Acil Durumda İlk Aranacaklar: Gamze KAHRİMAN : ( ) Naim YORGANCILAR : ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Durumda İlk Aranacaklar: Gamze KAHRİMAN : ( 0 332 ) 223 17 17. Naim YORGANCILAR : ( 0 332 ) 223 17 80"

Transkript

1 Acil Durumda İlk Aranacaklar: Gamze KAHRİMAN : ( ) Naim YORGANCILAR : ( ) Nt: Mesai Saatleri İçerisinde İlgililere Ulaşılabilir. 1

2 2

3 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen lay. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kntrl dıģı yanmasıdır. DEPREM : Fay üzerinde biriken biçim değiģtirme enerjisinin aniden bģalması snucu meydana gelen yer değiģtirme hareketleridir. SIZINTI DÖKÜLME: Ġnsan sağlığına ve çevreye dğrudan veya dlaylı bir Ģekilde zarar verebilecek lan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek bģalmasıdır. ĠLK YARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiģ lan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kiģiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere lay yerinde yapılan tıbbi lmayan geçici müdahaledir. SABOTAJ: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaģtırma tesislerinin, her türlü ulaģtırma ve haberleģme sistem ve araçlarının, milli eknmiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleģtiren özel sektör fabrika, tesis iģyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dıģı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet Ģekline denir. 2. ACĠL DURUM EKĠPLERĠ Acil durum ekipleri arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekiplerinden luģturulmuģtur. Bu ekipler en az 1 (bir) kiģiden luģmalıdır. ĠĢletmede meydana gelebilecek acil durum laylarına müdahale edecek ekipler yukarıda belirtilen özellikleri taģımak Ģartıyla, aģağıdaki tablda belirtildiği gibi luģturulacaktır. 3

4 ACĠL DURUM EKĠPLERĠ LĠSTESĠ 1. YANGINLA MÜCADELE EKĠBĠ Adı ve Syadı Ekip Telefn Elemanları Ekip BaĢkanı Üye Ekipteki Görevi Ġtfaiye gelene kadar Yangının söndürülmesine yardımcı lmak, kurtarılacak insan varsa kurtarmak amacıyla ekibi yönlendirmek. Acil bir durumda, ekip baģkanının talimatları dğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak, yangın mahalline giden elektriğin kesilmesini sağlamak 2. ARAMA EKĠBĠ Adı ve Syadı Telefn Ekip Elemanları Ekip BaĢkanı Üye Ekipteki Görevi Acil durumda kiģilerin tplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik lup lmadığını tespit etmek. Eksikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak Ġtfaiye ve Sağlık ekiplerine, acil durum hakkında bilgi vermek, ekip baģkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak 3. KURTAMA EKĠBĠ / ĠLKYARDIM EKĠBĠ Adı ve Syadı Ekip Telefn Elemanları Ekip BaĢkanı Ekipteki Görevi Acil durumda kurtarma ekibini krdine etmek, mahsur kalanlara ulaģılacak ylları belirleyerek ekipleri yönlendirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak Üye Acil bir durumda, ekip baģkanının talimatları dğrultusunda kurtarma çalıģmalarına katılmak 4. TAHLĠYE EKĠBĠ Adı ve Syadı Telefn Ekip Elemanları Ekip BaĢkanı Ekipteki Görevi Acil bir durumda (yangın, deprem vb.) ilk müdahaleyi yapmak üzere görevli lan söndürme ekibini yönlendirme, içeride kalmıģ kiģilerin tahliyesini sağlamak. Üye Acil bir durumda, ekip baģkanının talimatları dğrultusunda tahliye çalıģmalarına katılmak 4

5 2.1. Acil Durum Ekiplerinin Görevleri Yangınla Mücadele Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi larak görevli lan kiģiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler. Arama Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde arama ekibi larak görevli lan kiģiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kiģileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede yerlerinin tespiti, rtamdan uzaklaģtırma için kurtarma ekibini bilgilendirmekle görevlidir. Kurtarma Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi larak görevli lan kiģiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kiģileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede rtamdan uzaklaģtırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana taģımakla görevlidir. Tahliye Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde tahliye ekibi larak görevli lan persnel; yaralıları en yakın hastanelere ulaģtırmakla görevlidir Acil Durumda Yapılacak ĠĢler Yangın esnasında yapılması gerekenler Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi nde belirtilmiģtir. Gerek duyulduğu taktirde diğer acil durum layları için de talimat ve/veya yönergeler luģturulabilecektir Acil Durum Planları Acil durumlarda persnelin yapması gerekenler iģ kazası, sızıntı-dökülme, deprem, yangın, sabtaj ve ilk yardım acil durum planlarında belirtilmiģtir. Tüm çalıģanlar bu planlara uymakla yükümlüdür 2.4. Kayıt Ve Teçhizatın Krunması Yangın sırasında krunması ve kurtarılması gereken evrak ve eģyalar yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilmiģtir. 3. ACĠL DURUMLARDA KURULUġ ĠÇĠ VE DIġI MAKAMLARLA ĠLETĠġĠM Acil durumlarda gerekli labilecek, acil durum telefn listesinde belirtilmiģ telefn numaraları, herkesin ulaģabileceği yerlere asılmalı ve sürekli güncelliği sağlanmalıdır. Acil durum ekipleri aralarındaki grup içi iletiģimi telefn dıģında ekip amirlerinde bulunan telsizlerle de sağlayacaklardır. 5

