Acil Durumda İlk Aranacaklar: Gamze KAHRİMAN : ( ) Naim YORGANCILAR : ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acil Durumda İlk Aranacaklar: Gamze KAHRİMAN : ( 0 332 ) 223 17 17. Naim YORGANCILAR : ( 0 332 ) 223 17 80"

Transkript

1 Acil Durumda İlk Aranacaklar: Gamze KAHRİMAN : ( ) Naim YORGANCILAR : ( ) Nt: Mesai Saatleri İçerisinde İlgililere Ulaşılabilir. 1

2 2

3 1. TANIMLAR KAZA: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen lay. YANGIN : Katı, sıvı veya gaz halindeki yanıcı maddelerin ısı alarak kntrl dıģı yanmasıdır. DEPREM : Fay üzerinde biriken biçim değiģtirme enerjisinin aniden bģalması snucu meydana gelen yer değiģtirme hareketleridir. SIZINTI DÖKÜLME: Ġnsan sağlığına ve çevreye dğrudan veya dlaylı bir Ģekilde zarar verebilecek lan zararlı maddelerin bir kaptan sızarak veya dökülerek bģalmasıdır. ĠLK YARDIM: Herhangi bir nedenle tehlikeli duruma girmiģ lan, hastalanan veya kazaya uğrayan bir kiģiye durumunun daha kötüye gitmesini önlemek üzere lay yerinde yapılan tıbbi lmayan geçici müdahaledir. SABOTAJ: Harp sanayi dahil, sınai, ticari, zirai, üretim tesislerinin, araçlarının ve ürünlerinin enerji üretim ve ulaģtırma tesislerinin, her türlü ulaģtırma ve haberleģme sistem ve araçlarının, milli eknmiye, milli kültüre, sağlık tesislerinin, eğitim tesislerinin, her türlü faaliyeti gerçekleģtiren özel sektör fabrika, tesis iģyerlerinin geçici bir süre için faaliyet dıģı kalmasını sağlamak amacı ile tahribine yönelik saldırgan bir yıkıcı faaliyet Ģekline denir. 2. ACĠL DURUM EKĠPLERĠ Acil durum ekipleri arama, kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele ekiplerinden luģturulmuģtur. Bu ekipler en az 1 (bir) kiģiden luģmalıdır. ĠĢletmede meydana gelebilecek acil durum laylarına müdahale edecek ekipler yukarıda belirtilen özellikleri taģımak Ģartıyla, aģağıdaki tablda belirtildiği gibi luģturulacaktır. 3

4 ACĠL DURUM EKĠPLERĠ LĠSTESĠ 1. YANGINLA MÜCADELE EKĠBĠ Adı ve Syadı Ekip Telefn Elemanları Ekip BaĢkanı Üye Ekipteki Görevi Ġtfaiye gelene kadar Yangının söndürülmesine yardımcı lmak, kurtarılacak insan varsa kurtarmak amacıyla ekibi yönlendirmek. Acil bir durumda, ekip baģkanının talimatları dğrultusunda yangına ilk müdahaleyi sağlamak, yangın mahalline giden elektriğin kesilmesini sağlamak 2. ARAMA EKĠBĠ Adı ve Syadı Telefn Ekip Elemanları Ekip BaĢkanı Üye Ekipteki Görevi Acil durumda kiģilerin tplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik lup lmadığını tespit etmek. Eksikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak Ġtfaiye ve Sağlık ekiplerine, acil durum hakkında bilgi vermek, ekip baģkanının yönlendirmesinde can ve mal güvenliğini sağlamak 3. KURTAMA EKĠBĠ / ĠLKYARDIM EKĠBĠ Adı ve Syadı Ekip Telefn Elemanları Ekip BaĢkanı Ekipteki Görevi Acil durumda kurtarma ekibini krdine etmek, mahsur kalanlara ulaģılacak ylları belirleyerek ekipleri yönlendirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak Üye Acil bir durumda, ekip baģkanının talimatları dğrultusunda kurtarma çalıģmalarına katılmak 4. TAHLĠYE EKĠBĠ Adı ve Syadı Telefn Ekip Elemanları Ekip BaĢkanı Ekipteki Görevi Acil bir durumda (yangın, deprem vb.) ilk müdahaleyi yapmak üzere görevli lan söndürme ekibini yönlendirme, içeride kalmıģ kiģilerin tahliyesini sağlamak. Üye Acil bir durumda, ekip baģkanının talimatları dğrultusunda tahliye çalıģmalarına katılmak 4

5 2.1. Acil Durum Ekiplerinin Görevleri Yangınla Mücadele Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde söndürme ekibi larak görevli lan kiģiler; yangın talimatı ve yangın acil durum planına göre hareket eder. Olası yangın durumlarında söndürme faaliyetlerini yürütürler. Arama Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde arama ekibi larak görevli lan kiģiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kiģileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede yerlerinin tespiti, rtamdan uzaklaģtırma için kurtarma ekibini bilgilendirmekle görevlidir. Kurtarma Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde kurtarma ekibi larak görevli lan kiģiler; acil durum özelliğine göre ilgili planları uygulayarak, tehlike altındaki kiģileri ve yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilen evrak ve malzemeleri en kısa sürede rtamdan uzaklaģtırma ve ilk yardım ekibinin bulunduğu alana taģımakla görevlidir. Tahliye Ekibi Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde tahliye ekibi larak görevli lan persnel; yaralıları en yakın hastanelere ulaģtırmakla görevlidir Acil Durumda Yapılacak ĠĢler Yangın esnasında yapılması gerekenler Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi nde belirtilmiģtir. Gerek duyulduğu taktirde diğer acil durum layları için de talimat ve/veya yönergeler luģturulabilecektir Acil Durum Planları Acil durumlarda persnelin yapması gerekenler iģ kazası, sızıntı-dökülme, deprem, yangın, sabtaj ve ilk yardım acil durum planlarında belirtilmiģtir. Tüm çalıģanlar bu planlara uymakla yükümlüdür 2.4. Kayıt Ve Teçhizatın Krunması Yangın sırasında krunması ve kurtarılması gereken evrak ve eģyalar yangında ilk kurtarılacaklar listesinde belirtilmiģtir. 3. ACĠL DURUMLARDA KURULUġ ĠÇĠ VE DIġI MAKAMLARLA ĠLETĠġĠM Acil durumlarda gerekli labilecek, acil durum telefn listesinde belirtilmiģ telefn numaraları, herkesin ulaģabileceği yerlere asılmalı ve sürekli güncelliği sağlanmalıdır. Acil durum ekipleri aralarındaki grup içi iletiģimi telefn dıģında ekip amirlerinde bulunan telsizlerle de sağlayacaklardır. 5

