TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar"

Transkript

1

2 3 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Ağustos 2009

3 2

4 SU NUŞ Başa rıy la ta mam la dı ğı mız ama tör fut bol se zo nu nun ar dın dan ye ni başa rı la ra koşa ca ğı mız se zo nu nun tüm ama tör le re başa rı ge tir me si ni gö nül den di li yo rum Se zo nun da ül ke mi zin 81 ilin de dü zen le nen ama tör fut bol mü sa ba ka la rın da ama tör fut bol cu muz, ci va rın da ta kı mı mız la, oy na dık la rı mü sa ba ka ile fut bo lun kit le le re ya yıl ma sın da, se vil me sinde ve iler le me sin de önem li rol oy na dı lar se zo nun da ama tör ku lüp le rin Federasyona yatırmak zorunda oldukları işlem giderleriyle il gi li yap tı ğı mız iyi leş tir me le ri de göz önü ne alarak ku lüp, ta kım, oy na nan mü sa ba ka ve li sans lı fut bol cu sa yı sın da önem li bir ar tış gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Üstelik 12 yaş ve altı kategorilerinde resmi lig düzenlenmemesi nedeniyle bu yaş kategorisinde lisanslı futbolcu sayısında eksilme olmasına rağmen futbolcu sayımızın artması son derece önemlidir. Ama tör fut bol için Fe de ras yon Yö ne tim Ku ru lu ola rak mad di ve ma ne vi des tek le ri mi zi de vam et ti re ce ğiz. Bi li yo ruz ki, ama tör fut bo la ver di ği miz de ğer öl çü sün de Türk Fut bo lu nun alt ya pı sı nı da ha sağ lam, da ha sağ lık lı kı laca ğız ve bu oyu nu çok da ha ge niş kit le le re sev di re ce ğiz. Bu sezon U17 ve U15 yaş kategorilerinin yanında U16 yaş kategorisini de başlatıyor olmamız ve en önemlisi Deplasmanlı Kriterli Amatör Ligi Sezonundan itibaren başlatacak olmamız ve düzenlemelerini bugünden yapmamız ülkemiz futbolu açısından önemli kararlardır. 3

5 İl ler de ki Bü yük ler ve her yaş ka te go ri sin de ki genç ler ye rel or ga ni zas yonla rı ile Tür ki ye Pro fes yo nel 3. Li gi ne Yük sel me ve tüm alt ya pı ka te go ri le rinde ki Tür ki ye Şam pi yo na la rı or ga ni zas yon la rı nı dü zen le yen Ama tör İş ler Ku ru lu muz özel lik le futbolcu sa yı sı nın art ma sı için bü yük ça ba gös ter mek tedir. Bü yük bir gö nül lü ler or du suy la yü rüt tü ğü müz ama tör fut bol or ga ni zas yonu na kat kı da bu lu nan Tür ki ye Ama tör Spor Ku lüp le ri Kon fe de ras yo nu, Türki ye Fut bol Ant re nör le ri Der ne ği, TFFHGD, Sa ha Ko mi ser le ri Der ne ği, il ler de ku ru lu Ama tör Spor Ku lüp le ri Fe de ras yon la rı, Fut bol İl Tem sil ci lik leri, İl Ter tip, İl Ha kem, İl Göz lem ci ve İl Di sip lin Ku rul la rı na, Spor Ku lüp leri mi zin yö ne ti ci le ri ne, Fe de ras yo nu mu zun Hu kuk Ku ru lu, Ama tör İş ler Ku ru lu, Mer kez Ha kem Ku ru lu, Tah kim Ku ru lu, Sağ lık Ku ru lu ile Ama tör Di sip lin Ku ru lun da ki dost la rı mı za, Fe de ras yon ça lışan la rı mı za, Genç lik ve Spor İl Mü dür lük le ri mi ze kat kı la rı için teşek kür eder, se zo nun da ama tör fut bol için ay nı kat kı yı gö nül den gös te re cek le ri ina ncı ile yeni se zonu nun tüm ama tör futbol ca mi ası için başa rı lı geç me si di le ğiy le sev gi ve say gı lar su na rım. Meh met BAY KAN TFF Yö ne tim Ku ru lu Üye si Ama tör İş ler Ku ru lu Baş ka nı 4

6 YEREL LİG LE RİN KA TE GO Rİ LE Rİ İLE İL Gİ Lİ BİL Gİ LER : A) BÜ YÜK LER: Se zo nun da Ter tip Ko mi te le rin ce, ama tör kü me bü yük ler ka tego ri sin de Sü per Amatör Lig ve 1. Ama tör ile 2. Ama tör kü me de ki ta kım sa yıla rı nın ay nı oran da kal ma sı şek lin de ter fi ten zil le ri nin ya pı la rak Sü per Amatör Lig ve 1. Amatör Kü me ta kım sa yı sı nın, 2. Amatör Kü me ta kım sa yı sın dan faz la ol ma ma sı na dik kat edi lir. Ter tip Ko mi te le rin ce tan zim edi len lig sta tüle ri il gi li kü me nin lig le ri baş la ma dan ön ce ona ya gön de ri le cek ve Fe de rasyon ca onay lan ma sı nı ta ki ben ta kım la ra fut bol il tem sil ci lik le rin ce ya zı lı olarak teb liğ edi le cek tir. 50 ta kı mın al tın da ta kı mı olan il ler de Sü per Ama tör Lig oluş tu rul ma yacak tır. Sü per Ama tör, 1. ve 2. Ama tör Kü me ler de ki ta kım sa yı sı nın kaç ta kımdan olu şa ca ğı nın iz ni Ama tör İş ler Ku ru lun dan alın dık tan son ra oluş tu ru lacak tır. (Gruplardaki takım sayılarının en az 10, en faz la 14 ta kım ola rak be lir len me si ne dik kat edi le cek tir). Vi ze-re fe rans (Li ge ka tıl ma) be de li ni Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu na ya tır ma yan ta kım lar ke sin lik le lig fiks tü rü ne da hil edil me ye cek, li sans iş lemle ri ya pıl ma ya cak tır Sezonunda Tür ki ye Pro fes yo nel Üçün cü Li gi ne ter fi eden ta kım la rın ama tör ta kım la rı is tek le ri ha lin de il le rin de ki bü yük ler ka te go ri sinde ki en alt ama tör lig den mü sa ba ka la ra ka tı lır lar Sezonunda Tür ki ye Pro fes yo nel Üçün cü Li gin den dü şen ta kım lar il le rin de ki en üst ama tör lig de oy nar lar. Bu du rum da ki ku lüp le rin bü yük ler ka te go ri sin de an cak bir ta kı mı bu lu na bi lir. Ye rel büyükler kategorisinin en üst liginde takımı olup da dereceye giren pro fes yo nel ta kım la rın ama tör ta kım la rı, il le rin de ki play-off mü sa ba ka la rı na ve bir üst lige yük sel me mü sa ba ka la rı na ka tı la maz lar. 5

7 As ke ri güç ta kım la rı il le rin de ki sü per lig ve ya bi rin ci ama tör kü me de bir üst lige yük sel me mü sa ba ka la rı na ka tıl ma ya hak ka zan dık la rın da, bu ligde oy na ma yı ta ah hüt et tik le ri tak dir de yük sel me mü sa ba ka la rı na da hil edi le cekler dir. Sü per ama tör lig uy gu la ma sı nın ol du ğu il ler de bu lig de yer alan ku lüp ler en az iki alt ya pı ka te go ri sin de dü zen le nen li ge ka tıl mak zo run da dır lar. Ka tılma dık la rı tak dir de Sü per Ama tör Lig den bir alt li ge dü şü rü lür ler. (As ke ri güç ta kım la rı bu hük mün dı şın da dır.) Sezonunda İl lerde düzenlenen Büyükler kategorisinde TFF ce verilen kontenjan dahilinde sıralamaya giren takımların İl dışında oynayacakları müsabakalar ile ilgili statü Federasyonca belirlendikten sonra bir genelge ile bildirilecektir. AMA TÖR TA KIM LAR DA YA ŞI BÜ YÜK FUT BOL CU se zo nu için 1978 ve da ha ön ce doğ muş olan lar ya şı bü yük futbol cu sta tü sün de dir. Ama tör ta kım lar da ya şı bü yük en faz la iki ama tör fut bol cu oy na ya bi lir do ğum lu fut bol cu lar ya şı bü yük fut bol cu sta tü sü ne gir mez. Mü sa ba ka isim lis te sin de oy na sın ve ya oy na ma sın en faz la 2 ya şı bü yük fut bol cu bu lu na bi lir. Ya şı bü yük fut bol cu iki den faz la ya zı lır sa ta kım hük men mağ lup olur. Tür ki ye Pro fes yo nel Üçün cü Li gin den, Ye rel Ama tör Li gi ne dü şen ta kımla rın mü sa ba ka la rın da; Söz leş me le ri de vam eden ya şı bü yük pro fes yo nel li sans lı fut bol cu la rın ta ma mı ama tör lig mü sa ba ka la rın da söz leş me le ri nin bi ti mi ne ka dar o ku lü be bağ lı ola rak ta kım la rın da yer ala bi lir ler. Bu du rum da ay rı ca ya şı bü yük ama tör li sans lı fut bol cu oy na ya maz. Ya şı bü yük pro fes yo nel fut bol cu sa yı sı iki den az ise ya şı bü yük ama tör fut bol cu ile bu sa yı iki ye ta mam la na bi lir. 6

