Sıra No YÜNLÜ APRE BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 26 Yıkama Makinesi Supervelox , TL 50, TL 27 Dink Yıkama Makinesi Turbomat , TL 25, TL 28 Kade Makinesi TMT , TL 200, TL 29 Dolphin Line Makinesi TMT , TL 120, TL 30 Parti Hazırlama Makinesi Demsan , TL 10, TL Sıra No HAM VE KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 31 Kalite Kontrol Makinesi Güvençelik , TL 71, TL 32 Kalite Kontrol Makinesi Demsan , TL 15, TL 33 Parti Hazırlama Bölümü Terazi Grubu , TL 2, TL 1. ARA TOPLAM 5,807, TL

10 MAKİNE PARK LİSTESİ Sıra No İPLİK VE ELYAF BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 34 Boya Makinesi Thies , TL 120, TL 35 Boya Makinesi Thies , TL 100, TL 36 Boya Makinesi Thies , TL 170, TL 37 Boya Makinesi Thies , TL 52, TL 38 Kurutma Makinesi Thies , TL 100, TL 39 İplik - Elyaf Boyama Hattı Numune Boyama Makinesi Kurutma Makinesi Sıkma Makinesi Bobin Kırma Makinesi Bobin Aktarma Makinesi , TL 60, TL 40 Santrifüj Makinesi Turmak , TL 15, TL 41 Elyaf Açma Makinesi Turmak , TL 2, TL 42 Elyaf Presi Turmak , TL 8, TL 43 Elyaf Presi Luva - 1 4, TL 4, TL 44 Islak Elyaf Presi , TL 2, TL 45 Işık Kabini Test - 1 4, TL 4, TL 46 Vinç Base , TL 5, TL 47 Bobin Aktarma Makinesi (Biltaş'ta) Schlafhorst 2 150, TL 300, TL Sıra No KİMYA LABORATUARI Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 48 Pad Batch Fular Mathis , TL 21, TL 49 Jet Boya Mathis , TL 34, TL 50 Thermozol (Kuru Boyama) Mathis , TL 15, TL 51 Kurutma Makinesi Mathis , TL 30, TL 52 Boya Pipetleme Makinesi Datacolor , TL 25, TL 53 Çözelti Makinesi Datacolor , TL 5, TL Sıra No FİZİK LABORATUARI Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 54 Çamaşır Yıkama Makinesi Wascator - 1 5, TL 5, TL 55 Renk Haslığı Test Cihazı Gyrowash , TL 4, TL 56 Aşındırma Test Cihazı Nu-Martindale - 1 8, TL 8, TL 57 Kopma Açma Cihazı Titan , TL 8, TL 58 Nemlendirme Cihazı Diğer Laboatuar Ekipmanları Haier - 1 4, TL 4, TL Buharlama Cihazı Renk Haslığı Aparatı Renk Has. Sürtünme C. Boncuklama Test Cihazı 59 Yırtılma Test Cihazı Mikroskop Işık Kabini Kurutma Kabini Çamaşır Yıkama Makinesi Kurutma Makinesi , TL 35, TL Sıra No YARDIMCI İŞLETME Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 60 Buhar Sistemi , TL 115, TL 61 Kızgın Yağ Sistemi , TL 25, TL 62 Basınçlı Hava Sistemi , TL 35, TL 63 Atık Su Dozaj Grubu , TL 10, TL 2.ARA TOPLAM 9 1,323, TL