6 4. ACĠL DURUM TEÇHĠZATI Acil durumlarda kullanılmak üzere yangın söndürücü cihaz ve ilkyardım malzemelerini içeren ecza dlabı bulunmalıdır. 5. TATBĠKATLAR ĠĢletmemizde acil durumlarla ilgili tatbikatlar altı ayda bir yapılmaktadır. Tatbikata katılanlar, tatbikat katılım listesinde belirtilmelidir. Her tatbikat snrası tatbikat tutanakları dldurularak iģ güvenliği birimi (müh.), srumlu kiģilere ve insan kaynakları birimine ulaģtırılmalıdır. 6. EĞĠTĠM Acil durum müdahale ekiplerine görevleri ile ilgili sertifikalı eğitim verdirilmelidir. Ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerin, hangi tür yangına karģı kullanılması gerektiğinde öğretilmelidir. En az 6 ayda bir tatbikatlar yaptırılarak bu eğitim yenilenmelidir. Ġlk yardım ve kurtarma elemanlarına yaralanma veya hastalanma hallerinde en yakın sağlık kuruluģuna götürülünceye kadar hayat kurtarmak için nelerin yapılması gerektiği hususunda Ġlk Yardım Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı ndan izinli kuruluģlar tarafından eğitim aldırılmalıdır. Nt: tarih ve sayılı ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik md.12/1-f gereğince: AĢağıdaki unsurları içeren iģyerini veya iģyerinin bölümlerini gösteren krki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil lmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) Ġlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) KaçıĢ ylları, tplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalıģanların ve varsa yedeklerinin adı, syadı, unvanı, srumluluk alanı ve iletiģim bilgileri. 5) Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele knularında iģyeri dıģındaki kuruluģların irtibat numaraları. Eklenmelidir. 6. EKLER EK-1: Yangın Talimatı & Yangın Acil Eylem Planı EK-2: Deprem Talimatı & Depreme KarĢı acil Eylem Planı EK-3: Sabtaj Talimatı & Sabtaj Olaylarına KarĢı acil Eylem Planı EK-4: Sızıntı ve Dökülmelere KarĢı Acil Eylem Planı EK-5: Patlamalardan Krunma Acil Eylem Planı EK-6: Elektrik Çarpmaları Acil Eylem Planı EK-7: Kaza ve Sağlık Olayları Acil Eylem Planı EK-8: Yanık Olayları Acil Eylem Planı EK-9: Elektrik Yanıkları Acil Eylem Planı EK-10: Travma Olayları Acil Eylem Planı EK-11: Zehirlenme Olayları Acil Eylem Planı EK-1: Yangın Talimatı & Yangın Acil Eylem Planı 6

7 YANGIN TALĠMATI 7. TEORĠK BĠLGĠLER 7.1. YANGIN Maddenin, ısı ve ksijenle birleģmesi snucu luģan kimyasal laya Yanma denir. Yanma layının luģabilmesi için yanıcı madde, ısı ve ksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu laya "Yangın Üçgeni" adı verilir. Yararlanmak amacı ile yakılan ateģ dıģında luģan ve denetlenemeyen yanma layına YANGIN denir YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI Yangının türü yanmakta lan maddeye göre değiģir. Bu nedenle yangınları beģ sınıfta tplayabiliriz. Yangın ÇeĢitleri A B C D E Cinsi Katı Sıvı Gaz Metal Elektrik Yanıcı Madde Söndürme Yöntemi Kullanılan Söndürücü Kağıt, Odun, AhĢap, KumaĢ, Pamuk vb. Sğutma, Yanmayı Engelleme Su, ABC tzlu ve köpüklü söndürücü, Bya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Engelleme, Bğma, Sğutma ABC ve BC tzlu, haln gazlı, CO 2 ve köpüklü söndürücü Dğalgaz, Metan. LPG, Prpan, Asetilen vb. Engelleme ABC ve BC tzlu, haln ve CO 2 gazlı söndürücü Magnezyum, Alüminyum, Sdyum vb. Sğutma, Bğma Sadece D tzlu söndürücü Elektrik Ġlk iģ elektriğin kesilmesi ABC ve B tzlu, haln gazlı söndürücü Genel larak, 1. Kuru tzlu yangın söndürücü her tür yangın için 2. Köpüklü yangın söndürücü katı ve sıvı yangınlar için 3. Sulu yangın söndürücü katı yangınlar için 4. Halkarbn tipi yangın söndürücüler elektrik ve elektrnik rtam yangınları için kullanılabilir YANGININ NEDENLERĠ Krunma önlemlerinin alınmaması En önemli nedendir. Yangın, elektrik kntağı, ısıtma sistemleri, Dğalgaz, LPG tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince krunmaya alınmamasından dğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik kģullara göre yapılması, LPG tüplerinin ve dğalgazın dğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma lacaktır Bilgisizlik Yangına karģı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin dğru kullanımını bilmemek, sba ve kalrifer sistemlerini yanlıģ yerleģtirmek, tavan arasına ve çatıya klay tutuģabilecek eģyalar kymak yangını davet eder. Yangının luģumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın layını öğrenelim. 7