6 4. ACĠL DURUM TEÇHĠZATI Acil durumlarda kullanılmak üzere yangın söndürücü cihaz ve ilkyardım malzemelerini içeren ecza dlabı bulunmalıdır. 5. TATBĠKATLAR ĠĢletmemizde acil durumlarla ilgili tatbikatlar altı ayda bir yapılmaktadır. Tatbikata katılanlar, tatbikat katılım listesinde belirtilmelidir. Her tatbikat snrası tatbikat tutanakları dldurularak iģ güvenliği birimi (müh.), srumlu kiģilere ve insan kaynakları birimine ulaģtırılmalıdır. 6. EĞĠTĠM Acil durum müdahale ekiplerine görevleri ile ilgili sertifikalı eğitim verdirilmelidir. Ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerin, hangi tür yangına karģı kullanılması gerektiğinde öğretilmelidir. En az 6 ayda bir tatbikatlar yaptırılarak bu eğitim yenilenmelidir. Ġlk yardım ve kurtarma elemanlarına yaralanma veya hastalanma hallerinde en yakın sağlık kuruluģuna götürülünceye kadar hayat kurtarmak için nelerin yapılması gerektiği hususunda Ġlk Yardım Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı ndan izinli kuruluģlar tarafından eğitim aldırılmalıdır. Nt: tarih ve sayılı ĠĢyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik md.12/1-f gereğince: AĢağıdaki unsurları içeren iģyerini veya iģyerinin bölümlerini gösteren krki: 1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil lmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler. 2) Ġlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler. 3) KaçıĢ ylları, tplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı. 4) Görevlendirilen çalıģanların ve varsa yedeklerinin adı, syadı, unvanı, srumluluk alanı ve iletiģim bilgileri. 5) Ġlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele knularında iģyeri dıģındaki kuruluģların irtibat numaraları. Eklenmelidir. 6. EKLER EK-1: Yangın Talimatı & Yangın Acil Eylem Planı EK-2: Deprem Talimatı & Depreme KarĢı acil Eylem Planı EK-3: Sabtaj Talimatı & Sabtaj Olaylarına KarĢı acil Eylem Planı EK-4: Sızıntı ve Dökülmelere KarĢı Acil Eylem Planı EK-5: Patlamalardan Krunma Acil Eylem Planı EK-6: Elektrik Çarpmaları Acil Eylem Planı EK-7: Kaza ve Sağlık Olayları Acil Eylem Planı EK-8: Yanık Olayları Acil Eylem Planı EK-9: Elektrik Yanıkları Acil Eylem Planı EK-10: Travma Olayları Acil Eylem Planı EK-11: Zehirlenme Olayları Acil Eylem Planı EK-1: Yangın Talimatı & Yangın Acil Eylem Planı 6

7 YANGIN TALĠMATI 7. TEORĠK BĠLGĠLER 7.1. YANGIN Maddenin, ısı ve ksijenle birleģmesi snucu luģan kimyasal laya Yanma denir. Yanma layının luģabilmesi için yanıcı madde, ısı ve ksijenin bir arada bulunması gerekir. Bu laya "Yangın Üçgeni" adı verilir. Yararlanmak amacı ile yakılan ateģ dıģında luģan ve denetlenemeyen yanma layına YANGIN denir YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI Yangının türü yanmakta lan maddeye göre değiģir. Bu nedenle yangınları beģ sınıfta tplayabiliriz. Yangın ÇeĢitleri A B C D E Cinsi Katı Sıvı Gaz Metal Elektrik Yanıcı Madde Söndürme Yöntemi Kullanılan Söndürücü Kağıt, Odun, AhĢap, KumaĢ, Pamuk vb. Sğutma, Yanmayı Engelleme Su, ABC tzlu ve köpüklü söndürücü, Bya, Tiner, Yağ, Akaryakıt vb. Engelleme, Bğma, Sğutma ABC ve BC tzlu, haln gazlı, CO 2 ve köpüklü söndürücü Dğalgaz, Metan. LPG, Prpan, Asetilen vb. Engelleme ABC ve BC tzlu, haln ve CO 2 gazlı söndürücü Magnezyum, Alüminyum, Sdyum vb. Sğutma, Bğma Sadece D tzlu söndürücü Elektrik Ġlk iģ elektriğin kesilmesi ABC ve B tzlu, haln gazlı söndürücü Genel larak, 1. Kuru tzlu yangın söndürücü her tür yangın için 2. Köpüklü yangın söndürücü katı ve sıvı yangınlar için 3. Sulu yangın söndürücü katı yangınlar için 4. Halkarbn tipi yangın söndürücüler elektrik ve elektrnik rtam yangınları için kullanılabilir YANGININ NEDENLERĠ Krunma önlemlerinin alınmaması En önemli nedendir. Yangın, elektrik kntağı, ısıtma sistemleri, Dğalgaz, LPG tüpleri, parlayıcı-patlayıcı maddelerin yeterince krunmaya alınmamasından dğmaktadır. Elektrik enerjisi aksamının teknik kģullara göre yapılması, LPG tüplerinin ve dğalgazın dğru kullanılması, bacaların temizlenmesi ve parlayıcı-patlayıcı maddeler için gerekli önlemin alınması halinde yangın afetinde büyük ölçüde azalma lacaktır Bilgisizlik Yangına karģı önlemlerin nasıl alınacağını bilmek gerekir. Elektrikli aletlerin dğru kullanımını bilmemek, sba ve kalrifer sistemlerini yanlıģ yerleģtirmek, tavan arasına ve çatıya klay tutuģabilecek eģyalar kymak yangını davet eder. Yangının luģumunu önlemek ve yangını söndürmek için, yangın layını öğrenelim. 7

