TC. Sağlık Bakanlığı ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. Sağlık Bakanlığı ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 TC. Sağlık Bakanlığı ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ VE TOPLUM SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ASM ve AHB ĠZLEME DEĞERLENDĠRME REHBERĠ 2014

2 ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ VE TOPLUM SAĞLIĞI HĠZMETLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 1.BASKI ĠLETĠġĠM: ÇANKIRI HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Adres: Cumhuriyet Mah. Zeki Ömer Defne Sk. No: 3 Merkez / ÇANKIRI Tel: Dahili 1064/1065/1066 Elektronik Ağ Elektronik Posta : : Çankırı Halk Sağlığı Müdürü Dr.Halil Nevzat YETKĠN Çankırı Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr.Derya ÖZKAYA Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri ġube Müdürü Arif ERCOġKUN Tel: / 1414 Birim Sorumlusu Ferit KÖROĞLU Tel: / 1064 HemĢire Seyfullah TOSUN Tel: / 1065 Tıbbi Sekreter Merve ÖZTÜRK Tel: / 1066 Bu rehber 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu-25 Ocak 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve tarih ve sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ġle SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan Ġzleme Değerlendirme çalıģmalarında Ġzleme ve Değerlendirme Ekiplerine, Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıģtır.

3 EK-1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ BĠRĠMĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiģtirme yurtları gibi toplu yaģam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini ifade eder. Kesin kayıtlı nüfusun bir yıl içindeki muayene oranı: Bu oran kesin kayıtlı nüfusun yıllık muayene sayısı / kesin kayıtlı kiģi sayısı Örnek: ile tarihleri arasındaki kesin kayıtlı nüfusun yıllık muayene sayısı (9000) bulunup kesin kayıtlı kiģi sayısına (3000) bölünecektir. 9000/3000=3 "..." yere 3 yazılacaktır. 1. DıĢ tabela var mı? DIġ TABELA STANDARTLARI 1) Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluģlarında kullanılacak isim tabelaları yaklaģık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim Ģartlarına dayanabilir malzemeden, ıģıklı veya ıģıksız olarak yapılır. Tarihi özelliği bulunan binalarda tabela kullanımı hususunda binanın özelliği dikkate alınmalıdır. 2) Binanın birden fazla cephesi varsa en fazla iki cephesine tabela asılmalıdır. 3) Sağlık kurumunun faaliyette bulunduğu saatlerde tabelalar ıģıklandırılabilir veya dıģarıdan aydınlatılabilir olmalıdır. 4) Tabelalar "Kurumsal Kimlik Uygulamasına paralel olarak ekteki (yatay, dikey, kare tabela örnekleri) tabela örneklerinden binanın yapısına uygun olan seçilmeli, örneklerdeki tasarım ve renklere uygun olmalıdır. 5) Tabelalarda sıralama; Sağlık Bakanlığı, yer ismi (il, ilçe, belde/ köy ismi gibi) ve kurum veya birim türü (özel isim veya birden çok kurumun olduğu yerlerde örneğin 1 No lu, 2 No lu, 3 No lu vb.) Ģeklinde olmalıdır. 6) Tabelalarda Sağlık Bakanlığı logosu ve yazı dıģında baģka unsurlara yer verilmemelidir. 2. Binanın çevresi temiz ve bakımlı mı? (Müstakil binalar için uygulanır.) MADDE 23 - (3) Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile hekimlerine kiralanmıģ müstakil bina olarak kullanılan aile sağlığı merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafından yapılır. Daha sonraki bakımları aile hekimleri tarafından devam ettirilir. 3. Binanın dıģ cephe boyası, temiz ve bakımlı mı? (Müstakil binalar için uygulanır.) MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. h) Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalıdır. DıĢ cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. 4. Özürlü ve yaģlı hastaların giriģ ve çıkıģlarını mümkün kılan kolaylaģtırıcı tedbirler alınmıģ mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. g) Tercihen binanın giriģ katında kurulurlar. Engelli ve yaģlı vatandaģların giriģ ve çıkıģlarını mümkün kılan, kolaylaģtırıcı tedbirler alınır.

4 5. ASM yönetici hekimi belirlenmiģ mi? 6. Yönetim karar defteri mevcut mu? (Sayfaları onaylanmıģ mı? Tek hekimde de bulunmalıdır.) Tek hekimin bulunduğu birimlerde alınan karar aile hekimi ve aile sağlığı elemanınca imzalandıktan sonra TSM sorumlu hekimine de onaylatılmalıdır. 7. Kararlar usulüne uygun Ģekilde yönetim karar defterine kaydedilmiģ mi? MADDE 26 - (1) Aile sağlığı merkezinde birden çok aile hekimi hizmet veriyor ise, aile hekimleri kendi aralarında bir yönetim planı oluģturarak yönetici belirler ve yönetici ismini müdürlüğe bildirirler. Yönetici seçimi zorunlu haller dıģında yılda bir kez yapılır. Yönetim tarafından alınan kararlar karar defterine iģlenir. Yönetici, aile sağlığı merkezinin iģletilmesinden birinci derecede sorumlu olduğu gibi bu merkezin müdürlük ve toplum sağlığı merkezi ile koordinasyonunu sağlamakla da görevlidir. Yöneticinin diğer aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları üzerinde herhangi bir idari görev ve sorumluluğu bulunmaz. BağıĢıklama hizmetleri MADDE 7 - (1) BağıĢıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. GeniĢletilmiĢ bağıģıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aģılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir Ģartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müģtereken muhafaza ettikleri aģılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir. Yönetim karar defterine yedeği de yazılmalıdır. Not: Yönetim karar defteri TSM tarafından mühürlenmiģ ve son sayfaya sayfa adedi yazılıp onaylanması gerekir.alınan her karar için oy çokluğu sayısının belirtilmesi kiģilerin adsoyadı ve imzalarının tam olduğunun gösterilebilir olması gerekir. 8. Isınma nasıl sağlanıyor? 9. Hizmet ve bekleme alanlarının sıcaklığı C arasında mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı C arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0 C olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır. 10. Yangına yönelik gerekli tedbirler (ASM'nin her katı için duvara sabitlenmiģ en az 6 lt yangın söndürme tüpü) alınmıģ mı? 11. Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıyor mu? 12. Yangın talimatnamesi mevcut mu? MADDE 24 (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karģı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de

5 yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ TaĢınabilir Söndürme Tüpleri TaĢınabilir söndürme tüpleri: Madde 96- Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az 1 adet olmak üzere, beher 200 m 2 taban alanı için 1 adet ilave edilerek uygun tipte 6 kg' lık yangın söndürücü bulundurulması esas alınır. Söndürme tüpleri dıģarıya doğru, geçiģ boģluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak görülebilecek Ģekilde iģaretlenerek her durumda kolayca girilebilir yerlere yerleģtirilir. TaĢınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek Ģekilde ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaģık 90 cm' yi aģmayacak Ģekilde montaj yapılır. YANGIN YÖNETMELĠĞĠ TaĢınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek Ģekilde yerleģtirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaģık 90 cm'yi aģmayacak Ģekilde montaj yapılır. Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taģınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862-EN 3 kalite belgeli olması Ģarttır.

