TC. Sağlık Bakanlığı ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. Sağlık Bakanlığı ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC. Sağlık Bakanlığı ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ VE TOPLUM SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ASM ve AHB ĠZLEME DEĞERLENDĠRME REHBERĠ 2014

2 ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ VE TOPLUM SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1.BASKI ĠLETĠġĠM: ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Cumhuriyet Mah. Zeki Ömer Defne Sk. No: 3 Merkez / ÇANKIRI Tel: Dahili 1064/1065/1066 Elektronik Ağ Elektronik Posta : : Çankırı Halk Sağlığı Müdürü Dr.Halil Nevzat YETKĠN Çankırı Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr.Derya ÖZKAYA Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri ġube Müdürü Arif ERCOġKUN Tel: / 1414 Birim Sorumlusu Ferit KÖROĞLU Tel: / 1064 HemĢire Seyfullah TOSUN Tel: / 1065 Tıbbi Sekreter Merve ÖZTÜRK Tel: / 1066 Bu rehber 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu-25 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ġle SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan Ġzleme Değerlendirme çalıģmalarında Ġzleme ve Değerlendirme Ekiplerine, Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıģtır.

3 EK-1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ BĠRĠMĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları gibi toplu yaģam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini ifade eder. Kesin kayıtlı nüfusun bir yıl içindeki muayene oranı: Bu oran kesin kayıtlı nüfusun yıllık muayene sayısı / kesin kayıtlı kiģi sayısı Örnek: ile tarihleri arasındaki kesin kayıtlı nüfusun yıllık muayene sayısı (9000) bulunup kesin kayıtlı kiģi sayısına (3000) bölünecektir. 9000/3000=3 "..." yere 3 yazılacaktır. 1. DıĢ tabela var mı? DIġ TABELA STANDARTLARI 1) Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluģlarında kullanılacak isim tabelaları yaklaģık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim Ģartlarına dayanabilir malzemeden, ıģıklı veya ıģıksız olarak yapılır. Tarihi özelliği bulunan binalarda tabela kullanımı hususunda binanın özelliği dikkate alınmalıdır. 2) Binanın birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesine tabela asılmalıdır. 3) Sağlık kurumunun faaliyette bulunduğu saatlerde tabelalar ıģıklandırılabilir veya dıģarıdan aydınlatılabilir olmalıdır. 4) Tabelalar "Kurumsal Kimlik Uygulamasına paralel olarak ekteki (yatay, dikey, kare tabela örnekleri) tabela örneklerinden binanın yapısına uygun olan seçilmeli, örneklerdeki tasarım ve renklere uygun olmalıdır. 5) Tabelalarda sıralama; Sağlık Bakanlığı, yer ismi (il, ilçe, belde/ köy ismi gibi) ve kurum veya birim türü (özel isim veya birden çok kurumun olduğu yerlerde örneğin 1 No lu, 2 No lu, 3 No lu vb.) Ģeklinde olmalıdır. 6) Tabelalarda Sağlık Bakanlığı logosu ve yazı dıģında baģka unsurlara yer verilmemelidir. 2. Binanın çevresi temiz ve bakımlı mı? (Müstakil binalar için uygulanır.) MADDE 23 - (3) Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile hekimlerine kiralanmıģ müstakil bina olarak kullanılan aile sağlığı merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafından yapılır. Daha sonraki bakımları aile hekimleri tarafından devam ettirilir. 3. Binanın dıģ cephe boyası, temiz ve bakımlı mı? (Müstakil binalar için uygulanır.) MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. h) Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalıdır. DıĢ cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. 4. Özürlü ve yaģlı hastaların giriģ ve çıkıģlarını mümkün kılan kolaylaģtırıcı tedbirler alınmıģ mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. g) Tercihen binanın giriģ katında kurulurlar. Engelli ve yaģlı vatandaģların giriģ ve çıkıģlarını mümkün kılan, kolaylaģtırıcı tedbirler alınır.

4 5. ASM yönetici hekimi belirlenmiģ mi? 6. Yönetim karar defteri mevcut mu? (Sayfaları onaylanmıģ mı? Tek hekimde de bulunmalıdır.) Tek hekimin bulunduğu birimlerde alınan karar aile hekimi ve aile sağlığı elemanınca imzalandıktan sonra TSM sorumlu hekimine de onaylatılmalıdır. 7. Kararlar usulüne uygun Ģekilde yönetim karar defterine kaydedilmiģ mi? MADDE 26 - (1) Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluģturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller dıģında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından alınan kararlar karar defterine iģlenir. Yönetici, aile sağlığı merkezinin iģletilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir. Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz. BağıĢıklama hizmetleri MADDE 7 - (1) BağıĢıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. GeniĢletilmiĢ bağıģıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aģılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir Ģartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müģtereken muhafaza ettikleri aģılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir. Yönetim karar defterine yedeği de yazılmalıdır. Not: Yönetim karar defteri TSM tarafından mühürlenmiģ ve son sayfaya sayfa adedi yazılıp onaylanması gerekir.alınan her karar için oy çokluğu sayısının belirtilmesi kiģilerin adsoyadı ve imzalarının tam olduğunun gösterilebilir olması gerekir. 8. Isınma nasıl sağlanıyor? 9. Hizmet ve bekleme alanlarının sıcaklığı C arasında mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı C arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0 C olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır. 10. Yangına yönelik gerekli tedbirler (ASM'nin her katı için duvara sabitlenmiģ en az 6 lt yangın söndürme tüpü) alınmıģ mı? 11. Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıyor mu? 12. Yangın talimatnamesi mevcut mu? MADDE 24 (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karģı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de

5 yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ TaĢınabilir Söndürme Tüpleri TaĢınabilir söndürme tüpleri: Madde 96- Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 m 2 taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg' lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınır. Söndürme tüpleri dıģarıya doğru, geçiģ boģluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak görülebilecek Ģekilde iģaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleģtirilir. TaĢınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek Ģekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaģık 90 cm' yi aģmayacak Ģekilde montaj yapılır. YANGIN YÖNETMELĠĞĠ TaĢınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek Ģekilde yerleģtirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaģık 90 cm'yi aģmayacak Ģekilde montaj yapılır. Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taģınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862-EN 3 kalite belgeli olması Ģarttır.

6 1- Ġlk kontrol edilecek bölüm basınç ibresidir. Yangın söndürme cihazında (yukarıda resimde görüldüğü gibi) basınç durumunu gösteren ibresi bulunmaktadır. Basınç ibresi yeģil rengin üzerinde ise Cihaz herhangi bir yangın durumunda kullanılabilir durumdadır. Basınç ibresi sağ taraftaki kırmızıya geçmiģse, (içindeki yangın söndürme tozunu atabilecek basınç olmadığından) yangını söndürmeyecektir. AnlaĢmalı firma hemen aranmalı ve bakıma gönderilmelidir. 2- Ġkinci kontrol edilmesi gereken bölüm (yukarıda resimde görüldüğü üzere) sarı renkte görülen mühürlü güvenlik piminin açılmamıģ olmasıdır. Açık olan pimler zamanla basınç kaçağı yaratacağından bir müddet sonra ihtiyaç duyulduğunda yangını söndüremeyebilir. Açık olan pimler görüldüğünde anlaģmalı firma ile irtibata geçerek yangın söndürme cihazının bakımı yapılmalıdır. 3- Üçüncü kontrol edilecek bölüm anlaģmalı firma tarafından (yukarıda resimde görüldüğü gibi) yangın söndürme cihazının alt tarafı veya yan tarafına yapıģtırılan kontrol etiketidir. Etiketin üzerinde dolum tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmektedir. Ġlk dolum tarihi ile bitim tarihi arasında 6(altı) ayda bir yapılan kontrol bandrolü yine burada bulunur Tarihi biten yangın söndürme cihazlarını tutanakla birlikte, bağlı olduğu kurum veya kuruluģa bilgi vermek zorundadır. 13. ASM toplam alanı mevzuat Ģartlarını karģılıyor mu? (tek aile hekimi için 60 m birden fazla hekimin bulunması durumunda her hekim için 20 m ilave edilir. ) 14. Bekleme alanı kaç metrekare? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. a) Binanın kolay ulaģılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalıģması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. 15. Bekleme alanında bir AH için 5, diğer her AH için 3 adet bekleme koltuğu var mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. b) Bekleme ve danıģma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3'er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahģap, PVC veya metal malzemelerden yapılmıģsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döģeme malzemesi ile kaplanmıģ olması gerekir. Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afiģ ve broģürler düzenlenmiģ panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaģtırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutuları bulundurulur. 16. ASM'nin çalıģma günleri ve saatleri binanın dıģ cephesinde tabelanın altında görünür Ģekilde asılı mı? MADDE 10 - (2) Mesai saatleri ve günleri, çalıģma yerinin Ģartları da dikkate alınmak suretiyle çalıģtığı bölgedeki kiģilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalıģma süresine dâhil edilir. ÇalıĢılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin dıģ levhasının yakınında ve görülecek bir yerine asılarak kiģilerin bilgilenmesi sağlanır. 17. Kurumca gönderilen afiģ ve broģürler panoya asılı mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır.