8 Ġhmal Yangın knusunda bilgili lmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateģi söndürülmemiģ cak, fiģi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karģı daha dikkatli ve titiz lmamız gerekir Kazalar Ġstem dıģı layların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın knusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür laylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı lur Sıçrama Kntrl altındaki bir ateģin, ihmal veya bilgisizlik snucu yayılarak veyahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür Sabtaj Bazı insanlar, çeģitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı larak yangın çıkarırlar. Bu tür laylara karģı gerekli önlem alınmalıdır Dğa layları Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi snucu, yıldırım düģmesi ve benzeri dğa layları snucu yangınlar çıkabilir SÖNDÜRME PRENSĠPLERĠ Sğutarak Söndürme a. Su Ġle Sğutarak Söndürme: Sğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çk kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi bğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar. b. Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni lan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düģer ve yangın yavaģ yavaģ söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz. Havayı Kesme a. Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileģikler kullanarak yanan madde ile ksijenin kesilmesi layıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü luģturan kimyasal bileģikler kullanılmaktadır. b. Bğma: Yangının ksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması layıdır. Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanmakta lan maddelerin rtadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni luģamaz. Bu nedenle de yangın sönmüģ lur. 8

9 YANLIġ DOĞRU KULLANILMIġ SÖNDÜRÜCÜLERĠ YERĠNE ASMAYIN TEKRAR DOLUM ĠÇĠN ĠLGĠLĠLERE BĠLDĠRĠN. 9

10 SÖNDÜRME CĠHAZLARININ KULLANIMI Tetiğin üstündeki pimi çekiniz Hrtumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe snuna kadar basınız, Hrtumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine bģaltınız, YANGINA KARġI ALINACAK TEDBĠRLER Yangın kaçıģ yllarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız Kimyasallar Tüm kimyasallar gerektiği Ģekilde etiketlenmiģ ve kapalı kaplarda saklanmalıdır. Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir. Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda deplanmalıdır. Miktarı 50 lt yi aģan çözücüler (slventler) kimyasal dökülmelerine karģın döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal dlaplarda ve/veya özel larak hazırlanmıģ ya da amaca uygun larak yeniden düzenlenmiģ dalarda saklanmalıdır. Kimyasal deplarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanj lacaktır. Depların tüm elektrik sistemleri dep dıģında kntrl edilecektir. Dep içindeki kimyasallar uygun Ģekilde etiketlenip deplama Ģartlarına göre deplanacaktır. Dep içinde ve dıģında hem dlap ve raflarda hem de persnel için gerekli tpraklama tertibatı yapılacaktır. Deplarda sürekli larak temiz hava giriģi sağlanmalıdır. Kimyasallar ateģleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kimyasallar ile çalıģan persnel pamuklu iģ elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik elektrik biriktirebilir. 10

11 Yanıcı Gazlar Gaz bruları sağlam lmalı ve fazla ısınmasına yl açmayacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır. Kullanılmayan gaz tüpleri dıģarıda düģmeye karģı dayanıklı bir Ģekilde bekletilmelidir. Yanıcı gazlar kullanılırken çalıģma alanı terk edilmemelidir. Yanıcı gazlar ile çalıģılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri bulunmalıdır. ÇalıĢma rtamında uygun yerlere sigara içmek yasaktır ve dikkat ateģle yaklaģma levhaları asılmalıdır. Gazlar ile çalıģılan rtamda sürekli larak temiz hava giriģi sağlanmalıdır Elektrik Panları, UPS, Traf Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp bidnlarına atılır. Paratnerler ve tpraklama kablları periydik larak kntrl edilir. Uygun yerlere sigara içmek yasaktır ve dikkat ateģle yaklaģma levhaları asılır. Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO 2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme araçları faal larak kullanıma hazır bulundurulur. Otmatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleģtirilir Malzeme / Teçhizat Depları Depların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez. Çabuk parlayıcı ve sıcağa karģı malzemeler sık sık kntrl edilir. Deplardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dlu ve kullanıma hazır bulundurulur. Depların uygun ve görülebilecek yerlerine sigara içmek yasaktır levhaları knulur. Elektrik tesisatı, kabl bağlantıları, fiģ ve prizler her hafta bir plan ve kntrl listesine göre devamlı kntrl edilir, arızalı ve hasarlı lanlar değiģtirilir Açık Alanlar Çevredeki yabani tlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen tlar yakılmaz ve tesis dıģına çıkarılır. Yangın hidrantları vana ve lgarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur. Ġtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrantı için uygun bir yere yeterli uzunlukta hrtum bulundurulur. Anılan hrtumların güneģ ve yağıģtan krunması için kapalı bir kutuya alınması (kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak bir düzen içerisinde) sağlanır Elektrik Tesisatları Elektrik tesisatına, prje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz. Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panlarındaki sigrtalar muhafazalı ve tmatik lur. Elektrikle çalıģan cihazlardan, teknik dkümanına göre gerekli lanlar tpraklanır. Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kabl, priz, fiģ v.b. gibi elektrik malzemesi derhal yenilenir. Elektrik tesisatının periydik kntrl ve bakımları yetkili persnel tarafından yapılır. Çatılarda güvercin gübresi lup lmadığı, elektrik kabl kntrlü ve baca kntrlü yapılır. 11

