MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ"

Transkript

1 MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDE GRAFİK TABLET KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Timur KOPARAN 1* Bülent GÜVEN 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi ÖZ: Alışılagelen matematik ve geometri sınıf ortamı tahta, tebeşir ve silgiden oluşan bir ortamdır. Ancak günümüzde bu ortamlar oldukça farklılaşmıştır. Matematiğin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde teknoloji önemli bir rol oynamakta, öğretilen matematiği etkilemekte ve öğrencilerin öğrenmesini ilerletmektedir. Bu yüzden öğretmenlerin teknolojik araçları, öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerekmektedir. Bu çalışma ile matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla uzman görüşleri doğrultusunda 24 maddeden oluşan 5 li Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Çalışma araştırmacının matematik ve geometri derslerini bir yıl boyunca grafik tablet kullanarak yürüttüğü 8 sınıf üzerinde uygulanmıştır. Uygulama sonunda toplam 150 öğrenciden elde edilen veriler SPSS 15.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Her maddeden elde edilen ortalamalar yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğrencilerin matematik ve geometri derslerini zenginleştirmede grafik tablet kullanımına yönelik pozitif düşüncelere sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar sözcükler: Teknoloji Kullanımı, Grafik Tablet, Tutum Ölçeği, Matematik Eğitimi. GİRİŞ Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim dünyasının her alanını olduğu gibi matematik öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını da derinden etkilemektedir (Ersoy, 2003). Öğretim yöntemleri ve ders araç ve gereçleri, çağın ve toplumun gereksinimlerine göre yeniden ele alınmaktadır. Teknolojideki hızlı gelişme sayesinde eğitim öğretim süreçlerinde kullanılabilecek araç gereçlere her gün yenileri eklenmektedir. Teknolojinin matematik sınıflarında kullanımı üzerine yapılan araştırmalar; elektronik tabloların (Işıksal ve Askar, 2005); dinamik geometri yazılımlarının (Olkun S., Altun, A., Smith, G., 2005); bilgisayar cebir sistemlerinin (Sinclair, 2004) öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular matematik öğretim ve öğreniminde bilgisayar kullanımını destekler niteliktedir. Matematik dersi içeriğinin ve teknolojinin öğrencilerin eğlenceli matematik keşifleri yapmalarına olanak sağlayacak şekilde bütünleştirilmesinin daha etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir (Olkun ve diğ., 2005). Geometri çizim programı aktivitelerinin yapılmasının öğrencilerin geometrik detayları fark etmelerine, ilişkileri keşfetmelerine ve geometrik uygulamayla ilgili akıl yürütme becerileri geliştirmelerine katkıda bulunmaktadır (Sinclair, 2004). Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler, öğrencilerin derse olan ilgisini artırmakta, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını arttırmaktadır. Bilgisayar ve teknoloji aracılığı ile soyut olan içeriğin somutlaştırılıp, görsel ve işitsel hale getirilerek eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bilgisayarlar, ilköğretimin birinci kademesinde matematik dersi için somut, ikinci kademesinde ise soyut kavramlar arasındaki ilişkileri anlatmada kullanılabilir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem ve cetvel gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayarlarla daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2006). Matematik öğretiminde teknolojiden yararlanmak matematik derslerine karşı duyulan endişe ve korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları geliştirme açılarından önemli görülmektedir (Peker, 1985). Heddens ve Speer e (1997) göre, gelişen teknoloji matematikle ilgili öğretim ve öğrenme süreçlerini de değiştirmeye başlamıştır. Artık öğretmenlerin teknolojik araçları, öğrencilerin ilgilerini artırmak ve matematiği anlamalarını kolaylaştırmak için kullanmaları gerektiği kabul edilmektedir. Yeni teknolojilerin matematik eğitiminde kullanılmasının matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme, ilgiyi arttırma, matematik derslerine karşı duyulan endişe ve *1 Doktora Öğrencisi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KTÜ. Mat. Öğretmeni MEB. 2 Doç.Dr., Ortaöğretim Matematik Eğitimi. Karadeniz Teknik Üniversitesi

