ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVĠYE 2 REFERANS KODU /10UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Tarih ve Sayı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVĠYE 2 REFERANS KODU /10UMS0091-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 14.10.2010 Tarih ve 27729 Sayı"

Transkript

1 ULUSAL MESLEK STANDARDI AĞDACI SEVĠYE 2 REFERANS KODU /10UMS RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Tarih ve Sayı Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1

2 Meslek: AĞDACI Seviye: 2 I Referans Kodu: 10UMS Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar): TÜRKĠYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK) Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi: MYK Toplumsal ve KiĢisel Hizmetler Sektör Komitesi MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı: Tarih ve 2010/54 Sayılı Karar Resmi Gazete Tarih/Sayı: Tarih ve Sayı Revizyon No: 00 I Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye iki (2) olarak belirlenmiģtir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 2

3 TERĠMLER, SĠMGELER VE KISALTMALAR DEPĠLASYON: Vücuttaki istenmeyen kılların/tüylerin geçici olarak yok edilmesi iģlemini, ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması nı, ĠSG: ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini, KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): ÇalıĢanı, yürütülen iģten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karģı koruyan, çalıģan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmıģ tüm alet, araç, gereç ve cihazları, KOMEDON: Bir deri keseciğinin ucunun tıkanması neticesinde kesecik içindeki epitel hücrelerinin pul pul dökülmesi ve yağ birikimi ile oluģan kütleyi, KOMEDON PRES: Ciltteki batık, sivilce vb. çıkarmaya yarayan ucu sivri kesici aleti ifade eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 3

4 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ MESLEK TANITIMI Meslek Tanımı Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile Ġlgili Düzenlemeler Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler MESLEK PROFĠLĠ Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman Bilgi ve Beceriler Tutum ve DavranıĢlar ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME VE BELGELENDĠRME Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 4

5 1. GĠRĠġ Ağdacı (Seviye 2) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin KuruluĢ, Görev, ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıģtır. Ağdacı (Seviye 2) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak değerlendirilmiģ, MYK Toplumsal ve KiĢisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıģtır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 5

6 2. MESLEK TANITIMI 2.1. Meslek Tanımı Ağdacı (Seviye 2), ĠSG mevzuatında yer alan düzenlemelere, çevre ve sağlık kurallarına uygun olarak depilasyon iģlemini ve müģteri iliģkilerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip kiģidir Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO O8: 5141 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalıģanlar) 2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile Ġlgili Düzenlemeler 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Sayılı Kozmetik Kanunu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik KiĢisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kozmetik Yönetmeliği Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği *Ayrıca, iģ sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır Meslek ile Ġlgili Diğer Mevzuat 3100 Sayılı Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanım Mecburiyeti Hakkında Kanun 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 4077 Sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik *Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 6

7 2.5. ÇalıĢma Ortamı ve KoĢulları Ağdacı (Seviye 2) kapalı ortamda uzun süre ayakta çalıģır. ÇalıĢma ortamının aydınlık ve havalandırılmıģ olması gerekmektedir. Hijyen kurallarına uyarak çalıģılmalıdır Mesleğe ĠliĢkin Diğer Gereklilikler Mesleğe iliģkin diğer gereklilik bulunmamaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 7

8 3. MESLEK PROFĠLĠ 3.1. Görevler, ĠĢlemler ve BaĢarım Ölçütleri Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Açıklama Kod Açıklama Kod Açıklama A.1 ĠĢ ortamının temizliğini yapmak A.1.1 ÇalıĢma ortamını hijyen kurallarına uygun Ģekilde makine ve temizlik malzemesi kullanarak temizler. A.1.2 ÇalıĢma ortamını rahat çalıģılabilecek Ģekilde düzene sokar. A.2.1 Kullanılan araç ve gereçleri, ilgili mevzuat ve hijyen kurallarına uygun Ģekilde, makine ve temizlik malzemesi kullanarak yıkar/sterilize eder. A.2 Makine, araç ve gerecin hijyen ve temizliğini sağlamak A.2.2 Yıkanan araç ve gereci kurular. A ĠĢ organizasyonu yapmak (Devamı var) A.2.3 Araç, gereç ve malzemeleri steril ortamda saklar. A.3 Kullanılacak makine, araç / gerecin bakımını yapmak A.3.1 A.3.2 Basit arıza ve bakımları talimatına uygun yapar. Kapsamlı arıza durumunu ilgililere bildirir. A.4 KiĢisel hazırlık yapmak (Devamı var) A.4.1 A.4.2 ĠĢin niteliğine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun iģ kıyafetini seçer. Kıyafetin temizliğini ve uygunluğunu kontrol eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 8