12 YANGIN ESNASINDA YAPILACAK ĠġLEMLER Yangın esnasında önceden hazırlanmıģ lan Yangın Acil Durum Planına göre hareket edilecektir. Her ne lursa lsun ilk düģünce kendi can güvenliğini almak ve yakınında bulunan makine veya ekipmanın enerjisini keserek önceden belirlenmiģ ve iģyerinde duyurulmuģ lan acil çıkıģ yllarını kullanarak panik yapmadan Acil Durum Tplanma Nktası na gidilmesi lacaktır. 1. TelaĢlanmayınız. 2. Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını söndürünüz ve birim amiri ile Yangın Güvenliği Srumlusuna haber veriniz. 3. KullanmıĢ lduğun tüpü dldurulması için Yangın Güvenliği Srumlusuna bildiriniz. Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise; 4. Sesli larak etrafınızdakileri haberdar ediniz, 5. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise na basınız, 6. Güvenlik ve Santral Birimine haber veriniz 7. ÇalıĢmıĢ lduğunuz Makine-Ekipmanın enerjisini kesiniz, 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, 9. Ġlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız, 10. Yaralı yk ise acil çıkıģ güzergahını kullanarak tplanma bölgesine dğru güvenli bir Ģekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eģya var ise nu da yanında götür) 11. Bunları yaparken kendinizi ve baģkalarını tehlikeye atmayınız, 12. Tplanma bölgesine geldiğinizde amirine geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız, Bu arada ekipler ekip liderleri eģliğinde görev tanımları içerisinde lay yerine müdahale eder. Ġtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı knumuna geçerler. a. Pandan yangın yerini tespit ediniz, b. Telefn ve Telsiz vasıtasıyla yangının YERĠ, CĠNSĠ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında bilgi alınız, c. Yangın mahallinden aldığınız bilgiler dğrultusunda sırasıyla; 110 u ve srulularınızı arayarak Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz. d. Tüm tesisleri laydan telefn veya telsiz ile haberdar ediniz, e. Elektrik, Dğalgaz ve Kimyasal hatlarının kesilmesini sağlamak maksadıyla, Elektrik için; Dğalgaz için; Kimyasallar için; f. Su mtrunun açılması için Su Arıtma birimini haberdar ediniz. g. Yangın Güvenliği Srumlusuna haber veriniz. h. Yangının meydana geldiği bölümün yangın ekip liderini ve bölüm müdürünü haberdar ediniz. i. Ġtfaiyeye haber veriniz. (110) j. Gerekirse Ambulans Çağırınız (112) k. Plisi haberdar ediniz. (155) 12

13 KAYIT VE TEÇHĠZATIN KORUNMASI Yangın sırasında krunması ve kurtarılması gereken evrak ve eģyaların üzerlerine yangında ilk kurtarılacak iģareti knulacaktır. KIRMIZI ZEMĠN ÜZERĠNE SĠYAH Y: Yangında ilk önce kurtarılacak. Y TATBĠKATLAR Yangın tatbikatları iģyerinde belirlenecek lan plan senarylar dahilinde yapılacaktır. Yangın tatbikatları en az yılda bir gerçekleģtirilecektir. Tatbikata senary dahilinde tüm persnel katılacak ve gerçeği yansıtacak Ģekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar snrasında düzenlenecek raprlar ıģığında eksiklikler ve hatalı davranıģlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha baģarılı lunması beklenecektir EĞĠTĠM Yangına müdahalenin her safhasında karģılaģılabilecek knularla ilgili ihtiyaç duyulacak eğitim knularının belirlenmesi, krdinesi ve uygulanması ile en az yılda bir yapılacak lan yangın tatbikatlarının planlanması, icrası Hizmet Destek ġefi tarafından yürütülecektir YANGIN SONRASI YAPILACAK ĠġLEMLER Muhtemel yangın snrası teknik ve idari persnel bir araya gelerek detaylı bir incelemede bulunacak, yapılan inceleme snrası yangının çıkıģ sebepleri, ihmal ve srumluları vb. tespit edilip yangın rapru hazırlanacaktır. Verilecek rapr dğrultusunda ödül/ceza iģlemleri Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü nce yürütülecektir. 13