6 1- Ġlk kontrol edilecek bölüm basınç ibresidir. Yangın söndürme cihazında (yukarıda resimde görüldüğü gibi) basınç durumunu gösteren ibresi bulunmaktadır. Basınç ibresi yeģil rengin üzerinde ise Cihaz herhangi bir yangın durumunda kullanılabilir durumdadır. Basınç ibresi sağ taraftaki kırmızıya geçmiģse, (içindeki yangın söndürme tozunu atabilecek basınç olmadığından) yangını söndürmeyecektir. AnlaĢmalı firma hemen aranmalı ve bakıma gönderilmelidir. 2- Ġkinci kontrol edilmesi gereken bölüm (yukarıda resimde görüldüğü üzere) sarı renkte görülen mühürlü güvenlik piminin açılmamıģ olmasıdır. Açık olan pimler zamanla basınç kaçağı yaratacağından bir müddet sonra ihtiyaç duyulduğunda yangını söndüremeyebilir. Açık olan pimler görüldüğünde anlaģmalı firma ile irtibata geçerek yangın söndürme cihazının bakımı yapılmalıdır. 3- Üçüncü kontrol edilecek bölüm anlaģmalı firma tarafından (yukarıda resimde görüldüğü gibi) yangın söndürme cihazının alt tarafı veya yan tarafına yapıģtırılan kontrol etiketidir. Etiketin üzerinde dolum tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmektedir. Ġlk dolum tarihi ile bitim tarihi arasında 6(altı) ayda bir yapılan kontrol bandrolü yine burada bulunur Tarihi biten yangın söndürme cihazlarını tutanakla birlikte, bağlı olduğu kurum veya kuruluģa bilgi vermek zorundadır. 13. ASM toplam alanı mevzuat Ģartlarını karģılıyor mu? (tek aile hekimi için 60 m birden fazla hekimin bulunması durumunda her hekim için 20 m ilave edilir. ) 14. Bekleme alanı kaç metrekare? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. a) Binanın kolay ulaģılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalıģması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. 15. Bekleme alanında bir AH için 5, diğer her AH için 3 adet bekleme koltuğu var mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. b) Bekleme ve danıģma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3'er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahģap, PVC veya metal malzemelerden yapılmıģsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döģeme malzemesi ile kaplanmıģ olması gerekir. Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afiģ ve broģürler düzenlenmiģ panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaģtırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutuları bulundurulur. 16. ASM'nin çalıģma günleri ve saatleri binanın dıģ cephesinde tabelanın altında görünür Ģekilde asılı mı? MADDE 10 - (2) Mesai saatleri ve günleri, çalıģma yerinin Ģartları da dikkate alınmak suretiyle çalıģtığı bölgedeki kiģilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalıģma süresine dâhil edilir. ÇalıĢılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin dıģ levhasının yakınında ve görülecek bir yerine asılarak kiģilerin bilgilenmesi sağlanır. 17. Kurumca gönderilen afiģ ve broģürler panoya asılı mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır.

7 b) Bekleme ve danıģma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3'er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahģap, PVC veya metal malzemelerden yapılmıģsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döģeme malzemesi ile kaplanmıģ olması gerekir. Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afiģ ve broģürler düzenlenmiģ panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaģtırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutuları bulundurulur. 18. Mevzuat hükümlerine göre hizmet sunumunda öncelikli gruplara yönelik uyarıcı iģaretler veya yazılar mevcut mu? Sağlık Bakanlığının Poliklinik Muayenelerinde Öncelik sırası alacak gruplar ile ilgili 2010/73-80 sayılı Genelgesine göre; Genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek Ģekilde poliklinik muayenelerinde öncelik sırası alacak gruplar : A) Acil vakalar (Ani geliģen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), B) Özürlüler (DeğiĢik 2010/80 sayılı Genelge), C) Hamileler, D) 65 yaģ üstü yaģlılar, E) Yedi yaģından küçük çocuklar, F) Harp ve vazife Ģehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler, 19. Sağlık kuruluģunun içinde gerekli yönlendirme ve uyarı iģaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmıģ mı? (Tek katlı ASM'ler için bu değerlendirme yapılmaz.) 20. Kullanılan odaların/alanların isim tabelaları mevcut mu? Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar ĠÇ TABELA 2: En fazla 10x25 cm. ebadında, tabeladaki yazı karakterleri siyah renkte ve yerden 180 cm. yükseklikte, kullanılan odanın giriģ kapısının sağ tarafına asılır, odanın kullanım amacını gösterir olmalıdır. Örnek aģağıdaki gibidir. TIBBİ MÜDAHALE ODASI 21. Sağlık hizmeti sunulan alanlara ait zemin kaplaması kolay temizlenebilir nitelikte mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olması gerekir. 22. Tıbbi müdahale odası var mı? 23. Tıbbi müdahale odasının lavabosu var mı? 24. Tıbbi müdahale odasında muayene ve müdahale masası var mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ç) Tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi giriģimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aģı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

8 25. Tıbbi müdahale odasında bulunması gereken malzemelerin durumu MADDE 24 - (1) Aile sağlığı merkezinde aģağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur. **Buzdolabı GPG genelgesine göre No-Frost, çift kapılı ve en fazla 10 yıllık olmalıdır. 26. Bebek bakım ve Emzirme alanı/odası oluģturulmuģ mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. e) Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya odası bulunur. 27. Soğuk Zincir Değerlendirmesi BağıĢıklama hizmetleri MADDE 7 - (1) BağıĢıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. GeniĢletilmiĢ bağıģıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aģılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir Ģartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müģtereken muhafaza ettikleri aģılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir. a. Buzdolabının dıģ kapağında aģı Ģeması asılı mı? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi AĢı Takvimi b. Hafızalı termometre var mı? c. Termometre faal mi? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi AĢı dolaplarında en az bir adet güvenilir termometre olmalıdır. Termometrelerin sürekli ısı kaydeden ve belirlenen aralığın dıģına çıktığında uyarı veren modelleri tercih edilmelidir. Bozulan veya kırılan termometre hemen yenisi ile değiģtirilmelidir. Buzdolabının ısısı +2 ila +8 o C arasında korunmalıdır. Özellikle +4 o C'de kalması sağlanmalıdır.

9 d. Isı takibi günde 2 kez yapılıyor mu? e. Isı izlem çizelgesi var mı? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi Buzdolabı her açıldığında ısının kontrol edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Buzdolabının kapısına bir ısı izlem çizelgesi yapıģtırılarak dolabın ısısı sabah ve akģam bu çizelgeye kaydedilmelidir. Isı izlem çizelgesinin altında soğuk zincir sorumlusunun ve yedeğinin adı, soyadı bulunmalıdır. Kontrol imzaları bulunmalıdır. DeğiĢiklik: **Türkiye Halk Sağılı Kurumunun tarih B.10.1.HSK sayılı Fridge- Tag Cihazı hakkındaki yazısı uyarınca ısı takip çizelgesine sabah ve akģam ısı kayıtlarına Fridge-Tag Cihazındaki o gün için ölçülen en düģük ve en yüksek ısı da kaydedilecektir.ayrıca Fridge-Tag Cihazının "Low Batt" yazısı görüldüğü tarih de çizelgeye iģlenecektir.yani sabah ve akģam 2'Ģer kayıt, toplamda günlük çizelgede 4 tane iģaret olacaktır. SAĞLIK BAKANLIĞI AYLIK ISI ĠZLEM ÇĠZELGESĠ