2 korkuyu azaltma ve daha da önemlisi analitik ve kritik düşünme gibi etkili düşünme alışkanlıkları geliştirme açılarından önemli görülmektedir (Peker, 1985). Birçok araştırmada (Baki ve Güveli, 2008; Işıksal ve Aşkar, 2005; Lin, 2008; Mistretta, 2005; NCTM, 2000; Olkun, Altun ve Smith, 2005) matematik öğretiminde bilgisayarın kullanılmasının önemli rol oynadığı, öğrencilerin motivasyonunu ve matematik başarılarını etkilediği rapor edilmiştir. Matematik eğitimiyle ilgili araştırma sonuçları da dikkate alınarak yapılan öğretim programları (MEB, 2005a, 2005b, 2005c; NCTM, 2000) matematik derslerinde bilgisayar ve teknolojinin kullanılmasının önemini vurgulamış ve derslerde teknolojinin ve bilgisayarın kullanılmasını tavsiye etmiştir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem ve cetvel gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayarlarla daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2006). Matematiğin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde teknoloji önemli bir rol oynamakta, öğretilen matematiği etkilemekte ve öğrencilerin öğrenmesini ilerletmektedir (NCTM, 2000). Alışılagelen matematik sınıf ortamı tahta, tebeşir ve silgiden oluşan bir ortamdır. Ancak teknoloji sınıflarının devreye girmesiyle bu ortamlar farklılaşmıştır. Bazen bilgisayar laboratuarları ve internet kullanılabilirken bazen bir bilgisayar ve projeksiyon cihazı ilave edilerek akıllı tahta veya grafik tabletler kullanılarak dersin islenişi zenginleşebilmektedir. Öğretmen merkezli klasik bir sınıf ortamında anlatım zaman dilimlerine bölünmüştür. Öğretmen konuyu anlatmakta sonra yazmakta ve öğrenciler not tutmaktadır. Bu durum zaman kaybına neden olmaktadır. Teknolojik ortamda anlatım hızlı bir şekilde desteklenebilir. Jinich e (1986) göre, teknoloji destekli matematik öğretiminde en önemli faktör yazılımdır. Birçok program yeterli pedagojik desteği almadığından öğrenciyi ekran karşısında pasif hale getirmektedir. Bilgisayarların ses, grafik ve görüntü özellikleri kullanılarak öğrencinin dikkati çekilmeli ve içerik farklı öğrenme stillerine, çok sayıda duyu organına hitap edebilmelidir. Bilgisayarların matematik eğitiminde kullanılmaya başlamasıyla matematik öğretiminde değişimler olacağı, yeni boyutlar oluşacağı şeklinde düşünceler ortaya atılmıştır (Baki, 2006). Bilgisayarın sunduğu kolaylıklar ve görsellikler kullanılarak öğrencilerin matematiği keşfetmeleri ve ders içinde not tutma şekillerinin değişeceği düşünülmüştür. Ancak bu düşüncelerin birçoğunun henüz gerçekleşmediği görülmektedir. Yapılan çalışmalar, bilgisayarlı eğitim adına öğretmenlere verilen eğitimin, bilgisayarın nasıl kullanılacağı ile sınırlı kaldığı, bilgisayarın eğitimde nasıl kullanılacağını içermediğini ortaya koymuştur (Cox, M., Preston, C., Cox, K., 1999). Bilgisayarların matematik dersindeki kullanımlarına ilişkin yapılan araştırmalarda alıştırmauygulama yaptırılması ve eğitim temelli oyunların oynatılması en çok göze çarpan uygulama alanlarıdır. Öğretmenler bilgisayar teknolojilerini sınıfta/okulda kullanırken bütün etkinlik türleri arasında en az simülasyon veya deney yapma, en çok ise internet üzerinden haber takibi, yazı veya rapor yazma ve e-posta yoluyla haberleşme etkinliğini kullanmaktadır (Gür B. S., Özoğlu M., Başer T., 2010). Yani bilgisayarın doğrudan eğitime dönük ve daha yaratıcı yönlerini pek kullanmamaktadırlar. Öğretmenler teknik donanım ve destek eksikliği, ulusal sınavlar, müfredatı yetiştirme telaşı, derslerinde kullanabilecekleri materyal eksikliği nedeniyle bilgisayarları kullanmama eğilimindedir (Çağıltay vd., 2001; Waite, 2004; Gür vd., 2010). Farklı yaklaşımlar kullanarak, matematik derslerinin sunumunda daha çeşitli eğitim araç ve gereçlerine ihtiyaç hissedilmektedir. Yeni teknolojilerin, eski öğretim yaklaşımlarını sürdürmek amacına yönlenmemesi ve öğretmenlerin teknolojiyi ciddi anlamda dersleriyle bütünleştirebilmeleri için, bugünkü okul sistemi, ders saatleri ve öğretmenlerin mesleklerine hazırlanış biçimlerinde değişikliğe gerek vardır (Cuban, Kirkpatrick ve Peck, 2001). Öğrencilerin belirlenen kazanımlara ulaşmaları için teknolojinin öğretimde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı önemli bir soru olarak durmaktadır (NCTM, 2000). Matematik dersleri geleneksel olarak karatahtada işlenmektedir. Son yıllarda karatahtalar sıklıkla yerini projeksiyonlu sınıflara bırakmaktadır. Projeksiyon ve bilgisayar ortamında kullanılabilecek ders araçlarından biri de grafik tabletlerdir. Grafik Tablet genelde bir imaj programı vasıtasıyla el ile yapılan çizimleri direkt bilgisayara aktarmayı sağlayan bir cihazdır. Çizim kalemi ve üzerine çizilebilecek düz bir zeminden oluşur. Yapılan çizim bilgisayar ekranında görüntülenir. Çeşitli boyutlarda grafik tabletler mevcuttur. Grafik tabletin boyutunun büyük olması daha iyi olması demek değildir. Kol hareketini minimize etmek için kullanıcılar daha küçük