14 YANGIN ACĠL EYLEM PLANI ELEKTRİK VE GAZI KES SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR, EN YAKIN ALARM BUTONUNA BAS. GÜVENLİĞİ ARA, YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE YARALILARI BİLDİR. KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP. TOPLANMA YERİNE GİT. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA. (Söndürme Ekibi) GELEN BİLGİYE GÖRE ACİL DURUM TELEFON LİSTESİNDE BELİRTİLEN YERLERE (110) HABER VER. TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAPVE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA (Kruma Ekibi) EKSİK VAR MI? İLK KURTARILACAK EŞYALARI KURTAR (Kurtarma Ekibi) HAYIR YARALI VAR MI? KURTARMA EKİBİNE HABER VER. (Söndürme Ekibi) YARALILARI YANGIN ALANININ DIŞINA ÇIKAR. (Kurtarma Ekibi) YARALILARI İLK YARDIM BÖLGESİNE TAŞI. (Kurtarma Ekibi) YARALILARA İLK YARDIM YAP. (İlk Yardım Ekibi) GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE SEVK ET. (İlk Yardım Ekibi) YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE, ÇIKIŞ NEDENİNİ SAPTA (İsg. Srumlusu) YANGINA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL. (İsg. Srumlusu) 14

15 YANGIN SAVUNMA EKĠP LĠSTESĠ BAKIM-ONARIM EKĠBĠ KURTARMA EKĠBĠ -Yrd. Dç. Dr. Selda GÜZEL(Ekip BaĢı) - Prf. Mezahir AVġAR (Ekip BaĢı) - Öğr. Gör. Perihan TUNÇ - Öğr. Gör. Emine ESĠRGENLER - ArĢ. Gör. Kezban SÖNMEZ - ArĢ. Gör. Sibel KARADEMĠR - ġükrü DÜNDAR - Meryem ĠNCE - Ġsmail TOKÖZ - Necati GÜNEġ - Oğuzhan TÜRKOĞLU - Adem BUDAK KORUMA VE TRAFĠK / KLAVUZ EKĠBĠ ĠLK YARDIM EKĠBĠ -Yrd. Dç. Dr. Emine KARPUZ (Ekip BaĢı) - Dç. Dr. Lale AVġAR (Ekip B.) - Öğr. Gör. Sema ÖZ - Yrd. Dç. Dr. ġerife YILDIZ - Uzm. Selma DOLANBAY DOĞAN - ArĢ. Gör. Burcu BAġARAN - Sebahattin DELĠCE - ġaziye ÇETĠN - Adıgüzel ÇELĠK - Mehmet AK - Ali SAĞLAM - Abdullah KARAGÖZ HABERLEġME EKĠBĠ HABER ĠLETME (PAROLA) EKĠBĠ -Yrd. Dç. Dr. Hatice HARMANKAYA (Ekip B.) - Yrd. Dç. Dr. Tuğba ġener (Ekip B.) - Öğr. Gör. Serap TANRISEVER - Öğr. Gör. Derya ÇELĠK - ArĢ. Gör. Fatma GÜRSOY - ArĢ. Gör. Nurhan ÖZKAN - ArĢ. Gör. Arzu BOR - ArĢ. Gör. Asuman YILMAZ - Naim YORGANCILAR - Ahmet ÖZTAT - Gamze KAHRĠMAN - Ahmet IġIK Persnel Tplanma Yeri: Fakülte Otparkı Yanı 15

16 EK-2: Deprem Talimatı & Depreme KarĢı Acil Eylem Planı Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; DEPREM TALĠMATI Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma indirmeye, Depremden snra en az 72 saat yardımsız biçimde enkaz altında hayatta kalabilmeye hazırlıklı lmalısınız. Deprem sırasında ve snrasında ne yapılması gerektiği knusunda hazırlıklı lmalısınız. Ġhtiyaçlarınızın listesini çıkarın. ĠĢbölümü yapın. Planınızı yazın ve bunun tatbikatını yapın. ĠĢyeriniz için güvenli ve tehlikeli bölümleri bilin! Acil durum gereçlerinizi hazırlayın : Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre byunca kendi baģınıza evde, arabanızda veya iģyerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye hazırlıklı lun. Deprem Sırasında Deprem baģladığında nerede lursanız lun, hemen kendinizi krumaya alın ve sarsıntı durana kadar rada kalın. ĠĢyeri içinde iseniz; En yakın krunaklı bölgede deprem etkisi geçinceye kadar bekleyiniz, Sabit Makine Gövde Yanları, Tuvalet, Bany, Atölye gibi küçük hacimli daların kiriģleri, masa altları, vb. Devrilebilecek, düģebilecek büyük ve ağır malzemelerden krunun (istifteki ve yerdeki bbinler, raflardaki malzemeler, her türlü kimyasal kap ve tankları vb.) Elektrik pan ve dalarından uzak durunuz, Deprem etkisi geçince en yakın acil çıkıģ kapısından çıkarak tplanma bölgesine gidiniz, Ġdari Bina Ġçindeyseniz; Orada kalın; dıģarıya kģmayın. Sağlam bir masa, mbilya vb. eģya altında ya da yanında kendinizi krumaya alın ve na tutunun. Eğer kridr, Stk Deplar vb. düģebilecek malzemelerin lduğu bölgede iseniz; Duvarın dibine sinin. EĢikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden lacaktır. BaĢınızı ve yüzünüzü kruyun. Pencereler, cam bölmeler, aynalar, caklar, kitaplıklar, yüksek malzemeler, bbin stkları ve gevģek yapı elemanlarından uzak durun. Eğer ĠĢyeri Açık Alanında iseniz; Olduğunuz yerde kalın. 16