10 Buzdolabı ısısının takibi; Buzdolabı ısısının takibi için en az 1 termometre ve bir ısı takip çizelgesi gereklidir. Isı takip çizelgesini izlerken Ģu hususlara dikkat edilmelidir; Buzdolabının ısısı günün en soğuk saatlerinde +2 C ile +4 C arasında olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Sabah ve akģamları termometre kontrol edildiğinde +2 C ile +8 C arasında ise termostat doğru ayarlanmıģtır. Buzdolabı ısısı sabah ve akģam olmak üzere, hafta sonları da dâhil günde en az 2 kez kontrol ederek kaydedilmelidir. KıĢ aylarında yalnızca gündüz ısıtılan sağlık kurumlarında bulunan buzdolapları gece en soğuk zamanda da kontrol edilerek termostat ayarı gerekiyorsa düģürülmelidir. Çünkü dıģ ortam ısısının 0 C'ye yaklaģtığı durumlarda buzdolabı ısısı da kolaylıkla 0 C'nin altına iner. Sıcak iklimlerin hüküm sürdüğü bölgelerde buzdolabı güneģ gören pencere kenarlarına yerleģtirilmemeli, odanın daha serin olan bölgelerine yerleģtirilmelidir. Böylece termostatı ayarlamak daha kolay olacaktır. DıĢ ortam ısısı değiģikliklerinin çok fazla olduğu, gece ile gündüz farkının buzdolabı ısısını +2 C ile +8 C arasında kontrol etmede zorluk yarattığı durumlarda buzdolabının içerisindeki tuzlu su dolu su kaplarının sayısı artırılmalıdır. Bu yöntemle gün içerisindeki kısa dalgalanmalar engellenmiģ olunur. Not:Buz dolabı günde en fazla 4 kez açılmalıdır. Çok zorunlu olmadıkça buzdolabının raflarına buz aküsü indirilmemeli.ġndirilecekse de buz aküleri dıģarıda terletilerek (buz aküsünün sallandığında çalkantı sesi duyuluncaya kadar bekletilmeli ) raflara konmalıdır. f. Buz aküsü var mı? g. AĢılar usulüne uygun yerleģtirilmiģ mi? Buzdolabı YerleĢim ġeması ektedir. h. Açılan aģı ĢiĢeleri üzerine açıldığı tarih, saat yazılmıģ mı? Not: Günlük aģı kullanımında askılı aģı nakil kabı kullanılmalı. Her aģı kullanımı için buzdolabının kapağı açılmamalıdır. AĢı nakil kabına bu aküleri konmadan önce çalkantı sesi gelinceye kadar dıģ ortamda bekletilmelidir. GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi AÇILAN AġI ġġġesġ KULLANIM SÜRELERĠ: AĢı üretim teknolojisinde geliģmeler ve üretilen aģıların dayanıklılıklarının arttırılması dolayısıyla aģı ĢiĢesi kullanım sürelerinde değiģiklikler olmaktadır. Kural olarak çok dozlu ( Polio ve BCG ) ambalajlarda açılan her aģı ĢiĢesinin üzerine açılıģ tarihi ve saati mutlaka yazılmalıdır. GBP'de yer alan aģıların kullanım süreleri Ģöyledir: Çok Dozlu Liyofilize Olmayan AĢılar: OPA, BCG aģıları aģağıdaki Ģartlara da uymak kaydı ile toplam süre 4 haftayı geçmemek üzere açıldıktan sonra birbirini izleyen 3 aģı seansında kullanılabilir. 1. Son kullanma tarihi geçmemiģ olmalı, 2. AĢılar bu süre boyunca sürekli uygun soğuk zincir Ģartlarında saklanmıģ olmalı, 3. AĢı flakonları suyla temas gibi kontaminasyona maruz kalmamıģ olmalı, 4. AĢılama için dozlar flakonlardan alınırken steril teknikler kullanılmıģ olmalı, 5. Eğer varsa flakon üzerindeki VVM (AĢı Flakonu Ġzlemcisi) göstergesi kullanılabilir durumda olmalıdır. Yukarıdaki Ģartlar yerine getirilemiyorsa o aģı flakonu artık kullanılmamalıdır. Gezici aģı uygulamalarında sahaya götürülen aģılardan hiç açılmamıģ flakonlar yukarıdaki Ģartları sağlamak kaydı ile dönüģte buzdolabına yerleģtirilir ve öncelikle kullanılır. AçılmıĢ flakonlar ise yukarıdaki Ģartları sağlamak kaydı ile aynı gün içerisinde kullanılabilir. Buzdolabında " öncelikli kullanılacak kutusu" bulundurulmalıdır. Çok Dozlu Liyofilize (sulandırılan) AĢılar:

11 BCG aģısı sulandırıldıktan sonra (+2) - (+8) o C'de ve karanlıkta korunmak Ģartıyla 6 saat içinde, Çok dozlu Kızamık ve Kızamıkçık aģısı sulandırıldıktan sonra (+2) - (+8) o C'de ve karanlıkta korunmak Ģartıyla 4 saat içinde kullanılmalıdır. Tek Dozlu Liyofilize AĢılar: Tek dozlu Hib ve KKK aģısı sulandırıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Tek Dozlu Kombine AĢılar: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, Ġnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b içeren beģli karma aģıda, aynı pakette enjektör içerisinde sıvı formda DaBT ve ĠPA, ayrı flakon içinde liyofilize Hib bulunmaktadır. Liyofilize Hib aģısı sıvı formda olan DaBT-ĠPA ile sulandırıldıktan sonra hemen uygulanmalıdır. Tek Dozlu Liyofilize Olmayan AĢılar: KPA tek dozluk kullanıma hazır enjektör içerisinde sunulmaktadır. Sıvı formda bulunan aģı kendi enjektörü ile uygulanmalıdır. Tek dozluk hepatit B aģısı tek dozluk flakon veya ampul içerisinde sunulmaktadır. Tek kullanımlık enjektöre çekilmek suretiyle uygulanmalıdır. i. AĢı nakil kabı var mı? j. AĢı nakil kabı temiz ve bakımlı mı? GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama Programı Genelgesi AĢı Nakil Kaplarının Kullanımı: AĢı nakil kapları sahip oldukları soğuk ömürlerine bakılarak kısa veya uzun ömürlü olarak ikiye ayrılırlar. Soğuk ömürleri 1 gün ve daha az olan aģı nakil kapları kısa ömürlü (askılı aģı nakil kabı), soğuk ömürleri 3-5 gün arasında olanlara ise uzun ömürlü aģı nakil kabı denilir. AĢıların nakil kaplarına yerleģtirilmesi aģağıdaki kurallara göre yapılır; 1. AĢı seansının yapılacağı veya gezici aģılama hizmeti planlandığı günün sabahı, ihtiyaç duyulan tüm buz aküleri buzluktan çıkarılmalıdır. 2. Buz aküleri buzdolabı dıģında çalkalama sesi duyulana kadar bekletilmelidir. Örneğin - 20 C' de donmuģ bir buz aküsü için +20 C olan bir odada yaklaģık 1 saat bekletmek gerekir. Buz akülerinin yeterince çözüldüğünü anlamak için sallandığında su sesi (çalkantı sesi) duyulmalıdır. 3. Buz aküleri uygun Ģekilde kurulandıktan sonra aģı nakil kabının içine yerleģtirilmelidir. 4. AĢı ve sulandırıcılar aģı nakil kabının orta kısmına yerleģtirilmelidir. Donmaya karģı hassas olan aģılar ve sulandırıcılar buz aküleri ile doğrudan temas etmeyecek Ģekilde yerleģtirilmelidir. AĢı flakonlarının buz akülerine direk temasını engellemek için köpük, sünger veya kalın karton kullanılmalı ya da flakonlar kendi karton ambalajları ile yerleģtirilmelidir. 5. En üste de köpük yerleģtirerek kapak kapatılmalıdır. 6. AĢı seansında açılan aģıların da buz aküleri ile direk teması engellenmelidir. 28. Bulundurulması zorunlu, asgari temel acil ilaçlar, aģılar ve anti serumlar mevcut mu? Miat kontrolleri yapılıyor mu? 15/2/2008 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkındaki Yönetmelikte bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aģılar ve antiserumlar. MADDE 23 - (2) Kullanım ömrünü tamamlamıģ veya ihtiyaç fazlası olan malzemeler aile sağlığı merkezi içinde bulundurulamaz. MADDE 24 - k) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aģılar ve anti serumlar. **YeĢil reçeteye tabi ilaçlar, yeģil reçeteye hasta ismi yerine "Aile Sağlığı Merkezinde kullanılacaktır" diye yazılarak ecza depolarından temin edilebilmektedir.