11 10 MAKİNE PARK LİSTESİ Sıra No YARDIMCI İŞLETME DEVAMI Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 64 Isı Geri Kazanım Sistemi , TL 25, TL 65 Chiller Grubu , TL 5, TL 66 Tartım Grubu , TL 4, TL 67 Dikiş Makineleri TL 7, TL 68 Dok çekici Küçüker - 1 6, TL 6, TL 69 Atölye ve Bakımhane Ekipmanları , TL 10, TL 70 Hidrofor Grubu , TL 10, TL 71 Derin Kuyu Pompası , TL 3, TL 72 Kamyon Kantarı Kurdaklar , TL 13, TL 73 Su Arıtma Cihazı , TL 1, TL 74 Güneş Enerji Sistemi , TL 3, TL 75 Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu , TL 40, TL 76 Kojenerasyon Ünitesi Carterpilar , TL 950, TL 77 Elektrik Sistemi , TL 175, TL Sıra No HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 78 Forklift Hyster , TL 12, TL Sıra No ELEKTRONİK CİHAZ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 79 Server ve Network Sistemi , TL 10, TL 80 Yazıcı HP TL 1, TL 81 Yazıcı Panasonic TL TL 82 Yazıcı Xerox TL 2, TL 83 Faks Cihazı TL 1, TL 84 Kağıt İmha Makinesi TL TL 85 Fotokopi Makinesi Sharp - 1 2, TL 2, TL 86 Fotokopi Makinesi Ricoh - 1 1, TL 1, TL 87 Spektrofotometre Datacolor , TL 15, TL 88 Telefon Santrali Karel - 1 1, TL 1, TL 89 Hassas Teraziler , TL 3, TL 90 Kayar Kapı , TL 1, TL 91 Kollu Bariyer , TL 4, TL 92 Atık Su Sistemi , TL 4, TL 93 Gaz Kaçak Dedektörü Cosmos - 1 1, TL 1, TL 94 Split Klimalar TL 3. ARA TOPLAM 15, TL 1,329, TL 1. ARA TOPLAM 2. ARA TOPLAM 3. ARA TOPLAM TOPLAM 5,807, TL 1,323, TL 1,329, TL 8,459, TL Not: Listede bulunan bazı makinelerin açılımları bu not içerisinde belirtilmiģtir. Ağırlıklar kg cinsindendir. 60. Buhar Sistemi: 10 ton/ h lik 1 buhar kazanı, kondens ve degazör tankı, 6 adet sirkülasyon pompası, su yumuşatma sistemi, 2 adet reçine tankı, 2 adet kum tankı

12 61. Kızgın Yağ Sistemi: kcal/h lik kızgın yağ kazanı, 100 tonluk kızgın yağ tankı, sirkülasyon pompa grubu 62. Basınçlı Hava Sistemi: 2 adet vidalı kompresör 2001 model, 1 vidalı kompresör 1999 model 64. Isı Geri Kazanım Sistemi: 3 adet pompa, 1 adet dik pompa, 1 adet ısı eşanjörü, 1 adet karıştırıcılı tank 66. Tartım Grubu: 2 adet yer tipi baskül, 2 adet baskül 60 ve 100 kg lık, 1 adet terazi 69. Atölye ve Bakımhane Ekipmanları: 1 adet matkap, 1 adet makas taşlama aparatı, 1 adet şardon tel taşlama aparatı, 2 adet kaynak makinesi, 2 adet kesme taşı, 1 el tipi matkap, 1 adet hilti Makinelerin Değerine Etken Faktörler Olumlu Etkenler Makineler düzenli ve üretim iģlem sırasına göre dizilmiģlerdir. Bakımlarının periyodik olarak yapıldığı görülmüģtür. Hepsinin çalıģır durumda olması. Olumsuz Etkenler 3.3 Bu Değerlemede Kullanılan Yöntemler: Maliyet OluĢumları YaklaĢımı: Bu yöntemde, var olan bir makinenin günümüz ekonomik koşulları altında aynısının veya bir benzerinin yenisinin maliyeti ekspertiz için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım piyasada sık sık alım satımı yapılmayan özel amaçlı mülkler ve makineler için uygun olmaktadır. Çünkü karşılaştırılabilir satış bilgisi ya çok az olmakta ya da hiç olmamaktadır. Maliyet yaklaşımına konu olan makine ekipmanın güncel ekspertiz değeri, imal tarihi, menşei, iktisap tarihi ve iktisap tarihindeki satın alma bedeli (döviz cinsinden veya dövize çevrilmiş) ve alt taraftaki kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu yöntemde önemli olan kıstas makinenin kalan ekonomik ve faal ömrünün varlığı ve bunun süresidir. Bu nedenle makine değerinin kullanımdan kaynaklanan fiziki ve fonksiyonel yıpranma ile teknolojik gelişmelerden kaynaklanan demode olma sonucunda zaman içerisinde azalacağı varsayılır. Buna ek olarak ilgili makinenin hitap ettiği sektördeki teknolojik gelişme hızı göz önüne alınmaktadır. Genel kaide olarak, mevcut bir makinenin değerinin, hiçbir zaman yenisinin ve yeni teknoloji ile yapılanın maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir.