8 Ġhmal Yangın knusunda bilgili lmak yetmez. Söndürülmeden atılan bir kibrit veya sigara izmariti, kapatmayı unuttuğunuz LPG tüpü, ateģi söndürülmemiģ cak, fiģi prizde unutulan her ütü ihmalinden büyük yangınlar çıkabilir. Bu nedenle, yangına karģı daha dikkatli ve titiz lmamız gerekir Kazalar Ġstem dıģı layların bazılarından yangın çıkabilir. Yangın knusunda yeterli düzeyde bilgilenmek, bu tür laylarda nasıl hareket edeceğimize yardımcı lur Sıçrama Kntrl altındaki bir ateģin, ihmal veya bilgisizlik snucu yayılarak veyahut parlayıp-patlayarak sıçraması her zaman mümkündür Sabtaj Bazı insanlar, çeģitli amaç ve kazanç uğruna kasıtlı larak yangın çıkarırlar. Bu tür laylara karģı gerekli önlem alınmalıdır Dğa layları Rüzgarlı havalarda kuru dalların birbirine sürtmesi snucu, yıldırım düģmesi ve benzeri dğa layları snucu yangınlar çıkabilir SÖNDÜRME PRENSĠPLERĠ Sğutarak Söndürme a. Su Ġle Sğutarak Söndürme: Sğutarak söndürme prensipleri içerisinde en çk kullanılandır. Suyun fiziksel-kimyasal özelliği, yanıcı maddeyi bğar ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının sönmesini sağlar. b. Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddelerin dağıtılmasıyla yangın nedeni lan yüksek ısı bölünür, bölünen ısı düģer ve yangın yavaģ yavaģ söner. Akaryakıt yangınlarında bu tip söndürme uygulanmaz. Havayı Kesme a. Örtme: Katı maddeler veya kimyasal bileģikler kullanarak yanan madde ile ksijenin kesilmesi layıdır. Akaryakıt yangınlarında, örtü luģturan kimyasal bileģikler kullanılmaktadır. b. Bğma: Yangının ksijenle ilgisinin kesilmesi veya azaltılması layıdır. Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanmakta lan maddelerin rtadan kaldırılması halinde, yanma üçgeni luģamaz. Bu nedenle de yangın sönmüģ lur. 8

9 YANLIġ DOĞRU KULLANILMIġ SÖNDÜRÜCÜLERĠ YERĠNE ASMAYIN TEKRAR DOLUM ĠÇĠN ĠLGĠLĠLERE BĠLDĠRĠN. 9

10 SÖNDÜRME CĠHAZLARININ KULLANIMI Tetiğin üstündeki pimi çekiniz Hrtumu yuvasından çıkarınız ve tetiğe snuna kadar basınız, Hrtumun ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi yangın bölgesine bģaltınız, YANGINA KARġI ALINACAK TEDBĠRLER Yangın kaçıģ yllarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız Kimyasallar Tüm kimyasallar gerektiği Ģekilde etiketlenmiģ ve kapalı kaplarda saklanmalıdır. Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir. Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda deplanmalıdır. Miktarı 50 lt yi aģan çözücüler (slventler) kimyasal dökülmelerine karģın döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal dlaplarda ve/veya özel larak hazırlanmıģ ya da amaca uygun larak yeniden düzenlenmiģ dalarda saklanmalıdır. Kimyasal deplarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanj lacaktır. Depların tüm elektrik sistemleri dep dıģında kntrl edilecektir. Dep içindeki kimyasallar uygun Ģekilde etiketlenip deplama Ģartlarına göre deplanacaktır. Dep içinde ve dıģında hem dlap ve raflarda hem de persnel için gerekli tpraklama tertibatı yapılacaktır. Deplarda sürekli larak temiz hava giriģi sağlanmalıdır. Kimyasallar ateģleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Kimyasallar ile çalıģan persnel pamuklu iģ elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik elektrik biriktirebilir. 10

11 Yanıcı Gazlar Gaz bruları sağlam lmalı ve fazla ısınmasına yl açmayacak Ģekilde yerleģtirilmelidir. Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır. Kullanılmayan gaz tüpleri dıģarıda düģmeye karģı dayanıklı bir Ģekilde bekletilmelidir. Yanıcı gazlar kullanılırken çalıģma alanı terk edilmemelidir. Yanıcı gazlar ile çalıģılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri bulunmalıdır. ÇalıĢma rtamında uygun yerlere sigara içmek yasaktır ve dikkat ateģle yaklaģma levhaları asılmalıdır. Gazlar ile çalıģılan rtamda sürekli larak temiz hava giriģi sağlanmalıdır Elektrik Panları, UPS, Traf Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp bidnlarına atılır. Paratnerler ve tpraklama kablları periydik larak kntrl edilir. Uygun yerlere sigara içmek yasaktır ve dikkat ateģle yaklaģma levhaları asılır. Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO 2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme araçları faal larak kullanıma hazır bulundurulur. Otmatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleģtirilir Malzeme / Teçhizat Depları Depların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez. Çabuk parlayıcı ve sıcağa karģı malzemeler sık sık kntrl edilir. Deplardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dlu ve kullanıma hazır bulundurulur. Depların uygun ve görülebilecek yerlerine sigara içmek yasaktır levhaları knulur. Elektrik tesisatı, kabl bağlantıları, fiģ ve prizler her hafta bir plan ve kntrl listesine göre devamlı kntrl edilir, arızalı ve hasarlı lanlar değiģtirilir Açık Alanlar Çevredeki yabani tlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen tlar yakılmaz ve tesis dıģına çıkarılır. Yangın hidrantları vana ve lgarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur. Ġtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrantı için uygun bir yere yeterli uzunlukta hrtum bulundurulur. Anılan hrtumların güneģ ve yağıģtan krunması için kapalı bir kutuya alınması (kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak bir düzen içerisinde) sağlanır Elektrik Tesisatları Elektrik tesisatına, prje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz. Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panlarındaki sigrtalar muhafazalı ve tmatik lur. Elektrikle çalıģan cihazlardan, teknik dkümanına göre gerekli lanlar tpraklanır. Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kabl, priz, fiģ v.b. gibi elektrik malzemesi derhal yenilenir. Elektrik tesisatının periydik kntrl ve bakımları yetkili persnel tarafından yapılır. Çatılarda güvercin gübresi lup lmadığı, elektrik kabl kntrlü ve baca kntrlü yapılır. 11