12 29. BağıĢıklama programı veya kampanyalar kapsamında ihtiyaç duyulan aģılar, toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılmıģ mı? BağıĢıklama hizmetleri MADDE 7 - (1) BağıĢıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. GeniĢletilmiĢ bağıģıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aģılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaģtırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir Ģartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müģtereken muhafaza ettikleri aģılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir. 30. Kırmızı ve yeģil reçeteye tabi ilaçlar mevzuat hükümlerine uygun kilit altında tutuluyor mu? 31. Tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun gerekli tedbirler (enfeksiyöz atıklar, kesici ve delici atıklar için ayrı tıbbi atık kapları, konteynır v.b.) alınmıģ mı? MADDE 24 (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karģı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. Tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine Tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri Madde 8- Tıbbi atık üreticileri; a) Atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla,(çöp kovalarını evsel ve tıbbı atık olarak ikiye ayırarak mümkün olur) b) Atıkların ayrı toplanması, taģınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla, c) Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karıģmadan kaynağında ayrı olarak toplamakla, d) Tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla, e) Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iģ için tahsis edilmiģ araçlar ile ayrı ayrı taģımakla, f) Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inģa etmek veya konteynır bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici atık deposuna/konteynırına götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle, g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelinin özel giysilerini sağlamakla, i) Tıbbi atıkların toplanması, taģınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına ödemekle, j) OluĢan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler. Not: Günlük kullanılan tıbbı atık çöp kovası pedallı, el değmeden açılan türden olmalıdır. 32. Kalibrasyon gerektiren elektronik cihazların kalibrasyonları yapılmıģ mı?

13 07/06/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Kullanım Güvenliği ile ilgili olarak 23.Maddesinde; "(2) Kurulum, kalite kontrol testleri, kalibrasyon veya bakım-onarım gerektiren tıbbi cihazlarda söz konusu iģlemler imalatçının öngördüğü Ģekilde gerçekleģtirilir. 33. Laboratuar hizmetleri veriliyor mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. d) Laboratuar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur. Not: Manüel olarak yapılan testler de laboratuar bilgi sistemine ( ALĠS ) kaydedilmelidir. 34. Radyolojik görüntüleme hizmetleri veriliyor mu? 35. Hastaların kullandığı, zemin kaplaması temizlenebilir tuvalet ve lavabo var mı? 36. Tuvalette gerekli hijyen Ģartları sağlanmıģ mı? (kağıt havlu, sıvı sabun, poģetli çöp sepeti tuvalet kâğıdı, vb.) 37. Tuvaletlerin bakım ve temizlik düzeyi nedir? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmıģ, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poģetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poģetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulur. 38. Tuvaletlerin temizlik çizelgesi tutuluyor mu? 39. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulunuyor mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmıģ, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poģetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poģetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulur. 40. Genel olarak ASM'nin bakım ve temizlik düzeyi nedir? 41. Aile hekimlerinin ücretli çalıģtırdığı personel var mı? Sayısı, RIA sertifikası durumu nedir? MADDE 22 (3) Aile hekimleri, sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemģire, sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya ve benzeri hizmetler için ferden veya müģtereken personel çalıģtırabilir ya da hizmet satın alabilirler. 42. Ücretli çalıģtırılan personelin sosyal güvenlik kurumu için gerekli evrakları düzenlenip bildirimleri yapılmıģ mı? SGK Primlerinin yatırıldığının belgelerinin son 6 ayını göstermelidir. 43. Tıbbi müdahale için kullanılan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu yapılıyor mu? 44. Denetim sırasında tespit edilen aile hekimliği mevzuatına aykırı bir diğer durum ve baģka bir eksiklik var mı?

14

15

16

17 EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ ĠZLEME DEĞERLENDĠRME FORMU 1. Muayene odasının giriģinde bulunan tabela, tabela yönetmeliğine uygun mu? Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar ĠÇ TABELA 1: En fazla 10x25 cm. ebadında, tabeladaki yazı karakterleri siyah renkte ve yerden 180 cm. yükseklikte, kullanılan odanın giriģ kapısının sağ tarafına asılır. Örneği aģağıdaki gibidir. DR. Misal ÖRNEK ÇANKIRI NOLU AĠLE HEKĠMĠ Tel: Aile Hekiminin haftalık çalıģma planı(çalıģma saati, poliklinik saati, gezici ve yerinde hizmet günleri/saatleri) muayene odasının kapı giriģinde asılı mı? Aile Sağlığı Merkezi Tabelaları ile Aile Hekimlerinin KaĢelerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Ġç Tabela 2 (Aile Hekimliği Birimi ÇalıĢma Planı Tabelası): Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde en fazla 25X40 cm. ebadında, tabeladaki yazı karakterleri beyaz zeminde siyah renkte olmalıdır. Söz konusu tabela aile hekimi tabelasının altına veya kapısına asılmalıdır. Bu tabelanın üzerine yazılan yazılar silinebilir mahiyette olmalı aile hekiminin çalıģma planını göstermelidir. Aile Hekimi görevinin baģında mı? Aile Sağlığı Elemanı görevinin baģında mı? Aile Hekimi yaka kartı takıyor mu? Aile Sağlığı Elemanı yaka kartı takıyor mu? Aile Hekimi çalıģmaya uygun önlük veya forma giyiyor mu? Aile Sağlığı Elemanı çalıģmaya uygun önlük veya forma giyiyor mu? Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca ÇalıĢtırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ġle SözleĢme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer verilen Forma giymemek maddesi gereğince 5 ihtar ceza puanı uygulanır. Muayene odası en az 10 metrekare mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur. Muayene odasında lavabo var mı? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur. Not: Muayene odasındaki lavabonun yapılmasından aile hekimi sorumludur. 11. Muayene odasının zemin ve duvarlarının bakımlı ve temiz mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olması gerekir 12. Muayene odasında kullanılan malzemelerin bakımlı ve temiz mi?