8 Mü sa ba ka lar da ya şı bü yük pro fes yo nel fut bol cu ya yer ve ril me di ği tak dirde, ya şı bü yük en faz la iki ama tör fut bol cu oy na ya bi lir. TÜR Kİ YE PRO FES YO NEL ÜÇÜN CÜ Lİ GİN DEN AMA TÖR Lİ GE DÜ ŞEN KU LÜP LER DE Kİ PRO FES YO NEL FUT BOL CU LA RIN DU RUM LA RI : a) Tür ki ye Pro fes yo nel Üçün cü Li gin den İl le ri nin Ye rel Ama tör kü me leri ne dü şen ta kım lar da söz leş me le ri de vam eden pro fes yo nel fut bol cu la r sözleş me le ri nin bi ti mi ne ka dar İl lerindeki büyükler ve yaşlarının uygun olduğu gençler kategorilerindeki takımlarda yer ala bi lir ler. b) Tür ki ye Pro fes yo nel Üçün cü Li gin den Ama tör li ge dü şen ta kım la rın Pro fes yo nel fut bol cu la rı nın söz leş me le ri nin bi ti min de, bir baş ka ku lü be trans fer ola bil me le ri için Pro fes yo nel Fut bol ve Trans fer Ta li ma tı hü küm le riuy gu la nır. İllerde büyükler kategorisinde ye rel en üst ama tör lig so nuç la rı nın Fe deras yo na en son bil di rim ta ri hi 19 NİSAN 2010 dur. B) U19 LİGİ: U19 li gi mü sa ba ka la rın da 1991 ve da ha son ra doğ muş olan fut bol cu lar oy na ya bi lir ler. U19 ka te go ri sin de de 1. ve 2. kü me de ki ta kım sa yı la rı nın ay nı oran da kalma sı şek lin de ter fi ten zil le ri nin ya pı la rak U19 1. kü me sa yı sı ile 2. kü me sa yı sı nın eşit ol ma sı na dik kat edi lir. Ter tip Ko mi te le rin ce dü zen le nen lig statü le ri il gi li kü me nin lig le ri baş la ma dan ön ce ona ya gön de ri le cek ve Fe de rasyo nun onay la ma sı nı ta ki ben ta kım la ra bil di ri le cek tir. Turk cell Sü per Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig de ta kı mı bu lu nan ku lüp ler, Gençlik Geliştirme Li gi ne ka tıl dık la rı tak dir de İl le rin de ki Ye rel U19 li gi ne ka tı la maz lar. Gençlik Geliştirme Li gi ne ka tıl ma yan pro fesyo nel ta kım lar il le rin de ki Ye rel U19 mü sa ba ka la rı na ka tıl mak zo run da dır lar. An cak, bu ta kım lar pro fes yo nel fut bol cu la rı nı oy na ta maz lar. 7

9 U19 Li gin de; Oyun cu sa yı sı : 11 Yedek oyuncu sayısı : 7 Oyun cu de ği şik li ği sa yı sı : 3 Mü sa ba ka sü re si : 2 x 45 da ki ka Uzat ma sü re si : 2 x 15 da ki ka Sa ha ve kale öl çü sü : Nor mal U19 Tür ki ye Şam pi yo na sı için ye rel U19 li gi so nuç la rı nın Fe de ras yo na en son bil di rim ta ri hi 26 Nİ SAN 2010 dur. C) U17 LİGİ: U17 li gi mü sa ba ka la rın da; 1993 ve da ha son ra doğ muş olan fut bol cu lar oy na ya bi lir ler. Turk cell Sü per Lig, Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ku lüp le ri nin U17 ta kım la rı, İl le rin de oy na na cak U17 Li gi mü sa ba ka la rı na ka tı la bi lir ler. İl lerde U17 yaş kategorisinde 2. Ama tör kü me oluş tu ru la maz. Pro fes yo nel ta kı mı olan ku lüp le rin yaş la rı uy gun pro fes yo nel fut bol cu la rı U17 li gin de oy na ya bi lir ler. U17 Li gin de; Oyun cu sa yı sı : 11 Yedek oyuncu sayısı : 7 Oyun cu de ği şik li ği sa yı sı : 3 Mü sa ba ka sü re si : 2 x 40 da ki ka Uzat ma sü re si : 2 x 10 da ki ka Sa ha ve kale öl çü sü : Nor mal U17 Tür ki ye Şam pi yo na sı için Ye rel U17 Li gi ne ti ce le ri nin Fe de ras yo na en son bil di rim ta ri hi 22 MART 2010 dur. 8

10 D) U16 LİGİ: U16 ligi müsabakalarında 1994 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular oynayabilirler. U16 Türkiye Şampiyonası için Yerel U16 ligi neticelerinin Federasyona en son bildirim tarihi 24 MAYIS 2010 dur. U16 Li gin de; Oyun cu sa yı sı : 11 Yedek oyuncu sayısı : 7 Oyun cu de ği şik li ği sa yı sı : 3 Mü sa ba ka sü re si : 2 x 40 da ki ka Uzat ma sü re si : 2 x 10 da ki ka Sa ha ve kale öl çü sü : Nor mal E) U15 LİGİ: U15 Li gi mü sa ba ka la rın da; 1995 ve da ha son ra doğ muş olan fut bol cu lar oy na ya bi lir ler. U15 Tür ki ye Şam pi yo na sı için Ye rel U15 Li gi ne ti ce le ri nin Fe de ras yo na en son bil di rim ta ri hi 15 MART 2010 dur. U15 Li gin de; Oyun cu sa yı sı : 11 Yedek oyuncu sayısı : 5 Oyun cu de ği şik li ği sa yı sı : 5 Mü sa ba ka sü re si : 2 x 35 da ki ka Uzat ma sü re si : 2 x 10 da ki ka Sa ha ve kale öl çü sü : Nor mal F) U14 LİGİ: U14 Li gi mü sa ba ka la rın da 1996 ve da ha son ra doğ muş olan fut bol cu lar oy na ya bi lir ler. 9

11 U14 Li gin de; Oyun cu sa yı sı : 11 Yedek oyuncu sayısı : 5 Oyun cu de ği şik li ği sa yı sı : 5 Mü sa ba ka sü re si : 2 x 35 da ki ka Uzat ma sü re si : 2 x 10 da ki ka Sa ha ve kale öl çü sü : Nor mal U14 Tür ki ye Şam pi yo na sı için Ye rel U14 Li gi ne ti ce le ri nin Fe de ras yo na en son bil di rim ta ri hi 19 NİSAN 2010 dur. G) U13 LİGİ: U13 Li gi mü sa ba ka la rın da 1997 ve 1998 doğumlu fut bol cu lar oy na ya bilir ler yılı ve öncesi lisans çıkartmış olan 1999 ve daha sonra doğumlu futbolcular lisanslarını vize ettirdikleri takdirde bu ligde oynayabilirler. Ye rel U13 Li gi ne ti ce le ri nin Fe de ras yo na en son bil di rim ta ri hi 14 HAZİRAN 2010 dur. Amatör ve Profesyonel tüm kulüplerin bu yaş kategorisindeki takımları yerel U13 liglerine katılabilirler. U13 Li gin de; Oyun cu sa yı sı : 11 Yedek oyuncu sayısı : 5 Oyun cu de ği şik li ği sa yı sı : 5 Mü sa ba ka sü re si : 2 x 30 da ki ka Uzat ma sü re si : 2 x 10 da ki ka Sa ha ve kale öl çü sü : Nor mal U13 LİGİNDE FUTBOLCU YAŞLARINA İTİRAZLARIN UYGULAMASI U13 Li gi mü sa ba ka la rın da fut bol cu la ra nü fus cüz dan la rın da ya zı lan yaşla rı nın ger çek yaş la rı ol ma dı ğı na da ir bir iti raz ol duğ un da uy gu la ma aşa ğı daki şe kil de ola cak tır. 10