13 BÖLÜM 4: SONUÇ 12 BÖLGE Makine ve techizat Düzeltme KDV HARİÇ DEĞERİ KDV (%18) GENEL TOPLAM ACİL SATIŞ DEĞERİ USD EURO KDV DAHİL DEĞERİ 8,459, TL TL 7,169, TL 1,290, TL 8,460, TL 6,768, TL $5,637, ,377, USD = 1 Euro = Rapor tarihi itibariyle Merkez Bankası Döviz Kurları Makine, teçhizat ve demirbaşların fiziki durumu, bakım ve performansları gibi değerine etken olabilecek tüm özellikleri dikkate alınmıştır. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ bünyesinde yer alan Firma Yetkilileri tarafından verilmiş olan makine listesine göre mahal yerinde yapılan incelemede fiilen mevcut olduğu görülen makine, ekipman ve teçhizatların günümüz satış değerlerinin tarihi itibarıyla TL (YedimilyonyüzaltmıĢdokuzbindörtyüzdoksaniki TL) + %18 KDV TL (BirmilyonikiyüzdoksanbinbeĢyüzsekiz TL) toplam TL (SekizmilyondörtyüzaltmıĢbin TL) edebileceği kanaatine varılmıştır. RAPORU HAZIRLAYAN DEĞERLEME UZMANLARI Alper GÜLER Abdullah KARAÇOROĞLU Makine Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Değerleme Elemanı Lisans No: SORUMLU DEĞERLEME UZMANI ġinasi ġik Sorumlu Değerleme Uzmanı Lisans No:

14 BÖLÜM 5: RAPOR EKLERĠ Ek-1: Resimler Ek-2: Tapu Teferruat Listeleri RESĠMLER 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 TAPU TEFERRUAT LĠSTELERĠ 44

46 45

47 46

48 BÖLÜM 6: ÖZGEÇMĠġLER 47 ÖZGEÇMĠġ Adı soyadı...: ġinasi ġik Doğum yeri ve tarihi: MALATYA / Öğrenim durumu.: Bielefeld Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fak. ALMANYA Üyesi bulunduğu kuruluşlar: ĠnĢaat müh. Odası. Mesleği...: ĠnĢaat Yüksek Mühendisi, Değerleme Uzmanı Yabancı dil...: Ġyi derecede Almanca ve Ġngilizce MESLEKĠ TECRÜBE: : TADEM A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA : POYRAZ ĠNġ. A.ġ. deprem konutları proje müdürü - YALOVA : ALARKO HOLDĠNG hava alanı inģaatı proje müd. - ÖZBEKĠSTAN : D-YAPI LTD. ġtġ. konut inģaatı Ģantiye Ģefi - ALMANYA : DELKA ĠNġ. A.ġ. Sasa fabrikası Ģantiye Ģefi - ADANA : ÇUKUROVA ELEKTRĠK A.ġ. de kontrol müh. - ADANA : ÖZDEMĠR ĠNġAAT A.ġ. 200 konut inģaatı Ģantiye Ģefi - LĠBYA : ANO ĠnĢaat A.ġ. 200 konut konut inģaatı Ģantiye Ģefi - LĠBYA : ÇESTAġ Fabrika inģaatında saha mühendisi - ADANA.