18 13. Muayene odasında muayene masasının dıģarıdan görülmesini engelleyecek Ģekilde hasta mahremiyeti sağlanmıģ mı? 14. Muayene odasının iç ortam sıcaklığı C olması koģulu sağlanıyor mu? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı C arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0 C olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır. 15. Muayene odasının iç ortam sıcaklığı C de tutulması nasıl sağlanıyor? 16. Muayene odasının fiziksel Ģartları yeterli mi? MADDE 23 - (1) Aile sağlığı merkezlerinde aģağıda belirtilen asgari fiziki Ģartlar aranır. a) Binanın kolay ulaģılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalıģması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. 17. Muayene odasında olması gereken standart malzemeler mevcut ve faal mi? MADDE 24-2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıģtığı aile sağlığı merkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)'dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. Çocukluk çağında yüksek tansiyon görülme sıklığı %1-5 arasındadır. Bu sebeple 3 yaşından itibaren fizik muayene de tansiyon ölçümü yapılmalıdır.( Bebek-Çocuk Ġzlem Protokollerinde tanımlanmaktadır.) 18. Kırmızı ve yeģil reçete mevcut mu? MADDE 4 l) Ġlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluģları ve resmî tabiplerce kiģiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeleri düzenlemek. 19. Kırmızı ve yeģil reçeteler için usulüne uygun muhafaza ( kilit ) sağlanıyor mu? 20. Bakanlıkça özellikleri belirlenen yazılım ve bilgi teknolojileri kullanılıyor mu? MADDE 31 - (4) Aile hekimlerinin, lisans hakları Bakanlığa ait olan veya Bakanlıkça belirlenip ilan edilen, standartlara haiz bir aile hekimliği bilgi sistemi yazılımı kullanmaları Ģarttır. 21. Veriler düzenli olarak her ay Bakanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde Bakanlık sunucularına gönderiliyor mu? (Programdan bakılacak) MADDE 30-2) Kayıtlı kiģi sayısı, yapılan hizmetlerin listesi, muayene edilen ve sevk edilen hasta sayısı, kodları ile birlikte konulan teģhisler, reçete içeriği, aģılama, gebe ve lohusa izlemi, bebek ve çocuk izlemi, üreme sağlığı ve bulaģıcı hastalıklar ile ilgili veriler ve Kurum tarafından belirlenen benzeri veriler evrak kayıt kriterlerine göre belirli aralıklarla düzenli olarak basılı veya elektronik ortamda Kuruma bildirilir. 22. Bakmakla yükümlü olduğu kiģilere ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin;

19 MADDE 31-5) Aile hekimleri, bakmakla yükümlü olduğu vatandaģlara ait bilgi sisteminde tuttuğu tüm verilerin ilgili mevzuatı çerçevesinde gizliliğini, bütünlüğünü, güvenliğini ve mahremiyetini sağlamakla yükümlüdür. Not: AHBS Ģifrelerini kimse ile paylaģmamalıdır. 23. RĠA sertifikalı personeli var mı? 24. RĠA uygulaması yapılıyor mu? 25. Ġncelenen gebelerin hepsinin yaģ kadın izlemleri uygun periyotlarda yapılmıģ mı? 26. Ġncelenen gebelerin hepsinin gebe tespiti 14. hafta veya altında yapılmıģ mı? 27. Ġncelenen gebelerin hepsinin etkin gebelik izlemi yapılmıģ mı? DOĞUM ÖNCESĠ BAKIM PROTOKOLÜ Her Ġzlemde mutlaka gebenin Hemoglobin, Proteinüri, Tansiyonu ve Kilosuna bakılacaktır. 1. Ġzlem (Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14 hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı) -Kalp ve Akciğer Oskültasyonu -Kan Grubu tayini (Gebe ve EĢi) -Tetanoz AĢısı 1.Doz: 12. Haftada veya ilk izlemde veya 4. Ayda 2.Doz:Ġlk dozdan 4 hafta sonra -Demir : Ġkinci trimesterin baģından itibaren günde mg/gün profilaktik olarak -D Vitamini: 12.Haftadan itibaren doğum sonrası 6. Aya kadar günde 1200IU (9 damla). -Risk Değerlendirme Formu 2. Ġzlem ( Gebeliğin haftaları (tercihan haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) -Glukoz Tarama Testi -Temel Obstetrik Ultrasonografi için yönlendirme 3. Ġzlem ( Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi en az 20 dakika olmalıdır.) 4. Ġzlem (Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi en az 20 dakika olmalıdır.) 28. Ġncelenen lohusaların hepsinin izlemleri yapılmıģ mı? DOĞUM SONRASI BAKIM PROTOKOLLÜ I. DOĞUM SONU ĠLK GÜN; 0-1. SAATLER ARASI (DOĞUMHANE TAKĠBĠ) II. DOĞUM SONU ĠLK GÜN; 1-6 SAATLERĠ ARASI (SERVĠS TAKĠBĠ) III. DOĞUM SONU ĠLK GÜN; 6-24 SAATLERĠ ARASI (SERVĠS TAKĠBĠ) IV. DOĞUM SONU GÜNLER: V. DOĞUM SONU 2. HAFTA: 15. Günde ( Preeklampsi açısından tansiyon ölçümü önemlidir ) VI. DOĞUM SONU 6. HAFTA: 4-8. haftalar arasında da yapılabilir. Son 3 izlem Aile Hekimi tarafından yapılacak olup aģağıdaki konular açısından değerlendirilecektir. -Kanama, akıntı, ateģ -Ġdrar problemleri-ağrı-çarpıntı ve nefes darlığı -Bağırsak faaliyetleri - Psikolojik durumu: SEVK KRĠTERLERĠ: Her bir izlemde aģağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında anneyi acilen sevk ediniz. 1. Ani veya yoğun kan kaybı veya taģikardi, hipotansiyon, hipoperfüzyon dahil Ģok iģaret ve bulguları ile beraber vajinal akıntı ve Ģuur düzeyinde oluģan değiģiklikler mevcut ise: a. ġiddetli kanama: Temiz ped veya giysinin ıslanması 5 dakikadan daha kısa sürer. b. Hafif kanama: Temiz ped veya giysinin ıslanması 5 dakikadan daha uzun süre 2. Diastolik kan basıncı 90 mmhg'nın üzerinde ve preklampsinin diğer bulguları eģlik ediyorsa veya diastolik kan basıncı 90mmHg ve üzerinde ve/veya 4 saat içinde 90 mmhg'nin altına düģürülemiyorsa.