12 YANGIN ESNASINDA YAPILACAK ĠġLEMLER Yangın esnasında önceden hazırlanmıģ lan Yangın Acil Durum Planına göre hareket edilecektir. Her ne lursa lsun ilk düģünce kendi can güvenliğini almak ve yakınında bulunan makine veya ekipmanın enerjisini keserek önceden belirlenmiģ ve iģyerinde duyurulmuģ lan acil çıkıģ yllarını kullanarak panik yapmadan Acil Durum Tplanma Nktası na gidilmesi lacaktır. 1. TelaĢlanmayınız. 2. Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını söndürünüz ve birim amiri ile Yangın Güvenliği Srumlusuna haber veriniz. 3. KullanmıĢ lduğun tüpü dldurulması için Yangın Güvenliği Srumlusuna bildiriniz. Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise; 4. Sesli larak etrafınızdakileri haberdar ediniz, 5. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise na basınız, 6. Güvenlik ve Santral Birimine haber veriniz 7. ÇalıĢmıĢ lduğunuz Makine-Ekipmanın enerjisini kesiniz, 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, 9. Ġlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız, 10. Yaralı yk ise acil çıkıģ güzergahını kullanarak tplanma bölgesine dğru güvenli bir Ģekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eģya var ise nu da yanında götür) 11. Bunları yaparken kendinizi ve baģkalarını tehlikeye atmayınız, 12. Tplanma bölgesine geldiğinizde amirine geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız, Bu arada ekipler ekip liderleri eģliğinde görev tanımları içerisinde lay yerine müdahale eder. Ġtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı knumuna geçerler. a. Pandan yangın yerini tespit ediniz, b. Telefn ve Telsiz vasıtasıyla yangının YERĠ, CĠNSĠ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında bilgi alınız, c. Yangın mahallinden aldığınız bilgiler dğrultusunda sırasıyla; 110 u ve srulularınızı arayarak Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz. d. Tüm tesisleri laydan telefn veya telsiz ile haberdar ediniz, e. Elektrik, Dğalgaz ve Kimyasal hatlarının kesilmesini sağlamak maksadıyla, Elektrik için; Dğalgaz için; Kimyasallar için; f. Su mtrunun açılması için Su Arıtma birimini haberdar ediniz. g. Yangın Güvenliği Srumlusuna haber veriniz. h. Yangının meydana geldiği bölümün yangın ekip liderini ve bölüm müdürünü haberdar ediniz. i. Ġtfaiyeye haber veriniz. (110) j. Gerekirse Ambulans Çağırınız (112) k. Plisi haberdar ediniz. (155) 12

13 KAYIT VE TEÇHĠZATIN KORUNMASI Yangın sırasında krunması ve kurtarılması gereken evrak ve eģyaların üzerlerine yangında ilk kurtarılacak iģareti knulacaktır. KIRMIZI ZEMĠN ÜZERĠNE SĠYAH Y: Yangında ilk önce kurtarılacak. Y TATBĠKATLAR Yangın tatbikatları iģyerinde belirlenecek lan plan senarylar dahilinde yapılacaktır. Yangın tatbikatları en az yılda bir gerçekleģtirilecektir. Tatbikata senary dahilinde tüm persnel katılacak ve gerçeği yansıtacak Ģekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar snrasında düzenlenecek raprlar ıģığında eksiklikler ve hatalı davranıģlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha baģarılı lunması beklenecektir EĞĠTĠM Yangına müdahalenin her safhasında karģılaģılabilecek knularla ilgili ihtiyaç duyulacak eğitim knularının belirlenmesi, krdinesi ve uygulanması ile en az yılda bir yapılacak lan yangın tatbikatlarının planlanması, icrası Hizmet Destek ġefi tarafından yürütülecektir YANGIN SONRASI YAPILACAK ĠġLEMLER Muhtemel yangın snrası teknik ve idari persnel bir araya gelerek detaylı bir incelemede bulunacak, yapılan inceleme snrası yangının çıkıģ sebepleri, ihmal ve srumluları vb. tespit edilip yangın rapru hazırlanacaktır. Verilecek rapr dğrultusunda ödül/ceza iģlemleri Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü nce yürütülecektir. 13

14 YANGIN ACĠL EYLEM PLANI ELEKTRİK VE GAZI KES SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR, EN YAKIN ALARM BUTONUNA BAS. GÜVENLİĞİ ARA, YANGIN ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE YARALILARI BİLDİR. KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP. TOPLANMA YERİNE GİT. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA. (Söndürme Ekibi) GELEN BİLGİYE GÖRE ACİL DURUM TELEFON LİSTESİNDE BELİRTİLEN YERLERE (110) HABER VER. TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAPVE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA (Kruma Ekibi) EKSİK VAR MI? İLK KURTARILACAK EŞYALARI KURTAR (Kurtarma Ekibi) HAYIR YARALI VAR MI? KURTARMA EKİBİNE HABER VER. (Söndürme Ekibi) YARALILARI YANGIN ALANININ DIŞINA ÇIKAR. (Kurtarma Ekibi) YARALILARI İLK YARDIM BÖLGESİNE TAŞI. (Kurtarma Ekibi) YARALILARA İLK YARDIM YAP. (İlk Yardım Ekibi) GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE SEVK ET. (İlk Yardım Ekibi) YANGIN BÖLGESİNİ İTFAİYE EKİPLERİYLE İNCELE, ÇIKIŞ NEDENİNİ SAPTA (İsg. Srumlusu) YANGINA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL. (İsg. Srumlusu) 14

15 YANGIN SAVUNMA EKĠP LĠSTESĠ BAKIM-ONARIM EKĠBĠ KURTARMA EKĠBĠ -Yrd. Dç. Dr. Selda GÜZEL(Ekip BaĢı) - Prf. Mezahir AVġAR (Ekip BaĢı) - Öğr. Gör. Perihan TUNÇ - Öğr. Gör. Emine ESĠRGENLER - ArĢ. Gör. Kezban SÖNMEZ - ArĢ. Gör. Sibel KARADEMĠR - ġükrü DÜNDAR - Meryem ĠNCE - Ġsmail TOKÖZ - Necati GÜNEġ - Oğuzhan TÜRKOĞLU - Adem BUDAK KORUMA VE TRAFĠK / KLAVUZ EKĠBĠ ĠLK YARDIM EKĠBĠ -Yrd. Dç. Dr. Emine KARPUZ (Ekip BaĢı) - Dç. Dr. Lale AVġAR (Ekip B.) - Öğr. Gör. Sema ÖZ - Yrd. Dç. Dr. ġerife YILDIZ - Uzm. Selma DOLANBAY DOĞAN - ArĢ. Gör. Burcu BAġARAN - Sebahattin DELĠCE - ġaziye ÇETĠN - Adıgüzel ÇELĠK - Mehmet AK - Ali SAĞLAM - Abdullah KARAGÖZ HABERLEġME EKĠBĠ HABER ĠLETME (PAROLA) EKĠBĠ -Yrd. Dç. Dr. Hatice HARMANKAYA (Ekip B.) - Yrd. Dç. Dr. Tuğba ġener (Ekip B.) - Öğr. Gör. Serap TANRISEVER - Öğr. Gör. Derya ÇELĠK - ArĢ. Gör. Fatma GÜRSOY - ArĢ. Gör. Nurhan ÖZKAN - ArĢ. Gör. Arzu BOR - ArĢ. Gör. Asuman YILMAZ - Naim YORGANCILAR - Ahmet ÖZTAT - Gamze KAHRĠMAN - Ahmet IġIK Persnel Tplanma Yeri: Fakülte Otparkı Yanı 15