49 48 ÖZGEÇMĠġ Adı soyadı...: Abdullah KARAÇOROĞLU Doğum yeri ve tarihi: CEYHAN - ADANA / Öğrenim durumu.: Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezi - ANKARA Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. ĠĢ Ġdaresi Bölümü - ESKĠġEHĠR Mesleği...: Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Gayrimenkul MüĢaviri MESLEKĠ TECRÜBE: : TADEM TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ. Bölge Müdürü ADANA : 2 Bölge Tapu Müdürü Tarsus/MERSĠN : Tapu Sicil Müdürü Serik/ANTALYA : 3. Bölge Tapu Sicil Müdür Yardımcısı - Seyhan/ADANA : Tapu Sicil Müdürlüğü - Tarsus/MERSĠN : Tapulama Müdürlüğünde teknisyen KAYSERĠ

50 49 ÖZGEÇMĠġ Adı soyadı...: Alper GÜLER Doğum yeri ve tarihi : ADANA / Öğrenim durumu..: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Bölümü - MERSĠN Üyesi bulunduğu kuruluşlar..: Makine Mühendisleri Odası Mesleği....: Makine Mühendisi Yabancı dil.: Ġngilizce MESLEKĠ TECRÜBE: : Tadem TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ. - ADANA : Finansbank A.ġ. - ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA

1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA 0 1653 ADA 139 PARSEL ARSA DEĞERĠ VE PROJE GELĠġTĠRMESĠ YAPILAN 5 YILDIZLI 187 ODALI OTELĠN TAMAMLANMIġ HALDE DEĞERLEMESĠ SEYHAN/ADANA HAZĠRAN 2007 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme

Detaylı

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ.

VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. STANDART GAYRĠMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.ġ. VANET GIDA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. VAN ĠLĠ EDREMĠT ĠLÇESĠ Et Entegre Et Fabrikası 339, 342, 344, 347, 350, 357, 544, 587 ve 588 Numaralı Parsellere

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 23.05.2012 R. No: 2012E12 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. BÜYÜKKAYACIK MAHALLESİ NDE TRAKTÖR VE MOTOR FABRİKASI ISO9001:2008 FS 5O9685 SELÇUKLU / KONYA RAPOR NO:

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Revizyon Tarihi:16.07.2014 Rapor Tarihi: 31.12.2013 R. Rapor No: 2013REV965 Tarihi: 31.12.2013 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih:30.12.2013 R. No: 2013REVE52 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET İŞ MERKEZİ MURATPAŞA/ANTALYA 1 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Yasal Durumuyla Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar

YÖNETİCİ ÖZETİ. Değerleme Konusu Gayrimenkulün. Kullanılan Yöntemlere Göre Yasal Durumuyla Takdir Olunan Değerler (KDV hariç) Raporu Hazırlayanlar Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Rapor Türü YÖNETİCİ ÖZETİ Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 05 Aralık 2013 ve 8422-I kayıt no lu 5 iş günü Tam

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVB102 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GÜVEN MAHALLESİ NDE 5 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ÇANKAYA / ANKARA TSKB Gayrimenkul

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVF77 IBIS OTEL SEYHAN / ADANA TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 31.12.2012 R. No: 2012REV907 KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT TA DEPOLAMA TESİSİ VE YÖNETİM BİNASI ISO9001:2008 FS 5O9685 ESENYURT / İSTANBUL TSKB Gayrimenkul

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, AKDENİZ MAHALLESİ, 2802 ADA, 15 PARSEL

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, AKDENİZ MAHALLESİ, 2802 ADA, 15 PARSEL HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İZMİR İLİ, KONAK İLÇESİ, AKDENİZ MAHALLESİ, 2802 ADA, 15 PARSEL (ATATÜRK CADDESİ NO:44 - NO:44/A CUMHURİYET BULVARI NO:45 - NO:45/A VE NO:45/B AKDENİZ MAHALLESİ

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVF49 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ISO9001:2008