20 3. Konvülsiyon (kasılma nöbeti) mevcut ise 4. Ciddi karın ağrısı ve/veya peritoneal irritasyon bulguları varsa 5. Solunum güçlüğü ve hızlı solunum mevcut ise 6. ġiddetli veya sürekli baģ ağrısı, bulanık görme varsa 7.Ġki ölçümde ateģ 38 C'nin üstündeyse veya enfeksiyonu düģündüren diğer iģaret ve bulgular varsa 8. Tek taraflı baldır ağrısı, kızarıklık, ĢiĢme mevcut ise 9. Nefes darlığı veya göğüs ağrısından Ģikâyet ediyorsa 10. Ciddi anemi mevcudiyeti veya bulguları varsa 11. Hemoglobin 7 gr/dl ve altında ise 12. Sürekli idrar kaçırma veya fekal inkontinans mevcut ise 29. Ġncelenen bebeklerin hepsinin izlemleri tam ve etkin olarak yapılmıģ mı? BEBEK VE ÇOCUK ĠZLEMLERĠ PROTOKOLÜ - Bölgenizde size bağlı bulunan nüfusta, doğan her bebek kayıt altına alınmalı, - Doğumdan itibaren kaydedilen her bebek belirtilen protokol uyarınca izlenmelidir. - Protokolde belirtildiği gibi ilk bir yaģına kadar her bebeğin sağlık personeli tarafından en az 9 kez olmak üzere; 1. Ġzlem Doğumda 2. Ġzlem Ġlk 48 Ġçerisinde, 3. Ġzlem 15.Günde, 4. Ġzlem 41.Günde, 5. Ġzlem 2.Ayda, 6. Ġzlem 3.Ayda, 7. Ġzlem: 4.Ayda, 8. Ġzlem: 6.Ayda, 9. Ġzlem: 9.Ayda 30. Ġncelenen bebeklerin hepsinin, hastanede/doğum sonrasında Neonatal Tarama Programına uygun topuk kanı alınıp alınmadığı sorgulanmıģ mı? 31. Ġncelenen bebeklerin hepsinin, Neonatal Tarama Programına uygun topuk kanı, aile hekimliğinde alınmıģ ve ilgili yerlere gönderilmiģ mi? NEONATAL TARAMA PROGRAMINDA NUMUNE ALINMASI Kan alma zamanı; Yenidoğan taraması için kan örneği ideal olarak doğumdan sonraki 3-5'inci günlerde alınmalıdır. Fenilketonüri taraması için bebeğin en az 48 saat beslenmiģ olması gerekir. Ancak, mümkün olduğunca çok sayıda bebeğe ulaģabilmek için sağlık kurumlarında doğan bebeklerin sağlık kurumunu terk ettiği son anda kan örneği alınmaya çalıģılmalı, yeterince beslenmeden kan örneği alınmıģsa hastaya ilk hafta içinde en yakın sağlık merkezine baģvurarak yeni kan örneği aldırması gerektiği söylenmelidir. Kan alınmadan önce bebeğin emzirilmesi Fenilketonüri tanısı açısından önem taģıdığı için, kan örneğinin tercihan bebeğin emzirilmesinden ve bebeğin doğumundan saat geçtikten sonra alınması gerekmektedir. Daha önce topuk kanı alınmadıysa, ve topuk kanı bebekten saatlerden veya emzirilmeden önce alındıysa topuk kanı mutlaka tekrar alınmalıdır. 32. Ġncelenen bebeklerin hepsinin ĠĢitme Tarama Testinin yapılıp yapılmadığı sorgulanmıģ mı? 33. Ġncelenen bebeklerin hepsinin bebek aģıları uygun periyotlarda yapılmıģ mı?

21 T.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi AĢı Takvimi *Ġkinci bir talimata kadar Kızamık Eliminasyon Programı çerçevesinde 9-12 ay arası bebeklere tek doz Kızamık AĢısı (KKK değil) yapılacaktır. 34. Mevzuat hükümlerine veya Bakanlık programlarına uygun olarak "Bebeklerde D Vit. Eksikliğinin Önlenmesi Ve Kemik Sağlığının Korunması Projesi" kapsamında 0-12 aylık bebeklere D Vit. veriliyor mu? BaĢlama Zamanı ve Süresi; Hayatın ilk haftasından itibaren beslenme tarzı ne olursa olsun (formüla veya anne sütü) tüm bebeklere en az bir yaģına kadar 400ünite/gün (günde 3 damla D vit) uygulanmalıdır. 35. Mevzuat hükümlerine veya Bakanlık programlarına uygun olarak Demir preparatı dağıtımı yapılıyor mu? AÇSAP Genel Müdürlüğünün 2004/21 sayılı genelgesi; Bebeklerin ilk 6 ay anne sütü almasının ve 6. Ayın sonunda uygun ve yeterli miktarda ek besine geçilerek, emzirmenin 2 yaģına kadar sürdürülmesi, 4-12 ay arası her bebeğe proflaktik amaçlı ücretsiz demir desteği sağlanması, ay anemisi olan bebeklere demir tedavisi baģlanmalıdır. 36. Hekimin kendine kayıtlı kiģiler arasında kesin verem tanısı konmuģ hastalar var mı? 37. AĢı sonrası istenmeyen yan etki bildirimi yapılıyor mu? AĢı Sonrası Ġstenmeyen Etkiler (ASĠE) Genelgesi Lokal ĢiĢlik ve kızarıklık ile hafif ateģ dıģındaki tüm yan etkiler bildirilmelidir. 38. Evde bakım (yatağa bağımlı) hastaların periyodik kontrolleri yapılıyor mu? Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 4 - g) Evde takibi zorunlu olan engelli, yaģlı, yatalak ve benzeri durumdaki kendisine kayıtlı kiģilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kiģiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teģhis, tedavi, rehabilitasyon ve danıģmanlık hizmetlerini vermek.

22 39. Seçilen kiģilerin hepsinin sağlık kayıtları mevcut mu? 40. Seçilen kiģilerin hepsinin sağlık kayıtları, yılda en az bir defa değerlendirilerek güncellenmiģ mi? Aile hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 4 ı) Verdiği hizmetlerle ilgili olarak sağlık kayıtlarını tutmak ve gerekli bildirimleri yapmak. i) Kendisine kayıtlı kiģileri yılda en az bir defa değerlendirerek sağlık kayıtlarını güncellemek. 41.Denetim sırasında tespit edilen aile hekimliği mevzuatına aykırı bir diğer durum veya baģka bir eksiklik var mı?

23

24

25

26

27 EK 2-AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINDA UYGULANACAK ĠHTAR PUANI CETVELĠ UYGULANACAK ĠHTARLAR ÇalıĢma saatleri planına uymamak 3 Ġzinsiz iģe gelmemek (iģe gelmediği her gün için) 5 AfiĢ ve duyuruları usulüne uygun Ģekilde asmamak 5 Aile Sağlığı Merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve Aile Sağlığı Merkezi dıģ tabelalarının usulüne uygun olmaması Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak 5 Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Bakanlığa bildirmemek 10 Kayıtlı kiģilerin kiģisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10 Aile Sağlığı Merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme 10 için) Verilen eğitimler için belirlenmiģ devamsızlık sürelerini aģmak 10 Miadı geçmiģ ilaç bulundurmak 10 YeĢil ve kırmızı reçeteye tâbi ilaçları usûlüne uygun muhafaza altına almamak 10 Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 10 Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması 5 Veremli hastaların doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 5 Evde bakım hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 5 Forma giymemek 5 Kusurlu olarak kiģisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20 Kasıtlı olarak kiģisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50 Aile Sağlığı Merkezinin asgarî fizikî Ģartlarını 10 gün içinde uygun hâle getirmemek 10 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20 Denetimlerde iģbirliği yapmamak, istenilen verileri ibraz etmemek, gerçek dıģı beyanda bulunmak 20 Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20 Koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek, gerçek dıģı beyanda 20 bulunmak Performansa tâbi aģılardan her birinin aģılama oranlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 90'ın altına düģürmek 10 Performansa tâbi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, % 20 90'ın altına düģürmek Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dıģında, %90'ın altına düģürmek 20 Soğuk zincir kurallarına uymamak 20 Ġlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak 20 Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20 ĠĢ arkadaģları veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek 20 Göreve sarhoģ gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50 Ġhtar Puanları 5