12 İti ra zın res mi iti raz ol ma sı ge rek mek te dir. Ta li ma ta uy gun ola rak ya pı lacak iti raz lar için 5 gün içe ri sin de Fe de ras yon he sa bı na 200 TL. de po zi to üc reti nin ya tı rı lıp ban ka de kon tu nun iti raz di lek çe si ne ek len me si zo run lu dur. (İti raz edi len her fut bol cu için de po zi to mik ta rı ay rı ay rı ya tı rı la cak tır.) Ter tip Ko mi te si, iti raz edi len fut bol cu şa yet has ta ne do ğul mu ise nü fus cüz da nın da do ğum ye ri ola rak ya zı lan ilin dev let ve ya özel han gi has ta ne sinde doğ du ise o has ta ne den do ğum ta ri hi açık ya zı lı res mi bel ge nin as lı (Hasta ne Baş he kim li ğin ce im za lı ve mü hür lü ola cak) ku lü bü ara cı lı ğı ile en geç 5 gün için de Fut bol İl Ter tip Ko mi te si ne ulaş tı ra cak tır. Yu ka rı da be lir ti len res mi bel ge yi Ter tip Ko mi te si ne ve ren fut bol cu lar dan bu bel ge uy gun gö rül dü ğü tak dir de ke mik tes ti ra po ru is ten me ye cek tir. Bu bel ge nin za ma nın da ulaş tı rı la ma ma sı ve ya fut bol cu nun has ta ne do ğum lu ol ma ma sı ha lin de fut bol cu dan bi yo lo jik ya şı nın tes bi ti ama cıy la ke mik ta rama sı tes ti is te ne cek tir. Ke mik tes ti ra po ru Ter tip Ko mi te sin ce be lir le nen ta rihte ve sağ lık ku ru lu şun da il gi li ne za ret çi ler (Her iki ku lüp ten bi rer ki şi ve Ter tip Ko mi te sin ce be lir le nen bir ki şi) eş li ğin de ya pı la cak tır. İti raz da bu lu nan ku lüp iti raz et ti ği fut bol cu la rın ke mik ta ra ma sı tes ti mas raf la rı nı da öde mek zo run da dır. Bu mas raf iti raz eden ku lüp ta ra fın dan öden me den ke mik tes ti ya pıl ma ya cak tır. Ke mik ta ra ma sı tes ti ra por la rın da se zo nu için U13 Li gin de 14 yaş ve al tı ol du ğu be lir le nen fut bol cu lar hak kın da bir iş lem ya pıl ma ya cak tır. 14 yaş üs tü ol du ğu be lir le nen fut bol cu la rın ta kım la rı Fut bol Mü sa ba ka Ta lima tı nın ilgili mad de si ge re ğin ce 3-0 hük men ye nik sa yı la cak lar dır. Ter tip Ko mi te le rin ce be lir le nen sağ lık mer kez le rin de yap tı rı lan ke mik testi ta ra ma sı ra por la rı na iti raz ya pı la ma ya cak tır. LİSANS EVRAKLARI ÜZERİNDE SAHTECİLİK YAPARAK TFF Yİ YANILTAN KULÜPLERİN FUTBOLCULARINA SERBEST TRANSFER HAKKI VERİLMESİ Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile TFF yi 11

13 veya ilgilileri yanıltan kulüplerin Büyükler Kategorisindeki takımları Futbol Müsabaka Talimatı nın 24/(c) maddesi gereğince içinde bulunulan sezonda lig dışı bırakılır ve bir alt lige indirilir. Bir alt ligin olmaması halinde bir yıl oynamayacak olan takımın 19 yaş ve üzeri futbolcuları serbest transfer hakkına sahip olurlar. Futbolcular belirlenen transfer dönemleri içinde diledikleri kulüpte lisans çıkartabilirler. LİG FİKSTÜRÜNE DAHİL OLUP MÜSABAKALARA ÇIKMAYAN KULÜPLERİN FUTBOLCULARINA SERBEST TRANSFER HAKKI VERİLMESİ Büyükler Kategorisinde lige katılacağını yazılı olarak bildirerek lig fikstürüne dahil olup ilk iki (2) müsabakaya çıkmayıp ligden çekildiğini bildiren veya ligden ihraç edilen takımların 19 yaş ve üzeri futbolcuları serbest transfer hakkına sahip olurlar. Futbolcular belirlenen transfer dönemleri içinde diledikleri kulüpte lisans çıkartabilirler. EV SAHİBİ TAKIMIN FORMA DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Bu sorun merkez takımları arasında çıktığında fikstürde ismi önce yazılı takım ev sahibi durumunda olup formayı o takım değiştirir. AMATÖR LİGLERDE DEVRE SAYISI İllerde 2. Amatör Kümeler tek devreli oynatılabilir. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonunda özellikle fazla takım ve grup olan illerde tek devreli ligin bitimiyle eleme usulü oynanacak play-off müsabakaları ile 1. Amatör Kümeye yükselecek takımlar belirlenir. Gençler kategorilerinde takım sayısının az olduğu illerde (örneğin 4 ve 5 takımlı gruplarda) ligler 2 den fazla (3 veya 4 devreli) oynatılabilir. Bu konuda da Tertip Komitesinin kararı ve Amatör İşler Müdürlüğü nün onayı şarttır. MÜ SA BA KA KAD RO LA RI: Ye rel Ama tör Lig ler ile Tür ki ye Şam pi yo na la rın da Ta kım lar 1 den 99 a ka dar for ma nu ma ra sı ile mü sa ba ka la ra çık abilirler. 12

14 AMA TÖR LİG LER DE SA RI KART UY GU LA MA SI: Ye rel Ama tör Lig mü sa ba ka la rı ve Tür ki ye Şam pi yo na la rın da sa rı kart uy gu la ma sı ya pıl maz. Lİ SANS Vİ ZE Sİ Nİ YAP TIR MA YAN FUT BOL CU LA RIN CE ZA İN FA ZI Di sip lin ce za sı alan fut bol cu la rın ce za in faz la rı nın baş la ya bil me si için li sans la rı nın vi ze veya transfer işlemi yap tı rma sı şart tır. (Ör ne ğin li gin son haf ta sın da 8 maç ce za alan bir fut bol cu bir son ra ki se zo nun ba şın da li san sı nı vi ze yap tır dı ğı tak dir de ce za in fa zı iş le me ye baş lar. Şa yet vi ze veya transfer işlemi yap tır maz sa ce za in fa zı baş la maz). MÜ SA BA KA YA 9 Kİ Şİ DEN AZ BİR KAD ROY LA GE LİN ME Sİ VEYA HİÇ GELİNMEMESİ DU RU MUN DA: Ye rel lig ler de ter tip ko mi te sin ce ilan edi len mü sa ba ka ya be lir le nen sa at te 9 (do kuz) ki şi den az bir kad ro ile ge len veya hiç gelmeyen ve bu ne den den do la yı oy nan ma yan müsabakalarda, müsabakaya gelmeyen takımlardan 3-0 hükmen mağlubiyetin yanında 3 puan tenzil edilir. Ayrıca, mü sa ba ka nın ha kem ve per so nel gi der le ri top la mı o ta kım dan en geç 5 gün için de tah sil edi lir. Fut bol İl Tem sil ci si ta ra fın dan be lir le nen ha kem ve per so nel gi de ri il gili ku lü be bil di ri lir. Bu mik tar ku lüp ta ra fın dan Fe de ras yo nun Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü no lu he sa ba en geç 5 gün için de ya tı rı la rak ban ka de kon tu İl Tem sil ci si ne ve ri lir. Ha kem ve per so nel gi de ri nin öden me me si ha lin de Ta li mat la ra ay kı rı ha re ket ka bul edi le rek, il gi li ki şi ve ku lüp ler İl Di sip lin Ku rul la rı na sevk edi lir ler. PU AN LA RI EŞİT OLAN TA KIM LA RIN DE RE CE LE Rİ NİN BE LİR LEN ME Sİ: Fut bol Mü sa ba ka Ta li ma tı nın 9 un cu mad de si ne gö re İl ler de oy na na cak Ama tör fut bol lig mü sa ba ka la rın da ve Tür ki ye Bi rin ci li ği ne va ran mü sa ba kalar da ta kım la rın pu an la rı nın eşit li ği ha lin de, de re ce le ri aşa ğı da be lir ti len esasla ra gö re sap ta na cak tır. 13

15 Ge nel pu an taj da pu an la rı eşit olan ta kım la rın; a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise; I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.) III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise; I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.) II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır. III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır. V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 14

16 VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır. TFF gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği bir başka şekilde uygulanmasına karar verebilir. PU AN EŞİT LİĞİ İLE İL Gİ Lİ YE REL LİG LER DE KAR ŞI LA ŞI LAN ÖR NEK LER Ör nek 1 : Ge nel Pu an Du ru mu A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı Pu an taj da 3 ta kı mın da pu an la rı 44 ol du ğun dan ken di ara la rın da ki mü saba ka la ra ba kı la cak tır. Ken di Ara la rın da ki Mü sa ba ka lar 0 G B M A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı Üç ta kı mın da ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da pu an la rı (5) ay nı, at tık ların dan ye dik le ri nin çı ka rıl ma sın dan do ğan fark (0) ay nı, bu du rum da ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da da ha faz la gol atan ta kım üs tün sa yı la cak tır. Ya ni 15