9 BaĢarım Ölçütleri Görevler ĠĢlemler Kod Açıklama Kod Açıklama Kod Açıklama A.4.3 Kurallarına uygun Ģekilde kıyafetleri giyer/takar. A.4 KiĢisel hazırlık yapmak A.4.4 KiĢisel bakım ve hijyen kurallarını uygular. A ĠĢ organizasyonu yapmak (Devamı var) A.5 Stoktaki / çalıģma ortamındaki araç, gereç ve malzemeyi kontrol etmek A.5.1 A.5.2 Stoktaki/çalıĢma ortamındaki malzemelerin yapılacak iģe göre miktarını, niteliğini ve kullanılabilirliğini kontrol eder. Eksik araç/gereç ve malzemeleri ilgililere/iģverene bildirir. A.5.3 Temin edilen malzemelerin türünü, miktarını, kullanım tarihini, ilgili kurumlardan onayı olup olmadığını sipariģe göre kontrol eder. A.6.1 Saklanacak / stoklanacak malzemeleri saklama koģullarına göre sınıflandırır. A.6 Temin edilen malzemelerin uygun koģullarda/yerlerde saklanmasını sağlamak A.6.2 A.6.3 SınıflandırılmıĢ malzemeleri saklama koģullarına uygun yerlere yerleģtirir. ÇalıĢma ortamına konulacak malzemeleri rahat çalıģma ortamı sağlayacak Ģekilde zarar vermeden dizer. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 9

10 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama A ĠĢ organizasyonu yapmak A.7 MüĢteri kaydı tutmak A.7.1 MüĢterilerin iletiģim bilgilerinin bulunduğu çizelgeyi hazırlar. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 10

11 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Açıklama Kod Açıklama Kod Açıklama B.1.1 ĠSG konusunda iģyerinin ve iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. B.1.2 Eğitimlerde öğrendiklerini iģinde uygular. B.1 Eğitimlere ve tatbikatlara katılmak B.1.3 B.1.4 ĠSG ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri günceller. Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalıģmalara katılır. B ĠĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) faaliyetlerini yürütmek (Devamı var) B.1.5 Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde iģletme izleklerine uygun olarak görev alır. B.2.1 ĠSG ile ilgili bilgi edinir. B.2.2 ĠSG koruma ve müdahale araçlarını uygun ve çalıģır Ģekilde bulundurur. B.2 Yasal ve iģyerine ait kurallara uymak (Devamı var) B.2.3 Yapılan çalıģmaya uygun iģ elbisesini ve KKD yi giyer, çalıģmayla ilgili uyarı iģaret ve levhalarını talimatlar doğrultusunda kullanır. B.2.4 Yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve kesici malzemeleri güvenli bir Ģekilde muhafaza eder. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 11

12 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama B.2 Yasal ve iģyerine ait kurallara uymak B.2.5 B.2.6 Yangın tüplerinin dolum tarihlerini gözlemleyerek amirini bilgilendirir. Tehlikeli durumları saptayıp giderilmesi için önlemler alır ve amirine rapor eder. B ĠĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) faaliyetlerini yürütmek B.3 Basit ilkyardım müdahalesinde bulunmak B.3.1 B.3.2 Basit kesik ve yanıklar gibi kazalar sonucunda meydana gelen yaralanmalara ilk yardım kuralları çerçevesinde müdahale eder. Kaza geçiren çalıģanı sağlık kuruluģuna sevk eder. B.4 ĠĢe giriģ ve periyodik muayenelerini takip etmek B.4.1 Zamanı geldiğinde ilgili sağlık kuruluģlarına giderek tetkiklerini yaptırır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 12