7 b) Bekleme ve danıģma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3'er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahģap, PVC veya metal malzemelerden yapılmıģsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döģeme malzemesi ile kaplanmıģ olması gerekir. Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afiģ ve broģürler düzenlenmiģ panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaģtırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutuları bulundurulur. 18. Mevzuat hükümlerine göre hizmet sunumunda öncelikli gruplara yönelik uyarıcı iģaretler veya yazılar mevcut mu? Sağlık Bakanlığının Poliklinik Muayenelerinde Öncelik sırası alacak gruplar ile ilgili 2010/73-80 sayılı Genelgesine göre; Genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek Ģekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar : A) Acil vakalar (Ani geliģen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), B) Özürlüler (DeğiĢik 2010/80 sayılı Genelge), C) Hamileler, D) 65 yaģ üstü yaģlılar, E) Yedi yaģından küçük çocuklar, F) Harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler, 19. Sağlık kuruluģunun içinde gerekli yönlendirme ve uyarı iģaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmıģ mı? (Tek katlı ASM'ler için bu değerlendirme yapılmaz.) 20. Kullanılan odaların/alanların isim tabelaları mevcut mu? Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar ĠÇ TABELA 2: En fazla 10x25 cm. ebadında, tabeladaki yazı karakterleri siyah renkte ve yerden 180 cm. yükseklikte, kullanılan odanın giriģ kapısının sağ tarafına asılır, odanın kullanım amacını gösterir olmalıdır. Örnek aģağıdaki gibidir. TIBBİ MÜDAHALE ODASI 21. Sağlık hizmeti sunulan alanlara ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olması gerekir. 22. Tıbbi müdahale odası var mı? 23. Tıbbi müdahale odasının lavabosu var mı? 24. Tıbbi müdahale odasında muayene ve müdahale masası var mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi giriģimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aģı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

8 25. Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken malzemelerin durumu MADDE 24 - (1) Aile sağlığı merkezinde aģağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur. **Buzdolabı GPG genelgesine göre No-Frost, çift kapılı ve en fazla 10 yıllık olmalıdır. 26. Bebek bakım ve Emzirme alanı/odası oluģturulmuģ mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. e) Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya odası bulunur. 27. Soğuk Zincir Değerlendirmesi BağıĢıklama hizmetleri MADDE 7 - (1) BağıĢıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. GeniĢletilmiĢ bağıģıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aģılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir Ģartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müģtereken muhafaza ettikleri aģılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir. a. Buzdolabının dıģ kapağında aģı Ģeması asılı mı? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi AĢı Takvimi b. Hafızalı termometre var mı? c. Termometre faal mi? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi AĢı dolaplarında en az bir adet güvenilir termometre olmalıdır. Termometrelerin sürekli ısı kaydeden ve belirlenen aralığın dıģına çıktığında uyarı veren modelleri tercih edilmelidir. Bozulan veya kırılan termometre hemen yenisi ile değiģtirilmelidir. Buzdolabının ısısı +2 ila +8 o C arasında korunmalıdır. Özellikle +4 o C'de kalması sağlanmalıdır.

9 d. Isı takibi günde 2 kez yapılıyor mu? e. Isı izlem çizelgesi var mı? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi Buzdolabı her açıldığında ısının kontrol edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Buzdolabının kapısına bir ısı izlem çizelgesi yapıģtırılarak dolabın ısısı sabah ve akģam bu çizelgeye kaydedilmelidir. Isı izlem çizelgesinin altında soğuk zincir sorumlusunun ve yedeğinin adı, soyadı bulunmalıdır. Kontrol imzaları bulunmalıdır. DeğiĢiklik: **Türkiye Halk Sağılı Kurumunun tarih B.10.1.HSK sayılı Fridge- Tag Cihazı hakkındaki yazısı uyarınca ısı takip çizelgesine sabah ve akģam ısı kayıtlarına Fridge-Tag Cihazındaki o gün için ölçülen en düģük ve en yüksek ısı da kaydedilecektir.ayrıca Fridge-Tag Cihazının "Low Batt" yazısı görüldüğü tarih de çizelgeye iģlenecektir.yani sabah ve akģam 2'Ģer kayıt, toplamda günlük çizelgede 4 tane iģaret olacaktır. SAĞLIK BAKANLIĞI AYLIK ISI ĠZLEM ÇĠZELGESĠ

10 Buzdolabı ısısının takibi; Buzdolabı ısısının takibi için en az 1 termometre ve bir ısı takip çizelgesi gereklidir. Isı takip çizelgesini izlerken Ģu hususlara dikkat edilmelidir; Buzdolabının ısısı günün en soğuk saatlerinde +2 C ile +4 C arasında olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Sabah ve akģamları termometre kontrol edildiğinde +2 C ile +8 C arasında ise termostat doğru ayarlanmıģtır. Buzdolabı ısısı sabah ve akģam olmak üzere, hafta sonları da dâhil günde en az 2 kez kontrol ederek kaydedilmelidir. KıĢ aylarında yalnızca gündüz ısıtılan sağlık kurumlarında bulunan buzdolapları gece en soğuk zamanda da kontrol edilerek termostat ayarı gerekiyorsa düģürülmelidir. Çünkü dıģ ortam ısısının 0 C'ye yaklaģtığı durumlarda buzdolabı ısısı da kolaylıkla 0 C'nin altına iner. Sıcak iklimlerin hüküm sürdüğü bölgelerde buzdolabı güneģ gören pencere kenarlarına yerleģtirilmemeli, odanın daha serin olan bölgelerine yerleģtirilmelidir. Böylece termostatı ayarlamak daha kolay olacaktır. DıĢ ortam ısısı değiģikliklerinin çok fazla olduğu, gece ile gündüz farkının buzdolabı ısısını +2 C ile +8 C arasında kontrol etmede zorluk yarattığı durumlarda buzdolabının içerisindeki tuzlu su dolu su kaplarının sayısı artırılmalıdır. Bu yöntemle gün içerisindeki kısa dalgalanmalar engellenmiģ olunur. Not:Buz dolabı günde en fazla 4 kez açılmalıdır. Çok zorunlu olmadıkça buzdolabının raflarına buz aküsü indirilmemeli.ġndirilecekse de buz aküleri dıģarıda terletilerek (buz aküsünün sallandığında çalkantı sesi duyuluncaya kadar bekletilmeli ) raflara konmalıdır. f. Buz aküsü var mı? g. AĢılar usulüne uygun yerleģtirilmiģ mi? Buzdolabı YerleĢim ġeması ektedir. h. Açılan aģı ĢiĢeleri üzerine açıldığı tarih, saat yazılmıģ mı? Not: Günlük aģı kullanımında askılı aģı nakil kabı kullanılmalı. Her aģı kullanımı için buzdolabının kapağı açılmamalıdır. AĢı nakil kabına bu aküleri konmadan önce çalkantı sesi gelinceye kadar dıģ ortamda bekletilmelidir. GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi AÇILAN AġI ġġġesġ KULLANIM SÜRELERĠ: AĢı üretim teknolojisinde geliģmeler ve üretilen aģıların dayanıklılıklarının arttırılması dolayısıyla aģı ĢiĢesi kullanım sürelerinde değiģiklikler olmaktadır. Kural olarak çok dozlu ( Polio ve BCG ) ambalajlarda açılan her aģı ĢiĢesinin üzerine açılıģ tarihi ve saati mutlaka yazılmalıdır. GBP'de yer alan aģıların kullanım süreleri Ģöyledir: Çok Dozlu Liyofilize Olmayan AĢılar: OPA, BCG aģıları aģağıdaki Ģartlara da uymak kaydı ile toplam süre 4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan sonra birbirini izleyen 3 aģı seansında kullanılabilir. 1. Son kullanma tarihi geçmemiģ olmalı, 2. AĢılar bu süre boyunca sürekli uygun soğuk zincir Ģartlarında saklanmıģ olmalı, 3. AĢı flakonları suyla temas gibi kontaminasyona maruz kalmamıģ olmalı, 4. AĢılama için dozlar flakonlardan alınırken steril teknikler kullanılmıģ olmalı, 5. Eğer varsa flakon üzerindeki VVM (AĢı Flakonu Ġzlemcisi) göstergesi kullanılabilir durumda olmalıdır. Yukarıdaki Ģartlar yerine getirilemiyorsa o aģı flakonu artık kullanılmamalıdır. Gezici aģı uygulamalarında sahaya götürülen aģılardan hiç açılmamıģ flakonlar yukarıdaki Ģartları sağlamak kaydı ile dönüģte buzdolabına yerleģtirilir ve öncelikle kullanılır. AçılmıĢ flakonlar ise yukarıdaki Ģartları sağlamak kaydı ile aynı gün içerisinde kullanılabilir. Buzdolabında " öncelikli kullanılacak kutusu" bulundurulmalıdır. Çok Dozlu Liyofilize (sulandırılan) AĢılar:

11 BCG aģısı sulandırıldıktan sonra (+2) - (+8) o C'de ve karanlıkta korunmak Ģartıyla 6 saat içinde, Çok dozlu Kızamık ve Kızamıkçık aģısı sulandırıldıktan sonra (+2) - (+8) o C'de ve karanlıkta korunmak Ģartıyla 4 saat içinde kullanılmalıdır. Tek Dozlu Liyofilize AĢılar: Tek dozlu Hib ve KKK aģısı sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Tek Dozlu Kombine AĢılar: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, Ġnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b içeren beģli karma aģıda, aynı pakette enjektör içerisinde sıvı formda DaBT ve ĠPA, ayrı flakon içinde liyofilize Hib bulunmaktadır. Liyofilize Hib aģısı sıvı formda olan DaBT-ĠPA ile sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır. Tek Dozlu Liyofilize Olmayan AĢılar: KPA tek dozluk kullanıma hazır enjektör içerisinde sunulmaktadır. Sıvı formda bulunan aģı kendi enjektörü ile uygulanmalıdır. Tek dozluk hepatit B aģısı tek dozluk flakon veya ampul içerisinde sunulmaktadır. Tek kullanımlık enjektöre çekilmek suretiyle uygulanmalıdır. i. AĢı nakil kabı var mı? j. AĢı nakil kabı temiz ve bakımlı mı? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi AĢı Nakil Kaplarının Kullanımı: AĢı nakil kapları sahip oldukları soğuk ömürlerine bakılarak kısa veya uzun ömürlü olarak ikiye ayrılırlar. Soğuk ömürleri 1 gün ve daha az olan aģı nakil kapları kısa ömürlü (askılı aģı nakil kabı), soğuk ömürleri 3-5 gün arasında olanlara ise uzun ömürlü aģı nakil kabı denilir. AĢıların nakil kaplarına yerleģtirilmesi aģağıdaki kurallara göre yapılır; 1. AĢı seansının yapılacağı veya gezici aģılama hizmeti planlandığı günün sabahı, ihtiyaç duyulan tüm buz aküleri buzluktan çıkarılmalıdır. 2. Buz aküleri buzdolabı dıģında çalkalama sesi duyulana kadar bekletilmelidir. Örneğin - 20 C' de donmuģ bir buz aküsü için +20 C olan bir odada yaklaģık 1 saat bekletmek gerekir. Buz akülerinin yeterince çözüldüğünü anlamak için sallandığında su sesi (çalkantı sesi) duyulmalıdır. 3. Buz aküleri uygun Ģekilde kurulandıktan sonra aģı nakil kabının içine yerleģtirilmelidir. 4. AĢı ve sulandırıcılar aģı nakil kabının orta kısmına yerleģtirilmelidir. Donmaya karģı hassas olan aģılar ve sulandırıcılar buz aküleri ile doğrudan temas etmeyecek Ģekilde yerleģtirilmelidir. AĢı flakonlarının buz akülerine direk temasını engellemek için köpük, sünger veya kalın karton kullanılmalı ya da flakonlar kendi karton ambalajları ile yerleģtirilmelidir. 5. En üste de köpük yerleģtirerek kapak kapatılmalıdır. 6. AĢı seansında açılan aģıların da buz aküleri ile direk teması engellenmelidir. 28. Bulundurulması zorunlu, asgari temel acil ilaçlar, aģılar ve anti serumlar mevcut mu? Miat kontrolleri yapılıyor mu? 15/2/2008 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aģılar ve antiserumlar. MADDE 23 - (2) Kullanım ömrünü tamamlamıģ veya ihtiyaç fazlası olan malzemeler aile sağlığı merkezi içinde bulundurulamaz. MADDE 24 - k) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aģılar ve anti serumlar. **YeĢil reçeteye tabi ilaçlar, yeģil reçeteye hasta ismi yerine "Aile Sağlığı Merkezinde kullanılacaktır" diye yazılarak ecza depolarından temin edilebilmektedir.

12 29. BağıĢıklama programı veya kampanyalar kapsamında ihtiyaç duyulan aģılar, toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılmıģ mı? BağıĢıklama hizmetleri MADDE 7 - (1) BağıĢıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. GeniĢletilmiĢ bağıģıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aģılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir Ģartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müģtereken muhafaza ettikleri aģılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir. 30. Kırmızı ve yeģil reçeteye tabi ilaçlar mevzuat hükümlerine uygun kilit altında tutuluyor mu? 31. Tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun gerekli tedbirler (enfeksiyöz atıklar, kesici ve delici atıklar için ayrı tıbbi atık kapları, konteynır v.b.) alınmıģ mı? MADDE 24 (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karģı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. Tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri Madde 8- Tıbbi atık üreticileri; a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,(çöp kovalarını evsel ve tıbbı atık olarak ikiye ayırarak mümkün olur) b) Atıkların ayrı toplanması, taģınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla, c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karıģmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla, d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla, e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iģ için tahsis edilmiģ araçlar ile ayrı ayrı taģımakla, f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inģa etmek veya konteynır bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici atık deposuna/konteynırına götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle, g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla, i) Tıbbi atıkların toplanması, taģınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle, j) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler. Not: Günlük kullanılan tıbbı atık çöp kovası pedallı, el değmeden açılan türden olmalıdır. 32. Kalibrasyon gerektiren elektronik cihazların kalibrasyonları yapılmıģ mı?

13 07/06/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Kullanım Güvenliği ile ilgili olarak 23.Maddesinde; "(2) Kurulum, kalite kontrol testleri, kalibrasyon veya bakım-onarım gerektiren tıbbi cihazlarda söz konusu iģlemler imalatçının öngördüğü Ģekilde gerçekleģtirilir. 33. Laboratuar hizmetleri veriliyor mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. d) Laboratuar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur. Not: Manüel olarak yapılan testler de laboratuar bilgi sistemine ( ALĠS ) kaydedilmelidir. 34. Radyolojik görüntüleme hizmetleri veriliyor mu? 35. Hastaların kullandığı, zemin kaplaması temizlenebilir tuvalet ve lavabo var mı? 36. Tuvalette gerekli hijyen Ģartları sağlanmıģ mı? (kağıt havlu, sıvı sabun, poģetli çöp sepeti tuvalet kâğıdı, vb.) 37. Tuvaletlerin bakım ve temizlik düzeyi nedir? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmıģ, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poģetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poģetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulur. 38. Tuvaletlerin temizlik çizelgesi tutuluyor mu? 39. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulunuyor mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmıģ, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poģetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poģetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulur. 40. Genel olarak ASM'nin bakım ve temizlik düzeyi nedir? 41. Aile hekimlerinin ücretli çalıģtırdığı personel var mı? Sayısı, RIA sertifikası durumu nedir? MADDE 22 (3) Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemģire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müģtereken personel çalıģtırabilir ya da hizmet satın alabilirler. 42. Ücretli çalıģtırılan personelin sosyal güvenlik kurumu için gerekli evrakları düzenlenip bildirimleri yapılmıģ mı? SGK Primlerinin yatırıldığının belgelerinin son 6 ayını göstermelidir. 43. Tıbbi müdahale için kullanılan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu yapılıyor mu? 44. Denetim sırasında tespit edilen aile hekimliği mevzuatına aykırı bir diğer durum ve baģka bir eksiklik var mı?

14

15

16

17 EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME FORMU 1. Muayene odasının giriģinde bulunan tabela, tabela yönetmeliğine uygun mu? Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar ĠÇ TABELA 1: En fazla 10x25 cm. ebadında, tabeladaki yazı karakterleri siyah renkte ve yerden 180 cm. yükseklikte, kullanılan odanın giriģ kapısının sağ tarafına asılır. Örneği aģağıdaki gibidir. DR. Misal ÖRNEK ÇANKIRI NOLU AĠLE HEKĠMĠ Tel: Aile Hekiminin haftalık çalıģma planı(çalıģma saati, poliklinik saati, gezici ve yerinde hizmet günleri/saatleri) muayene odasının kapı giriģinde asılı mı? Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Ġç Tabela 2 (Aile Hekimliği Birimi ÇalıĢma Planı Tabelası): Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde en fazla 25X40 cm. ebadında, tabeladaki yazı karakterleri beyaz zeminde siyah renkte olmalıdır. Söz konusu tabela aile hekimi tabelasının altına veya kapısına asılmalıdır. Bu tabelanın üzerine yazılan yazılar silinebilir mahiyette olmalı aile hekiminin çalıģma planını göstermelidir. Aile Hekimi görevinin baģında mı? Aile Sağlığı Elemanı görevinin baģında mı? Aile Hekimi yaka kartı takıyor mu? Aile Sağlığı Elemanı yaka kartı takıyor mu? Aile Hekimi çalıģmaya uygun önlük veya forma giyiyor mu? Aile Sağlığı Elemanı çalıģmaya uygun önlük veya forma giyiyor mu? Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ġle SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer verilen Forma giymemek maddesi gereğince 5 ihtar ceza puanı uygulanır. Muayene odası en az 10 metrekare mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur. Muayene odasında lavabo var mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur. Not: Muayene odasındaki lavabonun yapılmasından aile hekimi sorumludur. 11. Muayene odasının zemin ve duvarlarının bakımlı ve temiz mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olması gerekir 12. Muayene odasında kullanılan malzemelerin bakımlı ve temiz mi?

18 13. Muayene odasında muayene masasının dıģarıdan görülmesini engelleyecek Ģekilde hasta mahremiyeti sağlanmıģ mı? 14. Muayene odasının iç ortam sıcaklığı C olması koģulu sağlanıyor mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı C arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0 C olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır. 15. Muayene odasının iç ortam sıcaklığı C de tutulması nasıl sağlanıyor? 16. Muayene odasının fiziksel Ģartları yeterli mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. a) Binanın kolay ulaģılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalıģması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. 17. Muayene odasında olması gereken standart malzemeler mevcut ve faal mi? MADDE 24-2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıģtığı aile sağlığı merkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)'dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. Çocukluk çağında yüksek tansiyon görülme sıklığı %1-5 arasındadır. Bu sebeple 3 yaşından itibaren fizik muayene de tansiyon ölçümü yapılmalıdır.( Bebek-Çocuk Ġzlem Protokollerinde tanımlanmaktadır.) 18. Kırmızı ve yeģil reçete mevcut mu? MADDE 4 l) Ġlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluģları ve resmî tabiplerce kiģiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek. 19. Kırmızı ve yeģil reçeteler için usulüne uygun muhafaza ( kilit ) sağlanıyor mu? 20. Bakanlıkça özellikleri belirlenen yazılım ve bilgi teknolojileri kullanılıyor mu? MADDE 31 - (4) Aile hekimlerinin, lisans hakları Bakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımı kullanmaları Ģarttır. 21. Veriler düzenli olarak her ay Bakanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde Bakanlık sunucularına gönderiliyor mu? (Programdan bakılacak) MADDE 30-2) Kayıtlı kiģi sayısı, yapılan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta sayısı, kodları ile birlikte konulan teģhisler, reçete içeriği, aģılama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve çocuk izlemi, üreme sağlığı ve bulaģıcı hastalıklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafından belirlenen benzeri veriler evrak kayıt kriterlerine göre belirli aralıklarla düzenli olarak basılı veya elektronik ortamda Kuruma bildirilir. 22. Bakmakla yükümlü olduğu kiģilere ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin;

19 MADDE 31-5) Aile hekimleri, bakmakla yükümlü olduğu vatandaģlara ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin ilgili mevzuatı çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür. Not: AHBS Ģifrelerini kimse ile paylaģmamalıdır. 23. RĠA sertifikalı personeli var mı? 24. RĠA uygulaması yapılıyor mu? 25. Ġncelenen gebelerin hepsinin yaģ kadın izlemleri uygun periyotlarda yapılmıģ mı? 26. Ġncelenen gebelerin hepsinin gebe tespiti 14. hafta veya altında yapılmıģ mı? 27. Ġncelenen gebelerin hepsinin etkin gebelik izlemi yapılmıģ mı? DOĞUM ÖNCESĠ BAKIM PROTOKOLÜ Her Ġzlemde mutlaka gebenin Hemoglobin, Proteinüri, Tansiyonu ve Kilosuna bakılacaktır. 1. Ġzlem (Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı) -Kalp ve Akciğer Oskültasyonu -Kan Grubu tayini (Gebe ve EĢi) -Tetanoz AĢısı 1.Doz: 12. Haftada veya ilk izlemde veya 4. Ayda 2.Doz:Ġlk dozdan 4 hafta sonra -Demir : Ġkinci trimesterin baģından itibaren günde mg/gün profilaktik olarak -D Vitamini: 12.Haftadan itibaren doğum sonrası 6. Aya kadar günde 1200IU (9 damla). -Risk Değerlendirme Formu 2. Ġzlem ( Gebeliğin haftaları (tercihan haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) -Glukoz Tarama Testi -Temel Obstetrik Ultrasonografi için yönlendirme 3. Ġzlem ( Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi en az 20 dakika olmalıdır.) 4. Ġzlem (Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi en az 20 dakika olmalıdır.) 28. Ġncelenen lohusaların hepsinin izlemleri yapılmıģ mı? DOĞUM SONRASI BAKIM PROTOKOLLÜ I. DOĞUM SONU ĠLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKĠBĠ) II. DOĞUM SONU ĠLK GÜN; 1-6 SAATLERĠ ARASI (SERVĠS TAKĠBĠ) III. DOĞUM SONU ĠLK GÜN; 6-24 SAATLERĠ ARASI (SERVĠS TAKĠBĠ) IV. DOĞUM SONU GÜNLER: V. DOĞUM SONU 2. HAFTA: 15. Günde ( Preeklampsi açısından tansiyon ölçümü önemlidir ) VI. DOĞUM SONU 6. HAFTA: 4-8. haftalar arasında da yapılabilir. Son 3 izlem Aile Hekimi tarafından yapılacak olup aģağıdaki konular açısından değerlendirilecektir. -Kanama, akıntı, ateģ -Ġdrar problemleri-ağrı-çarpıntı ve nefes darlığı -Bağırsak faaliyetleri - Psikolojik durumu: SEVK KRĠTERLERĠ: Her bir izlemde aģağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında anneyi acilen sevk ediniz. 1. Ani veya yoğun kan kaybı veya taģikardi, hipotansiyon, hipoperfüzyon dahil Ģok iģaret ve bulguları ile beraber vajinal akıntı ve Ģuur düzeyinde oluģan değiģiklikler mevcut ise: a. ġiddetli kanama: Temiz ped veya giysinin ıslanması 5 dakikadan daha kısa sürer. b. Hafif kanama: Temiz ped veya giysinin ıslanması 5 dakikadan daha uzun süre 2. Diastolik kan basıncı 90 mmhg'nın üzerinde ve preklampsinin diğer bulguları eģlik ediyorsa veya diastolik kan basıncı 90mmHg ve üzerinde ve/veya 4 saat içinde 90 mmhg'nin altına düģürülemiyorsa.

20 3. Konvülsiyon (kasılma nöbeti) mevcut ise 4. Ciddi karın ağrısı ve/veya peritoneal irritasyon bulguları varsa 5. Solunum güçlüğü ve hızlı solunum mevcut ise 6. ġiddetli veya sürekli baģ ağrısı, bulanık görme varsa 7.Ġki ölçümde ateģ 38 C'nin üstündeyse veya enfeksiyonu düģündüren diğer iģaret ve bulgular varsa 8. Tek taraflı baldır ağrısı, kızarıklık, ĢiĢme mevcut ise 9. Nefes darlığı veya göğüs ağrısından Ģikâyet ediyorsa 10. Ciddi anemi mevcudiyeti veya bulguları varsa 11. Hemoglobin 7 gr/dl ve altında ise 12. Sürekli idrar kaçırma veya fekal inkontinans mevcut ise 29. Ġncelenen bebeklerin hepsinin izlemleri tam ve etkin olarak yapılmıģ mı? BEBEK VE ÇOCUK ĠZLEMLERĠ PROTOKOLÜ - Bölgenizde size bağlı bulunan nüfusta, doğan her bebek kayıt altına alınmalı, - Doğumdan itibaren kaydedilen her bebek belirtilen protokol uyarınca izlenmelidir. - Protokolde belirtildiği gibi ilk bir yaģına kadar her bebeğin sağlık personeli tarafından en az 9 kez olmak üzere; 1. Ġzlem Doğumda 2. Ġzlem Ġlk 48 Ġçerisinde, 3. Ġzlem 15.Günde, 4. Ġzlem 41.Günde, 5. Ġzlem 2.Ayda, 6. Ġzlem 3.Ayda, 7. Ġzlem: 4.Ayda, 8. Ġzlem: 6.Ayda, 9. Ġzlem: 9.Ayda 30. Ġncelenen bebeklerin hepsinin, hastanede/doğum sonrasında Neonatal Tarama Programına uygun topuk kanı alınıp alınmadığı sorgulanmıģ mı? 31. Ġncelenen bebeklerin hepsinin, Neonatal Tarama Programına uygun topuk kanı, aile hekimliğinde alınmıģ ve ilgili yerlere gönderilmiģ mi? NEONATAL TARAMA PROGRAMINDA NUMUNE ALINMASI Kan alma zamanı; Yenidoğan taraması için kan örneği ideal olarak doğumdan sonraki 3-5'inci günlerde alınmalıdır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 48 saat beslenmiģ olması gerekir. Ancak, mümkün olduğunca çok sayıda bebeğe ulaģabilmek için sağlık kurumlarında doğan bebeklerin sağlık kurumunu terk ettiği son anda kan örneği alınmaya çalıģılmalı, yeterince beslenmeden kan örneği alınmıģsa hastaya ilk hafta içinde en yakın sağlık merkezine baģvurarak yeni kan örneği aldırması gerektiği söylenmelidir. Kan alınmadan önce bebeğin emzirilmesi Fenilketonüri tanısı açısından önem taģıdığı için, kan örneğinin tercihan bebeğin emzirilmesinden ve bebeğin doğumundan saat geçtikten sonra alınması gerekmektedir. Daha önce topuk kanı alınmadıysa, ve topuk kanı bebekten saatlerden veya emzirilmeden önce alındıysa topuk kanı mutlaka tekrar alınmalıdır. 32. Ġncelenen bebeklerin hepsinin ĠĢitme Tarama Testinin yapılıp yapılmadığı sorgulanmıģ mı? 33. Ġncelenen bebeklerin hepsinin bebek aģıları uygun periyotlarda yapılmıģ mı?

21 T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi AĢı Takvimi *Ġkinci bir talimata kadar Kızamık Eliminasyon Programı çerçevesinde 9-12 ay arası bebeklere tek doz Kızamık AĢısı (KKK değil) yapılacaktır. 34. Mevzuat hükümlerine veya Bakanlık programlarına uygun olarak "Bebeklerde D Vit. Eksikliğinin Önlenmesi Ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi" kapsamında 0-12 aylık bebeklere D Vit. veriliyor mu? BaĢlama Zamanı ve Süresi; Hayatın ilk haftasından itibaren beslenme tarzı ne olursa olsun (formüla veya anne sütü) tüm bebeklere en az bir yaģına kadar 400ünite/gün (günde 3 damla D vit) uygulanmalıdır. 35. Mevzuat hükümlerine veya Bakanlık programlarına uygun olarak Demir preparatı dağıtımı yapılıyor mu? AÇSAP Genel Müdürlüğünün 2004/21 sayılı genelgesi; Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü almasının ve 6. Ayın sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek, emzirmenin 2 yaģına kadar sürdürülmesi, 4-12 ay arası her bebeğe proflaktik amaçlı ücretsiz demir desteği sağlanması, ay anemisi olan bebeklere demir tedavisi baģlanmalıdır. 36. Hekimin kendine kayıtlı kiģiler arasında kesin verem tanısı konmuģ hastalar var mı? 37. AĢı sonrası istenmeyen yan etki bildirimi yapılıyor mu? AĢı Sonrası Ġstenmeyen Etkiler (ASĠE) Genelgesi Lokal ĢiĢlik ve kızarıklık ile hafif ateģ dıģındaki tüm yan etkiler bildirilmelidir. 38. Evde bakım (yatağa bağımlı) hastaların periyodik kontrolleri yapılıyor mu? Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 4 - g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaģlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kiģilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kiģiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teģhis, tedavi, rehabilitasyon ve danıģmanlık hizmetlerini vermek.

22 39. Seçilen kiģilerin hepsinin sağlık kayıtları mevcut mu? 40. Seçilen kiģilerin hepsinin sağlık kayıtları, yılda en az bir defa değerlendirilerek güncellenmiģ mi? Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 4 ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak. i) Kendisine kayıtlı kiģileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek. 41.Denetim sırasında tespit edilen aile hekimliği mevzuatına aykırı bir diğer durum veya baģka bir eksiklik var mı?

23

24

25

26

27 EK 2-AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA UYGULANACAK ĠHTAR PUANI CETVELĠ UYGULANACAK ĠHTARLAR ÇalıĢma saatleri planına uymamak 3 Ġzinsiz iģe gelmemek (iģe gelmediği her gün için) 5 AfiĢ ve duyuruları usulüne uygun Ģekilde asmamak 5 Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dıģ tabelalarının usulüne uygun olmaması Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak 5 Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek 10 Kayıtlı kiģilerin kiģisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10 Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme 10 için) Verilen eğitimler için belirlenmiģ devamsızlık sürelerini aģmak 10 Miadı geçmiģ ilaç bulundurmak 10 YeĢil ve kırmızı reçeteye tâbi ilaçları usûlüne uygun muhafaza altına almamak 10 Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 10 Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması 5 Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 5 Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 5 Forma giymemek 5 Kusurlu olarak kiģisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 Kasıtlı olarak kiģisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 Aile Sağlığı Merkezinin asgarî fizikî Ģartlarını 10 gün içinde uygun hâle getirmemek 10 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20 Denetimlerde iģbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dıģı beyanda bulunmak 20 Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20 Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dıģı beyanda 20 bulunmak Performansa tâbi aģılardan her birinin aģılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 90'ın altına düģürmek 10 Performansa tâbi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 20 90'ın altına düģürmek Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, %90'ın altına düģürmek 20 Soğuk zincir kurallarına uymamak 20 Ġlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak 20 Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20 ĠĢ arkadaģları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek 20 Göreve sarhoģ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50 Ġhtar Puanları 5

28 YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME ACİL DURUM EKİPLERİ (2007 / KARAR SAYILI BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.) A) YANGINA KARġI AġAĞIDAKĠ ÖNLEMLERĠ ALINIZ. 1. BĠNANIZDAKĠ BACA VE BORULARI ZAMANINDA TEMĠZLEYĠNĠZ. 2. SĠGARANIZI ĠYĠCE SÖNDÜRÜP SĠGARA TABLASINA ATINIZ. 3. ÇATI ARALARINA ELEKTRĠK TESĠSATI ÇEKMEYĠNĠZ. BURALARDA YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDE BULUNDURMAYINIZ. 4. ĠZĠNSĠZ ELEKTRĠK OCAĞI, SOBASI VE GAZLI OCAK KULLANMAYINIZ. 5. ELEKTRĠK VE GAZ TESĠSATI ĠġLERĠNĠ MUTLAKA EHLĠYETLĠ KĠġĠLERE YAPTIRINIZ VE BU TESĠSATIN FENNĠ MUAYENESĠNĠ MUTLAKA YAPTIRINIZ. 6. ELEKTRĠK TESĠSATINA YETERLĠ GÜÇTE OTOMATĠK SĠGORTA TAKTIRINIZ. 7. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ VE MALZEMELERĠNĠ HER AN KULLANIMA HAZIR HALDE BULUNDURUNUZ. 8. MESAĠ BĠTĠMĠNDE BÜTÜN ODALARI KONTROL ETTĠRĠNĠZ. 9. ARġĠV VE AMBARLARDA SOBA KULLANMAYINIZ. 10. SĠGARA ĠÇĠLMESĠ YASAK OLAN YERLERE UYARI LEVHALARI ASTIRINIZ VE BU YASAĞA UYULUP UYULMADIĞINI DENETLEYĠNĠZ. 11. BÜTÜN PERSONELĠ YANGIN VE YANGIN SÖNDÜRME KONULARINDA EĞĠTĠNĠZ. 12. YANGIN KAÇIġ YOLLARINI KULLANILIR HALDE TUTUNUZ. C) LÜZUMLU TELEFONLAR ĠTFAĠYE : 110 DOĞALGAZ : 187 POLĠS ĠMDAT : 155 AMBULANS : 112 JAND. ĠMDAT : 156 YANGIN KAT SORUMLUSU: (her kat için ayrı) ELEKTRĠK : 186 SU : 185 D) YANGIN ÇIKIġ SEBEPLERĠ 1. TALĠMAT VE EMĠRLERE UYMAMAKTAN 2. BĠLGĠSĠZLĠKTEN 3. ĠHMALDEN 4. SABOTAJ HAREKETLERĠNDEN 5. SIÇRAMA VE KAZALARDAN 6. ELEKTRĠK ARK I VEYA KONTAĞINDAN B) YANGIN ANINDA AġAĞIDAKĠ ĠġLEMLERĠ YAPINIZ. 1. TELAġLANMAYINIZ, YANGINI ÇEVRENĠZE VE SORUMLU KĠġĠLERE DUYURUNUZ. (ÇAN, ZĠL, ALARM, SES V.B. ĠLE) 2. EN KISA VE DOĞRU OLARAK ADRESĠ, YANGIN CĠNSĠNĠ (BĠNA, BACA, AKARYAKIT, ELEKTRĠK, MOTORLU ARAÇ VB.) BELĠRTMEK SURETĠYLE ĠTFAĠYEYE (TEL:110) HABER VERĠNĠZ. 3. KENDĠNĠZĠ VE BAġKALARINI RĠSKE ATMADAN YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK ĠÇĠN KAPI VE PENCERELERĠ KAPATINIZ. YANICI MADDELERĠ UZAKLAġTIRINIZ. ZEMĠNE ULAġMAMIġ ASANSÖRLER ĠLE YANGIN MOTOPOMPLARI VE ACĠL AYDINLATMA HARĠCĠNDEKĠ YERLERĠ BESLEYEN ELEKTRĠKLERĠ KESĠNĠZ. 4. ĠTFAĠYE GELĠNCEYE KADAR ELDEKĠ MEVCUT ARAÇ, GEREÇTEN FAYDALANMAK SURETĠYLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIġINIZ. 5. ÖNCE CANLILARI SONRA KIYMETLĠ EVRAK VE MALZEMEYĠ KURTARINIZ. 6. BĠNA YANGIN SÖNDÜRME EKĠPLERĠ VEYA ġehġr ĠTFAĠYESĠ GELĠNCE ONLARIN EMRĠNE GĠRĠNĠZ. 7. HASTA VE YARALILARA ACĠL ĠLKYARDIM YAPINIZ. E) YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZININ KULLANILIġI. 1. CĠHAZI YANGIN YERĠNE GETĠRĠNĠZ, RÜZGARI ARKANIZA ALINIZ. 2. ATEġE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAġINIZ. 3. TETĠK MEKANĠZMASINI KĠLĠTLEYEN PĠMĠ ÇIKARTINIZ VEYA KARBONDĠOKSĠT TÜPÜNÜN (YANDAKĠ KÜÇÜK TÜP) VALFĠNĠ SOLA DOĞRU ÇEVĠREREK AÇINIZ. 4. TETĠĞE SONUNA KADAR BASARAK ÇIKAN GAZI VEYA TOZU YANGININ DOĞDUĞU YERE PÜSKÜRTÜNÜZ. 5. YANGINI ÖN TARAFTAN ARKAYA DOĞRU SÖNDÜRÜNÜZ. 6. YANGINI, SÖNDÜĞÜNDEN EMĠN OLMADAN TERK ETMEYĠNĠZ. 7. TOZLU CĠHAZLARI, TOZ BĠTENE KADAR BOġALTINIZ. F) YANGIN ÇALIġMA SAATLERĠ ĠÇĠNDE OLURSA. 1. HABER VERME: YANGINI ĠLK GÖREN KĠMSE ALARM, ZĠL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇĠRMEKLE BERABER TELEFONLA ĠTFAĠYEYE HABER VERĠR. 2. EKĠPLERĠN GÖREVLERĠ: SÖNDÜRME EKİBİ : YANGININ ÇIKTIĞI YERĠN ÜST VE YANLARINDAKĠ ODALARDA TERTĠBAT ALARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIġIR KURTARMA EKİBİ: VARSA ÖNCE CANLILARI KURTARIR. YANGINDA ÖNCELĠK SIRASINA GÖRE EVRAK VE EġYALARI BOġALTILMAYA HAZIR HALE GETĠRĠR. GEREKĠYORSA BĠNANIN HENÜZ YANMA TEHLĠKESĠ OLMAYAN KISIMLARINA TAġIYABĠLĠRLER. YANGIN ÇIKAN BĠNANIN TAHLĠYESĠNE, OLAY YERĠNE GELEN ĠTFAĠYE AMĠRĠNĠN VEYA MÜLKĠYE AMĠRĠNĠN EMRĠYLE BAġLANIR. KURTARILAN EġYA ĠTFAĠYE AMĠRĠ VEYA ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠM AMĠRĠNĠN GÖSTERECEĞĠ BĠR YERE TAġINIR İLK YARDIM EKİBİ: YARALI VE HASTALARA ĠLK YARDIM YAPAR KORUMA EKİBİ : YANGINDAN KURTARILAN EġYALARI KORUR, PANĠK VE KARGAġAYI ÖNLER. GÖREVİ : EKİP BAŞI EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ G) YANGIN ÇALIġMA SAATLERĠ DIġINDA OLURSA. 1 HABER VERME : YANGINI ĠLK GÖREN KĠMSE ALARM, ZĠL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇĠRMEKLE BERABER TELEFONLA ĠTFAĠYEYE HABER VERĠR. AYNI ZAMANDA YANGIN ĠHBAR TELEFONUNUN YANINDAKĠ LĠSTEDEN AMĠRĠNE VE ĠLGĠLĠLERE HABER VERĠR 2 GÖREVLĠLERĠN HAREKET TARZI: YANGIN YERĠNE GELEN DAĠRE MÜDÜRÜ ĠLE EKĠP PERSONELĠ DERHAL VAZĠFELERĠNE BAġLARLAR H) YANGIN BĠNANIN YAKININDA OLURSA 1. BĠNANIN YANGIN TEHDĠDĠ ALTINDAKĠ TARAFINDA BULUNAN ODALARIN PERDELERĠ ÇIKARILIR, PENCERELER KAPATILIR, GEREKĠYORSA EVRAK, DOSYA VE DĠĞER EġYALAR TEHLĠKESĠZ YERLERE TAġINIR. 2. ÇATIDA KORUMA TERTĠBĠ ALINIR ÇATI VE DĠĞER YERLERE DÜġEN KIVILCIM SÖNDÜRÜLÜR. AHġAP KISIMLAR VE ÇATI BOL SU ĠLE ISLATILIR. 3. ĠKĠ BĠNA ARASINDA KOLAY YANICI MADDELER VARSA BUNLAR KALDIRILIR, TEMĠZLENĠR VEYA BOL SU ĠLE ISLATILIR. SÖNDÜRME EKİBİ : KURTARMA EKİBİ : KORUMA EKİBİ : İLKYARDIM EKİBİ :

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin Ġl Kodu / ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli / Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının Adı : Sözleşmeli

Detaylı

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli /Görevlendirmeli /Yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli /Görevlendirmeli /Yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 07.09.2015

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AHB GRUBU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu /ÇKYS Kodu : 42..../... Tarih :... /. /2013 Aile Hekiminin Adı :... Sözleşmeli Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU. Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları

EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU. Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Adresi :. Telefon / Faks : / ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları: Toplam AH / ASE Sayısı:. / Binanın Mülkiyeti:

Detaylı

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Deri ve Tenasül Hastalıklar Birim Sorumlusu : Personel

Detaylı

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ ASM ve AHB DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013 KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ 1.BASKI İLETİŞİM:

Detaylı

UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. asm standartları

UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU. asm standartları UYGULAM YÖNETMELİĞİ EK-3 ÇALIŞMA GRUBU RAPORU Grup katılımcıları: 1.Erhan Bayuk 2.Şaban Kaya 3.Tayfun Çiğdem 4.Levent Özkan 5.Hasan Eraydın 6.Recep Sağlam 7.Kadircan Tuncel Konu Başlıkları: asm standartları

Detaylı

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ ASM ve AHB DEĞERLENDİRME REHBERİ 2014 KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ 2.BASKI İLETİŞİM:

Detaylı

ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İLİ / İLÇESİ : ASM Adı : TARİH: Adresi : Telefon / Faks : ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları : Toplam AH / ASE Sayısı

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Adresi :. Telefon / Faks : / ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları: Toplam AH / ASE Sayısı:. / Binanın

Detaylı

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU SITMA BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Tarih :././... Birim Adı:.. Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Sıtma Birim Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Psikolog

Detaylı

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :.

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Tarih :././... Birim Adı:. Adresi :. Telefon / Faks : /.. TRSM Sorumlusu : TRSM Personeli: Psikiyatrist(.)Tabip ( ) Psikolog( ) Sosyal

Detaylı

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: /. Birim Adı: Tarih:././... Birim Kodu: Adresi :. Telefon / Faks : / ÇİM Sorumlusu : Personel Sayısı :Uzman Tabip ( ) Tabip ( ) Psikolog

Detaylı

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU VEREM BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / Verem Birimi Sorumlusu : Personel Durumu : Uzman Hekim (...) Doktor ( ) Hemşire

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : KONYA /. Tarihi:. /. / 2014 ASM Adı Adresi :... ASM :.... Telefon / Faks ASM Temsilcisi Soğuk Zincir Sorumluları Toplam AH / ASE Sayısı : 0.

Detaylı

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu:. Adresi : Telefon / Faks :... / Laboratuvar Tipi: L1 (.) L2 ( ) HSL Sorumlusu: Personel Durumu

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. ASM Adı :... ASM. Binanın Mülkiyeti :S.Bakanlığı Belediye Diğer Kamu Özel Şahıs Kendisine Ait Vakıf

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. ASM Adı :... ASM. Binanın Mülkiyeti :S.Bakanlığı Belediye Diğer Kamu Özel Şahıs Kendisine Ait Vakıf ASM GRUBU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : KONYA /. Tarihi:. /. / 2013 ASM Adı :... ASM Adresi Telefon / Faks ASM Temsilcisi Soğuk Zincir Sorumluları Toplam AH / ASE Sayısı

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU KANSER ERKEN TEŞHİS, TARAMA VE EĞİTİM MERKEZLERİ (KETEM) İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli /İlçesi Tarih Birim Adı Adresi :../.. :../../.. :.. :.. Telefon / Faks : /.. Mail Adresi : KETEM Sorumlusu : Personel

Detaylı

EK-1. Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 1) TABELALAR:

EK-1. Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 1) TABELALAR: EK-1 Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar 1) TABELALAR: Aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimlerinde kullanılacak tabela formatı aģağıdaki

Detaylı

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA KULLANILACAK T.S.M - A.S.M ĠÇ/DIġ TABELA STANDARTLARI

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA KULLANILACAK T.S.M - A.S.M ĠÇ/DIġ TABELA STANDARTLARI Kocaeli Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulaması Ġdari ve Mali ĠĢler ġube Müdürlüğü AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA KULLANILACAK T.S.M - A.S.M ĠÇ/DIġ TABELA STANDARTLARI İlimizde 15 KASIM 2010 tarihi itibariyle

Detaylı

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU İli/İlçesi: Birim Adı:.. Tarih :././... Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks :... / AÇSAP Sorumlusu :. Personel Durumu :

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi :.../... Tarihi:... ASM Adı :... Adresi :... Telefon /Faks :... /... ASM Temsilcisi :... Soğuk Zincir Sorumluları:... Toplam AH / ASE Sayısı:.../...

Detaylı

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Dok No:ACL.TL.02 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Vitale Kadın Hastalıkları ve doğum hastanesi olarak Sağlık Müdürlüğü nden gelen aşıları soğuk zincir şartlarına uygun

Detaylı

SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Tarihi:././. Sağlık Evi Adı : Adresi :. Telefon / Faks : / Hizmet Verdiği Nüfus : Sağlık Evi Personelinin : Binanın Mülkiyeti: HSM Diğer Kamu Özel Sağlık

Detaylı

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B)

1. Hasta müracaatları elektronik sıra takip sistemi ile yönlendirilmektedir. (A-B) GRUPLANDIRMA REHBERİ TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır. O(Ortak): Aile Sağlığı Birimlerinde görev yapan bütün

Detaylı

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI Ev Ziyaretleri: Adana İlinde aile hekimliği uygulamasına fiili olarak 21.05.2008 tarihinde başlanacaktır. Tüm Aile Hekimleri kendilerine

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

AŞI UYGULAMA PRATİKLERİ

AŞI UYGULAMA PRATİKLERİ AŞI UYGULAMA PRATİKLERİ TAŞIMA,SAKLAMA,KAYIT,TAKİP III. ULUSAL ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI SİMPOZYUMU 30-31 Mayıs 2015 İzmir Prof.Dr.Birsen Mutlu Kocaeli Üniversitesi Bağışıklama konusunda tüm uygulamalar 2009/17

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

POLİKLİNİK HİZMETLERİ

POLİKLİNİK HİZMETLERİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birime yönelik düzenleme bulunmalıdır. Hasta kayıt işlemlerinin yapıldığı birim bulunmalıdır. Bu birimde, bölümde hizmet veren hekimlerin listesi

Detaylı

TC. SAGLIK BAKANLIĞI Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. V A LİLİĞ İN E (Halk Sağlık Müdürlüğü)

TC. SAGLIK BAKANLIĞI Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. V A LİLİĞ İN E (Halk Sağlık Müdürlüğü) TC. SAGLIK BAKANLIĞI Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : 99858683 /ofo/i/6//-3 Konu :ASM'de Bulundurulması Zorunlu Asgari İlaç Listesi, ASM ve AHB İzleme Değerlendirme Formları V A LİLİĞ İN

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU. TSM Sorumlu Hekimi Uyum Eğitimi almış mı? a. Evet b. Hayır

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU. TSM Sorumlu Hekimi Uyum Eğitimi almış mı? a. Evet b. Hayır TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İletişim Bilgileri: Adresi : Telefon / Faks :.../ Denetim Tarihi:.../... TSM Sorumlu Hekiminin: Adı Soyadı :. TSM Sorumlu Hekimi Uyum Eğitimi almış mı?

Detaylı

AĠLE SAĞLIĞI MERKEZ/ BĠRĠMLERĠ GRUPLANDIRMA KRĠTERLERĠ STANDARTLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AĠLE SAĞLIĞI MERKEZ/ BĠRĠMLERĠ GRUPLANDIRMA KRĠTERLERĠ STANDARTLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ AĠLE SAĞLIĞI MERKEZ/ BĠRĠMLERĠ GRUPLANDIRMA KRĠTERLERĠ STANDARTLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 1. Aile Sağlığı Merkezi/Biriminde ilgili standardın yerine getirildiğinin kabulü için rehberde yer verilen ilgili

Detaylı

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ

EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ 1 EK-1 ĠSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARĠ MALZEME LĠSTESĠ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.01/ 19192 28/04/2011 Konu : Aile hekimliği birimleri grubunun belirlenmesi İlgi: 19/01/2011 tarih ve 2011/3 sayılı genelgemiz.

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi Resmi Gazete Tarih: 14.10.1999; Sayı: 23846 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kayıt İKİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Bildirim Sistemi Madde 27 - Sağlık kuruluşuna başvuran

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ [Metni yazın] Sayfa 0 1 TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır.

Detaylı

Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6

Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6 Gezici ve yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi MADDE 6 (1) Aile hekimliği pozisyonlarının planlanmasında; sağlık hizmetine ulaşımın zor olduğu belde, köy, mezra, uzak mahalleler ve benzeri yerleşim

Detaylı

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ

AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ Ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Engelli hastalar için düzenleme yapılmalı, o Hasta koltuğu başlığı (tetiyer) arkaya katlanabilir olmalı,

Detaylı

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANE DENETİM FORMU ECZANE DENETİM FORMU ECZANENİN ADI ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI ECZANENİN ADRESİ MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI(ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EDİLDİ İSE) ECZANE TEL : ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır.

Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhaneye yönelik düzenleme yapılmalıdır. Doğumhane girişinde çalışanlar için giyinme odası bulunmalıdır. Doğum öncesi izlem ve doğum işlemi tek kişilik odalarda yapılmalıdır. Doğum öncesi izlem, doğum

Detaylı

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Hastane Adı: Tarih:././ Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks : / Fiili Yatak Sayısı : Yatak Kullanım Oranı (%)*.. * (Son 1 yılda

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Aile Sağlığı Merkezi/Biriminde ilgili kriterin yerine getirildiğinin kabulü için rehberde yer verilen ilgili kritere

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ. ASM ve AHB DEĞERLENDİRME REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ. ASM ve AHB DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME ŞUBESİ ASM ve AHB DEĞERLENDİRME REHBERİ 2016 KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK E İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK E İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK E İLİŞKİN HUKUKİ DEĞERLENDİRME 21 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile

Detaylı

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5

CERRAHİ ALETLERİN ÖN YIKAMA VE PAKETLEME TALİMATI Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 Doküman No:ENF-TL-19 Yayın Tarihi:01.04.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 5 1. AMAÇ Dezenfeksiyon ya da sterilizasyon öncesinde cerrahi aletlerin ön yıkama ve paketlenmesinde standart

Detaylı

EK-2 AILE HEKiMLIGi BIRJMi IZLEME DEGERLENDIRME FORMU

EK-2 AILE HEKiMLIGi BIRJMi IZLEME DEGERLENDIRME FORMU EK-2 AILE HEKiMLIGi BIRJMi IZLEME DEGERLENDIRME FORMU Aile Hekimligi Biriminin II Kodu/CKYS Kodu : / Tarih : / / Aile Hekiminin Adi: Sozlesmeli I l/g6revlendirmeli I 1 /Yetkilendirilmis i I Aile Sagligi

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ

HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ HASTA DOSYASI VE ARŞİV HİZMETLERİ Hasta dosyalarına yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hasta dosyaları için standart bir dosya içeriği belirlenmeli, o Dosyalarda bulunması gereken bilgi ve dokümanlar belirlenmeli,

Detaylı

EK-18. Denetim Soruları. İdari İşler

EK-18. Denetim Soruları. İdari İşler EK-18 ÜYTE MERKEZİ DENETİM FORMU Denetlenen Kurum/Kuruluşun: Adı: Adresi: Telefon: Mesul Müdürün Adı Soyadı: ÜYTE Ünite Sorumlusunun Adı Soyadı: ÜYTE Laboratuvar Sorumlusunun Adı Soyadı: Denetim Tarihi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Burdur Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : B.10.1HSK.4.15.16.00 102/ 646 17/09/2012 Konu : Hepatit A Aşısı Uygulaması Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Çocukluk Aşı Takvimine eklenen Hepatit A Aşısı Uygulaması ile

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ/BİRİMİ GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ KRİTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Aile Sağlığı Merkezi/Biriminde ilgili kriterin yerine getirildiğinin kabulü için rehberde yer verilen ilgili kritere

Detaylı

0 SGB ASM Birim No:0 0 Ait Olunan Grup 0. KRİTERLER Evet

0 SGB ASM Birim No:0 0 Ait Olunan Grup 0. KRİTERLER Evet 1 1 Muayene odasında lavabo bulunmaktadır., B, C, D a) Her muayene odasında lavabo olmalıdır. b) Lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu bulunmalıdır. Bakanlıkça gönderilen güncel afiş ve broşürler bekleme alanlarında

Detaylı

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim

UYGUN DEĞİLSE YAPILACAK FAALİYET. Bildirim T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİNA TURU KONTROL VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ FORMU KODU: YÖN.FR.14 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

T.C. ERZĠNCAN VALĠLĠĞĠ Halk Sağlığı Müdürlüğü. ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU (İlgili aile hekimleri tarafından doldurulacaktır.)

T.C. ERZĠNCAN VALĠLĠĞĠ Halk Sağlığı Müdürlüğü. ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU (İlgili aile hekimleri tarafından doldurulacaktır.) Form-1 Tarih ve Protokol Numarası : ÖĞRENCĠ MUAYENE FORMU (İlgili aile hekimleri tarafından doldurulacaktır.) Okulu :... Adı Soyadı :... Numarası :... Cinsiyeti : Erkek : Kız: YaĢı :... Boyu :...Cm....

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir.

Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz hastaları için ulaşım hizmeti verilmelidir. Ulaşım hizmeti için araç tahsis edilmelidir. Diyaliz ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Kadın ve erkek hastalar için ayrı olmak üzere hasta

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluģturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER OKUL VE KURUMLARIMIZDA ACİL OLARAK ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 1- Okul bahçe kapılarının önüne kara yolları şube şefliği ile irtibata geçilerek OKUL GEÇİDİ TABELASIkonulmalıdır. Okul önünde Okul Geçidi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak)

10 dan Az ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri 10-49 ÇalıĢanı Olan ĠĢyerleri. AZ TEHLĠKELĠ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLĠKELĠ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU ĠLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ĠLE 6331 SAYILI ĠSG KANUNUNDAKĠ ĠDARĠ PARA CEZALARININ TEHLĠKE SINIFI VE ÇALIġAN

Detaylı

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır.

Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon ünitesine yönelik fiziki düzenleme yapılmalıdır. Sterilizasyon Ünitesi kirli, temiz ve steril alan olmak üzere üç alandan oluşmalıdır. Kirli, temiz ve steril alanlar arasındaki geçiş noktalarında

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU STERİLİZASYON HİZMETLERİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu

Detaylı

AŞI TAKİP SİSTEMİ (ATS) KULLANMA REHBERİ

AŞI TAKİP SİSTEMİ (ATS) KULLANMA REHBERİ AŞI TAKİP SİSTEMİ (ATS) KULLANMA REHBERİ A. Stok Kabul İşlemi Stok işlemleri butonu seçilir, altta çıkan butonlardan stok hareketleri butonu tıklanır. Sonra altında gelen stok kabul butonu seçilir. Sol

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu alanlara yönelik düzenleme yapılmalıdır. Hastane dışında acil servise ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler bulunmalıdır. Acil servis

Detaylı

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri;

Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Gebeliğiniz süresince Doğum Öncesi Bakım Hizmetleri; Aile Sağlığı Merkezlerinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde Toplum Sağlığı Merkezlerinde ÜCRETSİZ verilmektedir. Temizlik, genel vücut

Detaylı

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Bekir Mutlu GÜNGÖR Soğuk Zincir Birim Sorumlusu 1 AŞI ile ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRESİ LOJİSTİK GBP 2 LOJİSTİK Planlama ve Tedarik Depolama ve Dağıtım

Detaylı

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 11 Mart 2011 tarih ve 27871 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 25/5/2010 tarihli ve 27591

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İlgi a) 09.08.2006 tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

HAFTA 8. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ VE AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Bu konunun sonunda Özel Hastaneler Yönetmeliği nde ve Ayakta

Detaylı

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Sa A İ B İ Ama ç Ama ç MADDE 1 1 / 40 a) Birinci basamak sa b) c) Aile hekimli ç ) Aile sa d) E e) E f) Meslek ilkelerini, i ş g) Hasta sevk evrak

Detaylı

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü T.C KONYAALTI KAYMAKAMLIĞI İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü GIDA GÜVENLİĞİ Gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirlerin

Detaylı