16 EK-2: Deprem Talimatı & Depreme KarĢı Acil Eylem Planı Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; DEPREM TALĠMATI Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma indirmeye, Depremden snra en az 72 saat yardımsız biçimde enkaz altında hayatta kalabilmeye hazırlıklı lmalısınız. Deprem sırasında ve snrasında ne yapılması gerektiği knusunda hazırlıklı lmalısınız. Ġhtiyaçlarınızın listesini çıkarın. ĠĢbölümü yapın. Planınızı yazın ve bunun tatbikatını yapın. ĠĢyeriniz için güvenli ve tehlikeli bölümleri bilin! Acil durum gereçlerinizi hazırlayın : Hiçbir yerden yardım almaksızın 72 saat veya daha uzun bir süre byunca kendi baģınıza evde, arabanızda veya iģyerinizde hayatta kalma mücadelesi vermeye hazırlıklı lun. Deprem Sırasında Deprem baģladığında nerede lursanız lun, hemen kendinizi krumaya alın ve sarsıntı durana kadar rada kalın. ĠĢyeri içinde iseniz; En yakın krunaklı bölgede deprem etkisi geçinceye kadar bekleyiniz, Sabit Makine Gövde Yanları, Tuvalet, Bany, Atölye gibi küçük hacimli daların kiriģleri, masa altları, vb. Devrilebilecek, düģebilecek büyük ve ağır malzemelerden krunun (istifteki ve yerdeki bbinler, raflardaki malzemeler, her türlü kimyasal kap ve tankları vb.) Elektrik pan ve dalarından uzak durunuz, Deprem etkisi geçince en yakın acil çıkıģ kapısından çıkarak tplanma bölgesine gidiniz, Ġdari Bina Ġçindeyseniz; Orada kalın; dıģarıya kģmayın. Sağlam bir masa, mbilya vb. eģya altında ya da yanında kendinizi krumaya alın ve na tutunun. Eğer kridr, Stk Deplar vb. düģebilecek malzemelerin lduğu bölgede iseniz; Duvarın dibine sinin. EĢikte durmayın; kapı çarpacak ve yaralanmanıza neden lacaktır. BaĢınızı ve yüzünüzü kruyun. Pencereler, cam bölmeler, aynalar, caklar, kitaplıklar, yüksek malzemeler, bbin stkları ve gevģek yapı elemanlarından uzak durun. Eğer ĠĢyeri Açık Alanında iseniz; Olduğunuz yerde kalın. 16

17 Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak durarak, en yakın tplanma bölgesine gitmeye çalıģın. Frlift, Kamyn, ĠĢ Makinesi ve Özel Araçtaysanız; Aracı Güvenli bir yere yanaģtırmaya çalıģın. Aracın çalıģmasını durdurun, Mümkünse el frenini çekin, Ylu kapatmamaya özen gösterin. Köprülerden, alt ve üstgeçitlerden ve binalardan labildiğince uzağa park etmeye çalıģın. Eğer Kalabalık bir Tpluluktaysanız; Ezilmeyeceğiniz bir nktaya sığınmaya çalıģın. Yüksek yapıların bulunduğu yaya ylları özellikle tehlikelidir. Eğer içerdeyseniz, devrilen klnlar vb. çarpacağı için dıģarıya kģmayın. AlıĢveriĢ merkezlerinde, en yakın mağazaya sığının. Pencerelerden, vitrinlerden, prjektörlerden, ağır eģyalarla dlu raflardan uzak durun. Her nerede lursanız lun, zeminin Ģiddetle hareket etmesi lasılığına hazır lun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin krumasına alın. Bunu yapamıyrsanız, yere çökün, baģınızı ve yüzünüzü kruyacak biçimde kapanın. Ġlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır lun. ÇÖMEL: Çünkü çömelerek hedef küçültmek, üzerinize dğru düģecek unsurların sizi yaralama riskini azaltır. KORUN: Kllarınızla baģ ve bynunuzu kapatın. Bir siperin yanında ya da altında CENĠN pzisynu alarak kendinizi kruyun. Bu siper masa, knsl, sandalye labilir. BEKLE: Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında kģmak, merdivenden inmek tehlikelidir. 17

18 DEPREME KARġI ACĠL EYLEM PLANI DEPREM ANINDA ETRAFINI SESLİ OLARAK UYAR. DIŞARIYA AÇILAN KAPIYA YAKIN MISIN? HIZLI VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE BULUNDUĞUN YERDEN UZAKLAŞ. HAYIR MAKİNE VE EKİPMANDAN UZAKLAŞ VE EN YAKIN İLK KORUMA BÖLGESİNE YÖNEL. (Masa Altı, Kln vb. Bölgeler) İLK SARSINTI GEÇTİ Mİ? TAHLİYE İŞLEMİNE BAŞLA. DÜŞEBİLECEK CİSİMLERDEN KORUN. HAYIR KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET. DEPREM GEÇTİ Mİ? TOPLANMA BÖLGESİNE GİT. HAYIR KORUNMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET. YARALI ARAŞTIRMASI YAP, GEREKİRSE İLK YARDIM UYGULA. (İlk Yardım Ekibi) KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET ET. PANİK YAPMADAN YETERLİ BİLGİYE ULAŞANA KADAR TOPLANMA BÖLGESİNDE KALMAYA DEVAM ET. ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP. (İsg. Srumlusu) PANİĞİ YATIŞTIR, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAĞLA. (Kruma Ekibi) ARAŞTIRMA SONUCUNA GÖRE ÖNLEM AL. (İşveren) 18