17 6 gol atan A Ta kı mı 1., 5 gol atan B Ta kı mı 2., 4 gol atan C Ta kı mı 3. sa yıla cak tır. Ör nek 2: Ge nel Pu an Du ru mu 0 G B M A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı D Ta kı mı E Ta kı mı Pu an lı 3 Ta kı mın Ken di Ara la rın da ki Mü sa ba ka la ra Gö re Pu an Du ru mu 0 G B M A Y P Av. C Ta kı mı D Ta kı mı B Ta kı mı Üç ta kı mın ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da eşit pu an al ma la rın dan do la yı, ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da ki atı lan gol ler den ye ni len gol le rin çı ka rıl ma sın dan do ğan fark lar da eşit ol du ğun dan faz la gol atan ta kım üs tün sa yı la ca ğın dan, 4 gol atan C Ta kı mı ve D Ta kı mı dı şın da bir gol atan B Ta kımı bu aşa ma da dev re dı şı ka lır. Di ğer iki ta kı mın ave raj la rı eşit ol du ğun dan ge nel pu an taj da ki du rum la rı na ba kı lır. A Y Av. C Ta kı mı D Ta kı mı

18 Ge nel pu an taj da, C Ta kı mı ve D ta kım la rı nın du rum la rı na ba kıl dı ğın da; atı lan gol ler den ye ni len gol le rin far kı her iki ta kım için de ay nı dır. (Ave raj la rı - 1) Bu du rum da, faz la gol atan ta kım üs tün sa yı la ca ğın dan, 10 gol atan D Ta kı mı, ge nel pu an taj da 1. olan A Ta kı mı nın ar dın dan 2., C Ta kı mı 3. ve B Ta kı mı 4. ola rak sı ra la ma da yer ala cak lar dır. PU AN EŞİT LİĞİ İLE İL Gİ Lİ TÜR Kİ YE ŞAM Pİ YO NA LA RI GRUP Bİ RİN Cİ LİK LE RİN DE KAR ŞI LA ŞI LAN ÖR NEK LER Ör nek : 1 Ge nel Pu an Du ru mu 0 G B M A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı D Ta kı mı Ge nel pu an taj da 3 ta kı mın pu an la rı eşit ol du ğun dan (6 şar pu an), bu üç ta kı mın ken di ara la rın da yap mış ol duk la rı mü sa ba ka la ra ba kı lır. 0 G B M A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı Üç ta kım ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da eşit pu an al dık la rın dan, ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da ki atı lan gol ler den ye ni len gol le rin çı ka rıl ma sından do ğan fark lar da eşit ol du ğun dan, faz la gol atan ta kım üs tün sa yı la cak tır. Bu du rum da (4) gol atan A ta kı mı bi rin ci, (3) gol atan B ta kı mı ikin ci, (2) gol atan C ta kı mı ise üçün cü ola cak tır. Tek dev re li lig ve pu an usu lü ne gö re oy na nan Tür ki ye Şam pi yo na sı grup bi rin ci li ği mü sa ba ka sı na ait 3 ta kım lı grup bi rin ci li ği pu an cet ve li ör ne ği 17

19 Ör nek: 2 0 G B M A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı Üç ta kı mın ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da eşit pu an al ma la rın dan do la yı ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da ki atı lan gol ler den ye ni len gol le rin çı ka rıl ma sın dan do ğan fark lar da eşit ol du ğun dan ge nel pu an taj da ol ma dı ğından ta kım la rın at mış ol duk la rı gol sa yı la rı eşit ol du ğu gi bi ta kım lar ara sın da her tür lü eşit lik mev cut ol du ğun dan bu üç ta kı ma Fe de ras yon ca be lir le ne cek esas la ra gö re ba raj mü sa ba ka la rı yap tı rı la rak grup bi rin ci si tes pit edi lir. Ör nek 3: 0 G B M A Y P Av. A Ta kı mı B Ta kı mı C Ta kı mı Üç ta kı mın ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da eşit pu an al ma la rın dan do la yı ken di ara la rın da ki mü sa ba ka lar da ki atı lan gol ler den ye ni len gol le rin çı ka rıl ma sın dan do ğan fark lar da eşit ol du ğun dan, faz la gol atan ta kım üs tün sa yı la ca ğı için 4 gol atan A ta kı mı ve B ta kı mı dı şın da 3 gol atan C ta kı mı bu aşa ma da dev re dı şı ka lır. Di ğer iki ta kı mın gol sa yı la rı eşit ol du ğu gi bi her iki ta kım ara sın da her tür lü eşit lik mev cut ol du ğun dan, mü sa ba ka la rın grup bi rin ci li ği mü sa ba ka sı ol ma sı ne de niy le ge nel pu an taj da ol ma dı ğın dan bu iki ta kı ma ele me usu lü ne gö re bir mü sa ba ka yap tı rı lır. Puanları eşit olan takımların derecelerinin belirlenmesinde gerek lig, gerek grup müsabakası olsun kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği 3 ve daha fazla takım arasında oluyorsa bu takımlar arasında yapılan puan cetveli ile sonuç belirlenir. Puan cetvelinde eşit puanlı 2 veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz. 18

20 İTİ RAZ LAR VE DE PO Zİ TO BE DEL LE Rİ Fut bol Mü sa ba ka Ta li ma tı nın İti raz lar ve De po zi to ile il gi li mad de le ri ne uy gun ola rak ya pı la cak iti raz lar için; a) Ter tip Ko mi te le ri ne ya pı la cak iti raz lar: İl ler de oy na nan Ye rel Ama tör Kü me lig mü sa ba ka la rı ile il gi li ola rak Tertip Ko mi te le ri nez din de Ta li ma ta uy gun ola rak ya pı la cak iti raz lar için 5 gün içe ri sin de Fe de ras yon he sa bı na 200 TL. de po zi to üc re ti nin ya tı rı lıp ban ka de kon tu nun iti raz di lek çe si ne ek len me si zo run lu dur. b) Ama tör Fut bol Di sip lin ku ru lu na ya pı la cak iti raz lar: İl ler de oy na nan Ye rel Ama tör lig mü sa ba ka la rı ile il gi li İl Di sip lin ku rulla rın ca ve ri len ka rar la ra Ta li ma ta uy gun ola rak, Ama tör Fut bol Di sip lin Ku ru lu nez din de ya pı la cak iti raz lar için en geç 7 gün içe ri sin de Fe de ras yon he sa bı na 200 TL. de po zi to üc re ti nin ya tı rı la rak ban ka de kon tu nun iti raz di lek çe si ne ek len me si zo run lu dur. c) Ama tör İş ler Ku ru lu na ya pı la cak iti raz lar: Ter tip Ko mi te si ka rar la rı na Ama tör İş ler Ku ru lu nez din de ya pı la cak itiraz lar için 5 gün içe ri sin de Fe de ras yon he sa bı na 200 TL. de po zi to üc re ti nin ya tı rı la rak ban ka de kon tu nun iti raz di lek çe si ne ek len me si zo run lu dur. Ku lüp ler Ter tip Ko mi te si ka rar la rı na kar şı Ama tör İş ler Ku ru lu na ya pacak la rı iti raz la rı bu lun duk la rı Genç lik ve Spor İl Mü dür lük le ri ve ya Ama tör Spor Ku lüp le ri Fe de ras yo nu ile Fut bol İl Tem sil ci lik le ri ka na lıy la ya pa cak lardır. İti raz la il gi li di ğer ev rak ve bel ge ler ile iti raz dos ya sı nın Fe de ras yo na gön de ril me si ge rek mek te dir. d) Fe de ras yon Yö ne tim Ku ru lu na ya pı la cak iti raz lar: Ama tör İş ler Ku ru lun ca ve ri len ka rar la ra kar şı Fe de ras yon Yö ne tim Ku ru lu nez din de ya pı la cak iti raz lar için 5 gün içe ri sin de Fe de ras yon he sa bı- 19