Detaylı

IŞIL TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ TEKSTİL FABRİKASI; KUMAŞ BOYAMA, TERBİYE VE BASKI İŞLEMLERİ PROJESİ

IŞIL TEKSTİL SAN VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ TEKSTİL FABRİKASI; KUMAŞ BOYAMA, TERBİYE VE BASKI İŞLEMLERİ PROJESİ PROJE SAHİBİNİN ADI IŞIL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ ADRESİ Çamlık Mahallesi, Asfalt Boyu, Küme Evler, No:16, Ulaş, Çorlu/TEKİRDAĞ TEL NO VE FAKS NUMARALARI 0282 684 0000 0282 684 0099

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

OZL201012063 27 ARALIK 2010

OZL201012063 27 ARALIK 2010 İZMİR İLİ, MENEMEN İLÇESİ,TÜRKELİ KÖYÜ 3470 PARSEL E AİT DEĞERLEME RAPORU A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA ve TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş (FABRİKA SOĞUK HAVA DEPOSU) 27 ARALIK 2010 FRM.01.07/ Rev.0 Form Uygulama

Detaylı

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş LEVENT İŞ MERKEZİ

Bilge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş LEVENT İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş LEVENT İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU SEYHAN / ADANA ARALIK 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON VE ONAY 3 BÖLÜM 2.

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ESKİŞEHİR / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ESKİŞEHİR / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEPOLAMA BİNASI DEĞERLEME RAPORU ESKİŞEHİR / ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ARALIK, 2013 TS EN ISO 9001:2000 Certificate No: NİS 372-01 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. SERTİFİKASYON

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV367 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İBİS OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 SEYHAN/ADANA 0 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:71( 1 ) Çerkezköy / TEKİRDAĞ

DEĞERLEME RAPORU. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Barbaros Caddesi, No:71( 1 ) Çerkezköy / TEKİRDAĞ DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AK-AL Gayrimenkul Geliştirme ve Tekstil Sanayii A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi,

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Aralık 2014 ve 163-I kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Aralık 2014 ve 163-I kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 01 Aralık 2014 ve 163-I kayıt no lu Raporlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet Rapor

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-01 kayıt no lu

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-01 kayıt no lu YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-01 kayıt no lu Raporlama Süresi 5 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam

Detaylı

VE GAYRİMENKULUN DEĞERLENDİRİLMESİ:

VE GAYRİMENKULUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 20.12.2010 Sh(1) İÇİNDEKİLER: BÖLÜM 1: RAPOR BİLGİLERİ 1.1 Rapor Tarih ve Numarası 1.2 Rapor Türü 1.3 Raporu Hazırlayanlar 1.4 Değerleme Tarihi 1.5 Dayanak Sözleşmesi 1.6 Raporun kurul düzenlemeleri kapsamında

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 03 Aralık 2013 tarih ve 8414-02 kayıt no lu

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PROJE DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVB114 ISO9001: 2008 FS 5O9685 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BALIKHİSAR

Detaylı

BOLUM 2: ŞİRKET-MÜŞTERİ BİLGİLERİ DEĞERLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI

BOLUM 2: ŞİRKET-MÜŞTERİ BİLGİLERİ DEĞERLEMENİN TANIMI VE KAPSAMI 20.12.2010 Sh(1) İÇİNDEKİLER: BÖLÜM 1: RAPOR BİLGİLERİ 1.1 Rapor Tarih ve Numarası 1.2 Rapor Türü 1.3 Raporu Hazırlayanlar 1.4 Değerleme Tarihi 1.5 Dayanak Sözleşmesi 1.6 Raporun kurul düzenlemeleri kapsamında

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REV948 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESENYURT IBIS OTEL ESENYURT

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FATİH İŞ MERKEZİ 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar 1-4 Rapor Tarihi 1-5

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU KİLER GYO A.Ş. Tarih: 30.12.2011 R. No: 2011A502 SAPPHIRE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE REZİDANS TA 356 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ISO9001:2008 FS

Detaylı