13 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama C.1.1 Çevre koruma yöntemleri konusunda iģyerinin ve iģyeri dıģındaki kurumların eğitimlerine katılır. C.1 Çevre koruma yöntemlerini öğrenmek C.1.2 Eğitimlerde öğrendiklerini iģinde uygular. C.1.3 Eğitimlerde edindiği bilgi ve becerileri günceller. C Çevre koruma mevzuatına uygun çalıģmak C.2.1 Risk faktörlerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik yapılan çalıģmalara katılır. C.2.2 Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu bir Ģekilde kullanır. C.2 Çevresel risklerin azaltılması çalıģmalarını yürütmek C.2.3 Sorumlu olduğu alanlardaki tehlikeli ve zararlı atıkları cinslerine göre ayrıģtırarak uygun ortamlarda depolar. C.2.4 ÇalıĢırken yaptığı uygulamaların çevresel etkilerini gözlemler ve zararlı sonuçlarının önlenmesi çalıģmalarına katılır. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 13

14 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Açıklama Kod Açıklama Kod Açıklama D.1.1 MüĢteriyi kapıda güler yüzle selamlayarak karģılar. D.1 MüĢteriyi karģılamak / ağırlamak D.1.2 D.1.3 MüĢterinin kıyafetinin ve özel eģyalarının görebileceği bir dolapta/yerde itina ile muhafaza edilmesini sağlar. MüĢteriyi bekleme bölümü veya çalıģma bölümüne yönlendirir. D.1.4 MüĢterinin talebi doğrultusunda ikramda bulunur. D.1.5 MüĢteriyle ön görüģme yaparak müģterinin talebini belirler. D Ön hazırlık yapmak (Devamı var) D.2.1 MüĢterinin Ģikâyetleri ve sağlık koģulları konusunda müģteriden sözlü/yazılı bilgi alır. D.2 MüĢterinin iletiģim ve sağlık bilgilerini almak D.2.2 D.2.3 El/ayakta açık yara, sivilce, et beni, cilt hastalığı olup olmadığını müģteriden bilgi alarak, gözle ve elle kontrol eder. Ciltte problem varsa bölgeye iģlem yapmayarak gerekli hekime yönlendirir. D.3 MüĢteriye kullanılacak kozmetik ürüne iliģkin alerji testi yapmak D.2.4 D.3.1 D.3.2 MüĢterinin iletiģim ve sağlıkla ilgili bilgilerini müģteri bilgi formuna kaydeder. Ġlk defa kullanılacak kozmetik üründen, müģterinin dirsek içi ya da kulak arkasına küçük bir miktar sürer (iģlemden en az bir saat ya da en fazla 24 saat öncesinde). Alerjik bir reaksiyon halinde bol ılık su ile bölgeyi yıkar, koruyucu krem sürer. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 14

15 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama D.4.1 MüĢteriye uygulanacak iģleme göre uygun makine, araç-gereç ve malzemeleri belirler. D.4 Yapılacak iģleme göre kullanılacak makine, araçgereç ve malzemeleri hazır hale getirmek D.4.2 Kullanılacak makine, araç-gereç ve malzemeleri kolay kullanabilecek Ģekilde odanın/tezgahın/sehpanın uygun yerlerine koyar. D.4.3 Yapılacak iģleme göre çalıģma koltuğunu müģterinin rahat edebileceği ve rahat çalıģılabilecek seviyeye getirir. D Ön hazırlık yapmak D.5 Koruyucu aparat kullanarak müģteriyi yapılacak iģleme hazırlamak D.5.1 ĠĢlemin türüne göre malzemeleri müģteriyi rahatsız etmeyecek gevģeklikte/sıkılıkta müģteriye takar/giydirir. D.6 ĠĢlem sonrası kullanılan koruyucu aparatları müģterinin üzerinden almak/çıkarmak D.6.1 ĠĢlem sonrasında müģteriyi rahatsız etmeden koruyucu malzemeleri müģterinin üzerinden alır/çıkarır. D.7 MüĢteriye iģlem sonrasında önerilerde bulunmak D.7.1 MüĢteriye yapılan iģlemin cilt/vücut üzerindeki olumlu-olumsuz etkisi ve dikkat etmesi gereken durumlar konusunda sözlü olarak bilgi verir. D.7.2 ĠĢlem sonrasında kullanması gereken kozmetik ürünleri müģteriye önerir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 15

16 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Açıklama Kod Açıklama Kod Açıklama E.1 Depilasyon yapılacak bölge ve tekniği belirlemek E.1.1 Kılı; yapısına, kalınlığına, rengine, derinliğine göre analiz ederek depilasyon yöntemini belirler. E.2 Depilasyon yapılacak bölgeyi dezenfekte etmek E.2.1 Depilasyon iģlemi yapılacak bölgeyi, dezenfektan ürünlerle pamuk, gazlı bez, sprey gibi steril malzemeler kullanarak siler/silinmesini sağlar. E.3.1 MüĢteri ile görüģme yapılarak ağda yapılacak bölgeyi, tekniği ve malzemeyi belirler. E Depilasyon yapmak (Devamı var) E.3 Ağda ile depilasyon iģlemi yapmak (Devamı var) E.3.2 E.3.3 Ağda ısıtıcısının ısı ayarını yaparak kullanılacak ağdayı uygun ısı ve kıvama getirir. Kâğıt kullanılarak çekilen ağdada, ağdayı spatula / roll on yardımıyla kılın çıkıģ yönüne doğru, ince bir tabaka halinde iģlem yapılacak bölgeye eģit yayılacak Ģekilde sürer. E.3.4 Ağda kâğıdını ağdanın uygulandığı bölgeye yapıģtırarak ve elle sıvazlayarak kâğıdın ağdaya tam olarak yapıģmasını sağlar. E.3.5 Ağda kâğıdını, kılın çıkıģ yönünün tersi yönde tek seferde eliyle çeker. E.3.6 Elle çekilen kalıp ve reçine ağda uygulanıyorsa, ağdayı kalın bir tabaka halinde iģlem yapılacak bölgeye sürer. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 16

17 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama E.3 Ağda ile depilasyon iģlemi yapmak E.3.7 Sürülen ağdayı soğuyana kadar bekletip, kılın çıkıģ yönünün tersi yönde, ağdayı elle yavaģ yavaģ toparlayarak çeker. E.4.1 Ağda yapılan bölgeyi ağdanın türüne göre ağda temizleme yağı veya su ile temizler. E.4 Ağda yapılan bölgeyi temizlemek E.4.2 Dezenfektan bir ürün ile ciltte kalan fazla ağda temizleme yağını temizler. E.4.3 Dezenfekte edilen bölgeye hassasiyet giderici pomatı eģit yayılacak Ģekilde ince bir tabaka halinde sürer. E Depilasyon yapmak E.5 Cihazlarla depilasyon yapmak E.5.1 Ġhtiyaç duyulması halinde ön hazırlık olarak tüyleri ağda yöntemiyle alır. E.5.2 Depilasyon cihazının kullanma talimatına göre depilasyon iģlemini yapar. E.6 Ġp, cımbız ile depilasyon iģlemi yapmak E.6.1 Kılın çıkıģ yönüne doğru gerektiğinde deriyi gerdirerek, deriyi sıkıģtırmadan, zarar vermeden ip / cımbız yardımıyla kılları alır / çeker. E.7 KaĢı Ģekillendirmek E.7.1 E.7.2 MüĢterinin talebine, yüz göz Ģekli ve kaģ yapısına göre kaģın Ģeklini tasarlar / belirler. Tasarıma uygun olarak kaģı ağdayla/iple/cımbızla depilasyon iģlemi uygulayarak Ģekillendirir. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 17

18 Görevler ĠĢlemler BaĢarım Ölçütleri Kod Açıklama Kod Açıklama Kod Açıklama F.1.1 ÇalıĢanların ve kendisinin, gözlemleyerek ve çalıģma sırasında karģılaģılan zorlukları / eksiklikleri dikkate alarak eğitim ihtiyaçlarını belirler. F.1 Kendisinin ve çalıģanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek F.1.2 Belirlenen eğitim ihtiyacının karģılanması amacıyla iģverene talepte bulunur. F Mesleki geliģime iliģkin faaliyetleri yürütmek F.2 Kurs ve seminerlere katılmak F.1.3 F.2.1 F.2.2 Eğitim ihtiyacının karģılanıp karģılanmadığını takip eder. KiĢisel geliģimini artırıcı etkinliklere katılır. Öğrendiği bilgileri iģinde uygular. F.3 Mesleği ile ilgili yayınları takip etmek F.3.1 Her türlü yayını, yeniliği ve teknolojik çalıģmaları takip eder. F.3.2 Öğrendiği bilgileri iģinde uygular. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 18

19 3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 1. Ağda çeģitleri 2. Ağda ısıtıcısı 3. Aromatik yağlar 4. Ayna çeģitleri 5. Bakım yatağı 6. Cımbız 7. Dezenfektan ürünler 8. Eldiven çeģitleri 9. Fırçalar 10. Havlu çeģitleri 11. Ġp 12. Kap (cam-porselen) 13. KiĢisel koruyucu donanım malzemeleri (maske, iģ önlüğü, eldiven) 14. Komedon pres cihazı 15. Makas 16. MüĢteri bilgi formu 17. Nemlendirici kozmetik ürünler 18. Örtü çeģitleri 19. Pamuk 20. Saç bandı veya bonesi 21. Spatula 22. Tabure 23. Temizleyiciler (yüz-vücut) 24. Tek kullanımlık giysi 25. Terlik 26. Tonikler 3.3. Bilgi ve Beceriler 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 2. BulaĢıcı hastalıklar bilgisi 3. Deri ve cilt hastalıkları bilgisi 4. Dezenfeksiyon bilgisi 5. El becerisi 6. Hijyen bilgisi 7. ĠletiĢim yeteneği 8. Ġlk yardım bilgisi 9. ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi 10. ĠĢyeri çalıģma izlekleri bilgisi 11. Kayıt tutma bilgisi 12. Malzeme/ürün bilgisi 13. Mesleki terim bilgisi Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 19

20 14. Moda, güzellik ve estetik bilgisi 15. Öğrenme ve kendini geliģtirme yeteneği 16. Temel alerji bilgisi 17. Temel çalıģma mevzuatı bilgisi 18. Temel insan anatomisi bilgisi 19. Temel insan psikolojisi bilgisi 20. Zamanı iyi kullanma becerisi 3.4. Tutum ve DavranıĢlar 1. ÇalıĢırken titiz olmaya özen göstermek 2. ÇalıĢma arkadaģlarına ve amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak 3. ÇalıĢma zamanını iģ emrine uygun Ģekilde etkili ve verimli kullanmak 4. Çevre korumaya karģı duyarlı olmak 5. DeğiĢime açık olmak ve değiģen koģullara uyum sağlamak 6. Göreviyle ilgili teknolojik yenilikleri izlemek ve uygulamak 7. ĠletiĢim kurduğu kiģilere karģı güler yüzlü ve nazik davranmak 8. Ġnsan iliģkilerine özen göstermek 9. ĠSG mevzuatında yer alan düzenlemelere uygun çalıģmak 10. ĠĢ disiplinine sahip olmak 11. ĠĢyeri çalıģma prensiplerine uygun çalıģmak 12. ĠĢyerine ait araç, gereç ve ekipman kullanımına özen göstermek 13. KarĢılaĢılan sorunlar karģında soğukkanlı olmak ve sorunlara çözüm üretebilmek 14. KiĢisel bakım ve hijyene dikkat etmek 15. Meslek ahlakına sahip olmak 16. Mesleki bilgilerini geliģtirme konusunda istekli olmak 17. MüĢterilerden ya da çalıģanlardan edindiği bilgileri gizli tutmak 18. MüĢterilere karģı misafirperver olmak 19. Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek 20. Yapılan iģ ve iģlemlerde detaylara dikkat etmek Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 20

21 4. ÖLÇME, DEĞERLENDĠRME ve BELGELENDĠRME Ağdacı (Seviye 2) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalıģma Ģartlarının oluģturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav Ģeklinde olacaktır. Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye iliģkin iģlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 21

22 Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1. Meslek Standardı Hazırlayan KuruluĢun Meslek Standardı Ekibi Nuran SENAR, TESK-Genel Sekreter Yardımcısı Zehra KAYA, TESK-Eğitim ve Planlama Müdürü Ayfer TOPKAYA, TESK-Eğitim ve Planlama Uzman Yardımcısı Cenk Sami KARAMAN, TESK-Eğitim ve Planlama Uzman Yardımcısı 2. Teknik ÇalıĢma Grubu Üyeleri Fethiye Arzu ALTAġ, Arzu Kuaför-Ağdacı Nezaket ÜNLÜBAY, Oktay Kuaför-Ağdacı H. Zuhal AKIN, Capy Kuaför-Ağdacı Elif ILDIR, Ağdacı Sevilay ACIBUCU, Sevilay Profesyonel Makyaj Stüdyosu-Ağdacı Aynur ACIYAN, Turkuaz Güzellik Salonu-Ağdacı Hayriye ÜNLÜ YILMAZ, Hayriye Kuaför, Manikür-Pedikür Salonu-Ağdacı Emine GÜRLER- Mine Güzellik Salonu-Ağdacı Emine UZUN- Yonca Kuaför-Güzellik Uzmanı 3. GörüĢ Ġstenen KiĢi, Kurum ve KuruluĢlar Ankara Estetisyenler Derneği Devrimci ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Esnaf Sanatkar Odaları Birlikleri (82 il) Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Cilt Bakımı ve Güzellik Bölümü Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu Kuaförlük Bölümü Hak ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 22

23 Ġzmir Estetisyenler Derneği Kozmetoloji Eğitimcileri Derneği Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı T.C.ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (Sağlık ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı) T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Türk Dermatoloji Derneği Türk Tabipler Birliği Türkiye Ġstatistik Kurumu Türkiye ĠĢ Kurumu Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar Vuranel OKAY, Betinur AYAN, Oya ATAY, Dr. Fehmi AYDINLI Kerem Dursun TEZCAN, Yrd. Doç. Dr. Elif HAYKIR HOBĠKOĞLU, AyĢe AYDIN, Ġsmail Hakkı KURT, Gazi TÜRK, BaĢkan (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) BaĢkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı) Üye (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Üye (Sağlık Bakanlığı) Üye (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Üye (Yükseköğretim Kurulu) Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Hak ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 23

24 Kenan KALAYCI, Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Firuzan SĠLAHġÖR, H.Merve ĠLKKUTLU AYHAN, Sinan GERGĠN, Daire BaĢkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı) 5. MYK Yönetim Kurulu Üyeleri Bayram AKBAġ, Prof. Dr. Oğuz BORAT, Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAġAK, Dr. Osman YILDIZ, Celal KOLOĞLU, BaĢkan (ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) BaĢkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi) Üye (Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Temsilcisi) Üye (Meslek KuruluĢları Temsilcisi) Üye (ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi) Üye (ĠĢveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 24

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (ERKEK) SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (ERKEK) SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KUAFÖR (ERKEK) SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kuaför (Erkek) (Seviye 4). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: KUAFÖR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 10UMS0113-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 10UMS0113-2. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2. ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 10UMS0113-2 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 29.12.2010 27800 (2.Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: MUTFAK GÖREVLĠSĠ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SEYAHAT ACENTASI SATIġ GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0145-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SEYAHAT ACENTASI SATIġ GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0145-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI SATIġ GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0145-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: SEYAHAT

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0144-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0144-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0144-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 09.08.2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CĠHAZ SERVĠS PERSONELĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0007-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÜCRET VE YAN HAKLAR UZMANI SEVĠYE 6 REFERANS KODU/11UMS0163-6 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ÜCRET VE YAN HAKLAR

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI. SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI SĠNTER ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sinter ĠĢçisi (Seviye 3)... /... / 00 Meslek: SĠNTER ĠġÇĠSĠ Seviye: 3 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0134-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0134-3. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SU YALITIMCISI SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 11UMS0134-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 21.03.2011 27881 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: SU YALITIMCISI Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4. RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 11UMS0147-4 RESMÎ GAZETE TARĠH-SAYI: 9/8/2011-28020 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: NC/CNC TEZGAH ĠġÇĠSĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL KESĠMCĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Meslek: METAL KESĠMCĠ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı Hazırlayan KuruluĢ(lar):

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI DEMİRCİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI DEMİRCİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI DEMİRCİ SEVİYE 4 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Demirci (Seviye 4). / /00 Meslek: DEMİRCİ Seviye: 4 I Referans Kodu:. Standardı

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI. ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ĠġLETME ELEKTRĠK BAKIMCISI SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 11UMS0164-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 20.12.2011-28148(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek: ĠġLETME ELEKTRĠK

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0238-4

ULUSAL MESLEK STANDARDI. METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0238-4 ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA ĠġLEME TEZGÂH OPERATÖRÜ SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 12UMS0238-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI / 15.09.2012-28412 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 Metal Levha

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3

ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 ULUSAL MESLEK STANDARDI ISITMA VE DOĞAL GAZ ĠÇ TESĠSAT YAPIM PERSONELĠ SEVĠYE 3 REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAĞRI MERKEZĠ TAKIM LĠDERĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 13UMS0315-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 29.05.2013 28661 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: ÇAĞRI MERKEZĠ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI HAREKET MEMURU SEVĠYE 4 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Hareket Memuru (Seviye 4). /.../00 Meslek: HAREKET MEMURU Seviye: 4 I Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI BACACI SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0006-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: BACACI Seviye : 4 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS YÖNETĠCĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0050-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS YÖNETĠCĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0050-5. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS YÖNETĠCĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 10UMS0050-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Meslek: SERVĠS YÖNETĠCĠSĠ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 12UMS0261-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 16.10.2012-28443 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI CNC TAKIM TEZGAHLARI UYGULAMA VE SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 5 REFERANS KODU / RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012 Sayfa 1 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Meslek Adı. / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: ÇAMAŞIRHANE GÖREVLİSİ

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418

ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 ULUSAL MESLEK STANDARDI KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU SEVĠYE 5 REFERANS KODU / 09UMS0022-5 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: KAT HĠZMETLERĠ SORUMLUSU

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI MUTFAK GÖREVLİSİ SEVİYE 2 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Mutfak Görevlisi (Seviye 2) /.. / 00 Meslek: MUTFAK GÖREVLİSİ Seviye:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/10UMS0049-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/10UMS0049-4. RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI SERVĠS GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 4 REFERANS KODU/10UMS0049-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/11/03/2010-27518 (Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Servis Görevlisi (Seviye 4) 10UMS0049-4

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL DOĞRULTMA İŞÇİSİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Metal Doğrultma İşçisi ( Seviye 3 ). / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUYUMCU SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0385-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 26.12.2013-28863(Mükerrer)

ULUSAL MESLEK STANDARDI KUYUMCU SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0385-4. RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 26.12.2013-28863(Mükerrer) ULUSAL MESLEK STANDARDI KUYUMCU SEVİYE 4 REFERANS KODU / 13UMS0385-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 26.12.2013-28863(Mükerrer) Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2013 Sayfa 1 Meslek: KUYUMCU Seviye: 4 I Referans Kodu:

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI ODA TEMĠZLEME VE DÜZENLEME GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 09UMS0024-2 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418

ULUSAL MESLEK STANDARDI ODA TEMĠZLEME VE DÜZENLEME GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 09UMS0024-2 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 ULUSAL MESLEK STANDARDI ODA TEMĠZLEME VE DÜZENLEME GÖREVLĠSĠ SEVĠYE 2 REFERANS KODU / 09UMS0024-2 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI: 26/11/2009-27418 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: ODA TEMĠZLEME

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI METAL LEVHA İŞLEMECİ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011 Sayfa 1 Metal Levha İşlemeci. / Yönetim Kurulu Onay Tarihi/00 Meslek: METAL

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ ULUSAL MESLEK STANDARDI KALİTE KONTROLCÜ SEVİYE 3 REFERANS KODU / RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010 Sayfa 1 Kalite Kontrolcü (Seviye 3).... /... / 00 Ulusal Meslek Standardı Referans

Detaylı

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.

ULUSAL MESLEK STANDARDI. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12. ULUSAL MESLEK STANDARDI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ELEMANI (ĠNġAAT) SEVĠYE 4 REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMĠ GAZETE TARĠH-SAYI/ 11.12.2009-27429 Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009 Sayfa 1 Meslek: Ġġ SAĞLIĞI

Detaylı