28 YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME ACİL DURUM EKİPLERİ (2007 / KARAR SAYILI BİNALARININ YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ESASLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.) A) YANGINA KARġI AġAĞIDAKĠ ÖNLEMLERĠ ALINIZ. 1. BĠNANIZDAKĠ BACA VE BORULARI ZAMANINDA TEMĠZLEYĠNĠZ. 2. SĠGARANIZI ĠYĠCE SÖNDÜRÜP SĠGARA TABLASINA ATINIZ. 3. ÇATI ARALARINA ELEKTRĠK TESĠSATI ÇEKMEYĠNĠZ. BURALARDA YANICI, PARLAYICI, PATLAYICI MADDE BULUNDURMAYINIZ. 4. ĠZĠNSĠZ ELEKTRĠK OCAĞI, SOBASI VE GAZLI OCAK KULLANMAYINIZ. 5. ELEKTRĠK VE GAZ TESĠSATI ĠġLERĠNĠ MUTLAKA EHLĠYETLĠ KĠġĠLERE YAPTIRINIZ VE BU TESĠSATIN FENNĠ MUAYENESĠNĠ MUTLAKA YAPTIRINIZ. 6. ELEKTRĠK TESĠSATINA YETERLĠ GÜÇTE OTOMATĠK SĠGORTA TAKTIRINIZ. 7. YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZ VE MALZEMELERĠNĠ HER AN KULLANIMA HAZIR HALDE BULUNDURUNUZ. 8. MESAĠ BĠTĠMĠNDE BÜTÜN ODALARI KONTROL ETTĠRĠNĠZ. 9. ARġĠV VE AMBARLARDA SOBA KULLANMAYINIZ. 10. SĠGARA ĠÇĠLMESĠ YASAK OLAN YERLERE UYARI LEVHALARI ASTIRINIZ VE BU YASAĞA UYULUP UYULMADIĞINI DENETLEYĠNĠZ. 11. BÜTÜN PERSONELĠ YANGIN VE YANGIN SÖNDÜRME KONULARINDA EĞĠTĠNĠZ. 12. YANGIN KAÇIġ YOLLARINI KULLANILIR HALDE TUTUNUZ. C) LÜZUMLU TELEFONLAR ĠTFAĠYE : 110 DOĞALGAZ : 187 POLĠS ĠMDAT : 155 AMBULANS : 112 JAND. ĠMDAT : 156 YANGIN KAT SORUMLUSU: (her kat için ayrı) ELEKTRĠK : 186 SU : 185 D) YANGIN ÇIKIġ SEBEPLERĠ 1. TALĠMAT VE EMĠRLERE UYMAMAKTAN 2. BĠLGĠSĠZLĠKTEN 3. ĠHMALDEN 4. SABOTAJ HAREKETLERĠNDEN 5. SIÇRAMA VE KAZALARDAN 6. ELEKTRĠK ARK I VEYA KONTAĞINDAN B) YANGIN ANINDA AġAĞIDAKĠ ĠġLEMLERĠ YAPINIZ. 1. TELAġLANMAYINIZ, YANGINI ÇEVRENĠZE VE SORUMLU KĠġĠLERE DUYURUNUZ. (ÇAN, ZĠL, ALARM, SES V.B. ĠLE) 2. EN KISA VE DOĞRU OLARAK ADRESĠ, YANGIN CĠNSĠNĠ (BĠNA, BACA, AKARYAKIT, ELEKTRĠK, MOTORLU ARAÇ VB.) BELĠRTMEK SURETĠYLE ĠTFAĠYEYE (TEL:110) HABER VERĠNĠZ. 3. KENDĠNĠZĠ VE BAġKALARINI RĠSKE ATMADAN YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK ĠÇĠN KAPI VE PENCERELERĠ KAPATINIZ. YANICI MADDELERĠ UZAKLAġTIRINIZ. ZEMĠNE ULAġMAMIġ ASANSÖRLER ĠLE YANGIN MOTOPOMPLARI VE ACĠL AYDINLATMA HARĠCĠNDEKĠ YERLERĠ BESLEYEN ELEKTRĠKLERĠ KESĠNĠZ. 4. ĠTFAĠYE GELĠNCEYE KADAR ELDEKĠ MEVCUT ARAÇ, GEREÇTEN FAYDALANMAK SURETĠYLE YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIġINIZ. 5. ÖNCE CANLILARI SONRA KIYMETLĠ EVRAK VE MALZEMEYĠ KURTARINIZ. 6. BĠNA YANGIN SÖNDÜRME EKĠPLERĠ VEYA ġehġr ĠTFAĠYESĠ GELĠNCE ONLARIN EMRĠNE GĠRĠNĠZ. 7. HASTA VE YARALILARA ACĠL ĠLKYARDIM YAPINIZ. E) YANGIN SÖNDÜRME CĠHAZININ KULLANILIġI. 1. CĠHAZI YANGIN YERĠNE GETĠRĠNĠZ, RÜZGARI ARKANIZA ALINIZ. 2. ATEġE MÜMKÜN OLDUĞUNCA YAKLAġINIZ. 3. TETĠK MEKANĠZMASINI KĠLĠTLEYEN PĠMĠ ÇIKARTINIZ VEYA KARBONDĠOKSĠT TÜPÜNÜN (YANDAKĠ KÜÇÜK TÜP) VALFĠNĠ SOLA DOĞRU ÇEVĠREREK AÇINIZ. 4. TETĠĞE SONUNA KADAR BASARAK ÇIKAN GAZI VEYA TOZU YANGININ DOĞDUĞU YERE PÜSKÜRTÜNÜZ. 5. YANGINI ÖN TARAFTAN ARKAYA DOĞRU SÖNDÜRÜNÜZ. 6. YANGINI, SÖNDÜĞÜNDEN EMĠN OLMADAN TERK ETMEYĠNĠZ. 7. TOZLU CĠHAZLARI, TOZ BĠTENE KADAR BOġALTINIZ. F) YANGIN ÇALIġMA SAATLERĠ ĠÇĠNDE OLURSA. 1. HABER VERME: YANGINI ĠLK GÖREN KĠMSE ALARM, ZĠL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇĠRMEKLE BERABER TELEFONLA ĠTFAĠYEYE HABER VERĠR. 2. EKĠPLERĠN GÖREVLERĠ: SÖNDÜRME EKİBİ : YANGININ ÇIKTIĞI YERĠN ÜST VE YANLARINDAKĠ ODALARDA TERTĠBAT ALARAK YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIġIR KURTARMA EKİBİ: VARSA ÖNCE CANLILARI KURTARIR. YANGINDA ÖNCELĠK SIRASINA GÖRE EVRAK VE EġYALARI BOġALTILMAYA HAZIR HALE GETĠRĠR. GEREKĠYORSA BĠNANIN HENÜZ YANMA TEHLĠKESĠ OLMAYAN KISIMLARINA TAġIYABĠLĠRLER. YANGIN ÇIKAN BĠNANIN TAHLĠYESĠNE, OLAY YERĠNE GELEN ĠTFAĠYE AMĠRĠNĠN VEYA MÜLKĠYE AMĠRĠNĠN EMRĠYLE BAġLANIR. KURTARILAN EġYA ĠTFAĠYE AMĠRĠ VEYA ĠDARĠ ĠġLER BĠRĠM AMĠRĠNĠN GÖSTERECEĞĠ BĠR YERE TAġINIR İLK YARDIM EKİBİ: YARALI VE HASTALARA ĠLK YARDIM YAPAR KORUMA EKİBİ : YANGINDAN KURTARILAN EġYALARI KORUR, PANĠK VE KARGAġAYI ÖNLER. GÖREVİ : EKİP BAŞI EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ EKİP PERSONELİ G) YANGIN ÇALIġMA SAATLERĠ DIġINDA OLURSA. 1 HABER VERME : YANGINI ĠLK GÖREN KĠMSE ALARM, ZĠL, TELEFON, BAĞIRARAK VB. HAREKETE GEÇĠRMEKLE BERABER TELEFONLA ĠTFAĠYEYE HABER VERĠR. AYNI ZAMANDA YANGIN ĠHBAR TELEFONUNUN YANINDAKĠ LĠSTEDEN AMĠRĠNE VE ĠLGĠLĠLERE HABER VERĠR 2 GÖREVLĠLERĠN HAREKET TARZI: YANGIN YERĠNE GELEN DAĠRE MÜDÜRÜ ĠLE EKĠP PERSONELĠ DERHAL VAZĠFELERĠNE BAġLARLAR H) YANGIN BĠNANIN YAKININDA OLURSA 1. BĠNANIN YANGIN TEHDĠDĠ ALTINDAKĠ TARAFINDA BULUNAN ODALARIN PERDELERĠ ÇIKARILIR, PENCERELER KAPATILIR, GEREKĠYORSA EVRAK, DOSYA VE DĠĞER EġYALAR TEHLĠKESĠZ YERLERE TAġINIR. 2. ÇATIDA KORUMA TERTĠBĠ ALINIR ÇATI VE DĠĞER YERLERE DÜġEN KIVILCIM SÖNDÜRÜLÜR. AHġAP KISIMLAR VE ÇATI BOL SU ĠLE ISLATILIR. 3. ĠKĠ BĠNA ARASINDA KOLAY YANICI MADDELER VARSA BUNLAR KALDIRILIR, TEMĠZLENĠR VEYA BOL SU ĠLE ISLATILIR. SÖNDÜRME EKİBİ : KURTARMA EKİBİ : KORUMA EKİBİ : İLKYARDIM EKİBİ :