19 EK-3: Sabtaj Talimatı & Sabtaj Olaylarına KarĢı Acil Eylem Planı SABOTAJ TALĠMATI Sabtaj ġekilleri Sabtajlar genelde yapılıģ tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar: a- Aktif Sabtajlar : [1]- Yangın [2]- Patlayıcı Madde, [3]- Mekanik, [4]- Bakteriyljik ve Kimyasal, b- Pasif Sabtajlar: [1]- Fikri, [2]- Psikljik, Sabtajlara KarĢı Krunma Tedbirleri Sabtajlara karģı aktif ve pasif larak Ģu tedbirler alınmalıdır. a- Tüm iģyerinin dıģı krunmalıdır. b- Tüm iģyerinin içi ve dıģı aydınlatılmalıdır. c- Tüm iģyerinde gece ve gündüz güvenlik persneli bulundurulmalıdır. d- Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır. e- Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleģme sistemi kurulmalıdır. f- Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. g- GiriĢ-ÇıkıĢ adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kntrl altında bulundurulmalıdır. h- Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır. i- Zeminden düģük seviyede lan yer pencerelerinde gerekli kruyucu önlemler alınmalıdır. j- Sabtaja elveriģli lmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, bģaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. k- Tüm iģyerlerine geliģ gidiģler kntrl altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik srulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. l- Yapılacak eğitimlerle persnel bilinçlendirilmelidir. Sabtaj Esnasında Yapılması Gerekenler Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, Sabtajın ġekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, Santral, DanıĢma) Plis (155) BüyükĢehir Ġtfaiye (110) Can Güvenliğini tehlikeye atmadan fabrika çevresini güvence altına al (Kruma Ekibi) Fabrika sahasını aydınlat, (Elektrik Bakım) GiriĢ, çıkıģ kapılarını kntrl altında tut, (Güvenlik Birimi) Tplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı l, (Tüm Persnel) 19

20 SABOTAJ OLAYLARINA KARŞI ACİL EYLEM PLANI SABOTAJ ŞEKLİNİ BELİRLE YANGIN PATLAYICI MADDE MEKANİK İHBARLI MI? İHBARLI MI? İHBARLI MI? HAYIR HAYIR AMİRİNE HABER VER. HAYIR AMİRİNE HABER VER. AMİRİNE HABER VER. EMNİYET GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTE. EMNİYET GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTE. EMNİYET GÜÇLERİNDEN YARDIM İSTE. GEREKLİ TEDBİRİ AL. GEREKLİ TEDBİRİ AL. GEREKLİ TEDBİRİ AL. YANGIN ÖNLEME TALİMATLARINA UY. PATLAMALARDA YAPILMASI GEREKENLER TALİMATLARINA UY. ETKİ GEÇTİKTEN SONRA HASAR ARAŞTIRMASI YAP. (İsg. Srumlusu) KAZA, YANGIN, SIZINTI, VB. DURUMLAR VARSA İLGİLİ ACİL DURUM PLANLARINA GÖRE HAREKET ET. ARAŞTIRMA SONUCUNA GÖRE ÖNLEM AL. (İşveren) 20

21 EK-4: Sızıntı ve Dökülmelere KarĢı Acil Eylem Planı SIZINTI VE DÖKÜLMELERE KARġI ACĠL EYLEM PLANI Birim Amirine haber ver SIZINTI DÖKÜNTÜ MEYDANA GELMESİ Sızan veya Dökülen kimyasalın MSDS göre özelliklerini belirle Etrafta bulunan malzemeleri uzaklaştır. Blgede çalışanlara haber ver Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı özellik taşıyr mu? Kişilere zararı var mı? MSDS frmuna uygun larak belirlenen ilk müdaheleyi yap Hayır İlk yardım ekibine haber ver. Gerekirse hastaneye sevk et Çevreye zararı var mı? Hayır Sızıntı ve dökülmeyi engelle Evet Sızıntı ve dökülmeyi engelle Olay yerini incele Raprlama yap Sızıntı ve Dökülme lan bölgeyi uygun yöntemle bertaraf et Gerekli önlemleri planla 21

22 EK-5: Patlamalardan Krunma Acil Eylem Planı PATLAMALARDA KORUNMA ACĠL EYLEM PLANI SESLİ OLARAK ETRAFINDAKİLERİ UYAR, EN YAKIN ALARM BUTONUNA BAS. ELEKTRİK VE GAZI KES GÜVENLİĞİ ARA, PATLAMA ÇEŞİDİNİ, YERİNİ VE YARALILARI BİLDİR. KENDİNE ZARAR VERMEDEN İLK MÜDAHALEYİ YAP. TOPLANMA YERİNE GİT. YANGIN VAR İSE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA BAŞLA. (Söndürme Ekibi) GELEN BİLGİYE GÖRE ACİL DURUM TELEFON LİSTESİNDE BELİRTİLEN YERLERE HABER VER. TOPLANMA YERİNDE SAYIM YAP VE ÇEVRE GÜVENLİĞİNİ SAĞLA (Kruma Ekibi) EKSİK VAR MI? İLK KURTARILACAK EŞYALARI KURTAR (Kurtarma Ekibi) HAYIR YARALI VAR MI? KURTARMA EKİBİNE HABER VER. YARALILARI PATLAMA ALANININ DIŞINA ÇIKAR. (Kurtarma Ekibi) YARALILARI İLK YARDIM BÖLGESİNE TAŞI. (Kurtarma Ekibi) YARALILARA İLK YARDIM YAP. (İlk Yardım Ekibi) GEREKİRSE AMBULANS ÇAĞIR VE HASTANEYE SEVK ET. (İlk Yardım Ekibi) PATLAMA BÖLGESİNİ GÜVENLİK EKİPLERİYLE İNCELE, NEDENİNİ SAPTA (İsg. Srumlusu) GEREKLİ ÖNLEMLERİ AL. (İsg. Srumlusu) 22

23 EK-6: Elektrik Çarpmaları Acil Eylem Planı ELEKTRĠK ÇARPMALARI ACĠL EYLEM PLANI KAZAZEDEYE DOKUNMADAN ÖNCE YALITKAN BİR MADDE İLE AKIMI KES. KAZAZEDENİN HAYATSAL FAALİYETLERİNİ KONTROL ET. YOK İLK YARDIM UYGULA. KIRIK VE BENZERİ YARALANMALAR OLUP OLMADIĞINA BAK. KAZAZEDEYİ SICAK TUT VE ÜZERİNİ ÖRT. KAZAZEDEYİ YERİNDEN OYNATMA. 112 Yİ ARA 23