17 Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak durarak, en yakın tplanma bölgesine gitmeye çalıģın. Frlift, Kamyn, ĠĢ Makinesi ve Özel Araçtaysanız; Aracı Güvenli bir yere yanaģtırmaya çalıģın. Aracın çalıģmasını durdurun, Mümkünse el frenini çekin, Ylu kapatmamaya özen gösterin. Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan labildiğince uzağa park etmeye çalıģın. Eğer Kalabalık bir Tpluluktaysanız; Ezilmeyeceğiniz bir nktaya sığınmaya çalıģın. Yüksek yapıların bulunduğu yaya ylları özellikle tehlikelidir. Eğer içerdeyseniz, devrilen klnlar vb. çarpacağı için dıģarıya kģmayın. AlıĢveriĢ merkezlerinde, en yakın mağazaya sığının. Pencerelerden, vitrinlerden, prjektörlerden, ağır eģyalarla dlu raflardan uzak durun. Her nerede lursanız lun, zeminin Ģiddetle hareket etmesi lasılığına hazır lun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin krumasına alın. Bunu yapamıyrsanız, yere çökün, baģınızı ve yüzünüzü kruyacak biçimde kapanın. Ġlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır lun. ÇÖMEL: Çünkü çömelerek hedef küçültmek, üzerinize dğru düģecek unsurların sizi yaralama riskini azaltır. KORUN: Kllarınızla baģ ve bynunuzu kapatın. Bir siperin yanında ya da altında CENĠN pzisynu alarak kendinizi kruyun. Bu siper masa, knsl, sandalye labilir. BEKLE: Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında kģmak, merdivenden inmek tehlikelidir. 17

18 DEPREME KARġI ACĠL EYLEM PLANI DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ OLARAK UYAR. DIŞARIYA AÇILAN KAPIYA YAKIN MISIN? HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BULUNDUĞUN YERDEN UZAKLAŞ. HAYIR MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK KORUMA BÖLGESİNE YÖNEL. (Masa Altı, Kln vb. Bölgeler) İLK SARSINTI GEÇTİ Mİ? TAHLİYE İŞLEMİNE BAŞLA. DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUN. HAYIR KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET. DEPREM GEÇTİ Mİ? TOPLANMA BÖLGESİNE GİT. HAYIR KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET. YARALI ARAŞTIRMASI YAP, GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA. (İlk Yardım Ekibi) KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET ET. PANİK YAPMADAN YETERLİ BİLGİYE ULAŞANA KADAR TOPLANMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET. ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP. (İsg. Srumlusu) PANİĞİ YATIŞTIR, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAĞLA. (Kruma Ekibi) ARAŞTIRMA SONUCUNA GÖRE ÖNLEM AL. (İşveren) 18

19 EK-3: Sabtaj Talimatı & Sabtaj Olaylarına KarĢı Acil Eylem Planı SABOTAJ TALĠMATI Sabtaj ġekilleri Sabtajlar genelde yapılıģ tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar: a- Aktif Sabtajlar : [1]- Yangın [2]- Patlayıcı Madde, [3]- Mekanik, [4]- Bakteriyljik ve Kimyasal, b- Pasif Sabtajlar: [1]- Fikri, [2]- Psikljik, Sabtajlara KarĢı Krunma Tedbirleri Sabtajlara karģı aktif ve pasif larak Ģu tedbirler alınmalıdır. a- Tüm iģyerinin dıģı krunmalıdır. b- Tüm iģyerinin içi ve dıģı aydınlatılmalıdır. c- Tüm iģyerinde gece ve gündüz güvenlik persneli bulundurulmalıdır. d- Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır. e- Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleģme sistemi kurulmalıdır. f- Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. g- GiriĢ-ÇıkıĢ adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kntrl altında bulundurulmalıdır. h- Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır. i- Zeminden düģük seviyede lan yer pencerelerinde gerekli kruyucu önlemler alınmalıdır. j- Sabtaja elveriģli lmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, bģaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. k- Tüm iģyerlerine geliģ gidiģler kntrl altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik srulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. l- Yapılacak eğitimlerle persnel bilinçlendirilmelidir. Sabtaj Esnasında Yapılması Gerekenler Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, Sabtajın ġekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, Santral, DanıĢma) Plis (155) BüyükĢehir Ġtfaiye (110) Can Güvenliğini tehlikeye atmadan fabrika çevresini güvence altına al (Kruma Ekibi) Fabrika sahasını aydınlat, (Elektrik Bakım) GiriĢ, çıkıģ kapılarını kntrl altında tut, (Güvenlik Birimi) Tplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı l, (Tüm Persnel) 19

20 SABOTAJ OLAYLARINA KARŞI ACİL EYLEM PLANI SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE YANGIN PATLAYICI MADDE MEKANİK İHBARLI MI? İHBARLI MI? İHBARLI MI? HAYIR HAYIR AMİRİNE HABER VER. HAYIR AMİRİNE HABER VER. AMİRİNE HABER VER. EMNİYET GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTE. EMNİYET GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTE. EMNİYET GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTE. GEREKLİ TEDBİRİ AL. GEREKLİ TEDBİRİ AL. GEREKLİ TEDBİRİ AL. YANGIN ÖNLEME TALİMATLARINA UY. PATLAMALARDA YAPILMASI GEREKENLER TALİMATLARINA UY. ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP. (İsg. Srumlusu) KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET ET. ARAŞTIRMA SONUCUNA GÖRE ÖNLEM AL. (İşveren) 20

21 EK-4: Sızıntı ve Dökülmelere KarĢı Acil Eylem Planı SIZINTI VE DÖKÜLMELERE KARġI ACĠL EYLEM PLANI Birim Amirine haber ver SIZINTI DÖKÜNTÜ MEYDANA GELMESİ Sızan veya Dökülen kimyasalın MSDS göre özelliklerini belirle Etrafta bulunan malzemeleri uzaklaştır. Blgede çalışanlara haber ver Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özellik taşıyr mu? Kişilere zararı var mı? MSDS frmuna uygun larak belirlenen ilk müdaheleyi yap Hayır İlk yardım ekibine haber ver. Gerekirse hastaneye sevk et Çevreye zararı var mı? Hayır Sızıntı ve dökülmeyi engelle Evet Sızıntı ve dökülmeyi engelle Olay yerini incele Raprlama yap Sızıntı ve Dökülme lan bölgeyi uygun yöntemle bertaraf et Gerekli önlemleri planla 21

22 EK-5: Patlamalardan Krunma Acil Eylem Planı PATLAMALARDA KORUNMA ACĠL EYLEM PLANI SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR, EN YAKIN ALARM BUTONUNA BAS. ELEKTRİK VE GAZI KES GÜVENLİĞİ ARA, PATLAMA ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE YARALILARI BİLDİR. KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP. TOPLANMA YERİNE GİT. YANGIN VAR İSE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA. (Söndürme Ekibi) GELEN BİLGİYE GÖRE ACİL DURUM TELEFON LİSTESİNDE BELİRTİLEN YERLERE HABER VER. TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAP VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA (Kruma Ekibi) EKSİK VAR MI? İLK KURTARILACAK EŞYALARI KURTAR (Kurtarma Ekibi) HAYIR YARALI VAR MI? KURTARMA EKİBİNE HABER VER. YARALILARI PATLAMA ALANININ DIŞINA ÇIKAR. (Kurtarma Ekibi) YARALILARI İLK YARDIM BÖLGESİNE TAŞI. (Kurtarma Ekibi) YARALILARA İLK YARDIM YAP. (İlk Yardım Ekibi) GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE SEVK ET. (İlk Yardım Ekibi) PATLAMA BÖLGESİNİ GÜVENLİK EKİPLERİYLE İNCELE, NEDENİNİ SAPTA (İsg. Srumlusu) GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL. (İsg. Srumlusu) 22

23 EK-6: Elektrik Çarpmaları Acil Eylem Planı ELEKTRĠK ÇARPMALARI ACĠL EYLEM PLANI KAZAZEDEYE DOKUNMADAN ÖNCE YALITKAN BİR MADDE İLE AKIMI KES. KAZAZEDENİN HAYATSAL FAALİYETLERİNİ KONTROL ET. YOK İLK YARDIM UYGULA. KIRIK VE BENZERİ YARALANMALAR OLUP OLMADIĞINA BAK. KAZAZEDEYİ SICAK TUT VE ÜZERİNİ ÖRT. KAZAZEDEYİ YERİNDEN OYNATMA. 112 Yİ ARA 23

24 EK-7: Kaza ve Sağlık Olayları Acil Eylem Planı KAZA SAĞLIK OLAYLARI ACĠL EYLEM PLANI (Travma, Yaralanma, Yanık, Elektrik Çarpması, Zehirlenme vb.) KAZA OLAYIN GERÇEKLEġMESĠ ĠLKYARDIM SERTĠFĠKAN VAR MI? HAYIR Olay Elektrik Çarpması ise; önce elektrik akımını kes, akımı kesmek mümkün değil ise kazazedeyi yalıtkan bir madde (tahta, ip, plastik vb.) kullanarak rtamdan uzaklaģtır Ortam Değerlendirmesi Yap (Ortam ve Kendi Güvenliği Sağla) Hasta/Yaralıya Müdahale Etme Kazazede ölmüģ ise savcılık gelene kadar lay yerine müdahale etme Gerekiyrsa Ġlkyardım Uygula YaĢam Desteği Ver ĠĢyeri Sağlık Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla 112 yi Ara ĠĢyeri Sağlık Birimi AÇIK ĠĢyeri Sağlık Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla (..) Sağlıkçı (Hekim-HemĢire) gelince nun yardımcısı knumuna geç Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla ĠĢyeri Sağlık Birimi KAPALI 112 yi Ara Ambulans Çağır Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla Ortamda ilkyardımcı varsa nun yardımcısı knumuna geç Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla ĠĢ Güvenliği Srumlusuna Bildir / Bildirilmesini Sağla ĠĢ Güvenliği Srumlusuna Bildir / Bildirilmesini Sağla 24

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ

ĠÇĠNDEKĠLER. I. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ ÇEġĠTLERĠ II. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZI BAKIM VE KONTROLÜ YANGIN YÖNERGESĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM I. AMAÇ II. KAPSAM III. TANIMLAR IV. HEDEFLER V. YETKĠ VE SORUMLULUK ĠKĠNCĠ BÖLÜM I. YANGIN ÇIKMASININ ÖNLENMESĠ II. YANGIN ÇIKMASININ NEDENLERĠ III. YANGIN

Detaylı

www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012

www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 02.01.2012 1 www.umke.org YANGIN NEDĠR? YANGINDA NELER YAPILMALIDIR? YANGINDA NELER YAPILMAMALIDIR? 2 AJANSLARA DÜġEN HABERLER Cips fabrikasında yangın 18/06/2007 KOCAELĠ'nde, patates cipsi üreten bir fabrikada yangın

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ACİL DURUM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 2 / 35 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. TANIMLAR... 4 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR... 5 5. YÜKÜMLÜLÜK... 5 5.1. İşveren... 5 5.2. Çalışanlar... 6 6. TATBİKAT... 6 7. ACİL DURUM EKİPLERİ...

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ CEP KĠTABI KONULAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ÇALIġMALARI; 1- GENEL KURALLAR 2- KĠġĠSEL KORUYUCU EKĠPMANLAR VE KULLANIMI 3- EL ALETLERĠ KULLANIMI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ 4 UYARI LEVHALAR 5

Detaylı

AFETLERE HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

AFETLERE HAZIRLIK DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER AFETLERE HAZIRLIK Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır.

Detaylı

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA. ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü TEHLİKELİ DURUMLAR (PARLAMA,PATLAMA VE YANGIN), TAHLİYE VE KURTARMA ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü PARLAMA, PATLAMA, YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA YANMA OLAYI Yanıcı

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI

YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI YANGIN GÜVENLİĞİ VE TABİİ AFETLERDE MÜDAHALE TARZI 1. İTFAİYE TEŞKİLLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER: Yangınla ilk mücadele için padişah 3. murat tarafından 12 MART 1579 tarihinde bir ferman yayınlanmış ve

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU GENEL ACİL DURUM PROSEDÜRÜ 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaydır. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kontrol dışı yanmasıdır.

Detaylı

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir YANGIN SÖNDÜRME VE ÖNLEME TEDBİRLERİ Yanma ve Yangının Tanımı Yanma: Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın)

Detaylı

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ

MAHALLE İSTANBUL SİTESİ SİTESİ ACİL DURUM PLANI S. ERUYAN MERCAN SİTESİ İŞLETME MÜDÜRÜ OCAK 2013 ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI A-AMAÇ Bu plan; İşletmemizde oluşabilecek insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıklarımızı

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

ACİL DURUM PLANI. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL DURUM PLANI PARAF İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ

Detaylı

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AMASYA ĠLĠ KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ BAġTABĠPLĠĞĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ NĠSAN 2013 1 BĠRĠNCĠ KISIM AMASYA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZĠ

Detaylı

GM-TA-BAK-116 REV00 ÖNSÖZ

GM-TA-BAK-116 REV00 ÖNSÖZ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ EL KİTABI LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE ATIK YÖNETİMİ KOMİSYONU (LGAYK): Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR (Komisyon Başkanı) Prof.

Detaylı

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI

AYAZAĞA KAMPÜSÜ OLAĞANÜSTÜ DURUM BÜLTENĠ 2011-2012 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI. FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI FEYZĠYE MEKTEPLERĠ VAKFI IġIK OKULLARI AYAZAĞA KAMPÜSÜ TELEFONLARI 444 1 368 (444 1 FMV) 0212 286 11 30 (pbx) AYAZAĞA KAMPÜSÜ LĠSE DAHĠLĠ : 2200 / 2201 ĠLKÖĞRETĠM DAHĠLĠ : 2300 / 2301 ANAOKULU DAHĠLĠ :

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gençlik ve Spor Genel

Detaylı

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ aralca.com.tr 19 Eylül 2013 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKOKULU FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ACİL EYLEM PLANI EKİM 2012 1 FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK OKULLARI ERENKÖY İLKOKULU/ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönetmelik No : 209 (49) EMNİYET VE KAZA ÖNLEME YÖNETMELİĞİ ETİ HOLDİNG A.Ş.

ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Yönetmelik No : 209 (49) EMNİYET VE KAZA ÖNLEME YÖNETMELİĞİ ETİ HOLDİNG A.Ş. ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yönetmelik No : 209 (49) ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET VE KAZA ÖNLEME YÖNETMELİĞİ ETİ HOLDİNG A.Ş. 1999 ETİ HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMNİYET VE KAZA ÖNLEME

Detaylı