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından:

25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELĠK Sağlık Bakanlığından: AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110005 Konu : GeniĢletilmiĢ BağıĢıklama 13.03.2009/7941 Programı Genelgesi GENELGE 2009/17 BağıĢıklama hizmetlerinde temel amaç;

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi :.../... Tarihi:... ASM Adı :... Adresi :... Telefon /Faks :... /... ASM Temsilcisi :... Soğuk Zincir Sorumluları:... Toplam AH / ASE Sayısı:.../...

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MUĞLA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürlüğü Talimatname Doküman No Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No Madde 1. Bu talimatnamenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : KONYA /. Tarihi:. /. / 2014 ASM Adı Adresi :... ASM :.... Telefon / Faks ASM Temsilcisi Soğuk Zincir Sorumluları Toplam AH / ASE Sayısı : 0.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 30.11.2006 18607 GENELGE 2006/ 120 K-Q TSE-ISO-EN 9000 Bağışıklama

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM DEĞERLENDİRME REHBERİ

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM DEĞERLENDİRME REHBERİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM DEĞERLENDİRME REHBERİ EMMU 2010 İMİR Bu Rehber; 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelikler, ıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Binaların Yangından

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ACİL DURUM PLANI REV / OO ĠĢyeriĠncelemesi Tarihi :30.12.2013 Geçerlilik Tarihi :30.12.2019 Acil Durumda Ġlk Aranacaklar: Fahrettin ERDOĞAN : ( 0 332 ) 223

Detaylı

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ AĢağıdaki yönerge 2005 yılında yapılmıģ olup kitap halinde yayınlanmıģtır ve 30.01.2009 tarihinden geçerli olarak güncellenmiģtir. ONAY hanesindeki isimler değiģmeyeceği için aynı Ģekilde korunmuģtur.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2009/17

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2009/17 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100TSH0110005 Konu : Genişletilmiş Bağışıklama 13.03.2009/7941 Programı Genelgesi GENELGE 2009/17 Bağışıklama hizmetlerinde temel amaç;

Detaylı

ASM STANDARDLARI/AHB GRUPLANDIRMA REHBERİ KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ASM STANDARDLARI/AHB GRUPLANDIRMA REHBERİ KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ASM STANDARDLARI/AHB GRUPLANDIRMA REHBERİ KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA BİRİMİ Hazırlayan: Dr.Selçuk DERİNÖZ Sağ.Me.Fevzi KIRAÇ Tıbbi Sek.H.Süleyman GÜNEŞ Ebe Funda GÜNDÜZ

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĠĞĠ Kurum: Sağlık Bakanlığı Kabul Tarihi: 27.03.2002 R.G. Tarihi: 27.03.2002 R.G. No: 24708 BĠRĠNCĠ KISIM: Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I,II,III,IV,V 1.0 GĠRĠġ 1 2.0 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ SORUMLULUKLARI 1 2.1 PERSONEL SEÇĠMĠ VE ĠġE GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ 1-2 2.2. GENEL SORUMLULUKLAR 2 2.2.1 ġantġye ÇEVRE MÜDÜRÜ 2-3 2.2.2 MÜHENDĠS

Detaylı

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25883 TIBBĠ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden

Detaylı

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013

Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri ġube Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU 2013 ġube Müdürlüğümüz Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Özgür YAġAR ġube Müdürü Uzm. Dr. Ferah CANKIRAN Fiziki Yapımız Müdürlüğümüze bağlı Peykhane

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AHB GRUBU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu /ÇKYS Kodu : 42..../... Tarih :... /. /2013 Aile Hekiminin Adı :... Sözleşmeli Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Adresi :. Telefon / Faks : / ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları: Toplam AH / ASE Sayısı:. / Binanın

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ [Metni yazın] Sayfa 0 1 TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır.

Detaylı

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar

Detaylı

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

aralca.com.tr YÖNETMELĠK MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ aralca.com.tr 19 Eylül 2013 PERġEMBE Resmî Gazete Sayı : 28770 YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADEN ĠġYERLERĠNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ:

1/67. Operasyon ve Entegre Yön. Sis. Md. Yönetim Temsilcisi. SUNUġ: SUNUġ: Endüstriyel geliģmelere paralel olarak ĠĢ Sağlığı Güvenliği (ĠSG) çalıģmalarının önemi de artmaktadır. Bunun nedeni; iģ kazalarından çalıģanın, iģ yerinin ve ülke ekonomisinin uğradığı maddi ve

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU. Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları

EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU. Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Adresi :. Telefon / Faks : / ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları: Toplam AH / ASE Sayısı:. / Binanın Mülkiyeti:

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ YOĞUN BAKIMLAR YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi Sağlık AraĢtırma

Detaylı