24 EK-7: Kaza ve Sağlık Olayları Acil Eylem Planı KAZA SAĞLIK OLAYLARI ACĠL EYLEM PLANI (Travma, Yaralanma, Yanık, Elektrik Çarpması, Zehirlenme vb.) KAZA OLAYIN GERÇEKLEġMESĠ ĠLKYARDIM SERTĠFĠKAN VAR MI? HAYIR Olay Elektrik Çarpması ise; önce elektrik akımını kes, akımı kesmek mümkün değil ise kazazedeyi yalıtkan bir madde (tahta, ip, plastik vb.) kullanarak rtamdan uzaklaģtır Ortam Değerlendirmesi Yap (Ortam ve Kendi Güvenliği Sağla) Hasta/Yaralıya Müdahale Etme Kazazede ölmüģ ise savcılık gelene kadar lay yerine müdahale etme Gerekiyrsa Ġlkyardım Uygula YaĢam Desteği Ver ĠĢyeri Sağlık Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla 112 yi Ara ĠĢyeri Sağlık Birimi AÇIK ĠĢyeri Sağlık Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla (..) Sağlıkçı (Hekim-HemĢire) gelince nun yardımcısı knumuna geç Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla ĠĢyeri Sağlık Birimi KAPALI 112 yi Ara Ambulans Çağır Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla Ortamda ilkyardımcı varsa nun yardımcısı knumuna geç Birim Amirine ve Güvenlik Birimine Bildir / Bildirilmesini Sağla ĠĢ Güvenliği Srumlusuna Bildir / Bildirilmesini Sağla ĠĢ Güvenliği Srumlusuna Bildir / Bildirilmesini Sağla 24

ACİL DURUM TALİMATLARI

ACİL DURUM TALİMATLARI ACİL DURUM TALİMATLARI 1. TEORİK BİLGİLER 1.1. YANGIN YANGIN TALİMATI Maddenin, ısı ve ksijenle birleşmesi snucu luşan kimyasal laya Yanma denir. Yanma layının luşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve ksijenin

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ DEPREM TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

ACİL DURUM TALİMATLARI

ACİL DURUM TALİMATLARI YANGIN TALİMATI 1. TEORİK BİLGİLER 1.1. YANGIN Maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal olaya Yanma denir. Yanma olayının oluşabilmesi için yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü. Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İstanbul Sağlık Müdürlüğü Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinin Kullanımı İkaz ve Uyarı İşaretleri Parlayıcı madde veya yüksek ısı Toksik (Zehirli) madde IŞIKLI İŞARET : Saydam veya yarı saydam malzemeden

Detaylı

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE ĠL AMBULANS SERVĠSĠ ACĠL DURUM VE AFET PLANI DEPREM VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: YANGIN TALİMATI YANGINLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 1.Elektrik tesisatına ek yük getiren yangın riski yüksek cihazları kullanmayınız. 2.Elektrik tesisatında gerekli ilave veya onarımı mutlaka Teknik elemanlara

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ)

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANSI (İÖ) CEREN ŞAHİN 145148006 İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜNCEL UYGULAMALAR YANGIN ÇEŞİTLERİ VE KULLANILMASI GEREKEN

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ

ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ (ADME) V. İSG KONGRESİ 1 SUNUM İÇERİĞİ Neden Acil Durum Müdahale Ekibi ne (ADME) ihtiyaç var? ADME nin görev ve sorumlulukları ADME elemanlarının seçilme aşamasında aranacak kriterler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00

AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 AKM-F-193 / 10.04.2014 / Rev:00 YANMA NEDİR? Maddenin ısı ( sıcaklık ) ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bir yangının başlayabilmesi için gerekenler : 1- OKSİJEN ( HAVA ) 2- SICAKLIK

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ DERS NO#8 KONU: - Elle malzeme taşıma ve kaldırma - Kimyasal madde kullanımı - Yangın Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK ecolak@ktu.edu.tr Elle

Detaylı

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni

Yangın. Yanma Olayı: Yanma Üçgeni Yangın Yanma Olayı: Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (hava) bir arada olması gerekir. Yanma Üçgeni

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015

YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER. Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGINDA PERSONELİN YAPMASI GEREKENLER Şengül ÖZDEMİR Diaverum Buca Diyaliz Merkezi İzmir 2015 YANGIN YANGINDA İŞYERİ GÜVENLİĞİ PERSONEL GÜVENLİĞİ HASTA GÜVENLİĞİ EVRAK GÜVENLİĞİ MALZEME GÜVENLİĞİ 2 YANGIN

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez.

YANMA. Yanıcı maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Bu üç unsur bir arada olmadığında, yanma olayı meydana gelmez. YANMA YOK YANMA YOK YANMA YOK YANMA VAR Yanmanın Çeşitleri:

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI

KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI KBRN HASTANE HAZIRLIKLARI 1 KBRN OLAYININ MEYDANA GELMESĠ HABERLEġME VE BĠLGĠLENDĠRME KRĠZ MERKEZĠ POLĠS SAĞLIK ĠTFAĠYE Ġzolasyon Çevre Güvenliği GiriĢ-ÇıkıĢ Kontrol Trafik AkıĢı Kimlik Tespiti Ġlk Yardım

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI

FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI FİRMA LOGOSU ACİL DURUM EYLEM PLANI OCAK / 2016 İşyerinin Ünvanı İşyerinin Adresi İşverenin Adı- Soyadı Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi Yangın Sel Belirlenen

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İLKYARDIM GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, Olay yerinde Sağlık personeli gelinceye kadar Durumun kötüleşmesini önlemek

Detaylı

Elektrik eğitiminin temel hedefleri

Elektrik eğitiminin temel hedefleri 2016 Elektrik eğitiminin temel hedefleri Elektriğin klasik özellikleri, Ġnsan üzerindeki etkileri, Klasik kaza çeģitleri, Güvenlik önlemleri, Güvenlik alet ve donanımları, KKD ler ve kullanımı Eğitim Eksikliğine

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM I Sağlık Bülteni ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN İLKÖĞRETİM OKULU Kasım 2013 İLK YARDIM BÖLÜM I Hayatımız boyunca çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013