3 boyuttaki grafik tabletleri tercih etmektedirler. Tabletler genellikle USB bağlantı ile bilgisayara bağlıdırlar ve bilgisayardan güç alırlar. Şekil 1 de grafik tablet kullanımında gerekli donanımlar görülmektedir. Şekil 1. Bilgisayar, grafik tablet ve projeksiyon Grafik tabletler projeksiyon ve bilgisayar yardımıyla derslerin aynen tahtada anlatıyormuş gibi etkili bir şekilde anlatılmasına imkan tanır. Öğretenin yüzünün öğrencilere dönük olması öğretmenin öğrencileri daha iyi gözlemlenmesini sağlar. Konu ile ilgili ses, video, dinamik yazılımlar, resim veya pdf dosyalarına geçiş imkanı dersin daha etkili işlenmesine katkı sağlar. Öğretmen çizilmesi zor ve zaman alıcı şekil veya sorular üzerinde kolayca açıklamalar yapıp, anında geri bildirim alabilmektedir. Bu uygulama için öğretenin konu ile ilgili hazırlıklarının bilgisayarda olması gerekir. Bu şekildeki çalışmanın en önemli ve güzel tarafı ise ders akış sırasının hiçbir şekilde bozulmamasıdır. Anlatılmak istenen konu belli bir düzende anlatılabilmektedir. Öğretmen gerekli olması durumunda önceki açıklamalara geri dönebilme şansına her zaman sahip olabilmektedir. Ayrıca işlemler yansı üzerinde değil, grafik tablet üzerinde yapıldığı için hem öğretmen hem de öğrenci açısından kolaylıklar sağlamaktadır. Öğretmenin tahtaya bağımlılığı ortadan kalkmakta, öğretmen ders sunumunu yaparken tahtada değil öğrencilerin arasında bulunabilmektedir. Öğretmen tahtanın görülmesinde engel teşkil etmemektedir. Öğretmen ve öğrenci arasında iletişim hiç kopmadan daha aktif bir öğretim ortamı sağlanmaktadır. Aynı zamanda seslerle birlikte kayıt yapabilme özelliğinden dolayı, kaydedilen ders, dersin sonunda öğrencilere verilebilmekte, internet üzerinden yayınlanabilmekte, dersin tekrarı ve hatırlanması mümkün olabilmektedir. Profesyonel dizayn ve sanat çalışmaları (photoshop, illustrator, flash, painter, dijital imza tanıma ve doğrulama, dökümanlara imza ekleme, el yazısı tanıma, el yazısı ile e-posta gönderme, word dosyaları üzerinde yuvarlak içine alma, altını çizme, karalama vb. her türlü değişiklik, pdf dosyalarına yazı yazma, powerpoint yazılımı ile sunum hazırlama, her türlü doküman üzerinde değişiklik yapıp, ekran görüntüsünü e-posta olarak gönderebilme, kalem ve simgeler ile bilgisayar yönetimi, dijital beyaz tahta sunumları, internet ten eğitim kablosuz fare ve dijital kalem ile kusursuz imleç yönetimi grafik tabletlerin uygulama alanlarından bazılarıdır. Bu araştırma ile matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanılan bir ortaöğretim kurumundaki öğrenci görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM Bu araştırma tarama türünden bir araştırmadır. Tarama modellerinde geçmişte veya halen var olan bir durumun var olan şekliyle betimlenmesi amaçlanmakta ve araştırmaya konu olan birey yada nesne, kendi koşulları içerisine ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılmaktadır (Karasar,2008).

4 Çalışma Grubu Bu çalışma Eğitim Öğretim yılında Trabzon ilinde bir Anadolu lisesinde uygulanmıştır. Araştırmacı matematik ve geometri derslerinde bir yıl boyunca 8 sınıfta grafik tablet kullanmıştır. Uygulamanın yapıldığı sınıflardan öğrenim gören toplam 150 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma grubu ile ayrıntılar Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Çalışma Grubu Sınıf Kız Erkek Toplam Yüzde %34, % %25, %100 Veri Toplama Araçları Bu çalışmada grafik tablet kullanımı ile ilgili sorulardan oluşan 24 sorudan anket geliştirilmiştir. Anket sorularının hazırlamasında derslerinde grafik tablet kullanan öğretmenlerin görüşleri ve uzman görüşü dikkate alınmıştır. Anket formundaki soruların 18 i olumlu, 6 sı olumsuzdur. Ölçeğin başında ölçeğin uygulanma amacının belirtildiği yönergeye yer verilmiştir. Ölçek 5 li Likert tipindedir. Ölçekteki maddeler Tamamen katılıyorum -5, Kısmen Katılıyorum -4, Kararsızım -3, Kısmen Katılmıyorum -2, Hiç katılmıyorum -1 şeklinde derecelendirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra çalışmanın uygulanmasına geçilmiştir. Veri Analizi Anketle elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıştır. Her madde için ağırlıklı ortalamalar elde edilmiştir. değer için aralık hesaplanması için (5 1)/5= formülü kullanılmış ve 0.80 değeri bulunmuştur. Buna göre araştırma amacı doğrultusunda verilen bulgularda hesaplanan ortalama değerler, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kesinlikle katıldıklarını, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere katıldıkları, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kararsız kaldıkları, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere katılmadıkları, arasında ise ankette ifade edilen görüşlere kesinlikle katılmadıkları, şeklinde ifade edilmiştir. BULGULAR Öğrencilere uygulanan anket soruları gruplandırılarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanıldığında öğrencilerin anlamaya yönelik görüşleri, teknik avantajlara yönelik görüşleri, derslerin grafik tabletle işlenmesine yönelik görüşleri, öğrencilerin grafik tablet kullanması ile ilgili görüşleri, motivasyona ilişkin görüşleri ve öğretmenin ders planlaması ile ilgili görüşleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.

5 Tablo 2. Anlamaya Yönelik Görüşler Grafik tablet kullanılarak işlenen matematik ve geometri derslerini daha fazla öğreniyorum. Grafik tablet kullanarak işlediğimiz matematik ve geometri derslerinde anlamak daha kolaylaşıyor. Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanılması dersteki başarımı etkilemiyor. 3,72 3,74 2,42 Tablo 2 de derslerde grafik tablet kullanıldığında, öğrencilerin anlamaya yönelik görüşleri ile ilgili bulgular görülmektedir. Tablo 2 ye göre öğrenciler daha kolay ve fazla öğrendiği düşüncesine katıldığını ve grafik tablet kullanılmasının dersteki başarımı etkilemiyor düşüncesine de katılmadığını göstermektedir. Tablo 3. Geleneksel Ortama Göre Avantajlar Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri derslerinde şekiller ve grafikler daha kolay çizilip anlaşılıyor. Grafik tablet kullanımı ile görsel ve işitsel materyaller konuyu daha iyi anlamamı sağlıyor. Grafik tablet sayesinde matematik ve geometri dersinde bir konuyu daha fazla ve değişik kaynaktan öğrenme imkânı buluyorum Grafik tablet ile işlenen dersten sonra ya da derslere girilemediği zamanlarda ertesi gün etkinlikleri bellek yardımıyla öğretmenden alabilme imkanı var. Grafik tablet ile ders işlenirken öğretmenin tahtayı kapatma veya önde oturan öğrenciden dolayı tahtayı görememe gibi sıkıntılar yaşanmıyor. 4,34 3,90 3,88 3,90 3,99 Grafik tablet kullanımı, matematik ve geometri derslerinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Teknolojik olarak grafik tablet kullanmanın kendilerine sağladığı avantajları Tablo 3 de belirtilen ifadeler üzerinden değerlendiren öğrenciler tüm ifadelerde yüksek bir oranda kesinlikle katıldıklarını veya katıldıklarını belirtmişlerdir. Derslerde grafik tablet kullanımının çizimleri daha anlaşılır yapması, öğrencilere konuyu daha görsel veya işitsel olarak aktarmayı sağlaması, çoklu ortam özellikleri gibi avantajları sayesinde, sunumlarda kaynak çeşitliliği oluşturması konusunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun olumlu görüş bildirdiği görülmektedir. Bu bağlamda öğrencilere zaman kazandırdığı, görsellikle anlaşılırlığı arttırdığı, farklı materyaller ile öğrenmeyi sağladığı, dersin etkili ve verimli işlendiği, konuların tekrarlarını kolaylaştırdığı ve teknolojik altyapısı yardımıyla derslerin kolaylıkla kaydedilip saklanabildiği konusunda grafik tablet kullanmanın oldukça avantajlı olduğunu düşündükleri söylenebilir.

6 Tablo 4. Öğrenme Ortamına Yönelik Görüşler 2 Grafik tabletin kullanıldığı matematik ve geometri derslerini tercih ederim. 3,69 22 Bana göre normal tahta ile grafik tablet arasında çok büyük bir fark yok. 2,12 19 Grafik tablette ile ders işlerken öğretmenin yazısını okuyamıyorum. 1,93 14 Keşke tüm derslerde grafik tablet kullanılsa. 3, Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki eğitim öğretim yıllarında da matematik ve geometri derslerinde de grafik tablet kullanılmasını isterim. 2,06 3,58 Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanmanın ders ortamına etkilerinin değerlendirildiği anket ifadeleri Tablo 4 de verilmektedir. Buna göre genel olarak öğrencilerin derslerde grafik tabletin bir ders aracı olarak kullanılmasını desteklediği söylenebilir. Tablo 5. Grafik Tablet Kullanımı ile İlgili Tutumlar 8 Sınıfın önüne çıkıp grafik tableti kullanmayı seviyorum. 3,47 23 Grafik tableti kullanmak bana zor geliyor 2,47 24 Benim çalışmamın ya da ödevimin tüm sınıfa grafik tablet ile gösterilmesi beni rahatsız ediyor. 1,78 Öğrencilerin sınıfta grafik tablet kullanmakla ilgili becerileri ve tutumlarını sorgulayan ifadelerde yine büyük çoğunluğun bu konuda bir sıkıntı yaşamadığı görülmektedir. Tablo 5 de bu doğrultudaki tutumları değerlendiren ve 24. ifadelere verilen yanıtlar, sınıf önünde grafik tablet kullanma konusunda öğrencilerin görüşlerini bize yansıtmaktadır. Grafik tablet kullanımı ile ilgili ifadelere bazı öğrencilerin fikrim yok veya katılmıyorum seçeneklerini tercih ettiği görülmüştür. Derslerin işlenmesi sırasında çözüm veya etkinlik için tahtaya kalkan öğrenciler grafik tablet kullanması için zorlanmamış, az da olsa bazı öğrenciler tahtayı kullanmayı tercih etmiştir. Bu öğrencilerle yapılan görüşmelerde öğrenciler yazılarının kötü olduğunu ve düzgün yazamadıklarını ifade etmişlerdir.

7 Tablo 6. Motivasyon ile İlgili Görüşler 7 Grafik tablet ile ders anlatıldığında derse daha fazla konsantre oluyorum. 3, Öğretmenimiz grafik tablet kullandığında matematik ve geometri dersine daha fazla katılıyorum. Grafik tablet matematik ve geometri öğrenmeyi daha zevkli ve ilginç hale getiriyor. getiriyor. Grafik tablet kullanılırken dikkatimi daha kolayca toplayabiliyor ve daha uzun süre koruyabiliyorum. Grafik tablet kullanımı matematik ve geometri dersine karşı motivasyonumu arttırıyor. 3,41 3,89 3,41 3,51 Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanmanın öğrenci motivasyonuna etkilerinin değerlendirildiği anket ifadeleri Tablo 6 da verilmektedir. Buna göre öğrenciler, daha fazla konsantre olma, derse daha çok katılma, dersin daha zevkli ve ilginç hale gelmesi, dikkatini daha çabuk toplayabilme ve motivasyonu arttırmada grafik tablet kullanmanın oldukça faydalı olduğu konusunda olumlu bir düşünceye sahiptir. Tablo 7. Dersin Akışına Yönelik Görüşler 6 13 Grafik tablet kullanımı ile matematik ve geometri dersleri daha planlı ve organize hale geliyor. Grafik tablet zaman kazandırıyor ve matematik ve geometri dersinin daha hızlı ilerlemesini Kesinlikle sağlıyor. Katılıyorum, Katılıyorum, Fikrim yok, 3,78 4,20 Grafik tablet kullanılacak derslerde öğretmenin derste yapacağı etkinlikleri ve soracağı soruları varsa ilişkilendirmeleri önceden hazırlaması ve belli bir sıra ile öğrencilere sunması gerekmektedir. Dolayısıyla hazırlık aşaması dersin daha planlı ve akıcı işlenmesine imkan tanımaktadır. Öğrencilerden elde edilen bulguları bunu destekler niteliktedir. SONUÇ VE ÖNERILER Teknolojinin hızla gelişmesi, yaygınlaşması ve ucuzlaması sonucu yaşadığımız çağda eğitim alanında teknoloji kullanımı artık bir zaruret haline gelmiştir. Özellikle matematik ve geometri, ilgilendiği alanlar ve kapsamı açısından bilgisayar destekli öğretimin sunduğu fırsatlarından yararlanmaya en müsait eğitim dallarından birisidir. Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımını değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada, grafik tabletin sınırlı ders sürelerinde konuların çok daha hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesine olanak sağladığı, öğretmenlerin iyi bir sunum için zamanı ve işlenecek konuları daha organize bir şekilde yönlendirebildiği söylenebilir. Kayıt etme özelliği sayesinde öğrenilenlerin hızlıca özetlenebilmesi, taşınabilir belleklerle başka bilgisayarlara da kolaylıkla taşınabilmesi öğrenci ve öğretmenlere sağladığı diğer kolaylıklardır. Matematik ve geometri dersleri açısından

8 öğretmenlerin karşılaştıkları en büyük problem öğrencilerin derse olan ilgi ve motivasyonlarının yetersiz olmasıdır. Ancak fotoğraf, video, power point sunumları, pdf dosyaları üzerinde grafik tablet sayesinde işlem yapabilme özelliği öğrencilerin derse karşı ilgilerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu durum öğretmenin sınıf kontrolünü kolaylaştırmasının yanında farklı zeka alanlarına kolaylıkla ulaşabilmesini de sağlamaktadır. Öğretmenin öğrencilere sırtını dönerek değil öğrencilerle göz teması kurarak sunum yapmasını ve tahtayı görememe gibi sorunların ortadan kalkmasını sağlar. Grafik tablet kullanılırken öğretmenin aktarıcıdan çok rehber ve düzenleyici olduğu unutmamalıdırlar. Grafik tablet sadece yazı yazma aracı olarak değil, öğrenciyi derse motive edecek yaklaşımları desteklemede araç olarak kullanılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde matematik ve geometri eğitimi üzerine yapılan çalışmalar bu ülkelerde okulların birçok sınıfında ya da bazı sınıflarında grafik tabletlerin ders aracı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Teknolojik gelişmelere oldukça hızlı uyum sağlayan ülkemizde eğitim alanında bu teknolojiden faydalanılması üzerinde özellikle internet sitelerinde uzaktan eğitim ve video dersler şeklinde kullanımı görülmektedir. Ancak okullarda bu ders aracının kullanımının yetersiz olduğu söylenebilir. Sonuç olarak eğitimin her seviyesinde öğretmenler öğrencilerin ilgisini çekmek için teknolojiyi kullanma yollarını araştırmalıdır. Öğrencilerin farklı öğrenme yapılarına yani görsel, işitsel ve duygusal yapılarına hitap etmek adına ortaya çıkan ürünler iyi değerlendirilmeli ve kullanılmalıdır. Bu çalışmada grafik tabletin bir ders aracı olarak matematik ve geometri derslerindeki potansiyeli ortaya konulmaya çalışılmıştır. Grafik tabletin ders kitapları ile birlikte derslerde öğrenme ortamını zenginleştirmede sağlıklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Bu çalışmada ortaya konan öğrenme ortamı, teknolojiyi sınıflara entegre etmek, dersleri daha organize hale getirmek, dinamik yazılımları öğrenme sürecine aktif olarak katmak, öğrenmeyi zevkli, ilginç ve hızlı hale getirmek isteyen öğretmenler tarafından kullanılabilir. Son yıllarda ülkemizde eğitim alanında yapılan çalışmalar teknolojik donanımların sınıflara girmesi yönündedir. Öğretmenlerin de bu doğrultuda eğitim teknolojilerini takip etmesi, sürekli gelişen ve değişen ders araç ve gereçlerini kullanması, etkilerinin diğer öğretmenlerle ve araştırmacılarla paylaşılması faydalı eğitim öğretim kalitesinin artması açısından yararlı olacaktır.

9 KAYNAKLAR Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Trabzon: Derya Kitabevi. Baki, A. ve Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers & Education, 51, Çağıltay K, Çakıroğlu, J., Çağıltay N. & Çakıroğlu E. (2001). Öğretimde bilgisayar kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri, Hacettepe Eğitim Dergisi, 21 (1) Cox, M., Preston, C., Cox, K. (1999). What Factors Support or Prevent Teachers from Using ICT in their Classrooms? Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Sussex at Brighton. Cuban, L., Kirkpatrick, H. & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. American Educational Research Journal, 38(4), Cambridge, MA: Harvard University Press. Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Eğitimi-1 Gelişmeler, Politikalar, Stratejiler İlköğretim Online Dergisi, 2(1), Gür S. B., Özoğlu M., Başer T. (2010). Okullarda Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Ve Karşılaşılan Sorunlar, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010, s Heddens, J,W.; Speer, R.W. (1997). Today s Mathematics, (9.Edition), New Jersey: Merrill an Imprint of Prentice-Hall., 336. Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2005) The Effect Of Spreadsheet and Dynamic Geometry Software On The Achievement And Self-Efficacy Of 7 th-grade Students, Educational Research. 47 (3), Jinich, E. (1986). The Use Of Computers in Teaching Mathematics, EURIT 86, NewYork: Pergamon Press, 181. Karasar, N. ( 2008). Bilimsel Araştırma Yöntemi (18.Baskı), Ankara: Nobel Yayınları Lin, C. Y. (2008). Preservice teachers' beliefs about using technology in the mathematics classroom. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), MEB, (2005a). İlköğretim okulu matematik dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. MEB, (2005b). İlköğretim okulu matematik dersi (6-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB- Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. MEB, (2005c). Lise matematik dersi (9-12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. Mistretta, R. M. (2005). Integrating technology into the mathematics classroom: the role of teacher preparation programs. The Mathematics Educator, 15(1), National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics, Reston, VA: Author. Olkun, S., Altun, A. And Smith, G.(2005) Computers and 2D Geometric Learning of Turkish Fourth And Fifth Graders, British Journal Of Educational Technology, 36(2), Peker, Ö. (1985). Ortaöğretim Kurumlarında Matematik Öğretiminin Sorunları, Matematik Öğretimi ve Sorunları, Ankara : TED Yayınları, 52. Sinclair M.(2004) Working With Accurate Representations: The Case Of Pre-Constructed Dynamic Geometry Sketches. Journal Of Computers in Mathematics And Science Taching. 23(2), Waite, S. (2004). Tools for the job: A report of two surveys of information and communications technology training and use for literacy in primary schools in the West of England. Journal of Computer Assisted Learning, 20 (1),

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.3 No.1 (2012), 66-79 Matematik ve Geometri Derslerinde Grafik Tablet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği Timur KOPARAN 1 Özet Bu çalışma ile matematik

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ

POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 2, Ağustos 2009 Sayfa 155-168 POWERPOINT ĠLE YAPILAN DERS SUNUMLARININ ETKĠLĠLĠĞĠ Yücel GELĠġLĠ 1 ÖZET Öğretim ortamlarının öğretim

Detaylı

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 439-455 AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Seyat POLAT MEB Sınıf Öğretmeni Konya-Türkiye Ahmet ÖZCAN Bozok Üniversitesi Fen

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.6 No.1 (2015), 93-116 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1 Alattin

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT

THE EFFECT OF COMPUTER ANIMATIONS ON THE TEACHING OF THE LIGHT UNIT Muş Alparslan Üni versi tesi Fen Bilimleri Dergisi Muş Alparslan University Journal of Science ISSN:2147-7930 Cilt/Volume:1 Sayı/ Issue:2 Aralık/December: 2013 IŞIK ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR ANİMASYONLARININ

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ 373 YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİ İshak KOZİKOĞLU * Öz: Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretim elemanlarının bilgisayarın İngilizce öğretiminde

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik **

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri. Tülay Dargut * Gamze Çelik ** Dargut, T. ve Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEKTRONİK TABLO HAZIRLAMA DENEYİMLERİ VE ELEKTRONİK TABLOLARIN KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Murat PEKER Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA

İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİ KULLANARAK ÖĞRENCİ BAŞARISI VE ÖĞRENMENİN KALICILIĞINI ARTIRMA Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA GÜNDÜZ T.C. İSTANBUL, 2009 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI *

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE GÜNCEL HABER KAYNAKLARINI KULLANMA DURUMLARI * Tuncay CANBULAT ** ÖZET Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde güncel haber kaynaklarını

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views

Preparation of a Web-Based Teaching Material Designed for Science Education and Evaluation of This Material According to Teachers and Students Views Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Haziran 2011 Özel Sayı, Sayfa 175-202 Fen Eğitimine Yönelik Örnek Bir Web Tabanlı Öğretim Materyalinin Hazırlanması ve Bu Materyalin Öğretmen

Detaylı

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

ISSN : 1308-7274 fatihaydin@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0298 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Fatih Aydın Series : 1C Karabuk

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 835-848 ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hafize KESER Ankara Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI

TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK ÇALIŞMASI - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 855-870, ANKARA-TURKEY TÜRKÇE DERSİNDE TABLET PC PİLOT UYGULAMASI YLA ÖĞRETİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN TUTUMLARINI

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ.

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYARI VE İNTERNETİ KULLANMA ALANLARI VE NEDENLERİ Servet BATMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Rıfat EFE

Detaylı

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ

EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 27, 1 16 EDEBİYAT ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL ARAÇ KULLANIMI: KISA ÖYKÜ ÖRNEĞİ VISUAL MATERIALS IN THE TEACHING OF LITERATURE: A SHORT STORY APPLICATION

Detaylı