21 na 200 TL. de po zi to ya tı rı la rak ban ka de kon tu nun iti raz di lek çe si ne ek lenme si zo run lu dur. e) Tah kim Ku ru lu na ya pı la cak iti raz lar: Ge rek Ye rel Ama tör Kü me lig mü sa ba ka la rı ile il gi li ola rak ve ge rek se Fe de ras yon ca dü zen le ne rek so nu cu Tür ki ye Bi rin ci li ği ne va ran mü sa ba ka larda Fe de ras yon Yö ne tim Ku ru lun ca ve Ama tör Fut bol Di sip lin Ku ru lun ca ve ri len ka rar la ra kar şı Ta li ma ta uy gun ola rak Tah kim Ku ru lu nez din de ya pıla cak iti raz lar için 7 gün içe ri sin de Fe de ras yon he sa bı na 200 TL. de po zi to üc re ti nin ya tı rı lıp ban ka de kon tu nun iti raz di lek çe si ne ek len me si zo run ludur. Ku lüp le rin Ama tör lig mü sa ba ka la rın da Ter tip Ko mi te si, İl Di sip lin Ku rulu, Ama tör İş ler Ku ru lu, Ama tör Di sip lin Ku ru lu, Fe de ras yon Yö ne tim Ku rulu ve Tah kim Ku ru lu nez din de ya pa cak la rı iti raz lar için de po zi to be del le ri ni Fe de ras yo nun Tür ki ye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü no lu he sa bı na ya tı ra rak ne için ya tı rıl dı ğı ve be deli açık ola rak be lir til mek ko şu luy la de kont as lı il gi li yer le re ve ri le cek tir. İDA Rİ TED BİR KOY MA YET Kİ Sİ: Ama tör Fut bol lig le rin de, mü sa ba ka sü re si dı şın da Fut bol cu, Ant re nör ve Yö ne ti ci le rin bir bir le ri ne, Ha kem le re ve Gö rev li le re kar şı iş le dik le ri fi ili ey lem ve di ğer olay la rın mey da na gel me si ha lin de bu tip di sip lin su çu iş leyen ler hak kın da Fut bol Di sip lin Ta li ma tı nın il gi li mad de si ne gö re Genç lik ve Spor İl Mü dü rü ve ya yet ki li kı la ca ğı Spor Şu be Mü dü rü nün, Ama tör İş ler Ku rul Baş ka nı ve Üye le ri nin, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Böl ge Mü dür ü, ASKF Başkanı ve Fut bol İl Tem sil ci le ri nin İda ri Ted bir koy ma yet ki si vardır. AMA TÖR FUT BOL CU LAR DA CE ZA İN FA ZI Fut bol Di sip lin Ta li ma tı nın 91. mad de si ge re ğin ce; Ama tör ku ru luş futbol cu su yö nün den Ama tör Lig, U19, U17, U16, U15, U14, U13 Lig mü sa baka la rı in faz he sa bın da ay rı ka te go ri sa yı lır. Mü sa ba ka dan men ce za sı alan 20

22 ama tör fut bol cu ce za yı al dı ğı ka te go ri de in fa zı ta mam la ma dan yaş ka te go risi nin uy gun ol du ğu di ğer mü sa ba ka lar da oy na ya maz. An cak, fut bol cu nun ce za al dı ğı ka te go ri de res mi mü sa ba ka la rın so na er miş ol ma sı ha lin de, mü saba ka la rı de vam eden bir üst ka te go ri de ve ya bir alt ka te go ri de ka lan ce za la rın in fa zı müm kün dür. Ama tör ku ru luş fut bol cu su dı şın da ka lan ama tör ku ru luş yö ne ti ci le ri hakkın da ki mü sa ba ka dan men ce za sı, mü sa ba ka sa yı sı na ba kıl mak sı zın haf ta da 1 (bir) mü sa ba ka ad do lu na rak in faz edi lir. MÜ SA BA KA LAR DA FUT BOL CU LA RIN Lİ SANS LA RIN DA TAH Rİ FAT OL MA SI VE YA KEN Dİ Sİ NE AİT OL MA YAN Lİ SANS LA OY NA MA SI NIN BE LİR LEN ME Sİ Ye rel Mü sa ba ka lar da ve Tür ki ye Şam pi yo na la rın da mü sa ba ka anın da, dev re ara sı ve mü sa ba ka nın bi ti min de ta kım lar dan bi ri nin, ra kip ta kı mın bir ve ya bir kaç fut bol cu su nun, baş ka sı na ait li sans la oy na dı ğı na, li sans tah ri fa tı, li sans da ki fo toğ ra fın de ğiş ti ril me si vb. ko nu la rın da ya zı lı bir iti raz ol du ğunda, ha kem ta ra fın dan, bu ki şi ve ya ki şi le rin kim lik kont ro lu ya pı la rak fo toğra fı, mü sa ba ka ha ke mi ile bir lik te çe ki lir. Fo toğ raf çek ti ri le me di ği tak dir de hak kın da iti raz edi len fut bol cu nun li san sın da ki fo toğ raf ile kim lik bil gi le ri nin kar şı laş tı rıl ma sı ya pı lır. Ha kem bu in ce le me so nu cu ka na ati ni ra po ru na ya zar. Kim lik kont ro lu yap tır mak tan ve ya fo toğ raf çek tir mek ten ka çın dı ğı tak dir de bu du rum ha kem ta ra fın dan ra po run da be lir ti lir. Bu mü sa ba ka ile il gi li ka rar Ter tip Ko mi te le rin ce ve ri lir. Yu ka rı da be lir ti len iti raz lar da ki de po zi to mik tar la rı bir fut bol cu için ge çer li olup, fut bol cu sa yı sı nın bir den faz la ol ma sı du ru mun da be her fut bol cu için ay rı ay rı de po zi to mik ta rı ya tı rı lır. Ör nek 1. Ter tip Ko mi te si nez din de 2 fut bol cu için ya pı la cak iti raz lar da ya tı rı la cak de po zi to mik ta rı 200 TL. x 2 = 400 TL.dir. Ör nek 2. Tah kim Ku ru lu nez din de 3 fut bol cu için ya pı la cak iti raz lar da ya tı rı la cak de po zi to mik ta rı 200 TL. x 3 = 600 TL.dir. 21

23 SA HA İÇİ NE Gİ RE CEK GÖ REV Lİ LER VE SA HA Gİ RİŞ KART LA RI SA HA YA Gİ RE CEK GÖ REV Lİ LER Ama tör Fut bol lig mü sa ba ka la rı nın oy nan dı ğı sa ha ve stad la rda gö rev li tem sil ci, göz lem ci ve sa ha ko mi se ri dı şın da TFF Ama tör İş ler Ku rul Üye le ri, ASKF Baş kan la rı ve Fut bol İl Tem sil ci le ri sa ha ya gi re bi lir ler. SA HA YA Gİ RE CEK KU LÜP YET Kİ Lİ LE Rİ Ama tör Fut bol lig mü sa ba ka la rın da; sa ha ke na rı na dü zen len miş özel yerler de otur ma la rı kay dıy la, ye dek fut bol cu lar (ih raç ha riç) ve oyun dan çı kan oyun cu lar dan baş ka her iki ku lü bün Fe de ras yo nca sa ha ya gi riş kar tı ve ri len: 1 Yö ne ti ci 1 Tek nik So rum lu (Eşof man lı - Tek nik Di rek tör si vil gi yi ne bi lir) Var sa 1 Ant re nör (Eşof man lı) Varsa 1 Kaleci Antrenörü (Eşofmanlı) 1 Dok tor ve ya Sağ lık Gö rev li si 1 Ma sör Mü sa ba ka lar da gö rev li ka bul edi lir ler YÖ NE Tİ Cİ SA HA İÇİ Gİ RİŞ KAR TI Her ku lüp Yö ne tim Ku ru lu üye si olan 5 ki şi ye ve Yö ne tim Ku ru lu nun be lir le ye ce ği ant re nör ve fa al fut bol cu ol ma yan 2 ki şi ye ol mak üze re en faz la 7 ki şi ye sa ha içi gi riş kar tı ala bi le cek tir. Bu nun için ku lüp ler ka rar def te ri nin ko nu ile il gi li ka ra rı nın bir su re ti ni bağ lı ol duk la rı ASKF ye tas dik et ti re cekler dir. Kart ala cak yö ne ti ci le rin 2 şer adet fo toğ raf ve nü fus cüz da nı nın ar kalı ön lü fo to ko pi si, T.C. Va tan daş lık Kim lik Nu ma ra sı ile bir lik te bağ lı bu lunduk la rı il ler de ki Ama tör Spor Ku lüp le ri Fe de ras yo nu na baş vu ra cak lar dır. Bu baş vu ru lar ASKF ler ce il gi li Fut bol Fe de ras yo nu Böl ge Mü dür lük le ri ne ile tile cek ve sa ha içi gi riş kart la rı, Böl ge Mü dür lük le rin ce dü zen le nip ve ri le cektir. 22