T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 T.C. VE 2013 T.C. : 84291759-951.04.14;951.04.14]/7176 01.07.2013 : 2007/12937 her kademedeki personel sorumludur. r rapor Dr.Fuat OKTAY Ek : Yönerge (71 sayfa) - - - -Planlama v - - - - - - -Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL

ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL ÖĞR. GÖR. NURHAN BİNGÖL İLKYARDIM Tanımı- Önemi - İlkeleri İlkyardım : Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişiye, bir sağlık ekibi ulaşıncaya kadar ya da hasta bir sağlık kuruluşuna ulaşıncaya kadar

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI

ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI ĠTÜ KĠMYA METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI 2010 İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi 34469 Maslak İstanbul ĠTÜ KĠMYA-METALURJĠ FAKÜLTESĠ YANGIN PLANI Olası bir yangında işyerlerinin ve

Detaylı

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

TESİS GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 1/5 1.AMAÇ: : Hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve çalışanlar için güvenli ve işlevsel sağlık tesisinin oluşturulması, tehlike ve risklerin azaltılıp kontrol altına alınması, kazaların ve yaralanmaların

Detaylı

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz?

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ: MEGA çözümler için TEK ortağınız. Tehlike sınıfınızı biliyor musunuz? ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ HİZMETLERİMİZ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak siz değerli danışanlarımızın İş güvenliği Uzmanı,

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

İlkyardım nedir? Acil tedavi nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD İlkyardım nedir? TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI - Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durum - Sağlık görevlileri gelene kadar - Hayat kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini Doç. Dr. Şule

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI

EĞİTİCİ EĞİTMENLİK PROGRAMI 2016 EĞİTİCİ EĞİTMENLİK EĞĠTĠCĠ EĞĠTMENLĠK Ġçindekiler Tablosu 1.Acil Durum Kriz Yönetimi Eğitici Eğitimi... 2 2.Yüksekte ÇalıĢma Eğitici Eğitimi...3-4 3.1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi...5-6 4.2. Seviye

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ TYG_P02 28.10.2011 13.08.2014 2 10 REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 05.09.2012 Hastane Hizmetleri Başkanı ifadesi yerine 01 İdari ve Mali İşler Direktörü ifadesi yazıldı. Yangın Tüpü

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Gizem Naz DÖLEK İSG Uzman Yardımcısı / Çevre Yüksek Mühendisi EYLÜL 2014, ANKARA İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 tarih ve 28681

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. FREN KOLU 2. ÇALIŞTIRMA KOLU 3. KARBÜRATÖR FİLTRE KAPAĞI 4. JİGLE KOLU 5. EMNİYET TETİĞİ 6. TUTMA SAPI 7. GAZ TETİĞİ

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları

Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları Makine Atölyelerinde Çalışanlar Ġçin Genel Ġş Sağlığı Güvenliği Kuralları GENEL Ġġ GÜVENLĠĞĠ KURALLARI Atölye duvarlarına, dikkati çekecek şekilde o atölye için geçerli özel güvenlik kuralları asılmalıdır.

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti YANMA NEDİR? Yanma;Yanıcı maddenin, ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır. Yanma olayının oluşabilmesi

Detaylı

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI

ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI ÖZEL NESLİN DEĞİŞEN SESİ ANAOKULU 2015-2016 ACİL DURUM EYLEM PLANI 1) AMAÇ : İnsanların önemli bir bölümünü etkileyebilecek nitelikte ve bireysel müdahalenin yanı sıra toplu müdahaleyi de gerektiren deprem

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016

DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 DEPREM -YANGIN ACİL DURUM TATBİKAT VE TAHLİYE SENARYOSU 2016 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ 1 Alarm verilir. 2 Deprem sırasında tüm öğrenciler ve öğretmen sıra ve masaların yanında ÇÖK,KAPAN,TUTUN pozisyonu

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir

olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın) bir arada bulunması gerekir YANGIN SÖNDÜRME VE ÖNLEME TEDBİRLERİ Yanma ve Yangının Tanımı Yanma: Maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.yanma olayının oluşabilmesi için madde, ısı ve oksijenin (havanın)

Detaylı

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İLK YARDIM EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 İLK YARDIMIN TANIMI Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun

Detaylı

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4-

Ġş Güvenliği ve Mühendislik Etiği -4- Ġş Güvenliği ve Mühendislik Fatih ALĠBEYOĞLU Rahim Aytuğ ÖZER -4- İş Sağlığı ve Mühendislik 2 İSG İşaret ve Uyarıcı Levhalar Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden Levha, Renk, Sesli ve/veya ışıklı

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 15.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Egemen Avcu Dr. Makine Mühendisi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği GiriĢ ĠĢ Kazaları ĠĢ yerinde

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP ALKOL BAZLI

Detaylı

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠġYERĠ BĠNA VE EKLENTĠLERĠNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ SKORU SINIFI DEĞERLENDİRMESİ DEĞ. TARİHİ İLK DEĞ. BÖLÜM FAALİYET İLK FOTOGRAF TANIMI M-1 Kıyma makinesinde Kıyma çekilmesi Kıyma Makinesi Et Besleme Noktası El Girecek Genişlikte Olması Kıyma Makinesine

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için Eğitim Seti Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el - kol işareti

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP SITROMAT Ürün

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi. Acil Durum Planları İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Acil Durum Planları Konu No: 29 İsmail SARIKAYA Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmenimizin Ricası Cep telefonlarının kapalı tutulması Aklınıza takılan konuların

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI

Revizyon Tarihi: ODD ALGORĠTMALARI. 7. ÇOK SAYIDA KURUM VE KURULUġUN BĠRLĠKTE ÇALIġMASI GEREKEN OLAYLAR. 1. HER NÖBET BAġLANGICI Revizyon No:01 Sayfa No: 1 / 11 1. HER NÖBET BAġLANGICI YÖNETĠMĠ. 2. KIġ DÖNEMĠ YÖNETĠMĠ. 3. TRAFĠK KAZASI YÖNETĠMĠ. 4. YANGIN YÖNETĠMĠ. 5. GIDA ZEHĠRLENMESĠ YÖNETĠMĠ ODD ALGORĠTMALARI 6. BOMBA, CANLI

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sayı : 85077348-54197341/420866611/ 952-2/ 07/01/2015 Konu : Koruyucu Güvenlik Talimatı İlgi: a) Başbakanlığın 18 Temmuz 1997

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı