MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Timur KOPARAN 1* Bülent GÜVEN 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖZ: Alışılagelen matematik ve geometri sınıf ortamı tahta, tebeşir ve silgiden oluşan bir ortamdır. Ancak günümüzde bu ortamlar oldukça farklılaşmıştır. Matematiğin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde teknoloji önemli bir rol oynamakta, öğretilen matematiği etkilemekte ve öğrencilerin öğrenmesini ilerletmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin teknolojik araçları, öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışma ile matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla uzman görüşleri doğrultusunda 24 maddeden oluşan 5 li Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Çalışma araştırmacının matematik ve geometri derslerini bir yıl boyunca grafik tablet kullanarak yürüttüğü 8 sınıf üzerinde uygulanmıştır. Uygulama sonunda toplam 150 öğrenciden elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Her maddeden elde edilen ortalamalar yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin matematik ve geometri derslerini zenginleştirmede grafik tablet kullanımına yönelik pozitif düşüncelere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar sözcükler: Teknoloji Kullanımı, Grafik Tablet, Tutum Ölçeği, Matematik Eğitimi. GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim dünyasının her alanını olduğu gibi matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını da derinden etkilemektedir (Ersoy, 2003). Öğretim yöntemleri ve ders araç ve gereçleri, çağın ve toplumun gereksinimlerine göre yeniden ele alınmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişme sayesinde eğitim öğretim süreçlerinde kullanılabilecek araç gereçlere her gün yenileri eklenmektedir. Teknolojinin matematik sınıflarında kullanımı üzerine yapılan araştırmalar; elektronik tabloların (Işıksal ve Askar, 2005); dinamik geometri yazılımlarının (Olkun S., Altun, A., Smith, G., 2005); bilgisayar cebir sistemlerinin (Sinclair, 2004) öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular matematik öğretim ve öğreniminde bilgisayar kullanımını destekler niteliktedir. Matematik dersi içeriğinin ve teknolojinin öğrencilerin eğlenceli matematik keşifleri yapmalarına olanak sağlayacak şekilde bütünleştirilmesinin daha etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir (Olkun ve diğ., 2005). Geometri çizim programı aktivitelerinin yapılmasının öğrencilerin geometrik detayları fark etmelerine, ilişkileri keşfetmelerine ve geometrik uygulamayla ilgili akıl yürütme becerileri geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır (Sinclair, 2004). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler, öğrencilerin derse olan ilgisini artırmakta, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Bilgisayar ve teknoloji aracılığı ile soyut olan içeriğin somutlaştırılıp, görsel ve işitsel hale getirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bilgisayarlar, ilköğretimin birinci kademesinde matematik dersi için somut, ikinci kademesinde ise soyut kavramlar arasındaki ilişkileri anlatmada kullanılabilir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem ve cetvel gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayarlarla daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2006). Matematik öğretiminde teknolojiden yararlanmak matematik derslerine karşı duyulan endişe ve korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları geliştirme açılarından önemli görülmektedir (Peker, 1985). Heddens ve Speer e (1997) göre, gelişen teknoloji matematikle ilgili öğretim ve öğrenme süreçlerini de değiştirmeye başlamıştır. Artık öğretmenlerin teknolojik araçları, öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerektiği kabul edilmektedir. Yeni teknolojilerin matematik eğitiminde kullanılmasının matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme, ilgiyi arttırma, matematik derslerine karşı duyulan endişe ve *1 Doktora Öğrencisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KTÜ. Mat. Öğretmeni MEB. 2 Doç.Dr., Ortaöğretim Matematik Eğitimi. Karadeniz Teknik Üniversitesi

2 korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları geliştirme açılarından önemli görülmektedir (Peker, 1985). Birçok araştırmada (Baki ve Güveli, 2008; Işıksal ve Aşkar, 2005; Lin, 2008; Mistretta, 2005; NCTM, 2000; Olkun, Altun ve Smith, 2005) matematik öğretiminde bilgisayarın kullanılmasının önemli rol oynadığı, öğrencilerin motivasyonunu ve matematik başarılarını etkilediği rapor edilmiştir. Matematik eğitimiyle ilgili araştırma sonuçları da dikkate alınarak yapılan öğretim programları (MEB, 2005a, 2005b, 2005c; NCTM, 2000) matematik derslerinde bilgisayar ve teknolojinin kullanılmasının önemini vurgulamış ve derslerde teknolojinin ve bilgisayarın kullanılmasını tavsiye etmiştir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem ve cetvel gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayarlarla daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2006). Matematiğin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde teknoloji önemli bir rol oynamakta, öğretilen matematiği etkilemekte ve öğrencilerin öğrenmesini ilerletmektedir (NCTM, 2000). Alışılagelen matematik sınıf ortamı tahta, tebeşir ve silgiden oluşan bir ortamdır. Ancak teknoloji sınıflarının devreye girmesiyle bu ortamlar farklılaşmıştır. Bazen bilgisayar laboratuarları ve internet kullanılabilirken bazen bir bilgisayar ve projeksiyon cihazı ilave edilerek akıllı tahta veya grafik tabletler kullanılarak dersin islenişi zenginleşebilmektedir. Öğretmen merkezli klasik bir sınıf ortamında anlatım zaman dilimlerine bölünmüştür. Öğretmen konuyu anlatmakta sonra yazmakta ve öğrenciler not tutmaktadır. Bu durum zaman kaybına neden olmaktadır. Teknolojik ortamda anlatım hızlı bir şekilde desteklenebilir. Jinich e (1986) göre, teknoloji destekli matematik öğretiminde en önemli faktör yazılımdır. Birçok program yeterli pedagojik desteği almadığından öğrenciyi ekran karşısında pasif hale getirmektedir. Bilgisayarların ses, grafik ve görüntü özellikleri kullanılarak öğrencinin dikkati çekilmeli ve içerik farklı öğrenme stillerine, çok sayıda duyu organına hitap edebilmelidir. Bilgisayarların matematik eğitiminde kullanılmaya başlamasıyla matematik öğretiminde değişimler olacağı, yeni boyutlar oluşacağı şeklinde düşünceler ortaya atılmıştır (Baki, 2006). Bilgisayarın sunduğu kolaylıklar ve görsellikler kullanılarak öğrencilerin matematiği keşfetmeleri ve ders içinde not tutma şekillerinin değişeceği düşünülmüştür. Ancak bu düşüncelerin birçoğunun henüz gerçekleşmediği görülmektedir. Yapılan çalışmalar, bilgisayarlı eğitim adına öğretmenlere verilen eğitimin, bilgisayarın nasıl kullanılacağı ile sınırlı kaldığı, bilgisayarın eğitimde nasıl kullanılacağını içermediğini ortaya koymuştur (Cox, M., Preston, C., Cox, K., 1999). Bilgisayarların matematik dersindeki kullanımlarına ilişkin yapılan araştırmalarda alıştırmauygulama yaptırılması ve eğitim temelli oyunların oynatılması en çok göze çarpan uygulama alanlarıdır. Öğretmenler bilgisayar teknolojilerini sınıfta/okulda kullanırken bütün etkinlik türleri arasında en az simülasyon veya deney yapma, en çok ise internet üzerinden haber takibi, yazı veya rapor yazma ve e-posta yoluyla haberleşme etkinliğini kullanmaktadır (Gür B. S., Özoğlu M., Başer T., 2010). Yani bilgisayarın doğrudan eğitime dönük ve daha yaratıcı yönlerini pek kullanmamaktadırlar. Öğretmenler teknik donanım ve destek eksikliği, ulusal sınavlar, müfredatı yetiştirme telaşı, derslerinde kullanabilecekleri materyal eksikliği nedeniyle bilgisayarları kullanmama eğilimindedir (Çağıltay vd., 2001; Waite, 2004; Gür vd., 2010). Farklı yaklaşımlar kullanarak, matematik derslerinin sunumunda daha çeşitli eğitim araç ve gereçlerine ihtiyaç hissedilmektedir. Yeni teknolojilerin, eski öğretim yaklaşımlarını sürdürmek amacına yönlenmemesi ve öğretmenlerin teknolojiyi ciddi anlamda dersleriyle bütünleştirebilmeleri için, bugünkü okul sistemi, ders saatleri ve öğretmenlerin mesleklerine hazırlanış biçimlerinde değişikliğe gerek vardır (Cuban, Kirkpatrick ve Peck, 2001). Öğrencilerin belirlenen kazanımlara ulaşmaları için teknolojinin öğretimde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı önemli bir soru olarak durmaktadır (NCTM, 2000). Matematik dersleri geleneksel olarak karatahtada işlenmektedir. Son yıllarda karatahtalar sıklıkla yerini projeksiyonlu sınıflara bırakmaktadır. Projeksiyon ve bilgisayar ortamında kullanılabilecek ders araçlarından biri de grafik tabletlerdir. Grafik Tablet genelde bir imaj programı vasıtasıyla el ile yapılan çizimleri direkt bilgisayara aktarmayı sağlayan bir cihazdır. Çizim kalemi ve üzerine çizilebilecek düz bir zeminden oluşur. Yapılan çizim bilgisayar ekranında görüntülenir. Çeşitli boyutlarda grafik tabletler mevcuttur. Grafik tabletin boyutunun büyük olması daha iyi olması demek değildir. Kol hareketini minimize etmek için kullanıcılar daha küçük

3 boyuttaki grafik tabletleri tercih etmektedirler. Tabletler genellikle USB bağlantı ile bilgisayara bağlıdırlar ve bilgisayardan güç alırlar. Şekil 1 de grafik tablet kullanımında gerekli donanımlar görülmektedir. Şekil 1. Bilgisayar, grafik tablet ve projeksiyon Grafik tabletler projeksiyon ve bilgisayar yardımıyla derslerin aynen tahtada anlatıyormuş gibi etkili bir şekilde anlatılmasına imkan tanır. Öğretenin yüzünün öğrencilere dönük olması öğretmenin öğrencileri daha iyi gözlemlenmesini sağlar. Konu ile ilgili ses, video, dinamik yazılımlar, resim veya pdf dosyalarına geçiş imkanı dersin daha etkili işlenmesine katkı sağlar. Öğretmen çizilmesi zor ve zaman alıcı şekil veya sorular üzerinde kolayca açıklamalar yapıp, anında geri bildirim alabilmektedir. Bu uygulama için öğretenin konu ile ilgili hazırlıklarının bilgisayarda olması gerekir. Bu şekildeki çalışmanın en önemli ve güzel tarafı ise ders akış sırasının hiçbir şekilde bozulmamasıdır. Anlatılmak istenen konu belli bir düzende anlatılabilmektedir. Öğretmen gerekli olması durumunda önceki açıklamalara geri dönebilme şansına her zaman sahip olabilmektedir. Ayrıca işlemler yansı üzerinde değil, grafik tablet üzerinde yapıldığı için hem öğretmen hem de öğrenci açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretmenin tahtaya bağımlılığı ortadan kalkmakta, öğretmen ders sunumunu yaparken tahtada değil öğrencilerin arasında bulunabilmektedir. Öğretmen tahtanın görülmesinde engel teşkil etmemektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında iletişim hiç kopmadan daha aktif bir öğretim ortamı sağlanmaktadır. Aynı zamanda seslerle birlikte kayıt yapabilme özelliğinden dolayı, kaydedilen ders, dersin sonunda öğrencilere verilebilmekte, internet üzerinden yayınlanabilmekte, dersin tekrarı ve hatırlanması mümkün olabilmektedir. Profesyonel dizayn ve sanat çalışmaları (photoshop, illustrator, flash, painter, dijital imza tanıma ve doğrulama, dökümanlara imza ekleme, el yazısı tanıma, el yazısı ile e-posta gönderme, word dosyaları üzerinde yuvarlak içine alma, altını çizme, karalama vb. her türlü değişiklik, pdf dosyalarına yazı yazma, powerpoint yazılımı ile sunum hazırlama, her türlü doküman üzerinde değişiklik yapıp, ekran görüntüsünü e-posta olarak gönderebilme, kalem ve simgeler ile bilgisayar yönetimi, dijital beyaz tahta sunumları, internet ten eğitim kablosuz fare ve dijital kalem ile kusursuz imleç yönetimi grafik tabletlerin uygulama alanlarından bazılarıdır. Bu araştırma ile matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanılan bir ortaöğretim kurumundaki öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM Bu araştırma tarama türünden bir araştırmadır. Tarama modellerinde geçmişte veya halen var olan bir durumun var olan şekliyle betimlenmesi amaçlanmakta ve araştırmaya konu olan birey yada nesne, kendi koşulları içerisine ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmaktadır (Karasar,2008).

4 Çalışma Grubu Bu çalışma Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinde bir Anadolu lisesinde uygulanmıştır. Araştırmacı matematik ve geometri derslerinde bir yıl boyunca 8 sınıfta grafik tablet kullanmıştır. Uygulamanın yapıldığı sınıflardan öğrenim gören toplam 150 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile ayrıntılar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Çalışma Grubu Sınıf Kız Erkek Toplam Yüzde %34, % %25, %100 Veri Toplama Araçları Bu çalışmada grafik tablet kullanımı ile ilgili sorulardan oluşan 24 sorudan anket geliştirilmiştir. Anket sorularının hazırlamasında derslerinde grafik tablet kullanan öğretmenlerin görüşleri ve uzman görüşü dikkate alınmıştır. Anket formundaki soruların 18 i olumlu, 6 sı olumsuzdur. Ölçeğin başında ölçeğin uygulanma amacının belirtildiği yönergeye yer verilmiştir. Ölçek 5 li Likert tipindedir. Ölçekteki maddeler Tamamen katılıyorum -5, Kısmen Katılıyorum -4, Kararsızım -3, Kısmen Katılmıyorum -2, Hiç katılmıyorum -1 şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra çalışmanın uygulanmasına geçilmiştir. Veri Analizi Anketle elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Her madde için ağırlıklı ortalamalar elde edilmiştir. değer için aralık hesaplanması için (5 1)/5= formülü kullanılmış ve 0.80 değeri bulunmuştur. Buna göre araştırma amacı doğrultusunda verilen bulgularda hesaplanan ortalama değerler, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kesinlikle katıldıklarını, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere katıldıkları, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kararsız kaldıkları, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere katılmadıkları, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kesinlikle katılmadıkları, şeklinde ifade edilmiştir. BULGULAR Öğrencilere uygulanan anket soruları gruplandırılarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanıldığında öğrencilerin anlamaya yönelik görüşleri, teknik avantajlara yönelik görüşleri, derslerin grafik tabletle işlenmesine yönelik görüşleri, öğrencilerin grafik tablet kullanması ile ilgili görüşleri, motivasyona ilişkin görüşleri ve öğretmenin ders planlaması ile ilgili görüşleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

5 Tablo 2. Anlamaya Yönelik Görüşler Grafik tablet kullanılarak işlenen matematik ve geometri derslerini daha fazla öğreniyorum. Grafik tablet kullanarak işlediğimiz matematik ve geometri derslerinde anlamak daha kolaylaşıyor. Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanılması dersteki başarımı etkilemiyor. 3,72 3,74 2,42 Tablo 2 de derslerde grafik tablet kullanıldığında, öğrencilerin anlamaya yönelik görüşleri ile ilgili bulgular görülmektedir. Tablo 2 ye göre öğrenciler daha kolay ve fazla öğrendiği düşüncesine katıldığını ve grafik tablet kullanılmasının dersteki başarımı etkilemiyor düşüncesine de katılmadığını göstermektedir. Tablo 3. Geleneksel Ortama Göre Avantajlar Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri derslerinde şekiller ve grafikler daha kolay çizilip anlaşılıyor. Grafik tablet kullanımı ile görsel ve işitsel materyaller konuyu daha iyi anlamamı sağlıyor. Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri dersinde bir konuyu daha fazla ve değişik kaynaktan öğrenme imkânı buluyorum Grafik tablet ile işlenen dersten sonra ya da derslere girilemediği zamanlarda ertesi gün etkinlikleri bellek yardımıyla öğretmenden alabilme imkanı var. Grafik tablet ile ders işlenirken öğretmenin tahtayı kapatma veya önde oturan öğrenciden dolayı tahtayı görememe gibi sıkıntılar yaşanmıyor. 4,34 3,90 3,88 3,90 3,99 Grafik tablet kullanımı, matematik ve geometri derslerinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Teknolojik olarak grafik tablet kullanmanın kendilerine sağladığı avantajları Tablo 3 de belirtilen ifadeler üzerinden değerlendiren öğrenciler tüm ifadelerde yüksek bir oranda kesinlikle katıldıklarını veya katıldıklarını belirtmişlerdir. Derslerde grafik tablet kullanımının çizimleri daha anlaşılır yapması, öğrencilere konuyu daha görsel veya işitsel olarak aktarmayı sağlaması, çoklu ortam özellikleri gibi avantajları sayesinde, sunumlarda kaynak çeşitliliği oluşturması konusunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiği görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilere zaman kazandırdığı, görsellikle anlaşılırlığı arttırdığı, farklı materyaller ile öğrenmeyi sağladığı, dersin etkili ve verimli işlendiği, konuların tekrarlarını kolaylaştırdığı ve teknolojik altyapısı yardımıyla derslerin kolaylıkla kaydedilip saklanabildiği konusunda grafik tablet kullanmanın oldukça avantajlı olduğunu düşündükleri söylenebilir.

6 Tablo 4. Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşler 2 Grafik tabletin kullanıldığı matematik ve geometri derslerini tercih ederim. 3,69 22 Bana göre normal tahta ile grafik tablet arasında çok büyük bir fark yok. 2,12 19 Grafik tablette ile ders işlerken öğretmenin yazısını okuyamıyorum. 1,93 14 Keşke tüm derslerde grafik tablet kullanılsa. 3, Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki eğitim öğretim yıllarında da matematik ve geometri derslerinde de grafik tablet kullanılmasını isterim. 2,06 3,58 Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanmanın ders ortamına etkilerinin değerlendirildiği anket ifadeleri Tablo 4 de verilmektedir. Buna göre genel olarak öğrencilerin derslerde grafik tabletin bir ders aracı olarak kullanılmasını desteklediği söylenebilir. Tablo 5. Grafik Tablet Kullanımı ile İlgili Tutumlar 8 Sınıfın önüne çıkıp grafik tableti kullanmayı seviyorum. 3,47 23 Grafik tableti kullanmak bana zor geliyor 2,47 24 Benim çalışmamın ya da ödevimin tüm sınıfa grafik tablet ile gösterilmesi beni rahatsız ediyor. 1,78 Öğrencilerin sınıfta grafik tablet kullanmakla ilgili becerileri ve tutumlarını sorgulayan ifadelerde yine büyük çoğunluğun bu konuda bir sıkıntı yaşamadığı görülmektedir. Tablo 5 de bu doğrultudaki tutumları değerlendiren ve 24. ifadelere verilen yanıtlar, sınıf önünde grafik tablet kullanma konusunda öğrencilerin görüşlerini bize yansıtmaktadır. Grafik tablet kullanımı ile ilgili ifadelere bazı öğrencilerin fikrim yok veya katılmıyorum seçeneklerini tercih ettiği görülmüştür. Derslerin işlenmesi sırasında çözüm veya etkinlik için tahtaya kalkan öğrenciler grafik tablet kullanması için zorlanmamış, az da olsa bazı öğrenciler tahtayı kullanmayı tercih etmiştir. Bu öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenciler yazılarının kötü olduğunu ve düzgün yazamadıklarını ifade etmişlerdir.

7 Tablo 6. Motivasyon ile İlgili Görüşler 7 Grafik tablet ile ders anlatıldığında derse daha fazla konsantre oluyorum. 3, Öğretmenimiz grafik tablet kullandığında matematik ve geometri dersine daha fazla katılıyorum. Grafik tablet matematik ve geometri öğrenmeyi daha zevkli ve ilginç hale getiriyor. getiriyor. Grafik tablet kullanılırken dikkatimi daha kolayca toplayabiliyor ve daha uzun süre koruyabiliyorum. Grafik tablet kullanımı matematik ve geometri dersine karşı motivasyonumu arttırıyor. 3,41 3,89 3,41 3,51 Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanmanın öğrenci motivasyonuna etkilerinin değerlendirildiği anket ifadeleri Tablo 6 da verilmektedir. Buna göre öğrenciler, daha fazla konsantre olma, derse daha çok katılma, dersin daha zevkli ve ilginç hale gelmesi, dikkatini daha çabuk toplayabilme ve motivasyonu arttırmada grafik tablet kullanmanın oldukça faydalı olduğu konusunda olumlu bir düşünceye sahiptir. Tablo 7. Dersin Akışına Yönelik Görüşler 6 13 Grafik tablet kullanımı ile matematik ve geometri dersleri daha planlı ve organize hale geliyor. Grafik tablet zaman kazandırıyor ve matematik ve geometri dersinin daha hızlı ilerlemesini Kesinlikle sağlıyor. Katılıyorum, Katılıyorum, Fikrim yok, 3,78 4,20 Grafik tablet kullanılacak derslerde öğretmenin derste yapacağı etkinlikleri ve soracağı soruları varsa ilişkilendirmeleri önceden hazırlaması ve belli bir sıra ile öğrencilere sunması gerekmektedir. Dolayısıyla hazırlık aşaması dersin daha planlı ve akıcı işlenmesine imkan tanımaktadır. Öğrencilerden elde edilen bulguları bunu destekler niteliktedir. SONUÇ VE ÖNERILER Teknolojinin hızla gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaması sonucu yaşadığımız çağda eğitim alanında teknoloji kullanımı artık bir zaruret haline gelmiştir. Özellikle matematik ve geometri, ilgilendiği alanlar ve kapsamı açısından bilgisayar destekli öğretimin sunduğu fırsatlarından yararlanmaya en müsait eğitim dallarından birisidir. Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımını değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada, grafik tabletin sınırlı ders sürelerinde konuların çok daha hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesine olanak sağladığı, öğretmenlerin iyi bir sunum için zamanı ve işlenecek konuları daha organize bir şekilde yönlendirebildiği söylenebilir. Kayıt etme özelliği sayesinde öğrenilenlerin hızlıca özetlenebilmesi, taşınabilir belleklerle başka bilgisayarlara da kolaylıkla taşınabilmesi öğrenci ve öğretmenlere sağladığı diğer kolaylıklardır. Matematik ve geometri dersleri açısından

8 öğretmenlerin karşılaştıkları en büyük problem öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının yetersiz olmasıdır. Ancak fotoğraf, video, power point sunumları, pdf dosyaları üzerinde grafik tablet sayesinde işlem yapabilme özelliği öğrencilerin derse karşı ilgilerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum öğretmenin sınıf kontrolünü kolaylaştırmasının yanında farklı zeka alanlarına kolaylıkla ulaşabilmesini de sağlamaktadır. Öğretmenin öğrencilere sırtını dönerek değil öğrencilerle göz teması kurarak sunum yapmasını ve tahtayı görememe gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Grafik tablet kullanılırken öğretmenin aktarıcıdan çok rehber ve düzenleyici olduğu unutmamalıdırlar. Grafik tablet sadece yazı yazma aracı olarak değil, öğrenciyi derse motive edecek yaklaşımları desteklemede araç olarak kullanılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde matematik ve geometri eğitimi üzerine yapılan çalışmalar bu ülkelerde okulların birçok sınıfında ya da bazı sınıflarında grafik tabletlerin ders aracı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Teknolojik gelişmelere oldukça hızlı uyum sağlayan ülkemizde eğitim alanında bu teknolojiden faydalanılması üzerinde özellikle internet sitelerinde uzaktan eğitim ve video dersler şeklinde kullanımı görülmektedir. Ancak okullarda bu ders aracının kullanımının yetersiz olduğu söylenebilir. Sonuç olarak eğitimin her seviyesinde öğretmenler öğrencilerin ilgisini çekmek için teknolojiyi kullanma yollarını araştırmalıdır. Öğrencilerin farklı öğrenme yapılarına yani görsel, işitsel ve duygusal yapılarına hitap etmek adına ortaya çıkan ürünler iyi değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. Bu çalışmada grafik tabletin bir ders aracı olarak matematik ve geometri derslerindeki potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Grafik tabletin ders kitapları ile birlikte derslerde öğrenme ortamını zenginleştirmede sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Bu çalışmada ortaya konan öğrenme ortamı, teknolojiyi sınıflara entegre etmek, dersleri daha organize hale getirmek, dinamik yazılımları öğrenme sürecine aktif olarak katmak, öğrenmeyi zevkli, ilginç ve hızlı hale getirmek isteyen öğretmenler tarafından kullanılabilir. Son yıllarda ülkemizde eğitim alanında yapılan çalışmalar teknolojik donanımların sınıflara girmesi yönündedir. Öğretmenlerin de bu doğrultuda eğitim teknolojilerini takip etmesi, sürekli gelişen ve değişen ders araç ve gereçlerini kullanması, etkilerinin diğer öğretmenlerle ve araştırmacılarla paylaşılması faydalı eğitim öğretim kalitesinin artması açısından yararlı olacaktır.

9 KAYNAKLAR Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi. Baki, A. ve Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers & Education, 51, Çağıltay K, Çakıroğlu, J., Çağıltay N. & Çakıroğlu E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Hacettepe Eğitim Dergisi, 21 (1) Cox, M., Preston, C., Cox, K. (1999). What Factors Support or Prevent Teachers from Using ICT in their Classrooms? Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton. Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), Cambridge, MA: Harvard University Press. Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1 Gelişmeler, Politikalar, Stratejiler İlköğretim Online Dergisi, 2(1), Gür S. B., Özoğlu M., Başer T. (2010). Okullarda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Ve Karşılaşılan Sorunlar, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s Heddens, J,W.; Speer, R.W. (1997). Today s Mathematics, (9.Edition), New Jersey: Merrill an Imprint of Prentice-Hall., 336. Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2005) The Effect Of Spreadsheet and Dynamic Geometry Software On The Achievement And Self-Efficacy Of 7 th-grade Students, Educational Research. 47 (3), Jinich, E. (1986). The Use Of Computers in Teaching Mathematics, EURIT 86, NewYork: Pergamon Press, 181. Karasar, N. ( 2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (18.Baskı), Ankara: Nobel Yayınları Lin, C. Y. (2008). Preservice teachers' beliefs about using technology in the mathematics classroom. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), MEB, (2005a). İlköğretim okulu matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. MEB, (2005b). İlköğretim okulu matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. MEB, (2005c). Lise matematik dersi (9-12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. Mistretta, R. M. (2005). Integrating technology into the mathematics classroom: the role of teacher preparation programs. The Mathematics Educator, 15(1), National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics, Reston, VA: Author. Olkun, S., Altun, A. And Smith, G.(2005) Computers and 2D Geometric Learning of Turkish Fourth And Fifth Graders, British Journal Of Educational Technology, 36(2), Peker, Ö. (1985). Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretiminin Sorunları, Matematik Öğretimi ve Sorunları, Ankara : TED Yayınları, 52. Sinclair M.(2004) Working With Accurate Representations: The Case Of Pre-Constructed Dynamic Geometry Sketches. Journal Of Computers in Mathematics And Science Taching. 23(2), Waite, S. (2004). Tools for the job: A report of two surveys of information and communications technology training and use for literacy in primary schools in the West of England. Journal of Computer Assisted Learning, 20 (1),

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.3 No.1 (2012), 66-79 Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Timur KOPARAN 1 Özet Bu çalışma ile matematik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık.

Müh. Salim İMAMOĞLU. Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. Müh. Salim İMAMOĞLU Çalışmalarımıza Başlarken dayanak noktası olarak aşağıdaki başlıklardan ilham aldık. A-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin madde 26 sı der ki : "Herkesin eğitim hakkı vardır. Eğitim

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMI (The Using of Active Board at Secondary School Geography Lessons)

ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMI (The Using of Active Board at Secondary School Geography Lessons) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 409-427 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERSLERİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMI (The Using of

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi 1007 Lise Öğrencilerinin Matematik Öğrenimi Sürecinde Eğitim Teknolojilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Kemal Özgen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir, kemal.ozgen@deu.edu.tr

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Web Temelli Öğretim Yönetim Sistemleri ve İçerik Yönetim Sistemlerinin Bilginin Yönetilmesi ve Sunumu Açısından Değerlendirilmesi R. Orçun Madran & Yasemin Gülbahar BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 28.12.2007 Madran

Detaylı

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1

Öğretim Uygulaması. Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı ile Tamsayılar Konusunun Öğretimi 1 Elementary Education Online, 13(1), ou:17-26, 2014. İlköğretim Online, 13(1), tp:17-26, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Öğretim Uygulaması Dört Kefeli Cebir Terazisi Somut Materyali Yardımı

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE KULLANIMINA YÖNELİK ALIŞKANLIKLAR ve BEKLENTİLER: BETİMLEYİCİ BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Doç. Dr. Soner YILDIRIM, İsmahan ARSLAN, Ali GÖK, Gizem GÜREL,

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin

Intel Eğitim Çözümleri. En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri En İleri Teknolojilerle, Dijital Eğitimde Yeni Bir Döneme Geçin Intel Eğitim Çözümleri Gelişmiş Öğrenci ve Öğretmen Sınıf Yönetim Yazılımı GELIŞMIŞ ÖĞRENCI VE ÖĞRETMEN ETKILEŞIMI

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Bilgisayar Destekli Eğitim Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE), öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasıdır BDE, eğitimde bilgisayar kullanımı

Detaylı

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+

E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ E-LEARNING IN USE PROJESİ ÖĞRETMEN ANKET SORULARI 1-Cinsiyetiniz A-Erkek B-Kadın 2-Yaşınız A-19-24 B- 25-29 C-30-34 D-35-39 E-40-49 F- 50-54 G-55-59 H-60+ 3-Kaç yıldır öğretmenlik yapıyorsunuz? A-0-2 yıl

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI

KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI KİMYA ÖĞRETMENLERİNİN PROFESYONEL GELİŞİM SÜREÇLERİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİME BAKIŞ AÇILARI Seher TEKİN, Alipaşa AYAS Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğt. Fak., OFMAE Bölümü, TRABZON ÖZET: Her alandaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir.

BÖLÜM 1 GİRİŞ. Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. BÖLÜM 1 GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, kısaltmalar ve tanımlardan bahsedilmektedir. 1.1.Problem Durumu İlkokul eğitim-öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturmakta ve kişinin geleceğinin

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi

DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) AKTS. Yerel Kredi DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Temel Bilgi ve İletişim BEB650 Güz / 0 2 0 1 2 Teknolojileri Kullanımı Bahar

Detaylı

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter

First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter İLKOKUL YAYINLARI First Step Serisi Step Series Star Series Story Time For Kids Vocabulary Exercises Resimli Sözlüklü Defter 2 7 8 10 11 11 First Step Series İlkokul İngilizce Hello! Blue FIRST STEP 1

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİLGİSAYAR-II Konu Kodu Konu/Alt Konu Adı VİZE FİNAL 01 MS PUBLISHER 0101 Programın genel yapısıyla ilgili temel elemanları tanır. 0102 Programın genel yapısıyla

Detaylı

Muhammet Demirbilek, PhD

Muhammet Demirbilek, PhD Muhammet Demirbilek, PhD İlk olarak 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March tarafından San Diego State Üniversitesi nde Eğitim Teknolojileri Bölümü nde geliştirilmiştir. Bernie DODGE Webquest Öğrencilerin

Detaylı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı

Eğitimde Teknoloji Kullanımı Eğitimde Teknoloji Kullanımı Durum Tespiti Uluslararası standartlar MEB in öğretmen yeterlikleri Günümüz öğrenenleri Sınıf ortamı Durum Tespiti: MEB Öğretmen Yeterlikleri 2006 yılında oluşturulan Öğretmenlik

Detaylı

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

FEN BİLİMİ EĞİTİMİNDE NANO TEKNOLOJİ UYGULAMALARI Öğretmenin; Okulu: Branşı: Öğretmenlik Deneyimi: yıl 1. Fen eğitiminde hangi konuların öğrencilerin ilgisini daha çok çektiğini düşünüyorsunuz? (örneğin; geleneksel konular veya temel konular, küresel

Detaylı

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarım III GRT301 Güz 2 4 0 4 10 Ön Koşul Ders(ler)i GRT202 Dersin Dili

Detaylı

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DynEd İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Serdar ÖZER - DynEd İl Koordinator Yardımcısı (537) 011 8404 Sedef TEKİN - DynEd

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARININ DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARILARINA ETKİSİ

DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARININ DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARILARINA ETKİSİ DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARININ DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDA SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAŞARILARINA ETKİSİ EFFECT OF DYNAMIC GEOMETRY SOFTWARE ON PRE-SERVICE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ACHIEVEMENT OF TRANSFORMATION

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır

ANA SAYFA Websitemizden Nasıl Faydalanabilirsiniz? video örnek olay veri bankasıdır ANA SAYFA Proje konumuz, teknolojinin eğitime özellikle matematik eğitimine entegre edilmesidir. Teknoloji, teknoloji kullanımı, matematik, matematik öğretimi ve bu disiplinlerin birbiriyle entegrasyonunu

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Araş. Gör. 793 TÜRKİYE DEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARININ TEKNOLOJİK ALTYAPI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UÇANER, Burçin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım II (GRT 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım II GRT 208 Bahar 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400204 Teorik : 1 Pratik : 2 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid kararsızım 5 25,0 25,0 30,0 katılıyorum 9 45,0 45,0 75,0 tamamen katılıyorum

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 8.9.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik Yıl

Detaylı

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Nüfus Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid Valid katılmıyorum 1 5,0 5,0 5,0 kararsızım 3 15,0 15,0 20,0 katılıyorum 12 60,0 60,0 80,0 Derste

Detaylı

Ömer Faruk ÇETİN * Erdoğan ULUDAĞ ** Mustafa AKIN *

Ömer Faruk ÇETİN * Erdoğan ULUDAĞ ** Mustafa AKIN * 159 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLE ALMANYA NIN BAVYERA EYALETİ AUSBURG ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİNİN OKUL UYGULAMALARI ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Detaylı

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI

EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI EĞĠTĠMDE BĠLGĠSAYAR UYGULAMALARI 1 Bilgisayar Elemanları SAKLAMA (disk, disket, CD..) GİRİŞ ÜNİTESİ (fare, klavye, tarayıcı, Barkod, dokunmatik ekran, optik okuyucu vb.) RAM (geçici) MERKEZİ İŞLEM ÜNİTESİ

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati)

TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) TEKNOLOJİ (haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 18 ders saati) GİRİŞ Sekizinci sınıf teknoloji dersi önceden kazanılmış bilgilerin devamı ve bu seviye için öngörülmüş gerekli bilgi ve becerilerin (cisimlerin

Detaylı

Elektronik Cevap Sistemi

Elektronik Cevap Sistemi Coğrafi Veri Modelleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Elektronik Cevap Sistemi Anadolu Üniversitesi Yunusemre Yerleşkesi ETGB Anadolu Teknoloji Parkı No : 213 ESKİŞEHİR Telefon : (0 222) 249 07 50 Faks

Detaylı