24 ANT RE NÖR SA HA İÇİ Gİ RİŞ KAR TI Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu nun web si te sin den te min edilen Ama tör Ta kım Ça lış tı rı cı Söz leş me si nin, ku lü bün yet ki li kıl dı ğı bir yö ne ti ci ile kar şı lık lı ola rak im za lan ma sı ge rek mek te dir. Bu söz leş me ler, il gili ant re nö rün vi ze cüz da nı, sağ lık ra po ru ve 2 adet fo toğ ra fı ve nü fus cüz danı nın ar ka lı ön lü fo to ko pi si, T.C. Va tan daş lık Kim lik Nu ma ra sı ile bir lik te Tür ki ye Fut bol Ant re nör le ri Der ne ği şu be le ri ne ve ri le cek tir. TÜ FAD ta rafın dan il gi li Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Böl ge Mü dür lük le ri ne tes lim edi lecek ve söz leş me onay la na rak sa ha içi gi riş kar tı, Böl ge Mü dür lük le rin ce dü zen le nip ve ri le cek tir. Ka le ci ant re nör le ri de ay nı usul ve esas lar da hi lin de sa ha içi gi riş kar tı alabi lir ler. DOK TOR VE SAĞ LIK GÖ REV Lİ Sİ SA HA İÇİ Gİ RİŞ KAR TI Eğer, ku lü bün an laş ma lı bir dok to ru ve ya sağ lık gö rev li si var ise, ku lüp ka rar def te ri nin bir su re ti, dip lo ma ve ya ser ti fi ka ile ve 2 adet fo toğ ra fı ve nü fus cüz da nı nın ar ka lı ön lü fo to ko pi si, T.C. Va tan daş lık Kim lik Nu ma ra sı, Yö ne ti ci kart la rı nın alı mın da ki iş lem ler ye ri ne ge ti ri le cek tir. (ASKF + T.F.F. Böl ge Mü dür lü ğü) MA SÖR SA HA İÇİ Gİ RİŞ KAR TI Fut bol Fe de ras yo nun ca ka bul edi len ma sör bel ge si, vi ze cüz da nı, ku lüp ka rar def te ri nin bir su re ti, 2 adet fo toğ ra fı ve nü fus cüz da nı nın ar ka lı ön lü fo to ko pi si, T.C. Va tan daş lık Kim lik Nu ma ra sı, Yö ne ti ci kart la rı nın alı mın daki iş lem ler ye ri ne ge ti ri le cek tir. (ASKF + T.F.F. Böl ge Mü dür lü ğü) SA HA İÇİ Gİ RİŞ KAR TI ÜC RE Tİ Böl ge Mü dür lük le rin den alı na cak Yö ne ti ci, ant re nör, dok tor ve ya sağ lık gö rev li si ve ma sör sa ha içi gi riş kar tı için 20 TL.yi Fe de ras yo nu n Tür ki ye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü no lu he sa bı na ya tı rı la cak tır. Ant re nör ler 20 TL.lik sa ha içi gi riş kar tı üc re ti nin ya nın da 70 TL.lik re fe rans be de li ni de ya tı ra cak lar dır. 23

25 MÜ SA BA KA LAR DA SA HA İÇİ Gİ RİŞ KART LA RI NIN BO YU NA ASIL MA SI ZO RUN LU LUĞU TFF Böl ge Mü dür lük le rin ce ku lüp le rin yö ne ti ci, ant re nör, ma sör ve sağ lık gö rev li le rin den mü sa ba ka da sa ha içi ne gi re cek olan la ra sa ha için gi riş kart ları ve ri lir ken kart la rın gi re ce ği kart po şe ti ve kart as kı sı da be ra be rin de ve ri lecek tir. Sa ha içi ne gi re cek yet ki li ler, kart la rın ha kem ta ra fın dan mü sa ba ka ön ce si kont ro lü ya pıl dık tan son ra kart la rı nı kart po şe ti ne ko ya rak mü sa ba ka sü re sin ce bo yun la rı na as mak zo run da dır. BİR GÖ REV İÇİN BİR Lİ SANS VE YA SAHA İÇİ Gİ RİŞ KAR TI ÇI KART MA ZO RUN LU LUĞU Ku lüp ler ay nı se zon için de ( ), fut bol cu, yö ne ti ci, tek nik so rum lu, ant re nör ve ma sör adı na yal nız ca bir gö rev için li sans ve gi riş kar tı çı kar ta bi lir ler. Antrenör olarak kart çıkartan birisi ben tekrar futbol oynamak istiyorum diyemeyeceği gibi futbolcu olarak lisans çıkartan biri de ben artık yönetecilik yapacağım diyemez. Ancak sezon bittikten sonra yeni sezonda dilediği görevde bulunabilir. Ak si ni ya pan lar tes pit edil di ğin de Futbol İl Di sip lin Ku ru lu na sevk edi lir ler.(bu du rum lar da hük men mağ lu bi yet ka ra rı ve ril mez). AMA TÖR TA KIM LAR DA ZO RUN LU TEK NİK KAD RO LAR VE Vİ ZE RE FE RANS BE DEL LE Rİ: Fut bol Fe de ras yo nu Tek nik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı nın 13/(7). maddesi amatör ligler için aşağıdaki şekilde uygulanır. Ama tör ku lüpler en az bir tek nik ki şi ile an laş mak zo run da dır. Bu zo run lu luğu ye ri ne ge tir me yen ku lüp ler hak kın da Fut bol İl Tem sil ci lik le rin ce Fut bol Mü sa ba ka ve Fut bol Di sip lin Ta li ma tı hü küm le ri uy gu la nır. Uygulama şu şekildedir: Amatör takımlar müsabakalar başladıktan sonra iki haftalık süre içinde Teknik sorumlu görevlendirmezler ise İl Temsilcileri bu kulüpleri tespit ederek kulüplere ihtar yazısı gönderecek olup kulüpler ihtar yazısının tebliğinden itibaren iki (2) haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirmezler ise 24

26 kulübe bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilecek. Bir (1) haftalık süre içerisinde kulüp yine teknik sorumlu görevlendirmez ise bu sürenin sona ermesinden sonraki ilk müsabakada hükmen mağlubiyet kararı verilerek bu takım veya takımlar ligden ihraç edilecektir. Bu madde kulübün bulunduğu ildeki lisanslı teknik kişi sayısı o ildeki amatör kulüp sayısının 1,5 katını geçtiği illerde uygulanacaktır. Ayrıca teknik adamların amatör kulüplerde yapmış oldukları sözleşmelerin bitiş tarihinin lig kategorilerine göre 31 Aralık veya 31 Mayıs olarak yapılması zorunlu hale getirilmiş olup yerel liglerde o sezona ait müsabakalar bu tarihten sonra devam ediyorsa sözleşmeler müsabakalar sonunçlanıncaya kadar geçerli olacak, Büyükler, U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 kategorilerinde Türkiye Şampiyonalarına katılan kulüplerin Teknik adamları sözleşmelerini yenilemek zorundadır. Yenilenen sözleşme yukarıda belirtilen şampiyonalar sonuçlanıncaya kadar geçerli olacaktır. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Ama tör ta kım lar da gö rev ya pa cak olan Antre nör ler den vi ze üc re ti alır. Bu vi ze üc ret le ri Fe de ras yo nun il gi li he sa bı na ya tı rıl ma dan li sans iş le mi ya pıl maz. Ant re nör le rin, Tür ki ye Fut bol Ant re nör le ri Der ne ğin den vi ze-re fe rans bel ge si al ma sı ha lin de 70 TL., vi ze-re fe rans bel ge si al ma yan lar ise 340 TL. ya tır ma la rı ge rek mek te dir. Antrenör vize bedelleri Tür ki ye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü no lu hesaba yatacaktır. Tek nik Di rek tör, Tek nik So rum lu ve Ant re nör le rin ça lış tır dık la rı ka te go ri de ki ta kı mın yerel liglerdeki ve Türkiye Şampiyonası mü sa ba ka la rı, söz leş me bi tiş ta ri hi ni geçti ği tak dir de, mü sa ba ka lar so nuç la nın ca ya ka dar gö rev le ri de vam eder. MÜ SA BA KA İSİM LİS TE LE Rİ Nİ İM ZA LA YA CAK YET Kİ Lİ LER: Ye rel Ama tör Lig ve Tür ki ye Şam pi yo na la rı mü sa ba ka la rın da Fe de rasyon ca sa ha ya gi riş kar tı ve ri len yö ne ti ci, tek nik di rek tör, tek nik so rum lu ve ya 25

27 ant re nör mü sa ba ka isim lis te le ri ni biz zat im za la ya rak mü sa ba ka ha ke mi ne ve re cek ler dir. Amatör müsabakalarda gi riş kar tı bu lun ma yan yö ne ti ci, tek nik di rek tör, tek nik so rum lu ve ya ant re nör ile fut bol cu ve ta kım kap ta nı nın mü saba ka isim lis te si ni im za la ma yet ki le ri yok tur. Mü sa ba ka anın da ce za lı olan isim lis te si ni im za la ma ya yet ki li yö ne ti ci, tek nik di rek tör, tek nik so rum lu ve ya ant re nör isim lis te si ni im za la ya maz. Mü sa ba ka isim lis te si ni im za la ya cak yet ki li bu lun ma ma sı ha lin de mü saba ka ha kem ta ra fın dan oy na tıl ma ya cak, oy na tıl ma yan mü sa ba ka lar hak kın da Ter tip Ko mi te le rin ce, Fut bol Mü sa ba ka Ta li ma tı nın ilgili mad de si ge re ğin ce hük men ye nil gi ka ra rı ve ri le cek tir. Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması durumu bir kulüp için ikinci kez tekrarlandığı ve bu yüzden müsabaka hakem tarafından oynatılmadığı takdirde bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir. TÜR Kİ YE ŞAM Pİ YON LA RI NA KA TI LA CAK TA KIM LA RIN YE REL LİG MÜ SA BA KA LA RI NI Bİ TİR ME ZO RUN LU LUĞU Büyükler, U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 Tür ki ye Şam pi yo na la rı na ka tı la cak ta kım lar Fe de ras yo nu muz ca be lir le nen ta ri he ka dar bu ka te go ri le rin ye rel lig mu sa ba ka la rı nı bi ti re me dik le ri tak dir de şam pi yo na ya alın ma ya caklar dır. TÜR Kİ YE ŞAM Pİ YON LA RI NA KA TI LA CAK KU LÜP LE RİN FO TOĞ RAF LI İSİM LİS TE Sİ BİL Gİ FORM LA RI Büyükler, U19, U17, U16, U15, U14 ve U13 Tür ki ye Şam pi yo na sı mü saba ka la rı na ka tıl ma ya hak ka za nan ta kım lar yö ne ti ci, ant re nör ve kad ro la rın da yer ve re cek le ri fut bol cu la rı nın isim, so ya dı ve di ğer bil gi le rin bu lun du ğu fo foğ raf lı isim lis te le ri ni bağ lı bu lun duk la rı Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Bölge Mü dür lük le rin den sağ la ya cak la rı Futbolcu Bil gi Form la rı nı iki nüs ha olarak ha zır la ya cak lar dır. Bu form ku lüp le rin bağ lı bu lun duk la rı Fut bol Fe de rasyo nu Böl ge Mü dür lük le ri nce onay la na cak tır. 26

28 TEB Lİ GAT LARIN İLANI Ter tip Ko mi te le rin ce ve ri len ka rar lar ile İl Di sip lin Ku ru lu ka rar la rı il gi li ki şi ve ku ru luş la ra ye ri Ter tip Ko mi te le rin ce be lir le ne cek İLAN TAH TA SI- NA asıl mak su re tiy le teb liğ edi lir. Teb li gat ko nu sun da Ter tip Ko mi te le ri ku lüp ler den ta ah hüt na me al mak zo run da dır lar. (Ek: 19) AMA TÖR KU LÜP LE RİN Lİ GE KA TI LA CAK LA RI KA TE GO Rİ LE Rİ BİL DİR ME ZO RUN LU LUĞU VE Vİ ZE RE FE RANS BE DEL LE Rİ : a) Ama tör ku lüp ler her yıl ka tı la ca ğı ka te go ri le ri bil dir mek zo run da dır lar. Ka tı la ca ğı ka te go ri le ri bil dir di ği hal de ka tıl ma dı ğı veya ligden çıkarıldığı ka te go ri olur sa bir son ra ki se zon, bil dir di ği hal de ka tıl ma mış ol du ğu veya ligden çıkarıldığı ka te go ri de lig le re alın maz lar. Bu ka rar Fut bol İl Tem sil cilik le rin ce se zon ba şı ilan edi lir. b) İl gi li kü me ler de li ge ka tı la cak Ama tör Fut bol Ku lüp le ri, Tes cil Ta li matı nın hü küm le ri ne gö re vi ze form la rı nı dol du rup, ASKF le re Vi ze-re fe rans iş lem le ri ni yap tı ra cak lar dır (Ek: 21). ASKF ler vi ze-re fe rans bel ge le ri ve vi ze-re fe rans üc re ti açık la ma sıy la ban ka ya ya tı rı lan de kont la rı TFF Böl ge Mü dür lük le ri ne ve re cek ler dir. Böl ge Mü dür lük le ri vi ze-re fe rans bel ge si ve TFF he sa bı na ya tı rı lan ban ka de kon tu ol ma yan ku lüp le rin li sans iş lem le ri ni yap ma ya cak lar dır. ASKF ler bu bel ge le rin bir nüs ha sı nı da il ler de ki ter tip ko mi te le ri se çim le rin den ve grup la rın be lir len me sin den ön ce Fut bol İl Temsil ci li iği ne ve re cek ler dir. c) ASKF ler den Vi ze-re fe rans alan ku lüp ler Fut bol Fe de ras yo nu he sa bına 200 TL ya tır ma la rı ge rek mek te dir. ASKF le rin ala ca ğı Re fe rans be de li miktarı Fe de ras yon pa yı nı ge çe mez. Vi ze for mu nu dol du rup ASKF ler den Vi ze-re fe rans bel ge si ni al ma yan ku lüp le rin lig le re ka tı la bil me si için Fut bol Fe de ras yo nu he sa bı na 600 TL ya tır ma la rı ge rek mek te dir. 27

29 Vi ze-re fe rans (li ge ka tıl ma) be de li ni ya tır ma yan ve bel ge le ri ni ib raz et meyen ta kım lar ke sin lik le lig fiks tü rü ne da hil edil me ye cek ve Fut bol Fe de ras yonu Böl ge Mü dür lük le rin de li sans iş lem le ri ya pıl ma ya cak tır. Ku lüp ler vi ze-re fe rans be del le ri ni Fe de ras yo nu nun Tür ki ye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü no lu he sa bı na ya tı ra cak lar dır. 3 yıl üst üs te lig le re ka tıl ma yan ku lüp le rin tes cil le ri ip tal edi lir. AMA TÖR FUT BOL CU LA RIN Lİ SANS LA RI NIN FE DE RAS YON CA VE RİL ME Sİ İLE İL Gİ Lİ ESAS LAR : Fut bol se zo nun da ilk kez (fi liz) li sans çı kart ma ve vi ze iş lemle ri ya pa cak olan fut bol cu la rın tes cil iş lem le ri trans fer ve tes cil dö nem le ri ile bağ lı ol mak sı zın 15 Haziran 2010 ta ri hi ne ka dar ya pı la bi lir. Ama tör fut bolcu la rın trans fer iş lem le ri ise 10 Ağustos - 16 Ekim 2009 bi rin ci, 1 Ocak - 19 Şu bat 2010 ikin ci tes cil dö nem le rin de ger çek leş ti ri le cek tir (Bu sü re le re As ke ri Güç ta kım la rı da da hil dir). Ku lüp le rin, vi ze, fi liz li sans ve trans fer iş lem le ri ile il gi li bel ge le rin de, Böl ge Mü dür lük le rin ce te red üt te ka lın ma sı ha lin de, bel ge le rin asıl la rı nın ve ril me si zo run lu dur. Asıl la rı nı ver me yen ku lüp le rin li sans iş lem le ri ya pılmaz. I- İLK KEZ (Fİ LİZ) Lİ SANS ALA CAK LAR İÇİN GE REK Lİ BEL GE LER : a) Fo toğ raf lı nü fus cüz da nı nın as lı ile bir lik te ar ka lı ön lü fo to ko pi si. (Nü fus cüz da nın da res mi bu lun ma yan la ra li sans ve ril me ye cek tir.) b) T.C. Va tan daş lık Kim lik Nu ma ra sı c) Fut bol cu nun se zo nu için alın mış (EK: 1) de ki dok tor ta rafın dan fo toğ ra fı da ka şe len miş sağ lık ra po ru. (Fo toğ raf sız sağ lık ra po ru ka bul edil me ye cek tir. Sağ lık ra po ru sa de ce Has ta ne ler den, Sağ lık Ocak la rın dan, Hü kü met Ta bib li ğin den ve Ka mu Ku ru luş la rı nın res mi dok tor la rın dan alınmak zo run da dır.) 28

30 d) Son al tı ay için de çe kil miş iki adet fo toğ raf (fotokopi olmayacak) e) 18 ya ş al tı fut bol cu lar için Ve li Mu va fa kat na me si (Ek: 2) ve Ta ah hütna me (Ek: 3) alı na cak tır. f) 18 yaş üze ri fut bol cu nun hiç bir ku lüp te li sans lı ol ma dı ğı na da ir ken di im za sı nı ta şı yan ve ku lüp ta ra fın dan da ta ah hüt te bu lu nu lan (EK: 3) de ki ör ne ğe uy gun ola rak dü zen len miş TA AH HÜT NA ME, Eş le rin bo şan ma sı ha lin de ve la ye tin ve ril di ği eş, ölü mü ha lin de vu ku at lı nü fus ka yıt ör ne ği ne gö re ha yat ta olan eşin im za sı ola cak tır. Fe de ras yo na su nu la cak bu bel ge le rin ak si tes pit edil di ği tak dir de il gi li ler hak kın da Fut bol Di sip lin, Fut bol Mü sa ba ka ve Ama tör Fut bolcu Lisans ve Trans fer Ta li mat la rı hü küm le ri uy gu la na cak tır. g) Fi liz li sans üc ret le ri nin ya tı rıl dı ğı na da ir bel ge fut bol se zonun da fi liz li sans be de li 5 TL.dir. Fi liz li sans be del le ri Fe de ras yo nun Tür ki ye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi Müdürlüğü no lu he sa bı na ya tı rı la cak tır. Bir kulüp bir sezon içinde en fazla 100 adet filiz lisans çıkartabilir ve da ha ön ce do ğmuş olan fut bol cu lar fi liz li sans çı kart mak is te dikle rin de Fe de ras yon he sa bı na 1000 TL. ya tır dık la rı tak dir de li sans la rı ve ri lecek tir. Nü fus cüz dan la rın da ve ri liş ne de ni ola rak kay bın dan, ye ni le me ve de ğiştir me iba re si yer alı yor sa nü fus mü dür lük le rin den vu ku at lı nü fus kay dı is tene cek tir Sezonunda 1998 ve daha büyük doğumlular filiz lisans çıkartır ve daha küçük doğumlulara lisans çıkartılmaz. İlk kez (Fi liz) li sans çı kar ta cak olan fut bol cu la rın tes cil iş lem le ri, trans fer ve tes cil dö nem le ri ile bağ lı ol mak sı zın 15 Haziran 2010 ta ri hi ne ka dar ya pı la bi lir. 29

31 Filiz lisans bel ge leri ku lüp ler ta ra fın dan ha zır la na rak, Böl ge Mü dür lük leri ne ASKF ler ara cı lı ğı ile tes lim edi lir. II- Vİ ZE LER : sezonunda vize işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ku lüp le rin mev cut li sans lı fut bol cu la rı nın vi ze le ri nin ya pılma sı için ge rek li bel ge ler. a) Son al tı ay için de çe kil miş 2 adet fo toğ raf. (fotokopi olmayacak) b) Fo toğ raf lı sağ lık ra po ru ( I/c) mad de sin de be lir til di ği gi bi (EK: 1). c) 18 ya ş al tı fut bol cu lar için, fut bol cu, ve li ve ku lüp ta ah hüt na me si (EK: 4). d) 18 yaş üze ri fut bol cu lar için, fut bol cu ve ku lüp ta ah hüt na me si (EK: 5). e) Bir önceki sezona ait lisansın aslı Sezonu ve öncesi lisans çıkartmış olan 1999 ve daha küçük doğumluların vize işlemi yapılabilecektir. Vize ile ilgili belgeler kulüpler tarafından hazırlanarak Bölge Müdürlüklerine ASKF ler aracılığı ile teslim edilir. Vi ze iş lem le ri trans fer ve tes cil dö nem le ri ne bağ lı ol mak sı zın 15 Haziran 2010 ta ri hi ne ka dar ya pı la bi lir. Li sans lı bir ama tör fut bol cu ara lık sız iki (2) se zon vi ze veya transfer iş lemi yap tır maz sa ser best ka lır. Ser best ka lan fut bol cu di le di ği ku lüp te ye ni li sans çı kar ta bi lir. Bu tür fut bol cu lar dan fi liz li sans be de li olan 5 TL. alı nır. Ay nı se zon içe ri sin de vi ze iş le mi ya pı lan fut bol cu nun hiç bir res mi mü saba ka da oy na na ma sı ha lin de trans fer ve tes cil dö nem le ri içe ri sin de li san si ye ol du ğu ku lü bün mu va fa ka tı alın mak su re tiy le trans fe ri ne izin ve ri lir. 18 yaş al tı fut bol cu lar di ğer ge rek li bel ge le ri nin ya nın da, EK: 12, EK: 13 ve EK: 14 ü, 18 yaş üze ri fut bol cu lar ise di ğer ge rek li bel ge le ri nin ya nın da EK: 15 ve EK: 16 yı ek le ye rek trans fer iş le mi ni ger çek leş ti re bi lir ler. 30

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi?

Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? ten OCAK-MART 2013 SAYI: 31 Alkollü Sürücünün Kasko Hasarı Ödenir mi? Gerek kasko sigortasında gerekse de motorlu araçların mali sorumluluk sigortasında, alkollü araç kullanma nedeni ile oluşan kazalar,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ 8 222 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 17 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ 344 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BAYANLAR 1. LĐGĐ STATÜSÜ

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BAYANLAR 1. LĐGĐ STATÜSÜ TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 2010 SEZONU BAYANLAR 1. LĐGĐ STATÜSÜ 1. 2009 2010 sezonunda Bayanlar 1. Futbol Ligi aşağıda isimleri yazılı 10 takımın katılımıyla deplasmanlı çift devre lig ve puan usulüne

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67

ABDULLAH ÖCALAN. PKK'de gelişme sorunları. ve görevlerimiz. ve görevlerimiz. WeŞanen SerxWebûn 67 ABDULLAH ÖCALAN abdûllah ÖCaLan PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz PKK'de gelişme sorunları ve görevlerimiz WeŞanen SerxWebûn 67 1 3 abdul lah ÖCa Lan PKK'de Gelişme Sorunları ve Görevlerimiz Weşanên

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

KURULUŞ : 24 Temmuz 1991 H A T A Y SİCİL NO : 31 09 143 24.08 2010 SAYI : 2010 / 283 KONU : U-16 ligi statü ve fikstürü ...

KURULUŞ : 24 Temmuz 1991 H A T A Y SİCİL NO : 31 09 143 24.08 2010 SAYI : 2010 / 283 KONU : U-16 ligi statü ve fikstürü ... TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU HATAY AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU G E N E L B A Ş K A N L I Ğ I Silahlı Kuvvetler Cad. Vert Apt. No: 22 Kat 3/6 P.K. 66 31070 ANTAKYA / HATAY Tel. : (0.

Detaylı

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BAYANLAR 2. LĐGĐ STATÜSÜ

TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BAYANLAR 2. LĐGĐ STATÜSÜ TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 2010 SEZONU BAYANLAR 2. LĐGĐ STATÜSÜ 1. 2009 2010 sezonunda Bayanlar 2. Futbol Ligi aşağıda belirtilen 10 takımın katılımıyla deplasmanlı çift devre lig ve puan usulüne

Detaylı

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs

Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Yaşasın 1 Mayıs! İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! Devri mci İşçi Hareketi Eğitim Dizisi 1 Mayıs Devrimci İşçi Hareketi Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Gürdoğan İşçi Özel sayı: 4 Fiyatı: 50 Krş Devrimci

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P 4.0 4.0 4 0 5

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2017 2018 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları 24 takımın

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten

SOLVENCY II. Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: ten ten N SAN-HAZ RAN 2013 SAYI: 32 Şirketlerin yaşam tarzını değiştirecek sistem: SOLVENCY II 2014 yılı başında Avrupa Birliği nde kısmen yürürlüğe girecek olan sistemin amacı; sigorta sektöründe bilançonun

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 5 104 SERBEST MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet

Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet Kapitalizmin Genel Krizi Koşullarında Burjuva Devlet 80 li yıl lar bo yun ca em per ya list metro pol ler de ar ka ar ka ya gla dio skan dal la rı pat la mış tı. Özel lik le Ba tı Av ru pa nın emper ya

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din ve Suç İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Doç.Dr. Kemaleddin TAŞ, a Adem GÜRLER b a Din Sosyolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta b Sosyolog,

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU SEZONU BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 2009 2010 SEZONU BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ STATÜSÜ 1. 2009 2010 sezonunda Bayanlar Bölgesel Ligi 1. Kademe müsabakaları aşağıda isimleri yazılı 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grupta

Detaylı

1-2013-2014 Futbol Amatör Süper Lig müsabakalarına aşağıda isimleri yazılı toplam sekiz takım tek gurupta katılmaya hak kazanmışlardır.

1-2013-2014 Futbol Amatör Süper Lig müsabakalarına aşağıda isimleri yazılı toplam sekiz takım tek gurupta katılmaya hak kazanmışlardır. TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU HATAY AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU B A Ş K A N L I Ğ I Silahlı Kuvvetler Cad. Vert Apt. No: 22 Kat 3 / 6 P.K. 66-31070 ANTAKYA - HATAY Tel : 0 326 2138726-2143392

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin

BIRLIK ten. Sigortaya Etkisi Sigorta. Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2011 SAYI: 25 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Binalar n Yang ndan Korunmas Yönetmeli i nin Sigortaya Etkisi Sigorta flirketleri, yang na karfl

Detaylı

Sezonu Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları Statüsü

Sezonu Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları Statüsü 2008 2009 Sezonu Deplasmanlı Süper Gençler Ligi Müsabakaları Statüsü Madde 1 Konu Ve Kapsam Turkcell Süper Lig, Bank Asya 1.Lig, TFF 2.Lig ve TFF 3.Liginde yer alan kulüplerimizin alt yapılarını oluşturmak

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog

Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Dinlerarası Diyaloğa Karşı İnsanî Diyalog Prof.Dr. Mehmet BAYRAKDAR a a Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi Bölümü, ANKARA ÖZET bu makalemizde dinlerarası diyaloğa

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı